Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å sikre bedre styring i helsesektoren vil Høyre sikre bedre ivaretakelse av personvernet ved behandling av helseopplysninger. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2009-2013 Høyre For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre utrede grunnlovsfesting av personvern. Partiprogram GRUNNLOVEN PERSONVERN
2009-2013 Høyre For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre sikre loggføring av hvem som sjekker personopplysninger i de store offentlige velferds-, justis-, og pasientregistrene, samt gi den enkelte rett til å vite hvem som vet. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Høyre For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre fjerne muligheten for å offentliggjøre de samlede søkbare skattelistene. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Høyre For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre etablere personvernombud ved alle de store offentlige institusjonene. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Høyre For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre styrke Datatilsynet. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Høyre For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre redusere overvåkningen i samferdselssektoren. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Høyre For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre hindre at offentlige postjournaler og lignende gjøres søkbare gjennom de store søkemotorene. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Høyre For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre legge til grunn en restriktiv praksis for bruk av overskuddsinformasjon. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Høyre For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre stille strengere krav til at løsningene baseres på åpne standarder, samtrafikk og krav til sikkerhet. Partiprogram PERSONVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for å hindre at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen. Partiprogram EU/EØS PERSONVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil at det skal foreligge rettslig kjennelse for at politiet skal få overvåke enkeltpersoner. Partiprogram PERSONVERN RETTSVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil begrense bruken av fjernsynsovervåking og kreve at eventuelle opptak slettes etter kort tid. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre krav om offentlig godkjenning for å sette opp private overvåkningskameraer. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil overføre tilsynsansvaret for fjernsynsovervåking til kommunene. Partiprogram KOMMUNER PERSONVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil stille særlig strenge krav til sikkerhet omkring enkeltpersoners helseopplysninger. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke Datatilsynet. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil at kun de som er idømt straff (rettskraftig dom) på seks måneders ubetinget fengsel eller mer bør registreres i DNA-registeret. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil begrense internettleverandørenes mulighet til å lagre og benytte informasjon om data de formidler. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv bruk av DNA-opplysninger i offentlig virksomhet …. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil [ha] forbud mot bruk av [DNA-opplysninger] i kommersiell virksomhet. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha klare rammer for retten til romavlytting og telefonavlytting. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går mot at EUs datalagringsdirektiv implementeres i Norge. Partiprogram EU/EØS PERSONVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha strenge restriksjoner når det gjelder adgang til datalagring av opplysninger om innbyggernes kommunikasjon og bevegelser, samt når det gjelder adgang til kameraovervåking og avlytting. Partiprogram PERSONVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil akseptere bruk av forhåndsgodkjent rom- og telefonavlytting, samt bevisprovokasjoner. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil akseptere bruk av forhåndsgodkjent overvåking i saker som vedrører rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil av personvernmessige hensyn gå mot implementering av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. SVs og SPs statsråder og stortingsrepresentanter stilles fritt i denne saken. Regjeringserklæring EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil verne om enkeltmenneskets rett til privatliv og til politisk organisering uten innsyn fra myndighetene. Regjeringserklæring PERSONVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil beskytte ansattes og tillitsvalgtes rett til å uttale seg til offentligheten. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV PERSONVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre personvernet gjennom å fortsatt styrke Datatilsynets arbeid. Regjeringserklæring PERSONVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil etablere sterkere nasjonal koordinering på e-helseområdet, tidsfrister for utviklingsmål og etablere en nasjonal kjernejournal for alle innbyggere. Informasjonssikkerhet skal prioriteres høyt slik at personvernet ikke utfordres. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre god organisering og tilgang på data fra nasjonale helse- og kvalitetsregistre, biobanker og de store befolkningsundersøkelsene for å styrke forskning og kunnskapsutvikling i helsetjenesten samtidig som personvernhensyn ivaretas. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN PERSONVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Alle innbyggere skal ha en personlig offentlig inngang på nett som gir tilgang til statlige og kommunale tjenester. Sikkerhetsnivået skal være høyt. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Alt det offentlige vet om deg, skal du vite. Når personopplysninger om deg lages eller når du identifiseres, enten at du fanges opp gjennom overvåkning eller at noen ser på din pasientjournal, skal du automatisk få beskjed. Unntak er hensyn til sikkerhet og etterforskning. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Alle tjenester som lar seg digitalisere skal tilbys som selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Dette frigjør ressurser, reduserer byråkrati og bidrar til bedre offentlig service. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for alt på ett sted. Alle innbyggere skal ha en personlig offentlig inngang på nett som samler statlige og kommunale tjenester på ett sted. Den elektroniske ID-løsningen brukes som innlogging. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for alltid digitalt åpent. Alle tjenester som lar seg digitalisere skal tilbys som selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tilgjengelige løsninger. Alle løsninger fra offentlig sektor skal være plattformnøytrale så innbyggerne selv kan velge om de skal brukes fra smart-telefon, nettbrett eller stasjonær datamaskin. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for felles løsninger for kommune og stat. Løsninger som utvikles i offentlig sektor må kunne brukes som felles løsninger i hele forvaltningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at retten til høyhastighets nettilgang må være en grunnleggende del av offentlig infrastruktur. Dette innebærer robust nettdekning i hele, for både næringsliv og øvrig befolkning. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at folk skal i større grad selv få avgjøre hvilke personopplysninger som skal gjøres tilgjengelig på nett fra det offentlige. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre sikker elektronisk ID til alle. Alle innbyggere skal få en sikker og trygg elektronisk ID, som både kan brukes som innlogging til private og offentlige tjenester gjennom hele livet. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sterk kontroll og begrensning av offentlig og privat overvåkning. Styrke Datatilsynets mulighet til å drive tilsyn, beskytte personvernet og spre informasjon om hvordan folk kan beskytte seg selv. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å vekte hensynet til personvernet høyt i spørsmål om utvidede hjemler og kontrollmetoder for politi og PST. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kun politiet skal drive etterforskning på nett. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å lovfeste retten til personvern og privatliv. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å lovfeste retten til nettnøytralitet. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å fortsette kampen mot at datalagringsdirektivet blir gjennomført i Norge. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at satsingen på digital sikkerhet økes. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke politiets og forsvarets grunnkompetanse og verktøykasse innen IKT og sikkerhet. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at IKT-sikkerheten rundt kritisk infrastruktur som energiforsyning, kommunikasjon, helse og forvaltning høynes. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke det sivile samfunns kapasitet og kompetanse til å møte truslene, gjøre det enklere å beskytte seg som privatpersoner. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alt offentlig skal være offentlig. All offentlig finansiert informasjon, skapt av offentlig ansatte, skal gjøres offentlig tilgjengelig såfremt det ikke utfordrer personvern, privatliv eller rikets sikkerhet. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sørge for at mennesker som opplever krenkelser av sitt personvern på nett skal få rask hjelp. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å støtte arbeid mot misbruk av informasjon og registreringer som er lagt igjen digitalt. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at eldre tilbys velferdsteknologiske trygghetspakker som gjør det sikrere å bo hjemme, og å åpne for bruk av GPS-sporing av demente. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi pasientene elektronisk tilgang til og kontroll over egen pasientjournal. Ensidig tilgangsrett må gjelde i alle tilfeller som ikke er akutte, eller hvor pasienten er tvangsinnlagt. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi etter- og videreutdanning i IKT-bruk. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrket rettsvern for psykisk syke, strengere regler for bruk av tvungent psykisk helsevern og bruk av unødvendig tvang. Partiprogram FOLKEHELSE PERSONVERN RETTSVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre alle offentlige grunnlagsdata som ikke er personsensitive, åpne og tilgjengelige for borgere og tjenesteutviklere. Partiprogram FORBRUKERSAKER PERSONVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå lov om psykisk helsevern med sikte på mindre tvangsbruk og klarere regler om enkeltvedtak, overprøving, registrering og klage. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide bruken av alternativer til polititransport ved tvangsinnleggelser. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil tydeliggjøre lovbestemmelser slik at det kommer klart frem hvilke pasienter som kan bli underlagt et strengere sikkerhetsregime, og kreve at innleggelse på enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå avgjøres av en domstol. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne EUs datalagringsdirektiv fra norsk lovverk om det blir implementert og arbeide nasjonalt og internasjonalt for at overvåking av privat kommunikasjon forutsetter rettslig kjennelse. Partiprogram EU/EØS PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide aktivt overfor EU for å sikre at den nye personvernforordningen, som ved ikrafttredelse også vil gjelde for Norge, skal gi et høyere beskyttelsesnivå for personvern enn i dag. Partiprogram EU/EØS PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre rett til å kommunisere uten overvåking, slik at telefon- og internettrafikk ikke skal kunne utleveres til politiet uten rettslig kjennelse. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil kreve rettslig kjennelse for at politiet skal kunne ha adgang til avlytting og avgrense slike etterforskningsmetoder til alvorlige forbrytelser. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil skjerpe inn kravet til at kameraovervåking skal være nødvendig og innføre meldeplikt til kommunen om slik overvåking, samt kreve at eventuelle opptak skal slettes etter kort tid. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene anledning til å fastsette avgift for kameraovervåking. Partiprogram KOMMUNER PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil stille strenge krav til sikkerhet om enkeltpersoners helseopplysninger, herunder krav om kryptering av identiteter i helseregistre, og sørge for at bare de som faktisk er involvert i behandlingen av en pasient får tilgang til journalopplysningene. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil begrense registrering i DNA-registeret til domfelte med rettskraftig dom på seks måneders ubetinget fengsel eller mer, og kun for relevante forbrytelser. Partiprogram PERSONVERN RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre strenge rammer for kontrollmyndigheters kontrollhjemler, og etablere tilfredsstillende rettssikkerhetsgarantier for borgere som blir gjenstand for forvaltningskontroll. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil at internettleverandører ikke skal tillates å overvåke kundene sine, eller pålegges å sensurere informasjonen til kundene sine. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil gi brukere av sosiale medier krav på innsyn i hvilke opplysninger som utleveres til tredjepart. Partiprogram MASSEMEDIER PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil stille krav om samtykke ved videresalg eller sammenstilling av personopplysninger. Partiprogram MASSEMEDIER PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil skjerpe reglene for nummeropplysningstjenester, slik at kun nødvendig informasjon som navn, adresse og telefonnummer kan deles. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide overfor EU for at sikkerhetsrutinene ved flyplasser forenkles, at informasjonen lagret i PNR (Passenger Name Record) holdes til et absolutt minimum, og at passasjerinformasjon ikke deles med en tredjestat. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil kreve anonyme passeringsløsninger til automatiske bomstasjoner. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil beskytte retten til anonymisert bevegelsesmønster, blant annet gjennom kollektivtrafikken. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at betaling med kontanter fortsatt skal være et alternativ. Partiprogram FINANSER PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for å stanse svensk overvåking, gjennom fra-lagen, av nettrafikk mellom Norge og utlandet som går over svensk grense. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for transaksjonsnøytralitet, at ingen kan stanse digitale monetære transaksjoner uten rettslig kjennelse. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke innsynsretten i offentlig sektor. Personopplysninger som lagres, identifiseres, eller fanges opp gjennom overvåkning, for eksempel åpning av pasientjournaler, skal varsles. Unntak kan gis av hensyn til rikets sikkerhet eller etterforskning. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil gi Datatilsynet mer myndighet. Partiprogram PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil akseptere anonyme ytringer på nett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil lovfeste nettnøytralitet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil videreføre arbeidet med nasjonale standarder for IKT-systemer tilpasset sykehusene som også kommuniserer med primærhelsetjenesten, og elektroniske pasientjournaler med gode personvernløsninger. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at Datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk lov. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil begrense nettleverandørers mulighet til å lagre og benytte informasjon om data de formidler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil kreve at personopplysninger innhentes og behandles innenfor strenge krav til personvern og informasjonssikkerhet. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre lovmessig vern av ytringsfriheten og anonymitet på internett. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER PERSONVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi den enkelte full råderett over sine egne personopplysninger. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Domstolene skal godkjenne bruk av overvåkning. Partiprogram DOMSTOLER PERSONVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette fokus på personvern og høy sikkerhet slik at befolkningen har tillit til og tar i bruk digitale tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen mot trygdemisbruk gjennom samling av offentlig informasjon som informasjon om arbeidsforhold, skatteinnbetalinger, informasjon fra folkeregisteret og trygdeutbetalinger. Partiprogram PERSONVERN SKATTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå bestemmelser om taushetsplikt for å sikre at disse ikke hindrer at informasjon som er til barnets beste, blir formidlet videre til rett instans. Partiprogram BARN FAMILIE PERSONVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne hindre for bruk av velferdsteknologi i lovverk med nødvendig respekt for personvern og personlig integritet. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER PERSONVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse mer på utvikling og bruk av velferdsteknologi, og særlig sørge for at GPS blir et offentlig godkjent hjelpemiddel. Partiprogram OMSORGSTJENESTER PERSONVERN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle skal ha tilgang til egen pasientjournal på nett, og at det skal arbeides mot målet «én innbygger – én journal». Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil endre lovverket slik at journalopplysninger følger pasienten og ikke den enkelte virksomheten. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv bruk av DNA-opplysninger i offentlig virksomhet og forbud mot bruk av slike opplysninger i kommersiell virksomhet. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at prøvetaking og lagring av DNA tas ved siktelse etter de samme vilkår og regler som ved fotografering og registrering av fingeravtrykk. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke retten til privatliv, beskyttet familieliv og privat korrespondanse. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å styrke personvernet i lovverket og i det kommende personverndirektivet. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil motsette oss internasjonale avtaler og lover som undergraver grunnleggende borgerrettigheter som personvern og fri kommunikasjon til fordel for kommersielle hensyn eller etterretningshensyn. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forsvare tilgangen til et fritt og åpent internett som en rettighet for alle. Nettbrukere må sikres både ytringsfrihet og personvern, nasjonalt og internasjonalt. Vil vil arbeide aktivt for å fremme samfunnsengasjement og demokratiutøvelse gjennom internett, og forsvare tilgangen til et fritt og åpent nett som en rettighet for alle. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere hensynet til personvern og borgerrettigheter i behandlingen av nye lover eller avtaler som berører digitale rettigheter direkte. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil slå fast at retten til å være anonym i den digitale verdenen skal være den samme som i samfunnet for øvrig. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at inngrep i borgernes kommunikasjon uten den enkeltes uttrykkelige samtykke, bare må skje når det foreligger konkret mistanke om kriminell atferd hos den enkelte, og innenfor straffeprosessuelle rammer med domstolskontroll. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å oppheve Norges tilslutning til EUs datalagringsdirektiv. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve slutt på Sveriges overvåking av norsk internett-trafikk gjennom FRA-lagen. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede mulige lover for å hindre private selskaper fra å blokkere økonomiske transaksjoner uten rettslig kjennelse eller FN-mandat. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen mot identitetstyveri. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke Datatilsynets ressurser og gi dem myndighet til å begrense og kontrollere overvåkning av det sivile samfunn, spesielt i det offentlige rom. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke offentlig kontroll og innsyn i PSTs og andre overvåkende organers virksomhet. Bare når strafferammen er over et visst nivå skal inngripende overvåkningsmetoder som kommunikasjonsavlytting kunne brukes. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at i saker der det har vært benyttet inngripende overvåkning (slik som kommunikasjonsavlytting), skal de som har blitt overvåket bli underrettet om dette senest tre år etter at overvåkningen er avsluttet. Underretning er ikke nødvendig i saker der det reises tiltale. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lovregulere intensiv spaning på linje med andre inngripende overvåkningsmetoder. Norske myndigheter må underrettes dersom utenlandske spanere opererer på norsk territorium. Partiprogram PERSONVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil definere myndighetenes ansvar for sikkerheten i kritisk, digital infrastruktur. Ansvaret samles i ett departement. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en offensiv IKT-politikk som tar personvern på alvor. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta opp FRA-loven knyttet til det svenske forsvarets etterretningsvirksomhet med svenske myndigheter. Regjeringserklæring PERSONVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at uvedkommende ikke har tilgang til personsensitiv informasjon om inntekt og formue i skattelistene, og gi den enkelte opplysning om hvem som har bedt om innsyn. Regjeringserklæring PERSONVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre sporbarhet i offentlige registre for å forebygge og avdekke snoking i personopplysninger. Regjeringserklæring PERSONVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sette ned et offentlig utvalg for å styrke personvernets stilling i Norge. Partiprogram PERSONVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre lovmessig vern av ytringsfrihet og anonymitet på Internett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre den enkelte råderett over sine egne personopplysninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil benytte stordata til bedre offentlige tjenester og næringsutvikling, innenfor personvernets grenser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV PERSONVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil pasientdata må sikres forsvarlig og være under offentlig kontroll. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsamlingen og bruk av helseinformasjon for å bedre tilbud og behandling uten at dette svekker personvernet til pasienten. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for bedre person- og forbrukervern i digitale tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre reell oppfølging av viktige personvernprinsipper som eksempelvis sletting, innsyn og samtykke. Partiprogram PERSONVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forbrukerens mulighet til å ta informerte valg om sitt personvern. Partiprogram FORBRUKERSAKER PERSONVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for nødvendig oppfølging av EUs personvernforordning. Partiprogram EU/EØS PERSONVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå hvordan hensynet til personvern er ivaretatt og best kan sikres i justissektoren. Partiprogram PERSONVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå regelverket for behandling av personinformasjon for å sikre at ny og oppdatert teknologi kan brukes for å tilby best mulig tjenester til innbyggerne. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense offentlige etaters adgang til å be om opplysninger som det offentlige allerede har. Partiprogram FINANSER PERSONVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en personvernkommisjon med og for barn. Partiprogram BARN FAMILIE PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for bedre veiledning til foreldre og barn om nettvett og personvernmessige utfordringer. Partiprogram BARN FAMILIE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strengere krav til registrering, lagring og deling av informasjon om barn i barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil harmonere datasystemer på forskjellige nivåer i helsevesenet, der det ikke utgjør en trussel for personvernet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil at kildevernet skal være absolutt, med forbud mot etterforskning i kildevernsaker og taushetsplikt om anonyme kilders identitet. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige instanser skal dele mer informasjon med mediene. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere en egen klageinstans for avslag på innsyn etter offentlighetsloven. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense nettleverandørers mulighet til å lagre og benytte informasjon om data de formidler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke personvernet. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil implementere den nye personvernforordningen fra EU, som stiller strengere krav til private og offentlige virksomheter og gir nye rettigheter til borgerne. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Datatilsynet som tilsynsorgan og ombud. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sette ned en personvernkommisjon som ser på utfordringer ved ny informasjonsteknologi. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil skjerpe personvernets stilling i personopplysningsloven. Partiprogram PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gå mot innføring av et digitalt grenseforsvar. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at internettleverandører ikke skal tillates å overvåke kundene sine. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strenge krav til sikker lagring og behandling av personopplysninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at data innsamlet fra åpne kilder (som Twitter og Facebook) skal anonymiseres før de lagres. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha åpenhet om all bruk av personopplysninger – også anonymiserte. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve samtykke ved bruk og viderebruk av personopplysninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi brukere av sosiale medier krav på innsyn i hvilke opplysninger som utleveres til tredjepart. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve rettslig kjennelse før politiet kan foreta dataavlesning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve rettslig kjennelse før overvåkning og avlytting kan finne sted og telefon- og internettrafikk kan utleveres til politiet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense registrering i DNA-registeret til domfelte med rettskraftig dom på seks måneders ubetinget fengsel eller mer, og kun for relevante forbrytelser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at DNA-informasjon skal slettes etter at en lovbryter har sonet sin straff, med mindre domstolen pålegger noe annet ved alvorlige forbrytelser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at bruk av kamera på offentlig tilgjengelige steder bør begrenses. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at all bruk av overvåkningskameraer må meldes til kommunen. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at eventuelle opptak fra kameraovervåkning slettes etter kort tid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en egen godkjenningsordning slik at det blir en kontroll med antallet overvåkningskameraer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil lovfeste retten til anonym varsling av ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen etter modell fra Sverige. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha mer åpenhet om hvilken informasjon ulike aktører samler inn og hva den skal brukes til. Partiprogram PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre krav om at informasjon må være gitt før samtykke kan innhentes. Partiprogram PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for enklere brukervilkår for digitale tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at alle offentlige dokumenter er offentlige tilgjengelige med mindre det er særlige grunner til å unnta for innsyn. Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil offentlige data må være lett tilgjengelige i åpne formater. Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil alle borgere skal ha gratis tilgang til plikt- og rettighetsinformasjon, inkludert rettsavgjørelser (Lovdata). Partiprogram PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige postjournaler skal være tilgjengelig i søkbart format slik at man lettere skal kunne søke i dem med eksterne søkemotorer. Partiprogram PERSONVERN POST REGJERINGEN RETTSVESEN SAMFERDSEL STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige sakspapirer til kommunale, fylkeskommunale og stortingsmøter skal også publiseres i søkbare formater i tillegg til leseformater. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette ned en ny overvåkingskommisjon. Utbredt overvåking skremmer mennesker fra å ytre seg. SV vil ha ei kartlegging av summen av overvåking som nordmenn utsettes for, og utarbeide effektive tiltak mot overvåking og krenkelser av personvernet. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot innføring av et såkalt digitalt grenseforsvar og alle andre tiltak som fører til masseovervåkning av norske borgere. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kildevernet. Kunstneres og journalisters verk skal beskyttes, og kildevernet skal styrkes i etterforskningssaker. Partiprogram KULTUR KUNST MASSEMEDIER PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at domenene for Svalbard og Bouvetøya skal benyttes som sikre, digitale frihavner, for forfulgte medier, blogger og lignende internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stagge offentlig og privat overvåkning. Datatilsynet skal beskytte personvernet og spre informasjon om hvordan folk kan beskytte seg selv. Kun politiet skal kunne etterforske på nett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at kritisk viktige tjenester og infrastruktur skal være plassert i Norge, og at det ikke bare gjelder bygningene og instrumentene, men også IKT-systemene og driftspersonellet. Kritiske tjenester skal fungere under nasjonal kontroll under alle forhold, også kriser og krig. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge en felles IKT-arkitektur for skolen basert på internasjonale standarder og felles pålogging. SV vil at IKT-løsningene i skolen skal holde høyt nivå, være likt for alle og sikre elevenes og ansattes personvern. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre taushetspliktreglene slik at det blir enklere å samarbeide på tvers av tjenester. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil at politiet skal ha gode og effektive metoder for å bekjempe kriminalitet, men sikre at politimetoder alltid avveies mot hensynet til personvernet og rettssikkerheten. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre strenge begrensninger på oppbevaring og bruk av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll og gjennomgå reglene for oppbevaring og bruk av slik informasjon. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at offentlige IT-løsninger designes slik at sikkerhet og personvern blir innebygget, og ikke er noe man må tilpasse i ettertid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på felles systemer i flere offentlige sektorer når det er forenlig med personvernhensyn. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil påskynde arbeidet med å kryptere all trafikk til og fra offentlige nettsider og apper. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre nettbrukere både ytringsfrihet og personvern, nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere hensynet til personvern og borgerrettigheter i behandlingen av nye lover eller avtaler som berører digitale rettigheter. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil slå fast retten til å være anonym i den digitale verden. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lovfeste nettnøytralitet som et nødvendig prinsipp for ytringsfriheten. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil beskytte barns personvern ved å begrense barnehagers plikt og rett til å lagre opplysninger om barna. Partiprogram BARNEHAGER PERSONVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte nasjonalt og internasjonalt arbeid for å gjøre krypteringsteknologi sikrere. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke elevers rettssikkerhet og personvern ved å stille klare krav til hjemmel for politiaksjoner og andre krenkelser av elevers grunnleggende friheter. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille strenge krav til politiets bruk av inngripende etterforskningsmetoder. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at inngrep i borgernes kommunikasjon uten den enkeltes uttrykkelige samtykke, bare skjer under domstolskontroll og når det foreligger konkret mistanke om kriminell atferd hos den enkelte. Partiprogram PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke beredskapen for cyberkriminalitet og cyberangrep. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN STATSFORVALTNING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Representantforslag om å styrke og forbedre vergemålsordningen Til behandling
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
16. nov 2020 Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen) Behandlet
11. nov 2020 Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2019 Behandlet
9. nov 2020 Endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata) Behandlet
9. nov 2020 Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger) Behandlet
9. nov 2020 Endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.) Behandlet
1. apr 2020 Endringer i statsborgerloven og introduksjonsloven (personopplysninger og automatiserte avgjørelser) Behandlet
2. mar 2020 Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
8. des 2019 Unntak for Sivilombudsmannen fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven Behandlet
4. des 2019 Lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) Behandlet
2. des 2019 Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
20. nov 2019 Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018 Behandlet
20. nov 2019 Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister) Behandlet
21. okt 2019 Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget Behandlet
10. jun 2019 Representantforslag om å gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål Behandlet
25. mar 2019 Endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret) Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
5. des 2018 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2017 Behandlet
3. des 2018 Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet) Behandlet
12. nov 2018 Endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.) Behandlet
7. nov 2018 Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv) Behandlet
3. jun 2018 Samtykke til EØS-komiteens beslutning nr. 22/2018 om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen (S-delen) Behandlet
30. mai 2018 Endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.) Behandlet
30. mai 2018 Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.) Behandlet
30. mai 2018 Endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger) Behandlet
28. mai 2018 Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk Behandlet
21. mai 2018 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen Behandlet
21. mai 2018 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) (Lov-delen) Behandlet
6. mai 2018 Endringar i verjemålslova og lov om forsvunne personar mv. (teieplikt ved verjemål og dødsfall i utlandet m.m.) Behandlet
9. apr 2018 Representantforslag om tiltak for å ivareta barns personvern Behandlet
14. mar 2018 Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2016 Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
20. jun 2017 Representantforslag om kontanter som betalingsmiddel i Norge Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om innføing av tjenestenummer for ansatte i kriminalomsorgen Behandlet
12. jun 2017 Samtykke til godtakelse av direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om fysiske personers vern i forbindelse med kompetente myndigheters behandling av personopplysninger mv. og om opphevelse av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS Behandlet
11. jun 2017 Endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar) Behandlet
22. mai 2017 Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer) Behandlet
21. mai 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av ny leder i Personvernnemnda Behandlet
29. mar 2017 Representantforslag om en nasjonal strategi for digitalisering og oversikt over den digitale tilstanden i norsk skole Behandlet
22. mar 2017 Endringer i vegtrafikkloven § 43 b (behandling av personopplysninger) Behandlet
6. mar 2017 Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker Behandlet
13. feb 2017 Endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.) Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om lov om medieansvar Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om personvern for barn og ungdom Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren Behandlet
28. nov 2016 Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Behandlet
28. nov 2016 Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015 Behandlet
23. nov 2016 Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) Behandlet
15. jun 2016 Representantforslag om sikker lagring av pasientopplysninger Behandlet
8. jun 2016 Endringer i helseregisterloven m.m. (kommunalt pasient- og brukerregister m.m.) Behandlet
7. jun 2016 Endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.) Behandlet
7. jun 2016 Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler) Behandlet
22. mai 2016 Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av leder og nestleder i Personvernnemnda Behandlet
11. mai 2016 Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget Behandlet
13. mar 2016 Endringer i vergemålsloven m.m. Behandlet
16. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
18. nov 2015 Endringar i EØS-høringsloven Behandlet
11. nov 2015 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2014 Behandlet
12. okt 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge) Behandlet
9. jun 2015 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2014 Behandlet
8. jun 2015 Endringar i bustøttelova (skjerpa kontroll med bustøtte) Behandlet
8. jun 2015 Endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.) Behandlet
18. mai 2015 Endringer i introduksjonsloven (behandling av personopplysninger) Behandlet
18. mai 2015 Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013) Behandlet
4. mai 2015 Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) Behandlet
4. mai 2015 Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om falske basestasjoner Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
11. des 2014 Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.) Behandlet
11. des 2014 Endringer i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll og unntak fra lovens motorvognbegrep) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt) Behandlet
24. nov 2014 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013 Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om stans i norsk implementering av datalagringsdirektivet Behandlet
15. jun 2014 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen Behandlet
15. jun 2014 Endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak) Behandlet
15. jun 2014 Pasientjournalloven og helseregisterloven Behandlet
15. jun 2014 Endringer i politiloven og SIS-loven mv. Behandlet
10. jun 2014 Særskilt melding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av påstander om politisk overvåking og PSTs bruk av Christian Høibø som kilde Behandlet
10. jun 2014 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
4. jun 2014 Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV) Behandlet
7. apr 2014 Representantforslag om en kommisjon som skal undersøke og vurdere den samlede overvåkningen som norske borgere er utsatt for Behandlet
7. apr 2014 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av opplysninger om norske kilder mv. i Etterretningstjenesten Behandlet
19. mar 2014 Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. Behandlet
24. feb 2014 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012 Behandlet
13. jan 2014 Innovasjon Norge Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 195 L (2012-2013) Endringer i tinglysingsloven mv. (registrering av gjeld) Behandlet
12. des 2013 Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen) Behandlet
12. des 2013 Innlemmelse av Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen av 26. juni 2013 Behandlet
8. des 2013 Endringer i tinglysingsloven Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (justiskomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret) Behandlet
16. jun 2013 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen Behandlet
12. jun 2013 Endringer i passloven (politiets adgang til å benytte passregisteret) Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.) Behandlet
9. jun 2013 Særskilt melding til Stortinget fra EOS-utvalget. PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljøer Behandlet
9. jun 2013 Årsmelding til Stortinget fra EOS-utvalget for 2012 Behandlet
9. jun 2013 Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping Behandlet
2. jun 2013 Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.) Behandlet
2. jun 2013 Endringar i helsepersonellova m.m. Behandlet
29. mai 2013 Endringar i straffegjennomføringsloven mv. Behandlet
29. mai 2013 Endringer i forvaltningsloven Behandlet
29. mai 2013 Representantforslag om lov om rettssikkerhet ved forvaltningens bruk av tvangsmidler Behandlet
29. mai 2013 Endringer i politiregisterloven mv. Behandlet
27. mai 2013 Personvern - utsikter og utfordringar Behandlet
27. mai 2013 Endringar i yrkestransportlova og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv. Behandlet
26. mai 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) Behandlet
28. apr 2013 Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Behandlet
22. apr 2013 Endringer i straffeloven 1902 Behandlet
22. apr 2013 Endringer i ekomloven Behandlet
18. mar 2013 Endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger) Behandlet
18. mar 2013 Én innbygger - én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om at offentlige etater kan utveksle informasjon seg i mellom for å avdekke kriminalitet Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om endringer i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (skjerpet innsats i kampen mot terror) Behandlet
18. feb 2013 Endringer i vergemålsloven mv. Behandlet
6. feb 2013 Representantforslag om endring i offentleglova for å styrke offentlighetsprinsippet i forvaltningen Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om fritak for formuesbeskatning for formue som forvaltes av Overformynderiet Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om bedring av skattyters rettssikkerhet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
9. des 2012 Endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om å utsette implementeringen av datalagringsdirektivet Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
19. nov 2012 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2011 Behandlet
14. nov 2012 Endringer i statsborgerloven Behandlet
13. jun 2012 Representantforslag om IKT-havarikommisjon og styrket personvern Behandlet
13. jun 2012 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets EOS-utvalg for 2011 Behandlet
11. jun 2012 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
10. jun 2012 Utlendingsforvaltningens adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer mv. Behandlet
6. jun 2012 Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) Behandlet
6. jun 2012 Norsk helsearkiv m.m. Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om privatlivets fred og personopplysninger Behandlet
30. mai 2012 Representantforslag om å ta opp svensk overvåkning av norske borgere etter FRA-loven med svenske myndigheter Behandlet
23. mai 2012 Hjemmelsgrunnlaget for INFOFLYT-registeret Behandlet
13. mai 2012 Representantforslag om å lovfeste vern av ytringsfrihet og anonymitet på Internett Behandlet
13. mai 2012 Rapportering til database for vitenskapelig publisering Behandlet
15. apr 2012 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010 Behandlet
11. apr 2012 Oppnevning av leder og nestleder til Personvernnemda Behandlet
21. mar 2012 Endringer i personopplysningsloven Behandlet
18. mar 2012 Innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
12. des 2011 Særskilt melding til Stortinget EOS-utvalgets undersøkelse av POTs metodebruk i Treholt-saken Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Endringar i offentleglova Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om styrking av personvernet Behandlet
6. jun 2011 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets EOS-utvalg for 2010 Behandlet
11. apr 2011 Melding fra EOS-utvalget om overvåking av norske borgere i Norge foretatt av gruppen Surveillance Detection Unit (SDU) Behandlet
11. apr 2011 Redegjørelse av justisministeren om spørsmål knyttet til mulig ulovlig overvåkning av norske statsborgere Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende datalagringsdirektivet Behandlet
3. apr 2011 Representantforslag om endringer i ekomloven Behandlet
3. apr 2011 Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) Behandlet
3. apr 2011 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om datalagring Behandlet
3. apr 2011 Representantforslag om domstolskontroll trafikkdata, samt styrking av politiets ressurser til å bekjempe alvorlig kriminalitet med digitale verktøy Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om å redusere tilgangen til informasjon i skattelistene og redusere faren for tilknyttet kriminalitet Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om å forby offentliggjøring av skattelistene Behandlet
9. feb 2011 Representantforslag om bedre helsetjenester på nett Behandlet
12. des 2010 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2009 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Endringar i politilova m.m. Behandlet
15. nov 2010 Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova Behandlet
16. jun 2010 Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av Stortingets vedtak om kryptering av helseregistre Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om bedre rettssikkerhet for pasienter Behandlet
7. jun 2010 Endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) Behandlet
1. jun 2010 Årsmelding fra EOS-utvalget for 2009 Behandlet
21. mar 2010 Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven Behandlet
10. mar 2010 Oversendelsesforslag om klargjøring i hvilken grad mindreårige kan inngå avtaler som forplikter dem til senere betalinger. Behandlet
10. mar 2010 Oversendelsesforslag om å endre forskriften, jf. ny vergemålslov § 49 første ledd. Behandlet
10. mar 2010 Oversendelsesforslag om interkommunalt samarbeid til løsning av overformynderiets oppgaver. Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om å forby offentliggjøring av skattelister Behandlet
3. mar 2010 Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten Behandlet
3. mar 2010 Ny vergemålslov Behandlet
1. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008 Behandlet
16. des 2009 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2008 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Representantforslag om "datalagringsdirektivet" Behandlet
7. des 2009 Endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. Behandlet
2. des 2009 Videreutvikling av Schengen-regelverket Behandlet