Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha stabile og konkurransedyktige skattemessige rammevilkår for næringslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke rekrutteringen til realfag og språkfag i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke virkemidler som utløser økt forskning i næringslivet, som brukerstyrte program og nærings-ph.d. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse videre på de områdene der vi har spesielle forutsetninger for å være gode, som energi og miljø, reiseliv, maritim og marin sektor, blant annet gjennom satsing på forskning og utvikling. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle næringslivets krav til rapportering gjennom et kontinuerlig forenklingsarbeid. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til næringsvirksomhet i skjæringspunktet mellom kultur og næring. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det offentlige som byggherre, regulator og kontrollmyndighet bidrar til at bygge- og anleggsbransjen utvikler seg som en produktiv, innovativ og kompetanseutviklende næring. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle den maritime næringen med fokus på forskning og innovasjon rettet mot utvikling av mer miljøvennlige løsninger. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for fremtidig verdiskapning gjennom økt utvikling og bruk av norsk miljøteknologi. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en nasjonal næringspolitisk strategi for privat tjenesteytende sektor. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre stimulere til gründerånd og kunnskap om næringslivet gjennom bl.a. Ungt Entreprenørskap, ordninger som Tekniske og allmenne fag og tettere kontakt mellom skole og næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre styrke mangfoldet i kulturlivet gjennom å bidra til å bygge opp en sterk kultur- og næringslivsorganisasjon. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre øke satsningen på forsknings- og utviklingskontrakter (FoU-kontrakter) mellom næringslivet og det offentlige. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre kutte bedriftenes kostnader knyttet til regel- og skjemaveldet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre ha en årlig melding om status for forenklingsarbeidet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre trekke næringsdrivende inn i arbeidet med å forenkle offentlig sektor og prøve ut nye ordninger før de settes i funksjon. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre gå gjennom regler og organisering av søknadsprosessen for ekspertinnvandrere for å sikre raskere tilgang på høykvalifisert arbeidskraft. Partiprogram INNVANDRERE NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre lette arbeidsinnvandringen ved å etablere et felles servicesenter for politi, UDI, NAV og skatteetaten. Partiprogram INNVANDRERE NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre at selvstendig næringsdrivende får like rettigheter knyttet til foreldrepermisjon og barns sykdom som arbeidstakere. Partiprogram NÆRINGSLIV TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre videreutvikle Altinn og ha som mål at næringslivet bare skal behøve å rapportere informasjon én gang til det offentlige. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre utvikle samisk næringsliv, herunder reiseliv knyttet til samisk kultur. Partiprogram KULTURVERN NÆRINGSLIV SAMER
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre føre en tydelig og forutsigbar politikk som støtter opp under de verdiene samfunnet vårt bygger på. Partiprogram NÆRINGSLIV UTENRIKSSAKER
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre at staten sammen med industrien skal danne industrikraftkonsortium, innenfor EØS-avtalen, for å sikre konkurransedyktige kraftavtaler for industrien. Partiprogram ENERGI EU/EØS NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at selvstendig næringsdrivende må få like gode rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel som lønnsmottaker. Partiprogram FAMILIE NÆRINGSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle allmennaksjeselskaper (ASA) skal pålegges å utarbeide og publisere årlige klimaregnskap som viser bedriftens karbonavtrykk. Partiprogram FORURENSNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre en gradvis reduksjon i statlige eierandeler i bedrifter med forretningsmessig avkastning som hovedmål, der eierandelen er større enn nødvendig for å sikre de spesifiserte målene for det statlige eierskapet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle entreprenørskap i skolen, for å gi elevene praktisk kunnskap og stimulere til nytenkning og kreativitet i næringslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at bevilgningene til forskning i Norge når opp til gjennomsnittlig OECD-nivå gjennom både å styrke den offentlige forskningsinnsatsen og å styrke næringslivets rammevilkår for forskning. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle bedrifter skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil skape et enklere Norge. Særlig skal det tas hensyn til små og mellomstore bedrifter. Ingen skal måtte gi det offentlige samme opplysningen flere ganger. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre næringslivet likeverdige konkurransevilkår med sammenlignbare land i Europa. Partiprogram EU/EØS NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke tilskudd til forskning og styrke samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere innføring av et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som et virkemiddel for å redusere tidsbruk til dokumentasjon av mindre utgifter. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre forutsigbare rammevilkår som sikrer en konkurransedyktig skipsfartsnæring. Partiprogram NÆRINGSLIV SJØFART
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil heve strafferammen for prissamarbeid for å bekjempe denne grove formen for konkurransekriminalitet som særlig går ut over mindre bedrifter og vanlige forbrukere. Partiprogram NÆRINGSLIV STRAFFERETT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge utnytter handlingsrommet innenfor EØS for støtte til næringsutvikling. Partiprogram EU/EØS NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det stimuleres til best mulig ressursutnyttelse i økonomien for å sikre verdiskaping, sysselsetting og bærekraftighet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fremme forslag om en ny organisering av Innovasjon Norge der selskapets regionkontor overføres til regionene. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Venstre Venstre vil vri beskatning fra arbeid til skatt på forbruk og miljøskadelig atferd. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en grønn økonomi som legger til rette for at Norge skal gå fra å være en fossilnasjon til å bli et lavutslippssamfunn. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge skal være først i verden med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye miljøarbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle samfunnsområder som har konsekvens for klimaet. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre et næringsfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil at alle eneansatte i egne selskaper kan få samme skattefradrag for innbetaling til egen tjenestepensjon som alle andre. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en egen og forenklet aksjelov for små bedrifter hvor man blant annet fjerner revisjonsplikten, reduserer størrelsen på aksjekapital, reduserer gebyrene og rapporteringen til Brønnøysund og reduserer antall avgiftsterminer. Partiprogram AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV
2009-2013 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å ansette nummer to i et enpersonsforetak, blant annet ved å tillate midlertidige ansettelser og redusere rapporteringsbyrden og rapporteringsplikten. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil likestille selvstendig næringsdrivende med arbeidstakere med hensyn til sosiale rettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn uten å øke trygdeavgiften. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil foreta en samlet gjennomgang av Innovasjon Norge og andre deler av det offentlige virkeapparatet, med sikte på betydelige forenklinger og forbedringer. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en bedre integrering mellom kultur og næring. Venstre vil derfor støtte tiltak for produkt- og næringsutvikling på dette området. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre bedre tilgang til risikovillig kapital for gründere gjennom det offentlige virkemiddelapparatet og gjennom skattestimulans for private investorer. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil dele Innovasjon Norge i to. Den ene delen skal være en målrettet nyskapingsdel for gründere og bedrifter i hele landet. Den andre delen skal ha et virkemiddelapparat for distriktsutbygging med hovedhensikt å sikre bosetting og landbrukspolitiske formål. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi studenter som velger å starte for seg selv innen 7 år etter endt utdannelse rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil overføre ansvaret for selskapslovgivningen fra Justisdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet. Partiprogram DEPARTEMENTER NÆRINGSLIV
2009-2013 Venstre Venstre vil samle statlig eierskap for selskap som er i konkurranse og under offentlig regulering i Nærings- og handelsdepartementet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSEIENDOMMER
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere det statlige eierskapet i næringslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSEIENDOMMER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre adgang til såkalt konkursbeskyttelse etter modell av USAs «Chapter 11». Partiprogram BANKER NÆRINGSLIV
2009-2013 Venstre Venstre vil gi offentlig delfinansiering av doktorgrader i næringslivet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere bedrifter til å tilrettelegge for økt andel arbeidsreiser med kollektivtransport, sykkel og gang. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til lokalsamfunnsutvikling der offentleg, privat og frivillig sektor samarbeider. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fremme utvikling i små og mellomstore bedrifter gjennom et skattesystem som i større grad bidrar til å beholde kapital i bedriften som kan brukes til investeringer. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne formueskatten på arbeidende kapital. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp går inn for å fjerne revisjonsplikten for små selskaper. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil setje strengare krav til produsentar om reduksjon av emballasje. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forby import av regnskogtømmer som ikkje er sertifisert eller som ikkje er frå eit berekraftig skogbruk. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lønnsutbetalinger til lærlinger. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha krav om at bedrifter som vinner større anbud i kommuner og fylkeskommuner skal ha lærlinger. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil skape flere lærlingeplasser gjennom økt informasjon til bedrifter, samordning mellom fylker, og ha flere lærlingeplasser i offentlig sektor. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere et samarbeid med næringslivet for å sikre verktøytilgang på de yrkesfaglige studieretningene. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vidareutvikle Skattefunn-ordninga for å stimulere til meir forsking i – og i regi av – næringslivet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje forskings- og utviklingsaktiviteten på regionalt nivå i samarbeid med lokalt næringsliv. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha forbud mot kino- og fjernsynsreklame rettet mot barn. Partiprogram BARN MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha strenge krav til markedsføring rettet mot barn på Internett. Partiprogram BARN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha et reklamefritt skolemiljø. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha forbud mot aggressiv markedsføring for forbrukslån. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at tinglysningsgebyret for pantelån skal fastsettes til selvkost for å styrke konkurransen mellom bankene. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha et strengere regelverk for merking av mat og matvarer, blant annet når det gjelder innhold og opprinnelsesland. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forby import og omsetning av genmanipulerte matvarer (GMO). Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha et strengere regelverk for merking av mat med genmodifiserte ingredienser eller tilsettingsstoffer, dersom slike varer likevel skulle bli solgt i Norge. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha en tydelig merking og markedsføring av økologiske produkter. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha bedre kontrollordninger for frukt og grønnsaker for å hindre at produkter som innholder helsefarlige mengder plantevernmiddel når forbrukeren. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for å få mer lokalprodusert mat inn i butikkene. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle varer skal ha opprinnelsesmerking. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forbetre skattereglane for skattefrådrag for bedrifter som støttar kulturtiltak. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta initiativ til å forenkle og samordne noverande offentlege verkemiddel og tilskotsordningar for å gje fleire lokale prosjekt og aktørar høve til stønad. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innrette avgiftssystemet slik at det blir reell konkurranse i luftfarten samtidig som overkapasiteten blir redusert av miljøomsyn. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne formueskatten på arbeidende kapital og øke bunnfradraget. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha økning i bunnfradraget på arveavgiften og avskriving av arveavgiften med 20 prosent for hvert år man sitter med bedriften. På sikt ønsker Senterpartiet å fjerne arveavgiften for næringsvirksomhet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prioritere å fjerne skatter i form av gebyrer for næringslivet. Gebyrer skal baseres på selvkostpris. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke bedriftenes insentiver til å heve kompetansen til arbeidsstyrken gjennom skatte- og avgiftssystemet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide de øvre grensene for skattefradraget i Skattefunn-ordningen. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til mer FoU-aktivitet i næringslivet i samarbeid med det offentlige. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne arbeidsgiveravgiften i tre år for nyetablerte kunnskapsbedrifter. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil premiere kommersialisering av forskning. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi skattefradrag til personer som investerer i nyetablerte kunnskapsbedrifter. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil redusere bedriftenes administrative kostnader knyttet til offentlige lover og forskrifter med 20 prosent innen 2013. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forenkle regnskaps- og rapporteringskrav for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne revisjonsplikten for små bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fortsette utredningsarbeidet i alle statlige etater og institusjoner med sikte på å komme fram til forenklingsgrep på rapporteringsfeltet og trekke med næringslivet i arbeidet med forenkling. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at hver ny lovendring som vedrører bedrifter skal konsekvensutredes med hensyn til administrative endringer for bedriftene. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at næringslivet ikke skal innrapportere samme opplysninger til det offentlige mer enn én gang. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle Altinn til å bli en samlet kommunikasjonskanal mellom næringslivet og det offentlige. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forenkle prosessen ved bedriftsetablering. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil miljødifferensiere skipsfartens avgifter og gebyrer. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre norske sjøfolks konkurransedyktighet gjennom nettolønn som hos sjøfolk i Europa ellers. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for en internasjonal beskatning av skipsfartsnæringen på sikt. En miljøskatt organisert i FN-regi er et aktuelt sted å begynne. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre verftsstøtte og garantiordninger for skipsverftene som i konkurrentland. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre skatteordninger på linje med etablert internasjonal praksis. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle gode finansieringsordninger for maritime eksportprodukter. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil i samarbeid med næringen vurdere å etablere ”møllposeordninger” for skipsverft, med sikte på å redusere overkapasiteten i næringen og samtidig beholde kompetansen i skipsbyggenæringa. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil satse mer på rekruttering av ungdom til skipsbyggingsindustrien, gjennom aktiv rekruttering i skolene, lærlingordningene og andre stimuleringstiltak. Partiprogram BARN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere et telemedisinsk senter med tanke på å tjene regionen på tvers av landegrensene. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil begrense seismikk i området. Seismikkskyting skal skje i forståelse med fiskeriorganisasjonene, i samarbeid med Havforskningsinstituttet og basert på god kunnskap og konsekvensvurdering. Partiprogram NÆRINGSLIV NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørge for langsiktige og gode rammevilkår for industrien. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre og fornye handlingsplanen for kvinnelige etablerere med nye tiltak. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at en større andel av alle midler til næringsutvikling går til kvinner. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere møteplasser for kvinnelige etablerere. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bidra til informasjons- og inspirasjonsutveksling mellom virkemiddelaktørene, fylkeskommunene og kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LIKESTILLING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruke markedet og prismekanismen aktivt for å sikre at landbrukets produksjon blir stor nok til å dekke etterspørselen i Norge. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til et bredt innenlandsk kvalitets- og markedsføringsarbeid for å øke forbruket av fiskeprodukter i hjemmemarkedet. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre og styrke verdiskapingsprogrammet for fisk. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke markedsadgangen for reinkjøtt og tilpasse reintallet til beitegrunnlaget blant annet gjennom å øke slaktevekta. Partiprogram NÆRINGSLIV SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kvinner og ungdom i reindriften må ha rett til å bli registrert som næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSLIV SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre tradisjonelle fiskerettigheter til befolkningen i sjøsamiske områder og sette i gang lokale og regionale forvaltningsordninger som ivaretar nærhets- og avhengighetsprinsippet. Partiprogram NÆRINGSLIV SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en sterkere satsing på næringer basert på kultur og opplevelser. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at franchisegiver skal ha solidaransvar, og dermed stå ansvarlig for å innfri tariffavtaler og etterlevelse av lover som har betydning for arbeidstakernes rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at det etableres en franchiselov for å få større innsyn og åpenhet omkring virksomheten. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå et eget trepartsutvalg der fagbevegelsen, NHO og staten sammen arbeider for å øke forskningsinnsatsen i næringslivet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på forskningssamarbeid mellom forskningsinstitutter, institusjoner og næringslivet, gjerne kanalisert gjennom større regionaliserte forskningsfond. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke mulighetene til kompetanseoverføring mellom næringslivet og forskningssektoren gjennom virkemidler som nærings-phd (stipendiater delfinansiert av næringslivet), utveksling av personell, traineeordninger og andre former for samarbeidsavtaler. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for at det offentlige skal øke sin innsats i form av støtte og lån til anvendt forskning i bedriftene. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ikke støtte en næringsnøytral politikk som overlater avgjørende veivalg for samfunnet vårt til markedskreftene. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på kunnskapsbedrifter som bidrar til mer forskning og utvikling på miljøområdet, som for eksempel fornybar energi, framtidige energibærere og andre miljøvennlige teknologier. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre bedre avskrivningsregler for å gjøre det lettere for næringslivet å modernisere sin produksjon, ikke minst ved å gjøre den mer miljøvennlig. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at staten med sin kapitalstyrke skal sikre at viktige nasjonale næringsmiljøer forblir i Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilføre såkornfondene, de såkalte Ryanfondene, mer statlig kapital for å skape flere arbeidsplasser i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for mer forskning og samarbeid mellom næringens ulike aktører for å utvikle gode løsninger for mer miljøvennlige nybygg og oppgraderinger av eksisterende bygg. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at myndighetene som lovgiver, forvalter og oppdragsgiver, støtter opp under de bedriftene som satser på kompetanseoppbygging og seriøsitet for å oppnå på høy produktivitet og kvalitet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at næringen [Bygg–, anleggs– og eiendomsnæringen] får mer stabile rammevilkår, blant annet ved å satse på offentlige prosjekter i nedgangstider. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SVs mål er at oljeinvesteringene dreies mot utnyttelse av ressursene i allerede åpnede felt og områder. SV vil arbeide for en konsesjonspolitikk som bidrar til dette. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at offentlig sektor utvikler systemer og programmer sammen med norsk næringsliv, og dermed legger grunnlaget for eksport av slike tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil inkludere kultursatsing i det regionale utviklingsarbeidet. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at transportnæringen utvikler seg på en miljøvennlig måte, og tilbyr gode lønns– og arbeidsvilkår for sine ansatte. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle en tredje sektor i norsk økonomi og næringsliv, basert på samvirke og bedrifter eiet av de ansatte. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil også legge til rette for flere samvirkebedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for løsninger der staten oppmuntrer private investorer til å satse risikokapital på kompetanseøkning. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle regelverket for å starte bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne statlig diskriminering av næringer og enkeltbedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere det offentlige eierskapet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere subsidier til næringer, bransjer og bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for at offentlige fonds- og tilskuddsordninger gir støtte etter objektive kriterier og lønnsomhet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bedre tilgangen til høykompetent arbeidskraft globalt. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SYSSELSETTING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil grensen for innrapportering av moms økes til 10 millioner kroner for at det skal kunne innleveres halvårlige mva-oppgaver. Partiprogram MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil heve grensen for revisjonsplikt til 10 millioner kroner for alle virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle krav til hms for bedrifter med mindre enn fem ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke rettsvernet for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at man kan etablere enkeltmannsforetak fra fylte 16 år. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tilpasse arbeidsmiljøloven for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere den usosiale el-avgiften. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEAVTALER SKATTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre bedriftene internasjonalt konkurransedyktige skattebetingelser. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennom lavere skatter og avgifter, sørge for at næringer kan klare seg uten subsidier. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre det enklere for enkeltmennesker å starte og drive sin egen bedrift. Partiprogram NÆRINGSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurransevridning. Partiprogram NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre internasjonalt konkurransedyktige vilkår for skipsverft og underleverandører. Partiprogram NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VERFTSINDUSTRI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bruke plan- og bygningsloven aktivt for å redusere utslippene av klimagasser fra transport og byggsektoren. Regjeringserklæring MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Utviklingen i oppdrettsnæringen må ta hensyn til villaksen. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bruke naturmangfoldloven aktivt for å redusere antall truede arter på gjeldende rødliste og sikre at de mest truede naturtyper får status som utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til utvikling og kommersialisering av hydrogen som energibærer. Regjeringserklæring ENERGI NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke samarbeidet med norsk næringsliv for å bidra til økte investeringer i fattige land, og stille klare krav til at ILOs kjernekonvensjoner respekteres og at investeringene bidrar positivt til utvikling. Norge skal være ledende i arbeidet for globale standarder for næringslivets samfunnsansvar. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Verdiskapingen og sysselsettingen må styrkes i alle deler av landet, blant annet gjennom økt innsats på forskning og utvikling og gjennom å styrke samfunnets evne til å sikre alle tilgang til sentrale velferdsordninger som barnehage, utdanning, omsorg og helse. Regjeringen skal aktivt arbeide mot ytterligere sentralisering. Regjeringserklæring BARNEHAGER HELSEVESEN NÆRINGSLIV SYSSELSETTING UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil føre en økonomisk politikk som bidrar til fortsatt økonomisk vekst, og veksten må skje innenfor rammen av en bærekraftig utvikling slik at ikke kommende generasjoners muligheter for å dekke sine behov undergraves. En bærekraftig utvikling forutsetter at Norge og andre land forvalter miljø- og naturressursene i et langsiktig perspektiv. Regjeringserklæring MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil føre en politikk som styrker det næringslivet vi har og stimulerer til at nye virksomheter vokser fram. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til at næringslivet omstilles i en miljøvennlig retning. Regjeringserklæring MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Den økonomiske politikken skal legge til rette for økt produktivitet slik at vi produserer varer og tjenester på en mer effektiv måte, noe som også bidrar til å styrke konkurranseevnen. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen vil] arbeide med endringer [i formueskatten] som bidrar til mer rettferdig fordeling og bedre rammebetingelser for norsk næringsliv. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til gode og konkurransedyktige rammebetingelser for norske bedrifter. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre forenklinger for næringslivet, spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter, herunder se på endringer i blant annet regnskapsloven og aksjeloven. Regjeringserklæring FINANSER NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke satsingen på næringsrettet forskning og videreføre Skattefunn-ordningen. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for nye bærekraftige arbeidsplasser i tjenesteytende næringer. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det samlede virkemiddelapparatet rettet mot norsk næringsliv skal gjennomgås for å vurdere hvordan det i større grad enn i dag kan bidra til utvikling av miljøteknologi, fornybar energi og mer miljøvennlig produksjon. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for at strukturendringer i næringslivet følges mest mulig effektivt opp med nødvendige lovendringer for å sikre arbeidstakernes rettigheter og andre viktige hensyn. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti Selvstendig næringsdrivende bør ha rett til sykepenger fra første sykedag, på lik linje med andre arbeidstakere. Partiprogram NÆRINGSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for gode rammevilkår for omstilling til et mer miljøvennlig næringsliv. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV sier ja til evigvarende fiskeriressurser, arbeidsplasser i et mangfoldig næringsliv og uerstattelige naturverdier og nei til oljevirksomhet i disse helt spesielle og sårbare områdene. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil vri investeringer fra petroleumsøkonomien over til grønne arbeidsplasser basert på fornybar energi, energisparing og miljøteknologi. Partiprogram ARBEIDSLIV ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Verdensarvområder, nasjonalparker, naturreservater, Ramsar- områder og landskapsvernområder gir grunnlag for ny lokal verdiskapning og grønt reiseliv, noe SV vil stimulere. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille oppdrettsnæringen til ansvar for rømt laks, og forby alle former for fiskeoppdrett i nasjonale laksefjorder, samt i ferskvann. Partiprogram FISKERIER NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener at oppdrett gradvis bør fases over i lukkede anlegg i sjø eller på land eller at det tas i bruk andre teknologier som i sammenlignbar grad ivaretar miljøhensynene. Det må stilles strenge krav til dokumentert bærekraft før tildeling av nye konsesjoner kan tillates. Ved sviktende bærekraft må tildelte konsesjoner begrenses. Partiprogram FISKERIER NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for støtte tiltak for økt kompetanse i byggenæringen når det gjelder energieffektive bygg. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det legges til rette for utbygging av plusshus, og at kraft fra plusshus og mikrokraftverk enkelt kan selges til strømnettet. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeids- og velferdsetaten utvikler mer kompetanse på arbeidslivet gjennom tettere kontakt med arbeids- og næringsliv og andre relevante parter. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et sterkt og aktivt statlig eierskap av infrastruktur og naturressurser og innenfor næringer av en særlig samfunnsstrategisk betydning, herunder bank- og finanssektoren. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det blir enklere for mindre bedrifter å finne fram og få hjelp i virkemiddelapparatet. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for at mer gods kan gå med båt. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en massiv opprusting av kollektivtilbudet i de største byene. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at opprustning av veinettet i distriktene prioriteres, gjennom mer penger til standardheving, fjerning av flaskehalser, rassikring og god vinterregularitet. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å heve standarden på dagens jernbanenett. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti I Norge kontrollerer matvarekjedene over 96% av markedet. Matvaremonopolet hindrer mindre matvareprodusenter i å etablere seg og få solgt sine produkter. Det er derfor behov for å innføre eierskapsbegrensinger for å legge til rette for nye virksomheter og for at forbrukerne skal få et bedre utvalg. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke det offentlige utdanningstilbudet for tjenestenæringene. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sterkere satsing på forskning som er relevant for tjenestesektoren, herunder et program for tjenesteinnovasjon. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke ordningen Ungt Entreprenørskap. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for strengere regulering av bank- og finansnæringen i Norge og internasjonalt. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en ny lov om god handelsskikk i dagligvaresektoren som sikrer åpenhet og rettferdig konkurranse. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en ny lov som regulerer rettigheter og plikter mellom franchisegiver og franchisetaker, og som sikrer de ansattes faglige rettigheter. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det settes klare mål for energiøkonomisering i bygg og utvikles tiltak som sikrer at målene nås. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det stimuleres til tettere og mer forutsigbart samarbeid i distriktene mellom næringsliv, offentlig sektor og FOU-miljøene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at støtteordningen for små distriktsbutikker videreføres. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å opprettholde og styrke regionale og lokale tilskuddsordninger. Fastholde den differensierte arbeidsgiveravgifta. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utflagging av drift av norske selskap med drift i Norge må ikke bli tillatt eller de må reguleres slik at selskapene ikke kan iverksette sosial dumping. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at private barnehager kan pålegges å følge kommunale opptaksregler til barnehageplass. Partiprogram BARNEHAGER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en tilsvarende lov for private barnehager som for privatskolene, som hindrer eierne ̊å ta ut utbytte eller verdier på andre måter. Lønns-, arbeids- og pensjonsbetingelser skal ikke være dårligere i private enn i offentlige barnehager. Partiprogram ARBEIDSLIV BARNEHAGER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre krav om at bedrifter som får kontrakter med det offentlige tar i mot lærlinger. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle offentlige aktører, kommuner og virksomheter pålegges å fastsette klare og forpliktende mål for antall læreplasser i deres regi slik at alle får gjennomført utdanningen sin og at samfunnet får nok kvalifisert arbeidskraft. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kostnadene ved lærlingordningen betales av alle norske arbeidsgivere i fellesskap gjennom økt arbeidsgiveravgift. Inntektene tilføres et fond som dekker kostnader ved lærlinger, slik at kostnadene for utdanning av fremtidig arbeidskraft blir et spleiselag, og at ingen bedrifter kan unndra seg å bidra til opplæring. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ordningen med opplæringskontor videreutvikles for å gi bedre oppfølging av både lærlinger og lærebedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det nedsettes et trepartsutvalg med fagbevegelsen, NHO og staten for å øke forskningsinnsatsen og øke tilgangen på ny kunnskap og kompetanse i næringslivet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke mulighetene til kompetanseoverføring mellom næringslivet og forskningssektoren gjennom virkemidler som nærings-phd (stipendiater delfinansiert av næringslivet), utveksling av personell, traineeordninger og andre former for samarbeidsavtaler. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det vurderes opprettet et register med oversikt over avtaler mellom forskere og næringslivet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke de regionale forskningsfondene og satse på det regionale forskningssamarbeidet mellom forskningsinstitutter, institusjoner og næringslivet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for hindre at det utvikler seg et kommersielt marked for DNA-analyser knyttet til helse. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Mer makt over egen arbeidshverdag. SV vil gi ansatte større makt i bedriftene og ved å styrke fagbevegelsens posisjon, blant annet gjennom kollektiv søksmålsrett i viktige spørsmål. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti En demokratisk sektor i norsk arbeidsliv. SV vil bygge opp en tredje sektor i norsk arbeidsliv basert på demokratiske eieformer. Det bør være et mål at også arbeidslivet drives etter demokratiske prinsipper. SV vil blant annet etablere lovverk for demokratisk eide bedrifter som sikrer slike selskaper de samme stabile juridiske rammene som AS-er. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en franchiselov som blant annet skal sikre ansatte medbestemmelse og at bruk av franchise ikke brukes til å uthule arbeidsmiljølovgivningen eller til å vanskeliggjøre fagorganisering og medbestemmelse. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ansatte kan kreve styrerepresentasjon i bedrifter med mer enn ti ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ansattes innflytelse økes i selskapene ved at deres andel av stemmene på selskapers generalforsamling økes til 40 prosent. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ansatte gis forkjøpsrett til egne arbeidsplasser, i samarbeid med myndighetene, når eierne vil flytte bedrifter ut av landet. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres en ny selskapsform for demokratiske bedrifter, som er eid og styrt av de ansatte i felleskap. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres en ny og sterkere ervervslov som kan hindre utflytting og spekulative oppkjøp. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at styrene får klar instruks om å snu trenden med urimelig høye lederlønninger. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det opprettes utvalg og råd med ansattrepresentanter som utformer bedriftens lønnspolitikk. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det stilles krav om klarere flertall i styret ved fastsettelse av lederlønninger i private selskaper. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre en reklameavgift som ilegges all distribuert kommersiell reklame. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres en ordning der uadressert reklame og telefonsalg begrenses gjennom at mottakerne aktivt må akseptere å motta slik markedsføring. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn og unge gis sterkere forbrukeropplæring for å kunne beskytte seg mot kommersielt press. Partiprogram BARN FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke forbrukernes kollektive makt gjennom å legge til rette for at forbrukere kan gå til kollektive søksmål mot kommersielle aktører. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et pålegg om mer forståelig produkt- og vilkårsinformasjon. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sterkere reaksjoner mot villedende markedsføring. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn og unge skal skånes mot kommersiell reklame. Partiprogram BARN FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at all informasjon om pris, ingredienser og næringsinnhold i dagligvareprodukter er offentlig tilgjengelig. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at føre-var-prinsippet legges til grunn ved vurdering av tilsetningsstoffer og kjemikalier. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å forbedre dagens merkeordninger og jobbe for nye ordninger i utsatte bransjer [giftstoffer o.l.]. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn får oppleve reklamefrie soner der de ferdes til daglig. Barnehager og skoler skal være reklamefrie arenaer. Partiprogram BARN BARNEHAGER FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sanksjoner mot forlag som ikke leverer alle læremidler til samme tid og pris på begge målformer. Partiprogram NÆRINGSLIV SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å vurdere eierskapsbegrensninger for å hindre monopolisering av bokbransjen. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte fattige lands tiltak for å bygge opp et variert nasjonalt næringsliv, for å trygge egen matproduksjon og for å fremme sine næringsinteresser på det globale markedet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener det er nødvendig å begrense det samlede omfanget av norsk våpeneksport og – produksjon. Partiprogram NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at norsk våpenproduksjon skal innrettes for å bidra til den defensive innretning norsk forsvarspolitikk bør ha. Partiprogram FORSVAR NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at norsk våpenindustri ikke får bidra til utviklingen av NATOs rakettskjold og at Norge må bruke sin posisjon i NATO for å reversere gjeldende politikk for utbygging av rakettskjoldet i alliansen. Partiprogram NÆRINGSLIV NATO
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere skolen og næringslivet til å inngå forpliktende samarbeidsavtaler om yrkesopplæring. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger, og øke lærlingtilskuddet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke SkattefUNN-ordningen for å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjeninnføre og utvide gaveforsterkningsordningen for private og ideelle gaver til forskning. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil videreutvikle sfI-ene (senter for forskningsbasert innovasjon) og NCE-ene (Norwegian Center for Expertise) for å styrke nyskapings- og næringsperspektivene i norsk forskning, samt etablere Global Centers of Expertise. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke den næringsrettede forskningen over statsbudsjettet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil øke budsjettrammen for BIA-ordningen, samt styrke satsingen på forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU). Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil gi bedrifter større adgang til direkte fradragsføring for FoU. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette en innovasjonsbro etter svensk modell for å bidra til at mer forskning og innovasjon med vekstpotensial omsettes i næringsvirksomhet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle dagens ordning for patentregistrering for småbedrifter. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å stille miljøkrav til taxinæringen. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Mange gode ideer blir aldri realisert. Dette vil Venstre endre ved å innføre skattestimuli til bedrifter som driver aktiv knoppskyting, etter modell av SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil erstatte nåværende tilbud på risikolån og garantier gjennom Innovasjon Norge med et offentlig forsterket mangfold av private risikokapitalfond (venturefond). Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre et minstefradrag på 100 000 kroner for alle selvstendig næringsdrivende som et alternativ til fradrag for faktiske kostnader. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil heve skattefradraget for innbetaling til egen tjenestepensjon for selvstendig næringsdrivende fra maksimalt 4 til 6 prosent. Partiprogram NÆRINGSLIV TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil forbedre rettigheter til selvstendig næringsdrivende knyttet til sykdom, omsorg for egne barn, pleie- og opplæringspenger og pensjon. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å ansette nummer to i en bedrift, blant annet ved å tillate midlertidige ansettelser og redusere rapporteringsbyrden og rapporteringsplikten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften de første tre årene for foretak med færre enn fem ansatte. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil heve beløpsgrensene for oppgaveplikt (årlig mva-oppgave) til 2 mill. kroner. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private virksomheter ved blant annet å få en nøytral merverdiavgiftsordning i statlige virksomheter. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere en ny tilskuddsordning for innovative offentlige anskaffelser. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil omorganisere Innovasjon Norge slik at det får en selvstendig nasjonal enhet som utelukkende arbeider med innovasjon og nyskapning. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide stipendordninger for dem som ønsker å etablere studentbedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke satsingen på entreprenørskap i skolen og styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer, næringsliv og skole. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for sosialt entreprenørskap. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil øke satsing på forskning generelt, og næringsrettet forskning spesielt. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en ordning med forhåndskvalifisering av investorer, såkalte forretningsengler. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre et eget skattefradrag for bedrifter, KapitalFUNN, som driver aktiv knoppskyting etter modell av SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil erstatte dagens statlige tilbud på risikolån med statlig forsterkede, private risikokapitalfond. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil foreta en samlet gjennomgang av Innovasjon Norge og andre deler av det offentlige virkeapparatet, med sikte på betydelige forenklinger og forbedringer. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et regelråd som gjennomgår alle eksisterende og nye lover og regler for å redusere og unngå økte administrative byrder og hindringer for næringslivet, med særlig fokus på hindringer knyttet til oppstart og videreutvikling av nye bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sette konkrete, tallfestede mål for arbeidet med forenkling, og pålegge departementene å sørge for forenklingsarbeid innenfor sine respektive sektorer. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en forenkling og modernisering av aksjeloven. Partiprogram AKSJER NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil endre reglene for forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende ved å åpne for etterskuddsvis innbetaling. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere gebyrene i Brønnøysundregistrene. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle all innrapportering slik at all statistikk fra bedriften kan leveres på ett sted. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil halvere oppbevaringsplikten for regnskapsdokumenter. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere sikker toveis kommunikasjon mellom stat og næringsliv, «altut». Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil overføre ansvaret for selskapslovgivningen fra Justisdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet. Partiprogram DEPARTEMENTER NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil samordne de regionale distriktsutviklingsfondene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere det statlige eierskapet i næringslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil samle statlig eierskap for selskap som er i konkurranse og under offentlig regulering i Nærings- og handelsdepartementet. Partiprogram DEPARTEMENTER NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke ansattes mulighet for medeierskap i egen bedrift gjennom å øke den skattefrie rabatten. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne arveavgiften for å gjøre generasjonsskifte lettere. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke Konkurransetilsynets uavhengighet, slik at tilsynet kan intensivere arbeidet mot uheldige konkurransehindringer og maktkonsentrasjoner. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil ha en årlig analyse av hvordan Skatteregler, selskapslovgivning og offentlig regulering virker inn på målet om en åpen og fri konkurranse i regi av et uavhengig finanspolitisk råd etter svensk modell. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil at Norge skal delta aktivt i et internasjonalt samarbeid og å videreutvikle fri handel og like spilleregler på tvers av landegrensene. Partiprogram NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Venstre Venstre vil utforme en næringspolitikk som fremmer innovasjonsevnen til tjenestebaserte næringer og som sikrer en kobling mellom utdanning, arbeidsmarked og innovasjon. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil ha en stipendordning for SMB-bedrifter der etter- og videreutdanning kan delfinansieres. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre lik momssats på analogt og digitalt innhold og tjenester. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå regelverk for skatt, eksportgaranti og tilgang til kapital for å sikre at digitale løsninger ikke diskrimineres. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for økt konkurranse innen matindustrien. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke forskningen på navigasjon, kommunikasjon og maritim sikkerhet spesielt rettet inn mot ferdsel i nordområdene. Partiprogram FISKERIER FORSKNING NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke de maritime kunnskaps- og utdanningsmiljøene innenfor sektoren. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK NÆRINGSLIV OLJE OG GASS UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjeninnføre aksjerabatt ved formuesberegning, slik at private eiere stimuleres til å investere i bedrifter. Partiprogram AKSJER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle subsidieordninger som har naturskadelige effekter og bidrar til å redusere Norges muligheter til å nå nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil foreta en helhetlig gjennomgang av rettighetene til selvstendige næringsdrivende og fremme forslag om forbedringer når det gjelder rettigheter knyttet til sykdom, omsorg for egne barn, pleie- og opplæringspenger og pensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil ha et lavere skatte- og avgiftsnivå og en forenkling av det offentliges regel- og rapporteringskrav til næringslivet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer, og utvikle temaskoler på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne for nye yrkesgrupper i skolen og bedre samarbeid mellom skole og næringsliv, for eksempel gjennom ledelsesutviklingsprogrammer som kombinerer lærer- og lederopplæring for nyutdannede med mastergrad eller doktorgrad innen realfag. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke muligheten for vekslingsmodell i yrkesopplæringen, der elevene veksler mellom opplæring i skole og bedrift under hele opplæringsløpet, og gjøre det mulig å ta fagbrev på engelsk. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling mellom akademia og næringsliv, blant annet gjennom Skattefunn-ordningen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke den næringsrettede forskningen gjennom å æke bevilgningene til Forskningsrådets program Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) og andre bedriftsrettede satsinger. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil øke satsingen på forskning og utvikling, blant annet gjennom forsknings- og utvilkingskontrakter (FoU-kontrakter) mellom næringslivet og det offentlige. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil utvikle en innovativ og effektiv offentlig sektor. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil gjeninnføre loven om offentlige anskaffelser og gjøre det enklere for mindre, innovative aktører å delta i konkurransen om å vinne anbudene. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil utvikle et mangfoldig og privat eierskap og redusere det statlige eierskapet i norsk næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre tiltak som samlet reduserer nærlingslivets kostnader med å etterleve myndighetspålagte krav med 25 prosent. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre et uavhengig regelråd etter modell av tilsvarende organ i Sverige. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil trekke næringsdrivende inn i arbeidet med forenkle offentlig sektor og prøve ut nye ordninger før de iverksettes. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil utvikle et forenklet lov- og regelverk for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Høyre Høyre vil heve beløpsgrensen for fritak for revisjonsplikt. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Høyre Høyre vil videreutvikle Altinn og ha som mål at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon én gang til det offentlige. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil øke skattefradraget for å stimulere ansatte til å kjøpe aksjer i egen bedrift. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte opprettelsen av en lavterskel innovasjonsbørs for å koble bedrifter og privat sparekapital. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke landsdekkende innovasjonsprogrammer, spesielt innenfor Innovasjon Norge. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke næringsklynger som drivkraft for innovasjon, spesielt ved å satse på National Centres of Expertise (NCE- programmet) og starte opp Global Centres of Expertise. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil føre en næringslivspolitikk som i større grad anerkjenner kvinnelig entreprenørskap. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Høyre Høyre vil tillate næringsvirksomhet i vernede områder så lenge dette ikke går ut ver verneverdiene. Partiprogram NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et uavhengig, effektivt og kompetent kredittilsyn. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil definere samfunnsøkonomiske, lønnsomme investeringer i blant annet infrastruktur som formuesomplassering. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre stabile og langsiktige rammebetingelser for å sikre økt produktivitet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil sikre fortsatt nasjonal kontroll over naturressursene for å sikre at arbeidsplasser, hovedkontor og utviklingsarbeid ligger i Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere skjemaveldet og forenkle innrapporteringer til det offentlige. Partiprogram KOMMUNER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne statlig diskriminering av næringer og enkeltbedrifter. Partiprogram ARBEIDSMILJØ NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere det offentlige eierskapet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre bedriftene handlingsrom uten politisk innblanding. Partiprogram NÆRINGSLIV REGJERINGEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for et konkurransedyktig skattesystem. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bedre tilgangen til høykompetent arbeidskraft. Partiprogram NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bruke andre virkemidler enn subsidier overfor næringer, bransjer og bedrifter. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at grensen for innrapportering av moms økes til 10 millioner kroner for at det skal kunne innleveres halvårlige mva-oppgaver. Partiprogram MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil heve grensen for revisjonsplikt til 10 millioner kroner for alle virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle krav til HMS for små bedrifter. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke rettsvernet for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke bunnfradraget. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tilpasse arbeidsmiljøloven for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre dagens regelverk rundt forskuddsbetaling av skatt for næringsdrivende mer fleksibelt. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et ROS- og ROT-fradrag for utførelser av tjenester i hjemmet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha et lavest mulig skatte- og avgiftsnivå. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha et flatere og mer oversiktlig skattesystem med solide bunnfradrag. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere avgifter på grensehandelsutsatte varer. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha lavere skatter og avgifter fremfor subsidier. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil vri deler av selskapsskatten fra stat til kommune. Partiprogram FINANSER KOMMUNER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at bonden selv kan få velge organisasjonsform for sin virksomhet. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gradvis innføre næringsfrihet for bonden og som en konsekvens gradvis redusere næringssubsidiene. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for tilgang til internasjonale markeder gjennom frihandelsavtaler. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi forbrukerne tilgang til et bredere matvareutvalg. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprette et fond der bonden kan sette av deler av overskuddet skattefritt, til investeringer eller å dekke underskudd. Uttak av overskudd fra jordbruksdriften for bruk i annen virksomhet beskattes som kapital med 28 %. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tillate opsjonsavtaler ved alternativ bruk av landbruksarealer. Partiprogram FINANSER LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gradvis avvikle alle subsidier til pelsdyrnæringen. Partiprogram HUSDYR NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avskaffe bestemmelser som begrenser handelsnæringens åpningstider. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve importbegrensninger for lovlige varer. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tillate fri etablering av alle former for handelsbedrifter. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere moms på matservering. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere skatter og avgifter som rammer reiselivsnæringen. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere alkohollovgivningen. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve monopolet for omsetning av alkoholholdige drikker. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et tilfredsstillende kontrollsystem for omsetning av alkohol. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer settes lik myndighetsalderen. Partiprogram GRUNNLOVEN NÆRINGSLIV VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sette ned avgiften på alkohol og tobakk slik at den kommer på linje med våre naboland, for å unngå handelslekkasje og smugling. Partiprogram AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere røykeloven. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at Norge skal følge EUs regler for import av alkohol og tobakk. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil heve grensen for sparing gjennom BSU-ordningen. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne egenkapitalkravet for boliglån. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne dagens dokumentavgift. Partiprogram AVGIFTER BANKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne lov om eiendomsskatt. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER GRUNNLOVEN NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at grunneier skal motta inntekter fra fiskekort og jaktkort som i dag. Partiprogram FINANSER LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker en oppmykning av privatskoleloven, slik at det kan åpnes opp for bransjestyrt opplæring. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utvide SkatteFunn, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og Nærings PhD. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre markedsadgang gjennom EØS-avtalen og aktivt arbeid opp mot EUs organer og trygge norske bedrifters mulighet til å konkurrere på lik linje i det europeiske markedet. Partiprogram EU/EØS NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha stabile og konkurransedyktige skattemessige rammevilkår for næringslivet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTEFRADRAG SKATTER TOLL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet for å hindre svart økonomi og skatteunndragelser både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTER STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil aktivt arbeide internasjonalt mot skattekonkurranse. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle regelverk som vanlige folk, organisasjoner og næringsdrivende ofte møter, med sikte på å spare den enkelte for unødvendige tidsbruk og utgifter, blant annet gjennom et trepartssamarbeid. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det gjennomføres forenklinger av kontroll- og rapporteringsregime i offentlig forvaltning. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at statlig og kommunalt styrte virksomheter ved anskaffelser stiller krav om lærlingplasser der det er aktuelle lærefag. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil likebehandle offentlige og private barnehager, og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. Når man har oppnådd full likebehandling bør det også som hovedregel stilles like krav til barnehagene, for eksempel når det gjelder opptakskriterier. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE NÆRINGSLIV
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for at ungdomsskoler har tilbud om elevbedrift og utplassering i arbeidslivet. Partiprogram GRUNNSKOLE NÆRINGSLIV SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skolerådgivningstjenesten på ungdoms- og videregåendetrinnet ved hjelp av etterutdanning og bedre samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå utstyrssituasjonen i videregående opplæring og etablere ordninger blant annet i samarbeid med næringslivet, som bidrar til at skolens undervisningsmateriell følger utviklingen i arbeidslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere flere studieplasser på strategiske fagområder for norsk arbeids- og samfunnsliv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en nasjonal strategi for livslang læring og etablere tilbud om livslang karriereveiledning. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil invitere partene i arbeidslivet til et trepartssamarbeidet for å bidra til at det utvikles flere fleksible etter- og videreutdanningstilbud som gjør det mulig å kombinere arbeid og utdanning. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle ordningen med kompetansetillitsvalgte til en permanent ordning. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og gjøre det enklere å sannsynliggjøre ulike former for kompetanse. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprette flere relevante videreutdanningsplasser i nært samarbeid mellom høgskoler, studieforbund og lokalt arbeidsliv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en nasjonal fagskoleplan og legge til rette for at dette tilbudet kan bli mer integrert del av utdanningssystemet. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke BKA-programmet og andre tilbud om basiskompetanseopplæring i arbeidslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere bedriftene til å gjennomføre etter- og videreutdanning av ansatte. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skrive- og leseopplæringen for voksne. Innhold og kvalitet i lokale språkopplæringstiltak må sikres. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre bedre samordning av sektorforskning på tvers av departementer, direktorater, organisasjoner og næringer. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse spesielt på strategiske områder der Norge skal ha forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse, og styrke næringsklyngene på disse områdene. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til sterkere koordinering mellom forskningspolitikken og næringspolitikken. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) som et ledd i å øke bedriftenes forskningsandel. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle Skattefunnordningen for å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt bruk av OFU- og IFU-kontrakter [Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter]. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv næringspolitikk som tilrettelegger og styrker norsk næringslivs konkurransekraft. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse videre på de områdene der vi har spesielle forutsetninger for å være gode, som petroleum, energi og miljø, reiseliv, marin- og maritimsektor, blant annet gjennom satsing på forskning og utvikling. Partiprogram ENERGI FISKERIER FORSKNING NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en strategi for landbasert industri. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil si nei til salg av strategisk viktige eierinteresser i foretak som Statoil og til delprivatisering eller salg av Statkraft og Statnett. Partiprogram ELEKTRISITET NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for tilgang til kapital gjennom bevilgninger til såkornkapital og etableringsstipend til gründere. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere om staten i enkelte tilfeller kan bidra med langsiktig eierkapital. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at virkemiddelapparatet skal treffe bedriftenes behov, og ha et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle næringslivets krav til rapportering gjennom et kontinuerlig forenklingsarbeid. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle og stimulere småbedrifters mulighet til å delta i anbudsprosesser ved å utbarbeide flere standardkontrakter. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at flere kvinner etablerer og videreutvikler bedrifter gjennom oppfølging av handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til næringsvirksomhet i skjæringspunktet mellom kultur og næring. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og styrke norsk næringsmiddelindustri, og legge til rette for fortsatt tilgang på råvarer fra norsk landbruk. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER NÆRINGSLIV TOLL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være et av de fremste markedene for IKT-baserte tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet og dialogen mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en næringsstrategi for å flytte mer gods fra veg til sjø. Partiprogram HAVNER JERNBANER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at store anskaffelser til forsvaret skal bidra til økt verdiskaping i Norge gjennom gode industriavtaler og samarbeid mellom forsvaret og forsvarsindustrien. Partiprogram FORSVARSMATERIELL NÆRINGSLIV
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi vil styrke entreprenørskapskompetansen i hele utdanningsløpet, blant annet gjennom forpliktende samarbeid mellom læresteder og arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi vil videreutvikle arenaer som næringsklynger, næringshager og inkubatorer for å legge til rette for både nasjonalt og internasjonalt samarbeid i næringslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil opprettholde omfanget av statens eierskap om lag på dagens nivå. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for et skattesystem som bidrar til å beholde kapital i bedrifter, og som kan brukes til investeringer. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke avskrivningssatsene for å stimulere til økt investering i produksjonsbedrifter i Norge. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke bunnfradraget i formuesskatten og fjerne formuesskatt på arbeidende kapital. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre rett til sykepenger for selvstendig næringsdrivende, som for lønnsmottakere, ved fravær på grunn av sykt barn. Partiprogram NÆRINGSLIV TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe for at kravene som stilles til næringslivet er gjennomførbare også for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for en positiv utvikling i nord gjennom en aktiv næringspolitikk, satsing på sikkerhet, kompetanse og infrastruktur. Partiprogram FORSVAR NÆRINGSLIV POLAROMRÅDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre at distrikts- og regionalpolitikk, nasjonal helsepolitikk, sysselsettingspolitikk og likestillingspolitikk ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LIKESTILLING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å legge til rette for at arbeidsinnvandringen styres til alle regioner av landet for å bidra til næringsliv og aktivitetsvekst. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE NÆRINGSLIV
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke lærlingtilskuddet til bedriftene, og fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke antall studieplasser på realfagsstudiene og jobbe for at det i samarbeid med videregående skoler og næringsliv settes i verk tiltak for å rekruttere til disse studiene. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre at små og mellomstore bedrifter får enklere kontroll- og rapporteringsregimer å forholde seg til. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke skatteFUNNordningen. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil etablere en kunnskapsfunn-ordning for investeringer til kunnskapsoppbygging i bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil etablere et eget innovasjons- og investeringsprogram for å utvikle norsk skogindustri. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOGBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil redusere avstandene og øke konkurransemulighetene for næringslivet ved å øke veiinvesteringene betydelig. Partiprogram NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre at strategiske sektorer som finans og viktige teknologimiljøer har sterke nasjonale aktører. Partiprogram FINANSER FORSKNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for kunnskapsnæringer i hele landet gjennom bygging av infrastruktur. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SAMFERDSEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil føre en skattepolitikk som stimulerer til investering, innovasjon og aktivt eierskap. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe for å sikre videreutvikling av foredlingsindustrien slik at en størst mulig del av verdiskapingen skjer i Norge også i framtiden. Partiprogram FISKERIER INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil åpne for at private aktører kan drive og vedlikeholde infrastruktur der det er lønnsomt og effektivt. Partiprogram NÆRINGSLIV SAMFERDSEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke kapasiteten og regulariteten for godstransport i hele landet og redusere reisetider for persontrafikk. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at selvstendig næringsdrivende må få like gode rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel som lønnsmottakere. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE NÆRINGSLIV SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at utesteder som bryter skjenkereglene, skal miste skjenkebevillingen i minst 3 måneder, og at salgssteder for alkohol som selger til mindreårige, skal miste salgsløyvet i tre måneder og i tillegg ilegges bøter. Partiprogram NÆRINGSLIV RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil endre alkoholloven for slik å redusere maksimal skjenketid fra kl 03.00 til 02.00. Partiprogram NÆRINGSLIV RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at politiets råd bør tillegges betydelig vekt når spørsmål om salgs- og skjenkebevillinger skal avgjøres. Partiprogram NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil kreve at alkohol i dagligvarebutikken flyttes til eget avlukke fraskilt fra butikkens øvrige varer. Partiprogram NÆRINGSLIV RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil endre alkoholloven slik at det ikke blir mulig å dumpe prisene på utesteder. Partiprogram NÆRINGSLIV RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en skattefritaksordning for bedrifters avsetning av midler til kulturformål. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en frivillighetsavtale som åpner for at frivillige og ideelle organisasjoner kan be om hjelp fra ansatte i offentlige og private virksomheter som har inngått en slik avtale. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at det etableres flere nye bedriftsmasterprogrammer og satse mer på nærings- Ph.D-ordningen, der bedriftsansatte tar en ordinær doktorgrad med utgangspunkt i bedriftenes behov. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde søn- og helligdagene som hviledager, uten vidtgående handelsvirksomhet. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere å innføre eierskapsbegrensninger i dagligvarehandelen for at de store aktørene ikke skal ha mulighet til å misbruke sin markedsmakt. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil avskaffe unødige lover og regler, og forenkle rapporteringen for næringslivet, blant annet gjennom å innføre «solnedgangslovgivning». Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en forenklet aksjelov for små bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre næringslivet forutsigbare og likeverdige konkurranseforhold med sammenlignbare land i Europa. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke tilskudd til forskning og styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kravene til statlig eierskap skal balanseres mellom overordnede mål for finanspolitikken og det samfunnsansvaret en bedrift med statlig eierskap må ha. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil mene at det er rom for en viss reduksjon av statlig eierskap, uten at dette vil svekke måloppnåelsen for finans- og næringspolitikken. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at naturlige forutsetninger som for eksempel ren og rimelig energi, skal komme næringslivet til gode. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre skipsfartsnæringen forutsigbare rammevilkår og en rederibeskatning som sikrer et fremdeles sterkt og aktivt norsk eierskap i skipsfarten. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre tiltak som gjør at flere norskeide skip seiler under norsk flagg og registreres i NIS – Norsk Internasjonalt Skipsregister. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en konkurransedyktig nettolønnsordning for å sikre den kompetansen norske sjøfolk representerer for de maritime næringene. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke MERKUR-programmet16, fordi nærbutikken er vesentlig, både som tjenesteleverandør og møteplass. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på grønn industri. Norge må bruke våre fornybare ressurser til å skape flere grønne arbeidsplasser i industri og næringsliv. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Senterpartiet Sp vil satse på utvikling av klimateknologi både som grunnlag for en mer miljøvennlig politikk og for næringslivets konkurransekraft. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker å gi industri og næringsliv best mulige rammebetingelser som kan lette arbeidet med kildesortering og stimulere til gjenbruk. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre avskrivningsregler for energieffektivisering i industrien. Partiprogram ENERGI FINANSER INDUSTRI NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme demokratiske og lokale eierskapsformer i næringslivet, inkludert samvirke mellom medarbeidere og/eller forbrukere. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere regionale sentre for veiledning og stimulering av samvirkevirksomhet. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruken av styringsprinsipper fra det private næringslivet i offentlig sektor, blant annet ved å reversere noe av oppsplittingen og fristillingen av offentlige virksomheter. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe ned olje- og gassnæringen raskt, først og fremst av hensyn til den globale oppvarmingen, men også den krevende situasjonen for annet næringsliv som konkurrerer om arbeidskraft og investeringer. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en næringspolitikk basert på aktive politiske prioriteringer av gunstige sektorer og teknologier, for eksempel innen energiøkonomisering, ren ny energiteknologi og resirkulering av materialressurser. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil reformere eller dele opp Innovasjon Norge for å styrke satsingen på sosialt entreprenørskap og innovasjon innen industri og miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte uavhengige innovasjonssentre, etter mønster av for eksempel FabLab, der potensielle gründere får muligheten til å utvikle sine ideer til fysisk prototyp og forretningskonsept. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lette vilkårene for etablering og drift av småbedrifter, blant annet ved å lempe på byråkratiske krav, og likestille skatte- og trygdeordningene for selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre samme minstefradrag for næringsinntekt som for lønnsinntekt. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil frita de minste bedriftene og bedrifter i oppstartfasen fra arbeidsgiveravgift. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge ressursskatt på naturbaserte næringer som vindkraft og fiskeoppdrett etter modell fra konsesjonslovgivningen for utbygging av vannkraft. Skatten skal kompensere lokalsamfunnene. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere kommunene til å føre en plan- og næringspolitikk som medfører at dagligvarehandel og ofte brukte servicetilbud blir tilgjengelige for de fleste innen kort avstand fra hjemmet. Andre arbeidsplasser bør så vidt mulig lokaliseres til sentrum eller til kollektivknutepunkt. Partiprogram KOMMUNER NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere regionale sentre for entreprenørskap og innovasjon, som et samarbeid mellom entreprenører, annet næringsliv, læresteder og aktuelle offentlige instanser, for om å skape vekst fra grasrota innen sosialt og grønt entreprenørskap. Partiprogram NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en næringspolitikk, inkludert landbruks- og sjøbrukspolitikk, som stimulerer til etablering av flere arbeidsplasser i distriktene slik at transportbehovet reduseres. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre strengere regler for virksomheten til PR-byråer og kommunikasjonsrådgivere. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORFATNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned en kommisjon som kan belyse årsaker til at produktivitetsutviklingen [i fastlandsøkonomien] har vært svak og gi konkrete råd om hvordan produktivitetsveksten kan økes. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne arveavgiften. Regjeringserklæring AVGIFTER FAMILIE NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre skattereglene for å stimulere ansattes medeierskap. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå og forbedre de skattemessige avskrivningsreglene for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTEFRADRAG
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for vekst i mineralnæringen, blant annet ved å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser. Regjeringserklæring BERGVERK NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for at mineralnæringen kan benytte sjødeponi, men stille strenge krav og sikre miljøovervåkning. Regjeringserklæring BERGVERK MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre treforedlingsindustriens konkurransekraft, blant annet ved å forenkle transportreglene samt styrke mulighetene for produkt- og teknologiutvikling. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOGBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil trappe opp bevilgningene til næringsrettet forskning, blant annet gjennom å styrke Skattefunn og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå virkemiddelapparatet for innovasjon og videreutvikle virkemidlene med høyest innovasjonseffekt. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle Innovasjon Norge som organisasjon. De landsdekkende ordningene som forvaltes av Innovasjon Norge prioriteres. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke IFU/OFU-ordningen. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke næringsklynger som drivkraft for innovasjon, spesielt ved å satse på Norwegian Centres of Expertise (NCE-programmet) og starte opp Global Centres of Expertise. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre tilgangen til statlig pollen- og såkornkapital og legge til rette for at organisasjonene som forvalter tiltakene kan plasseres i universitetsbyer. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette en innovasjonsbørs for enklere å kunne koble gründere med privat kapital og vurdere å koble dette til skatteincentiver. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle loven om offentlige anskaffelser for å gjøre det enklere for mindre, innovative aktører å legge inn anbud. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en veileder og retningslinjer for offentlig-privat innovasjonssamarbeid og sørge for at offentlige innkjøpere benytter seg av disse. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere næringslivets kostnader ved å etterleve myndighetspålagte rapporteringskrav med 25 prosent sammenlignet med kostnadene i 2011. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil årlig rapportere om fremdriften i forenklingsarbeidet. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle et forenklet regelverk for små- og mellomstore bedrifter. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre et uavhengig regelråd etter modell av tilsvarende organ i Sverige. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle Altinn og ha som prinsipp at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon én gang til det offentlige. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det private norske eierskapet. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke småsparernes eierskap i norske bedrifter, blant annet ved å vurdere å innføre konto for langsiktig aksjesparing (KLAS). Regjeringserklæring FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en ansvarlig eierskapspolitikk preget av forutsigbarhet og fastlagte prinsipper for statlig eierstyring. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere statens direkte eierskap i norsk økonomi for å sikre maktspredning og styrke det private eierskapet. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en ny eierskapsmelding. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre systemet med eierskapskategorisering av statens selskaper. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil i størst mulig grad legge til rette for et fritt og uavhengig næringsliv uten særbehandling eller konkurransehindrende avtaler, fri flyt av varer og tjenester og fri tilgang til markedene. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil profesjonalisere og effektivisere offentlige innkjøpsprosesser, herunder utvikle en veileder for offentlig-privat-innovasjonssamarbeid. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide samarbeidet med næringslivet for å øke elevenes interesse og læringsutbytte. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer. Skolene skal lettere kunne spille på kompetanse i næringslivet i undervisningen. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Ungt Entreprenørskap som en viktig arena for samarbeid med arbeidslivet. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke midlene til såkornfondene for å videreutvikle nye bedrifter og innovasjoner. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling med akademia, blant annet gjennom å bedre Skattefunn og gaveforsterkningsordningen, og utvide Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og nærings-PhDer. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at mer gods transporteres til sjøs. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for privat eierskap i Nord-Norges næringsliv. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha aktiv dialog og et system for avbøtende tiltak der samisk næringsutøvelse trues. Partiprogram NÆRINGSLIV SAMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at det etableres flere nye bedriftsmasterprogrammer og satse mer på nærings-Ph.D-ordningen, der bedriftsansatte tar en ordinær doktorgrad med utgangspunkt i bedriftenes behov. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke satsingen på kulturbasert næringsutvikling. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge fremtidens strømnett med tilstrekkelig kapasitet til å sikre forsyningssikkerheten for strøm, utjevne prisforskjeller og nettleie mellom landsdelene og sikre grunnlag for næringsutvikling over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK ELEKTRISITET NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en ny miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter, etter modell av NOx-fondet. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil drive en næringspolitikk som støtter opp om grønne klynger, for eksempel innen prosessindustrien og maritim sektor. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta kraften i bruk i Norge gjennom gode rammevilkår for kraftforedlende industri og andre næringer som har kraft som sin primære innsatsfaktor. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avskaffe unødige lover og regler, og forenkle rapporteringen for næringslivet, blant annet gjennom at en del forskrifter innføres med tidsbegrenset gyldighet (solnedgangsprinsippet). Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en forenklet aksjelov for små bedrifter. Partiprogram AKSJER NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre næringslivet forutsigbare vilkår og mest mulig likeverdige konkurranseforhold med sammenlignbare land i Europa. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke tilskudd til forskning og styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter og bedrifter. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt forskningsinnsats i bedriftene gjennom å øke beløpsgrensene og inkludere flere bedriftstyper (enkeltpersonforetak og delt ansvar) i SkatteFUNN- ordningen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende. Partiprogram NÆRINGSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at naturlige forutsetninger som for eksempel ren energi, skal komme næringslivet til gode. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke offentlige bevilgninger til å utvikle nye ordninger og styrke de ordningene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge som kan dokumentere en utløsende effekt på private investeringer i forskning og innovasjon. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke nivået på de regionale utviklingsmidlene. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forenkle all innrapportering slik at all statistikkrapportering for bedriftene kan leveres ett sted. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre begrenset angrerett for næringsdrivende ved telefonsalg av annonsetjenester og lignende. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til desentralisert utdanning, som har nært samarbeid med relevant næringsliv i nærområdet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre næringslivets muligheter til skattefradrag for satsing på forskning og utvikling gjennom å øke beløpsgrensene i SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med KompetanseFUNN som gir skattefradrag for kostnader til kompetanseutviklende og kunnskapshevende tiltak for de ansatte i bedriftene. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre enhetlig skattlegging av multinasjonale selskaper. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskning og utdanning for å stimulere til verdiskaping. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil føre en næringspolitikk som stimulerer videre utvikling av næringer der hvor Norge har historiske og naturlige fortrinn. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for løsninger der staten oppmuntrer private investorer til å satse risikokapital på teknologiutvikling og kompetanseheving. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fortsatt nasjonal kontroll over naturressursene for å sikre at arbeidsplasser, hovedkontor og utviklingsarbeid ligger i Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha færre og enklere innrapporteringer til det offentlige. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere den politiske innblandingen i bedriftenes hverdag. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for at offentlige incentivordninger gir støtte etter objektive kriterier og lønnsomhet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle tilgangen til høykompetent internasjonal arbeidskraft. Partiprogram INNVANDRERE NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bruke andre virkemidler enn subsidier overfor næringslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil heve grensen for revisjonsplikt til 10 millioner kroner for alle virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle krav til HMS for små bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tilpasse arbeidsmiljøloven for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram ARBEIDSMILJØ NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forsterke katapultordningen. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle formuesskatten og sikre internasjonalt konkurransedyktige skattebetingelser for bedriftene. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at verdiskaping fra naturresurser kommer lokalsamfunnene til gode. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil la private bygge studentboliger på lik linje med studentsamskipnadene. Partiprogram BOLIGSAKER NÆRINGSLIV STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil konkurransestimulere avfallssektoren. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha differensierte avfallsgebyrer. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne nye områder for utvinning av naturressurser. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke innovasjon og forskning rett mot nordområdenes utfordringer, herunder sameksistens av næringer. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke satsning på infrastruktur som fremmer nye næringer i nordområdene. Partiprogram NÆRINGSLIV POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til å styrke samarbeidet mellom arbeidsmarkedsbedriftenes utdanningstilbud, næringslivet og de videregående skolene. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at verdiskapende næringer får tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil jobbe for en kraftig utvidelse av ordningen med hospitering i bedrift for yrkesfaglærere, og legge til rette for mere samarbeid og utveksling mellom skole og næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for et bedre samarbeid mellom skole og næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil videreutvikle og styrke Ungt Entreprenørskap og lignende næringsrelevant elevarbeid. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til et tettere samarbeid mellom næringslivet og forskningsmiljøene for å oppnå enda mer innovasjon og nyskapning. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke bevilgninger til FoU. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvide SkatteFUNN, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og Nærings PhD. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at den næringsrettede forskningen rettes mot områder der Norge har spesiell kompetanse eller sterke næringsklynger. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for gode rammebetingelser for næringsrettet forskning, da det er næringslivet som skal produsere det vi skal leve av i fremtiden. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det gjennomføres nødvendige lov- og forskriftsendringer for å etablere et markedsstyrt transportmarked. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for private flyplasser og fremme konkurranse mellom flyplasser der hvor dette er mulig. Partiprogram LUFTFART NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til lokal deltakelse i eierskap og drift [i luftfarten]. Partiprogram LUFTFART NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at Avinors monopol avvikles og virksomheten privatiseres, deles opp eller selges og at staten legger til rette for størst mulig grad av konkurranse innenfor området. Partiprogram LUFTFART NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for at bedrifter innen drosjenæringen kan organiseres på samme måte som vanlige bedrifter, ved at den enkelte drosjesentral/drosjebedrift får lov til å anskaffe drosjer og selv ansette sjåfører, under forutsetning av tilstrekkelige norskkunnskaper, lokalkunnskaper og vandel. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil være positive til, samt se på mulighetene for en tettere samhandling mellom kulturen, det offentlige og næringslivet. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil skape gode rammebetingelser for næringsliv og nye arbeidsplasser. Partiprogram NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil særlig satse på strategisk viktige næringer der (i) vekst- og verdiskapingspotensialet er stort, (ii) der vi har naturgitte eller kompetansemessige fortrinn, og (iii) der det er store samspillseffekter med teknologi og kompetanse på tvers av næringer. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha et skatte- og avgiftssystem som stimulerer til arbeid og verdiskaping, styrker norske bedrifter og bidrar til rettferdig fordeling og et bedre miljø. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fullføre skatteforliket fra 2016 for å styrke konkurransekraften til norske bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil benytte stordata til bedre offentlige tjenester og næringsutvikling, innenfor personvernets grenser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV PERSONVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en strategi for hvordan norsk næringsliv benytter digitale muligheter for å styrke sin konkurransekraft – sikre oppfølging av Norges digitale tilstand i samarbeid med ledende bedrifter og kompetansemiljøer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil lage en trepartsstrategi for digitalisering av industri og næringsliv og etablere et program for digitalisering i industrien. Partiprogram INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at selskaper i delingsøkonomien bidrar til fellesskapet på linje med tradisjonelle næringer. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette nettverk for læring og utveksling på tvers av bransjer og sektorer. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om lærlinger, egne ansatte, maksgrense på antall kontraktsledd, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud og sørge for at slike krav blir etterlevd. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tilskudd til opplæring i virksomheter. Partiprogram NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha entreprenørskap som valgfag i skolen. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil skoler og lokalsamfunn bør spille på lag for å oppnå økt læringsutbytte, ved å knytte linjer og fag opp mot relevante samfunnsaktører. Partiprogram NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre treprosentmålet i forskningspolitikken og ha som ambisjon at næringslivets utførte forskning og utvikling utgjør to prosent av BNP innen 2030. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle Skattefunnordningen for å øke næringslivets investeringer i FoU. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for større bruk av «Nærings-phd» og «Offentlig phd», der dyktige fagfolk i arbeidslivet kan få tilrettelagte karriereløp i samarbeid med akademia. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en ordning med Nærings-Postdoc. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sette fart i utviklingen av en sirkulær økonomi av hensyn til miljøet og fordi det vil gi opphav til nye næringer og arbeidsplasser. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det attraktivt for næringslivet å velge klimavennlige løsninger. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke muligheter for norsk gjenvinningsindustri og teknologileverandører ved økt materialgjenvinning. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for en felles europeisk panteordning. Partiprogram EU/EØS FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke dialogen mellom forskere, næringslivet, arbeidslivets parter, sivilsamfunn og politikere for å finne løsninger på tvers av fag og felt. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere egne nasjonale forskningsprogrammer innenfor strategiske næringer. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke det offentliges innkjøpsmakt målrettet for å utvikle gode hjemmemarkeder for strategisk viktige næringer innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte etablering av et toppindustrisenter som legger til rette for samarbeid, deling av kompetanse og testfasiliteter for å øke digitaliseringstempoet i norsk næringsliv. Partiprogram INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv næringspolitikk, som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og klimavennlig næringsliv. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere strategisk viktige næringer med vekstpotensial. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle krav til rapportering fra næringslivet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke statlige ordninger for å øke investeringsnivået i fastlandsindustrien og sørge for at disse virker sømløst mot bedriftene. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvide bruken av langsiktige samarbeidsprosjekter mellom forskning og næringsliv, slik som SFI (Sentre for forskningsdrevet innovasjon) og sentre for miljøvennlig energi (FME). Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre et mer sømløst virkemiddelapparat som ivaretar næringslivet behov. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke det offentliges innkjøpsmakt til å stimulere til innovasjon. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for tilgang til prototypeverksted. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidsarenaene, industriparkene og klyngeprogrammene– særlig på tvers av bransjer og næringer. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ordninger for overføring av kompetanse og teknologi mellom ulike sektorer, for å utløse uutnyttede teknologiske muligheter i nye og eksisterende næringer. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon som øker produktiviteten, gjennom å satse på kompetanseheving og trygge arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil føre en handelspolitikk som gir norsk næringsliv god adgang til markeder i utlandet. Partiprogram NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tilgang til venturekapital som for eksempel fond-i-fond. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil evaluere virkemiddelapparatet for å sikre riktig tilgang på kapital i en tidlig fase, herunder Argentum og Investinor. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et verdiskapingsprogram for havet. Partiprogram HAVBRUK NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om sporing av oppdrettsfisk og legge til rette for god fiskehelse. Partiprogram FISKERIER NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre et mangfold av selskaper på norsk sokkel. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre oljenæringen forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig å opprettholde kompetanse og gjøre langsiktige investeringer. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge føre-var prinsippet til grunn og stille strenge krav til miljø og sikkerhet. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskaping fra petroleumsvirksomheten. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille strenge krav til at norsk olje- og gassvirksomhet ytterligere reduserer utslippene fra egen virksomhet. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et program for lavutslippsteknologi for olje- og gassektoren i samarbeid med næringen. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om at installasjoner med lang levetid, som dekker sitt kraftbehov med fossil energi uten CCS, kontinuerlig skal vurdere om kraftbehovet kan dekkes på en klimavennlig måte. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være fremst i verden i utvikling av karbonfangst og -lagring. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille strengere krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil se syketransport og drosjetilbud og evt. andre transporttilbud i distriktene i sammenheng for å sikre et godt tilbud, og ivareta intensjonen i løyveordningen. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre næringstrafikken fremkommelighet og gode kjøreforhold. Partiprogram NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en sikker integrering av droner/ubemannet luftfartøy i norsk luftfart i fritids- og næringsøyemed. Partiprogram LUFTFART NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en ny handlingsplan for kultur og næring, og gjennomgå dagens virkemiddelapparat for næringsdrivende slik at de bedre treffer kunst- og kulturutøvere. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ikke svekke det samlede nivået på mediestøtten, men utvikle ordninger som bidrar til innovasjon og sørger for at lokalaviser kan lykkes med overgangen til nye plattformer. Partiprogram MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for flere leie-til-eie-ordninger i samarbeid med private utbyggere, boligbyggelag, kommunen og Husbanken. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre gode rammevilkår for samiske språk, kultur, næringsliv og samfunnsliv. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at utvikling av petroleumsnæringen i nordområdene gir større ringvirkninger og oppdrag til nordnorsk næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV OLJE OG GASS POLAROMRÅDER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke satsingen på ordningen med nærings-PhD og nærings-post.doc. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en innovasjonsbro etter svensk modell for å bidra til at mer forskning og innovasjon med vekstpotensial omsettes i næringsvirksomhet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke virkemidlene for regional innovasjon og samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til kommersialisering og innovasjon innen helsenæringen og etablere et nytt såkornfond som øremerkes helseinnovasjon. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studiepoeng for praksisopphold og traineeships som er relevante for utdannelsen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoleeiere og med næringslivet for å heve kvaliteten og sikre praksisnær utdanning. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle en marin renovasjonstjeneste. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede merkeordning for å opplyse forbrukerne om varer er produsert på en dyrevennlig måte. Partiprogram HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strengere krav til dyrevelferden i dyrebutikker. Partiprogram HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bidra til en utslippsfri kraftforsyning i det europeiske nærområdet og utarbeide en strategi for å fremme norsk eksport av fornybar energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bygge flere utlandskabler for å øke overføringskapasiteten for fleksibel energi til Europa. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å redusere statens eierandeler på sokkelen og i Statoil for å omplassere deler av formuen i fornybare og utslippsfrie sektorer. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for dyrking av hamp og norsk produksjon av hamptekstiler. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for utviklingen av og bruken av autonome skip i norske farvann. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke innovasjonslåneordningen i Innovasjon Norge slik at det kan tas høyere risiko i prosjekter knyttet til miljøvennlige nybygg av skip som skal benytte fornybare løsninger. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til at det utvikles en utslippsfri betong- og stålindustri. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt risikovilje for kapitaltilførsel i en tidlig fase av oppstart av bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre SkatteFUNN-ordningen som refunderer utgifter til forskning og utvikling. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle en KapitalFUNN–ordning som gir skattefradrag til langsiktige investorer, basert på eksisterende modeller fra andre land som det svenske Investeraravdraget og den britiske SEIS-ordningen. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil dele og endre Argentum slik at minimum halvparten av investeringsporteføljen investeres i gründere og tidligfase-selskaper. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at mer innovasjonsmidler også går til innovasjoner innen nye måter å jobbe på, ikke bare produktinnovasjoner. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre offentlige anskaffelsesprosesser mer tilrettelagt for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle Skatteetatens kompliserte og formalistiske innflyttingsprosess for å gjøre det lettere å etablere seg i Norge. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil skape skatteincentiver som gjør det mer lukrativt for mellomstore- og store bedrifter å investere i norske gründerbedrifter. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle regelverk og rapporteringskrav for næringsdrivende. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at små bedrifter kan delta i offentlige anbudsrunder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke trygdeordninger og rettigheter i folketrygden for næringsdrivende, blant annet når det gjelder sykepenger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil la selvstendig næringsdrivende beholde opptjente rettigheter til dagpenger i inntil tre år ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke ordningen med pensjonssparing for næringsdrivende. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i egen bedrift. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre innbetaling av skatter og sosiale avgifter fra forskuddsvis til etterskuddsvis innbetaling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et nærings-/bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende tilsvarende minstefradraget for lønnsmottakere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil skape kultur for entreprenørskap, gjennom å legge til rette for at flere elever og studenter får kjennskap til nyskaping. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte realiseringen av lavutslippsteknologi i industrien. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte realiseringen av ren produksjonsteknologi i alle de største norske industrigrenene. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte demonstrasjonsanlegg for ny grønn industriteknologi. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil fremme utviklingen av smarte produksjonsanlegg. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den årlige avskrivingssatsen på klimainvesteringer i industrien til 30 prosent. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil realisere minst to fullskala CO2-fangstanlegg innen 2022. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil få på plass en strategi for å realisere nok CO2-fangstanlegg til å nå de nasjonale klimamålene i 2030. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide en egen næringsstrategi for finansnæringen i tett dialog med næringen. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at norsk finansnæring har like konkurransevilkår som europeiske konkurrenter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt forskningsinnsats knyttet til områder der Norge har stort potensial til å ta en posisjon internasjonalt, som finansiering av grønne investeringer. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle et marked for grønne obligasjoner i dialog med finansnæringen. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre finansskatten til å bli en ren skatt på overskudd (og ikke en ekstra arbeidsgiveravgift). Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal utvikle en stor klynge som utvikler, bygger, eier og drifter fornybar kraftproduksjon. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til økt internasjonalisering av norsk kraftkompetanse. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke ordninger som GIEK og Eksportkreditt til å styrke utvikling av fornybar energi i andre land. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Innovasjon Norges arbeid med å profilere norsk reiseliv, blant annet ved utlandskontorene. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte opp om en infrastruktur som styrker tilgjengeligheten til våre største attraksjoner og aktiviteter. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for bedre samhandling mellom ulike offentlige instanser som har innvirkning på utviklingen av reiselivet. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at reiselivet blir tatt med som høringspart i nasjonale utbyggingssaker der grunnlaget for reiselivet kan være truet. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke reiseliv knyttet til naturopplevelser, inkludert jakt og fiske. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til at norsk reiselivsnæring er konkurransedyktig i aktuelle markeder. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil at flere av de fremste reisedestinasjonene i Norge og Svalbard får verdensarvstatus. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at kommuner som ønsker det kan innføre turistskatt, såkalt turtakst. Partiprogram FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge forskningsbasert kunnskap til grunn for reiselivsutvikling. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre større offentlig deltakelse rundt ivaretaking av våre verdensarvområder. Partiprogram NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det lønner seg å drive bærekraftige primærnæringer. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil skape et marked som etterspør biobaserte fremfor fossile produkter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til innovasjon i primærnæringene. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle en bioøkonomi som er bygd på våre fortrinn som kyst- og havnasjon. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk gjennom endrede skatteregler. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK JORDBRUK LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke nivået på skogavvirkningen av hogstmoden skog og utnytte hele treet, også avfalls- og biprodukter som GROT, i produksjon av bioenergi. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte opp under utviklingen av biologisk baserte kjemikalier og drivstoff fra norsk skog og algeproduksjon. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil etterspørre og skape incentiver til å bruke fornybart råstoff i offentlige innkjøp, og ikke bare til transport, bygg og energi, men også i andre materialer og produkter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil at norske offentlige myndigheter og næringsliv skal være internasjonalt ledende på innovativ bruk av biomasse fra skogen i bygninger, energiforsyning og produksjonsprosesser. Partiprogram BOLIGSAKER LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre nytte av Norges posisjon som verdensledende innenfor fiskeri og havbruk ved å styrke og utvikle de biomarine næringer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha økt satsing på bioteknologi i produktutvikling basert på fornybare ressurser. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt produksjon og bruk av bioenergi og biodrivstoff. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på driftsformer innen hvitfisknæringen som har jevn levering og produksjon gjennom hele året, med fisk av høy kvalitet. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere markedsadgang og ressurstilgang i internasjonale avtaler. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en støtteordning for å bygge om/investere i miljøvennlige motorer i fiskeflåten (elmotor/biodiesel/gass). Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at veksten i oppdrettsnæringen til enhver tid er bærekraftig og ikke utgjør en miljøtrussel for livet i havet, annen fisk og villaks. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av havressursene ved å styrke Havforskningsinstituttet og trappe opp forsknings- og utviklingsinnsatsen (FoU) til havforskning og tilgrensende forskningsdisipliner. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensning og miljø ivaretas. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for tydelige krav til oppdrettsnæringen for å snarest mulig utvikle teknologi og driftsformer som får bukt med problemene knyttet til rømming, lus og forurensning fra merdene. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at fangst av fôr til oppdrettsfisk ikke overbeskatter fiskebestander. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre strengere sanksjonsmuligheter overfor fiskeoppdrettsaktører som ikke driver innenfor dagens regelverk. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre vederlag til kommunene for tilrettelegging av areal til oppdrettsvirksomhet, som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at flest mulig nye fiskeoppdrettskonsesjoner skal være grønne konsesjoner. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at eiere av eksisterende fiskeoppdrettskonsesjoner skal kunne bytte dem mot nye grønne konsesjoner med økt tillatt produksjon. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gradvis stramme inn kravene for å kvalifisere som «grønn konsesjon» innen fiskeoppdrett etter hvert som det utvikles mer miljøvennlige løsninger i næringen, og sikre at kravene omfatter utslipp av næringssalter og bunnfall i tillegg til lakselus og rømming. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer og andre dagligvarer,bl.a. gjennom likere rammevilkår for kiosker, bensinstasjoner og dagligvarebutikker. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en samlet strategi for vekst i grønne, trebaserte næringer. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere byggebransjen til nyskaping og økt bruk av tre som byggemateriale. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på biodrivstoff fra avfall og skogsråstoff, heller enn fra arealer som kan benyttes til matproduksjon. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en nasjonal strategi for geologiske mineralressurser. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV
2017-2021 Venstre Venstre vil lage et regelverk som sikrer at mineralutvinning skjer på en bærekraftig måte. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en lokal ressursavgift for å kompensere kommuner som opplever ulemper som følge av gruvedrift og innføre avgift på gruveavfall. Partiprogram AVGIFTER BERGVERK FINANSER NÆRINGSLIV
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til gruveselskaper om å sette av nødvendige midler til opprydning i et miljøfond. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere avfallsmengden fra gruver og sørge for at kun faglig tilfredsstillende deponiløsninger på land aksepteres. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby fjorddeponi. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil tilbakeføre masse i nedlagte gruver, og stille strenge krav om rensing eller sikring mot avrenning for masser som likevel legges som landdeponi. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere innovasjonsprogram i vannsektoren. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for en mer ressurseffektiv organisering av norsk vannsektor. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling og bruk av velferdsteknologi. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for delingsøkonomi. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere for privatpersoner å utføre ytelser for hverandre mot betaling. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et enkelt, effektivt og forutsigbart rammeverk for nye næringer, som sikrer like konkurransevilkår, men som ikke er innovasjonshemmende. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å beregne og innbetale skatt i nye næringer. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke informasjons- og veiledningsarbeidet om dagens regelverk for delingsøkonomi. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil endre regelverket for delingsøkonomi i eksisterende næringer når det kommer ny teknologi som gjør regelverket avleggs. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge selskaper som legger til rette for delingsøkonomi å rapportere inn skattepliktig inntekt på samme måte som arbeidsgivere. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil fornye regelverket for delingsøkonomi for løyver og behovsprøving for persontransport slik at det kan settes lokalt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på utvikling av smartbyer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ta initiativ til å utarbeide en nasjonal smartbystrategi. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en nasjonal datahub for åpne data. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre en grundig utredning som tar for seg både teknologiske og etiske sider ved autonome kjøretøy, med sikte på å åpne for slik teknologi i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere strategisk samarbeid mellom Norge og ledende nasjoner på smartby-området. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fortsette digitaliseringen av offentlig sektor basert på åpne plattformer og erfaringsutveksling mellom ulike instanser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi god opplæring i bruk av internett i skolen og i andre sammenhenger, for eksempel gjennom NAV og eldresentre. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte kommuner som ønsker å innføre gratis internettilgang, for eksempel etter modell fra Luxembourg og «Municipal wireless network»-prosjektet som blant annet er innført i Trondheim under navnet Trådløse Trondheim. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle regelverket i Nav. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil gi Nav lokalt og regionalt større rom til å finne løsninger som passer best for den enkelte bruker. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forbrukerrettighetene. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre samordningen og koordineringen av [de offentlige] tjenestene. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere detaljstyringen av offentlig forvaltning ved å gi større frihet til å styre arbeidet med grunnlag i hovedmål og forventninger fremfor detaljerte mål og føringer. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil digitalisere flere tjenester og prosesser og øke bruken av digitale kommunikasjonskanaler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere planleggings- og rapporteringskrav i det offentlige. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå statlige tilsyn og direktorater med sikte på å overføre mer myndighet og flere oppgaver til relevant folkevalgt nivå. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere skjemaveldet og forenkle søknadsprosesser. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge slik at norsk næringsliv i større grad kan bli en samarbeidspartner i utviklingspolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategier innen næringsliv, reiseliv, havn, forskning, utdanning og strategisk infrastruktur på Svalbard. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede mulighet for marine næringer på Svalbard. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil si nei til privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, og søke å tilbakeføre tjenester som har blitt privatisert eller konkurranseutsatt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny handelspolitikk ved blant annet å forhandle fram en bedre avtale med EU enn dagens EØS, og si nei til avtaler som pålegger oss mer markedsliberalisme. Partiprogram EU/EØS FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et forutsigbart regime for kraft til prosessindustrien slik at norsk prosessindustri skal være verdensledende på klimaløsninger og fortsette å skape verdier i milliardklassen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjenreise den aktive næringspolitikken blant annet ved å gjenreise det aktive statlige eierskapet, og bruke statens eiermakt til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og løse klimaproblemene samt bruke statlige midler til å utvikle løsninger som fattige land også kan ha nytte av. Partiprogram ARBEIDSLIV FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil få fart på omstillingen av Norge ved å utarbeide en nasjonal strategi for grønn industriutvikling med egne program og næringssatsinger innen sektorer der Norge har gode forutsetninger for å lykkes. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere et program for nullutslipp fra prosess- og materialindustrien i nært samarbeid med bransjen og de tillitsvalgte. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på grønn reindustrialisering, gjennom etablering av et testsenter for grønn offshore energi og regionale pilottestsentre for industrialisering av ny teknologi, og et fullskala testsenter for offshore energi. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne nye dører for norsk industri. Norske eksportordninger skal stimulere til ny anvendelse av norsk teknologi, og søke nye markeder der norsk teknologi og produkter kan komme til anvendelse. Partiprogram FINANSER HANDEL INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på verdensrommet. Det offentlige skal bidra til at norsk romindustri skal være en del av de store internasjonale satsingene på verdensrommet, og bidra til målrettet utvikling av økt norsk eksport av romteknologi. Partiprogram FORSKNING HANDEL INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke skattefunnordningen som gir skattekutt for innovative bedrifter. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha forsøk med pilottestsenter for miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for etablering av grønne datasentre som skal sikre trygg lagring av data, med tydelige krav til energieffektivisering. Partiprogram FINANSER FORURENSNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forbrukerrettigheter, støtte omlegging til sirkulære (fornybare) produksjonsprosesser og stille strengere krav til miljømerking av varer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte nyetablering av næringsvirksomhet ved å gi gunstige etableringslån og andre incentiver i oppstartsfasen. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille krav om null eller lavest mulig utslipp i alle offentlige innkjøp, med særlig fokus på transporttjenester. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det statlige eierskapet og si nei til privatisering. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en regelmessig, full gjennomgang av det statlige eierskapet. I tillegg til eierskapsmeldingene vil SV ha en større strategisk gjennomgang av det statlige eierskapet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at alle norske selskaper, inkludert statlige selskaper, opptrer i tråd med FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke alle statlige selskaper ut av skatteparadis, både heleide og deleide. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forbedre den demokratiske kontrollen med Statens Pensjonsfond Utland. SV vil opprette et eget kontrollorgan for fondet som skal ligge direkte under Stortinget, og ha mer åpenhet rundt forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORFATNING STORTINGET UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. Det må sikres at slike investeringer vurderes med hensyn til urfolks rettigheter, naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring. Partiprogram AKSJER FINANSER HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utlands datterselskaper ut av skatteparadis. SV vil inkludere skatteunndragelse, skatteparadis og finansielt hemmelighold i de etiske retningslinjene og trekke fondet ut av selskaper med grove brudd på disse. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, samt regnskapsrapportering på land-for-land-nivå. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av fossil energi. Partiprogram AKSJER ENERGI FINANSER NÆRINGSLIV OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av all produksjon og alle tjenester knyttet til kjernevåpen. Partiprogram AKSJER ATOMVÅPEN ENERGI FINANSER FORSVAR NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennom eierskapet i Statens Pensjonsfond Utland sikre grunnleggende menneskerettigheter, urfolks rettigheter og arbeidstakerrettigheter. Partiprogram AKSJER FINANSER INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort for tobakk. Partiprogram AKSJER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN NÆRINGSLIV RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i rapporterer på miljømessige og sosiale indikatorer, som utslipp av klimagasser, naturmangfold, arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og likestilling. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE FINANSER FORURENSNING LIKESTILLING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi Etikkrådet utvidet mandat til å jobbe med forslag til hele bransjer som kommer inn under negativ filtrering (såkalt produktbasert utelukkelse) fra Statens Pensjonsfond Utlands investeringer. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Statens Pensjonsfond Utland og statlig eide selskaper ikke investerer i bedrifter som bidrar til ødeleggelse av regnskog eller annen sårbar natur. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland ikke investerer i firma som produserer miljøgifter. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot internasjonale handelsavtaler som svekker forbrukervern, regler for miljøvennlig produksjon, og som overfører makt og myndighet fra nasjonale myndigheter til multinasjonale selskaper og tvisteløsningsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN RETTSVESEN TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge legger til rette for at fattige lands interesser ivaretas i alle handelsavtaler, blant annet gjennom å trekke alle krav mot fattige land om økonomisk liberalisering. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge ikke inngår investeringsavtaler som gir investorer sterke pressmidler mot stater, som investor-stat-tvisteløsning og andre mekanismer for investeringsbeskyttelse. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norges posisjoner i forhandlinger om handelsavtaler må være offentlige. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot TiSA-avtalen, som legger press på offentlige tjenester både i Norge og andre land, og som hindrer demokratisk selvbestemmelse. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å erstatte EØS-avtalen med en ny handels- og samarbeidsavtale. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre fattige lands tilgang til norske markeder og vri norsk matimport bort fra EU og over til land i sør. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter og miljøvern skal prioriteres over selskapers interesser i handelsavtaler som Norge inngår. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at internasjonale avtaler om miljø og rettigheter i arbeidslivet går foran WTO-regelverket. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge gjennomgår alle handelsavtaler vi har inngått, med sikte på å si opp avtaler som undergraver det norske arbeidslivet, eller er til skade for vår eller andre lands selvråderett eller skatteinntekter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at naturressurser som vann, villfisk og mineraler beskyttes mot privatisering i alle handelsavtaler Norge tar del i. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Økokrim og Arbeidstilsynet for å bekjempe skatteflukt og økonomisk kriminalitet. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tette skattehull som gjør det mulig å slippe unna normal selskaps- og formuesskatt i Norge. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar et internasjonalt initiativ for å endre rederibeskatningen i tråd med beskatning av annet næringsliv. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER VERFTSINDUSTRI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme aktive læreplasser gjennom offentlige innkjøp av varer og tjenester. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare regnskogen i tillegg til egen klimainnsats. Vi vil arbeide for at finansiering av regnskogbevaring ikke blir en del av kvotemarkedet, og ikke brukes av industriland for å unngå kutt i egne utslipp. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal la olje og gass bli liggende til beste for klima og i respekt for framtidige generasjoner. SV vil derfor si nei til all ny tildeling av letearealer til oljeindustrien. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for varige petroleumsfrie områder. SV vil at områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen skal være petroleumsfrie. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS POLAROMRÅDER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal realisere nullutslipps-teknologi i alle norske industrigrener. Industriens energibruk skal være fossilfri. Norge skal være verdensledende på fornybare reduksjonsmidler i metallindustrien. Vi skal bygge opp en industrisatsing på utvikling av biobaserte kjemikalier og drivstoff. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal realisere CO2-fangst fra industriutslipp. Vi vil jobbe for karbonfangst på Yara Herøya, Norcem Brevik og Klemetsrud Oslo, samt klargjøre norsk sokkel for CO2-lagring. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grønne skatter og avgifter. Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som gir betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig fordelingsprofil og distriktsprofil. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER FORURENSNING LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke statens eiermakt i Statoil. Selskapets investeringer skal være i tråd med målet om å hindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Partiprogram ENERGI FORURENSNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kutte klimagassutslipp fra import og utrede tiltak for å sikre reduksjon i utslippene knyttet til import av varer. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en klimalov som fører til hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom Storting og regjering på klimaområdet, inkludert sektorvise karbonbudsjetter og rapportering om klimaeffekten av statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REGJERINGEN RETTSVESEN STATLIG EIERSKAP STATSBUDSJETTET STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at jernbanen i Norge skal være eid og drevet av fellesskapet. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke utbyttet fra Avinor. Vi vil endre Avinors finansieringsmodell slik at investeringer må behandles politisk. Partiprogram JERNBANER LUFTFART NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil samle alle selskaper som driver med jernbanedrift og vedlikehold. SV vil stoppe privatiseringen og bevare offentlig monopol på norsk persontransport på jernbane, og se infrastruktur og trafikk i sammenheng. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha null utslipp i sjøtransporten og landstrøm til skip. Vi vil satse på finansieringsordninger og statlige investeringer som gjør norske verft i stand til å satse på utvikling av nullutslippsfartøy og bruke offentlige anbud til å etterspørre teknologien. Partiprogram HAVNER INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SJØFART VERFTSINDUSTRI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare hjemfallsretten og sikre fellesskapets eierskap i Statkraft. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere panteordninger og mer gjenbruk. Vi vil innføre flere panteordninger og miljøavgifter på produkter med betydelig miljøbelastning i produksjonen. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre innovasjon i næringslivet som gir mer gjenbruk. Vi vil gi offentlig støtte til innovasjon og investeringer for omlegging til sirkulære produksjonsprosesser i næringslivet, samt legge til rette for samarbeid innad i og på tvers av verdikjeder. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe kravene til miljømerking. SV vil faremerke produkter som inneholder miljøgifter og klassifisere dem som farlig avfall. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke handelen i byer og tettsteder og gå mot kjøpesentre utenfor sentrum. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en læreavgift for næringslivet basert på bedriftens størrelse. De innsamlede midlene fordeles til bedriftene som tar inn lærlinger. Ordningen skal forvaltes av partene i arbeidslivet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke samarbeidet mellom samfunnet, utdanningen og forskningen. Høyere utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter, arbeidslivet og de folkelige bevegelsene må i sterkere grad utveksle ønsker og melde inn behov. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for mer forskningsbasert utviklingsarbeid i samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer på den ene sida, og offentlig sektor, næringsliv og det sivile samfunnet på den andre. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer kompetanseoverføring mellom næringslivet og forskningssektoren gjennom virkemidler som nærings-PhD-er (stipendiater delfinansiert av næringslivet) og utveksling av personell. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere samisk næringsutvikling innenfor virkemiddelapparatet. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke IKT-næringen. Tilgangen på kompetanse må bedres for næringen, antall studieplasser innen IKT skal økes, og det offentlige skal gjennom sine innkjøp legge til rette for mer utvikling av norsk IKT, og det skal legges til rette for grønne datasentre. Partiprogram HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på norske drifts- og utviklingsmiljøer fremfor ukritisk outsourcing til utlandet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en franchiselov. Loven må gjøre kjeden endelig ansvarlig for at arbeidsmiljøloven følges. Dagens franchisemodell utfordrer grunnleggende verdier i den norske modellen, og truer anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre lønnsomme bedrifter mot spekulasjon. SV vil gå inn for etablering av lønnstakerfond slik at ansatte kan kjøpe bedriften de jobber i. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte opp om samvirkebedrifter og selskaper med demokratiske eierskapsformer. Vi vil ha støttetiltak i en oppstartfase for slike bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med å kalle inn minst en kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn til intervju utvides til å gjelde private mellomstore og store bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle offentlige etater og private bedrifter av en viss størrelse må utarbeide en tiltaksplan for rekruttering av minoriteter. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse all profitt innen alle velferdstjenester som er finansiert eller delfinansiert av det offentlige. Der det er påkrevd, vil SV innføre en regel om at man kun kan ta ut en begrenset profitt på investert kapital, og ikke av offentlige tilskudd eller egenbetalinger. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at all bruk av kommersielle konsulentselskap i staten revurderes. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle anbudsordninger, bestiller/utfører-modeller, og andre styringssystemer tilpasset marked og konkurranse, i velferden. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil garantere tilstrekkelig finansiering av framtidens velferdstjenester slik at faglighet og tilbud til alle sikres, og frivilligheten kan bevares som frivillighet. Partiprogram BARNEHAGER FINANSER HELSEVESEN KULTUR NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare vinmonopolet som eneaktør i salg. Partiprogram NÆRINGSLIV RUSMIDLER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere et større nasjonalt program for avansert industriproduksjon etter modell fra Tyskland og Storbritannia, der en prioriterer sektorer der Norge har gode sjanser til å lykkes, samt aktivt overføre kompetanse og teknologi fra offshorenæringene. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trappe opp norsk satsing på romteknologi- og forskning. Norsk romindustri skal aktivt delta i de store internasjonale satsingene på verdensrommet. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde gode garanti- og finansieringsordninger til norske eksportbedrifter og innføre statlige garantiordninger for etablering av ny industri. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke satsingene på pilottestsenter for miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skape nye markeder gjennom aktiv, grønn og innovativ offentlig innkjøpspolitikk. Etablere en risikoordning for offentlige anskaffelser slik at flere tør satse på framtidsrettede løsninger. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke det statlige eierskapet og bruke det aktivt for industriutvikling. Nye grønne næringer kan bygges i Norge hvis staten går foran. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke og desentralisere Innovasjon Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utbedre infrastruktur på flere områder for å satse på bærekraftig helårs arbeidsplasser knyttet til reiseliv. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke sikkerheten i reiselivet ved å stille sertifiseringskrav til naturguiding. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å få en sterkere forvaltning og regulering av turistfiske. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere fellesgodebeskatning på overnattingstilbud som gir kommunene muligheter for å tilrettelegge for bærekraftig turisme. Partiprogram AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skape etterspørsel for bruk av biomasse til bioenergi og ulike energibærere. SV vil initiere teknologiutvikling og etterspørsel for å utvikle markedet. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en ny treforedling. SV vil øremerke forskningsmidler til foredling av tre med sikte på å styrke eksisterende næring, og anlegge ny treforedlingsindustri i Norge. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på klyngevirksomhet med kretsløpsbasert industri hvor den enes avfall er den nestes ressursgrunnlag. Partiprogram INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre norsk eierskap over teknologi og kompetanse i viktige industrilokomotiver innen treforedling, blant annet gjennom strategisk eierskap for langsiktig oppbygging av industrien. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et statlig mineralselskap. Et statlig eierselskap vil bidra i front gjennom utvikling av teknologi, ivaretakelse og utvikling av metoder i tråd med norske naturvernhensyn, og samtidig skape verdier og arbeidsplasser nasjonalt og lokalt. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradere mineralene og uttak etter globale behov for utvikling av ny teknologi. De mest etterspurte mineralene for å bygge ny teknologi i tråd med Paris-avtalen skal ha prioritet. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille strenge miljøkrav. SV vil stille krav om og gi støtte til forsknings- og utviklingsarbeid for å utnytte restråstoff i malmen i et kretsløp og utvikle metoder for rehabilitering etter gruvedrift. Det må stilles krav til fondsavsetning for opprydding før avvikling. Partiprogram BERGVERK FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kartlegge mineralressursene i Norge, til lands og på sokkelen. Vi vil styrke Norges Geologiske Undersøkelse. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på resirkulering og gjenbruk. Mineraler er en ikke-fornybar ressurs som vi må ta vare på for framtidige generasjoner. Samtidig som vi utvinner nye mineraler må vi satse på høyest mulig grad av resirkulering og gjenbruk. Det må igangsettes tiltak for å få oversikt over metallinnhold på gamle søppelfyllinger. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hjelpe utviklingen av ny teknologi ved å støtte nyskaping med risikokapital i den kritiske startfasen. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomgå og spisse Innovasjon Norge, og innrette virkemiddelapparatet slik at viktige hensyn som klima- og miljøteknologi i større grad er en betingelse for statlig støtte. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte og foreslå forenklinger som gjør at mengden rapportering for private virksomheter reduseres. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte selvfinansierende tiltak som gjør at freelancere og selvstendig næringsdrivende sikres dagpenger som andre arbeidstakere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det etableres ordninger som kan løfte fram testanlegg og pilotanlegg for utvikling av teknologi. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at virkemiddelapparatet skal ha programmer som følger opp de store nasjonale satsingene i forskningsrådet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre markedsføringen av Norge som reisemål. SV vil styrke natur- og kulturbasert turisme. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING REISELIVSNÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten bidrar i større grad til regionale såkornfond. Partiprogram FINANSER JORDBRUK NÆRINGSLIV STATSBUDSJETTET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det stimuleres til tettere og mer forutsigbart samarbeid i distriktene mellom næringsliv, offentlig sektor og FoU-miljøene. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle de regionale forskingsfondene. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at støtteordningen for små distriktsbutikker videreføres. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at nye statlige arbeidsplasser legges utenfor Oslo og at digitaliseringa blir brukt til å desentralisere offentlig virksomhet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle næringshagene. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde og styrke regionale og lokale tilskuddsordninger, og fastholde den differensierte arbeidsgiveravgiften. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi fylkeskommunen en avgjørende rolle i næringsutvikling, og styrkede rammebetingelser gjennom regionale utviklingsmidler. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte tiltak som kan styrke innslaget av ressursvennlig delingsøkonomi, og oppfordre folk til å benytte seg av delingstjenester. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et offentlig senter for utvikling av ny delingsøkonomi. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte forskning på delingsøkonomi. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre god og nødvending regulering av formidlingstjenester slik at bedriftene betaler skatt der tjenestene utføres og de ansatte sikrer sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre konsesjonssystem for cruiseskip, med strenge miljøkrav i kyst og fjord, krav til bruk av lokal mat og kompetanse. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse all eksport av våpen eller militært materiell til land som begår grove menneskerettighetsbrudd og overgrep mot egen befolkning. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre eksportkontrollregelverket slik at reglene for våpeneksport også gjelder for norsk forsvarsindustris datterselskap i utlandet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et legalt rammeverk for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et forbud mot retten til førstebruk av atomvåpen, som i dag en del av NATOs strategiske konsept. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kontrollen med våpeneksporten. Kreve sluttbrukererklæring på eksport av alle strategiske varer, inkludert til NATO-land. SV vil at det gjennomføres stikkprøver på oppgitt sluttbrukerdokumentasjon og at avslag på våpeneksport til alle land utenfor NATO offentliggjøres. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre arbeidsplassene gjennom trygg økonomisk styring og gode vilkår for bedriftene. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil oppmuntre og legge til rette for at flere starter nye bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke de sosiale entreprenørenes muligheter til å delta i velferdsarbeidet i samfunnet. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil effektivisere offentlig sektor og la private aktører bidra mer der det kan gi merverdi for samfunnet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil at skattesystemet skal legge til rette for verdiskaping, nye jobber, sosial mobilitet og et mer miljøvennlig samfunn. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre skattereformen med lavere skatt for bedrifter og personer, for å sikre omstilling, vekst og flere arbeidsplasser. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil øke det private eierskapet i statlige selskaper der det er riktig for selskapet og samfunnet, og sikre at hovedkontorfunksjoner i strategisk viktige selskaper forblir i Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke ordningen med gunstig skattemessig behandling av kjøp av aksjer i ens egen bedrift. Partiprogram AKSJER NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå resultater og virkemidler for innovasjon og næringsutvikling. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil tilpasse åpningstidene i handelsnæringen bedre til tiden når forbrukerne ønsker å handle. Partiprogram ARBEIDSLIV HANDEL NÆRINGSLIV VAREHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for flere næringsklynger og utvikle en nasjonal strategi for å tiltrekke internasjonale selskapers forsknings-, utviklings- og hovedkontorfunksjoner. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for utvikling av nye produkter, prosesser og teknologier for produksjon av biobaserte produkter. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en god oljevernberedskap, i samarbeid med private aktører. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Høyre Høyre vil utnytte næringspotensialet ved bruk av CO2 som innsatsfaktor i industrielle prosesser og etablere en verdikjede for håndtering av CO2 i industrien. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte etablering av et toppindustrisenter som skal bidra til at metoder, kompetanse og kunnskap kan utveksles bedre mellom små og store bedrifter, slik at Norge fortsetter å levere industriprestasjoner i verdensklasse. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil øke kravene til miljøsikkerhet og bærekraft [innen petroleumsindustrien]. Målet er størst mulig verdiskaping innen bærekraftige rammer. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at bedrifter utvikler og tar i bruk miljø- og klimavennlig teknologi gjennom å støtte flere storskala pilot-/demoanlegg. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke kartleggingen av norske mineralressurser både til lands og på havbunnen, og legge til rette for økt utvinning gjennom å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til økt samhandling mellom kunnskapsmiljøer som kan sikre bærekraftige løsninger for avgangsmasser fra mineralindustri på land og sjø. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere en vekststrategi for at norsk næringsliv kan bli mer eksportrettet. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil modernisere regelverket for å sikre at nye digitale plattformer innen delingsøkonomi kan tas i bruk. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at norsk næringsliv får utnyttet potensialet ved digitalisering. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre flere offentlige data tilgjengelige, slik at bedrifter kan ta i bruk dataene til å lage nye tjenester og arbeidsplasser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at helseklyngene blir motor for omstilling og teknologioverføring i næringslivet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil at helseforetakene skal samarbeide med helsenæringen ved etablering av nye sykehus og helseklynger. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at det utarbeides en vekststrategi for helseindustrien i Norge. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en internasjonalt konkurransedyktig regulering av bioteknologi i Norge basert på et etisk forsvarlig rammeverk. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke landbrukets rolle i reiselivssatsingen og derigjennom stimulere til økt bruk av verdifulle utmarksressurser. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD REISELIVSNÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke FoU-arbeidet for fjell- og kyst. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN REISELIVSNÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette å konkurranseutsette persontransport på flere strekninger for å sikre et best mulig tilbud for de reisende og forutsigbar godsbefordring. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil effektivisere godsterminalene og bygge nye der det er nødvendig for å møte den fremtidige utvikling. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at mer gods velger sjøveien, gjennom effektivisering av de offentlige tjenestene, mer effektive havner og reduserte avgifter og gebyrer. Partiprogram AVGIFTER HAVNER NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil la flere elever i yrkesfagene få videregående opplæring med mye praksis og lite teori gjennom å opprette flere tilbud innenfor praksisbrevordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre elever og lærlingers rett til å vurdere undervisnings- og læringsmiljøet i skole og lærebedrift. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette å øke lærlingtilskuddet og ha som mål at det på sikt skal ligge på samme nivå som kostnaden til en yrkesfaglig skoleplass. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil starte forsøk i utvalgte bransjer med et lærlingfond etter modell fra Danmark, for å få flere lærlingplasser. Staten og kommunene må gå foran og øke inntaket av lærlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil jobbe for at fylkeskommunene og partene i arbeidslivet skal legge til rette for flere lærlingplasser i regionen, og for at de skal få større innflytelse til å påvirke yrkesopplæringen i tråd med behovene i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil at elever i den videregående skolen med dårlig motivasjon og læringsmestring kan tilbys utplassering i yrkeslivet eller alternativ opplæring i kortere perioder. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå den yrkesfaglige opplæringen og blant annet vurdere tiltak for flere lærlingplasser, opptakskrav for å ta påbygning og flere alternative opplæringsløp à la praksisbrevordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil jobbe for å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å bygge lag rundt eleven. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for at universiteter og høyskoler samarbeider mer med det lokale arbeidslivet, blant annet ved å tilby mer arbeidspraksis under utdanningene. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre NOx-fondet. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre regler slik at industri og næringer blir forpliktet til å følge standarder eller oppfylle mål knyttet til effektivitetsgrad i sin bruk av råvarer, energi eller vann. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre deponiforbud for avfall som kan material- eller energigjenvinnes (plast, metaller, glass, papp og papir samt bionedbrytbart avfall). Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre gaveforsterkningsordningen. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil forenkle stiftelsesloven for å legge til rette for mer privat kapital som bidragsyter i kulturlivet. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil at kommunen, det lokale næringsliv og NAV skal samarbeide med mottakene slik at asylsøkere kan komme raskere ut i arbeid, for eksempel gjennom ulike arbeidsrettede tiltak i samarbeid med lokale arbeidsgivere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for at offentlig sektor har en positiv veiledningskultur i møte med bedriftene. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for en større grad av samordning av statlige tilsyn ved kontroll hos bedrifter. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil øke konkurransen om utførelsen av offentlige oppgaver og sikre at det er like vilkår når private bedrifter og offentlige institusjoner konkurrerer om oppdrag. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil at på områder hvor det eksisterer velfungerende markeder med private aktører, skal det offentlige avvikle sin tilsvarende virksomhet dersom ikke avgjørende samfunnshensyn tilsier noe annet. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ikke bruke store ressurser på at offentlig sektor skal utvikle IT-løsninger i egen regi der det allerede finnes gode løsninger, eller der private kan gjøre jobben bedre. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil prioritere utviklingen av det digitale indre markedet høyt i vårt samarbeid med EU og styrke det nordiske samarbeidet om digitalisering. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle Altinn slik at næringslivet har én digital kontaktflate til offentlig forvaltning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fornye offentlige databasesystemer slik at næringslivet kun trenger å rapportere samme informasjon én gang til ett sted. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke utbyggingen av infrastruktur i distriktene for å gi næringslivet gode vekstmuligheter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil revidere eksisterende verneforskrifter og forvaltningsplaner for å se hvordan næringslivsperspektivet eventuelt kan inkluderes bedre. Partiprogram NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke regionsentrene. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil føre en politikk som gjør det enkelt å etablere bedrifter og boliger i byene, ved rask saksbehandling og færre innsigelsesmuligheter. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til mindre bilbruk, mer samkjøring og bildelingsordninger for å gi rom til flere bilfrie gater for gående, syklister, kulturliv og handel. Partiprogram KOMMUNER KULTUR NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skattesystemet skal fremme verdiskaping og framtidige investeringer i norsk næringsliv, effektivitet i økonomien, samt sosial og geografisk utjamning. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at bedriftsbeskatningen holdes på et nivå som bidrar til at bedrifter opprettholder sin virksomhet i Norge, og at mest mulig av overskuddet beholdes i bedriftene. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå gjennom og forbedre de skattemessige avskrivningsreglene for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre ordningen med delt eierskap mellom staten og fylkene i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge må ha regionskontorer og regionale styrer i alle fylker. Innovasjon Norge må i større grad innrettes mot små og mellomstore bedrifter. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil når statlige virksomheter flytter sin hovedadministrasjon ut av Oslo skal de styres og drives der de er lagt. Arbeidet med å flytte funksjoner og avdelinger i offentlige etater ut i distriktene, må fortsette. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere antall ansatte i statsforvaltningen og utrede hvordan man kan bidra til omstilling, reduksjon i antall direktorater og legge grunnlaget for en vellykket utflytting av statlige arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere antallet direktorater og statlige tilsyn. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stramme inn og endre retningslinjene for statlig lokalisering, og avskaffe unntaksbestemmelser. Partiprogram NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at kravene som stilles til næringslivet er gjennomførbare også for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for innovasjon og entreprenørskap i hele skoleløpet. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bedre de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende, særlig ved sykdom og fødsel. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SYKDOMMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ordningene som støtter gründerne gjennom i den kritiske etableringsfasen. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke utvide ordningen med søndagsåpne butikker. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge frem en egen stortingsmelding for varehandelen for å belyse de utfordringene denne svært omfattende næringen står overfor. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Merkur-programmet for å sikre butikker på små steder. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle og prioritere kystflåten. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stimulere til økt utnyttelse av fiskeressursene i ferskvann. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et sterkt og velfungerende importvern som sikrer volum, volumvekst og prisuttak i norsk jordbruksproduksjon. Partiprogram FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utnytte handlingsrommet i internasjonalt avtaleverk for å sikre best mulig tollvern. Norge må i tillegg søke samarbeid med andre land for å øke dette handlingsrommet, slik at tollvernet kan styrkes ytterligere. Partiprogram FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at framtidige WTO-avtaler og andre handelsavtaler må ivareta retten til egen matproduksjon. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det offentlige må bruke sin rolle som innkjøper til å skape et marked for norskproduserte miljøvennlige, biobaserte produkter og tjenester. Partiprogram HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forutsigbare avgifter med lang tidshorisont og miljøregelverk som fremmer norsk produksjon og verdiskaping. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre CO2-kompensasjon og sikre norsk industri konkurransedyktige vilkår i klimapolitikken. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at Enova har rammer som bidrar til realisering av lavutslippsteknologi/ren produksjonsteknologi innen alle de viktigste industrigrenene, inkludert nye produksjonsprosesser, hydrogen og biokarbon som reduksjonsmiddel, samt skifte fra fossilt til fornybart råstoff. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre ordninger for pilotering/uttesting av ny teknologi når det gjelder karbonfangst, inkludert demonstrasjonsanlegg, hvor også driftsdeltakelse er inkludert. Målet om minst ett fullskala, norsk CCS-anlegg ligger fast. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avklare rammebetingelsene for næringslivet, slik at det legges til rette for ytterligere investeringsbeslutninger om fullskala CCS. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser for nye, store investeringer i klimavennlig industri i Norge. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke støtten til bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for norsk produksjon av trekull. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for at innretningen på investeringsselskapet Fornybar AS blir slik at selskapet letter overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering, der risikoen i hovedsak er knyttet til markedsintroduksjonen. Selskapene det investeres i skal ha en sterk tilknytning til teknologimiljøer i Norge. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for etablering av ny treforedlingsindustri i Norge. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre grønne datasenter kraft på samme vilkår som øvrig kraftkrevende industri. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjøre det mer lønnsomt å bruke fornybart råstoff som materialer, i plast og i kjemisk industri. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke avskrivingssatsen på klimainvesteringer i industrien. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke samarbeidet mellom treindustrien og FoU-miljøene om forskning, innovasjon og kompetanseutvikling. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke verdiskapingen gjennom industrialisering i byggsektoren basert på spekteret av norske treressurser. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette et nasjonalt investeringsprogram for å utvikle et solid nettverk av pilot- og demonstrasjonsanlegg innen skogbasert industri. Det er et sentralt mål å etablere lange verdikjeder innenlands knyttet til våre skogressurser. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for økt eksport av norsk fornybarkompetanse. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stå vakt om ordningen med konsesjonskraft og -avgifter og innføre ordninger som sikrer at kommuner blir kompensert ved utbygging av nye fornybare energikilder. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke skjermingsfradraget i grunnrenteskatten, slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekt også blir bedriftsøkonomisk lønnsomme. Partiprogram ENERGI FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil åpne for bygging av småkraftverk i vernede vassdrag i de tilfeller der dette ikke er i konflikt med verneverdiene og eksisterende næringer. Forebygging av flomskader må prioriteres også i vernede vassdrag. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil oppheve kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille for mindre energiselskap som driver nettvirksomhet. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en sterk satsing på norsk produksjon av biodrivstoff og spesielt avansert biodrivstoff. Stortinget må klarlegge rammebetingelsene for produsentene i årene fram mot 2030. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra til at norsk teknologi og eierskap stimuleres, for å bygge lade- og påfyllingsinfrastruktur for nye energibærere i hele landet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Enovas ordninger for transportsektoren, ved at det etableres nye støtteordninger for lav- og nullutslippsteknologi for lastebiler og busser, og at støtteordningene for ferger og hurtigbåter styrkes. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for rask utbygging av Stad skipstunnel. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha kraftigere virkemidler for å få mer gods over fra vei til sjø. Partiprogram NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forpliktende utslippsreduksjoner i internasjonal skipsfart. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en handelspolitikk som tar utgangspunkt i vårt medlemskap i WTO. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot norsk tilknytning til TTIP- og TISA-avtalen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avvise internasjonale investeringsavtaler med investor/stat-tvisteløsningsmekanisme. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge arbeider for et nytt WTO-mandat basert på prinsippet om alle lands rett og plikt til egen matproduksjon. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke importen fra MUL-land på bekostning av importen fra andre industrialiserte land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge skal bevilge minst 1% av BNI til utviklingshjelp. Oppfyllelse av bærekraftsmålene må være en hovedmålsetting i stortingsperioden 2017–2021, og særlig retten til vann. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge må arbeide for økt samkvem, handel og samarbeid med Russland i Nordområdene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til flere innovasjonssentre ved universitetene som kan samarbeide med lokale og regionale aktører om sosialt og grønt entreprenørskap. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV UNIVERSITETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede regelverk for å hindre private selskaper i å blokkere økonomiske transaksjoner uten rettslig kjennelse eller FN-mandat. Partiprogram DOMSTOLER FN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp kravet til alle børsnoterte selskaper om å rapportere økologiske og sosiale verdier i årlige regnskap, og utrede mulige belønningsordninger for selskaper som presterer godt. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne merverdiavgiften på reparasjon, gjenbruk og kollektivtransport, og redusere den på kulturopplevelser. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil regulere delingsøkonomien med mål om å øke deling av varer og tjenester, samtidig som kunders og ansattes rettigheter og hensynet til statens inntekter ivaretas. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi gode skattevilkår til grønne næringer etter modell av dagens fordeler til oljenæringen. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne alle skattefordeler og subsidier til petroleumsvirksomhet. Partiprogram NÆRINGSLIV OLJE OG GASS SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å støtte gründere og små bedrifter, for eksempel gjennom lettelser i arbeidsgiveravgiften. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede muligheten for skattefradrag til bedrifter som kan dokumentere “overskudd” av økologiske og sosiale verdier. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede de langsiktige konsekvensene av økende automatisering av vare- og tjenesteproduksjon, med vekt på tiltak som motvirker økt økonomisk ulikhet. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tette smutthull som i dag gjør at multinasjonale selskaper kan unngå skatt i Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at norske statseide selskaper og deres datterselskaper ikke flytter funksjoner til utlandet med den hensikt å redusere skatt til norske myndigheter. Partiprogram NÆRINGSLIV RETTSVESEN SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme demokratiske og lokale eierskapsformer i næringslivet, inkludert samvirker mellom medarbeidere og/eller forbrukere. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre demokratisk kontroll med naturressurser gjennom offentlig, samvirke- eller allmenningsbasert eierskap, eller gjennom offentlige reguleringer som hindrer rovdrift på naturen. Partiprogram NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien over en 15-årsperiode, og stanse leting og utbygging på norsk sokkel, herunder Johan Sverdrup fase 2. Partiprogram NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi gode skattevilkår til grønne næringer inspirert av dagens fordeler til olje- og gassindustrien. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en næringspolitikk basert på aktive politiske prioriteringer av sektorer og teknologier der Norge har naturlig fortrinn. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere risiko for investeringer i grønt næringsliv blant annet ved å opprette flere såkornfond, skattefordeler og direkte statlige investeringer. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med næringsliv, forskningsmiljøer og organisasjoner om et nasjonalt løft for bioøkonomi og bioprospektering, og etablere Bionova som pådriver for utvikling av bionæringer og bioteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil erstatte kulldriften på Svalbard med satsing på nye næringsveier som fornybar energi, romfart og kommunikasjon, forskning og reiseliv. Partiprogram NÆRINGSLIV SVALBARD
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre kildesortering av husholdningsavfall, kommunalt avfall og næringsavfall over hele landet. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til miljøvennlig omstilling i næringslivet ved å innføre en MiljøFUNN-ordning og styrke SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og målrette satsning på forskning og utvikling innen sektorer der Norge har konkurransefortrinn. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og etablere grønn profil på støtteordninger for innovasjon og kommersialisering av teknologi og forretningsideer. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med næringsliv og fagmiljøer om raskt å implementere ny kunnskap om aktuelle samfunnsutfordringer i utdanningssystemet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke utdanning og forskning innen økologiske dyrkingsmetoder,karbonlagrende driftsmåter av jordsmonnet, samt digitalisering og teknologiutvikling for bionæringene. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til forskning på næringer og teknologier der Norge har konkurransefortrinn. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte privatpersoner og bedrifter som ønsker å bruke velferdsteknologi i eget hjem eller for tilrettelegging av arbeidsplassen. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere gründere og småbedrifter gjennom skattefordeler og forenkling av regelverk. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerme flere småbedrifter fra formuesskatt ved å øke bunnfradraget betydelig og skjerme arbeidende kapital, samtidig som skattesatsen økes på de høyeste formuene. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lette vilkårene for etablering og drift av småbedrifter ved å forenkle skatteregler og rapporteringskrav og gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til å bygge lokale fagmiljøer og klynger med utgangspunkt i lokale behov og muligheter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke lokale virksomheter innen handel-, håndverk- og servicenæringene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en aktiv næringspolitikk for hele landet med statlige midler til lokal og regional omstilling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke samarbeidet mellom lokalt næringsliv og yrkesopplæringsnemnda i opprettelse og bevaring av lokale kompetansemiljøer. Partiprogram NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere en møteplass der offentlige sektor kan legge frem behov for næringslivet, inspirert av det britiske “Small Business Research Initiative”. Partiprogram NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at sosiale entreprenører kan løse oppgaver på vegne av fellesskapet. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil målrette støtteordninger for fornybar energi til å utvikle ny teknologi som kan bidra til store globale utslippskutt og eksportmuligheter for norsk næringsliv. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil håndheve forbudet mot nye bilbaserte kjøpesentre. Partiprogram NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere en betalingsløsning for obligatorisk bombrikke for nyttetransport for å sikre lik konkurranse i transportnæringen. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til forskning som skal bidra til mer bærekraftig utvikling i næringslivet og offentlig sektor. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse særlig på forskning som fremmer det grønne skiftet og som bidrar til innovasjon i næringer der Norge har særlige konkurransefortrinn. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere næringer der Norge har konkurransefortrinn. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det mer attraktivt for næringslivet å ansette flyktninger, gjennom mentorordninger, lønnstilskudd, og bedre oppfølging av praksisplasser og nyansatte flyktninger fra det offentlige. Partiprogram INNVANDRERE NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prøve ut en ordning der bedrifter får tilført deler av integreringstilskuddet dersom de gir flyktninger opplæring og avtale om fast jobb. Partiprogram INNVANDRERE NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til flere norske private investeringer i utviklingsland. Partiprogram NÆRINGSLIV UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil være for et åpent offentlig eierskapsregister over alle typer selskaper. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil skape høyproduktive bedrifter basert på kompetanse og medbestemmelse. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil satse på høy kompetanse, effektiv organisering av arbeidsprosessene og gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Det bør lages en egen offentlig støtteordning for bedrifter som driver systematisk kompetanseutvikling blant sine ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil utvikle distribusjonssystemer for varer bygd på profittfri samkjøring over lengre avstander, som ikke kontrolleres av enkeltkjeder eller de største aktørene i ulike bransjer. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil bruke skatter, avgifter og aktiv næringspolitikk til å oppnå og sikre mer rettferdig fordeling og et bærekraftig miljø og forebygge miljøødeleggelser og klimaendringer. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil at kappløpet mot bunnen i skattlegging av selskaper må stanses, og Norge må gå foran. Kampen mot skatteparadiser må trappes opp, blant annet med et åpent register for alle egentlige eiere bak alle selskap og juridiske konstruksjoner som opererer i Norge, og utvidet og åpen land-for-land-rapportering. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Rødt Rødt vil at digital koblingsøkonomi, også kalt delingsøkonomi, må reguleres slik at krav om regnskapsplikt følges, at regulære arbeidsforhold tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven og at inntektsstrømmer registreres og skattlegges. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil holde velferdsprofitører borte fra offentlig tjenesteproduksjon. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at skattepengene skal gå til felles velferd, ikke til privat profitt. Privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester må stoppe, og privatisert tjenesteproduksjon må tas tilbake i offentlig eller ikke- kommersiell drift. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ordinære virksomheter må rekruttere både nordmenn og innvandrere i et omfang som fører til at bemanningsselskapene forsvinner fra arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at tiltak som forkorter veien fra idé til vedtak, når det gjelder forslag fra ansatte som kan bidra til forbedringer av arbeidsmiljø og arbeidsrutiner ved den enkelte arbeidsplass, skal prøves ut. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil at norsk oljeindustri skal trappes ned gjennom å stanse nye lete- og prøveboringer, ikke gi nye utslippstillatelser på norsk sokkel, og sikre at kunnskapen oljearbeiderne besitter blir brukt til å bygge det fornybare Norge. Partiprogram NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2017-2021 Rødt Rødt vil at klimapolitikken må gjennomføres med mer direkte styring (regler) av hva bedrifter og bransjer kan slippe ut av klimaforstyrrende gasser. Kvoteordninger og låge avgifter har ikke virka i tilstrekkelig grad. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil at foretaksformen Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF) må forbys. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil at transport mot betaling skal fortsatt kreve drosjeløyve. Über er pirattaxi og forbudt. Dette forbudet må opprettholdes. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene skal bygge og eie butikklokaler når dette er hensiktsmessig. Partiprogram KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil gi rammebetingelser for et levedyktig og bærekraftig næringsliv. Partiprogram NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil ha støtteordninger til nærbutikker som er truet av nedlegging. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte folk og urfolks rett til lokal ressursforvalting. Spesiell vekt legges på å stoppe at norske selskaper deltar i utbytting. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for strengere avgrensning av eierkonsentrasjon i mediebransjen for å sikre mangfoldige massemedier og ytringsfrihet. Partiprogram MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil at pelsdyrnæringen skal avvikles, og pelsdyrbøndene må sikres kompensasjon for tapt inntekt i omstillingsperioden. Partiprogram HUSDYR NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre betingelsene for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører slik at de kan bidra til å løse sosiale utfordringer i samfunnet, særlig ved å få flere inn i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FRIVILLIGHET NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at private aktører og sosiale entreprenører i større grad skal bidra til at innsatte rekrutteres til arbeidslivet. Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil iverksette tiltak for økt verdiskaping og økt produktivitet. Regjeringserklæring FINANSER NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke den generelle ordningen for gunstig kjøp og tildeling av aksjer og opsjoner i egen bedrift. Regjeringserklæring AKSJER NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke produktiviteten gjennom strukturreformer som styrker næringslivets vekstmuligheter og tiltak for å effektivisere offentlig sektor. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for å la private tilbydere konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester der det er fornuftig. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide strategier for romnæringen og for små- og mellomstore bedrifter. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innrette de næringsrettede virkemidlene og skattesystemet mest mulig effektivt for å stimulere til verdiskaping, omstilling og innovasjon. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om handelsnæringen. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om helsenæringen som blant annet omhandler hvordan den offentlige helsetjenesten kan bidra til utvikling av innovasjon og utvikling av nye løsninger. Regjeringserklæring HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for testfasiliteter for utvikling og bruk av ny teknologi i alle næringer. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på muliggjørende teknologier. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester og kommunikasjon mellom det offentlige og næringslivet. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan blokkjede-teknologi kan legge grunnlag for ny verdiskaping. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne eller endre regelverk som er til hinder for teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller i næringslivet og offentlig sektor. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere de næringspolitiske virkemidlene som har høyest innovasjonsgrad og effektivitet. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre satsingen på de brede landsdekkende ordningene. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilrettelegge for kommersialisering av forskningsresultater. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å tiltrekke internasjonale selskapers forsknings-, utviklings- og hovedkontorfunksjoner til Norge. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha gode ordninger som stimulerer næringslivets egen forsknings- og utviklingsaktivitet og videreføre satsingen på næringsrettet forsking og utvikling. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil igangsette et arbeid for å vurdere hvordan helheten i det næringsrettede virkemiddelapparatet bør innrettes til beste for brukerne. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil heve inntektsgrensen for elev- og ungdomsbedrifter, og forenkle overgangen til ordinær bedrift. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette å redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler. Målet er reduserte kostnader på 10 mrd. kroner i perioden 2017-2021. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med forenklinger for næringslivet, med særlig fokus på forenklinger som kommer små og mellomstore bedrifter til gode. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå selskapsretten for å fremme økt verdiskaping. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle Altinn som plattform, og ha som mål at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for mer samordnet og enhetlig tilsynspraksis overfor næringslivet, og styrke tilsynenes veiledningsplikt. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne unødvendig og foreldet lov- og regelverk, herunder fjerne omstillingsloven. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor, slik at flere private tjenestetilbydere i større grad kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil klargjøre arbeidsdeling mellom privat og offentlig sektor i tråd med markeds- og teknologiutviklingen. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det private, norske eierskapet. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en næringspolitikk som også kommer norsk treforedlingsindustri til gode. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere byggebransjen til nyskaping og bruk av tre som byggemateriale. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at nye lønnsomme arbeidsplasser skapes i bionæringene. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025. Regjeringserklæring HUSDYR NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan statlige tilskudd til bedriftshelsetjenester kan utvides til flere bedrifter. Regjeringserklæring HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom akademia og næringslivet på områder der landsdelen har fortrinn. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke tiltak mot boligspekulasjon og hyblifisering. Regjeringserklæring BOLIGSAKER NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle samisk næringsliv, herunder reiseliv, knyttet til samisk kultur og de tradisjonelle samiske næringer. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til kvalitet og mangfold i kulturlivet og vektlegge kulturens næringspotensial. Regjeringserklæring KULTUR NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for utvikling av kulturnæringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv. Regjeringserklæring KULTURVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en utredning som vurderer næringspolitiske sider ved den immaterielle kulturarven. Regjeringserklæring KULTURVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoleeiere og næringsliv, for å heve kvaliteten og sikre praksisnær utdanning. Regjeringserklæring FAGSKOLER NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilrettelegge bedre for kommersialisering av forskning blant studenter og forskere. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling med akademia. Regjeringserklæring FORSKNING HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre arbeidet med et CO2-fond for næringslivet. Regjeringserklæring MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha tett dialog med næringslivet for å skape lønnsomme, grønne arbeidsplasser på grunnlag av deres veikart til lavutslippssamfunnet, og med utgangspunkt i prinsippene for grønn konkurransekraft. Regjeringserklæring MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Norges grønne konkurransekraft ved å legge til rette for industriklynger som bidrar til å utvikle ny klimateknologi og som skaper nye lønnsomme arbeidsplasser som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle norsk næringsliv gjennom satsing på klimateknologi som kan være lønnsom over tid. Staten må legge til rette gjennom forutsigbare rammevilkår, forskning, utvikling og støtte til piloter, demonstrasjon, risikoavlastning og markedsintroduksjon for ny teknologi. Regjeringserklæring MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha gode vilkår for godstransporten og bidra til ryddige konkurranseforhold innen næringen. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket og redusere omfanget av ulovlig kabotasje. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det formaliserte samarbeidet mellom håndhevingsmyndighetene for å sikre økt og målrettet kontroll av transportnæringen langs vei, i bedrift og terminal, og legge til rette for effektiv håndheving. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere økt bruk av gebyr som reaksjon ved mindre alvorlige overtredelser av regelverk. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at utenlandske vogntog forplikter seg til å betale bompenger og andre avgifter. Regjeringserklæring AVGIFTER NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan viktige eksportveier, som omfatter fylkesveier og riksveier, bedre kan opprustes til å dekke næringslivets transportbehov. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten innenfor et regelverk og krav til tilbyderne som er forutsigbare. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede hvordan det kan legges til rette for en markedsdrevet vei til «gigabitsamfunnet». Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha et strengt, tydelig og stabilt rammeverk for eksportkontroll av våpen og ammunisjon som gir norsk industri forutsigbarhet. Regjeringen vil arbeide aktivt på internasjonale arenaer for å skape enighet om felles format og norm når det gjelder sluttbrukerdokumentasjon og reeksportforsikringer. Regjeringserklæring FORSVARSMATERIELL NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke handelen med fattige land. Det skal legges til rette for import og handelsfasilitering. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at norsk næringsliv i større grad kan bli en samarbeidspartner i utviklingspolitikken, og jobbe for at Norge fremforhandler skatteavtaler med flest mulig relevante land for å unngå dobbeltbeskatning. Regjeringserklæring NÆRINGSLIV UTVIKLINGSSAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. jan 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere Mottatt
17. des 2020 Representantforslag om å forhindre eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren Til behandling
13. des 2020 Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet Behandlet
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
2. des 2020 Representantforslag om sikring av inntektsgrunnlaget for hestesporten i Norge Behandlet
1. des 2020 Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 Behandlet
30. nov 2020 Mennesker, muligheter og norske interesser i nord Til behandling
25. nov 2020 Representantforslag om klimaomstilling Til behandling
18. nov 2020 Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om en næringsvennlig og fornuftig alkoholpolitikk Til behandling
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
4. nov 2020 Representantforslag om barnehager for barna, ikke eiendomsspekulasjon Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om profittfri barnehage Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr (StatMed) Behandlet
19. okt 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014 Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om lokaldemokrati, ikke kommersiell forkjørsrett Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om å sikre en rettferdig fordeling av goder og byrder som følger av koronapandemien Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Representantforslag om Utvidelse av kompensasjonsordningen for næringslivet Behandlet
9. jun 2020 Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
11. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten om varemerkerett Behandlet
11. mai 2020 Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om styrking av norsk anleggsbransje Behandlet
6. mai 2020 Representantforslag om å fjerne egenandelen for kontantstøtte til bedrifter Behandlet
22. apr 2020 Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
6. apr 2020 Innstilling fra finanskomiteen om Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven og endring i skattebetalingsloven Behandlet
1. apr 2020 Statens direkte eierskap i selskaper - Bærekraftig verdiskaping Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond,lov om endring i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om mva. for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
18. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. Behandlet
12. feb 2020 Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) om innlemmelse i EØS-avtalen Behandlet
12. feb 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet) Behandlet
3. feb 2020 Representantforslag om opprydding i innleieregelverket Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Opphevelse av omstillingslova Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om en styrking av rekenæringen Behandlet
18. nov 2019 Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.) Behandlet
15. mai 2019 Endringer i patentloven mv. (forenklinger) Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om en stortingsmelding om nasjonalt eierskap i strategisk viktige bedrifter, infrastruktur og teknologier Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter Behandlet
25. mar 2019 Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering) Behandlet
6. feb 2019 Lov om register over reelle rettighetshavere Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
28. nov 2018 Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.) Behandlet
19. nov 2018 Representantforslag om en lov mot moderne slaveri Til behandling
19. nov 2018 Representantforslag om at maksimalt antall prikker før inndragning av bevilling skal være åtte, ikke tolv. Behandlet
13. jun 2018 Redegjørelse av næringsministeren om situasjonen for Norsk Hydro i Brasil Behandlet
27. mai 2018 Endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.) Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om kompensasjon for lønnsvekst i driftsavtaler i barnevernet Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om å sikre et ryddig arbeidsliv Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om midlertidig forbud mot innleie Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om å forby innleie fra bemanningsbyråer i byggebransjen i Oslofjord-området Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2017 Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger) Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om å sikre et profittfritt barnevern Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om en gjennomgang av statens organisering og utbredelse med formål å redusere offentlig aktivitet i velfungerende kommersielle markeder Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om en enklere hverdag for landets små og mellomstore bedrifter Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om taxinæringen Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om et bedre og mer rettferdig skattesystem for gründere og enkeltpersonforetak Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om å sikre likeverdige pensjonsordninger uavhengig av driftsform, jf. sykepleierordningen slik at ansatte beholder minst like gode pensjonsytelser som før ved anbudsutsetting av virksomhet i offentlig sektor Behandlet
7. jun 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv. Behandlet
7. jun 2017 Endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn) Behandlet
7. jun 2017 Representantforslag om å få utarbeidet og lagt fram en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om like konkurransevilkår for innenlandske og utenlandske aktører i lastebilnæringen Behandlet
22. mar 2017 Representantforslag om utvidet ansvar for selskapers ansvar for korrupsjonshandlinger, tilføyelse til straffeloven § 389 Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
16. jun 2016 Representantforslag om en gjennomgang av regelverk og statlig finansielt eierskap i lys av behovet for åpenhet og bekjempelse av bruk av skatteparadiser Behandlet
14. jun 2016 Representantforslag om umiddelbar frys av fiskeriministerens instruks som, i strid med Stortingets ønske, åpner for overføring av fiskekvoter Behandlet
8. jun 2016 Representantforslag om en strategi med tiltak som sikrer at selskap med statlig eierandel etterlever eierskapsmeldingen og sikrer størst mulig grad av åpenhet knyttet til pengestrømmer og skatt Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 75 (stabile rammebetingelser for næringslivet) Behandlet
17. mai 2016 Representantforslag om heving av alkoholgrensen for øl som selges i dagligvareforretninger Behandlet
9. mai 2016 Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte) Behandlet
9. mai 2016 Representantforslag om anbudskriterier for nytt regjeringskvartal som sikrer at norsk næringsliv kan være konkurransedyktig Behandlet
13. apr 2016 Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn Behandlet
4. apr 2016 En konkurransekraftig sjømatindustri Behandlet
14. mar 2016 Representantforslag om nødvendige regelendringer og tiltak for å sikre flere minoritetsspråklige formell utdanning og arbeid raskt Behandlet
9. mar 2016 Endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
10. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. jun 2015 Representantforslag om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap Behandlet
31. mai 2015 Endringar i lov om Enhetsregisteret m.m. (registrering av sameigarar m.m.) Behandlet
6. apr 2015 Representantforslag om mer gods på sjø Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om innføring av en begrenset angrerett for næringsdrivende ved telefonsalg av annonsetjenester og lignende («kataloghaivirksomhet») Behandlet
11. feb 2015 Endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd) Behandlet
4. feb 2015 Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2014 Representantforslag om å innføre skjønn ved håndheving av regelbrudd ved skjemautfylling hvor det ikke foreligger noen personlig vinning Behandlet
11. des 2014 Endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
3. des 2014 Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre) Behandlet
19. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) Behandlet
18. jun 2014 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av rammebetingelsene for enkeltpersonforetak Behandlet
16. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014-2020) Behandlet
15. jun 2014 Samtykke til tiltredelse av London-overenskomsten av 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter Behandlet
15. jun 2014 Endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk) Behandlet
12. jun 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering Behandlet
21. mai 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS) Behandlet
7. apr 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
20. jun 2013 Representantforslag om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om å etablere en markedsplass for gass i Norge Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å styrke norsk industri Behandlet
12. jun 2013 Unike idear, store verdiar - om immaterielle verdiar og rettar Behandlet
9. jun 2013 Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om å innføre bindende aksjonæravstemning om lederlønninger i aksjeselskaper Behandlet
6. jun 2013 Næringspolitikken mot 2020 Bortfalt
3. jun 2013 Representantforslag om avvikling av arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter Behandlet
29. mai 2013 Endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.) Behandlet
29. mai 2013 Representantforslag om lov om rettssikkerhet ved forvaltningens bruk av tvangsmidler Behandlet
29. mai 2013 Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Behandlet
27. mai 2013 Representantforslag om nye ideer og bedre løsninger for anskaffelser i offentlig sektor Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om overoppfyllelse av EU-regelverk som svekker næringslivets konkurranseevne og ideelle organisasjoners virksomhet Bortfalt
28. apr 2013 Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene) Behandlet
1. apr 2013 Representantforslag om opprettelse av en produktivitetskommisjon Behandlet
1. apr 2013 Representantforslag om å fjerne uttaksmerverdiavgift på tjenester utført på fritiden av selvstendig næringsdrivende Behandlet
1. apr 2013 Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.) Behandlet
17. mar 2013 Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om en ny giv for små- og mellomstore bedrifter Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om resultatmåling av forenklingsløftet Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om at det utarbeides en stortingsmelding om industriens rammebetingelser Behandlet
3. des 2012 Representantforslag om målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om å innføre et skjønn ved håndheving av regelbrudd ved skjemautfylling hvor det ikke foreligger noen personlig vinning Behandlet
5. jun 2012 Patentstyrelova Behandlet
5. jun 2012 Eksportkredittloven Behandlet
14. mai 2012 Innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/29/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet Behandlet
14. mai 2012 Endringer i klimakvoteloven Behandlet
23. apr 2012 Representantforslag om etablering av et eget "Regelråd" Behandlet
18. jan 2012 Redegjørelse av nærings- og handelsministeren om håndteringen av statens eierskap i Telenor i forbindelse med A-pressens salg av aksjer i TV2 Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2011 Endringer i Prop. 34 S (2011-2012). Eksportfinansiering Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
13. des 2011 Eksportfinansiering Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.) Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
14. nov 2011 Lov om næringsberedskap Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Michael Tetzschner, Siri A. Meling og Per-Kristian Foss om å sikre vekstfremmende arbeidsinnvandring Behandlet
8. jun 2011 Representantforslag om retningslinjer for aktivt statlig eierskap Behandlet
8. jun 2011 Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper Behandlet
8. jun 2011 Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi Behandlet
25. mai 2011 Endringar i aksjelova mv. Behandlet
18. mai 2011 Endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende revisjonsplikten for ansvarlige selskaper med flere enn fem ansatte og mindre enn 5 mill. kroner i omsetning oppheves Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende kritisk gjennomgang av krav til særattestasjoner Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende forslag om at terskelverdiene for revisjonsplikt skal beregnes på konsolidert basis Behandlet
4. apr 2011 Endringer i revisorloven og enkelte andre lover Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om endring av revisjonsplikt for små og mellomstore bedrifter samt endring av tidsbegrenset krav til oppbevaring av regnskapsdokumenter Behandlet
9. mar 2011 Representantforslag om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial Behandlet
9. mar 2011 Representantforslag om eierskifte i små og mellomstore bedrifter Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag om stabilitet og klarhet i politikken og i rammebetingelsene for norsk næringsliv Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Representantforslag om å bedre vilkårene for mindre bedrifter gjennom tiltak for et enklere arbeidsliv Behandlet
12. des 2010 Endringar i einingsregisterlova og føretaksregsisterlova Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
29. nov 2010 Representantforslag om mer innovasjon i Norge Behandlet
29. nov 2010 Representantforslag om snarest å fastsette et mål om 25 prosent reduksjon i næringslivets administrative kostnader knyttet til regler og skjemavelde innen 2012 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om foretaksstyring for offentlige virksomheter Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om praktisering av gradert sykemelding i små og mellomstore bedrifter Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om utarbeidelse av en stortingsmelding om statens eierskap Behandlet
16. jun 2010 Norsk Hydro ASA - statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om en strategi for norsk bergindustri Behandlet
13. jun 2010 Representantforslag om å styrke avskrivningsreglene som næringspolitisk virkemiddel Behandlet
13. jun 2010 Endring i legemiddelloven Behandlet
13. jun 2010 Representantforslag om bedre rammevilkår for bedrifter som driver med gjenbruk og reparasjon. Behandlet
13. jun 2010 Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om etablering av et test- og demonstrasjonsprogram «Demo 2020», for havvindteknologi i Norge Behandlet
9. jun 2010 Endringer i burettslagslova mv. Behandlet
8. jun 2010 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009, kommisjonsforordning (EF). Behandlet
7. jun 2010 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover Behandlet
7. jun 2010 Endringar i lov om film og videogram Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å oppheve forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om opprettelse av et fond og virkemiddelapparat for utvikling av klimavennlig teknologi Behandlet
3. jun 2010 Lov om varer av edelt metall mv. Behandlet
24. mai 2010 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 157/2009, konsernrekneskap Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om investeringsfond for enkeltpersonsforetak Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om vilkårene for enkeltpersonsforetak Behandlet
24. mai 2010 Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om en stortingsmelding om rammevilkår for små og mellomstore bedriften Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om etablering av et eget regelråd Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om å forlenge utleieperiode for vannkraftverk til 30 år Behandlet
28. apr 2010 Endringer i finansavtaleloven mv. Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om personlig sparing og ansattes medeierskap i bedrifter Behandlet
22. mar 2010 Endringer i lov om merverdiavgift Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om Telenors deleide selskap Vimpelcom Behandlet
8. mar 2010 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008 Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet Behandlet
3. mar 2010 Ny varemerkelov Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om utarbeidelse av en handlingsplan for CO2-fangst Behandlet
16. feb 2010 Statsministerens redegjørelse om samarbeid for arbeid Behandlet
11. jan 2010 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 EØS-komiteens beslutning om forbrukervern Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Representantforslag om omorganisering og fristilling av Innovasjon Norge Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Utgangsstoffer for narkotika m.m. Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet