Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å sikre pasientene raskere helsehjelp og flere valgmuligheter vil Høyre ta initiativ til etablering av et skandinavisk samarbeid om utredning og behandling av sjeldne og krevende sykdommer hvor kunnskap, kompetanse og utrustning er svært ressurskrevende. Partiprogram HELSEVESEN NORDISK SAMARBEID SYKDOMMER
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre utrede mulighet for samhandling på tvers av landegrensene, bl.a. når det gjelder skolegang og skolekretser. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre støtte et operativt begrunnet og praktisk nordisk forsvarssamarbeid som er komplementært til samarbeidet med våre allierte i NATO. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Nordisk Råd som et koordineringsforum for nærområdepolitisk samarbeid i Europa. Partiprogram NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil øke samarbeidet med andre land, særlig i nordområdene, for å få felles internasjonale mål for kontroll og uttak. Partiprogram FISKERIER NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre og videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte fag. Partiprogram KULTUR NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil utvikle en robust struktur for transport, energi- og kommunikasjonsoverføring mellom landene i nord. Partiprogram NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke og videreutvikle det nordiske samarbeidet, herunder Nordisk Råd. Partiprogram NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for eit tettare nordisk forsvarssamarbeid blant anna når det gjeld ressursovervaking, deltaking i internasjonale operasjonar, materiellinnkjøp, øvingar, skytefelt og utdanning. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at Samisk høgskole skal utvikles til et nordisk samisk universitet. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg heller medverkar til ein nordisk styrke i FN-regi framfor deltaking i den nordiske militære innsatsgruppa til EU. Partiprogram EU/EØS FN NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå samisk representasjon i nordiske og regionale samarbeidsorganer som Nordisk Råd og Barentsrådet. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener de nordiske landene over tid bør inngå et tett forsvarspolitisk samarbeid for gjensidig forsvar av de nordiske landenes suverenitet og territorier. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å erstatte medlemskapet i NATO med et utvidet nordisk samarbeid og en defensiv nordisk forsvarspakt. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil ta initiativ til en skandinavisk, uavhengig evaluering av bistanden. Partiprogram NORDISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke det nordiske språksamarbeidet. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere et nordisk samarbeid om avanserte behandlingsmetoder som sikrer at norden raskt kan utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Partiprogram HELSEVESEN NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke det nordiske samarbeidet i praktisk diplomati, gjennom tettere koorinering, samlokaliserte utenriksstasjoner og større grad av ansvarsdeling der det er mulig. Partiprogram NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle samarbeidet i Norden videre og ta initiativ til felles nordisk innsats i internasjonale fora. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en videre utdyping av det nordiske samarbeidet. Partiprogram NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og forsterke det nordiske forsvarssamarbeidet gjennom materiellanskaffelser, deltakelse i internasjonale operasjoner, utdanning, overvåking, beredskap og krisehåndtering og arktiske spørsmål. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SAMFUNNSSIKKERHET UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for et tettere nordisk forsvarssamarbeid blant annet når det gjelder ressursovervåkning, deltagelse i internasjonale operasjoner, materiellinnkjøp, øvelser, skytefelt og utdanning. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha en full gjennomgang av Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Partiprogram NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsatt samarbeide nært med allierte i NATO og EU og videreutvikle det militærfaglige og forsvarspolitiske samarbeidet med Sverige og Finland. Partiprogram EU/EØS FORSVAR NATO NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Nordisk råd som et koordineringsforum og institusjonens evne til å opptre som utenrikspolitisk aktør. Partiprogram NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennom Nordisk råd øke støtten til felles nordiske film- og TV-produksjoner, og øke muligheten til å se hverandres TV-kanaler for å øke språklig og kulturell forståelse mellom nabolandene. Partiprogram KULTUR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke det nordiske samarbeidet om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Partiprogram NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge deltar aktivt i Barentssamarbeidet og Arktisk Råd. Partiprogram NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for et sterkere fellesnordisk forsvarssamarbeid, for på den måten å spare utgifter ved å samkjøre materiellstandarer og øke den gjensidige avhengigheten. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre forholdet og styrke samarbeidet med våre naboer. Vi ønsker å innlede samtaler med Russland om å demilitarisere Kola-halvøya og Finnmark, og å avslutte i henhold til internasjonale traktater levering og overføring av militær etterretning fra Svalbard og Antarktis. Vardø-radaren må i sin helhet under norsk kontroll. Kulturutvekslingen med Russland må utvides. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det nordiske samarbeidet om krise- og beredskapsarbeid. Regjeringserklæring FORSVAR NORDISK SAMARBEID REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle det nordiske forsvars- og sikkerhetssamarbeidet, spesielt knyttet til praktisk styrkeproduksjon. Samarbeidet skal utvikles innenfor rammen av NATOs Partnerskap for Fred (PfP) og NORDEFCO, som et supplement til landenes forankring i NATO og EU. Regjeringserklæring FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere et samarbeid på tvers av grensene når det gjelder samiske språk. Regjeringserklæring NORDISK SAMARBEID SAMER SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det nordiske språksamarbeidet. Regjeringserklæring NORDISK SAMARBEID SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil, jf samarbeidsavtalen, bidra til å styrke det parlamentariske samarbeidet i Nordisk Råd. Regjeringserklæring NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi støtte til videreutvikling av et felles nordisk ressurssenter for samiske språk. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Nordisk råd som et koordineringsforum og institusjonens evne til å opptre som utenrikspolitisk aktør. Partiprogram NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke det nordiske sikkerhetspolitiske samarbeidet. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil søke å bevare et godt forhold til Russland og legge til rette for økt lokalt samarbeid på tvers av grensen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samisk filmsatsing med økt nordisk samarbeid. Partiprogram KULTUR NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke det nordiske forsvarssamarbeidet som et supplement til NATO-alliansen og ta initiativ til en nordisk forsvarskommisjon. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det nordiske samarbeidet i Europa, og ta flere felles nordiske globale initiativ. Partiprogram NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta nye skritt i å utvide og fordype det nordiske samarbeidet på sentrale områder for en moderne økonomi, miljøteknologi, klimapolitikk, infrastruktur, og reformer innen utdanning og forskning. Partiprogram NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å bruke vårt fulle medlemskap i Det europeiske sosialdemokratiske partiet (PES) til å fremme våre syn på Europas utvikling. Partiprogram EU/EØS NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at Arktisk råd utvikles videre, med fokus på bærekraftig næringsvirksomhet, sterkere lokal og regional innflytelse, en mer aktiv rolle i å møte klimautfordringene, og et økt engasjement knyttet til havrommet. Partiprogram MILJØVERN NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet med Sverige og Finland i nord. Partiprogram NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle det internasjonale og interregionale Barentssamarbeidet. Partiprogram NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle det norsk-russiske samarbeidet i Barentsregionen med særlig vekt på folk-til-folk-samarbeidet, kulturutveksling, utdanningssamarbeid og samarbeid om næringsutvikling. Partiprogram NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje, samt utvikle det nordiske samarbeidet om pant. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en felles nordisk forvaltningsplan som sikrer rovdyrenes langsiktige overlevelse både i Norge og Norden, videreføre ulvesonen og øke bestandsmålet på samtlige rovviltarter basert på faglige anbefalinger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for mer forskningssamarbeid mellom de nordiske universitetssykehusene og styrke nordisk samarbeid mellom sykehus. Partiprogram HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte håndverksfag i kulturfeltet. Partiprogram KULTUR KULTURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle et nærmere forsvarssamarbeid med de nordiske landene. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle samarbeidet med alliansepartnere om anskaffelser av forsvarsmateriell. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet i Nordområdene for å sikre bærekraftig forvaltning av naturressurser og varig fred. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle infrastrukturprosjekter for en sikker og miljøvennlig transport, energioverføring og kommunikasjon mellom land og hav i nord. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle en forbedret søk- og redningstjeneste sammen med nabostatene i takt med øket skipstrafikk. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SIKKERHET TIL SJØS SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot introduserte arter og tungolje i polare strøk. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke den miljø og sikkerhetspolitiske beredskapen i takt med økt transport gjennom Nordøstpassasjen. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette å styrke innsatsen for akademisk frihet internasjonalt, primært ved å støtte en permanent Students at Risk-ordning, og forbedre overvåknings- og uttaksmetodene gjennom UD. SV vil også støtte opp under ikke-statlige organisasjoners arbeid med å spre ordningen til andre land, primært i Norden. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke forsvarssamarbeidet i Norden. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde og styrke den bilaterale dialogen om nordområdene med Russland. Partiprogram NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) som et tillegg til samarbeidet med våre allierte i NATO. Partiprogram FORSVAR NATO NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke det nordiske språksamarbeidet. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil prioritere utviklingen av det digitale indre markedet høyt i vårt samarbeid med EU og styrke det nordiske samarbeidet om digitalisering. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for havneutvikling i Nord ut fra et strategisk nordområdeperspektiv. Partiprogram HAVNER NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde den nordiske passfriheten. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for et tettere nordisk forsvarssamarbeid blant annet når det gjelder ressursovervåkning, deltagelse i internasjonale operasjoner, materiellinnkjøp, øvelser, skytefelt og utdanning. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppen i EU. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere større, sammenhengende nasjonalparker og verneområder på tvers av landegrensene i Norden, særlig på Nordkalotten. Partiprogram NATURVERN NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil være en pådriver for en nordisk samekonvensjon for å lette samhandling og styrke samisk kultur på tvers av landegrensene. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, blant annet innen informasjonsdeling, øvelser og samarbeid om utvikling og innkjøp av utstyr. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil, jf samarbeidsavtalen, ta en aktiv rolle i Nordisk Ministerråd. Regjeringserklæring NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at jernbanenettet skal utvides, kobles sammen med svenske og finske linjer, og nå til blant annet Tromsø og Kirkenes. Alle eksisterende baner skal oppgraderes med flere krysningsspor, flere parallelle spor og mer effektive terminaler. Tromsø-Narvik bygges først. Jernbaneutbygging i nord må ta hensyn til reindriften. Partiprogram JERNBANER NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for samarbeid med Sverige og Danmark for å koble norsk høyhastighetsjernbane til kontinentet. Partiprogram JERNBANER NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil at forslaget til nordisk samekonvensjon som nå foreligger, må endres til å inkludere samiske rettigheter til naturressursene. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at samene skal ha fast representasjon i Nordisk råd og kunne delta i parlamentarisk arbeid over landegrensene på Nordkalotten og at konsultasjonsretten til samene som urfolk i saker som gjelder dem må overholdes. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil at også de svenske samebyene som tradisjonelt driver grenseoverskridende reindrift, må sikres deltakelse i denne forvaltninga i de områder i Troms og Nordland der de tradisjonelt har drevet sin næring. Partiprogram NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil melde Norge ut av NATO og jobbe for en nordisk forsvarsallianse med Sverige, Danmark, Finland og Island. Arbeide for at NATO legges ned. Partiprogram FORSVAR NATO NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å få på plass norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Regjeringserklæring NORDISK SAMARBEID REINDRIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for undertegning og ratifisering av Nordisk Samekonvensjon. Regjeringserklæring NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte håndverksfag i kulturfeltet. Regjeringserklæring KULTUR NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre fellesnordisk språkforståelse ved å arbeide for at film og fjernsyn sendes tekstet, ikke dubbet, når programmet er statlig finansiert eller støttet. Regjeringserklæring KRINGKASTING NORDISK SAMARBEID SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta initiativ til en skandinavisk jernbanestudie i samarbeid med Sverige og Danmark. Regjeringserklæring JERNBANER NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) der det er naturlig, som et supplement til samarbeidet med våre allierte i NATO. Regjeringserklæring NATO NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre et nært nordisk samarbeid. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en aktiv nordområdepolitikk og styrke samarbeidet mellom både landene i Arktis og med EU for å forebygge og begrense naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer. Regjeringserklæring EU/EØS NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre arbeidet med en felles digital ID-løsning for nordiske statsborgere. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NORDISK SAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
16. jun 2020 Nordisk samarbeid Til behandling
16. jun 2020 Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten i 2019 Til behandling
5. feb 2020 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
3. okt 2019 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
6. jun 2019 Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.) Behandlet
6. jun 2019 Samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.) Behandlet
2. jun 2019 Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018 Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. nov 2018 Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfo Behandlet
8. okt 2018 Valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
28. mai 2018 Nordisk samarbeid Behandlet
26. feb 2018 Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd Behandlet
12. feb 2018 Valg av nytt varamedlem til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet Behandlet
16. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
18. jun 2017 Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
27. mar 2017 Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016 Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om å reforhandle eller si opp lakseavtalen med Finland Behandlet
18. jan 2017 Valg av nytt varamedlem til Nordisk råd Behandlet
9. jan 2017 Nordisk samarbeid Behandlet
9. jan 2017 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2015-1. halvår 2016 Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet Behandlet
17. okt 2016 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
18. jan 2016 Nordisk samarbeid Behandlet
18. jan 2016 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2014-1. halvår 2015 Behandlet
16. des 2015 Suppleringsvalg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
19. okt 2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
17. jun 2015 valg av nytt medlem og nytt varamedlem til Nordisk Råd Behandlet
9. jun 2015 Samtykke til inngåelse av avtale av 8. april 2015 mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater Behandlet
4. feb 2015 Nordisk samarbeid Behandlet
4. feb 2015 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2013-1. halvår 2014 Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
20. okt 2014 Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
24. mar 2014 Innstilling fra valgkomiteen om nytt valg av varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd Behandlet
12. feb 2014 SAS AB - innhenting av hybridkapital Behandlet
15. jan 2014 Nordisk samarbeid Behandlet
15. jan 2014 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2012-1. halvår 2013 Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
23. okt 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om fellesnordisk landinfo Behandlet
20. mai 2013 Representantforslag om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater Behandlet
29. apr 2013 Redegjørelse av forsvarsministeren om status for nordisk forsvars- og sikkerhetssamarbeid Behandlet
18. mar 2013 Samtykke til inngåelse av nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012 Behandlet
11. feb 2013 Endring i representasjonen i Nordisk Råd Behandlet
16. jan 2013 Nordisk samarbeid Behandlet
16. jan 2013 Årsrapport til stortinget fra stortingets delegasjon til Nordisk Råd Behandlet
11. des 2012 SAS AB - deltagelse i trekkfasilitet Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
24. okt 2012 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
14. jun 2012 Innstilling fra valgkomiteen om endring i representasjonen i Nordisk Råd Behandlet
28. mai 2012 Inngåelse av avtale om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS) Behandlet
23. apr 2012 Redegjørelse av fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren om arbeidet med å fjerne grensehindre i Norden Behandlet
5. mar 2012 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd Behandlet
5. mar 2012 Nordisk samarbeid Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2011 Suppleringsvalg av et varamedlem til Nordisk Råd Behandlet
11. des 2011 samtykke til inngåelse av avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om utredning av hjemmel for klarering av opphavsrettigheter fra andre land, tverrterritorial klarering Behandlet
30. nov 2011 Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) Behandlet
30. nov 2011 Samtykke til inngåing avavtale 28. juni 2006 mellom EU, Island og Noreg om overleveringsprosedyre mellom partane Behandlet
14. nov 2011 SAS AB - konvertible obligasjonslån Behandlet
26. okt 2011 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd Behandlet
8. jun 2011 Lov om elsertifikater Behandlet
8. jun 2011 Representantforslag om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater Behandlet
16. des 2010 Endring i representasjonen i Nordisk Råd Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
11. nov 2010 Representantforslag om en fellesnordisk imamutdannelse Behandlet
27. okt 2010 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd Behandlet
27. okt 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd Behandlet
27. okt 2010 Nordisk samarbeid Behandlet
2. jun 2010 Representantforslag om småkraftverk i overgangsordningen for grønne sertifikater Behandlet
24. mai 2010 Lån frå den norske staten til den latviske staten Behandlet
24. mar 2010 SAS AB- konvertibelt obligasjonslån Behandlet
24. mar 2010 SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag om bistand til Island uavhengig av IceSave-avtalens skjebne Behandlet
6. jan 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd Behandlet
6. jan 2010 Nordisk samarbeidd Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
21. okt 2009 Nordisk Råd Behandlet