Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den reelle medvirkningen for de ansatte, tillitsvalgte og organisasjonene i arbeidslivet for å sikre arbeidsmiljøet og virksomhetenes utvikling. Partiprogram ARBEIDSMILJØ NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for tilgang til kapital gjennom bevilgninger til såkornkapital og etableringsstipend til gründere. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at virkemiddelapparatet skal treffe bedriftenes behov. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at virkemiddelapparatet skal ha spesielt fokus på behovene til små og mellomstore bedrifter. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bruke statens kapitalstyrke som kapitalkilde til konkurransedyktige nyskapingsprosjekter. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det offentlige i større grad bruker sin stilling som stor innkjøper for å bidra til teknologiutvikling i næringslivet, og øke satsingen på offentlige forsknings- og utviklingskontrakter. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre Skattefunn-ordningen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at flere kvinner etablerer og videreutvikler bedrifter gjennom oppfølging av handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette styrkingen av designdrevet næringsutvikling. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil forlenge satsingen på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren, og utvide denne til også å omfatte forskningsbasert innovasjon. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre satse mer offensivt på utvikling av kulturbaserte næringer. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre at entreprenørskap skal være en del av utdanningsløpet også innenfor de tradisjonelle offentlige omsorgsyrkene. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre gjøre det lettere for gründere å få tilgang på kapital og relevant informasjon i oppstartsfasen. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre stimulere til mer forskning i næringslivet ved å utvide SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre at det skal lønne seg for kommunene å drive en næringsvennlig politikk ved at de får beholde deler av selskapsskatten lokalt. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Høyre For å styrke petroleumsnæringen vil Høyre sikre at økt aktivitet på sokkelen utenfor Nord-Norge også skal gi seg utslag i økt landbasert aktivitet. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Høyre For å styrke kunnskapsnæringene vil Høyre føre en utdanningspolitikk som tar bedre høyde for kunnskapsnæringenes behov for spesialisert arbeidskraft. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke kunnskapsnæringene vil Høyre stimulere til økt samarbeid mellom universiteter og høyskoler, forskningsinstitusjoner og kunnskapsnæringene, for å utnytte muligheter i skjæringspunktene mellom disse. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER NÆRINGSUTVIKLING UNIVERSITETER
2009-2013 Høyre For å styrke kunnskapsnæringene vil Høyre etablere ordninger for levedyktige vilkår og rammebetingelser for etablering og videreutvikling av kunnskapsbedrifter i Distrikts-Norge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre overføre fylkeskommunens strategiske midler til næringsutvikling til kommunene, mens bedriftsrettede virkemidler forvaltes av Innovasjon Norge. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre sikre økt lokal medvirkning i vernearbeidet. Det skal være mulig å kombinere lokal næringsutvikling med vern av viktige naturområder. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke satsingen på kulturbasert næringsutvikling. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede en skattefritaksordning for bedrifters avsetning av midler til kulturformål. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre samisk kultur, språk, næringsutvikling og samfunnsliv. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING SAMER SPRÅK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke offentlige midler til grunnforskning og næringsrettet forskning. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt kommersialisering av forskningsresultater ved universiteter, høyskoler og andre forskningsmiljøer. Institusjonene må gis incentiver for å øke denne aktiviteten. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER NÆRINGSUTVIKLING UNIVERSITETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at rammevilkårene for nyetablerere må bedres, blant annet ved at skatt og moms forfaller til betaling først etter at inntektene er kommet i de første driftsårene. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge særlig til rette for innovasjon og nyskaping av miljøteknologiske nyvinninger. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil regionalisere større deler av virkemidlene som retter seg mot miljø, kulturlandskap og næringsutvikling. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Innovasjon Norge og SIVA (Selskapet for industrivekst) må ha en tydeligere distriktspolitisk profil. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle mikrofinansordninger for gründere og mindre virksomheter i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en ordning med spesielle tiltakssoner i særlige regioner i Sør-Norge som har særlige utfordringer med tanke på næringsetablering og folketall. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle Norges gode forhold til Russland og legge til rette for et bredt samarbeid både innenfor næringsutvikling og folk til folk-samarbeid. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER
2009-2013 Venstre Venstre vil vri beskatning fra arbeid til skatt på forbruk og miljøskadelig atferd. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en grønn økonomi som legger til rette for at Norge skal gå fra å være en fossilnasjon til å bli et lavutslippssamfunn. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge skal være først i verden med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye miljøarbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle samfunnsområder som har konsekvens for klimaet. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å ansette nummer to i et enpersonsforetak, blant annet ved å tillate midlertidige ansettelser og redusere rapporteringsbyrden og rapporteringsplikten. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil at flere starter egen bedrift og at flere tar makten over egen arbeidsdag. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en bedre integrering mellom kultur og næring. Venstre vil derfor støtte tiltak for produkt- og næringsutvikling på dette området. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke satsingen på entreprenørskap i skolen og styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer, næringsliv og skole. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide stipendordninger for dem som ønsker å etablere studentbedrifter. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere et «KapitalFUNN» for «frøkapitalister». Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil gjeninnføre aksjerabatt ved formuesberegning slik at private eiere stimuleres til å investere i små bedrifter. Partiprogram AKSJER NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere dagens næringsklynger rundt olje og gassindustrien til å flytte investeringer og kompetanse over til fornybar energi og framtidsrettet næringsaktivitet. Partiprogram ENERGI NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre grønt sertifikatmarked, som sikrer at Norge får et internasjonalt konkurransedyktig regime for utvikling av ny fornybar energi. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette et nasjonalt verdiskapingsprogram, i samarbeid med næringslivet, for satsing på utvikling av marine fornybare energikilder, hvor staten blant annet bidrar med en kraftig økning i bevilgningene til forskning på fornybar energi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke innovasjonsstøtten til prototyping av nye klima- og miljøvennlige produkter. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en egen skattefradragsordning etter modell av SkatteFUNN ved opplærings-/kompetanseutviklingstiltak internt i bedriftene. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre entreprenørskap i de yrkesfaglige studieretningene og styrke samarbeid mellom læringsinstitusjoner og næringsliv. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil videreutvikle SFI-ene (Senter for forskningsbasert innovasjon) og NCE-ene (Norwegian Center for Expertise) for å styrke nyskapings- og næringsperspektivene i norsk forskning innenfor prioriterte områder. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bevilgninger til inkubatorer/«gründersentre» og styrke tilbudet til Gründerskolen og andre prosjekter som skal gi kunnskap om forretningsutvikling. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke støtta, både den som gjeld økonomi og kompetanse, overfor kommunar som har fått store areal verna av staten. Støtta blir bruka til forsvarleg forvalting, som også medverkar til næringsutvikling i kommunen. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at motorferdselslova må ta omsyn til næringsutvikling i utmark, og dessutan til utøving av kulturbasert tradisjonell hausting og at ei ny motorferdsellov er så ubyråkratisk som mogeleg. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til å opprette fleire gjenvinningsbedrifter. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for at verdiskapinga i Noreg i framtida så langt som råd skal vere utan utslepp av miljøgifter. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha stimuleringstiltak for å etablere reparasjonspraksis og krav om dele- og reparasjonsgaranti. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at entreprenørskap skal være en viktig del av skolen, og at alle elever skal få være med på å etablere og drive en elevbedrift. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke organisasjonen Ungt entreprenørskap økonomisk. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at den videregående skolen skal ha tett kontakt med næringslivet for å fremme entreprenørskap i skolen. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil samle stønadordningane for rådgjeving, nyskaping og røynsleinnhenting på området kultur og næring i einingar på fylkesnivået, auke rammene og gjennomgå regelverket slik at fleire kan få støtte inkludert ikkje-kommersielle aktørar. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at stønadordningar på området kultur og næring stimulerer til å markere og marknadsføre lokalt og regionalt særpreg, tradisjon og historie. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje Innovasjon Noreg som sentral og koordinerande instans større tildelingsrammer til fordeling innanfor kultur- og opplevingsbransjen. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruke utviklingskontrakter og utforme standarder og regler aktivt for å bidra til nyskaping i næringen. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprette et nordområdefond på inntil 100 milliarder kroner. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil i forbindelse med nye utlysninger og i oppfølgingen av den petroleumsaktiviteten som er i nord, skal staten stille konsesjonskrav som sikrer at det blir reell aktivitet og ringvirkninger i den nordlige landsdelen. I dette ligger etablering av driftsorganisasjoner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre lokale mattradisjoner og utvikling av nisjeprodukter for å øke verdiskapingen i bygdesamfunn. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppmuntre til samarbeidsordninger for salg av gårdsmat direkte til forbruker, til utnyttelse av utmarksressurser og til kulturlandskapspleie. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha en målrettet satsing for å videreutvikle skogindustrien. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomgå Mattilsynets rutiner med sikte på å sikre større smidighet og større kunnskap om utfordringene i fiskeri og oppdrett. Partiprogram FISKERIER NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil Sørge for en forsiktig økning på opprettsproduksjonen av de aktuelle fiskearter, slik at en ikke går raskere fram enn det markedsveksten tilsier. Partiprogram FISKERIER NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruk av SDØE og andre statlege verkemiddel må vurderast med omsyn til å sikre industriell utvikling, styrkje teknologiutviklinga og medverke til utbygging av påviste ressursar. Partiprogram ENERGI NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomføre ein aktiv nærings- og utviklingspolitikk for å styrkje Nord-Noreg som eit tyngdepunkt i polområdet. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for en aktiv, framtidsrettet næringspolitikk, hvor det offentlige spiller en viktig rolle i utviklingen av nye næringer og i å legge til rette for sysselsetting og verdiskaping. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på bygdenæringer, noe som vil bidra til økte inntektsmuligheter i landbruket. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at beiteressursene i utmarka utnyttes bedre. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bedre tilgangen til høykompetent arbeidskraft globalt. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SYSSELSETTING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for produksjonsøkning. Partiprogram HAVBRUK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen. Partiprogram KOMMUNER NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tillate fri etablering av alle former for handelsbedrifter. Partiprogram HANDEL NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for bruk av gass til kraftproduksjon og økt bruk av gass innenlands. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP stimulere til utvikling av fornybar energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge, herunder områdene Nordland VI og VII, samt Troms II. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kulturinstitusjoner i størst mulig grad vekker engasjement og bidrar til større egenfinansiering. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at åndsverksloven og forbrukerrettigheter moderniseres slik at dagens digitale forbrukerkultur er et gode både for de som skaper og de som bruker åndsverk. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det skal gis incitamenter slik at det lønner seg å investere i eller støtte filmproduksjon. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil offentlig støtte skal stimulere til å treffe et større og mer variert publikum og til at produksjonen blir mindre avhengig av offentlige midler. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for en innovativ leverandørindustri. Det er et mål at nye prosjekter skal gi regionale ringvirkninger ved at de bidrar til næringsutvikling og arbeidsplasser lokalt/regionalt, blant annet gjennom lokalisering av driftsorganisasjonene. Særlig viktig er det å satse på kompetansearbeidsplasser lokalt. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil føre en politikk som styrker det næringslivet vi har og stimulerer til at nye virksomheter vokser fram. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på flere studieplasser og kvalitet i høyere utdanning gjennom økt grunnfinansiering, og vi vil styrke de yrkesfaglige utdanningene gjennom mer praktisk undervisning. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for grønn næringsutvikling. Norsk industri ligger langt fremme på miljøteknologi og miljøvennlig produksjon. Dette må videreutvikles gjennom ordninger som miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, klimateknologifondet i ENOVA og forskningssentre for miljøvennlig energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke ordninger for støtte og rådgivning til bedrifter i etableringsfasen (inkubatorer og næringshager) kombinert med risikokapital i en tidlig fase (pollenkapital og såkornkapital. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sørge for at den offentlige forskningsinnsatsen er på et høyt nivå, både når det gjelder grunnforskning og for å løse de store samfunnsutfordringene. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for mer kompetanseoverføring mellom næringslivet og forskningssektoren gjennom virkemidler som nærings-phd (stipendiater delfinansiert av næringslivet) og utveksling av personell. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at dagens ordning med Norwegian Centres of Expertise (NCE) og Arena-programmet styrkes, og at det utvikles et globalt nivå for nettverksprogrammer, kalt Global Centers of Expertise (GCE). Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke ordningen med SkatteFUNN. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke tilgangen på risikovillig kapital, både såkornkapital og kapital i en tidligere fase. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å legge til rette for flere nyetableringer gjennom et enklere regelverk og god offentlig rådgivning. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å videreutvikle satsingen på næringshager og inkubatorprogram. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det statlige eierskapet brukes til å sikre næringsutvikling i Norge i anbud- og innkjøpsprosesser. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å tillate Innovasjon Norge å ta større risiko og gi bedre støtte til lange utviklingsløp før kommersialisering. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Innovasjon Norge skal få større programmer med mindre detaljstyring. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres ordninger som kan løfte fram testanlegg og pilotanlegg for utvikling av teknologi. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at virkemiddelapparatet skal ha programmer som følger opp de store nasjonale satsingene i forskningsrådet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å legge til rette for økt innovasjon i næringslivet gjennom en ny politikk for offentlige anbud. Anbudene bør i større grad ha oppmerksomheten rettet mot målet med leveransen. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å hindre at sentraliserte innkjøp diskriminerer gründere og mindre virksomheter, ved å øremerke 2 prosent av kontraktssummen ved innkjøpssamarbeid på tvers av offentlige myndigheter til prosjektkonkurranser etter EUs ”pre-commercial procurement”-modell. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et kompetanse- og innovasjonsprogram for byggesektoren. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke bygge- og anleggsnæringen gjennom å vektlegge krav til utvikling, kvalitet og miljø ved offentlige anskaffelser. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvikle en innovasjonsstrategi for helse- og omsorgsteknologi, og øke støtten til forsking og utvikling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å fremme bruk av design som et strategisk innovasjonsverktøy i industrien. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å samarbeide med næringslivet om etablering av testanlegg for prosess- og produktutvikling. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det opprettes et statlig mineralselskap for å sikre at utvinninga av mineral kommer samfunnet til nytte og at det skjer på en miljømessig forsvarlig måte. Partiprogram INDUSTRI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en forsterking av Innovasjon Norges miljøteknologiordning. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrking av klimateknologifondet i ENOVA. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det legges til rette for kommersialisering og næringsutvikling basert på resultater fra forskningssentrene for miljøvennlig energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for prioritering av innovasjons- og forskningsinnsats rettet mot skogen som mangfoldig og fornybar ressurs. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en utvidelse av ordningen med rekrutteringskvoter til ungdom. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres inntil seks landsdekkende såkornfond. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at i områder med små vekstimpulser fra olje, gass og fiskerinæring, må næringspolitikken forsterkes ytterligere med en offensiv, framtidsrettet næringsutvikling forankret i bla i lokale bærekraftige ressurser. Et fond må forvaltes av Innlandet og må inneha spisskompetanse i utnyttelse av trevirke og trebasert næring og følges opp med forskningsinnsats. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for videreutvikling av næringshagene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for utvikle en nasjonal handlingsplan for sosiale entreprenører med finansieringsordninger som særlig stimulerer til innovasjon og sosialt entreprenørskap. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et statlig investeringsselskap, «Klimatek», som skal investere i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av eksisterende næringsliv. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke SkatteFUNN-ordningen, ordningen for støtte til pilotanlegg innenfor miljø og klimateknologi, og øke satsingen på klima og klimarelatert forskning over Norges forskningsråd og forskingsfondet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre et eget skattefradrag for bedrifter, KapitalFUNN, som driver aktiv knoppskyting etter modell av SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et regelråd som gjennomgår alle eksisterende og nye lover og regler for å redusere og unngå økte administrative byrder og hindringer for næringslivet, med særlig fokus på hindringer knyttet til oppstart og videreutvikling av nye bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil utforme en næringspolitikk som fremmer innovasjonsevnen til tjenestebaserte næringer og som sikrer en kobling mellom utdanning, arbeidsmarked og innovasjon. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil at Innovasjon Norges tildelinger av etablererstipend skal gjelde et større spekter av virksomhetene som kommer inn under tjenestebegrepet. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjeninnføre IKT som eget satsingsområde i Innovasjon Norge. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil ha et eget såkornfond for IKT. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre gratis tilgang til offentlige data, inkludert data fra Kartverket. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide ordningen med rekrutteringskvoter for unge fiskere. Partiprogram FISKERIER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil lage en nasjonal strategi for geologiske mineralressurser. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for flere innovasjonsprogram i vannsektoren. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil bidra til en mer ressurseffektiv organisering av norsk vannsektor. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke innsatsen for å få flere kvinnelige gründere, nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil tilbakeføre deler av selskapsSkatten til kommunene som et incentiv til næringsutvikling. Partiprogram KOMMUNER NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil la små og mellomstore bedrifter slippe til i utviklingen av systemer, slik at de kan delta i anbudsrunder på likt grunnlag med de få store aktørene.[Digitalisering]. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Høyre Høyre vil utvikle et forenklet lov- og regelverk for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Høyre Høyre vil heve beløpsgrensen for fritak for revisjonsplikt. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke insentiver so kobler utdanningsmiljøer med gründermiljøer, og som premierer de institusjonene som utvikler operative og effektive arenaer for kunnskapsdeling og innovasjon. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil føre en næringslivspolitikk som i større grad anerkjenner kvinnelig entreprenørskap. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre gode rammevilkår for å utvikle næringsklynger på fastlandet i nord i forbindelse med utvinning av olje og gass i nye områder nord i Norskehavet og i Barentshavet. Dette må gjøres i samarbeid med de eksisterende forskningsmiljøene i landsdelen. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke den private eiendomsretten. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere økonomien for å skape større vekst og mer velferd. Partiprogram FINANSER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha effektive tiltak for å sikre mer konkurranse. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskning og utdanning for å stimulere verdiskapingen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre det enkelt å starte egen bedrift. Partiprogram FINANSER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for at offentlige fonds- og tilskuddsordninger gir støtte etter objektive kriterier og lønnsomhet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Programmer som Ungt Entreprenørskap bør styrkes. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet For å stimulere til økt gründervirksomhet ønsker vi også å åpne for at ungdom kan starte enkeltmannsforetak fra fylte 16 år. Dette kan blant annet sikres ved at foresatte eller andre stiller garanti for virksomheten til personer under 18 år. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre bedriftene internasjonalt konkurransedyktige skattebetingelser. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle offentlig forvaltning, lover og regler. Partiprogram GRUNNLOVEN LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurransevridning. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at søknader og henvendelser til det offentlige skal besvares innen fastsatte tidsfrister. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tillate fri etablering av alle former for handelsbedrifter. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse spesielt på strategiske områder der Norge skal ha forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse, og styrke næringsklyngene på disse områdene. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til sterkere koordinering mellom forskningspolitikken og næringspolitikken. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) som et ledd i å øke bedriftenes forskningsandel. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle Skattefunnordningen for å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt bruk av OFU- og IFU-kontrakter [Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter]. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv næringspolitikk som tilrettelegger og styrker norsk næringslivs konkurransekraft. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en strategi for landbasert industri. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for tilgang til kapital gjennom bevilgninger til såkornkapital og etableringsstipend til gründere. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere om staten i enkelte tilfeller kan bidra med langsiktig eierkapital. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at virkemiddelapparatet skal treffe bedriftenes behov, og ha et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at flere kvinner etablerer og videreutvikler bedrifter gjennom oppfølging av handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for forskning og innovasjon i store sysselsettende næringer som transport, varehandel, bygg og anlegg. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til næringsvirksomhet i skjæringspunktet mellom kultur og næring. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle den maritime næringen med fokus på forskning og innovasjon rettet mot utvikling av mer miljøvennlige løsninger. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for framtidig verdiskaping gjennom økt utvikling og bruk av norsk miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil støtte større demonstrasjonsprosjekter innen ny fornybar energi, innenfor rammen av det nye klima- og teknologifondet. Partiprogram ENERGI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for FoU-ordninger og andre næringspolitiske virkemidler som bidrar til fortsatt teknologiforsprang og konkurransedyktighet for den petroleumsrettede leverandørindustrien. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle gode samhandlingsarenaer mellom maritime og marine næringer og forsterke innsatsen på forskning, teknologiutvikling og innovasjon i fiskeri og havbrukssektoren. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være et av de fremste markedene for IKT-baserte tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at IKT-sektoren fortsatt kan være en viktig vekstnæring i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke Norges konkurransefortrinn aktivt for å etablere grønne datasentre. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet og dialogen mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en næringsstrategi for å flytte mer gods fra veg til sjø. Partiprogram HAVNER JERNBANER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å øke effektivitet i byggebransjen ved å fremme innovasjon, bruken av offentlige byggemodeller (BIM) og satsing på flere lærlinger gjennom skjerpede krav til anbud, innkjøp og kontrahering når offentlige myndigheter er avtalepart. Partiprogram BOLIGSAKER NÆRINGSUTVIKLING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at Norge skal ligge fremst i utvikling av kunnskap om miljø, ressurser og næringsutvikling i nordområdene. En vesentlig del av denne forskningen og kunnskapsutviklingen må skje ved universitet og høgskoler i nord. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING HØYERE UTDANNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi vil videreutvikle arenaer som næringsklynger, næringshager og inkubatorer for å legge til rette for både nasjonalt og internasjonalt samarbeid i næringslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil legge til rette for tidlig fase-etablering, med for eksempel stipend, lån, mentorordninger og nettverk. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet mener at statlig kapital både skal være med å legge til rette for innovasjon og nyetableringer. Vi vil løpende vurdere behovet for kapital i de statlige investeringsselskapene Investinor og Argentum. Arbeiderpartiet vil derfor styrke det statlige eierskapet. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bidra til at reinnæringen får utnyttet det store potensialet for verdiskaping som finnes ved å bedre salgskanalene for råvaren og videreforedling av denne. I tillegg kommer næringsmulighetene i blant annet kulturformidling og turisme. Partiprogram HANDEL INDUSTRI KULTUR NÆRINGSUTVIKLING REINDRIFT REISELIVSNÆRING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke satsingen på kulturbasert næringsutvikling. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Ungt entreprenørskap blir styrket, og at det utvides til også å omfatte sosialt entreprenørskap rettet mot å løse sosiale samfunnsutfordringer. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere et oppstartsfond for sosial innovasjon, som skal støtte oppstart av nye, ideelle prosjekter som har til hensikt å løse sosiale utfordringer. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere et vekstfond for sosial innovasjon, som skal gi ideelle prosjekter som har vist seg å løse viktige sosiale utfordringer, mulighet til å vokse. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke satsingen på entreprenørskap og matematikk-, natur- og teknologi (MNT)-fagene i de studieforberedende utdanningsprogrammene og inn i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke offentlige bevilgninger til å utvikle nye ordninger og styrke de ordningene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge som kan dokumentere en utløsende effekt på private investeringer i forskning og innovasjon. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må utarbeides en helhetlig politikk for klima, energi og næringsutvikling. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha som mål at Norge skal være blant Europas mest innovative land. Regjeringen vil styrke satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon, slik at vi får lagt et bredere grunnlag for verdiskaping. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå virkemiddelapparatet for innovasjon og videreutvikle virkemidlene med høyest innovasjonseffekt. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle Innovasjon Norge som organisasjon. De landsdekkende ordningene som forvaltes av Innovasjon Norge prioriteres. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke IFU/OFU-ordningen. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke næringsklynger som drivkraft for innovasjon, spesielt ved å satse på Norwegian Centres of Expertise (NCE-programmet) og starte opp Global Centres of Expertise. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre tilgangen til statlig pollen- og såkornkapital og legge til rette for at organisasjonene som forvalter tiltakene kan plasseres i universitetsbyer. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette en innovasjonsbørs for enklere å kunne koble gründere med privat kapital og vurdere å koble dette til skatteincentiver. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle loven om offentlige anskaffelser for å gjøre det enklere for mindre, innovative aktører å legge inn anbud. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en veileder og retningslinjer for offentlig-privat innovasjonssamarbeid og sørge for at offentlige innkjøpere benytter seg av disse. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle et forenklet regelverk for små- og mellomstore bedrifter. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en politikk som sikrer et spredt, privat eierskap og en differensiert fiskeflåte der de ulike flåtegruppene gis like muligheter. Regjeringserklæring FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere virkemidler som kan styrke innovasjon og nyetablering i alle deler av landet, med vekt på gründere og entreprenører. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke midlene til såkornfondene for å videreutvikle nye bedrifter og innovasjoner. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling med akademia, blant annet gjennom å bedre Skattefunn og gaveforsterkningsordningen, og utvide Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og nærings-PhDer. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskning og utvikling av velferdsteknologi og styrke det nasjonale senteret som samler, prøver ut og sprer informasjon om hvordan slik teknologi kan brukes på en positiv måte av eldre og i eldreomsorgen for å skape økt trygghet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi gode vilkår for å starte egen virksomhet, og stimulere til innovasjon og utvikling ved å styrke Forskningsrådets ordninger, herunder BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) og SkatteFUNN. SkatteFUNN-ordningen bør utvides til også å gjelde bedrifter som er organisert som delt ansvar (DA) og enkeltpersonforetak (ENK). Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede en ordning med New Enterprise Allowance etter en modell fra Storbritannia. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide ordningen med landsdekkende etablerertilskudd rettet mot vekstbedrifter. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil spille på lag med markedet og fremme privat eierskap i småbedrifter, blant annet ved å innføre en KapitalFUNN-ordning, et skatteinsentiv for privatpersoners investeringer i små oppstartsselskaper som gjerne er helt avhengige av midler fra såkalte «Business Angels» i en veldig tidlig fase. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede en investorforsterkningsordning etter modell av gaveforsterkningsordningen. Går en investor inn i en oppstartsbedrift, utløser det 25 % statlige investeringsmidler. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Innovasjon Norge og SIVA (Selskapet for industrivekst) skal ha en tydelig distriktsprofil. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en KapitalFUNN-ordning som et skatteinsentiv for privatpersoners investeringer i små oppstartsselskaper i en veldig tidlig fase. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at rapportering på̊ næringsutvikling må̊ inkludere bred, ikke-finansiell rapportering, inkludert hvordan selskapenes virksomhet bygger opp under menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre det enkelt å starte egen bedrift. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for en offensiv nyskapingspolitikk, der gründervirksomhet, FoU og kompetanseutvikling stimuleres. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forsterke katapultordningen. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke støtten til investeringsprosjekter som omhandler nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle reglene for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil særlig satse på strategisk viktige næringer der (i) vekst- og verdiskapingspotensialet er stort, (ii) der vi har naturgitte eller kompetansemessige fortrinn, og (iii) der det er store samspillseffekter med teknologi og kompetanse på tvers av næringer. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kontakten mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet for å kunne utnytte arbeidslivet som læringsarena bedre samt sikre kunnskap om, og gode holdninger til entreprenørskap allerede i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere strategisk viktige næringer med vekstpotensial. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra mer i en tidlig fase av nye bedrifter og ideer, gjennom at deler av virkemiddelapparatet kan ta større risiko enn i dag. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle ordninger for pilotering/uttesting av ny teknologi, herunder demonstrasjonsanlegg, hvor også̊ driftsdeltakelse inkluderes. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke det offentliges innkjøpsmakt til å stimulere til innovasjon. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for tilgang til prototypeverksted. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidsarenaene, industriparkene og klyngeprogrammene– særlig på tvers av bransjer og næringer. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ordninger for overføring av kompetanse og teknologi mellom ulike sektorer, for å utløse uutnyttede teknologiske muligheter i nye og eksisterende næringer. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon som øker produktiviteten, gjennom å satse på kompetanseheving og trygge arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha som mål at gründere får én kontaktperson å forholde seg til i møte med et offentlig samordnet støtteapparatet. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke statlige virkemidler for å gjøre det mer attraktivt for private investorer å investere tidlig i nye bedrifter. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere nye skatteinsentiver for oppstartbedrifter, som for eksempel å gjøre det gunstigere med opsjoner for ansatte i oppstart av bedrifter. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et akseleratorprogram for vekstbedrifter med særlig eksportpotensial for å styrke kapitaltilgangen i en tidlig fase. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til raskere prosesser for patentering og kvalitetssikring slik at veien til markedet blir kortere. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke ordningene vi har i dag for testing og pilotering, også i stor skala. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de marine klyngene med sikte på økt innovasjon innenfor sjømatnæringen, særlig med tanke på å realisere mulighetene innen marin bioøkonomi. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke Innovasjon Norges reiselivssatsing, med særlig vekt på reiselivsutvikling og Norgesreklame. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING REISELIVSNÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et helhetlig system for destinasjonsutvikling, herunder velfungerende destinasjonsselskaper, økt forskning og økt samarbeid mellom næringsaktører. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING REISELIVSNÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for utvikling og bruk av ny teknologi og innovasjon i landbruket. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en sterkere satsing på å utnytte biobaserte ressurser fra jord, skog og hav, blant annet ved å videreutvikle eksisterende kompetansemiljøer og ved å legge til rette for nye klynger av bedrifter og forskningsmiljøer. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke satsning på teknologiutvikling og flere industrielle muligheter gjennom mellom skogbaserte kompetansemiljøer. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte forskning og innovasjon for utvikling av nye produkter og lønnsomme verdikjeder basert på bioråstoff. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette verdiskapingsprogrammer der virkemiddelapparatet jobber på tvers mot målrettede bioøkonomisatsinger. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det mer attraktivt å investere i miljøvennlige skip. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gå gjennom forholdene for selvstendig næringsdrivende og andre som ikke er i et fast ansettelsesforhold, med sikte på å gjøre det enklere å kombinere barn og familieliv med å drive egen virksomhet. Partiprogram FAMILIE NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke satsingen på ordningen med nærings-PhD og nærings-post.doc. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en innovasjonsbro etter svensk modell for å bidra til at mer forskning og innovasjon med vekstpotensial omsettes i næringsvirksomhet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke virkemidlene for regional innovasjon og samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til kommersialisering og innovasjon innen helsenæringen og etablere et nytt såkornfond som øremerkes helseinnovasjon. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studiepoeng for praksisopphold og traineeships som er relevante for utdannelsen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoleeiere og med næringslivet for å heve kvaliteten og sikre praksisnær utdanning. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle en marin renovasjonstjeneste. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å redusere statens eierandeler på sokkelen og i Statoil for å omplassere deler av formuen i fornybare og utslippsfrie sektorer. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for dyrking av hamp og norsk produksjon av hamptekstiler. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for utviklingen av og bruken av autonome skip i norske farvann. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke innovasjonslåneordningen i Innovasjon Norge slik at det kan tas høyere risiko i prosjekter knyttet til miljøvennlige nybygg av skip som skal benytte fornybare løsninger. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til at det utvikles en utslippsfri betong- og stålindustri. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha lavere bedriftsbeskatning for at bedriftene skal kunne skape flere arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en tidsbegrenset rabatt i formuesskatten for gründere ved børsintroduksjon av eget selskap. Partiprogram FINANSER NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt risikovilje for kapitaltilførsel i en tidlig fase av oppstart av bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre SkatteFUNN-ordningen som refunderer utgifter til forskning og utvikling. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle en KapitalFUNN–ordning som gir skattefradrag til langsiktige investorer, basert på eksisterende modeller fra andre land som det svenske Investeraravdraget og den britiske SEIS-ordningen. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil dele og endre Argentum slik at minimum halvparten av investeringsporteføljen investeres i gründere og tidligfase-selskaper. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at mer innovasjonsmidler også går til innovasjoner innen nye måter å jobbe på, ikke bare produktinnovasjoner. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre offentlige anskaffelsesprosesser mer tilrettelagt for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle Skatteetatens kompliserte og formalistiske innflyttingsprosess for å gjøre det lettere å etablere seg i Norge. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil skape skatteincentiver som gjør det mer lukrativt for mellomstore- og store bedrifter å investere i norske gründerbedrifter. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle regelverk og rapporteringskrav for næringsdrivende. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at små bedrifter kan delta i offentlige anbudsrunder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke trygdeordninger og rettigheter i folketrygden for næringsdrivende, blant annet når det gjelder sykepenger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil la selvstendig næringsdrivende beholde opptjente rettigheter til dagpenger i inntil tre år ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke ordningen med pensjonssparing for næringsdrivende. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i egen bedrift. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre innbetaling av skatter og sosiale avgifter fra forskuddsvis til etterskuddsvis innbetaling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et nærings-/bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende tilsvarende minstefradraget for lønnsmottakere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil skape kultur for entreprenørskap, gjennom å legge til rette for at flere elever og studenter får kjennskap til nyskaping. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte realiseringen av lavutslippsteknologi i industrien. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte realiseringen av ren produksjonsteknologi i alle de største norske industrigrenene. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte demonstrasjonsanlegg for ny grønn industriteknologi. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil fremme utviklingen av smarte produksjonsanlegg. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den årlige avskrivingssatsen på klimainvesteringer i industrien til 30 prosent. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil realisere minst to fullskala CO2-fangstanlegg innen 2022. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil få på plass en strategi for å realisere nok CO2-fangstanlegg til å nå de nasjonale klimamålene i 2030. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide en egen næringsstrategi for finansnæringen i tett dialog med næringen. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at norsk finansnæring har like konkurransevilkår som europeiske konkurrenter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt forskningsinnsats knyttet til områder der Norge har stort potensial til å ta en posisjon internasjonalt, som finansiering av grønne investeringer. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle et marked for grønne obligasjoner i dialog med finansnæringen. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre finansskatten til å bli en ren skatt på overskudd (og ikke en ekstra arbeidsgiveravgift). Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal utvikle en stor klynge som utvikler, bygger, eier og drifter fornybar kraftproduksjon. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til økt internasjonalisering av norsk kraftkompetanse. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke ordninger som GIEK og Eksportkreditt til å styrke utvikling av fornybar energi i andre land. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det lønner seg å drive bærekraftige primærnæringer. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil skape et marked som etterspør biobaserte fremfor fossile produkter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til innovasjon i primærnæringene. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle en bioøkonomi som er bygd på våre fortrinn som kyst- og havnasjon. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk gjennom endrede skatteregler. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK JORDBRUK LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke nivået på skogavvirkningen av hogstmoden skog og utnytte hele treet, også avfalls- og biprodukter som GROT, i produksjon av bioenergi. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte opp under utviklingen av biologisk baserte kjemikalier og drivstoff fra norsk skog og algeproduksjon. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil etterspørre og skape incentiver til å bruke fornybart råstoff i offentlige innkjøp, og ikke bare til transport, bygg og energi, men også i andre materialer og produkter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil at norske offentlige myndigheter og næringsliv skal være internasjonalt ledende på innovativ bruk av biomasse fra skogen i bygninger, energiforsyning og produksjonsprosesser. Partiprogram BOLIGSAKER LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre nytte av Norges posisjon som verdensledende innenfor fiskeri og havbruk ved å styrke og utvikle de biomarine næringer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha økt satsing på bioteknologi i produktutvikling basert på fornybare ressurser. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt produksjon og bruk av bioenergi og biodrivstoff. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på driftsformer innen hvitfisknæringen som har jevn levering og produksjon gjennom hele året, med fisk av høy kvalitet. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere markedsadgang og ressurstilgang i internasjonale avtaler. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en støtteordning for å bygge om/investere i miljøvennlige motorer i fiskeflåten (elmotor/biodiesel/gass). Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at veksten i oppdrettsnæringen til enhver tid er bærekraftig og ikke utgjør en miljøtrussel for livet i havet, annen fisk og villaks. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av havressursene ved å styrke Havforskningsinstituttet og trappe opp forsknings- og utviklingsinnsatsen (FoU) til havforskning og tilgrensende forskningsdisipliner. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensning og miljø ivaretas. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for tydelige krav til oppdrettsnæringen for å snarest mulig utvikle teknologi og driftsformer som får bukt med problemene knyttet til rømming, lus og forurensning fra merdene. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at fangst av fôr til oppdrettsfisk ikke overbeskatter fiskebestander. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre strengere sanksjonsmuligheter overfor fiskeoppdrettsaktører som ikke driver innenfor dagens regelverk. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre vederlag til kommunene for tilrettelegging av areal til oppdrettsvirksomhet, som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at flest mulig nye fiskeoppdrettskonsesjoner skal være grønne konsesjoner. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at eiere av eksisterende fiskeoppdrettskonsesjoner skal kunne bytte dem mot nye grønne konsesjoner med økt tillatt produksjon. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gradvis stramme inn kravene for å kvalifisere som «grønn konsesjon» innen fiskeoppdrett etter hvert som det utvikles mer miljøvennlige løsninger i næringen, og sikre at kravene omfatter utslipp av næringssalter og bunnfall i tillegg til lakselus og rømming. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en samlet strategi for vekst i grønne, trebaserte næringer. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere byggebransjen til nyskaping og økt bruk av tre som byggemateriale. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på biodrivstoff fra avfall og skogsråstoff, heller enn fra arealer som kan benyttes til matproduksjon. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere innovasjonsprogram i vannsektoren. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for en mer ressurseffektiv organisering av norsk vannsektor. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling og bruk av velferdsteknologi. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for delingsøkonomi. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere for privatpersoner å utføre ytelser for hverandre mot betaling. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et enkelt, effektivt og forutsigbart rammeverk for nye næringer, som sikrer like konkurransevilkår, men som ikke er innovasjonshemmende. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å beregne og innbetale skatt i nye næringer. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke informasjons- og veiledningsarbeidet om dagens regelverk for delingsøkonomi. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil endre regelverket for delingsøkonomi i eksisterende næringer når det kommer ny teknologi som gjør regelverket avleggs. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge selskaper som legger til rette for delingsøkonomi å rapportere inn skattepliktig inntekt på samme måte som arbeidsgivere. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil fornye regelverket for delingsøkonomi for løyver og behovsprøving for persontransport slik at det kan settes lokalt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på utvikling av smartbyer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ta initiativ til å utarbeide en nasjonal smartbystrategi. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en nasjonal datahub for åpne data. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre en grundig utredning som tar for seg både teknologiske og etiske sider ved autonome kjøretøy, med sikte på å åpne for slik teknologi i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere strategisk samarbeid mellom Norge og ledende nasjoner på smartby-området. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fortsette digitaliseringen av offentlig sektor basert på åpne plattformer og erfaringsutveksling mellom ulike instanser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi god opplæring i bruk av internett i skolen og i andre sammenhenger, for eksempel gjennom NAV og eldresentre. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte kommuner som ønsker å innføre gratis internettilgang, for eksempel etter modell fra Luxembourg og «Municipal wireless network»-prosjektet som blant annet er innført i Trondheim under navnet Trådløse Trondheim. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge slik at norsk næringsliv i større grad kan bli en samarbeidspartner i utviklingspolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategier innen næringsliv, reiseliv, havn, forskning, utdanning og strategisk infrastruktur på Svalbard. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede mulighet for marine næringer på Svalbard. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil si nei til privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, og søke å tilbakeføre tjenester som har blitt privatisert eller konkurranseutsatt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne nye dører for norsk industri. Norske eksportordninger skal stimulere til ny anvendelse av norsk teknologi, og søke nye markeder der norsk teknologi og produkter kan komme til anvendelse. Partiprogram FINANSER HANDEL INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på verdensrommet. Det offentlige skal bidra til at norsk romindustri skal være en del av de store internasjonale satsingene på verdensrommet, og bidra til målrettet utvikling av økt norsk eksport av romteknologi. Partiprogram FORSKNING HANDEL INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke skattefunnordningen som gir skattekutt for innovative bedrifter. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha forsøk med pilottestsenter for miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for etablering av grønne datasentre som skal sikre trygg lagring av data, med tydelige krav til energieffektivisering. Partiprogram FINANSER FORURENSNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forbrukerrettigheter, støtte omlegging til sirkulære (fornybare) produksjonsprosesser og stille strengere krav til miljømerking av varer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte nyetablering av næringsvirksomhet ved å gi gunstige etableringslån og andre incentiver i oppstartsfasen. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille krav om null eller lavest mulig utslipp i alle offentlige innkjøp, med særlig fokus på transporttjenester. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. Det må sikres at slike investeringer vurderes med hensyn til urfolks rettigheter, naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring. Partiprogram AKSJER FINANSER HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal la olje og gass bli liggende til beste for klima og i respekt for framtidige generasjoner. SV vil derfor si nei til all ny tildeling av letearealer til oljeindustrien. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for varige petroleumsfrie områder. SV vil at områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen skal være petroleumsfrie. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS POLAROMRÅDER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal realisere nullutslipps-teknologi i alle norske industrigrener. Industriens energibruk skal være fossilfri. Norge skal være verdensledende på fornybare reduksjonsmidler i metallindustrien. Vi skal bygge opp en industrisatsing på utvikling av biobaserte kjemikalier og drivstoff. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal realisere CO2-fangst fra industriutslipp. Vi vil jobbe for karbonfangst på Yara Herøya, Norcem Brevik og Klemetsrud Oslo, samt klargjøre norsk sokkel for CO2-lagring. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grønne skatter og avgifter. Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som gir betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig fordelingsprofil og distriktsprofil. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER FORURENSNING LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke statens eiermakt i Statoil. Selskapets investeringer skal være i tråd med målet om å hindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Partiprogram ENERGI FORURENSNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kutte klimagassutslipp fra import og utrede tiltak for å sikre reduksjon i utslippene knyttet til import av varer. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en klimalov som fører til hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom Storting og regjering på klimaområdet, inkludert sektorvise karbonbudsjetter og rapportering om klimaeffekten av statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REGJERINGEN RETTSVESEN STATLIG EIERSKAP STATSBUDSJETTET STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha null utslipp i sjøtransporten og landstrøm til skip. Vi vil satse på finansieringsordninger og statlige investeringer som gjør norske verft i stand til å satse på utvikling av nullutslippsfartøy og bruke offentlige anbud til å etterspørre teknologien. Partiprogram HAVNER INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SJØFART VERFTSINDUSTRI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke handelen i byer og tettsteder og gå mot kjøpesentre utenfor sentrum. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidsplassen som forsknings-, utviklings- og innovasjonsarena. Det gir økt relevans, økt nytte og trekker flere med. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere samisk næringsutvikling innenfor virkemiddelapparatet. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke IKT-næringen. Tilgangen på kompetanse må bedres for næringen, antall studieplasser innen IKT skal økes, og det offentlige skal gjennom sine innkjøp legge til rette for mer utvikling av norsk IKT, og det skal legges til rette for grønne datasentre. Partiprogram HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Innovasjon Norges støtte til utvikling av digitale tjenester, app-teknologi og spill. SV vil skape flere arbeidsplasser innen digitale forbrukertjenester og medier i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på norske drifts- og utviklingsmiljøer fremfor ukritisk outsourcing til utlandet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en franchiselov. Loven må gjøre kjeden endelig ansvarlig for at arbeidsmiljøloven følges. Dagens franchisemodell utfordrer grunnleggende verdier i den norske modellen, og truer anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre lønnsomme bedrifter mot spekulasjon. SV vil gå inn for etablering av lønnstakerfond slik at ansatte kan kjøpe bedriften de jobber i. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte opp om samvirkebedrifter og selskaper med demokratiske eierskapsformer. Vi vil ha støttetiltak i en oppstartfase for slike bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette en egen støtteordning for spillutvikling i Norge. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til Innovasjon Norge med øremerkede midler til bedrifter som skal lansere spill internasjonalt. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere et større nasjonalt program for avansert industriproduksjon etter modell fra Tyskland og Storbritannia, der en prioriterer sektorer der Norge har gode sjanser til å lykkes, samt aktivt overføre kompetanse og teknologi fra offshorenæringene. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trappe opp norsk satsing på romteknologi- og forskning. Norsk romindustri skal aktivt delta i de store internasjonale satsingene på verdensrommet. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde gode garanti- og finansieringsordninger til norske eksportbedrifter og innføre statlige garantiordninger for etablering av ny industri. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke satsingene på pilottestsenter for miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skape nye markeder gjennom aktiv, grønn og innovativ offentlig innkjøpspolitikk. Etablere en risikoordning for offentlige anskaffelser slik at flere tør satse på framtidsrettede løsninger. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke det statlige eierskapet og bruke det aktivt for industriutvikling. Nye grønne næringer kan bygges i Norge hvis staten går foran. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skape etterspørsel for bruk av biomasse til bioenergi og ulike energibærere. SV vil initiere teknologiutvikling og etterspørsel for å utvikle markedet. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en ny treforedling. SV vil øremerke forskningsmidler til foredling av tre med sikte på å styrke eksisterende næring, og anlegge ny treforedlingsindustri i Norge. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på klyngevirksomhet med kretsløpsbasert industri hvor den enes avfall er den nestes ressursgrunnlag. Partiprogram INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre norsk eierskap over teknologi og kompetanse i viktige industrilokomotiver innen treforedling, blant annet gjennom strategisk eierskap for langsiktig oppbygging av industrien. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradere mineralene og uttak etter globale behov for utvikling av ny teknologi. De mest etterspurte mineralene for å bygge ny teknologi i tråd med Paris-avtalen skal ha prioritet. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille strenge miljøkrav. SV vil stille krav om og gi støtte til forsknings- og utviklingsarbeid for å utnytte restråstoff i malmen i et kretsløp og utvikle metoder for rehabilitering etter gruvedrift. Det må stilles krav til fondsavsetning for opprydding før avvikling. Partiprogram BERGVERK FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på resirkulering og gjenbruk. Mineraler er en ikke-fornybar ressurs som vi må ta vare på for framtidige generasjoner. Samtidig som vi utvinner nye mineraler må vi satse på høyest mulig grad av resirkulering og gjenbruk. Det må igangsettes tiltak for å få oversikt over metallinnhold på gamle søppelfyllinger. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hjelpe utviklingen av ny teknologi ved å støtte nyskaping med risikokapital i den kritiske startfasen. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomgå og spisse Innovasjon Norge, og innrette virkemiddelapparatet slik at viktige hensyn som klima- og miljøteknologi i større grad er en betingelse for statlig støtte. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte og foreslå forenklinger som gjør at mengden rapportering for private virksomheter reduseres. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte selvfinansierende tiltak som gjør at freelancere og selvstendig næringsdrivende sikres dagpenger som andre arbeidstakere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det etableres ordninger som kan løfte fram testanlegg og pilotanlegg for utvikling av teknologi. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at virkemiddelapparatet skal ha programmer som følger opp de store nasjonale satsingene i forskningsrådet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre markedsføringen av Norge som reisemål. SV vil styrke natur- og kulturbasert turisme. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING REISELIVSNÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det stimuleres til tettere og mer forutsigbart samarbeid i distriktene mellom næringsliv, offentlig sektor og FoU-miljøene. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle de regionale forskingsfondene. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at støtteordningen for små distriktsbutikker videreføres. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at nye statlige arbeidsplasser legges utenfor Oslo og at digitaliseringa blir brukt til å desentralisere offentlig virksomhet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle næringshagene. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde og styrke regionale og lokale tilskuddsordninger, og fastholde den differensierte arbeidsgiveravgiften. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi fylkeskommunen en avgjørende rolle i næringsutvikling, og styrkede rammebetingelser gjennom regionale utviklingsmidler. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte tiltak som kan styrke innslaget av ressursvennlig delingsøkonomi, og oppfordre folk til å benytte seg av delingstjenester. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et offentlig senter for utvikling av ny delingsøkonomi. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte forskning på delingsøkonomi. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre god og nødvending regulering av formidlingstjenester slik at bedriftene betaler skatt der tjenestene utføres og de ansatte sikrer sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre konsesjonssystem for cruiseskip, med strenge miljøkrav i kyst og fjord, krav til bruk av lokal mat og kompetanse. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil oppmuntre og legge til rette for at flere starter nye bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke de sosiale entreprenørenes muligheter til å delta i velferdsarbeidet i samfunnet. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil forbedre konkurransekraften, begrense veksten i offentlig sektor og legge til rette for nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil at skattesystemet skal legge til rette for verdiskaping, nye jobber, sosial mobilitet og et mer miljøvennlig samfunn. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre skattereformen med lavere skatt for bedrifter og personer, for å sikre omstilling, vekst og flere arbeidsplasser. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at beskatningen av bedrifter og eierskap skal være konkurransedyktig med sammenlignbare land for å trygge jobbene og stimulere til at det skapes nye. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere starter egen bedrift. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre SkatteFUNN og styrke den offentlige, næringsrettede forskningsinnsatsen og legge til rette for at veien fra idé til bedrift blir kortere. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå resultater og virkemidler for innovasjon og næringsutvikling. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke entreprenørskapsprogrammer og integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet, med mål om at flere starter egen bedrift. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil gi selvstendig næringsdrivende betydelig bedre muligheter til pensjonssparing på linje med arbeidstagere. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil utrede utvidelse av sosiale ordninger for personer som starter egen bedrift. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil heve inntektsgrensen for elev- og ungdomsbedrifter og forenkle overgangen til fast virksomhet/bedrift. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for utvikling av nye produkter, prosesser og teknologier for produksjon av biobaserte produkter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for forutsigbare og gode rammebetingelser for bærekraftig skogbruk og forvaltning for å øke avvirkningen og videreforedlingen av skog, slik at en større andel av tilveksten tas ut i verdiskapende virksomhet og gir grunnlag for arbeidsplasser. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at det kan bygges flere skogsbilveier, og at offentlige veier oppklassifiseres til dagens behov, samt legge til rette for mer skogplanting og - skjøtsel. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for storskalaproduksjon av avansert biodrivstoff, blant annet gjennom å øke omsetningskravet.. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle et sterkt hjemmemarked for fornybare og biobaserte produkter. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til risikoavlastning i oppstarts-, pilot- og demoanlegg. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til produksjon av biodrivstoff i Norge. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en god oljevernberedskap, i samarbeid med private aktører. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Høyre Høyre vil utnytte næringspotensialet ved bruk av CO2 som innsatsfaktor i industrielle prosesser og etablere en verdikjede for håndtering av CO2 i industrien. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte etablering av testsentre som norske bedrifter kan benytte seg av gjennom å styrke infrastruktur og utstyr til forskningen. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte etablering av et toppindustrisenter som skal bidra til at metoder, kompetanse og kunnskap kan utveksles bedre mellom små og store bedrifter, slik at Norge fortsetter å levere industriprestasjoner i verdensklasse. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil øke kravene til miljøsikkerhet og bærekraft [innen petroleumsindustrien]. Målet er størst mulig verdiskaping innen bærekraftige rammer. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at bedrifter utvikler og tar i bruk miljø- og klimavennlig teknologi gjennom å støtte flere storskala pilot-/demoanlegg. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke kartleggingen av norske mineralressurser både til lands og på havbunnen, og legge til rette for økt utvinning gjennom å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til økt samhandling mellom kunnskapsmiljøer som kan sikre bærekraftige løsninger for avgangsmasser fra mineralindustri på land og sjø. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere en vekststrategi for at norsk næringsliv kan bli mer eksportrettet. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne hindringer for å fremme digitale forretningsmodeller som bidrar til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke landbrukets rolle i reiselivssatsingen og derigjennom stimulere til økt bruk av verdifulle utmarksressurser. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD REISELIVSNÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke FoU-arbeidet for fjell- og kyst. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN REISELIVSNÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil at distriktspolitiske virkemidler skal brukes til vekstfremmende tiltak som styrker grunnlaget for arbeidsplasser i privat sektor. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke virkemidlene som fremmer innovasjon i offentlig sektor og tjenesteytende næringer. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for grønn skipsfart gjennom offentlig-privat samarbeid om miljøvennlige pilotprosjekter, demonstrasjonsskip og teknologiutvikling innenfor skipstrafikken. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil stille miljøkrav som fremmer innovasjon, og se på ulike modeller for å bidra til å gjøre resirkulering, energigjenvinning og gjenbruk mer attraktivt for privatpersoner og bedrifter. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke konkurransen og mangfoldet på sokkelen for å sikre en kostnadseffektiv, miljømessig og teknologisk positiv utvikling, og bruke Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) til å stimulere til omsetning av lisenser og mer konkurranse på sokkelen. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til kvalitet og mangfold i kulturlivet med sterkere vektlegging av kulturens næringspotensial. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil utnytte kjøpekraften i offentlige innkjøp til å utløse innovative og fremtidsrettede løsninger. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre innovasjon og konkurranse ved å legge til rette for og videreutvikle fellesløsninger der flere konkurrerende private leverandører kan tilby løsninger, slik det er med påloggingsportalen ID-porten og den sikre digitale postkassen. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til nærings- og sentrumsutvikling gjennom samarbeid mellom offentlige og private aktører. Partiprogram KOMMUNER NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skattesystemet skal fremme verdiskaping og framtidige investeringer i norsk næringsliv, effektivitet i økonomien, samt sosial og geografisk utjamning. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at bedriftsbeskatningen holdes på et nivå som bidrar til at bedrifter opprettholder sin virksomhet i Norge, og at mest mulig av overskuddet beholdes i bedriftene. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå gjennom og forbedre de skattemessige avskrivningsreglene for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at kravene som stilles til næringslivet er gjennomførbare også for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for innovasjon og entreprenørskap i hele skoleløpet. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bedre de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende, særlig ved sykdom og fødsel. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SYKDOMMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ordningene som støtter gründerne gjennom i den kritiske etableringsfasen. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke utvide ordningen med søndagsåpne butikker. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge frem en egen stortingsmelding for varehandelen for å belyse de utfordringene denne svært omfattende næringen står overfor. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Merkur-programmet for å sikre butikker på små steder. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle og prioritere kystflåten. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stimulere til økt utnyttelse av fiskeressursene i ferskvann. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forutsigbare avgifter med lang tidshorisont og miljøregelverk som fremmer norsk produksjon og verdiskaping. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre CO2-kompensasjon og sikre norsk industri konkurransedyktige vilkår i klimapolitikken. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at Enova har rammer som bidrar til realisering av lavutslippsteknologi/ren produksjonsteknologi innen alle de viktigste industrigrenene, inkludert nye produksjonsprosesser, hydrogen og biokarbon som reduksjonsmiddel, samt skifte fra fossilt til fornybart råstoff. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre ordninger for pilotering/uttesting av ny teknologi når det gjelder karbonfangst, inkludert demonstrasjonsanlegg, hvor også driftsdeltakelse er inkludert. Målet om minst ett fullskala, norsk CCS-anlegg ligger fast. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avklare rammebetingelsene for næringslivet, slik at det legges til rette for ytterligere investeringsbeslutninger om fullskala CCS. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser for nye, store investeringer i klimavennlig industri i Norge. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke støtten til bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for norsk produksjon av trekull. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for at innretningen på investeringsselskapet Fornybar AS blir slik at selskapet letter overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering, der risikoen i hovedsak er knyttet til markedsintroduksjonen. Selskapene det investeres i skal ha en sterk tilknytning til teknologimiljøer i Norge. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for etablering av ny treforedlingsindustri i Norge. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre grønne datasenter kraft på samme vilkår som øvrig kraftkrevende industri. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjøre det mer lønnsomt å bruke fornybart råstoff som materialer, i plast og i kjemisk industri. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke avskrivingssatsen på klimainvesteringer i industrien. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke samarbeidet mellom treindustrien og FoU-miljøene om forskning, innovasjon og kompetanseutvikling. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke verdiskapingen gjennom industrialisering i byggsektoren basert på spekteret av norske treressurser. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette et nasjonalt investeringsprogram for å utvikle et solid nettverk av pilot- og demonstrasjonsanlegg innen skogbasert industri. Det er et sentralt mål å etablere lange verdikjeder innenlands knyttet til våre skogressurser. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for økt eksport av norsk fornybarkompetanse. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stå vakt om ordningen med konsesjonskraft og -avgifter og innføre ordninger som sikrer at kommuner blir kompensert ved utbygging av nye fornybare energikilder. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke skjermingsfradraget i grunnrenteskatten, slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekt også blir bedriftsøkonomisk lønnsomme. Partiprogram ENERGI FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil åpne for bygging av småkraftverk i vernede vassdrag i de tilfeller der dette ikke er i konflikt med verneverdiene og eksisterende næringer. Forebygging av flomskader må prioriteres også i vernede vassdrag. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil oppheve kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille for mindre energiselskap som driver nettvirksomhet. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en sterk satsing på norsk produksjon av biodrivstoff og spesielt avansert biodrivstoff. Stortinget må klarlegge rammebetingelsene for produsentene i årene fram mot 2030. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra til at norsk teknologi og eierskap stimuleres, for å bygge lade- og påfyllingsinfrastruktur for nye energibærere i hele landet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Enovas ordninger for transportsektoren, ved at det etableres nye støtteordninger for lav- og nullutslippsteknologi for lastebiler og busser, og at støtteordningene for ferger og hurtigbåter styrkes. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for rask utbygging av Stad skipstunnel. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha kraftigere virkemidler for å få mer gods over fra vei til sjø. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forpliktende utslippsreduksjoner i internasjonal skipsfart. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge må arbeide for økt samkvem, handel og samarbeid med Russland i Nordområdene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utnytte muligheter for ny, grønn næringsutvikling og grønne lokalsamfunn over hele landet. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette en innovasjonsordning der deler av mediestøtten brukes til å stimulere nyskaping, et mer variert nyhetsbilde og bruk av ny teknologi. Partiprogram MASSEMEDIER NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stramme inn handlingsregelen slik at man over tid ikke bruker mer enn tre prosent av Statens Pensjonsfond Utland i de årlige statsbudsjettene, og jobbe for at økt pengebruk i større grad skal brukes til grønn omstilling. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING NORGES BANK STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for å styrke rettighetene og det sosiale sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke eierskapet i Statkraft, Fornybar AS og Statoil aktivt til å utvikle teknologi for ny fornybar energi, som havvind, bølgekraft og geotermisk energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle Store Norske Spitsbergen Kullkompani og erstatte subsidiene til selskapet med tilskudd til andre virksomheter på Svalbard for å stimulere til fortsatt bosetting og aktivitet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SVALBARD
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som havvind, biogass, solenergi,bølgekraft og geotermisk energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil flytte offentlige forskningsmidler fra oljeindustrien til innovasjon i grønne næringer. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en ordning med skreddersydde virkemiddelpakker for bedrifter og prosjekter med særlig høy innovasjonsgrad. Partiprogram NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede en ordning der staten bidrar med 25% når en investor går inn i et prosjekt som kvalifiseres som grønt etter fastsatte bærekraftskriterier og som kan dokumentere økologisk bæreevne. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke samarbeid mellom universitetene, lokale og regionale aktører om sosialt og grønt entreprenørskap gjennom egne innovasjonssentre. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING UNIVERSITETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke de regionale midlene til fylkeskommunene, blant annet for at kommuner med spesielt høy ledighet kan tildeles ekstra støtte til tiltak for lokal næringsutvikling. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI NÆRINGSUTVIKLING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi skattefordeler til personer og bedrifter som investerer i grønne bedrifter i oppstartsfasen. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Rødt Rødt vil oppjustere politisk og økonomisk støtte til bedriftsetableringer basert på lokale ressurser. Spesielt bedrifter som baserer seg på råvarer fra jord, skog og fiske må styrkes i konkurransen med sentraliserte foredlingsanlegg. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en gjennomgang av rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende for å sikre deres sosiale rettigheter. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme tiltak som styrker kvinnelig gründerskap og velferdsinnovasjon. Regjeringserklæring LIKESTILLING NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan staten kan bidra til at lønnsomme prosjekter har tilgang til kapital, herunder vurdere ordninger knyttet til såkornfond/presåkornfond i lys av Kapitaltilgangsutvalgets utredning og andre pågående prosesser. Regjeringserklæring FINANSER NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering i Norge. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil evaluere mineralloven med sikte på bærekraftig ressursutvikling. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for næringsklynger som drivkraft for innovasjon. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle Katapult-ordningen. Regjeringserklæring INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at innovasjonsmidler også går til utvikling av nye måter å jobbe på. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke samspillet mellom utdanningsinstitusjoner og privat næringsliv. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre muligheten for pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere virkemidler for å fremme privatpersoners investeringer i oppstartsvirksomhet, herunder økt skattefradrag. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere innretningen av statlige virkemidler rettet mot tilgang på kapital i tidlig- og vekstfase. Regjeringserklæring FINANSER NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at hensynet til næringsutvikling skal tillegges mer vekt i gjennomføringen av forenklingstiltak. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene. Regjeringserklæring HAVBRUK NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere virkemidler som kan styrke innovasjon og nyetablering i alle deler av landet, med vekt på gründere. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre støtte til utvikling av dataspillteknologi til underholdning, læring og kulturformidling. Regjeringserklæring LOTTERI OG SPILL NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke innovasjons- og entreprenørskapskompetansen i hele utdanningsløpet. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til næringsutvikling og jobbskaping i lavinntektsland, og spesielt prioritere samarbeid med afrikanske lavinntektsland sør for Sahara som Norge har samarbeidsavtale med. Regjeringserklæring NÆRINGSUTVIKLING UTVIKLINGSSAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Representantforslag om å innføre bedre måltall for et grønt, smart og nyskapende Norge i tråd med OECDs indikatorsett for grønn vekst Til behandling
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
6. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
18. nov 2020 Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
29. sep 2020 En innovativ offentlig sektor Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
1. jun 2020 Representantforslag om etablering av et nasjonalt cluster for utvikling og produksjon av vaksiner Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om investeringer i en norsk industriell satsing på flytende havvind Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. nov 2019 Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om en ny industriell revolusjon - rettferdig og miljøvennlig Behandlet
11. feb 2019 Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2018 Oppgaver til nye regioner Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
27. mai 2018 Representantforslag om en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri Behandlet
21. mar 2018 Representantforslag om et norsk regelverk for crowdfunding/folkefinansiering Behandlet
29. jan 2018 Representantforslag om å utrede etableringen av et norsk globalt entrepenørskapsprogram Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
29. nov 2017 Initiativdebatt om næringsvirksomhet på Svalbard (initiativ fra næringskomiteen) Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om fremme av sosialt entreprenørskap Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om å sette i gang en konseptvalgsutredning om Tromsbane Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om økt grønn konkurransekraft Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om endring i omstillingslova Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om et nytt krafttak for mineralnæringen Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om nye tiltak for å fremme likestilling Behandlet
3. mai 2017 Representantforslag om en samordnet og offensiv strategi for videre utvikling av Nord-Norge Til behandling
1. mai 2017 Representantforslag om en næringspolitikk for en utslippsfri kyst Til behandling
24. apr 2017 Representantforslag om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner Til behandling
3. apr 2017 Representantforslag om behovet for regulering av selskaper som er en del av delingsøkonomien Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om opprettelse av en kunstnerassistentordning Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om å flytte forvaltningen av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om å åpne havet for ungdomsfiske hele året Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om opprettelsen av et toppindustrisenter Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om en ny norsk romstrategi Behandlet
21. nov 2016 Svalbard Behandlet
15. jun 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater Behandlet
12. jun 2016 Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030 Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag om opprettelse av en KompetanseFunn-ordning Behandlet
9. mai 2016 Endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning) Behandlet
25. apr 2016 Sammen om jobben - Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet Behandlet
29. feb 2016 Garden som ressurs - marknaden som mål. Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Behandlet
18. jan 2016 Endringer i lov om Innovasjon Norge (eierforhold og forvaltning av selskapet) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. des 2015 Representantforslag om etablering av grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter (grønt karbon) Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
18. nov 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. jun 2015 Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om å styrke den norske reiselivsnæringen Behandlet
13. apr 2015 Forslag fra Rasmus Hansson på vegne av MDG oversendt fra Stortingets møte 18. desember 2014: Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om videre utvikling av Svalbard-samfunnet, med vekt på bærekraft, miljøforskning, en energibase og nye næringsveier Behandlet
4. feb 2015 Representantforslag om tiltak for å skape ny grønn vekst i Norge og like konkurransevilkår med Norges naboland for etablering av grønne datasentre Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
2. jun 2014 Representantforslag om etablering av en helsemyggordning Behandlet
31. mar 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1291/2013 om opprettelse av Horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014-2020) Behandlet
13. jan 2014 Innovasjon Norge Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Statens eierskap i Cermaq ASA Behandlet
11. jun 2013 Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken Behandlet
9. jun 2013 Verdens fremste sjømatnasjon Behandlet
6. jun 2013 Næringspolitikken mot 2020 Bortfalt
27. mai 2013 Representantforslag om nye ideer og bedre løsninger for anskaffelser i offentlig sektor Behandlet
16. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om at det utarbeides en stortingsmelding om industriens rammebetingelser Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om en ny giv for små- og mellomstore bedrifter Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
14. nov 2012 Representantforslag om hvordan grensehandel kan reduseres Behandlet
13. jun 2012 Innovasjon Norge og SIVA SF Behandlet
30. mai 2012 Representantforslag om en kapitalreform for økt innovasjon og entreprenørskap Behandlet
28. mai 2012 Utenriksministerens behandling av tilskudd til Senteret for nordområdelogistikk Behandlet
18. des 2011 En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2011 Representantforslag om tiltak for bergindustrien Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Representantforslag om virkemiddelapparatet for næringsutvikling og innovasjon Behandlet
13. des 2011 Representantforslag om en helhetlig anbudsstrategi som skal styrke forbrukerinteressene ved å innføre en uavhengig konkurransenemnd Behandlet
13. des 2011 Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.) Behandlet
24. nov 2011 Representantforslag om en styrket innsats for kommersialisering av forskningsresultater Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
6. jun 2011 Representantforslag om arronderingssalg av Statskog SF sine eiendommer Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om en langsiktig strategi for biomedisin Behandlet
28. mar 2011 Oversendelsesforslag vedrørende strategi som gjør det lettere å drive næringsutvikling og skape arbeidsplasser i kommuner med høy andel vern Behandlet
9. mar 2011 Endringer i lov om Innovasjon Norge Behandlet
9. mar 2011 Representantforslag om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Representantforslag om å bedre vilkårene for mindre bedrifter gjennom tiltak for et enklere arbeidsliv Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
29. nov 2010 Representantforslag om mer innovasjon i Norge Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om opprettelse av et fond og virkemiddelapparat for utvikling av klimavennlig teknologi Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å oppheve forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om vilkårene for enkeltpersonsforetak Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om investeringsfond for enkeltpersonsforetak Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om en stortingsmelding om rammevilkår for små og mellomstore bedriften Behandlet
16. feb 2010 Statsministerens redegjørelse om samarbeid for arbeid Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Representantforslag om omorganisering og fristilling av Innovasjon Norge Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet