Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil stanse tapet av biologisk mangfold og øke barskogvernet. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil fullføre verneplanen for nasjonalparker. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha levedyktige rovdyrstammer i Norge, og utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning slik at konfliktnivået blir redusert. Vi vil ha gode erstatningsordninger. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil trappe opp kalking av vassdrag. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en nasjonal hovedregel om forbud mot bygging av hytter og fritidsboliger på snaufjellet. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke kunnskapen om konsekvensene av vern og sikre lokal medvirkning i vernesaker. Det er viktig at det legges til rette for verdiskaping i tilknytning til verneområdene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre videreføre en politikk for en bærekraftig fiskeriforvaltning og styrke innsatsen mot ulovlig fiske gjennom Kystvakten og fiskerikontrollen. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke havbruksnæringen vil Høyre trappe opp arbeidet med å fjerne lakseparasitter fra norske vassdrag og fjorder. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre Legge til grunn at erstatningen skal være den samme for alle kategorier av vern, så lenge det legger begrensninger på bruken. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre revidere lov om motorisert ferdsel i utmark og gi lokale myndigheter økt forvaltningsrett. Partiprogram KOMMUNER LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre at bygg og anlegg tilknyttet utmarksnæringen skal inngå i plan- og bygningslovens definisjon av stedbunden næring. Partiprogram BYGNINGSVESEN LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke skogbruket vil Høyre at økt skogvern skal basere seg på frivillig vern og bruk av statens skoger som kompensasjon til dem som må verne. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke reiselivsnæringen vil Høyre gi kommunene større muligheter for å legge til rette for miljøvennlig reiselivsvirksomhet også innenfor vernede områder. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN REISELIVSNÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke reiselivsnæringen vil Høyre gi kommunene større frihet til å regulere snøscooterkjøring og revidere lov om motorisert ferdsel i utmark. Barmarkskjøring bør ha sterke begrensninger for å hindre skade på naturen. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gi kommunene forvaltningsansvaret for lokale verneområder. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre sikre vern av et representativt utvalg av norsk natur, herunder også marine verneområder. Områder som sikres for allmennheten, må også forvaltes på slik måte at det legges til rette for friluftsliv og vernes gjennom bruk. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre øke bevilgningene til skogvern for å sikre det biologiske mangfoldet. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre sikre økt lokal medvirkning i vernearbeidet. Det skal være mulig å kombinere lokal næringsutvikling med vern av viktige naturområder. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre øke innsatsen for å hindre innførsel og videre spredning av arter som ikke hører hjemme i norsk natur. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre ha en gjennomgang av naturvernlovgivningen med tanke på en modernisering, der bruk og ivaretakelse av ressurser i større grad spiller på lag gjennom privat eiendomsrett og lokal råderett. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre forvalte innsjøer og vassdrag slik at ferskvannsreservoar, fiske- og rekreasjonsområder sikres for fremtidige generasjoner. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre støtte tiltak mot global avskoging og for skogreising i Norge og internasjonalt. Legge større vekt på klimapolitiske mål i oppbyggingen og utnyttelsen av norske skoger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre samiske interesser i verneområder som berører samisk bosetting. Partiprogram NATURVERN SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette petroleumsfrie soner for å sikre at oljeutvinning ikke skal foregå i sårbare havområder der miljøhensyn taler for at slik aktivitet er uforsvarlig. Partiprogram FORURENSNING NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det snarest mulig opprettes et senter for oljevern i Nord-Norge og at oljevernberedskapen bygges ut langs hele kysten. Partiprogram FORURENSNING NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre "ja-takk- prinsippet” for uadressert reklame per post. Partiprogram NATURVERN POST
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for overgang til handleposer som er laget av nedbrytbart materiale eller er egnet til gjenbruk. Partiprogram NATURVERN VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilstrekkelig barskogvern og øke vernetempoet av gammelskog/barskog betydelig, og legge til rette for en raskere verneprosess. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsatt ha en restriktiv politikk for motorferdsel i utmark. Det må være gode ordninger for forsvarlig nyttekjøring, kjøring til og fra hytte og traseer for snøscooterklubber og lignende i områder der dette ikke har store negative miljøkonsekvenser. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge om erstatningsordningene for barskogvern til årlig erstatning, som justeres i takt med verdien av tilveksten av skogen, for å øke vernetempoet og samtidig sikre langsiktighet for berørte eiendommer. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre allemannsretten, og allmennhetens adgang til strandsonen blant annet ved erverv av friluftsområder og videreføre gratis jusshjelp til kommuner som vil fjerne ulovlige ferdselshindre i strandsonen. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre tilskuddordningene for friluftslivstiltak. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere gode ordninger for forsvarlig bruk og vedlikehold av turstier etc i verneområder. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil heve aldersgrensen for gratis innlandsfiske fra 16 til 18 år. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene, men vurdere om nødvergebestemmelse er dekkende, og om disse skal utvides til å gjelde ved direkte rovdyrangrep på jakthunder og husdyr på innmark. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at naturmangfoldloven skal gi en sterk beskyttelse for det biologiske mangfoldet på land og i vann. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at strømforsyning i større grad skal legges som sjøkabel, der dette er mulig, slik at man i størst mulig grad unngår kraftlinjer over land. Partiprogram ELEKTRISITET NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre grunneierne gode erstatningsordninger i forbindelse med arealvern. Staten må stille seg positiv til frivillige og langsiktige verne- og skjøtselsavtaler, som både sikrer vern av områder og langsiktig økonomi for gården. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge legger til rette for og deltar i en verdiskaping av de naturressurser som finnes i nordområdene innenfor en bærekraftig ramme. Partiprogram NATURVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Venstre Venstre vil doble bevilgningene til treprogrammet for å sikre en raskere overgang til fornybare materialer. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil systematisk kartlegge artsmangfoldet, tilsvarende det arbeidet som gjøres i Sverige. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre lokal medvirkningsrett i verneprosesser, grunneiers rett til erstatning og hjelp til omlegging av drift der det er nødvendig. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre sårbar og spesiell natur og de siste gjenværende store naturområdene gjennom en ny og mer ambisiøs verneplan for fastlandet. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere flere regionale natur- og kulturparker for å ta vare på natur- og kulturlandskapene og sikre en ansvarlig bruk av arealene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre at små og verdifulle naturområder i og nær tettbygde strøk ikke nedbygges. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre viktige kulturlandskap mot gjengroing. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil øke skogvernet fra dagens 1,4 prosent til 4,5 prosent av skogområdene og sikre at grunneiere får erstatning for tap av næringsinntekt. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil at staten verner all verneverdig skog på statens grunn. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene (jerv, ulv, bjørn, gaupe, kongeørn). Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil bruke økonomisk stimulans for å redusere sauehold i områder der ulven yngler. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi erstatning for tapte beitedyr på en måte som stimulerer forebygging av tap. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre vern mot petroleumsaktivitet, inkludert seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen, på Møresokkelen og Tromsøflaket, og i sårbare havområder utenfor kysten av Sørlandet og Finnmark, inkludert Goliatfeltet. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil ikke åpne for leteboring eller utlysing av blokker i noe havområde før en samlet forvaltningsplan for de aktuelle områdene er utarbeidet. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke oljevernberedskap, havariberedskap og overvåking av kystmiljøet. Partiprogram NATURVERN SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Venstre Venstre vil intensivere kartlegging og nødvendig vern av kaldtvannskorallrev. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil iverksette tiltak for å sikre vekst i den nordatlantiske villaksstammen. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil følge de vitenskapelige rådene for fiskekvoter, og om nødvendig forby fangst av visse arter eller med visse redskaper eller i visse områder. Partiprogram FANGST HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil kartlegge det biologiske mangfoldet i sjø i alle kystkommunene. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil stille krav om en samlet strandsoneplan i alle landets kommuner, med lokal frihet uten statlig overstyring når slike planer først er godkjent. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil være svært restriktiv med å tillate hyttebygging over skoggrensen. Partiprogram BOLIGSAKER NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil ha strenge nasjonale begrensninger for bruken av snøskutere og andre motoriserte terrengkjøretøy og gi kommunene mulighet til å begrense bruken ytterligere. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil revidere rikspolitiske retningslinjer i strandsonen for å styrke vern av naturgrunnlag, kulturlandskap og rekreasjonsmuligheter. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det må gjennomførast ei konsekvensutgreiing av vernepolitikken før det blir vedteke nye nasjonalparkar eller andre større freda utmarksområde. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at artsdatabanken og kommunane må tilførast dei midlar som trengst for å registrere og kartfeste det biologiske mangfaldet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil halde fram arbeidet med å utvikle nasjonale handlingsplanar for truga artar. Planane skal utviklast i samarbeid med grunneigarar, kommunar og andre berørde partar. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil nedkjempe framande artar som er kunstig innførde i norsk natur og som uroar den naturlege balansen i økosystema. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere eit stramt regelverk som hindrar import og etablering av framande artar i norsk natur. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prioritere skjøtsel av noverande verneområde. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre verdifulle naturområde, kulturlandskap og dyrka mark i og nær tettbygde strøk mot trugsmål om nedbygging. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil betre eventuelle verneprosessar gjennom å lovfeste at dei skal gjennomførast i samarbeid med lokalsamfunn og grunneigarar. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vere tydelegare på kva som er formålet med vernet i dei ulike områda. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at verneområde som er oppretta for å ta vare på enkeltartar bør reviderast jamleg for å vurdere om dei framleis fyller formålet med vernet. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for at det samtidig med vedtak om vern blir løyvt pengar til utarbeiding av forvaltingsplan og skjøtsel av området i åra som kjem. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vidareføre ordninga med frivillig vern i samarbeid mellom Miljøverndepartementet, skogeigarane og dei einskilde fylka gjennom samarbeidsorgan der alle partar er representerte, og der ein i størst mogeleg grad vurderer alternativ til vern. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil flytte ansvaret for områdevern frå fylkesmannen til regionalt folkevalt nivå. Partiprogram FYLKER NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil endre ordninga med mellombels vern slik at skog ikkje kan vernast mellombels i meir enn eitt år. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje full erstatning for areal som blir verna eller mellombels verna etter naturvernlova og innføre ei ordning med nærings- og naturfond der det er aktuelt. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at både nasjonalparkar og landskapsvernområde skal kunne forvaltast lokalt der det er ønskje om dette. Med lokal forvalting og tilrettelegging vil ein oppnå å skape større forståing for kva verneområda har å seie i lokalsamfunna rundt dei store verneområda. Oppgåva til staten må primært vere å føre tilsyn med den lokale forvaltinga. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke støtta, både den som gjeld økonomi og kompetanse, overfor kommunar som har fått store areal verna av staten. Støtta blir bruka til forsvarleg forvalting, som også medverkar til næringsutvikling i kommunen. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil la midlane som blir løyvde til skjøtsel og bruk av verneområdet gå direkte til den lokale eller regionale vernestyresmakta, slik at denne kan vurdere om midlane skal nyttast til stillingar eller tiltak. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at verna område i større grad skal kunne nyttast til friluftsformål og tradisjonell hausting av ressursar og turistverksemd så lenge aktiviteten ikkje forringar naturverdiane som vernet blei oppretta for å ta vare på. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere det attraktivt for grunneigarar og lokalsamfunn å delta med god forvalting, skjøtsel og vern om norsk natur. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at i den grad det er naudsynt å verne meir skog enn gjennom frivillige avtalar, skal dette i fyrste rekkje skje på eigedomane til Statskog og Opplysningsvesenets fond. Ved vern av område på statleg grunn skal eventuelle bruksrettar bli erstatta på lik line med privat grunn. Rettar som ikkje blir omfatta av vernet skal vidareførast. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje innsatsen med å ta vare på verneverdig kulturlandskap. Eit aktivt landbruk over heile landet er det beste verkemiddelet i dette arbeidet, men ein må også sjå på tiltak for å sikre kulturlandskapet i utmarksområde som i dag ikkje er i aktiv drift. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil føre ein restriktiv jordvernpolitikk med sterke avgrensingar og føringar for omdisponering av dyrka mark. Heimle varig vern av dyrka jord gjennom jordlova. Partiprogram JORDBRUK NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha ei betre regulering av hjortestamma slik at ein reduserer avlingsskade og at stamma er tilpassa vinterbeitet til dyra. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha større lokal styring over motorferdsel i utmark. Kommunar må blant anna få høve til å opprette avgrensa løyper for fritids- og rekreasjonskøyring med snøskuter gjennom prosessar heimla i plan- og bygningslova. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at motorferdselslova må ta omsyn til næringsutvikling i utmark, og dessutan til utøving av kulturbasert tradisjonell hausting og at ei ny motorferdsellov er så ubyråkratisk som mogeleg. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det blir oppretta eit nytt direktorat for fjellforvalting som overtek oppgåver knytte til fjellforvalting som i dag ligg til Direktoratet for naturforvalting. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil omorganisere SNO slik at ein i (verne)område med statsallmenningar lovfestar retten til lokale fjelloppsyn underlagte fjellstyra/interkommunale utmarksstyre. SNO kan vareta skjøtsel og oppsyn på område utanfor statsallmenningar. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for internasjonalt samarbeid når det gjeld sikring av levedyktig bestand. Bernkonvensjonen opnar for at "kontraherande" partar (land) kan samarbeide. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha eigne norske bestandar av jerv, bjørn, ørn og gaupe, men storleiken på desse må kunne regulerast ut frå lokale omsyn, slik at det ikkje blir ulemper for beiting og annan bruk av utmarka. Partiprogram LANDBRUK LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha ynglingar av ulv i Noreg på lik line med innvandra artar som til dømes mårhund og villsvin. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil maksimum fem årlege ynglingar av bjørn og maksimum femten årlege ynglingar av jerv. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil redusere bestandsmålet som er vedteke for bjørn. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje lokal og folkevalt styresmakt i den praktiske rovviltforvaltinga. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha ein sterkare nødverjerett som gjeld alle artar, også ved åtak på hund. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta ut rovvilt som oppheld seg i busette område. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha ei betre bestandsregistrering. Det må utarbeidast årlege estimat av faktisk bestand som skal liggje til grunn for forvaltinga, i tillegg til minimum dokumentert førekomst. Alt rovvilt i Noreg må telje med i bestandsregistrering og om målet er nådd. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ikkje ha forvaltingsområde som kjerneområde eller soner, det vil seie kunstige inndelingar på kart. Praktiseringa av soneringspolitikken har vist at dette ikkje fungerer. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre økonomisk kompensasjon for enkeltpersonar, lokalsamfunn og næringsdrivande som blir berørt. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil greie ut følgjene som rovvilt har for endra livskvalitet hos innbyggjarane, og for økonomien til enkeltpersonar, næringar, bygdesamfunn, kommunar og fylke. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje Mattilsynet rett til å gripe inn i samsvar med viltlova. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at staten skal ha det økonomiske ansvaret ved felling av rovvilt. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at samisk og skogfinsk kultur ikkje må forringast på grunn av for stort tal rovvilt. Partiprogram NATURVERN SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre naudsynte løyvingar til førebyggjande tiltak og erstatningar for alle utmarksnæringar. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opne for effektivt uttak av skadedyr sjølv om dei regionale bestandsmåla ikkje er nådde. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil verne om allemannsretten. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha ein differensiert politikk for å verne viktige rekreasjonsområde i pressområde og sikre ein fornuftig bruk i spreiddbygde strøk. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for auka tilgjeng for alle gjennom å leggje til rette for ferdsel i utmark uavhengig av funksjonsnivå. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til at byar kan leggje til rette for grøne område og friluftsområde for innbyggjarane. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre og leggje til rette for etablering av fleire kolonihagar. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fortette busetjinga i tettstader og byar for å skjerme viktige naturtypar og matjord. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil halde fram arbeidet med statleg stønad til sikring og oppkjøp av mykje brukte friluftsområde. Offentlege friluftsområde må i større grad oppgraderast og gjerast tilgjengeleg for alle. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ikkje gje høve til å ta patent på liv, planter, dyr og mikroorganismar. Norsk patentlovgjeving må skjerpast for å vareta dette. Dette inneber både ein gjennomgang og revurdering av de avtalar som Noreg er ein del av (EU sitt patentdirektiv og den Europeiske patentorganisasjonen), og det inneber at dei avbøtande tiltaka som finst i Noreg i dag skal brukast aktivt. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre allemannsretten og allmennhetens tilgang til frilufts– og naturområder. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil begrense seismikk i området. Seismikkskyting skal skje i forståelse med fiskeriorganisasjonene, i samarbeid med Havforskningsinstituttet og basert på god kunnskap og konsekvensvurdering. Partiprogram NÆRINGSLIV NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke forskningen på seismikk og dens effekter på fisk og yngle- og gyteområder. Partiprogram FORSKNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fullføre kartlegging av havområdene, spesielt rundt Bjørnøya og Svalbard. Partiprogram NATURVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fastsette totalkvoter for de ulike fiskeriene over lengre perioder med hensyn til mål om en langsiktig høsting av ressursene. Partiprogram FANGST NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre et fiske med redskaper som best ivaretar en bærekraftig ressursforvaltning, slik som passive og selektive redskaper. Partiprogram FANGST NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre tidsbegrensede vernesoner for ungfisk og i større grad verne viktige gyteområder for skadelig aktivitet. Partiprogram FANGST NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennom økte økonomiske virkemidler stimulere til økt høsting og fangst på bestandene av sel og hval, for igjen å kunne øke bestandene av matfisk og ta vare på norske fangsttradisjoner og fangstmiljø. Partiprogram FANGST NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil redusere utbredelsen av kongekrabbe langs kysten. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil legge til rette for økt fangst av taskekrabbe etter hvert som bestanden sprer seg nordover og ha økt markedsføring av produktene. Partiprogram FANGST NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forby bunntråling på korallrev. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde forbudet mot utkast av fangst. Partiprogram FANGST NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke forskningsinnsatsen på konsekvenser av seismikkundersøkelser og forby seismisk aktivitet i gytetida i viktige gyteområder, blant annet for torsk, sei og sild. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at klimapolitiske vurderinger ved energibruk og utslipp tillegges større vekt i fornyelsen av flåten. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at når det ligger til rette for det, må Mattilsynet og Fiskeridirektoratet legge inn buffere i kystsonen som kan virke som effektive sperrer mot sykdomsspredning. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at for å redusere omfanget og risiko ved eventuelle havari, må det snarest settes maksimalgrenser for merdenes størrelse. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre en nasjonal, eventuelt internasjonal merkeordning, i samarbeid med FN, som dokumenterer at fisken er fanget på bærekraftig måte og ikke truer bestanden. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at Noreg tek eit leiande ansvar i nord for tryggingspolitisk vernebuing, miljø- og ressursovervaking og redningsvernebuing i samarbeid med dei andre nordiske landa, Nato og Russland. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge nye og rehabilitere eksisterende parkanlegg. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til å utvikle naturbruksstrategier som respekterer både vernekvaliteter og lokalsamfunnets behov for verdiskaping. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en fortsatt restriktiv politikk i forhold til motorisert ferdsel i utmark. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Hyttebygging og utbygging av turistanlegg må foregå slik at det tas hensyn til naturen, og må ikke gå på bekostning av leveområder for truede arter og sårbare naturtyper. SV vil arbeide for rikspolitiske retningslinjer som bidrar til dette. Partiprogram BYGNINGSVESEN NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I tillegg legger SV vekt på kunnskapsbasert forvaltning, og vil derfor satse langt mer enn i dag på bedre kartlegging og økt kunnskapsnivå om det norske naturmangfoldet. Partiprogram NATURVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å verne om naturmangfoldet i Norge vil SV arbeide for å sikre levedyktige bestander av alle arter som naturlig hører hjemme i Norge, blant annet ved å sikre de utrydningstruede artene. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I tråd med FNs mål arbeider SV for at minst 4,6 prosent av den produktive skogen vernes, forutsatt at de viktigste områdene for naturmangfold sikres. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at Forsvaret ikke skal legge under seg nye naturområder. Partiprogram FORSVAR NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil forvalte kongekrabben som en uønsket introdusert art, og fritt fiske vil være et tiltak for å holde bestanden så langt nede som mulig. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å etablere flere vernede kyst-/havområder langs kysten for sikre trygge oppvekstområder, naturmangfold og viktige referanseområder for forskning på våre forvaltningsregimer. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at bevaring av naturmangfold, spesielt i utsatte regnskogsområder, gjøres til en prioritert oppgave i norsk utviklingspolitikk. Partiprogram NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil hegne om og styrke denne [allemannsretten] i tråd med samfunnsutviklinga. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Vi arbeider for en revisjon av Friluftsloven som blant annet gjør fri ferdsel i strandsonen til hovedregel, tar retten til sanking inn i loven, og gjør at skogplantefelt regnes som utmark. Partiprogram BYGNINGSVESEN NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en grunnlovsfesting av allemannsretten. Partiprogram GRUNNLOVEN NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere midler til kjøp, tilrettelegging og drift av de mest verdifulle friluftslivsområdene. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener viktige bymarker skal vernes etter mønster for vern av Oslomarka. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestander. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil utrydde kongekrabbe utenfor kommersiell sone. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ivareta vår kulturarv og natur gjennom vern tilrettelagt for bruk. Partiprogram KULTURVERN NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ivareta allemannsretten og sikre tilgang til skog og mark. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at grunneier skal motta inntekter fra fiskekort og jaktkort som i dag. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre tilgang til tilstrekkelig strandsone for allmennheten. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at ved verning av store naturområder, bør det i hovedsak være offentlige eiendommer som vernes. Partiprogram NATURVERN STATSEIENDOMMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve kjerneområdet for rovdyr. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil la lokale myndigheter ha ansvaret for rovdyrforvaltningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at grensekryssende rovdyr regnes med i den norske bestandsmålsettingen. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det må pålegges staten å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovviltforvaltning. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres kvotejakt der hvor dette ikke truer den totale bestandens overlevelse. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP gi behandling av smittede vassdrag høy prioritet. Partiprogram NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskningen på hvordan villaks og produksjonen av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere. Partiprogram FORSKNING NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at truede arter og naturtyper gis vern eller tilstrekkelig beskyttelse, slik at våre etterkommere kan oppleve det samme naturmangfoldet som vi kan. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Norsk vannforvaltning skal bli mer helhetlig og økosystembasert. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Utviklingen i oppdrettsnæringen må ta hensyn til villaksen. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide aktivt for å ta vare på kulturlandskapet. Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bruke naturmangfoldloven aktivt for å redusere antall truede arter på gjeldende rødliste og sikre at de mest truede naturtyper får status som utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke skogvernet slik at naturmangfoldet ivaretas. Vern skal så langt som mulig baseres på frivillig vern. Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre den marine verneplanen. Regjeringserklæring HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke skjøtsel og forvaltning av verneområder, samt arbeidet med verdiskaping knyttet til disse. Nasjonalpark- og naturinformasjonssentre må styrkes og nye etableres. Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innføre en naturindeks for Norge som skal kunne presentere naturtilstanden i norske kommuner. Regjeringserklæring KOMMUNER NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre tiltak for å nå miljømålet om god økologisk tilstand i utvalgte vassdrag og kystområder innen 2015. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at de regionale vannforvaltningsplanene skal ha en økosystembasert tilnærming og omfatte miljøpåvirkninger og tiltak i vassdragene og kystområdene. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke tiltakene for å beskytte villaksen og bekjempe biologisk forurensing, blant annet gjennom kalking av vassdrag og bekjempelse av gyro. Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det skal bevilges mer penger til å kjøpe attraktive friarealer og strandområder til allmennhetens bruk, og at hensynet til friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt når Statskog, Forsvaret, Jernbaneverket og Kystverket skal avhende eiendommer med attraktive strandområder, og at de viktigste forblir i offentlig eie. Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fullføre gjennomgangen av lov om motorferdsel i utmark. Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ta sikte på å legge fram en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen. Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil samarbeide med Sverige om bestandsregistrering og fordeling av grenseulv. Ulverevirer i grenseområdet skal regnes inn i det norske måltallet. Regjeringens utgangspunkt for forhandlingene med svenske myndigheter er at grenseulv skal regnes med en faktor på 0,5. Måloppnåelsen (antallet ynglinger) skal ses over flere år i sammenheng. Regjeringen vil på denne bakgrunn foreta en ny vurdering av bestandsmålet for ulv. Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fullføre ny bestandsregistering, og utredningen av modell for beregning av antall ynglinger av bjørn. Regjeringen vil på denne bakgrunn foreta en ny vurdering av bestandsmålet for bjørn. Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil invitere Stortinget til et bredt forlik om bestandsmål for ulv og bjørn. Dette skal skje innen utgangen av 2010. Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gi omstillingsmidler i prioriterte rovdyrområder når dette anses hensiktsmessig. Regjeringserklæring HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det skal være lav terskel for å ta ut hannbjørner som har gjort skade eller som representerer et skadepotensial. Regjeringserklæring HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det skal være lav terskel for å felle ulv som har gjort skade eller som representerer et skadepotensial utenfor ulvesonen. Regjeringserklæring HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at rovviltforvaltningen skjer på en slik måte at antallet ynglinger holdes så nær bestandsmålet som mulig. Der bestandsmålet ikke er nådd skal oppbyggingstakten ta hensyn til nødvendig tid til tilpasninger for beitebrukerne og lokalsamfunnene generelt. Regjeringserklæring HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke overvåking og bestandsregistering av rovdyr betraktelig. Det skal gjennomføres årlig DNA-registrering av bjørn og jerv over hele landet, og den lokale deltakelsen i bestandsregistreringen skal økes. En ny metodikk for bestandsregistrering vil gi oss et bedre anslag over antallet årlige ynglinger av bjørn. Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig- og erfaringsbasert kunnskap. Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr skal ha overordnet ansvar for bestandsregistreringen. Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre en evaluering av gjeldende arealdifferensiering i rovviltregionene, blant annet med sikte på bedre geografisk samordning av områder som er prioritert til henholdsvis rovvilt og beitebruk i grenseområdene mellom forvaltningsregionene. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for rein. Regjeringserklæring HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil effektivisere skadefelling av rovvilt. Det offentliges praktiske og økonomiske ansvar for skadefelling skal forsterkes og klargjøres, med sikte på at andelen vellykkede skadefellingsforsøk skal øke. Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at det ved gjennomføring av skadefellingsforsøk i regi av kommunale fellingslag gis nødvendig bistand og veiledning fra Statens naturoppsyn (SNO). Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Deltakere i kommunale fellingslag skal få økonomisk kompensasjon fra første dag. Regjeringserklæring NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil foreta en gjennomgang og iverksette nødvendige tiltak både innenfor rovviltforvaltninga og reindrifta med sikte på å sikre situasjonen for sørsamisk tamreindrift. Regjeringserklæring LANDBRUK NATURVERN SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen skal sørge for en bærekraftig utnyttelse av vannressursene. Regjeringserklæring ENERGI NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Sikkerhet og miljø skal stå sentralt ved tiltak i vassdrag. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil føre en økonomisk politikk som bidrar til fortsatt økonomisk vekst, og veksten må skje innenfor rammen av en bærekraftig utvikling slik at ikke kommende generasjoners muligheter for å dekke sine behov undergraves. En bærekraftig utvikling forutsetter at Norge og andre land forvalter miljø- og naturressursene i et langsiktig perspektiv. Regjeringserklæring MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF mener det må opprettes petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, Mørebankene, og kystnære områder i Skagerak. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener blant annet områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt Mørekysten, skal gjøres til varig vernede petroleumsfrie områder. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Vår ambisjon er at Norge skal bli det første landet i verden til å stoppe tap av plante- og dyrearter. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke bevilgningene til skogvern for å redde truede arter i skog, og vil jobbe for en ny verneplan for å beskytte vassdragsnatur fra fjord til fjell. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV sier ja til evigvarende fiskeriressurser, arbeidsplasser i et mangfoldig næringsliv og uerstattelige naturverdier og nei til oljevirksomhet i disse helt spesielle og sårbare områdene. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Naturmangfoldloven må ligge til grunn for all norsk politikk, og må brukes for å sikre truede arter og naturtyper. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for større ressurser til forvaltning og formidling knyttet til vernet natur. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Verdensarvområder, nasjonalparker, naturreservater, Ramsar- områder og landskapsvernområder gir grunnlag for ny lokal verdiskapning og grønt reiseliv, noe SV vil stimulere. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille oppdrettsnæringen til ansvar for rømt laks, og forby alle former for fiskeoppdrett i nasjonale laksefjorder, samt i ferskvann. Partiprogram FISKERIER NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener at oppdrett gradvis bør fases over i lukkede anlegg i sjø eller på land eller at det tas i bruk andre teknologier som i sammenlignbar grad ivaretar miljøhensynene. Det må stilles strenge krav til dokumentert bærekraft før tildeling av nye konsesjoner kan tillates. Ved sviktende bærekraft må tildelte konsesjoner begrenses. Partiprogram FISKERIER NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bruke naturmangfoldloven for å sikre beskyttelse av truede arter og deres leveområder, både på land og i norske havområder. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økte ressurser til forvaltning av verneområder, kartlegging av naturens mangfold og kapasitet i miljøsaker på kommune- og fylkesnivå. Partiprogram FYLKER KOMMUNER NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en kraftig opptrapping av skogvernet, både gjennom ordningen for frivillig vern og ved å sikre vern av de mest unike og verdifulle naturtypene i skog, slik at vi på sikt oppnår den faglige anbefalingen om å verne ti prosent av den produktive skogen. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et representativt vern av alle norske naturtyper, blant annet gjennom marine verneplaner. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke satsingen på den naturlige skolesekken og opprette flere naturinformasjonssentra med formidlingskompetanse. Partiprogram NATURVERN SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre levedyktige bestander av de store rovdyrene i Norge. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og områder i Barentshavet Sør, ved Møre og Skagerrak status som petroleumsfrie soner. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å opprettholde råfiskloven, styrke deltakerloven og skjerpe kravene til leveringsplikt for trålflåten med refordeling av kvoten dersom plikten ikke overholdes. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bekjempelse av ulovlig, urapportert og uregulert fiske, og arbeide for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Partiprogram FANGST FISKERIER NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for det må stilles strenge krav til dokumentert bærekraft før tildeling av nye konsesjoner. Ved sviktende bærekraft må tildelte konsesjoner begrenses. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke og grunnlovsfeste allemannsretten. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at lov om motorferdsel i utmark og praktiseringen av den skal hindre motorferdsel i utmark som forringer naturopplevelsene ved friluftsliv. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å tillate bruk av lys under ettersøk. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for støtte til arbeidet med å rehabilitere miljø og dyreliv etter oljeutslipp. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil at linjeføring på land gjøres på en skånsom måte og at det settes av tilstrekkelige midler til å unngå konflikter med naturvernhensyn og reiseliv. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til at vannkraftverk skifter til nye turbiner og ny teknologi slik at naturhensyn bedre ivaretas. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gjenopprette og inkludere tilskudd til drenering i de regionale miljøprogrammene. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stanse all nydyrking i myr. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil begrense nydyrking i myr og bevare all myr i områder der denne biotopen er truet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprettholde satsingen på redusert avskoging i utviklingsland, regnskogsatsingen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil følge opp forpliktelsen fra FNs konvensjon for biologisk mangfold og lage en konkret handlingsplan for å ta vare på vårt biologiske mangfold innen 2015. Partiprogram FN MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ha som mål å verne minimum 10 prosent av alle naturtyper, i tillegg beskytte ytterligere 7 prosent av naturverdiene for å følge opp norske forpliktelser etter Nagoyamøtet i 2010. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke skogvernet fra dagens 2 prosent til 5 prosent av skogområdene i løpet av neste Stortingsperiode og sikre at grunneiere får erstatning for tap av næringsinntekt. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil at staten verner all verneverdig skog på statens grunn. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre lokal medvirkningsrett i verneprosesser, grunneiers rett til erstatning og hjelp til omlegging av drift der det er nødvendig. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre sårbar og spesiell natur og de siste gjenværende store naturområdene gjennom en ny og mer ambisiøs verneplan for fastlandet og en ny, utvidet verneplan for vassdrag. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere flere regionale natur- og kulturparker for å ta vare på natur- og kulturlandskapene og sikre en ansvarlig bruk av arealene. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil hindre utplanting av fremmede treslag og andre fremmede planter og arter. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle tilskudd til drift i bratt terreng og andre land- og skogbrukstilskudd som svekker biologisk mangfold. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil kartlegge artsmangfoldet gjennom en ny runde med kommunal kartlegging av naturtyper. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene (jerv, ulv, bjørn, gaupe, kongeørn) gjennom å etablere en felles nordisk forvaltningsplan, som sikrer rovdyrenes langsiktige overlevelse både i Norge og Norden, og der bestandsmål på samtlige rovviltarter økes basert på faglige anbefalinger. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil bruke økonomisk stimulans for å redusere sauehold i områder der ulven yngler. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi erstatning for tapte beitedyr på en måte som stimulerer forebygging av tap. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte etablering av Preikestolen som nasjonalpark. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette flere nasjonalparker og verneområder til havs. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide naturmangfoldlovens virkeområde for marine verneområder til også å gjelde i de norske 200-milssonene. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre vern mot petroleumsaktivitet, inkludert seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen, på Mørefeltene og Tromsøflaket, og i kystnære havområder utenfor kysten av Sørlandet og Finnmark. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gjeninnføre grensen for nærhet til kyst for petroleumsvirksomhet tilbake til 50 km. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ikke åpne for leteboring eller utlysing av blokker i noe havområde før en samlet forvaltningsplan for de aktuelle områdene er utarbeidet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke oljevernberedskap, havariberedskap, slepebåtkapasiteten og overvåking av kystmiljøet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil intensivere kartlegging og nødvendig vern av kaldtvannskorallrev, og utarbeide en strategi for å redusere konflikten mellom fiskeri og vern av korallrev. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre vekst i den nordatlantiske villaksstammen. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre et strengt regelverk for hvor mye oppdrett et fjordøkosystem kan tåle. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil trappe opp innsatsen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre midlertidig reduksjon i fiskekvotene for bestander som ligger betydelig under historiske nivåer, med sikte på større, bærekraftig uttak i fremtiden. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil forby fangst av visse arter eller med visse redskaper i avgrensende områder dersom det er nødvendig for å opprettholde bærekraftig fiskebestander. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne forbudet for bruk av vannscootere i områder hvor bruk av fritidsbåter med motor er tillatt. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil kartlegge det biologiske mangfoldet i sjø i alle kystkommunene. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi tilskudd for å utvikle et alternativ til blyline som kan brukes i fiskerinæringen. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at gruvedrift og gruvedeponier ikke forringer kyst og hav og legge et miljømessig føre-var-hensyn til grunn ved gruvekonsesjoner. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide en plan for nasjonale torskefjorder på linje med nasjonale laksefjorder. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ha strengere krav til gjødsling ved elver og vassdrag. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ha strengere krav til gjødsling ved kystnære områder. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre folk tilgang til nærfriluftsområder, herunder strandsonen, gjennom bruksavtaler, offentlige erverv av områder og allemannsretten. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil revidere de rikspolitiske retningslinjer i strandsonen for å styrke vern av naturgrunnlag, kulturlandskap og rekreasjonsmuligheter. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stille krav om en samlet strandsoneplan i alle landets kommuner, med lokal frihet, uten sentral overstyring når slike planer først er godkjent. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil være svært restriktiv med å tillate hyttebygging over skoggrensen. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ha strenge nasjonale begrensinger for bruken av snøskutere og andre motoriserte terrengkjøretøy og gi kommunene mulighet til å begrense bruken ytterligere. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke aldersgrensen for at barn kan fiske gratis med stang i elver og vann til 18 år. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprettholde Marka-grensen rundt Oslo og andre byer. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre langsiktig og forutsigbar drift av genbankene. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil lage et regelverk som sikrer at mineralutvinning skjer på en bærekraftig måte. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle subsidieordninger som har naturskadelige effekter og bidrar til å redusere Norges muligheter til å nå nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet i Norge. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre vern av et representativt utvalg av norsk natur og marine områder. Områder som sikres for allmennheten må forvaltes slik at det legges til rette for friluftsliv og annen bærekraftig bruk. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke arbeidet med frivillig vern av skog. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for lokal medvirkning i vernearbeidet. Naturverdier bør i større grad forvaltes lokalt, innenfor rammene av nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil tillate næringsvirksomhet i vernede områder så lenge dette ikke går ut ver verneverdiene. Partiprogram NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil avvikle "inngrepsfrie naturområder" (INON) som verktøy i arealpolitikken, omorganisere det statlige miljøbyråkratiet og spesielt vurdere rollen til Direktoratet for naturforvaltning. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil forvalte innsjøer og vassdrag slik at ferskvannsreservoarene og fiske- og rekreasjonsområdene sikres for fremtidige generasjoner. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke arbeidet med å rydde opp i giftige sedimenter i fjorder, elver, havner og innsjøer. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil myke opp forbudet mot bruk av bly til jakt, og tillate bruk på fastmark og over åpent vann. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn i samarbeid med alle våre naboland, innenfor artenes naturlige utbredelsesområde. Innsatsen for å redde den gjenværende norske fjellrevstammen videreføres. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre rovviltrikets punkt om at det ikke skal være rovvilt som representerer skadepotensialet i prioriterte beiteområder og kalvingsområder for tamrein. Partiprogram HUSDYR NATURVERN REINDRIFT
2013-2017 Høyre Høyre vil erstatte reelle tap av beitedyr som følge av rovvilt, samtidig som ordningene må stimulere til forebyggende tiltak og eventuelt driftsomlegginger i de mest utsatte områdene. Rovdyrforvaltningene må i stor grad baseres på lokalt skjønn og lokal utøvelse av myndighet innenfor nasjonale bestandsmål. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil øke innsatsen for å hindre innførsel og spredning av arter som ikke hører hjemme i norsk natur. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil ivareta hensynet til naturmangfoldet, men evaluere virkeområdet og omfanget av naturmangfoldsloven. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene forvaltningsansvaret for lokale verneområder. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil prøve ut en modell med grunneierstyrt forvaltning av verneområder og områder som blir vurdert vernet. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene større frihet til å regulere vannscooter- og snøscooterkjøring, og revidere lov om motorisert ferdsel i utmark. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil legge forvaltningsmyndigheten over områder som er vernet med hjemmel i naturmangfoldloven til berørte kommuner. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil reversere innstramningen som er gjort i jordvernet de seneste årene. Partiprogram JORDBRUK NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil reversere innstrammingene som er gjort i jordvernet de seneste årene. Partiprogram JORDBRUK NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for et internasjonalt regelverk mot dumping av fisk. Partiprogram FANGST FISKERIER FORURENSNING NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere konsesjonsvilkårene og overføre konsesjonsmyndigheten til den enkelte kommune. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stille strenge, men objektive veterinærfaglige og miljømessige krav til næringen. Partiprogram FANGST FISKERIER FORURENSNING NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ivareta vår kulturarv og natur gjennom vern tilrettelagt for bruk. Partiprogram KULTUR KULTURVERN MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til utvikling av fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at ved verning av store naturområder bør det i hovedsak være offentlige eiendommer som vernes. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Det generelle forbudet mot bygging i 100-meterssonen skal fjernes, men det må samtidig sikres at det er tilstrekkelig med strandone tilgjengelig for allmenheten. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ser positivt på å vurdere opphevelse av allerede vedtatte verneområder. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil la kommunene forvalte lov om motorferdsel i utmark. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker å harmonere lovverket knyttet til bruk av vannscooter med lovverk for bruk av småbåter. Partiprogram NATURVERN SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve kjerneområdet for rovdyr. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde lokal forvaltning av vilt. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil la lokale myndigheter ha ansvaret for rovdyrforvaltningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at grensekryssende rovdyr regnes med i den norske bestandsmålsettingen. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Nødvergeretten som nå også gjelder for angrep på hund bør i tillegg gjelde når rovdyr kommer inn på innmark og ikke lar seg skremme bort. Det bør legges samme tolkning til grunn for benyttelse av nødvergeretten overfor bjørn, som det er for andre rovdyr. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det må pålegges staten å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovviltforvaltning. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres kvotejakt der hvor dette ikke truer den totale bestandens overlevelse. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi behandling av gyroinfiserte vassdrag høy prioritet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskningen på hvordan villaks og produksjonen av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at det kan benyttes blyhagl til jakt på fastmark og over åpent vann. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at miljøavgifter i større grad øremerkes miljøtiltak. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Det må vurderes å totalforby særdeles farlige eller ødeleggende stoffer og produksjonsmetoder. Dette arbeidet bør dog først og fremst gjøres i internasjonale fora, for eksempel innenfor EU/EØS-samarbeidet, ikke gjennom ensidige nasjonale bestemmelser. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en mer liberal holdning til helårs motorferdsel i utmark. Partiprogram NATURVERN REISELIVSNÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle den maritime næringen med fokus på forskning og innovasjon rettet mot utvikling av mer miljøvennlige løsninger. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at den norske vannkrafttradisjonen videreføres ved at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for vannkraftproduksjonen, får en del av skatteinntektene. Inngrep i naturmiljøet skal gjøres med forståelse og aksept fra berørte lokalsamfunn og slik at deler av inntektene tilfaller lokalsamfunnene også med endret teknologi for utnytting av vannkraft. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING NATURSKADER NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for både hensyn til miljø og kraftproduksjon i revideringen av tidligere gitte vannkraftkonsesjoner. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle klima- og skoginitiativet og vurdere å øke den norske innsatsen om den positive utviklingen fortsetter. Partiprogram MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det internasjonale arbeidet mot kortlivede klimadrivere. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for at alle skal få gleden av naturopplevelser. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stanse tapet av artsmangfold. Partiprogram NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere bekjempelsen av fremmede arter. Partiprogram NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp rovviltforliket og videreføre den todelte målsetningen i rovviltpolitikken. Partiprogram NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke lokal forvaltning og verdiskapingsprogrammer i verneområder. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utrede skadeeffektene ved bruk av bly utenfor våtmarksområder og skytebaner, og på det grunnlaget ta stilling til en åpning for bruk av blyhagl utenfor våtområder og skytebaner. Partiprogram MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning, slik at konfliktnivået i landbruket blir redusert. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fremme vekst i havbruksnæringen innen miljømessig bærekraftige rammer. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå kommunens innflytelse i boligbygging i tilfeller hvor [landbruks-, natur- og friluftsområder] omreguleres til boligformål. Partiprogram BOLIGSAKER LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil beskytte parker og grøntareal til allmennhetens felles benyttelse. Partiprogram KULTUR NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle urbane lekeplasser til aktivitetsparker og møteplasser for alle. Partiprogram BARN KULTUR NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet mener at utmarksressursen må kunne utnyttes til beite og at dette hensyntas i rovdyrforvaltningen. Vi vil ha gode erstatningsordninger. Partiprogram HUSDYR NATURVERN REINDRIFT
2013-2017 Arbeiderpartiet Med landets begrensede areal for matproduksjon, der dyrket og dyrkbart areal utgjør 3 % av landets totale areal, er det nødvendig med et sterkt jordvern. Partiprogram JORDBRUK NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å styrke de folkevalgtes rolle og gi lokale og regionale folkevalgte økt myndighet over egen utvikling. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING NATURVERN OLJE OG GASS STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre nasjonal og lokal råderett over naturressursene og mener at forvaltningen i størst mulig grad må skje lokalt. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke innsatsen på forebygging av klimaskader som bevilgninger til flom-, erosjons- og rassikring og sikring av infrastruktur. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at revisjon av konsesjonsvilkårene for kraftutbygginger skal bidra til gode miljøtiltak og mest mulig naturlig artsmangfold i de utbygde vassdragene. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil åpne for bygging av småkraftverk i verna vassdrag når dette ikke kommer i konflikt med verneverdiene. Partiprogram NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre det biologiske mangfoldet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Grunneiere, lokalsamfunn, kommuner og regioner som blir underlagt strengt vern og tar på seg ansvar for å bevare naturen på vegne av hele samfunnet, må få kompensasjon. Senterpartiet ønsker å ta i bruk tiltak som opprettelse av næringsfond og aktiv tilrettelegging for næringsliv som kompenserende tiltak. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreutvikle og styrke dagens modell med regional og lokal forvaltning gjennom å gi lokalsamfunnet mer innflytelse i verneprosessen og at nytt vern skal bygge på prinsippet om frivillighet. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil grunnlovsfeste at matjorda skal disponeres langsiktig og ivaretas for kommende generasjoner. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil lovfeste muligheten til varig vern av matjord. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at matjord sikres sterkere vern enn utmark. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at jord som bygges ned skal gjenbrukes som matjord. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at jordvernet skal vektes tyngre i planprosesser og at det skal nydyrkes like mye jord som det blir omdisponert. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre tilskudd til nydyrking av jord. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at lokale interesser skal vektlegges i de tilfeller der vern av naturområder er et alternativ. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at frivillig vern foretrekkes i skogvernet og at makeskifte nyttes i størst mulig grad. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at grunneiere må sikres full økonomisk kompensasjon ved etablering av verneområder. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha full erstatning og vanlig 28 % skatt ved ekspropriasjon av arealer. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at at oppgaver som oppsyn, skjøtsel og formidling blir styrket i verneområder ved at flere ressurser blir overført fra statlige direktorat til lokale verneområdestyrer. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha lokal forvaltning av motorferdsel i utmark. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil redusere bestandsmålene for bjørn, jerv og gaupe. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ikke ha finsk-russisk ulv i Norge. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil la grensebestander av store rovdyr telle som norske dyr. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil vurdere uttak av havørn og kongeørn i områder med tette bestander og der tap og skader på bufe og andre fuglearter er dokumentert. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at de som lider tap som følge av rovdyrangrep skal få fullgod erstatning. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre statlig uttak av skadedyr og gi reell beslutningsmyndighet til de regionale rovviltnemndene. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke bevilgningene til vannovervåkning, kunnskapsøkning og gjennomføring av tiltak for å bedre den økologiske tilstanden i sårbare vassdrag. Partiprogram NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil overføre det regionale ansvaret for landbruk-, miljø og arealforvaltning fra fylkesmannen til fylkeskommunen. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at en av de viktigste politiske oppgavene i dag er å bidra til livskraftig natur med stort biologisk mangfold. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ta vare på naturressursene, det biologiske mangfoldet og ulike naturtyper gjennom bærekraftig bruk. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre sin restriktive holdning til godkjenning av genmodifiserte mekanismer. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å få belyst rovdyrproblematikken i beiteområder for sau og rein over hele Norge gjennom en egen, større undersøkelse. En slik undersøkelse vil kunne vise hvordan det er å ha beitedyr i områder hvor det også yngler rovdyr. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge føre-var-prinsippet til grunn i spørsmålet om opprettelse av sjødeponier for masser fra gruvedrift. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre nødvendig barskogvern og legge til rette for raske verneprosesser. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge om erstatningsordningene for barskogvern til årlig erstatning for de berørte grunneiere som ønsker det. Denne erstatningen justeres i takt med verdien av tilveksten av skogen. Hensikten er å øke vernetempoet og samtidig sikre langsiktighet for berørte eiendommer. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde et rikt kulturlandskap og sikre vern av sårbare områder. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre allemannsretten, og allmennhetens adgang til strandsonen blant annet ved erverv av friluftsområder og sørge for juridisk bistand til kommuner som vil fjerne ulovlige ferdselshindre i strandsonen. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at vi tar vår del av ansvaret for å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene bjørn, ulv, jerv og gaupe. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at det kan benyttes blyhagl til jakt på fastmark og over åpen sjø. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til å samordne forvaltning av ulv med svenske myndigheter. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i sterkere grad stimuleres til omstilling fra sauehold til annen husdyr- og planteproduksjon i områder med ulv og bjørn. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en dreining av rovdyrpolitikken der beitenæringene tillegges større vekt. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at revisjonen av konsesjonsvilkårene for kraftutbygginger skal bidra til gode miljøtiltak og mest mulig naturlig artsmangfold i de utbygde vassdragene. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sikre en bærekraftig forvaltning av våre villaksbestander, herunder aktivt bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris, videreføre kalkingsvirksomheten og bidra til rammer for regulering av laksefisket i sjø og vassdrag. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere større begrensinger mot taretråling i vernede sjøområder på grunn av samspillet mellom sjøplanter og fugleliv. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sterk satsing på forebyggende tiltak mot rovdyrskader for å redusere tap av dyr på beite. Samtidig må det sikres gode erstatningsordninger. Det må i stor grad være lokal forvaltning av vernet av de store rovdyrene. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en restriktiv politikk for motorferdsel i utmark, med større vekt på lokal medvirkning. Det må være gode ordninger for forsvarlig nyttekjøring, kjøring til og fra hytte og traseer for fritidskjøring med snøscooter i områder der dette ikke har store negative miljøkonsekvenser. Det bør være strenge restriksjoner på barmarkskjøring i utmark. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil ha levedyktige beitenæringer og rovdyrstammer i Norge og utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning i tråd med vedtatt bestandsmål, slik at konfliktnivået i landbruket blir redusert, blant annet ved at lokal kunnskap vektlegges i forvaltningen. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti Oljeutvinning skal ikke foregå i sårbare havområder der miljø- og/eller fiskerihensyn taler for at slik aktivitet er uforsvarlig. KrF vil derfor opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak. Petroleumsfrie soner bør også opprettes i spesielt sårbare og kystnære deler av Barentshavet. Partiprogram NATURVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stenge og nedmontere gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad. Gå inn for å avslutte det norske CO₂-fangstprogrammet og overføre satsningen til geotermisk energi, havvind og andre fornybare energikilder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at økologisk bærekraft, ikke økonomisk vekst, skal være det overordnede målet for energipolitikken. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere energieffektivisering, som er den mest miljøvennlige erstatningen for fossil energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det stilles tydelige og forutsigbare krav til utbygging i områder der kraftutbygging kan tillates. Saksbehandling skal skje etter miljølovverket (naturmangfoldloven), og i tilfeller hvor miljøhensyn settes til side og det gis konsesjon, må myndighetene begrunne dette tydeligere enn i dag. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe kravene til konsesjon for utbygging slik at hensynet til biologisk mangfold og estetiske verdier blir bedre ivaretatt. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede en ordning der utbyggere av nye kraftverk må betale en kompensasjon for naturinngrepene disse medfører, som kan benyttes til restaurering av ødelagt natur andre steder. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede grundig hvor mye trevirke fra ny hogst det er ønskelig å bruke til energiformål. Mulighetene for å erstatte fossilt brensel må vurderes i sammenheng med hensynet til karbonlagring i skogen, naturmangfold og matproduksjon. Partiprogram ENERGI NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta truslene mot verdens naturmangfold på største alvor og fremme en økologisk bærekraftig ressursutnyttelse både nasjonalt og internasjonalt. Hensynet til naturmangfoldet må gå foran økonomiske og næringsmessige interesser. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og gjennomføre relevant nasjonal planlegging og regulering i tråd med FNs konvensjon om biologisk mangfold. Partiprogram FN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å utvikle lover mot ecocide (forbrytelser mot naturen; ødeleggelse av økosystemer) nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at all arealforvaltning skal være helhetlig og kunnskapsbasert etter naturmangfoldlovens bestemmelser, hvor blant annet prinsippene om samlet belastning og føre-var er nedfelt. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve at sårbarhetsanalyser i forbindelse med arealplanleggingen skal ta hensyn til kommende klimaendringer. Dette er viktig for å sikre det biologiske mangfoldet for framtiden. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå sterkere inn for restaurering av ødelagte økosystemer i Norge og ivareta naturtyper som er truet eller sårbare med hensyn til naturbruk, forvaltning og arealplanlegging. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et nasjonalt prosjekt for opprydding og reetablering av økosystemer i norske fjorder med spesielt henblikk på gjenetableringen av tareskogen langs kysten, men også i kaiområder og videreutvikle dette til prosjekter internasjonalt. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lage en nasjonal overordnet plan for å unngå en fragmentert miljøpolitikk der tiltak for naturmangfoldet ser geografiske områder eller enkeltarter isolert. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at forbudet mot å jakte på eller forstyrre dyr i yngle- og hekketid skal omfatte alle dyr som ikke er svartlistet. Dyrevernhensyn gjelder også når dyr er svartelistet. Disse skal også avlives på en dyrevernforsvarlig måte. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil frede utrydningstruede naturtyper i Norge. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha levedyktige bestander av rovdyrartene i Norge. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sterkt øke støtten til tiltak som kan dempe konfliktene mellom rovdyr og beitebruk, inkludert gjeting, gjerding, overvåking og bruk av raser med naturlig forsvarsinstinkt. Bestandene av rovdyr må samtidig forvaltes områdevis slik at de ikke truer reindriftsnæringen. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne minst 10 % av den produktive skogen og vesentlig øke vernet av andre naturtyper under skoggrensa, som vassdrag med kantsoner. Også vernet av marine områder må utvides. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby genmodifiserte organismer (GMO) i Norge, med unntak av farmasøytiske produkter som for eksempel insulin produsert med genmodifiserte bakterier. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til bønders arbeid med bevaring av plante- og dyregenetiske ressurser. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere omfanget av veibygging og andre inngrep som bidrar til å stykke opp leveområdene for planter og dyr. Partiprogram NATURVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at utbygging av fornybar energi skal skje i henhold til en overordnet plan som peker ut de lokalitetene der skadevirkningene på naturmangfoldet blir minst. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke grensevernet mot fremmede arter og øke innsatsen for å utrydde svartlistede arter på en dyrevernforsvarlig måte. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme lengre rotasjonstider i skogbruket, med sikte på større biologisk mangfold og økt karbonlagring. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre og utbedre regelverket for miljøsertifisert skogbruk med vekt på bevaring av biologisk mangfold og landskapsverdier, energibruk, og forbud mot giftsprøyting og kunstgjødsel. Tilskuddsordningene for drift og skogsveibygging må tilpasses dette. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil totalforby import og omsetning av regnskogtømmer hentet fra sårbare/truede naturlige bestander og ikke-bærekraftige plantasjer. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby salg og distribusjon av svartlistede hageplanter. Partiprogram NATURVERN UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke oppsynet i naturen for å redusere omfanget av blant annet faunakriminalitet, ulovlig kjøring med snøscooter og annen ulovlig ferdsel i utmark. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby planting av sitkagran og andre fremmede treslag i store bestander, og redusere utbredelsen av slike bestander. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi høyeste prioritet i forvaltningen til forurensningslovens overordnede prinsipp om at ingen har rett til å forurense, og ikke gi utslippstillatelser som ødelegger miljø og helse. Både forurenser-betaler- og føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven skal legges til grunn for all forvaltning. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stanse utslipp og ukontrollert bruk av stoffer som utgjør en alvorlig trussel mot helse og/eller miljø innen 2020, slik internasjonale forpliktelser gjennom «Generasjonsmålet» krever. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge skal arbeide mer aktivt for globalt forbud mot bromerte flammehemmere og de giftige fluorforbindelsene PFOS/PFOA. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby bruk av helse- og miljøskadelige tilsetningsstoffer da det finnes fullgode ikke-forgiftende naturstoffer som kan erstatte disse. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve en offensiv avfallspolitikk som tar miljøutfordringene på alvor, og som håndhever bestemmelsene i forurensningsloven og naturmangfoldsloven strengt. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for et forbud mot handleposer av ikke-nedbrytbar plast, samt sterkt redusert bruk av plastemballasje. All emballasje og andre forbruksvarer som kan resirkuleres skal ha merking som anviser korrekt kildesortering. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for et internasjonalt forbud mot frakting av plastgranulat i skip på åpent hav. Det må satses på oppsamling og gjenvinning av eksisterende plastforurensning av havet der dette er mulig. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha en «Kystdugnad» der kommuner og statlige instanser går sammen om rensing og opprydding for å revitalisere våre kystområder, både i havner og særlig forurensede områder med mye dødt bunnvann. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby deponering av gruveavfall i fjorder og hav. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke rensekapasiteten i avløpssektoren og redusere næringssaltforurensning fra jordbruk gjennom å redusere gjødslingsintensiteten og andre agronomiske tiltak. Også forurensning fra fiskeoppdrett skal reduseres både gjennom produksjon i lukkede anlegg og ved innføring av økologisk fiskeproduksjon. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sterkt redusere bruken av veisalting ved å strø med sand. Partiprogram NATURVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil starte et nasjonalt prosjekt for reetablering av ødelagte økosystemer i norske fjorder og kaiområder. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha spesielt fokus på gjenetablering av tareskog og vern av oppvekstområder for yngel og ungfisk. Derfor må bunntråling forbys. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby smertevoldende dyreforsøk og dyreforsøk som forårsaker stress og angst. Støtte gode alternativer til forsøk på dyr, uavhengig av vitenskapelig formål, blant annet ved å opprette et eget forskningsfond. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for bedre rydding og sikring av jernbanestrekninger, samt sikre overganger for både mennesker og dyr. Togførere må få lov til å ha våpen tilgjengelig, og tilbys opplæring i bruk, for raskt å kunne avlive påkjørte dyr. Partiprogram JERNBANER NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide internasjonalt for regulering av uttaket av mineralressurser (metaller, fosfor med mer) gjennom bruk av kildeskatt. Satsene skal fastsettes overnasjonalt i FN-regi, mens inntektene kommer opphavslandene og lokalsamfunn til gode. Norge må gå foran ved å regulere egen gruvenæring etter samme prinsipp. Partiprogram BERGVERK FN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle subsidieordninger som har naturskadelige effekter og bidrar til å redusere Norges muligheter til å nå nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette et nasjonalt tak på arealbruken til bygg- og næringsformål, for å verne gjenværende landbruks-, utmarks- og sjøarealer og deres produktivitet for ettertiden. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre demokratisk kontroll med alle naturressurser, gjennom offentlig-, samvirke- eller allmenningsbasert eierskap. Unntatt er ordinære jord- og skogbrukseiendommer, som fremdeles må kontrolleres gjennom konsesjonslovgivning. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre lokalbefolkningens rett til bruk og medvirkning i stats- og bygdeallmenningene, og ta tilbake kystbefolkningens rettigheter i fiskeriallmenningen. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil praktisere jordvernet strengt og verne felles grøntarealer som skogsholt og parker inne i de store byene. Nybygging i byer og tettsteder må skje innenfor allerede utbygde eller ikke dyrkbare områder, med vekt på arealeffektivitet. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at jordvernet ikke skal være til hinder for at mindre dyrkede arealer kan overføres til urbant jordbruk (parsellhager og lignende) i boligområder. Partiprogram NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til FoU og forsøksprosjekt innen byøkologi og grønn fortetting. Partiprogram FORSKNING NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil praktisere prinsippet om at forurenser betaler i havbruksnæringen. Regjeringserklæring HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommunene forvaltningsansvaret innenfor lokale verneområder. Regjeringserklæring KOMMUNER NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge sin politikk på forvalteransvaret og føre-var-prinsippet. Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen ønsker å legge til rette for å bevare landets sterke tradisjoner for jakt, fiske og friluftsliv med utgangspunkt i allemannsretten til fri ferdsel i utmark. Dette hensynet skal balanseres mot behovet for å sikre leveområder for truede dyrearter. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Naturmangfoldloven skal ligge fast, men praksisen skal gjennomgås jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene i henhold til rovviltforliket, og søke å redusere konfliktnivået. Regjeringserklæring NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Lokal medvirkning er viktig i forvaltning av naturressursene, og regjeringen vil ha forsøk med grunneierstyrt forvaltning av verneområder. Regjeringserklæring NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil avvikle «inngrepsfrie naturområder» (INON) som verktøy i arealpolitikken. Regjeringserklæring NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet med frivillig vern av skog. Regjeringserklæring NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en bedre forvaltning av dagens verneområder. Regjeringserklæring NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet med å rydde opp i giftige sedimenter i fjorder, elver, havner og innsjøer, samt begrense spredning av miljøgifter. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en stortingsmelding for å styrke friluftslivet. Regjeringserklæring NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Det skal ikke åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutredes i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverksettes petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefeltene jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Det skal etableres en miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN SIKKERHET TIL SJØS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for en aktiv skogpolitikk som kombinerer en bærekraftig skogsdrift og sikrer økt vern. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge naturmangfoldsloven til grunn i alle prosesser som omhandler naturinngrep. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til kraftfull gjennomføring av den nasjonale handlingsplanen for biologisk mangfold, som en oppfølging av FNs konvensjon om biologisk mangfold. Partiprogram NATURVERN TRAKTATER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre «Kunnskapsløftet for natur» og et økologisk grunnkart innen 2025. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke økologisk kunnskap om naturens funksjon, status og utviklingstrender, for å se sammenhengen mellom bevaring av natur og ivaretagelse av viktige økosystemtjenester som pollinering, karbonlagring, vannrensing og flomdemping. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre nødvendig frivillig skogvern og legge til rette for raske verneprosesser. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil supplere erstatningsordningene for skogvern med mulighet for årlig erstatning for de berørte grunneiere som ønsker det. Denne erstatningen justeres i takt med verdien av tilveksten av skogen. Hensikten er å øke vernetempoet og samtidig sikre langsiktighet for berørte eiendommer. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil trappe opp restaurering av natur, med mål om 15 prosent restaurert innen 2025. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sikre en bærekraftig forvaltning av våre villaksbestander ved å aktivt bekjempe lakseparasitter og lakselus, hindre rømming av oppdrettsfisk ved å stimulere til forskning på bedre metoder, videreføre kalkingsvirksomheten, og sikre og bidra til rammer for regulering av laksefisket i sjø og vassdrag. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stanse ødeleggelse av myrområder, og fase ut bruk av torv i jordprodukter. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil si nei til opprettelse av sjødeponier for masser fra gruvedrift. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INDUSTRI NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en miljøavgift på deponi av gruveavfall. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at all geologisk kartlegging og seismikk i petroleumsvirksomheten skal avpasses med hensyn til fiskerivirksomhet, økologi, fiskens gytetid og vandringsmønster. Det skal utvises varsomhet med tanke på utslippsfare under produksjon og transport. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere større begrensinger mot taretråling i vernede sjøområder på grunn av samspillet mellom sjøplanter og fugleliv. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utarbeide en handlingsplan for sjøfugler innen 2020. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta nødvendig hensyn til og verne kaldtvannskorallrev. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stramme opp regelverket for import og bruk av fremmede arter i Norge, og styrke bekjempningen av fremmede arter som allerede finnes her. Partiprogram HAVBRUK LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en restriktiv politikk for motorferdsel i utmark, med vekt på lokal medvirkning i forvaltningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilstrekkelige midler til rovdyrregistrering, forebyggende og konfliktdempende tiltak. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at hensynet til matproduksjon og beitenæringer tillegges betydelig vekt i rovdyrpolitikken. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for gode erstatningsordninger ved tap av dyr i landbruksnæring, og for bønder som gjennomfører omstillingstiltak i de mest rovdyrberørte områdene. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre allemannsretten, og allmennhetens adgang til strandsonen blant annet ved erverv av friluftsområder og sørge for juridisk bistand til kommuner som vil fjerne ulovlige ferdselshindre i strandsonen. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil praktisere hundremetersregelen strengt i pressområdene. I deler av landet der strandsonen ikke er under press, bør det kunne åpnes for en mer fleksibel praksis. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utarbeide en supplerende nasjonalparkplan som kan sikre at et representativt utvalg av norsk natur blir vernet som nasjonalparker. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde et artsrikt kulturlandskap, særlig gjennom tilrettelegging for lønnsom landbruksvirksomhet også for drift som ivaretar artsmangfoldet, utvidelse til 100 utvalgte kulturlandskap innen 2020, og sikre bevaring av sårbare områder. Partiprogram KULTUR LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere sedimentopprydning i norske havner og fjorder. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for opprustning av eksisterende vannkraftverk og utbygging av småkraftverk der dette er riktig ut fra naturhensyn. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere om staten skal opprette soner som er forhåndsgodkjent for offshore vindenergiproduksjon, slik at man ikke bruker store summer på å planlegge anlegg som blir stoppet på grunn av naturvernhensyn. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et strengt jordvern for å sikre fremtidige generasjoner sjansen til nasjonal matforsyning. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere jordvernområder med spesielt restriktive bestemmelser. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med gebyr når matjord omdisponeres og tas i bruk til andre formål, som industri, boliger etc., og sette av midlene fra denne gebyrordningen til oppdyrking/nydyrking av et areal som tilsvarer det omdisponerte. Partiprogram AVGIFTER LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha strenge krav til leveforhold for husdyr som så langt som mulig ivaretar dyrenes naturlige behov. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avgrense omfanget av dyreforsøk, og i størst mulig grad erstatte dette med moderne teknologi. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alt dyrehold skal bygge på god dyrevelferd. Det skal ikke være lov med bruk av bioteknologi som gir individer uten dyrenes naturlige instinkter og egenart. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha strenge regler mot dumping av fisk, fiskefusk og uriktig rapportering, samtidig som man legger til rette for levering av bifangst. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt kamp mot fôrtap, lakselus og rømming. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at havbruksnæringen må ta et større ansvar for å få bukt med problemene knyttet til rømming, lus lokale utslipp og sykdom. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil satse mer på å bygge opp lokal kapasitet til å forebygge og håndtere naturkatastrofer. Partiprogram NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til etablering av utviklingsprogrammer for verdenshavene og kystområdene, og for våtmarker, i samarbeid med relevante internasjonale institusjoner. Partiprogram HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve kjerneområdet for rovdyr. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil samordne forvaltningen av rovdyr og landbruk. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil la lokale myndigheter ha ansvaret for rovdyrforvaltningen. Partiprogram HUSDYR LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at grensekryssende rovdyr regnes med i den norske bestandsmålsettingen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det skal pålegges staten å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovdyrforvaltning. Partiprogram HUSDYR NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres kvotejakt der hvor dette ikke truer den totale bestandens overlevelse. Partiprogram HUSDYR NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ivareta vår kulturarv og natur gjennom vern tilrettelagt for bruk. Partiprogram KULTURVERN NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ivareta allemannsretten og sikre tilgang til skog og mark. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at grunneier skal motta inntekter fra fiskekort og jaktkort som i dag. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre tilstrekkelig tilgang til strandsonen for allmennheten. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det i hovedsak er offentlig eide naturområder som vernes, eller ved frivillig avståelse av grunn fra private. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at ved båndlegging av privat jord skal det gis markedsmessig erstatning. Partiprogram NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at forvaltning av strandsonen skal skje lokalt. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gi behandling av gyroinfiserte vassdrag høy prioritet. Partiprogram NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskningen på hvordan villaks, produksjon av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere. Partiprogram ENERGI FISKERIER FORSKNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at blyhagl fortsatt tillates til jakt på fastmark og over åpent vann. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke uavhengig forskning på smittepresset fra havbruket til villfisk. Partiprogram FISKERIER FORSKNING NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at befolkningen i områder med stor boligbygging får kort vei til grøntarealer. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at bykommunene samarbeider med omkringliggende kommuner for å få til en samlet utbygging som minimerer transportbehovene og nedbygging av matjord, kulturlandskap og natur. Partiprogram KOMMUNER LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha et sterkt statlig eierskap, som sikrer kontroll over naturressurser og viktig infrastruktur og eierskap i strategisk viktige industribedrifter. Partiprogram NATURVERN STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta lederskap internasjonalt for samarbeid om havets helse. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennom en kunnskapsbasert tilnærming etablere produksjonsområder for lakse- og ørrettoppdrett, der miljøstatusen i området avgjør om det skal tillates vekst eller ikke. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for bedre beskyttelse av korallrev og andre marine naturtyper. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å styrke verdensarvområdene. Partiprogram KULTURVERN NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ordningen med frivillig skogvern. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stanse tap av arter og naturtyper. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta vare på det biologiske mangfoldet og urørt natur. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide et økologisk grunnkart med naturtyper, arter og landskapstyper. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at verdifulle rekreasjonsområder i nærområdene er lett tilgjengelig. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fremme en supplerende nasjonalparkplan. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skogvernet slik at vi når målet om at 10 prosent av den norske skogen vernes gjennom frivillig vern. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre levedyktige rovdyrstammer i Norge i tråd med naturmangfoldloven og våre internasjonale forpliktelser. Partiprogram HUSDYR NATURVERN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre den todelte målsettingen i rovviltpolitikken ved at rovviltforlikene følges opp gjennom en effektiv forvaltning. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å dempe konfliktnivået mellom rovviltforvaltningen og beitenæringene. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det samlede rovdyrtrykket i større grad sees i sammenheng. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre god oppfølging av fastsatte bestandsmål og effektivt uttak av rovdyr når bestandsmålet er nådd. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre raskt og effektiv uttak av rovdyr som blir særlig nærgående til bebyggelse og befolkning i samsvar med naturmangfoldsloven, og hvor menneskers livskvalitet rammes. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at rovdyrpolitikken blir sett i sammenheng med målet om økt matproduksjon. Partiprogram HUSDYR LANDBRUKSPRODUKTER NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en bærekraftig bruk av naturen, god tilrettelegging for jakt og fiske og sikre tilgjengelighet for allmenheten og bærekraftig forvaltning av bestandene. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre offentlig eierskap til Statskog, blant annet for å opprettholde tilgang til jakt og fiske for alle. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for offentlig oppkjøp av verdifulle naturområder. Partiprogram NATURVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta vare på bynære friluftsområder, parker, grøntområder og vassdrag i og rundt storbyene og legge til rette for attraktive, grønne aktivitetsområder i alle bomiljøer. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for aktivt friluftsliv som et godt forebyggende helsetiltak. Partiprogram HELSEVESEN IDRETT NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for universell tilgjengelighet og etablering av naturstier, turveier, og møteplasser. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ivareta og sikre allemannsretten og sikre strandsonen for allmennheten. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre bærekraftig bruk av verdifulle natur- og verneområder. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre allmennheten god tilgang til jakt- og fiskemuligheter. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for flere utlånssentraler for utstyr av friluftsutstyr. Partiprogram IDRETT NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette lokale natur- og friluftsråd i kommunene. Partiprogram IDRETT KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil grunnlovsfeste allemannsretten. Partiprogram GRUNNLOVEN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre biologisk mangfold. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe forurensning og miljøgifter. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil skaffe og spre mer kunnskap om miljø. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for en statlig og regional kvalitetssikring av arealbruken gjennom veiledning, innsigelser og klage. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ferdigstille et økologisk grunnkart for Norge med verdisetting av naturtyper, arter og landskapstyper innen utgangen av 2025. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at fjellstyrene skal sikres en statlig grunnfinansiering slik at de kan opprettholde nødvendig kompetanse og kapasitet for å videreføre og styrke dette arbeidet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at Norge følger opp de internasjonale avtalene om utslipp til luft og vann som vi har skrevet under på. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at miljøgifter ikke slippes ut i naturen og at gamle miljøgiftutslipp kartlegges og ryddes opp i. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere forurensning fra svevestøv ved å innføre lokale restriksjoner på biltrafikken. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utskiftning til rentbrennende vedovner og pelletskaminer og øke kunnskapen om riktig fyring. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil i samarbeid med idretten fase ut fluor i skismøring fordi fluorstoffet PFOA. Partiprogram FORURENSNING IDRETT MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp støtten som går til å rydde norske strender for plastavfall og til å fiske avfall fra havoverflaten samt øke bevilgningene til forskning rundt marin forsøpling. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk ny teknologi for opprydding og rensing av plast i havet. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil rydde opp i massene på sjøbunnen i havne- og fjordområder som er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil totalforby sjødeponi av gruveavfall og avslutte eksisterende deponier. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at brønnplugging blir gjennomført når oljeselskapene forlater sine felt på norsk sokkel. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby utskiftning av ballastvann i sårbare områder og kreve rensing. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en sterkere veiledning til kyst- og fjordkommunene om lokal forvaltning av marine ressurser, bl.a. bruk av lokale vernesoner for hummer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre utvikling av en bærekraftig havbruksnæring som tar vare på miljøet i havet, uten at havet får tilført for mye næringssalter, organisk materiale og legemidler. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en plastavgift for all plast som ikke er bioplast eller er resirkulert. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje, samt utvikle det nordiske samarbeidet om pant. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot miljøskadelige produkter som tynne handleposer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil fase ut bruken av gummigranulat i kunstgressbaner. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre gratis plastretur for private og foreninger etter strandrydding. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at Norge kan bidra med sin maritime kompetanse til å få hentet opp søppel i fra havbunnen, slik at det kan bli resirkulert. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil verne 10 % av alle naturtyper. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil verne 7 % av naturverdiene. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil verne de delene av kyst- og havområder som har særskilt verneverdi. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gå inn for en supplerende nasjonalparkplan innen 2020, med forslag til nye nasjonalparker som kan sikre at et representativt utvalg av norsk natur blir vernet som nasjonalparker. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil verne naturtyper og økosystemer som ikke vernes godt nok i dag. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil skjøtte vernede områder på en bedre måte. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere midler til frivillig vern av skog slik at man oppnår større sammenhengende verneområder og vern av et representativt utvalg av naturtyper. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede om staten skal ta over ansvaret for beredskapstiltak i natur/friluftsområder med masseturisme. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en plan for marine verneområder med mål om at 10 % av havområdene innenfor territorialgrensen og omfattende områder utenfor skal vernes. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre varig vern mot petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder inkludert i og ved iskanten og polarfronten, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten og kystnære områder av Finnmark. Partiprogram ENERGI FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil stoppe nedgangen i arealer med inngrepsfri natur og snu det til en økning raskest mulig. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha som mål at minst 15 % av forringede økosystemer skal restaureres innen 2025. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil reetablere sammenhengende inngrepsfrie naturområder som er viktige for å gjenopprette store sammenhengende trekkruter for villreinen. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN REINDRIFT STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil hindre nye, fremmede arter i å etablere seg i Norge. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide verneplanen for vernede vassdrag. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at områder som er tilknyttet vernede vassdrag ikke bygges ut. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide en verneplan for kystnær vassdragsnatur. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at EUs vanndirektiv implementeres på en god måte gjennom mindre bruk av unntak og utsettelse av miljømål for god vannkvalitet. Partiprogram ENERGI EU/EØS MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil bevare kysttorsken i Skagerrak og Ytre Oslofjord for fremtidige generasjoner. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre midlertidig fredning i gytefjorder og områder for kysttorsk langs kysten fra og med Østfold til og med Telemark. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere begrensinger i lysfiske, bunnfiske og garnfiske i Oslofjorden/indre Skagerak i samarbeid med fiskerinæringen. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre lokale fiskeoppsynsmenn underlagt Fiskeridirektoratet etter modell av Statens naturoppsyn. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en informasjonskampanje rettet mot fritidsfiskere om situasjonen for kysttorskbestanden og om regler for blant annet minstemål, redskap og merking. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil inkludere langt flere arter som prioriterte arter og innføre flere utvalgte naturtyper. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne svartelistede arter. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugler. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre EUs habitatdirektiv. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke de statlige bevilgningene til vern av truede arter. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en felles nordisk forvaltningsplan som sikrer rovdyrenes langsiktige overlevelse både i Norge og Norden, videreføre ulvesonen og øke bestandsmålet på samtlige rovviltarter basert på faglige anbefalinger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere økonomisk for å redusere sauehold i områder der ulven yngler. Partiprogram FINANSER LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil fremme annen næring i områder der ulven yngler [enn sauehold]. Partiprogram FINANSER LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil evaluere dagens rovviltnemnder. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig for Mattilsynet å omplassere eller videreselge dyr som er tatt i forvaring som følge av brudd på dyrevelferdsloven. Partiprogram HUSDYR MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot pelsdyroppdrett og import av pels. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette dyrepoliti i alle politidistrikt, og styrke Økokrims evne til å effektivisere og koordinere politiets innsats mot grov dyrekriminalitet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe utvikling av antibiotikaresistens hos bakterier som gir sjukdom hos mennesker og dyr. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN MILJØVERN NATURVERN SYKDOMMER
2017-2021 Venstre Venstre vil forby videre avl og bruk av dyr som er avlet frem med sterkt unaturlige og skadelige egenskaper. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede merkeordning for å opplyse forbrukerne om varer er produsert på en dyrevennlig måte. Partiprogram HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strengere krav til dyrevelferden i dyrebutikker. Partiprogram HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stramme inn regelverk rundt transportering av dyr, innføre mobile slakterier og kurs i dyrevelferd for transportører. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil klargjøre straffeloven slik at dyr har egenverdi jfr. dyrevelferdsloven, og at vold mot dyr er mer alvorlig enn skadeverk mot annen eiendom. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at tilstanden for villaksen er god eller svært god i alle vassdrag. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil minimere problemet med rømming og lakselus fra oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre nasjonale laksefjorder fra aktivitet som ødelegger villaksen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil være en pådriver for et ambisiøst og forpliktende internasjonalt samarbeid på miljøområdet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at internasjonale avtaler og regelverk gir rammebetingelser som ikke svekker den nasjonale miljøvernpolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til bærekraftig utvikling og bedring av miljøtilstanden i våre nærområder og i utviklingslandene gjennom integrering av miljøvern i utviklingspolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at forurenser skal betale. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal lønne seg å velge grønt. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et grønt skatteskifte der skatt og avgifter på arbeid og verdiskaping reduseres, mens skatt og avgift på utslipp og bruk av naturressurser øker. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige anskaffelser skal være grønne. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil at all planlegging og investeringer skal ta utgangspunkt i at Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2050. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle nye forslag skal inkludere en vurdering av CO2-effekter der det er relevant. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at forskning skal vris fra det fossile til det grønne. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke det statlige investeringsselskapet Norsk Fornybar AS til å investere i teknologiske pilotprosjekter som bidrar til reduksjon av klimautslipp og gjør det mulig å konvertere fra fossil til fornybar energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil erstatte grønne sertifikater med en ny støtteordning som kan sikre konvertering til utslippsfrie energibærere som elektrisitet, hydrogen o.l. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at linjeføring av energi på land gjøres på en skånsom måte for å unngå konflikter med naturvernhensyn og reiseliv. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke Enova til å erstatte fossil energi med fornybar energi og oppnå kutt i klimagassutslipp. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forsking og utvikling av hydrogenproduksjon slik at denne blir mer energieffektiv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede modeller for redusert el-avgift for hydrogenproduksjon. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bidra til en utslippsfri kraftforsyning i det europeiske nærområdet og utarbeide en strategi for å fremme norsk eksport av fornybar energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bygge flere utlandskabler for å øke overføringskapasiteten for fleksibel energi til Europa. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil modernisere og oppgradere eksisterende vannkraftverk fremfor å sette i gang nye, større utbygginger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at nye kraftutbygginger skjer i allerede utbygde områder og ikke i verdifulle naturområder. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil at miljøvurderinger i konsesjonsbehandlingen av nye vassdragsprosjekter i vassdrag som ikke er vernet må styrkes for å sikre at naturverdier blir forsvarlig kartlagt. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle eksisterende/gamle vannkraftkonsesjoner og vassdragsreglement gjennomgås for å sikre Vanndirektivets krav om god økologisk tilstand i vassdraget. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å øke skjermingsfradraget (friinntekt) i grunnrentebeskatningen av vannkraftverk, for å sikre bedre lønnsomhet for fornybar kraftproduksjon. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en utjevning av linje- og nettkostnader. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal redusere energibruken i bygningsmassen med 10 TW innen 2030 gjennom energieffektivisering. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at støtten til energisparing bør økes, og støtten for energisparing per energienhet bør være minst like stor som for energiproduksjon. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at minst en tredjedel av 10 TWh på reduksjonen av energibruken skal nås gjennom energieffektivisering i boliger. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede hvilken rolle distribuert energiproduksjon skal ha i oppfyllelsen av nullenergistandarden. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke skattefordeler og investeringsstøtte til å oppmuntre til utvikling av lokal, distribuert energiproduksjon, både blant privatpersoner og i næringslivet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gi permanent vern av sårbare områder inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, Skagerak, Mørefeltene, Jærkysten, kystnære områder av Finnmark og i og ved iskanten og polarfronten. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke gjennomføre den 24. konsesjonsrunden. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil at målet om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader må være førende for all norsk politikk. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal være en pådriver for at Parisavtalen og FNs bærekraftmål oppfylles. Partiprogram FN MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp klimafinansieringen til fattige land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal spille en mer aktiv rolle i å utarbeide innovative finansieringsmekanismer, der også private aktører bidrar, som supplement til den offentlige finansieringen av klimatiltak i fattige land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sette av betydelige midler til Det grønne klimafondet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp finansieringen av det norske klima- og skoginitiativet og inkludere blå skog (mangroveskog, tareskog med mer) i denne ordningen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede et nytt internasjonalt klimainitiativ hvor Norge betaler de minst utviklede land for å redusere utvinningen av kull og annen sterkt forurensende fossilenergi, etter modell fra klima- og skoginitiativet. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norges internasjonale forpliktelse for 2030 under Parisavtalen skal bli mer ambisiøs når den oppdateres i 2020, samt at denne forpliktelsen skal legge til grunn at Norge skal være klimanøytralt innen 2030 gjennom tiltak innenlands, opptak i skog og internasjonale tiltak. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre garantiordninger og låneordninger til private selskaper som investerer i fornybar energi i u-land. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til informasjon og åpenhet om bruk av stoffer som har beviste konsekvenser for helse og miljø. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke tilsynet med og kontrollen over skadelige stoffer i produkter. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil håndheve regelverket om merking av produkter strengere med bruk av sanksjonsmidler og bøter. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil endre Omsetningsloven slik at hensyn til helse og miljø fremmes i kommunikasjonen mot norske forbrukere gjennom de ulike opplysningskontorene for matvarer. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en skattefradragsordning for energisparingstiltak i bolig, og gi tilskudd til mindre energisparingstiltak i bolig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en bedre miljømerking av varer, slik at de også viser klimagassutslippene knyttet til forskjellige produkter. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for reduksjon av matsvinn i hele verdikjeden gjennom holdningsskaping, gjennomgang av lovverk, samt opprettelse av matsentraler. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre frukt og grønt momsfritt. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil anse tekstilavfall som spesialavfall. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for dyrking av hamp og norsk produksjon av hamptekstiler. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil halvere utslipp fra transportsektoren innen 2030. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal bli enklere å gå, sykle og reise kollektivt. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere og billigere å kjøre miljøvennlige biler. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre jernbanen raskere og mer moderne. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre avgiftsfordeler for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige, minst frem til 2025. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre miljøvennlige drivstoff konkurransedyktig ved å øke kostnaden ved bruk av fossilt drivstoff. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil miljødifferensiere bompengesatser og fergesatser slik at utslippsfrie kjøretøy betaler maks halv bompengesats som et varig prinsipp. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for god infrastruktur for hurtiglading og normallading i hele landet, også for tyngre kjøretøy, fartøy og tog. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil samarbeide med næringslivet for å bygge et landsdekkende nettverk av energistasjoner som tilbyr lading av elbiler og -kjøretøy og drivstoff til bio- og hydrogenbiler og tyngre kjøretøy som går på bio eller hydrogen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et krav om at alle bensinstasjoner skal tilby miljøvennlig drivstoff. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre påbud om at alle nyanskaffelser av biler i det offentlige skal være nullutslippsbiler, så lenge det finnes modeller for dette i markedet. Unntak gis nødetatene og forsvaret. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke belønningsordningen for kollektivtrafikksatsing i storbyene, og utvide ordningen til å gjelde for flere byer og byområder. Partiprogram FINANSER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å inkludere klimagassutslippene fra skip i klimaregnskapene. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at internasjonal luftfart og sjøtransport regnes med i et lands totale klimautslipp. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige instanser alltid skal bygge i tråd med prinsippene for grønn by- og stedsutvikling. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommuner mulighet til sikre at nye og eksisterende bygg blir mer miljøvennlig gjennom innføring av grønn eiendomsskatt med skattelette tilpasset investeringene. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at staten tar et større ansvar selv for klimatilpasning av egen eiendom og infrastruktur samt støtter kommunene i deres arbeid med klimatilpasning. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette kommunene i stand til å gjøre komplekse risikovurderinger knyttet til klimaendringer og tilpasninger. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt forskning på klimatilpasning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strengere krav til overvannshåndtering i byer og tettsteder. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at staten som stor eier skal gå foran og sette høye miljø-, klima- og energikrav til egne bygg. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille klimakrav til produksjon og bruk materialer både til bygg og uteanlegg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke bevilgningene til Etikkrådet slik at rådet kan behandle flere saker og fange opp flere selskaper i Statens Pensjonsfond Utlands portefølje der virksomheten åpenbart bryter med fondets etiske retningslinjer. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om grundigere begrunnelser fra Finansdepartementet i tilfeller der departementet ikke velger å følge Etikkrådets tilrådninger for Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk «best i klassen-filtrering» for større deler av Statens Pensjonsfond Utlands portefølje. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle sjøpattedyr- og fiskebestander i norske farvann skal høstes bærekraftig i tråd med vitenskapelige råd. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for tydelige krav til oppdrettsnæringen for å snarest mulig utvikle teknologi og driftsformer som får bukt med problemene knyttet til rømming, lus og forurensning fra merdene. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at fangst av fôr til oppdrettsfisk ikke overbeskatter fiskebestander. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre strengere sanksjonsmuligheter overfor fiskeoppdrettsaktører som ikke driver innenfor dagens regelverk. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre vederlag til kommunene for tilrettelegging av areal til oppdrettsvirksomhet, som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at flest mulig nye fiskeoppdrettskonsesjoner skal være grønne konsesjoner. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at eiere av eksisterende fiskeoppdrettskonsesjoner skal kunne bytte dem mot nye grønne konsesjoner med økt tillatt produksjon. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gradvis stramme inn kravene for å kvalifisere som «grønn konsesjon» innen fiskeoppdrett etter hvert som det utvikles mer miljøvennlige løsninger i næringen, og sikre at kravene omfatter utslipp av næringssalter og bunnfall i tillegg til lakselus og rømming. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til gruveselskaper om å sette av nødvendige midler til opprydning i et miljøfond. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere avfallsmengden fra gruver og sørge for at kun faglig tilfredsstillende deponiløsninger på land aksepteres. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby fjorddeponi. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil tilbakeføre masse i nedlagte gruver, og stille strenge krav om rensing eller sikring mot avrenning for masser som likevel legges som landdeponi. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bidra til å finne felles europeiske løsninger på de store felles utfordringene, som klima og migrasjon. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil møte klimarelaterte kriser med nødvendig nødhjelp, men også med arbeid for tilpasning og forebygging. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et forutsigbart regime for kraft til prosessindustrien slik at norsk prosessindustri skal være verdensledende på klimaløsninger og fortsette å skape verdier i milliardklassen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjenreise den aktive næringspolitikken blant annet ved å gjenreise det aktive statlige eierskapet, og bruke statens eiermakt til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og løse klimaproblemene samt bruke statlige midler til å utvikle løsninger som fattige land også kan ha nytte av. Partiprogram ARBEIDSLIV FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil få fart på omstillingen av Norge ved å utarbeide en nasjonal strategi for grønn industriutvikling med egne program og næringssatsinger innen sektorer der Norge har gode forutsetninger for å lykkes. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere et program for nullutslipp fra prosess- og materialindustrien i nært samarbeid med bransjen og de tillitsvalgte. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på grønn reindustrialisering, gjennom etablering av et testsenter for grønn offshore energi og regionale pilottestsentre for industrialisering av ny teknologi, og et fullskala testsenter for offshore energi. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha forsøk med pilottestsenter for miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. Det må sikres at slike investeringer vurderes med hensyn til urfolks rettigheter, naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring. Partiprogram AKSJER FINANSER HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i rapporterer på miljømessige og sosiale indikatorer, som utslipp av klimagasser, naturmangfold, arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og likestilling. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE FINANSER FORURENSNING LIKESTILLING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Statens Pensjonsfond Utland og statlig eide selskaper ikke investerer i bedrifter som bidrar til ødeleggelse av regnskog eller annen sårbar natur. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland ikke investerer i firma som produserer miljøgifter. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot internasjonale handelsavtaler som svekker forbrukervern, regler for miljøvennlig produksjon, og som overfører makt og myndighet fra nasjonale myndigheter til multinasjonale selskaper og tvisteløsningsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN RETTSVESEN TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter og miljøvern skal prioriteres over selskapers interesser i handelsavtaler som Norge inngår. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta reservasjonsretten aktivt i bruk så lenge EØS-avtalen består mot direktiver som svekker faglige rettigheter, den norske velferdsmodellen og vår helsepolitiske, forbrukerpolitiske og miljøpolitiske handlefrihet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS FORURENSNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke det statlige eierskapet for å sikre at selskapene følger sitt samfunnsansvar gjennom nok læreplasser og innføring av mer klimavennlige arbeidsmåter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR MILJØVERN NATURVERN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et forbud mot bruk og frakt av tungolje lands norskekysten, og arbeide for et internasjonalt forbud mot bruk og frakt av tungolje i arktiske farvann. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NATURVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke innsatsen for å ta vare på natur som er truet og utarbeide en opptrappingsplan av prioriterte arter og naturtyper. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil syrke kunnskapen om naturen, utarbeide et økologisk grunnkart styrke miljøkompetansen og -kapasiteten i kommunene. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge. SV mener at bruk av utmarksbeite er svært viktig og at det må tilbys støtte til omstilling der hvor fellesskapet velger å ha områder prioritert for rovdyr. Det må også bevilges tilstrekkelig midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak der utmarks-beiting er mulig. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta særlig ansvar for sjøfuglbestandene. SV vil forske mer på årsakene til fugledød, og iverksette tiltak for å sikre bestandene av truede sjøfugler. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke vernet av viktige naturverdier. SV vil sikre 10 % vern av havområdene innenfor territorialgrensen gjennom marine verneplaner. Videre vil SV utnevne nye arter i kulturlandskapet til prioriterte arter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre 10 % vern av den produktive skogen. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide dagens ordning med utvalgte kulturlandskap der man sikrer skjøtsel. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forsvare og utvide verneplanene for vassdrag. Vi vil ikke bygge ut verna eller verneverdige vassdrag, og vi vil utarbeide en egen verneplan for kystnær vassdragsnatur. Ved store flomskader må alternative metoder for flomvern vurderes, herunder naturens egen flomdempende evne. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta vare på villaksen. Vi vil innføre krav om at innen 2020 skal all oppdrettslaks dobbeltmerkes på en måte som gjør at rømt fisk enkelt kan identifiseres og spores. SV sier nei til volumøkning i oppdrettsanleggene inntil det er kontroll på lakselusa. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utarbeide ny nasjonalparkplan. Vi vil særlig prioritere forslag til nasjonalparker som gjør at man når målet om å verne et representativt utvalg av norsk natur. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette Preikestolen og Lofotodden nasjonalpark. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta vare på villreinen. SV vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av våre villreinbestander og bevare deres leveområder. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN REINDRIFT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe fremmede arter i naturen. Vi vil styrke arbeidet for å forebygge, kartlegge og bekjempe spredningen av fremmede arter i norsk natur. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe naturkriminalitet. Vi vil styrke Økokrim og Statens naturoppsyn slik at de blir i stand til å avdekke og bekjempe alvorlig miljøkriminalitet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre friluftslivets naturgrunnlag. SV vil grunnlovsfeste allemannsretten og sikre gode rammer for bruk og vern i våre verneområder. Partiprogram GRUNNLOVEN MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre hverdagsnaturen. Vi vil utarbeide en lov som sikrer etablering av utbyggingsgrenser rundt større byer, for å ivareta de nære naturområdene. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta vare på ressursgrunnlaget og kulturlandskapet for samiske næringer. Vi vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av samiske leveområder. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere stille natur. Ro og stillhet er en viktig del av friluftsliv og naturopplevelser. Motorisert ferdsel i utmark skal være strengt regulert. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et nettverk av marine verneområder i Arktis og arbeide for at iskantsonen i hele Arktis får internasjonal beskyttelse fra all industriell virksomhet. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MILJØVERN NATURVERN POLAROMRÅDER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe kravene til miljøutredninger i utbyggingssaker. Ved utbygging av nye kraftlinjer må det velges traseer og utbyggingsformer som gir minst mulig skade på naturmangfoldet og samiske næringer. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på nye former for fornybar energi. Det må satses på økt produksjon av blant annet annengenerasjons biodrivstoff, biogass, geoenergi, solenergi, bølgekraft og havvind, gjennom å etablere forutsigbare støtteregimer. Utviklingen må skje på en måte som er forsvarlig for klima, natur og annen fornybar ressursutnyttelse. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet mot marin forsøpling, bl.a. gjennom Hold Norge rent og Skjærgårdstjenesten, og å utvide Skjærgårdstjenesten til å gjelde hele kysten. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det regionale folkevalgte nivået ved å flytte makt fra statlig nivå. SV vil ha sterkere fylker, som skal ta over ansvaret for sykehus og få flere oppgaver og større ansvar på områder som samferdsel, distrikts- og regionalpolitikk, næringspolitikk, miljøvern og arealforvaltning, landbruk og kultur. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ruste opp anlegg for alle. Likeverdige muligheter til å drive idrett og fysisk aktivitet må sikres i hele landet. Bruk av helse- og miljøskadelige materialer som resirkulert gummigranulat skal fases ut. Partiprogram FORURENSNING IDRETT KULTUR NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke satsingene på pilottestsenter for miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skape nye markeder gjennom aktiv, grønn og innovativ offentlig innkjøpspolitikk. Etablere en risikoordning for offentlige anskaffelser slik at flere tør satse på framtidsrettede løsninger. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke det statlige eierskapet og bruke det aktivt for industriutvikling. Nye grønne næringer kan bygges i Norge hvis staten går foran. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil starte opp industrielle næringsparker langs kysten, hvor den enes avfall er den nestes ressurs. All fisk og restråstoffer skal bringes til land og utnyttes. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre ressursregnskap. Kreve revisjonsplikt for fanget og levert fangst målt opp mot bearbeidet produkt. Alt fiskeavfall og restprodukter tas vare på for bruk i ny næringsvirksomhet. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere klimagassutslipp fra fiskeflåten, og satse på den delen av fiskeflåten som er mest miljøvennlig. SV vil etablere støtteordning for el-sjarker og elektrisk dekksutstyr på fiskefartøy. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke norsk sjømat sin markedsposisjon gjennom dokumenterbart bedre miljøstandard i hele verdikjeden fra fiskebåt til forbruker. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et utviklingsprogram for kystfiskeflåten som fremmer miljøkvalitet, produktkvalitet og arbeidsforhold. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fiskerihavnene utbedres med service og infrastruktur, slik at fiskeværene kan videreutvikles som innovative bedriftsklynger og gode bosted. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve tiltak for redusert lokal forurensning fra oppdrettsanlegget. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet med dyrking av næringsstoffer i kretsløp i og rundt oppdrettsanlegg og begrense biomassen til en forsvarlig standard. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at anlegg i nasjonale laksefjorder avvikles. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille strengere krav til rømmingsfrie anlegg i sjø og merking av fisken. Framtidens fiskeoppdrett må skje i lukkede anlegg. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil intensivere forskningsinnsatsen for produksjon av mikroalger til fôr. Forbruk av fiskeolje og fiskemel må balanseres på et nivå som opprettholder marine biotoper og reduserer overfiske av viktige arter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til flere grønne konsesjoner for lukkede og havbaserte merder. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at nye oppdrettskonsesjoner ikke skal være omsettelige. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at fiskefôr renses for miljøgifter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at all matjord skal vernes gjennom nasjonale krav og lovverk, og håndheves ved bestemmelser i Plan- og bygningsloven. Det skal kunne gis dispensasjon ved særlig tunge samfunnsmessige hensyn. Partiprogram BYGNINGSVESEN JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utnytte biogassen fra gårdsdriften bedre. Støtte jordbrukets klimasatsing, med klimarådgivning til hver bonde og støtte til større biogass- og gjødselanlegg. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forsvare den norske genteknologiloven. Vi vil ha nasjonale forbud mot genmodifiserte organismer som ikke framstilles på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere flere kompetansearbeidsplasser i distriktene knyttet til natur og kultur. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR NATURVERN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle modeller for etablering av bioraffineri i tettsteder og mindre byer. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille strenge miljøkrav. SV vil stille krav om og gi støtte til forsknings- og utviklingsarbeid for å utnytte restråstoff i malmen i et kretsløp og utvikle metoder for rehabilitering etter gruvedrift. Det må stilles krav til fondsavsetning for opprydding før avvikling. Partiprogram BERGVERK FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby sjødeponi. SV vil innføre avgift på dumping av gruveavfall, og samtidig stille krav om resirkulering og igjenfylling. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på resirkulering og gjenbruk. Mineraler er en ikke-fornybar ressurs som vi må ta vare på for framtidige generasjoner. Samtidig som vi utvinner nye mineraler må vi satse på høyest mulig grad av resirkulering og gjenbruk. Det må igangsettes tiltak for å få oversikt over metallinnhold på gamle søppelfyllinger. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomgå og spisse Innovasjon Norge, og innrette virkemiddelapparatet slik at viktige hensyn som klima- og miljøteknologi i større grad er en betingelse for statlig støtte. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille samme miljøkrav til offentlig innkjøp som det stilles miljøkrav til norsk industri. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre konsesjonssystem for cruiseskip, med strenge miljøkrav i kyst og fjord, krav til bruk av lokal mat og kompetanse. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge jobber for en internasjonalt bindende traktat for ansvarliggjøring av multinasjonale selskaper når det gjelder menneskerettighetene, miljøskade og folkeretten. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norges satsing på bevaring av regnskog trappes videre opp. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge bidrar til at fattige land får økt tilgang til ren energi. Vi vil gi folk mulighet til å komme seg ut av fattigdom, og få bedre liv uten å øke utslippene av CO2. Prosjekter hvor vi er med å bygge ut fornybar energi må overholde lokaldemokrati og urfolksrettigheter. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at klimavennlige energiløsninger for de fattigste skal være en del av klimasatsingen. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke utviklingspolitikken også til å ta vare på naturen. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en tilpasning til klimaendringene. Styrke fattige lands evne til å tilpasse seg klimaendringene som allerede skjer. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge fortsatt skal ha en lederrolle innen forskning, bekjempelse, oppsamling og håndtering av marint avfall. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at skattesystemet skal legge til rette for verdiskaping, nye jobber, sosial mobilitet og et mer miljøvennlig samfunn. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere oppdrettsnæringen til å bli fossilfri. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil forsterke innsatsen for å redusere klimautslippene i landbruket. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil stille strengere krav til utsortering av biologisk og våtorganisk avfall fra husholdninger, offentlig sektor og industri. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå rammevilkårene for avfallsnæringen for å sikre bedre ressursutnyttelse, god samfunnsnytte og høyere verdiskaping i avfallsbransjen. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil utnytte næringspotensialet ved bruk av CO2 som innsatsfaktor i industrielle prosesser og etablere en verdikjede for håndtering av CO2 i industrien. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke kravene til miljøsikkerhet og bærekraft [innen petroleumsindustrien]. Målet er størst mulig verdiskaping innen bærekraftige rammer. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at bedrifter utvikler og tar i bruk miljø- og klimavennlig teknologi gjennom å støtte flere storskala pilot-/demoanlegg. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke kartleggingen av norske mineralressurser både til lands og på havbunnen, og legge til rette for økt utvinning gjennom å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke samarbeidet mellom friluftsliv og reiseliv, slik at viktige naturattraksjoner blir godt tilrettelagt og fremstår som attraktive for brukerne, og uten unødig slitasje og forsøpling. Partiprogram NATURVERN REISELIVSNÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke FoU-arbeidet for fjell- og kyst. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN REISELIVSNÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil stanse tapet av biologisk mangfold i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et oppdatert økologisk grunnkart over arter og naturtyper i Norge og bruke det til å ivareta artsmangfoldet og redusere konfliktnivået i arealsaker. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å rydde opp i giftige sedimenter i fjorder, elver, havner og innsjøer og forhindre avrenning av mikroplast til vassdrag. Partiprogram FORURENSNING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil ta vare på bymarker og grønne lunger i byer og tettsteder. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil ta vare på verdifulle kulturlandskaper. Partiprogram KULTURVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre satsingen på frivillig skogvern i Norge. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre lokal forvaltning i Nordland og Troms, slik som i resten av Norge sør for disse fylkene. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn i samarbeid med alle våre naboland, innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldsloven og rovviltforlikene på Stortinget. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp ulveforliket på Stortinget, med mål om å redusere belastningen med ulv og dempe konfliktnivået. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Videre skal det legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Partiprogram HUSDYR LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil basere rovdyrforvaltningen på lokal utøvelse av myndighet innenfor nasjonale retningslinjer og bestandsmål. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil ivareta Norges del av ansvaret for den nordatlantiske villaksstammen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil hindre spredning av arter som ikke hører hjemme i norsk natur. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil forbedre skjøtselen av verneområder og nasjonalparker, blant annet gjennom grunneierstyrt forvaltning og lokal medvirkning. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke antall marine verneområder etter grundige lokale prosesser. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil ta initiativ til en ny, internasjonal satsing for å forbedre miljøtilstanden i verdens havområder. Det inkluderer blant annet økt innsats mot marin forsøpling. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette pilotprosjektet med dyrepoliti i Norge og utvide prosjektet ytterligere. Partiprogram HUSDYR NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke de lokale fjellstyrene og deres oppgaver med naturoppsyn, skjøtsel og veiledning og utvide ordningen med grunneierstyrt forvaltning av vernede og foreslått vernede områder. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil revidere eksisterende verneforskrifter og forvaltningsplaner for å se hvordan næringslivsperspektivet eventuelt kan inkluderes bedre. Partiprogram NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at kommuner kan ha forskjellig strandsone- og utmarksforvaltning når naturforhold og befolkningsstørrelse tilsier det. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at tildeling av nye areal til petroleumsutvinning skal styres slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt. Det skal ikke åpnes for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen, eller utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2). Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge tar et lederansvar i arbeidet med å nå Parisavtalens mål, både gjennom internasjonalt samarbeid og ved å redusere nasjonale utslipp av klimagasser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at klimapolitikken skal utformes slik at den underbygger andre viktige samfunnshensyn, som industriell utvikling, matproduksjon, sosial utjamning og bosetting i hele landet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for en kretsløpsøkonomi i Norge som ivaretar de globale bærekraftmålene. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil få ned klimautslippene fra næringstransport/tungtransport, blant annet ved å etablere et CO2-fond for næringstransporten. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse tungt på klimaomstilling i ikke-kvotepliktig sektor. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha som mål at all offentlig transport skal være fossilfri innen 2025. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre en storstilt satsing på bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren. Det er viktig å gi avgiftslettelser og øke andelen som er påbudt omsatt. Det må satses særlig på biodrivstoff i luftfarten. Biodrivstoffproduksjonen må ikke gå på bekostning av matproduksjon, hverken nasjonalt eller internasjonalt. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse kraftig på biogass som energibærer i transportsammenheng. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel er et viktig klimatiltak og det må settes inn økte økonomiske virkemiddel gjennom Enova for å etablere ytterligere produksjon på enkeltgårder og på større industrielle anlegg. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke skogplanting og uttak av skog offensivt som et CO2-reduserende tiltak. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en særlig norsk satsing på kretsløpsøkonomi og ha ambisiøse målsettinger for gjenvinning og gjenbruk. Avfall til deponi skal reduseres til maksimalt 10 % innen 2030 og matsvinnet reduseres til et minimum. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil erstatte grunnavgiften på engangsemballasje med en insentivavgift basert på materialbruk som graderes etter ikke-fornybart innhold. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke panten vesentlig på flasker og bokser for å øke mengden som gjenvinnes. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot marin forsøpling og plastforurensning. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre krav om at bæreposer som brukes i Norge skal være biologisk nedbrytbare. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forby kosmetikk som inneholder mikroplast. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak som bidrar til at oppvarming av boliger skal skje på en bærekraftig måte. I byer og tettsteder må fjernvarmeanlegg prioriteres. Utenfor bykjernen i storbyene, er fyring med ved positivt. Senterpartiet vil støtte tiltak som gjør vedfyringen mest mulig effektiv og miljøvennlig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil oppmuntre til sparing av strøm i boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forsterke innsatsen mot klimaskader ved å styrke bevilgninger til flom-, erosjons- og rassikring og sikring av infrastruktur. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det offentlige må bruke sin rolle som innkjøper til å skape et marked for norskproduserte miljøvennlige, biobaserte produkter og tjenester. Partiprogram HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forutsigbare avgifter med lang tidshorisont og miljøregelverk som fremmer norsk produksjon og verdiskaping. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre CO2-kompensasjon og sikre norsk industri konkurransedyktige vilkår i klimapolitikken. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at Enova har rammer som bidrar til realisering av lavutslippsteknologi/ren produksjonsteknologi innen alle de viktigste industrigrenene, inkludert nye produksjonsprosesser, hydrogen og biokarbon som reduksjonsmiddel, samt skifte fra fossilt til fornybart råstoff. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre ordninger for pilotering/uttesting av ny teknologi når det gjelder karbonfangst, inkludert demonstrasjonsanlegg, hvor også driftsdeltakelse er inkludert. Målet om minst ett fullskala, norsk CCS-anlegg ligger fast. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avklare rammebetingelsene for næringslivet, slik at det legges til rette for ytterligere investeringsbeslutninger om fullskala CCS. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser for nye, store investeringer i klimavennlig industri i Norge. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for at innretningen på investeringsselskapet Fornybar AS blir slik at selskapet letter overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering, der risikoen i hovedsak er knyttet til markedsintroduksjonen. Selskapene det investeres i skal ha en sterk tilknytning til teknologimiljøer i Norge. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for etablering av ny treforedlingsindustri i Norge. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre grønne datasenter kraft på samme vilkår som øvrig kraftkrevende industri. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjøre det mer lønnsomt å bruke fornybart råstoff som materialer, i plast og i kjemisk industri. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke avskrivingssatsen på klimainvesteringer i industrien. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke samarbeidet mellom treindustrien og FoU-miljøene om forskning, innovasjon og kompetanseutvikling. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke verdiskapingen gjennom industrialisering i byggsektoren basert på spekteret av norske treressurser. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette et nasjonalt investeringsprogram for å utvikle et solid nettverk av pilot- og demonstrasjonsanlegg innen skogbasert industri. Det er et sentralt mål å etablere lange verdikjeder innenlands knyttet til våre skogressurser. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for økt eksport av norsk fornybarkompetanse. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at lokale interesser skal vektlegges i tilfeller der vern av naturområder er et alternativ. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk bistandspolitikk brukes aktivt i arbeidet med å sørge for at det blir produsert nok mat til verdens voksende befolkning. Det må samtidig satses på «klimasmart» landbruk for å redusere utslippene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utnytte og initiere klimasmarte energiløsninger med blant annet solenergi. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en lov om nærnatur som gir varig vern av områder som er viktige for friluftsliv og naturopplevelser for mange mennesker. Partiprogram IDRETT NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere presset på naturen ved å gjøre livskvalitet innenfor naturens tålegrenser til målet for den økonomiske politikken, ikke stadig høyere produksjon og materielt forbruk. Partiprogram FINANSER NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide statsbudsjettet med forpliktende mål og budsjetter for økologisk bærekraft for å sikre at det ikke drives rovdrift på norske naturressurser. Partiprogram NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et program for restaurering og reetablering av våtmarker, naturskog og andre viktige naturtyper, og ha som mål at 15% av forringede økosystemer skal restaureres innen 10 år. Partiprogram NATURSKADER NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe opp arbeidet med kartlegging av norsk natur, og fullføre et økologisk grunnkart for Norge innen ti år. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere Østmarka og Preikestolen nasjonalpark, utvide Jotunheimen nasjonalpark og ta initiativ til en plan for nye nasjonalparker med særlig vekt på lavlandsområder og kystnatur. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tredoble vernet av verdifull skog i Norge ved å verne minst 10% av den produktive skogen vår innen 2027. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stanse hogst av de gjenværende områdene med gammelskog i Norge. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe opp Norges innsats for å bevare regnskog ved å øke støtten til regnskogbevaring, trekke oljefondet ut av investeringer som fører til tap av regnskog og unngå import av varer som bidrar til ødeleggelse av regnskog. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN NORGES BANK SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil reetablere sammenhengende inngrepsfrie naturområder som er viktige for å gjenopprette store sammenhengende trekkruter for villrein. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere større, sammenhengende nasjonalparker og verneområder på tvers av landegrensene i Norden, særlig på Nordkalotten. Partiprogram NATURVERN NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre et ekte grønt skifte i Norge. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil starte arbeidet med å restaurere natur, blant annet ved å reetablere artsrike skoger, våtmarks- og vassdragsnatur, og ved å bygge opp svekkede bestander av blant annet fisk og rovdyr. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil reversere lovendringen som har åpnet for fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur og bruk av vannscooter og si nei til forslag som fører til økt motorisert ferdsel i naturen. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stanse miljøskadelige subsidier som bidrar til hogst av gammelskog eller inngrep i urørt natur. Partiprogram FINANSER NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe aktivt for å beskytte og bygge opp igjen bestander av arter som er truet av utryddelse, blant annet ved å mangedoble antallet prioriterte arter og øke antallet utvalgte naturtyper. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge skal få sin første nasjonalpark som har et helhetlig økosystem som inkluderer rovdyr innen 2021. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilstrebe en konfliktdempende dialog i rovdyrsaker og søke løsninger i samarbeid med de berørte. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utover faglig funderte bestandsmål føre en aktiv kunnskapsbasert forvaltning som i tillegg til rovdyrs økologiske funksjon også tar hensyn til beitenæring, bosetting og bruk av naturen. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil supplere verneplanen for vassdrag med flere vassdrag og legge spesielt vekt på å verne mye kystnær vassdragsnatur i løpet av stortingsperioden. Partiprogram NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet for å beskytte og styrke norske villaks og ørretbestander. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge flere viltoverganger over veier, toglinjer og andre barrierer og iverksette tiltak for å fjerne farlige og unødvendige menneskeskapte hinder som gjerder, piggtråd og liknende. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil hindre nye, fremmede arter i å etablere seg i Norge og lage handlingsplaner for å bekjempe de mest skadelige svartelistede artene. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lage et sterkere lovverk for å beskytte naturen, blant annet ved å gi hjemmel for bindende miljøkvalitetsnormer i naturmangfoldloven. Partiprogram NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvikle retningslinjer for bærekraftig bruk av biomasse, som sikrer at produksjon og bruk av biodrivstoff ikke legger beslag på matjord eller fortrenger regnskog. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en langt mer aktiv politikk for å ta vare på artsrike kulturlandskap som slåtteenger og beitemarker. Partiprogram KULTURVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil slå ring om allemannsretten og muligheten til å høste av levende naturressurser i Norge. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en marin verneplan med mål innen utgangen av 2018 med mål om at ti prosent av havarealene innenfor territorialgrensen vernes før 2027. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke naturmangfoldloven ved å gjøre områdevern, utvalgte naturtyper og prioriterte arter gjeldende for alle norske havområder. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil initiere en egen lov om helhetlige forvaltningsplaner for havområdene for å sikre en økosystembasert forvaltning av havressursene. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til et internasjonalt belønningssystem for vern av viktige havområder og stans av overfiske etter modell fra den norske regnskogsatsingen. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere en egen handlingsplan for å gjenetablere ødelagt tareskog og verne oppvekstområder for yngel og ungfisk. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil starte et landsdekkende oppryddingsprosjekt av spøkelsesgarn og tapte ruser, teiner og liner. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte utvikling av selektive og selvoppløsende redskaper for å redusere uønsket bifangst og stoppe spøkelsesfiske. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen for giftopprydding i fjorder, elver og havner for å sikre trygg, norsk sjømat og ren natur. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK HAVNER NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for å stanse deponering av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden og forby sjødeponi av gruveavfall. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INDUSTRI NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for et permanent vern mot petroleumsaktivitet i særlige verdifulle og sårbare havområder, som Lofoten, Vesterålen og Senja, iskantsonen, polarfronten i Barentshavet og Norskehavet, havområdet rundt Jan Mayen, Mørebankene, Iverryggen, samt Skagerrak. Partiprogram ENERGI HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre korallrev, ålegressenger og andre sårbare naturtyper som gyte- og oppvekstområder for fisk og skalldyr ved å etablere fredningsområder og oppdrettsfrie soner. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge opp bestander av truede arter, og sikre at høsting av marine arter skjer i tråd med forskningsbaserte råd. Partiprogram FANGST NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere en egen handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugler. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre forbud mot å skifte ballastvann eller tømme kjemikalier fra lusebehandling i sårbare områder og avvikle bruk av kitinhemmere i oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og utvide ordningen med nasjonale laksefjorder og utrede en tilsvarende ordning for andre sårbare fiskebestander som fjordtorsk. Partiprogram FANGST NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby nydyrking, drenering og ødeleggelse av myr for å hindre utslipp av klimaskadelig metangass fra myr. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en nasjonal klimatilpasningsplan for å ta vare på naturmangfold i et endret klima, herunder tiltak for landbruk, fiskeri og oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke kommunenes evne til å tilpasse seg ekstremvær og andre klimaendringer gjennom en storsatsing på klima- og miljørådgivere. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begrense lysforurensning og jobbe for å sertifisere norske nasjonalparker som ”International Dark Sky Park”. Partiprogram FORURENSNING NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta støyforurensing på alvor i all samfunnsplanlegging og begrense støy som skader livskvalitet og helse. Partiprogram FORURENSNING NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjeninnføre forbudet mot bruk av blyhagl til jakt. Partiprogram FANGST NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en miljøpolitikk som bevarer og reparerer leveområdene for ville dyr og en dyrevelferdspolitikk der husdyr og kjæledyr behandles på en anstendig og respektfull måte. Partiprogram HUSDYR MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå gjennom alle forskrifter som regulerer dyrehold, jakt og fangstmetoder for å styrke krav til dyrevelferden og oppdatere reglene i tråd med dyrevelferdslovens beskyttelse av dyrs artstypiske og individuelle behov. Partiprogram HUSDYR KULTUR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forebygge skader på ville dyr og beitedyr grunnet menneskelig aktivitet, for eksempel i forbindelse med veitrafikk, jernbane og slått. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre prøveprosjekter med forebyggende tiltak mot rovdyrskader og støtte tiltak som bidrar til at skadde dyr på beite oppdages tidligere. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede en belønningsordning for kommuner, grunneiere og andre som restaurerer verdifull natur. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at hensynet til naturverdier skal veie tyngre i offentlige beslutningsprosesser. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre demokratisk kontroll med naturressurser gjennom offentlig, samvirke- eller allmenningsbasert eierskap, eller gjennom offentlige reguleringer som hindrer rovdrift på naturen. Partiprogram NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land og utarbeide ny nasjonal plan for fornybarutbygging som hindrer ødeleggelse av verdifulle natur- og friluftsområder. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke vernet av korallrev og andre viktige marine artsområder, som ligger i vårt territorialfarvann. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil finansiere forebyggende tiltak mot tap av dyr på beite og gi rimelig kompensasjon til bønder som ikke kan benytte seg av beiterettigheter på grunn av rovdyrbestander i området. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne 10% av produktiv skog innen 2027. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre klima- og naturmål og vern av matjord forpliktende for areal- og transportplanlegging, herunder Nasjonal transportplan (NTP). Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi hjemmel for varig vern av matjord i jordlova, og verne de mest produktive jordressursene. Partiprogram JORDBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lage en egen planleggingslov for havområdene som bygger på forvaltningsplanene for å sikre en økosystembasert forvaltning. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre god tilgang på uteområder og alternative læringsarenaer, og ressurser til å bruke disse i undervisningen. Partiprogram NATURVERN SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil grunnlovsfeste allemannsretten og verne om prinsippet om at ferdsel i utmark skal være gratis. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en nærnaturlov for varig å verne områder for friluftsliv og naturopplevelser der folk bor. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre reglene for motorferdsel i utmark til kun å tillate nytteformål, slik at hensyn til plante-, dyre-, og friluftslivet settes først. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stramme inn praktiseringen av strandsonevernet og sikre allemannsretten i strandsonene. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjenskape og vedlikeholde områder med verneverdige kulturlandskap. Partiprogram KULTURVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere tilgang på ren energi, en mer bærekraftig matproduksjon, bærekraftig og rettighetsbasert naturressursforvaltning og styrking av demokratiske strukturer. Partiprogram ENERGI LANDBRUKSPRODUKTER NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for bevaring av eksisterende naturmiljøer, grøntområder og jordbruksjord i og rundt byer og tettsteder. Det holder ikke med eplehager på privat område. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at særlig viktige naturområder, både på land og i hav skal sikres mot inngrep. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må lages nasjonale verneplaner som særlig ivaretar områder som i dag ikke er godt nok vernet, blant annet skog og kystområder. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må lages en nasjonal verneplan for å verne 30 prosent av marine økosystemer innen 2020 i tråd med FNs anbefalinger, som sikrer bærekraftig bruk og forvaltning, og samtidig hindrer skade på naturen fra for eksempel oppdrett, oljeutvinning, taretråling og annen næringsvirksomhet. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal praktiseres en føre-var-holdning til større naturinngrep som bygging av kraftlinjer eller veier og uttak av ikke-fornybare naturressurser. Naturens sårbarhet skal vektlegges og unødige inngrep unngås. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal være strenge krav til arealbruksendringer i vernede og sårbare naturområder, særlig når det gjelder hytte- og infrastrukturutbygging. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at den verdifulle naturen i Norge skal kartlegges, slik at vi kjenner naturmangfoldet og hvilke verdier vi forvalter for fremtidige generasjoner, og vet hvor de viktige naturressursene finnes. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det normalt ikke skal bygges i naturområder som har dokumentert biologisk eller landskapsmessig ekstraverdi. Dersom det må bygges i slikt område, må tilsvarende representativt område finnes/ restaureres andre steder i landet. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at nasjonalparker, verneområder og andre typer vernede områder skal tas vare på i tråd med formålet i vernebestemmelsene. Oppretting og forvaltning av verneområder må ikke hindre reindrift og annen tradisjonell samisk naturbruk. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at INON (Inngrepsfri natur i Norge) skal være et viktig kriterium for hvor det ikke skal bygges ut. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for minst 10 prosent vern av den særlig verneverdige skogen skal sikres gjennom frivillig vern. Partiprogram NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil at naturmangfoldloven må utvides til å gjelde i hele Norges eksklusive økonomiske sone (EEZ). Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at artene og deres genetiske mangfold må bevares på lang sikt i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Dette krever at det blir tatt hensyn til deres leveområder og næringstilgang. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at rødlistene for arter og naturtyper skal oppdateres hvert 5. år. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at virkemidlene” prioriterte arter” og” utvalgte naturtyper” i Naturmangfoldloven skal brukes for mange flere arter og naturtyper enn i dag. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at rovdyr skal sikres sin plass der de er en naturlig del av de norske økosystemene. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at regelverket om fremmede organismer må skjerpes og praktiseres strengt. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at yngletidsfredning må være absolutt, hijakt ikke må tillates. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at det skal vedtas varig vern og petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, i Barentshavet, på Mørekysten, i Farsundsbassenget, Jan Mayen og Arktis. Partiprogram NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Rødt Rødt vil at dreneringa av myr og torvmark skal stoppes. Partiprogram NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at det artsrike kulturlandskapet skal opprettholdes gjennom skjøtsel med beitedyr, slåtteredskaper, samt gode tilskuddsordninger. Partiprogram KULTURVERN NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at hensynet til bevaring av viltlevende marine arter og bærekraftig bruk av disse skal gå foran ønske om å bruke lokaliteter til oppdrett. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil evaluere mineralloven med sikte på bærekraftig ressursutvikling. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil verne 10 prosent av skogen gjennom privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer. Regjeringserklæring NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025. Regjeringserklæring HUSDYR NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil revidere statlige planretningslinjer for strandsonen med sikte på mer differensiert forvaltning i spredt bebygde strøk, slik at det blir større lokal handlefrihet samtidig som man ivaretar rekreasjonsmuligheter og vernet av kulturlandskap. Regjeringserklæring KULTURVERN LOKALFORVALTNING NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre arbeidet med restaurering av myr og kostnadseffektive klimatiltak som gjødsling og planting av stedegen skog. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Regjeringserklæring FINANSER NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å nå ambisjonene i Aichi-protokollen, og følge opp naturmangfoldmeldingen i tråd med Stortingets innstilling. Regjeringserklæring NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til grunn at vern gjennom bruk er et viktig virkemiddel i norsk naturforvaltning, samtidig som det gir grunnlag for verdiskaping. Regjeringserklæring NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle miljø- og oljevernsenteret i Lofoten/Vesterålen som et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansemiljø for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling. Regjeringserklæring NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre god oljevernberedskap, havariberedskap, slepebåtkapasitet og overvåking av kystmiljøet. Regjeringserklæring HAVBRUK NATURVERN SIKKERHET TIL SJØS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil lage en plan for marine verneområder, med mål om at et representativt utvalg av havområdene vernes. Regjeringserklæring HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha et kunnskapsløft for norsk natur og fortsette arbeidet med et økologisk grunnkart for Norge. Regjeringserklæring NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke antallet prioriterte arter, utvalgte naturtyper og utvalgte kulturlandskap. Regjeringserklæring NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn. Regjeringserklæring NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en uavhengig rovviltklagenemnd som behandler alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling som er fattet av Miljødirektoratet og rovviltnemdene. Regjeringserklæring NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke og bedre samspillet med de lokale fellingslagene for å sikre en god lokal forankring av jakten. Regjeringserklæring LANDBRUK LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å åpne for nye og mer effektive jaktmetoder for uttak. Regjeringserklæring LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke norsk naturforvaltning og forvalte eksisterende verneområder på en god måte. Regjeringserklæring NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere supplering av nasjonalparkplanen. Lokal medvirkning og aksept er en forutsetning for opprettelse av nye nasjonalparker, men det åpnes for å ta regionale hensyn (for eksempel i Østmarka). Regjeringserklæring NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stanse planting av og bekjempe spredningen av svartelistede arter, og fjerne høyrisikoarter fra norsk natur. Regjeringserklæring NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil supplere verneplanen for vassdrag med Øystesevassdraget. Regjeringserklæring NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til en god oljevernberedskap, i samarbeid med private aktører. Regjeringserklæring NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på sjøsikkerhet og tiltak mot maritim forurensing, herunder oljevernberedskap. Regjeringserklæring NATURVERN SIKKERHET TIL SJØS

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
20. jan 2021 Representantforslag om opprydding av gruveforurensing i Folldal Til behandling
17. des 2020 Representantforslag om mer effektiv skadefelling av store rovdyr Til behandling
16. des 2020 Brev fra klima- og miljøministeren med orientering til Stortinget om statsrådens oppfølgning av Stortingets vedtak nr. 203 av 7. desember 2020 Behandlet
13. des 2020 Representantforslag om verneprosess for utvalgte hellige fjell i samisk kultur Til behandling
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om stoppe utvidelse av ulvesona for å verne den såkalte Elgå-ulven Behandlet
23. nov 2020 Vindkraft på land Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å stanse utbygging av vindkraft etter gammelt konsesjonssystem, inntil rettssystemet har endelig avgjort klager som er brakt inn for domstolene Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om utredning og innføring av turistskatt Behandlet
9. nov 2020 Miljøkriminalitet Behandlet
9. nov 2020 Representantforslag om gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft Behandlet
2. nov 2020 Endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.) Til behandling
14. okt 2020 Representantforslag om utsettelse av kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026 Til behandling
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om ny § 111 (grunnlovfesting av allemannsretten) Til behandling
17. jun 2020 Representantforslag om sterkere vern av naturen i vindkraftutbygginger Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
10. jun 2020 Representantforslag om å ta ut rovvilt for å berge samisk reindrift i en spesielt vanskelig situasjon Behandlet
10. jun 2020 Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene - Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak Behandlet
25. mai 2020 Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda) Behandlet
25. mai 2020 Representantforslag om en effektiv forvaltning av ulvebestanden i tråd med bestandsmålet Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 18 om bestandsmål for rovvilt Behandlet
29. apr 2020 Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring Behandlet
1. apr 2020 Representantforslag om å stoppe salget av våre felles norske skoger Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om å forvalte bjørnebestanden ut fra riktig antall bjørn Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet Behandlet
18. mar 2020 Representantforslag om oppnevnelse av et offentlig naturrisikoutvalg Behandlet
11. mar 2020 Representantforslag om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge Behandlet
9. mar 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen Behandlet
12. feb 2020 Representantforslag om lisensfelling i ulvesonen, nærmere bestemt revirene i Mangen og Rømskog Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om framtidas oppdrettsnæring Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
2. des 2019 Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte Behandlet
19. jun 2019 Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om en mer effektiv rovdyrforvaltning Behandlet
12. jun 2019 Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn Behandlet
12. jun 2019 Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet) Behandlet
5. jun 2019 Endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer) Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å stoppe insektdøden Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om opprettelse av en miljøklagenemnd i Norge Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om en ekte miljøreform av oppdrettsindustrien Behandlet
11. mar 2019 Endringer i markaloven (justering av markagrensen m.m.) Behandlet
11. mar 2019 Vern av Øystesevassdraget Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om egen bymarklov for Bymarka i Trondheim Behandlet
11. feb 2019 Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om mer effektiv lisensjakt på jerv Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om å grunnlovfeste allemannsretten Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
14. nov 2018 Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet) Behandlet
25. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om vern av Øystesevassdraget Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om endringer i rovviltpolitikken Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om en nærnaturlov som gir varig vern av bymarker, byfjell og naturen i nærheten av der folk bor Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden Behandlet
7. mar 2018 Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
12. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. jun 2017 Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Behandlet
1. jun 2017 Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing) Behandlet
31. mai 2017 Hav i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om et nytt krafttak for mineralnæringen Behandlet
24. apr 2017 Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.) Behandlet
24. apr 2017 Representantforslag om varig vern mot petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Behandlet
24. apr 2017 Representantforslag om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner Til behandling
3. apr 2017 Representantforslag om å ta vare på truede bestander av villaks og sjøørret (i Hardanger) Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om å reforhandle eller si opp lakseavtalen med Finland Behandlet
27. mar 2017 Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016 Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om nasjonale tiltak for å stanse forsøpling av havet og kysten Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om vern av Norges siste villmarker Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om kunnskapsbasert og bærekraftig bruk av biodrivstoff Behandlet
20. feb 2017 Representantforslag om utvidelse av nasjonalparkplanen og prosess for å opprette nasjonalpark i Østmarka og på Preikestolen Behandlet
30. jan 2017 Redegjørelse av klima- og miljøministeren om forvaltning av ulv Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 prosent økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020 Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om langsiktighet og trygghet for turistfisket Behandlet
19. okt 2016 Representantforslag om at virkeområdet for markaloven utvides til å gjelde flere viktige naturområder i Osloregionen Behandlet
19. okt 2016 Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet Behandlet
19. okt 2016 Endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag og administrativ inndragning) Behandlet
5. jun 2016 Representantforslag om ulveforvaltning Behandlet
5. jun 2016 Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone Behandlet
5. jun 2016 Endringer i markaloven (rett til erstatning) Behandlet
22. mai 2016 Representantforslag om mikroplast Behandlet
22. mai 2016 Representantforslag om oppfølging av klimaavtalen fra Paris fram mot 2020 Behandlet
22. mai 2016 Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold Behandlet
25. apr 2016 Representantforslag om vern av Øystesevassdraget Behandlet
16. mar 2016 Representantforslag om å redusere det materielle forbruket i Norge til et bærekraftig og rettferdig nivå Behandlet
9. mar 2016 Representantforslag om miljøavgift på blyhagl Behandlet
29. feb 2016 Representantforslag om nasjonal strategi for bier og pollinering Behandlet
18. jan 2016 Norske interesser og politikk for Bouvetøya Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
30. nov 2015 Representantforslag om vannkraftkonsesjon i Nedre Otta Behandlet
14. jun 2015 Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Behandlet
1. jun 2015 Representantforslag om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge Behandlet
6. mai 2015 Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. Behandlet
23. mar 2015 Representantforslag om å sikre at ulovlig fremskaffede produkter fra hai ikke importeres til Norge Behandlet
11. mar 2015 Representantforslag om lov om endring i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Midlertidig bestemmelse om bruk av snøscooter i tidligere forsøkskommuner Behandlet
4. feb 2015 Representantforslag om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Midlertidig bestemmelse om snøscooterløyper i tidligere forsøkskommuner Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om tiltak for en kunnskapsbasert naturforvaltning Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
4. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
18. jun 2014 Representantforslag om å avslutte det utvidede forsøket med bruk av snøscooter samt endre lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Behandlet
11. jun 2014 Lov om fiskeretten i Tanavassdraget Behandlet
11. jun 2014 Endringer i naturmangfoldloven Behandlet
19. mai 2014 Representantforslag om tiltak for å oppfylle rovdyrforliket Behandlet
3. feb 2014 Endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. Behandlet
18. des 2013 Samtykke om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012 Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
18. jun 2013 Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak (forvalntingsplan) Behandlet
9. jun 2013 Endringer i akvakulturloven Behandlet
6. jun 2013 Representantforslag om norsk naturmangfold Behandlet
6. jun 2013 Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven Behandlet
6. jun 2013 Endringer i naturmangfoldloven Behandlet
6. jun 2013 Ratifikasjon av Nagoya-protokollen til konvensjon om biologisk mangfold av 22. mai 1992, om tilgang til genressurser og en rettferdig og likeverdig fordeling Behandlet
6. jun 2013 Endringer i lov om statlig naturoppsyn Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om en ny forvaltning av landets ulv Bortfalt
13. mai 2013 Representantforslag om å leggje til rette for å prøve ut ulike modellar for grunneigarstyrt forvalting av verneområde eller område som vert vurdert verna Bortfalt
13. mai 2013 Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter) Behandlet
13. mai 2013 Endringer i friluftsloven mv. Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om å oppheve forbud mot bruk av blyhagl til jakt Behandlet
15. apr 2013 Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om økt lokalt selvstyre i saker om motorferdsel i utmark Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om endring i § 3 lov om motorferdsel i utmark (lokal forvaltning av snøscootertraseer) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
29. nov 2012 Endringer i lov om laksefisk og innlandsfisk mv., i lov om forvaltning av naturens mangfold og i lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
10. jun 2012 Endring i naturmangfoldloven Behandlet
5. jun 2012 Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven Behandlet
14. mai 2012 Utbygging av strømnettet Behandlet
11. apr 2012 Landbruks- og matpolitikken Behandlet
19. mar 2012 Representantforslag om motorferdsel i utmark Behandlet
18. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2011 Endringer i svalbardmiljøloven Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
16. jun 2011 Representantforslag om endringer i forvaltningen av rovvilt Behandlet
14. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende en gjennomgang av friluftsloven og andre tilstøtende lover og regelverk. Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om økt trafikksikkerhet, redusert forfall av infrastruktur og bilpark samt beskyttelse av vannkilder og natur gjennom redusert bruk av veisalt Behandlet
9. jun 2011 Endringer i friluftsloven og straffeloven Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag om styrket kraftforsyning til Bergensområdet Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om Preikestolen nasjonalpark Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om motorferdsel i utmark Behandlet
28. mar 2011 Oversendelsesforslag vedrørende bruksrestriksjoner ikke går lenger enn det som er nødvendig av hensyn til verneformålet Behandlet
28. mar 2011 Oversendelsesforslag vedrørende frivillighet og makebytteløsninger kommer i sentrum i forbindelse med vern. Tvang må være siste utvei Behandlet
28. mar 2011 Oversendelsesforslag vedrørende strategi som gjør det lettere å drive næringsutvikling og skape arbeidsplasser i kommuner med høy andel vern Behandlet
28. mar 2011 Oversendelsesforslag vedrørende overføring av forvaltningsmyndigheten over områder som er vernet med hjemmel i naturmangfoldloven til de berørte kommuner Behandlet
28. mar 2011 Oversendelsesforslag vedrørende begrepet "inngrepsfrie naturområder" ikke lenger skal tillegges vekt ved behandling av arealsaker i statlige forvaltningsorganer Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om forpliktende miljøtiltak for oppdrettsnæringen Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om en styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen. Endringer i plan- og bygningsloven Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om en styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen. Endringer i plan- og bygningsloven Behandlet
21. feb 2011 Redegjørelse av fiskeri- og kystministeren om status og utsikter for norsk havbruksnæring Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om trasévalg og teknologiske løsninger for kraftlinjen på strekningen Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om å tillate økt fangst av kongekrabbe Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om å heve grensen for konsesjonsbehandling av kraftverk i vernede vassdrag fra 1 til 3 MW Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om en nasjonal plan for vindkraftsatsing i Norge Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å styrke lokal forvaltning av arealer i strandsonen Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om endring av forvaltningen av rovdyrpolitikken Behandlet
2. jun 2010 Representantforslag vedrørende evaluering av lovverket som regulerer bygging av kraftlinjer Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag vedrørende ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om motorferdsel i utmark og endringer i loven som bidrar til å styrke det lokale selvstyre Behandlet
9. mai 2010 Endringer i naturmangfoldloven Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om inngrepsfrie naturområder Behandlet
25. mar 2010 Representantforslag om evaluering av rovviltforliket Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om å greie ut framtidas teknologi for framføring av elektrisk straum Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet