Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Underkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse spesielt på forskning innenfor områdene energi, miljø, maritim og marin sektor, samt på nordområdespørsmål. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for en konsekvent suverenitetshevdelse i nordområdene, blant annet gjennom Kystvaktens nærvær og flyovervåking. Partiprogram POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at Norge skal ligge fremst i utvikling av kunnskap om miljø, ressurser og næringsutvikling i nordområdene. En vesentlig del av denne forskningen og kunnskapsutviklingen må skje ved universitet og høgskoler i nord. Partiprogram FORSKNING POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke transportforbindelsen mellom den nordlige og sørlige delen av landet, og over grensene mot øst. Partiprogram POLAROMRÅDER SAMFERDSEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet nord. Partiprogram POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke overvåknings- og varslingssystemet for havområdene i nord og beredskapen mot forurensning til sjøs. Samarbeidet med andre arktiske kyststater om dette må styrkes. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være en pådriver internasjonalt for å rydde opp i miljøproblemene på Kolahalvøya og de øvrige regioner i Nordvest-Russland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for nye arbeidsplasser i nord gjennom utnyttelse av de naturgitte fortrinn for fiskerivirksomhet, petroleum, vindkraft, bergverk og reiseliv. Partiprogram POLAROMRÅDER SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle det norskrussiske kultursamarbeidet fra folk-til-folk i Barentsregionen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil involvere de aktuelle fylkeskommunene og Sametinget i utformingen av nordområdepolitikken. Partiprogram FYLKER POLAROMRÅDER SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke innsatsen for samarbeid på tvers av grensene som kan sette fokus på sosiale programmer, likestilling og menneskerettigheter i nordområdepolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Forsvaret er til stede i nordområdene med relevante bidrag fra alle forsvarsgrenene. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre trappe opp norsk suverenitetshevdelse i nordområdene og på Svalbard. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLAROMRÅDER SVALBARD
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre styrke innsatsen for internasjonalt samarbeid om forskning, utvikling og miljøsikkerhet i nord. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre arbeide for økt oppmerksomhet fra EU, USA og NATO om utfordringene i nordområdene. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID NATO POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at større andel av nordområdeforskningen bør kanaliseres til FOU-miljøene i nord. Partiprogram FORSKNING POLAROMRÅDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Forsvaret skal få en betydelig styrket kapasitet til overvåking og etterretning i tråd med de nye truslene vi står overfor relatert sikring av våre interesser i nordområdene. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ha en aktiv forhandlingslinje for å sikre en fast grense- eller delelinje mellom Norge og Russland i Barentshavet. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLAROMRÅDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke vår utenrikspolitiske linje som sikrer norsk suverenitetshevdelse over andre viktige havområder som for eksempel 200-mils sone rundt Svalbard. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLAROMRÅDER SVALBARD
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge legger til rette for og deltar i en verdiskaping av de naturressurser som finnes i nordområdene innenfor en bærekraftig ramme. Partiprogram NATURVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle Norges gode forhold til Russland og legge til rette for et bredt samarbeid både innenfor næringsutvikling og folk til folk-samarbeid. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge deltar aktivt i Barentssamarbeidet og Arktisk Råd. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at landsdelens utdannings- og kompetansemiljøer både brukes og bygges opp til å delta i nordområdesatsingen hvor kompetanse er et hovedpunkt. Det må utvikles konkrete programmer under Norsk Forskingsråd for dette. Partiprogram FORSKNING POLAROMRÅDER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke nordområdene som transportkorridor mellom øst og vest. Jernbaner fra Narvik til St. Petersburg og fra Kirkenes til Murmansk er to viktige prosjekter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK JERNBANER POLAROMRÅDER
2009-2013 Venstre Venstre vil fremme sikkerhetspolitisk samarbeid i nordområdene gjennom dialog og tillitsvekkende tiltak som kan bidra til at konflikter løses på et lavest mulig spenningsnivå. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2009-2013 Venstre Venstre vil at videre utvikling av juridiske og institusjonelle forhold i nordområdene skal skje på basis av Havrettstraktaten, Arktisk råd og Den nordlige dimensjon. Partiprogram POLAROMRÅDER TRAKTATER
2009-2013 Venstre Venstre vil at forholdet til Russland i størst mulig grad baseres på et bredt og praktisk rettet samarbeid forankret i internasjonale strukturer. Partiprogram POLAROMRÅDER
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge skal kunne vise tydelighet overfor Russland, noe som krever militær tilstedeværelse og politiske virkemidler. Partiprogram POLAROMRÅDER
2009-2013 Venstre Venstre vil søke forståelse for norske synspunkter knyttet til jurisdiksjon i nordområdene gjennom et aktivt diplomati, også overfor nære allierte, med vekt på å fremme samarbeid, bærekraftig forvaltning av ressurser og et moderat skatteregime. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2009-2013 Venstre Venstre vil videreføre effektiv suverenitetshevdelse i nordområdene. Partiprogram POLAROMRÅDER
2009-2013 Venstre Venstre vil ikke utelukke nye oppgaver for NATO, men alliansen skal ha et spesielt fokus på sikkerhet i egne områder, inkludert nordområdene. Partiprogram NATO POLAROMRÅDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprette et nordområdefond på inntil 100 milliarder kroner. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke forskning på arktisk jordbruk. Partiprogram FORSKNING JORDBRUK POLAROMRÅDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke det regionale initiativ for havvindkraft. Partiprogram ENERGI POLAROMRÅDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fullføre kartlegging av havområdene, spesielt rundt Bjørnøya og Svalbard. Partiprogram NATURVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomføre ein aktiv nærings- og utviklingspolitikk for å styrkje Nord-Noreg som eit tyngdepunkt i polområdet. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at Noreg tek eit leiande ansvar i nord for tryggingspolitisk vernebuing, miljø- og ressursovervaking og redningsvernebuing i samarbeid med dei andre nordiske landa, Nato og Russland. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg tek initiativ til forhandlingar knytte til Havrettstraktaten om eit moratorium for prosjektering av olje og gass i dei arktiske områda, etter førebilete frå Antarktis der ein lukkast å bli einige om eit moratorium på 50 år for all kommersiell utvinning av mineral. Partiprogram POLAROMRÅDER TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil dreie norske forsvarsinvesteringar mot eit nasjonalt fokus, med spesiell vekt på det internasjonale ansvaret for suverenitetshevding og samarbeid i nord. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går til valg for en offensiv, framtidsrettet og klimavennlig satsing i Nordområdene. Partiprogram MILJØVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke de regionale forskningsfondene og bruke statlige midler til styrke FoU-miljøene i nord, med utgangspunkt i landsdelens egne fortrinn. Partiprogram FORSKNING POLAROMRÅDER STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for en langt sterkere nasjonal nordområdesatsing. Partiprogram POLAROMRÅDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fremme vårt eierskap i nordområdene. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke alle forsvarsgrener i nord. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne nye områder for all aktivitet, også petroleumsaktivitet. Partiprogram POLAROMRÅDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ta Norges beredskapsansvar alvorlig innenfor alle sektorer. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil øke forskningsinnsatsen rettet mot nordområdenes utfordringer. Partiprogram FORSKNING POLAROMRÅDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere økt aktivitet på og rundt Svalbard. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLAROMRÅDER
2013-2017 Venstre Venstre vil videreutvikle infrastrukturprosjekter som sikrer en sikker og miljøvennlig transport, energioverføring og kommunikasjon mellom land og hav i nord. Partiprogram POLAROMRÅDER
2013-2017 Venstre Venstre vil ta initiativ til å etablere et omfattende internasjonalt beredskapsopplegg mot oljeforurensing, innføre forbud mot tungolje i polare strøk og mot introduserte arter. Partiprogram POLAROMRÅDER
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til bosetting i den norske del av nordområdene. Partiprogram POLAROMRÅDER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre sterk norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene og på Svalbard. Partiprogram POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre gode rammevilkår for å utvikle næringsklynger på fastlandet i nord i forbindelse med utvinning av olje og gass i nye områder nord i Norskehavet og i Barentshavet. Dette må gjøres i samarbeid med de eksisterende forskningsmiljøene i landsdelen. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER
2013-2017 Høyre Høyre vil lage en helhetlig forvaltnings- og utviklingsplan for en bærekraftig utnyttelse av naturressurser i nordområdene. Miljøbredskapen skal kontinuerlig vurderes, og om nødvendig styrkes. Partiprogram MILJØVERN POLAROMRÅDER
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra til økt nasjonal og internasjonal forskningskompetanse på klima og miljø i nordområdene. Partiprogram MILJØVERN POLAROMRÅDER
2013-2017 Høyre Høyre vil videreføre et konstruktivt forhold til polarnasjonene, spesielt Russland, i saker av gjensidig interesse. Partiprogram POLAROMRÅDER
2013-2017 Høyre Høyre vil videreføre samarbeidet mellom norske og russiske organisasjoner, institusjoner og folk-til-folk samarbeid. Partiprogram POLAROMRÅDER
2013-2017 Høyre Høyre vil sette Forsvaret i stand til å være tilstede med økt operativ evne i nordområdene. Forsvaret må innenfor vårt sikkerhetspolitiske samarbeid kunne sørge for kontroll i vår del av Polhavet og Nord-Atlanteren. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for norsk medvirkning til en internasjonal løsning for å ivareta miljø og sikkerhet ved økende skipsfart over Polhavet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil opprettholde et bredt norsk nærvær på Svalbard, inkludert kullutvinning inntil den kan erstattes av annen næringsvirksomhet. Partiprogram ENERGI POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fremme vårt eierskap i nordområdene. Partiprogram POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke alle forsvarsgrener i nord. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne nye områder utvinning av naturressurser. Partiprogram POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ta Norges beredskapsansvar alvorlig innenfor alle sektorer. Partiprogram POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke forskningsinnsatsen rettet mot nordområdenes utfordringer. Partiprogram POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere økt aktivitet på og rundt Svalbard. Partiprogram POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at kullkraftverket på Svalbard etableres som et pilotprosjekt for utvikling av ren kullkraftteknologi. Partiprogram POLAROMRÅDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle det norsk-russiske kultursamarbeidet og samarbeidet fra folk-til-folk i Barentsregionen. Partiprogram KULTUR POLAROMRÅDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil inkludere Asia i den strategiske tenkningen rundt nordområdene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og forsterke det nordiske forsvarssamarbeidet gjennom materiellanskaffelser, deltakelse i internasjonale operasjoner, utdanning, overvåking, beredskap og krisehåndtering og arktiske spørsmål. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SAMFUNNSSIKKERHET UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for en positiv utvikling i nord gjennom en aktiv næringspolitikk, satsing på sikkerhet, kompetanse og infrastruktur. Partiprogram FORSVAR NÆRINGSLIV POLAROMRÅDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Forsvaret skal få en betydelig styrket kapasitet til overvåking og etterretning i tråd med de nye truslene vi står overfor relatert til sikring av våre interesser i nordområdene. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre god beredskap gjennom økt tilstedeværelse av kystvakten langs kysten, også i nordområdene. Partiprogram POLAROMRÅDER SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre norsk suverenitetshevdelse og god ressurs- og miljøforvaltning i nordområdene og Arktis i tråd med havretten. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL MILJØVERN POLAROMRÅDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge legger til rette for og deltar i en verdiskaping av de naturressurser som finnes i nordområdene både i hav og på land innenfor en bærekraftig ramme. Partiprogram POLAROMRÅDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere innsatsen i forskning på klima og miljø. Partiprogram MILJØVERN POLAROMRÅDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Forsvarets tilstedeværelse og suverenitetshevdelse styrkes i nord. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utarbeides en plan for videreutvikling av infrastruktur i nordområdesammenheng. Partiprogram POLAROMRÅDER SAMFERDSEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge arbeider på bred front for å bekjempe ulovlig fiske og annen miljøkriminalitet. Partiprogram FANGST POLAROMRÅDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i Barentshavet. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en sterk norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene, inkludert Svalbard. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER SVALBARD
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle et konstruktivt forhold til polarstatene i saker av gjensidig interesse. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre et tettere næringssamarbeid og folk-til-folk-samarbeid med naboland i nord og Færøyene, Island og Grønland. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre gode rammevilkår for å utvikle næringsklynger på fastlandet i nord, blant annet i forbindelse med utvinning av olje og gass i områder nord i Norskehavet og i Barentshavet. Dette må gjøres i samarbeid med de eksisterende kunnskaps- og forskningsmiljøene i landsdelen. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil lage en helhetlig forvaltnings- og utviklingsplan for en bærekraftig utnyttelse av naturressurser i nordområdene. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for en fiskeri- og havbruksnæring i Nord-Norge med lønnsomhet i alle ledd. Regjeringserklæring FISKERIER HAVBRUK POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide åpningstidene og kapasiteten ved grensestasjonen på Storskog. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til økt nasjonal og internasjonal forskningskompetanse på klima og miljø i nordområdene. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere økt kapasitet med operative enheter i alle tre forsvarsgrener i nordområdene og vise tilstedeværelse ved å beholde militære baser, anlegg og ledelsesfunksjoner i Nord-Norge. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for tilstedeværelse og seilingsdøgn for enheter i Sjøforsvaret, spesielt i nordområdene. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ivareta økosystemene og naturkvalitetene i Arktis. Partiprogram MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle og styrke oljevernberedskapen i Nord-Norge ved hjelp av strenge myndighetskrav og involvering av lokale aktører. Nord-Norge bør bli en spydspiss internasjonalt i arbeidet med oljevern. Partiprogram FORURENSNING OLJE OG GASS POLAROMRÅDER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. Partiprogram LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at en åpning for skipsfart mellom Asia og Europa i Arktis følges opp med tilstrekkelig beredskap for å ivareta miljø og sikkerhet i området. Partiprogram MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for en konsekvent suverenitetshevdelse i nordområdene. Partiprogram POLAROMRÅDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en forsvarlig utnytting av naturressursene i Arktis og verne de mest sårbare områdene gjennom petroleumsfrie soner. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke alle forsvarsgrener i nord, samt stimulere til økt alliert trening og aktivitet. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fremme vårt eierskap i nordområdene. Partiprogram POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke militær tilstedeværelse og beredskap i Nordområdene blant annet for hevde suverenitet. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke innovasjon og forskning rett mot nordområdenes utfordringer, herunder sameksistens av næringer. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke satsning på infrastruktur som fremmer nye næringer i nordområdene. Partiprogram NÆRINGSLIV POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en stabil tilstedeværelse av militære styrker i nordområdene. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette arbeidet for å kutte kortlivede klimagasser med særlig vekt på konsekvenser for nordområdene. Partiprogram MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bygge ut relevant forskningsinfrastruktur som blant annet Ocean Space Senter, og vurdere å etablere et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for videreutvikling av leverandørindustrien i nord for å øke lokale og regionale ringvirkninger av petroleumsvirksomheten. Partiprogram POLAROMRÅDER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta en lederrolle i utviklingen av et strengt og effektivt internasjonalt regelverk for skipstransport i Arktis. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at det raskest mulig sikres god tilgang til bredbånd i de nordlige havområdene. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil [At] eierforholdet til Statens grunn i Nordland og Troms må få en avklaring. Partiprogram POLAROMRÅDER STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at Norge er verdensledende på arktisk søk og redning, både på teknologi, analyse og kompetanse. Partiprogram POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forsvarsevnen i Nord-Norge med relevante bidrag fra alle forsvarsgrener. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på industri i nord. Partiprogram INDUSTRI POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for en konsekvent suverenitetshevdelse og miljøovervåkning i nordområdene blant annet gjennom Kystvakten og Forsvarets nærvær og overvåkning, og imøtekomme fremtidens beredskaps- og sikkerhetsbehov i Arktis. Partiprogram FORSVAR MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kunnskapsmiljøene og sikre god arbeidsdeling mellom universitetene i nord, og mer samspill med alle relevante kunnskapsmiljøer i nord og internasjonalt. Partiprogram FORSKNING POLAROMRÅDER UNIVERSITETER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at kraftforedlende digitalindustri kan etableres i nord. Partiprogram INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at utvikling av petroleumsnæringen i nordområdene gir større ringvirkninger og oppdrag til nordnorsk næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV OLJE OG GASS POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på fornybar energi i nord. Partiprogram ENERGI POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at flere industriarbeidsplasser i nord utvikles i grønne næringer. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en tydelig reiselivpolitikk for nordområdene. Partiprogram POLAROMRÅDER REISELIVSNÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en ny handlingsplan for nordområdene etter modell av «Nye byggesteiner i nord» fra 2008. Partiprogram POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette et nytt romteknologiprogram, for utvikling av ny teknologi og teknologioverføring, og utvikle Norge til å bli den ledende romnasjonen i Arktis gjennom å videreføre og styrke klyngedannelsen rundt rom- og jordaktivitet som er utviklet i nord. Partiprogram POLAROMRÅDER SAMFERDSEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en tydelig reiselivspolitikk for nordområdene. Partiprogram POLAROMRÅDER REISELIVSNÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil inkludere Asia i den strategiske tenkningen om nordområdene. Partiprogram POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at Norge tar sin del av ansvaret gjennom en god søk- og redningsberedskap i regionen. Partiprogram POLAROMRÅDER REDNINGSTJENESTE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjenreise nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Partiprogram POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi permanent vern av sårbare områder inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, Skagerak, Mørefeltene, Jærkysten, kystnære områder av Finnmark og i og ved iskanten og polarfronten. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre marinejegerne og kystjegerne i felles kommando, med fortsatt nærvær i nordområdene. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle infrastrukturprosjekter for en sikker og miljøvennlig transport, energioverføring og kommunikasjon mellom land og hav i nord. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle en forbedret søk- og redningstjeneste sammen med nabostatene i takt med øket skipstrafikk. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SIKKERHET TIL SJØS SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot introduserte arter og tungolje i polare strøk. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke den miljø og sikkerhetspolitiske beredskapen i takt med økt transport gjennom Nordøstpassasjen. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke norsk forvaltning av Svalbardsonen og integrere Svalbard tydeligere i norsk politikk for nordområdene og Arktis. Partiprogram POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp funnene i konseptvalgutredningen for havneutvikling i Longyearbyen. Partiprogram HAVNER POLAROMRÅDER SJØFART SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede ulike alternativer for energiforsyning på Svalbard, basert på bærekraftige og fornybare løsninger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategi for satsing på høyere utdanning og forskning [på Svalbard]. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLAROMRÅDER SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategier innen næringsliv, reiseliv, havn, forskning, utdanning og strategisk infrastruktur på Svalbard. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede mulighet for marine næringer på Svalbard. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde bosetting [på Svalbard] ved å tilrettelegge for barnefamilier og styrke bærekraftig næringsutvikling. Partiprogram BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp NVEs skredfarekartlegging i Longyearbyen med midler slik at det kan iverksettes nødvendige tiltak for trygge boforhold i Longyearbyen. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil legges bedre til rette for solid kunnskapsbasert forvaltning av natur- og kulturminneverdier på Svalbard. Partiprogram KULTUR KULTURVERN POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Longyearbyens evne til å være beredskapsknutepunkt i Arktis. Partiprogram POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for varige petroleumsfrie områder. SV vil at områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen skal være petroleumsfrie. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS POLAROMRÅDER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et forbud mot bruk og frakt av tungolje lands norskekysten, og arbeide for et internasjonalt forbud mot bruk og frakt av tungolje i arktiske farvann. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NATURVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et nettverk av marine verneområder i Arktis og arbeide for at iskantsonen i hele Arktis får internasjonal beskyttelse fra all industriell virksomhet. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MILJØVERN NATURVERN POLAROMRÅDER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde og styrke den bilaterale dialogen om nordområdene med Russland. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Barents-samarbeidet styrkes. Partiprogram POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre sterk norsk territoriell tilstedeværelse i våre nærområder, situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse i hele landet og en troverdig forebyggende avskrekking. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal være den fremste arktiske nasjon på innovasjon og forvaltning av ressursene både på land og i havet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke utviklingen av attraktive byer og lokalsamfunn i nordområdene for å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft og styrke regionens konkurransekraft. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil utarbeide en samlet nasjonal strategi for oppbygging av strukturer og innsats i nordområdene. Formålet er å skape nasjonal vekst, utvikling og arbeidsplasser i nord. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil at norsk bosetning og aktivitet som omfatter næring, kunnskap, forvaltning og kultur, skal danne grunnlaget for videre utvikling på Svalbard. Det er vårt mål at det skal være en diversifisert næringsstruktur og aktivitet på Svalbard. Partiprogram POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at nordområdene skal være en fredelig og stabil region. Det skal sikres gjennom internasjonalt samarbeid og gjennom sivil og militær tilstedeværelse og aktivitet. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre lokal forvaltning i Nordland og Troms, slik som i resten av Norge sør for disse fylkene. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at tildeling av nye areal til petroleumsutvinning skal styres slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt. Det skal ikke åpnes for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen, eller utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2). Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for havneutvikling i Nord ut fra et strategisk nordområdeperspektiv. Partiprogram HAVNER NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere større, sammenhengende nasjonalparker og verneområder på tvers av landegrensene i Norden, særlig på Nordkalotten. Partiprogram NATURVERN NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp forslagene fra kystfiskeutvalget i 2008 om egen lov og forvaltning for kystfisket i Finnmark. Partiprogram FISKERIER POLAROMRÅDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for bedre planlegging-, koordinering- og gjennomføringsevne av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene. Partiprogram POLAROMRÅDER REDNINGSTJENESTE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Kystvakten for å ivareta norske ressurser og sårbare miljøer langs kysten og i Arktis. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en tydelig og dialogbasert russlandspolitikk med vekt på menneskerettigheter, demokrati og folkerett, og med mål om et vedvarende godt naboskap og sivilt samarbeid, særlig i Barentsregionen. Partiprogram POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde Arktis som en fredelig, forutsigbar og stabil region basert på internasjonalt samarbeid og respekt for folkerettslige prinsipper. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for å øke verdiskaping og innovasjonsevne i nordnorsk næringsliv basert på landsdelens ressurser, herunder styrke leverandørutviklingsprogrammet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom akademia og næringslivet på områder der landsdelen har fortrinn. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for et godt utdanningstilbud. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for at Nord-Norge har en effektiv og sammenhengende infrastruktur som bidrar til bærekraftig utvikling og omstillingsdyktighet for landsdelens næringsliv. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke sikkerhet og beredskap knyttet til økt aktivitet i nord. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere klimautslipp og forurensning i samsvar med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Regjeringserklæring MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre og videreutvikle Regionalt Nordområdeforum. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en ny stortingsmelding om regjeringens nordområdepolitikk. Regjeringserklæring POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en aktiv nordområdepolitikk og styrke samarbeidet mellom både landene i Arktis og med EU for å forebygge og begrense naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer. Regjeringserklæring EU/EØS NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Hæren og Heimevernet i nord, samt styrke den sjømilitære tilstedeværelsen og forsvaret av kysten. Regjeringen vil investere i fremtidsrettede, strategiske kapasiteter og etterretning for å sikre god situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse og kontroll i nordområdene. Regjeringserklæring FORSVAR POLAROMRÅDER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Til behandling
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
3. mar 2020 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2019 Behandlet
2. mar 2020 Samtykke til ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018 Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
4. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
20. jun 2019 Redegjørelse av næringsministeren om Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene Behandlet
16. jun 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å innfri klimastreikernes krav Behandlet
4. jun 2019 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2018 Behandlet
18. feb 2019 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
12. jun 2018 Årsrapporter for 2017 fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
3. jun 2018 Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene Behandlet
12. feb 2018 Valg av nytt varamedlem til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
25. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
31. mai 2017 Hav i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder Behandlet
18. jan 2017 Suppleringsvalg til Stortingets internasjonale delegasjoner Behandlet
9. jan 2017 Årsrapport for virksomheten til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2015 - 16. september 2016 Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om å flytte forvaltningen av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om en ny norsk romstrategi Behandlet
18. jan 2016 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2014-12. september 2015 Behandlet
18. jan 2016 Norske interesser og politikk for Bouvetøya Behandlet
18. jan 2016 Norske interesser og politikk i Antarktis Behandlet
17. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
17. jun 2015 Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten Behandlet
11. jun 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd Behandlet
4. feb 2015 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2013 til 12. september 2014 Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
24. nov 2014 Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis Behandlet
15. jan 2014 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2012 til 20. september 2013 Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
11. nov 2013 Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
18. jun 2013 Klimatilpasning i Norge Behandlet
18. jun 2013 Nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet Behandlet
18. jun 2013 Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012-2013). Nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet Behandlet
16. jan 2013 Årsrapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
28. mai 2012 Utenriksministerens behandling av tilskudd til Senteret for nordområdelogistikk Behandlet
16. apr 2012 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
16. apr 2012 Nordområdene Behandlet
28. mar 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
25. mar 2012 Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland Behandlet
18. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
14. jun 2011 Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Behandlet
6. jun 2011 Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet Behandlet
7. feb 2011 Samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 15. september 2010 mellom Norge og Russland Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
29. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet i Nordvest-Russland Behandlet
27. okt 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
16. jun 2010 Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
21. okt 2009 Delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet