Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde likeverdige tilbud av posttjenester til lik pris over hele landet. Partiprogram POST
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre "ja-takk- prinsippet” for uadressert reklame per post. Partiprogram NATURVERN POST
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre hele landet gode posttjenester, særlig med hensyn til leveringstid. Partiprogram POST
2009-2013 Venstre For å gjøre internetthandel enklere, vil Venstre forenkle regelverket for verdi- og postordresendinger fra utlandet slik at kostnadene ved gebyrer og fortolling reduseres. Partiprogram AVGIFTER POST TOLL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppretthalde eit spreidd nett av poststader som sikrar private og næringslivet eit godt og likeverdig tilbod i nærområdet sitt. Partiprogram POST
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre postombering alle kvardagar og like portotakstar over heile landet. Partiprogram POST
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Posten skal vere eit statleg selskap. Partiprogram POST STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge reserverer seg mot EUs postdirektiv fordi direktivet vil føre til dårligere kvalitet og økt pris på posttjenestene i distrikts-Norge. Partiprogram EU/EØS POST
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for mer konkurranse om posttjenester. Partiprogram POST
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge fram forslag til ny postlov for å opprettholde et likeverdig tilbud av posttjenester i hele landet til lik pris. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK POST
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at enhetsportoen skal opprettholdes. Regjeringserklæring POST
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utsette implementeringen av EUs tredje postdirektiv. Vi vil innhente kunnskap og utrede konsekvenser av en eventuell implementering av direktivet. Regjeringserklæring EU/EØS POST
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil oppheve postmonopolet, men fortsatt sikre det offentlige ansvaret for at det finnes en riksdekkende posttjeneste. Partiprogram POST SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for mer konkurranse om posttjenester. Partiprogram POST SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde likeverdige tilbud av posttjenester til lik pris over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POST
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre hele landet gode posttjenester, særlig med hensyn til leveringstid og lik pris. Partiprogram POST
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at postombæring skal være en tjeneste i hele landet på alle arbeidsdager, og at tjenestetilbud ikke skal tas vekk før jevngode alternativer er etablert. Posten skal levere tjenester til lik pris i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POST
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby reklame i skoler og barnehager, samt stille strenge krav til omfang eller relevans av reklame i andre offentlige bygg. Uadressert reklame, herunder reklamebilag og innstikk i aviser, skal kun deles ut til de som aktivt samtykker i å motta slik reklame. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER POST
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha lik porto og lik nettleie over hele landet. Partiprogram ENERGI POST
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre fri konkurranse innenfor post- og pakketjenester, og derfor oppheve reservasjonen mot EUs tredje postdirektiv. Regjeringserklæring POST
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre lik porto over hele landet. Regjeringserklæring POST
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la Posten få økt handlingsrom for bedre å kunne tilpasse seg økt konkurranse og endrede brukerbehov. Regjeringserklæring POST
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre et godt og likeverdig posttilbud over hele landet. Regjeringserklæring POST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre «ja takk-prinsippet» for uadressert reklame per post. Partiprogram FORURENSNING POST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre hele landet gode posttjenester, særlig med hensyn til leveringstid og lik pris. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at postombæring skal være en tjeneste i hele landet hver dag mandag-fredag. Posten skal levere tjenester til lik pris i hele landet, og tjenestetilbud skal ikke tas vekk før jevngode alternativer er etablert. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POST
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige postjournaler skal være tilgjengelig i søkbart format slik at man lettere skal kunne søke i dem med eksterne søkemotorer. Partiprogram PERSONVERN POST REGJERINGEN RETTSVESEN SAMFERDSEL STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kompetansen på IKT-sikkerhet hos kontrollmyndigheter som Post- og teletilsynet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET POST RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre Postens monopol på brev under 50 g og lørdagsombæring. Partiprogram POST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre lik brevporto over hele landet. Partiprogram POST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre avisombæring på lørdager. Partiprogram POST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forbedre landpostbudordningen. Partiprogram POST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre ordninger som gjør at laboratorieprøver kan bli sendt og mottatt lørdager i alle deler av landet. Partiprogram POST SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre et godt og likeverdig posttilbud over hele landet tilpasset etterspørselen etter posttjenester. Regjeringserklæring POST

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. jun 2019 Representantforslag om lik tilgang på kommunikasjonstjenester i hele landet Behandlet
3. jun 2019 Endringer i postloven (antall omdelingsdager) Behandlet
29. apr 2019 Representantforslag om å utrede nye oppgaver til Posten for å opprettholde hyppig ombæring og gi nye tjenestetilbud til mange i distriktene Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
18. jun 2017 Nokre saker om administrasjon, veg, jernbane og post og telekommunikasjonar Behandlet
22. mai 2017 Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer) Behandlet
8. mai 2017 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
28. nov 2016 Postsektoren i endring Behandlet
29. mai 2016 Representantforslag om likeverdig tilgang til laboratorietjenester etter at EUs postdirektiv er innført og lørdagspost avviklet Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet Behandlet
8. jun 2015 Lov om posttjenester (postloven) Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) (Transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
10. jun 2012 Tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett Behandlet
10. jun 2012 Virksomheten til Posten Norge AS Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet