Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke utviklingslandenes innflytelse i verdensbanken og Pengefondet for å få større åpenhet og mer demokratisk deltakelse. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for overnasjonal og multilateral overvåking av og regler for store investerings- og oppkjøpsfond. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra aktivt gjennom WTO for å utvikle et globalt handelsregime med internasjonale regler som sikrer en rettferdig handel. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at faglige rettigheter blir et sentralt element i et nytt globalt handelsregime. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR ØKONOMISK SAMARBEID TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at eksportsubsidier og dumping av mat fra rike land til utviklingsland må opphøre. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at rike land må foreta reduksjoner i den handelsvridende interne støtten. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å utvikle en felles europeisk og internasjonal politikk for styring av finansmarkedene. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at nasjonale myndigheter ikke tvinges til å privatisere eller avgiftsbelegge offentlige velferdsgoder. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at bilaterale investeringsavtaler med land i sør må fremme utvikling. Landene må gis rett til reguleringer og til å stille krav om teknologioverføring og lokal vareproduksjon. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ivareta kjønnsperspektivet i alt handelssamarbeid bl.a. ved aktivt å bidra til formalisering av den uformelle økonomien. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere nærmere nordisk og europeisk samarbeid om utvikling av regionalt handelssamarbeid med regioner i Afrika. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de regionale institusjonenes kapasitet på handelsområdet, bl.a. gjennom aktuelle FN-organisasjoner, ITC og de regionale utviklingsbankene. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at beskyttelse av arbeidstakernes rettigheter skal være et viktig mål å arbeide for i internasjonale handelsavtaler. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre bidra til vekst og økte investeringer i utviklingslandene. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre støtte arbeidet som skjer i Verdensbanken og OECD. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge styrker forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, kulturutveksling og turisme med Israel og de palestinske områdene. Partiprogram FORSKNING KULTUR ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en aktiv Europapolitikk i tillegg til EØS-samarbeidet for å utvikle og styrke samarbeidet med EU. Norge har næringspolitiske interesser som krever gode relasjoner med EU. Partiprogram EU/EØS ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ekstern evaluering av hele bredden av norsk politikks innvirkning på utviklingsland. Dette skal skje i form av en regelmessig rapportering til Stortinget og vil inkludere bl.a. pensjonsfond utland, handel og investeringer. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID TRYGDER UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF mener at betingelsene for patentavtalen TRIPS+ TRIPS under WTO må reduseres. Krav om patentbeskyttelse skal ikke inngå som en del av bilaterale avtaler. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF mener Norge må ta et klart standpunkt i den Europeiske Patentorganisasjonen (EPO) mot patenter på vanlige planter og dyr. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke utviklingslandenes adgang på verdensmarkedet og åpne for mer handel med alle utviklingsland, ikke bare de fattigste. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for økt lokal og regional handel i sør. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge må tale utviklingslandenes sak i internasjonale fora som WTO. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til kapasitetsbygging i fattige land for å muliggjøre handel. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til næringsutvikling i Sør, og til sterkere samarbeid mellom næringsliv i Nord og Sør. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for internasjonale regler som styrker kapitalsvake utviklingslands evne til å ivareta sine interesser i forhandlinger om investeringsavtaler. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en ny modell for bilaterale investeringsavtaler og vil understreke betydningen av å bidra til en mer nyansert og balansert internasjonal rettsutvikling på dette området. Partiprogram INTERNASJONAL RETT ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal arbeide for at utviklingslandenes innflytelse i Verdensbanken og IMF (Det internasjonale pengefondet) må økes. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av norsk utlånspraksis og ettergi all illegitim gjeld. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ta initiativ overfor likesinnede land om å opprette en internasjonal gjeldsdomstol i FN-regi som vurderer gjeld basert på kriterier om legitimitet og bærekraftighet, fremme prinsippet om kreditoransvar også i de internasjonale finansinstitusjonene og ta en lederrolle i å utarbeide et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil lage en mekanisme for sporing og utveksling av skatteinformasjon mellom stater. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide gjennom IMF for økte krav til transparens (åpenhet og innsyn) hos store globale finansaktører, herunder investeringsbanker, hedgefund, "private equity" og statlige fond (sovereign wealth funds). Partiprogram FN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at selskaper skal måtte oppgi grenseoverskridende skatteplanlegging til myndighetene. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge må bidra til at det internasjonalt lages en global minstestandard for åpenhet og kontroll med alle typer kapitalstrømmer. Denne minstestandarden må også omfatte informasjon om selskapers eierskap, struktur (inkludert holdingselskaper), lokalisering og verdiopplysninger. Slik informasjon bør være tilgjengelig på årsbasis knyttet til årsrapporter og regnskap. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det ved uttak av naturresurser i regi av utenlandske selskaper, må sikres at vertslandet beholder en vesentlig del av ressursbeskatningen. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Venstre Venstre vil at IMF tilføres økt internasjonal legitimitet gjennom en reform av organisasjonens styrende organer som gir økt innflytelse til de fremvoksende landene, og en fordeling av innflytelsen mellom land som bedre gjenspeiler dagens verdensøkonomi. Partiprogram FN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at IMF styrkes kraftig slik at organisasjonen mer effektivt kan bidra til global makroøkonomisk stabilisering. Partiprogram FN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at IMFs rolle innen internasjonal makroøkonomisk koordinering styrkes, og at IMF tilføres betydelig økte midler for å ivareta rollen som internasjonal kredittgiver til land med betalings- og valutaproblemer. Partiprogram FN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil koordinere krisepakker internasjonalt for å motvirke kriser, forhindre spredning av kriser og motvirke proteksjonisme. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for mikrokredittordninger. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil intensivere anti-korrupsjonsarbeidet i utviklingsland gjennom oppbygging og styrking av nasjonale riksrevisjoner og gjennom styrking av the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for en ny internasjonal handelspolitikk basert på en mer rettferdig handel, og går inn for skattlegging av kapitaltransaksjoner over landegrensene, for eksempel gjennom avgift 23 på valutatransaksjoner (Tobinskatt). Partiprogram HANDEL ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil revidere patentregelverket i Verdas handelsorganisasjon (WTO), og støtte utviklingslanda i kravet deira til revisjon. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal arbeide for at det å ta vare på regnskogen blir inkludert i klimaavtalane, og medverke økonomisk til etablering av finansierings- og kontrollmekanismar. Partiprogram MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for å hindre at det gjennom tenesteregelverket i WTO skjer ei liberalisering av handel med miljøfarleg avfall som kan medføre dumping av farleg avfall, inkludert skipsvrak, i utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at FN og organisasjonen si tusenårsfråsegna og mål om berekraftig utvikling skal vere overordna WTO-avtalar. Partiprogram FN MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at WTO skal evaluere konsekvensane av gjeldande avtalar før nye område blir inkluderte i forhandlingane. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal vere pådrivar for å reformere WTO i ei meir open og demokratisk retning, med tydelege reglar for forhandlingane og gjennomføring av ministermøte. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå imot ein investeringsavtale gjennom WTO, eller bilaterale investeringsavtalar med utviklingsland. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ikkje inngå internasjonale avtaler med investor-stat-tvisteløysing (slik EØS-avtalen er). Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal trekkje alle krav retta mot utviklingsland i GATS-forhandlingane i WTO. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje betre til rette for at varer som både rike og fattige land produserer, blir importerte frå dei fattigaste landa (MUL). Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for ei meir heilskapleg internasjonal organisering, med ei klarare rollefordeling mellom FN, Verdsbanken og Pengefondet underlagt FN-charteret. Partiprogram FN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil modernisere styringa av Verdsbanken og Pengefondet ved å gje utviklingslanda medansvar og representasjon i styrande organ. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennom internasjonale organer jobbe for at den internasjonale skattekonkurransen mellom land opphører. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at skatteparadiser ikke regnes som lovlige registreringssteder for fly eller skip som ankommer Norge, og også arbeide for dette internasjonalt. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Alle framtidige og reforhandlede økonomiske avtaler Norge inngår skal inneholde klare klausuler om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV støtter kravet fra de fleste land i den tredje verden om at WTO ikke må utvides med nye avtaler om investeringer, konkurranseregler, offentlige innkjøp og tilrettelegging for økt handel. Partiprogram FN ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV støtter kravet om at blokaden oppheves, og vil ta initiativ til økt økonomisk samarbeid mellom Norge og Cuba. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre frihandel ved å bygge ned importrestriksjoner som blant annet rammer u-land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil kanalisere u-hjelp til landene som arbeider aktivt for å åpne for frihandel og som er villige til å balansere sine offentlige budsjetter. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne særnorske regler som blant annet forbyr innførsel av produkter som er lovlig i EU. Partiprogram EU/EØS ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil videreføre innsatsen for at Verdensbanken og IMF demokratiseres. Utviklingsland må gis langt større innflytelse blant annet ved at stemmeretten ikke utelukkende knyttes til innskutt kapital. Regjeringserklæring FN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for å ivareta Norge og Nordens posisjon i Verdensbanken og IMF og bidra til at de nordiske lands interesser blir ivaretatt i de nye globale samarbeidsorganene som er under utvikling. Regjeringserklæring FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at volum av norsk bistand til Verdensbanken skal gjøres avhengig av bankens resultat i reform- og demokratiseringsprosesser. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre åpenhet om Norges rolle i Verdensbanken og IMF. Regjeringserklæring FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for internasjonale gjeldsslettemekanismer for behandling av illegitim gjeld, et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning og gjennomføre en norsk gjeldsrevisjon. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Kostnadene for bilateral gjeldslette skal ikke belastes bistandsbudsjettet, og det skal ikke stilles betingelser om privatisering. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke fattige lands evne til å mobilisere egne ressurser til beste for befolkningen, gjennom olje for utvikling-programmet, skatte- og avgiftsreform, kapitalkontroll og åpenhet om inntekter fra naturressurser. Utviklingspolitikken skal i større grad vektlegge arbeidet med å styrke rettferdig fordeling i fattige land. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke samarbeidet med norsk næringsliv for å bidra til økte investeringer i fattige land, og stille klare krav til at ILOs kjernekonvensjoner respekteres og at investeringene bidrar positivt til utvikling. Norge skal være ledende i arbeidet for globale standarder for næringslivets samfunnsansvar. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for at det ferdigforhandles en ny WTO-avtale som sikrer norske interesser og gir fattige land bedre adgang til verdenshandelen. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil bidra til en balansert ny WTO-avtale som gir utviklingsland bedre markedsadgang og handlingsrom til å føre en nasjonal politikk tilpasset utviklingsnivå og forutsetninger. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil i forhandlingene om bilaterale handelsavtaler med Russland, Kina, India og Ukraina utrede behovet for og utforming av bestemmelser om investeringsbeskyttelse med hvert enkelt av disse landene. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at man i WTO-forhandlingene anerkjenner retten til produksjon av mat for egen befolkning. Regjeringserklæring LANDBRUK ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ivareta norske interesser innenfor fisk og landbruk i de pågående WTO-forhandlingene. Regjeringserklæring FISKERIER LANDBRUK ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge vekt på åpenhet om hvilke anmodninger Norge sender til andre land i GATS-forhandlingene, og så langt som mulig innenfor WTO-regelverket gi offentligheten innsyn i de anmodninger Norge mottar. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forsvare prinsippet om at WTO-regelverket og internasjonale miljøavtaler er likestilt, sidestilt og gjensidig støttende. Regjeringserklæring MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ikke stille krav til MUL-land om liberalisering av tjenestesektoren i GATS-forhandlingene, og at offentlige tjenester ikke må liberaliseres. Det skal ikke stilles krav overfor øvrige u-land som berører viktige offentlige tjenester innen utdanning, strøm- og vannforsyning. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide internasjonalt for en gjennomgang av effekten av tidligere WTO-runder før forhandlingene utvides til nye områder. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide internasjonalt mot skattekonkurranse. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for å fremme norsk eksport av fisk og fiskeprodukter samt andre eksportinteresser i de pågående WTO-forhandlingene. Regjeringserklæring FISKERIER ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre internasjonale finansskatter, herunder en skatt på finanstransaksjoner, til inntekt for globale fellesgoder. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken demokratiseres. Det må innføres full åpenhet i beslutningssystemene, slik at de ulike landenes stemmegiving blir synliggjort. Lån fra IMF og Verdensbanken skal ikke kobles til krav om privatisering, kutt i offentlige tjenester eller liberalisering av økonomien. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil tilføre IMF økt internasjonal legitimitet gjennom reform av organisasjonens styrende organer, og en maktfordeling som bedre gjenspeiler dagens verdensøkonomi. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke IMFs rolle innen global makroøkonomisk koordinering og stabilisering og tilføre IMF økte midler for å ivareta rollen som internasjonal kredittgiver. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil i større grad ta hensyn til fattige lands interesser i styresammensetningen i Verdensbanken, som er et viktig verktøy for utvikling i disse landene. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for fri handel, også mellom utviklingsland og industriland. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for multilaterale handelsavtaler gjennom WTO for stabile rammevilkår og like konkurransevilkår globalt, og samtidig inngå mer begrensede avtaler der det er nødvendig. Norge skal inngå bilaterale handelsavtaler frem til et multilateralt rammeverk foreligger. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil stille krav om god økonomisk politikk og politisk åpenhet i forbindelse med bistand, gjeldslette og andre finansielle utviklingstiltak. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for tiltak som sikrer en bedre beredskap for å håndtere bank- og gjeldskrisen i Europa og store svingninger i internasjonal økonomi. Partiprogram EU/EØS FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en ny, utviklingsorientert WTO-avtale. Den handelsvridende interne støtten i industrialiserte land må reduseres. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne de resterende norske eksportsubsidiene og arbeide for et forbud mot eksportsubsidier i WTO. arbeiderpartiet ønsker at Norge aktivt støtter programmer som for eksempel Aid for Trade som setter utviklingsland i stand til å delta i verdenshandelen. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at krav til gode arbeidsstandarder og anstendig arbeid inkluderes i en ny WTO-runde. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre at distrikts- og regionalpolitikk, nasjonal helsepolitikk, sysselsettingspolitikk og likestillingspolitikk ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LIKESTILLING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en avtale i WTO som gir de fattigste landene tilgang til rike lands markeder, samtidig som at disse gis bedre mulighet til å beskytte sine markeder dersom de har behov for det. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi flere lavinntektsland tollfritak. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre forpliktende etiske retningslinjer for alle norske investeringer i aksjer og obligasjoner i utlandet, og underlegge statsobligasjoner retningslinjer for ansvarlig utlån. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at Verdensbanken og Det internasjonale pengefondets strategier for strukturrasjonalisering erstattes av ordninger som setter lavinntektslandene i stand til å delta i verdenssamfunnet på likeverdige vilkår. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for økt frihandel, også mellom utviklingsland og industriland. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for multilaterale handelsavtaler gjennom WTO for å skape stabile rammevilkår og like konkurransevilkår globalt, og samtidig inngå mer begrensede avtaler der det er nødvendig. Norge skal inngå bilaterale handelsavtaler frem til et multilateralt rammeverk foreligger. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre ordninger som gir utviklingsland bedre tilgang til norske markeder. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for en ytterligere liberalisering av internasjonal handel. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere WTO som arena for alle handelsforhandlinger og forhandlingsinitiativ. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en avtale i WTO som gir de fattigste landene tilgang til rike lands markeder, samtidig som det gis bedre mulighet til å beskytte egne markeder dersom de har behov for det. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal støtte opp under Det grønne klimafondet (GCF) som det internasjonale samfunnets hovedkanal for klimafinansiering. Partiprogram MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for mer frihandel. Partiprogram FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fattige lands markedsadgang til Norge. Partiprogram FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil intensivere arbeidet for å få på plass flere bilaterale avtaler og frihandelsavtaler. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID TRAKTATER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fremforhandle bilaterale frihandelsavtaler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne tollsatser for MUL-land [minst utviklede land] samt redusere tollsatsene for andre U-land. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil intensivere arbeidet med å skaffe frihandelsavtaler med store markeder, som f.eks. India, Kina, USA og Brasil etc. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å styrke WTOs rolle. Partiprogram HANDEL INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at regionale og flernasjonale handelsavtaler tar inn grunnleggende standarder og rettigheter, som også kan bygges inn i globale handelsavtaler i regi av WTO. Partiprogram HANDEL INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe faktorer som internasjonalt bidrar til ulikhet, blant annet skatteparadiser og urimelig høye lederlønninger. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID LØNN OG INNTEKT ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for å redusere handelshindringer for fisk og fiskeprodukter i en ny WTO-avtale. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til å forebygge konflikter ved langsiktig bistand i utsatte områder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til en åpen verdensøkonomi. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til en samstemt politikk der alle politikkområder, ikke bare bistand, tar hensyn til langsiktig og bærekraftig utvikling i utviklingsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sette av minimum 1 % av BNI til utviklingssamarbeid. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Norads rolle som fagetat for norsk bistand, herunder ved å overføre ansvaret for langsiktig bistand fra UD til Norad. Støtte til klimatiltak i utlandet tas ut av utviklingsbistanden og overføres til KLD, samtidig som målet om at 1 % av BNI skal gå til bistand opprettholdes. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke innsatsen for næringsutvikling og handel. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge slik at norsk næringsliv i større grad kan bli en samarbeidspartner i utviklingspolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en internasjonal gjeldsslettemekanisme for behandling av illegitim gjeld og for et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal fortsette å styrke kapasiteten til skattemyndigheter i utviklingsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til anti-korrupsjonsarbeidet i utviklingsland gjennom styrking av nasjonale riksrevisjoner og parlamentenes kontrollfunksjon. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at norske bistandsmidler ikke går til skatteparadiser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at grunnlaget for humanitært hjelpearbeid, den internasjonale humanitærretten og humanitære prinsipper må respekteres av alle stater. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil møte klimarelaterte kriser med nødvendig nødhjelp, men også med arbeid for tilpasning og forebygging. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at nødhjelp ikke skal gå på bekostning av langsiktig bistand. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at nødhjelp og langsiktig bistand ses i sammenheng, og at den langsiktige bistanden brukes aktivt som middel til å forebygge akutte kriser og styrke beredskapen den dagen krisen likevel rammer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil se på organiseringen av nødhjelpen og hvordan det er mulig å sikre at nødhjelpen i større grad kommer frem til de områdene hvor behovet for nødhjelp er størst, og til glemte konflikter og katastrofer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for internasjonale reguleringer for å hindre hemmelighold i skatteparadiser. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fremme en mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke fri import av varer fra lavinntektsland og lavere mellominntektsland. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere tiltak som øker kvinners deltakelse i økonomisk virksomhet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke mer av bistandsmidlene til styrking av lokal og regional handel, gjennom opplæring, utvikling og tilrettelegging for lokal og regional næringsvirksomhet i lavinntektsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at alle rike land åpner sine markeder for varer fra lav- og mellominntektsland. Varer fra alle lavinntektsland og noen mellominntektsland må fritas all toll i Norge. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne all toll på varer som ikke er gjenstand for produksjon av betydning i Norge, for eksempel innenfor konfeksjon. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. Det må sikres at slike investeringer vurderes med hensyn til urfolks rettigheter, naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring. Partiprogram AKSJER FINANSER HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge legger til rette for at fattige lands interesser ivaretas i alle handelsavtaler, blant annet gjennom å trekke alle krav mot fattige land om økonomisk liberalisering. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot TiSA-avtalen, som legger press på offentlige tjenester både i Norge og andre land, og som hindrer demokratisk selvbestemmelse. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å erstatte EØS-avtalen med en ny handels- og samarbeidsavtale. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre fattige lands tilgang til norske markeder og vri norsk matimport bort fra EU og over til land i sør. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter og miljøvern skal prioriteres over selskapers interesser i handelsavtaler som Norge inngår. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at internasjonale avtaler om miljø og rettigheter i arbeidslivet går foran WTO-regelverket. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge gjennomgår alle handelsavtaler vi har inngått, med sikte på å si opp avtaler som undergraver det norske arbeidslivet, eller er til skade for vår eller andre lands selvråderett eller skatteinntekter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at naturressurser som vann, villfisk og mineraler beskyttes mot privatisering i alle handelsavtaler Norge tar del i. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede en eierskapsavgift for utenlandske eiere av norske foretak som skal gjenspeile formuesskatten. Partiprogram FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte opprettelsen av et mellomstatlig skatteorgan i FN med tilstrekkelig økonomiske og menneskelige ressurser til å bekjempe skatteparadis og internasjonal kapitalflukt. Partiprogram FINANSER FN ØKONOMISK SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi folk innsyn i verdens pengestrømmer ved å innføre utvidet land for land-rapportering i alle sektorer, også fra jurisdiksjoner med støttefunksjoner (datterselskap) i skatteparadis, og et internasjonalt register over finansformuer. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at internasjonale selskaper betaler det de skal. SV vil utrede en ordning der beskatning av overskudd i selskaper baseres på hvert lands andel av omsetningen. Partiprogram AVGIFTER FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge presser på for at skattesamarbeid på tvers av land foregår i åpne internasjonale fora, der flest mulig, og da særlig fattige land, er inkludert, som for eksempel FN. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette støtte for fattige lands forhandlingsdelegasjoner i WTO. Dette må være finansiert ved en avgift som de rike landene i WTO betaler. Partiprogram AVGIFTER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil demokratisere og flytte makt fra Verdensbanken og IMF. Vi vil endre på måten stemmer fordeles på, for å gi fattige land økt innflytelse. Samtidig vil vi styrke FN og støtte alternative finansinstitusjoner. Partiprogram BANKER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at lån fra IMF og Verdensbanken ikke skal kunne kobles til krav om privatisering, kutt i offentlige tjenester, eller liberalisering av økonomien som et vilkår for å gi slike lån. Partiprogram BANKER FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til et økonomisk system mot global ulikhet. For å bekjempe den globale ulikheten er det avgjørende at vi setter inn tiltak mot kapitalflukt, får fattige land ut av gjeldskrisen og stopper den økende tendensen til udemokratiske og ulikhetsskapende handelsavtaler. Partiprogram FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en omfordelende utviklingspolitikk. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Skatt for Utvikling-programmet, som bidrar til at utviklingsland kan avdekke skattejuks. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTEADMINISTRASJON SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal gjennomgå alle sine skatteavtaler med utviklingsland med mål om at de skal være minst like gode som FNs modellavtale. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge må fortsette arbeidet for at illegitim gjeld slettes både i Norge og internasjonalt. Det må opprettes en uavhengig og rettferdig gjeldsslettemekanisme under FN. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre internasjonale finansskatter, herunder en skatt på finanstransaksjoner, til inntekt for globale fellesgoder. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kjempe for global skatterettferdighet ved å sikre at selskaper betaler skatt der pengene tjenes. Første skritt er å forsterke den norske ordningen med land-for-land-rapportering for å sikre at skatteparadis ikke faller utenfor og at flere bransjer og selskaper blir inkludert. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre at kriserammede land blir pålagt å privatisere og/eller kutte i offentlige tjenester. De kriserammede landene i Sør-Europa må få slettet og redusert gjelden for å hindre ytterligere vekst i arbeidsløshet og ødeleggelse av landenes velferdssystem. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling gjennom å bruke mer enn én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til utviklingsbudsjettet. Dette skal være midler som kommer utviklingsland direkte til gode. Utgifter til flyktninger i Norge eller næringslivsstøtte uten dokumentert utviklingseffekt skal derfor ikke regnes inn i enprosenten. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke og utvikle tiltak som innebærer direkte overføringer for å sikre omfordeling. Slike støtteordninger bør, som i Norge, i størst mulig grad være universelle. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at utdanning og helse skal videreutvikles i utviklingspolitikken. Bistanden innen disse områdene skal støtte opp om utviklingslands egen evne til å gjøre grunnleggende velferdstjenester gratis for alle. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTDANNING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre rask humanitær innsats. Trappe opp midlene som bevilges til humanitær bistand og forebygging av humanitære konflikter. Styrke etablerte nødhjelpsfond slik at de raskt kan reagere ved ekstraordinære eller akutte katastrofer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forebygge katastrofer. Humanitær bistand må innrettes slik at den forsøker å forebygge og avverge tilsvarende katastrofer i framtiden. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke den humanitære støtten til lokale sivilsamfunnsorganisasjoner. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rette internasjonale økonomiske sanksjoner mot Israels okkupasjonspolitikk. Partiprogram INTERNASJONAL RETT ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil være en pådriver for fri handel og inngåelse av nye og bedre handelsavtaler. For å støtte norsk eksport og for å ivareta norske bedrifter og arbeidsplasser bør Norge vurdere å slutte seg til en eventuell handelsavtale mellom USA og EU. Partiprogram EU/EØS ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge fortsatt skal delta i, og være en pådriver for, det internasjonale arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging og uthuling av skattegrunnlag gjennom overskuddsflytting i multinasjonale selskaper. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre et høyt nivå på norsk bistand. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til å øke norske investeringer gjennom offentlig og privat samarbeid og gjennom utvikling av bilaterale og multilaterale avtaleverk som sikrer best mulig rettslige rammer for investeringene. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil bruke norsk bistand og nødhjelp for å avhjelpe situasjonen i flyktningers og asylsøkeres hjemland og nærområder. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke overføringskapasiteten for elektrisk kraft mellom Norge og det øvrige Europa for å redusere klimagassutslippene og for å videreutvikle Norge som Europas grønne batteri. Partiprogram ENERGI MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en handelspolitikk som tar utgangspunkt i vårt medlemskap i WTO. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot norsk tilknytning til TTIP- og TISA-avtalen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avvise internasjonale investeringsavtaler med investor/stat-tvisteløsningsmekanisme. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge arbeider for et nytt WTO-mandat basert på prinsippet om alle lands rett og plikt til egen matproduksjon. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke importen fra MUL-land på bekostning av importen fra andre industrialiserte land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge skal bevilge minst 1% av BNI til utviklingshjelp. Oppfyllelse av bærekraftsmålene må være en hovedmålsetting i stortingsperioden 2017–2021, og særlig retten til vann. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk bistandspolitikk brukes aktivt i arbeidet med å sørge for at det blir produsert nok mat til verdens voksende befolkning. Det må samtidig satses på «klimasmart» landbruk for å redusere utslippene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide mot byråkratiseringen som truer kraften i og fornyelsen av bistandsarbeidet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norske bidrag til økonomisk og sosial utjevning i Europa skal frikobles fra EØS-avtalen og skal utformes på grunnlag av nasjonale prioriteringer. Partiprogram EU/EØS ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve at nye handelsavtaler stiller klare klima- og miljøkrav og er i tråd med Parisavtalen. Partiprogram FN MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for større åpenhet i handelsforhandlinger slik at en opplyst demokratisk debatt kan finne sted. Partiprogram HANDEL ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norges forhandlingsmandat skal vedtas av Stortinget i forkant av forhandlinger om større handelsavtaler. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID STORTINGET UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at WTO og handelsavtaler gir utviklingsland rett til å beskytte miljø og biologisk mangfold, egen næringsutvikling, samt menneskerettighetene, retten til fagorganisering og urfolks rettigheter. Partiprogram HANDEL MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil bidra til å etablere rettferdige avtaler for handel og kunnskapsutveksling som ikke er styrt av de multinasjonale selskapenes profitt-interesser. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil være imot TTIP. EØS-avtalen binder oss til EUs markedsliberale politikk, men også den påtroppende (og hemmelige) handelsavtalen «TTIP» mellom USA og EU. Partiprogram EU/EØS ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil kreve at Norge trekker seg ut av forhandlinger om TISA-avtalen. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Norge ikke bør inngå flere bilaterale handelsavtaler uten at lav- og mellominntektslands interesser blir ivaretatt. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil at Norge må være en sterk pådriver for at multilateral handelspolitikk gir utviklingsland reelle påvirkningsmuligheter. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil hindre at handelsavtaler som WTO brukes som brekkstang for privatisering og markedsstyring av offentlig sektor, blant annet gjennom å si opp WTO-avtalen. Partiprogram ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for et rettferdig, globalt handelsregelverk under WTO som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling, også mellom utviklingsland og industriland. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for multilaterale handelsavtaler gjennom WTO for å skape stabile rammevilkår og like konkurranseforhold globalt. Regjeringserklæring FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for at også andre land åpner sine markeder for varer fra utviklingsland. Regjeringserklæring FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler (BIT) der dette er mulig og hensiktsmessig. Regjeringserklæring ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår. Regjeringserklæring KRINGKASTING ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet med alliansepartnere om anskaffelser av forsvarsmateriell. Regjeringserklæring FORSVARSMATERIELL ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for internasjonal bekjempelse av ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelse, svart økonomi og korrupsjon. Regjeringserklæring FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil støtte internasjonalt arbeid og jobbe for åpenhet i kapitalplasseringer og kapitalbevegelser mellom land, samt støtte arbeid for bedre skatteprinsipper for globale selskaper. Regjeringserklæring FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Representantforslag om å innføre bedre måltall for et grønt, smart og nyskapende Norge i tråd med OECDs indikatorsett for grønn vekst Til behandling
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
4. jun 2020 Finansmarkedsmeldingen 2020 Behandlet
11. feb 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (endringer i kortsiktig overgangslån til Somalia mv.) Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. jun 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme mv. Behandlet
11. jun 2019 Finansmarkedsmeldingen 2019 Behandlet
18. feb 2019 Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
28. nov 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene Behandlet
10. jun 2018 Finansmarkedsmeldingen 2018 Behandlet
13. mai 2018 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om kraftkabler til utlandet Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2017 Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
4. des 2017 Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
5. jun 2017 Finansmarkedsmeldingen 2016-2017 Behandlet
31. mai 2017 Hav i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
20. feb 2017 Samtykke til at Norges Bank inngår en bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP) Behandlet
2. jun 2016 Finansmarkedsmeldingen 2015 Behandlet
9. mai 2016 Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 18. september 2015 om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania Behandlet
18. jan 2016 Globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2015 Samtykke til godkjennelse av protokoll om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om handelsfasilitering) Behandlet
9. des 2015 Samtykke til ratifikasjon av avtale av 29. juni 2015 om opprettelse av Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
4. jun 2015 Finansmarknadsmeldinga 2014 Behandlet
31. mai 2015 Om Telenors håndtering i VimpelCom-saken og Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse i Telenor Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
2. jun 2014 Finansmarknadsmeldinga 2013 Behandlet
29. jan 2014 Samtykkje til å trekkje reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
20. jun 2013 Samtykke til godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994 Behandlet
12. jun 2013 Finansmarknadsmeldinga 2012 Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Utenriksdepartementet Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
14. nov 2012 EØS-midlene Behandlet
14. jun 2012 Samtykke til at Norges Bank inngår avtale med Det internasjonale valutafondet om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMF Behandlet
11. jun 2012 Finansmarknadsmeldinga 2011 Behandlet
12. des 2011 Samtykke til at Noreg tek del i påfyllinga av Det afrikanske utviklingsfondet Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2011 Samtykke til at Norge deltar i kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet Behandlet
16. nov 2011 Samtykke til at Noreg sluttar seg til reform av styresamansetjing, kvotar og røysterett i IMF Behandlet
15. jun 2011 Finansmarknadsmeldinga 2010 Behandlet
30. mai 2011 Representantforslag om å opprette et uavhengig finanspolitisk råd Behandlet
10. apr 2011 Representantforslag om innstramming i sanksjonene overfor regimet i Iran Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om 20 tiltak for å motvirke ny finanskrise Behandlet
16. jan 2011 Samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om utviding av IMFs multilaterale innlånsordning "New Arrangements to Borrow" (NAB) Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
16. jun 2010 Finansmarknadsmeldinga 2009 Behandlet
16. jun 2010 Samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen Behandlet
24. mai 2010 Lån frå den norske staten til den latviske staten Behandlet
24. mai 2010 Samtykke til å inngå en avtale mellom den norske stat ved Finansdepartementet og Det internasjonale valutafondet (IMF) Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag om bistand til Island uavhengig av IceSave-avtalens skjebne Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet