Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2009-2013 etablere gratis årlig tannhelsekontroll for eldre over 75 år. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bygge eller gi tilsagn om bygging av minst 12.000 sykehjemsplasser eller heldøgns omsorgsplasser innen 2015. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for en god og faglig sterk legetjeneste i omsorgsboliger og sykehjem. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke valgfriheten i pleie- og omsorgstilbudene. De som mottar hjemmetjenester skal ha faste hjemmehjelpere, innflytelse på hvem som kommer hjem til seg og medbestemmelse over hva som skal utføres. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bedre tilbudet og lovfeste dagtilbud til demente. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at institusjoner for eldre skal ha lokaler og betjening som kan ivareta behovet for aktivisering. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det som ledd i tilbudet til eldre legges til rette for et nært samspill med pårørende og andre frivillige krefter. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil etablere tilskuddsordninger for eldresentre, besøkstjenester og andre former for møteplasser. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil trekke inn frivillige organisasjoner, biblioteker og eldresentra for å gi eldre muligheter til å lære bruk av IKT. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre mer aktiv bruk av eldrerådene. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke satsingen på kultur for eldre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle tilbudene med senioruniversiteter slik at flere pensjonister får tilgang til ny kunnskap. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at seniorer kan trappe arbeidet gradvis ned, og få til bedre kombinasjoner av trygd og pensjon. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvide den kulturelle spaserstokken til også å gjelde friske og opplagte seniorer. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke familiene vil Høyre gi mottakere av omsorgslønn samme rett som andre lønnsmottakere til pensjonspoeng, dagpenger og trygdeytelser. Partiprogram OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre legge vekt på eldresentrenes betydning i det forebyggende helsearbeidet. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre utarbeide en handlingsplan for å øke kapasiteten og heve kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten, herunder bygge ut sykehjemsplasser, bofellesskap og omsorgsboliger. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre styrke helsetjenesten for eldre - et godt helsetilbud til eldre må ha som mål å bevare deres selvstendighet og selvrespekt. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre etablere tilbud for syke eldre og andre som trenger sammensatte tilbud, gjennom et bedre samarbeid mellom kommuner og helseforetak. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre sikre bedre legedekning ved norske sykehjem bl.a. gjennom å utjevne lønnsforskjeller mellom leger i sykehjem og på sykehus. Partiprogram HELSEPERSONELL LØNN OG INNTEKT OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre åpne muligheten for at sykehjemslegen kan overta fastlegeansvaret dersom pasienten samtykker. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre satse mer på forskning og fagutvikling innen omsorgssektoren, og spesielt innen geriatri. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre opprette flere undervisningssykehjem og styrke ordningen med undervisningshjemmesykepleie. Partiprogram OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre gi tilbud om fasthjelpsordning til dem som trenger hjelp, slik at de slipper å forholde seg til stadig nye mennesker. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre styrke tilbudet til demente både hjemme og på institusjon. Forskning på demens må styrkes. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre gi mennesker med omfattende bistandsbehov større valgfrihet gjennom rett til å velge brukerstyrt personlig assistanse. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre styrke tilbudet om avlastning, veiledning og økonomisk kompensasjon for pårørende. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre styrke tilbudet om lindrende behandling, med vekt på tilbud i pasientenes nærmiljø og hjemmebaserte tilbud. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre fastslå at alle har rett til god lindrende behandling som gir en verdig avslutning av livet, men at respekten for menneskeverdet samtidig innebærer et klart nei til aktiv dødshjelp. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre arbeide for at det etableres flere hospiceplasser for alvorlig syke og mennesker som trenger lindrende behandling i livets siste fase. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre legge til rette for et tilstrekkelig antall tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemmede med behov for det. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre utprøve en ordning med "omsorgsguide" etter svensk modell, i Norge. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre etablere flere kompetansesentre og dagsentre for demente. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere flere ambulerende team for lindrende behandling som gir pasienter mulighet til å være hjemme i livets sluttfase. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre nok ressurser til helsevesenet, slik at det er mulig å gi aktiv livshjelp til personer i avslutningsfasen av livet. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sterkere vektlegging av omsorg ved livets slutt i grunn- og videreutdanning av helsepersonell. Partiprogram HELSEPERSONELL HØGSKOLER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at omsorgslønn for eldre og pleietrengende i hjemmet blir gjennomført i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det iverksettes et forsøk med ambulerende helseteam for å hjelpe syke og eldre med minoritetsbakgrunn. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke helsetjenesten for de eldre med flere spesialister innen geriatri. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Senter for seniorpolitikk. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en verdighetsgaranti for eldreomsorgen. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommuneøkonomien må styrkes slik at kommunene kan ivareta nye oppgaver innen eldreomsorgen. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil lovfeste eldresentre og innføre statlig stimuleringstilskudd til disse. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rehabiliteringstilbudet for eldre etter sykdom, slik at den enkelte kan få funksjonsevnen tilbake og selv kan klare dagligdagse gjøremål. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et mer fleksibelt stimuleringstilskudd for bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til tilbud om musikkterapi, erindringsarbeid og annen sansestimulering, for eksempel sansehager for alle pasienter i sykehjem. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette flere hele legestillinger for sykehjemmene i kommunene. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene skal gis faglige og økonomiske midler for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at det finnes spesialkompetanse innen lindrende behandling i alle kommuner. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for opprettelse og drift av flere lindrende (palliative) enheter. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre ordningen med omsorgslønn og avlastningstiltak for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjeneste. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at beboere på alders- og sykehjem skal få gode og jevnlige kulturopplevelser blant annet ved utvidelse av ”den kulturelle spaserstokken”. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at beboere på alders- og sykehjem skal ha mulighet for og tilbud om noen å snakke med om åndelige og eksistensielle spørsmål (prestetjeneste m.m.). Partiprogram OMSORGSTJENESTER TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi statlig driftstilskudd til organisasjoner, som for eksempel ”Livsglede for eldre”, for å bidra til at slike aktiviteter tilbys over hele landet. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode kunst- og kulturtilbud for eldre både på institusjoner og i nærmiljø. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Venstre Venstre vil lage en samlet plan for oppbygging av forskningsprogrammer/akademiske stillinger i eldreomsorg. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide dagens ordning med permisjoner og omsorgslønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer. Partiprogram OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil bedre tilbudet til personer med demens. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en kapasitetsvekst og et kompetanseløft innen eldreomsorgen i kommunene gjennom å styrke kommuneøkonomien og sette krav til kvaliteten i tilbudet. Ansatte må sikres rett og plikt til gjennomføring av videreutdanning og kompetansehevende tiltak. Desentraliserte tilbud er viktig for å nå dette målet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre rekruttering og gi de ansatte bedre arbeidsvilkår gjennom blant annet å tilby større stillingsprosenter og fjerne uønsket deltid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke legedekningen blant annet med geriatere og øke annen bemanning på sykehjem. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYSSELSETTING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha botilbud som bidrar til økt aktivitet og sosial omgang og motvirker ensomhet blant eldre, Slike alternative boformer kan eies av de eldre selv slik at de selv kan bestemme hvordan de vil ha det i sin alderdom. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte opp om frivillighetssentraler, eldresentra og andre forebyggende tiltak. Det bør være frivillighetssentraler i alle kommuner. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke allmennmedisinen og den faglige kompetansen når det gjelder geriatri, rehabilitering og forebygging. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle kommuner bør gi tilbud om hjemmebesøksordning for eldre over 80 år, for en vurdering av helse- og omsorgsbehov og fysisk tilrettelegging. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil helsearbeidere må sikres økt kompetanse om demens gjennom opplæring og videreutdanning. Partiprogram OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil altfor mange eldre opplever ved sykdom å bli sendt frem og tilbake mellom sykehus, hjem og de lokale omsorgs- og helsetjenestene. Senterpartiet vil derfor innføre en reform med forsterkede sykehjem. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha forsterkede sykehjem med bedre legedekning og bedre samarbeid med sykehuslegene. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at staten skal vere førebilete for resten av arbeidslivet ved å setje i gong effektive seniortiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at arbeidslivet kan gje varierte oppgåver og utfordringar og større eigenpåverknad, og dessutan fleksible arbeidsvilkår når det gjeld arbeidstid og arbeidsmåtar. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til haldningsskapande arbeid som kan synleggjere at seniorar er ønskte i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det skal lønne seg å kombinere pensjon med arbeid og fjerne avkortingsreglane for alle under 70 år. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje langvarig innsats i ubetalt omsorg og pleie betre utteljing i pensjonsrettar. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til forståing for at den frivillige innsatsen til pensjonistane i kulturliv og velferdstiltak styrkjer velferdssamfunnet og leggje til rette for denne innsatsen. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje ordningar for tverrfagleg samarbeid mellom kultursektoren og helse- og omsorgstenesta blant anna gjennom "Den kulturelle spaserstokken". Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre eldre og andre med nedsett funksjonsevne transport- og følgjeordningar for å kunne delta på kulturtilbod i nærmiljøet sitt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje eldre og personar med nedsett funksjonsevne i institusjon høve til å oppleve kunst- og kulturuttrykk. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut sykehjemskapasiteten i Norge slik at de som har behov får plass. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil øke antall sykehjemsplasser i utlandet til de som selv foretrekker det og som har nytte av et slikt opphold. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil la staten finansiere eldreomsorgen og gi private omsorgsaktører mulighet til å konkurrere med offentlige tilbud om å gi pleietrengende det beste tilbudet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kommunene skal ha ansvar for tilrettelegging av eldreomsorgen, når staten overtar finansieringsansvaret. Partiprogram LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et moderne aldershjemtilbud, omsorg+. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre fritt brukervalg i hjemmehjelptjenesten og hjemmesykepleien, slik at de eldre kan velge hvilken tjenesteyter de ønsker og velge bort tjenesteytere de er misfornøyde med. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil utarbeide juridiske rettigheter for de som har behov for å motta pleie- og omsorgstjenester. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå byråkratiet i eldreomsorgen for å vri ressurser over fra papirarbeid til å gi pleie og omsorg. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en nasjonal omsorgslønnsordning med normerte satser. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå lønns- og arbeidsbetingelsene med sikte på å gjøre det mer attraktivt å jobbe i pleie-og omsorgssektoren. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til mer frivillighet i eldreomsorgen for å kunne gi et innholdsmessig enda bedre tilbud. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre eldreombudsordning for hele landet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre krav om vandelsattest for omsorgspersonell i eldreomsorgen. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra gjennom boligstilskuddet til at flere funksjonshemmede og eldre kan bli boende lenger hjemme. Regjeringserklæring BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil innføre gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år. Regjeringserklæring HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp Eldreforliket i Stortinget om Omsorgsplan 2015, blant annet ved å styrke eldres rettigheter gjennom endringer i kommunehelsetjenesteloven og fastsetting av ny forskrift om en verdig Eldreomsorg. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp Eldreforliket i Stortinget om Omsorgsplan 2015, blant annet ved å ha som mål å etablere 12 000 årsverk i pleie- og omsorgstjenesten i perioden 2008-2015. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp Eldreforliket i Stortinget om Omsorgsplan 2015, blant annet ved å sikre full sykehjemsdekning innen 2015 ved at alle som trenger sykehjemsplass eller omsorgsbolig skal få dette. Vi vil gi tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015 for å sikre nok kapasitet, og utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp Eldreforliket i Stortinget om Omsorgsplan 2015, blant annet ved å gjennomføre Kompetanseløftet 2015 slik at lederutdanning og videre- og etterutdanningstilbudene utvides og at ufaglærte får tilbud om Fagutdanning . Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp Eldreforliket i Stortinget om Omsorgsplan 2015, blant annet ved å innføre en lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagtilbud for demente. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp Eldreforliket i Stortinget om Omsorgsplan 2015, blant annet ved å styrke kulturtilbudet for de eldre gjennom den kulturelle spaserstokken. Regjeringserklæring KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det bygges nok omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi alle eldre gode muligheter for aktivisering i hverdagen, gjennom å fortsette utbyggingen av dagsenter og sosiale aktiviteter, og etablere tilskudd til frivillige organisasjoner som gir aktivitetstilbud. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle kommuner skal ha en ensomhetsplan, kartlegge ensomhet blant sine innbyggere over 75 år og inngå forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner om besøkstjenester og nye møteplasser for eldre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre en statlig ordning for bidrag til prosjekter med økt grunnbemanning [Eldreomsorg]. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for A innføre en minstedekning for tilgjengelige leger til beboerne ved norske sykehjem. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere støtteordninger for velferdsteknologi som kommunene kan søke på, for å øke bruken av velferdsteknologi i eldreomsorgen. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bygge ut tilbud om hverdagsrehabilitering og legge til rette for alternative boligløsninger for eldre i kommunene, som eldrekollektiv, eldretun og forsterkede omsorgsboliger. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det på sikt innføres spesialisering av sykehjem i befolkningstette områder, slik at eldre kan velge sykehjem tilpasset deres behov. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke pårørende og brukeres muligheter til medbestemmelse og rett til selv å disponere de hjemmetjenestene de er tildelt. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke transportordninger som gjør det mulig for mennesker med funksjonsnedsettelser å være aktive deltakere i lokalsamfunnet, og med like ordninger i hele landet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi økonomisk stimulans til bygging av alternative boformer; eldrekollektiv, seniorboliger og generasjonsboliger. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil knytte tilsynslege til bofellesskap for eldre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke det statlige tilskuddet til bygging av flere sykehjemsplasser og til dagtilbud som aktiviserer eldre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for eget rom til sykehjemsbeboere som ønsker det, og garantere at partnere kan bo sammen ved langtidsopphold på sykehjem. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke legedekningen på sykehjemmene. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge flere omsorgsboliger med et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, som gir trygghet, og slik reduserer behovet for institusjonsplass. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil forbedre finansieringen av heldøgnsbemannet bolig. [Eldreomsorg]. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil at både dagtilbud og sykehjemstilbudene til personer med demens bedres. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre rekruttering av fagpersonell til helse- og omsorgsyrket. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide dagens ordning med permisjoner og omsorgslønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til bruk av frivillighet både gjennom frivilligsentralene og gjennom frivillige organisasjoner. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette flere lærlingplasser og styrke helsefagarbeiderutdanningen. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke fagkompetansen innen geriatri og rehabilitering gjennom blant annet å opprette en egen legespesialisering i sykehjemsmedisin. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre finansiering av ressurskrevende brukere og brukerstyrt personlig assistent (BPA) også etter fylte 67 år. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjennom rekruttering av flere sykepleiere og leger. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil utarbeeide en opptrappingsplan for å styrke tilbudet om rusbehandling, omsorg, lavterskel helsetilbud og ettervern. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER RUSMIDLER
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker og kunne være selvhjulpne i hverdagen. Mennesker som har fått, eller står i fare for å få en funksjonsreduksjon, må få tilbud om hverdagsrehabilitering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge nok sykhjemsplasser for bofellesskap for demente, slik at alle kan være trygge på at de får hjelp når de har behov for det. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil øke bruken av velferdsteknologi. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre det enklere for private å bygge sykehjem og andre boløsninger for eldre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke tilbudet til demente både hjemme og på institusjon, og styrke forskningen på demens. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere flere kompetansesentre og dagsentre for demente. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil fastslå at alle har rett til god lindrende behandling som gir en verdig avslutning av livet, men at respekten for menneskeverdet samtidig innebærer et klart nei til aktiv dødshjelp. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil stimulere økt utbygging av tilrettelagte boliger og sikre mulighet til å velge mellom ulike boformer. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil endre Husbankens regler slik at det er mulig å etablere bofelleskap som boligbyggelag. Partiprogram HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil tilrettelegge for etablering av private tilbydere innenfor omsorgssektoren, også innenfor kommunens tjenester. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre omsorgstrengende mulighet for sosial deltakelse og mestring, samt styrke frivillige organisasjoners arbeid med livsglede for eldre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at omsorgstjenesten blir preget av valgfrihet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil la staten overta ansvaret for å finansiere eldreomsorgen. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi private omsorgsaktører mulighet til å konkurrere med det offentlige tilbud. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at kommunene skal ha ansvar for tilretteleggingen av og kvalitet i eldreomsorgen. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil de eldre pleietrengende kan velge den tjenesteyter de ønsker. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre krav om vandelsattest for omsorgspersonell i eldreomsorgen. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for økt ut sykehjemstilbud i Norge slik at de som har behov, får plass. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil være positive til etablering av sykehjemsplasser i utlandet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil legge til rette for etablering av hospice som gir gode tilbud over hele landet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utarbeide juridiske rettigheter for dem som har behov for pleie- og omsorgstjenester. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil at staten skal ha finansieringsansvaret for eldreomsorgen, og at både offentlige og private aktører skal ha mulighet til å konkurrere på like vilkår om tjenestetilbud. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Pasienter som mottar hjemmesykepleie eller sykehjemstilbud skal kunne fortsette hos sin faste tannlege og at denne refunderes fra det offentlige på lik linje med det en offentlig tannhelseklinikk ville få for samme type behandling. Partiprogram FOLKEHELSE OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil arbeide for at eldre par skal få muligheten til fortsatt å leve sammen, også i tilfeller hvor det er behov for å flytte til en mer tilrettelagt bolig eller i institusjon. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil innføre tilbud om oppsøkende forebyggende hjemmesykepleie for personer over 75 år. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil legge til rette for moderne aldershjemstilbud, Omsorg+, for dem som er for friske for en sykehjemsplass, men som føler seg ensomme og utrygge ved å bo hjemme. Dette skal ikke være institusjoner, men boliger som leies eller eies av beboerne, og hvor det sosiale miljøet er en viktig faktor. Det skal være døgnbemanning knyttet til Omsorg+. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil ha en omsorgslønnsordning for hele landetslik at pleietrengende også kan velge en av sine nærmeste til å utføre tjenestene. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til samhandling mellom tannhelsetjenesten og den øvrige helse- og omsorgstjenesten. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker å innføre skattefradrag for alderstilpasning av egen bolig (ROT). Partiprogram OMSORGSTJENESTER SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil satse på økt bruk av velferdsteknologi. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at ideelle aktører skal være et supplement til det offentlige tilbud. Disse skal ha forutsigbare rammebetingelser, og kontraktenes lengde må sikre brukerne kvalitet og organisasjonene mulighet til å investere. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre pensjonsreformen og innføre ny uføretrygd fra 2015. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en fortsatt god pensjon og at den kan kombineres med å være i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere koblingen mellom frivillige organisasjoner, kultur- og seniortiltak, samt kontakt med nærmiljøet, slik at vi kan legge til rette for en aktiv og deltakende alderdom. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil trekke inn frivillige organisasjoner, bibliotek og eldresentra i arbeid for å gi eldre muligheten til å lære bruk av IKT. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre aktiv bruk av eldrerådene. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle tilbudene med senioropplæring som positive møteplasser med faglig innhold for pensjonister i ulike deler av landet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SPESIALUNDERVISNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at nye pensjonister blir tilbudt en oversikt over frivillige tilbud i kommunen og oppfordres til å delta aktivt i nærmiljøet. Partiprogram KOMMUNER KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeiderpartiet vil avløse omsorgsplan 2015 med en ny og forsterket Omsorgsplan 2020. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2015 til 2020 sette kommunene i stand til å øke med ytterligere 10 000 nye årsverk i helse og omsorgsektoren fram mot 2020, samtidig som det planlegges for en ytterligere vekst fra 2020. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2015 til 2020 at kommunene skal lage utviklingsplaner som viser behovet for rehabilitering og bygging av heldøgns bo- og omsorgsplasser. Staten skal videreføre en statlig tilskuddsordning for å støtte en slik utvikling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette kommunene i stand til å øke med ytterligere 10 000 nye årsverk i helse og omsorgsektoren fram mot 2020, samtidig som det planlegges for en ytterligere vekst fra 2020. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kommunene skal lage utviklingsplaner som viser behovet for rehabilitering og bygging av heldøgns bo- og omsorgsplasser. Staten skal videreføre en statlig tilskuddsordning for å støtte en slik utvikling og vil vurdere virkemiddelbruken for å sikre at kommunene får et godt nok tilbud i forhold til befolkningens behov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at de som ikke kan klare seg med oppfølging fra helse- og omsorgspersonell hjemme, får tilgang til bolig med heldøgns omsorg eller sykehjemsplass. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil lovfeste en kommunal plikt til å ha dagtilbud til personer med demens. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette arbeidet med å utvikle kvalitet og innhold i sykehjem og utvikle en nasjonal sertifisering for sykehjem og heldøgns omsorgsplasser. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle bedre samarbeid med pårørende og åpne sykehjem og omsorgsboliger mot nærmiljøet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen på Alzheimer, demens og andre nevrologiske sykdommer, for å legge bedre til rette for tidlig innsats og forebygging og utvikle tilrettelagte og tilpassede tjenester. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil lage en handlingsplan for moderne pårørendepolitikk, som sikrer at pårørende makter å stå i krevende omsorgsoppgaver. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre de som mottar hjemmetjenester en fast kontaktperson, innflytelse over hvem som kommer hjem til seg og medbestemmelse over hva som skal utføres. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre eldre som kommer på institusjon større valgfrihet og innflytelse over hverdagslivet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at eldre skal få tilbud om veiledning i hverdagsmestring og -rehabilitering og forebyggende hjemmebesøk for å sikre økt egenmestring, aktivitet og trivsel, blant annet gjennom forsøk med oppsøkende team med fagpersoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle nye faglige tilnærminger og arbeidsmetoder i omsorgstjenestene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke helse og omsorgsforskningen. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt innovasjon i helse- og omsorg og utarbeide nasjonale og lokale planer for innovasjon og bruk av velferdsteknologi i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ta utgangspunkt i brukernes behov og ta i bruk de ansattes kompetanse når det legges til rette for nytenkning og utvikling av velferdsteknologi. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne hindre for bruk av velferdsteknologi i lovverk med nødvendig respekt for personvern og personlig integritet. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER PERSONVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil mobilisere mellommenneskelig omsorg ved å samarbeide med frivillig sektor, støtte og ta vare på den ressursen pårørende representerer. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilskudd til bygging av trygghetsboliger, som møter behovet for tilrettelagte boliger med blant annet resepsjonstjenester hele døgnet, felles kantine/arealer for sosiale begivenheter. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke fokuset på god og riktig ernæring til pleietrengende. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke omsorgstjenestenes regionale forsknings- og utviklingsstruktur. Partiprogram FORSKNING FYLKER HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen på nasjonalt nivå (I kap om "Innovasjon i omsorgen"). Partiprogram FORSKNING HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen for forsknngs- innovasjons- og utviklingsarbeid i kommunene (I kap om "Innovasjon i omsorgen"). Partiprogram FORSKNING HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse mer på utvikling og bruk av velferdsteknologi, og særlig sørge for at GPS blir et offentlig godkjent hjelpemiddel. Partiprogram OMSORGSTJENESTER PERSONVERN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at arbeidet med å øke kapasiteten og kompetansen til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt må styrkes, også der denne tiden tilbringes i hjemmet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre god oppfølging i livets sluttfase for beboere på institusjon og for de som ønsker å dø hjemme. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge finansieringsordninger for ombygginger av boliger for å forberede en god alderdom i egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle den kulturelle skolesekken, den kulturelle nistepakken og kulturelle spaserstokken, med sikte på å nå enda flere. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR OMSORGSTJENESTER SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Hvordan vi organiserer dette tilbudet, avhenger av hva som er best for innbyggerne. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Livsgledesertifisering er et middel til å løfte kvaliteten i sykehjem og i heldøgns bo- og omsorg. Slike konsept bør videreutvikles og spres. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil fortsette å gi tilskudd til opprettelse av plasser, og har som mål å lovfeste plikten til å tilby dagaktivitetstilbud når tilbudet er bygget videre ut. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre fradrag i skatt (ROT) for den som engasjerer noen til å utføre rehabilitering, oppussing eller tilbygg på boligen sin. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke midlene til tilpasningstilskudd gjennom Husbanken for at blant annet eldre og funksjonshemmede kan tilrettelegge egne boliger. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil åpne for alternative turnus- og skiftordninger i heldøgns pleie- og omsorgsinstitusjoner. Nye løsninger skal baseres på avtaler mellom arbeidsgiver og ansattes organisasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke potten for tilpasningstilskuddet som gis for å bygge om boliger og for å installere heis i eldre bygårder der de eldre bor. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha et kvalitetsløft i sykehjemmene ved å satse på mat og kosthold, fysisk aktivitet, flere aktivitetsog kultur- og musikkopplevelser og bedre individuell kartlegging av interesser og vaner. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil endre ressursinnsatsen i eldreomsorgen slik at den eldre kan bli i stand til å klare seg selv lengst mulig. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil forenkle og styrke omsorgslønnsordningen, og gjøre den tilgjengelig for flere. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innfase en rett til lønnet permisjon knyttet til omsorg for gamle og syke foreldre, tilsvarende ordningen med inntil ti dager lønnet permisjon årlig ved barns sykdom. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil lovfeste dagtilbud til personer med demens i alle kommuner. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at hjemmebaserte tjenester tilrettelegges slik at brukerne har faste pleiere, og medbestemmelse over innholdet i eldreomsorgen. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utrede muligheter for å iverksette Hagen-utvalgets forslag om en solidarisk omsorgstjeneste, der ungdom stimuleres til å bruke tid og arbeidsinnsats for å løse enkle oppgaver innen helse og omsorg. Dette skal komme i tillegg til og ikke som erstatning for faglært helsepersonell. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre tilbud i alle kommuner om en kartleggingssamtale om den enkeltes ressurser og behov ved fylte 75 år. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil klargjøre de kommunale eldrerådenes funksjoner, og gi rådene forslagsrett overfor kommunestyret. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil samarbeide med boligbyggelagene for å bygge flere boliger tilpasset eldre, og legge til rette for flere bofellesskap. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bidra til et kommunalt marked for omsorgsteknologi og styrke de regionale sentrene for omsorgsforskning. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke transporttilbudet for hjemmeboende eldre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil føre en frivillighetspolitikk som styrker aktivitets- og kulturtilbudet for eldre i lokalmiljøet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke Den kulturelle spaserstokken, og desentralisere ansvaret til fylkeskommunenes folkehelseavdelinger. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil satse på mindre, lokale enheter i sykehjemsomsorgen, parallelt med å styrke de kommunale og regionale fagmiljøene. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjøre det enklere for ideelle aktører å drive sykehjem og tilby hjemmeomsorg. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil stimulere lokalt gründerskap i deler av omsorgssektoren som er utenfor det offentlig finansierte tilbudet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil motarbeide at store, kommersielle omsorgskonsern henter ut overskuddet fra offentlig finansiert eldreomsorg. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utrede hvordan rettssikkerhet og integritet for personer med demens kan styrkes gjennom ulike deler av sykdomsforløpet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil prioritere forskning på demens og demensomsorg sterkere enn i dag. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil prioritere folkehelsearbeidet høyt - fra jordmor til helsestasjon, skolehelsetjenesten, fastlegeordningen og eldreomsorgen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha en ny eldrepolitikk med en tredelt boligsatsing: tilpasning av egen bolig, bygging av flere omsorgsboliger og bygging av flere sykehjemsplasser. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at eldre med nedsatt funksjonsevne skal sikres tilbud og egnede boforhold, og at dette må gjenspeiles i overføringene til kommunene. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke helsetjenesten for eldre med flere spesialister innen geriatri. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Senter for seniorpolitikk. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at verdighetsgarantien for eldreomsorgen oppfylles i alle kommuner, og at garantien omfatter lovfestet rett til sykehjemsplass ved medisinsk behov. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommuneøkonomien må styrkes slik at kommunene kan ivareta nye oppgaver innen eldreomsorgen og i lys av samhandlingsreformen og verdighetsgarantien. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rehabiliteringstilbudet for eldre etter sykdom, slik at den enkelte kan få funksjonsevnen tilbake og selv kan klare dagligdagse gjøremål. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke stimuleringstilskuddet for bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Dagens to finansieringsordninger må samordnes til en ordning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge slik at en kan bruke enhetene enten som sykehjem eller som omsorgsbolig. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide pleiebegrepet i eldreomsorgen og legge til rette for tilbud om musikkterapi, erindringsarbeid og annen sansestimulering, for eksempel sansehager for alle pasienter i sykehjem. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette flere hele legestillinger og større deltidsstillinger for sykehjemmene i kommunene. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre medisinskfaglig utredning av personer med demenssymptomer. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre plass i tilrettelagte boenheter for demenssyke som trenger dette. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskning på demenslidelser. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at det finnes spesialkompetanse innen lindrende behandling i alle kommuner og arbeide for opprettelse og drift av flere lindrende (palliative) enheter. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre ordningen med omsorgslønn og avlastningstiltak for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjeneste. Partiprogram OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at beboere på alders- og sykehjem skal få gode og jevnlige kulturopplevelser blant annet ved utvidelse av «Den kulturelle spaserstokken». Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at beboere på alders- og sykehjem skal ha mulighet for og tilbud om noen å snakke med om åndelige og eksistensielle spørsmål (prestetjeneste med mer). Partiprogram OMSORGSTJENESTER TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi statlig driftstilskudd til organisasjoner, som for eksempel «Livsglede for eldre», for å bidra til at slike aktiviteter tilbys over hele landet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge forholdene til rette for at private, ideelle organisasjoner kan inngå langsiktige partnerskapsavtaler/oppdragsavtaler med kommuner. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt forskning på aldring, blant annet med å gi økte ressurser til undervisningssykehjemmene. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskning og utvikling av velferdsteknologi og styrke det nasjonale senteret som samler, prøver ut og sprer informasjon om hvordan slik teknologi kan brukes på en positiv måte i eldreomsorgen for å skape økt trygghet. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at eldre på en god og systematisk måte må få informasjon om de rettighetene og mulighetene de har. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal innføres en målsetting om at minst 25 prosent av den samlede virksomheten i omsorgssektoren blir organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene kan legge til rette for seniorvenner, der det legges til rette for at seniorer på frivillig basis kan gi ekstra assistanse til voksne personer med hjelpebehov, enten det er funksjonshemmede, personer med alvorlige lidelser eller andre. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge grunnlaget for innovasjon innen velferdsteknologi gjennom utdanningsløpene og i yrkeslivet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjøre det enklere for kommunene å ta i bruk velferdsteknologi og lære av andres innovasjonserfaringer. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet mener det er en offentlig oppgave å tilrettelegge og finansiere eldreomsorgen, og vi ser at det er behov for å bygge ut sykehjemskapasiteten i Norge og gi eldre en lovbestemt rett til sykehjemsplass når de har behov for det. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi ser at det er behov for å bygge ut sykehjemskapasiteten i Norge og gi eldre pleietrengende en lovbestemt rett til sykehjemsplass når de har behov for det. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Bygge ut tilstrekkelig med omsorgsboliger, sykehjemsplasser og dagtilbud. Boligtilbudet må være fleksibelt. Minst 15 prosent av sykehjemsplassene bør reserveres for kortidsopphold/avlastning. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at offentlig investeringsstøtte til private aktører i velferdssektoren må tilbakeføres ved opphør av virksomheten eller kontraktsforholdet. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre en god og verdig omsorg for alle pleietrengende, uansett alder og uansett om vedkommende bor i egen bolig, i et bofellesskap eller på institusjon. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at kommunene samordner og øker kvaliteten på sine helse- og omsorgstilbud. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke tilbudet til pasienter med psykiske lidelser og demens, og øke kunnskapene om forebygging og behandling. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse mer på grønn terapi i omsorgsarbeid med mer tid ute i naturen og mulighet til samvær med dyr og barn. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at frivillige deltar med forskjellige aktivitetstilbud, og at den offentlige støtten til frivillige økes. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, også ved å støtte opp om de pårørendes innsats. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke den helsefaglige kompetansen i hjemmesykepleien. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at vaktene i hjemmesykepleien settes opp slik at brukerne får et begrenset antall faste pleiere å forholde seg til. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke eldresentrene aktivt som et ledd i forebygging og mestring av sykdom. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre kompetansekrav i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Regjeringserklæring HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre kvalitetsindikatorer for pleie og omsorgssektoren, blant annet basert på bruker- og pårørendeerfaringer. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg med sikte på innføring i perioden, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en norm/veileder for bemanning og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre enklere regler for bruk av statens finansieringsordninger ved utbygging i regi av private, ideelle og borettslag. Regjeringserklæring HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke satsingen på velferdsteknologi. Regjeringserklæring HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt dag- og aktivitetstilbud. Regjeringserklæring HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil pålegge kommunene å gjennomføre oppsøkende hjemmebesøk for å tilpasse hjelpetiltak til den enkelte. Regjeringserklæring HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere kommunene til innovasjon i omsorgen gjennom en egen forsøkslovgivning som gir frihet og økonomisk stimulans til å prøve ut nye organiseringsformer og tiltak. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta initiativ til en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, som kommunene kan søke på. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall kommuner, vare over tid og evalueres. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne forbudet mot å føre lister over personer som venter på sykehjemsplass for å avdekke reelt behov. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke satsingen på tilbudet til personer med demens. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en statlig driftstilskuddsordning for å hindre skjevfordeling mellom omsorgsboliger og sykehjem, samt sikre raskere utbygging av flere sykehjemsplasser. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en plan sammen med KS om årlige mål for utbygging av flere plasser i heldøgns pleie og omsorg. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette en rentekompensasjonsordning på toppen av Husbankens finansiering av sykehjemsplasser og bofellesskap for demente. Regjeringserklæring HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre redusert egenfinansiering for personer som på langtidsopphold blir lagt på dobbeltrom mot sin vilje. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at eldre med nedsatt funksjonsevne skal sikres tilbud og egnede boforhold, og at dette må gjenspeiles i overføringene til kommunene. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil senke innslagspunktet for statlig refusjon til kommunene for særlig ressurskrevende tjenester til 950 000 kroner og øke kompensasjonsgraden til 85 prosent. Aldersgrensen for ordningen heves fra 67 til 80 år. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne som mottar offentlig omsorg sikres mulighet til deltakelse i kulturliv, idrett, trosutøvelse og aktiv deltakelse. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at tilbud om aktiv livshjelp, smertelindring og omsorg til personer i avslutningsfasen av livet, for eksempel gjennom hospiceplasser eller ambulante team, skal være tilgjengelig for alle som trenger det. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi eldrerådene handlingsrom til å spille en aktiv rolle og medvirke til eldre menneskers samfunnsdeltakelse og anspore til å få eldres kompetanse og engasjement ut i samfunnet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en innovativ tilnærming til utbedring av eksisterende boligmasse og utvikling av nye boformer [for eldre]. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal tilrettelegges for ulike møteplasser som inkluderer eldre for sosialt samvær, gode måltider, stimuli til aktivitet og utvikling av nye ferdigheter. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at eldre-, aktivitets- og seniorsentrene skal være et tilbud til alle eldre borgere, og sentrene bør få utvidet handlingsrom og drive oppsøkende virksomhet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for kompetanseutvikling og livsløpsbasert inkludering i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for tiltak som fremmer særskilt rekruttering av eldre til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Senter for seniorpolitikk. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke karriereveiledningstilbud for seniorer. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at eldre skal ha god tilgang til kollektivtransport og sikre gode TT- ordninger (Tilrettelagt transport) for dem med særlige behov. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil systematisere mentorordninger mellom seniorer og yngre arbeidstakere. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til mer aktiv seniorpolitikk i staten ved å la den enkelte etat bære kostnaden ved avgang til AFP. Partiprogram OMSORGSTJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at særaldersgrensene for pensjon heves og for enkelte grupper fjernes. Partiprogram OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge bedre til rette for å kombinere arbeid og pensjon, blant annet ved å avskaffe særskilte arbeidstidsbegrensende regler for yrkesaktive personer over 70 år. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt satsing på ulike tiltak som fremmer kontakt og samspill mellom generasjonene. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha flere fleksible støtteordninger som stimulerer til ombygginger slik at flere eldre kan bli boende i sin eksisterende bolig. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha utvidede tilskuddordninger fra Husbanken til flere seniorboliger, herunder stimuleringsmidler til å bygge boliger i felleskap. Partiprogram HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at ideelle organisasjoner kan bygge og drifte «Omsorg+»- konsepter11. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at pensjonsreformens intensjoner i virkning blir mest mulig samsvarende i både private og offentlige pensjonsordninger. Partiprogram OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle møteplasser for eldre og stimulere til nye aktiviteter og tjenester. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en handlingsplan for aktive seniorer, der både kommuner og frivillige organisasjoner stimuleres til tilrettelegging for mer fysisk aktivitet for eldre mennesker. Partiprogram KOMMUNER KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for rekruttering og videreutdanning av sykepleiere og annet helsepersonell. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil satse systematisk på innovasjon i tjenestene fremover og gi rom for ideelle og andre private aktører som vil bidra til utvikling av bedre systemer og tjenester til eldre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fremme en kraftig økning i satsingen på innovasjon innen velferdsteknologi og hjelpemidler og legge til rette for å ta i bruk produkter og tjenester fra gründere i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskning og utvikling av velferdsteknologi og styrke det nasjonale senteret som samler, prøver ut og sprer informasjon om hvordan slik teknologi kan brukes på en positiv måte av eldre og i eldreomsorgen for å skape økt trygghet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil tilrettelegge for å organisere hjemmetjenestene slik at denne i større grad kan styres av de ansatte, bruker og pårørende og tilrettelegges ved et samspill med familie, nettverk, naboer, lokalmiljø og frivillighet. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi beboere på sykehjem tilgang til psykolog. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommuneøkonomien styrkes slik at kommunene kan ivareta økte oppgaver innen eldreomsorgen i lys av samhandlingsreformen. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi ektepar mulighet til å bo i samme sykehjem, selv om den ene ikke har like store behov for pleie. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et nasjonalt eldreombud. Partiprogram OMSORGSTJENESTER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rehabiliteringstilbudet for eldre etter sykdom, slik at den enkelte kan få funksjonsevnen tilbake og selv kan klare dagligdagse gjøremål. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere forebyggende og trygghetsskapende tiltak, tidlig innsats ved hverdagsrehabilitering og lage en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for innføringen av et slikt tilbud i kommunehelsetjenesten. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle en minstenorm for bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmetjenester basert på helse- og omsorgsbehov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke innsatsen for å beholde og rekruttere personell gjennom blant annet heltidsstillinger, styrkede lønnsvilkår og gode arbeidstidsordninger for å sikre kvalitet og kontinuitet i tjenestene. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke antall sykepleiere og spesialsykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleie for å sikre kvaliteten i tjenestene i møte med mer sammensatte og kompliserte arbeidsoppgaver. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke aldersrelatert hjerneforskning og forskning på demenslidelser. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre medisinskfaglig utredning av personer med demenssymptomer. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at det utvikles ulike dagtilbud til personer med demens og etableres nettverk og møteplasser for både pårørende og personer med demens. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at pårørende til personer med demens skal gis anledning til å få avlastning i hjemmet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at individuelle planer benyttes for personer med demens. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre plass i tilrettelagte boenheter for personer med demens som trenger dette. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til å utvikle demensvennlig samfunn i kommunene. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne aldersgrensen på 67 år for statstilskudd til særlig ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge slik at en kan bruke enhetene enten som sykehjem eller som omsorgsbolig. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide pleiebegrepet i eldreomsorgen og legge til rette for tilbud om musikkterapi, erindringsarbeid og annen sansestimulering, for eksempel sansehager og tilbud om veiledet tekstskriving for alle pasienter i sykehjem. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at sykehjem skal åpnes opp og gjøres attraktive for nærmiljøet og organiseres med utgangspunkt i et pulserende hverdagsliv, hverdagslige aktiviteter og døgnrytme. Partiprogram LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil organisere og bygge sykehjem mest mulig likt ordinære hjem, med gode inne- og utefasiliteter etter inspirasjon fra demenslandsbyen i Nederland. Partiprogram LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette flere hele legestillinger og større deltidsstillinger for sykehjemmene i kommunene. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil få flere yrkesgrupper inn på sykehjemmene for å skape pulserende hverdagsliv. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at det finnes spesialkompetanse innen lindrende behandling i alle kommuner og arbeide for opprettelse og drift av flere lindrende (palliative) enheter. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for bedre ordninger med omsorgslønn og avlastningstiltak for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjeneste. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide pleiepengeordningen til flere grupper enn alvorlig syke barn og kreftpasienter i terminal fase. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at tjenestemottakere i institusjoner skal ha mulighet for og tilbud om noen å snakke med om åndelige og eksistensielle spørsmål (prestetjeneste med mer). Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt forskning på aldring, blant annet med å gi økte ressurser til ressurssentre for sykehjem og hjemmesykepleie og sentre for omsorgsforskning. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at eldre på en god og systematisk måte må få informasjon om de rettighetene og mulighetene de har. Partiprogram OMSORGSTJENESTER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kunnskapen om vold som rammer den eldre delen av befolkningen. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha mer forskning på og oppmerksomhet rundt psykisk helse for eldre. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for bedre forebygging av selvmord blant eldre. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette flere stillinger for spesialister innen geriatri og alderspsykiatri. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilskudd til skreddersydde lokale transportordninger til unge og eldre som har bruk for tilrettelagt transport for å delta for eksempel på kulturaktiviteter. Partiprogram BARN OMSORGSTJENESTER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at staten skal ha finansieringsansvaret for eldreomsorgen, og at både offentlige og private aktører skal ha mulighet til å konkurrere på like vilkår om tjenestetilbud. Partiprogram OMSORGSTJENESTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for et tilbud om oppsøkende forebyggende hjemmesykepleie for personer over 75 år. Partiprogram OMSORGSTJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for moderne aldershjemstilbud, Omsorg+, for dem som er for friske for en sykehjemsplass, men som føler seg ensomme og utrygge ved å bo hjemme. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fortsatt å opprettholde et gunstig investeringstilskudd for å sikre bygging av flere nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at eldre par skal få muligheten til fortsatt å leve sammen, også i tilfeller hvor det er behov for å flytte til en mer tilrettelagt bolig eller i en institusjon. Partiprogram BOLIGSAKER FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fortsette arbeidet for å overføre finansieringsansvaret for pleie og omsorgstjenestene til staten. Partiprogram OMSORGSTJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil videreutvikle og utvide ordningen med fritt brukervalg i eldreomsorgen, slik at ideelle og private aktører får like muligheter til å konkurrere med det offentlige på like vilkår. Partiprogram OMSORGSTJENESTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at kommunene har ansvaret for å sikre kvaliteten i eldreomsorgen, og at det kommunale helse og omsorgsregisteret skal brukes aktivt for å sikre den enkeltes rettigheter. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at de eldre pleietrengende kan velge den tjenesteyter de ønsker. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke juridiske rettigheter for mennesker med behov for pleie og omsorgstjenester. Partiprogram OMSORGSTJENESTER RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha større fokus på ernæring blant eldre. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke tilsynslegefunksjonen på sykehjem. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for at eldre kan velge tjenester innen eldreomsorgen i utlandet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprette flere hospice/palliative enheter. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre det mulig med sykehjem eller omsorgsboligsenter hvor studenter også kan bo mot at de bidrar på ulike måter i bomiljøet. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil være positive til forsøk som kan bidra til å bygge ny kunnskap om boformer for eldre. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for økt frivillighet i eldreomsorgen, f.eks. innenfor området kultur og aktivtetstiltak. Partiprogram IDRETT KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde og videreutvikle satsingen på forebyggende tannhelse, med særlig fokus på unge og på syke eldre. Partiprogram BARN FOLKEHELSE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil satse på økt bruk av velferdsteknologi. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at seniorene får større deltagelse i samfunnet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre prøveordning med kombinerte omsorgs-/studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING OMSORGSTJENESTER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre drøftingsretten til pensjonistenes og arbeidstakernes organisasjoner, i tråd med pensjonsforliket. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bedre mulighetene for eldre til å bo i eget hjem så lenge som mulig, og vi vil bidra til at alderdommen fylles med mening og mestring. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om at alle større sykehus skal ha geriatrisk kompetanse, slik at eldre får helhetlig utredning og større mulighet til å bo lengre i egen bolig. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha klare mål for kvalitet, en mer målrettet finansiering og et betydelig statlig bidrag for å ruste opp tilbudet til eldre over hele landet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta i bruk de store ressursene som seniorene representerer i arbeidsliv, samfunnsliv og frivillighet. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil avdekke og endre praksis, strukturer og lovgivning som hindrer seniorer i å delta i samfunnet slik de ønsker. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle «Den kulturelle spaserstokken», som gir kulturtilbud til eldre. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at felles møteplasser, aktivitet, kultur og opplevelse får en sentral plass i eldre- og omsorgspolitikken. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse mer på hjemmebaserte tjenester, hjelpemidler og velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for flere som ønsker det, å bo hjemme så lenge som mulig. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil samarbeide med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner som kan bidra langt mer i eldreomsorgen, som et supplement til de ansatte i tjenestene. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prøve ut en «tillitsreform» i landets kommuner etter modell fra bl.a. København, der ansvaret ivaretas av mindre, faste team, i nært samarbeid med brukerne. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ansette personell med hele, faste stillinger med tariffbaserte lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at kunnskap om velferdsteknologi blir en del av helseutdanningene. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utdanne flere og ansette ulike faggrupper i omsorgstjenesten. Partiprogram OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at de som jobber innen helse- og omsorg, har gode nok norskkunnskaper. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil få flere menn inn i pleie- og omsorgsyrker. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre tydelige og ambisiøse kvalitetsmål i alle ledd i eldreomsorgen. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil basere deler av finansiering av eldreomsorgen på definerte kvalitetsmål. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge opp til enkel rapportering i tjenestene. Partiprogram OMSORGSTJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tilskuddsordningen til investering i velferdsteknologi. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for nye boformer, med brukervennlige og fleksible løsninger, herunder gjennomføre et prøveprosjekt med studentboliger som etableres i tilknytning til sykehjem- og omsorgsboliger hvor studenter kan leie rimelig hybel mot å delta med f. eks sosiale aktiviteter med beboerne. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre investeringstilskuddet til bygging/renovering av sykehjem og omsorgsboliger, slik det var før ordningen ble endret i 2016. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil benytte velferdsteknologi basert på åpne systemer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil lage en strategi for bedre ernæring hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bekjempe ensomhet og styrke det psykiske helsetilbudet for eldre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bygge ut en god demensomsorg med større vekt på fysisk og kognitiv trening samt støtte til pårørende. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk og følge opp pårørende slik at de får nødvendig støtte og avlastning til å stå i omsorgsoppgaver. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen på Alzheimer, demens og andre nevrologiske sykdommer. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til mer forskning på eldre LHBT+ personer i Norge for å kartlegge hvilke særskilte utfordringer de opplever ved å bli eldre og hvordan hjelpetilbudet kan tilpasses denne gruppen. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den lindrende omsorgen i livets siste fase. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil investere i bedre kompetanse på lindrende behandling hos ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet med ideelle aktører og frivillige, herunder støtte utprøving av hospicer i flere fylker, i arbeidet med å styrke tilbudet til døende og deres pårørende. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til et eldreboligprogram og lage boligtilbud slik at generasjoner kan dra nytte av hverandre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at offentlige institusjoner som sykehus, sykehjem og fengsel tilrettelegger for at pasienter og innsatte får anledning til å ivareta tros- og livssynsutøvelse ved samtaler med prest eller et tilsvarende tilbud for personer med en annen religiøs tilhørighet. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for eget rom til sykehjemsbeboere som ønsker det, og garantere at partnere kan bo sammen ved langtidsopphold på sykehjem. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at demente skal få aktiv oppfølging og tilrettelegging i trygge omgivelser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke fokuset på riktig legemiddelbruk og riktig kosthold ved sykehjem og hjemmetjenesten. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det innføres et forbud mot profitt på grunnleggende velferd som barnehager, barnevern og eldreomsorg. Partiprogram BARN BARNEHAGER BARNEVERN FAMILIE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi de berørte organisasjonene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eldre som ønsker det skal månedlig motta pensjonsslippen på papir. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hjelpemiddelformidlingen og opprettholde den som en del av folketrygden for å sørge for at alle har likeverdig tilgang til hjelpemidler. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at heistilskuddene økes slik at eldre boligblokker og bygg kan gjøres mer tilgjengelige. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at de som har behov for det, som eldre uten erfaring med IKT, må sikres mulighet til personlig service. Offentlig sektors behov for digitalisering må brukes til å bygge opp og sikre at norske bedrifter også bygger opp og innehar nødvendig kompetanse på IKT-feltet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER SAMFERDSEL SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil evaluere fastlegeordningen for å sjekke om ordningen fungerer godt nok, bl.a. om elementer som forebygging og oppsøkende virksomhet overfor eldre ivaretas på en fullgod måte. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for god rådgivning for forberedelse til alderdommen. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eldreomsorg tar hensyn til at Norge er et flerkulturelt samfunn. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en tillitsreform i eldreomsorgen som tar et nødvendig oppgjør med stoppeklokkeomsorg og gir eldre innflytelse og selvbestemmelse i eget liv. Reformen skal legge til rette for tett samarbeid mellom de som har behov for omsorgtjenester og de som jobber som tjenesteytere. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre nok sykehjemsplasser. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre nasjonal bemanningsnorm for sykehjem. Bemanningsnorm er grunnleggende for å sikre at menneskerettigheter og verdighet ivaretas i omsorgen. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en satsing på velferdsteknologi [i eldreomsorgen]. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det skal bygges varierte boformer for eldre og mennesker med demens, herunder eldrekollektiv, demensboliger og omsorgsboliger med en viss døgnbemanning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hjemmetjenesten og tilrettelegge for at flere som ønsker får bo trygt hjemme lenger. Gjennom tillitsreformen vil vi sikre at hver beboer får en liten og flerfaglig gruppe ansatte å forholde seg til. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på brukervennlige teknologiske hjelpeløsninger, styrke bemanningen i hjemmetjenesten og se på muligheten for å innføre en tidskontoordning i hjemmetjenestene. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for gode aktivitetstilbud for eldre i kommunene. Etterhvert som en blir eldre øker sannsynligheten for å bli ensom. Faktorer som sykdom, tap av mobilitet og sansetap kan spille inn på opplevelsen av ensomhet. Å bo på sykehjem kan gjøre det vanskelig å ta imot besøk eller å møte folk utenfor sykehjemmet. Et tiltak for å forebygge ensomhet er å sikre gode aktivitetstilbud i samarbeid med blant annet sykehjem og frivillige organisasjoner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et krafttak for å sikre nok helsearbeidere [i eldreomsorgen]. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil la eldre bestemme mer selv. Enten du mottar hjemmetjenester eller bor på institusjon bør du selv få styre din egen hverdag. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eldre skal kunne bo trygt hjemme lenger. Kommunene må legge til rette for at eldre som ønsker det skal ha mulighet til å bo hjemme, og motta gode hjemmetjenester. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for god rådgivning for alderdommen. For mange eldre kan steget ut av arbeidslivet, og over i pensjon, være utrygt og uoversiktlig. Gode offentlig finansierte rådgivningstjenester kan gi tryggere liv. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at omsorgsboliger og sykehjem er tilgjengelige når det trengs. Viktig for en trygg alderdom er vissheten om at sykehjem eller omsorgsbolig er på plass når behovet krever det. Norge må bygge tilstrekkelig, ha nasjonale regler for trygg og god bemanning. Statlige støtteordninger til heldøgns omsorg er ikke til for politikere som vil klippe snorer. Pengene må også kunne brukes til nødvendig oppussing og modernisering. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et nasjonalt eldreombud. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for møteplasser der unge og eldre møtes. SV ønsker å prøve ut ulike modeller, blant annet den nederlandske modellen der studenter flytter inn på sykehjem og får bo billig mot at de stiller opp som aktivitetsvenn for beboerne. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe diskriminering av eldre. Vi vil legge til rette for aldersvennlige byer der både eldre og personer med funksjonsnedsettelser får delta aktivt og kan bruke byen på lik linje med yngre og funksjonsfriske. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere eldre med god arbeidsevne kan stå lenger i arbeid dersom de ønsker det. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling for arbeidstagere gjennom hele yrkesløpet, og spesielt se på muligheter for økt kompetansebygging for seniorer. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå særordninger for å gjøre seniorarbeidstagere mer attraktive i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp strategien for et aldersvennlig samfunn for å stimulere til aktivitet og arbeid for eldre. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil mobilisere og samarbeide med frivillige aktører og organisasjoner i folkehelsearbeidet, herunder også idretten, for å utvikle breddetilbud til utsatte barne- og ungdomsgrupper og målrettede tilbud til eldre og kronisk syke. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil fremme psykisk helse og forebygge ensomhet også blant eldre. Partiprogram FOLKEHELSE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for rett til brukerstyrt personlig assistent. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at kommunen i større grad legger til rette for fritt brukervalg for hjemmetjeneste (praktisk bistand) og hjemmesykepleie. Brukerne må selv kunne velge hvilke av leverandørene de ønsker å benytte, eller om de ønsker å benytte det ordinære kommunale tilbudet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp arbeidet med å innføre en trygghetsstandard for sykehjem. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til at flere kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk for eldre. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil ta et større nasjonalt ansvar for at kommunene bygger ut tilstrekkelig kapasitet i omsorgstjenesten både for dem som bor hjemme, på institusjon eller har andre boformer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for mer og bedre kunnskap om tilstanden i omsorgstjenesten, både objektive kvalitetsindikatorer og brukertilfredshet, mer åpenhet om dette og bedre bruk av kunnskap i styring og ledelse av tjenestene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre om tilskuddsordningene i Husbanken for i større grad å legge til rette for kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på bygging av flere demenslandsbyer i Norge. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil endre lovverket slik at praktisk bistand i hjemmet og hjemmesykepleie organiseres og leveres som en felles tjeneste. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SIVILRETT SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil utdanne flere med kompetanse på de eldres mer komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ha flere tverrfaglige oppfølgingsteam som skal bidra med koordinering og yte tilrettelagte, flerfaglige tjenester. Teamene skal kartlegge brukernes mål og behov og tilrettelegge og skreddersy et tilbud ut fra dette. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil trekke frivillige krefter inn i eldreomsorgen for å bidra til bedre livskvalitet for eldre. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at kommunene kan ta i bruk ny velferdsteknologi som kan bidra til å gjøre pasientenes hverdag enklere, og som kan øke kvaliteten på tjenestene, blant annet ved å forsterke velferdsteknologiprogrammet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at alle skal ha rett til god, lindrende behandling som gir en verdig avslutning på livet, men at respekt for menneskeverdet innebærer å si nei til aktiv dødshjelp. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at hverdagsrehabilitering blir en integrert del av pleie- og omsorgstjenestene i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke innsatsen for riktig ernæring og systematisk oppfølging av ernæringsstatusen for alle pasienter som mottar hjelp fra hjemmebaserte tjenester og i institusjon. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at alle eldre på sykehjem eller med hjemmesykepleie får en jevnlig gjennomgang av legemidlene som sikrer riktig bruk. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fullføre pensjonsreformen i offentlig sektor i samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre eldre og andre med nedsatt funksjonsevne transport- og følgeordninger for å kunne delta på kulturtilbud i nærmiljøet sitt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at all eldreomsorg skal være preget av respekt for brukerne og være formet slik at den hegner om de gamles verdighet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke støtten hjemmeboende eldre kan få til tilrettelegging av egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bedre tilbudet for personer med demens og deres pårørende. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil rekruttere flere aktivitører, musikkterapeuter og frivillighetskoordinatorer til eldreomsorgen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et løft for velferdsteknologi innen eldreomsorg. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha økt tilskudd til møteplasser mellom unge og eldre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke omsorgstilbudet ved livet slutt, og bedre tilbudet om palliativ pleie. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha god beredskap i hele landet for å gi trygghet ved akutt sykdom og hendelser. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre geriatrisk kompetanse på alle sykehus og egne geriatriske avdelinger på større sykehus, og slik styrke tilbudet for personer med demenssykdom. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at eldre skal kunne delta aktivt og gis reell innflytelse i samfunnslivet. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå i dialog med partene i arbeidslivet om vilkår for en mer fleksibel pensjonsalder som innebærer at flere gis mulighet til å jobbe lenger enn dagens grense for ordinært stillingsvern. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre aktiv bruk av eldreråd lokalt og nasjonalt. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre utbygging av boformer for gjensidig hjelp og glede, som mellom barnefamilier og eldre. Partiprogram BOLIGSAKER FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke oppmerksomheten omkring psykiske problemer hos eldre og styrke det psykiatriske helsetilbudet for denne gruppen. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at det er tilstrekkelig antall ansatte i omsorgsinstitusjonene og i hjemmetjenesten, og at de som jobber der har god og relevant kompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på velferdsteknologi som frigjør ressurser til bedre omsorg og økt samfunnsdeltakelse, og som bidrar til nye metoder i forebygging og behandling som virker helsefremmende. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for og støtte etableringen av kollektiver for seniorer og lignende nettverk som har som mål at beboerne kan ta vare på hverandre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere og øke støtten til frivillige og ideelle aktører som gir verdifulle bidrag til omsorg og aktivitetstilbud for eldre og pleietrengende. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke antall plasser i dagaktivitet for personer med omsorgsbehov, og bidra til at staten øker sin medfinansiering til kommunene per plass. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skape trygge og helsefremmende rammer for personer med demens og eldre med omsorgsbehov. Partiprogram OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre den faglige kvaliteten og gode arbeidsforhold for ansatte ved omsorgsinstitusjoner og i hjemmetjenesten. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere tilbud med transport for eldre hjemmeboende til felles bespisning på seniorsentre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke ressursene for kartlegging, forebygging og behandling av underernæring hos syke eldre i hjemmebaserte tjenester. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for økt bruk av naturen på offentlige institusjoner som skoler og omsorgssentre ved å gjøre uteområder egnet for aktivitet og naturopplevelser. Partiprogram IDRETT KULTUR OMSORGSTJENESTER SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for god eldreomsorg uansett hvor du bor. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at eldre skal ha rett på gode liv. Kommunene må tilføres økte statlige tilskudd for å dekke driften av eldreomsorgen på en tilfredsstillende måte, etter brukernes behov, ikke kommunens økonomiske begrensninger. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at eldreombud innføres i alle fylker. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alderspensjonister som ønsker det, skal ha rett på eldrebolig eller sjukehjemsplass. Omsorgstrappa og LEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå), som er rådende politikk i dag, fører i praksis til at mange eldre får et tilpassa tilbud for seint. Kommunene må derfor ha et bredt tilbud av omsorgstjenester, slikt at det raskt kan tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og behov. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for rett til enerom på sykehjem, eldrehjem, omsorgsboliger o.l. institusjoner. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at antall sykehjemsplasser må økes kraftig, slik at dekningsgraden tilsvarer det statlige minstekravet på 25 prosent av antall eldre over 80 år i alle kommuner. I tillegg skal minst 25 prosent av sykehjemsplassene være forsterka demensplasser. For at dette skal kunne realiseres må Stortinget innfri løftet om å finansiere 3/4 av nye sykehjem og omsorgsboliger over statsbudsjettet. Kommunene må samtidig tilføres økte statlige tilskudd for å dekke driften av eldreomsorgen på en tilfredsstillende måte. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for flere tiltak som øker livskvaliteten hos eldre, som utbygging av eldresentre, kultur- og undervisningstilbud for eldre, samt dagsentertilbud for personer rammet av demens, slik at det legges til rette for at de som ønsker det kan bo lenger hjemme. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økt satsning og fokus på rehabilitering slik at flere klarer seg bedre i hverdagen, og klarer seg hjemme lengre. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at sykehjem skal pålegges å ha en aktiviseringplan for å gi stimulerende tilbud for de boende for å vedlikeholde fysisk, psykisk og sosial funksjon. Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil at eldre og demente må sikres verdige liv. De trenger bedre tilbud, både med hensyn til ernæring, aktivitet, lege-, ergo- og fysioterapitjenester og generell omsorg. Dette krever økt grunnbemanning i sykehjem og hjemmetjeneste og slutt på «stoppeklokkeregimet». Partiprogram OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at helsevesenet og eldreomsorgen skal fortsatt tilpasses behovene til personer med innvandrerbakgrunn. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå og vurdere effekten av seniorpolitiske tiltak. Regjeringserklæring LIKESTILLING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å etablere omsorgssentre i hjemlandet. Regjeringserklæring INNVANDRERE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde og videreutvikle innsatsen for å forebygge tannhelseproblemer, særlig for eldre. Regjeringserklæring HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi tilskudd til netto tilvekst av plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil jobbe for et demensvennlig samfunn. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til at flere kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk for eldre. Regjeringserklæring KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for bedre kunnskap om kvaliteten i omsorgstjenesten, både blant offentlige og private leverandører. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for å utvide bruken av objektive kvalitetsindikatorer og målinger av brukertilfredshet i kommunene, og sikre åpenhet om denne kunnskapen. Regjeringserklæring KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke både kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at flere kan bo hjemme. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide prøveordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester, både i tid og i antall kommuner. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en tilskuddsordning til kjøkken i sykehjem, blant annet basert på erfaringer fra Danmark, for å gi et bedre tilbud til eldre på institusjon. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at par som ønsker det, skal kunne bo sammen på sykehjem eller i omsorgsbolig. Regjeringserklæring FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger. Regjeringserklæring BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vil gjennomføre reformen «Leve hele livet». Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Regjeringserklæring OMSORGSTJENESTER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. des 2020 Representantforslag om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester Til behandling
17. des 2020 Representantforslag om å forhindre eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren Til behandling
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
10. des 2020 Kvalitet og pasientsikkerhet 2019 Til behandling
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om å sikre eldre godt smittevern og verdig omsorg under koronapandemien Til behandling
25. nov 2020 Representantforslag om å sikre bosetting av alle mennesker som får opphold Behandlet
9. nov 2020 Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve Behandlet
21. okt 2020 Representantforslag om sterkere rettigheter og trygghet for familier med store omsorgsbehov og familier med barn med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser Behandlet
14. okt 2020 Representantforslag om å sikre at personer i alderen 0-49 år ikke skal bosettes på sykehjem i strid med eget ønske Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse) Behandlet
25. mai 2020 Lov om Eldreombudet Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å forebygge demenssykdom Behandlet
4. mai 2020 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 Behandlet
2. apr 2020 Lov om e-helse (e-helseloven) Trukket
24. feb 2020 Representantforslag om grunnleggende menneskerettigheter og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstilbud Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. jun 2019 Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens) Behandlet
22. mai 2019 Representantforslag om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse reell for alle Behandlet
8. apr 2019 Kvalitet og pasientsikkerhet 2017 Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme sak til Stortinget om nødvendige tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås Behandlet
6. mar 2019 Representantforslag om å utrede og innføre kvalitetskrav for eldreomsorg i norske kommuner Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. nov 2018 Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om å stoppe omsorgssvikt og overgrep i eldreomsorgen Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om å sikre god behandling av eldre multisyke pasienter gjennom styrking av geriatrisk kompetanse Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om sikring av fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å ta nye initiativ for å sikre at barn ikke skal måtte bo på sykehjem i strid med barnets beste og foreldrenes ønske Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om å styrke finansieringsordningene for etablering av sykehjem, omsorgsboliger og dagaktivitetstilbud Behandlet
29. jan 2018 Representantforslag om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om forebygging og behandling av kroniske sår Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om å styrke arbeidet mot vold mot eldre Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om å styrke eldreomsorgen gjennom kvalitetsbaserte bemanningsnormer, mer valgfrihet for eldre og en tillitsreform framfor målstyring Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om å evaluere ordningen om at landets pensjonister og uføre i dag ikke får sine pensjons- og trygdeutbetalinger på papir Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om rett til pensjonsslipp på papir tilsendt i posten Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om opprettelse av en tilskuddsordning til aktivitetsprosjekter for mennesker med hukommelsessvikt og demenssykdommer Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om å sikre menneskerettighetene i eldreomsorgen Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. jun 2016 Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten) Behandlet
8. jun 2016 Representantforslag om å utarbeide en nasjonal strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjeneste Behandlet
8. jun 2016 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister) Behandlet
3. feb 2016 Representantforslag om å stoppe stoppeklokkene og øke bemanningen i eldreomsorgen Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2015 Representantforslag om menneskerettigheter i eldreomsorgen Behandlet
15. jun 2015 Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
17. okt 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet (bevilgning til TV-aksjonen for 2013) Behandlet
16. jun 2013 Morgendagens omsorg Behandlet
26. mai 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) Behandlet
26. mai 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.) Behandlet
22. apr 2013 God kvalitet - trygge tjenester Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om å utvide bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren Behandlet
7. nov 2012 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service ved tariffoppgjøret 2012 Behandlet
14. mai 2012 Representantforslag om plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om en fremtidsplan for å sikre en valgfri og verdig eldreomsorg for alle Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om å bedre rammebetingelsene for private omsorgsbedrifter Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen utvide kravet om politiattest slik at det også omfatter personer som skal jobbe med eldre i pleie- og omsorgssektoren, etter modell fra kravet om vandelsattest for personer som jobber i yrker som yter tjenester til Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen fremme forslag om å etablere en ordning med eldreombud. Behandlet
13. jun 2011 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Behandlet
4. apr 2011 Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Representantforslag om rammevilkårene for ideelle aktører som driver helse-, omsorgs- og barneverntjenester Behandlet
9. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. jun 2010 Representantforslag vedrørende tilbudet i alderspsykiatrien og kompetansen ved NKS Kløverhagen i Ringebu, Oppland Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om en ny velferdsreform Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om plan for livshjelp Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet