Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på medarbeiderne og deres kompetanse, og arbeide aktivt med å rekruttere, beholde og videreutvikle kvalifisert personell. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke veteranenes rettigheter med vekt på helsemessige og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørendearbeid. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre styrke Hæren ved å fokusere på oppbygging av særskilt viktige kompetansemiljøer og rekruttering av nøkkelpersonell, samt snarest fylle materiell- og personellstrukturen i dagens avdelinger. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre opprette en ny hærbataljon i løpet av perioden. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre at Heimevernet fortsatt skal utdanne sine egne soldater. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre redusere slitasjen på Forsvarets personell i utenlandsoperasjoner gjennom en styrking av berørte fagmiljøer og avdelinger. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre opprettholde den allmenne verneplikten. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre gjennomføre og evaluere den nylig vedtatte sesjonsplikten for kvinner. Høyre vil styrke kvinners deltakelse på alle nivåer i Forsvaret. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre styrke veteranenes rettigheter i lovgivningen, med vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet, og støtte til pårørendearbeid. Partiprogram HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at allmenn verneplikt opprettholdes og at det utredes en ordning med samfunnstjeneste for dem som ikke tjenestegjør i Forsvaret. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Heimevernets mulighet til å forvalte sitt territorielle ansvar ved å gjeninnføre desentralisert ledelse og reversere de vedtatte sammenslåingene av Heimevernets distriktskommandoer. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde egen utdanning for Heimevernets personell. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre god oppfølging for veteraner og sikre økonomisk trygghet og velferdstjenester tilpasset den enkelte veterans behov. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at flest mulig skal få opplæring og kompetanse på sårbarhet og samfunnssikkerhet. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre at soldater som har blitt skadet i internasjonal tjeneste får hjelp, også når skaden oppdages etter at tjenesten er avsluttet. Partiprogram FN-STYRKER MILITÆRT PERSONELL NATO
2009-2013 Venstre Venstre vil basere det norske forsvaret på verneplikt, som også kan brukes som rekruttering til vervet tjeneste. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil betre ettervernet for veteranar. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde den allmenne verneplikten. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en kortere samfunnstjeneste hvor den vernepliktige kan velge mellom å tjenestegjøre i Forsvaret eller i en fornyet siviltjeneste rettet inn mot viktige samfunnsoppgaver. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede en ordning med sivile fredsstyrker. Når en slik verneplikt innføres må den gjelde både kvinner og menn. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for å øke kvinneandelen i Forsvaret. Sesjon for kvinner skal iverksettes fra 2010. Regjeringserklæring MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke oppfølgingen av våre veteraner fra utenlandstjeneste i tråd med St. meld. nr. 34 (2008-2009). Regjeringserklæring MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke personell- og familiepolitikken i Forsvaret. Regjeringserklæring FAMILIE MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke Hæren, samt etablere en hærreserve. Regjeringserklæring FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Venstre Venstre vil omstrukturere gradssystemet, gjeninnføre flere underoffisersgrader og et spesialistkorps basert på NATO-standard. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL NATO
2013-2017 Venstre Venstre vil forsterke den profesjonelle delen av forsvaret og bruke en mindre del av de vernepliktige som base for dette og til å bemanne de vernepliktsbaserte delene av forsvaret, samt gjøre verneplikten kjønnsnøytral. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at soldater som har blitt skadet i internasjonal tjeneste får hjelp, også når skaden oppdages etter at tjenesten er avsluttet. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Venstre Venstre vil øke kompetansen i det sivile helsevesenet knyttet til ivaretakelse av veteraner. Partiprogram HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre lik erstatning for lik skade uavhengig av skadetidspunkt (enhetlig kompensasjonsordning), og krav til bevisførsel må ta høyde for at dokumentasjon kan være vanskelig å fremskaffe [veteraner]. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke Heimevernets innsatsstyrker og evne til å håndtere militære trusler, samtidig som lokal rekruttering, tilknytning og beredskap i hele landet opprettholdes. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre en ordning for spesialistbefal eller underoffiserer i tråd med NATOs standard. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre en evaluering med sikte på reform av dagens ordning med integrert strategisk ledelse gjennom Forsvarsdepartementet, og styrke Forsvarssjefens rolle. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke veteranenes rettigheter, med vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og støtte til pårørendearbeid, samt utrede en innføring av en tjenestebasert ordning med "krigspensjon". Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Høyre Høyre vil utvide den allmenne verneplikten til å gjelde begge kjønn, og modernisere den i tråd med Forsvarets behov. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre en omfattende personell- og kompetansereform i forsvarssektoren, noe som også innebærer en gjennomgang av befalsordningen, og føre en personellpolitikk som uderstøtter personellstruktur og oppgaveløsning. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at befalskorpset får forutsigbare arbeidsforhold og utdanningsløp, at merbelastninger gis rimelig kompensasjon, og sikre at de tjenestegjørende får bedre økonomiske godtgjørelser. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke utholdenhet og kapasitet i Hæren ved å utnytte reservestyrker bedre. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør innføres en ordning for spesialistbefal og underoffiserer i tråd med NATOs standard. Det betyr også at staten er forpliktet til å ivareta spesielle behov. Unntak fra lover og regler i arbeidslivet kan være nødvendig, men disse skal kompenseres økonomisk. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Veteraner har påtatt seg ekstraordinære belastninger for samfunnet. Dette skal anerkjennes, og veteranenes spesielle behov for oppfølgning skal ivaretas. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at beredskap og responstid forbedres og at våre styrker er reelt tilgjengelige ved behov. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre tilfredsstillende treningsstandard både blant tjenestegjørende og reservestyrker. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil reetablere innsatsstyrkenes kapasitet i Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre tilfredsstillende treningsstandard og beredskap i Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Skadde veteraner og deres pårørende skal gis oppfølgning og støtte slik at de ikke opplever byråkrati og skjemavelde som en merbelastning. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Norske soldater som blir psykisk eller fysisk skadet i tjeneste for Norge, skal bli ivaretatt både medisinsk og økonomisk, og man skal bli tilbudt tilpasset oppfølging i forhold til arbeid eller utdanning. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for det blir etablert en tilfredsstillende erstatningsordning for [de krigsveteraner] som ikke kan rehabiliteres fullstendig, slik at disse skal kunne opprettholde en verdig livssituasjon. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke kvinneandelen i forsvaret. Partiprogram LIKESTILLING MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå fritaks- og pliktgrunnlaget når verneplikten endres. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke familiepolitikken i forsvaret. Partiprogram FAMILIE MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsatt vektlegge veteranenes rettigheter inkludert helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørendearbeid. Partiprogram FAMILIE MILITÆRT PERSONELL SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi er for et forsvar basert på allmenn verneplikt og mener at innretningen på verneplikt og førstegangstjeneste må utvikles for å være best mulig tilpasset Forsvarets, samfunnets og den enkelte vernepliktiges behov. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Senterpartiet Heimevernet skal være en desentralisert, landsdekkende og gjenkjennelig del av forsvaret som baserer sin rekruttering på verneplikten. For å kunne oppfylle disse målene må antallet soldater i Heimevernet opprettholdes på samme nivå som i dag, samtidig som områdene trener årlig. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at redningshelikoptre skal kunne brukes til forflytning av militært personell dersom det sivile samfunn opplever kriser som tilsier at det er nødvendig å bruke slikt personell. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL REDNINGSTJENESTE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha et forsvar basert på en allmenn og kjønnsnøytral verneplikt, som er tilpasset Forsvarets behov for forsvar av norsk territorium. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge forholdene til rette for å øke rekrutteringen av kvinner i Forsvaret. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fortsatt prioritere å øke ressursene til øving og trening av Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bedre ettervernet for veteraner. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil åpne opp for gradert førstegangstjeneste med mulighet for to ulike løp, 6 og 18 måneder. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at allmenn verneplikt opprettholdes, og at de vernepliktige som innkalles til tjeneste får god oppfølging. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre god oppfølging for veteraner og sikre økonomisk trygghet og velferdstjenester tilpasset den enkelte veterans behov. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at veteraner skal få felles sosiale arenaer. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF ønsker ikke allmenn verneplikt for kvinner. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Kristelig Folkeparti Det er viktig at de som faktisk avtjener verneplikten får gode rammebetingelser både i form av utdanning og økonomisk kompensasjon. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Kristelig Folkeparti Soldater som blir arbeidsuføre som følge av [internasjonal] tjeneste, bør innvilges krigspensjon. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Kristelig Folkeparti Forsvaret bør ha et medisinsk oppfølgingsansvar de fem første årene etter avsluttet tjeneste i Forsvaret og senere ved behov. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Kristelig Folkeparti I tillegg til veteransenteret Bæreia i Kongsvinger, bør det etableres et veteransenter i Nord-Norge. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gå inn for kjønnsnøytral verneplikt. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for en kjønnsnøytral profesjonalisering av forsvaret, gjennom blant annet å fjerne verneplikten. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi alle som gjør militærtjeneste trening i metoder for ikkevoldelig motstand og ikke-samarbeid. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke demokratiutdanningen ved å demokratisere sivilforsvaret og heimevernet. Dette kan gjøres gjennom å gi mannskapene medbestemmelsesrett om prioriteringer innen innkjøp av utstyr og treningsmengde/innhold i fredstid. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide den allmenne verneplikten til å gjelde alle borgere, og modernisere og utvikle førstegangstjenesten i tråd med Forsvarets behov. Dette vil også bety en videre profesjonalisering av de operative avdelingene. Regjeringserklæring FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil modernisere befalsordningen og innføre spesialistbefalsordning etter NATO-standard. Regjeringserklæring FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre oppfølgingen av Forsvarets veteraner, særlig gjennom tiltak i Statens pensjonskasse, NAV og helsevesenet. Regjeringserklæring FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ivareta og sikre tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjenesten. Partiprogram FAMILIE MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at skader som oppstår i forbindelse med internasjonale operasjoner blir godkjent som yrkesskade. Partiprogram HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for bedre helsetilbud for skadde veteraner og en tydeliggjøring av ulike behandlingsmuligheter. Partiprogram HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Viken senter utvides for å gi behandling og rehabilitering til veteraner. Partiprogram HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det etableres desentraliserte veteransentre med relevant kompetanse for rekreasjon og rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et eget veteranombud. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at befalskorpset får forutsigbare arbeidsforhold og utdanningsløp, at merbelastninger gis rimelig kompensasjon. Partiprogram ARBEIDSLIV MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ivareta våre veteraner før, under og etter tjeneste, med spesiell vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og støtte til pårørende. Partiprogram MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre samordningen mellom Politiet og Forsvaret. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke sivilforsvaret som nødetat med bakgrunn i gjennomgangen av sivilforsvaret. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den sektorovergripende øvingsaktiviteten. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette i gang organisasjonslæring i politiet for å lære av feil og for å ta lærdom av øvelser. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil skape sterkt og bredt forankret norsk forsvar. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et sterkt europeisk forsvarssamarbeid i NATO. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil forankre internasjonale operasjoner i FN. Partiprogram FN FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha streng kontroll med norsk våpeneksport. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke hæren, blant annet ved å bygge opp en ny kampbataljon. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre seilings- og overvåkingskapasitet i nordområdene. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke øvingshyppigheten i Heimevernet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre marinejegerne og kystjegerne i felles kommando, med fortsatt nærvær i nordområdene. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge opp en ny kampbataljon, samtidig som Telemark-bataljonen og andre operative enheter skal være fullt oppsatt. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke hæren i Nord-Norge med etablering av en jegerbataljon i Porsanger. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ny grensestasjon ved Storskog. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL GRENSESPØRSMÅL MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre mer likestilling og aktiv innsats mot kjønnsdiskriminering i Forsvaret. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE FORSVAR LIKESTILLING MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en mer effektiv grunnutdanning og styrket årlig trening for soldater i Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forutsigbarheten for vervede soldater gjennom lengre kontraktsforhold. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke psykososial oppfølging i forsvaret. Partiprogram FOLKEHELSE FORSVAR HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at soldater som har blitt skadet i internasjonal tjeneste, samt deres nærmeste pårørende, får hjelp, også når skaden oppdages etter at tjenesten er avsluttet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke kompetansen i det sivile helsevesenet knyttet til ivaretakelse av veteraner. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre lik erstatning for lik skade uavhengig av skadetidspunkt (enhetlig kompensasjonsordning), og sikre krav til bevisførsel tar høyde for at dokumentasjon kan være vanskelig å fremskaffe. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle et nærmere forsvarssamarbeid med de nordiske landene. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til videreutvikling av en felles europeisk sikkerhetspolitikk innenfor rammene av vårt NATO-medlemskap. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at internasjonale operasjoner som den klare hovedregel skal være forankret i FN. Partiprogram FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at militære operasjoner uten FN-mandat kun skal skje der det foregår utstrakt og uakseptabel voldsbruk mot egne borgere eller andre stater. Partiprogram FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge ikke deltar i krigføring i NATO-regi, og avslutter alle NATO-bidrag «out-of-area». Partiprogram FORSVAR INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eventuell norsk deltakelse i militære operasjoner må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vilkårene er at operasjonen har et FN-mandat og er under FN-ledelse. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et sterkt nasjonalt forsvar. SV ønsker å erstatte et forsvar innrettet mot NATOoperasjoner med et sterkt nasjonalt forsvar som virker avskrekkende og avspennende heller enn å bidra til et nytt våpenkappløp som øker spenningene mot Russland. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil oppgradere sjøforsvaret med blant annet flere ubåter og ha flere seilingsdøgn i nord. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Hæren og Heimevernet for å øke den norske forsvarsevnen. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på bekjempelse av nye trusler, gjennom god overvåking og etterretning samt en satsing på cyberforsvaret og bedre kunnskap om digital sikkerhet i samfunnet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke sivilforsvaret for å forbedre samfunnets generelle beredskap og sikre god håndtering av eksempelvis ekstremvær, terror, ulykker, pandemier og humanitære katastrofer. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil minimere alliert tilstedeværelse i Norge i fredstid. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre norsk deltakelse i NATOs rakettskjold som bidrar til å øke spenningen mellom NATO og Russland. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre utenlandske baser eller permanente utenlandske styrker på norsk jord. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil fornye og styrke Forsvaret for å verne landet og trygge innbyggerne. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle et konsept for bruk av reservister som sikrer Forsvaret relevant kompetanse og bidrar til nødvendig styrkeoppbygging ved behov. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre et helhetlig og balansert forsvar med gjensidig forsterkende kapasiteter innen land-, sjø- og luftmakt. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde den allmenne verneplikten fordi den er en viktig del av samfunnskontrakten og et viktig bånd mellom Forsvaret og samfunnet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil ivareta dem som får fysiske og psykiske skader etter deltagelse i internasjonale operasjoner for Norge. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at Forsvarets avdelinger kan øke nivået på øving og trening og sikre kortere klartider. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre et sterkt Forsvar som er rustet for sin hovedoppgave. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde baser i henhold til våre prioriteringer i Langtidsplanen for Forsvaret 2017-2021. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke bevilgningene til Forsvaret til 2% av BNP innen 2024. Partiprogram FINANSER FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre langsiktig finansiering av Forsvaret som møter våre forpliktelser i NATO. Partiprogram FINANSER FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL NATO STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et forsvar basert på en allmenn verneplikt. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke alle forsvarsgrener, men legge særlig vekt på Hæren og Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere Forsvarets stabs- og administrasjonskostnader til fordel for operativ virksomhet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil vurdere nye måter å organisere forsvarets eiendommer og logistikkforvaltning på, slik at det blir mer effektivt og målrettet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke Heimevernet til 50.000 soldater. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjenopprette en egen utdanning for Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsatt prioritere å øke ressursene til øving og trening av Heimevernet. Det årlige inntaket av vernepliktige økes, ved at man innfører seksmåneders HV-utdannelse, om nødvendig ved hjelp av «geografisk utskrivning» som sikrer et landsdekkende Heimevern. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjenopprette Sjøheimevernet og videreføre Kystjegerkommandoen for bedre å ivareta landets nærkystforsvar. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre Hæren egen helikopterkapasitet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge cyberforsvaret videre til en sterk og innovativ enhet som forebygger og avslører cyberkriminalitet. Enheten skal arbeide tett sammen med norske offentlige og private virksomheter, samt internasjonalt for å gjøre Norge til et av de sikreste digitale land i verden. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILITÆRT PERSONELL SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for et tettere nordisk forsvarssamarbeid blant annet når det gjelder ressursovervåkning, deltagelse i internasjonale operasjoner, materiellinnkjøp, øvelser, skytefelt og utdanning. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil si «nei» til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner utenfor NATO hvis det ikke foreligger en klar forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppen i EU. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ettervernet for veteraner og deres familier. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at internasjonale operasjoner Norge deltar i, blir grundig evaluert. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Tjenestebasert «krigspensjon» utredes, og kompensasjonsordningene gjennomgås med tanke på forenkling. Regjeringserklæring FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Saksbehandlingen for veteraner sentraliseres. Regjeringserklæring FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil beholde allmenn verneplikt for kvinner og menn. Regjeringserklæring MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at de som har vært i internasjonal tjeneste får god oppfølging, og gi veteraner den anerkjennelsen de fortjener. Regjeringserklæring MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til at flere kommuner lager egne veteranplaner, gjerne i samarbeid med veteranorganisasjonene, slik at veteraner får god lokal oppfølging. Regjeringen vil også arbeide for regional koordinering av innsatsen for veteraner i de tilhørende kommuner og fylker. Regjeringserklæring KOMMUNER MILITÆRT PERSONELL SOSIALE TJENESTER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet Behandlet
19. nov 2020 Evne til forsvar - vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren Behandlet
7. okt 2020 Representantforslag om å sikre rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
1. jun 2020 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2019 Behandlet
25. mai 2020 Vilje til beredskap - evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarsektoren Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
26. nov 2018 Representantforslag om å sikre veteraner i internasjonale operasjoner etter 2010 klageadgang på vedtak i erstatningssaker om psykiske skader som følge av utenlandstjeneste Behandlet
26. nov 2018 Representantforslag om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader Behandlet
4. jun 2018 Investeringar i Forsvaret og andre saker Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
4. des 2017 Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet - Landmaktproposisjon Behandlet
19. jun 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap») Behandlet
21. mai 2017 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2016 Behandlet
21. mai 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne Behandlet
17. apr 2017 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om Afghanistan, inkludert rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som har evaluert og trukket lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001-2014 Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet Behandlet
14. nov 2016 Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren Behandlet
16. jun 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap») Behandlet
7. jun 2016 Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) Behandlet
7. jun 2016 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2015 Behandlet
11. mai 2016 Endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet Behandlet
9. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (Endringar i "Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap") Behandlet
11. jun 2015 Endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen) (Lov-delen) Behandlet
11. jun 2015 Ordningen for militært tilsatte (S-delen) Behandlet
9. jun 2015 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2014 Behandlet
9. jun 2015 Endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret) Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om å beskytte kamptolker fra Afghanistan Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
24. nov 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner Behandlet
13. okt 2014 Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - verneplikt for kvinner) Behandlet
18. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Endringar i "Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap") Behandlet
10. jun 2014 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2013 Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (kompensasjonsordning for veteraner med psykiske belastningsskader) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Endringar i "Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap" Behandlet
13. jun 2013 Endringer i forsvarspersonelloven Behandlet
13. jun 2013 Kompetanse for en ny tid Behandlet
5. jun 2013 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 2012 Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av Norges engasjement i Afghanistan Behandlet
6. mai 2013 Representantforslag om å forby synlige religiøse eller politiske symboler som del av Forsvarets uniformer Behandlet
28. apr 2013 Representantforslag om opprettelse av en ny krigspensjonsordning for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner Behandlet
13. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet Behandlet
6. des 2012 Endringar i "Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap" Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
13. jun 2012 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2011 Behandlet
12. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag om endring av regelverket for yrkesskadeforsikring Behandlet
15. jun 2011 Endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap Behandlet
15. jun 2011 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2010 Behandlet
30. mai 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om minneplate over dem som har mistet livet under militære oppdrag i utlandet i tjeneste for Norge Behandlet
14. feb 2011 Oversendelsesforslag vedrørende unntaksbestemmelse knyttet til foreldelsesfristen i forbindelse med opprettelse av ny rettighet for soldater som har avtjent utenlandsoperasjoner Behandlet
14. feb 2011 Oversendelsesforslag vedrørende ordning med en maksimal erstatning på 65 G ved 100 pst. varig ervervsmessig uførhet for skadde veteraner fra internasjonale operasjoner Behandlet
14. feb 2011 Oversendelsesforslag vedrørende bestemmelsen knyttet til oppfølgingsansvaret slik at oppdagelsestidspunktet blir gjeldende som rettighetsgivende Behandlet
14. feb 2011 Oversendelsesforslag vedrørende erstatningsordningene for skadde veteraner fra internasjonale operasjoner, den såkalte særskilte kompensasjonsordningen Behandlet
7. feb 2011 Representantforslag om en ny helhetlig befalsordning for Forsvaret Behandlet
7. feb 2011 Representantforslag om styrking av rettigheter for veteraner etter internasjonale operasjoner. Endringer i forsvarspersonelloven Behandlet
7. feb 2011 Representantforslag om styrking av rettigheter for veteraner etter internasjonale operasjoner. Endringer i forsvarspersonelloven Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
1. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
16. jun 2010 Endringer i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap Behandlet
1. jun 2010 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet