Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke ressursene til politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke nærpolitiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bygge flere politiposter og ha tjenestesteder og lensmannskontor over hele landet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere arbeidet mot menneskehandel, illegal innvandring og smugling/innføring av narkotika og våpen. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen for å forebygge voldelig ekstremisme. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bekjempe tvangsekteskap - blant annet gjennom støtte til frivillige organisasjoner med kompetanse på feltet og kompetanseheving i det offentlige. Partiprogram KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke innsatsen mot den organiserte kriminaliteten, særlig må gjengprosjektet styrkes og utvides til å omfatte alle aktuelle gjengmiljøer. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere kampen mot svart arbeid, svart økonomi, organisert kriminalitet, korrupsjon og skatte- og avgiftsunndragelser ved å styrke kompetansen og samarbeidet mellom politi, skattemyndigheter, arbeidstilsyn og NAV. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere kampen mot korrupsjon både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke den internasjonale innsatsen mot menneskehandel. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til at kampen mot seksuelle overgrep på barn som dokumenteres på Internett blir prioritert i inn- og utland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil redusere antallet illegale innvandrere gjennom flere returavtaler og flere ressurser til politiet. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke saksbehandlingskapasiteten og redusere saksbehandlingstiden i UDI. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre styrke bemanningen i politiet og få et mer synlig politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre iverksette et bredt anlagt politistudie hvor også politireformen blir evaluert. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre etablere en konkret handlingsplan for å bygge opp politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre utvide studentopptaket til Politihøgskolen. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre styrke etter- og videreutdanningen av politifolk. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre vurdere muligheten for etablering av en desentralisert utdanning på deltid til politietaten ute i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre etablere nye lokaler for Politihøgskolen i tilknytning til et operativt treningssenter på Østlandet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre frigjøre politikraft og styrke bemanningen i politietaten ved å ansette et betydelig økt antall sivile og tillate bruk av godkjente vaktselskaper til oppgaver og funksjoner som ikke krever 3-årig høyskoleutdanning. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre styrke politihelikoptertjenesten ved å anskaffe flere politihelikoptre for å øke politiets operative evne. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre at Oslo politidistrikt skal få dekket sine kostnader knyttet til hovedstadsfunksjoner som beskyttelse av sentrale institusjoner og ambassader og sikkerhet rundt internasjonale gjester til Norge. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre øke kompetansen i politiet og rettssystemet om vold i nære relasjoner og tilfeldig vold mot mennesker i utsatte grupper i samfunnet, slik at disse sakene i større grad blir etterforsket og ført for domstolene. Partiprogram FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre utrede en ordning med bruk av "psykebil" med sikte på å innføre dette som et landsomfattende tiltak for å frigjøre politikraft. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre styrke det forebyggende politiarbeidet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre øke politiets ressurser til å bekjempe narkotikarelatert kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre styrke arbeidet med å bekjempe datakriminalitet, særlig knyttet til overgrepsbilder av barn og menneskehandel. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre styrke arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre samarbeide med andre lands politi for å bekjempe organisert kriminalitet over landegrensene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre sikre rask innkalling til soning ved tilståelsesdommer. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre styrke innsatsen mot den økonomiske kriminaliteten som trekken utlendinger til Norge for å tjene penger uten å ha lovlig opphold. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre videreutvikle politirådene som et ledd i styrking av lokalt forebyggende arbeid. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for trygghet og hjelpetiltak for kvinner som ønsker å forlate prostitusjon og som bidrar til å avdekke organisert kriminalitet. Partiprogram HELSEVESEN MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt innsats for å stoppe hallikvirksomhet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha sterkere tiltak mot smugling til Norge gjennom bedre kontrollmekanismer, som blant annet flere mobile scannere og tilstrekkelige driftsmidler til kontrollarbeid. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil skjerpe straffenivået for drap, voldsforbrytelser, seksualforbrytelser og forbrytelser mot barn. Partiprogram BARN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at midlene til politiet skal økes. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere politifaglige ressurser til politifaglige oppgaver og overlate andre oppgaver, som for eksempel fangetransport og arrestforvaring til andre yrkesgrupper. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke arbeidet til PST. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kapasiteten til politiet og tollvesenet ved utsatte grensestasjoner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets kompetanse innenfor mobbing, trusler og annen kriminalitet som skjer gjennom nye digitale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for mer synlig politi i gatene og nærmiljøene. Politireformen må gjennomgås ut fra en slik målsetting. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha nulltoleranse og bøtelegging for hverdagskriminalitet som vanligvis blir vurdert som mindre alvorlige lovbrudd. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere arbeidet mot trafficking og hallikvirksomhet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke det forebyggende arbeidet mot vold, barne- og ungdomskriminalitet. Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre ordning med barnevernsvakt i alle politidistrikter. Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt utdanningskapasitet for politiet som sikrer en økt bemanning på sikt. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et desentralisert og tilstedeværende politi. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ressursene til politi- og påtalemyndighet til etterforskning av grove overgrep mot jenter i form av kjønnslemlestelse. Partiprogram BARN INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge arbeider på bred front for å bekjempe ulovlig fiske og annen miljøkriminalitet. Partiprogram FANGST INTERNASJONAL RETT MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil sette i gang et tverrfaglig, langsiktig kriminalitetsforebyggende prosjekt. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre politi- og barnevernskontakt på alle skoler. Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke samarbeidstiltak mellom politiet og kommunen som politiråd og SLT (Samordning av lokalt kriminalitetsforebyggende tiltak). Partiprogram KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre For å bedre kommunikasjon og øke tillit og skape større nærhet mellom politi og publikum, vil Venstre øke politiets aktive uniformerte utetjeneste. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil at Politihøgskolen øker opptaket for å bedre rekrutteringskapasiteten. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere en ny politihøgskole, i tillegg til de avdelingene vi har i Oslo og Bodø. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil at politiet øker rekrutteringen av sivile stillinger og politijurister. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil videreutvikle politireserven, ikke som et alternativ til politiet, men som et tillegg til polititjenestemenn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil at politiet får økte ressurser og kompetanse til å bekjempe organisert kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil lovregulere politiets bruk av infiltrasjons- og provokasjonslignende metoder. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil øke kontrollaktiviteten og ha mer synlig politi langs veiene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil skjerpe sikkerhetskrav til yrkestransport, spesielt tungtransporten. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil skjerpe prøvetid på sertifikat, slik at terskelen for inndragelse ved trafikkovertredelser for ferske bilførere senkes. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil vurdere å innføre alkolås i busser, ferjer og annen yrkestransport. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil legge best mulig til rette for politiets uttransportering i de tilfeller der de som har fått endelig avslag ikke reiser frivillig. Det må gis tilbud om plass i ventemottak og minimumsstønad til livsopphold inntil slik uttransportering finner sted. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre ressurser til politiet slik at de kan drive med proaktiv virksomhet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre rekruttering til politiet og opprette flere studieplasser gjennom ny politihøgskole og gjennom fjernundervisning basert på det svenske politiets modell. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre mer politikraft gjennom målretta seniortiltak og økt bruk av sivile for å frigjøre politiutdannet personell. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil for å unngå svekkelse av politiet må politidekningen følge befolkningsutviklingen. Vi har som mål å ha minst 2,0 politiårsverk per 1000 innbyggere i 2020. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at politiet sikres en ressurstilgang som gjør det mulig å opprettholde nærpolitimodellen, en modell med små enheter som er integrert i lokalsamfunnet, som har et bredt tilfang av oppgaver og som skal ha forebygging som hovedmål. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre politiet og rettslokalene med teknologisk utstyr for tolking. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at alle kommuner har et formalisert samarbeid mellom politi, barnevern, skole, og andre, for å fange opp unge som er på vei i gal retning. Dette kan for eksempel gjøres i form av innsatsteam rundt enkeltpersoner. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre strengere kontroll av skjenkesteder og hardere reaksjoner ved brudd på skjenkereglene og alkoholloven. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke grensekontrollen for å hindre smugling av våpen, rusmidler og mennesker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørge for et bedre samarbeid mellom politi, tollvesen og lokale myndigheter i grenseområdene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TOLL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det skal reageres straks overfor voldsforbrytere. Samfunnet må vise at slik atferd ikke blir akseptert. Straffereaksjonen må utformes slik at faren for gjentagelse blir redusert. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke politiets arbeid med å nedkjempe handel med kvinner og barn (trafficking). Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha flere målretta og langsiktige tiltak for å oppløse kriminelle gjenger og nettverk. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at politiet i Oslo sine særskilte nasjonale oppgaver ikke går på bekostning av oppgavene en har overfor sikkerheten til byens innbyggere. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjøre kampen mot vold i nære relasjoner til et bredt formalisert samarbeid mellom politi, andre offentlige etater og frivillige organisasjoner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde en desentralisert politistruktur som sikrer nærvær av politi i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha bydelspolitistasjoner og politiposter i de store byene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha et politi som kan yte effektiv hjelp i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ikke legge ned lensmannskontor mot kommunenes vilje. Partiprogram KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil evaluere politireformen kritisk, særlig med tanke på forsvarlig responstid og lokalt nærvær. Evalueringen bør også vurdere om det er tilstrekkelig samsvar mellom bevilgningene til politiet og de oppgaver samfunnet forventer at politiet skal utføre. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre vaktsamarbeidet innen regionene slik at responstida for publikum ligger på et akseptabelt nivå, og slik at den enkelte kan kjenne seg trygg for å få hjelp. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørge for at politidistriktene langs kysten har fartøy og mannskap til å gjøre det arbeidet en er pålagt. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at det utvikles et tettere lokalt samarbeid mellom kommunene og politiet i de lokale politirådene. Partiprogram KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det lokale politiarbeidet for å få et nært og synlig politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Politiet har generelt høy tillit i befolkningen, men enkeltsaker har ført til at flere har satt spørsmålstegn ved politiets arbeid. SV vil derfor foreslå ordninger som sikrer at klager på dette blir fulgt opp på en skikkelig måte. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette en uavhengig granskningskommisjon for politisaker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at politi og rettsvesen får styrket kompetanse når det gjelder avhør av barn i overgrepssaker. Partiprogram BARN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha reduserte fartsgrenser der dette bidrar til tryggere trafikk, og vi vil øke både manuelle og automatiske trafikkontroller samt innføre tøffere sanksjoner mot uaktsom kjøring. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre effektiv kontroll mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Partiprogram HAVBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere mer ressurser til politiet generelt, og sørge for at hovedstadspolitiet har nok ressurser til å kunne ivareta sine spesielle, og nasjonalt viktige oppgaver. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil investere i nytt utstyr, blant annet audiovisuelt utstyr og nytt datautstyr for å effektivisere politiets arbeid. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en ny politiutdanning i flere trinn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil få inn andre faggrupper for å ivareta støttefunksjoner i politiet og rendyrke oppgavene til faglært politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SIVILRETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil akseptere bruk av forhåndsgodkjent rom- og telefonavlytting, samt bevisprovokasjoner. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil akseptere bruk av forhåndsgodkjent overvåking i saker som vedrører rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil overføre utrykningspolitiets oppgaver til de lokale politidistrikt. Partiprogram LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke politiets mulighet til å sikre offentlig ro og orden. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at politiet ikke skal drive med oppgaver som kan utføres like godt, eller bedre, av andre virksomheter. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for at saker med kjent gjerningsmann ikke blir henlagt, om nødvendig ved å bruke private tjenester. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at politi- og påtalemyndighet i enkeltsaker skal utøve sine plikter uavhengig av regjering og Storting. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at politi og påtalemyndighet skal være klart atskilt fra hverandre for å oppnå uavhengighet og best mulig rettssikkerhet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen i helsetjenesten, skolene, barnehagen, barnevernet og politiet, slik at en i større grad kan avdekke barn som blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke samarbeidet mellom skole, barnevern og politiet. Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at foreldrene, skolen og politiet samarbeider for å hindre rekruttering til rusmiljøene. Partiprogram HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil sikre raskere responstid over hele landet ved styrket vaktsamarbeid, flere patruljer og mer tilgjengelig og operativ politiinnsats. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Den kommende fireårsperioden vil vi gjennomføre et arbeid for å få mer politikraft fram mot 2020 ut av de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Dette arbeidet vil bygge på en driftsanalyse av politi- og lensmannsetaten, en kriminalitetsstudie for en faktabasert og kunnskapsstyrt kriminalpolitikk og fortsatt satsing på kompetanse, tilsyn og kontroll, utstyr, IKT, og metoder. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen arbeide for å få mer politikraft ut av de tilgjengelige ressursene og øke politibemanningen. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre fortsatt høyt opptak av politistudenter, og fortsette arbeidet med å rekruttere flere kvinner og søkere med minoritetsbakgrunn. Regjeringserklæring LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil igangsette arbeid med nye lokaler i Oslo for politihøgskolen, og etablere ny politiutdanning utenfor Oslo. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde en desentralisert politistruktur, styrke lensmannskontorene, og ha flere politiposter og mindre administrasjon ved en ny organisering i politidistriktene for å få et mer synlig og tilgjengelig politi. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke deltakelsen i internasjonalt politisamarbeid og etablere en innsatsstyrke mot internasjonal organisert kriminalitet for styrket samarbeid og samordning på tvers av politidistrikter og særorganer. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at politiet skal ta i bruk registreringsverktøy for vurdering av voldsutsatthet slik at nødvendig beskyttelsestiltak blir satt i verk. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre det vedtatte arbeidet med nytt nødnett for beredskapsetatene. Regjeringserklæring FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kun politiet skal drive etterforskning på nett. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å lovfeste retten til personvern og privatliv. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å fortsette kampen mot at datalagringsdirektivet blir gjennomført i Norge. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke politiets og forsvarets grunnkompetanse og verktøykasse innen IKT og sikkerhet. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sørge for at mennesker som opplever krenkelser av sitt personvern på nett skal få rask hjelp. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å støtte arbeid mot misbruk av informasjon og registreringer som er lagt igjen digitalt. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere nødvendige IKT-systemer for å styrke politiets operasjonssentraler. Systemet må samordnes mellom politidistrikter, og på slik måte, at alle aktuelle ressurser fra andre etater og fra forsvaret synliggjøres i systemet. Beredskapsplaner må også sikre drift av disse systemene i en krisesituasjon. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres sambandssystemer med tilstrekkelig datakapasitet som er tekstlige og visuelle. Radiokommunikasjon er ikke godt nok alene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det sikres full dekning av sambandssystem i hele landet slik at ingen er uten dekning ved katastrofer. Dette kan sikres ved samhandling med kommersielle nett. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere bedre og sikrere rutiner og systemer for kommunikasjon innad i politiet, inkludert innkalling av ressurser, beredskapsplaner og riksalarm. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at både politiet og PST satser på etablering av IKT-kompetanse i egne rekker. Det trengs for å drive mer "smart policing" og informasjonsinnhenting fra offentlige kilder og andre etater. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi etter- og videreutdanning i IKT-bruk. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke tilgangen til fri rettshjelp og andre rettshjelpsordninger slik som Gatejuristen. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det utredes etablering av en familiedomstol. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bruken av fengselsstraff og bøter mot rusavhengige for besittelse av brukerdoser avskaffes, og erstattes med andre reaksjonsformer. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for forsøk med helhetlige krisemottak for både kvinner og barn, der utsatte kan anmelde vold og seksuelle overgrep og få all bistand, inkludert avhør, på ett sted. Partiprogram BARN HELSEINSTITUSJONER LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at etterforskning av voldtektssaker prioriteres. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at studenter og elever innen fag som helse- og sosial, politi, rettsvesen og utdanning får nødvendig kunnskap om vold og overgrep. Partiprogram HELSEPERSONELL LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at politi og påtalemakten aktivt håndhever lovverket som forbyr kjøp av seksuelle tjenester, samt hallik- og bordellvirksomhet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det internasjonale arbeidet mot trafficking styrkes, bant annet ved at det innføres retningslinjer mot sexkjøp for FN-soldater, slik at det slås ned på handel med kvinner og barn. Partiprogram BARN FN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke både juridiske rettigheter og holdningsarbeidet for å sikre et samfunn uten diskriminering. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Kamp mot voldtekt og vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Voldtektsmottakene skal lovfestes, kompetansen skal bedres, barnehusene skal styrkes og etableres flere steder, avhørskøene skal bort og helsetilbudet skal bedres. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Hindre ekstremisme. SV vil arbeide for at samfunnet hindrer rekruttering til ekstreme miljøer og at personer i ekstreme miljøer gis exit-muligheter. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at PST og politiet har gode og effektive systemer, god oversikt og bred kompetanse i sitt forebyggende arbeid. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at PST prioriteter alle former for ekstremisme, inkludert høyreradikalisme og religiøst begrunnet ekstremisme. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tett samarbeid over landegrenser og politidistrikter. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at våpenregisteret er oppdatert og gir fullstendig oversikt over alle våpen i Norge. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at PST rutinemessig får en kopi av alle våpensøknader. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å skjerpe rutinene for å inndra våpentillatelsen til personer med voldsom. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å stramme inn reglene for magasinkapasitet på halvautomatiske våpen. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et fortsatt ubevæpnet politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke myndighetenes reaksjonsevne og nødetatenes funksjon og koordinering. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at politi og fengselsvesen er en offentlig oppgave og ikke privatiseres. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at lokalt og forebyggende politiarbeid prioriteres for å sikre et nært og synlig politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at politiet fortsatt skal være ubevæpnet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke politiets kompetanse innen forebyggende arbeid. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at politiet sikres moderne kommunikasjons- og transportutstyr og en bemanning som gjør det i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å redusere unødig byråkrati i politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidet med å rekruttere flere søkere med minoritetsbakgrunn til Politihøyskolen forsterkes. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke arbeidet mot organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidet mot voldtekt, vold og overgrep i nære relasjoner prioriteres høyere. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for raskere rettferdighet. Effektivisere domstolene gjennom for eksempel en spesialisering av dommere som jobber med spesielt krevende saker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres en permanent innsynsordning hvor registrerte hos PST kan få innsyn i eldre opplysninger om seg selv etter en viss tid. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for egne kompetansehevingstiltak om voldtekt for politijurister, statsadvokater, dommere og sakkyndige. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres en egen barneenhet i Politiets utlendingsenhet med ansatte med god barnefaglig kompetanse for å sikre barns velferd i utsendelsessituasjoner. Partiprogram BARN INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil øke kontrollaktiviteten og ha mer politi langs veiene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide bruken av alternativer til polititransport ved tvangsinnleggelser. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil endre norsk narkotikalovgivning etter modell fra reformene i Portugal, der justispolitiske virkemidler benyttes mot selgere, ikke brukere, og der misbruk møtes med tilbud om behandling. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke Narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre rett til å kommunisere uten overvåking, slik at telefon- og internettrafikk ikke skal kunne utleveres til politiet uten rettslig kjennelse. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil kreve rettslig kjennelse for at politiet skal kunne ha adgang til avlytting og avgrense slike etterforskningsmetoder til alvorlige forbrytelser. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere antallet politidistrikt. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil øke politiets uniformerte utetjeneste. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil øke opptaket til Politihøgskolen for å bedre rekrutteringskapasiteten. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge på anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen for å styrke politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke rekrutteringen av sivile stillinger og politijurister. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil forbedre eksisterende og utvikle nye informasjonssystemer i politi og justissektor for å tilfredsstille kravene til ny politiregisterlov. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og skolen (SLT – samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak). Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate politiet praktisk tilgang på flere våpentyper tilpasset utfordringene de møter, samt grundig trening, men avvise generell bevæpning av politistyrken. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke politiets kompetanse når det gjelder å bekjempe organisert kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke Norges internasjonale innsats mot grenseoverskridende kriminalitet i Interpol, Europol og frontex. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil ha klare og tydelige regler for politiets bruk av infiltrasjons- og provokasjonslignende metoder. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil åpne for at kommuner, i samarbeid med politiet, kan gi tilleggsfinansiering til lokalt, utadrettet politiarbeid slik som gatepatruljering, kontroller og forebyggende tiltak. Partiprogram KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre familievoldskoordiNATOrer i alle landets politidistrikt. Partiprogram FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil prioritere en snarlig oppgradering av IKT-systemer i beredskapsetatene, og særlig i politiet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil bedre samordningen mellom Politiet og forsvaret. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil sette i gang organisasjonslæring i politiet for å lære av feil og for å ta lærdom av øvelser. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere en robust politihelikoptertjeneste i hovedstaden, og etablere ordninger som sikrer trygg og rask transportkapasitet i resten av landet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke de lokale forebyggende grenene av Politiets sikkerhetstjeneste. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil følge opp Voldtektsutvalgets anbefalinger om blant annet opprettelse av en spesialisert enhet i Politiet mot seksualisert vold. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil videreutvikle politirådene og SLT for å styrke lokalt forebyggende arbeid. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil utarbeide belønningsordninger for kommuner og politi som lykkes med kriminalitetsforebyggende arbeid. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil forebygge rekruttering til miljøer og ekstreme grupperinger. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke den lokale politiberedskapen, også for å gi den forebyggende effekt gjennom økt tilstedeværelse og oppdagelsesrisiko. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil forsterke arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og diskriminering, og etablere systemer som gjør at helsepersonell melder kjønnslemlestelse til politiet og ikke bare til barnevernet. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre flere øvelser hvor nødetatene og beredskapsaktørene trener sammen. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil utarbeide en politistudie. For å dimensjonere fremtidens politi, må vi ha kunnskap om fremtidens kriminalitets- og beredskapsutfordringer. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere et nasjonalt beredskaps- og sikkerhetselement ved Statsministerens kontor. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil presisere og finansiere og avklare etatenes beredskapsansvar, samtidig som vi setter etaten bedre i stand til å løse sine ordinære oppgaver. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at politiets beredskapssenter etableres og settes i drift så raskt som mulig. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke Kripos i kampen mot organisert kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke PST i kampen mot terror. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at Forsvarets kapasiteter er tilgjengelige for nasjonal krisehåndtering, og at samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og sivile beredskapsmyndiheter er mest mulig strømlinjeformet og med en tydelig oppgavefordeling. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere en informasjonsdatabase om alt tilgjengelig utstyr og mannskap som kan benyttes ved sivile kriser. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke inntektsgrunnlaget for humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner som ivaretar beredskaps- og redningsfunksjoner i samfunnet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at politiet har en strategi for bruk av IKT som sikrer best mulig bruk av moderne teknologi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at utdanningen ved politihøgskolen kontinuerlig tilpasses samfunnets behov for trygghet og ha større oppmerksomhet mot operativ tjeneste. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke beredskapen for cyberkriminialitet og cyberangrep, samt klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på dette feltet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil øke kunnskapen om bekjempelse av ekstremisme. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke bemanningen i politiet og få et mer synlig politi, samt sikre publikum over hele landet en god og effektiv politiberedskap. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil utarbeide en politistudie hvor forholdet mellom oppgaver og ressurstilgang ses i sammenheng. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomgå politiets organisasjon og struktur for å få organisasjonen best mulig tilpasset dagens behov for trygghet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil redusere det totale antallet mål og oppgaver politiet har, for å sikre tilfredsstillende oppgaveløsning. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil utarbeide en nasjonal strategi for bruk av sivil kompetanse i politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil vurdere behovet for etter- og videreutdanning i politiet. Det må øves tilstrekkelig slik at politiets operative kapasitet styrkes. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil vurdere å åpne for generelle bevæning av politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at politiet har tilgang til nødvendig teknologi og IKT- systemer som bidrar til effekti bekjempelse av kriminalitet og styrket beredskap. Sørge for at finansieringen av merverdiprogrammet ikke går på bekostning av politiets evne til å løse sine oppgaver. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomgå organsieringen av politi, påtalemyndighet og rettsvesenet for å sikre en mest mulig effeltiv gjennomføring av straffesaker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at Oslo politidistrikt får dekket sine kostnader knyttet til hovedstadsfunksjoner som beskyttelse av sentrale institusjoner og ambassader, samt sikkerheten rundt internasjonale gjester til Norge. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil søke en tettere tilknytning til EUs justispolitiske samarbeid, og deta aktivt i annet internasjonalt politisamarbeid for å bekjempe organisert kriminalitet, menneskehandel og terror. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil gjeninnføre forbud mot tigging for å bekjempe menneskehandel og organisert kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Politiet bør styrke sin kompetanse på å etterforske brudd på miljøvernlovgivningen. Partiprogram MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere mer ressurser til politiet generelt, og sørge for at hovedstadspolitiet har nok ressurser til å kunne ivareta sine spesielle, og nasjonalt viktige oppgaver. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil investere i nytt utstyr, blant annet audiovisuelt utstyr og nytt datautstyr for å effektivisere politiets arbeid. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en ny politiutdanning i flere trinn. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil få inn andre faggrupper for å ivareta støttefunksjoner i politiet og rendyrke oppgavene til faglært politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil akseptere bruk av forhåndsgodkjent rom- og telefonavlytting, samt bevisprovokasjoner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil akseptere bruk av forhåndsgodkjent overvåkning i saker som vedrører rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønker å gi politiet lettere tilgang til våpen, og åpner for generell bevæpning av politiet i de politidistrikt som ser behov for dette. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Våpentrening på politihøyskolen og den generelle treningen etter endt utdanning må styrkes. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke politiets mulighet til å sikre offentlig ro og orden. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at politiet ikke skal drive med oppgaver som kan utføres like godt, eller bedre, av andre virksomheter. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utvise utenlandske statsborgere som dømmes til ubetinget fengsel i tre måneder eller mer. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi ønsker å sikre politiet en tydeligere hjemmel for å sikre offentlig ro og orden, samt å gjeninnføre forbudet mot tigging. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør tillates prøveprosjekt i de største byene der en kan opprette et lokalt politi som skal prioritere å sikre offentlig ro og orden. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil omorganisere politietaten for å styrke nærpolitiet. Dette vil medføre at politidistriktene erstattes av større, kraftigere og mer kompetente politiregioner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet I hvert politidistrikt bør det bygges opp beredskapssentre fortrinnsvis med helikopterbistand og beredskapstropper med lav responstid dersom det inntreffer kriser. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør i større grad satses på at sivile kan overta arbeidsoppgaver for politiet. For eksempel kan sivile settes til å analysere datakriminalitet og regnskapskriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprette et eget investeringsbudsjett for politiet slik at nødvendige investeringer slipper å gå på bekostning av den daglige operative drift. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet mener tolletaten bør få begrenset politimyndighet og settes i stand til å ta en mer aktiv rolle i kriminalitetsbekjempelsen på grensene. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TOLL
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør gis adgang for tolletaten til å skrive ut forenklede forelegg og således få avgjort de enkleste og mindre alvorlige saker på stedet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TOLL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha flere politihunder, deriblant narkotikahunder. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for at saker med kjent gjerningsmann ikke blir henlagt, om nødvendig ved å bruke private tjenester. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at politi- og påtalemyndighet i enkeltsaker skal utøve sine plikter uavhengig av regjering og storting. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at politi- og påtalemyndighet skal være klart atskilt fra hverandre for å oppnå uavhengighet og best mulig rettssikkerhet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne soningskøen ved å bygge flere soningsplasser og åpne for private tilbydere. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sende utenlandske borgere ut av landet og la dem sone straffen i hjemlandet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fremforhandle utleveringsavtaler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for privat fangetransport for å frigjøre politiressurser. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at ettervern skal tilbys i hensiktsmessige former. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for kjøp av soningsplasser i utlandet. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at dømte går direkte fra rettskraftig dom til soning. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi mener at det offentlige bør gis anledning til å leie inn privatpraktiserende advokater til å føre straffesaker for å få avviklet den store saksmengden. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå straffelovgivningen for å heve straffenivået. Partiprogram GRUNNLOVEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke minimumsstraffer for alvorlige lovbrudd. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne dagens kvantumsrabatt ved dom for flere lovbrudd. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at den straffedømte går direkte fra rettskraftig dom til soning. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå ankesystemet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprette et ombud for kriminalitetsofre. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at offeret og/eller pårørende skal varsles dersom gjerningsmannen skal ha permisjon fra fengselet. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at gjerningsmannen kan ilegges geografiske begrensninger for sin permisjon for å verne offer og/eller pårørende. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen i helsetjenesten, skolene, barnehagen, barnevernet og politiet, slik at en i større grad avdekke barn som blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Partiprogram HØYERE UTDANNING KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil møte unge lovbrytere med raske reaksjoner for å forebygge nye lovbrudd. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprette en ungdomsdomstol, og sørge for at det settes tydelige krav til den enkelte når straffereaksjonen skal iverksettes. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprette egne ungdomsfengsler slik at en ikke blander ungdom som ikke har utviklet en omfattende kriminell karriere, med hardbarkede kriminelle. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gripe inn tidlig og ha tett oppfølging med dem som er i ferd med å komme inn i en kriminell løpebane. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke samarbeidet mellom skole, barnevern og politiet. Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et tilgjengelig politi over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en politianalyse for å få et godt faglig grunnlag for framtidas organisering av politi- og lensmannsetaten. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å øke ressursene til politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre fortsatt høye opptak til Politihøgskolen for å oppfylle bemanningsmålene i politiet. Partiprogram HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at politiet utnytter ny teknologi for å tilby gode og effektive tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke innsatsen mot vold i nære relasjoner gjennom å forebygge og bekjempe bedre. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil redusere antall politidistrikter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ta i bruk etterforskningsplaner for å sikre effektiv behandling og god kvalitet på etterforskningen av voldtektssaker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeiderpartiet vil gå i mot en generell bevæpning av politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre arbeidet med landsdekkende nødnett. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke operasjonssentralene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samordningen og utnyttelsen av alle beredskapsressurser. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke PST. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det innføres sms-varsling til nødmeldetjenestene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeidet mot vold i nære relasjoner må hele tiden ha prioritet. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi vil opprettholde et tilstedeværende og handlekraftig politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet . Lensmannsstrukturen må opprettholdes for å kunne tilby tjenester der for bor og for å drive effektiv forebygging og sikre lov og orden. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil ha sterkere og mer kompetente etterforskningsmiljøer og sikre robuste operasjonssentraler. Det vil kreve en reduksjon i antall politidistrikter. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Nøkkelen til framtidas politi ligger ikke i teknologien i seg selv, men i politiets evne til å benytte den for å løse sine oppgaver. Ny IKT-plattform må på plass og dagens systemer må benyttes bedre. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Forbudet må mot halvautomatiske våpen må lovfestes, og muligheten for unntak må strammes inn. Det skal også vurderes om antall tillatte skudd i magasin og kammer begrenses. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet For å styrke de nasjonale beredskapsressursene skal det etableres et nasjonalt beredskapssenter i Oslo. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil ikke tillate at [politi, påtalemakt og dommere] bærer synlige religiøse symboler. Partiprogram DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet Nærpolitimodellen må bevares og videreutvikles. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke en desentralisert politistruktur for å sikre beredskap og nødvendig lokalkunnskap. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bevare og videreutvikle nærpolitimodellen. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for å sikre alle deler av landet god beredskap. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre en geografisk definert responstid for politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gå mot generell bevæpning av politiet, men tillate nedlåst våpen i politibil. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke grensekontrollen gjennom å tilføre økte ressurser til toll og politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TOLL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke og videreutvikle informasjonsutveksling, koordinering, rolleforståelse og samarbeid innenfor totalforsvarskonseptet. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et Nasjonalt Sikkerhetsråd. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette regionale beredskapsenheter og forsterkningsstyrker i politiet til bruk i alvorlige situasjoner eller hendelser. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle samarbeid og samvirke for å sikre helhetlig og samordnet krisehåndtering på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre helhetlig og samordnet krisehåndtering på sentralt, regionalt og lokalt nivå med samarbeid, felles utdanning/kurs og regelmessige øvelser. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Sivilforsvaret som statlig forsterkningsressurs blir tilført ressurser til gjennomføring av vedtatt opptrappingsplan. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at politiet kan få rask og effektiv bistand fra Forsvaret ved behov i krisesituasjoner. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som faglig kontaktpunkt og koordinator for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil samle den sivile delen av statens arbeid for sikkerhet mot ulykker, naturkatastrofer, kriminalitet og ikke-militære angrep i ett departement. Partiprogram DEPARTEMENTER FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle senter for informasjonssikring og styrke tilsynet med samfunnets sikkerhet innen IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle koordineringen og samordningen i EOS-tjenestene (etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene). Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samarbeidet mellom PST og E-tjenesten om analyse knyttet til kontraterror. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomgå lovgivningen med sikte på å legge til rette for at politiet kan få rask og effektiv bistand fra Forsvaret i krisesituasjoner. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre retten til å uttrykke tro gjennom bruk av religiøse symboler, smykker eller plagg i det offentlige rom. Det må være unntak for politiets uniformer og for fagdommere i retten. På arbeidsplasser og skoler bør det imidlertid ikke være en lovfestet rett å få bruke plagg som skjuler identiteten. Man må kunne finne lokale løsninger dersom plagg ikke er til hinder for læring, deltakelse eller å løse arbeidsoppgaver. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at politiets råd bør tillegges betydelig vekt når spørsmål om salgs- og skjenkebevillinger skal avgjøres. Partiprogram NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kapasiteten til politiet og ansette flere politifolk. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at politi- og lensmannsetaten skal være desentralisert og fortsatt være et nærpoliti. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sette krav til responstid for politiet på utrykning til ulykker og meldte hendelser der det er fare for liv og helse. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre ordningen med fremskutt lagring av våpen i politibiler og ikke innføre generell bevæpning av politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere politifaglige ressurser til politifaglige oppgaver og overlate andre oppgaver, som for eksempel fangetransport og arrestforvaring til andre yrkesgrupper. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politihelikopterdekningen. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets kompetanse innenfor sjikane, trusler og annen kriminalitet som skjer gjennom nye digitale medier. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets kompetanse i møte med psykisk syke. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere arbeidet med en reform av politiets straffesakssystemer og sikre politiet gode og oppdaterte dataverktøy. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at SLT-modellen kan tas i bruk i enda flere kommuner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke politidekningen på utsatte tider av døgnet ved aktiv bruk av turnusen til politiet og ved at politipatruljer som hovedregel bemannes med én betjent på dagtid og to betjenter på kveldene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets tiltak mot mobil vinningskriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi politiet utvidede muligheter for videoovervåking av særlig utsatte områder, og sikre Datatilsynet nok ressurser til å kontrollere slik overvåking. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at voldsutøvere som dømmes for brudd på besøksforbud bør kunne dømmes til å gå med elektronisk fotlenke i en periode. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kapasiteten til politiet og tollvesenet ved utsatte grensestasjoner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TOLL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere arbeidet mot trafficking og hallikvirksomhet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere samarbeid over landegrensene for å bekjempe trafficking. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets kompetanse og ressurser innenfor området menneskehandel og forbrytelser mot barn. Partiprogram BARN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets arbeid med nettovervåking og mulighet til å følge opp lovbrudd på nettet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil føre en streng kriminalpolitikk mot gjengangere og organisert kriminalitet og som kan bidra til rask og effektiv rehabilitering for de som ønsker seg tilbake til samfunnet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti Politiet må ha tilstrekkelige ressurser og etterforskningsmetoder til å avverge og etterforske organisert kriminalitet. Straffenivået for organisert kriminalitet må økes og tilpasses det øvrige europeiske nivået for å unngå at Norge blir et lukrativt land å bedrive kriminalitet i. Man bør også arbeide med å få til økt bruk av soning i hjemlandet i stedet for i Norge. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha lokalbaserte politi- og lensmannskontorer, som har kjennskap til og engasjerer seg i nærmiljøet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en kriminalpolitikk som legger medmenneskelighet, ikkevold, omsorg og ansvar til grunn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil motarbeide kriminalitet og vold ved å bygge et samfunn og et miljø som folk føler ansvar for og tilhørighet i. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det skal finnes lokalbaserte politi- og lensmannskontorer som har kjennskap til og engasjerer seg i nærmiljøet. Politiet må være synlige på en inkluderende og positiv måte. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette en egen enhet innenfor politiet som tar seg av saker knyttet til dyremishandling. Partiprogram HUSDYR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke den helhetlige beredskapsplanleggingen, med fokus på vern av infrastruktur og menneskers liv og helse i et endret klima. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at organiseringen av nærpolitiet medfører økt operativ kapasitet og økte midler til forebygging. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet mot menneskehandel og overgrep mot barn, herunder spredning av overgrepsbilder av barn. Regjeringserklæring BARN MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forebygge rekruttering til kriminelle miljøer og voldelige ekstremistiske grupperinger. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke kompetansen i politiet og rettsvesenet om vold i nære relasjoner og tilfeldig vold mot mennesker fra utsatte grupper. Regjeringserklæring FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere antall mål og oppgaver i politiet, for å konsentrere innsatsen om kjerneoppgavene. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre finansieringen av ny IKT-plattform i politiet. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi Toll- og avgiftsetaten begrenset politimyndighet. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for at kommunene kan innføre et forbud mot tigging i lokale politivedtekter for å bekjempe menneskehandel og annen organisert kriminalitet. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil se på muligheten for å styrke samordningen gjennom en samlokalisering av enhetene i justissektoren som befinner seg i hovedstadsområdet. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at den nasjonale beredskapskapasiteten styrkes gjennom oppfølgingen av politianalysen. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil presisere og avklare etatenes beredskapsansvar. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil involvere aktørene i beredskapssektoren, private selskaper og ideelle organisasjoner i større grad i planlegging og øvelser. Regjeringserklæring FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre prosedyrene for Forsvarets bistand til politiet. Regjeringserklæring FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å legge også operative oppgaver til den felles kontraterrorenheten bestående av PST og Etterretningstjenesten. Regjeringserklæring FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil skape et mer åpent, inkluderende og trygt samfunn for LHBTI-personer ved å sikre likeverdige offentlige tjenester, ivareta sårbare grupper og trappe opp politiets innats mot hatkriminalitet rettet mot LHBTI-personer. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets arbeid med nettovervåking og mulighet til å følge opp lovbrudd på nettet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kapasiteten til politiet ved å ansette flere politifolk i operativ tjeneste og etterforskning. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at politi- og lensmannsetaten skal være desentralisert og fortsatt være et nærpoliti. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre ordningen med fremskutt lagring av våpen i politibiler. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke innføre generell bevæpning av politiet, men heller ta i bruk punkt- og objektsikring. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets kompetanse innenfor sjikane, trusler og annen kriminalitet som skjer gjennom nye digitale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil politiet skal prioritere etterforskning av hatkriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets kompetanse i møte med psykisk syke. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre politiet gode og oppdaterte dataverktøy. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avvise et forbud mot tigging. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets kompetanse og ressurser til bekjempelse av menneskehandel. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utdanne flere narkohunder til bruk i politiet og Tollvesenet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER TOLL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kapasiteten til politiet og Tollvesenet ved utsatte grensestasjoner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER TOLL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som dømmes for ruspåvirket kjøring i alvorlige tilfeller kan dømmes til å måtte installere alkolås i bilen. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at politiet må sikres tilstrekkelige ressurser og verktøy til å avverge og etterforske organisert kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at samfunnsstraffen endres fra én time for hvert tilsvarende fengselsdøgn som ellers ville vært idømt, til tre arbeidstimer for hvert tilsvarende fengselsdøgn. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at ordningen med forenklet forelegg bør utvides til flere typer straffbare forhold. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke fagkompetansen hos alle med sikkerhets- og beredskapsansvar på alle nivåer – både offentlig og privat. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samarbeidet mellom PST og E-tjenesten på analyse knyttet til kontraterror. Partiprogram FORSVAR INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at Tollvesenet får tilstrekkelige ressurser til å utføre sine oppgaver knyttet til grensekontroll på en god måte. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at ordningen med dyrepoliti gjøres landsdekkende. Partiprogram HUSDYR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil skjerpe straffene for vold mot dyr og mislighold ved dyrehold. Partiprogram HUSDYR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre gjennomføringen av nærpolitireformen til det beste for folk flest. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjeninnføre forbud mot tigging. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil endre politiutdanningen og rekrutteringen til politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere mer ressurser til politiet, og sikre et godt nærpoliti. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at hovedstadspolitiet har nok ressurser til å kunne ivareta også nasjonale oppgaver. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en ny politiutdanning i flere trinn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil få inn andre faggrupper for å ivareta støttefunksjoner i politiet og rendyrke oppgavene til faglært politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil akseptere bruk av forhåndsgodkjent rom- og telefonavlytting, samt bevisprovokasjoner og akseptere bruk av forhåndsgodkjent overvåkning i saker som vedrører rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre nasjonalt forbud mot tigging. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvise utenlandske statsborgere som dømmes til ubetinget fengsel i tre måneder eller mer. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil etablere et eget Transportpoliti. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke internasjonalt samarbeid i kampen mot trafficking, menneskehandel og seksuelle overgrep mot barn. Partiprogram BARN INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha flere politihunder, deriblant narkotikahunder. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke antall politihelikoptre på landsbasis for å få bedre dekning nasjonalt. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke grensekontrollen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for et nasjonalt dyrepoliti med tilstedeværelse i alle politidistrikter. Partiprogram HUSDYR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre minimum 6 måneders lagringstid for internettleverandørenes tildeling av IP-adresser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for at saker med kjent gjerningsmann ikke blir henlagt. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at politi- og påtalemyndighet i enkeltsaker skal utøve sine plikter uavhengig av regjering og storting. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at politi- og påtalemyndighet skal være klart atskilt fra hverandre for å oppnå uavhengighet og best mulig rettssikkerhet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at politijurister gis relevant etterutdanning/videreutdanning for å sikre kvalitet, kompetanse og effektivitet i politiarbeidet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen og samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre effektiv uttransportering av personer uten lovlig opphold i Norge. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at politiets ATK-senter skal avvikles og overføres til andre prioriterte politioppgaver. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke ressursene til Økokrim og Skatteetaten for å avdekke økonomisk kriminalitet. Partiprogram FINANSER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere flere tverrfaglige sentre mot arbeidslivskriminalitet, med mål om senter i hvert politidistrikt. Partiprogram ARBEIDSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv returpolitikk, og opprette direkteruter til de viktigste avsenderlandene. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at politiet skal ha en sterk lokal forankring. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bygge ut politidistriktenes selvstendighet og kapasitet og sikre politidistriktene mer av ressursene, blant annet gjennom frie driftsmidler og økt grunnbemanning. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at alle kommuner skal ha politiråd. Partiprogram KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et nasjonalt organ som koordinerer og utvikler praksis for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at etterforskningsfeltet og etterforskerne i politiet får økt status og blir styrket. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt bruk av sivile med faglig relevant bakgrunn i etterforskningen. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide målrettet for en bedre varslerkultur i politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre rask uttransportering av personer uten oppholdsgrunnlag i Norge. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bedre kunnskapen om hatkriminalitet gjennom blant annet å registrere omfanget av hatkriminalitet mer nøyaktig enn i dag. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for teknologiske løsninger som gjør det enklere for folk å ha kontakt med tjenestene innen justis- og beredskapssektoren, og som letter sektorens arbeid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil nedsette et offentlig utvalg for å utvikle en nasjonal strategi for trygghet og totalberedskap, herunder søke å harmonisere de ulike beredskapsaktørenes ansvarsområder. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil lage en nasjonal strategi for flere regionale treningssentre for politi, forsvar, nødetater og frivillige organisasjoner. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke samtreningen mellom nødetatene, og mellom nødetatene og de frivillige organisasjonene. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at politiets skarpe ende samlokaliseres i et nasjonalt beredskapssenter. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre avklarte roller og ansvarsforhold i den nasjonale kriseledelsen ved større hendelser, iverksette ny instruks for forsvarets bistand til politiet. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at støtte og bistand til politiet og øvrig sivile samfunn bør i større grad være en styrende faktor for innretning og dimensjonering av enkelte av forsvarets strukturer og kapasiteter, slik som heimevern, spesialstyrker, cyberforsvar og helikopterkapasitet. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en handlingsplan for arbeidet med kultur, holdninger og lederskap i beredskapssektoren. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet mot terror i Politiets sikkerhetstjeneste, og samarbeidet med Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og kreve felles trusselvurdering til Stortinget. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STORTINGET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre forsvarlig helikopterkapasitet for politiet og styrke kontraterrorevnen gjennom økt mobilitet for politiets beredskapstropp og forsvarets spesialstyrker. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at politiet og forsvaret, inkludert Heimevernet, organiseres og finansieres for effektivt å beskytte mennesker, sentrale objekter og samfunnskritiske funksjoner. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette rednings- og beredskapsråd i alle politidistriktene/lokaleredningssentral- områdene og ta initiativ til en gjennomgang av kommunenes ansvar og oppgaver som lokal beredskapsmyndighet og deres rolle i samarbeidet med andre beredskapsaktører. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil beholde hoved regelen om et ubevæpnet politi. Også i fremtiden skal politiet ha lett tilgang til våpen når omstendighetene eller trusselvurderingen krever det. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke politiets innsats mot cyberkriminalitet, og vurdere en egen spesialenhet i politiet som arbeider med digital kriminalitet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at frivillige beredskapsorganisasjoner inkluderes i trening og debrief med lokalt politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke ressursene til de frivillige redningstjenestene for å styrke den lokale beredskapen. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil aktivt delta i kampen mot internasjonal terrorisme. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot miljøskadelige produkter som tynne handleposer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig for Mattilsynet å omplassere eller videreselge dyr som er tatt i forvaring som følge av brudd på dyrevelferdsloven. Partiprogram HUSDYR MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot pelsdyroppdrett og import av pels. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette dyrepoliti i alle politidistrikt, og styrke Økokrims evne til å effektivisere og koordinere politiets innsats mot grov dyrekriminalitet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby videre avl og bruk av dyr som er avlet frem med sterkt unaturlige og skadelige egenskaper. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil stramme inn regelverk rundt transportering av dyr, innføre mobile slakterier og kurs i dyrevelferd for transportører. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil klargjøre straffeloven slik at dyr har egenverdi jfr. dyrevelferdsloven, og at vold mot dyr er mer alvorlig enn skadeverk mot annen eiendom. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å innføre lokale forbud mot bruk av dieselbiler i perioder med høy luftforurensning. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kystvakten og kystvaktens innsats for å avdekke og forhindre ulovlig fiske i norske havområder. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide aktivt for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre barnevernloven til en rettighetslov. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil likebehandle alle samlivsformer i det norske adopsjonsregelver. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Arbeidstilsynets og Økokrims innsats mot arbeidslivskriminalitet, bl.a. ved å opprette flere senter mot arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at flere asylsøkere skal få mulighet til å forklare seg direkte for dem som avgjør saken. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette en utløpsdato på asylavslag, og en grense for hvor lang tid det kan gåfra vedtaket er fattet til det må gjøres en oppdatert vurdering av beskyttelsesbehovet før noen kan sendes ut med tvang. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en egen barneenhet i Politiets utlendingsenhet med ansatte med god barnefaglig kompetanse for å sikre barns velferd i utsendelsessituasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere bruken av polititransport ved tvangsinnleggelser. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre loven tydeligere slik at det kommer klart frem hvilke pasienter som kan bli underlagt strengere sikkerhet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at innleggelse på enheter med særlig høyt sikkerhetsnivå avgjøres av domstolene. Partiprogram DOMSTOLER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby bruk av mekaniske tvangsmidler mot barn og unge i helsevesenet. Partiprogram BARN HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil endre narkotikalovgivningen slik at bruk av rusmidler og besittelse til eget bruk ikke er straffbare handlinger. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få helse og sosialfaglig hjelp fremfor fengsel når de gjør noe kriminelt. Partiprogram DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre sprøyteromsloven til en brukerromslov der det også åpnes for andre inntaksmetoder enn injisering og andre stoffer enn heroin. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at kildevernet skal være absolutt, med forbud mot etterforskning i kildevernsaker og taushetsplikt om anonyme kilders identitet. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at varslernes stilling skal styrkes ved å fjerne arbeidsmiljølovens krav om forsvarlig varsling og kritikkverdige forhold. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at rettighetshaver skal ytes vederlag for sitt arbeid uavhengig av formidlingsplattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne forbudet i åndsverksloven mot å omgå kopisperrer (DRM) på opphavsrettsbeskyttet materiale som eies av en forbruker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere opphavsrettens vernetid for bruk, men beholde vernetiden for kompensasjon. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil modernisere dagens åndsverks- og opphavsrettslovgivning, både nasjonalt og internasjonalt, og tillate ikke-kommersiell fildeling. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre folk tilgang til nærfriluftsområder, også strandsonen, gjennom bruksavtaler, allemannsretten og offentlige erverv av områder. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre turstier og merkede turruter til en del av all arealplanlegging, og synliggjøre dem i planleggingskart. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere nasjonalparker for å ta vare på spesielt verdifull norsk natur, også i lavlandet og langs kysten. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at flere får tilgang til jakt og fiske. Partiprogram FANGST FISKERIER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil revidere de rikspolitiske retningslinjene i strandsonen for å styrke vernet av naturgrunnlag, kulturlandskap og rekreasjonsmuligheter. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha strenge nasjonale begrensinger for bruken av snøskutere og andre motoriserte terrengkjøretøy, og gi kommunene mulighet til å begrense bruken ytterligere. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke personvernet. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke ytrings- og organisasjonsfriheten. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for like muligheter og like rettigheter for alle. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forbrukerrettighetene. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil implementere den nye personvernforordningen fra EU, som stiller strengere krav til private og offentlige virksomheter og gir nye rettigheter til borgerne. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil beholde kontanter som pliktig betalingsmiddel. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve rettslig kjennelse før politiet kan foreta dataavlesning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve rettslig kjennelse før overvåkning og avlytting kan finne sted og telefon- og internettrafikk kan utleveres til politiet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense registrering i DNA-registeret til domfelte med rettskraftig dom på seks måneders ubetinget fengsel eller mer, og kun for relevante forbrytelser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at DNA-informasjon skal slettes etter at en lovbryter har sonet sin straff, med mindre domstolen pålegger noe annet ved alvorlige forbrytelser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at bruk av kamera på offentlig tilgjengelige steder bør begrenses. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at all bruk av overvåkningskameraer må meldes til kommunen. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at eventuelle opptak fra kameraovervåkning slettes etter kort tid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en egen godkjenningsordning slik at det blir en kontroll med antallet overvåkningskameraer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil lovfeste retten til anonym varsling av ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen etter modell fra Sverige. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne forbudet mot å fremsette diskriminerende eller hatefulle ytringer. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil nedsette en ytringsfrihetskommisjon som skal se på ytringsfrihetens kår og vurdere ytringsfrihetens grense. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate kringkastet reklame for politiske budskap fra partier, organisasjoner og trossamfunn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke ytringsfriheten for offentlig ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR DEPARTEMENTER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre retten til å gå i religiøse og kulturelle plagg eller benytte religiøse symboler i det offentlige rom. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil oppheve Lov om helligdager og helligdagsfred. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil forebygge kriminalitet gjennom holdningsarbeid og målrettet innsats. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre juridisk hjelp tryggere og mer tilgjengelig. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere bruken av isolasjon og fengselssoning, og sikre et rehabiliterende straffegjennomføringssystem. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre kommunikasjonen mellom beredskapsetatene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en nettportal hvor man kan få informasjon om hjelp og oppfølging [om overgrepssaker] som er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kvalitetssikre overgrepsmottakene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre formelle krav til etterforskere som skal gjennomføre sentrale avhør i voldtektssaker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en spesialisert politienhet som skal jobbe med oppklaring av saker som angår seksualisert vold. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre nasjonale holdningskampanjer om overgrep. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at skolene arbeider mer aktivt med holdninger til kropp og seksualitet. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre behandling for dem som utsettes for vold og overgrep. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre behandling til barn som har blitt utsatt for vold eller blitt vitne til vold i nære relasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke behandlingstilbudet til voldsovergripere, også i fengsler. Partiprogram HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre regler om meldeplikt for dem som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse. Partiprogram HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp dem som aldri møter til skolestart hvis det er mistanke om tvangsekteskap. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rådgivningstjenesten ved kontoret for voldsoffererstatning. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre samarbeidet mellom ulike offentlige etater for å motarbeide økonomisk kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette mer effektive sanksjoner og flere kontroller for å motarbeide økonomisk kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere spesialiserte enheter som jobber med ulike former for økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Partiprogram ARBEIDSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at politiet prioriterer etterforskning av saker om økonomisk kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at offentlige etater gjør risikoanalyser og etablerer eget etisk regelverk og antikorrupsjonsregelverk for å avdekke økonomisk kriminalitet på et tidlig tidspunkt. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke politiutdanningen og styrke politietaten med flere sivile stillinger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil flytte mer makt og ressurser fra Politidirektoratet til politidistriktene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre eksisterende og utvikle nye informasjonssystemer i politi og justissektor for å tilfredsstille kravene til ny politiregisterlov. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og skolen. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil evaluere tidligere innførte terrorbestemmelser og avvise innføring av hjemler om tankekriminalisering. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate politiet tilgang til flere våpentyper tilpasset utfordringene de møter, samt grundig trening, men avvise generell bevæpning av politistyrken. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha klare og tydelige regler for politiets bruk av infiltrasjons- og provokasjonslignende metoder. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rettshjelpsordningen ved å utvide ordningens saksfelt og personkrets. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte frivillige ordninger i regi av Jussbuss, JURK, Jussformidlingen og lignende organisasjoner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede effekten av de ulike straffemetodene for å skape et straffesystem som bidrar til rehabilitering. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få tilbud om behandling i stedet for straff. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha behandling under tvang i stedet for fengsel når rusavhengige begår kriminelle handlinger. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bruken av alternative straffereaksjoner og praktisk støtte ved løslatelse for å hindre tilbakefall. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil oppheve sexkjøploven og gjennomgå hallikparagrafen. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke det sosiale arbeidet overfor dem som selger seksuelle tjenester. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil avvise tiggeforbud. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere bruken av glattcelle. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå regelverket med sikte på at fotlenke kan brukes oftere enn i dag. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for mer kontakt mellom innsatte og familiene deres ved å lage nasjonale standarder for antall besøksdøgn, telefontid og ved å bedre besøksrommene. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere soningsplasser i Norge. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle ordningen med kjøp av fengselsplasser i andre land for norske statsborgere. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at utenlandske statsborgere som begår kriminalitet i Norge bør søkes overført til soning i hjemlandet. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre samordningen mellom Politiet og Forsvaret. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den sektorovergripende øvingsaktiviteten. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette i gang organisasjonslæring i politiet for å lære av feil og for å ta lærdom av øvelser. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke de lokale forebyggende grenene av Politiets Sikkerhetstjeneste. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere en snarlig oppgradering av IKT-systemer i beredskapsetatene, særlig i politiet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kompetansen på IKT-sikkerhet hos kontrollmyndigheter som Post- og teletilsynet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET POST RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke sikkerheten rundt IKT-driftsanlegg og styrke den politiske kontrollen med kritisk IKT-infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en global rettsorden preget av internasjonalt samarbeid i FN og andre globale, regionale og subregionale organisasjoner. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte opprettelsen av et mellomstatlig skatteorgan i FN med tilstrekkelig økonomiske og menneskelige ressurser til å bekjempe skatteparadis og internasjonal kapitalflukt. Partiprogram FINANSER FN ØKONOMISK SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Økokrim og Arbeidstilsynet for å bekjempe skatteflukt og økonomisk kriminalitet. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tette skattehull som gjør det mulig å slippe unna normal selskaps- og formuesskatt i Norge. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid. SV vil styrke Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Økokrim, i tillegg til å etablere flere senter mot arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak gjeninnføres. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha norske arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Sikre at skipsarbeids-, skipssikkerhets- og arbeidsmiljøloven samt norsk tilsyn gjelder arbeidere på såkalte flerbruksfartøy. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HAVNER LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SJØFART
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil motarbeide sosial dumping ved å innføre mye sterkere krav for å hindre sosial dumping ved offentlige innkjøp, etter inspirasjon av Telemarksmodellen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby hemmelige sluttavtaler i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke vernet av varslere. De som varsler om lovbrudd og uetisk oppførsel skal ha et særskilt vern mot gjengjeldelse, trakassering og oppsigelse. SV vil opprette et eget varslerombud på nasjonalt nivå. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det kollektive forhandlingssystemet og forsvare streikeretten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en sterk tjenestemannslov som sikrer uavhengighet i statsforvaltningen og hindrer korrupsjon og vilkårlige oppsigelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en klimalov som fører til hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom Storting og regjering på klimaområdet, inkludert sektorvise karbonbudsjetter og rapportering om klimaeffekten av statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REGJERINGEN RETTSVESEN STATLIG EIERSKAP STATSBUDSJETTET STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre totalforbud mot bruk av alle fossile kilder til oppvarming av bygg og fjernvarme. Partiprogram BOLIGSAKER FORURENSNING MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe naturkriminalitet. Vi vil styrke Økokrim og Statens naturoppsyn slik at de blir i stand til å avdekke og bekjempe alvorlig miljøkriminalitet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere stille natur. Ro og stillhet er en viktig del av friluftsliv og naturopplevelser. Motorisert ferdsel i utmark skal være strengt regulert. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et nettverk av marine verneområder i Arktis og arbeide for at iskantsonen i hele Arktis får internasjonal beskyttelse fra all industriell virksomhet. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MILJØVERN NATURVERN POLAROMRÅDER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere forbud mot plastposer slik det blant annet er gjort i Frankrike, Italia, Kina, India og flere land i Afrika. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby miljøgifter på prioritetslisten innen 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for større samfunnsmessig innsats mot vold mot kvinner og barn, vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuell trakassering. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et helhetlig og likeverdig tilbud til alle overgrepsutsatte gjennom lovfesting av tilbud om overgrepsmottak. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for økte midler til etterforskning av voldtektssaker og vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot kjøp og salg av mennesker i form av prostitusjon, porno og stripping. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hjelpetiltak for mennesker i prostitusjon, og sikre at det settes av ressurser til å håndheve sexkjøpsloven sterkere enn i dag. Politiet må lage og følge retningslinjer som gjør at prostituertes rettsvern sikres. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at studenter og elever som tar helse- og sosialfag eller utdanning relatert til politi, rettsvesen, skolevesen og barnehage, får nødvendig kunnskap om vold og overgrep. Partiprogram BARNEHAGER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at kvinner som er utsatt for voldtekt som våpen i krig skal ha samme rettigheter for beskyttelse som andre former for tortur, og får samme behandlingstilbud som voldsutsatte kvinner i Norge. Partiprogram HELSEVESEN MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere hatkriminalitetsgrupper i samtlige politidistrikt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for offentlige undersøkelseskommisjoner ved partnerdrap. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil oppheve kriminaliseringen av hiv-positives seksualliv. Partiprogram HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette en sannhetskommisjon for å granske fornorskingen og uretten begått mot samene av den norske stat, og hvordan vi kan rette på det. Partiprogram LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tydeliggjøre dagens «rasismeparagraf». SV vil endre straffeloven slik at § 185, kjent som rasismeparagrafen, tydeligere skiller mellom frie ytringer og faktisk hatefull og truende atferd, og gjør det lettere å rettsforfølge sistnevnte. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kampen mot trusler, sjikane og forfølgelse. Fri meningsutveksling forutsetter at alle føler seg trygge når de ytrer seg offentlig. SV vil sette politiet i stand til å styrke innsatsen mot trusler, sjikane og forfølgelse. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette frihavner eller fribyer for varslere og journalister. SV vil gi utenlandske varslere og journalister som søker beskyttelse, eller som ønsker å besøke Norge, samme vern som norske varslere. Varslervernet må overstyre bilaterale utleveringsbestemmelser. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke ytringsfriheten for ansatte og varslere. Alle skal oppfordres og ha trygghet for å varsle. Vi vil ha en egen varslerlov og eget varslerombud for å gi alle rett og trygghet til å si fra om kritikkverdige, uetiske og ulovlige forhold. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette ned en ny overvåkingskommisjon. Utbredt overvåking skremmer mennesker fra å ytre seg. SV vil ha ei kartlegging av summen av overvåking som nordmenn utsettes for, og utarbeide effektive tiltak mot overvåking og krenkelser av personvernet. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot innføring av et såkalt digitalt grenseforsvar og alle andre tiltak som fører til masseovervåkning av norske borgere. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kildevernet. Kunstneres og journalisters verk skal beskyttes, og kildevernet skal styrkes i etterforskningssaker. Partiprogram KULTUR KUNST MASSEMEDIER PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stagge offentlig og privat overvåkning. Datatilsynet skal beskytte personvernet og spre informasjon om hvordan folk kan beskytte seg selv. Kun politiet skal kunne etterforske på nett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at kritisk viktige tjenester og infrastruktur skal være plassert i Norge, og at det ikke bare gjelder bygningene og instrumentene, men også IKT-systemene og driftspersonellet. Kritiske tjenester skal fungere under nasjonal kontroll under alle forhold, også kriser og krig. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at flyktningkonvensjonen endres for å ivareta barns rettigheter bedre. SV vil arbeide for en tilleggsprotokoll om klimaflyktninger og internt fordrevne flyktninger slik at klimaflyktninger kan få opphold på humanitært grunnlag. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at ofre for menneskehandel kan få opphold i Norge selv om det ikke foreligger tiltale eller dom i saken. Det bør være tilstrekkelig for opphold at det er overveiende sannsynlig at personen er utsatt for menneskehandel og har samarbeidet med politiet. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre alle utlendingssaker med klagebehandling rett til muntlig behandling i en domstol, gjennom å erstatte Utlendingsnemnda med en Utlendingsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere å åpne for asylsøknader fremmet fra tredjeland. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre regelverket slik at det blir mulig å reagere på overtredelse av utlendingsloven på andre måter enn ved utvisning og innreiseforbud. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det ved vurderingen av søknad fra LHBT-personer som risikerer forfølgelse i sitt hjemland tas hensyn til den reelle risikosituasjonen, og ikke kun til i hvilken grad landets diskriminerende straffelover håndheves. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at utlendingsmyndighetene bygger opp spesialkompetanse om særlig sårbare grupper, slik som homofile, barn og kvinner, som ofte utsettes for brutal behandling i fluktsituasjoner, og at det er særlig kompetanse om seksuelle overgrep. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre utlendingsforskriften slik at LHBT-flyktninger kan få unntak fra underholdskravet for å få familiegjenforening med partner, selv om det ikke er dokumentert ekteskap eller samboerskap i minst 2 år. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre etterforskning og oppfølging når barn forsvinner fra asylmottak. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hensynet til barnets beste. Barnets beste skal gå foran innvandringsregulerende hensyn. Vi skal jobbe for at Barnekonvensjonen i praksis veier tyngre i vurderingen av barns beste. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ikke fengsle barn. Norske myndigheter må sikre at barn ikke interneres og utsettes for frihetsberøvelse i lukkede mottak i strid med barnekonvensjonens artikkel 37. Partiprogram BARN INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Arbeidstilsynets oppfølging av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Øke bøtene for bedrifter som blir tatt for arbeidslivskriminalitet, slik at man viser at samfunnet tar det på alvor og at det ikke skal lønne seg å begå kriminalitet ved å utnytte andre mennesker. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomgå politiets praksis med utlendingskontroll for å hindre at den fungerer diskriminerende. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre barnevernsloven til en rettighetslov. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at ingen mennesker er ulovlige. Såkalt papirløse og andre som oppholder seg irregulært i Norge må ha tilgang på grunnleggende helsetjenester, både for å trygge den enkelte og for å beskytte samfunnet mot smittelommer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil beholde konvensjonsvernet. Flyktningkonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner skal bevares for å sikre oss alle trygghet og forsvar mot statlige overtramp om kriser rammer oss. Partiprogram INTERNASJONAL RETT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre statens voldsmonopol. Det er politiet som skal trygge samfunnet, ikke private firmaer eller borgervern. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil intensivere innsatsen mot politivold. I saker med anmeldt politivold skal Spesialenheten for politisaker suppleres med sivilt oppnevnte deltakere for å sikre uhildet behandling. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide bruken av samfunnsstraff. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet i Konfliktrådene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha ubevæpnet politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil minimere unødig byråkrati og skjemavelde i politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til Politihøgskolen. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke innsatsen mot seksuelle overgrep, grov vold og vold i nære relasjoner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere opplæringsteam for kunnskap om ny kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre nærpolitiet der du bor. Alle skal ha tilgang på et politikontor, og politibetjenter, i sitt nærmiljø. Politireformen er en sentraliseringsreform som vil gi mindre politi i nærmiljøet. SV vil derfor reversere reformen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for bedre operasjonssentraler og samband. Politiet trenger gode tekst- og bildeløsninger i sine sambandssystemer, i tillegg til radiokommunikasjon. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjeninnføre kompetanse på vold og overgrep på politihøgskolen. Partiprogram HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kraftig styrke voldtektsgruppa i KRIPOS. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at avhør av fornærmede [i voldtektssaker] skal skje dagen etter anmeldelse og etterforskningen skal starte umiddelbart. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare forbudet mot kjøp av sex. Forbudet har gitt mindre menneskehandel og prostitusjon. Vi vil styrke støtteordningene for tidligere prostituerte. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre obligatorisk opplæring for fag- og meddommere om voldtekt og overgrep. SV vil innføre et obligatorisk kurs før man kan delta som meddommer eller fagdommer som bevisstgjør hvordan vanlige fordommer og holdninger om kjønn og seksualitet urettmessig kan påvirke domsavsigelsen i voldtektssaker. Partiprogram DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lovfeste Barnehus i hvert fylke. Alle barn som utsettes for vold og overgrep skal ha en trygg havn. Partiprogram BARN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre straffeloven slik at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke og utvide bruken av omvendt voldsalarm. Voldsutsatte må sikres trygghet, bolig, og voldsutøver må hindres i å oppsøke og oppholde seg i nærheten av den som er truet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for å øke strafferammene for menneskehandel og grov menneskehandel. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre økonomisk likhet og et sterkt fellesskap. Ekstremisme forebygges i samfunn der alle føler seg ivaretatt. Partiprogram BARNEHAGER KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at PST skal prioritere alle former for ekstremisme, inkludert høyreekstremisme og religiøs ekstremisme. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre våre religiøse miljøer mot ekstrem påvirkning. SV vil gjøre det ulovlig å motta pengegaver fra diktaturer til norske trossamfunn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre koordineringen mellom sikkerhetsmyndighetene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, blir fulgt opp og implementert. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et legalt rammeverk for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et forbud mot retten til førstebruk av atomvåpen, som i dag en del av NATOs strategiske konsept. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre Norge til en atomvåpenfri sone ved å grunnlovsfeste forbud mot atomvåpen på norsk jord. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et synlig og effektivt politi som bidrar til å forebygge, bekjempe og oppklare kriminalitet, og som forhindrer terror og radikalisering. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil føre en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke samarbeidet mellom politi og forsvar. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et tilgjengelig politi med god tilstedeværelse lokalt og med tilgjengelighet på nett, kombinert med sterkere fagmiljøer i politidistriktene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle politirådene og styrke det lokale forebyggende arbeidet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle målrettede tiltak for lokalt arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil forbedre bruken av konfliktråd, ungdomsstraff og oppfølgingsteam for unge lovbrytere i mindre alvorlige saker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil i større grad bruke alternative straffereaksjoner for å holde unge lovbrytere som har begått mindre alvorlig kriminalitet, utenfor fengsel. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tverrfaglig samarbeid mellom politi, helse-, oppvekst- og kulturfunksjoner i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil intensivere arbeidet mot tvangsekteskap, familievold og hatmotivert vold. Partiprogram FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at politiet har spesialkompetanse innen familievold, vold mot barn og vold i nære relasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil at politiet skal ha gode og effektive metoder for å bekjempe kriminalitet, men sikre at politimetoder alltid avveies mot hensynet til personvernet og rettssikkerheten. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at politiet har tilstrekkelig kompetanse og moderne teknologi til å styrke beredskapen og bekjempe kriminalitet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil gi politiet tilstrekkelig kapasitet til å prioritere hverdagskriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil intensivere innsats mot vold i nære relasjoner gjennom krisesentrene og andre kompetansemiljøer. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke kapasiteten i politiets datakrimenheter for å møte nye utfordringer med kriminalitet og trusler på internett og i sosiale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et tett justispolitisk samarbeid med EU og internasjonale organisasjoner om grenseoverskridende kriminalitet, menneskehandel og terrorisme. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil åpne for bruk av flere akkrediterte leverandører av DNA-analyser for å sikre raskere oppklaring og bedre rettssikkerhet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke satsingen på virtualisering og simuleringsteknologi, for eksempel innenfor beredskaps- og nødetatene. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidet med å bekjempe overgrep mot barn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et tett samarbeid mellom kommunene og politiet særlig innen forebygging, gjennom forpliktende SLT-samarbeid og politirådsarbeid, og en fast politikontakt i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre politiet nødvendig kapasitet til å møte trusselsituasjonen og særskilte kriminalitetsutfordringer i storbyene. Partiprogram KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre strenge begrensninger på oppbevaring og bruk av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll og gjennomgå reglene for oppbevaring og bruk av slik informasjon. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke PST ytterligere for å sikre best mulig beredskap i kampen mot terror, spionasje og radikalisering. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil prioritere bekjempelse av organisert kriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil trene de ulike nødetatene og beredskapsaktørene slik at det blir bedre samarbeid mellom dem. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette å forbedre samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og sivile myndigheter. Videreutvikle totalforsvarskonseptet for gjensidig sivil-militær støtte i fredstid, krise og konflikt. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre samarbeid mellom beredskapsmyndigheter og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner som ivaretar beredskaps- og redningsfunksjoner i samfunnet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Høyre Høyre vil at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet. Når trusselsituasjonen medfører et ekstra sterkt behov for å beskytte befolkningen og viktige samfunnsinstitusjoner, eller på steder og objekter som er særlig terrorutsatt, kan generell bevæpning av politiet tillates. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester for å bedre sexarbeidernes situasjon. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidet mot menneskehandel og tilpasse lovverket for å gjøre sexarbeidernes hverdag tryggere. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil at det skal fortsatt være særskilt straffeskjerpende at fornærmede er forsvarsløs eller er barn. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil tilpasse UDIs og politiets behandlingskapasitet i takt med ankomsttallene for å sikre kortest mulig ventetid. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre effektive metoder for alders- og identitetsavklaring og sørge for effektiv håndhevelse av kravet i utlendingsloven om at asylsøkere skal bidra til å avklare sin egen identitet. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette pilotprosjektet med dyrepoliti i Norge og utvide prosjektet ytterligere. Partiprogram HUSDYR NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i norske utdannelsesinstitusjoner. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil bekjempe hatytringer og rasisme overfor minoriteter. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at ytringsfriheten fortsatt gjelder på samme måte for både religiøse og religionskritiske ytringer. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forenkling av lover, forskrifter og skjema - forenkle kontroll- og rapporteringssystemene i det offentlige slik at flere ressurser kan brukes til tjenesteproduksjon. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre en restriktiv holdning til godkjenning av genmodifiserte organismer. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe for at de jordbrukstilknyttede bruksrettene og rettighetene til jakt og fiske sikres og ivaretas i en lovrevisjon. For sitt arbeid med tilrettelegging for allmennhetens utøvelse av et allsidig friluftsliv i statsallmenningene, skal fjellstyrene sikres en statlig grunnfinansiering slik at de kan opprettholde nødvendig kompetanse og kapasitet for å videreføre og øke dette arbeidet. I oppfølgingen av Fjell-lov utvalgets arbeid må inntektene fra naturressursene i statsallmenningene, unntatt skogsdrifta, sikres med en 50/50 fordeling mellom grunneierfondet og fjellkassen. Partiprogram LANDBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet inn i helsevesenet. Det må etableres tverrfaglige nemnder etter portugisisk modell som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at asylsøkere som kommer fra trygge tredjeland skal få sine asylsøknader behandlet der. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at saksbehandlingstiden må reduseres slik at ventetiden i mottak blir så kort som mulig. Etter at oppholdstillatelse er gitt, skal bosettingsintervjuet skje umiddelbart og bosetting skje så raskt som mulig. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil returnere dem som har fått endelig avslag på sin asylsøknad i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil kommunene må få 100% statlig kostnadsdekning både ved bosetting av flyktninger og for vertskommuner for mottak. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at vitner i alvorlige straffesaker, som menneskehandel/trafficking skal kunne gis permanent opphold i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil kjempe mot barneekteskap og tvangsekteskap, og arbeide for at kvinner får bedre rettsvern ved tvangsgifting. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke innsatsen mot vold i nære relasjoner ved å styrke barnehusene og etablere flere barnehus for å redusere avstandene, samt bidra til at avvergingsplikten blir kjent. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde et desentralisert krisesentertilbud i alle fylker og endre finansieringsmodellen for dem. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet mot hatkriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde sexkjøpsloven, fordi et slikt forbud gir et viktig signal om hvordan fellesskapet stiller seg til utnyttelse av sårbare mennesker. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet imot menneskehandel/trafficking. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at utenlandske kvinner som lever i voldelige forhold kan få oppholdstillatelse før tre år har gått. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke innføre nye, regionale organisasjonsnivå i brannvesenet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil passe på at nødnettet blir tilgjengelig for alle relevante aktører og at kostnadene knyttet til drift av nødnettet blir overkommelige for det kommunale brannvesenet og lokale aktører som bruker det. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Stortinget, ikke Politidirektoratet, skal bestemme hvor det skal være lensmannskontor og hvor politiadministrasjonene skal være lokalisert. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre et reelt nærpoliti ved å styrke lensmannskontor og politistasjoner i hele landet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at kravene til responstid oppfylles ved hvert enkelt lensmannskontor. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at lensmannskontor og politistasjoner opprettholdes med denne benevnelsen. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere nedleggelser av lensmannskontor. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke politikraften for å nå bemanningsmålet på to tjenestemenn per 1000 innbyggere. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bevilge midler til en omfattende opprustning av politiets tjenestebiler og utstyr ved lokale lensmannskontor, inkludert IKT-systemer. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at politiets kompetanse og kapasitet i voldtektssaker og overgrepssaker styrkes. Saksbehandlingstiden må reduseres og kvaliteten på etterforskningen bedres. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og helsearbeidere i kampen mot overgrep mot barn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at politiet slår ned på alle typer kriminalitet, også hverdagskriminalitet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot generell bevæpning av politiet men videreføre ordningen med «framskutt lagring» av våpen i tjenestebiler. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere rapporteringskravene og detaljstyringen av politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse sterkere på soning med elektronisk fotlenke og andre alternative straffereaksjoner der hvor dette styrker mulighetene for å rehabilitere den dømte. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde dagens trenivåmodell i kriminalomsorgen. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil si opp avtalen om leie av soningsplasser i Nederland og bruke disse midlene på raskt å bygge opp soningskapasiteten i Norge. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ettervernet i kriminalomsorgen, slik at tidligere straffedømte får mulighet til å skaffe seg bosted, utdanning, arbeid og sosialt nettverk. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre tilstrekkelig bemanning og rekruttering ved jordskifterettene. Partiprogram ARBEIDSLIV DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge går ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnfører nasjonal grensekontroll. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bevilgningene til strategisk og operativt samarbeid mellom tollvesen, grensemyndigheter og lokalt politi i grenseområdene. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi tollerne fullmakt til å gi forenklet forelegg for å oppnå en mer effektiv kontroll med grensekryssende kriminalitet og avlaste politiet for rutineoppdrag. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stanse ulovlig utenlandsk spill-reklame på norske plattformer. Det må etableres lovhjemmel for blokkering av spillsteder på Internett som er ulovlige i Norge. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fremme internasjonal lovgivning for «allemannsrett» til naturressurser. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke fiskerioppsynets lokale tilstedeværelse langs hele kysten og trappe opp arbeidet med å forebygge ulovlig fiskerivirksomhet. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stramme inn vilkårene for å få utslippstillatelse etter forurensningsloven og skjerpe straffereaksjonene ved brudd på loven. Partiprogram FORURENSNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre prøveprosjektet med dyrepoliti og utvide dette til resten av landet. Partiprogram HUSDYR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det klart at politiet ikke har anledning til å beslaglegge domener uten domstolskontroll. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke skattemyndighetenes muligheter til å forfølge finanskriminalitet på tvers av landegrensene. Partiprogram FINANSER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke tiltak mot svart arbeid og arbeidskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe lov og regelverket for, og håndhevelsen av, bruk av varetekt og glattcelle. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke elevers rettssikkerhet og personvern ved å stille klare krav til hjemmel for politiaksjoner og andre krenkelser av elevers grunnleggende friheter. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke bevilgningene og ressursene samfunnet trenger for å håndtere økt IT-kriminalitet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille strenge krav til politiets bruk av inngripende etterforskningsmetoder. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at inngrep i borgernes kommunikasjon uten den enkeltes uttrykkelige samtykke, bare skjer under domstolskontroll og når det foreligger konkret mistanke om kriminell atferd hos den enkelte. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre politiets samarbeid med Forsvaret, Sivilforsvaret andre nødetater ved større ulykker, katastrofer og mulige terrorangrep. Flere øvelser er nødvendig for å lykkes med dette. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet med samordning, koordinering og kultur i politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at frivillige ikke skal lide økonomiske tap ved å delta i redningsarbeid. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for et synlig og tilstedeværende politi i hele landet, med forsvarlig responstid og tilstrekkelig tilstedeværelse, også til å drive godt forebyggingsarbeid. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå imot generell bevæpning av politiet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet mot voldelig ekstremisme, gjennom forebyggende arbeid på lokalsamfunnsnivå, gjennom exit-arbeid og gjennom å satse på et kompetanseløft hos førstelinje og politi. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå mot nasjonale og lokale tiggeforbud. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke politiets arbeid mot organisert kriminalitet, inkludert menneskehandel. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke politiets kompetanse på sjikane, trusler og annen kriminalitet i digitale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen mot svindel, skatteunndragelse, hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet. Partiprogram FINANSER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjerinven vil gjennomgå tilsynsansvar og ansvar for oppfølging av tilsyn innen hele beredskaps- og sikkerhetsområdet. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Det vil bli innført en garanti for at antallet nye og ledige stillinger i politiet øker tilsvarende antallet studenter som består Politihøgskolen inntil målet (om to politifolk per 1000 innbyggere innen 2020, red.anm.) er nådd. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil kreve at politiet har ressurser nok til å håndheve besøksforbud, slik at voldsutsatte får reell beskyttelse. Voldsalarm skal være gratis og lett tilgjengelig. Som hovedregel skal det brukes omvendt voldsalarm. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å lovfeste at det er voldsutøveren, ikke den voldsutsatte, som skal forlate hjemmet ved samlivsbrudd. Partiprogram FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil at Politiet må prioritere arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at politiet som hovedregel skal være ubevæpnet. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at det sikres en god og uavhengig kontroll av politiet. Spesialenheten for politisaker må omorganiseres slik at den ikke blir preget av kameraderi med dem de er ment å etterforske. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at politiets tilstedeværelse i lokalsamfunnene styrkes. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at det sikres en bred rekruttering til Politihøgskolen, slik at politietaten gjenspeiler befolkningen med tanke på etnisitet, kjønn, legning og religion. Partiprogram POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at større arrangementer hvor frivillige organisasjoner er hovedarrangør ikke skal betale for politivakthold. Partiprogram KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil ha økte bevilgninger til forskning om pedofili og seksuelle overgrep, og økt satsning på politiets arbeid på området. Partiprogram FORSKNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil ha økt satsning på politiets arbeid med miljø, arbeidsmiljø og økonomisk kriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil avkriminalisere fildeling mellom venner og familie. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fullføre arbeidet med nærpolitireformen. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å nå målet om 2 politifolk per 1 000 innbyggere innen 2020. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for å gi punktbevæpning på sårbare steder etter risiko- og sårbarhetsanalyse. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre forsøk i utvalgte politidistrikt med elektrosjokkvåpen. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg for å evaluere dagens politimetoder. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å plassere en ny politihøgskole utenfor Oslo sentrum. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fullføre beredskapssenteret på Taraldrud innen planlagt tid, i tråd med reguleringsplanen og i samarbeid med lokalmiljøet og naboer. Regjeringserklæring FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke politiets kapasitet og kompetanse til å bekjempe datakriminalitet, herunder øke politiets tilstedeværelse på internett. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå reglene for bruk av overskuddsinformasjon. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde kommunenes adgang til å innføre lokale regler for tigging. Regjeringserklæring KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forebygge kriminalitet gjennom holdningsarbeid og målrettet innsats i samarbeid med politiet. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette å prioritere kampen mot overgrep og vold i nære relasjoner. Regjeringserklæring LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke innsatsen mot voldtekt og heve politiets kompetanse på området. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at nye digitale arbeidsmetoder tas i bruk for å bidra til en mer effektiv ressursbruk. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede fordeler og ulemper med å skille politi og påtalemyndighet. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil trappe opp kampen mot ulovlig fiske. Regjeringserklæring FISKERIER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke satsingen på god dyrevelferd, herunder gradvis innføring av dyrepoliti i alle landets fylker. Regjeringserklæring LANDBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Regjeringen vil snarlig nedsette et offentlig utvalg som forbereder gjennomføring av denne reformen. Politiet skal kunne pålegge at den rusavhengige skal møtes med helserettede tiltak, og manglende oppfølging vil medføre sanksjoner. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke helsefaglige tiltak og metoder som reaksjon på mindre alvorlige narkotikarelaterte lovbrudd, herunder bruk av ungdomskontrakt og Narkotikaprogram med domstolskontroll, i påvente av en rusreform. Regjeringserklæring POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Representantforslag om tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Representantforslag om sikring av politiressurser til arbeid med voldtekt og vold i nære relasjoner Til behandling
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
3. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om å digitalisere søknad om våpentillatelse og andre prosesser i våpenforvaltningen Til behandling
30. nov 2020 Representantforslag om sikring av lokalt tilstedeværende politi i Oslo Behandlet
18. nov 2020 Representantforslag om en nasjonal gjengenhet ved Kripos for å styrke og koordinere kampen mot organisert kriminalitet på tvers av politidistrikter og landegrenser Til behandling
4. nov 2020 Representantforslag om nødvendige regelendringer om politiattest for ansettelsesforhold i skoler og barnehager Behandlet
2. nov 2020 Endringer i våpenlova (oppbevaring av skytevåpen mv.) Til behandling
21. okt 2020 Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern mv.) (unntatt kap. 9, 10, 12, 14 og 16) Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
29. sep 2020 Politimeldingen - et politi for fremtiden Til behandling
17. jun 2020 Representantforslag om å utvide barneomsorgsattesten Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
14. jun 2020 Representantforslag om etnisk profilering Til behandling
1. jun 2020 Representantforslag om nye virkemidler for bekjempelse av kriminalitet Behandlet
25. mai 2020 Endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.) Behandlet
25. mai 2020 Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2019 Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om tydeliggjøring av folketrygdlovens regler og forpliktelser til internasjonale avtaler Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Behandlet
6. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 96 første ledd (om påtalemyndighetens uavhengighet) Til behandling
27. apr 2020 Endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
23. mar 2020 Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.) Behandlet
9. mar 2020 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjeropplysninger Behandlet
4. mar 2020 Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende) Behandlet
13. jan 2020 Representantforslag om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.) Behandlet
2. des 2019 Endringer i passloven (passgebyr) Behandlet
2. des 2019 Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.) Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, fra den skadevoldende handling til domfellelsen, og gi endringene tilbakevirkende kraft Behandlet
18. nov 2019 Representantforslag om en offentlig utredning om straffesakskjeden Behandlet
23. okt 2019 Redegjørelse av justis- og innvandringsministeren om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet Til behandling
10. okt 2019 Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.) Behandlet
16. jun 2019 Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
16. jun 2019 Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2018 Behandlet
10. jun 2019 Samtykke til inngåelse av avtale av 4. september 2018 mellom Norge og Sverige om gjensidig bistand mellom politiets spesielle innsatsenheter i krisesituasjoner Behandlet
10. jun 2019 Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket) Behandlet
3. jun 2019 Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære) Behandlet
8. mai 2019 Representantforslag om å sikre hjelp og beskyttelse til barnebruder som varsler om overgrep, slik at de ikke mister oppholdstillatelse og rettigheter Behandlet
29. apr 2019 Representantforslag om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om nødvendig styrking av Heimevernet og politiet Behandlet
13. mar 2019 Representantforslag om et krafttak mot mishandling, vold og seksualovergrep i nære relasjoner Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) Behandlet
4. des 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring - oppdatert Behandlet
3. des 2018 Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.) Behandlet
3. des 2018 Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
13. jun 2018 Redegjørelse av justis-, beredskaps- og innvandringsministeren om midlertidig bevæpning av enkelte politipatruljer i Oslo Behandlet
12. jun 2018 Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2017 Behandlet
12. jun 2018 Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
5. jun 2018 Endringer i politiloven mv. (tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter - punktbevæpning) Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om tiltak mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om å iverksette konkrete og forpliktene tiltak mot vold og overgrep mot barn Behandlet
13. mai 2018 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om 10 konkrete tiltak for å gjøre kampen mot arbeidslivskriminalitet enklere og mer effektiv Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om å sikre at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om opptrappingsplan for arbeidslivskriminalitetssentrene Behandlet
9. apr 2018 IKT-sikkerhet - Et felles ansvar Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om styrking av det lokale politiet Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om andre reaksjonsformer enn utvisning og innreiseforbud ved brudd på utlendingsloven Behandlet
14. mar 2018 Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.) Behandlet
14. mar 2018 Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.) Behandlet
14. mar 2018 Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser) Behandlet
14. mar 2018 Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.) Behandlet
7. mar 2018 Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) Behandlet
7. mar 2018 Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) Behandlet
26. feb 2018 Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
20. jun 2017 Representantforslag om å sikre gjennomføring av nærpolitireformen i tråd med Stortingets ambisjoner Behandlet
19. jun 2017 Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om utvidet lagringsplikt av IP-adresser for å beskytte barn mot overgrep Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om styrket innsats mot at barn utnyttes i menneskehandel Behandlet
13. jun 2017 Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om å bekjempe gjengkriminalitet og organisert kriminalitet Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om tiltak for å bekjempe voldtekt Behandlet
13. jun 2017 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2016 Behandlet
12. jun 2017 Endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.) Behandlet
12. jun 2017 Samtykke til godtakelse av direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om fysiske personers vern i forbindelse med kompetente myndigheters behandling av personopplysninger mv. og om opphevelse av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS Behandlet
12. jun 2017 Endringer i straffeprosessloven (biometrisk autentisering) Behandlet
1. jun 2017 Representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au-pairer Behandlet
31. mai 2017 Endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen) Behandlet
28. mai 2017 Endringer i straffeprosessloven og politiloven (utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten) Behandlet
28. mai 2017 Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Behandlet
28. mai 2017 Risiko i et trygt samfunn - Samfunnssikkerhet Behandlet
24. apr 2017 Representantforslag om andre reaksjonsformer enn utvisning ved brudd på utlendingsloven Til behandling
24. apr 2017 Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) Behandlet
24. apr 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap i spørsmål om avgradering av dokumenter i forbindelse med Stortingets behandling av Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring Behandlet
22. mar 2017 Representantforslag om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen Behandlet
22. mar 2017 Endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter) Behandlet
22. mar 2017 Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet Behandlet
20. feb 2017 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2015 Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren Behandlet
1. des 2016 Endringer i politiloven (midlertidig bevæpning) Behandlet
9. jun 2016 Endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren) Behandlet
7. jun 2016 Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler) Behandlet
11. mai 2016 Representantforslag om nasjonale retningslinjer for barnehusene Behandlet
11. mai 2016 Endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål) Behandlet
11. mai 2016 Samtykke til 1) inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om rådsbeslutning 2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet Behandlet
11. mai 2016 Endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.) Behandlet
9. mai 2016 Endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.) Behandlet
25. apr 2016 Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken - Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
13. mar 2016 Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen Behandlet
16. des 2015 Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om midlertidig bevæpning av politiet Behandlet
16. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
16. des 2015 Representantforslag om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene Behandlet
16. des 2015 Representantforslag om midlertidig bevæpning av politiet Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om bekjempelse av vår tids slaveri Behandlet
6. des 2015 Representantforslag endring av straffelova slik at utleigar kan haldast ansvarleg ved ulovleg verksemd i lokale som blir leigd ut Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om å styrke rettssikkerheten og oppfølgingen av mennesker som utsettes for menneskehandel i prostitusjon Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
25. nov 2015 Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler - tilpasninger til ny straffelov) Behandlet
15. nov 2015 Endringer i utlendingsloven (innstramninger) Behandlet
12. okt 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge) Behandlet
9. jun 2015 Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen) Behandlet
9. jun 2015 Endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner) Behandlet
9. jun 2015 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2014 Behandlet
9. jun 2015 Endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret) Behandlet
9. jun 2015 Melding for året 2014 fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Behandlet
9. jun 2015 Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen) Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om å styrke beskyttelsen til personer utsatt for vold, trusler om vold, personforfølgelse og stalking Behandlet
18. mai 2015 Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013) Behandlet
4. mai 2015 Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om falske basestasjoner Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om generell bevæpning av politiet Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om å oppheve politiloven § 14 første ledd nr. 8, adgang til kommunale tiggeforbud Behandlet
4. mai 2015 Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) Behandlet
16. mar 2015 Endringer i straffeprosessloven (besøksforbud) Behandlet
4. mar 2015 Representantforslag om etablering av overvakingskamera på alle køyrbare norske grenseovergangar Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.) Behandlet
14. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll Behandlet
14. des 2014 Representantforslag om utarbeiding av en handlingsplan med tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Norge Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter) Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
11. des 2014 Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.) Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om at Rettsgenetisk senter i Tromsø kan utføre DNA-analyser i straffesaker Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
24. nov 2014 Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i politiloven og SIS-loven mv. Behandlet
15. jun 2014 Endringer i politiloven (tigging) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven Behandlet
15. jun 2014 Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) Behandlet
15. jun 2014 Representantforslag om å gjøre bruken av barnehus obligatorisk og styrking av barnehusene Behandlet
10. jun 2014 Særskilt melding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av påstander om politisk overvåking og PSTs bruk av Christian Høibø som kilde Behandlet
10. jun 2014 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (straffeprosessuell frihetsberøvelse og innstramming av bruken av glattceller) Behandlet
2. apr 2014 Representantforslag om oppheving av foreldelsesfrist i straffesaker vedrørende incest-, voldtekts- og drapssaker Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Behandlet
12. jun 2013 Terrorberedskap Oppfølging av NOU 2012: 14 Behandlet
12. jun 2013 Samfunnssikkerhet Behandlet
12. jun 2013 Endringer i passloven (politiets adgang til å benytte passregisteret) Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.) Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om IKT i politiet, ikrafttredelse av ny straffelov mv. Behandlet
12. jun 2013 Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012-2013) Behandlet
9. jun 2013 Endringer i barnehageloven (politiattest m.m.) Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om en verdig voldsoffererstatning Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om handlingsplan mot tigging Behandlet
9. jun 2013 Årsmelding til Stortinget fra EOS-utvalget for 2012 Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om endring § 4 første ledd i lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (innsynsretten) Behandlet
9. jun 2013 Endringer i politiloven Behandlet
9. jun 2013 Særskilt melding til Stortinget fra EOS-utvalget. PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljøer Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om en handlingsplan for å bekjempe smugling og ulovlig innvandring Behandlet
2. jun 2013 Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.) Behandlet
2. jun 2013 Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.) Behandlet
29. mai 2013 Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve Behandlet
29. mai 2013 Representantforslag om tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet Behandlet
29. mai 2013 Endringer i politiregisterloven mv. Behandlet
28. apr 2013 Representantforslag om å sikre at flere aktører kan analysere DNA i straffesaker, for å sikre bedre rettssikkerhet og kvalitet i etterforskning av kriminalitet Behandlet
22. apr 2013 Representantforslag om innføring av stillingsgaranti for politistudenter som har bestått Politihøgskolen Behandlet
18. mar 2013 Endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger) Behandlet
4. mar 2013 Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om endringer i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (skjerpet innsats i kampen mot terror) Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om at offentlige etater kan utveksle informasjon seg i mellom for å avdekke kriminalitet Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
3. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
13. jun 2012 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets EOS-utvalg for 2011 Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om forbud mot tigging Behandlet
10. jun 2012 Ratifikasjon av avtale mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge Behandlet
10. jun 2012 Ratifikasjon av avtale mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge Behandlet
23. mai 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Behandlet
23. mai 2012 Hjemmelsgrunnlaget for INFOFLYT-registeret Behandlet
20. mai 2012 Representantforslag om forsterket innsats mot hat og ekstremisme Behandlet
9. mai 2012 Representantforslag om bekjempelse av narkotika på skoler Behandlet
9. mai 2012 Endringer i barnevernloven Behandlet
9. mai 2012 Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.) Behandlet
21. mar 2012 Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.) Behandlet
7. mar 2012 Redegjørelse av justisministeren og forsvarsministeren om angrepene 22. juli 2011 Behandlet
29. feb 2012 Endringer i arbeidsmarkedsloven Behandlet
6. feb 2012 Representantforslag om endringer i voldsoffererstatningsloven og opprettelse av en offeromsorg Behandlet
6. feb 2012 Representantforslag om et opprør mot voldtektsbølgen Behandlet
6. feb 2012 Representantforslag om umiddelbar oppfølging av tiltakene for bekjempelse av voldtekt slik skissert i NOU 2008:4 (Voldtektsutvalget) Behandlet
6. feb 2012 Representantforslag om bedre evaluering av ekstraordinære hendelser i politiet Behandlet
6. feb 2012 Representantforslag om en bredt anlagt politistudie og økt samfunnssikkerhet Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
12. des 2011 Særskilt melding til Stortinget EOS-utvalgets undersøkelse av POTs metodebruk i Treholt-saken Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
5. des 2011 Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) Behandlet
4. des 2011 Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.) Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om bekjempelse av 1 % MC-klubber Behandlet
30. nov 2011 Samtykke til inngåing avavtale 28. juni 2006 mellom EU, Island og Noreg om overleveringsprosedyre mellom partane Behandlet
30. nov 2011 Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) Behandlet
17. nov 2011 En særskilt komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren holdt i Stortingets møte 10. november 2011 Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
8. jun 2011 Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge. Behandlet
6. jun 2011 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets EOS-utvalg for 2010 Behandlet
6. jun 2011 Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.) Behandlet
25. mai 2011 Representantforslag om tettere samarbeid og bedre metoder for toll- og politietaten i arbeidet mot ulovlig innvandring og annen kriminalitet Behandlet
18. mai 2011 Økonomiske og administrative konsekvenser av overføring av Rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt Behandlet
9. mai 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden om den utvidete utenriks- og forsvarskomité Behandlet
4. mai 2011 Kampen mot organisert kriminalitet Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om tiltak for økt trygghet i byene Behandlet
11. apr 2011 Redegjørelse av justisministeren om spørsmål knyttet til mulig ulovlig overvåkning av norske statsborgere Behandlet
11. apr 2011 Melding fra EOS-utvalget om overvåking av norske borgere i Norge foretatt av gruppen Surveillance Detection Unit (SDU) Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende styrking av overvåkningskapasiteten ved PST og Oslopolitiet Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende forslag som pålegger politiet å føre tilstrekkelig logg og statistikk over bruken av hemmelige tvangsmidler Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende behovsutredning for å se på hvordan ulike enheter i politiet, herunder spesielt Kripos og PST, kan bekjempe alvorlig kriminalitet med digitale verktøy Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende ovforslag som begrenser tilgangen til utlevering av trafikkdata Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende å be regjeringen legge avtalen som den ligger i Innst. 275 L (2010-2011) til grunn for sitt arbeid med dette sakskomplekset Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende datalagringsdirektivet Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende eventuell implementering av datalagringsdirektivet til EUs revidering foreligger Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende straffeprosessloven §§ 216 a-216 d, 216 m samt politiloven § 17 d-e Behandlet
3. apr 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011under Justis- og politidepartementet (Direktoratet for nødkommunikasjon) Behandlet
3. apr 2011 Representantforslag om endringer i ekomloven Behandlet
3. apr 2011 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om datalagring Behandlet
3. apr 2011 Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) Behandlet
3. apr 2011 Representantforslag om domstolskontroll trafikkdata, samt styrking av politiets ressurser til å bekjempe alvorlig kriminalitet med digitale verktøy Behandlet
14. mar 2011 Endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.) Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om plan for IKT-investeringer i politiet og reell styrking av politiets driftsbudsjett Behandlet
9. feb 2011 Representantforslag om opprettelse av en "havarikommisjon" for helsesektoren Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) Behandlet
5. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
5. des 2010 Politiets utlendingsinternat på Trandum - tiltak for å øke sikkerheten og økt kapasitet Behandlet
5. des 2010 Endringar i politilova m.m. Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
29. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet Behandlet
22. nov 2010 Representantforslag om bevaring av nærpolitimodellen og gjennomføring av en bredt anlagt politistudie Behandlet
22. nov 2010 Representantforslag om sivil kompetanse i politiet Behandlet
22. nov 2010 Representantforslag om behandling av asylsaker Behandlet
22. nov 2010 Representantforslag om bekjempelse av aggressiv tigging via skjerpede politivedtekter Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om bedre forebyggende tiltak for å hindre unges rekruttering til kriminalitet Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om å gjøre "undergraving av asylinstituttet" til en skjerpende omstendighet i straffelovgivningen Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om strategi og tiltak for å bekjempe organisert kriminalitet Behandlet
16. jun 2010 Oversendelsesforslag om tilleggsbevilgninger til politiet. Behandlet
3. jun 2010 Endringer i fritids- og småbåtloven Behandlet
1. jun 2010 Årsmelding fra EOS-utvalget for 2009 Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via digitale medier Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag vedrørende norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om rettssikker analyse ved bruk av DNA-spor Behandlet
3. mar 2010 Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Representantforslag om "datalagringsdirektivet" Behandlet
2. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Videreutvikling av Schengen-regelverket Behandlet
2. des 2009 Tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere Behandlet
2. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
2. des 2009 Endringar i domstolloven mv. Behandlet