Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre fjerne skatten på frivillighet ved å ta bort momsplikten for frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for momsrefusjon for idrettsanlegg bygget av idrettslag. Partiprogram IDRETT MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi momsfritak for frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne merverdiavgiften på frisk frukt og grønnsaker, men samtidig øke merverdiavgiften på brus og sukkerholdige drikkevarer. Partiprogram FOLKEHELSE MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grensen for avgiftsfrie varer ved privat import. Partiprogram MERVERDIAVGIFT TOLL VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre momsfritak for frivillig sektor. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private virksomheter ved blant annet å endre merverdiavgiftssystemet slik at det ikke hindrer statlige virksomheter i å kjøpe fra dem som kan levere de beste varene og tjenestene (nøytral merverdiavgiftsordning i offentlig forvaltning). Partiprogram MERVERDIAVGIFT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Venstre Venstre vil sette i gang et arbeid med sikte på å fjerne merverdiavgiftskostnadene for frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil grensen for innrapportering av moms økes til 10 millioner kroner for at det skal kunne innleveres halvårlige mva-oppgaver. Partiprogram MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve importbegrensninger for lovlige varer. Partiprogram MERVERDIAVGIFT TOLL VAREHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre momsfritak for ideelle lag og organisasjoner. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle dagsaviser og ukepresse i forhold til momsregler. Partiprogram MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil trappe opp den årlige momskompensasjonen med 1 milliard innen 2014. Regjeringserklæring MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp regjeringens forslag for momskompensasjon for frivillig sektor. Regjeringserklæring KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Høyre Høyre vil bedre ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Høyre Høyre vil likestille papiraviser og e-aviser gjennom å etablere en felels, av momssats. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre nøytral merverdiavgift i staten, slik at flere private tjenestetilbydere kan bidra til å løse felleskapets oppgaver. Partiprogram MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at grensen for innrapportering av moms økes til 10 millioner kroner for at det skal kunne innleveres halvårlige mva-oppgaver. Partiprogram MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha et lavest mulig skatte- og avgiftsnivå. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere moms på matservering. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil holde de samlede skattene og avgiftene på samme nivå som i dag. Partiprogram AVGIFTER MERVERDIAVGIFT SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og styrke bruken av klima- og miljøavgifter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MERVERDIAVGIFT MILJØVERN SKATTER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner trappes opp til 1,2 milliarder kroner i 2014. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at det skal være momsfritak på aviser, bøker og utvalgte tidsskrifter. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil støtte arbeid med å utvikle og innføre et avgiftssystem som ligner på merverdiavgift på finansielle tjenester, som har nullsats i dag. Partiprogram MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi frivillige organisasjoner full momsrefusjon. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere moms og andre avgifter på kjøp av biler med nullutslipp av CO2, og øke engangsavgiften på biler med høye utslipp. Partiprogram MERVERDIAVGIFT MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi frivillige organisasjoner fullstendig fritak for moms, til erstatning for dagens system med delvis dekning av momsutgifter. Partiprogram MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne momsen på frukt og grønnsaker. Partiprogram FOLKEHELSE MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne momsen på gravferdstjenester. Partiprogram FAMILIE MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle merverdiavgiften på økologiske varer, og sette som mål at offentlige matinnkjøp skal inneholde 50 % økologiske varer innen 2017. Partiprogram MERVERDIAVGIFT VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kravene til produktkvalitet, og utvide garantitiden på varer som kan lages mer holdbare enn i dag. Det skal utredes om merverdiavgiften kan brukes til å premiere holdbarhet og gjenvinnbarhet for alle typer produkter. Partiprogram MERVERDIAVGIFT MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle merverdiavgiften på økologiske varer, gjenbruk og kollektivtransport. Partiprogram MERVERDIAVGIFT VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne momsplikten for frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil frita ideelle organisasjoner for moms. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre nøytral merverdiavgift i staten og helseforetakene, slik at flere private tjenestetilbydere kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver. Regjeringserklæring HELSEVESEN MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil inkludere borettslag og sameier som samarbeider med kommunene om drift av helse- og omsorgstjenester i regelverket for kompensasjon for merverdiavgift for kommunene. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre momskompensasjonsordningen. Regjeringserklæring KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjering vil gjennomgå regelverket for tippemidler og momskompensasjon med tanke på forenkling. Regjeringserklæring IDRETT MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil likestille papiraviser og e-aviser gjennom å etablere en felles, lav momssats. Regjeringserklæring MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre fullt momsfritak for bygging av idrettsanlegg og at ordningen blir regelstyrt. Partiprogram IDRETT LOKALFORVALTNING MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil heve omsetningsgrense til tre millioner for årlig rapportering og innbetaling av merverdiavgift. Partiprogram MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi frivillige organisasjoner fullstendig fritak for moms, til erstatning for dagens system med delvis dekning av momsutgifter. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil frita nedlastbare bøker, lydbøker og musikk fra merverdiavgift. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at grensen for halvårlig innrapportering av moms økes til 10 millioner kroner. Partiprogram MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke frivillige lag og foreningers rammevilkår, herunder utvidelse av momskompensasjonsordningen og økt skattefradrag. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at merverdiavgift på frivillig arbeid refunderes eller kompenseres. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle dagsaviser og ukepresse med hensyn til momsregler. Partiprogram MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre plattformnøytralt redaktøransvar. Partiprogram MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre plattformnøytrale momsregler. Partiprogram MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil avvikle ordningen med nøytral merverdiavgift i helseforetakene. Partiprogram HELSEVESEN MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre idrettslagene forutsigbarhet, blant annet gjennom full momskompensasjon. Partiprogram IDRETT MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at kommunene fremdeles skal få mva.-kompensasjon for kommunale boliger slik at kommunene kan opprettholde botilbud til vanskeligstilte. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre frivilligheten en finansiering med en høy andel frie midler, blant annet ved å styrke momskompensasjonsordningen og ved at det meste av økningen i finansering skjer gjennom tildeling av frie midler, ikke prosjektmidler. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre frukt og grønt momsfritt. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle momssystemet og redusere antall momssatser. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre innbetaling av skatter og sosiale avgifter fra forskuddsvis til etterskuddsvis innbetaling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre reguleringsordningen for merverdiavgift slik at gründerbedrifter får tilbakebetalt utgående mva det første året selv om de ikke har hatt inngående mva i regnskapsåret. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre mva-rapportering enklere, og heve beløpsgrensen for rett til årlig oppgaveplikt. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere mva-satsen på salg av mat på restauranter slik at restauranter og bensinstasjoner likestilles. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til 100 prosent, og vurdere en tilsvarende momskompensasjonsordning for frivilligeide bygg som idrettsanlegg. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER IDRETT KULTUR LOKALFORVALTNING MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Venstre Venstre vil se på hvordan dagens momsregler slår ut for landets kulturhus og utrede muligheten for kulturmoms. Partiprogram FINANSER KULTUR KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det frivillige musikklivets rammer ved å styrke MVA-kompensasjonsordningen og Frifond. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre det enklere for privatpersoner og bedrifter å betale skatt og merverdiavgift for tjenester de kjøper og leverer. Partiprogram MERVERDIAVGIFT SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre gode og forutsigbare ordninger med momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Partiprogram IDRETT KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre momsfritak på e-bøker. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Høyre Høyre vil tilpasse momsfritaket for medieformidling slik at det ikke forhindrer alle kombinasjonsløsninger mellom gratis og betalt innhold. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KRINGKASTING MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsette å bruke MVA-systemet og andre avgifter for å stimulere til et sunnere kosthold. Partiprogram FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke øke kulturmomsen. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha regelstyrt momsrefusjon for frivillig virksomhet, idrettsanlegg og kulturhus eid av organisasjoner. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi full momskompensasjon ved bygging, utvidelse og vedlikehold av kulturhus eid av organisasjoner. Partiprogram FINANSER KULTUR KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi idrettslag og -foreninger full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Partiprogram FINANSER IDRETT KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi frivillige organisasjoner fullt fradrag for merverdiavgift. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide dagens fritak for merverdiavgift for digitale nyhetstjenester til også å omfatte aktualitetssaker og enkeltartikler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne merverdiavgiften på reparasjon, gjenbruk og kollektivtransport, og redusere den på kulturopplevelser. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne merverdiavgift på frukt, grønt, økologiske varer, gjenbruk, reparasjoner og kollektivtransport, samt vurdere fritak på flere områder for å gjøre det lettere å velge miljøvennlig. Partiprogram MERVERDIAVGIFT MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne merverdiavgiften på kollektivreiser. Partiprogram MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Rødt Rødt vil bidra til at vi reparerer mer og kaster mindre gjennom å gi støtte til kursing i enkle reparasjoner og vedlikehold, samt innføre momsfritak for miljøvennlige reparasjoner. Partiprogram MERVERDIAVGIFT MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å fjerne moms på mat. Partiprogram MERVERDIAVGIFT VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle merverdiavgiftssystemet og redusere antall satser. Regjeringserklæring MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET MERVERDIAVGIFT

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
16. des 2020 Ny saldering av statsbudsjettet 2020 Behandlet
11. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2021 - lovsaker Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene) Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser Til behandling
14. jun 2020 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga unntatt skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven samt endring i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft og endring i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter til folketrygden for 2020 Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond,lov om endring i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om mva. for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond, lov om endring i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om mva. for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbyddet) Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
21. okt 2019 Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel) Behandlet
13. jun 2019 Representantforslag om å sikre at bedrifter, eksempelvis busselskap, hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene) Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2018 Representantforslag om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Behandlet
13. mai 2018 Samtykke til å sette i kraft avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område mellom Norge og Den europeiske union, undertegnet i Sofia 6. februar 2018 Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2018 - lovsaker Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om innføring av rett til full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Behandlet
15. jun 2017 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Endring av Prop. 1 S Tillegg 1 (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene) Behandlet
18. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene) Behandlet
16. des 2016 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2017 - lovsaker Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. jun 2016 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga Behandlet
30. mai 2016 Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst Behandlet
30. mai 2016 Endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering) Behandlet
27. apr 2016 Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Skatter, avgifter og toll 2016 - lovsaker Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om å endre ordningen med merverdikompensasjon for idrettsanlegg Behandlet
25. mar 2015 Representantforslag om at det svares merverdiavgift fra utenlandske selskaper som driver innenlandsk transport av personer og gods i Norge (kabotasje) Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatter, avgifter og toll 2015 - lovsaker Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Behandlet
19. jun 2014 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om merverdiavgiftskompensasjon for privatpersoner ved bygging av omsorgsboliger for egne barn Behandlet
1. apr 2013 Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) Behandlet
1. apr 2013 Tillegg til Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
1. apr 2013 Representantforslag om å fjerne uttaksmerverdiavgift på tjenester utført på fritiden av selvstendig næringsdrivende Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen Behandlet
24. okt 2012 Representantforslag om lik merverdiavgiftssats på næringsmidler Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om bruk av skattemessige tiltak for å stimulere til klimavennlige investeringer i egen bolig Behandlet
28. mai 2012 Representantforslag om merverdiavgift på bygg Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om ny giv for frivilligheten og det sivile samfunn Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 - lovdelen Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
13. jun 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
13. jun 2011 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
18. mai 2011 Representantforslag om lov om endring i merverdiavgiftsloven (endring av § 15-3 beløpsgrenser for oppgavetermin med lav omsetning) Behandlet
18. mai 2011 Representantforslag om likebehandling av skipstunneler og annen infrastrukturbygging i merverdiavgiftslovgivningen Behandlet
18. mai 2011 Representantforslag om momskompensasjon for borettslag som er en del av det kommunale helse- og omsorgstilbudet Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om fleksible avgifter på strøm i perioder med ekstraordinær høy strømpris Behandlet
17. jan 2011 Representantforslag om å redusere merverdiavgift på strøm og elektrisitetsavgift Trukket
16. des 2010 Representantforslag om likestilling av litteratur Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om dokumentasjon av dugnadsinnsats på verdier og tjenester som tilfaller idrettslag Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om å innlemme idretts- og kulturvirksomheter, samt øvrige frivillige lag og organisasjoner, i merverdiavgiftssystemet Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om idretts- og kulturvirksomheter og merverdiavgiftssystemet og unntatt moms på billettsalg Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. jun 2010 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
13. jun 2010 Representantforslag om bedre rammevilkår for bedrifter som driver med gjenbruk og reparasjon. Behandlet
13. jun 2010 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om tiltak for å øke bruken av el-biler Behandlet
3. mai 2010 Representantforslag om å innlemme aviser som distribueres elektronisk i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser Behandlet
3. mai 2010 Representantforslag om innlemming av e-bøker i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for litteratur Behandlet
22. mar 2010 Endringer i lov om merverdiavgift Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag om å redusere merverdiavgift på strøm og elektrisitetsavgift Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om utvidelse av momsrefusjonsordningen Behandlet
16. des 2009 Ny saldering av statsbudsjettet 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte- og avgiftsopplegget 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet