Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil satse videre på skred- og flomforebygging gjennom økt kunnskap, sikringstiltak, bedre overvåking og varsling. Regjeringserklæring NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle den maritime næringen med fokus på forskning og innovasjon rettet mot utvikling av mer miljøvennlige løsninger. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at den norske vannkrafttradisjonen videreføres ved at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for vannkraftproduksjonen, får en del av skatteinntektene. Inngrep i naturmiljøet skal gjøres med forståelse og aksept fra berørte lokalsamfunn og slik at deler av inntektene tilfaller lokalsamfunnene også med endret teknologi for utnytting av vannkraft. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING NATURSKADER NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være karbonnøytralt i 2050. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil være en pådriver i arbeidet for en omfattende og forpliktende internasjonal klimaavtale i 2015. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke våre internasjonale forpliktelser ytterligere dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å avvikle subsidier av fossil energi og for at en større del av de globale utslippene blir underlagt en pris og blir inkludert i et karbonmarked. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for omfattende og robuste mekanismer for finansiering av klimatiltak i fattige land gjennom felles internasjonalt regelverk og felles kanaler, slik som det Grønne klimafondet. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at utslipp av klimagasser fra avskogning og skogforringelse i utviklingsland, samt internasjonal skipsfart og luftfart inkluderes i et framtidig globalt klimaregime. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART MILJØVERN NATURSKADER SJØFART UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle klima- og skoginitiativet og vurdere å øke den norske innsatsen om den positive utviklingen fortsetter. Partiprogram MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på utvikling av fornybar energi i utviklingsland. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURSKADER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stanse tapet av artsmangfold. Partiprogram NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere bekjempelsen av fremmede arter. Partiprogram NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp rovviltforliket og videreføre den todelte målsetningen i rovviltpolitikken. Partiprogram NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke lokal forvaltning og verdiskapingsprogrammer i verneområder. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utrede skadeeffektene ved bruk av bly utenfor våtmarksområder og skytebaner, og på det grunnlaget ta stilling til en åpning for bruk av blyhagl utenfor våtområder og skytebaner. Partiprogram MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fremme vekst i havbruksnæringen innen miljømessig bærekraftige rammer. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at Norge kan bidra med sin maritime kompetanse til å få hentet opp søppel i fra havbunnen, slik at det kan bli resirkulert. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for en nasjonal plan for opprydning av søppel på norske strender og i norske fjorder. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURSKADER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet mot marin forsøpling, bl.a. gjennom Hold Norge rent og Skjærgårdstjenesten, og å utvide Skjærgårdstjenesten til å gjelde hele kysten. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et program for restaurering og reetablering av våtmarker, naturskog og andre viktige naturtyper, og ha som mål at 15% av forringede økosystemer skal restaureres innen 10 år. Partiprogram NATURSKADER NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å rydde opp i massene på sjøbunnen i havne- og fjordområder som er sterkt forurenset av miljøgifter. Regjeringserklæring FORURENSNING HAVBRUK NATURSKADER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stoppe neddyrkingen av myr og restaurere ødelagt myr. Regjeringserklæring NATURSKADER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
18. feb 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD, KLD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien) Behandlet
20. jan 2021 Representantforslag om klimatilpasning og styrket flom- og skredforebygging Til behandling
20. jan 2021 Representantforslag om flom- og skredsikring Til behandling
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden Behandlet
11. feb 2019 Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.) Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
24. okt 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken) Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
22. mar 2017 Endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
6. des 2016 Varig flomvern i Opovassdraget mv. Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
27. apr 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (flommen på Vestlandet oktober 2014) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
15. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 1313/2013 om EUs ordning for sivil beredskap (2014-2020) Behandlet
15. jun 2014 Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet Behandlet
15. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
27. nov 2013 Flommen på Østlandet mai 2013 Behandlet
18. jun 2013 Klimatilpasning i Norge Behandlet
12. jun 2013 Samfunnssikkerhet Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. jun 2012 Om flom og skred Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om finansieringsplan og organisatorisk opprydningen etter naturkatastrofene i 2011/2012 Behandlet
18. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
13. des 2011 Endringar av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
25. apr 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
15. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet