Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil forsere arbeidet med grønn skatteveksling. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om forhold som etikk, antall lærlinger, arbeidstakerrettigheter og klimasertifisering ved offentlige innkjøp og anbud, og sikre at konkurransen er reell. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Sametinget skal tas med i utviklingen av klimapolitikken. Partiprogram MILJØVERN SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse spesielt på forskning innenfor områdene energi, miljø, maritim og marin sektor, samt på nordområdespørsmål. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle den maritime næringen med fokus på forskning og innovasjon rettet mot utvikling av mer miljøvennlige løsninger. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for fremtidig verdiskapning gjennom økt utvikling og bruk av norsk miljøteknologi. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kunnskapen om hvilke effekter klimaendringer vil ha på havets økosystemer og det kystbaserte næringslivet. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å bruke biogass i kollektivtrafikken. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Nordland VI og VII og Troms II er i dag ikke åpent for petroleumsvirksomhet. Arbeiderpartiet vil ta stilling til leteboring i disse områdene ved behandling av forvaltningsplanen i 2010. Vi vil basere beslutningen på føre-var-prinsippet og på ny kunnskap, og hvorvidt utvinning kan skje på en forsvarlig måte for miljø og fiskeriressurser, og med lokale ringvirkninger. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil oppfylle våre forpliktelser i internasjonale miljøavtaler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil være en pådriver for en ny internasjonalt forpliktende klimaavtale. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at klimagasser fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland, samt internasjonal skipsfart og luftfart inkluderes i et framtidig globalt klimaregime. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at en framtidig klimaavtale har ordninger som bidrar til tilpasningstiltak og teknologiutvikling, herunder teknologi for karbonfangst og -lagring. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen for tiltak mot avskoging i utviklingsland til om lag tre milliarder kroner årlig. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke våre klimamålsettinger ytterligere dersom dette kan bidra til en ny og bedre internasjonal klimaavtale. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være en pådriver internasjonalt for å rydde opp i miljøproblemene på Kolahalvøya og de øvrige regioner i Nordvest-Russland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Høyre For å gjøre det mer lønnsomt å jobbe vil Høyre gjøre det mer lønnsomt å investere i nye maskiner og ny miljøteknologi gjennom gunstigere avskrivningssatser. Partiprogram MILJØVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å styrke skogbruket vil Høyre utrede mulighet for en sertifikatordning med salg av CO2-kvoter for å kunne utnytte det markedspotensialet som ligger i skogens store CO2-binding. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SKOGBRUK
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre bidra til at mer miljøvennlig drivstoff tas i bruk i næringen. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2009-2013 Høyre For å styrke petroleumsnæringen vil Høyre åpne for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder utenfor Nord-Norge, herunder Nordland VI, Nordland VII og Troms II, men med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap, og til sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri- og havbruksnæringen. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre redusere de samlede bilavgiftene og vri dem i miljøvennlig retning. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre øke vrakpanten betydelig i en tidsbegrenset periode for å få en mer miljøvennlig og sikker bilpark. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre at staten skal bidra til utbyggingen av kollektivsystemer i de store byene der miljø- og trafikkgevinsten er størst. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre overføre oppgaver fra Fylkesmannen innenfor miljø, landbruk og natur til kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre styrke innsatsen for internasjonalt samarbeid om forskning, utvikling og miljøsikkerhet i nord. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre utarbeide en plan for avfallshåndtering med sikte på at det skal bli mindre avfall, samt at avfallet i større grad brukes til energi og biodrivstoff. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre innføre et forbud mot oljekjeler i nye bygninger. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre doble belønningsordningen for å sikre en økt satsing på kollektivtrafikk rundt de største byene. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre prioritere utbyggingen av kollektivfelt og andre lokalt bestemte kollektivtiltak i de store byene. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre at staten skal bidra tungt til utbyggingen av kollektivsystemer i de store byene. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre ha en forutsigbar avgiftspolitikk som gjør det mer lønnsomt å kjøpe miljøvennlige biler. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre pålegge stat, kommuner og offentlige etater å fase inn nullutslippskjøretøy. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre innføre energimerking og effektivitetskrav på kjøretøyer i tråd med andre produkter som bruker energi. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre fjerne fordelsbeskatningen på arbeidsgiverbetalt sykkel, bruk av kollektivtransport og el-bil betalt av arbeidsgiver. Partiprogram MILJØVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre legge til rette for el-biler og plugg inn-hybrider gjennom infrastruktur for lading. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre lage en strategi for utbygging av infrastruktur for hydrogen. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre redusere firmabilbeskatningen for el-biler og andre nullutslippskjøretøy til 1/3 av ordinært nivå. El-biler og andre nullutslippskjøretøy fritas fra alle øvrige former for avgifter og skattlegging. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre la hydrogenbiler få slippe gratis gjennom bomringen og ha gratis offentlig parkering, på lik linje med el-biler. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre innføre gjenoppbyggingsplaner for fiskebestander som har vært utsatt for overfiske eller andre miljøpåvirkninger som har redusert bestanden. Partiprogram FANGST HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre utvikle en nasjonal strategi for økt utbygging av sykkelveier og sykkelparkering. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre gjennomføre tiltak for bedre innfartsparkering ved innfartsknutepunktene rundt landets større byer. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre ta i bruk energibesparende belysningsteknologi på offentlige veier og plasser. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre innføre en ordning med miljøanbud hvor miljøkrav inngår som en sentral del av anbudsgrunnlaget i kollektivtrafikken og andre aktuelle områder. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre øke satsingen på full resirkulering og et mer omfattende innsamlingssystem for flere avfallssorter enn i dag, bl.a. gjennom bedre og flere panteordninger. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre at Norge skal være en pådriver for en ny internasjonal klimaavtale når Kyoto-avtalen går ut. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre styrke innsatsen med sikte på å gjøre Norge karbonnøytralt senest i 2030. Norge skal forplikte seg til å ta store deler av klimakuttene gjennom tiltak hjemme eller i det felles europeiske klimaområdet. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre legge frem en handlingsplan for økt forskning på og utvikling av karbonfangst og -lagring. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre støtte internasjonal kvotehandel. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre at Norge skal delta i videreutviklingen av EU s ulike kvotesystem og sertifikatordninger, og arbeide for at dette blir ambisiøst. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre ta i bruk ny teknologi for å få lagt strømkabler i bakken eller på fjordbunnen i miljømessig sårbare områder. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre bruke avgifter for å redusere utslipp av klimagasser. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre igangsette forsøk med klimamerking av produkter. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre styrke forskningen på miljø og klima og spesielt satse på forskning og utvikling av fornybare energikilder, energiøkonomisering, karbonfangst og -lagring. Norge skal ta et særlig ansvar for utvikling av klimavennlig teknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre støtte tiltak mot global avskoging og for skogreising i Norge og internasjonalt. Legge større vekt på klimapolitiske mål i oppbyggingen og utnyttelsen av norske skoger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre innføre en ordning med grønne sertifikater for å få økt produksjonen av bl.a. vindkraft, vannkraft og bioenergi. Dette bør helst skje i samarbeid med andre land, og i første omgang gjerne med Sverige. Inntil et system med grønne sertifikater er på plass, vil Høyre opprette en støtteordning som gir like mye utbygging som grønne sertifikater vil gi. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre bedre statlige støtteordninger for utvikling og utbygging av alternative, grønne energikilder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre legge til rette for økt kraftproduksjon fra vannkraft ved å sikre bedre utnyttelse av vannressursene, modernisering av eldre kraftverk i allerede regulerte vassdrag og vurdere forsiktig utbygging i vernede områder. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre stille strengere krav til energieffektivisering – alle nye offentlige bygg skal være såkalte lavenergihus. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre opprettholde gode støtteordninger gjennom Husbanken og Enova for energiøkonomiseringstiltak i bedrifter og husholdninger. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil trygge norsk sikkerhet og ivareta legitime norske territorielle, økonomiske, ideelle og miljømessige interesser, blant annet gjennom norsk deltakelse i NATO-samarbeidet. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL MILJØVERN NATO UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det systematisk arbeides med å kartlegge kortsiktige og langsiktige konsekvenser [av utslipp av klimagasser], slik at det kan settes inn avbøtende tiltak. Dette gjelder både rassikring, tiltak mot erosjon, reguleringsbestemmelser for bygg og anlegg, sikkerhetspolitikk i nordområdene og miljøpolitiske tiltak i forhold til arter som påvirkes eller trues av endret klima. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil [at Norges skal] være villig til å påta oss å finansiere utslippsreduserende tiltak i utviklingsland, som tiltak i industri- og energiproduksjon og bevaring av regnskog, i tillegg til omfattende tilpasningstiltak for fattige og sårbare land. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge også i fremtiden skal delta i EUs kvotesystem for klimagasser. Norge må være en pådriver for å sikre at systemet fører til større utslippsreduksjoner, ved at den samlede kvotemengden reduseres og ordningen med gratis-tildeling av kvoter fases ut. Partiprogram EU/EØS FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vri skattesystemet i en grønn retning, slik at det lønner seg å være miljøvennlig. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil økt produksjon av biodiesel skal ikke gå på bekostning av matproduksjon i fattige land. Derfor trengs det også en videre satsing på forskning, så en kan ta i bruk råvarer som ikke går på bekostning av landbruksareal og/eller eksisterende matproduksjon. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle ordningen med såkalt uprioritert strøm til lav pris fordi denne ordningen blant annet gjør det ulønnsomt for store offentlige institusjoner å legge om fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme basert på for eksempel bioenergi. Strøm bør bare være supplerende oppvarmingskilde. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil pålegge kommunene kildesortering av avfall. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre emballasjeavgift. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre ordningene for innsamling av spesialavfall ytterligere, blant annet gjennom at det skal etableres flere miljøstasjoner. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre forbrukerrettighetene og skjerpe produsentansvaret for å bidra til forlenget varighet på produkter og forsvarlig avfallshåndtering. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt utnyttelse av avfall til energiformål som fjernvarme, biodrivstoff eller elektrisitetsproduksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere innføring av kvoteregulering eller eksportforbud av avfall for å sikre utbygging av tilstrekkelig behandlingskapasitet i Norge. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre effektiv gjenvinning og resirkulering av kildesortert materiale, og at avfall utnyttes på en økonomisk og miljøvennlig måte. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre vern av områder som er sårbare for inngrep, og opprettholde et rikt kulturlandskap. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke særavgifter med en miljømessig eller helsemessig begrunnelse for å finansiere andre skatte- og avgiftsreduksjoner som fremmer verdiskaping eller motiverer til arbeid. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre skattefradragsordninger for miljøinvesteringer/miljøtiltak. Partiprogram MILJØVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere forskning innen energi og klima og nordområdene. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge særlig til rette for innovasjon og nyskaping av miljøteknologiske nyvinninger. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil regionalisere større deler av virkemidlene som retter seg mot miljø, kulturlandskap og næringsutvikling. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil føre en aktiv skogpolitikk som legger til rette for en skogskjøtsel som tar hensyn til skogens produksjonspotensiale samtidig som skogens potensiale for binding av CO2 utnyttes. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til bygging av flere miljøvennlige boliger med redusert energibehov. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at miljøhensyn skal være grunnlag for byutvikling og transportløsninger i byene. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at belønningsordningen for storbyenes kollektiv- og miljøsatsing bygges ut og gjøres permanent. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge og vedlikeholde gode sykkel- og gangstier. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal lønne seg for forbrukerne å kjøpe miljøvennlige produkter både med tanke på produksjon, emballasje og gjenvinningsmulighet. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til kjøp av ”rettferdige produkter” og stimulere til at alle kommuner blir Fair Trade- kommuner/byer. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ordningen med miljømerking og gjøre det enklere og billigere å velge miljøvennlige produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ta miljøhensyn i all transportplanlegging. Det er særlig viktig å få redusert støyproblemene, og stille krav om miljøvennlig teknologi og drivstoff. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre prøveordningen med at nullutslippsbiler skal ha tilgang på kollektivfeltene. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal være en pådriver for internasjonale avtaler som setter punktum for produksjon av biler basert på fossilt drivstoff innen 2020. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes en belønningsordning for stimulering til økt bygging av gang- og sykkelveier. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle nye offentlige personbiler skal være ”miljøbiler”. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere befolkningstette byregioner til å ta i bruk prismekanismer som tar bedre hensyn til at miljøkostnadene ved veibruk varierer gjennom døgnet (tidsdifferensierte bompengesatser etc). Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at ordningen med miljø- og ungdomskort må fortsette, og at ordningen med studentrabatter må forbedres. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at leverandører av transporttjenester som bruker miljøvennlig drivstoff gis konkurransefortrinn i anbudsprosesser. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om ”grønne avganger og landinger” på flyplassene. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det legges en klimaavgift på alle flyreiser, og at pengene fra denne går til klimatiltak i fattige land. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om at båter som ligger i havner nær bebyggelse, benytter landstrøm i stedet for aggregater/motorer. Partiprogram FERGER HAVNER MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at miljørestriksjoner i Forsvarets skytefelt etterleves. Partiprogram FORSVAR MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge arbeider på bred front for å bekjempe ulovlig fiske og annen miljøkriminalitet. Partiprogram FANGST INTERNASJONAL RETT MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i Barentshavet og at Norge må bli verdensledende i miljøovervåking og oljevernberedskap. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må stilles krav til nullutslipp av olje og kjemikalier i havet. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at forholdet mellom fremtidig petroleumsutvinning, fiskeriressurser og miljøhensyn finner sine løsninger og avklaringer gjennom helhetlige og rullerte forvaltningsplaner. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil vri beskatning fra arbeid til skatt på forbruk og miljøskadelig atferd. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en grønn økonomi som legger til rette for at Norge skal gå fra å være en fossilnasjon til å bli et lavutslippssamfunn. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge skal være først i verden med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye miljøarbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle samfunnsområder som har konsekvens for klimaet. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette et nytt statlig organ / investeringsselskap som har som formål å investere i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av eksisterende næringsliv. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil i konsesjoner på sokkelen sette krav om at minst 10 prosent av investeringene i nye olje- og gassfelt på sokkelen skal anvendes til ny fornybar energi. Partiprogram FINANSER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre grønt sertifikatmarked, som sikrer at Norge får et internasjonalt konkurransedyktig regime for utvikling av ny fornybar energi. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette et nasjonalt verdiskapingsprogram, i samarbeid med næringslivet, for satsing på utvikling av marine fornybare energikilder, hvor staten blant annet bidrar med en kraftig økning i bevilgningene til forskning på fornybar energi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til og utvide hydrogensatsing slik at Norge kan ligge i front på anvendelse av hydrogen som energibærer i transportsektoren. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til anvendelse og produksjon av solcelle- og soloppvarmingsteknologi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil doble satsingen på bioenergi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi Statkraft SF en overordnet oppgave med å bidra til ny fornybar energiproduksjon i Norge og flytte ansvaret for selskapet til Olje- og energidepartementet. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere Statskraft SFs avkastningskrav og reinvestere 100 prosent av selskapets overskudd i formål som tar sikte på ny fornybar energiproduksjon i Norge. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil sette strenge miljøkrav ved tildeling av nye oppdrettskonsesjoner og lokalisering av disse. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensing og miljø ikke overstyres av distriktspolitiske ønsker. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil endre alle tilskuddsordninger slik at de ikke stimulerer i miljøfiendtlig retning. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil fjerne miljøfiendtlige tilskuddsordninger. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil ha mål om 8 prosent økologisk drevet jordbruksareal innen 2013, og mål om 20 prosent innen 2020. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en kraftig forsert satsing på miljøvennlige løsninger, miljøvennlig kunnskap og teknologi gjennom en mer miljøvennlig bilpark med satsing på biogass som drivstoff, et krafttak for utbygging av ny fornybar energi, og utbygging av fibernett i hele landet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil øke innovasjonsstøtten til prototyping av nye klima- og miljøvennlige produkter. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil endre avskrivningsreglene i skattesystemet slik at investeringer i FoU og investeringer med miljø- og klimaeffekt premieres. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil ta initiativ til å etablere et omfattende internasjonalt beredskapsopplegg mot oljeforurensning. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Venstre Venstre vil at Clean Development Mechanism og Joint Implementation («klimakvoter») ikke bare skal vurderes etter pris, men også etter hvor tiltakene kan ha størst utviklingseffekt. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til rask innfasing av nullutslippskjøretøy og annen ny, miljøtilpasset teknologi i transportsektoren. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre er positive til bruk av konkurranse og markedsmekanismer og vil stille strenge miljøkrav i alle offentlige anbud og konsesjonsutlysninger. Partiprogram MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi Samferdselsdepartementet ansvar for alle transportformer, også sjøtransport. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil bygge ut energi- og kostnadseffektive alternativer til vei for persontransport: Jernbane, kollektivtransport, sykkel- og gangveier. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre [Venstre] vil legge til rette for størst mulig kollektivandel på veinettet, god framkommelighet i de deler av landet der vei er eneste alternativ, og redusere transportbehovet gjennom god planlegging av byer og tettsteder. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil også bygge ut helhetlige transportkorridorer for godstransport innenlands og ut av Norge, slik at vei, sjø og bane kombineres kostnads-, energi- og miljømessig optimalt. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre [Venstre] vil gi økonomisk belønning til byer, fylker og transportetater som når sine miljømål, og gi stor frihet til å ta i bruk virkemidler som sikrer at målene nås. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil øke avgiften for drivstoff til innenlands flytrafikk, kombinert med en kompensasjonsordning for statlige kjøp av flyruter. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstres mål er en utslippsfri samferdselssektor. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil trappe opp satsingen på jernbane, annen kollektivtransport og nullutslippskjøretøy. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil satse på biodrivstoff, elektrisitet og hydrogen som energibærere i transportsektoren. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre har som mål å doble antall reiser med kollektivtransport i Norge innen 2020. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til jernbaneutbygging og kollektivtrafikk over statsbudsjettet. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil bruke belønningsordninger til de kommunene som lykkes med å overføre transport fra personbil til kollektivtransport. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for kollektivtransport. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil legge miljøkrav til grunn for all statlig samferdselsinnsats i byområder. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at staten skal bidra til planlegging og finansiering av bybaneløsninger (trikk og bane) i byområder der det er hensiktsmessig. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil doble mengden gods som transporteres på sjø og bane innen 2020 og halvere sjøtransportens utslipp. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ta i bruk biodrivstoff og hydrogen i ferjer og skip. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil endre avgiftssystemet for godstransport slik at miljøtilpasset sjøtransport belønnes, ikke straffes med høyere brukerbetaling enn veitransport som i dag. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil prioritere krysningsspor, godsterminaler og andre tiltak på jernbanen som styrker kapasiteten for godstransport. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil opprettholde systemet med konkurranse for godstransport på jernbane. Partiprogram MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Venstre Venstre vil stille krav om lav- eller nullutslippsferjer i nye ferjekonsesjoner. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil igangsette planlegging og prosjektering av terminaler for effektiv omlasting mellom skip og jernbane. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at andelen av reiser med sykkel skal være tolv prosent innen 2020. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en belønningsordning for økning av andel sykkelreiser. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil satse langsiktig og forpliktende på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil likebehandle eller favorisere sykkel sammenliknet med bruk av bil i alt av statlig regelverk og økonomiske virkemidler. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil tilrettelegge for bedre by- og tettstedsplanlegging slik at det blir lettere å erstatte daglig bilbruk med sykkel og gange. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil halvere utslippene fra bilparken innen 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil endre bilavgiftene slik at de stimulerer til bruk av lav- og nullutslippskjøretøy som hybridbiler, elbiler og brenselcellebiler. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil sette årlige, gradvis strengere utslippsmål til nye biler, og tilpasse avgiftssystemet for å sikre måloppnåelse. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre omsetning av minst 10 prosent biodrivstoff og hydrogen innen 2013 produsert etter strenge krav til bærekraftighet og forutsatt at annengenerasjons biodrivstoff er kommersielt tilgjengelig. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil fra 2015 forby nysalg av biler som kun kan gå på fossil energi. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide bruken av den eksisterende utslippsfrie trolleybussteknologien. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil bidra til oppbygging av infrastruktur for hydrogen, biodrivstoff og ladning av elbiler. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi frihet til å innføre flere miljøsoner i bysentra hvor kjøretøy må oppfylle strenge definerte miljøkrav for å slippe inn. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi byene og de store tettstedene frihet til å bruke rushtidsdifferensiering og andre nødvendige virkemidler for å nå miljømål for transportsektoren. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil sette strenge miljøkrav til kjøretøy i offentlige anbud, drosjekonsesjoner og i kjøregodtgjørings- og firmabilordninger. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at offentlige virksomheter som hovedregel kjøper inn lav- og nullutslippskjøretøy. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere kommunene til å tilrettelegge løsninger for innfartsparkering (Park & Ride) ved knutepunkt for offentlig kommunikasjon. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstres mål er å doble gods- og persontransporten med jernbane innen 2020. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil bygge jernbanenett tilrettelagt for høye hastigheter i Intercity-triangelet og rundt alle større byområder innen 2020. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at reisetiden fra Oslo til endepunktene i Intercity-triangelet (Lillehammer, Halden, Skien) ikke skal være mer enn 80 minutter i 2020. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil at reisetiden Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim ikke skal være mer enn 4 timer og reisetiden Oslo-Kristiansand ikke mer enn 3 timer i 2020. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil konkurranseutlyse drift av persontransport på flere jernbanestrekninger, med krav om høyere avgangsfrekvens i konkurranseutlysingene der det er mulig. Partiprogram MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Venstre Venstre innføre nye virkemidler for utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy og satse sterkt på sjøtransport, blant annet gjennom økte bevilgninger til havner og farleder, og en særskilt prosjektfinansiering av Stad skipstunnel. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en gjennomgang av alle offentlige virkemidler overfor produkter og avfall for å sikre at de stimulerer til energi- og ressurseffektivitet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av mer ressurseffektive varer og tjenester, blant annet ved økt satsing på offisiell miljømerking. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil utvikle standarder for datomerking av mat for å redusere matavfall fra dagligvarehandel. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre merke- og panteordninger for produkter som blir klassifisert som farlig avfall for å sikre innsamling, forsvarlig håndtering og gjenbruk. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til innføring av pante- og returordninger for flere typer varer og emballasje, for eksempel etter modell av retursystemet for glass. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge skal være en pådriver i arbeidet med å forhindre at den globale temperaturen stiger med mer enn 2 grader celcius. Partiprogram MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Venstre [Venstre] vil iverksette tiltak som gjør at Norge når sin Kyoto-forpliktelse innenlands (innen 2012) og at de norske utslippene reduseres med minst 25 prosent av 1990-nivå innen 2020. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Venstre Venstre vil gjennom sterk satsing på fornybar energi sikre at Norge likevel opprettholder sin posisjon som energinasjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere strømforbruket innenlands med 20 prosent innen 2020. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil stille strengere krav til energibruk og fleksible oppvarmingsløsninger i nybygg og ved større rehabiliteringer, slik at strømforbruket blir lavere enn 100 kwh/m2. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke vilkårene for utbygging av fjernvarme betydelig. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere gode støtteordninger for energieffektiviseringstiltak og energisparing i bedrifter og husholdninger. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil trappe opp satsingen på det nylig etablerte lavenergiprogrammet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette et tilbud om en energisjekk av boligbygg. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil at offentlige nybygg skal ha lavere energiforbruk enn de til enhver tid gjeldende energikrav. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil at det knyttes krav om investering i ny fornybar energi ved konsesjonstildeling på sokkelen. Partiprogram ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre «grønne sertifikater», eller tilsvarende ordninger, som sikrer investering i ny fornybar energiproduksjon, inkludert varme. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil øke grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering fra 20 til 40 milliarder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil øke energieffektiviteten i el-nettet og kraftproduksjonen med 20 prosent innen 2020. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gå i mot utbygging av nye, store vassdrag. Partiprogram MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til utskifting av gamle turbiner i vannkraftverk med nye turbiner og ny teknologi. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil at CO2-renseanlegget på Mongstad også skal omfatte raffineriet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil påby CO2-rensing av energianlegget på Snøhvit. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil kreve rensing av gasskraftverket på Kårstø og elektrifisering av terminalen. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil utvikle en plan for infrastruktur for CO2-transport i rør (som inkluderer Grenland, Kårstø, Mongstad, Midt-Norge og Snøhvit). Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Venstre Venstre vil avskaffe ordningen med gratiskvoter. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil ikke gi tillatelse til gass- eller kullkraftverk uten CO2-rensing fra første produksjonsdag. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil ikke ta i bruk mobile gasskraftverk, men sikre fornybar energi som reservekraft. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke støtteordninger for kommuner som gjennomfører klimaplaner og klimatiltak. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi kommuner myndighet til å stille krav om miljøtilpasset oppvarming til nye boligfelt/næringsområder gjennom reguleringsplaner. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreutvikle systemet med miljøavgifter og avgifter på forbruk. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forby kjemikalprodukt som ikkje har norsk bruksrettleiing og føre ein strengt føre var-politikk når det gjeld kjemiske stoff. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil intensivere innsatsen med å rydje opp i forureina jord, spesielt i barnehagar og på leikeplassar. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil rette for auka kjeldesortering, reduksjon i avfallsmengda, auke gjenvinningsgraden og utnytte energien i avfallet. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til å opprette fleire gjenvinningsbedrifter. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for forsvarleg sluttbehandling av restavfall gjennom energigjenvinning i anlegg med strenge krav til utslepp. Det må byggjast forbrenningskapasitet til å handtere norsk avfall i Noreg. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle kommunar må leggje til rette for kjeldesortering av avfall. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil redusere mengda farleg avfall på avvegar gjennom å utvide systema for førehandsbetalte returordningar. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta initiativ til ein brei haldningskampanje mot forsøpling i samarbeid med frivillige organisasjonar. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil setje strengare krav til produsentar om reduksjon av emballasje. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil setje i verk tiltak for å redusere bruken av plastposar i handelen. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for at verdiskapinga i Noreg i framtida så langt som råd skal vere utan utslepp av miljøgifter. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet med å redusere avrenning frå kloakk og landbruk til vassdrag og ha ei særskild satsing på naturbaserte reinseanlegg. Partiprogram MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alt våtorganisk avfall skal sorterast ut for å skape ein marknad for gjenvinning. Biogass frå avfall og kloakk må kunne nyttast i straum- eller varmeproduksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil starte bygginga av eit sikkert lager for radioaktivt avfall for blant anna å ta hand om avfallet frå reaktorane på Kjeller og i Halden. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha miljøretta krav ved offentlege innkjøp og investeringar, og om naudsynt tøye grensene for internasjonale konkurransekrav til beste for miljø og fordeling. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre og utvide område der pantesystem og ombruk kan redusere materialbruk og forureining. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for gjenbruk av bygningar og bygningsmaterialar. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha stimuleringstiltak for å etablere reparasjonspraksis og krav om dele- og reparasjonsgaranti. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utforme eit system der ein aktivt må registrere seg for å motta uadressert reklame på dør og i postkasse. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forby import av regnskogtømmer som ikkje er sertifisert eller som ikkje er frå eit berekraftig skogbruk. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre miljøindikatorar som ein del av kommunane si Kostra-rapportering. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha forbrukarrettleiing med vekt på miljørett forbruk, alternativ til materielt forbruk og meir rettferdig forbruk. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre lovforbod mot utsetjing av genmodifiserte organismar i friluft. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle stimuleringsordningar for å få fleire bussar over på biodiesel, naturgass og hydrogen. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stille krav til miljøvennleg drivstoff ved innkjøp og tilbod i det offentlege. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere kommunane til å gje sentrum ei utforming som oppmuntrar til gange, bruk av sykkel og kollektiv slik at bilbruk i størst mogeleg grad er for dei som har særskilt behov for det. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for gode parkeringstilbod for privatbilar ved jernbanestasjonar og ved transportknutepunkt på vegane. Samtidig må parkeringsrestriksjonar innførast i bysentera. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil skattleggje parkeringsplassar betalte av arbeidsgjevar i byane. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre vegprising i større byområde når tilfredsstillande kollektivløysingar er på plass. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for å få etablert fleire bildelingsordningar. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stille krav om at minst 20 prosent av nybilsalet skal vere nullutsleppsbilar og at alle personbilar skal vere lågutsleppsbilar innan 2020. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil byggje ut infrastruktur for lading for å leggje til rette for el-bilar og plugg inn-hybridbilar. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha 40 000 kroner i vrakpant ved byte til miljøvennleg bil for i sikre overgang til ein meir miljøvennleg bilpark. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere Transnova til ein varig og sterk reiskap for miljøvennleg transportutvikling. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for å få etablert ei eiga ordning for å støtte utbygging av meir miljøvennlege transportløysingar, på same måte som Enova i dag gjev stønad til tiltak som reduserer energibruken ved stasjonære anlegg. Transnova skal gje tilskot til prosjekt som faktisk medverkar til reduserte utslepp og bør vere finansiert gjennom drivstoffavgiftene og statleg fond. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje forskinga på bruk av el-kraft til transport. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for å vidareutvikle brenselscelleteknologien. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for auka bruk av biodrivstoff, men sikre at det i størst mogeleg grad er biodrivstoff av andregenerasjonen, og konsentrere bruken i transportformer der det ikkje finst alternativ. Ei klar løysing som peikar seg ut vil vere å byggje biometangassanlegg frå våtorganisk avfall i alle større byar i Noreg, og ta i bruk dette CO2-nøytrale drivstoffet for bussar i kollektivtrafikken. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere hydrogen tilgjengeleg gjennom å byggje ut fyllestasjonar. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for samanhengande god standard på lengre strekningar for å stimulere eit køyremønster som gjev reduserte utslepp. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vektleggje miljø og verdiskapingspotensial ved prioritering av vegprosjekt. Partiprogram MILJØVERN VEGVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke delen gassdrivne ferjer og skip og byggje ut infrastruktur med bunkringsanlegg for gass. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta i bruk klimanøytrale drivstoff som biodrivstoff og hydrogen i ferjer og skip. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utarbeide ein handlingsplan for å overføre meir gods frå veg og bane til sjø, for å vareta miljø og økonomiske omsyn. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innrette avgiftssystemet slik at det blir reell konkurranse i luftfarten samtidig som overkapasiteten blir redusert av miljøomsyn. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at utviding av rullebanekapasitet må vurderast opp mot mål om reduserte klimagassutslepp og utgreiing av høgfartstbanenett mellom dei største byane og eit utbetra jernbanenett. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil miljødifferensiere skipsfartens avgifter og gebyrer. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for en internasjonal beskatning av skipsfartsnæringen på sikt. En miljøskatt organisert i FN-regi er et aktuelt sted å begynne. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha videreutvikling av teknologikompetansen knyttet til fangst og lagring av CO2. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke mat- og fôrproduksjon basert på norske ressurser for å redusere behovet for transport av importerte varer. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere miljøvennlige driftsformer. Dreining av drifta i mer miljøvennlig retning skal gi en tydelig bedring av lønnsomheten. Kunnskapsformidlingen om økologiske driftsformer må styrkes og kompetanse om miljøvennlig drift må overføres til hele jordbruket slik at jordas fruktbarhet forbedres. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte utvikling og utprøving av teknologi som kan gi miljøgevinster i landbruket. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil målrette bevilgningene over statsbudsjettet for å oppfylle mål om miljøvennlig produksjonsmåte, ressursbruk, produksjonsfordeling og andre fordelingspolitiske målsettinger. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at regionale og lokale miljøvirkemidler over jordbruksavtalen skal gå til landbruksvirksomhet. Effektiviteten ved forvaltningen av midlene må forbedres. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte opp under produksjon av bioenergi basert på ressurser og arealer som ikke kan nyttes til matproduksjon. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at klimapolitiske vurderinger ved energibruk og utslipp tillegges større vekt i fornyelsen av flåten. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at negative miljøpåvirkninger i oppdrettsnæringa må minimaliseres gjennom kontrolltiltak. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at målet om ein maksimal temperaturauke på to gradar skal liggje til grunn for framtidige klimaavtalar. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal forplikte seg til karbonnøytralitet innan 2030. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal forplikte seg til at minst to tredjedelar av pliktene våre skal oppfyllast gjennom innanlandske kutt. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal arbeide for at byrdefordelinga mellom land skal byggje på jamn og rettferdig fordeling av utsleppskvotar. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal arbeide for at ein ny internasjonal avtale skal byggje på teknologioverføring til utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal arbeide for nye mekanismar retta mot dei fattigaste landa, med sikte på å skape økonomisk vekst med låge klimagassutslepp. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal arbeide for at det å ta vare på regnskogen blir inkludert i klimaavtalane, og medverke økonomisk til etablering av finansierings- og kontrollmekanismar. Partiprogram MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg, gjennom både klimaforhandlingar, IMO, WTO og internasjonale prosessar skal arbeide for klimaavgifter på internasjonal transport. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal arbeide for tiltak mot "CO2-skatteparadis", dvs. land som prøver å gjere fråvær av utsleppskrav til ein konkurransefordel. Partiprogram MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for eit system med straffetoll for land som ikkje underteiknar ein global klimaavtale etter Kyoto-avtalen. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha klimamål for den einskilde sektoren og at klimapolitikken skal ta sikte på innfasing av lågutslepps- og nullutsleppsløysingar i alle sektorar. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide systematisk for å bryte ned barrierar mot utsleppsfri teknologi. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil byggje klimapolitikken på prinsippet om at "forureinar betalar" der dette gjev reelle utsleppskutt og ikkje berre utflytting av utslepp. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil inngå avtalar med industrien om utsleppsreduksjonar av CO2 og Nox. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil satse på utvikling av industrielle verdikjeder for bioenergi frå norsk skogbruk i samarbeid mellom skogsamvirket, styresmakter og industri. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fornybarsatsinga blir auka med 6–8 milliardar kronar per år slik at Noreg kan nå målsetjingane i klimaforliket. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle flisstønadsordninga for å gjere biovarme frå norsk skogråstoff meir konkurransedyktig. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke tilgangen på fornybar elektrisitet gjennom investeringstilskot til vindkraft, solenergi, bio-elektrisitet, bølgjekraft og tidevasskraft. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha ei energinøytral ordning med grøne sertifikat. Det er naudsynt å ha særlege stønadsordningar for umogne teknologiar. Fornybar varmeproduksjon skal vere inkludert i tillegg til energi frå vind, små-, mini- og mikrokraftverk. Fram til ordninga med grøne sertifikat er på plass, ha ei stønadsordning som løyser ut vesentleg utbygging av fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere overgangen til fornybare varmeløysingar mest mogeleg attraktiv for forbrukarane og næringslivet gjennom stønadsordningar. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå imot bruk av atomkraft i Noreg og arbeide for reduksjon av atomkraft internasjonalt. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil tilpasse avgiftspolitikken slik at ikkje gass konkurrerer ut fornybar energi til oppvarming. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruke det statlege eigarskapet aktivt for å vri satsing frå petroleumsaktivitet til satsing på fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprette eit "Statvind" som skal vere ein motor og medspelar i forsking, utvikling, og kommersialisering av vindkraft spesielt til havs. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje kunnskapen og tilretteleggingskapasiteten innan utvikling av varmemarknaden på kommune-, fylkes- og departementsnivå og i dei kommunalt åtte energiverka. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle nye bustad- og næringsområde blir tilrettelagde med infrastruktur for alternativ energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle nye offentlege bygg skal leggjast til rette for oppvarmingssystem basert på vassboren varme, og at alle nybygg over ein viss storleik skal nytte vassboren varme. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke investeringsstønaden til fornybare varmesentralar og infrastruktur for fjernvarmenett. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre panteordning for gamle vedomnar og oljekjelar. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fase ut fossil oppvarming og erstatte denne med fornybar varme. Dette skal skje gjennom å auke fyringsoljeavgifta gradvis for å sikre konkurranseevna til fornybare varmeløysingar. Partiprogram AVGIFTER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil Arbeide for at alle kommunar og fylkeskommunar utarbeider og gjennomfører eigne kommunale energi- og klimaplanar. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil informere om det store potensialet som ligg i sparing av elektrisitet og konvertering til andre kjelder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for eit fleirprissystem på straum. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for overgang frå el-oppvarming til annan fornybar varme. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeid for at el-apparat med standby-funksjon, som har høgt straumforbruk, blir fasa ut. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeid for at glødepærer blir fasa ut samtidig med at det kjem meir effektive lyskjelder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne ordninga med utkoplbar kraft. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for store utsleppskutt i norsk industri i samarbeid med næringa. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil aktivt bruke forureiningslova, avgifter og stønadsordningar. Partiprogram AVGIFTER INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stille krav om energigjenvinning for alle nye anlegg frå dag éin. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta initiativ til frivillige avtalar om utsleppsreduksjonar i sektorar som førebels ikkje er omfatta av kvotesystemet. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje Enova sitt industriprogram og gjere det meir fleksibelt for å utløyse det store energisparepotensialet som ligg i industrien ved blant anna å tilby støtte til pilotanlegg. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stille krav om CO2-reinsing på alle nye gasskraftverk. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere statlege investeringar i infrastruktur for fangst og lagring av CO2. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for at gasskraftverk som alt har fått konsesjon blir reinsa. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for fangst og lagring av CO2 på dei største punktutsleppa, som Mongstad-raffineriet, Kårstø gassterminal, Melkøya, Skarv-feltet og Grenlands-klynga gjennom offentleg-privat samarbeid. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prosjektere infrastrukturen for transport av CO2 frå Kårstø med ein røyrdimensjon som vil gje rom for å handtere utslepp frå industrien. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil på sikt skape føreseielege rammevilkår for CO2-fangst, blant anna ved å vidareføre arbeidet med å leggje til rette for CO2 som tiltak for auka oljeutvinning, til dømes gjennom ein statleg kjøpsgaranti for CO2. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha som utgangspunkt at alle nye felt på sokkelen skal vere forsynte med utsleppsfri kraft. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil krevje elektrifisering ved omfattande ombyggingar/moderniseringar av noverande felt. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil saman med tiltakshavarane på sokkelen identifisere dei noverande felta som er best eigna til elektrifisering og medverke til at desse blir elektrifiserte. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at nettpolitikken blir endra og tilpassa behovet for kapasitet i ny fornybar kraftproduksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ikkje opne for petroleumsutvinning utanfor Lofoten og Vesterålen (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2) og på Møreblokkene. At petroleumsaktiviteten i Barentshavet må vere avgrensa og byggje på strengje miljøkrav. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil skjerme særskilde verdifulle havområde frå petroleumsverksemd. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeid for eit tettare samarbeid med russiske styresmakter og oljeselskap for å sikre at det blir sett strenge miljøkrav til verksemda både på norsk og russisk side i nordområda. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stille krav om nullutslepp til sjø også på nye petroleumsfelt i Nordsjøen og Norskehavet. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje kyst- og oljevernvernebuinga. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre tilstrekkeleg slepevernebuing langs heile kysten. Statleg slepebåtvernebuing for Sørlandet og på Stad må på plass raskt. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for ei opprustning av materiellet i oljeverndepota. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at utbygging av framtidige gassfelt i til dømes Norskehavet skjer på ein slik måte at gass blir førd i land, under føresetnad av at denne kan utnyttast industrielt og på ein måte som er akseptabel ut frå miljøomsyn. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil påleggje oljeselskapa å utarbeide handlingsplanar for å redusere CO2-utsleppa på sokkelen. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha ei offensiv satsing saman med næringslivet for å kommersialisere miljøteknologi. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil betre rammevilkåra for bruk av CO2 som trykkstøtte til meir oljeutvinning på sokkelen, slik at ein lettare kan skape ein effektiv marknad for CO2 frå utsleppskjelder på land, slik som gasskraftverk eller noverande industriutslepp. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til å utvikle industri som nyttar naturgass og mineral som råstoff. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle ei ordning der rettshavarar på norsk sokkel blir pålagde å "dekarbonisere" 1 prosent av det fossile brenselet dei utvinn – det vil seie at oljeselskapa må fjerne CO2 eller medverke til utvikling av fornybar energi, inspirert av grøne sertifikat. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for ein ny klimaavtale etter Kyoto-perioden, som inkluderer alle land. For å skape ei forståing hos alle for eit felles ansvar, må dei rike landa bere hovuddelen av kostnader som fattige land blir påførde som følgje av klimaendringane til no. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at minimum 2/3 av norske klimaforpliktingar skal gjennomførast i Noreg. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at fattige land og folk kan auke forbruket sitt innanfor tolegrensa for jorda. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil intensivere satsinga på forsking og teknologiutvikling for rein og fornybar energi både i Noreg og internasjonalt. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at produksjon av rein energi i utviklingsøkonomiar skal gjerast tilgjengeleg gjennom teknologi- og kunnskapsdeling. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at store rein-energiprosjekt i utviklingsland der norske bistandsmidlar medverkar, må leggje til rette for at teknologi og anlegg på sikt blir tilbakeført til vertslandet (heimfall). Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at energibehovet for dei fattigaste må dekkjast gjennom prioritering av klimanøytrale, desentraliserte og lokale løysingar. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at økonomiske tilskot til regnskogbevaring må vere basert på nasjonale planar med lokal forankring. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forby bruk av usertifisert regnskogtømmer. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at internasjonale fond til å ta vare på regnskog og klima skal forvaltast i tråd med prinsipp vedtekne i klimaforhandlingane i FN. Partiprogram FN MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at bio-drivstoff må sertifiserast etter kjelde, og bør i prinsippet vere basert på nasjonal og regional sjølvforsyning, for å hindre at rike land med høg kjøpekraft undergrev mattryggleik i fattige land. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppgradere FN sitt miljøprogram (UNEP) til ein miljøvernorganisasjon for heile verda, som skal arbeide for internasjonale miljøstandardar og effektive kontrollordningar. Eit internasjonalt kontrollorgan må ha oversikt over utsleppa til luft og vatn frå dei ulike landa. Partiprogram FN MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil underordne regelverket for handel i Verdas handelsorganisasjon (WTO) miljøavtalane og måla til FN. Innanfor WTO må Noreg arbeide for reglar som ikkje hindrar meir miljøvennlege produksjonsprosessar. Føre var-prinsippet må gjelde også her, det vil seie at det må vere høve til å avgrense handel ved mistanke om at bestemte kjemikal og andre tilsetningsstoff i produkt er skadelege. Partiprogram FINANSER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal arbeide for fleire internasjonalt forpliktande miljøavtalar under FN. Partiprogram FN MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for å styrkje Basel-konvensjonen for å hindre at miljøfarleg avfall blir eksportert til utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for å hindre at det gjennom tenesteregelverket i WTO skjer ei liberalisering av handel med miljøfarleg avfall som kan medføre dumping av farleg avfall, inkludert skipsvrak, i utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal halde fram med å gje Sentral- og Aust-Europa fagleg hjelp for å fjerne og destruere sivile og militære atominstallasjonar som kan vere ein alvorlege miljøfare. Partiprogram ATOMVÅPEN MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for forpliktande avtalar om informasjonsutveksling og varsling om kjernekraftulukker og andre store miljøkatastrofar. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje stønad til samarbeid mellom frivillige organisasjonar i Noreg og utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at FN og organisasjonen si tusenårsfråsegna og mål om berekraftig utvikling skal vere overordna WTO-avtalar. Partiprogram FN MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil hjelpe til med å utvikle ressursvennleg, robust og berekraftig landbruksproduksjon som medverkar til å styrkje både matvaretryggleik og energibehov, med vekt på minst mogeleg transport. Partiprogram ENERGI LANDBRUK MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at medverknad frå Noreg til internasjonale klimatiltak (førebygging og tilpassing) kjem i tillegg til utviklingshjelpa, fordi det er medverknad til fellesgoda våre. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at Noreg tek eit leiande ansvar i nord for tryggingspolitisk vernebuing, miljø- og ressursovervaking og redningsvernebuing i samarbeid med dei andre nordiske landa, Nato og Russland. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I tråd med dette mener SV at Norges utslipp av klimagasser må reduseres til maksimalt 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020, noe som tilsvarer en 40 prosent reduksjon fra 1990-nivå. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forurensingsloven og andre relevante lovverk for å sikre reduserte utslipp. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det opprettes klimaseksjoner i alle aktuelle fagdepartement for å sikre innsikt i klimakonsekvenser av sakene de behandler. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en kraftig satsing på framtidsrettet forskning og utvikling av fornybar energi- teknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil derfor også satse på landbasert vindkraft. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre miljøsoner i de største byene der kjøretøy med høye utslipp har innkjøringsforbud eller må betale høye avgifter. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennom belønningsordninger, lover og avgifter bidra til omstilling fra fossile drivstoff til mer miljø- vennlige alternativer for bilkjøring. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et forbud mot salg av nye biler som utelukkende kan gå på fossilt drivstoff senest fra 2015. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I tillegg vil SV at Norge skal ta initiativ til et samarbeid med flere land om å gjøre det samme. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil belønne privatpersoner som bidrar til å redusere klimautslippene. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre byene mer miljøvennlige. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette miljøomleggingen av skattesystemet for å støtte opp under miljøvennlig atferd og finansiere tiltak for et bedre miljø. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på kunnskapsbedrifter som bidrar til mer forskning og utvikling på miljøområdet, som for eksempel fornybar energi, framtidige energibærere og andre miljøvennlige teknologier. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre bedre avskrivningsregler for å gjøre det lettere for næringslivet å modernisere sin produksjon, ikke minst ved å gjøre den mer miljøvennlig. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går til valg for en offensiv, framtidsrettet og klimavennlig satsing i Nordområdene. Partiprogram MILJØVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre tilbudet med ferger og hurtigbåter bedre gjennom flere avganger, lavere billettpris og satsing på ny teknologi, klimanøytrale drivstoff og gassdrevne ferger som reduserer miljøutslipp. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for offentlig aktiv støtte til forskning, utvikling og implementering av ny miljøteknologi, slik at Norge blir miljøteknologisk ledende, i blant annet å sette nye miljøstandarder (BAT). Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at staten bruker sin eiermakt i StatoilHydro til å hindre at selskapet går inn i miljømessig risikable olje– og gassprosjekter i utlandet. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke naturbasert turisme, blant annet ved å foreslå en sertifiseringsordning for bedrifter som driver med økoturisme. Partiprogram MILJØVERN REISELIVSNÆRING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Innovasjon Norge for å sikre en mer helhetlig satsing på reiseliv i distriktene. Partiprogram MILJØVERN REISELIVSNÆRING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at transportnæringen utvikler seg på en miljøvennlig måte, og tilbyr gode lønns– og arbeidsvilkår for sine ansatte. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bytte ut denne flåten med fartøyer som ikke forurenser, blant annet ved å etablere et moderniseringsprogram med stor vekt på utslippsreduksjon. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for internasjonale avtaler som regulerer utslippene til skipsfarten. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SJØFART
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at landbruket skal få rammebetingelser som gjør at det kan bli mer miljøvennlig, ikke minst ved å bidra til kortreist mat. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at 15 prosent av all landbruksproduksjon og av alt forbruk av landbruksvarer er økologisk i 2015. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at fiskeflåten reduserer sine utslipp av klimagasser. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå å fjerne drivstoffsubsidiene i fiskeflåten, og øke fiskerfradraget tilsvarende. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den offentlig finansierte forsknings– og utviklingsinnsatsen retta mot havbruksnæringen, særlig innenfor miljøkonsekvenser, produktutvikling og markedsføring og oppdrett av nye arter. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for reine «referansefjorder» av forskningshensyn. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at disse selskapene følger norske retningslinjer for miljø, sikkerhet og faglige rettigheter ved sine anlegg i utlandet. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener fondet må ta flere hensyn enn sikker avkastning i sine investeringer, og at det skal satse særlig på å tilføre kapital til utvikling av fornybare energikilder. Partiprogram FINANSER MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Norges bidrag til en langsiktig og forsvarlig håndtering av atomsikkerhetsspørsmålene i Russland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stille strenge men objektive veterinærfaglige og miljømessige krav til næringen. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN VETERINÆRVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut mer miljøvennlig vannkraft. Partiprogram MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at miljøavgifter i større grad øremerkes miljøtiltak. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fokusere på klimatiltak der de gjør mest nytte. Partiprogram MILJØVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil satse på forskning og utvikling av miljøvennlig teknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sette ned avgifter for å få raskere fornying av bilparken. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil konkurransestimulere avfallssektoren. Partiprogram MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha differensierte avfallsgebyrer. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener miljørelatert bistand bør utgjøre 15 prosent av norsk bistand. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener deler av inntektene fra grønne skatter og avgifter bør øremerkes direkte til miljøformål, slik at for eksempel inntekter fra rushtidsavgift brukes på kollektivtransport i samme område. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Norge skal være foregangsland i miljøpolitikken. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Norge skal bygge sin miljøpolitikk på prinsippet om bærekraftig utvikling og en forsvarlig forvaltning av naturressursene, på prinsippene om føre-var, samlet belastning, at forurenser skal betale og om bruk av best tilgjengelig teknologi. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen har som langsiktig mål at hvert menneske på jorda skal tildeles samme rett til å slippe ut klimagasser. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Skal vi løse klimautfordringen krever det internasjonalt samarbeid. Norge skal derfor arbeide for en mer omfattende og ambisiøs internasjonal klimaavtale som skal etterfølge Kyoto-avtalen. Regjeringserklæring MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for en klimaavtale som forplikter de rike landene til å betale både for egne utslippsreduksjoner og bidra til å finansiere utslippsreduksjoner i fattige land. Regjeringserklæring MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil overoppfylle Kyotoavtalen med 10 prosent. Regjeringserklæring MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil skjerpe Norges klimamål slik at de tilsvarer kutt i utslippene på 40 prosent innen 2020 i forhold til 1990-nivå, dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at Norge, som del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland påtar seg store forpliktelser, påtar seg en utslippsforpliktelse tilsvarende reduksjoner på 100 prosent innen 2030, slik at vi da er karbonnøytrale. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre klima- og skoginitiativet, og trappe opp innsatsen til om lag 3 milliarder kroner årlig. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge fram for Stortinget en vurdering av klimapolitikken og behov for endrede virkemidler, herunder de sektorvise klimahandlingsplanene. En ny internasjonal klimaavtale nødvendiggjør en revisjon av nasjonale mål og virkemidler og en ny vurdering av hvordan Norges samlede innsats bør innrettes for å bidra best mulig til å redusere de globale utslipp av klimagasser. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjøre Statens forurensningstilsyn om til Klima- og forurensningsdirektorat. Regjeringserklæring MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bruke plan- og bygningsloven aktivt for å redusere utslippene av klimagasser fra transport og byggsektoren. Regjeringserklæring MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at Forurensningsloven fortsatt skal være et viktig virkemiddel i klima- og Miljøarbeidet. Regjeringserklæring FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det i forbindelse med oppfølgingen av bærekraftstrategien, og i de ordinære budsjettframlegg, skal legges fram en rapportering/klimagassbudsjett som vurderer konsekvensene for klimagassutslipp og som rapporterer om utslippsutviklingen og gjennomføringen av klimapolitikken. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil lage en konkret handlingsplan for alle sektorer for hvordan det norske samfunnet må forberede seg på å leve med klimaendringer, i forbindelse med behandlingen av Tilpasningsutvalgets innstilling. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at truede arter og naturtyper gis vern eller tilstrekkelig beskyttelse, slik at våre etterkommere kan oppleve det samme naturmangfoldet som vi kan. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Norsk vannforvaltning skal bli mer helhetlig og økosystembasert. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre tiltak for å nå miljømålet om god økologisk tilstand i utvalgte vassdrag og kystområder innen 2015. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at de regionale vannforvaltningsplanene skal ha en økosystembasert tilnærming og omfatte miljøpåvirkninger og tiltak i vassdragene og kystområdene. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sørge for bedre produktmerking slik at det er mulig for forbrukerne å gjøre miljøvennlig valg. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utarbeide tiltak for å nå målet om å stanse bruk og utslipp av miljøgifter innen 2020. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil frigi viktige kystarealer ved å gjennomføre og videreutvikle handlingsplanen for opprydning i forurenset sjøbunn. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke tilsynet og kontroll med behandlingsanlegg for farlig avfall, og styrke tilsynet for å avdekke ulovig import og eksport av farlig avfall. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil stimulere til materialgjenvinning ved å sørge for rammebetingelser som gjør det lønnsomt å sortere ut egnede fraksjoner for materialgjenvinning. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil kartlegge og sikre deponier av industrielt lavradioaktivt avfall. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra aktivt til revisjon av Gøteborgprotokollen og EUs direktiv om nasjonale utslippstak for forurensninger til luft for å oppnå utslippsnivåer som ikke er skadelig for helse eller miljø. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke innsatsen for bekjempelse av miljøkriminalitet. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke kunnskapen om miljø- og klimavennlig forbruk. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke den fornybare energiproduksjonen betydelig. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Sikkerhet og miljø skal stå sentralt ved tiltak i vassdrag. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innføre det felles sertifikatmarkedet med Sverige fra 1.1.2012 basert på prinsippene i overenskomsten av 7.9.2009. Regjeringen vil fremme forslag om en overgangsordning fram til et slikt system er på plass. Overgangsordningen skal sikre fortsatt utbygging av kraft etter 7.09.2009. Overgangsordningen skal basere seg på de endelige vilkårene for det svensk/norske sertifikatmarkedet fra og med sertifikatmarkedet starter opp. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde Enova som vårt viktigste verktøy for å støtte fornybar energi og energieffektivisering. Ved opprettelse av et felles sertifikatmarked skal Enovas innsats særlig rettes mot energieffektivisering, varme og utprøving av umodne teknologier. Regjeringen vil i den forbindelse utarbeide nye resultatmål for Enova. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke og forbedre konsesjonsbehandlingen uten å redusere miljøkravene. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke FoU innen fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring til totalt 600 millioner kroner innen 2010 i tråd med klimaforliket. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for at Statkraft videreutvikles som en motor innenfor fornybar energi. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette å styrke satsingen på fornybar energi og legge fram en opptrappingsplan for dette. Hovedvirkemidlene for å støtte utbygging av fornybar energi er Enova, et felles marked for grønne sertifikater med Sverige og EUs kvotemarked. Regjeringen vil arbeide for at EUs kvotemarked skal gjøres strammere, og derigjennom ytterligere bedre lønnsomheten ved utbygging av fornybar energi. Regjeringserklæring ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil også bygge opp Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering til 30 milliarder kroner innen 2012. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp strategien om hvordan det skal tas sterkere hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn når forsterkninger i kraftnettet planlegges. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil satse videre på utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil lage en handlingsplan for energieffektivisering i bygg, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen 2020. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil stimulere til bruk av trematerialer i bygg i tråd med St meld. nr 38 (2008- 2009) Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha et godt støtteregime ovenfor industrien for å få mer energieffektiv og miljøvennlig produksjon. Regjeringserklæring ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre en husholdningsdugnad med informasjon om miljøvennlige energiløsninger i husholdningene. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for at norsk restavfall til forbrenning i hovedsak forbrennes i Norge. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp bioenergistrategien og sikre målrettet og koordinert virkemiddelbruk for økt utbygging av bioenergi. Innenfor de til enhver tid gjeldende rammer vil Enova få et eget resultatmål for bioenergi. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Petroleumsvirksomhet på norsk sokkel skal være verdens fremste i forhold til oljevernberedskap og miljøovervåking. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen har som mål at Norge skal være verdensledende i å utvikle teknologi for karbonfangst og lagring (CCS) slik at CO2-håndtering kan realiseres nasjonalt og internasjonalt. Regjeringserklæring MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til petroleumsforskningen bl.a. for å oppnå økt ressursutnyttelse og renere produksjon, bidra til mer effektiv leting på norsk sokkel og en mer effektiv oljevernberedskap. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å legge til rette for økt bruk av gass i Norge. Sammen med Gassco, aktørene på norsk sokkel og industrielle aktører vurdere ilandføringsløsninger og industriell bruk av gass når dette er et alternativ. Regjeringen vil hindre at bruk av gass til energiformål utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer. Regjeringserklæring ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil intensivere arbeidet med å være et foregangsland for internasjonal aksept for CCS som et nødvendig klimapolitisk virkemiddel. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil avvente bygging av fangstanlegget på Kårstø inntil en har et klarere bilde av driftssituasjonen. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Gassco og Gassnova skal frem til februar 2010 gjennomføre en utredning av integrasjon mellom gassprosesseringsanlegget og gasskraftverket med CO2-fangstanlegg på Kårstø. Utredningen vil danne grunnlaget for videre vurderinger av en integrasjonsløsning på Kårstø. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at alle nye gasskraftkonsesjoner skal basere seg på rensing og deponering av CO2 ved oppstart. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å gjennomføre fullskala rensing av kraftvarmeverket på Mongstad. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil intensivere arbeidet med utslippsfri kraft. Med bakgrunn i tekniske, økonomiske og forsyningsmessige forhold skal kraft fra land/utslippsfri kraft vurderes ved nye utbygginger og større utviklingsprosjekter. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ikke åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland VI og VII og Troms II) i denne stortingsperioden. Regjeringen vil ta stilling til hvorvidt det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i forbindelse med revideringen av Forvaltningsplanen i 2010. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for en sterk og rettferdig klimaavtale, utvikle skogsatsingen og satse på ny teknologi. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til å mobilisere midler til klimatilpasning i fattige land. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke Kystvakten, i tråd med langtidsplanen, for å få flere kystvaktfartøy, økt seiling, samt å kunne medvirke i forbindelse med miljøkriser. Regjeringserklæring MILJØVERN SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forsvare prinsippet om at WTO-regelverket og internasjonale miljøavtaler er likestilt, sidestilt og gjensidig støttende. Regjeringserklæring MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke arbeidet for arbeidstakeres rettigheter internasjonalt og jobbe for at WTO inntar klare mål for anstendig arbeid, sysselsetting og klima. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil føre en økonomisk politikk som bidrar til fortsatt økonomisk vekst, og veksten må skje innenfor rammen av en bærekraftig utvikling slik at ikke kommende generasjoners muligheter for å dekke sine behov undergraves. En bærekraftig utvikling forutsetter at Norge og andre land forvalter miljø- og naturressursene i et langsiktig perspektiv. Regjeringserklæring MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til at næringslivet omstilles i en miljøvennlig retning. Regjeringserklæring MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen har et høyt ambisjonsnivå for klima og miljøprofilen for Statens pensjonsfond - Utland. Vi vil utvikle miljø- og klimastrategiene for fondet videre i perioden. Det skal etableres et investeringsprogram for miljø. Regjeringserklæring FINANSER MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil fortsatt bruke særavgifter som virkemiddel for å fremme hensynet til blant annet helse og miljø. Regjeringserklæring FOLKEHELSE MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil forsere arbeidet med å sette en pris på forurensning gjennom miljøavgifter og gjennom bruk av klimakvoter. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette omleggingen av bilavgiftene for å stimulere til valg av mer miljøvennlige biler. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreutvikle den nasjonale reiselivsstrategien bygget på nærhet til natur og norsk kultur som ivaretar satsingen på grønt reiseliv og reiselivsnæringen som distriktsnæring. Regjeringserklæring MILJØVERN REISELIVSNÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil satse på utvikling og bruk av miljøteknologi gjennom tilskudd og tiltak for å redusere utslipp gjennom miljøavgifter og avtaler med industrien. Regjeringserklæring INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at utslipp fra kraftintensiv industri skal reguleres innenfor EUs kvotesystem. Regjeringserklæring EU/EØS INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det samlede virkemiddelapparatet rettet mot norsk næringsliv skal gjennomgås for å vurdere hvordan det i større grad enn i dag kan bidra til utvikling av miljøteknologi, fornybar energi og mer miljøvennlig produksjon. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjøre landbruket til en del av klimaløsningen ved å følge opp St. meld. nr. 39 (2008-2009). Vurdere virkemidler for å utvikle biogassanlegg og industrielle verdikjeder for bioenergi med basis i landbrukets ressurser står her sentralt. Regjeringserklæring LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Da må vi ligge i front kunnskapsmessig på områder som bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling og marked. Derfor vil regjeringen styrke den marine forskningen, og stimulere til omstilling og nyskaping. Regjeringserklæring FISKERIER FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke kunnskapen om hvilke effekter klimaendringer vil ha på havets økosystemer og det kystbaserte næringslivet. Regjeringserklæring FISKERIER MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre kommunenes kapasitet og kompetanse for å håndtere de nye plan- og miljøoppgavene. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre opptrappingsplanen for klimaforskning, jf. Klimaforliket. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at offentlig sektor opptrer som en ansvarlig forbruker som kjøper miljøvennlige varer og tjenester. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF mener det må opprettes petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, Mørebankene, og kystnære områder i Skagerak. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener blant annet områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt Mørekysten, skal gjøres til varig vernede petroleumsfrie områder. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for grønn skatteveksling for omfordeling og bedre miljø. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for gode rammevilkår for omstilling til et mer miljøvennlig næringsliv. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for grønn industribygging og - omstilling. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at investeringene på sokkelen reduseres til fordel for investeringer i landindustri, fornybar energi og infrastruktur. Partiprogram FINANSER MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Innen ti år skal toget ha to kjørefelt for høy hastighet i hele Intercity- området og rundt de største byene. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil vi doble den statlige innsatsen for lokal kollektivtransport. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere å starte arbeidet for å gi bilen to trygge kjørefelt i hele landet framfor firefelts forurensende og kapasitetsøkende motorveier i sentrale strøk. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV sier ja til evigvarende fiskeriressurser, arbeidsplasser i et mangfoldig næringsliv og uerstattelige naturverdier og nei til oljevirksomhet i disse helt spesielle og sårbare områdene. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil vri investeringer fra petroleumsøkonomien over til grønne arbeidsplasser basert på fornybar energi, energisparing og miljøteknologi. Partiprogram ARBEIDSLIV ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge videre på grunnmuren i klimaforliket, og sette langt mer ambisiøse mål for framtida. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal forplikte seg til utslippskutt på 40 prosent innen 2020, og at vi fram mot 2050 skal bygge et samfunn med tilnærmet nullutslipp av klimagasser. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener at det er nødvendig å legge om skattesystemet slik at det blir dyrere å forurense og lønnsomt å investere i ny miljøvennlig teknologi. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere jernbaneutbygging og kollektivløsninger i tettsteder og byer fremfor nye store veiprosjekter i sentrale strøk og utvidelse av kapasiteten til de store flyplassene i Sør-Norge. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil samle og integrere NSB, Flytoget og Jernbaneverket slik at utvikling av infrastruktur, ruteplanlegging og togtrafikk kan samordnes langt bedre og mer effektivt. NSB og Flytoget skal ha ansvaret for persontrafikken på jernbane. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti ̊Å slippe forurenset byluft må imidlertid være en rettighet for alle som bor eller arbeider i norske byer. SV vil derfor lovfeste en rett for statlige miljømyndigheter til å gripe inn overfor kommuner som nekter å sette i verk tiltak for å redusere luftforurensingen når den når farlig høye nivåer. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SVs mål er at en større andel av godstransporten skjer med skip og jernbane. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener det er svært viktig å opprettholde gunstige avgiftsordninger for utslippsfrie biler for å fremme omlegging fra fossile forbrenningsmotorer. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et helt nødvendig generasjonsskifte for toget: de neste 20 år bygge et nytt dobbeltsporet jernbanenett for lokaltog, lyntog og godstog. Første etappe blir fullføring av intercitytriangelet på Østlandet og dobbeltspor og moderne toglinjer i de andre storbyregionene innen 10 år. Nye linjer bygges for å inngå i et fremtidig lyntognett som vil binde sammen landsdelene. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke den statlige belønningsordningen for kollektivtransport i de store byene til to milliarder i løpet av perioden, og åpne for statlige driftsmidler til kollektivtrafikk i store byområder. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for nye tiltak for å støtte kommunene også utenfor de største byene i arbeidet med miljøvennlig arealplanlegging, blant annet en belønningsordning for utbygging av gang- og sykkelveier. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at gratis parkeringsplasser fordelsbeskattes i områder med avgiftsbelagt parkering. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et nasjonalt ungdomskort til alle under 25 år, og tilsvarende ordning for studenter og lærlinger. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økt bruk av elektrisitet, biogass og andre utslippsfrie drivstoff, blant annet gjennom en opptrapping av støtten til Transnova og utbygging av flere ladepunkt for elbiler. Partiprogram ENERGI MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økt bruk av utslippsfrie kjøretøy i kollektivtransport og drosjenæring. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at staten og de største båtfylkene i landet samarbeider om å ta i bruk og utvikle mer miljøvennlig teknologi på hurtigbåter og ferger. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sammenhengende sykkelnett i byer og tettsteder og for å trygge skoleveiene. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Prinsippet om at forurenser skal betale må også gjelde i industrien. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere til økt energieffektivisering og omlegging til fleksible energisystemer gjennom styrkede støtteordninger, bedre rådgiving og annen tilrettelegging. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for økt bruk av bioenergi, jord- og fjordvarme i lokal- og fjernvarmeanlegg. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en styrt avvikling av reaktoren i Halden, og går mot en fornyelse av konsesjonen i 2014. Det må gis statlig økonomisk støtte til forskning og omstilling av driften til ny industriell virksomhet. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å ta i bruk og videreutvikle nye fornybare energikilder for å erstatte bruk av fossil energi i transport, kraftproduksjon og oppvarming. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å satse sterkere på energieffektivisering både i industri, næringsbygg og husholdninger. I løpet av perioden skal passivhus-standard innføres for nye bygg, og nesten-null-energibygg vedtas som standard fra 2020. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke Enova, og sikre at det blir et instrument for fornybar varme, energieffektivisering og for fornybarteknologier som havvind, bølgekraft og saltvannskraft. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Enova-støtten til husholdninger økes for å bidra til installering av solvarmeanlegg, pelletskaminer, varmepumper og lignende, og at ordningene utvides til også å omfatte tiltak for energieffektivisering. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for støtte tiltak for økt kompetanse i byggenæringen når det gjelder energieffektive bygg. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for utfasing av all bruk av fossil energi i bygg innen 2020. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det legges til rette for utbygging av plusshus, og at kraft fra plusshus og mikrokraftverk enkelt kan selges til strømnettet. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det offentlige bygger ut plusshus, for eksempel gjennom Statsbygg. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å forbedre miljøvilkårene i gamle vannkraftkonsesjoner gjennom revisjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Enovamidlene må gjøres tilgjengelig også for de som har dårligst råd. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at minst ett demonstrasjonsprosjekt for rensing av et stort CO2-utslipp i industrien blir vedtatt i løpet av neste stortingsperiode. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Statoil må ikke være involvert i utvinning av ukonvensjonelle olje- og gassressurser med alvorlige miljøkonsekvenser, slik som oljesandproduksjonen i Canada. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at CO2-avgiften på sokkelen økes for å utløse reduksjon i utslippene. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det kreves CO2-rensing fra dag en ved nye gasskraftverk. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for fullskala rensing av CO2-utslipp slik at det ikke er utslipp fra noen gasskraftverk. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å avvikle ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for redusere oljeinvesteringene og la betydelige deler av ressursene på norsk sokkel blir liggende. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og områder i Barentshavet Sør, ved Møre og Skagerrak status som petroleumsfrie soner. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at fornybar energiforsyning skal være en forutsetning for å bygge ut større nye felt på norsk sokkel og ved større ombygginger. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utslippene fra petroleumsindustrien reduseres kraftig frem mot 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil begrense avfallsmengden gjennom å stimulere til mer miljøvennlig produksjon og forbruk. Mest mulig avfall må gjenbrukes og gjenvinnes. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil pålegge kommunene ansvar for å sørge for at utslipp ikke overskrider grenseverdiene for forsvarlig luftkvalitet. Som ved annen forurensning må overskridelser og mangel på tiltak føre til dagbøter og at kommunen pålegges nødvendige tiltak. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det offentlige bruker sin innkjøpsmakt til å fremme miljøvennlig produksjon og forbruk. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det legges bedre til rette for materialgjenvinning og sikker sluttbehandling av avfall, blant annet gjennom nye ordninger for retur og pant. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å beholde dagens grunnavgift for engangsemballasje for drikkevarer. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at miljøgiftavfall håndteres på en forsvarlig måte, og at forurenset grunn blir renset. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at støtten til opprydding av miljøgifter i fjorder og havner trappes opp, slik at vi innen 2020 kan spise sjømat fra alle fjorder og havner som i dag har kostholdsråd. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for nye tiltak for å redusere utslipp av miljøgifter og lokal luftforurensning. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et forbud mot helseskadelige plastmyknere. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for grønn næringsutvikling. Norsk industri ligger langt fremme på miljøteknologi og miljøvennlig produksjon. Dette må videreutvikles gjennom ordninger som miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, klimateknologifondet i ENOVA og forskningssentre for miljøvennlig energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en massiv opprusting av kollektivtilbudet i de største byene. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke bygge- og anleggsnæringen gjennom å vektlegge krav til utvikling, kvalitet og miljø ved offentlige anskaffelser. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for langsiktige og forutsigbare kraftkontrakter for industrien, kombinert med energieffektivisering og forsyningssikkerhet. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at statens eierskap i Statkraft brukes aktivt i utbygging av ny fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det opprettes et statlig mineralselskap for å sikre at utvinninga av mineral kommer samfunnet til nytte og at det skjer på en miljømessig forsvarlig måte. Partiprogram INDUSTRI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti I forbindelse med mineralutvinning vil SV ikke at det tillates nye deponi i sjø, med mindre det entydig kan godtgjøres at det er miljømessig forsvarlig. Det satses på utvikling av ny teknologi for annen og mer miljøvennlig håndtering av gruveavfall. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en forsterking av Innovasjon Norges miljøteknologiordning. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrking av klimateknologifondet i ENOVA. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at myndighetene inngår forpliktende avtaler om utslippsreduksjoner med industrien. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det settes klare mål for energiøkonomisering i bygg og utvikles tiltak som sikrer at målene nås. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlig sektor skal øke egen etterspørsel etter miljøteknologi gjennom innkjøp av miljøvennlige transportløsninger og energieffektive løsninger i offentlige bygg. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det legges til rette for kommersialisering og næringsutvikling basert på resultater fra forskningssentrene for miljøvennlig energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at jordbruk og skogbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp blant annet gjennom satsing på biogass og bioenergi og økt omløpstid og lukket hogst i skogbruket. Partiprogram ENERGI JORDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for prioritering av innovasjons- og forskningsinnsats rettet mot skogen som mangfoldig og fornybar ressurs. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en restriktiv håndheving av den norske genteknologiloven, og et midlertidig forbud mot å dyrke genmodifiserte planter i Norge og mot å importere genmodifisert fôr til fiskeoppdrett og landbruk. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gjennomføre en grønn skatteomlegging innenfor dagens skattenivå for å redusere utslippene av CO2 fra fiskerisektorene. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke satsingen på marin bioprospektering og ta i bruk mikro og makroalger som grunnlag for fôr og biodiesel. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV støtter gjeldende krav i Teknisk forskrift til tilgjengelighet og energieffektivitet. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge bidrar til en ambisiøs og rettferdig internasjonal klimaavtale ved å gå foran og vise vei, gjennom både kraftige utslippskutt og finansiering av tiltak i fattige land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge tar til orde for en internasjonal "karbontoll" for handel med varer fra industrialiserte land som ikke har forpliktet seg til internasjonale utslippsreduksjoner. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norges satsning på bevaring av regnskog trappes videre opp til minst tre milliarder kroner i året. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle mennesker skal ha lik rett til energi. Norge bør bidra til at fattige land får økt tilgang til ren energi slik at de kan løfte folk ut av fattigdom uten å øke utslippene av CO2. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlige innkjøp ikke skal bidra til avskoging eller andre alvorlige miljøkonsekvenser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres et bedre system for å ivareta lokale miljøhensyn, menneskerettigheter og klima innenfor den n grønne utviklingsmekanismen (CDM). Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for høyere beredskap langs kysten enn i dag, inkludert å bedre forsvarets miljøovervåking og maritime redningsarbeid. Partiprogram FORSVAR MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Venstre Venstre vil behandle norske fornybare energiressurser som en verdifull handelsvare, nasjonalt og internasjonalt, på lik linje med norske olje- og gassressurser. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide en energimelding for en helhetlig og bærekraftig energipolitikk som sikrer hensyn til klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at norske vannmagasiner i større grad benyttes som balansereserve for vind- og solkraft i Norge og Europa. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle mulighetene for pumpekraftverk der forholdene ligger til rette for det. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil videreføre det grønne sertifikatsystemet, og få på plass økt saksbehandlingskapasitet slik at mini-, mikro og småkraftverksøknader behandles raskere og miljøhensyn ivaretas bedre. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at ordningen med fylkesvise vindkraft- og småkraftplaner forsterkes og forbedres. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke satsingen på pilotanlegg innen fornybar energiproduksjon, slik som havvindmøller, saltkraft, tidevannsenergi og bølgekraft. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil lage en samlet nasjonal potensialstudie for datalagring slik at gunstige steder som både har tilgang på ren energi og avsetning for overskuddsvarmen blir kartlagt. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide en samlet plan for havvind. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et nasjonalt verdiskapingsprogram for utvikling av marine fornybare energikilder. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre et naturressursSkatteregime for vindkraft på lik linje med det man har for vannkraft, slik at kommunene sitter igjen med større andel av inntektene fra næringen. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre grønne avskrivningsregler for el-sertifikatkraft slik at norske og svenske skatteregler er tilnærmet like. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil bruke statens posisjon som storforbruker, storinnkjøper og storeier til å løfte fram en raskest mulig innfasing av teknologi som kutter CO2-utslipp. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre Skattefradrag for energisparende tiltak i egen bolig. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil forby fossil oppvarming fra 2020, fase ut fossil oppvarming i offentlig bygg innen 2018 og øke avgiften på fyringsolje i påvente av forbudet. Partiprogram AVGIFTER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke støtteordningene og bruke Enova som aktør for å ta ut energisparepotensialet i industrien og større utbyggingsprosjekter. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil endre Enovas regler slik at privatpersoner og andre kan få støtte fra både Enova og kommunale klima- og energifond. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle prosedyrer for offentlig saksbehandling av etablering av små private anlegg for miljøvennlig energiproduksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil la Enova gi støtte til utbygging av plusshus i alle størrelser. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil frita omsetning av plusshus fra dokumentavgift. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil lage en nettoprodusentordning hvor små strømprodusenter motregner produksjon mot eget forbruk. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stille strengere krav til energibruk og fleksible oppvarmingsløsninger ved større rehabiliteringer. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et tilbud om energisjekk av boligbygg. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil at offentlige nybygg skal ha lavere energiforbruk enn de til enhver tid gjeldende energikrav. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke den offentlige bestillerkompetansen og premiere innovative og miljøriktige anskaffelser. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil at Norge tar sitt ansvar for redusert utvinning og bruk av fossil energi. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil gi permanent vern av spesielt sårbare områder, inkludert svalbard, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og senja, skagerak, Mørefeltene og kystnære områder av finnmark. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide en samlet marin verneplan for skagerak og Nordsjøen, med tanke på å ta vare på naturressursene i et sterkt belastet område. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sette krav om elektrifisering ved nye utbygginger eller store ombygginger på norsk sokkel. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle statseide bedrifters involvering i oljesandprosjekter. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå petroleumsbeskatningen med sikte på å gjøre Skatteregimet mer miljøriktig og med sikte på å redusere statens risikoeksponering mot endringer i fremtidige olje- og gasspriser. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil realisere to fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst, ett i industrien og ett på kraftverk. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sette krav om CO2-fangst og lagring (CCs) fra dag én ved nye konsesjoner til gasskraftverk. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke støtten til CO2-fangst gjennom en styrking av forskningsprogrammet CLIMIT. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil trappe opp klimateknologifondet, og sikre at den årlige fondsavkastningen er basert på minst 4 prosent rente. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle et avtalebasert system der industrien som går inn i forpliktende avtaler om utslippsreduksjoner får støtte til tiltak og teknologiutvikling. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et statlig investeringsselskap, «Klimatek», som skal investere i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av eksisterende næringsliv. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke SkatteFUNN-ordningen, ordningen for støtte til pilotanlegg innenfor miljø og klimateknologi, og øke satsingen på klima og klimarelatert forskning over Norges forskningsråd og forskingsfondet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til videre elektrifisering av veitransporten ved å beholde dagens avgifts-, moms- og bompengefritak for el- og hydrogenbiler. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne moms på leasing av nullutslippsbiler og batterier. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til videreutvikling av teknologi for å fremme andre generasjons biodrivstoff. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke Transnova for økt utbygging av infrastruktur for fornybare drivstoff som elektrisitet, hydrogen og bærekraftig biodrivstoff. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette flere ladestasjoner for el-biler, og opprette et hurtigladeprosjekt for strekningene mellom de store norske byene. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide hydrogensatsing slik at Norge kan ligge i front på anvendelse av hydrogen som energibærer i transportsektoren. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke omsetningspåbudet for biodrivstoff fra 5 prosent i dag til 10 prosent innen 2020. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil endre engangsavgiften for biler ved å øke CO2-komponenten på bekostning av vekt og effekt. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil jobbe for at kollektivtransporten går på klimavennlig drivstoff. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne unntak fra CO2-avgift innen transportsektoren. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stille strenge miljøkrav i nye ferge- og hurtigbåtkonsesjoner og anbud. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere utslipp fra skipsfart ved å legge til rette for strømforsyning fra land i havner, og bygge ut infrastruktur for LNG-drift (naturgass) av skip. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en grønn flyavgift. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke investeringsstøtten til bygging av biogassanlegg, både industrielle anlegg og gårdsanlegg. Partiprogram ENERGI LANDBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle en bioenergiindustri i Norge gjennom gode støtteordninger i Enova. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for økt bruk av trelast og bioenergi på nasjonalt plan. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil skape incentiver for at norsk skogbruk drives slik at vi får en optimal binding av CO2. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere et regelverk som sikrer at vi øker andelen biologisk gammel skog og at skog ikke hogges før den når klimamessig optimal alder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle mulighetene for at bygging av biovarmeanlegg som tilleggsnæring på landbrukseiendommer kan finansieres med tømmerkapital fra involverte eiendommer. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil gjenopprette og inkludere tilskudd til drenering i de regionale miljøprogrammene. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stanse all nydyrking i myr. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil begrense nydyrking i myr og bevare all myr i områder der denne biotopen er truet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil jobbe for at EU reduserer det totale antallet kvoter innenfor det europeiske kvotesystemet. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil at Norge skal være en pådriver i arbeidet for en ny klimaavtale etter Kyoto-perioden. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil at en internasjonal avtale skal stille strengere krav til utslippskutt i de rike landene, samtidig som også utviklingsland må godta utslippsbegrensninger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for at internasjonal transport blir omfattet av en ny klimaavtale. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil investere en større del av oljefondet (SPU) i utslippsreduserende og fornybare prosjekter i utlandet. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at oljefondet ikke investerer i bransjer og bedrifter som aktivt motarbeider norske miljømål. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil opprettholde satsingen på redusert avskoging i utviklingsland, regnskogsatsingen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil evaluere ordningen med kjøp av klimakvoter. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil følge opp forpliktelsen fra FNs konvensjon for biologisk mangfold og lage en konkret handlingsplan for å ta vare på vårt biologiske mangfold innen 2015. Partiprogram FN MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ikke åpne for leteboring eller utlysing av blokker i noe havområde før en samlet forvaltningsplan for de aktuelle områdene er utarbeidet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke oljevernberedskap, havariberedskap, slepebåtkapasiteten og overvåking av kystmiljøet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil forby de farligste helse- og miljøgiftige stoffene. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil bedre forbrukerinformasjon om innholdet av miljøgifter i varer. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre miljøavgift på alle merkepliktige kjemikalier. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere antallet enkeltkonsesjoner for utslipp til fordel for generelle forskrifter for hver bransje og sikre bruk av best tilgjengelig teknologi og miljøpraksis. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke Norges internasjonale kjemikaliearbeid og øke omfanget på miljøgiftovervåkning. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke ressursene til forskning på miljøgiftrelaterte tema. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til sedimentopprydding i norske havner og fjorder i tråd med behovet. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre restriksjoner på atomtransport langs norskekysten. Partiprogram ATOMVÅPEN MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne faren for kvikksølvforurensning fra vraket etter U-864 utenfor fedje. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ha strengere krav til gjødsling ved kystnære områder. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ha en føre-var politikk i regulering av forurensing fra nanopartikler. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere bruken av veisalt. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil at alt avfall skal utnyttes, gjenbrukes eller resirkuleres innen 2020. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av mer ressurseffektive varer og tjenester, blant annet ved økt satsing på offisiell miljømerking. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en vektbasert miljøavgift for all engangsemballasje av plast, inkludert plastposer. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre merke- og panteordninger for produkter som blir klassifisert som farlig avfall, for å sikre innsamling, forsvarlig håndtering og gjenbruk. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre panteordninger for båter, campingvogner, tyngre lastebiler og busser. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at organisk avfall komposteres og/eller gjenvinnes. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utnytte energien i slam- og kloakksystemet gjennom biogassanlegg der dette er hensiktsmessig. Partiprogram ENERGI FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil rydde opp i gamle fyllinger, forurenset grunn og farlige skipsvrak. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil føre en svært restriktiv politikk når det gjelder massedeponering til havs. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil forby utslipp av kloakk fra fritidsbåter nær land i de områder der dette representerer et miljøproblem og bygge ut flere landanlegg der fritidsbåtsflåten kan tømme kloakk. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte opp under prosjekter som «Urban Mining», eller urban gruvedrift, hvor metaller gjenvinnes i stedet for å bli brent eller forsøple naturen på andre måter. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi frihet til å sette lokale miljøstandarder som er høyere enn de statlige minimumsstandardene. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi adgang til at kommune kan stille strengere miljøkrav til nye bygg enn de statlige, tekniske forskriftene. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene hjemmel til å innføre lavutslippssoner for å redusere den lokale forurensningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi adgang for at kommunene kan skattlegge bedriftsparkeringsplasser. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet for å innføre lokalt forbud mot høstpløying i erosjonsutsatte områder. Partiprogram JORDBRUK LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å stille miljøkrav til taxinæringen. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å innføre lokale miljøgebyr. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene hjemmel til å fastsette minimumspris på parkering for kommersielle parkeringsplasser i byer og tettsteder. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke det statlige bidraget til gjennomføring av tiltak for å nå målene i vannrammedirektivet. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommuner som selv forsterker ordningene mulighet til å overta lokal forvaltning av statlige ENØK-tilskudd fra ENOVA. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ha et felles løft mellom stat og kommune for omlegging fra biltrafikk til kollektiv i byer og omkringliggende tettsteder. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til økt bruk av solenergi, fjern- og jordvarme. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre forbud mot oljefyrer og påbud om rentbrennende ovner. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil tilrettelegge for flere grønne lunger, gjennomopprusting av parker, urbane kjøkkenhager, utplassering av bikuber og flere hager på tak. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle nasjonale retningslinjer for å bygge ut gang- og sykkelveier raskere. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil at alle byer skal jobbe målrettet med støydempende tiltak. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for langt strengere miljøforpliktelser for industrilandene, samtidig som internasjonale miljøavtaler også må gjelde for utviklingslandene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stenge sellafieldanlegget. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere og på sikt fjerne miljøtruslene fra Kolahalvøya, inkludert radioaktive kilder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ha et forpliktende internasjonalt samarbeid for å sikre en rettferdig og bærekraftig forvaltning av vannressurser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke internasjonal innsats for bevaring av biologisk mangfold, og støtte utviklingsland i deres tiltak for bevaring av biologisk mangfold. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre Skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette egen post på statsbudsjettet til planlegging, investering og drift av kollektivtransport i storbyregionene gjennom storbypakker der staten tar inntil femti prosent av utgiftene. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke belønningsordningen for storbyene til en milliard kroner i året. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide belønningsordningen til å gjelde flere byer og byområder. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommuner frihet til å bruke rushtidsavgift og andre trafikkbegrensende virkemidler. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene incentiv til å tilrettelegge løsninger for innfartsparkering (Park & ride). Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for den lokale kollektivtransporten. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten, blant annet ved å bygge flere kollektivfelt. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en egen statlig belønningsordning for utbygging av gang- og sykkelveinett, der kommunale satsinger utløser statlige midler. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil minimum doble de statlige bevilgningene til bygging av sykkelveier. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil satse langsiktig på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge gang- og sykkelveier langs riksveiene. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil tilrettelegge for bedre sykkelparkering ved kollektivknutepunkter. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en grønn flyskatt. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere havneavgiftene og endre avgiftssystemet for godstransport slik at miljøtilpasset sjøtransport belønnes. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stille krav om lav- eller nullutslippsferjer i nye ferjekonsesjoner. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre mener det kan være mulig å drive økonomisk bærekraftig olje- og gassutvinning og samtidig ta hensyn til miljø, helse og sikkerhet, men vil verne de sårbare områdene utenfor Svalbard, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene og kystnære områder av Finnmark. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke forsknings- og utviklingsstøtten til bruk av CO2 som trykkstøtte for økt oljeutvinning. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå petroleumsbeskatningen og subsidieordningene med sikte på å gjøre disse mer miljøriktige, og sørge for at den ikke undergraver investeringer i resten av norsk næringsliv. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprettholde de samlede overføringene til landbruket omtrent på dagens nivå, men endre innretningen mot miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil modernisere landbrukspolitikken, gjennom å spisse tilskuddsordningene mot biologisk viktig kulturlandskap, fjerne miljøskadelige subsidier og oppdatere skogslovgivingen. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre langsiktig og forutsigbar drift av genbankene. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensing og miljø ivaretas. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil vektlegge lønnsomhet og miljø ved utdeling av nye oppdrettskonsesjoner. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide nytt regelverk med innføring av areal/produksjonsavgift til vertskommunen som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper. Partiprogram HAVBRUK KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil flest mulig nye konsesjoner bør være grønne konsesjoner. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil eiere av eksisterende konsesjoner skal kunne bytte de mot nye grønne konsesjoner med økt tillatt produksjon. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Kravene for å kvalifisere som «grønn konsesjon» skal gradvis strammes inn etter hvert som det utvikles mer miljøvennlig løsninger i næringen. Kravene må omfatte utslipp av næringssalter, i tillegg til lakselus og rømning. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil lage et regelverk som sikrer at mineralutvinning skjer på en bærekraftig måte. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil kreve at gruveselskaper setter av nødvendige midler på et miljøfond, for senere opprydding. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stille forpliktende krav om reduksjon av avfallsmengden fra gruver, og om at kun faglig tilfredsstillende deponiløsninger på land aksepteres. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stille strenge krav om rensing eller sikring mot avrenning for masser som legges som landdeponi, samtidig som mest mulig masser tilbakeføres i nedlagte gruver. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre et gjennomgående avgiftssystem på all forurensing og alle miljøgiftige kjemikalier. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre flere miljødifferensierte satser i Skatte- og avgiftspolitikken. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle subsidieordninger som har naturskadelige effekter og bidrar til å redusere Norges muligheter til å nå nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil endre og forenkle momssystemet ved å gi momsfritak for frukt, grønt og økologisk mat og samtidig likestille momssatsen på øvrig mat med andre varer og tjenester. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til å gjøre nye boliger utslippsnøytrale og funksjonelle. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil prioritere gode lokale og regionale kollektivløsninger i byområder og slik redusere presset i boligmarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil beholde miljøkrav til bygg, men forenkle ved å sette resultatmål og redusere detaljkrav. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å ha strengere miljøkrav enn de nasjonale. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utrede den finansielle og klimapolitiske risikoen involvert i at Oljefondet i dag er tungt investert i olje- og kullselskaper. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide Oljefondets investeringsprogram rettet mot klimavennlige investeringer. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS TRYGDER
2013-2017 Høyre Høyre vil ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet i Norge. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Høyre Norge skal være en pådriver for nye internasjonale klimaavtaler og bidra til teknologi- og atferdsendringer som reduserer klimagassutslippene i Norge og internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke skatte- og avgiftspolitikken for å gjøre det lønnsomt å opptre miljøvennlig. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for internasjonale regler for å forbedre miljøkravene for skip. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra til at mer miljøvennlig drivstoff tas i bruk i [den maritime] næringen. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for et effektivt internasjonalt utslippsforbud til sjø fra skip, og for at havner må utvikle mottaksmuligheter for avfall. Partiprogram HAVNER MILJØVERN SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Høyre Høyre vil endre gebyrer og avgifter slik at miljøvennlig og sikker teknologi og design ikke straffes økonomisk. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for å redusere avfallsmengdene og at mer av avfallet material- eller energigjenvinnes. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil få fortgang i revisjonene av de gamle vannkraftstasjonene. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil ta vare på bymarker og grønne lunger i byene som viktige rekreasjonsområder for befolkningen. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke arbeidet med å rydde opp i giftige sedimenter i fjorder, elver, havner og innsjøer. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre Norge til en pådriver for en ny internasjonal klimaavtale. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil at norge skal delta i viderutviklingen av EUs klimakvotesystem, og arbeide for et ambisiøs mål for europeiske utslippsreduksjoner. Den vesentlige delen av Norges klimaforpliktelser må oppfylles gjennom egne tiltak i Norge eller innenfor EUs kvotesystem. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke forskningen på miljø og klima, særlig innen fornybare energikilder, energiøkonomisering, karbonfangst og - lagring. Norge skal ta et særlig ansvar for utvikling av klimavennlig teknologi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil trappe opp bevilgningene til miljøteknologifondet, og legge til grunn samme avkastning som for Statens pensjonsfond utland. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil inkludere skogen og skogjordens rolle som viktige karbonlagre i klimapolitikken. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte overgangen til null- og lavutslippsbiler gjennom avgiftsomlegging, effektivitetskrav for kjøretøy, infrastruktur for lading og hydrogen, samt krav om innfasing av nullutslippskjøretøyer i det offentlige. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere kan reise kollektivt eller bruke sykkel, blant annet gjennom utbygging av kollektivfelt eller sykkelveier, og gi større statlige bidrag til store kollektivprosjekter i og rundt de store byene. Det skal stilles miljø- og klimakrav ved anskaffelser av kollektivtjenester og offentlige kjøretøy. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke belønningsordningen for kollektivtransport, og sørge for at dokumenterte resultater er eneste kriterium for tildeling av midler. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre utfasing av oljefyring fra alle offentlige bygg innen 2018, og forbud mot fyring med fossil olje fra 2020. Mineraloljeavgiften økes, og husholdningene gis gode støtteordninger for overgang til mer miljøvennlig oppvarming. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil utbarbeide en egen strategi for biodrivstoff og bioenergi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte tiltakt mot global avskogning, også utover forpliktelsene i klimaforliket. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra til at Norges potensial for ny fornybar energi kan utbyttes, både gjennom økt forskningsinnsats og gode støtteordninger for utvikling og utbygging. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for at småkraftverkene som ikke kom med i overgangsordningen for grønne sertifikater, får en ny sjanse til å bli med i ordningen. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil overføre oppgaver fra Fylkesmannen innenfor miljø, landbruk og natur til kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil lage en helhetlig forvaltnings- og utviklingsplan for en bærekraftig utnyttelse av naturressurser i nordområdene. Miljøbredskapen skal kontinuerlig vurderes, og om nødvendig styrkes. Partiprogram MILJØVERN POLAROMRÅDER
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra til økt nasjonal og internasjonal forskningskompetanse på klima og miljø i nordområdene. Partiprogram MILJØVERN POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle krav til HMS for små bedrifter. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Miljøavgifter bør i større grad øremerkes til miljøformål. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at skatte- og avgiftssystemet skal sikre at verdiskapningfra naturressursene kommer lokalsamfunnene til gode. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere konsesjonsvilkårene og overføre konsesjonsmyndigheten til den enkelte kommune. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ivareta vår kulturarv og natur gjennom vern tilrettelagt for bruk. Partiprogram KULTUR KULTURVERN MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Staten må øke sitt bidrag til en bedre oljvernberedskap, med sikte på å unngå miljøkatastrofer ved uhell. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut mer miljøvennlig vannkraft og forenkle konsesjonsbehandlingen. Partiprogram ENERGI MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til utvikling av fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at ved verning av store naturområder bør det i hovedsak være offentlige eiendommer som vernes. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Det generelle forbudet mot bygging i 100-meterssonen skal fjernes, men det må samtidig sikres at det er tilstrekkelig med strandone tilgjengelig for allmenheten. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming. Partiprogram KUNST MILJØVERN REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve kjerneområdet for rovdyr. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde lokal forvaltning av vilt. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil la lokale myndigheter ha ansvaret for rovdyrforvaltningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at grensekryssende rovdyr regnes med i den norske bestandsmålsettingen. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det må pålegges staten å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovviltforvaltning. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres kvotejakt der hvor dette ikke truer den totale bestandens overlevelse. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi behandling av gyroinfiserte vassdrag høy prioritet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskningen på hvordan villaks og produksjonen av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at det kan benyttes blyhagl til jakt på fastmark og over åpent vann. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at miljøavgifter i større grad øremerkes miljøtiltak. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Det må vurderes å totalforby særdeles farlige eller ødeleggende stoffer og produksjonsmetoder. Dette arbeidet bør dog først og fremst gjøres i internasjonale fora, for eksempel innenfor EU/EØS-samarbeidet, ikke gjennom ensidige nasjonale bestemmelser. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi ønsker å redusere overflødig byråkrati hos miljøverndepartementet, fylkesmennene og i kommunene, og gi Klif oppgaven med å påse at forurensningsbestemmelsene etterleves. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Politiet bør styrke sin kompetanse på å etterforske brudd på miljøvernlovgivningen. Partiprogram MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP er kritisk til å bruke klimapolitikken til å øke skatter, avgifter og utgifter for innbyggere og bedrifter. FrP vil i stedet stimulere miljøvennlig adferd gjennom positive virkemidler. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Dagens CO2-målsetning om absolutt tak for nasjonale utslipp må erstattes med et mål om gradvis reduksjon i CO2-intensitet innenfor ulike næringer. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil konkurransestimulere avfallssektoren. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha differensierte avfallsgebyrer. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og styrke bruken av klima- og miljøavgifter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MERVERDIAVGIFT MILJØVERN SKATTER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre og styrke satsingen på fremragende forskningsmiljøer gjennom forskningsrådets sentrale satsinger; sentre for fremragende forskning (SFF), sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og Norwegian Centres of Expertise (NCE). Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre ordningen med CO2-kompensasjon for industriens kraftpriser. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle den maritime næringen med fokus på forskning og innovasjon rettet mot utvikling av mer miljøvennlige løsninger. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for framtidig verdiskaping gjennom økt utvikling og bruk av norsk miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke mulighetene som overskuddskraft gir for å bidra til å balansere produksjon av vindkraft og andre variable energikilder i Europa. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for både hensyn til miljø og kraftproduksjon i revideringen av tidligere gitte vannkraftkonsesjoner. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilby støtteordninger for å stimulere til effektiv utnyttelse av energi i offentlige og private bygg og husholdninger. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette styrkingen av Enova som redskap i arbeidet for energieffektivisering og energiomlegging. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette arbeidet for økt energieffektivisering i industrien. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsatt satse på fangst og lagring av CO2. Alle de gitte konsesjoner for gasskraft står ved lag. Nye konsesjoner skal basere seg på CO2-rensing. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at det blir tatt nødvendige hensyn til miljø og fiskerivirksomhet i petroleumsvirksomheten. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode har Norge overoppfylt Kyotoforpliktelsen med 10 prosentpoeng. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være karbonnøytralt i 2050. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil være en pådriver i arbeidet for en omfattende og forpliktende internasjonal klimaavtale i 2015. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke våre internasjonale forpliktelser ytterligere dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å avvikle subsidier av fossil energi og for at en større del av de globale utslippene blir underlagt en pris og blir inkludert i et karbonmarked. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for omfattende og robuste mekanismer for finansiering av klimatiltak i fattige land gjennom felles internasjonalt regelverk og felles kanaler, slik som det Grønne klimafondet. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at utslipp av klimagasser fra avskogning og skogforringelse i utviklingsland, samt internasjonal skipsfart og luftfart inkluderes i et framtidig globalt klimaregime. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART MILJØVERN NATURSKADER SJØFART UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle klima- og skoginitiativet og vurdere å øke den norske innsatsen om den positive utviklingen fortsetter. Partiprogram MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det internasjonale arbeidet mot kortlivede klimadrivere. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på utvikling av fornybar energi i utviklingsland. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURSKADER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på teknologiutvikling innen fangst og lagring av CO2 og videreføre at alle nye gasskraftkonsesjoner skal være basert på fangst og lagring av CO2. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke klimaforskningen og trappe opp innsatsen for at industrien kan utvikle og ta i bruk ny klimavennlig teknologi. Partiprogram ENERGI FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet for skredvarsling og -sikring og legge vekt på at statlige og kommunale planprosesser i større grad tar hensyn til mulige virkninger av klimaendringer. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN SAMFUNNSSIKKERHET STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for at alle skal få gleden av naturopplevelser. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utrede skadeeffektene ved bruk av bly utenfor våtmarksområder og skytebaner, og på det grunnlaget ta stilling til en åpning for bruk av blyhagl utenfor våtområder og skytebaner. Partiprogram MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fremme vekst i havbruksnæringen innen miljømessig bærekraftige rammer. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke Norges konkurransefortrinn aktivt for å etablere grønne datasentre. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet CO2-kompensasjonsordningen skal videreføres. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil fortsette å jobbe for å sikre forsyningssikkerheten i Norge, gjennom satsing på produksjon av ny fornybar energi og utbygging av kraftnettet – både i Norge og mellom Norge og utlandet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil blant annet følge opp klimameldingen slik at bygningskravene i teknisk forskrift blir passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for plusshus. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Forvaltningen av havområdene skal skje ut fra en helhetlig og økosystembasert tilnærming. Hensynet til fiskeriinteressene skal tillegges stor vekt. Partiprogram ENERGI FISKERIER MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Bruk av gass i Norge skal skje innenfor våre internasjonale klimaforpliktelser. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet For å bidra til at en større andel av verdens energiproduksjon kommer fra fornybare kilder, vil Arbeiderpartiet arbeide for at fossile subsidier avvikles og for at det etableres flere og bedre systemer for å prise utslipp av klimagasser. Partiprogram AVGIFTER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil arbeide for omfattende og robuste internasjonale mekanismer for finansiering av klimatiltak i fattige land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Den internasjonale klimainnsatsen de neste årene må trappes opp og samordnes sterkere gjennom felles internasjonalt regelverk og felles kanaler, slik som det Grønne klimafondet. I fraværet av en bred avtale må vi styrke arbeidet for å redusere de norske utslippene samtidig som vi også styrker innsatsen for utslippsreduksjoner og en klimavennlig økonomisk utvikling i andre land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil arbeide for at EUs kvotesystem blir et mest mulig effektivt virkemiddel, blant annet ved at taket for de totale utslippene reduseres. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiets mål med den nasjonale klimapolitikken er en langsiktig omstilling av Norge til et lavutslippssamfunn. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil fortsette den nasjonale satsingen på klimateknologi, gjennom blant andre Enova og fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil være en pådriver for at det framforhandles ambisiøse og langsiktige internasjonale klimaavtaler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil redusere nasjonale utslipp i alle sektorer gjennom å oppfylle klimaforliket. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe for få på plass virkemidler som sikrer at målet om maksimal temperaturøkning på to grader nås. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at hoveddelen av norske klimakutt skal tas innenlands. Klimapolitikken skal utformes slik at den underbygger andre viktige samfunnshensyn, som industriell utvikling, matproduksjon og bosetting i hele landet. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bruke skogplanting og uttak av skogressursen offensivt som et CO2-reduserende tiltak. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre en storstilt satsing på bioenergi, andregenerasjons biodrivstoff og annen fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fase inn ny og miljøvennlig kjøretøyteknologi og gjøre det lettere å velge kollektivtransport. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for at veksten i persontransport i byene og større tettsteder skjer ved hjelp av kollektivtransport, sykkel og gange. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre energieffektive bygg gjennom å stille energikrav til nybygg og få på plass virkemidler som sikrer energieffektivitet i eksisterende bygg. Dette må skje innenfor økonomiske rammer som kan tåles av de berørte, som førstegangsetablerere. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fase ut bruk av oljekjeler i husholdninger og som grunnlast innen 2020. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at staten skal inngå et forpliktende samarbeid med kommunesektoren for å løse ut flere klimatiltak. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke innsatsen på forebygging av klimaskader som bevilgninger til flom-, erosjons- og rassikring og sikring av infrastruktur. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at revisjon av konsesjonsvilkårene for kraftutbygginger skal bidra til gode miljøtiltak og mest mulig naturlig artsmangfold i de utbygde vassdragene. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil intensivere innsatsen med å rydde opp i forurenset jord og sjøbunn. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe for at mest mulig av oppvarmingen skjer ved bruk av miljøvennlig varme som bioenergi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha olje- og gassutvinning som ikke går på bekostning av fiskeri og havbruk og sårbare naturressurser, men utnyttes i et tempo forenlig med øvrig næringsliv. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke virkemiddelprogrammet som stimulerer til økt bruk av bioenergi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at tildeling av nye areal til petroleumsutvinning skal styres slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ikke åpne opp for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen, utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2) og på Møreblokkene. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bygge ut oljevernberedskapen langs kysten for å være godt forberedt på eventuelle skipsforlis eller petroleumsuhell. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bidra til fossilfri plattform for landbruket gjennom bioressurser fra skog og jordbruk. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre det biologiske mangfoldet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil tillate bruk av blyhagl ved jakt alle andre steder enn i våtmarksområde. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide aktivt for sterke internasjonale klimaavtaler. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for en ny klimaavtale som inkluderer alle land etter Kyoto-perioden. Denne må baseres på prinsippet om at de rike landene bærer hoveddelen av kostnadene for klimaendringene som allerede er oppstått. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at Norge skal arbeide for flere internasjonalt forpliktende miljøavtaler under FN. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at Norge skal bruke bistand aktivt for å bidra til at det blir produsert nok mat i verden og samtidig redusere klimautslippene gjennom økt satsning på småskalaproduksjon i landbruket. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil skape grønne arbeidsplasser i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ta vare på naturressursene, det biologiske mangfoldet og ulike naturtyper gjennom bærekraftig bruk. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at miljørestriksjoner i Forsvarets skytefelt etterleves. Partiprogram FORSVAR MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre norsk suverenitetshevdelse og god ressurs- og miljøforvaltning i nordområdene og Arktis i tråd med havretten. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL MILJØVERN POLAROMRÅDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere Norges utslipp av klimagasser med 80 prosent innen 2050, og samtidig påta oss å finansiere utslippsreduserende tiltak i utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre finansieringen av bevaring av regnskog og andre tiltak i utviklingsland for å hindre globale klimaendringer. Tiltakene må underlegges samme kriterier som bistandsmidler, men skal ikke regnes som del av målet om å gi 1 prosent av BNI i bistand. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil være en pådriver for internasjonale avtaler som setter en realistisk tidsfrist for når alle nye biler skal være basert på nullutslippsteknologi. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en internasjonal skatt på fossilt brensel og avvikling av subsidier til fossilt brensel i land der dette fortsatt gis. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte etableringen av et rammeverk under FNs klimapanel som gjør det mulig for utviklingslandene å ta i bruk ny klimavennlig teknologi. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil investere i forskning, utvikling og kommersialisering av fornybare energiløsninger som er tilpasset konteksten i utviklingslandene. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre og videreutvikle «Energi+»-initiativet og «Ren Energi»-programmet, og sikre at disse balanserer målsettingene om reduserte utslipp og energitilgang for fattige. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil møte klimarelaterte kriser med nødvendig nødhjelp, men også med arbeid for tilpasning og forebygging, hvor det legges særlig vekt på å involvere kvinner. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal jobbe internasjonalt for å få på plass avtaler som forplikter rike land til å stille strenge krav til forurensende industri, energiprodusenter og bilindustrien for å gjøre ny miljøteknologi lønnsom. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF mener Norge innen 2020 må kutte utslippene med 30 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF er positive til «Energi+»- initiativet som søker å bidra til energitilgang for alle samtidig som CO2-utslipp reduseres. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere moms og andre avgifter på kjøp av biler med nullutslipp av CO2, og øke engangsavgiften på biler med høye utslipp. Partiprogram MERVERDIAVGIFT MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke CO2-avgiften på flyreiser, med unntak av Nord-Norge. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre skattefritak for sykkelgodtgjørelse både for arbeidsgiver og arbeidstakere. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en ny grønn skattereform som reduserer skatten på arbeid og erstatter inntektstapet med økt skatt på miljøskadelig forbruk. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et investeringsfond innen Statens pensjonsfond utland med formål å investere i bedrifter og prosjekter innenfor energi- og miljøsektoren, med spesiell vekt på nyskapende og miljøvennlig energiteknologi. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at forholdet mellom fremtidig petroleumsutvinning, fiskeriressurser og miljøhensyn finner sine løsninger og avklaringer gjennom helhetlige og rullerte forvaltningsplaner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere innsatsen i forskning på klima og miljø. Partiprogram MILJØVERN POLAROMRÅDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i Barentshavet. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN POLAROMRÅDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en global ambisiøs klimaavtale med formål å hindre global oppvarming på mer enn 2 grader. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at Norges utslipp av klimagasser reduseres med minimum 30 prosent innen 2020, og at to tredjedeler av utslippsreduksjonene tas nasjonalt. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil vri skattesystemet i en grønn retning, slik at det lønner seg å være miljøvennlig. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en grønnere, fremtidsrettet og miljøvennlig industri basert på ren fornybar kraft. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for miljøvennlig transport på vei, bane og sjø med skjerpede krav og premiering av lav- og nullutslippsløsninger. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et mer bærekraftig forbruksmønster . Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for reduserte utslipp fra olje- og gassvirksomheter på norsk sokkel gjennom økt bruk av kraft fra land og strenge miljøkrav. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det gjennomføres fullskala CO2-rensing av minimum to store punktutslipp på land, samt rensing av et nytt kullkraftverk på Svalbard, innen 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre privatboliger, næringsbygg og offentlige bygninger mer miljø- og klimavennlige gjennom fremtidsrettede miljøkrav og gode støtteordninger. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for innføring av en klimalov i Norge. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt bruk av tre innen bygg og anlegg. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil satse videre på vannkraft, herunder opprusting av eksisterende anlegg og utbygging av småkraftverk der det er riktig ut fra naturhensyn. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre et distribusjonsnettverk for småkraftverk, slik at mangel på dette ikke skal hindre etablering og forbedring av småkraftverk. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at norske myndigheter sørger for at utbyggingen som følger av grønne sertifikater fordeler seg jevnt mellom begge landene, blant annet gjennom harmonisering av regler og rammebetingelser. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Enova etter innføringen av grønne sertifikater retter fokus mot energieffektivisering og energiomlegging, utvikling og introduksjon av nye energi- og klimateknologier i industrien, og økt bruk av nye teknologier med stort potensial innen fornybar kraftproduksjon - som havbasert vindkraft, tidevannskraft, saltkraft og bølgekraft. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt satsing i bruk av ulike former for bioenergi, både i offentlig og privat sammenheng. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode støtteordninger til konvertering av fossil energibruk i husholdninger som oppfølging av det vedtatte forbudet mot oljefyring i husholdninger som trer i kraft i 2020. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke CO2-avgiften og utvikle støtteordninger som gjør det lønnsomt å utvikle og ta i bruk energisparende teknologi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge fastsetter et mål om å redusere energibruken med 20 prosent sammenlignet med forventet nivå innen 2020 i tråd med EUs klima- og energiplan. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge fastsetter som mål å redusere energibruken i bygg med minimum 8 TWh innen 2020 og ha en gradvis skjerping av teknisk byggforskift (TEK) med krav om mer energieffektive bygg. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en enkel og ubyråkratisk støtteordning for energisparing og konvertering av fossil energi i husholdninger. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at det bygges flere plusshus, og at nettleverandører av strøm skal ha en plikt til å ta imot overskuddsstrøm fra plusskunder. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle nye utbygginger samt noen eksisterende innretninger på norsk sokkel skal baseres på utslippsfri kraft fra land. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav til kutt i klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke gi nye tillatelser eller forlengelse av nåværende konsesjoner til bygging av gasskraftverk uten håndtering av CO2. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal gjennomføres fullskala CO2-fangst og -lagring ved to store punktutslipp i Norge, samt ved et nytt kullkraftverk på Svalbard, innen 2020. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stramme inn eller avskaffe ordningen med «tildeling av leteområder i forhåndsdefinerte områder» (TFO). Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge føre-var-prinsippet til grunn i spørsmålet om opprettelse av sjødeponier for masser fra gruvedrift. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre CO2-regnskap på varer, spesielt energibærere, som kartlegger utslippene hele veien fra produksjon, videreforedling, transport og til forbruk. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil pålegge kommunene kildesortering av avfall. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre emballasjeavgift. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre «ja takk-prinsippet» for uadressert reklame per post. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for overgang til handleposer som er laget av nedbrytbart materiale eller er egnet til gjenbruk. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre ordningene for innsamling av spesialavfall ytterligere, blant annet gjennom at det skal etableres flere miljøstasjoner. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre forbrukerrettighetene og skjerpe produsentansvaret for å bidra til forlenget varighet på produkter og forsvarlig avfallshåndtering. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt utnyttelse av avfall til energiformål som fjernvarme, biodrivstoff eller elektrisitetsproduksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre rammevilkårene for biogassproduksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere innføring av kvoteregulering eller eksportforbud av avfall for å sikre utbygging av tilstrekkelig behandlingskapasitet i Norge. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre effektiv gjenvinning og resirkulering av kildesortert materiale, og at avfall utnyttes på en økonomisk og miljøvennlig måte. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre panteordninger på flere produkter slik som campingvogner, fritidsbåter, mobiltelefoner, gassflasker og lignende. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for reduksjon av matavfall fra dagligvarebransjen og husholdninger. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlige produkter med tanke på produksjon, emballasje og gjenvinningsmuligheter. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomgå hvor godt ordningen for datomerking av matvareprodukter fungerer med tanke på å redusere mengden mat som kastes hvert år. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for bevisste valg knyttet til forbruk, og på den måten ta tydelig avstand fra «bruk-og-kast»-tankegangen. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at avgiftssystemet må rettes mer inn mot forbruk, slik at enpersonshusholdninger ikke må betale uforholdsmessig mye og at miljøvennlig adferd samtidig premieres. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at oppmerksomheten rundt kontrollrutinene for å ivareta hensynet til miljø, helse og sikkerhet må økes, med særlig fokus på en sterkere kontroll med laster levert i norske havner, og en større samordning av statlige tilsyn. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at naturlige forutsetninger som for eksempel ren og rimelig energi, skal komme næringslivet til gode. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må utarbeides en helhetlig politikk for klima, energi og næringsutvikling. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at myndighetene og industrien må samarbeide for å bidra til løsning av miljø- og klimautfordringene. Frivillige avtaler mellom myndigheter og industrien bør prøves som virkemiddel når nye tiltak iverksettes. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det etableres et eget klimatiltaksfond som bygges opp ved omdisponering av CO2-avgiften offshore for å utløse nasjonale tiltak for utslippsreduksjoner som har en pris som overstiger kvotekostnaden. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige bygg skal benytte fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ta miljøhensyn i all transportplanlegging. Det er særlig viktig å få redusert støyproblemene og stille krav om miljøvennlig teknologi og drivstoff. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for omlegging til CO2-nøytralt drivstoff og økt bruk av hybrid-, hydrogen- og elbiler og plug-in hybridbiler. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde de unike norske rammevilkårene for elbiler til 2020 eller til det tidspunktet der det er 10 prosent ladbare motorvogner på norske veier. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for internasjonale avtaler som pålegger bilfabrikantene at alle nye biler skal være basert på nullutslippsteknologi, i det minste på korte strekninger, fra 2020. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere bilfrie soner i byer der det er store problemer med forurenset byluft. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere befolkningstette byregioner til å ta i bruk prismekanismer som tar bedre hensyn tilat miljøkostnadene ved veibruk varierer gjennom døgnet (tidsdifferensierte bompengesatseretc.). Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om at båter som ligger i havner nær bosetting, benytter landstrøm i stedet for aggregater/motorer. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på grønn industri. Norge må bruke våre fornybare ressurser til å skape flere grønne arbeidsplasser i industri og næringsliv. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Senterpartiet Sp vil satse på utvikling av klimateknologi både som grunnlag for en mer miljøvennlig politikk og for næringslivets konkurransekraft. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil at Norge skal bli et klimavennlig samfunn drevet av fornybar energi. Dette vil skape nye arbeidsplasser og bærekraftig velferd. Samtidig må vi investere kraftig i klimavennlige transportløsninger i og mellom byer og tettbygde strøk. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil endre skattleggingen, med mindre skatt på arbeid og mer skatt på forbruk og miljøfiendtlig aktivitet. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle en strategi for å sikre at norsk fornybar energi bidrar til å redusere globale klimautslipp. Herunder å utrede potensialet for å være «svingprodusent» av fornybar energi til resten av Europa, og samtidig sikre kortreist kraft til bærekraftig kraftforedlende industri som leverer produkter til lavutslippssamfunnet i Norge. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker å gi industri og næringsliv best mulige rammebetingelser som kan lette arbeidet med kildesortering og stimulere til gjenbruk. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti Alle nye utbygginger på sokkelen bør i hovedsak baseres på elektrifisering. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet Staten må øke sitt bidrag til en bedre oljevernberedskap, med sikte på å unngå miljøkatastrofer ved uhell. Partiprogram MILJØVERN SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil videreføre og utvide belønningsordningen som stimulerer bykommuner til å innføre restriktive tiltak mot økt biltrafikk og samtidig utvide kollektivtilbudet. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Venstre Grønne avgifter som gir en pris på CO2 er det viktigste virkemiddelet for utslipp som ikke er omfattet av kvotemarkedet. Vi vil derfor øke CO2-avgiften, samtidig som vi vil innføre gode støtteordninger som letter omstillingen for samfunnet. Venstre vil at prinsippet om at forurenser betaler skal være førende. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et totalforsvar tilpasset det totale trusselbildet. Dette omfatter forsvar mot miljøtrusler og hensyn til klimaendringenes konsekvenser for kritisk infrastruktur. Partiprogram FORSVAR MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at norsk nødhjelp og katastroferisikoreduksjon også skal rettes mot forebyggende klimatilpasningstiltak og håndtering av klimarelaterte katastrofer. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å rette FNs avskogingsprogram REDD og «Energi for alle»-programmet Energy+ inn mot reelle kutt i klimagassutslipp, og for at satsingene skal styres lokalt. Partiprogram FN MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en klimalov som lovfester overordnede klimamål og sørger for gradvis reduksjon av nasjonale klimagassutslipp gjennom et karbonbudsjett. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kutte Norges klimagassutslipp med minst 40 % sammenlignet med 1990-nivå innen 2020 og 90 % innen 2050. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil inkludere utslipp av CO₂ i forurensningsloven. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge, i tillegg til å delta i FNs klimaforhandlinger, også arbeider i andre internasjonale fora og bilateralt for å oppnå kutt i klimagassutslipp globalt. Norge skal støtte at klimatiltak globalt håndteres gjennom FNs klimafond. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppgradere FNs miljøprogram til en egen FN-organisasjon, lik Verdens helseorganisasjon, for å skape forutsigbarhet i FNs miljøarbeid. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at støtte til klimatiltak i lavinntektsland i større grad skal komme gjennom FNs klimafond og gjennom teknologioverføring. Slik skal Norge bidra med støtte til utslippskutt og klimatilpasning utover bistandsbudsjettet. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge tar medansvar for det stadig økende antallet mennesker som blir flyktninger på grunn av ulevelige klimaforhold. Norge skal arbeide for at klimaflyktninger får flyktningstatus etter FNs flyktningkonvensjon. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge avstår fra å delta i internasjonale klimakvotesystemer. Så lenge Norge likevel deltar i internasjonale klimakvotesystemer, skal vi arbeide for at disse får et tydelig tak på antall kvoter, og for at taket skal trappes raskt ned. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke avgiften på CO₂-utslipp fra petroleumssektoren til kr 1000 per tonn, og bruke inntektene til utslippsreduserende tiltak også i fastlandsindustrien. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stenge og nedmontere gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad. Gå inn for å avslutte det norske CO₂-fangstprogrammet og overføre satsningen til geotermisk energi, havvind og andre fornybare energikilder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at areal- og ressursforvaltningen skal ta hensyn til pågående klimaendringer, og øke innsatsen for klimatilpasning innen infrastruktur, matproduksjon og generell beredskap. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det norske klimagassregnskapet skal utvides slik at det også viser hvor store utslipp norsk forbruk forårsaker i andre land, til havs og i internasjonalt luftrom. Det må avsettes nødvendige midler til å få fram mest mulig pålitelige beregninger av vår påvirkning på det globale klimaet. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at økologisk bærekraft, ikke økonomisk vekst, skal være det overordnede målet for energipolitikken. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere energieffektivisering, som er den mest miljøvennlige erstatningen for fossil energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en nasjonal plan samt regionale planer for utbygging av ny fornybar energi, inkludert nettutbygging. Planene skal sikre at vi minst når målet i EUs fornybardirektiv og at utbygginger samtidig skjer på de stedene der de vil gjøre minst skade på naturen. Det må settes klare kriterier for hvilken miljøpåvirkning som godtas. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det stilles tydelige og forutsigbare krav til utbygging i områder der kraftutbygging kan tillates. Saksbehandling skal skje etter miljølovverket (naturmangfoldloven), og i tilfeller hvor miljøhensyn settes til side og det gis konsesjon, må myndighetene begrunne dette tydeligere enn i dag. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe kravene til konsesjon for utbygging slik at hensynet til biologisk mangfold og estetiske verdier blir bedre ivaretatt. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forenkle prosedyrer for offentlig saksbehandling av etablering av små private anlegg for miljøvennlig energiproduksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stenge gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad for godt og ikke tillate flere fossilfyrte kraftverk i Norge. Også det norske kullkraftverket på Svalbard må stenges. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil håndheve forbudet mot tomgangskjøring strengere. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette i gang et program for å redusere bilbruken i de mindre byene, og øke andelen bilfrie arealer og gater. Det må bygges flere gang- og sykkelveier og sykkelfelt. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en belønningsordning for fylkeskommuner som utvikler tilpassede og fleksible kollektivtransporttilbud i distriktene, når det påvises at de fører til mindre bilbruk. Partiprogram FYLKER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte produksjon av biogass og utbygging av infrastruktur for levering av raffinert biogass til busstransport, særlig i distriktene der biogass er et aktuelt CO₂-nøytralt alternativ for bussruter. I byene kan også busstrafikken delvis elektrifiseres. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at også ferger og hurtigbåter skal drives med elektrisitet eller biogass der det er mulig, subsidiært med naturgass. Staten må bidra med nødvendig støtte til ombygginger og infrastruktur. Fergestrekninger skal beholdes framfor å bygge undersjøiske tuneller, der den første løsningen er mest miljøvennlig. Partiprogram ELEKTRISITET FERGER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne unntak fra CO₂-avgift innen transportsektoren. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta truslene mot verdens naturmangfold på største alvor og fremme en økologisk bærekraftig ressursutnyttelse både nasjonalt og internasjonalt. Hensynet til naturmangfoldet må gå foran økonomiske og næringsmessige interesser. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lage en nasjonal overordnet plan for å unngå en fragmentert miljøpolitikk der tiltak for naturmangfoldet ser geografiske områder eller enkeltarter isolert. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi høyeste prioritet i forvaltningen til forurensningslovens overordnede prinsipp om at ingen har rett til å forurense, og ikke gi utslippstillatelser som ødelegger miljø og helse. Både forurenser-betaler- og føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven skal legges til grunn for all forvaltning. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Miljøverndepartementets myndighet til å pålegge nødvendige kutt i miljøskadelige utslipp nasjonalt. Partiprogram DEPARTEMENTER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge skal arbeide mer aktivt for globalt forbud mot bromerte flammehemmere og de giftige fluorforbindelsene PFOS/PFOA. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samle ansvaret for regelverket om klassifisering og merking med hensyn tilav miljø- og helsefarlige egenskaper hos én etat. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kapasiteten på miljøovervåkningsområdet, både i departement og underliggende etater. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et statlig finansiert forskningsprogram om miljøgifters cocktail-effekter på helse og miljø. Sprøytemiddelrester i matvarer skal prioriteres. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha sterkere og raskere straffereaksjoner mot ulovlig forurensning, slik at det ikke lønner seg å ta en kalkulert miljørisiko. Partiprogram MILJØVERN STRAFFERETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fase ut og forby bruk av helse- og miljøskadelige stoffer i matvarer og innføre langt bedre innholdsmerking av alle matvarer. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre retten til informasjon etter miljøinformasjonsloven gjeldende ved at forbrukerne gjennom synlig merking får informasjon om plantevernmiddelrester i frukt, grønnsaker og andre vegetabilske produkter. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve dokumentasjon og informasjon om stoffene som benyttes i alle typer varer, slik at forbrukerne kan gjøre informerte valg. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby bruk av helse- og miljøskadelige tilsetningsstoffer da det finnes fullgode ikke-forgiftende naturstoffer som kan erstatte disse. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve en offensiv avfallspolitikk som tar miljøutfordringene på alvor, og som håndhever bestemmelsene i forurensningsloven og naturmangfoldsloven strengt. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at luftkvaliteten i byene må overvåkes nøye og strakstiltak settes inn dersom tålegrensene brytes. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for et forbud mot handleposer av ikke-nedbrytbar plast, samt sterkt redusert bruk av plastemballasje. All emballasje og andre forbruksvarer som kan resirkuleres skal ha merking som anviser korrekt kildesortering. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere kastingen av mat, blant annet ved å opprette matsentraler i alle store byer, revidere datomerkingssystemet og utrede virkemidler for å minske svinnet fra butikker og storkjøkken. Partiprogram MILJØVERN VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en nasjonal plan for klimatilpasning i landbrukssektoren. Regionale utvalg, der bøndene selv er representert, skal styre arbeidsprosessen i klimatilpasningen. Tiltak som foreslås skal finansieres av staten. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi forbrukerne mer informasjonen om animalske produkter, blant annet ved å innføre en merkeordning som opplyser om produksjonsforhold og dyrevelferdstiltak i produksjonsledd og transport. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre og utbre regelverk for miljøsertifisert skogbruk, med vekt på bevaring av biomangfold og landskapsverdier, energibruk, og forbud mot giftsprøyting og kunstgjødsel. Tilskuddsordningene for drift og skogsveibygging må tilpasses dette. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre nasjonale mål for livskvalitet og økologisk bærekraft som supplerer bruttonasjonalproduktet som utviklingsmål for samfunnet, og sette en tidsfrist for å redusere nasjonens økologiske fotavtrykk til bærekraftig nivå. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi Bærekraftdepartementet ansvar for at utviklingsmålene reflekteres i offentlig planlegging og evaluering, i næringslivet og i frivillig sektor. Slike mål må styrkes i selskapslovgivningen, særlig for selskaper med statlig eierskap. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for internasjonale avtaler som fremmer grønn økonomisk politikk. Vi vil utnytte handlingsrommet innen dagens avtaler bedre, arbeide offensivt for å reformere dem, og gå foran når det er hensiktsmessig. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre full resirkulering av materialressurser, ved å lovfeste produsenter og importørers ansvar for hele livsløpet til sine produkter. Dette må ordnes slik at avfallsleveringen blir gratis. Det kan gjøres ved å se på deler av merverdiavgiften som “avfallsgebyr på forskudd”, øke ordinære priser eller med panteordninger. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kravene til produktkvalitet, og utvide garantitiden på varer som kan lages mer holdbare enn i dag. Det skal utredes om merverdiavgiften kan brukes til å premiere holdbarhet og gjenvinnbarhet for alle typer produkter. Partiprogram MERVERDIAVGIFT MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre flere miljødifferensierte satser i skatte- og avgiftspolitikken (grønne skatter), for å styre både forbrukeratferd og næringsutvikling i bærekraftig retning. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle subsidieordninger som har naturskadelige effekter og bidrar til å redusere Norges muligheter til å nå nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe ned olje- og gassnæringen raskt, først og fremst av hensyn til den globale oppvarmingen, men også den krevende situasjonen for annet næringsliv som konkurrerer om arbeidskraft og investeringer. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et nasjonalt bærekraftfond på én milliard kroner, der organisasjoner og bedrifter kan søke midler til å gjennomføre lokale grønne prosjekt. Viktige kriterier skal være at prosjektene er nyskapende og involverer flere lokale aktører. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge ut ladepunkter og hurtigladestasjoner for elbiler over hele landet, og arbeide for standardisering av plugger, både i Norge og andre land. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve at tiltak og strategier i kommunale klimaplaner forankres i politiske vedtak. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at kommunene vurderer behovet for klimatilpasning i sine beredskapsplaner. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til lokalt samarbeid om fornybar energi. Partiprogram ENERGI KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp programmet «Framtidens byer», som avsluttes i 2014, med et omfattende og ambisiøst program for mer klimavennlig og økologisk omstilling i byene. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke naturmangfoldet i byer og tettsteder, blant annet ved å sikre grønne korridorer, og legge til rette for mer dyrking av mat i byområder. Partiprogram MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at alle offentlige institusjoner som har matservering må servere minst 50 prosent økologisk mat innen 2017. Partiprogram HELSEVESEN MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen mot alle former for miljøkriminalitet. Partiprogram MILJØVERN RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned en ny grønn skattekommisjon som skal fremme forslag om grønne skatteskift for å bidra til å nå målene i klimaforliket. Regjeringserklæring MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre gode rammebetingelser for energiintensiv norsk industri. Regjeringserklæring FINANSER INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for at mineralnæringen kan benytte sjødeponi, men stille strenge krav og sikre miljøovervåkning. Regjeringserklæring BERGVERK MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en god CO2-kompensasjonsordning for industrien. Regjeringserklæring AVGIFTER INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til at mer miljøvennlig drivstoff tas i bruk i næringen. Regjeringserklæring MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil søke internasjonalt samarbeid i maritime spørsmål, blant annet for å forbedre miljøkravene for skip. Regjeringserklæring MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre gebyrer og avgifter, slik at miljøvennlig og sikker teknologi og design ikke straffes økonomisk. Regjeringserklæring MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommunene større muligheter til å legge til rette for miljøvennlig reiselivsvirksomhet også innenfor vernede områder. Regjeringserklæring MILJØVERN REISELIVSNÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil praktisere prinsippet om at forurenser betaler i havbruksnæringen. Regjeringserklæring HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge sin politikk på forvalteransvaret og føre-var-prinsippet. Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen ønsker å legge til rette for å bevare landets sterke tradisjoner for jakt, fiske og friluftsliv med utgangspunkt i allemannsretten til fri ferdsel i utmark. Dette hensynet skal balanseres mot behovet for å sikre leveområder for truede dyrearter. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en strategi for biogass. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet med å rydde opp i giftige sedimenter i fjorder, elver, havner og innsjøer, samt begrense spredning av miljøgifter. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en miljømessig trygg og forsvarlig løsning for U-864 utenfor Fedje i Hordaland. Regjeringserklæring HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Norge må ta ansvar for kommende generasjoners livsgrunnlag ved å bidra til internasjonalt forpliktende utslippsavtaler og ved å investere i forskning og utvikling av ny teknologi som kan bidra til å realisere et lavutslippssamfunn. Norge skal være en pådriver i arbeidet for å sette en internasjonal pris på CO2 og effektive, fungerende internasjonale karbonmarkeder. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Norge skal jobbe for å styrke EUs kvotesystem (EU ETS) som virkemiddel for å nå europeiske klimamål etter 2020. Regjeringserklæring EU/EØS MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en ambisiøs nasjonal klimapolitikk med en langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn innen 2050. Regjeringserklæring MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke satsingen på forskning og miljøteknologi. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samle forvaltningen av [regnskogsatsingen] i Miljøverndepartementet. Regjeringserklæring MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke avkastningen fra miljøteknologifondet jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse bredt på å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2, og ha en ambisjon om å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst innen 2020. Regjeringserklæring MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018 og forby bruk av fossil olje i oppvarming i alle bygg fra 2020. Enovas støtteordning til konvertering og utfasing av oljefyr styrkes. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene for å stimulere til en mer moderne og miljøvennlig bilpark. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre avgiftsfordelene for nullutslippsbiler til 2017 og dagens unntak fra veibruksavgift for alternative drivstoff til 2020. Regjeringserklæring MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide krav om at alle nye offentlige kjøretøy, og alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog, benytter lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier dette. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fastsette og fremme en sak om et ambisiøst og kvantifiserbart nasjonalt mål for energieffektivisering, og innføre skattefradrag for ENØK-tiltak i husholdningene. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for landstrøm for ferger og cruiseskip i flere havner. Regjeringserklæring ENERGI FERGER HAVNER MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede en vrakpantordning for norskregistrerte skip. Regjeringserklæring MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling sees i sammenheng. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke fornybar kraftproduksjon i Norge og vurdere tilpasninger i ordningen med el-sertifikater. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på forskning på fornybare energikilder. Regjeringserklæring ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forskningssentrene for fornybar energi (FME-sentrene) og opprette et eget FME-senter for geotermisk energi i tråd med klimaforliket. Regjeringserklæring ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle NORFUNDs investeringer i fornybar energi globalt. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå ENOVAs rolle for å målrette arbeidet bedre, slik at selskapet beholder en sterk rolle innen ENØK i industrien, offentlig sektor og i varmemarkedet. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Det skal etableres en miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til økt nasjonal og internasjonal forskningskompetanse på klima og miljø i nordområdene. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal bidra til utviklingen av et internasjonalt regelverk for mennesker som er på flukt på grunn av klimaendringer. Partiprogram INNVANDRERE MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil iverksette konkrete tiltak som øker kompetanse og kapasitet på miljø i kommunene, og videreutvikle planleggingen for naturmangfold i kommunene. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke økologisk kunnskap om naturens funksjon, status og utviklingstrender, for å se sammenhengen mellom bevaring av natur og ivaretagelse av viktige økosystemtjenester som pollinering, karbonlagring, vannrensing og flomdemping. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre miljøtilstanden og bestrebe et mest mulig naturlig artsmangfold i regulerte vassdrag, samtidig som man hensyn tar vannkraftens reguleringsevne, klimabidrag, verdiskapingspotensial og flomdempingsegenskaper i revisjonen av de gamle vannkraftkonsesjoner. Partiprogram MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at vekst i oppdrettsnæringen ikke kan skje før miljøproblemene i næringen er under kontroll. Partiprogram FISKEOMSETNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeidet knyttet til helhetlig vannforvaltning må sikres tilstrekkelig ressurser og prioritering slik at miljømålene i Vannforskriften nås. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak. Petroleumsfrie soner bør også opprettes i spesielt sårbare og kystnære deler av Barentshavet. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at leting og utvinning på nye olje- og gassfelt felt, spesielt i nord, ikke skal inkludere spesielt sårbare og verdifulle områder hvor risikoen ved oljeutvinning er for stor. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ivareta økosystemene og naturkvalitetene i Arktis. Partiprogram MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen mot marin forsøpling både i form av skjerpede krav og systematisk opprydning. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for at miljøgifter ikke slippes ut i naturen. Bruk av miljøgifter i produkt og prosesser må minimalisere. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp Miljøgiftutvalgets rapport, der det foreslås 18 tiltak for et giftfritt Norge. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at utslipp og bruk av kjemikalier som er en alvorlig trussel mot helse og miljø kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at Norge må følge opp de internasjonale avtalene vi har skrevet under på når det gjelder utslipp til luft og vann. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke arbeidet med å kartlegge og rydde opp i gamle miljøgiftutslipp. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle bør ha krav på å få vite om produkt eller tjenester inneholder miljøgifter eller helseskadelige stoff. Partiprogram MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til en ny nasjonal handlingsplan mot støy. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha sterkere tiltak for å sikre luftkvalitet rundt de store byene, slik som bilfrie soner, avgifter som demper bilbruk, restriktiv parkeringspolitikk, lavutslippssoner og miljøfartsgrenser. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre ordningene for innsamling av spesialavfall ytterligere, blant annet gjennom at det skal etableres flere miljøstasjoner. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre effektiv gjenvinning og resirkulering av kildesortert materiale, og at avfall utnyttes på en økonomisk og miljøvennlig måte. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre panteordninger på flere produkter slik som campingvogner, fritidsbåter, mobiltelefoner, gassflasker og lignende. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for reduksjon av matavfall fra dagligvarebransjen og husholdninger. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede en returordning i samarbeid med fiskerinæringen for linebruk, teiner, fiskekar og andre redskaper av sammensatte materialer. Det må stilles krav om at nye teiner og garn har mekanismer som forhindrer langs tids «spøkelsesfiske» hvis de mistes. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det systematisk arbeides med å kartlegge kortsiktige og langsiktige konsekvenser, slik at det kan settes inn avbøtende tiltak. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kvaliteten i det norske klima- og skoginitiativet ved å ta initiativ til en bred og uavhengig vurdering av effekten på utslipp og utviklingspolitiske mål. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp Parisavtalen og sikre at Norge gjennomfører tiltak som reduserer klimagassutslippene i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for å realisere Norges mål om 40% klimakutt innen 2030. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2050. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen for utvikling av nye fornybare energikilder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av petroleumsskattereglene ut fra hensynet til miljø og samfunnsøkonomisk effektivitet og vurdere endringer i lys av dette. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha gode rammer for forskning, utvikling, utprøving og kommersialisering av ny fornybar energiteknologi. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode støtteordninger til konvertering av fossil energibruk i husholdninger som oppfølging av det vedtatte forbudet mot oljefyring i husholdninger som trer i kraft i 2020. Partiprogram BOLIGSAKER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke CO2-avgiften og utvikle støtteordninger som gjør det lønnsomt å utvikle og ta i bruk energisparende teknologi. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke et grønt skatteskift som gjør det billigere å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen og dyrere å velge forurensende løsninger. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en ny miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter, etter modell av NOx-fondet. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil drive en næringspolitikk som støtter opp om grønne klynger, for eksempel innen prosessindustrien og maritim sektor. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, med et mål om opptrapping til 1 milliard kroner. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre flere miljødifferensierte satser i skatte- og avgiftspolitikken. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utredes å innføre GPS-basert (GNSS) prising av tyngre kjøretøy slik det er foreslått av den grønne skattekommisjonen. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke CO2-avgiften på flydrivstoff og jobbe for en avgift på internasjonal luftfart. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne subsidier og skatteutgifter med negativ miljøvirkning. Partiprogram MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi Statens Pensjonsfond Utland nye muligheter til å øke sin eksponering mot det voksende markedet for produkter, prosesser og prosjekter som danner grunnlaget for et grønt skifte til fornybarsamfunnet. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff med norsk skog som råstoff så lenge dette kan gjøres på en miljømessig forsvarlig måte. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode rammevilkår og fjerne flaskehalser som hindrer utbygging av grønne datasentre i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for reduserte utslipp fra olje- og gassvirksomheter på norsk sokkel gjennom økt bruk av kraft fra land og strenge miljøkrav. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil realisere et fullskala demonstrasjonsanlegg for CCS i Norge innen 2020, og avklare alle rammebetingelsene som trengs for at selskapene skal kunne gjøre investeringsbeslutning. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke gi nye tillatelser til bygging av eller forlengelse av nåværende konsesjoner for gasskraftverk uten håndtering av CO2 (CCS). Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rammebetingelsene og forutsigbarheten for verdens grønneste prosessindustri ved å frede CO2-kompensasjonsordningen frem til 2020. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en støtteordning for bruk av biobaserte reduksjonsmidler innen prosessindustri. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for omlegging til CO2-nøytralt drivstoff og økt bruk av hybrid-, hydrogen- og elbiler og plug-in hybridbiler. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge ut infrastrukturen for nullutslippsbiler raskere, slik som hydrogenstasjoner for hydrogen-biler, ladestasjoner for elbiler og biostasjoner for bio-biler. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for internasjonale avtaler som pålegger bilfabrikantene at alle nye biler skal være basert på nullutslippsteknologi, i det minste på korte strekninger. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle nye offentlige personbiler skal være miljøvennlige biler. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om lav- og nullutslippsteknologi i alle transportanbud hvor det er mulig, for å stimulere til de mest miljøvennlige løsningene på de aktuelle strekningene. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta i bruk batteridrevne ferger der dette er mulig. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere norske FoU miljø og norsk industri til å utvikle klimavennlig sjøtransport for persontrafikk og gods. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre privatboliger, næringsbygg og offentlige bygninger mer miljø- og klimavennlige gjennom fremtidsrettede miljøkrav og gode støtteordninger. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at det bygges flere plusshus, og at nettleverandører av strøm skal ha en plikt til å ta imot overskuddsstrøm fra plusskunder. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi økte midler til kompetansehevingsprogrammer som for eksempel Lavenergiprogrammet. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at det offentlige som en stor utbygger går foran ved å stille strenge energikrav til sine byggeprosjekter. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil iverksette tiltak som reduserer klimagassutslippene fra jordbruket. Partiprogram JORDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at myndighetene og industrien må samarbeide for å bidra til løsning av miljø- og klimautfordringene. Frivillige avtaler mellom myndigheter og industrien bør prøves som virkemiddel når nye tiltak iverksettes. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det etableres et eget klimatiltaksfond som bygges opp ved omdisponering av CO2-avgiften offshore for å utløse nasjonale tiltak for utslippsreduksjoner som har en pris som overstiger kvotekostnaden. Partiprogram AVGIFTER INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til et samspill mellom myndigheter og industrien for å utvikle løsninger for CO2-rensing og -lagring. Norsk industri har teknologisk og industriell kompetanse til å levere løsninger for ny fornybar energi. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en strategi for økt grovfôrbasert kjøttproduksjon og utnyttelse av gjengrodd bygdenært kulturlandskap. Partiprogram KULTURVERN LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil det må være særlige ordninger som gir insentiver for økt produksjon og bruk av økologisk produsert mat. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha strenge miljøkrav for å hindre avrenning til vassdrag. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for å kunne kombinere verneinteresser med bærekraftig landbruksdrift. Staten skal være positiv til frivillige og langsiktige verne- og skjøtselsavtaler som både sikrer vern av områder og langsiktig økonomi for gården. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere arbeidet med at våre husdyr i størst mulig grad skal fôres med norsk fôr, for å redusere behovet for importert soya. Partiprogram HUSDYR MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en forsvarlig og langsiktig bærekraftig forvaltning av fiskeressursene. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en internasjonal aksept for økologisk bærekraftig fangst av sjøpattedyr. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal lønne seg å velge null- og lavutslippsbiler fremfor mer forurensende biler. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at produksjon av bærekraftig biodrivstoff til norsk luftfart intensiveres. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta miljøhensyn i all transportplanlegging. Det er særlig viktig å unngå negativ påvirkning på naturmiljø, få redusert støyproblemene og stille krav om miljøvennlig teknologi og drivstoff. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke vrakpanten for å stimulere til utbytting av en del av de gamle bilene. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde de unike norske rammevilkårene for elbiler til 2025 eller til det tidspunktet der det er 30 prosent ladbare motorvogner på norske veier. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for et godt utbygd nettverk med ladestasjoner, herunder hurtigladestasjoner som gjør det mulig å bruke ladbare biler også på lengre turer. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at staten gir kommunene rammer som gjør det mulig å begrense problemer med forurenset byluft. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere befolkningstette byregioner til å ta i bruk prismekanismer for å få bedre luftkvalitet og økt kollektivandel. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for og stille krav om «grønne avganger og landinger» på flyplassene, dvs. at innflyging og take-off gjøres så drivstoffbesparende som mulig. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om at båter som ligger i havner nær bosetting, benytter landstrøm i stedet for aggregater/motorer der dette er mulig. Partiprogram HAVNER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at nye anbud på fergesamband skal kreve nullutslippsferger etter 2025. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at miljøhensyn skal danne grunnlaget for byutvikling og transportløsninger i byene. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle belønningsordningen og legge til rette for miljøvennlig drivstoff. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte bypakker med tiltak for å redusere biltrafikken. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å utvide bruken av biogass og annet miljøvennlig drivstoff i kollektivtransporten. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre klimabudsjettering der klimaeffektene av ulike tiltak regjeringen ønsker å iverksette må synliggjøres. Partiprogram MILJØVERN REGJERINGEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land, med en målsetting om samlet investeringsramme på minimum 20 milliarder kroner, og på sikt minst én prosent av hele pensjonsfondet. Investeringer gjennom dette programmet skal ikke regnes inn som en del av bistandsprosenten. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil doble investeringsrammene for SPUs miljørelaterte investeringsmandater. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlige produkter med tanke på produksjon, emballasje og gjenvinningsmuligheter. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomgå hvor godt ordningen for datomerking av matvareprodukter fungerer med tanke på å redusere mengden mat som kastes hvert år. Partiprogram MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et forbud for dagligvarebransjen mot å kaste spiselig mat, og pålegge å gi spiselig, men ikke-salgbar mat til matsentraler og lignende. Partiprogram MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for bevisste valg knyttet til forbruk, og på den måten ta tydelig avstand fra «bruk-og-kast»-tankegangen. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at all lovpålagt informasjon om kjemikalier i forbrukerprodukter og tilsetningsstoffer i mat må offentliggjøres på Internett. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at avgiftssystemet må rettes mer inn mot forbruk, slik at enpersonshusholdninger ikke må betale uforholdsmessig mye og at miljøvennlig adferd samtidig premieres. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at det opprettes en ordning med en henvisning på produkter, som gjør at forbrukerne kan få informasjon om produktinnhold, leverandørkjeden og etiske forhold. Partiprogram FORBRUKERSAKER MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for en norsk investeringspolitikk basert på en tredelt bunnlinje hvor respekt for menneskerettighetene og miljøet sidestilles med finansielle mål. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden til utvikling av bærekraftig og konkurransedyktig landbruksproduksjon samt klimatilpasning av landbruk i utviklingsland. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gradvis fase ut SPUs investeringer i selskaper som har sin hovedvirksomhet innen sterkt forurensende ikke-fornybar energi, som kull, olje eller gass. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norfund som utgangspunkt ikke skal investere i ikke-fornybar energi, som kull, olje eller gass. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til etablering av utviklingsprogrammer for verdenshavene og kystområdene, og for våtmarker, i samarbeid med relevante internasjonale institusjoner. Partiprogram HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil doble investeringsrammene for Statens Pensjonsfond Utlands miljørelaterte investeringsmandater, åpne for investeringer i unotert infrastruktur innen fornybar energi og fase ut SPUs investeringer i selskap som får mesteparten av sine inntekter fra kull, olje og gass. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi bistand til å tilrettelegge for investeringer i fornybar energi i utviklingsland og til bevare regnskog, som tillegg til den prosenten av vår samlede inntekt (BNI) som skal gå til annen fattigdomsrettet bistand. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal støtte opp under Det grønne klimafondet (GCF) som det internasjonale samfunnets hovedkanal for klimafinansiering. Partiprogram MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at rapportering på̊ næringsutvikling må̊ inkludere bred, ikke-finansiell rapportering, inkludert hvordan selskapenes virksomhet bygger opp under menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forebygge flukt og migrasjon relatert til klima og naturkatastrofer ved å prioritere forebyggende tiltak og klimatilpasning på̊ regionalt, nasjonalt og lokalt nivå̊ i sårbare stater som del av den humanitære innsatsen. Partiprogram INNVANDRERE MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at en åpning for skipsfart mellom Asia og Europa i Arktis følges opp med tilstrekkelig beredskap for å ivareta miljø og sikkerhet i området. Partiprogram MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en forsvarlig utnytting av naturressursene i Arktis og verne de mest sårbare områdene gjennom petroleumsfrie soner. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til mer effektiv produksjon og uttak av fornybar biomasse fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk innenfor bærekraftige rammer. Partiprogram FISKERIER INDUSTRI JORDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil støtte forskningssentre som fremmer utvikling av bioprodukter. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stille strenge, men objektive veterinærfaglige og miljømessige krav til oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha et aktivt skogbruk med økt hogst, og vil bruke skogen som et positivt bidrag i klimaregnskapet gjennom hogst, planting, gjødsling av skog, plantetetthet og planting på nye arealer. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en forvalting av skogen som gir aktiv bruk og økt avvirkning. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en klimapolitikk som hindrer karbonlekkasje og fremmer innovasjon. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere miljøbyråkratiet rundt skogbruket. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til fornying av flåten ved å forbedre vrakpantordning til også å gjelde offshorenæringen. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil snarest mulig ha på plass et regelverk knyttet til bruk, transport og bunkring av LNG (flytende naturgass) slik at næringens behov for konvertering fra tyngre brensel som diesel og fyringsolje ikke forsinkes. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil reversere fordyrende detaljkrav til universell utforming, byggemåte og energikrav knyttet til nybygg. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut mer miljøvennlig vannkraft og forenkle konsesjonsbehandlingen. Partiprogram MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at miljøavgifter i størst mulig grad øremerkes miljøtiltak. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til bredere forskning og åpen, kritisk debatt rundt årsaker til, og omfanget av, klimaendringer. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for en rasjonell, miljøvennlig og effektiv håndtering av avfall fra husholdninger og bedrifter. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil konkurransestimulere avfallssektoren. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha differensierte avfallsgebyrer. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at norske myndigheter bør stimulere til grønnere teknologi for avgassreduksjon innen all sjøtransport i norsk farvann. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for ordninger som gir større bruk av gass og annen energiteknologi for kollektivtransport, spesielt i byene. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha et skatte- og avgiftssystem som stimulerer til arbeid og verdiskaping, styrker norske bedrifter og bidrar til rettferdig fordeling og et bedre miljø. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke bruken av klima- og miljøavgifter slik at forurenser betaler. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for investeringer i grønne datasentra. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp Paris-avtalen. Partiprogram MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe internasjonalt for kutt i subsidier til forbruk av fossilt brennstoff og for en global prising av CO2. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp regnskogsatsingen (REDD+). Inngå avtaler om vern av regnskog med flere land Norge har et tett samarbeid med. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal ta et sterkt lederskap på finansiering av klimatiltak og klimatilpasning i utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være karbonnøytralt i 2030. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at kvoteprisen i EUs kvotesystem utvikles slik at kvotesystemet bidrar både med utslippsreduksjoner og teknologiutvikling. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke handlingsrommet i EØS til å fremme klimavennlige investeringer. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til arbeidet for å redusere klimagassutslipp fra internasjonal luftfart og skipsfart. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette arbeidet for å kutte kortlivede klimagasser med særlig vekt på konsekvenser for nordområdene. Partiprogram MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en klimalov som overordnet styringsinstrument i klimapolitikken. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at disse industrimiljøene kan satse mer på tiltak og teknologiutvikling som bidrar til utslippsreduksjoner. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp Paris-avtalen i samarbeid med EU, ved 43 prosent kutt i kvotepliktig sektor og 40 prosent kutt i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en utredning av Norges karbonrisiko. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en klimalov som regulerer hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom Storting og regjering på klimaområdet, og hvor utslippsforpliktelsene blir førende. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kutte klimagassutslippene ved å satse på fyllestasjoner for nullutslippskjøretøy, biodrivstoff, landstrøm og elektrifisering av fergeflåten, og karbonfangst og –lagring. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Enova i sitt mandat skal legge til rette for å redusere klimagassutslippene i Norge. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke Enova ved å øke fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging til 100 milliarder kroner, og vurdere krav om teknologiutvikling i Norge. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til at nye og eksisterende bygg reduserer sitt energiforbruk. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt bruk av fornybare materialer som klimatiltak i byggevirksomhet. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil belønne kommuner som kutter betydelig i sine klimagassutslipp med tilskudd til flere miljøtiltak. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at innkjøp og kontraktstildeling brukes til å fremme energieffektivitet, klima og miljøhensyn i virksomheten. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til etablering av flere bildelingsløsninger og gjøre tilgjengelig biloppstillingsplasser for bildeling nær knutepunkter og i nye, større bolig- og næringsprosjekter. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sette fart i utviklingen av en sirkulær økonomi av hensyn til miljøet og fordi det vil gi opphav til nye næringer og arbeidsplasser. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge mer vekt på sektorovergripende tiltak som tar utgangspunkt i sammenhengene mellom sunn og bærekraftig matproduksjon, folkehelsegevinster og reduksjon av klimautslipp. Partiprogram FOLKEHELSE LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til mer gjenbruk og ressurseffektivitet. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav til mer miljøvennlig produktdesign og materialbruk, reparasjon og økt kapasitetsutnyttelse. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede muligheten for å begrense mengden plast i forbruksprodukter. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke målet for materialgjenvinning og ombruk. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det attraktivt for næringslivet å velge klimavennlige løsninger. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen og fremme tiltak for å redusere bruken av mikroplast. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvide panteordningen til også å omfatte elektronikk og andre emballasjekrevende forbruksvarer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre fullstendig kildesortering for matsortering og plast i alle storbyer, slik at matavfall i større grad kan utnyttes i produksjon av biogass. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere bedre garantiordninger for å sikre lengre levetid på produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke bruk av råvarer som stammer fra gjenvinning av avfall. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke muligheter for norsk gjenvinningsindustri og teknologileverandører ved økt materialgjenvinning. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for en felles europeisk panteordning. Partiprogram EU/EØS FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tverrfaglig forskning innenfor bærekraft, klima og helse. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille skjerpede krav til utslipp, innhold, merking og informasjon når det gjelder forbruksprodukter. Partiprogram FORBRUKERSAKER HELSEVESEN MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil endre konkurranseloven for å skape incentiver for et mer bærekraftig forbruk. Partiprogram MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at staten i en periode skal bidra med midler til et program for å realisere null- og lavutslippsløsninger på fergestrekningene. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at nybilsalget i 2025 skal være basert på nullutslippskjøretøy. Hvis den teknologiske utviklingen tillater det, bør dette skje raskere. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det etableres et landsdekkende nett av fyllestasjoner for nullutslippsbiler, og at avgiftssystemet fortsatt brukes aktivt for å stimulere til kjøp og bruk av klimavennlige biler. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette et eget CO2-fond for transport i næringslivet slik at transportørene kompenseres for eventuelle merkostnader ved kjøp av nye lastebiler, busser, og skip. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil trappe opp omsetningskravet for bærekraftig biodrivstoff til 40 prosent innen 2030. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til en bærekraftig industriell verdikjede for biodrivstoff basert på norsk skog. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et lav- og nullutslippsprogram for fergeflåten. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere landstrøm i de største havnene innen 2030. Partiprogram ELEKTRISITET HAVNER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at kollektivtrafikken i 2020 som hovedregel benytter null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff. Anbud før 2020 skal ha krav om reduserte utslipp. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for teknologiutvikling som reduserer klimagassutslipp i partnerskap med industrien. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en bred og sterk bioøkonomisk satsing, der vi videreutvikler eksisterende kompetansemiljøer og utvikler nye verdikjeder, klynger av bedrifter og forskningsmiljøer. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede mulighetene og, hvis mulig, legge til rette for at norsk sokkel kan bli et europeisk lager for CO2. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det kuttes utslipp i fastlandsindustrien og petroleumssektoren, blant annet gjennom et program for fullskala karbonfangst. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke kompetanse fra petroleumssektoren til å satse på havbasert fornybar energi og karbonlagring. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv næringspolitikk, som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og klimavennlig næringsliv. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre CO2-kompenasjonsordningen etter 2020. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon og hvordan dette samsvarer med den fysiske leveransen av kraft. Partiprogram ENERGI FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere en strategisk satsing for å knytte sammen design, merkevare og miljøvennlig produksjon. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til tettere kobling mellom design- og merkevaredrevet industri og råvareindustrien i Norge. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke mineralforvaltningen for å kunne ivareta framtidens miljøkrav, samiske rettigheter og veilede kommunene. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN SAMER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil det skal gjennomføres konsekvensutredning om alternative deponiområder før sjødeponi vurderes/tas i bruk. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille økte krav til innovasjon og bærekraftige løsninger i offentlige anbud. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke avgiftspolitikken aktivt for å stimulere til klimavennlige valg og dermed styrke hjemmemarkedet for klimavennlig teknologi. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette arbeidet for å styrke internasjonale avtaler og konvensjoner for bærekraftig bruk av naturressursene og for beskyttelse av det marine miljø. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til bedre utnyttelse av restråstoffet med mål om at råstoff, inkludert bi-fangst, tas vare på og kan gi grunnlag for nye produkter i bioøkonomien. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle den maritime industrien og gjøre skipsflåten mer klimavennlig ved å styrke miljøteknologiordningen og Enova. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil dekke deler av merkostnader ved bruk av grønn teknologi i ferjeanbud i en overgangsperiode. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til etablering av internasjonal regulering for autonom skipsfart og strengere miljøkrav. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at miljøhensyn og hensynet til andre næringer ivaretas ved utbygging av vindkraft til havs. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for økt kunnskap om konsekvensene av klimaendringer og havforsuring på det marine miljø. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for bedre beskyttelse av korallrev og andre marine naturtyper. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere miljø- og klimagassutslipp fra fiskeri- og nærskipstrafikken. Partiprogram FERGER FISKERIER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke internasjonale avtaler for å redusere miljøutslipp fra internasjonal skipstrafikk. Partiprogram MILJØVERN SJØFART TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om at ulike alternativer for deponiløsning konsekvensutredes, slik at alle relevante faglige vurderinger legges frem før beslutning tas. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp årlige opprenskingstokter langs kysten og i norske farvann. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere utslippene av klimagasser fra norsk landbruk. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på klyngene innenfor den grønne bioøkonomien, inkludert forskning, utvikling og kommersialisering. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil få på plass en helhetlig plan med klare mål for økologisk landbruk. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke innsatsen mot matkasting gjennom samarbeid med matbransjen, etablering av matsentraler, informasjonsarbeid og starte arbeidet med hensiktsmessig lovgivning (matkastelov) for å sikre at butikker og restauranter ikke kaster spisbar mat men bl.a distribuerer dette til samfunnsmessige formål. Partiprogram MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en sterkere satsing på å utnytte biobaserte ressurser fra jord, skog og hav, blant annet ved å videreutvikle eksisterende kompetansemiljøer og ved å legge til rette for nye klynger av bedrifter og forskningsmiljøer. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle rammebetingelser og tiltak som fremmer økt bruk av fornybare ressurser. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke norske kompetansemiljøer som ligger i front på å utnytte biobaserte ressurser. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke utdanningsløpet ved universiteter/høyskoler innen biobaserte næringer. Partiprogram HØYERE UTDANNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte forskning og innovasjon for utvikling av nye produkter og lønnsomme verdikjeder basert på bioråstoff. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere produksjonskontrakter for produksjon av bærekraftig drivstoff i Norge. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette verdiskapingsprogrammer der virkemiddelapparatet jobber på tvers mot målrettede bioøkonomisatsinger. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke fornybare industrier. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til teknologioverføring fra offshoresektoren, slik at Norge kan ta større industrielle posisjoner internasjonalt innen fornybar energi og klimavennlige løsninger. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke Enovas fond for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging til 100 millarder kroner. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å etablere et demonstrasjonsprosjekt for havbasert fornybar teknologi. Partiprogram ENERGI HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Statkraft skal kunne ta en større rolle i utviklingen av fornybar energi nasjonalt og internasjonalt gjennom en aktiv og forutsigbar eierskapspolitikk. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Statkraft bidrar til at norske leverandørbedrifter kan ta en større del i en internasjonal fornybar satsing. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Statkraft skal ha mulighet til sterkere internasjonal satsing i samarbeid med andre selskaper. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge føre-var prinsippet til grunn og stille strenge krav til miljø og sikkerhet. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille strenge krav til at norsk olje- og gassvirksomhet ytterligere reduserer utslippene fra egen virksomhet. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et program for lavutslippsteknologi for olje- og gassektoren i samarbeid med næringen. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om at installasjoner med lang levetid, som dekker sitt kraftbehov med fossil energi uten CCS, kontinuerlig skal vurdere om kraftbehovet kan dekkes på en klimavennlig måte. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være fremst i verden i utvikling av karbonfangst og -lagring. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille strengere krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til smartere, mer effektive og mer miljøvennlige løsninger som skal bidra til lavere klimagassutslipp, omstilling og bedre helse, miljø og sikkerhet i næringen. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at byggenæringen skal ta en ledende rolle i utvikling av energi- og klimavennlige løsninger. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at langt flere strekninger drives med nullutslippsferger innen 2030. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et større forsknings- og teknologiprogram for å utvikle null-og lavutslippsløsninger i maritim sektor. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at LNG (flytende naturgass) blir mer tilgjengelig for skipsfarten. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det mer attraktivt å investere i miljøvennlige skip. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en luftfartspolitikk som tar vare på arbeidstakernes rettigheter, og som stimulerer til en rask utvikling av ny teknologi og innføring av fornybart drivstoff. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke klimavennligheten i luftfarten. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra med insentiver for rask innfasing av bærekraftig biodrivstoff. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at EU får et lovverk for luftfarten som gir insentiver for å kutte CO2-utslipp og sørger for at europeiske selskaper er konkurransedyktige. Partiprogram EU/EØS LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke natur- og miljøkompetanse i norske kommuner. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil [at] initiativet for ren energi skal videreutvikles og integreres i klimasatsningen i utviklingsbistanden. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for en konsekvent suverenitetshevdelse og miljøovervåkning i nordområdene blant annet gjennom Kystvakten og Forsvarets nærvær og overvåkning, og imøtekomme fremtidens beredskaps- og sikkerhetsbehov i Arktis. Partiprogram FORSVAR MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at flere industriarbeidsplasser i nord utvikles i grønne næringer. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at Arktisk råd utvikles videre, med fokus på bærekraftig næringsvirksomhet, sterkere lokal og regional innflytelse, en mer aktiv rolle i å møte klimautfordringene, og et økt engasjement knyttet til havrommet. Partiprogram MILJØVERN NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre biologisk mangfold. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe forurensning og miljøgifter. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil skaffe og spre mer kunnskap om miljø. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for en statlig og regional kvalitetssikring av arealbruken gjennom veiledning, innsigelser og klage. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ferdigstille et økologisk grunnkart for Norge med verdisetting av naturtyper, arter og landskapstyper innen utgangen av 2025. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at fjellstyrene skal sikres en statlig grunnfinansiering slik at de kan opprettholde nødvendig kompetanse og kapasitet for å videreføre og styrke dette arbeidet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at Norge følger opp de internasjonale avtalene om utslipp til luft og vann som vi har skrevet under på. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at miljøgifter ikke slippes ut i naturen og at gamle miljøgiftutslipp kartlegges og ryddes opp i. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere forurensning fra svevestøv ved å innføre lokale restriksjoner på biltrafikken. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utskiftning til rentbrennende vedovner og pelletskaminer og øke kunnskapen om riktig fyring. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil i samarbeid med idretten fase ut fluor i skismøring fordi fluorstoffet PFOA. Partiprogram FORURENSNING IDRETT MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp støtten som går til å rydde norske strender for plastavfall og til å fiske avfall fra havoverflaten samt øke bevilgningene til forskning rundt marin forsøpling. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk ny teknologi for opprydding og rensing av plast i havet. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil rydde opp i massene på sjøbunnen i havne- og fjordområder som er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil totalforby sjødeponi av gruveavfall og avslutte eksisterende deponier. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby utskiftning av ballastvann i sårbare områder og kreve rensing. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle en marin renovasjonstjeneste. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre utvikling av en bærekraftig havbruksnæring som tar vare på miljøet i havet, uten at havet får tilført for mye næringssalter, organisk materiale og legemidler. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en plastavgift for all plast som ikke er bioplast eller er resirkulert. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje, samt utvikle det nordiske samarbeidet om pant. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot miljøskadelige produkter som tynne handleposer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil fase ut bruken av gummigranulat i kunstgressbaner. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre gratis plastretur for private og foreninger etter strandrydding. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at Norge kan bidra med sin maritime kompetanse til å få hentet opp søppel i fra havbunnen, slik at det kan bli resirkulert. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil verne 10 % av alle naturtyper. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil verne 7 % av naturverdiene. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil verne de delene av kyst- og havområder som har særskilt verneverdi. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gå inn for en supplerende nasjonalparkplan innen 2020, med forslag til nye nasjonalparker som kan sikre at et representativt utvalg av norsk natur blir vernet som nasjonalparker. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil verne naturtyper og økosystemer som ikke vernes godt nok i dag. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil skjøtte vernede områder på en bedre måte. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere midler til frivillig vern av skog slik at man oppnår større sammenhengende verneområder og vern av et representativt utvalg av naturtyper. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede om staten skal ta over ansvaret for beredskapstiltak i natur/friluftsområder med masseturisme. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en plan for marine verneområder med mål om at 10 % av havområdene innenfor territorialgrensen og omfattende områder utenfor skal vernes. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre varig vern mot petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder inkludert i og ved iskanten og polarfronten, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten og kystnære områder av Finnmark. Partiprogram ENERGI FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil stoppe nedgangen i arealer med inngrepsfri natur og snu det til en økning raskest mulig. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha som mål at minst 15 % av forringede økosystemer skal restaureres innen 2025. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil reetablere sammenhengende inngrepsfrie naturområder som er viktige for å gjenopprette store sammenhengende trekkruter for villreinen. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN REINDRIFT STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil hindre nye, fremmede arter i å etablere seg i Norge. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide verneplanen for vernede vassdrag. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at områder som er tilknyttet vernede vassdrag ikke bygges ut. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide en verneplan for kystnær vassdragsnatur. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at EUs vanndirektiv implementeres på en god måte gjennom mindre bruk av unntak og utsettelse av miljømål for god vannkvalitet. Partiprogram ENERGI EU/EØS MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil bevare kysttorsken i Skagerrak og Ytre Oslofjord for fremtidige generasjoner. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre midlertidig fredning i gytefjorder og områder for kysttorsk langs kysten fra og med Østfold til og med Telemark. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere begrensinger i lysfiske, bunnfiske og garnfiske i Oslofjorden/indre Skagerak i samarbeid med fiskerinæringen. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre lokale fiskeoppsynsmenn underlagt Fiskeridirektoratet etter modell av Statens naturoppsyn. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en informasjonskampanje rettet mot fritidsfiskere om situasjonen for kysttorskbestanden og om regler for blant annet minstemål, redskap og merking. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil inkludere langt flere arter som prioriterte arter og innføre flere utvalgte naturtyper. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne svartelistede arter. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugler. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre EUs habitatdirektiv. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke de statlige bevilgningene til vern av truede arter. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en felles nordisk forvaltningsplan som sikrer rovdyrenes langsiktige overlevelse både i Norge og Norden, videreføre ulvesonen og øke bestandsmålet på samtlige rovviltarter basert på faglige anbefalinger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere økonomisk for å redusere sauehold i områder der ulven yngler. Partiprogram FINANSER LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil fremme annen næring i områder der ulven yngler [enn sauehold]. Partiprogram FINANSER LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil evaluere dagens rovviltnemnder. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig for Mattilsynet å omplassere eller videreselge dyr som er tatt i forvaring som følge av brudd på dyrevelferdsloven. Partiprogram HUSDYR MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot pelsdyroppdrett og import av pels. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette dyrepoliti i alle politidistrikt, og styrke Økokrims evne til å effektivisere og koordinere politiets innsats mot grov dyrekriminalitet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe utvikling av antibiotikaresistens hos bakterier som gir sjukdom hos mennesker og dyr. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN MILJØVERN NATURVERN SYKDOMMER
2017-2021 Venstre Venstre vil forby videre avl og bruk av dyr som er avlet frem med sterkt unaturlige og skadelige egenskaper. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede merkeordning for å opplyse forbrukerne om varer er produsert på en dyrevennlig måte. Partiprogram HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strengere krav til dyrevelferden i dyrebutikker. Partiprogram HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stramme inn regelverk rundt transportering av dyr, innføre mobile slakterier og kurs i dyrevelferd for transportører. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil klargjøre straffeloven slik at dyr har egenverdi jfr. dyrevelferdsloven, og at vold mot dyr er mer alvorlig enn skadeverk mot annen eiendom. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at tilstanden for villaksen er god eller svært god i alle vassdrag. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil minimere problemet med rømming og lakselus fra oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre nasjonale laksefjorder fra aktivitet som ødelegger villaksen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil være en pådriver for et ambisiøst og forpliktende internasjonalt samarbeid på miljøområdet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at internasjonale avtaler og regelverk gir rammebetingelser som ikke svekker den nasjonale miljøvernpolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til bærekraftig utvikling og bedring av miljøtilstanden i våre nærområder og i utviklingslandene gjennom integrering av miljøvern i utviklingspolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at forurenser skal betale. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal lønne seg å velge grønt. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et grønt skatteskifte der skatt og avgifter på arbeid og verdiskaping reduseres, mens skatt og avgift på utslipp og bruk av naturressurser øker. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige anskaffelser skal være grønne. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil at all planlegging og investeringer skal ta utgangspunkt i at Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2050. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle nye forslag skal inkludere en vurdering av CO2-effekter der det er relevant. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at forskning skal vris fra det fossile til det grønne. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke det statlige investeringsselskapet Norsk Fornybar AS til å investere i teknologiske pilotprosjekter som bidrar til reduksjon av klimautslipp og gjør det mulig å konvertere fra fossil til fornybar energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil erstatte grønne sertifikater med en ny støtteordning som kan sikre konvertering til utslippsfrie energibærere som elektrisitet, hydrogen o.l. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at linjeføring av energi på land gjøres på en skånsom måte for å unngå konflikter med naturvernhensyn og reiseliv. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke Enova til å erstatte fossil energi med fornybar energi og oppnå kutt i klimagassutslipp. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forsking og utvikling av hydrogenproduksjon slik at denne blir mer energieffektiv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede modeller for redusert el-avgift for hydrogenproduksjon. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bidra til en utslippsfri kraftforsyning i det europeiske nærområdet og utarbeide en strategi for å fremme norsk eksport av fornybar energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bygge flere utlandskabler for å øke overføringskapasiteten for fleksibel energi til Europa. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil modernisere og oppgradere eksisterende vannkraftverk fremfor å sette i gang nye, større utbygginger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at nye kraftutbygginger skjer i allerede utbygde områder og ikke i verdifulle naturområder. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil at miljøvurderinger i konsesjonsbehandlingen av nye vassdragsprosjekter i vassdrag som ikke er vernet må styrkes for å sikre at naturverdier blir forsvarlig kartlagt. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle eksisterende/gamle vannkraftkonsesjoner og vassdragsreglement gjennomgås for å sikre Vanndirektivets krav om god økologisk tilstand i vassdraget. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å øke skjermingsfradraget (friinntekt) i grunnrentebeskatningen av vannkraftverk, for å sikre bedre lønnsomhet for fornybar kraftproduksjon. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en utjevning av linje- og nettkostnader. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal redusere energibruken i bygningsmassen med 10 TW innen 2030 gjennom energieffektivisering. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at støtten til energisparing bør økes, og støtten for energisparing per energienhet bør være minst like stor som for energiproduksjon. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at minst en tredjedel av 10 TWh på reduksjonen av energibruken skal nås gjennom energieffektivisering i boliger. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede hvilken rolle distribuert energiproduksjon skal ha i oppfyllelsen av nullenergistandarden. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke skattefordeler og investeringsstøtte til å oppmuntre til utvikling av lokal, distribuert energiproduksjon, både blant privatpersoner og i næringslivet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gi permanent vern av sårbare områder inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, Skagerak, Mørefeltene, Jærkysten, kystnære områder av Finnmark og i og ved iskanten og polarfronten. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke gjennomføre den 24. konsesjonsrunden. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil at målet om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader må være førende for all norsk politikk. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal være en pådriver for at Parisavtalen og FNs bærekraftmål oppfylles. Partiprogram FN MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp klimafinansieringen til fattige land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal spille en mer aktiv rolle i å utarbeide innovative finansieringsmekanismer, der også private aktører bidrar, som supplement til den offentlige finansieringen av klimatiltak i fattige land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sette av betydelige midler til Det grønne klimafondet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp finansieringen av det norske klima- og skoginitiativet og inkludere blå skog (mangroveskog, tareskog med mer) i denne ordningen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede et nytt internasjonalt klimainitiativ hvor Norge betaler de minst utviklede land for å redusere utvinningen av kull og annen sterkt forurensende fossilenergi, etter modell fra klima- og skoginitiativet. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norges internasjonale forpliktelse for 2030 under Parisavtalen skal bli mer ambisiøs når den oppdateres i 2020, samt at denne forpliktelsen skal legge til grunn at Norge skal være klimanøytralt innen 2030 gjennom tiltak innenlands, opptak i skog og internasjonale tiltak. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre garantiordninger og låneordninger til private selskaper som investerer i fornybar energi i u-land. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til informasjon og åpenhet om bruk av stoffer som har beviste konsekvenser for helse og miljø. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke tilsynet med og kontrollen over skadelige stoffer i produkter. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil håndheve regelverket om merking av produkter strengere med bruk av sanksjonsmidler og bøter. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil endre Omsetningsloven slik at hensyn til helse og miljø fremmes i kommunikasjonen mot norske forbrukere gjennom de ulike opplysningskontorene for matvarer. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en skattefradragsordning for energisparingstiltak i bolig, og gi tilskudd til mindre energisparingstiltak i bolig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en bedre miljømerking av varer, slik at de også viser klimagassutslippene knyttet til forskjellige produkter. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for reduksjon av matsvinn i hele verdikjeden gjennom holdningsskaping, gjennomgang av lovverk, samt opprettelse av matsentraler. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre frukt og grønt momsfritt. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil anse tekstilavfall som spesialavfall. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for dyrking av hamp og norsk produksjon av hamptekstiler. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil halvere utslipp fra transportsektoren innen 2030. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal bli enklere å gå, sykle og reise kollektivt. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere og billigere å kjøre miljøvennlige biler. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre jernbanen raskere og mer moderne. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre avgiftsfordeler for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige, minst frem til 2025. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre miljøvennlige drivstoff konkurransedyktig ved å øke kostnaden ved bruk av fossilt drivstoff. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil miljødifferensiere bompengesatser og fergesatser slik at utslippsfrie kjøretøy betaler maks halv bompengesats som et varig prinsipp. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for god infrastruktur for hurtiglading og normallading i hele landet, også for tyngre kjøretøy, fartøy og tog. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil samarbeide med næringslivet for å bygge et landsdekkende nettverk av energistasjoner som tilbyr lading av elbiler og -kjøretøy og drivstoff til bio- og hydrogenbiler og tyngre kjøretøy som går på bio eller hydrogen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et krav om at alle bensinstasjoner skal tilby miljøvennlig drivstoff. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre påbud om at alle nyanskaffelser av biler i det offentlige skal være nullutslippsbiler, så lenge det finnes modeller for dette i markedet. Unntak gis nødetatene og forsvaret. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke belønningsordningen for kollektivtrafikksatsing i storbyene, og utvide ordningen til å gjelde for flere byer og byområder. Partiprogram FINANSER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut infrastruktur for utslippsfri og fornybar energi til alle skip i alle havner. Partiprogram HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere mottaksanlegg for kloakk og gråvann i havnene, spesielt i havneanlegg som anløpes av cruiseskip, og arbeide for at skipene pålegges å benytte disse anleggene. Partiprogram FORURENSNING HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere en forurensningsavgift på store skip som legger til i norske byer uten bruk av landstrøm. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å inkludere klimagassutslippene fra skip i klimaregnskapene. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at internasjonal luftfart og sjøtransport regnes med i et lands totale klimautslipp. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige instanser alltid skal bygge i tråd med prinsippene for grønn by- og stedsutvikling. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommuner mulighet til sikre at nye og eksisterende bygg blir mer miljøvennlig gjennom innføring av grønn eiendomsskatt med skattelette tilpasset investeringene. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at staten tar et større ansvar selv for klimatilpasning av egen eiendom og infrastruktur samt støtter kommunene i deres arbeid med klimatilpasning. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette kommunene i stand til å gjøre komplekse risikovurderinger knyttet til klimaendringer og tilpasninger. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt forskning på klimatilpasning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strengere krav til overvannshåndtering i byer og tettsteder. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at staten som stor eier skal gå foran og sette høye miljø-, klima- og energikrav til egne bygg. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille klimakrav til produksjon og bruk materialer både til bygg og uteanlegg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et klimaskattefradrag i inntektsskatten som kompensasjon for eventuelle grønne skatte-/avgiftsøkninger som rammer husholdningene. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en gjennomgående CO2-avgift som er lik for alle sektorer, og som er på et slikt nivå at Norge tar sin andel av kuttene i klimagassutslippene for å nå 1,5-gradersmålet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil investere mer av Statens Pensjonsfond Utland i fornybar energi og klimavennlig teknologi. Partiprogram FINANSER MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at Statens Pensjonsfond Utland kan investere i infrastruktur og unoterte selskaper, med krav til åpenhet, avkastning og langsiktig risiko på linje med resten av fondet. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om større åpenhet om og integrering av faktorer knyttet til miljø, samfunn og selskapsledelse (ESG-faktorer) i risikovurderingen ved valg av aksjer og porteføljediversifisering i Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram FINANSER MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette investeringsprogrammer med egne mandat rettet mot bærekraftige investeringer i fattige land og lavinntektsland. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke bevilgningene til Etikkrådet slik at rådet kan behandle flere saker og fange opp flere selskaper i Statens Pensjonsfond Utlands portefølje der virksomheten åpenbart bryter med fondets etiske retningslinjer. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om grundigere begrunnelser fra Finansdepartementet i tilfeller der departementet ikke velger å følge Etikkrådets tilrådninger for Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk «best i klassen-filtrering» for større deler av Statens Pensjonsfond Utlands portefølje. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et eget styre for Oljefondet som er uavhengig av Norges bank. Partiprogram FINANSER MILJØVERN OLJE OG GASS STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre MiljøFUNN-ordning etter modell av SkatteFUNN, slik at investeringer i klimaomstilling og ny teknologi stimuleres i alle næringer. Partiprogram FINANSER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige byggeprosjekter skal ha som mål å kutte klimagassutslippene med minimum 40 prosent fra materialbruk, transport og energiforbruk. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke incentivordninger for installasjon av solenergi. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil realisere minst to fullskala CO2-fangstanlegg innen 2022. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil få på plass en strategi for å realisere nok CO2-fangstanlegg til å nå de nasjonale klimamålene i 2030. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle et marked for grønne obligasjoner i dialog med finansnæringen. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre CO2-avgift på fossil plast. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om at alt avfall skal utnyttes, gjenbrukes eller resirkuleres innen 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at landbruket skal kutte sine klimagassutslipp eller bidra med økt binding av klimagasser i jord tilsvarende minimum 20 % av utslippene i 2015 innen 2030. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forskningen på klimasmarte løsninger i landbruket. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette et fond med skattefordeler for å stimulere til mer klimavennlig landbruk. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bidra til å finne felles europeiske løsninger på de store felles utfordringene, som klima og migrasjon. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil møte klimarelaterte kriser med nødvendig nødhjelp, men også med arbeid for tilpasning og forebygging. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil ta initiativ til å etablere et omfattende internasjonalt beredskapsopplegg mot oljeforurensning. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN OLJE OG GASS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede ulike alternativer for energiforsyning på Svalbard, basert på bærekraftige og fornybare løsninger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et forutsigbart regime for kraft til prosessindustrien slik at norsk prosessindustri skal være verdensledende på klimaløsninger og fortsette å skape verdier i milliardklassen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjenreise den aktive næringspolitikken blant annet ved å gjenreise det aktive statlige eierskapet, og bruke statens eiermakt til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og løse klimaproblemene samt bruke statlige midler til å utvikle løsninger som fattige land også kan ha nytte av. Partiprogram ARBEIDSLIV FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil få fart på omstillingen av Norge ved å utarbeide en nasjonal strategi for grønn industriutvikling med egne program og næringssatsinger innen sektorer der Norge har gode forutsetninger for å lykkes. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere et program for nullutslipp fra prosess- og materialindustrien i nært samarbeid med bransjen og de tillitsvalgte. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på grønn reindustrialisering, gjennom etablering av et testsenter for grønn offshore energi og regionale pilottestsentre for industrialisering av ny teknologi, og et fullskala testsenter for offshore energi. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha forsøk med pilottestsenter for miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for etablering av grønne datasentre som skal sikre trygg lagring av data, med tydelige krav til energieffektivisering. Partiprogram FINANSER FORURENSNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forbrukerrettigheter, støtte omlegging til sirkulære (fornybare) produksjonsprosesser og stille strengere krav til miljømerking av varer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. Det må sikres at slike investeringer vurderes med hensyn til urfolks rettigheter, naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring. Partiprogram AKSJER FINANSER HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i rapporterer på miljømessige og sosiale indikatorer, som utslipp av klimagasser, naturmangfold, arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og likestilling. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE FINANSER FORURENSNING LIKESTILLING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Statens Pensjonsfond Utland og statlig eide selskaper ikke investerer i bedrifter som bidrar til ødeleggelse av regnskog eller annen sårbar natur. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland ikke investerer i firma som produserer miljøgifter. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot internasjonale handelsavtaler som svekker forbrukervern, regler for miljøvennlig produksjon, og som overfører makt og myndighet fra nasjonale myndigheter til multinasjonale selskaper og tvisteløsningsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN RETTSVESEN TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter og miljøvern skal prioriteres over selskapers interesser i handelsavtaler som Norge inngår. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å fremme miljøvennlig adferd, med en innretning som ivaretar fordelingshensyn og distriktshensyn. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LOKALFORVALTNING MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta reservasjonsretten aktivt i bruk så lenge EØS-avtalen består mot direktiver som svekker faglige rettigheter, den norske velferdsmodellen og vår helsepolitiske, forbrukerpolitiske og miljøpolitiske handlefrihet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS FORURENSNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke det statlige eierskapet for å sikre at selskapene følger sitt samfunnsansvar gjennom nok læreplasser og innføring av mer klimavennlige arbeidsmåter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR MILJØVERN NATURVERN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at vi skal bli et nullutslipps-Norge. Utslipp av klimagasser i Norge må reduseres med minst 50 prosent innen 2030 og det må fastsettes et mål om at Norge skal bli fritt for fossile utslipp innen 2040. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kutte utslipp raskt. For at Norge skal bidra med sin rettferdige andel må vi redusere egne klimagassutslipp med mellom 2 og 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke den internasjonale klimainnsatsen. Norge må øke sine bidrag til internasjonale klimatiltak og klimatilpasning kraftig hvert år fram mot 2020. Norges økonomiske kapasitet og historiske ansvar for klimaendringene må ligge til grunn for størrelsen på vår internasjonale klimainnsats. Økte bevilgninger til internasjonale klimatiltak må komme i tillegg til målet om 1 % bistand. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare regnskogen i tillegg til egen klimainnsats. Vi vil arbeide for at finansiering av regnskogbevaring ikke blir en del av kvotemarkedet, og ikke brukes av industriland for å unngå kutt i egne utslipp. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal la olje og gass bli liggende til beste for klima og i respekt for framtidige generasjoner. SV vil derfor si nei til all ny tildeling av letearealer til oljeindustrien. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for varige petroleumsfrie områder. SV vil at områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen skal være petroleumsfrie. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS POLAROMRÅDER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal realisere nullutslipps-teknologi i alle norske industrigrener. Industriens energibruk skal være fossilfri. Norge skal være verdensledende på fornybare reduksjonsmidler i metallindustrien. Vi skal bygge opp en industrisatsing på utvikling av biobaserte kjemikalier og drivstoff. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal realisere CO2-fangst fra industriutslipp. Vi vil jobbe for karbonfangst på Yara Herøya, Norcem Brevik og Klemetsrud Oslo, samt klargjøre norsk sokkel for CO2-lagring. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grønne skatter og avgifter. Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som gir betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig fordelingsprofil og distriktsprofil. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER FORURENSNING LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis øke CO2-avgiften og vurdere å erstatte denne med en karbonavgift til fordeling. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre avgifter for utslipp. Der det gis utslippstillatelse skal tillatelse alltid følges av avgifter, for å gi økonomisk interesse til å kutte utslippene. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke statens eiermakt i Statoil. Selskapets investeringer skal være i tråd med målet om å hindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Partiprogram ENERGI FORURENSNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kutte utslipp i alle sektorer. Det må lages tydelige utslippsmål og karbonbudsjett for hver enkelt utslippssektor i Norge. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kutte klimagassutslipp fra import og utrede tiltak for å sikre reduksjon i utslippene knyttet til import av varer. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en klimalov som fører til hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom Storting og regjering på klimaområdet, inkludert sektorvise karbonbudsjetter og rapportering om klimaeffekten av statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REGJERINGEN RETTSVESEN STATLIG EIERSKAP STATSBUDSJETTET STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre totalforbud mot bruk av alle fossile kilder til oppvarming av bygg og fjernvarme. Partiprogram BOLIGSAKER FORURENSNING MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta forurensingsloven mer aktivt i bruk ved målrettet å pålegge reduserte klimagassutslipp og bruk av beste tilgjengelig teknologi. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil flytte gods fra vei til sjø og bane. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING JERNBANER MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre fossilfrie tog. Elektrifisere eller sikre andre nullutslippsløsninger på alle gjenværende togstrekninger med dieseldrift. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING JERNBANER MILJØVERN OLJE OG GASS SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at veitransporten i Norge skal bli utslippsfri. Vi vil bruke avgiftssystemet til å sikre at ni av ti nye privatbiler og lette varebiler som selges i 2021 er nullutslippsbiler. Varebiltransporten må også bli utslippsfri gjennom bruk av avgifter og regulering. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre fordeler for elbiler i neste stortingsperiode. SV vil at nullutslippskjøretøy alltid skal ha maksimum halv pris på fossilbiler på parkering, bomringer og ferjer. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere til tryggere og mer miljøvennlig trafikk ved å støtte utvikling av tjenester som skaper en tryggere trafikk, lavere klimagassutslipp og som på sikt legger til rette for mer bruk av førerløs teknologi. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kollektivtransporten og taxinæringen skal være utslippsfri. SV vil sette krav i offentlige anbud og løyver om utslippsfri kollektivtransport og taxinæring. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at all vekst i persontrafikk i byer og tettsteder skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Veiprosjekter som motvirker dette skal ikke gjennomføres. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en parkeringspolitikk som reduserer biltrafikken. SV vil ha fordelsbeskatning av gratis parkeringsplasser, og fjerne parkeringsplasser der det kommer i konflikt med utbygging av sykkel- og gangveier. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre ren og trygg luft. Det må innføres lavutslippssoner og miljødifferensierte avgifter der det er nødvendig. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere trygge veier og bedre fergetilbud i distriktene. Rassikring, vedlikehold, sikkerhet, to kjørefelt i hele riksveinettet, gang- og sykkelstier langs nasjonale turistveier og bedre fergetilbud skal prioriteres framfor store prestisjeprosjekter. Partiprogram AVGIFTER FERGER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke innsatsen for å ta vare på natur som er truet og utarbeide en opptrappingsplan av prioriterte arter og naturtyper. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil syrke kunnskapen om naturen, utarbeide et økologisk grunnkart styrke miljøkompetansen og -kapasiteten i kommunene. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge. SV mener at bruk av utmarksbeite er svært viktig og at det må tilbys støtte til omstilling der hvor fellesskapet velger å ha områder prioritert for rovdyr. Det må også bevilges tilstrekkelig midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak der utmarks-beiting er mulig. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta særlig ansvar for sjøfuglbestandene. SV vil forske mer på årsakene til fugledød, og iverksette tiltak for å sikre bestandene av truede sjøfugler. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke vernet av viktige naturverdier. SV vil sikre 10 % vern av havområdene innenfor territorialgrensen gjennom marine verneplaner. Videre vil SV utnevne nye arter i kulturlandskapet til prioriterte arter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forsvare og utvide verneplanene for vassdrag. Vi vil ikke bygge ut verna eller verneverdige vassdrag, og vi vil utarbeide en egen verneplan for kystnær vassdragsnatur. Ved store flomskader må alternative metoder for flomvern vurderes, herunder naturens egen flomdempende evne. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta vare på villaksen. Vi vil innføre krav om at innen 2020 skal all oppdrettslaks dobbeltmerkes på en måte som gjør at rømt fisk enkelt kan identifiseres og spores. SV sier nei til volumøkning i oppdrettsanleggene inntil det er kontroll på lakselusa. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utarbeide ny nasjonalparkplan. Vi vil særlig prioritere forslag til nasjonalparker som gjør at man når målet om å verne et representativt utvalg av norsk natur. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette Preikestolen og Lofotodden nasjonalpark. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta vare på villreinen. SV vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av våre villreinbestander og bevare deres leveområder. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN REINDRIFT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe fremmede arter i naturen. Vi vil styrke arbeidet for å forebygge, kartlegge og bekjempe spredningen av fremmede arter i norsk natur. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe naturkriminalitet. Vi vil styrke Økokrim og Statens naturoppsyn slik at de blir i stand til å avdekke og bekjempe alvorlig miljøkriminalitet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre friluftslivets naturgrunnlag. SV vil grunnlovsfeste allemannsretten og sikre gode rammer for bruk og vern i våre verneområder. Partiprogram GRUNNLOVEN MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre hverdagsnaturen. Vi vil utarbeide en lov som sikrer etablering av utbyggingsgrenser rundt større byer, for å ivareta de nære naturområdene. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta vare på ressursgrunnlaget og kulturlandskapet for samiske næringer. Vi vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av samiske leveområder. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere stille natur. Ro og stillhet er en viktig del av friluftsliv og naturopplevelser. Motorisert ferdsel i utmark skal være strengt regulert. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et nettverk av marine verneområder i Arktis og arbeide for at iskantsonen i hele Arktis får internasjonal beskyttelse fra all industriell virksomhet. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MILJØVERN NATURVERN POLAROMRÅDER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fase ut fossil energi i Norge. Vi vil ha en nasjonal plan for omlegging fra fossil til klimavennlig og fornybar energibruk i alle sektorer, der lavere energibehov og omstilling til fornybar energi er førende. Partiprogram ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle nye bygg skal være fossilfrie og energismarte. I løpet av perioden skal nesten-nullenergibygg vedtas som standard fra 2020. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil verne naturverdier ved kraftutbygging og utbygging av kraftlinjer. SV mener det er nødvendig å bygge ut ny fornybar energi og øke overføringskapasiteten i norske kraftlinjer. Kraftutbygging kan medføre store endringer i og skade på naturen, og derfor må naturinngrep begrenses i så stor grad som mulig. I områder med særlige naturverdier kreves ekstra skånsomme løsninger, for eksempel å erstatte luftspenn med sjøkabling. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre helhetlig planlegging, involvering av lokalsamfunnet og ivaretakelse av viktige naturverdier i energipolitikken. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe kravene til miljøutredninger i utbyggingssaker. Ved utbygging av nye kraftlinjer må det velges traseer og utbyggingsformer som gir minst mulig skade på naturmangfoldet og samiske næringer. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil modernisere kraftsystemet. Vi må satse på teknologiutvikling og digitalisering for effektiv kraftdistribusjon med høy person- og leveringssikkerhet. Vi vil tilrettelegge for flere storskala pilot- og demoanlegg innen fornybar energi, smarte nett i samspill med energismarte bygninger og lagring av energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på nye former for fornybar energi. Det må satses på økt produksjon av blant annet annengenerasjons biodrivstoff, biogass, geoenergi, solenergi, bølgekraft og havvind, gjennom å etablere forutsigbare støtteregimer. Utviklingen må skje på en måte som er forsvarlig for klima, natur og annen fornybar ressursutnyttelse. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre påbud om utsortering av organisk avfall for produksjon av biogass. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det enklere å reparere tingene vi har. Vi vil ha større konkurranse om reparasjon av varer. Varer skal kunne repareres av alle profesjonelle reparatører uten at det går ut over garantien. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere panteordninger og mer gjenbruk. Vi vil innføre flere panteordninger og miljøavgifter på produkter med betydelig miljøbelastning i produksjonen. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil pålegge kommunene å ha gode kildesorteringsordninger og stimulere til etablering av gjenbruks- og reparasjonsverksteder. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre innovasjon i næringslivet som gir mer gjenbruk. Vi vil gi offentlig støtte til innovasjon og investeringer for omlegging til sirkulære produksjonsprosesser i næringslivet, samt legge til rette for samarbeid innad i og på tvers av verdikjeder. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere kjøttforbruket i Norge. Vi vil forby salg av kjøtt med tap for å redusere matsvinnet og øke forståelsen for kostnaden ved å produsere kjøtt. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre matkastelov og avgift på matsvinn fra dagligvarebransjen og matprodusentene. En slik lov må ivareta hensyn til matsikkerhet og behov for bedriftenes inntjening, men omfatte så mange matvarer som mulig. Vi vil innføre avgift på matsvinn som ikke omfattes av loven. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke miljøavgifter aktivt. Vi vil innføre en miljøavgift på all bruk av miljøgifter som står på Miljødirektoratets prioritetsliste. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke panten på flasker og bokser. Panten har ikke økt på flere tiår, og må derfor økes for å øke returen og sikre at vi i framtiden har et fortsatt godt pantesystem. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for full åpenhet om hvilke miljøgifter forskjellige produkter inneholder, og om arbeids- og utslippsforhold ved fabrikker som lager de miljøgiftholdige produktene vi importerer. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe plastforurensing. Vi vil jobbe for internasjonale avtaler som sikrer opprydning og bekjemper marin forsøpling og mikroplast. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for en nasjonal plan for opprydning av søppel på norske strender og i norske fjorder. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURSKADER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil begrense plastforurensing ved å innføre regelverk mot spredning av mikroplast fra kunstgressbaner, og forby bruk av plastarmering i forbindelse med vegbygging. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe regelverket mot mikroplast blant annet for å forhindre spredning fra bildekk og båtmaling. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet mot marin forsøpling, bl.a. gjennom Hold Norge rent og Skjærgårdstjenesten, og å utvide Skjærgårdstjenesten til å gjelde hele kysten. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere forbud mot plastposer slik det blant annet er gjort i Frankrike, Italia, Kina, India og flere land i Afrika. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe forsøpling. Vi vil styrke innsamlingen av farlig avfall som skader mennesker og natur og øke kommuners mulighet til å sikre opprydning på offentlig og privat grunn gjennom kommunale avgifter og bøter. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erstatte den fossile plasten. SV vil ha bedre ordninger for å utvikle og ta i bruk fornybar og nedbrytbar plast. Bruk av ikke nedbrytbar plast skal opphøre innen 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke innsatsen for å rydde opp forurenset sjøbunn i norske fjorder og havner. Det skal være trygt å spise sjømat fra alle fjorder og havner i Norge. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK HAVNER MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby miljøgifter på prioritetslisten innen 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det regionale folkevalgte nivået ved å flytte makt fra statlig nivå. SV vil ha sterkere fylker, som skal ta over ansvaret for sykehus og få flere oppgaver og større ansvar på områder som samferdsel, distrikts- og regionalpolitikk, næringspolitikk, miljøvern og arealforvaltning, landbruk og kultur. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke IKT-næringen. Tilgangen på kompetanse må bedres for næringen, antall studieplasser innen IKT skal økes, og det offentlige skal gjennom sine innkjøp legge til rette for mer utvikling av norsk IKT, og det skal legges til rette for grønne datasentre. Partiprogram HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke satsingene på pilottestsenter for miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skape nye markeder gjennom aktiv, grønn og innovativ offentlig innkjøpspolitikk. Etablere en risikoordning for offentlige anskaffelser slik at flere tør satse på framtidsrettede løsninger. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke det statlige eierskapet og bruke det aktivt for industriutvikling. Nye grønne næringer kan bygges i Norge hvis staten går foran. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil starte opp industrielle næringsparker langs kysten, hvor den enes avfall er den nestes ressurs. All fisk og restråstoffer skal bringes til land og utnyttes. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre ressursregnskap. Kreve revisjonsplikt for fanget og levert fangst målt opp mot bearbeidet produkt. Alt fiskeavfall og restprodukter tas vare på for bruk i ny næringsvirksomhet. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere klimagassutslipp fra fiskeflåten, og satse på den delen av fiskeflåten som er mest miljøvennlig. SV vil etablere støtteordning for el-sjarker og elektrisk dekksutstyr på fiskefartøy. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke norsk sjømat sin markedsposisjon gjennom dokumenterbart bedre miljøstandard i hele verdikjeden fra fiskebåt til forbruker. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et utviklingsprogram for kystfiskeflåten som fremmer miljøkvalitet, produktkvalitet og arbeidsforhold. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fiskerihavnene utbedres med service og infrastruktur, slik at fiskeværene kan videreutvikles som innovative bedriftsklynger og gode bosted. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve tiltak for redusert lokal forurensning fra oppdrettsanlegget. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet med dyrking av næringsstoffer i kretsløp i og rundt oppdrettsanlegg og begrense biomassen til en forsvarlig standard. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille strengere krav til rømmingsfrie anlegg i sjø og merking av fisken. Framtidens fiskeoppdrett må skje i lukkede anlegg. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil intensivere forskningsinnsatsen for produksjon av mikroalger til fôr. Forbruk av fiskeolje og fiskemel må balanseres på et nivå som opprettholder marine biotoper og reduserer overfiske av viktige arter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til flere grønne konsesjoner for lukkede og havbaserte merder. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at nye oppdrettskonsesjoner ikke skal være omsettelige. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at fiskefôr renses for miljøgifter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at all matjord skal vernes gjennom nasjonale krav og lovverk, og håndheves ved bestemmelser i Plan- og bygningsloven. Det skal kunne gis dispensasjon ved særlig tunge samfunnsmessige hensyn. Partiprogram BYGNINGSVESEN JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha ordninger for klimavennlig teknologi på gården. Vi trenger støtteordninger og mer forskning for at bonden skal kunne ha mer klimavennlig teknologi på gården sin. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utnytte biogassen fra gårdsdriften bedre. Støtte jordbrukets klimasatsing, med klimarådgivning til hver bonde og støtte til større biogass- og gjødselanlegg. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forsvare den norske genteknologiloven. Vi vil ha nasjonale forbud mot genmodifiserte organismer som ikke framstilles på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle modeller for etablering av bioraffineri i tettsteder og mindre byer. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille strenge miljøkrav. SV vil stille krav om og gi støtte til forsknings- og utviklingsarbeid for å utnytte restråstoff i malmen i et kretsløp og utvikle metoder for rehabilitering etter gruvedrift. Det må stilles krav til fondsavsetning for opprydding før avvikling. Partiprogram BERGVERK FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på resirkulering og gjenbruk. Mineraler er en ikke-fornybar ressurs som vi må ta vare på for framtidige generasjoner. Samtidig som vi utvinner nye mineraler må vi satse på høyest mulig grad av resirkulering og gjenbruk. Det må igangsettes tiltak for å få oversikt over metallinnhold på gamle søppelfyllinger. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomgå og spisse Innovasjon Norge, og innrette virkemiddelapparatet slik at viktige hensyn som klima- og miljøteknologi i større grad er en betingelse for statlig støtte. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere til mer deling. Vi vil premiere ikke-kommersielle ordninger for deling av varer som bidrar til redusert miljø- og klimabelastning for eksempel gjennom støtteordninger, og opprette offentlige delingstjenester for ulike varer etter modell fra folkebibliotekene og bysykkel-ordningene. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille samme miljøkrav til offentlig innkjøp som det stilles miljøkrav til norsk industri. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre konsesjonssystem for cruiseskip, med strenge miljøkrav i kyst og fjord, krav til bruk av lokal mat og kompetanse. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge jobber for en internasjonalt bindende traktat for ansvarliggjøring av multinasjonale selskaper når det gjelder menneskerettighetene, miljøskade og folkeretten. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norges satsing på bevaring av regnskog trappes videre opp. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge bidrar til at fattige land får økt tilgang til ren energi. Vi vil gi folk mulighet til å komme seg ut av fattigdom, og få bedre liv uten å øke utslippene av CO2. Prosjekter hvor vi er med å bygge ut fornybar energi må overholde lokaldemokrati og urfolksrettigheter. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at klimavennlige energiløsninger for de fattigste skal være en del av klimasatsingen. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke utviklingspolitikken også til å ta vare på naturen. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en tilpasning til klimaendringene. Styrke fattige lands evne til å tilpasse seg klimaendringene som allerede skjer. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for omstillingen til et grønnere samfunn med nye, bærekraftige jobber gjennom å stille miljøkrav og ved å bruke skatte- og avgiftssystemet. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til rask innfasing av null- og lavutslippsløsninger, slik at transportsektoren blir utslippsfri. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav og innføre tiltak som bidrar til miljøvennlig by- og stedsutvikling i kommunene. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre EØS-midler til forskning, klimatiltak, grønn økonomi, arbeid for menneskerettigheter og migrasjonstiltak. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge fortsatt skal ha en lederrolle innen forskning, bekjempelse, oppsamling og håndtering av marint avfall. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at skattesystemet skal legge til rette for verdiskaping, nye jobber, sosial mobilitet og et mer miljøvennlig samfunn. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på infrastruktur og laboratorier for forskning og utvikling som er innrettet på å styrke havnæringens konkurransekraft og innovasjon, og for å gi Norge økt kunnskap om miljø- og ressurssituasjonen i havet. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til grønn vekst for norsk maritim næring og økt bruk av miljøteknologiske løsninger samt alternativt drivstoff for skip, og legge til rette for at vi også i fremtiden er en ledende sjøfartsnasjon med en stor norsk flåte. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere oppdrettsnæringen til å bli fossilfri. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at havbruk drives miljøvennlig og bærekraftig. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil forsterke innsatsen for å redusere klimautslippene i landbruket. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil stille strengere krav til utsortering av biologisk og våtorganisk avfall fra husholdninger, offentlig sektor og industri. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå rammevilkårene for avfallsnæringen for å sikre bedre ressursutnyttelse, god samfunnsnytte og høyere verdiskaping i avfallsbransjen. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for mer bruk av tre i private og offentlige nybygg. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et livssyklusperspektiv på produksjon, bruk og utfasing av produkter. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for forutsigbare og stabile rammebetingelser for fornybart drivstoff og energibærere. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for storskalaproduksjon av avansert biodrivstoff, blant annet gjennom å øke omsetningskravet.. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle et sterkt hjemmemarked for fornybare og biobaserte produkter. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til produksjon av biodrivstoff i Norge. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil delprivatisere Statkrafts utenlandsvirksomhet for å gi selskapet forutsigbarhet og finansiell fleksibilitet til å forsterke satsingen på fornybar energi internasjonalt, samtidig som selskapets norske vannkraft forblir i offentlig eie. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre CO2-kompensasjonsordningen for industrien . Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre NOx-fondet og etablere et CO2-fond for næringslivet som kan bidra til å redusere klimagassutslippene i tungtransporten og skipsfarten. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil utnytte næringspotensialet ved bruk av CO2 som innsatsfaktor i industrielle prosesser og etablere en verdikjede for håndtering av CO2 i industrien. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke kravene til miljøsikkerhet og bærekraft [innen petroleumsindustrien]. Målet er størst mulig verdiskaping innen bærekraftige rammer. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at bedrifter utvikler og tar i bruk miljø- og klimavennlig teknologi gjennom å støtte flere storskala pilot-/demoanlegg. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke kartleggingen av norske mineralressurser både til lands og på havbunnen, og legge til rette for økt utvinning gjennom å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil forsterke innsatsen for å redusere klimagassutslippene i landbruket. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke innsatsen innen FoU for at landbruket skal kunne være et viktig element i det grønne skiftet, redusere klimagassutslippene i landbruket og øke en bærekraftig produksjon av jordbruksprodukter. Partiprogram FORSKNING JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke FoU-arbeidet for fjell- og kyst. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN REISELIVSNÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil samle bestillerfunksjonen for ferge- og hurtigbåttjenester og legge til rette for rask utskifting av den eldre delen av ferge- og hurtigbåtflåten. Alle nye anbud skal inneholde krav om null- eller lavutslippsteknologi. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke omsetningspåbudet for bærekraftig biodrivstoff i flydrivstoff og legge til rette for andre miljøvennlige alternativer når teknologien er tilgjengelig, for å redusere klimagassutslippene fra flytransporten. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne flypassasjeravgiften og erstatte den med en avgift som har klar miljøeffekt. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre den internasjonale klima- og skogsatsingen til 2030 på et høyt nivå. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide rammen for satsing på fornybar energi i utviklingsland under GIEK og Eksportkreditt. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at utviklingsland når målene i Paris-avtalen gjennom bidrag til FNs grønne fond og andre muligheter som ligger i Paris-avtalen. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil benytte EØS-midlene til å støtte forskning på og utvikling og bygging av fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 i Europa. Partiprogram ENERGI EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal være en pådriver for forpliktende avtaler som bidrar til å løse de internasjonale klimautfordringene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal bidra med kunnskap, kompetanse og bistandskapital i kampen mot klimaendringer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke overføringskapasiteten for elektrisk kraft mellom Norge og det øvrige Europa for å redusere klimagassutslippene og for å videreutvikle Norge som Europas grønne batteri. Partiprogram ENERGI MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke Innovasjon Norges miljøteknologiordning som bidrar til risikoavlastning. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil sette et energieffektiviseringsmål på 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030, stille økte krav til effektivisering i nye bygg og ha støtteordninger/skattefradrag for energiøkonomisering i bedrifter og husholdninger. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at Norge bidrar til å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst, bruk og lagring av CO2 gjennom realisering av minst ett fullskala-anlegg og bruke vår kompetanse til innsats i andre land. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for utbygging av infrastruktur til lav- og nullutslippsteknologi for kjøretøyer, ferger og skip i samarbeid med private aktører. Partiprogram FERGER MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav om lav- eller nullutslippsløsninger når kollektivtransport settes ut på anbud. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil øke investeringstakten i jernbaneutbyggingen og øke bruken av miljøvennlig drivstoff som elektrisitet og hydrogen. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil erstatte fossil diesel på jernbanen med fornybare energikilder innen 2030. Partiprogram ENERGI JERNBANER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil inkludere klimarelaterte mål for transportsektoren i Nasjonal transportplan og presentere tiltak for å nå målene i samme plan. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil innrette avgiftene slik at det lønner seg å velge miljøvennlige kjøretøyer, og at avgiftene økes gradvis på fossile kjøretøyer og fossilt drivstoff. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN VAREHANDEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for infrastruktur som gjør det mulig å velge nullutslippskjøretøyer over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for forsøk med førerløse nullutslippskjøretøyer. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil at kommuner som ønsker det, skal kunne innføre køprising og ytterligere miljødifferensiering av satsene i bomringene, og gi kommunene gode verktøy som kan redusere lokale miljøproblemer. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil øke omsetningspåbudet for biodrivstoff for å bidra til raskere innfasing av bærekraftig biodrivstoff. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for miljøvennlige alternativer når teknologien er tilgjengelig, for å redusere klimagassutslippene fra flytransporten. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at alle ferge - og hurtigbåtanbud skal inneholde krav om null- eller lavutslippsløsninger. Partiprogram FERGER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre NOx-fondet. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre et CO2-fond etter modell av NOx-fondet som kan bidra til en rask reduksjon i klimagassutslippene fra tungtransport og skipsfart. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SJØFART VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for grønn skipsfart gjennom offentlig-privat samarbeid om miljøvennlige pilotprosjekter, demonstrasjonsskip og teknologiutvikling innenfor skipstrafikken. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal være en aktiv pådriver for strengere utslippskrav i internasjonal skipsfart og oppfølgingen av disse. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå avgifter på fossil energibruk i næringen, med det mål at det skal lønne seg å ta i bruk miljøvennlige og klimanøytrale fartøyer. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil bygge ut bedre ordninger for utsortering av alt matavfall og annet organisk avfall fra husholdninger, offentlige virksomheter og privat næringsliv. Kommunene må legge til rette for bruks- og kostnadseffektive løsninger. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil stille seg positiv til tiltak for å redusere matkasting innen dagligvarebransjen og næringsmiddelindustrien. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil stille miljøkrav som fremmer innovasjon, og se på ulike modeller for å bidra til å gjøre resirkulering, energigjenvinning og gjenbruk mer attraktivt for privatpersoner og bedrifter. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre regler slik at industri og næringer blir forpliktet til å følge standarder eller oppfylle mål knyttet til effektivitetsgrad i sin bruk av råvarer, energi eller vann. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre deponiforbud for avfall som kan material- eller energigjenvinnes (plast, metaller, glass, papp og papir samt bionedbrytbart avfall). Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil utrede en miljøavgift på emballasje og fossil plast. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil fase ut all fossil energi i bygg- og fjernvarmesektoren innen 2020. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle standarder for miljø- og klimasertifisering av ulike løsninger i byggsektoren. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre satsing på ENØK-tiltak i husholdningene og i næringslivet. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for utvikling av bygg med «nesten nullenergi»-standard eller «plusshus»-standard. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil prioritere forskningsmidler til utvikling av miljøvennlige bygg, blant annet gjennom økt bruk av trematerialer og treprodukter. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil i samarbeid med [landbruks]næringen gjennomføre effektive klimatiltak som øker produksjonen av biogjødsel og biogass, og reduserer utslippene fra landbruksmaskiner. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå alle skatter, avgifter og subsidier for landbruket med det som mål å stimulere næringen til å redusere energibruk og klimagassutslipp. Partiprogram AVGIFTER ENERGI LANDBRUK MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til forskning på miljøvennlige alternativer innen matproduksjon og husdyrhold. Partiprogram FORSKNING HUSDYR LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav om at det gjøres klimapolitiske risikoanalyser i forbindelse med planer for utbygging og drift av nye [olje-]felt. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil elektrifisere nye og eksisterende [olje-]felt der det er klimamessig og økonomisk forsvarlig. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke konkurransen og mangfoldet på sokkelen for å sikre en kostnadseffektiv, miljømessig og teknologisk positiv utvikling, og bruke Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) til å stimulere til omsetning av lisenser og mer konkurranse på sokkelen. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på forskning og utvikling som bidrar til økt utvinning, høyere energieffektivitet og nye miljøteknologiske løsninger som reduserer klimagassutslipp fra eksisterende og nye felt. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere et lavutslippsprogram for olje- og gassektoren i samarbeid med næringen. Partiprogram MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide internasjonalt for innføring av strengere reguleringer og flere forbud mot miljøgifter i produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke antall marine verneområder etter grundige lokale prosesser. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil åpne for utbygging i nye vassdrag for å sikre tilgang til ren og fornybar energi. Partiprogram MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil tillate skånsom kraftutbygging i vernede vassdrag uten at det forringer verneverdiene. Partiprogram MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle byområder ved å styrke bysentrene slik at vi får mer gateliv, kultur og flere arbeidsplasser i kjernen av byene, som vil redusere transportbehov og klimagassutslipp. Partiprogram KOMMUNER KULTUR MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre redusert sats på CO2-avgift for fiskenæringa. Partiprogram AVGIFTER FANGST FINANSER FISKERIER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at tildeling av nye areal til petroleumsutvinning skal styres slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt. Det skal ikke åpnes for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen, eller utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2). Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge tar et lederansvar i arbeidet med å nå Parisavtalens mål, både gjennom internasjonalt samarbeid og ved å redusere nasjonale utslipp av klimagasser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at klimapolitikken skal utformes slik at den underbygger andre viktige samfunnshensyn, som industriell utvikling, matproduksjon, sosial utjamning og bosetting i hele landet. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for en kretsløpsøkonomi i Norge som ivaretar de globale bærekraftmålene. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil få ned klimautslippene fra næringstransport/tungtransport, blant annet ved å etablere et CO2-fond for næringstransporten. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse tungt på klimaomstilling i ikke-kvotepliktig sektor. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha som mål at all offentlig transport skal være fossilfri innen 2025. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre en storstilt satsing på bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren. Det er viktig å gi avgiftslettelser og øke andelen som er påbudt omsatt. Det må satses særlig på biodrivstoff i luftfarten. Biodrivstoffproduksjonen må ikke gå på bekostning av matproduksjon, hverken nasjonalt eller internasjonalt. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse kraftig på biogass som energibærer i transportsammenheng. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel er et viktig klimatiltak og det må settes inn økte økonomiske virkemiddel gjennom Enova for å etablere ytterligere produksjon på enkeltgårder og på større industrielle anlegg. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke skogplanting og uttak av skog offensivt som et CO2-reduserende tiltak. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en særlig norsk satsing på kretsløpsøkonomi og ha ambisiøse målsettinger for gjenvinning og gjenbruk. Avfall til deponi skal reduseres til maksimalt 10 % innen 2030 og matsvinnet reduseres til et minimum. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil erstatte grunnavgiften på engangsemballasje med en insentivavgift basert på materialbruk som graderes etter ikke-fornybart innhold. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke panten vesentlig på flasker og bokser for å øke mengden som gjenvinnes. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot marin forsøpling og plastforurensning. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre krav om at bæreposer som brukes i Norge skal være biologisk nedbrytbare. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forby kosmetikk som inneholder mikroplast. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak som bidrar til at oppvarming av boliger skal skje på en bærekraftig måte. I byer og tettsteder må fjernvarmeanlegg prioriteres. Utenfor bykjernen i storbyene, er fyring med ved positivt. Senterpartiet vil støtte tiltak som gjør vedfyringen mest mulig effektiv og miljøvennlig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil oppmuntre til sparing av strøm i boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forsterke innsatsen mot klimaskader ved å styrke bevilgninger til flom-, erosjons- og rassikring og sikring av infrastruktur. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det offentlige må bruke sin rolle som innkjøper til å skape et marked for norskproduserte miljøvennlige, biobaserte produkter og tjenester. Partiprogram HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forutsigbare avgifter med lang tidshorisont og miljøregelverk som fremmer norsk produksjon og verdiskaping. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre CO2-kompensasjon og sikre norsk industri konkurransedyktige vilkår i klimapolitikken. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at Enova har rammer som bidrar til realisering av lavutslippsteknologi/ren produksjonsteknologi innen alle de viktigste industrigrenene, inkludert nye produksjonsprosesser, hydrogen og biokarbon som reduksjonsmiddel, samt skifte fra fossilt til fornybart råstoff. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre ordninger for pilotering/uttesting av ny teknologi når det gjelder karbonfangst, inkludert demonstrasjonsanlegg, hvor også driftsdeltakelse er inkludert. Målet om minst ett fullskala, norsk CCS-anlegg ligger fast. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avklare rammebetingelsene for næringslivet, slik at det legges til rette for ytterligere investeringsbeslutninger om fullskala CCS. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser for nye, store investeringer i klimavennlig industri i Norge. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for at innretningen på investeringsselskapet Fornybar AS blir slik at selskapet letter overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering, der risikoen i hovedsak er knyttet til markedsintroduksjonen. Selskapene det investeres i skal ha en sterk tilknytning til teknologimiljøer i Norge. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for etablering av ny treforedlingsindustri i Norge. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre grønne datasenter kraft på samme vilkår som øvrig kraftkrevende industri. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjøre det mer lønnsomt å bruke fornybart råstoff som materialer, i plast og i kjemisk industri. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke avskrivingssatsen på klimainvesteringer i industrien. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke samarbeidet mellom treindustrien og FoU-miljøene om forskning, innovasjon og kompetanseutvikling. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke verdiskapingen gjennom industrialisering i byggsektoren basert på spekteret av norske treressurser. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette et nasjonalt investeringsprogram for å utvikle et solid nettverk av pilot- og demonstrasjonsanlegg innen skogbasert industri. Det er et sentralt mål å etablere lange verdikjeder innenlands knyttet til våre skogressurser. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for økt eksport av norsk fornybarkompetanse. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at lokale interesser skal vektlegges i tilfeller der vern av naturområder er et alternativ. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere innsatsen med å forebygge og rydde opp i forurenset jord, sjø og sjøbunn. Nye teknologier for å få dette til, må støttes. Initiere arbeidet internasjonalt med plastfangst. Partiprogram FORURENSNING JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra til at norsk teknologi og eierskap stimuleres, for å bygge lade- og påfyllingsinfrastruktur for nye energibærere i hele landet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Enovas ordninger for transportsektoren, ved at det etableres nye støtteordninger for lav- og nullutslippsteknologi for lastebiler og busser, og at støtteordningene for ferger og hurtigbåter styrkes. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at staten intensiverer arbeidet med å bygge ut infrastrukturen for el- og hydrogenbiler. Det må bygges flere energistasjoner i alle deler av landet for å møte behovene til de nye miljøvennlige transportmidlene. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha sterke støtteordninger for å fase inn hydrogen som energibærer i transportsektoren. Partiprogram MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere støyplager i byer og tettsteder. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forpliktende utslippsreduksjoner i internasjonal skipsfart. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forsterke innsatsen for å gjøre kystflåten utslippsfri. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk bistandspolitikk brukes aktivt i arbeidet med å sørge for at det blir produsert nok mat til verdens voksende befolkning. Det må samtidig satses på «klimasmart» landbruk for å redusere utslippene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utnytte og initiere klimasmarte energiløsninger med blant annet solenergi. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere norske utslipp i 2030 med 40% sammenlignet med 1990-nivå. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge i 2050 er et lavutslippssamfunn. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil være en pådriver for både internasjonale avtaler som effektivt reduserer utslippene og for nasjonale tiltak som innebærer at Norge tar sin del av klimaansvaret. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe opp Norges innsats for å bevare regnskog ved å øke støtten til regnskogbevaring, trekke oljefondet ut av investeringer som fører til tap av regnskog og unngå import av varer som bidrar til ødeleggelse av regnskog. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN NORGES BANK SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre et ekte grønt skifte i Norge. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en ansvarlig og radikal miljøpolitikk forankret i vitenskapelig dokumentasjon om klodens tilstand og føre var-prinsippet. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe kravene til bærekraftig skogsdrift og gi sterkere insentiver til skogeiere som ønsker å gå over til en mer skånsom skogsdrift hvor hensynet til miljøet ivaretas. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for et permanent vern mot petroleumsaktivitet i særlige verdifulle og sårbare havområder, som Lofoten, Vesterålen og Senja, iskantsonen, polarfronten i Barentshavet og Norskehavet, havområdet rundt Jan Mayen, Mørebankene, Iverryggen, samt Skagerrak. Partiprogram ENERGI HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en klimapolitikk som skaper et bedre samfunn med økt livskvalitet for mennesker og som er i økologisk balanse. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle bruk av fossil energi så raskt som mulig. Partiprogram ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre utslippskutt til en del av lovverket, fase ut petroleumsnæringen og gjøre Norge til verdens første fossilfrie velferdsland. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel og starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere klimagassutslippene fra norsk territorium med 60% innen 2030. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre årlige sektorvise klimabudsjetter som en del av statsbudsjettet fra 2018 som forplikter norske myndigheter til å gjennomføre utslippskutt og omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Partiprogram MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre Statens Pensjonsfond Utland til en motor for det grønne skiftet internasjonalt, og innføre en klimaprosent der Norge setter av en prosent av BNI hvert år til internasjonal klimaomstilling via oljefondet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tredoble støtten til klimaomstilling i norske kommuner gjennom “Klimasats-ordningen” innen 2021. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fase ut salg av nye fossile personbiler innen 2020, og fossile varebiler og busser innen 2025. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et CO2-fond for raskt å fase inn nullutslippsteknologi for tungtransport, varebiler og busser. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere biltrafikken i norske byområder for å redusere klimagassutslipp, luftforurensing og kø - og skape rom for en massiv utbygging av god kollektivtransport og sykkelveier. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en storstilt satsing på karbonfangst- og lagring (CCS) i industrien, med minst tre anlegg etablert i løpet av stortingsperioden, og krav om rensing av alle store punktutslipp innen 2030. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke miljøavgiften på forurensende flyreiser, differensiert ut fra tilgangen til alternative reisemåter, og stimulere til utvikling av utslippsfrie løsninger. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil starte utfasing av alle typer fossil energibruk i Norge i løpet av stortingsperioden ved å gjøre det gradvis dyrere å forurense og støtte investeringer og bruk av nye fornybare løsninger. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp stortingsvedtaket om å overføre gods fra vei til bane og sjø og satse på utslippsfrie fartøy i skipsfartsnæringen. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN SJØFART VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge frem en stortingsmelding med forslag til satsing på karbonnegative prosjekter og teknologier og en strategi for hvordan Norge kan bli et karbonnegativt samfunn. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til et mer vegetarisk kosthold og redusere kjøttforbruket gjennom tiltak som både vil gagne miljøet og folkehelsen, og som legger til rette for bedre dyrevelferd i landbruket. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby nydyrking, drenering og ødeleggelse av myr for å hindre utslipp av klimaskadelig metangass fra myr. Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om elektrifisering av nye oljefelt som allerede har fått tillatelse til utbygging og som ikke kan stanses. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere det materielle forbruket og legge til rette for gjenbruk, deling og mer fritid foran stadig høyere forbruk. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skyte fart i overgangen til en ressurseffektiv kretsløpsøkonomi ved å bruke avgiftssystemet, forskningsmidler, offentlige innkjøp samt innovasjonsstøtte og risikokapital til bedrifter. Partiprogram FINANSER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en nasjonal klimatilpasningsplan for å ta vare på naturmangfold i et endret klima, herunder tiltak for landbruk, fiskeri og oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta hensyn til pågående klimaendringer i areal- og ressursforvaltningen, og øke innsatsen for klimatilpasning innen infrastruktur, matproduksjon og generell beredskap. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å hente inn vedlikeholdsetterslep og oppgradere infrastruktur i møte med klimaendringene, rettet mot veier, jernbane, offentlige bygg og avløpsnett. Partiprogram MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til kommuner som vil gjennomføre prosjekter for grønne nærområder med økt biologisk mangfold, flere grøntområder og attraktive sosiale byrom og møteplasser. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi lokale myndigheter mulighet til å pålegge grønne tak, solenergiløsninger eller andre miljøvennlige løsninger der det er hensiktsmessig. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til utvikling og deling av kunnskap om klimatilpasning, og ha lav terskel for å prøve ut nye løsninger. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke kommunenes evne til å tilpasse seg ekstremvær og andre klimaendringer gjennom en storsatsing på klima- og miljørådgivere. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre Statens Pensjonsfond Utland til en motor for det grønne skiftet internasjonalt. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke offentlige innkjøp aktivt til å begrense bruk av miljøgifter og andre skadelige kjemikalier ved å etterspørre miljømerkede produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruken av unødvendig plastemballasje og plastprodukter ved å innføre en miljøavgift på bruk av fossil plast. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre minst 70% resirkulering av plast i Norge innen 2025. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast fra kilder som bildekk, tekstiler, maling, hudpleieprodukter og vaskemidler, samt fase ut gummigranulat på kunstgressbaner i samarbeid med næringslivet og idretten. Partiprogram FOLKEHELSE FORURENSNING IDRETT MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en avgift på deponering av gruveavfall for å stimulere til økt gjenfylling og gjenbruk av avfallet. Partiprogram AVGIFTER INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve full åpenhet om hvilke miljøgifter et produkt inneholder og styrke merkeordninger som gjør det enkelt å finne ut om produkter inneholder stoffer som kan skade helse og miljø. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke norsk forskning på miljøgifter og forurensning, inkludert forskning på cocktail-effekten, hormonforstyrrende stoffer, miljøgifters effekt på barn og på miljøvirkningene av såkalte nanoformer av stoffer. Partiprogram FORSKNING FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for et globalt forbud mot de farligste miljøgiftene og for å styrke det europeiske kjemikalieregelverket REACH. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en miljøpolitikk som bevarer og reparerer leveområdene for ville dyr og en dyrevelferdspolitikk der husdyr og kjæledyr behandles på en anstendig og respektfull måte. Partiprogram HUSDYR MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet med å redusere utslipp i kommunene og vil stille strengere krav til å gjennomføre lokale klimatiltak. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utnytte muligheter for ny, grønn næringsutvikling og grønne lokalsamfunn over hele landet. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre krav om klimabudsjett og -regnskap i alle kommuner, fylkeskommuner og statlige departementer. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav til kommuner og fylkeskommuner om miljøstandarder og strengere miljøkrav i innkjøp. Partiprogram FYLKER KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke de regionale utviklingsmidlene og øremerke økningen til grønne innovasjonsprosjekter. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til flere innovasjonssentre ved universitetene som kan samarbeide med lokale og regionale aktører om sosialt og grønt entreprenørskap. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV UNIVERSITETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prøve ut en ordning med klimabelønning hvor inntekter fra enkelte avgifter deles ut igjen til innbyggerne. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke skatter og avgifter til å premiere miljøriktige valg, samtidig som vi vil bruke skattesystemet til å omfordele og redusere økonomisk ulikhet. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil i neste stortingsperiode prioritere grønn omstilling fremfor store utvidelser av velferdsstaten. Partiprogram HELSEVESEN MILJØVERN SOSIALE TJENESTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide statsbudsjettet med mål og budsjetter for livskvalitet og økologisk bærekraft, og legge disse til grunn for den økonomiske politikken. Partiprogram MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre årlige sektorvise klimabudsjetter som en del av statsbudsjettet fra 2018. Partiprogram MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere det materielle forbruket i Norge til et bærekraftig og sosialt rettferdig nivå innen 2030. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stramme inn handlingsregelen slik at man over tid ikke bruker mer enn tre prosent av Statens Pensjonsfond Utland i de årlige statsbudsjettene, og jobbe for at økt pengebruk i større grad skal brukes til grønn omstilling. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING NORGES BANK STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at de av FNs bærekraftsmål som er relevante for Norge blir innfridd. Partiprogram FN MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at hensynet til naturverdier skal veie tyngre i offentlige beslutningsprosesser. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp kravet til alle børsnoterte selskaper om å rapportere økologiske og sosiale verdier i årlige regnskap, og utrede mulige belønningsordninger for selskaper som presterer godt. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppfordre kommuner til å sette i gang arbeid med "grønn dulting" for å få flere til å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere matkasting med 20% innen 2020 og minst 50% innen 2025, blant annet gjennom en ny lov om matkasting, nye krav til emballasje og holdningskampanjer. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre obligatorisk miljømerking i all markedsføring av flyreiser, fossilbiler og kjøtt. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere kjøttforbruket i Norge av hensyn til helse, miljø og dyrevelferd. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begrense kjøttreklame ved å avvikle dagens finansiering av opplysningskontorene for animalske produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at offentlige kantiner minst én dag i uka skal servere kun vegetarmat, og alltid skal ha et fristende vegetartilbud. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi økonomiske insentiver til dele-, utleie- og utlånsordninger etter modell av dagens bildeleringer og biblioteker. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at bedrifter, organisasjoner, det offentlige og enkeltpersoner enklere kan gi bort og bytte brukbare gjenstander framfor å kaste dem, blant annet gjennom minigjenbruksstasjoner og utstyrssentraler. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille strengere minstekrav til levetid for at varer skal kunne markedsføres i Norge, og styrke reklamasjonsretten i forbrukerkjøpsloven. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke flaskepanten til fem kroner og innføre panteordninger for flere typer produkter, som for eksempel mobiltelefoner og fritidsbåter. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lovfeste "retten til å reparere", inkludert krav om at produsenter må lage produkter som er mulig å reparere og gjøre deler og håndbøker som trengs for å reparere tilgjengelige. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke og målrette avgifter på miljøskadelig forbruk og produksjon, og redusere avgifter på miljøvennlige alternativer og avgifter som hindrer innovasjon og jobbskaping. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne merverdiavgift på frukt, grønt, økologiske varer, gjenbruk, reparasjoner og kollektivtransport, samt vurdere fritak på flere områder for å gjøre det lettere å velge miljøvennlig. Partiprogram MERVERDIAVGIFT MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en ordning med klimabelønningen KAF (Klimaavgift til folket), der inntektene fra enkelte miljøavgifter, som for eksempel økte bensinavgifter, deles direkte ut igjen med en lik sum til alle innbyggere. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke CO2-avgiften på fossil energibruk betydelig og gjøre den lik for alle sektorer i samfunnet. Partiprogram AVGIFTER ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke avgiftene på fossilbiler, flyreiser og kjøtt. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide skattefradraget for energisparetiltak i egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN SKATTEFRADRAG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi gode skattevilkår til grønne næringer etter modell av dagens fordeler til oljenæringen. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede muligheten for skattefradrag til bedrifter som kan dokumentere “overskudd” av økologiske og sosiale verdier. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke eiermakten i Statoil til å trekke selskapet ut av fossil energiproduksjon i utlandet og sette i gang en omstilling til et fornybarselskap. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at sosiale hensyn ivaretas så langt som mulig ved utformingen av forbruksavgifter. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke eierskapet i Statkraft, Fornybar AS og Statoil aktivt til å utvikle teknologi for ny fornybar energi, som havvind, bølgekraft og geotermisk energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle Store Norske Spitsbergen Kullkompani og erstatte subsidiene til selskapet med tilskudd til andre virksomheter på Svalbard for å stimulere til fortsatt bosetting og aktivitet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SVALBARD
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Statens Pensjonsfond Utland skal investere minst 5% direkte i infrastruktur for fornybar energi, også i unotert infrastruktur, og etterstrebe investeringer i lav- og mellominntektsland. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en klimaprosent der Norge setter av én prosent av BNP hvert år til internasjonal klimaomstilling via oljefondet. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre mandatet for forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland og andre statlige fond og investeringsselskaper slik at mål om sosial og økologisk bærekraft likestilles med mål om økonomisk avkastning. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve at nye handelsavtaler stiller klare klima- og miljøkrav og er i tråd med Parisavtalen. Partiprogram FN MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til en internasjonal koalisjon av oljeproduserende nasjoner som frivillig faser ut sin petroleumsvirksomhet i tråd med Parisavtalen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en såkalt Robin Hood-skatt på omsetning av valuta og verdipapirer, som skal øremerkes tiltak for bærekraftig utvikling i FN-regi. Partiprogram FINANSER FN MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede straffeavgift eller andre sanksjoner mot land som ikke følger opp Parisavtalen og andre internasjonale miljøavtaler. Partiprogram AVGIFTER FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at Norge blir verdens første Fairtrade-land. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi gode skattevilkår til grønne næringer inspirert av dagens fordeler til olje- og gassindustrien. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som havvind, biogass, solenergi,bølgekraft og geotermisk energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere risiko for investeringer i grønt næringsliv blant annet ved å opprette flere såkornfond, skattefordeler og direkte statlige investeringer. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil flytte offentlige forskningsmidler fra oljeindustrien til innovasjon i grønne næringer. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med næringsliv, forskningsmiljøer og organisasjoner om et nasjonalt løft for bioøkonomi og bioprospektering, og etablere Bionova som pådriver for utvikling av bionæringer og bioteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med den maritime næringen for å gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon, og etablere Marinova som pådriver for en framtidsretta skipsindustri. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lage en forpliktende handlingsplan for kretsløpsøkonomi, med mindre ressurssløsing i alle deler av samfunnet. Partiprogram FINANSER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en skatte- og avgiftspolitikk som gjør det lønnsomt å bruke minst mulig naturressurser, og der forurenser må betale. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi investeringsstøtte til tiltak for ressurseffektivisering og kretsløpsmodeller i industri og bionæringer. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om resirkulerbarhet og fullstendige livsløpsanalyser i offentlige innkjøp. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til miljøvennlig omstilling i næringslivet ved å innføre en MiljøFUNN-ordning og styrke SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og etablere grønn profil på støtteordninger for innovasjon og kommersialisering av teknologi og forretningsideer. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede en ordning der staten bidrar med 25% når en investor går inn i et prosjekt som kvalifiseres som grønt etter fastsatte bærekraftskriterier og som kan dokumentere økologisk bæreevne. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke samarbeid mellom universitetene, lokale og regionale aktører om sosialt og grønt entreprenørskap gjennom egne innovasjonssentre. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING UNIVERSITETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke utdanning og forskning innen økologiske dyrkingsmetoder,karbonlagrende driftsmåter av jordsmonnet, samt digitalisering og teknologiutvikling for bionæringene. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi skattefordeler til personer og bedrifter som investerer i grønne bedrifter i oppstartsfasen. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte arbeidsgivere som iverksetter tiltak for kompetanseheving i grønne fag og omskolering fra petroleumsfag. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at offentlige innkjøp skal drive frem nye, miljøvennlige løsninger, innovasjon og næringsmuligheter, blant annet gjennom krav i anbud og bruk av utviklingskontrakter. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om fossilfri anleggsdrift i offentlige byggeprosjekter og stille krav om nullutslipp innen 2025. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil som hovedregel stille krav om energipositive bygg med miljøvennlige materialer ved rehabilitering og bygging av offentlige bygg. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fase ut oljefyr i alle statlige bygg innen utgangen av 2018 og stille krav om fossilfri oppvarming i alle statlige leieavtaler. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere utslippsfri transport ved kjøp av varer og tjenester der det er tilgjengelig, og trappe opp til et absolutt krav innen 2025. Partiprogram MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil som hovedregel stille krav om grønne tak ved bygging av offentlige bygg. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en like offensiv politikk for energisparing som EU, og sette et mål om å redusere energiforbruket i Norge med 30% innen 2030. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe opp arbeidet med energisparing i bygg med mål om en halvering innen 2040, i tråd med Arnstad-utvalgets anslag. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil aktivt støtte energieffektivisering i husholdninger, industri- og byggsektoren gjennom økte bevilgninger og krav om nullenergibygg og plusshus. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil målrette støtteordninger for fornybar energi til å utvikle ny teknologi som kan bidra til store globale utslippskutt og eksportmuligheter for norsk næringsliv. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at Norges energiressurser støtter Europas satsing på fornybar energi og støtte flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Statkraft SF og Fornybar AS som statlige pådrivere innen utvikling og produksjon av fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en nasjonal strategi for hvordan norske, statlige selskaper kan bidra til det globale grønne skiftet ved å utvikle, bygge, eie og drifte fornybar kraftproduksjon i utlandet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke Statens Pensjonsfond Utland aktivt til å investere i infrastruktur for fornybar energi og støtte norske investeringer i fornybar energi i det globale markedet med risikokapital. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en restriktiv politikk for konsesjon til vannkraftverk og småkraftverk og prioritere opprustning og modernisering av eldre vannkraftverk fremfor nye utbygginger. Partiprogram ENERGI MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kartlegge solressursene i Norge, og gi investeringsstøtte til solstrømanlegg og solfangere. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil snarest innføre det lenge varslede nasjonale forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming, også mot spisslast, og utvide det til bruk av fossil gass til oppvarming. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om nullenergistandard for nye bygg i 2020. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppskalere innsatsen mot marin forsøpling kraftig ved å styrke tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling, etablere en Skjærgårdstjeneste i hele landet og etablere mottaksanlegg for avfall langs kysten. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvikle økologisk havbruk som en spydspiss for miljø- og dyrevennlig havbruk. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det enklere å ta i bruk miljøvennlige dyrkingsmetoder og ha god dyrevelferd. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke tilskuddssystemet til å premiere miljøvennlig produksjon, god dyrevelferd og bruk av lokale ressurser. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav til 50% økologisk eller lokalprodusert mat i offentlige matinnkjøp. Partiprogram LANDBRUK LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede større sammenhengende heløkologiske produksjonsområder på steder eller for produksjoner som er spesielt egnet for økologisk landbruk. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre landbruket fossilfritt innen 2030 blant annet ved å sikre gunstig pris på innkjøp av biodrivstoff, subsidiere innkjøp av nullutslippstraktorer og avvikle fritaket for CO2-avgift. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forlenge trærnes levetid gjennom å øke rotasjonstid i skogbruket for i større grad ta vare på biologisk mangfold og øke karbonlagringen i skog. Partiprogram MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre klima- og naturmål og vern av matjord forpliktende for areal- og transportplanlegging, herunder Nasjonal transportplan (NTP). Partiprogram MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil pålegge fylkesmennene å følge opp nasjonale miljøverdier i større grad enn i dag. Partiprogram FYLKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomgå lovene som regulerer utbygging og arealbruk for å etablere absolutte grenser for hvilke miljøinngrep som aksepteres. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge tydeligere føringer for vekting av miljøinteresser mot andre interesser. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette et uavhengig, nasjonalt klageorgan for miljøsaker og naturinngrep med juridisk og naturvitenskapelig kompetanse. Partiprogram MILJØVERN RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at alle norske kommuner og fylkeskommuner har tilstrekkelig kompetanse på klima og miljø, blant annet gjennom klima- og miljørådgivere i kommunene. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre boligpolitikk som en integrert del av klimapolitikken og trekke inn areal-, infrastruktur-, og transportplanleggingen i alle prosjekter. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil revidere tekniske byggeforskrifter så det blir lettere å gjennomføre prosjekter som fremmer god arealbruk, klimavennlighet og nyskapende, bærekraftige boformer. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke statlige innovasjonsmidler til sosiale og bærekraftige bygge- og boligprosjekter. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med kommuner om å endre belastede boområder og legge vekt på lokal tilhø- righet og medvirkning, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og bedre levekår. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om grønne tak og vegger eller installasjon av solcellepaneler på nye bygg i byer og tettsteder der dette er hensiktsmessig. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre plan- og bygningsloven så det blir enklere for kommuner å stille klima- og miljøkrav til nye byggeprosjekter. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere tiltak som kan gi rask reduksjon i klimagassutslippene fra flytrafikken mellom de store byene og reduksjon av bilkjøring i byregioner. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre alle jernbanestrekninger utslippsfrie. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke CO2-avgift fra tungtransport til et fond for raskere innfasing av utslippsfri varebiler og busser, etter modell av NOx-fondet. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til raskest mulig innfasing av utslippsfri kollektivtransport. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til miljøvennlige arbeidsreiser gjennom gunstige skatteregler for ansatte og bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi bymiljøavtaler til flere byer som satser grønt, inkludert Bodø knyttet til Ny By-prosjektet. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner med tiltak som leasingstøtte for el-bil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge ut et sammenhengende ladenett i hele Norge innen 2019, og prioritere at infrastrukturen i distriktene bygges ut slik at nullutslipp blir et reelt alternativ så fort som mulig. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil omdisponere veiareal til kollektivfelt og miljøfelt på viktige innfartsårer til storbyene. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre fordelene for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om utslippsfrie kjøretøy i offentlige kontrakter og anbud. Partiprogram MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en forsøksordning med høyere vrakpant for fossilbiler dersom man kjøper utslippsfri bil eller elsykkel. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om utslippsfrie drosjer. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil belønne offensive klima- og miljøkommuner med statlige bidrag som støtter opp om kommunenes egne ambisjoner og støtte utbygging av sykkelveinett, ekspressykkelveier, trygge gang- og sykkelveier og skoleveier. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om utslippsfrie ferger på alle fergestrekninger. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på forskning og grønn teknologiutvikling for all skipsfart. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en vrakpantordning for skip som byttes ut med utslippsfrie skip. Partiprogram MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på landstrøm for å kutte klimagassutslipp og bedre luftkvaliteten i norske byer. Partiprogram ELEKTRISITET FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til bruk av fornybart drivstoff i flytrafikken. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere karbonutslipp ved å stille krav om mer effektive ned- og oppstigningsprosedyrer. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil starte en mulighetsstudie av utslippsfri lufttransport, spesielt med henblikk på regioner hvor annen transport ikke er tilgjengelig i dag. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at all flytrafikk inkluderes i nasjonale og internasjonale klimaregnskap. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at satsing på jernbane og teknologiutvikling innen transport raskt kan bidra til effektiv, miljøvennlig varetransport. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kutte utslippene fra godstrafikken med minst 50% innen 2030. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på nullutslippslastebiler med mål om at 50% av lastebilene skal være utslippsfrie i 2025. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et CO2-fond for utvikling av nullutslippsteknologi for tungtransport, varebiler og busser. Partiprogram MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil iverksette tiltak som raskt gir økt kapasitet på banenettet. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke ordninger for å redusere risiko og etableringskostnader og beskytte oppstartsfasen for leverandører av miljøvennlig godstransport. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre finansiering til videregående skoler, fagskoler og folkehøgskoler innen økologiske eller andre bærekraftige fagområder. Partiprogram MILJØVERN SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse særlig på forskning som fremmer det grønne skiftet og som bidrar til innovasjon i næringer der Norge har særlige konkurransefortrinn. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bekjempe arbeidsledighet gjennom en rask og målrettet omstilling fra et oljeavhengig til et bærekraftig samfunn. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte arbeidsgivere som iverksetter ekstraordinære tiltak for kompetanseheving i grønne fag og omskolering fra petroleumsfag. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det enkelt og lønnsomt å velge produkter som ikke er helseskadelige eller miljøskadelige. Partiprogram FORBRUKERSAKER HELSEVESEN MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre egne miljøplaner og miljøsertifisering på alle offentlige helseinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke andelen økologisk og kortreist mat på omsorgsinstitusjoner og i hjemmebaserte tjenester. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER MILJØVERN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bedre tilgangen på gode rehabiliteringssteder med sunn mat, godt kvalifiserte ansatte, godt utstyr og naturområde for restitusjon. Partiprogram HELSEVESEN MILJØVERN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke satsingen på kvalitetssikrede grønne velferdstjenester. Partiprogram HELSEVESEN MILJØVERN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte miljøvennlige alternativer til kunstgress ved utbygging av utendørs idretts- og aktivitetsanlegg. Partiprogram IDRETT MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke miljøovervåkingen av kulturminner. Partiprogram KULTURVERN MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere kulturminneforskning på klimatilpasset bygnings- og fartøyvern, klimapåvirkning på kulturminner, minoriteters kulturarv og urfolks/samisk kulturarv. Partiprogram KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge kompetanse og kapasitet innen miljøinnsats og fredelig konfliktløsning. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kartlegge kommunene som er mest sårbare for naturkatastrofer og innarbeide potensielle faresoner i kommunenes arealdel. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette støtteordning til forebyggende tiltak og klimatilpasning i de kommunene som er mest utsatt for naturkatastrofer. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for jevnere fordeling av ressurser mellom nasjoner og folkegrupper ved at rike land reduserer vårt økologiske fotavtrykk til et bærekraftig og rettferdig nivå. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil dele mer av vår rikdom for å bidra mer til å løse felles globale problemer som miljøutfordringer, fattigdom og humanitær nød. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en klimaprosent hvor 1% av nasjonalinntekten overføres årlig fra Statens pensjonsfond Utland til klimatiltak i utviklingsland. Partiprogram MILJØVERN STATSBUDSJETTET UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere bærekraftig jordbruk høyt i norsk utviklingssamarbeid som et verktøy for å redusere fattigdom og sikre produksjonsøkning uten å gå på bekostning av naturen. Partiprogram JORDBRUK MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke Norfund aktivt til å investere i utviklingsland, med klare krav til bærekraft og utviklingseffekt. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil integrere hensynet til bærekraftig forvaltning av naturressurser som skog, jord og vann i alle utviklingsstrategier og planer Norge støtter gjennom bistand. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at WTO og handelsavtaler gir utviklingsland rett til å beskytte miljø og biologisk mangfold, egen næringsutvikling, samt menneskerettighetene, retten til fagorganisering og urfolks rettigheter. Partiprogram HANDEL MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke det internasjonale rettsvernet for natur og miljø. Partiprogram MILJØVERN RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at Forsvaret i økende grad blir uavhengig av fossil energi. Partiprogram FORSVAR MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide tett med EU om gjennomføring av klimapolitikken, samtidig som vi setter klare nasjonale utslippsmål. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi bedre beskyttelse til mennesker som flykter på grunn av miljøkatastrofer og naturødeleggelser. Partiprogram INNVANDRERE MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil bruke skatter, avgifter og aktiv næringspolitikk til å oppnå og sikre mer rettferdig fordeling og et bærekraftig miljø og forebygge miljøødeleggelser og klimaendringer. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en offensiv satsing på mer fornybar energi til erstatning for fossil energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at miljølovgivning håndheves, og at miljøkriminalitet straffes hardere gjennom å stramme inn vilkårene for utslippstillatelse etter forurensningsloven og skjerpe straffereaksjonene for brudd på loven. Partiprogram MILJØVERN STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil at Norge skal redusere sine klimagassutslipp i tråd med anbefalingene fra FNs klimapanel. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at kuttene i klimagassutslippene skal tas innenlands, uten at ambisjonene om å bidra til utslippskutt i andre land skal kuttes. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at Norge skal bidra til å få på plass en global og rettferdig klimaavtale i samråd med de fattige landene og deres behov. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at det skal etableres et eget regnskap for utslipp forårsaket i utlandet gjennom varer som importeres til Norge, og settes konkrete, tallfestede mål for reduksjon også av disse utslippene i samme takt som øvrige utslipp. Partiprogram MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil at Norge skal jobbe for å fjerne markedsmekanismene fra klimafeltet. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at klimapolitikken skal underlegges politisk og demokratisk kontroll. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at klimapolitikken må gjennomføres med mer direkte styring (regler) av hva bedrifter og bransjer kan slippe ut av klimaforstyrrende gasser. Kvoteordninger og låge avgifter har ikke virka i tilstrekkelig grad. Partiprogram MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må skapes folkelig mobilisering og politisk vilje for å få utredet og vedtatt en lov om en karbonavgift til folket (KAF), et forslag til klimaløsning som opprinnelig ble utformet av verdensledende klimaforsker James Hansen, og som møter økende interesse i Norge og internasjonalt. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at [karbonavgift til folket] må legges på all produksjon og import av fossil energi, og skal gå direkte til utbetaling med et likt månedlig beløp til alle landets innbyggere, eventuelt med en viss begrenset prosentdel til et klimafond. Karbonavgiften vil på den måten virke inntektsutjevnende, og fremme klimavennlig, på bekostning av fossil, produksjon og forbruk. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at [karbonavgift til folket] økes år for år med en fast og forutsigbar sats inntil CO2-innholdet i atmosfæren er redu- sert til det nivå som klimavitenskapen anser trygt, for å unngå global oppvarming på mer enn 1-1,5 grader og irreversible klimaendringer. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at en utredning av en norsk [karbonavgift til folket] må se på muligheten for å legge inn kompensatoriske mekanismer for distriktene, landbruket, eksportnæringene osv., for å hindre at disse blir utsatt for en uforholds- messig belastning/ulempe. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at Norge må jobbe for innføring av en internasjonal [karbonavgift til folket] i FN-regi på drivstoff brukt i internasjonal fly- og skipstrafikk, i tråd med forslag fra Naturvernforbundet, som kan starte på 25 USD per tonn CO2 og øke med 10 USD per år. En stor del av disse inntektene må gå til Det grønne klimafondet, som derved vil ha en grunnfinansiering på plass. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide aktivt for å fremme slik folkelig mobilisering og alliansebygging, og bidra til å skape den samfunnsmakt som må til for å vinne klimakampen og bygge et solidarisk og miljøvennlig samfunn. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en nasjonal satsning på grønne arbeidsplasser innen fornybar energi og kraftfored- lende industri. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at staten skal kjøpe opp miljøbedrifter som er trua av utflagging eller nedleggelse. Partiprogram MILJØVERN STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil at statens pensjonsfond utland (oljefondet) skal brukes som et grønt omstillingsfond og brukes til investeringer i industri, infrastruktur og klimatiltak, slik at arbeidsplasser som forsvinner med reduksjon i olje- og gassvirksomhet erstattes. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Rødt Rødt vil at oljefondet må brukes grønt med mål om å etablere 100 000 grønne arbeidsplasser. Partiprogram MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Rødt Rødt vil at vi skal ha en nasjonal satsning på redusert energibehov/-forbruk, energieffektivisering, energisparing og opprusting av eksisterende kraftverk med statlige tilskudd på 5 milliarder i året. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at det skal satses på statlige tiltak til enøktiltak til private hus. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at ordningen med grønne sertifikater skal avvikles. Den fungerer som en avgiftsfinansiert subsidieordning for å bygge ut kraft som i stor grad ikke trengs. Den må erstattes av en ordning med hvite sertifikater som belønner energieffektivisering og energisparing. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at det trengs en lov som sikrer nasjonalt eierskap og kontroll med mineralressurser. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at berg- og mineralforekomster skal utnyttes på en mest mulig miljøvennlig måte, gjennom en nasjonal planstrategi for bergindustrien. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må settes strenge miljøkrav til eventuelle nyåpninger av gruver. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at frigjort kraft fra energieffektivisering og energisparing skal brukes til å erstatte fossilt brennstoff og til å utvikle nasjonal grønn industri. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må etableres et sterkere forskningssamarbeid mellom industrien og universitetene på mer klimavennlig produksjonsteknologi og prosesser. I ungdomsskolen og den videregående skolen må klima- og miljøforskning inn i pensum både i skolen og lærlingebedriftene. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at myndighetene, industrien og forskningsmiljøene må etablere et samarbeid for å dra nytte av den høyteknologiske forskninga og produktutviklinga i petroleumsindustrien, og samarbeide med den arbeidskrafta som ikke lenger kan sysselsettes i denne industrien. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil bidra til at vi reparerer mer og kaster mindre gjennom å gi støtte til kursing i enkle reparasjoner og vedlikehold, samt innføre momsfritak for miljøvennlige reparasjoner. Partiprogram MERVERDIAVGIFT MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte opp under lokale og private ordninger for deling og gjenbruk av ting gjennom eksempelvis momsfritak eller direkte støtteordninger etter modell av ENØK-tilskuddene. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil opprette flere offentlige delingstjenester for ulike varer etter modell fra folkebibliotekene og bysykkelordningene. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at offentlige virksomheter skal prioritere gjenbruksløsninger. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal brukes drivstoff som er mer klimavennlige, slik som biometangass, hydrogen og elektrisitet på all offentlig transport der det er mulig. Partiprogram MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil gjeninnføre av langsiktige og myndighetsbestemte kraftavtaler som sikrer kraftkrevende arbeidsplasser i distriktene, og som har miljømessige fordeler framfor konkurrenter i utlandet. Samtidig må det stilles krav til energisparing, bruk av grønn teknologi og at krafta brukes til produksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte fattige i de minst utviklede landene (MUL), spesielt kvinner, med klimatilpasning. Partiprogram MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte gjennomføringen av Paris-avtalen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at innførsel av soyaprodusert fôr fra utlandet, i hovedsak Brasil, må reguleres. Dette har enorme miljøkonsekvenser og medfører en kraftig forringelse av kvalitet og næringsverdi for all norsk matproduksjon. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil at landbruket må være en del av omstillinga fra et fossilt styrt næringsliv til et næringsliv basert på fornybare naturressurser. Landbruket skal skape verdier, og en viktig del av klimaløsninga er å sikre matproduksjon og bruk av jord på en bærekraftig måte. Det vil innebære en effektiv produksjon med god arealutnytting og maksimal karbonbinding i jord. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte opp om forskning og utvikling av produkter og verdikjeder basert på biologisk råstoff, som f.eks. biodrivstoff og alternative proteinkilder til dyrefôr. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre flat CO2-avgift for alle sektorer på 500 kroner og trappe denne gradvis opp i perioden. Andre relevante avgifter (blant annet HFK/PFK) økes tilsvarende. Provenyet brukes til å redusere andre skatter og avgifter for berørte grupper for å lette omstillingen. Dette skal også omfatte landbruk og fiskeri, men ses i sammenheng med kompenserende tiltak i samråd med næringene. Regjeringserklæring MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette grønn omlegging av engangsavgiften for kjøp av nye kjøretøy ved å øke CO2-og NOx-komponentene, og redusere andre komponenter. Omleggingen skal ikke øke avgiftsinntektene i budsjettet. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for at veibruksavgiften på diesel kan økes dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025. Merinntektene ved eventuell avgiftsøkning skal benyttes til å redusere trafikkforsikringsavgiften (tidligere årsavgiften) med tilsvarende sum. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil skjerpe virkemidlene for nyttetrafikk, kompensert med avskrivningssatser og annet. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN SKATTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre skattefordelene for el-bil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp det nedsatte ekspertutvalget som vurderer klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi. Regjeringserklæring FINANSER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for utvikling av ny grønn industri i Norge. Regjeringserklæring INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille strenge miljøkrav til havbruksnæringen. Regjeringserklæring HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med næringen for å bekjempe lakselus og rømming. Regjeringserklæring HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp jordvernstrategien. Regjeringserklæring LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. Regjeringserklæring LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere klimautslipp og forurensning i samsvar med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Regjeringserklæring MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle energikravene til bygg i tråd med klimaforliket. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forsknings- og utviklingsarbeid som kan gjøre nye boliger mer miljøvennlige, uten at utbygging fordyres unødvendig. Regjeringserklæring BOLIGSAKER FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kutte norske klimagassutslipp med 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor i samarbeid med EU. Innfasing av ny teknologi, teknologiutvikling og CO2-prising vil være hovedvirkemidler for å oppnå dette målet. Regjeringserklæring EU/EØS MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en plan for å oppfylle Norges klimaforpliktelser i ikke-kvotepliktig sektor når en avtale med EU om felles oppfyllelse er på plass. Regjeringserklæring EU/EØS MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke muligheten i EUs kvotesystem (ETS) og muligheten for direkteavtaler mellom land i EU- rammeverket for å oppfylle norske klimaforpliktelser i ikke-kvotepliktig sektor, men samtidig ha ambisjon om å ta så mye som mulig av forpliktelsen nasjonalt. Regjeringserklæring EU/EØS MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor, herunder å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Disse måltallene er basert på forbedringer av teknologisk modenhet i ulike deler av transportsektoren. Regjeringserklæring MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp enigheten i Stortinget ved behandlingen av energimeldingen for å redusere klimagassutslipp. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opptrappingsplanen for biodrivstoff for å nå målene for utslippskutt i transportsektoren, og ha et mål om 40 prosent innblanding i 2030, avhengig av teknologiutviklingen og utviklingen av alternative energibærere. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge en plan for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025. Regjeringserklæring MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre arbeidet med et CO2-fond for næringslivet. Regjeringserklæring MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i andel elektriske transportmidler. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere krav om nullutslippstransport i leveranser til det offentlige. Regjeringserklæring MILJØVERN SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i offentlige fergeanbud, der det ligger til rette for det. Regjeringserklæring FERGER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle programmet for grønn skipsfart til å omfatte nullutslipps- og hybridkonsepter for ulike fartøykategorier innen 2030. Regjeringserklæring MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere egne planprogrammer for å redusere utslipp innenfor marin og maritim sektor. Regjeringserklæring HAVBRUK MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha tett dialog med næringslivet for å skape lønnsomme, grønne arbeidsplasser på grunnlag av deres veikart til lavutslippssamfunnet, og med utgangspunkt i prinsippene for grønn konkurransekraft. Regjeringserklæring MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre 30 prosent miljøvekting ved offentlige innkjøp der det er relevant, eller benytte konkrete miljø- og utslippskrav der det er bedre egnet. Regjeringserklæring MILJØVERN STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke offentlige anskaffelser og regelverk for å stimulere etterspørsel etter produkter som er produsert med lavutslippsteknologi, for eksempel sement og asfalt. Regjeringserklæring MILJØVERN STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre Enova som et viktig virkemiddel i klimapolitikken og videreføre Enovas mulighet til å støtte omstilling til lavutslippsteknologi i alle sektorer. Regjeringserklæring MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle et mer effektivt og koordinert virkemiddelapparat på klimaområdet der viktige virkemidler som Innovasjon Norges miljøteknologiordning, Forskningsrådets klimateknologiprogrammer og Enova ses i sammenheng. Regjeringserklæring MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Norges grønne konkurransekraft ved å legge til rette for industriklynger som bidrar til å utvikle ny klimateknologi og som skaper nye lønnsomme arbeidsplasser som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre arbeidet med restaurering av myr og kostnadseffektive klimatiltak som gjødsling og planting av stedegen skog. Regjeringserklæring MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre klima- og skoginitiativet som en viktig del av klimaløsningen. Regjeringserklæring MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre Norges innsats som en ledende bærekraftig investor i fattige land, gjennom blant annet Norfund. Regjeringserklæring MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille strenge klimakrav til produksjonsfasen på felt på norsk sokkel, herunder krav om beste tilgjengelige teknologi. Regjeringserklæring MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. Regjeringen vil legge frem en helhetlig vurdering av fullskala CO2-håndtering for Stortinget senest i forbindelse med RNB 2018, og ha ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndteringsanlegg i Norge gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke innsatsen mot miljøkriminalitet både nasjonalt og internasjonalt. Regjeringserklæring MILJØVERN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil benytte det statlige investeringsselskapet Fornybar AS til å investere i ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering som bidrar til reduksjon av klimautslipp. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at norsk industri kan dra nytte av våre fornybare ressurser. Regjeringserklæring ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for et grønt skifte med større vekt på fornybar energi, og der ren energi brukes til å fase ut fossil energi i andre sektorer. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle norsk næringsliv gjennom satsing på klimateknologi som kan være lønnsom over tid. Staten må legge til rette gjennom forutsigbare rammevilkår, forskning, utvikling og støtte til piloter, demonstrasjon, risikoavlastning og markedsintroduksjon for ny teknologi. Regjeringserklæring MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp innstillingen fra klimarisikoutvalget og stille krav til at selskapene synliggjør klimarisiko i sine utbyggingsplaner. Regjeringserklæring MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjonsrunden, legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle områder (SVO), herunder vurdere begrensninger på boring i oljeførende lag i en større radius rundt Bjørnøya. Regjeringserklæring MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ikke gjennomføre 25. konsesjonsrunde før revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er ferdig behandlet. Regjeringserklæring MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum. Regjeringserklæring MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre kvoteplikt og CO2-avgift som hovedvirkemidler i klimapolitikken på norsk sokkel, og samtidig opprettholde strenge miljøkrav til norsk oljeproduksjon. Regjeringserklæring MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp overvannsutvalgets innstilling. Regjeringserklæring MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til økt forskning på klimatilpasning. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre sektorprinsippet der hver sektor er ansvarlig for klimatilpasning innen sitt område. Regjeringserklæring MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med kommunene for å sette dem bedre i stand til å håndtere nye utfordringer som følge av klimaendringene. Regjeringserklæring KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp ambisjonen om å overføre 30 prosent av gods over 300 km fra vei til sjø og bane innen planperiodens utløp. Regjeringserklæring MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere klimagassutslipp fra sektoren ved å fase inn null- og lavutslippsteknologi, øke omsetningen av bærekraftig biodrivstoff og føre en målrettet skatte- og avgiftspolitikk. Regjeringserklæring MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til grunn at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. Regjeringserklæring MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i alle offentlige fergeanbud, både fra stat, fylkeskommuner og kommuner, der det ligger til rette for dette. Regjeringserklæring FERGER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge bedre til rette for motorsykkel som et miljøvennlig transportalternativ. Regjeringserklæring MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for bruk av biodrivstoff i fly. Regjeringserklæring LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en tilskuddsordning for mer effektive og miljøvennlige havner i tråd med føringene i NTP. Regjeringserklæring HAVNER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil være i front internasjonalt i initiativ for å rense havene for plast, og følge opp nullvisjonen for marin forsøpling. Regjeringserklæring HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre en bred satsing på klima og bevaring av regnskog, samt intensivere innsatsen for miljø og bekjempelse av miljøkriminalitet. Regjeringserklæring MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at mer gods fraktes på kjøl og at skipsfarten fortsatt utvikler seg i en mer miljøvennlig retning. Regjeringserklæring MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at Norge skal være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og vil forsterke klimaforliket. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp tiltak og initiativer fra havstrategien "Ny vekst, stolt historie", stortingsmeldingen "Hav i utenriks- og utviklingspolitikken", nordområdestrategien og bioøkonomistrategien, og iverksette initiativer knyttet til plast i havene. Regjeringserklæring HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp målet om at Norge skal være klimanøytralt i 2030, og bidra til at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Nasjonale tiltak skal ikke bidra til flytting av utslipp eller til å øke globale utslipp. Regjeringserklæring MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil støtte utvikling og spredning av nullutslippsløsninger og bidra til å skape markeder for ny nullutslippsteknologi. Regjeringen vil velge virkemidler ut fra kriteriet om at forurenser skal betale og at klimamålene oppnås til lavest mulig kostnad og med størst mulig sikkerhet, og vil derfor fortsette arbeidet med et grønt skatteskifte. Regjeringserklæring MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge klimapolitikken på markedsbaserte og kostnadseffektive tiltak. Regjeringserklæring MILJØVERN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
15. feb 2021 Perspektivmeldingen 2021 Til behandling
8. feb 2021 Endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.) Behandlet
3. feb 2021 Representantforslag om mindre bruk og kast Til behandling
3. feb 2021 Representantforslag om å utarbeide en KVU for ny jernbane Oslo-Stockholm og utrede nye statlige finansieringsmodeller for jernbaneutbygginger i Norge Til behandling
1. feb 2021 Representantforslag om klimaomstilling Behandlet
20. jan 2021 Representantforslag om krav til samfunnshensyn i offentlige anskaffelser Behandlet
20. jan 2021 Representantforslag om klimatilpasning og styrket flom- og skredforebygging Til behandling
17. jan 2021 Klimaplan for 2021-2030 Til behandling
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Representantforslag om å innføre bedre måltall for et grønt, smart og nyskapende Norge i tråd med OECDs indikatorsett for grønn vekst Til behandling
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utan