Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere Kaldheimutvalgets (NOU 2016:17 På lik linje) anbefalinger og ulike tiltak som kan forbedre levekårene for mennesker med psykisk utviklingshemming. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke behandlingen og ettervernet innen rusomsorg og psykisk helse. Regjeringserklæring PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for tilgang til psykolog i alle kommuner. Regjeringserklæring KOMMUNER PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre pakkeforløp innen psykisk helse. Regjeringserklæring PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere tidlig innsats og forebyggende tiltak. Regjeringserklæring PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Regjeringserklæring PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre kommunal betalingsplikt for utskrevne pasienter innen psykisk helsevern, for å sikre forpliktende samarbeid og bedre oppfølging etter behandling. Regjeringserklæring KOMMUNER PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en revisjon av alle tvangshjemler, basert på anbefalingene fra Tvangslovutvalget. Regjeringserklæring PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre «jobbresept» og videreutvikle ordningen med grønn resept for å aktivisere pasienter som en del av behandlingstilbudet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for tilbud om aktivitet og arbeid, for eksempel Fontenehus. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene. Regjeringserklæring PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen. Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke samarbeidet med frivillige og andre private aktører for å legge til rette for et mangfold av tilbud. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre og forsterke samarbeidet mellom barnevern og ungdomspsykiatri. Regjeringserklæring BARNEVERN PSYKISK HELSE UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at psykisk helse skal være en integrert del av folkehelsearbeidet, herunder arbeid for å motvirke ensomhet. Regjeringserklæring FOLKEHELSE PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet med oppfølging av studentenes psykiske helse. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge ned hindrene for å oppsøke hjelp, blant annet for minoritetsbefolkningen. Regjeringserklæring INNVANDRERE PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil målrette innsatsen for å bekjempe fattigdom, spesielt blant barnefamilier. De viktigste virkemidlene vil være en inkluderingsdugnad for å få flest mulig i arbeid og et løft for psykisk helse og rusomsorg. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FAMILIE PSYKISK HELSE RUSMIDLER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
22. feb 2021 Representantforslag om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern Til behandling
22. feb 2021 Representantforslag om ein brei gjennomgang av tilbodet til barn og unge med behov for hjelp for psykiske plager og lidingar, og tiltak for å styrke barne- og ungdomspsykiatrien i Noreg Til behandling
18. feb 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD, KLD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien) Behandlet
15. feb 2021 Representantforslag om kraftfull styrking av innsatsen overfor personar med alvorleg rus- og psykisk liding (ROP) Til behandling
10. feb 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD, KLD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien) Behandlet
3. feb 2021 Representantforslag om bedre tilrettelegging for at unge i større grad skal unngå å bli uføre Til behandling
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. okt 2020 Representantforslag om å sikre rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser Behandlet
16. des 2019 Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024) Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stoppe økonomisk motiverte kutt i pasienttilboda i helseføretaka og stanse nedlegging av fødeavdeling og døgnbehandling ved DPS og rehabilitering i Møre og Romsdal Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om å stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
26. nov 2018 Representantforslag om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader Behandlet
26. nov 2018 Representantforslag om å sikre veteraner i internasjonale operasjoner etter 2010 klageadgang på vedtak i erstatningssaker om psykiske skader som følge av utenlandstjeneste Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om å bekjempe ensomhet Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet