Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge bidrar til flernasjonale fredsstøttende operasjoner i regi av FN, NATO og EU og fremmer arbeidet for mer helhetlige og integrerte fredsoperasjoner. Partiprogram EU/EØS FN FREDSARBEID NATO
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at NATO styrker sitt fokus på alliansens kjerneoppgaver og utfordringer knyttet til medlemslandenes eget territorium og nærområder. Partiprogram NATO
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at NATO utarbeider et nytt strategisk konsept. Partiprogram NATO
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge bidrar til at FN, NATO og EU øker kvinneandelen i sine bidrag. Partiprogram EU/EØS FN LIKESTILLING NATO
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre fastholde medlemskapet i NATO. Partiprogram NATO
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre sikre at Norge bidrar aktivt og lojalt i alliansens arbeid. Partiprogram NATO
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre arbeide for at sikkerhetspolitiske spørsmål av betydning både for Europa og USA blir håndtert i NATO så lenge Norge ikke er medlem av EU. Partiprogram NATO
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre prioritere militære bidrag til operasjoner i regi av NATO og EU. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre arbeide for økt oppmerksomhet fra EU, USA og NATO om utfordringene i nordområdene. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID NATO POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre bygge opp om NATOs permanente tilstedeværelse i Norge, samt legge til rette for økt alliert øvelsesvirksomhet og aktivitet. Partiprogram FORSVAR NATO
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre oppheve politiske begrensninger på hvor norske styrker kan operere i Afghanistan. Partiprogram NATO
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil trygge norsk sikkerhet og ivareta legitime norske territorielle, økonomiske, ideelle og miljømessige interesser, blant annet gjennom norsk deltakelse i NATO-samarbeidet. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL MILJØVERN NATO UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti Norge må som NATO-medlem og i solidaritet med befolkningen i Afghanistan stille våre styrker til rådighet for å støtte den demokratiske regjeringen i [Afghanistan]. Partiprogram NATO UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil aktivt støtte opp om NATO og NATOs utvikling av den såkalte ”Comprehensive approach” som sikrer bedre samvirke, samarbeid og koordinering mellom militære og sivile aktører og organisasjoner. Partiprogram NATO
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha internasjonalt samarbeid om samfunnssikkerhet og krisehåndtering innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke OSSE og Europarådet til å ivareta sine kjerneområder, og fremme en effektiv arbeidsdeling i forhold til FN, EU og NATO. Partiprogram EU/EØS EUROPARÅDET FN NATO
2009-2013 Venstre Venstre vil ikke utelukke nye oppgaver for NATO, men alliansen skal ha et spesielt fokus på sikkerhet i egne områder, inkludert nordområdene. Partiprogram NATO POLAROMRÅDER
2009-2013 Venstre Venstre vil videreutvikle et nærmere forsvarssamarbeid med de nordiske landene og EU innenfor rammene av vårt NATO-medlemskap. Partiprogram NATO
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge fremmer synspunkter i NATO selv om de ikke sammenfaller med synspunktene til nære allierte. Dette skal gjøres internt i NATO i henhold til NATOs prosedyrer og med sikte på å komme fram til konsensus. Partiprogram NATO
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre at soldater som har blitt skadet i internasjonal tjeneste får hjelp, også når skaden oppdages etter at tjenesten er avsluttet. Partiprogram FN-STYRKER MILITÆRT PERSONELL NATO
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge fortsetter å delta aktivt i internasjonale militære operasjoner. Operasjonene skal koordineres med annen politisk, økonomisk og humanitær innsats. Partiprogram FN-STYRKER NATO
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta initiativ i Nato til ei evaluering av Natos nye strategiske konsept. Partiprogram NATO
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener det norske militære engasjementet i ISAF-styrkene i Afghanistan må avvikles. Partiprogram FORSVAR NATO
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV er imot bidrag til ISAF i stortingsperioden. Partiprogram FORSVAR NATO
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener Norge må søke en annen sikkerhetspolitisk forankring enn NATO og derfor forlate organisasjonen. Partiprogram FORSVAR NATO
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV er motstander av NATOs planer om å bygge et rakettskjold i Øst-Europa. Partiprogram FORSVAR NATO
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fortsatt norsk medlemskap og innflytelse i NATO gjennom aktiv deltagelse i de politiske og militære fora. Partiprogram NATO
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for en fortsatt sterk allianse i NATO med USA som næreste allierte. Partiprogram NATO
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at allierte fortsatt nytter Norge som øvingsland og oppmuntre våre viktigste allierte til forhåndslagring på norsk jord. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Styrke FN. Norge skal ikke delta i offensiv krigføring i NATO-regi, men i stedet arbeide for å styrke FNs fredsbevarende rolle. Partiprogram FN NATO
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at norsk våpenindustri ikke får bidra til utviklingen av NATOs rakettskjold og at Norge må bruke sin posisjon i NATO for å reversere gjeldende politikk for utbygging av rakettskjoldet i alliansen. Partiprogram NÆRINGSLIV NATO
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge ikke deltar i krigføring i NATO-regi. Norge må i stedet arbeide for å styrke FNs fredsbevarende rolle. Partiprogram FN FORSVAR NATO
2013-2017 Venstre Venstre vil omstrukturere gradssystemet, gjeninnføre flere underoffisersgrader og et spesialistkorps basert på NATO-standard. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL NATO
2013-2017 Venstre Venstre vil videreutvikle et nærmere forsvarssamarbeid med de nordiske landene og EU innenfor rammene av vårt NATO-medlemskap. Partiprogram EU/EØS FORSVAR NATO
2013-2017 Høyre Høyre vil anstrenge oss for at NATO fortsetter som en slagkraftig og operativ allianse av demokratier gjennom aktive og lojale norske bidrag. Partiprogram NATO
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra i internasjonale militære operasjoner gjennom NATO, FN eller EU, avhengig av våre spesifikke fortrinn og behov, samt det som tjener oppdraget best. Norsk deltagelse skal bidra til norsk og internasjonal fred og sikkerhet. Partiprogram EU/EØS FN FN-STYRKER FREDSARBEID NATO UTENRIKSSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte opp om NATOs permanente tilstedeværelse i Norge, samt legge til rette for økt alliert øvelsesvirksomhet og aktivitet. Partiprogram FORSVAR NATO
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte et operativt begrunnet og praktisk nordisk forsvarssamarbeid som et tillegg til samarbeidet med våre allierte i NATO. Partiprogram FORSVAR NATO
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fortsatt norsk medlemskap og innflytelse i NATO gjennom aktiv deltakelse i de politiske og militære fora. Partiprogram NATO
2013-2017 Fremskrittspartiet Personell som frivillig tegner kontrakt for deltakelse i Norges kontingenter til internasjonale styrker for FN og/eller NATO, må kunne få kontrakter av mer enn ett års varighet, og få anledning til ytterligere kontraktsfornyelse ved skikkethet og behov. Partiprogram FN FN-STYRKER NATO
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke NATO–Russland-samarbeidet og bevare den politiske dialogen med Russland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeiderpartiet har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO. Partiprogram FORSVARSMATERIELL NATO UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vektlegge flernasjonalt samarbeid i forsvarspolitikken, herunder utviklingen av «Smart Defence» og fokus på våre nærområder i NATO. Partiprogram FORSVAR NATO
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at det må forankres i Stortinget dersom regjeringen ønsker å sende norske styrker ut i væpnet konflikt utenfor NATOs grenser. Dagens ordning med konsultasjon i den utvidede utenrikskomiteen sikrer etter Senterpartiets mening ikke et godt nok ordskifte for å ta slike beslutninger. Partiprogram FORSVAR NATO STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Hovedpilarene i utenrikspolitikken skal fortsatt være medlemskapet i NATO og en aktiv pådriverrolle i FN. I en tid der internasjonale maktforhold er i rask endring framstår NATO-medlemskapet som stadig viktigere for å sikre Norges sikkerhet. Partiprogram FN NATO
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ikke avgi militære styrker til internasjonale operasjoner utenfor NATO uten forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat. Partiprogram FN NATO
2013-2017 Senterpartiet Sp vil være restriktiv til videre utvidelse av NATOs geografiske område. Partiprogram NATO
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppa til EU. Partiprogram FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2013-2017 Senterpartiet Vi mener at Norge fortsatt skal basere sin forsvars- og sikkerhetspolitikk på medlemskapet i NATO og aktivt arbeid i FN. Partiprogram FN FORSVAR NATO
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle det internasjonale samarbeidet om samfunnssikkerhet og krisehåndtering innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ha et forsvar som til enhver tid er sterkt nok til å sikre norsk suverenitet og territorial integritet i samarbeid med NATO. Partiprogram FORSVAR NATO
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsatt samarbeide nært med allierte i NATO og EU og videreutvikle det militærfaglige og forsvarspolitiske samarbeidet med Sverige og Finland. Partiprogram EU/EØS FORSVAR NATO NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre fortsatt norsk medlemskap i NATO og bevare et godt forhold til våre allierte i forsvarsalliansen. Partiprogram FORSVAR NATO
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette som en forutsetning for videre deltakelse at NATO skal være en forsvarspakt. Alliansen må fraskrive seg den selvbestaltete retten til forkjøpsangrep. Partiprogram FORSVAR NATO
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at NATO underordner seg FN-pakten, som sier at ingen land har rett til å angripe et annet, bare til å forsvare seg etter et angrep. Partiprogram FN FORSVAR NATO
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at NATO-landene skal gå foran og bygge ned sine atomvåpenarsenaler, og slå fast at våpnene ikke skal brukes under noen omstendigheter. Partiprogram NATO
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere det transatlantiske forholdet i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Norsk engasjement i og bidrag til NATO skal styrkes og det skal tilrettelegges for NATO-aktivitet og -nærvær i Norge. Regjeringserklæring NATO
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra i internasjonale militære operasjoner gjennom FN, NATO, og EU, avhengig av våre spesifikke fortrinn og behov, samt det som tjener oppdraget best. Norsk militær deltakelse skal bidra til norsk og internasjonal fred og sikkerhet og ha forankring i folkeretten. Regjeringserklæring EU/EØS FN FREDSARBEID NATO
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilleggsfinansiere eventuelle nye utenlandsoperasjoner. Regjeringserklæring EU/EØS FN NATO UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Norge skal være en aktiv bidragsyter i FN, NATO og andre internasjonale organisasjoner. Regjeringserklæring FN INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle det internasjonale samarbeidet om samfunnssikkerhet og beredskap innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR NATO SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre fortsatt norsk medlemskap i NATO og bevare et godt forhold til våre allierte i forsvarsalliansen. Partiprogram NATO
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere en gradvis økning av forsvarsbudsjettets bevilgninger til 2 % av BNP, i samsvar med de forpliktelser som Norge har sagt ja til å påta seg som medlem i NATO. Partiprogram FORSVAR NATO
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav om sluttbrukererklæring fra alle land Norge selger våpen til, dette skal også være et krav ved salg til NATO-land. Partiprogram FORSVARSMATERIELL NATO UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fortsatt norsk medlemskap og innflytelse i NATO gjennom aktiv deltakelse i politiske og militære fora. Partiprogram NATO
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at NATOs ambisjoner om å bruke 2 % av BNP oppfylles. Partiprogram FORSVAR NATO
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forsvarsevnen i tråd med den vedtatte langtidsplanen og slutte opp om målsetningene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen et tiår og at nye investeringer i Forsvaret utgjør minst 20 prosent av de årlige forsvarsbudsjettene. Partiprogram FORSVAR NATO
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innen våpeneksport ha som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO. Partiprogram FORSVARSMATERIELL NATO UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et sterkt europeisk forsvarssamarbeid i NATO. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til videreutvikling av en felles europeisk sikkerhetspolitikk innenfor rammene av vårt NATO-medlemskap. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge ikke deltar i krigføring i NATO-regi, og avslutter alle NATO-bidrag «out-of-area». Partiprogram FORSVAR INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eventuell norsk deltakelse i militære operasjoner må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vilkårene er at operasjonen har et FN-mandat og er under FN-ledelse. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et forbud mot retten til førstebruk av atomvåpen, som i dag en del av NATOs strategiske konsept. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kontrollen med våpeneksporten. Kreve sluttbrukererklæring på eksport av alle strategiske varer, inkludert til NATO-land. SV vil at det gjennomføres stikkprøver på oppgitt sluttbrukerdokumentasjon og at avslag på våpeneksport til alle land utenfor NATO offentliggjøres. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil melde Norge ut av NATO. Partiprogram NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil påvirke NATO i rett retning. Så lenge Norge er medlem i NATO vil SV arbeide for at alliansen forsvarer nærområdene framfor å drive krig utenfor eget område. Vi vil også gå imot videre utvidelser av NATO og for nedrustning av alliansens atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et sterkt nasjonalt forsvar. SV ønsker å erstatte et forsvar innrettet mot NATOoperasjoner med et sterkt nasjonalt forsvar som virker avskrekkende og avspennende heller enn å bidra til et nytt våpenkappløp som øker spenningene mot Russland. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre norsk deltakelse i NATOs rakettskjold som bidrar til å øke spenningen mellom NATO og Russland. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette med en reell og betydelig økning av bevilgningene til Forsvaret. Høyre slutter opp om beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2 prosent-målet i løpet av et tiår. I tråd med dette vil Høyre også fortsette å bruke minimum 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer i Forsvaret. Partiprogram FORSVAR NATO
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at Norge opprettholder de forpliktelser som følger av NATO-samarbeidet, både ved å støtte opp om NATOs permanente tilstedeværelse i Norge og gjennom å ta ansvar for internasjonal sikkerhet og stabilitet som del av alliansen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) som et tillegg til samarbeidet med våre allierte i NATO. Partiprogram FORSVAR NATO NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for en verden fri for atomvåpen, i tråd med NATOs strategiske konsept. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre langsiktig finansiering av Forsvaret som møter våre forpliktelser i NATO. Partiprogram FINANSER FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL NATO STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil være tilbakeholdende med å inkludere flere medlemsland i NATO. Partiprogram NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil si «nei» til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner utenfor NATO hvis det ikke foreligger en klar forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at NATO holder seg innenfor kjerneoppdraget og bidrar til avspenning i Europa. Partiprogram NATO
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde norsk medlemskap i NATO. Partiprogram NATO
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå imot utplassering av rakettskjold i NATO-regi på norsk jord. Partiprogram NATO
2017-2021 Rødt Rødt vil melde Norge ut av NATO og jobbe for en nordisk forsvarsallianse med Sverige, Danmark, Finland og Island. Arbeide for at NATO legges ned. Partiprogram FORSVAR NATO NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette med en reell styrking av Forsvaret og sikre balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet i Cardiff har regjeringen som mål å øke forsvarsbudsjettene i retning av å nå toprosentmålet på sikt. Regjeringserklæring FORSVAR NATO
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde Norges NATO-forpliktelser, og sikre fortsatt norsk innflytelse i NATO gjennom aktiv deltakelse i politiske og militære fora. Regjeringserklæring NATO
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) der det er naturlig, som et supplement til samarbeidet med våre allierte i NATO. Regjeringserklæring NATO NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en sikkerhets- og forsvarspolitikk som bidrar til at NATO fortsetter å være en sterk og troverdig allianse, og som sikrer at Norge forblir en forutsigbar, trygg og troverdig alliert. Regjeringserklæring NATO

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet Behandlet
19. nov 2020 Evne til forsvar - vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren Behandlet
7. okt 2020 Representantforslag om å sikre rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader Behandlet
3. mar 2020 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2019 Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
22. okt 2019 Suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner Behandlet
4. jun 2019 Samtykke til godkjenning av protokoll av 6. februar 2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949 Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet Behandlet
4. mar 2019 Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) Behandlet
4. feb 2019 Representantforslag om en opptrappingsplan for Forsvaret Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. okt 2018 Valg av nytt medlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Behandlet
12. jun 2018 Årsrapporter for 2017 fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
28. feb 2018 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
7. feb 2018 Representantforslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2017 Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet - Landmaktproposisjon Behandlet
23. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Behandlet
14. jun 2017 Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Behandlet
31. mai 2017 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2016 Behandlet
17. apr 2017 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om Afghanistan, inkludert rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som har evaluert og trukket lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001-2014 Behandlet
18. jan 2017 Suppleringsvalg til Stortingets internasjonale delegasjoner Behandlet
9. jan 2017 Samtykke til godkjenning av protokoll om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
21. nov 2016 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2014 og 2015 Behandlet
3. feb 2016 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling og til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Behandlet
16. des 2015 Valg av varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet Behandlet
11. jun 2015 Ordningen for militært tilsatte (S-delen) Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet Behandlet
9. jun 2014 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2013 Behandlet
9. jun 2014 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om utviklingen i Afghanistan og Norges engasjement i landet Behandlet
23. apr 2014 Endringer i vararepresentasjonen i Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet Behandlet
11. nov 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Behandlet
9. jun 2013 Endring i straffeprosessloven Behandlet
5. jun 2013 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2011 Behandlet
5. jun 2013 Redegjørelse av utenriksministeren om utviklingen i Afghanistan og Norges engasjement i landet Behandlet
5. jun 2013 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2012 Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av Norges engasjement i Afghanistan Behandlet
29. apr 2013 Redegjørelse av forsvarsministeren om status for nordisk forsvars- og sikkerhetssamarbeid Behandlet
13. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. jun 2012 Redegjørelse av utenriksministeren om utviklingen i Afghanistan samt norsk sivilt og militært engasjement Behandlet
28. mar 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
28. nov 2011 Utviklingen i Sørøst-Europa Behandlet
17. nov 2011 Valg av et varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Behandlet
9. nov 2011 Merutgifter til norske styrkers deltakelse i operasjonen i Libya Behandlet
13. jun 2011 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling for 2010 Behandlet
13. jun 2011 Samarbeidet i NATO i 2010 Behandlet
8. mai 2011 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om situasjonen i Libya og norsk innsats Behandlet
27. apr 2011 Redegjørelse av utenriksministeren om utviklingen i Afghanistan Behandlet
13. apr 2011 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Behandlet
28. mar 2011 Redegjørelse av statsministeren om situasjonen i Libya og Norges deltakelse i den internasjonale koalisjonsstyrken Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. jun 2010 Samarbeidet i NATO i 2009 Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling 2009 Behandlet
25. mar 2010 Norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010 Behandlet
17. feb 2010 Utenriksministerens redegjørelse om utviklingen i Afghanistan og Norges sivile og militære engasjement i landet Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
21. okt 2009 NATO-parlamentarikerforsamlingen Behandlet