Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide Norges Banks pengepolitiske mandat på en slik måte at Norges Bank gis et større ansvar for å styre penge- og kredittveksten i samfunnet på en mer relevant måte. Partiprogram NORGES BANK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre Norges Bank en fri rolle og sette et lavt inflasjonsmål. Partiprogram NORGES BANK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Venstre Venstre vil endre Norges Banks pengepolitiske mandat på en slik måte at kontrollen med penge- og kredittveksten i samfunnet blir mer effektiv, og slik at Norges Bank settes i bedre stand til å sikre målet om finansiell og makroøkonomisk stabilitet. Partiprogram NORGES BANK
2013-2017 Venstre Venstre vil gi Norges Bank et nytt virkemiddel i pengepolitikken gjennom å kunne justere bankenes kapitalkrav, for å ha flere effektive virkemidler til å bremse overdreven kredittekspansjon. Partiprogram NORGES BANK
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre økt åpenhet rundt Oljefondets aktive eierskapsutøvelse, og at offentligheten får innsyn i hvilke selskaper Norges Bank Investment Management (NBIM) fører dialog med og hva dialogen dreier seg om. Partiprogram NORGES BANK OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre Norges Bank en fri rolle og sette et lavt inflasjonsmål. Partiprogram FINANSER NORGES BANK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil skille Norges Bank og Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram FINANSER NORGES BANK TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Norges Bank ved Norges Bank Investment Management (NBIM) skal fremdeles være delegert ansvaret for forvaltningen av SPU. Partiprogram FINANSER NORGES BANK
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet går inn for at NBIM avdeling i Norge blir flyttet fra Oslo til Trondheim. Partiprogram FINANSER NORGES BANK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil skrive Norges Bank inn i Grunnloven, slik tilfellet var mellom 1814 og 1911. Partiprogram GRUNNLOVEN NORGES BANK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre et øvre tak for rentesats på forbrukslån, definert i forhold til styringsrenten i Norges Bank, for å redusere omfanget av slike lån. Partiprogram NORGES BANK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi Statens Pensjonsfond Utland nye muligheter til å øke sin eksponering mot det voksende markedet for produkter, prosesser og prosjekter som danner grunnlaget for et grønt skifte til fornybarsamfunnet. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at SPU på sikt trekker seg ut av alkoholindustrien slik man tidligere har gjort med tobakk. Partiprogram NORGES BANK RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal settes av betydelig mer ressurser til den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, spesielt Etikkrådet. Partiprogram NORGES BANK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av alkoholindustrien, slik det er gjort med tobakksprodusentene. Partiprogram NORGES BANK RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre etiske retningslinjer også for investeringer i statsobligasjoner. Partiprogram NORGES BANK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land, med en målsetting om samlet investeringsramme på minimum 20 milliarder kroner, og på sikt minst én prosent av hele pensjonsfondet. Investeringer gjennom dette programmet skal ikke regnes inn som en del av bistandsprosenten. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil doble investeringsrammene for SPUs miljørelaterte investeringsmandater. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal etableres et investeringsprogram innen SPU, i første omgang på 20 milliarder kroner, som skal investeres i utviklingsland. På sikt bør det være et mål om at minst én prosent av fondet skal være investert i slike land. Partiprogram NORGES BANK UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gradvis fase ut SPUs investeringer i selskaper som har sin hovedvirksomhet innen sterkt forurensende ikke-fornybar energi, som kull, olje eller gass. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil doble investeringsrammene for Statens Pensjonsfond Utlands miljørelaterte investeringsmandater, åpne for investeringer i unotert infrastruktur innen fornybar energi og fase ut SPUs investeringer i selskap som får mesteparten av sine inntekter fra kull, olje og gass. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre Norges Bank sin frie rolle. Partiprogram NORGES BANK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øremerke en del av den årlige avkastningen fra oljefondet til varig og forutsigbar investering i infrastruktur som veier, jernbane, kollektiv transport og IKT. Partiprogram NORGES BANK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland med sikte på høyest mulig avkastning innenfor moderat risiko og de etiske retningslinjene. Partiprogram NORGES BANK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå Statens Pensjonsfond Utlands retningslinjer for investeringer i skatteparadiser. Partiprogram NORGES BANK SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvide de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland til å inkludere krav til åpenhet og rapportering fra flernasjonale selskap. Selskap med grove mangler i sin rapportering bør ekskluderes. Partiprogram NORGES BANK
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norges Bank skal ha mandat til å ivareta finansiell stabilitet. Partiprogram FINANSER NORGES BANK
2017-2021 Venstre Venstre vil jevnlig vurdere utformingen av Norges Banks mandat i lys av den seneste kunnskapen. Partiprogram FINANSER NORGES BANK
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norges Bank skal få ansvar for og myndighet over den motsykliske kapitalbufferen. Partiprogram FINANSER NORGES BANK
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede hvilke andre deler av norsk finansregulering som også bør overlates til Norges Bank. Partiprogram FINANSER NORGES BANK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ansvarliggjøre ledelsen i Statens pensjonsfond ved å skille Statens Pensjonsfond Utland fra Norges Bank og la Statens Pensjonsfond Utland stå direkte ansvarlig overfor norske myndigheter. Partiprogram AKSJER FINANSER NORGES BANK REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Høyre Høyre vil at uttak fra Statens pensjonsfond utland skal være tilpasset situasjonen i norsk økonomi, fondets bærekraft og finansieringen av offentlige velferdstjenester på sikt. Partiprogram FINANSER NORGES BANK STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil skille forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (NBIM) ut fra Norges Bank og etablere et eget styre. En årlig stortingsmelding om fondets virksomhet og strategi skal legges fram og behandles av Stortinget. Partiprogram BANKER FINANSER NORGES BANK STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe opp Norges innsats for å bevare regnskog ved å øke støtten til regnskogbevaring, trekke oljefondet ut av investeringer som fører til tap av regnskog og unngå import av varer som bidrar til ødeleggelse av regnskog. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN NORGES BANK SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre Statens Pensjonsfond Utland til en motor for det grønne skiftet internasjonalt, og innføre en klimaprosent der Norge setter av en prosent av BNI hvert år til internasjonal klimaomstilling via oljefondet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre Statens Pensjonsfond Utland til en motor for det grønne skiftet internasjonalt. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stramme inn handlingsregelen slik at man over tid ikke bruker mer enn tre prosent av Statens Pensjonsfond Utland i de årlige statsbudsjettene, og jobbe for at økt pengebruk i større grad skal brukes til grønn omstilling. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING NORGES BANK STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av alle investeringer i fossil energi. Partiprogram ENERGI NORGES BANK OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Statens Pensjonsfond Utland skal investere minst 5% direkte i infrastruktur for fornybar energi, også i unotert infrastruktur, og etterstrebe investeringer i lav- og mellominntektsland. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en klimaprosent der Norge setter av én prosent av BNP hvert år til internasjonal klimaomstilling via oljefondet. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre mandatet for forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland og andre statlige fond og investeringsselskaper slik at mål om sosial og økologisk bærekraft likestilles med mål om økonomisk avkastning. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland økte ressurser til å gjennomføre sitt mandat og myndighet til å trekke fondet ut av selskaper som bryter med retningslinjene. Partiprogram NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke norsk eierskap gjennom Statens Pensjonsfond Utland aktivt til å bekjempe skattetilpasning og kapitalflukt. Partiprogram NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av investeringer i våpenindustrien. Partiprogram FORSVARSMATERIELL NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner. Partiprogram NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, samt regnskapsrapportering på land-for-land-nivå. Partiprogram NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke Statens Pensjonsfond Utland aktivt til å investere i infrastruktur for fornybar energi og støtte norske investeringer i fornybar energi i det globale markedet med risikokapital. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Rødt Rødt vil at statens pensjonsfond utland (oljefondet) skal brukes som et grønt omstillingsfond og brukes til investeringer i industri, infrastruktur og klimatiltak, slik at arbeidsplasser som forsvinner med reduksjon i olje- og gassvirksomhet erstattes. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Rødt Rødt vil at oljefondet må brukes grønt med mål om å etablere 100 000 grønne arbeidsplasser. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
8. okt 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
4. jun 2020 Finansmarkedsmeldingen 2020 Behandlet
4. jun 2020 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2019 Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om flytting av § 33 (Norges Bank) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsframleggom endring i § 33 (grunnlovfesting av at Noreg skal ha si eiga pengeeining) Behandlet
11. feb 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (endringer i kortsiktig overgangslån til Somalia mv.) Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
20. nov 2019 Valg av medlemmer til Norges Banks representantskap Behandlet
21. okt 2019 Representantforslag om å styrke kontantenes stilling Behandlet
11. jun 2019 Statens pensjonsfond 2019 Behandlet
11. jun 2019 Finansmarkedsmeldingen 2019 Behandlet
11. jun 2019 Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) Behandlet
11. jun 2019 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2018 Behandlet
18. feb 2019 Om ny sentralbanklov Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
10. jun 2018 Finansmarkedsmeldingen 2018 Behandlet
10. jun 2018 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2017 Behandlet
10. jun 2018 Statens pensjonsfond 2018 Behandlet
13. mai 2018 Ny forskrift for pengepolitikken Behandlet
12. feb 2018 Suppleringsvalg til Norges Banks representantskap Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
12. des 2017 Valgkomiteen om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap Behandlet
20. jun 2017 Representantforslag om kontanter som betalingsmiddel i Norge Behandlet
5. jun 2017 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016 Behandlet
5. jun 2017 Finansmarkedsmeldingen 2016-2017 Behandlet
5. jun 2017 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2016 Behandlet
20. feb 2017 Samtykke til at Norges Bank inngår en bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2017 - lovsaker Behandlet
7. des 2016 Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn) Behandlet
2. jun 2016 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 Behandlet
2. jun 2016 Finansmarkedsmeldingen 2015 Behandlet
2. jun 2016 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2015 Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om ny § 33 i Grunnlova (grunnlovsfesting av Noregs Bank) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om ny § 38 (grunnlovfesting av kroner og øre som norsk pengeeining) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse for representantskapet og Den faste komité Behandlet
4. jun 2015 Finansmarknadsmeldinga 2014 Behandlet
4. jun 2015 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 Behandlet
4. jun 2015 Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Behandlet
4. jun 2015 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2014 Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
2. jun 2014 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 Behandlet
2. jun 2014 Finansmarknadsmeldinga 2013 Behandlet
2. jun 2014 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2013 Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
9. des 2013 Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse for Representantskapet og Den faste komité Behandlet
12. jun 2013 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2012 Behandlet
12. jun 2013 Finansmarknadsmeldinga 2012 Behandlet
12. jun 2013 Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2012 Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. jun 2012 Samtykke til at Norges Bank inngår avtale med Det internasjonale valutafondet om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMF Behandlet
11. jun 2012 Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om reduksjon av Statens pensjonsfond utland sine investeringer i selskaper som ødelegger tropisk skog Behandlet
11. jun 2012 Finansmarknadsmeldinga 2011 Behandlet
11. jun 2012 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 Behandlet
11. jun 2012 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2011 Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2011 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse for representantskapet og Den faste komité Behandlet
15. jun 2011 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representanskap for 2010 Behandlet
15. jun 2011 Finansmarknadsmeldinga 2010 Behandlet
15. jun 2011 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Behandlet
16. jan 2011 Samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om utviding av IMFs multilaterale innlånsordning "New Arrangements to Borrow" (NAB) Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv. Behandlet
27. okt 2010 Valg av et varamedlem til Norges Banks representantskap Behandlet
16. jun 2010 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 Behandlet
16. jun 2010 Finansmarknadsmeldinga 2009 Behandlet
24. mai 2010 Samtykke til å inngå en avtale mellom den norske stat ved Finansdepartementet og Det internasjonale valutafondet (IMF) Behandlet
24. mai 2010 Endringar i sentralbanklova Behandlet
17. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om styrking av etikkarbeidet i Statens pensjonsfond - Utland Behandlet
8. feb 2010 Valg av medlem til Norges Banks representantskap Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap Behandlet