Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til økt bruk av naturgass som drivstoff på skip. Partiprogram OLJE OG GASS SJØFART
2009-2013 Høyre For å styrke petroleumsnæringen vil Høyre styrke forskning og utvikling for å sikre at det utvinnes mer olje og gass fra hvert felt. Partiprogram FORSKNING OLJE OG GASS
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at ingen nye bygg skal bygges med elektrisitet eller fossil energi som hovedvarmekilde. Partiprogram ELEKTRISITET OLJE OG GASS
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i Barentshavet og at Norge må bli verdensledende i miljøovervåking og oljevernberedskap. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Venstre Venstre vil ta initiativ til å etablere et omfattende internasjonalt beredskapsopplegg mot oljeforurensning. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Venstre Venstre vil at det knyttes krav om investering i ny fornybar energi ved konsesjonstildeling på sokkelen. Partiprogram ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere utslippene fra sokkelen med 20 prosent innen 2020 gjennom CO2-fri kraftproduksjon via elektrifisering og utbygging av havvindmøller. Partiprogram OLJE OG GASS
2009-2013 Venstre Venstre vil pålegge elektrifisering av alle nye anlegg. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2009-2013 Venstre Venstre vil utvikle en plan for infrastruktur for CO2-transport i rør (som inkluderer Grenland, Kårstø, Mongstad, Midt-Norge og Snøhvit). Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha ei offensiv satsing saman med næringslivet for å kommersialisere miljøteknologi. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at SDØE også i framtida skal kunne ta delar på norsk sokkel. Partiprogram OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Videre vil SV styrke den statlige slepebåtkapasiteten i hele landet, og styrke og oppdatere oljeverndepotene. Partiprogram OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke oljevernberedskapen for å forebygge ulykker og for å redusere helse– og miljøkonsekvensene av en eventuell ulykke. Partiprogram OLJE OG GASS
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge, herunder områdene Nordland VI og VII, samt Troms II. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren. Partiprogram FORSKNING OLJE OG GASS UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til økt nisje- og haleproduksjon. Partiprogram OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre systemet med forvaltningsplaner. De helhetlige rammene for petroleumsvirksomheten blir fastlagt i forvaltningsplanene for hvert enkelt havområde. Regjeringserklæring OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Med sikte på å sikre statens inntektsgrunnlag, sysselsettingen og en bærekraftig utvikling, og for å bidra til Europas energisikkerhet, vil regjeringen gjennomgå petroleumspolitikken i en egen stortingsmelding. Regjeringserklæring OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for en innovativ leverandørindustri. Det er et mål at nye prosjekter skal gi regionale ringvirkninger ved at de bidrar til næringsutvikling og arbeidsplasser lokalt/regionalt, blant annet gjennom lokalisering av driftsorganisasjonene. Særlig viktig er det å satse på kompetansearbeidsplasser lokalt. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre en forutsigbar tildelingspolitikk knyttet til nummererte runder og TFO for derigjennom å bidra til et jevnt aktivitetsnivå. Regjeringen vil sluttføre arbeidet med å vurdere hvordan TFO fungerer. Regjeringserklæring OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til petroleumsforskningen bl.a. for å oppnå økt ressursutnyttelse og renere produksjon, bidra til mer effektiv leting på norsk sokkel og en mer effektiv oljevernberedskap. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til en god sameksistens mellom petroleumsvirksomhet og fiskeriinteresser. Regjeringserklæring FISKERIER OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til fortsatt internasjonalisering av oljevirksomheten og leverandørindustrien. Regjeringserklæring OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre fortsatt sterkt statlig eierskap til petroleumsressursene gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). SDØE må også i framtiden kunne ta andeler på norsk sokkel og SDØEs samlede eierskap skal opprettholdes på dagens nivå. Regjeringserklæring OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ikke åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland VI og VII og Troms II) i denne stortingsperioden. Regjeringen vil ta stilling til hvorvidt det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i forbindelse med revideringen av Forvaltningsplanen i 2010. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke oljevernberedskapen, slik at den utvikles i tråd med miljørisikoanalyser, utstyrsvurderinger og trafikkutviklingen langs kysten. Regjeringserklæring FORURENSNING OLJE OG GASS SJØFART
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF mener det må opprettes petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, Mørebankene, og kystnære områder i Skagerak. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener blant annet områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt Mørekysten, skal gjøres til varig vernede petroleumsfrie områder. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å redusere oljeavhengigheten i den norske økonomien. Partiprogram FINANSER OLJE OG GASS STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å videreutvikle og styrke de etiske retningslinjene for oljefondet. Partiprogram FINANSER OLJE OG GASS STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at investeringene på sokkelen reduseres til fordel for investeringer i landindustri, fornybar energi og infrastruktur. Partiprogram FINANSER MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil vri investeringer fra petroleumsøkonomien over til grønne arbeidsplasser basert på fornybar energi, energisparing og miljøteknologi. Partiprogram ARBEIDSLIV ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for redusere oljeinvesteringene og la betydelige deler av ressursene på norsk sokkel blir liggende. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og områder i Barentshavet Sør, ved Møre og Skagerrak status som petroleumsfrie soner. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utslippene fra petroleumsindustrien reduseres kraftig frem mot 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet styrkes, for å sørge for at brudd på arbeidslivets lover og regler avdekkes. Partiprogram ARBEIDSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ansatte på sokkelen sikres tilstrekkelig hvile, og at lugardeling på ikke tillates. Partiprogram ARBEIDSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at man samarbeider med de ansatte reduserer unødig byråkrati og rapportering i det offentlige, til fordel for større faglig skjønn og frihet. Partiprogram ARBEIDSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for grønn næringsutvikling. Norsk industri ligger langt fremme på miljøteknologi og miljøvennlig produksjon. Dette må videreutvikles gjennom ordninger som miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, klimateknologifondet i ENOVA og forskningssentre for miljøvennlig energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil at Norge tar sitt ansvar for redusert utvinning og bruk av fossil energi. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil investere en større del av oljefondet (SPU) i utslippsreduserende og fornybare prosjekter i utlandet. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at oljefondet ikke investerer i bransjer og bedrifter som aktivt motarbeider norske miljømål. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil legge frem en opptrappingsplan for den statlige oljevernberedskapen. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke Petoro gjennom direkte finansiering over kontantstrømmen fra sokkelen. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil gi Petoro myndighet til aktiv porteføljeforvaltning. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå petroleumsbeskatningen og subsidieordningene med sikte på å gjøre disse mer miljøriktige, og sørge for at den ikke undergraver investeringer i resten av norsk næringsliv. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke forskningen på navigasjon, kommunikasjon og maritim sikkerhet spesielt rettet inn mot ferdsel i nordområdene. Partiprogram FISKERIER FORSKNING NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke de maritime kunnskaps- og utdanningsmiljøene innenfor sektoren. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK NÆRINGSLIV OLJE OG GASS UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne de geografiske begrensningene i investeringsmandatet til Oljefondet (SPU). Partiprogram OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil utrede den finansielle og klimapolitiske risikoen involvert i at Oljefondet i dag er tungt investert i olje- og kullselskaper. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke bevilgningene til Etikkrådet slik at rådet kan behandle flere saker og fange opp flere selskaper i fondets portefølje hvis virksomhet åpenbart bryter med fondets etiske retningslinjer. Partiprogram OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil at det stilles krav om grundigere begrunnelser fra Finansdepartementet de tilfeller hvor departementet velger å ikke følge Etikkrådets tilrådninger. Partiprogram DEPARTEMENTER OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil ta i bruk «best i klassen-filtrering» for større deler av fondets portefølje. Partiprogram OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre økt åpenhet rundt Oljefondets aktive eierskapsutøvelse, og at offentligheten får innsyn i hvilke selskaper Norges Bank Investment Management (NBIM) fører dialog med og hva dialogen dreier seg om. Partiprogram NORGES BANK OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre åpenhetskrav i utstederlandet for investeringer i statsobligasjoner. Partiprogram OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide Oljefondets investeringsprogram rettet mot klimavennlige investeringer. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette investeringsprogram med egne mandat rettet mot bærekraftige investeringer i fattige land og lavinntektsland. Partiprogram OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke sjøsikkerheten og beredskapen for store utslipp til sjøs. Partiprogram OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Høyre Høyre vil elektrifisere nye felt der det er klimamessig og økonomisk forsvarlig. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke konkurransen og mangfoldet på sokkelen for å sikre teknologisk og miljømessig utvikling, og bruke Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) til å stimulere omsettelighet av lisenser og mer konkurranse på sokkelen. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Høyre Høyre vil utarbeide ordninger som stimulerer selskaper til å samarbeide med fellesutbyggingen av eksisterende olje- og gassfelt for å øke utvinningen og bedre ressursutnyttelsen. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke Petoro gjennom å øke selskapets forretningsmessige fleksibilitet og finansiere selskapet gjennom kontantstrømmen fra SDØE. Begrensninger av selskapets aktivitet og utvikling styres gjennom oppdragsdokument og styresammensetning. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Høyre Høyre vil forbedre oljevernberedskapen og vurdere å samle alt sjøsikkerhetsarbeid under ett departement. Partiprogram OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet for å ivareta forvaltningen av en større og mer komplisert norsk sokkel. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at også virksomhet på land sikres for de aktuelle landsdelene når petroleumsvirksomheten flyttes nordover. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Høyre Høyre vil øke utvinningsgraden på norsk sokkel ved å stille krav om plan for økt utvinning ved fornyelse av konsesjonene. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet Staten må øke sitt bidrag til en bedre oljvernberedskap, med sikte på å unngå miljøkatastrofer ved uhell. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge, herunder områdene Nordland VI og VII, samt Troms II. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren. Partiprogram ENERGI FORSKNING OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør opprettes et energi- og petroleumsforskningsfond for å sikre langsiktigheten i denne forskningen. Partiprogram ENERGI FORSKNING OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til økt nisje- og haleproduksjon for å øke utvinningsgrad på felt. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil påpeke at den norske eksporten av olje og gass dreier seg om viktige nasjonale ressurser som skal være underlagt norsk lovgivning og jurisdiksjon. Partiprogram OLJE OG GASS UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet gjennom bedre virkemidler og effektiv håndheving av regelverket. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra aktivt til å sikre fremtidsrettet infrastruktur og laboratorier for avansert, anvendt forskning og utvikling innen havromsteknologi og andre områder der Norge har særskilte fortrinn. Partiprogram FISKERIER FORSKNING OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse videre på de områdene der vi har spesielle forutsetninger for å være gode, som petroleum, energi og miljø, reiseliv, marin- og maritimsektor, blant annet gjennom satsing på forskning og utvikling. Partiprogram ENERGI FISKERIER FORSKNING NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at nye og gamle funn blir satt i produksjon, og økt utvinning fra produserende felt, der dette er lønnsomt for samfunnet. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennom lisenstildelinger stimulere til letevirksomhet i både modne områder og i lovende nye områder. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil åpne nye områder for petroleumsvirksomhet. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at det blir tatt nødvendige hensyn til miljø og fiskerivirksomhet i petroleumsvirksomheten. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å styrke Petoro. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for lokale og regionale ringvirkninger når petroleumsvirksomheten utvikles i nord blant annet gjennom oppbygging av kompetanse lokalt og ved å utvikle kontraktsformer som gjør at lokale tilbydere stiller sterkere i konkurransen om oppdrag. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fremme ytterligere internasjonalisering og eksport fra den petroleumsrettede leverandørindustrien. Partiprogram OLJE OG GASS UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å avvikle subsidier av fossil energi og for at en større del av de globale utslippene blir underlagt en pris og blir inkludert i et karbonmarked. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på teknologiutvikling innen fangst og lagring av CO2 og videreføre at alle nye gasskraftkonsesjoner skal være basert på fangst og lagring av CO2. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for nye arbeidsplasser i nord gjennom utnyttelse av de naturgitte fortrinnene for fiskerivirksomhet, petroleum, vindkraft, bergverk og reiseliv. Partiprogram BERGVERK ENERGI FISKERIER OLJE OG GASS REISELIVSNÆRING SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Gjennom lisenstildelinger i nummererte runder og årlige tildelinger i modne områder (TFO) vil vi stimulere letevirksomheten. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil legge til rette for utvikling av petroleumsvirksomheten i nord og åpne for letevirksomhet i de områdene nær den nye grensen til Russland som tidligere var omstridt, dersom konsekvensutredningen for området gir grunnlag for det. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet går inn for at det gjennomføres en konsekvensutredning av petroleumsaktivitet i uåpnede deler av Nordland 6 og i feltene Nordland 7 og Troms 2. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å styrke de folkevalgtes rolle og gi lokale og regionale folkevalgte økt myndighet over egen utvikling. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING NATURVERN OLJE OG GASS STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ikke åpne opp for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen, utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2) og på Møreblokkene. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for økt utnyttelsesgrad av allerede åpnede oljefelter. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bygge ut oljevernberedskapen langs kysten for å være godt forberedt på eventuelle skipsforlis eller petroleumsuhell. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Senterpartiet I områder som er særlig verdifulle for fiskerinæringen, som ligger nært land eller har stor risiko for ulykker, skal det ikke være petroleumsvirksomhet. Partiprogram HAVBRUK OLJE OG GASS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke sikkerheten innenfor petroleumsvirksomheten. Partiprogram OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge ut oljevernberedskapen langs hele kysten, og spesielt i Nord-Norge. Partiprogram OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må stilles krav til nullutslipp av olje og kjemikalier i havet. Partiprogram OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre forutsigbare rammer for petroleumsvirksomheten. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2013-2017 Kristelig Folkeparti Oljeutvinning skal ikke foregå i sårbare havområder der miljø- og/eller fiskerihensyn taler for at slik aktivitet er uforsvarlig. KrF vil derfor opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak. Petroleumsfrie soner bør også opprettes i spesielt sårbare og kystnære deler av Barentshavet. Partiprogram NATURVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke midler fra en økt CO₂-avgift i petroleumssektoren til å støtte energieffektivisering og -omlegging i industrien. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stanse all videre leting etter olje og gass på norsk sokkel, og gradvis redusere utvinningstempoet på eksisterende olje- og gassfelt med 50 % innen 2020. Målet er å avvikle petroleumsvirksomheten fullstendig innen 20 år. I tillegg skal alle subsidier til næringen avvikles. Partiprogram OLJE OG GASS
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe ned olje- og gassnæringen raskt, først og fremst av hensyn til den globale oppvarmingen, men også den krevende situasjonen for annet næringsliv som konkurrerer om arbeidskraft og investeringer. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å tildele nye områder for petroleumsaktivitet, både når det gjelder konsesjonsrunder og TFO (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Regjeringserklæring OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre TFO-ordningen. Regjeringserklæring OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke petroleumsrelatert forskning. Regjeringserklæring FORSKNING OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Petoro ved finansiering direkte over kontantstrømmen fra SDØE. Regjeringserklæring OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre [petroleums-]næringen forutsigbare og langsiktige skatte- og avgiftsregler. Regjeringserklæring AVGIFTER OLJE OG GASS SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere endringer i petroleumsskattesystemet som kan bedre ressursforvaltningen og øke utvinningsgraden i felt i drift og nærliggende marginale felt. Regjeringserklæring OLJE OG GASS SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt mangfold og konkurranse på sokkelen ved tildeling av nye konsesjoner og operatørskap. Regjeringserklæring OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke oljevernberedskapen og legge frem en oppdatering av stortingsmeldingen om sjøsikkerhet og oljevern. Det settes ned et utvalg for å vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen oljevernberedskap kan styrkes. Regjeringserklæring OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle og styrke oljevernberedskapen i Nord-Norge ved hjelp av strenge myndighetskrav og involvering av lokale aktører. Nord-Norge bør bli en spydspiss internasjonalt i arbeidet med oljevern. Partiprogram FORURENSNING OLJE OG GASS POLAROMRÅDER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av petroleumsskattereglene ut fra hensynet til miljø og samfunnsøkonomisk effektivitet og vurdere endringer i lys av dette. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi veksthusnæringa like billig kraft som kraftkrevende industri for å kunne redusere fossil energibruk. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre forutsigbare rammer for petroleumsvirksomheten. Partiprogram OLJE OG GASS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for reduserte utslipp fra olje- og gassvirksomheter på norsk sokkel gjennom økt bruk av kraft fra land og strenge miljøkrav. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke avgiften på fossil fyringsolje. Partiprogram AVGIFTER OLJE OG GASS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil lede an i fullstendig utfasing av all bruk av fossile energikilder gjennom omlegging til en utslippsfri transportsektor. Partiprogram OLJE OG GASS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en forsvarlig utnytting av naturressursene i Arktis og verne de mest sårbare områdene gjennom petroleumsfrie soner. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for økt bruk av naturgass til innenlandsk verdiskaping og i husholdningene, samt for bruk av gass som drivstoff i samferdselssektoren. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil føre en offensiv politikk for å motvirke en videre negativ utvikling av produksjonen [i petroleumsnæringen]. Partiprogram OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for økt petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Partiprogram OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren. Partiprogram FORSKNING OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for høyt, aktivt og forutsigbart tempo på tildeling i forhåndsdefinerte områder og nummererte konsesjonsrunder. Partiprogram OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at petroleumsindustrien har konkurransedyktige, forutsigbare og langsiktige rammebetingelser. Partiprogram OLJE OG GASS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Ved gjennomslag for slike krav vil vi sammen med partene diskutere ordninger og lovverk for å implementere norske lønns - og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT OLJE OG GASS SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet mer ressurser og bedre virkemidler og øke deres samarbeid med andre offentlige etater. Partiprogram ARBEIDSLIV OLJE OG GASS STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe internasjonalt for kutt i subsidier til forbruk av fossilt brennstoff og for en global prising av CO2. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det kuttes utslipp i fastlandsindustrien og petroleumssektoren, blant annet gjennom et program for fullskala karbonfangst. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke kompetanse fra petroleumssektoren til å satse på havbasert fornybar energi og karbonlagring. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre aktivitet og verdiskaping fra petroleumsvirksomheten gjennom økt utvinning fra felt, utbygging av påviste ressurser og tildeling av nytt leteareal. Partiprogram OLJE OG GASS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forskning og utvikling skal i større grad rettes inn mot teknologiutvikling og teknologioverføring. Partiprogram FORSKNING OLJE OG GASS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at deler av regelverket for helse, miljø og sikkerhet også skal gjelde under bygging av petroleumsinnretninger i utlandet. Partiprogram ARBEIDSMILJØ OLJE OG GASS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at utvikling av petroleumsnæringen i nordområdene gir større ringvirkninger og oppdrag til nordnorsk næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV OLJE OG GASS POLAROMRÅDER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke oljevernberedskapen, havariberedskapen, slepebåtkapasiteten og overvåkingen av kystmiljøet. Partiprogram ENERGI FISKERIER HAVBRUK OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre varig vern mot petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder inkludert i og ved iskanten og polarfronten, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten og kystnære områder av Finnmark. Partiprogram ENERGI FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke gjennomføre den 24. konsesjonsrunden. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om at det utarbeides sensitivitetsanalyser av etterspørsel og karbonpris i forbindelse med planer for utbygging og drift av eventuelle nye felt. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil vri store deler av forskningsmidlene som i dag går til forskning og utvikling i petroleumsbransjen slik at midlene i større grad kan benyttes til omstillingsrelevant forskning. Partiprogram ENERGI HØGSKOLER HØYERE UTDANNING OLJE OG GASS UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sette ned et utvalg som skal evaluere og endre skatte- og avgiftssystemet for petroleumssektoren. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke CO2-avgiften på petroleumsvirksomhet parallelt med incentiver for ENØK – tiltak og elektrifisering. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å redusere statens eierandeler på sokkelen og i Statoil for å omplassere deler av formuen i fornybare og utslippsfrie sektorer. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strenge miljøkrav til Plan for utbygging og drift (PUD). Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til lavutslippsteknologi tilsvarende LNG fremdrift eller bedre for forsyningsskip og annen tonnasje som skal operere på nye felt og under leteoperasjoner. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre miljøvennlige drivstoff konkurransedyktig ved å øke kostnaden ved bruk av fossilt drivstoff. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et krav om at alle bensinstasjoner skal tilby miljøvennlig drivstoff. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre påbud om at alle nyanskaffelser av biler i det offentlige skal være nullutslippsbiler, så lenge det finnes modeller for dette i markedet. Unntak gis nødetatene og forsvaret. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for ansvarlig og fornuftig bruk av oljepengene. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et eget styre for Oljefondet som er uavhengig av Norges bank. Partiprogram FINANSER MILJØVERN OLJE OG GASS STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil realisere minst to fullskala CO2-fangstanlegg innen 2022. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil få på plass en strategi for å realisere nok CO2-fangstanlegg til å nå de nasjonale klimamålene i 2030. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette petroleumsfri sone ut til minimum 25 kilometer fra grunnlinja. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at oljefondet investerer samfunnsansvarlig og bærekraftig. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil ta initiativ til å etablere et omfattende internasjonalt beredskapsopplegg mot oljeforurensning. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN OLJE OG GASS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et forutsigbart regime for kraft til prosessindustrien slik at norsk prosessindustri skal være verdensledende på klimaløsninger og fortsette å skape verdier i milliardklassen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere et program for nullutslipp fra prosess- og materialindustrien i nært samarbeid med bransjen og de tillitsvalgte. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på grønn reindustrialisering, gjennom etablering av et testsenter for grønn offshore energi og regionale pilottestsentre for industrialisering av ny teknologi, og et fullskala testsenter for offshore energi. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av fossil energi. Partiprogram AKSJER ENERGI FINANSER NÆRINGSLIV OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil motvirke arbeidsløsheten i næringene tilknyttet oljeindustrien gjennom målrettede tiltak, en politikk for flere oppdrag til norsk industri, og plugging av oljebrønner i Nordsjøen. Partiprogram ARBEIDSLIV ENERGI OLJE OG GASS SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at vi skal bli et nullutslipps-Norge. Utslipp av klimagasser i Norge må reduseres med minst 50 prosent innen 2030 og det må fastsettes et mål om at Norge skal bli fritt for fossile utslipp innen 2040. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal la olje og gass bli liggende til beste for klima og i respekt for framtidige generasjoner. SV vil derfor si nei til all ny tildeling av letearealer til oljeindustrien. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for varige petroleumsfrie områder. SV vil at områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen skal være petroleumsfrie. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS POLAROMRÅDER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal realisere nullutslipps-teknologi i alle norske industrigrener. Industriens energibruk skal være fossilfri. Norge skal være verdensledende på fornybare reduksjonsmidler i metallindustrien. Vi skal bygge opp en industrisatsing på utvikling av biobaserte kjemikalier og drivstoff. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke statens eiermakt i Statoil. Selskapets investeringer skal være i tråd med målet om å hindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Partiprogram ENERGI FORURENSNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre fossilfrie tog. Elektrifisere eller sikre andre nullutslippsløsninger på alle gjenværende togstrekninger med dieseldrift. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING JERNBANER MILJØVERN OLJE OG GASS SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke annengenerasjons biodrivstoff i en overgangsfase.. Biodrivstoffet må ikke importeres fra områder med store folkerettslige konflikter rundt bruk av landarealet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI OLJE OG GASS SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et forbud mot bruk og frakt av tungolje lands norskekysten, og arbeide for et internasjonalt forbud mot bruk og frakt av tungolje i arktiske farvann. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NATURVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fase ut fossil energi i Norge. Vi vil ha en nasjonal plan for omlegging fra fossil til klimavennlig og fornybar energibruk i alle sektorer, der lavere energibehov og omstilling til fornybar energi er førende. Partiprogram ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at oljefelt i produksjon skal ha kraft fra land. Null utslipp til luft er en forutsetning dersom det er flertall for utbygging av nytt felt. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING OLJE OG GASS
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre petroleumsnæringen stabile og forutsigbare rammevilkår som gir aktivitet i hele landet. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle petroleumsvirksomhet i lovende områder i Barentshavet med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap og til sameksistens med fiskeri og andre næringer. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere skattemessige tiltak og andre ordninger som kan bidra til å øke konkurransen og dermed gi en høyere utnyttelsesgrad av alle lønnsomme ressurser på felt i drift og på nærliggende marginale felt på norsk sokkel. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at norsk petroleumsindustri fortsatt skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en god oljevernberedskap, i samarbeid med private aktører. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere et lavutslippsprogram for olje- og gassektoren i samarbeid med næringen. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en moderat bruk av oljepenger, godt innenfor de rammer som handlingsregelen setter. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at tildeling av nye areal til petroleumsutvinning skal styres slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt. Det skal ikke åpnes for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen, eller utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2). Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for økt utnyttelsesgrad av allerede åpnede oljefelter. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke bruk av gass til industrielle formål og i kollektivtrafikken. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut oljevernberedskapen langs kysten. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med å elektrifisere installasjonene på sokkelen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå inn for at fossil energibruk fra person- og varebiler gradvis fases ut. Avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 % av nybilsalget i 2025 er basert på nullutslippsteknologi. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en sterk satsing på norsk produksjon av biodrivstoff og spesielt avansert biodrivstoff. Stortinget må klarlegge rammebetingelsene for produsentene i årene fram mot 2030. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle bruk av fossil energi så raskt som mulig. Partiprogram ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne alle skattefordeler og subsidier til petroleumsvirksomhet og avskaffe TFO-ordningen. Partiprogram OLJE OG GASS SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne alle skattefordeler og subsidier til petroleumsvirksomhet. Partiprogram NÆRINGSLIV OLJE OG GASS SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av alle investeringer i fossil energi. Partiprogram ENERGI NORGES BANK OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til en internasjonal koalisjon av oljeproduserende nasjoner som frivillig faser ut sin petroleumsvirksomhet i tråd med Parisavtalen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien over en 15-årsperiode, og stanse leting og utbygging på norsk sokkel, herunder Johan Sverdrup fase 2. Partiprogram NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse målrettet på omstilling av kompetanse og teknologi i olje- og gassindustrien og leverandørindustrien. Partiprogram ARBEIDSLIV OLJE OG GASS UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi statlig omstillingsstøtte til kommuner og lokalsamfunn som mister arbeidsplasser innenfor olje- og gassindustrien. Partiprogram KOMMUNER OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte arbeidsgivere som iverksetter tiltak for kompetanseheving i grønne fag og omskolering fra petroleumsfag. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil snarest innføre det lenge varslede nasjonale forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming, også mot spisslast, og utvide det til bruk av fossil gass til oppvarming. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bekjempe arbeidsledighet gjennom en rask og målrettet omstilling fra et oljeavhengig til et bærekraftig samfunn. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle Olje for utvikling-programmet og overføre ressursene til et nytt offensivt program for fornybar energi med vekt på å utvikle lokal produksjon og eierskap. Partiprogram OLJE OG GASS UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil at norsk oljeindustri skal trappes ned gjennom å stanse nye lete- og prøveboringer, ikke gi nye utslippstillatelser på norsk sokkel, og sikre at kunnskapen oljearbeiderne besitter blir brukt til å bygge det fornybare Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2017-2021 Rødt Rødt vil at TFO-ordninga (tildeling i forhåndsdefinerte områder) skal avvikles. Partiprogram OLJE OG GASS
2017-2021 Rødt Rødt vil at alle subsidier og særordninger for olje- og gassindustrien skal avvikles, inkludert ordningen som dekker 78 prosent av investeringene til selskaper som driver leteboringer med underskudd, ordningene med særfradrag for alle kostnader og seks års avskrivingstid på investeringer. Partiprogram OLJE OG GASS
2017-2021 Rødt Rødt vil at støtten til Oljedirektoratets seismikkskyting skal avvikles. Partiprogram OLJE OG GASS
2017-2021 Rødt Rødt vil at det skal utarbeides en langsiktig plan for utvinning av olje og gass i Nordsjøen som reduserer utvinningstempoet, og som sikrer langsiktige og stabile leveranser av olje og gass til de formål der det som alternativ ikke kan brukes fornybar energi. Målet skal være at minst 90 prosent av utvinningen skal være stanset i 2030. Utvinning av kull må også reduseres, ikke økes. Denne omstillingen må skje i takt med en planmessig og storstilt etablering av nye industriarbeidsplasser - ikke gjennom omstilling til arbeidsledighet. Partiprogram OLJE OG GASS
2017-2021 Rødt Rødt vil at det skal vedtas varig vern og petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, i Barentshavet, på Mørekysten, i Farsundsbassenget, Jan Mayen og Arktis. Partiprogram NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre norsk økonomi mindre sårbar for svingninger i oljeprisen gjennom å styrke veksten i fastlandsøkonomien. Regjeringserklæring FINANSER OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille strenge klimakrav til produksjonsfasen på felt på norsk sokkel, herunder krav om beste tilgjengelige teknologi. Regjeringserklæring MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. Regjeringen vil legge frem en helhetlig vurdering av fullskala CO2-håndtering for Stortinget senest i forbindelse med RNB 2018, og ha ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndteringsanlegg i Norge gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle miljø- og oljevernsenteret i Lofoten/Vesterålen som et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansemiljø for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling. Regjeringserklæring NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår. Regjeringserklæring OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp innstillingen fra klimarisikoutvalget og stille krav til at selskapene synliggjør klimarisiko i sine utbyggingsplaner. Regjeringserklæring MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil understøtte næringens arbeid med å øke verdiskapingen gjennom effektivisering, digitalisering og innovasjon. Regjeringserklæring OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer. Regjeringserklæring OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjonsrunden, legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle områder (SVO), herunder vurdere begrensninger på boring i oljeførende lag i en større radius rundt Bjørnøya. Regjeringserklæring MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ikke gjennomføre 25. konsesjonsrunde før revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er ferdig behandlet. Regjeringserklæring MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene, også i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Regjeringserklæring OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum. Regjeringserklæring MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for å videreutvikle både olje- og gassvirksomheten og andre havnæringer. Regjeringserklæring HAVBRUK OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre kvoteplikt og CO2-avgift som hovedvirkemidler i klimapolitikken på norsk sokkel, og samtidig opprettholde strenge miljøkrav til norsk oljeproduksjon. Regjeringserklæring MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke hele virkemiddelapparatet, inkludert Norwegian Energy Partners og Innovasjon Norge, for å bistå norske oljeteknologibedrifter internasjonalt. Regjeringserklæring OLJE OG GASS UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre satsingen på petroleumsbasert forskning for å øke verdiskapingen, styrke internasjonal konkurransekraft og redusere klima- og miljøpåvirkningen fra virksomheten, herunder etablere et senter for lavutslippsløsninger i olje- og gassnæringen. Regjeringserklæring FORSKNING OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at norsk petroleumsindustri fortsatt skal være ledende, også på helse, miljø og sikkerhet. Regjeringserklæring OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til en god oljevernberedskap, i samarbeid med private aktører. Regjeringserklæring NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre dagens system med jevnlige oppdateringer og revidering av forvaltningsplanene. Regjeringserklæring OLJE OG GASS

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
16. des 2020 Ny saldering av statsbudsjettet 2020 Behandlet
14. des 2020 Langskip - fangst og lagring av CO2 Behandlet
14. des 2020 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper - 2019 Til behandling
11. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
2. des 2020 Redegjørelse av olje- og energiministeren om Equinor ASAs virksomhet i USA og statens eieroppfølging Behandlet
30. nov 2020 Statens Pensjonsfond 2020 Behandlet
25. nov 2020 Representantforslag om klimaomstilling Til behandling
23. nov 2020 Olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst Til behandling
17. jun 2020 Representantforslag om å opprette en stortingsoppnevnt granskningskommisjon for å granske Equinors utenlandsinvesteringer og eierstyringen av Equinor Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
10. jun 2020 Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene - Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak Behandlet
9. jun 2020 Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
6. apr 2020 Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JBD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (øk. tiltak i møte med virusutb.) Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om en bindende forpliktelse for olje- og gassnæringen til å kutte utslipp av klimagasser Behandlet
11. mar 2020 Representantforslag om internasjonal avtale om reduksjon av oljeproduksjon Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om en ny industriell revolusjon - rettferdig og miljøvennlig Behandlet
18. jun 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten Behandlet
16. jun 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene Behandlet
11. jun 2019 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om klimastreik for klimakutt Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å innfri klimastreikernes krav Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen Behandlet
28. apr 2019 Utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog Behandlet
11. feb 2019 Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020 Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
12. nov 2018 Meddelelse fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken om at han trekker tilbake forslag fra Kari Elisabeth Kaski og seg selv om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel (Dokument 8:221 S for 2017-2018) Behandlet
11. jun 2018 Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten Behandlet
10. jun 2018 Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten Behandlet
10. jun 2018 Statens pensjonsfond 2018 Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel Trukket
26. feb 2018 Representantforslag om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
13. jun 2017 Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om nedsettelse av offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av konkurransesituasjonen på norsk sokkel Behandlet
5. jun 2017 Perspektivmeldingen 2017 Behandlet
5. jun 2017 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016 Behandlet
31. mai 2017 Hav i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om seismikkfrie områder Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter fra fartøyer på norsk sokkel Behandlet
24. apr 2017 Representantforslag om en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018 - 2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen Behandlet
24. apr 2017 Representantforslag om varig vern mot petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om elektrifisering av Skarfjell Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om krav om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel til Svalbard Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. okt 2016 Representantforslag om å følge opp Stortingets vedtak om struktur for drifts- og baseorganisasjoner i oljevirksomheten Behandlet
2. jun 2016 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
17. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
18. jun 2015 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen) Behandlet
17. jun 2015 Norges største industriprosjekt - utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten Behandlet
14. jun 2015 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen) Behandlet
4. jun 2015 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 Behandlet
4. jun 2015 Representantforslag om å trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kullselskaper Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
2. jun 2014 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
15. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
12. jun 2013 Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2012 Behandlet
20. mar 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet (norsk deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel) Behandlet
17. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
9. des 2012 Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
11. jun 2012 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 Behandlet
18. des 2011 En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten Behandlet
18. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. jun 2011 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Behandlet
15. jun 2011 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representanskap for 2010 Behandlet
15. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
16. jun 2010 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 Behandlet
10. jun 2010 Endringer i lov om petroleumsvirksomhet Behandlet
17. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om styrking av etikkarbeidet i Statens pensjonsfond - Utland Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i lov om Statens pensjonsfond Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet