Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre tillate at det kan opprettes friskoler dersom disse oppfyller kvalitetskravene, samt at disse skal kunne motta offentlig støtte slik at elever kan tas opp uavhengig av familiens økonomi. Partiprogram PRIVATSKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre retten til å starte friskoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn, som et alternativ til offentlig skole. Partiprogram PRIVATSKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et husleietilskudd for friskoler. Partiprogram PRIVATSKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at friskoler kan ta inn voksne uten rett til utdanning. Partiprogram PRIVATSKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti at bibelskoler og andre skoleslag som ikke naturlig hører inn under privatskoleloven eller fagskoleloven, skal sikres like gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter som i dag. Partiprogram PRIVATSKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at bibelskoler likestilles med folkehøyskole med tanke på studiepoeng. Partiprogram PRIVATSKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil gjeninnføre friskoleloven fra 2003 kombinert med et forbud mot direkte og indirekte utbytte, samt begrensninger på antall skoleplasser. Partiprogram PRIVATSKOLER UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke den offentlige finansieringen av friskoler til 90 prosent. Partiprogram PRIVATSKOLER STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre privatskoleforliket. Regjeringserklæring PRIVATSKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre adgang til å etablere og drive offentlig finansierte friskoler som et alternativ til den offentlige skolen. Partiprogram PRIVATSKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gjeninnføre en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med et krav til innhold og kvalitet. Skoler som oppfyller vilkårene skal ha rett til godkjenning med mindre en slik godkjenning, etter en helhetsvurdering, får vesentlige negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet til elevene. Friskoler skal ikke kunne betale utbytte til eierne. Partiprogram PRIVATSKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil endre privatskoleloven og tillate bransjedrevne opplæringsløp i hele eller deler av yrkesfagene og stimulere til nye samarbeidsmodeller mellom bransjeorganisasjoner og den offentlige skole. Partiprogram PRIVATSKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Private skolers rett og mulighet til å utvikle sin egenart, enten det gjelder pedagogiske metoder eller livssyn, må styrkes. Det innebærer frihet til å ansette, frihet til å utforme læreplan, organisering og metode. Partiprogram PRIVATSKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil ha et finansieringssystem som likebehandler offentlige og private skoler. Vi mener kapitalkostnadene (husleie/bygg) til privatskolene må tas inn i tilskuddet. Skolene må få 100 % tilskudd. Partiprogram PRIVATSKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil ha fri etableringsrett for private skoler, så sant krav til kvalitet er oppfylt. Partiprogram PRIVATSKOLER
2013-2017 Senterpartiet Folkehøgskolene må gis mulighet til å beholde sin egenart med vekt på kulturformidling, personlig utvikling og faglig fordypning. Partiprogram PRIVATSKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fortsatt sikre driftstilskudd til folkehøyskolene, videreføre stipendordninger og verdsette elevens innsats gjennom poeng ved opptak til andre skoler. Partiprogram PRIVATSKOLER VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre retten til å starte og drive friskoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn. Partiprogram PRIVATSKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil endre privatskoleloven for å tydeliggjøre at skoler som driver med basis i alternativt livssyn også må godkjennes. Partiprogram PRIVATSKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en formålsstyrt friskolelov. Partiprogram PRIVATSKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke driftstilskuddet til friskoler. Partiprogram PRIVATSKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innarbeide huskostnader og investeringskostnader i tilskuddsgrunnlaget. Partiprogram PRIVATSKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke åpne for at det skal kunne tas ut utbytte fra friskoler som mottar statstilskudd etter friskoleloven. Partiprogram PRIVATSKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Det er en styrke at norsk skole bidrar til å motvirke skiller og motsetninger i samfunnet. Derfor vil Arbeiderpartiet hindre privatisering av skolen og forsvare, forsterke og fornye fellesskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE PRIVATSKOLER
2013-2017 Senterpartiet Dagens privatskolelov dekker et tilbud med lange tradisjoner som et supplement til fellesskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE PRIVATSKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for at flere kan drive offentlig finansierte friskoler, og gjeninnføre en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet. Skoler som oppfyller vilkårene skal ha rett til godkjenning, med mindre en helhetsvurdering tilsier at godkjenning vil gi negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Regjeringserklæring PRIVATSKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere kapitaltilskudd tiletablerte friskoler for oppgradering av eldre bygningsmasse. Regjeringserklæring PRIVATSKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Friskoler skal ikke kunne betale utbytte til eierne. Regjeringserklæring PRIVATSKOLER UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en formålsstyrt friskolelov som legger til rette for skoler med alternativ pedagogikk, livssynsmessig grunnlag eller skoler med en spesiell egenart som representerer et alternativ til den offentlige skolen. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre retten til å starte og drive friskoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en formålsstyrt friskolelov. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke driftstilskuddet til friskoler. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innarbeide huskostnader og investeringskostnader i tilskuddsgrunnlaget [for friskoler]. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke åpne for at det skal kunne tas ut utbytte fra friskoler som mottar statstilskudd etter friskoleloven. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil i større grad legge til rette for flere internasjonale skoler. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha et finansieringssystem som likebehandler offentlige og private skoler. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at pengene skal følge eleven gjennom en differensiert stykkprisfinansiering, uavhengig av om eleven går i offentlig eller privat skole (friskoler). Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha fri etableringsrett for private skoler, så sant krav til kvalitet er oppfylt. Partiprogram PRIVATSKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre fritt skolevalg på tvers av fylkes- og regiongrenser. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle offentlige og private skoler med hensyn til finansiering. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en finansieringsmodell der pengene følger eleven. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe mot økt privatisering og si nei til statsstøtte til kommersielle privatskole. Partiprogram PRIVATSKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å styre omfanget av private skoler av hensyn til det totale skoletilbudet. I tilfeller hvor den lokale fellesskolen i kommunen eller fylket svekkes, skal dette vektlegges i vurderingen av søknad om statsstøtte til nye privatskoler. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tilsynet av privatskoler for å sikre etterlevelse av regelverket. Partiprogram PRIVATSKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil lage et regelverk som sikrer at eierne av friskoler ikke tar ut direkte eller indirekte utbytte fra friskoler som har offentlig finansiering. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at friskoler skal beholde statlig støtte for elevene de har ansvar for selv om elever har ubegrunnet fravær ut over 20 dager. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha krav om minimum antall elever for at en friskole skal bli etablert. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke godkjenne friskoler dersom en etablering vil medføre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at studenter som velger privat høyere utdanning skal få en del av lånet il skolepenger som stipend, særlig hvis tilsvarende utdanning ikke finnes på offentlige institusjoner. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tiltak gjennom NAV i større grad skal bidra til formell kvalifisering. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING PRIVATSKOLER SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at hver krone skal komme elevene til gode. SV vil at alle private grunnskoler skal være organisert som stiftelser for å hindre at eiere av private skoler kan ta ut profitt fra fellesskapets eller foreldrenes midler. Når det gjelder godkjenning av nye religiøse skoler skal det føres en restriktiv politikk innenfor rammen av Norges menneskerettslige forpliktelser. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD PRIVATSKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at hver krone skal komme elevene til gode. SV vil at alle private videregående skoler skal være organisert som stiftelser for å hindre at eiere av private skoler kan ta ut profitt fra fellesskapets eller foreldrenes midler. Private skoler skal inngå i fylkeskommunenes skolebruksplaner, slik at også antall private plasser kan reduseres dersom fallende elevtall gjør det nødvendig med endringer i den videregående skolestrukturen i et fylke. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD PRIVATSKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommunene skal bestemme skolestruktur selv. Private skoler som har fått statlig godkjenning kan bare etableres med offentlig støtte dersom kommunene gjør positive vedtak om etablering. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde muligheten til å etablere og drive offentlig finansierte friskoler som et alternativ til den offentlige skolen. Friskolene er et viktig supplement og alternativ til den offentlige skolen både når det gjelder grunnskolen og den videregående skolen. Partiprogram PRIVATSKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for mer erfaringsutveksling mellom offentlige skoler og friskoler. Partiprogram PRIVATSKOLER SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ivareta at private skoler kan tilby samisk undervisning på grunnskole- og videregående nivå. Partiprogram PRIVATSKOLER SAMER SKOLER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil beholde adgangen til å etablere ikke-kommersielle private skoler med pedagogisk, faglig eller religiøs profil. Partiprogram PRIVATSKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil beholde en reell mulighet til å drive friskoler som supplement og alternativ til den offentlige skolen. Regjeringserklæring PRIVATSKOLER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Representantforslag om å sikre tradisjons- og håndverksfag som bærere av norsk kulturarv Til behandling
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
25. nov 2020 Representantforslag om rettslige konsekvenser for velferdsprofitører ved lov-, regel- eller kontraktsbrudd Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om skole uten profitt Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
13. mai 2020 Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon) endringer i friskolelova § 3-1 og utdanningsstøtteloven Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler) Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste Behandlet
3. jun 2019 Endringer i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (samleproposisjon) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
4. jun 2018 Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole Behandlet
23. mai 2018 Endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøgskolelova (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
21. mai 2017 Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) Behandlet
29. mar 2017 Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.) Behandlet
16. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet (tilskudd til frittstående skoler) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
8. des 2016 Statstilskudd til høyskolene NITH, Westerdals og NISS Behandlet
13. jun 2016 Representantforslag om endringer i lovverket for private skoler og høyskoler Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. jun 2015 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i privatskolelova mv. (nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.) Behandlet
23. mar 2015 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker) Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. jun 2014 Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.) Behandlet
11. jun 2014 Endringer i privatskolelova Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 206 L (2012-2013) Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. nov 2011 Representantforslag om gjennomgang av grunnlaget for beregning av tilskudd til friskoler Behandlet
30. mai 2011 Endringar i opplæringslova og privatskolelova Behandlet
8. des 2010 Oversendelsesforslag om å oppheve 18-2 i forskrift til opplæringsloven og § 7B-1 i forskrift til privatskoleloven Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Oversendelsesforslag om å endre § 1A-1 i forskrift til opplæringsloven og § 2B-1 i forskrift til privatskoleloven Behandlet
3. jun 2010 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.) Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
18. nov 2009 Avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole Behandlet