Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke likestillings- og diskrimineringsombudet. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil motarbeide fanatisme og antidemokratiske holdninger i Norge. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide mot hatkriminalitet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre kommunene tilstrekkelig med ressurser til å gi undervisning i samisk og nasjonale minoritetsspråk, og legge til rette for tospråklighet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre landsdekkende samiske aviser, og medier for ulike nasjonale minoriteter. Partiprogram MASSEMEDIER MENNESKERETTIGHETER SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen og kunnskapsutviklingen rundt nasjonale minoriteter. Partiprogram FORSKNING MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte tiltak som setter fokus på nasjonale minoriteters kultur. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være ledende i aktive bidrag til kampen for demokrati, bedre fordelingspolitikk og menneskerettigheter. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke den internasjonale innsatsen mot menneskehandel. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte menneskerettighetsforsvarere i land der grunnleggende rettigheter krenkes. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette arbeidet mot bruken av dødsstraff både i krig og fred, samt innsatsen mot all bruk av tortur. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte FNs høykommissær for flyktningers arbeid for å sikre og fremme flyktningers rettigheter. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til større internasjonal innsats for internt fordrevne flyktninger. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Høyre For å sette etiske grenser for gen- og bioteknologien vil Høyre forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper. Partiprogram FORSKNING MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Høyre For å sette etiske grenser for gen- og bioteknologien vil Høyre at intet menneske skal bli redusert til et middel for andre mennesker. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre klargjøre ansvarslinjene mellom offentlig myndigheter for å sikre et bedre tilbud til kvinner og barn som opplever vold i nære relasjoner eller som frykter tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller menneskehandel. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre oppheve blasfemiparagrafen. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre oppheve rasismeparagrafen når en ny universell antidiskrimineringslov er på plass. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre verne om nasjonale minoriteter og gi dem mulighet til videreutvikling av språk og kultur. Partiprogram KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre støtte utviklingen av menneskerettigheter og demokrati i Russland. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe handel med kvinner og barn. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for trygghet og hjelpetiltak for kvinner som ønsker å forlate prostitusjon og som bidrar til å avdekke organisert kriminalitet. Partiprogram HELSEVESEN MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt innsats for å stoppe hallikvirksomhet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere arbeidet mot trafficking og hallikvirksomhet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke formidlingen av smale kulturuttrykk, folkekultur og minoritetskultur. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR MENNESKERETTIGHETER SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for at det blir nulltoleranse mot diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne. Partiprogram IDRETT MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette arbeidet for internasjonale regler mot porno, vold, rasisme og misbruk av barn. Partiprogram BARN INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å styrke vernet mot etnisk diskriminering. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kampen mot antisemittismen. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp skogfinnenes stilling som minoritetsgruppe. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp skogfinnenes stilling som minoritetsgruppe. Kulturen må dokumenteres og materiellet gjøres tilgjengelig. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil verdsette og stimulere romanifolkets og romfolkets historie og kultur i Norge. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal stilles tilstrekkelige midler til rådighet for utvikling av kvenske lærebøker. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til økonomisk og sosial utvikling i fattige land. Partiprogram FN FREDSARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal bidra til fred, demokrati og overholdelse av menneskerettighetene i land og områder som er preget av konflikter og maktmisbruk. Partiprogram FREDSARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til å etablere en uavhengig kommisjon med deltakelse fra myndigheter, sivilt samfunn, privat sektor, og fremtredende internasjonal ekspertise på menneskerettigheter, utvikling, internasjonal rett, sikkerhet og miljø. Kommisjonen bør bidra til å belyse hvordan ulike aktører bedre kan fremme menneskerettighetenes stilling og vise sammenhengene mellom menneskerettigheter og andre politikkområder. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at saksbehandlingen for behandling av saker med konvertitter skal foregå etter UNHCRs retningslinjer mot religionsforfølgelse. Partiprogram FN INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil kjempe for at grunnleggende verdier som folkestyre, rettssikkerhet, menneskerettigheter og trygghet omfatter alle verdensborgere. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vektlegge og styrke urfolkperspektivet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SAMER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en regel om at kritikk fra FNs høykommissær for flyktninger fører til ny saksbehandling i asylsaker. Partiprogram FN INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre formell og reell organisasjonsfrihet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for å få FNs menneskerettighetsråd til å fungere etter intensjonene. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Venstre Venstre vil støtte land som ønsker å styrke lover og institusjoner for å sikre menneskerettigheter og utvikle demokratiet, og presse land som ikke viser vilje til dette. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil støtte frivillige organisasjoner som fremmer menneskerettigheter og demokrati. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Venstre Venstre vil intensivere det internasjonale arbeidet med å forhindre folkemord og andre grove brudd på menneskerettighetene, inkludert internasjonal inngripen gjennom FNs sikkerhetsråd. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak og planer rettet mot å øke aksepten for homofile i lokalsamfunn. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre økonomisk støtte til lokale og nasjonale organisasjoner som arbeider mot diskriminering. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn blant religiøse minoriteter i Norge. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde forbudet mot grove voldsskildringer, krenkende ytringer, reklame for politiske budskap og livssyn i fjernsynet, kjønnsdiskriminerende reklame og reklame rettet mot barn. Partiprogram MASSEMEDIER MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde vernet mot rasistiske og hatefulle ytringer. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje FN si overvaking av menneskerettane. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta initiativ til at Noreg forsterkar arbeidet mot dødsstraff. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe all diskriminering, vold og trakassering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsuttrykk. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener samfunnet må sette inn langt større ressurser for at barn og unge kan få vokse opp i fordomsfrie miljøer der ingen føler seg truet, latterliggjort eller usynliggjort på grunnlag av sin seksuelle orientering. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil avdekke og få slutt på diskrimineringen av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at målrettede og relevante tiltak blir satt i gang i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for større aksept for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i etniske minoritetsmiljøer og religiøse miljøer, blant annet gjennom holdningsskapende arbeid. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener Norge må være en pådriver i det internasjonale arbeidet for å sikre rettighetene og bedre livsvilkårene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Staten, kommuner og fylkeskommuner må i sin innkjøpspolitikk sikre seg at varer er produsert på en lovlig og etisk forsvarlig måte, og at produsenten ikke bryter folkeretten eller internasjonale arbeids– og menneskerettskonvensjoner. Offentlig sektor skal ikke investere i slike selskaper. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Alle framtidige og reforhandlede økonomiske avtaler Norge inngår skal inneholde klare klausuler om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil motarbeide all bruk av dødsstraff og alle former for fysisk avstraffelse. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil også gå imot at Norge og EFTA bruker bilaterale handelsavtaler til å innføre regler på disse områdene som er avvist i WTO. Kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter må være avgjørende når det forhandles om nye avtaler. Partiprogram EU/EØS FN MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det skal stilles klare krav til norske bedrifter om å respektere ILOs kjernekonvensjoner, som blant annet sikrer organisasjonsfrihet og forbyr barne– og slavearbeid. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil motarbeide diskriminering på boligmarkedet gjennom en streng håndheving av antidiskrimineringslovverket, informasjons– og holdningsarbeid og en sterkere statlig boligpolitikk. Partiprogram BOLIGSAKER MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV er mot å forby klesdrakter eller kleskoder som uttrykker kulturell, sosial eller religiøs tilhørighet. SV mener det skal ligge svært tungtveiende hensyn til grunn dersom det innføres begrensninger i retten til å bære slike. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at norsk lovverk, inkludert formålsparagrafen i skole og barnehage, bedre skal gjenspeile det flerkulturelle samfunnet og behovet for toleranse og trosfrihet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle diskrimineringsombudet og oppheve loven. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for universell aksept av menneskerettighetene. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bekjempe menneskehandel og misbruk av barn. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at FNs mandat skal fokusere på fredsskapende operasjoner og inngripen for å stoppe folkemord og vedvarende grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Partiprogram FN FREDSARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ta avstand fra enhver form for rasisme. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre og forsterke innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Regjeringserklæring INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil aktivt motarbeide diskriminering av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre arbeidet i handlingsplanen ”Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012”. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil støtte tiltak som setter fokus på nasjonale minoriteters språk, kultur og Kulturhistorie. Regjeringserklæring KULTUR KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp handlingsplanen for å bedre levekårene for rom i Oslo. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil prioritere kvinners rett til helse, utdanning og politisk deltakelse, og kamp mot overgrep mot kvinner. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide internasjonalt for å sikre kvinners reproduktive helse, for å avkriminalisere abort og styrke det internasjonale arbeidet mot trafficking. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil lede an i det internasjonale arbeidet for å innfri alle barns rett til utdanning, og løfte arbeidet med barns rettigheter internasjonalt. Regjeringserklæring BARN INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet for å beskytte og yte bistand til ofre for menneskehandel. Regjeringserklæring INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som forbyr bruk av dødsstraff uansett situasjon. Partiprogram GRUNNLOVEN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det stilles krav om å følge norsk likestillings- og diskrimineringslovgivning for å få statsstøtte. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et robust tilbud over hele landet gjennom gode rammer til krise- og incestsentrene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for jevnlige, nasjonale omfangsundersøkelser av vold og seksuelle overgrep. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et bedre beskyttet botilbud for ofre for menneskehandel. Partiprogram BOLIGSAKER MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjon, og sikre at sexkjøpsloven, som forbyr kjøp av sex, blir håndhevet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres egne regionale kompetansesentre i de store byområdene, som jobber med kartlegging av de prostituertes situasjon og dermed kan bidra til at prostituerte kan sluses over i tiltak som gir god langsiktig oppfølging ved at de får muligheten til å velge nye leveveier. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for hjelpetiltak som gir kvinner muligheten til å komme seg ut av prostitusjon, og blant annet etablere kompetansesentre for prostituerte og tidligere prostituerte i de største byområdene. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Vi vil jobbe for et samfunn der retten til å definere seg selv sitter i ryggraden til hele samfunnet, der homo ikke lenger er et skjellsord og der kulturell og religiøs undertrykking av seksuell orientering og/eller kjønnsuttrykk bekjempes der den forekommer. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal være en pådriver for utbredelse og styrking av menneskerettighetene. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge fører en tydelig dialog om menneskerettigheter og menneskerettighetsbrudd overfor stater der sentrale menneskerettigheter trues. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge aktivt motarbeider all bruk av dødsstraff, og alle former for tortur. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for At Norge tar ansvar for å styrke urfolks rettigheter slik de er nedfelt i FN-erklæringen om urfolks rettigheter, og at disse rettighetene ivaretas i all norsk utviklingspolitikk. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for At FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, blir fulgt opp og implementert. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barns rettigheter etter barnekonvensjonen prioriteres i norsk arbeid for menneskerettighetene. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kvinners rettigheter i tråd med kvinnekonvensjonen prioriteres i norsk arbeid for menneskerettighetene, også i situasjoner hvor dette oppfattes som kontroversielt. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at Norge blir et foregangsland når det gjelder å følge opp FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det bør gjennomføres en menneskerettslig vurdering av alle nye tiltak hvor dette er relevant, for å sikre både at tiltaket i seg selv og den faktiske implementeringen er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil FNs barnekonvensjon er forpliktende og må følges bedre opp i praktisk politikk. Norge må ratifisere den nye tilleggsprotokollen som innebærer individuell klagerett for brudd på konvensjonens bestemmelser. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Barns rettigheter må grunnlovfestes. Partiprogram BARN GRUNNLOVEN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere ordninger som sikrer barn nødvendig rettshjelp til å fremme eventuelle klager etter barnekonvensjonen. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre støtter forslaget om et eget, nytt menneskerettighetskapittel i Grunnloven som skal styrke beskyttelsen av individets grunnleggende friheter, herunder personvernet. Partiprogram GRUNNLOVEN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne straffeloven § 135a om fremsettelse av en diskriminerende eller hatefull ytring. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke ytringsfriheten for offentlig ansatte. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil alltid arbeide for minoriteter og grupper i befolkningen som ikke har sterke stemmer i offentligheten. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2013-2017 Venstre Venstre vil grunnlovsfeste retten fra å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, etnisk opprinnelse, funksjonsevne, seksuell legning, livssyn eller andre vesentlige forhold ved en person. Partiprogram GRUNNLOVEN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate endring av juridisk kjønn uten krav om full behandling, og oppheve monopolet på vurdering av behandling av transpersoner. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil vurdere blodgivere på bakgrunn av risikoatferd og ikke seksuell identitet, slik at homofile menn gis mulighet til å bli blodgivere. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil anerkjenne alle de nasjonale minoritetens språk som egne språk og samarbeide med andre nordiske og europeiske land for å ta vare på disse. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette en ny, selvstendig institusjon i Norge (Menneskerettighetskommisjonen) med et robust og uavhengig mandat. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke FNs menneskerettighetssystem ved å ratifisere tilleggsprotokoller som åpner for individklage, i første rekke tilleggsprotokollen til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og Konvensjonen om barns rettigheter. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte land som vil styrke lover og institusjoner for å sikre menneskerettigheter og utvikle demokratiet, og presse land som ikke viser vilje til dette. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte frivillige organisasjoner som fremmer menneskerettigheter og demokrati. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre Norge til en pådriver for å utvikle det internasjonale menneskerettighetsapparatet til også å inkludere bedrifters ansvar for å respektere og ivareta menneskerettigheter. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte studenter som har blitt utvist på grunn av sitt arbeid for et mer demokratisk samfunn, ved å opprette en prøveordning hvor studentene får mulighet til å komme til Norge og fullføre sin utdanning. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke menneskerettighetene og kvinners rettigheter i våre samarbeidsland, også innen områder som oppfattes som kontroversielle. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil intensivere arbeidet mot tvangsekteskap og mot hatmotivert vold. Brudd på fundamentale menneskerettigheter kan ikke godtas selv om de er begrunnet i kulturelle eller religiøse oppfatninger. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil fremme en universiell likestillings- og antidiskrimineringslov. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at ytringsfrihet gjelder på samme måte for religionskritiske som for religiøse ytringer. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil tillate religiøse symboler og plagg som benyttes av sivile i det offentlige rom. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre foreldrenes rett til å ivareta sine barns oppdragelse ut fra eget livssyn. Foreldreretten begrenses av barnets rett til respekt for sitt likeverd og beskyttelse mot integritetskrenkelser. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil fremme demokrati, menneskerettigheter, rettsstat og ytringsfrihet gjennom norsk utenrikspolitikk. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil øke norsk innsats for å styrke menneskerettighetene og motvirke tendenser til mer autoritært styre i Europa. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra til å beskytte og styrke den enkeltes rett til selv å velge tro eller å ikke ha en tro. Norge skal, i samarbeid med likesinnede land, ta opp brudd på trosfriheten i direkte kommunikasjon med land der slike menneskerettighetsbrudd forekommer. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre lovmessig vern av ytringsfriheten og anonymitet på internett. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER PERSONVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere arbeid for universell aksept av menneskerettighetene. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for økt fokus på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper som en del av integreringsarbeidet. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at FN skal effektiviseres og fokusere på fredsskapende operasjoner, humanitært arbeid og kriseinnsats samt vedvarende grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP mener at hijab, niqab eller burka er kvinneundertrykkende plagg. Disse skal derfor ikke brukes i grunnskolen. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for et aldersnøytralt samfunn. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å forsvare og utbrede de universelle menneskerettighetene, og en verden fri for tortur og dødsstraff. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bekjempe diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) [internasjonalt]. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å styrke minoriteters rettigheter i vår utenrikspolitikk. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil motarbeide intoleranse, hatefulle ytringer og ekstremisme i alle former og avskygninger [internasjonalt]. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke innsatsen for samarbeid på tvers av grensene som kan sette fokus også på sosiale programmer, likestilling og menneskerettigheter i nordområdepolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at vår utviklingspolitikk tydelig og konsekvent skal fremme demokrati, menneskerettigheter, rettferdig fordeling og jobbskaping. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil arbeide for at [de nasjonale minoritetene] får videreutvikle sin identitet, kulturhistorie og sitt språk i Norge. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Den tredje valgfrie tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen etablerer et rådgivende klageorgan for barns rettigheter i barnekonvensjonen. Arbeiderpartiet vil vurdere fordeler og ulemper ved å ratifisere konvensjonen basert på utredningen som skal vurdere de politiske, juridiske og rettslige konsekvensene av den. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil jobbe for tiltak rettet mot ofre for menneskehandel. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi skal beskytte og bistå ofre for menneskehandel som er i Norge. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil legge til rette for at de nasjonale minoritetene, jøder, kvener, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk (tatere), skal kunne ivareta og videreutvikle egen kultur, språk og identitet. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil aktivt støtte opp om det samiske sivilsamfunnet og de nasjonale minoritetenes organisasjoner. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SAMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti I alle handelsavtaler er det viktig at Norges forpliktelser i henhold til Menneskerettighetskonvensjonen overholdes. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en egen FN-resolusjon om barn og unge og fred og sikkerhet. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til økt implementering av FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, og om kvinners deltakelse i fredsog forsoningsarbeid. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden rettet mot oppfyllelsen av menneskerettigheter og bekjempelse av fattigdom slik at denne utgjør mer enn 1 % av BNI, uten at finansiering av bekjempelse av klimaendringer og finansiering av flyktningtiltak i Norge regnes med. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil løfte viktigheten av trosfrihet på den internasjonale dagsordenen og systematisk ta opp brudd på trosfriheten i direkte kommunikasjon med land der slike menneskerettighetsbrudd forekommer. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti Seksuelle minoriteter utsettes for grove menneskerettighetsbrudd i svært mange land. Norge må ta opp behovet for å avkriminalisere homofil praksis og bekjempe vold og diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om fremgang i arbeidet for åpenhet, presse-, ytrings-, tros- og organisasjonsfrihet i alle land som mottar norsk bistand. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om at norske bedrifter offentliggjør sine leverandørlister, slik at forbrukerne kan holde dem ansvarlige for hvordan de følger opp sitt samfunnsansvar. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ratifisere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen som gir en internasjonal klagerett ved brudd på disse rettighetene. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge frem en ny strategi for hvordan Norge systematisk kan arbeide for å styrke barns rettigheter internasjonalt gjennom FN og i samarbeid med enkeltland. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal gå foran for å fremme menneskerettigheter for LHBT-personer internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke den institusjonelle kapasiteten hos FNs høykommissær for menneskerettigheter og FNs menneskerettighetsråd, samt arbeide for at de som velges til rådet reelt oppfyller kvalitetskriteriene. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi høyere prioritet til arbeid for ytrings- og trosfrihet internasjonalt og forsterke Norges arbeid for minoriteters rettigheter. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at skolen reagerer på og følger opp all form for rasisme, antisemittisme og mobbing på bakgrunn av religion, kjønn eller seksuell legning. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at barn av personer uten lovlig opphold og enslige mindreårige asylsøkere får oppfylt alle sine rettigheter slik vi finner dem i FNs barnekonvensjon, og gi barnevernet ansvaret for at dette skjer. Partiprogram BARN INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at asylsøknader basert på tro eller seksuell legning skal vurderes med utgangspunkt i at søker ikke kan forventes å holde dette skjult i hjemlandet. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre konvertitter en reell og kompetansebasert behandling av sin asylsøknad. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti Tilleggsprotokollen til FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne må ratifiseres og inkorporeres i norsk lovverk. Partiprogram FN FUNKSJONSHEMMEDE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre 18. oktober som Antislaveridag i Norge for å sette fokus på problemstillingen. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for dialog mellom mennesker som tilhører forskjellige religioner og livssyn gjennom økonomisk støtte til paraplyorganisasjoner for trossamfunnene. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2009-2013 Fremskrittspartiet Vi ønsker å sikre politiet en tydeligere hjemmel for å sikre offentlig ro og orden, samt å gjeninnføre forbudet mot tigging. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil ta vare på nasjonale minoriteters kultur og historie. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SAMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke den statlige støtten til Kvensk institutt, slik at de kan sluttføre normeringsarbeidet for et kvensk språk. Når dette er fullført, vil KrF heve kvensk til språknivå 3. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å styrke vernet mot etnisk diskriminering. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en handlingsplan mot jødehat, herunder styrke undervisningen i skolen om holocaust, ha tiltak mot mobbing av jødiske elever, gi løpende støtte til sikkerhetsutgifter og dagvakt ved jødiske institusjoner og vurdere endringer i straffeloven for å sikre sterkere reaksjoner på hatkriminalitet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp skogfinnenes stilling som minoritetsgruppe. Kulturen må dokumenteres og materiellet gjøres tilgjengelig. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil verdsette og stimulere romanifolkets og romfolkets historie og kultur i Norge. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal stilles tilstrekkelige midler til rådighet for utvikling av kvenske lærebøker. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2009-2013 Fremskrittspartiet For å ivareta sikkerheten knyttet til asylsøkere bør det åpnes for bruk av lukkede asylmottak. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Fremskrittspartiet Asylsøknader bør behandles i løpet av maksimalt en måned, og asylsøkere skal sitte i lukkede asylmottak i påvente av ferdigbehandlet søknad. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil i amnesti og oppholdstillatelse til ureturnerbare innvandrere. Amnestiet skal gjelde for voksne som har vært i Norge i fem år og for barn som har vært her i tre år. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke asylretten for mennesker som har blitt utsatt for kjønnsbasert forfølgelse eller undertrykkelse i sine hjemland. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skape verdige forhold på alle asylmottak. Beboerne må aktiviseres til deltakelse i samfunnet gjennom språkkurs, alle barn må få gå på skole, og det må legges til rette for frivillig arbeid. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å sikre rettighetene til urfolk, etniske minoriteter og statsløse folk. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om muligheten til samene, nasjonale minoriteter og hørselshemmede til å sikre og utvikle sitt språk og kultur. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi transpersoner og andre kjønnsminoriteter diskrimineringsvern i lovverket. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet mot menneskehandel og overgrep mot barn, herunder spredning av overgrepsbilder av barn. Regjeringserklæring BARN MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta vare på nasjonale minoriteters kultur. Regjeringserklæring KULTUR MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil, jf samarbeidsavtalen, fremme demokrati, menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og ytringsfrihet gjennom norsk utenrikspolitikk, og rette mer oppmerksomhet mot sivile og politiske rettigheter, også i nærliggende land. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge sin politikk på at alle mennesker har universelle rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor, slik som ytringsfrihet, trosfrihet og beskyttelse av privat eiendomsrett, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking, for eksempel kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av barn. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil rette særlig oppmerksomhet mot utsatte grupper, som kvinner, barn, religiøse minoriteter, funksjonshemmede og seksuelle minoriteter. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe all form for hatytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil skape et mer åpent, inkluderende og trygt samfunn for LHBTI-personer ved å sikre likeverdige offentlige tjenester, ivareta sårbare grupper og trappe opp politiets innats mot hatkriminalitet rettet mot LHBTI-personer. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe jødehat gjennom å følge opp handlingsplanen mot antisemittisme og iverksette ulike tiltak, som å styrke undervisningen i skolen om Holocaust, ha tiltak mot mobbing av jødiske elever, gi løpende støtte til sikkerhetsutgifter og dagvakt ved jødiske institusjoner og vurdere endringer i straffeloven for å sikre sterkere reaksjoner på hatkriminalitet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp skogfinnenes stilling som minoritetsgruppe. Kulturen må dokumenteres og materiellet gjøres tilgjengelig. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil verdsette og dokumentere romanifolkets og romfolkets historie og kultur i Norge. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gå i dialog med romanifolket for å sikre at barn og unge skal ha likeverdig og reell tilgang til skole og utdanning. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke den statlige støtten til Kvensk institutt, slik at de kan sluttføre normeringsarbeidet for et kvensk språk. Når dette er fullført, vil KrF vurdere å heve kvensk til språknivå 3. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utarbeide handlingsplaner for heving av de øvrige minoritetsspråkene fra språknivå 2 til språknivå 3. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal stilles tilstrekkelige midler til rådighet for utvikling av kvenske lærebøker. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide aktivt mot diskriminering av mennesker med utviklingshemming og for at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser skal inkluderes i samfunnet, i tråd med menneskerettighetene og FN-konvensjonen (også kalt CRPD). Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle reell tros- og religionsfrihet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide retten til ulønnet permisjon på helligdager for religiøse minoriteter fra to til fire dager årlig. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, funksjonsevne, livssyn eller seksuell orientering. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge må bidra mer aktivt for å ivareta sikkerheten til forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter som er forfulgt for sin tros skyld. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre retten til å uttrykke tro gjennom bruk av religiøse symboler, smykker eller plagg i det offentlige rom så lenge dette ikke er til hinder for læring, deltakelse eller å løse arbeidsoppgaver. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at menneskeverdet skal respekteres også i stridshandlinger hvor faren for brutalisering og uetiske alternativer er sterkt til stede. Partiprogram FORSVAR MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle mennesker skal kunne leve åpent med sin seksuelle orientering. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at personer som har behov for kjønnskorrigering får et godt helsetilbud. Partiprogram HELSEVESEN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som arbeider i Norge, skal ha gode lønns- og arbeidsforhold, uavhengig av hvilken nasjonalitet de har, og hvilket land deres arbeidsgiver er registrert i. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at det opprettes en ordning med en henvisning på produkter, som gjør at forbrukerne kan få informasjon om produktinnhold, leverandørkjeden og etiske forhold. Partiprogram FORBRUKERSAKER MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for en norsk investeringspolitikk basert på en tredelt bunnlinje hvor respekt for menneskerettighetene og miljøet sidestilles med finansielle mål. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det stilles klare krav om at statlige eide selskaper skal dokumentere at menneskerettighetene blir ivaretatt i deres virksomhet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STATSEIENDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil inngå bistandssamarbeid der myndighetene viser vilje til å gå i riktig retning når det gjelder styresett, demokrati og menneskerettigheter. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil kjempe for menneskers trosfrihet og for at både utøvelse av troen og konvertering skal være tillatt for alle. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om fremgang i arbeidet for åpenhet, presse-, ytrings-, tros- og organisasjonsfrihet i alle land som mottar norsk bistand. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi høyere prioritet til arbeid for ytrings- og trosfrihet internasjonalt og forsterke Norges arbeid for minoriteters rettigheter. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fremheve at respekt for og oppfølging av de universelle menneskerettighetene tydelig må ligge til grunn for arbeidet i FNs menneskerettighetsråd. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at rapportering på̊ næringsutvikling må̊ inkludere bred, ikke-finansiell rapportering, inkludert hvordan selskapenes virksomhet bygger opp under menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden og støtten til land som er vertskap til store flyktninggrupper, samtidig som det stilles strenge krav til innfrielse av grunnleggende menneskerettigheter for flyktningene. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at diskriminering, undertrykkelse og manglende trosfrihet tar slutt og vil sikre like rettigheter for minoriteter og annerledes troende som bor i Midtøsten. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stå opp for de forfulgte kristne, og gjennom politiske kanaler støtte dem og trygge deres situasjon. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking, for eksempel kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av barn. Partiprogram BARN LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil støtte internasjonale boikottaksjoner og sanksjoner mot stater som konsekvent bryter menneskerettighetene på en særlig brutal måte eller som står bak eller finansierer terroraksjoner i andre land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere arbeid for universell aksept av menneskerettighetene. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fokusere på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper som en del av integreringsarbeidet. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at FN skal effektiviseres og fokusere på fredsskapende operasjoner, humanitært arbeid og kriseinnsats samt hindre vedvarende grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil starte et arbeid med sikte på at sentrale ILO-konvensjoner skal tas inn i menneskerettsloven. Partiprogram ARBEIDSLIV MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til mer forskning på eldre LHBT+ personer i Norge for å kartlegge hvilke særskilte utfordringer de opplever ved å bli eldre og hvordan hjelpetilbudet kan tilpasses denne gruppen. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil beskytte mennesker som er truet på grunn av sine meninger og ytringer. Redaktører og journalister skal ha et særskilt vern. Partiprogram MASSEMEDIER MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at LHBT+-politikken styrkes gjennom en konkret handlingsplan, og at organisasjonene på feltet får økt sine økonomiske bidrag. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere å innføre en tredje kjønnskategori. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en handlingsplan mot etnisk og religiøs diskriminering. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte samisk LHBT+-arbeid. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bekjempe alle former for diskriminering. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ivareta våre forpliktelser overfor våre nasjonale minoriteter og arbeide for at disse gruppene får videreutvikle sin identitet, kulturhistorie og sitt språk i Norge. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for gode rammevilkår som sikrer arbeidet med kvensk språk og kultur. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bedre kunnskapen om hatkriminalitet gjennom blant annet å registrere omfanget av hatkriminalitet mer nøyaktig enn i dag. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil omfatte kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i Straffelovens paragraf for hatkriminalitet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsvare og fremme de universelle menneskerettighetene, og en verden fri fra forfølgelse, tortur og dødsstraff. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide internasjonalt for å bekjempe diskriminering basert på seksuell legning. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen for å sikre barns rettigheter. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke sette krav til politiske standpunkt utover støtte til demokratiet og menneskerettighetene når trossamfunn eller organisasjoner med religiøst fundament mottar offentlig støtte. Partiprogram FINANSER MENNESKERETTIGHETER STATSBUDSJETTET TROSSAMFUNN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil supplere, og på sikt erstatte, FNs menneskerettighetsråd med en internasjonal menneskerettighetsdomstol etter modell fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Partiprogram DOMSTOLER EU/EØS FN MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke FNs menneskerettighetssystem ved å ratifisere tilleggsprotokoller som gir klagerett i medhold av konvensjonene, i første rekke tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å reformere Den europeiske menneskerettighetsdomstolen med mål om å gjøre den mer effektiv og styrke ressurstilgangen. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte land som vil styrke lover og institusjoner for å sikre menneskerettigheter og utvikle demokratiet, og presse land som ikke viser vilje til dette. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre Norge til en pådriver for å utvikle det internasjonale menneskerettighetsapparatet til også å inkludere bedrifters ansvar for å respektere og ivareta menneskerettigheter. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å styrke regionale menneskerettighetsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at alle norske selskaper, inkludert statlige selskaper, opptrer i tråd med FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennom eierskapet i Statens Pensjonsfond Utland sikre grunnleggende menneskerettigheter, urfolks rettigheter og arbeidstakerrettigheter. Partiprogram AKSJER FINANSER INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at kvinner som er utsatt for voldtekt som våpen i krig skal ha samme rettigheter for beskyttelse som andre former for tortur, og får samme behandlingstilbud som voldsutsatte kvinner i Norge. Partiprogram HELSEVESEN MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle norske utenriksstasjoner skal rapportere om situasjonen for LHBT-befolkningen der de opererer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil beskytte menneskerettighetene. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet for språk og kultur for nasjonale minoriteter. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre barn av romfolket skolegang. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE MENNESKERETTIGHETER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilby utdanning av religiøse ledere i Norge for å bidra til å sikre at norsk språk og verdier som demokrati, likestilling og menneskerettigheter får en naturlig plass i alle trossamfunn. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER SPRÅK TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hensynet til barnets beste. Barnets beste skal gå foran innvandringsregulerende hensyn. Vi skal jobbe for at Barnekonvensjonen i praksis veier tyngre i vurderingen av barns beste. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ikke fengsle barn. Norske myndigheter må sikre at barn ikke interneres og utsettes for frihetsberøvelse i lukkede mottak i strid med barnekonvensjonens artikkel 37. Partiprogram BARN INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at menneskerettighetene sikres i Norge. Vi vil ha en egen stortingsmelding om menneskerettighetens posisjon i Norge. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge jobber for en internasjonalt bindende traktat for ansvarliggjøring av multinasjonale selskaper når det gjelder menneskerettighetene, miljøskade og folkeretten. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner og -aktører, som et ledd i arbeidet med å fremme demokrati og menneskerettigheter, bidra til rettferdig fordeling og økt velferd og bekjempe korrupsjon. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en samstemt politikk gjennom årlig rapportering til Stortinget om konsekvensene av norsk politikk for utviklingsland og menneskerettighetene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER STORTINGET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte og beskytte menneskerettighetsforkjempere. Å styrke lokale aktivister må være blant de prioriterte oppgavene for norske utenriksstasjoner, blant annet gjennom rettssaksobservasjoner og gjennom å styrke sivilsamfunnsaktører. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal være pådriver for menneskerettigheter. SV vil at Norge skal ratifisere individklageordningene til FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i tillegg til FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FN FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse all eksport av våpen eller militært materiell til land som begår grove menneskerettighetsbrudd og overgrep mot egen befolkning. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil føre en utenrikspolitikk som forsvarer norske interesser, demokratiet og menneskerettighetene. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre EØS-midler til forskning, klimatiltak, grønn økonomi, arbeid for menneskerettigheter og migrasjonstiltak. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for et effektivt FN der menneskerettighetene gis prioritet på tvers av organisasjonen, og får en høyere andel av de samlede ressursene. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Høyre Høyre vil at det skal stilles tydelige krav til mottagere av norsk bistand om vilje til å fremme menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsutvikling. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil fremme det internasjonale arbeidet for å sikre like rettigheter og likebehandling for LHBTIQ-personer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil være pådriver internasjonalt i kampen mot barneekteskap og tilby bistand til utvikling av juridisk rettsvern mot tvangsekteskap og opplysningsvirksomhet for å få foreldre til å slutte med slik frihetsberøvende praksis. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil heve kompetansen på LHBTIQ+ i hele asylkjeden og sørge for trygge opphold på asylmottak. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere jenter med minoritetsbakgrunn deltar i organisert idrett. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Høyre Høyre vil at integreringspolitikken skal bygge på felles norske verdier og grunnleggende menneskerettigheter. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Høyre Høyre vil gi de nasjonale minoriteter mulighet til å bevare sin kultur og sine tradisjoner. Partiprogram KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Høyre Høyre vil bekjempe hatytringer og rasisme overfor minoriteter. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for styrket kjennskap til urfolks og minoriteters vilkår, både hos myndighetene og i befolkningen. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette en sannhet- og forsoningskommisjon for å granske konsekvensene av fornorskningspolitikken overfor samene og nasjonale minoriteter. Partiprogram FORSKNING MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for tilstrekkelig finansiering til etablering av Skogfinsk Museum. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte arbeid som setter søkelys på romanifolkets og romfolkets historie og kultur i Norge, inkludert språkene romanes og skandoromani. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til å ivareta romfolkets kultur gjennom støtte til et kulturhus. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå i rette med krefter som ønsker å utfordre og bryte ned fellesskap og tillit, og ser på det som grunnleggende politiske oppgaver å forsvare enkeltmenneskets rett til å leve som de vil, å skape inkluderende fellesskap og å ta vare på vårt felles livsgrunnlag. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bekjempe alle former for diskriminering, og føre en normkritisk og feministisk politikk for å bygge ned frihetsberøvende maktstrukturer. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre vern mot diskriminering på bakgrunn av livssynstilhørighet og kulturell tilhørighet. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre minoriteters rett til språk og kultur. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil synliggjøre flerspråklighet ved å utvide bruken av minoritetsspråk i det offentlige rom. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil initiere en nasjonal satsing på utvikling og revitalisering av kvensk språk. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil initiere nasjonale satsinger for å synliggjøre og fremme romani og romanes. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilrettelegge for at minoritetsspråklige barn i større grad får mulighet til å styrke morsmålet sitt i norskopplæringen. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere kulturminneforskning på klimatilpasset bygnings- og fartøyvern, klimapåvirkning på kulturminner, minoriteters kulturarv og urfolks/samisk kulturarv. Partiprogram KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikring av kvenske kulturminner ved å gi de et vern på samme nivå som samiske. Partiprogram KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og videreutvikle Vadsø Museum til et nasjonalt museum for kvener. Partiprogram KULTUR KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at WTO og handelsavtaler gir utviklingsland rett til å beskytte miljø og biologisk mangfold, egen næringsutvikling, samt menneskerettighetene, retten til fagorganisering og urfolks rettigheter. Partiprogram HANDEL MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke kompetansen hos utlendingsforvaltningen i LHBT+-spørsmål og sikre mennesker som flykter på grunn av sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning mulighet til å søke asyl i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må gis økt offentlig støtte til organisasjoner som jobber mot rasisme. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for bedre håndheving av lovverket mot hatytringer og hatkriminalitet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for effektive tiltak mot strukturell diskriminering i arbeidsliv, skole, på boligmarkedet og i samfunnet ellers. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Rødt Rødt vil avdekke og avskaffe diskriminering av transpersoner, homofile, lesbiske og bifile i yrkeslivet, og på alle andre arenaer i samfunnet. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for høynet kompetanse om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE ved intervju av flyktninger som søker på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte samenes kamp for kontroll over naturressursene i egne områder og for selvråderett over utviklinga av egen kultur, språk og utdanning. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil ha lokal kontroll med naturressursene Finnmarksloven/-eiendommen/ Hålogalandsalmenningen. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte endringer i Finnmarksloven, som klargjør den samiske vetoretten mot naturinngrep i samiske områder, jf. ILO-konvensjon 169 som Norge har forplikta seg til å følge. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for støtte til kvensk språk og kultur. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at også kvenene får sitt fond som erstatning for fornorskingspolitikken, og at det blir gitt tilstrekkelige statlige tilskudd til revitalisering av kvensk språk og kultur, blant annet kvensk ukeavis og radioprogram på kvensk, samt kvensk forsking og museumsvirksomhet. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at det må satses på utdanning av lærere i kvensk språk. Det må bli mulig å velge kvensk som fag i flere områder, blant annet i Oslo. Det kvenske barnehagetilbudet må videreutvikles der det er grunnlag for det. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte folk og urfolks rett til lokal ressursforvalting. Spesiell vekt legges på å stoppe at norske selskaper deltar i utbytting. Partiprogram MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke barns rettigheter og legge hensynet til barns beste til grunn. Regjeringserklæring BARN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på kjønn, seksuell identitet og etnisitet. Regjeringserklæring LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp tiltakene i Handlingsplan mot antisemittisme. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem og følge opp Målrettet plan for kvensk språk. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å følge opp NOU 2015:7 Assimilering og motstand. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp arbeidet med å etablere et kultur- og ressurssenter som en del av den kollektive oppreisningen til norske rom. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en ny stortingsmelding om politikk og tiltak overfor nasjonale minoriteter i løpet av perioden. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme forslag om ny helhetlig språklov, som viderefører prinsippene i dagens lovverk knyttet til sidestilte målformer og minoritetsspråk, og vurdere tiltak for å styrke hoved- og sidemålsopplæring for tidlige alderstrinn, samt åpne for lokale forsøk. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet for menneskerettigheter, både gjennom internasjonale fora, utviklingspolitikken og støtte til utviklingen av sivilsamfunn. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ikke støtte organisasjoner i de palestinske områdene som oppfordrer til vold eller som fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemittisme. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at samer og nasjonale minoriteter i Norge skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Regjeringserklæring MENNESKERETTIGHETER SAMER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. des 2020 Rapport til Stortinget om Evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) Til behandling
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
3. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om å stille retursaker som berører barn og unge asylsøkere med lang oppholdstid, i bero frem til det er gjort presiseringer i regelverket om oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket Til behandling
18. nov 2020 Representantforslag om opphør av flyktningstatus Til behandling
16. nov 2020 Melding for året 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter Behandlet
21. okt 2020 Representantforslag om et reelt likestilt og universelt utformet samfunn Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om en offentlig beklagelse og erstatningsordning for transpersoner som har gjennomgått irreversibel sterilisering, og forslag om en tredje juridisk kjønnskategori Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om å redusere isolasjonspraksis i fengsler som fører til risiko for tortur og umenneskelig behandling Behandlet
5. okt 2020 Representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om ny § 113 b (grunnlovfesting av derogasjon) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om ny § 113 a (om begrensning i menneskerettighetene) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om ny § 110a (om rett til tilfredsstillende levestandard og helse) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om ny § 113b (derogasjon fra menneskerettighetene) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 100 (legge inn ordet «religion» i bestemmelsen) Til behandling
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 93 (om grunnlovfesting av retten til asyl) Til behandling
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til bolig) Til behandling
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til naturlig død) Til behandling
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 108 (samene som urfolk) Til behandling
11. jun 2020 Endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser) Til behandling
25. mai 2020 Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
25. mai 2020 Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om solidaritet med Hellas og hjelp til barn som er i flyktningleirer Behandlet
24. feb 2020 Representantforslag om grunnleggende menneskerettigheter og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstilbud Behandlet
4. feb 2020 Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid Behandlet
3. feb 2020 Anmodning om særlovgivning fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg) Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
21. okt 2019 Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget Behandlet
19. jun 2019 Oppnevning av styre for Norges institusjon for menneskerettigheter Behandlet
10. jun 2019 Melding for året 2018 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 93 (grunnlovfesting av retten til å søke asyl) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie mv.) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 113 a (begrensninger i de grunnlovsfestede rettigheter) Behandlet
15. mai 2019 Representantforslag om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia Behandlet
25. mar 2019 Oppnevning av direktør for Norges institusion for menneskerettigheter Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 (levestandard og helse) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsframlegg om endring i § 108 («det samiske folket» erstattar omgrepet «den samiske folkegruppa») Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 i Grunnloven (levestandard og helse) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 107 (grunnlovfesting av retten til bolig) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk) Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2018 Melding for året 2017 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
19. nov 2018 Representantforslag om en lov mot moderne slaveri Til behandling
13. jun 2018 Mandat for og sammensetning av kommisjonen som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner Behandlet
12. jun 2018 Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
12. jun 2018 Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen Behandlet
4. jun 2018 Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar) Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om å stoppe omsorgssvikt og overgrep i eldreomsorgen Behandlet
14. mar 2018 Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser) Behandlet
14. mar 2018 Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.) Behandlet
5. mar 2018 Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre) Behandlet
5. mar 2018 Representantforslag om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge) Behandlet
5. mar 2018 Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep) Behandlet
28. feb 2018 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
17. jan 2018 Representantforslag om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv. Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge Behandlet
13. jun 2017 Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
13. jun 2017 Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen Behandlet
12. jun 2017 Melding for året 2016 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
7. jun 2017 Representantforslag om å få utarbeidet og lagt fram en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om å sikre menneskerettighetene i eldreomsorgen Behandlet
28. mai 2017 Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Behandlet
3. mai 2017 Redegjørelse av barne- og likestillingsministeren om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer Behandlet
30. jan 2017 Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
19. des 2016 Valg av styreleder for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om å styrke ordningen med fri rettshjelp Behandlet
15. jun 2016 Melding for året 2015 fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Behandlet
9. jun 2016 Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) Behandlet
7. jun 2016 Melding for året 2015 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
29. mai 2016 Lov om endring av juridisk kjønn Behandlet
11. mai 2016 Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget Behandlet
13. apr 2016 Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om grunnfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (romertall IX) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om bekjempelse av vår tids slaveri Behandlet
3. des 2015 Representantforslag om menneskerettigheter i eldreomsorgen Behandlet
25. nov 2015 Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av direktør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
23. nov 2015 Representantforslag om lovfesting av ungdomsråd Behandlet
15. nov 2015 Endringer i utlendingsloven (innstramninger) Behandlet
9. nov 2015 Representantforslag om en systematisk og langsiktig nasjonal plan for freds- og menneskerettighetssentrene Behandlet
12. okt 2015 Redegjørelse av statsministeren om migrasjon/flyktningsituasjon rundt Middelhavet og i Europa Behandlet
12. okt 2015 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2015 er tildelt Kvartetten for nasjonal dialog (Tunisia) Behandlet
17. jun 2015 Valg av medlemmer til styret for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
9. jun 2015 Melding for året 2014 fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om endring i Grunnloven § 97 (unntak fra tilbakevirkningsforbudet for handlinger som var straffbare etter folkeretten) Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (romertallene X og XXIV) Behandlet
25. mai 2015 Initiativdebatt om pressefrihetens vilkår i Norge (initiativ fra familie- og kulturkomiteen) Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om å oppheve politiloven § 14 første ledd nr. 8, adgang til kommunale tiggeforbud Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om umiddelbar opphevelse av straffeloven § 142 (blasfemiparagrafen) Behandlet
29. apr 2015 Redegjørelse av statsministeren om situasjonen i Middelhavet og om den humanitære krisen i Syria og Irak Behandlet
29. apr 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til lov og instruks om nasjonal institusjon for menneskerettigheter Behandlet
13. apr 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til lov og instruks om nasjonal institusjon for menneskerettigheter - lovdelen Behandlet
13. apr 2015 Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
16. feb 2015 Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll om forbud mot kloning av mennesker, tilleggsprotokoll om biomedisinsk forskning og undertegning og ratifikasjon av tilleggsprotokoll om genetiske undersøkelser for helseformål Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2014 Representantforslag om endring i § 3 i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn av domfelte/innsatte mv.) Behandlet
11. des 2014 Meddelelse fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal i Stortingets møte 5. november 2014 om at hun trekker tilbake forslag fra Hadia Tajik, Tove Karoline Knutsen og seg selv om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
24. nov 2014 Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.) Behandlet
3. nov 2014 Representantforslag om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker Trukket
20. okt 2014 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2014 er tildelt Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay Behandlet
18. jun 2014 Representantforslag om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i politiloven (tigging) Behandlet
15. jun 2014 Endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak) Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om umiddelbar stans av utsendelser av lengeværende asylbarn i påvente av nytt regelverk Behandlet
9. jun 2014 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2013 Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om umerkede graver Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (straffeprosessuell frihetsberøvelse og innstramming av bruken av glattceller) Behandlet
9. jun 2014 Endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus Behandlet
26. mai 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om redigert versjon av Grunnloven kapittel E og F som følge av vedtatte grunnlovsforslag om menneskerettigheter Behandlet
22. mai 2014 Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om rett til asyl Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 93 eller ny § 95 a (vern av liv fra unnfangelse til død) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie) (Dokument 12:35) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie) (Dokument 12:34) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Dokument 12:33) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Dokument 12:32) Behandlet
7. apr 2014 Representantforslag om en kommisjon som skal undersøke og vurdere den samlede overvåkningen som norske borgere er utsatt for Behandlet
2. apr 2014 Samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 15 av 24. juni 2013 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon og endringer i menneskerettsloven (Lovdelen) Behandlet
2. apr 2014 Samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 15 av 24. juni 2013 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon og endringer i menneskerettsloven Behandlet
17. mar 2014 Representantforslag om en handlingsplan mot antisemittisme Behandlet
24. feb 2014 Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om tiltak som fremmer reell kjønnslikestilling i Norge Behandlet
16. jun 2013 Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme) (lov-delen) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.) Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om at det etableres en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) Behandlet
11. jun 2013 Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom Behandlet
9. jun 2013 Endring i straffeprosessloven Behandlet
9. jun 2013 Diskrimineringslovgivning (om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Behandlet
5. jun 2013 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2012 Behandlet
5. jun 2013 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2011 Behandlet
2. jun 2013 Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.) Behandlet
29. mai 2013 Representantforslag om lov om rettssikkerhet ved forvaltningens bruk av tvangsmidler Behandlet
29. mai 2013 Representantforslag om tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet Behandlet
26. mai 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) Behandlet
13. mai 2013 Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll til FN-konvensjonen mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff Behandlet
28. apr 2013 Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.) Behandlet
28. apr 2013 Representantforslag om barns beste i asylpolitikken Behandlet
28. apr 2013 Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Behandlet
22. apr 2013 Endringer i ekomloven Behandlet
20. mar 2013 En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap Behandlet
18. mar 2013 Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) Behandlet
18. mar 2013 Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
17. mar 2013 Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Behandlet
6. mar 2013 Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Behandlet
18. feb 2013 Endringer i vergemålsloven mv. Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Representantforslag om å iverksette en handlingsplan mot jødehat Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om ratifikasjon av tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon Behandlet
19. nov 2012 Barn på flukt Behandlet
10. jun 2012 Endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.) Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om vern av liv Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om retten til bolig Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om ytringsfrihet og religion Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om vern mot diskriminering på grunn av kjønn og minoriteter Behandlet
20. mai 2012 Representantforslag om forsterket innsats mot hat og ekstremisme Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om bestemmelser om statskirkeordningen, statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser Behandlet
13. mai 2012 Representantforslag om å lovfeste vern av ytringsfrihet og anonymitet på Internett Behandlet
9. mai 2012 Representantforslag om bedre beskyttelse av barn som er utsatt for menneskehandel. Behandlet
9. mai 2012 Representantforslag om opprettelse av antislaveri-dag i Norge Behandlet
9. mai 2012 Endringer i barnevernloven Behandlet
19. des 2011 Representantforslag om at Norge trer ut av ILO-konvensjon nr. 169, nedlegger Sametinget, opphever finnmarksloven og avvikler forvaltningsområdet for samiske språk Behandlet
14. des 2011 Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om å iverksette en handlingsplan mot jødehat i Norge Behandlet
23. mai 2011 Representantforslag om en strategi for Internett og sosiale medier i et menneskerettighetsperspektiv Behandlet
23. mai 2011 Noregs deltaking i Europarådet i 2010 Behandlet
23. mai 2011 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2010 Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om en markeringsdag for jødenes skjebne Behandlet
27. apr 2011 Redegjørelse av utenriksministeren om utviklingen i Afghanistan Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag fra om å revidere Grunnloven Behandlet
10. apr 2011 Representantforslag om innstramming i sanksjonene overfor regimet i Iran Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om ikke å tillate at politisk eller religiøs aktivitet i Norge finansieres av kapital med base i totalitære, islamistiske regimer Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om ikke å gi oppholds- og arbeidstillatelse til imamer med tilknytning til totalitære, islamistiske regimer Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
10. okt 2010 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2010 er tildelt Liu Xiaobo Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2009 Behandlet
13. jun 2010 Noregs deltaking i Europarådet i 2009 Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om kvinners/mors informasjonsplikt om barnefar og strafferettslige endringer i barneloven Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om å redusere bruken av tvang i det psykiske helsevernet Behandlet
17. feb 2010 Utenriksministerens redegjørelse om utviklingen i Afghanistan og Norges sivile og militære engasjement i landet Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet