Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om forhold som etikk, antall lærlinger, arbeidstakerrettigheter og klimasertifisering ved offentlige innkjøp og anbud, og sikre at konkurransen er reell. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre sørge for at veksten i offentlige utgifter ikke øker mer enn veksten i bruttonasjonalproduktet. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre sikre et stabilt rentenivå og en stabil kronekurs. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Høyre For å få god og aktiv konkurranse i markedet vil Høyre styrke Konkurransetilsynet som selvstendig myndighetsorgan. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Høyre For å få god og aktiv konkurranse i markedet vil Høyre styrke konkurransen om offentlige anskaffelser. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å få god og aktiv konkurranse i markedet vil Høyre fjerne regjeringens rolle som ankeinstans for Konkurransetilsynet ved å etablere en uavhengig klagenemd for konkurranse. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Høyre For å få god og aktiv konkurranse i markedet vil Høyre sikre at Konkurransetilsynet også undersøker konkurranseforholdene i lokale markeder. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Høyre For å få god og aktiv konkurranse i markedet vil Høyre heve grensen for moms- og tollfritak fra 200 til 1000 kroner. Partiprogram AVGIFTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TOLL
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre oppheve priskontrollen på landbrukseiendommer. Partiprogram LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Høyre For å styrke petroleumsnæringen vil Høyre styrke konkurransen og mangfoldet på sokkelen for å sikre utvikling av nye løsninger som både teknisk og miljømessig er bedre. Statens eierskap forvaltet av Petoro må bidra til dette. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Høyre For å styrke petroleumsnæringen vil Høyre utrede konkurransesituasjonen på norsk sokkel og vilkårene for leverandørindustrien som følge av Statoils oppkjøp av Hydros olje- og gassdivisjon. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre i tråd med de positive erfaringene fra Gjøvikbanen konkurranseutsette flere av NSBs strekninger. Partiprogram JERNBANER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre bruke mer konkurranse for å øke kvaliteten og sikre en best mulig bruk av ressursene. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre være positiv til privat og frivillig innsats og sikre rammebetingelser for private og frivillige organisasjoner. Private tilbydere skal kunne konkurrere om å levere offentlige tjenester på like vilkår som offentlige virksomheter. Partiprogram KULTUR PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre bedre reguleringsordninger for å motvirke misbruk av markedsmakt i fjernsynsmarkedet. Partiprogram KRINGKASTING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke el-avgiften over hele landet for å stimulere til strømsparing og bruk av alternative oppvarmingskilder. Partiprogram ELEKTRISITET PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at nettleien må utjevnes, slik at den blir mest mulig lik uansett hvor du bor i landet. Partiprogram ELEKTRISITET PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må utredes og innføres en to-prisordning på elektrisitet. Partiprogram ELEKTRISITET PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre grønt sertifikatmarked, som sikrer at Norge får et internasjonalt konkurransedyktig regime for utvikling av ny fornybar energi. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private virksomheter ved blant annet å endre merverdiavgiftssystemet slik at det ikke hindrer statlige virksomheter i å kjøpe fra dem som kan levere de beste varene og tjenestene (nøytral merverdiavgiftsordning i offentlig forvaltning). Partiprogram MERVERDIAVGIFT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Venstre Venstre er positive til bruk av konkurranse og markedsmekanismer og vil stille strenge miljøkrav i alle offentlige anbud og konsesjonsutlysninger. Partiprogram MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil opprettholde systemet med konkurranse for godstransport på jernbane. Partiprogram MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Venstre Venstre vil konkurranseutlyse drift av persontransport på flere jernbanestrekninger, med krav om høyere avgangsfrekvens i konkurranseutlysingene der det er mulig. Partiprogram MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Venstre Venstre vil omorganisere Jernbaneverket slik at vi får konkurranseutsatt investeringer, drift og vedlikehold på jernbanens infrastruktur. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går inn for at det settes ned en kommisjon for å gjennomgå resultatene av den deregulerings– og konkurranseutsettingspolitikk som tidligere har vært gjennomført i Norge, med sikte på å foreslå reversering av de reformene som har vært til skade. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere økonomien for å skape større vekst og mer velferd. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha effektive tiltak for å sikre mer konkurranse. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil jobbe for mer frihandel. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fattige lands markedsadgang til Norge. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre Norges Bank en fri rolle og sette et lavt inflasjonsmål. Partiprogram NORGES BANK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre bedriftene handlingsrom uten politisk innblanding. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for et globalt konkurransedyktig skatteregime. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurransevridning. Partiprogram NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere flåtestrukturen. Partiprogram FINANSER FISKERIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve pris- og produksjonsbegrensninger. Partiprogram LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for fri tilgang til internasjonale markeder gjennom frihandelsavtaler. Partiprogram LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil etablere et oversiktlig fritt konkurransesystem for landbruket med overgangsordninger. Partiprogram LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne produksjons- og markedsreguleringer som hindrer fri konkurranse. Partiprogram LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre internasjonalt konkurransedyktige vilkår for skipsverft og underleverandører. Partiprogram NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VERFTSINDUSTRI
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil konkurransestimulere avfallssektoren. Partiprogram MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil la staten finansiere eldreomsorgen og gi private omsorgsaktører mulighet til å konkurrere med offentlige tilbud om å gi pleietrengende det beste tilbudet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle medieeierskapsloven, lovfeste redaktørplakaten og la konkurranseloven gjelde mediesektoren. Partiprogram MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere og på sikt fjerne pressestøtten til riksaviser. Partiprogram MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle dagsaviser og ukepresse i forhold til momsregler. Partiprogram MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil behandle reiselivsnæringen på lik linje med andre konkurranseutsatte næringer. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD REISELIVSNÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Den økonomiske politikken skal legge til rette for økt produktivitet slik at vi produserer varer og tjenester på en mer effektiv måte, noe som også bidrar til å styrke konkurranseevnen. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre ordningen med kjøp av ulønnsomme flyruter for å sikre et godt Flyrutetilbud i hele landet. Regjeringen vil arbeide for større konkurranse om rutene, blant annet gjennom lengre anbudsperioder. I områder med spesielle avstandsutfordringer, særlig i Nord-Norge, vil vi arbeide for å forbedre tilbudet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK LUFTFART PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for skattlegging av globale selskap som opererer og eier i Norge på nivå med skatt som norskeide selskap betaler. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke Konkurransetilsynet som selvstendig myndighetsorgan, og fjerne regjeringens rolle som ankeinstans for Konkurransetilsynet ved å etablere en uavhengig klagenemnd for konkurranse. Konkurransetilsynet skal også se til at konkurranseforholdene i lokale markeder er tilfredsstillende. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Høyre Høyre vil forenkle loven om offentlige anskaffelser og gjøre det eneklere for mindre, innovative aktører å delta i konurransen om å vinne anbudene. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Høyre Høyre vil gi de høyteknologiske forsvarsbedriftene konkurransekraft gjennom robuste gjenkjøpsavtaler. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke den private eiendomsretten. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha effektive tiltak for å sikre mer konkurranse. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre bedriftene internasjonalt konkurransedyktige skattebetingelser. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurransevridning. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at produksjon og priser skal styres av markedet. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre internasjonalt konkurransedyktige vilkår for skipsverft og underleverandører. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre konkurransedyktige norske skipsregistre (NOR og NIS). Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil konkurransestimulere avfallssektoren. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha stabile og konkurransedyktige skattemessige rammevilkår for næringslivet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTEFRADRAG SKATTER TOLL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil aktivt arbeide internasjonalt mot skattekonkurranse. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en mediepolitikk som sikrer mangfold også på lokalt nivå. Det er også et mål å beholde minst to redaksjonelt uavhengige nyhetsaviser der dette er tilfellet. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil løpende vurdere om de mediepolitiske virkemidlene er oppdatert i forhold til en bransje i rask omstilling, slik at de bidrar til å sikre fri, demokratisk presse og mediemangfold. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et lovverk som bidrar til å sikre en bredde i eierskap i mediene. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv næringspolitikk som tilrettelegger og styrker norsk næringslivs konkurransekraft. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for å bidra til en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri. Partiprogram INDUSTRI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at åpent tilgjengelig pris- og vareinformasjon også gjøres tilgjengelig elektronisk. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Hvordan vi organiserer dette tilbudet, avhenger av hva som er best for innbyggerne. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi forbrukere og myndigheter innsyn i prisfastsettelse og konkurranse i dagligvaremarkedet. Partiprogram FORBRUKERSAKER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke rutetilbudet på distriktsflyplassene gjennom å gjøre anbudsordningen bedre og skape mer reell konkurranse. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LUFTFART PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre konkurranselovgivningen og styrke Konkurransetilsynet, slik at det blir mulig å sette grenser for eksisterende konsern eller kjeder med urimelig stor markedsmakt. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå og forbedre de skattemessige avskrivningsreglene for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTEFRADRAG
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre treforedlingsindustriens konkurransekraft, blant annet ved å forenkle transportreglene samt styrke mulighetene for produkt- og teknologiutvikling. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOGBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå og redusere etablerings- og konkurransehindrende ordninger for tjenesteytende næringer, som åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter. Regjeringserklæring PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Konkurransetilsynet som selvstendig myndighetsorgan og fjerne regjeringens rolle som ankeinstans for Konkurransetilsynet ved å etablere en uavhengig klagenemnd for konkurranse. Regjeringserklæring PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for store utenlandske entreprenører å legge inn anbud på norske samferdselsprosjekter. Regjeringserklæring PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere å innføre eierskapsbegrensninger i dagligvarehandelen for at de store aktørene ikke skal ha mulighet til å misbruke sin markedsmakt. Partiprogram FORBRUKERSAKER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en virksom konkurranse og at flere samfunnssektorer åpnes for dette. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurransevridning. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at produksjon og priser skal styres av markedet. Partiprogram LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne systemet med markedsreguleringer og målpriser. Partiprogram LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil endre konsesjonsloven og prisreguleringer for å skape et fritt marked for kjøp og salg av skogeiendom. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til effektiv produksjon av norsk reinkjøtt, og styrke reindriftas konkurranseevne, slik at næringen blir basert på markedsøkonomiske prinsipper, som landets øvrige næringer. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD REINDRIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tillate fri etablering av alle former for handelsbedrifter og fjerne handelsmonopoler. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve monopolet for omsetning av alkoholholdige drikker. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil konkurransestimulere avfallssektoren. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at staten skal ha finansieringsansvaret for eldreomsorgen, og at både offentlige og private aktører skal ha mulighet til å konkurrere på like vilkår om tjenestetilbud. Partiprogram OMSORGSTJENESTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil videreutvikle og utvide ordningen med fritt brukervalg i eldreomsorgen, slik at ideelle og private aktører får like muligheter til å konkurrere med det offentlige på like vilkår. Partiprogram OMSORGSTJENESTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likestille offentlige og private tilbydere [av helsetjenester]. Partiprogram HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at også norske leverandører kan delta i konkurransen om fremtidig utbygging av jernbanen i Norge. Partiprogram JERNBANER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle dagens ordning for patentregistrering for småbedrifter. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere økonomisk for å redusere sauehold i områder der ulven yngler. Partiprogram FINANSER LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil fremme annen næring i områder der ulven yngler [enn sauehold]. Partiprogram FINANSER LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil at forurenser skal betale. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal lønne seg å velge grønt. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige anskaffelser skal være grønne. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke skattefordeler og investeringsstøtte til å oppmuntre til utvikling av lokal, distribuert energiproduksjon, både blant privatpersoner og i næringslivet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sette ned et utvalg som skal evaluere og endre skatte- og avgiftssystemet for petroleumssektoren. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strenge miljøkrav til Plan for utbygging og drift (PUD). Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til lavutslippsteknologi tilsvarende LNG fremdrift eller bedre for forsyningsskip og annen tonnasje som skal operere på nye felt og under leteoperasjoner. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre avgiftsfordeler for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige, minst frem til 2025. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre miljøvennlige drivstoff konkurransedyktig ved å øke kostnaden ved bruk av fossilt drivstoff. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil miljødifferensiere bompengesatser og fergesatser slik at utslippsfrie kjøretøy betaler maks halv bompengesats som et varig prinsipp. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for god infrastruktur for hurtiglading og normallading i hele landet, også for tyngre kjøretøy, fartøy og tog. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil samarbeide med næringslivet for å bygge et landsdekkende nettverk av energistasjoner som tilbyr lading av elbiler og -kjøretøy og drivstoff til bio- og hydrogenbiler og tyngre kjøretøy som går på bio eller hydrogen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et krav om at alle bensinstasjoner skal tilby miljøvennlig drivstoff. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre påbud om at alle nyanskaffelser av biler i det offentlige skal være nullutslippsbiler, så lenge det finnes modeller for dette i markedet. Unntak gis nødetatene og forsvaret. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke belønningsordningen for kollektivtrafikksatsing i storbyene, og utvide ordningen til å gjelde for flere byer og byområder. Partiprogram FINANSER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at staten skal betale inntil 70 % av investeringene ved større kollektivprosjekter. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommuner frihet til å bruke rushtidsavgift og andre trafikkbegrensende virkemidler. Partiprogram AVGIFTER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for den lokale kollektivtransporten. Partiprogram FINANSER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten, blant annet ved å reservere flere kjørefelt til kollektivtrafikk. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et nasjonalt samordnet billettsystem på kollektivtransport. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om fossilfri kollektivtransport på vei innen 2025. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for bedre universell utforming av kollektivtransporten. Partiprogram FINANSER FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke den statlige belønningsordningen for utbygging av gang- og sykkelveinett. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke de statlige bevilgningene til bygging av sykkelveier. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om utslippsfrie eller fornybare alternativer på alle offentlige fergeanbud, både fra stat, fylkeskommuner og kommuner. Partiprogram FINANSER HAVNER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SJØFART STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for konkurranse i offentlige markeder. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gi Konkurransetilsynet mulighet til å reagere på konkurransevridninger mellom offentlige og private virksomheter. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at Norge kan være med å videreutvikle internasjonale avtaler om fri handel. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere en innskjerping av konkurranselovgivningen for å hindre at enkeltaktører får en altfor dominerende rolle i det norske markedet. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for nyetableringer i eksisterende markeder for å fremme ny og bedre konkurranse. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en helhetlig gjennomgang av statlige krav overfor private og ideelle velferdstilbydere, med sikte på en helhetlig politikk på tvers av sektorer. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil endre reguleringsordningen for merverdiavgift slik at gründerbedrifter får tilbakebetalt utgående mva det første året selv om de ikke har hatt inngående mva i regnskapsåret. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense offentlige etaters adgang til å be om opplysninger som det offentlige allerede har. Partiprogram FINANSER PERSONVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre mva-rapportering enklere, og heve beløpsgrensen for rett til årlig oppgaveplikt. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil oppheve krav om årsberetning for småbedrifter. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil oppheve Omstillingsloven. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate private pensjonskasser å ha en betydelig høyere aksjeandel slik at de kan øke den langsiktige avkastningen. Partiprogram AKSJER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en tilskuddsordning for grønne innovative offentlige anskaffelser. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle og legge til rette for at små og mellomstore bedrifter kan delta i statlige anbudskonkurranser. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil øke de årlige bevilgningene til utvikling og markedsstimulering av nullutslippsteknologi gjennom blant andre Enova, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil øke satsingen på grønne innovative løsninger gjennom større tilgang til risikokapital, både for leverandører og oppdragsgivere. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil at all rehabilitering og nybygging i regi av statlige byggherrer skal ta i bruk de til enhver tid mest miljøvennlige løsningene. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre MiljøFUNN-ordning etter modell av SkatteFUNN, slik at investeringer i klimaomstilling og ny teknologi stimuleres i alle næringer. Partiprogram FINANSER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke incentivordninger for installasjon av solenergi. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle reglene for fiskerinæringen slik at fiskerne selv i større grad kan velge redskap, og slik at det blir økt fleksibilitet i valg av flåtegruppe. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre endringer i leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten som ivaretar verdiskaping i Nord-Norge. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til bruk av redskapsgrupper og metoder som gir best mulig kvalitet på fisken, som krokfanget fisk/teiner. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på driftsformer innen hvitfisknæringen som har jevn levering og produksjon gjennom hele året, med fisk av høy kvalitet. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil at landbrukspolitikken skal prioritere helse, miljø og dyrevelferd, fremfor høyest mulig produksjon. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil knytte overføringene til landbruket til grønne verdier, der biologisk mangfold og dyrevelferd er viktig. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette et fond med skattefordeler for å stimulere til mer klimavennlig landbruk. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere for privatpersoner å utføre ytelser for hverandre mot betaling. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et enkelt, effektivt og forutsigbart rammeverk for nye næringer, som sikrer like konkurransevilkår, men som ikke er innovasjonshemmende. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å beregne og innbetale skatt i nye næringer. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke informasjons- og veiledningsarbeidet om dagens regelverk for delingsøkonomi. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil endre regelverket for delingsøkonomi i eksisterende næringer når det kommer ny teknologi som gjør regelverket avleggs. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge selskaper som legger til rette for delingsøkonomi å rapportere inn skattepliktig inntekt på samme måte som arbeidsgivere. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil fornye regelverket for delingsøkonomi for løyver og behovsprøving for persontransport slik at det kan settes lokalt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge om takstene så det lønner seg å bruke ny teknologi i helsevesenet. Partiprogram FINANSER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for kunstneriske såkornfond og stimuleringsmidler til det frie feltet. Partiprogram FINANSER KULTUR KUNST PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre fri konkurranse for innholdsleverandører i kabelnettet. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge kringkastingsselskaper med allmennkringkastingsoppgaver å tilby og utvide sendinger på norsk tegnspråk. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre tak på effektiv rente for usikrede forbrukslån. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil si nei til privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, og søke å tilbakeføre tjenester som har blitt privatisert eller konkurranseutsatt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny handelspolitikk ved blant annet å forhandle fram en bedre avtale med EU enn dagens EØS, og si nei til avtaler som pålegger oss mer markedsliberalisme. Partiprogram EU/EØS FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre strengere sanksjoner når det oppdages bruk av lokkepriser, slik at boligkjøpere ikke presses til å betale mer for en bolig enn det de skal. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede endringer i rentefradraget for bolig for å unngå spekulasjon og overprising. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne nye dører for norsk industri. Norske eksportordninger skal stimulere til ny anvendelse av norsk teknologi, og søke nye markeder der norsk teknologi og produkter kan komme til anvendelse. Partiprogram FINANSER HANDEL INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for etablering av grønne datasentre som skal sikre trygg lagring av data, med tydelige krav til energieffektivisering. Partiprogram FINANSER FORURENSNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte nyetablering av næringsvirksomhet ved å gi gunstige etableringslån og andre incentiver i oppstartsfasen. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille krav om null eller lavest mulig utslipp i alle offentlige innkjøp, med særlig fokus på transporttjenester. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det statlige eierskapet og si nei til privatisering. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en regelmessig, full gjennomgang av det statlige eierskapet. I tillegg til eierskapsmeldingene vil SV ha en større strategisk gjennomgang av det statlige eierskapet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge ikke inngår investeringsavtaler som gir investorer sterke pressmidler mot stater, som investor-stat-tvisteløsning og andre mekanismer for investeringsbeskyttelse. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norges posisjoner i forhandlinger om handelsavtaler må være offentlige. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot TiSA-avtalen, som legger press på offentlige tjenester både i Norge og andre land, og som hindrer demokratisk selvbestemmelse. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å erstatte EØS-avtalen med en ny handels- og samarbeidsavtale. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre fattige lands tilgang til norske markeder og vri norsk matimport bort fra EU og over til land i sør. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter og miljøvern skal prioriteres over selskapers interesser i handelsavtaler som Norge inngår. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at internasjonale avtaler om miljø og rettigheter i arbeidslivet går foran WTO-regelverket. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge gjennomgår alle handelsavtaler vi har inngått, med sikte på å si opp avtaler som undergraver det norske arbeidslivet, eller er til skade for vår eller andre lands selvråderett eller skatteinntekter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at naturressurser som vann, villfisk og mineraler beskyttes mot privatisering i alle handelsavtaler Norge tar del i. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et fullverdig register over egentlige eiere i selskaper og juridiske enheter i Norge, som inkluderer børsnoterte selskaper. Partiprogram AKSJER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at informasjon om egentlig eierskap av også utenlandske eiere i norske selskaper skal være offentlig tilgjengelig. Partiprogram AKSJER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilstrekkelig innsyn for skattemyndighetene i advokaters klientkonti og all annen relevant dokumentasjon fra advokater som utfører transaksjoner på vegne av kunder. Partiprogram AKSJER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi folk innsyn i verdens pengestrømmer ved å innføre utvidet land for land-rapportering i alle sektorer, også fra jurisdiksjoner med støttefunksjoner (datterselskap) i skatteparadis, og et internasjonalt register over finansformuer. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare regnskogen i tillegg til egen klimainnsats. Vi vil arbeide for at finansiering av regnskogbevaring ikke blir en del av kvotemarkedet, og ikke brukes av industriland for å unngå kutt i egne utslipp. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det enklere å reparere tingene vi har. Vi vil ha større konkurranse om reparasjon av varer. Varer skal kunne repareres av alle profesjonelle reparatører uten at det går ut over garantien. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe kravene til miljømerking. SV vil faremerke produkter som inneholder miljøgifter og klassifisere dem som farlig avfall. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for full åpenhet om hvilke miljøgifter forskjellige produkter inneholder, og om arbeids- og utslippsforhold ved fabrikker som lager de miljøgiftholdige produktene vi importerer. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at pengene skal gå til barna, ikke til profitt. Barnehagetilbudet er første steg i barns utdanningsløp, og skal være et offentlig ansvar for å sikre et likeverdig, tilgjengelig og fleksibelt barnehagetilbud med høy kvalitet. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere prisen på SFO ved å innføre en nasjonal makspris, og på sikt gjøre ordningen gratis. Partiprogram BARN FINANSER GRUNNSKOLE PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at hver krone skal komme elevene til gode. SV vil at alle private grunnskoler skal være organisert som stiftelser for å hindre at eiere av private skoler kan ta ut profitt fra fellesskapets eller foreldrenes midler. Når det gjelder godkjenning av nye religiøse skoler skal det føres en restriktiv politikk innenfor rammen av Norges menneskerettslige forpliktelser. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD PRIVATSKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilbakeføre forhandlingsansvaret for skoleverket til staten. Partiprogram FINANSER GRUNNSKOLE PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at hver krone skal komme elevene til gode. SV vil at alle private videregående skoler skal være organisert som stiftelser for å hindre at eiere av private skoler kan ta ut profitt fra fellesskapets eller foreldrenes midler. Private skoler skal inngå i fylkeskommunenes skolebruksplaner, slik at også antall private plasser kan reduseres dersom fallende elevtall gjør det nødvendig med endringer i den videregående skolestrukturen i et fylke. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD PRIVATSKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre gode rammer for krise-, incest- og voldtektssentre over hele landet. Krisesentre skal ikke ut på anbud. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil beskytte norske medier mot urettferdig konkurranse fra utlandet, ved å tette skattehullene de internasjonale konsernene benytter seg av. Partiprogram FINANSER KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en franchiselov. Loven må gjøre kjeden endelig ansvarlig for at arbeidsmiljøloven følges. Dagens franchisemodell utfordrer grunnleggende verdier i den norske modellen, og truer anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for mangfold og kvalitet i arbeidsmarkedstiltakene, ved å stoppe den pågående kommersialiseringen som gir monopoltilstander. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avkommersialisere barnevernet og sikre størst mulig forutsigbarhet og kontinuitet. Kontrakter med ideelle skal i størst mulig grad være løpende, framfor at det benyttes anbud. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot profitt på velferdstjenester. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse all profitt innen alle velferdstjenester som er finansiert eller delfinansiert av det offentlige. Der det er påkrevd, vil SV innføre en regel om at man kun kan ta ut en begrenset profitt på investert kapital, og ikke av offentlige tilskudd eller egenbetalinger. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at all bruk av kommersielle konsulentselskap i staten revurderes. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle anbudsordninger, bestiller/utfører-modeller, og andre styringssystemer tilpasset marked og konkurranse, i velferden. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil garantere tilstrekkelig finansiering av framtidens velferdstjenester slik at faglighet og tilbud til alle sikres, og frivilligheten kan bevares som frivillighet. Partiprogram BARNEHAGER FINANSER HELSEVESEN KULTUR NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere offentlig i stedet for kommersielt i helsevesenet. Det offentlige må bygge ut de nødvendige helsetjenestene i egen regi og i samarbeid med ideelle aktører. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere å forby vertikal integrering av apotekbransjen. Det er problematisk at legemiddelindustrien eier sine egne utsalgssteder. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre lagerplikt for livsviktige medisiner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede behovet for nasjonal produksjonskapasitet for enkelte legemidler og vaksiner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trygge tilgangen på medisin. Medisintilgangen er prisgitt kommersielle aktører. Det er stadig mangel på viktige medisiner i Norge, situasjonene blir mer og mer alvorlige. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norske sjøfolk må sikres konkurransevilkår gjennom en god refusjonsordning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at nye oppdrettskonsesjoner ikke skal være omsettelige. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at [fiske-]konsesjonene skal falle tilbake til fellesskapet om de går ut av bruk. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre ordningen der samvirkeorganisasjonene utøver markedsregulering [ innen jordbruket]. Partiprogram FINANSER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at jordbruk må være forankret i landskap og naturressurser. Mat produsert på utmarksbeite skal premieres. Driftsulemper på grunn av små jordteiger, klimatiske forhold og veksttid jevnes ut via tilskudd. Økonomiske virkemidler må bidra til økt bruk av beitearealer og grovfôr og mindre bruk av kraftfôr. Tak for tilskudd gjeninnføres. Partiprogram FINANSER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere tilskudd som bidrar til økt økologisk produksjon og markedsadgang. Partiprogram FINANSER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at støtteordningen for små distriktsbutikker videreføres. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at nye statlige arbeidsplasser legges utenfor Oslo og at digitaliseringa blir brukt til å desentralisere offentlig virksomhet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre god og nødvending regulering av formidlingstjenester slik at bedriftene betaler skatt der tjenestene utføres og de ansatte sikrer sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til et økonomisk system mot global ulikhet. For å bekjempe den globale ulikheten er det avgjørende at vi setter inn tiltak mot kapitalflukt, får fattige land ut av gjeldskrisen og stopper den økende tendensen til udemokratiske og ulikhetsskapende handelsavtaler. Partiprogram FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at innsatsen på landbruk, fiskeri og matsikkerhet skal bidra til å øke produktiviteten i matproduksjonen i alle ledd, fra småbønder og -fiskere til industriaktører. Partiprogram FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse utbredelsen av konkurranseutsetting av bistand (tilskuddsmidler). Vi vil sikre at bistanden brukes til å bygge opp kompetanse i samarbeidslandene og dermed styrker målgruppene for bistanden. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke statlige virkemidler som reduserer den økonomiske risikoen bedrifter påtar seg ved å prøve ut ny teknologi. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil forbedre konkurransekraften, begrense veksten i offentlig sektor og legge til rette for nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil at beskatningen av bedrifter og eierskap skal være konkurransedyktig med sammenlignbare land for å trygge jobbene og stimulere til at det skapes nye. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre likebehandling av private og offentlige aktører når det offentlige konkurrerer i et åpent marked. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at flere norskeide skip bruker norsk flagg, gjennom å opprettholde dagens rederibeskatning, lovfestet konkurransedyktig nettolønnsordning, et kundeorientert Sjøfartsdirektorat og konkurransedyktige skipsregistre. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå rammevilkårene for avfallsnæringen for å sikre bedre ressursutnyttelse, god samfunnsnytte og høyere verdiskaping i avfallsbransjen. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide aktivt for like konkurransevilkår på tvers av landegrensene i den digitale økonomien, blant annet ved å være en pådriver for EUs digitale indre marked. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for nye forretningsmodeller i delingsøkonomien gjennom effektiv regulering som fører til rettferdig konkurranse mellom nye og eksisterende aktører. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil erstatte dagens antallsbegrensning i drosjenæringen med en ordning som sikrer mer konkurranse, gode transporttilbud i distriktene og sjåfører med god vandel. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke landbrukets rolle i reiselivssatsingen og derigjennom stimulere til økt bruk av verdifulle utmarksressurser. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD REISELIVSNÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette å konkurranseutsette persontransport på flere strekninger for å sikre et best mulig tilbud for de reisende og forutsigbar godsbefordring. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre fortsatt god konkurranse i luftfarten gjennom forutsigbare rammevilkår for både statlige og ikke-statlige flyplasser. Partiprogram LUFTFART PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre full likebehandling av private, ideelle og statlige aktører i barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsatt likebehandle private og offentlige barnehager økonomisk. Partiprogram BARNEHAGER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil øke tilbudet av helsetjenester som tilbys fra private og ideelle aktører, gjennom fritt behandlingsvalg. Partiprogram HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av private avtalespesialister, med flere hjemler og bedre arbeidsdeling mellom sykehus, poliklinikker og avtalespesialister. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå gjennom og forbedre de skattemessige avskrivningsreglene for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjøre det mer lønnsomt å bruke fornybart råstoff som materialer, i plast og i kjemisk industri. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke avskrivingssatsen på klimainvesteringer i industrien. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke samarbeidet mellom treindustrien og FoU-miljøene om forskning, innovasjon og kompetanseutvikling. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det fortsatt skal være døgnberedskap på drosjer i hele landet. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at samarbeidet med private helseaktører skal skje gjennom langsiktige avtaler basert på kvalitet og som er utarbeidet slik at det private, ideelle innslaget kan øke. Partiprogram FINANSER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at ansatte i private barnehager har lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende ansatte i offentlige barnehager. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER LØNN OG INNTEKT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha like forpliktelser i offentlige og private barnehager når det gjelder inntak av barn med rett på barnehageplass, inntak av barn med spesielle behov og åpningstider. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bevare fastprisordningen på ny norsk litteratur. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FINANSER KULTUR PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forsterke de litteraturpolitiske virkemidlene, slik som innkjøpsordningene og stipendordningene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FINANSER KULTUR PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil regulere kunstnerstipendiene i tråd med pris- og lønnsstigningen. Partiprogram ARBEIDSLIV BIBLIOTEK OG LITTERATUR FINANSER KULTUR LØNN OG INNTEKT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for konkurranse blant annen innen skinnegående transport, utvikling, drift og vedlikehold av flyplasser og drift av fergestrekninger. Regjeringserklæring FERGER JERNBANER LUFTFART PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår. Regjeringserklæring KRINGKASTING ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
15. feb 2021 Representantforslag om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester Til behandling
15. feb 2021 Representantforslag om å oppheve spillmonopolet i Norge Til behandling
10. feb 2021 Representantforslag om oppfølging og kontroll av regjeringens arbeid med kartlegging av pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester Behandlet
1. feb 2021 Representantforslag om en næringsvennlig og fornuftig alkoholpolitikk Behandlet
1. feb 2021 Representantforslag om en kriseplan for norsk luftfart ut 2021 Behandlet
1. feb 2021 Representantforslag om tiltak for en seriøs og bærekraftig luftfart Behandlet
20. jan 2021 Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane Behandlet
20. jan 2021 Representantforslag om krav til samfunnshensyn i offentlige anskaffelser Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
7. des 2020 Representantforslag om barnevern for barnas beste, ikke privat profitt Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
25. nov 2020 Representantforslag om rettslige konsekvenser for velferdsprofitører ved lov-, regel- eller kontraktsbrudd Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om skole uten profitt Behandlet
25. mai 2020 Endringer i tjenesteloven (geoblokkering) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302 Behandlet
5. apr 2020 Forslag til midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19 Behandlet
2. mar 2020 Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om et rettferdig boligmarked Behandlet
4. des 2019 Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap Behandlet
18. nov 2019 Representantforslag om arbeidsvilkår foran anbudsregimer Behandlet
6. jun 2019 Samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.) Behandlet
6. jun 2019 Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.) Behandlet
24. apr 2019 Handelsnæringen - når kunden alltid har nett Behandlet
1. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter) Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om åpenhet om enhetspriser på legemidler i norske sykehus Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om å sikre full openheit om legemiddelprisar i den offentlege helsetjenesta Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om eit rimelegare og betre ekspressbusstilbod i heile landet Behandlet
16. jan 2019 Representantforslag om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester Behandlet
16. des 2018 Representantforslag om mennesker fremfor markeder i barnevernet Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
21. nov 2018 Representantforslag om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste Behandlet
19. nov 2018 Representantforslag om en lov mot moderne slaveri Til behandling
13. mai 2018 Representantforslag om å utvide retten til startlån slik at flere unge kan eie sin egen bolig Behandlet
15. mar 2018 Representantforslag om utjamning av nettariffane Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om profittfri barnehage Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Representantforslag om å sikre et trygt og stabilt barnevern uten profitt Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om å sikre et profittfritt barnevern Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om en helhetlig luftfartsstrategi Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om taxinæringen Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om en stortingsmelding om handelsnæringen Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om nedsettelse av offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av konkurransesituasjonen på norsk sokkel Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om like konkurransevilkår for innenlandske og utenlandske aktører i lastebilnæringen Behandlet
15. mai 2017 Endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger) Behandlet
24. apr 2017 Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om behovet for regulering av selskaper som er en del av delingsøkonomien Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Behandlet
6. mar 2017 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om et åpent internett og mobiltermineringstakster Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2016 Representantforslag om å innføre et mål om at 25 prosent av den samlede omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2030 Behandlet
6. jun 2016 Representantforslag om endring i eierseksjonsloven - demokrati i sameier for å hindre spekulasjon i utleie og oppkjøp Behandlet
6. jun 2016 Oppheving av lov om eierskap i medier og ny lov om åpenhet om eierskap i medier Behandlet
9. mai 2016 Initiativdebatt om seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen (initiativ fra kommunal - og forvaltningskomiteen) Behandlet
9. mar 2016 Endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.) Behandlet
15. feb 2016 Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold) Behandlet
8. jun 2015 Lov om posttjenester (postloven) Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om å sikre konkurransedyktige rammebetingelser i meierisektoren Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå kryssubsidiering) Behandlet
18. jun 2014 Konsesjonsloven og priskontrollen Behandlet
26. mai 2014 Oppheving av bokloven Behandlet
7. mai 2014 Representantforslag om priskontroll i konsesjonsloven for landbrukseiendommer Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om et modernisert bokmarked Behandlet
16. jun 2013 Lov om omsetning av bøker (bokloven) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i medieeierskapsloven Behandlet
5. jun 2013 Endring i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Behandlet
29. mai 2013 Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Behandlet
27. mai 2013 Endringer i konkurranseloven Behandlet
27. mai 2013 Representantforslag om nye ideer og bedre løsninger for anskaffelser i offentlig sektor Behandlet
28. apr 2013 Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene) Behandlet
6. feb 2013 EØS-vareloven Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
14. nov 2012 Representantforslag om hvordan grensehandel kan reduseres Behandlet
6. jun 2012 Representantforslag om å skille markedsregulatorrollen og markedsaktørrollen i matvaresektoren Behandlet
28. mai 2012 Representantforslag om tiltak for lavere priser på drivstoff Behandlet
23. mai 2012 Representantforslag om bedre tilrettelegging for førstegangsetablerere i boligmarkedet Behandlet
19. mar 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 Behandlet
19. mar 2012 Endringer i lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Representantforslag om en helhetlig anbudsstrategi som skal styrke forbrukerinteressene ved å innføre en uavhengig konkurransenemnd Behandlet
13. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Representantforslag om raskere og bedre tilgang til legemidler Behandlet
18. mai 2011 Representantforslag om å innføre fleksibelt avgiftssystem for drivstoff, samt redusere avgiftene på drivstoff Behandlet
25. apr 2011 Representantforslag om oppheving av bestemmelser om prisfastsetting av konsesjonspliktige landbrukseiendommer Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om konkurranseutsetting av Kongsvingerbanen Behandlet
11. apr 2011 Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om fleksible avgifter på strøm i perioder med ekstraordinær høy strømpris Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om oppstart av mobile gasskraftverk i perioder med kraftunderskudd og/eller høye strømpriser Behandlet
21. feb 2011 Ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter Behandlet
17. jan 2011 Representantforslag om å redusere merverdiavgift på strøm og elektrisitetsavgift Trukket
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Representantforslag om rammevilkårene for ideelle aktører som driver helse-, omsorgs- og barneverntjenester Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om likebehandling av norske og utenlandske transportører på norske veier Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 10. juni 2010 (jf. Innst. 303 L): Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til implementering av forordning (EF) nr. 1 Behandlet
9. jun 2010 Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven Behandlet
9. jun 2010 Endring i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter) Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag om å redusere merverdiavgift på strøm og elektrisitetsavgift Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om å endre konsesjonskravene for Statnetts mobile gasskraftverk Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Levering av ambulansetjenester Behandlet