Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre og øke pressestøtten. Partiprogram MASSEMEDIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre landsdekkende samiske aviser, og medier for ulike nasjonale minoriteter. Partiprogram MASSEMEDIER MENNESKERETTIGHETER SAMER
2009-2013 Høyre For å sikre mediemangfold vil Høyre lempe på medieeierskapslovens bestemmelser, særlig med hensyn til lokale og regionale begrensninger. Partiprogram MASSEMEDIER
2009-2013 Høyre For å sikre mediemangfold vil Høyre videreføre digitaliseringen på medieområdet. Partiprogram MASSEMEDIER
2009-2013 Høyre For å sikre mediemangfold vil Høyre la Konkurransetilsynet ivareta kontrollen med konkurransen i mediebransjen og avvikle Medietilsynet. Partiprogram MASSEMEDIER
2009-2013 Høyre For å sikre mediemangfold vil Høyre sikre opphavsrettigheter til åndsverk. Allmennhetens interesse i å utnytte verk uten kompensasjon må ikke trekkes så langt at det fører til stagnasjon i utviklingen av nye verk og ny kunst. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2009-2013 Høyre For å sikre mediemangfold vil Høyre tillate politisk reklame i TV. Partiprogram MASSEMEDIER
2009-2013 Høyre For å sikre mediemangfold vil Høyre legge om og redusere pressestøtten. Partiprogram MASSEMEDIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde reklameforbudet for alkohol. Partiprogram MASSEMEDIER RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle pressestøtten for å sikre en rik avisflora, nasjonalt, regionalt og lokalt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MASSEMEDIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at lokale medier skal sikres gode og forutsigbare rammevilkår. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MASSEMEDIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil si nei til reklame rettet mot barn. Partiprogram BARN MASSEMEDIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for mer bruk av nynorsk i media. Partiprogram MASSEMEDIER SPRÅK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en konsesjonsordning for reklameboards i det offentlige rom. Partiprogram MASSEMEDIER
2009-2013 Venstre Venstre vil tillate reklame for politiske partier, frivillige organisasjoner og trossamfunn. Partiprogram MASSEMEDIER POLITISKE PARTIER TROSSAMFUNN
2009-2013 Venstre Venstre vil videreføre pressestøtten som et virkemiddel til å opprettholde mangfold i pressen. Partiprogram MASSEMEDIER
2009-2013 Venstre Venstre vil endre pressestøtten slik at ingen enkeltaviser får uforholdsmessig mye støtte og slik at mer av støtten gis til lokalaviser og nye medier. Partiprogram MASSEMEDIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha forbud mot kino- og fjernsynsreklame rettet mot barn. Partiprogram BARN MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stønaden til lokalavisene og dei meiningsberande riksavisene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MASSEMEDIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ikkje tillate politisk reklame i fjernsyn og radio. Partiprogram MASSEMEDIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje programsamarbeidet mellom NRK og dei andre nordiske allmennkringkastarane økonomisk, slik at norske tv-sjåarar får sjå fleire nordiske program. Partiprogram MASSEMEDIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for konsesjonskrav som gjer dei nordiske allmennkringkastarane tilgjengelege i Noreg. Partiprogram MASSEMEDIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for auka bruk av nynorsk i riksdekkjande medium. Partiprogram MASSEMEDIER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde forbudet mot grove voldsskildringer, krenkende ytringer, reklame for politiske budskap og livssyn i fjernsynet, kjønnsdiskriminerende reklame og reklame rettet mot barn. Partiprogram MASSEMEDIER MENNESKERETTIGHETER STRAFFERETT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bygge ut et bredest mulig samisk medietilbud for å sikre bredden i den samiske samfunnsdebatten. Det er viktig å sikre medietilbudet i lule- og sørsamiske områder. Partiprogram MASSEMEDIER SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å redusere dette presset, blant annet ved å begrense reklamen i det offentlige rom og foreslå merking av retusjerte bilder. Partiprogram LIKESTILLING MASSEMEDIER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå et generelt forbud mot markedsføring av kosmetisk kirurgi og slankemidler. Aldersgrensen for kosmetiske operasjoner bør heves til 20 år. Partiprogram LIKESTILLING MASSEMEDIER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for et spredt eierskap i mediene. Partiprogram MASSEMEDIER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle unødvendig/motarbeide enhver form for sensur. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne lisensavgiften og privatisere NRK. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle medieeierskapsloven, lovfeste redaktørplakaten og la konkurranseloven gjelde mediesektoren. Partiprogram MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere og på sikt fjerne pressestøtten til riksaviser. Partiprogram MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle dagsaviser og ukepresse i forhold til momsregler. Partiprogram MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomgå innretningen av pressestøtten for å sikre et mediemangfold, små lokalaviser og kvalitet i mediene. Regjeringserklæring MASSEMEDIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre landsdekkende samiske aviser. Regjeringserklæring MASSEMEDIER SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde dagens forbud mot politisk reklame på TV. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil begrense omfanget av reklame og arbeide for å redusere kjøpepresset, spesielt det som er rettet mot barn og unge. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre strengere regler for å skåne barn fra reklame for usunne produkter. Partiprogram BARN FOLKEHELSE MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det ikke vises reklamefilmer forut for barneforestillinger på kino [folkehelse]. Partiprogram BARN FOLKEHELSE MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at forbudet mot politisk TV-reklame opprettholdes. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for effektive virkemidler for en differensiert presse og spredning av privat eiermakt i mediene. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at pressestøtten utvides til nye medieformer, og at produksjonstilskuddet skal ivareta små lokalaviser og nummer to-aviser i byene. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det utredes egne støtteordninger til nye medieprosjekter. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre en reklameavgift som ilegges all distribuert kommersiell reklame. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres en ordning der uadressert reklame og telefonsalg begrenses gjennom at mottakerne aktivt må akseptere å motta slik markedsføring. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn og unge skal skånes mot kommersiell reklame. Partiprogram BARN FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn får oppleve reklamefrie soner der de ferdes til daglig. Barnehager og skoler skal være reklamefrie arenaer. Partiprogram BARN BARNEHAGER FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre merking av retusjert reklame. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke mulighetene for å slå ned på villedende reklame. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for effektiv håndheving av forbudet mot kjønnsdiskriminerende reklame. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi brukere av sosiale medier krav på innsyn i hvilke opplysninger som utleveres til tredjepart. Partiprogram MASSEMEDIER PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil stille krav om samtykke ved videresalg eller sammenstilling av personopplysninger. Partiprogram MASSEMEDIER PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate kringkastet reklame for politiske budskap fra partier, organisasjoner og trossamfunn. Partiprogram MASSEMEDIER SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre mangfold og konkurranse ved å avvikle medieeierskapsloven som regulerer norske medier særskilt, og la konkurranselovgivningen regulere mediemarkedet. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Venstre Venstre vil målrette produksjonsstøtten og gjøre både den og momssatsene teknologinøytrale. Medier skal ha lik lav momssats. Partiprogram AVGIFTER MASSEMEDIER
2013-2017 Venstre Venstre vil sette tak for hva enkeltmedier kan motta i direkte pressestøtte. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Venstre Venstre vil ha en medieansvarslov med et særlig strafferettslig ansvar for redaktøren, absolutt kildevern og forbud mot etterforskning i kildevernsaker. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre fri konkurranse for innholdsleverandører i det digitale bakkenettet og i kabelnettet. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Høyre Høyre vil tilpasse eierbegrensingene for medier til ønsket om å sikre mediemangfold. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Høyre Høyre vil tillate politisk reklame i TV. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle unødvendig/motarbeide enhver form for sensur. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Frp vil sikre plattformnøytrale momsregler. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre plattformnøytralt redaktøransvar. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere og endre innretningen på pressestøtten. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle dagsaviser og ukepresse med hensyn til momsregler. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å styrke NRK og TV2 som allmennkringkastere, og beholde lisensfinansieringen. TV2 må forbli lokalisert i Bergen også etter neste konsesjon. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KRINGKASTING MASSEMEDIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre og utvikle pressestøtteordningene. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en mediepolitikk som sikrer mangfold også på lokalt nivå. Det er også et mål å beholde minst to redaksjonelt uavhengige nyhetsaviser der dette er tilfellet. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en mediepolitikk som legger til rette for at publikum får tilgang til kvalitetsjournalistikk på de plattformene de ønsker. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil løpende vurdere om de mediepolitiske virkemidlene er oppdatert i forhold til en bransje i rask omstilling, slik at de bidrar til å sikre fri, demokratisk presse og mediemangfold. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et lovverk som bidrar til å sikre en bredde i eierskap i mediene. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre et regelverk for alkoholreklame som likebehandler like aktører. Det bør åpnes for såkalt generisk omtale og bilder av alkoholholdige produkter på produsenters og leverandørers nettsider, med informasjon om ulike produkttypers karakteristika og hva slags drikk som passer til hvilke typer mat. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING MASSEMEDIER RUSMIDLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde et helhetlig, aktør- og medienøytralt forbud mot alkoholreklame. innenfor denne rammen utrede muligheten for å åpne også for nøktern produktinformasjon direkte fra produsenter til forbrukere, på informasjonsplattformer som forbrukerne aktivt må oppsøke. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING MASSEMEDIER RUSMIDLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil vurdere strengere reguleringer og retningslinjer for markedsføring av produkter som retter seg spesielt mot unge og som fremstiller og fremmer usunne kroppsidealer. Partiprogram BARN MASSEMEDIER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at det skal være momsfritak på aviser, bøker og utvalgte tidsskrifter. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Senterpartiet Vi vil ha en sterk pressestøtte som gir et mangfold av aviser. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre pressestøtten for å sikre en rik flora av både papiraviser og nettaviser – som utgis både nasjonalt, regionalt og lokalt. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at arbeidet med å avklare redaktøransvaret for nettinnhold må intensiveres. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre nasjonale medieselskaper gode rammevilkår i møte med den globale mediekonkurransen. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for en ny regulering av medieeierskap som er tilpasset den moderne medievirkeligheten. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsatt ha forbud mot reklame rettet mot barn. Partiprogram BARN FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke åpne for politisk TV-reklame. Partiprogram MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennom internasjonale politiske organer arbeide for forbud mot TV-reklame for spill som for eksempel nettpoker og bingo på nett for å begrense spillavhengighet. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rettighetene til personer som opplever mobbing og stigmatisering på nettet, for eksempel gjennom sosiale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utarbeide en handlingsplan for nettvett i skolen. Partiprogram MASSEMEDIER SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at organisasjoner som «Slettmeg.no», «Barnevakten» og lignende må få økonomisk støtte. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets arbeid med nettovervåking og mulighet til å følge opp lovbrudd på nettet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde bruk av nynorsk i media. Partiprogram MASSEMEDIER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot alkoholreklame og reklame rettet mot barn. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil begrense reklame som skaper usunne kroppsidealer, særlig i de tilfellene de er i nærheten av barn og unge. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil merke reklame som er retusjert, slik at det kommer frem at bildet ikke er en realistisk gjengivelse av modellens utseende. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby reklame i skoler og barnehager, samt stille strenge krav til omfang eller relevans av reklame i andre offentlige bygg. Uadressert reklame, herunder reklamebilag og innstikk i aviser, skal kun deles ut til de som aktivt samtykker i å motta slik reklame. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER POST
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stramme inn reglene som begrenser eierkonsentrasjon i mediebransjen. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil pålegge alle fjernsynskanaler med konsesjon for å sende i Norge at all sending skal være tekstet for hørselshemmede. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE MASSEMEDIER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og rettighetsbestemme tegntolketjenesten slik at hørselshemmede sikres anledning til full deltagelse i kultur og samfunnsliv. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KRINGKASTING MASSEMEDIER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil vurdere justering av de språklige kravene for pressens momsfritak for å stimulere riksaviser til å oppheve sine redaksjonelle nynorskforbud. Partiprogram MASSEMEDIER SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil modernisere det mediepolitiske virkemiddelapparatet gjennom økt likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform. Regjeringserklæring MASSEMEDIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilpasse eierbegrensningene for medier til ønsket om å sikre mediemangfold, og la Konkurransetilsynet forvalte loven om medieeierskap. Regjeringserklæring MASSEMEDIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil likestille papiraviser og e-aviser gjennom å etablere en felles, lav momssats. Regjeringserklæring MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre pressestøtten for å sikre en rik flora av både papiraviser og nettaviser – som utgis både nasjonalt, regionalt og lokalt. Partiprogram MASSEMEDIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde krav om bruk av nynorsk i media. Partiprogram MASSEMEDIER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere tiltak som muliggjør lokalaviser i Oslo. Partiprogram LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at arbeidet med å avklare redaktøransvaret for nettinnhold må intensiveres. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forbrukerrettighetene slik at reklame og sponsing tydelig må merkes. Partiprogram MASSEMEDIER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsatt ha forbud mot reklame rettet mot barn. Partiprogram BARN MASSEMEDIER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke åpne for politisk TV-reklame. Partiprogram MASSEMEDIER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennom internasjonale politiske organer arbeide for forbud mot TV-reklame for spill som for eksempel nettpoker og bingo på nett for å begrense spillavhengighet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LOTTERI OG SPILL MASSEMEDIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden til oppbygging av sterkere sivilsamfunn og fri presse i svake demokratier. Partiprogram MASSEMEDIER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere og endre innretningen av pressestøtten. Partiprogram MASSEMEDIER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle dagsaviser og ukepresse med hensyn til momsregler. Partiprogram MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre plattformnøytralt redaktøransvar. Partiprogram MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre plattformnøytrale momsregler. Partiprogram MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til internasjonalt samarbeid slik at de globale medieaktørene betaler skatter og avgifter i de landene de opererer i, med sikte på å styrke finansieringen av mediestøtteordningene. Partiprogram AVGIFTER MASSEMEDIER SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ikke svekke det samlede nivået på mediestøtten, men utvikle ordninger som bidrar til innovasjon og sørger for at lokalaviser kan lykkes med overgangen til nye plattformer. Partiprogram MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en egen medieansvarslov som styrker det norske kildevernet. Partiprogram MASSEMEDIER RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil beskytte mennesker som er truet på grunn av sine meninger og ytringer. Redaktører og journalister skal ha et særskilt vern. Partiprogram MASSEMEDIER MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha sterke, frie medier. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et sterkt kildevern. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere uavhengige regionale gravefond, hvor lokal- og regionalpressen kan søke om støtte til større graveprosjekter. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige instanser skal dele mer informasjon med mediene. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere en egen klageinstans for avslag på innsyn etter offentlighetsloven. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å innføre en medieskatt etter finsk modell, som erstatning for NRK-lisensen og mediestøtte over statsbudsjettet. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER SKATTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre NRK som et ikke-kommersielt mediehus, og som en i hovedsak reklamefri aktør på alle plattformer. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre fri konkurranse for innholdsleverandører i kabelnettet. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge kringkastingsselskaper med allmennkringkastingsoppgaver å tilby og utvide sendinger på norsk tegnspråk. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil merke all reklame i det offentlige rom der mennesker er retusjert. Partiprogram FORBRUKERSAKER KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til samiske medier. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette frihavner eller fribyer for varslere og journalister. SV vil gi utenlandske varslere og journalister som søker beskyttelse, eller som ønsker å besøke Norge, samme vern som norske varslere. Varslervernet må overstyre bilaterale utleveringsbestemmelser. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke pressestøtten. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stoppe skatte- og annonselekkasjen. De nye, store annonseaktørene skal bidra med arbeidsplasser og skatteinntekter i Norge, ved nye regler mot overskuddsflytting og med kildeskatt på royalties og lisenser. Partiprogram FINANSER KULTUR MASSEMEDIER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare allmennkringkasterne. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kildevernet. Kunstneres og journalisters verk skal beskyttes, og kildevernet skal styrkes i etterforskningssaker. Partiprogram KULTUR KUNST MASSEMEDIER PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre redaktøransvaret teknologinøytralt. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil beskytte norske medier mot urettferdig konkurranse fra utlandet, ved å tette skattehullene de internasjonale konsernene benytter seg av. Partiprogram FINANSER KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke NRK som offentlig eid allmennkringkaster. Øke støttemidler til nasjonale TVproduksjoner og nyhetsredaksjonen med større dekning av flere land og regioner. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge ned kringkastingsrådet. NRKs redaksjonelle frihet må utvides og ikke være gjenstand for noen form for «vokterråd». Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at domenene for Svalbard og Bouvetøya skal benyttes som sikre, digitale frihavner, for forfulgte medier, blogger og lignende internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke redaktøransvaret for hatefulle ytringer. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha reklamefrie områder. Kjøpepresset følger oss overalt. Det skal finnes friområder fra presset, også i byer og tettsteder. Alle skoler skal være reklamefrie. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KULTUR MASSEMEDIER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil verne om ytrings- og pressefriheten. SV vil sikre at midler tildeles kulturproduksjon ut fra kunstfaglige vurderinger og uavhengig av politiske føringer, og at det offentlige tar et større ansvar for å sikre mediemangfoldet i møte med hardere internasjonal konkurranse og fallende annonseinntekter. Partiprogram KULTUR KUNST MASSEMEDIER RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at flere [film- og fjernsyns-]produksjoner med norsk offentlig støtte spilles inn og produseres i Norge, f.eks. ved krav om at en viss andel av offentlig støtte må brukes i Norge. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til Samisk filminstitutt, som også skal få mulighet til å gå inn med toppfinansiering i tv-serier og spillefilm. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erstatte dagens incentivordning [for film- og fjernsynsproduksjoner] med en automatisk ordning der inntil 25 % gis i skatterefusjon som ikke skal tas fra kulturbudsjettet. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide incentivordningen for internasjonalt orientert film- og TV-produksjon i Norge. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Høyre Høyre vil opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER
2017-2021 Høyre Høyre vil tilpasse momsfritaket for medieformidling slik at det ikke forhindrer alle kombinasjonsløsninger mellom gratis og betalt innhold. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KRINGKASTING MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå den statlige støtten til mediene med sikte på å vri støtten til produksjon av kvalitetsjournalistikk på alle plattformer. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge, må forholde seg til norske konkurransevilkår. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KRINGKASTING MASSEMEDIER
2017-2021 Høyre Høyre vil tillate politisk reklame på alle plattformer. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre nettnøytralitet og åpen digital infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke pressestøtten. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en allmennkringkastingsavgift som alternativ til NRK-lisensen. En slik avgift skal være uavhengig av de årlige statsbudsjett. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at NRKs allmennkringkastingsoppdrag sikres gjennom sterke distriktsredaksjoner med tilstedeværelse i alle fylker. Partiprogram FYLKER KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere en kompensasjonsordning for allmennkringkastingsoppdraget som sikrer videreføring av en avtale med en kommersiell allmennkringkaster med hovedkontor og egen nyhetsredaksjon utenfor Oslo. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre mediestøtten som sikrer mangfold av utgivelser lokalt, regionalt og nasjonalt, og gradvis vri støtten over til digitale kanaler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette en innovasjonsordning der deler av mediestøtten brukes til å stimulere nyskaping, et mer variert nyhetsbilde og bruk av ny teknologi. Partiprogram MASSEMEDIER NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide kildevernet og vurdere strafferettslig eneansvar for redaktører hjemlet i en ny medieansvarslov. Partiprogram MASSEMEDIER STRAFFERETT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide dagens fritak for merverdiavgift for digitale nyhetstjenester til også å omfatte aktualitetssaker og enkeltartikler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke beskyttelsen av varslere, slik at det blir enklere å avsløre skadelige forhold uten å bli straffet eller utsatt for andre negative sanksjoner. Partiprogram MASSEMEDIER RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre Norge til en internasjonal trygg havn for gravende journalister, kilder og varslere. Partiprogram MASSEMEDIER RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stramme inn reglene og begrense eierkonsentrasjon i mediebransjen. Partiprogram MASSEMEDIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil pålegge alle fjernsynskanaler med konsesjon for å sende i Norge at alle sendinger skal være tekstet for hørselshemmede. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE MASSEMEDIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Over tid skal pressestøtten omlegges og nivået på pressestøtten reduseres. Regjeringserklæring MASSEMEDIER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at bedrifter som publiserer kvinnediskriminerende reklame skal straffes i henhold til markedsføringsloven. Partiprogram LIKESTILLING MASSEMEDIER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for merking av retusjert reklame. Partiprogram LIKESTILLING MASSEMEDIER
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre god dekning i riksdekkende radio og TV for alle landsomfattende partier som stiller lister i valg. Forby politisk reklame på TV og radio. Partiprogram MASSEMEDIER VALG
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for strengere avgrensning av eierkonsentrasjon i mediebransjen for å sikre mangfoldige massemedier og ytringsfrihet. Partiprogram MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økt pressestøtte som sikrer mangfold. Partiprogram MASSEMEDIER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for mer bruk av nynorsk i medier. Partiprogram MASSEMEDIER SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for pressestøtte for gratis aviser og tidsskrifter på nett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere utvidelse av insentivordningen for film- og TV-produksjon i Norge. Regjeringserklæring KRINGKASTING MASSEMEDIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud. Regjeringserklæring KRINGKASTING MASSEMEDIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, norsk journalistisk innhold, og videreføre innovasjonsordningen for digital medieutvikling. Regjeringserklæring KRINGKASTING MASSEMEDIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret vurderes. Regjeringserklæring MASSEMEDIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil håndheve prinsippet om nettnøytralitet slik at internett gir like mulighet for alle og bidrar til mediemangfold. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
23. nov 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet Til behandling
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Til behandling
18. jun 2020 Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven) Til behandling
27. apr 2020 Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven) Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. jun 2019 Mangfald og armlengds avstand. Mediepolitikk for ei ny tid Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om utvidet lagringsplikt av IP-adresser for å beskytte barn mot overgrep Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om å evaluere ordningen om at landets pensjonister og uføre i dag ikke får sine pensjons- og trygdeutbetalinger på papir Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om et universelt utformet samfunn Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om lov om medieansvar Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Behandlet
6. jun 2016 Oppheving av lov om eierskap i medier og ny lov om åpenhet om eierskap i medier Behandlet
30. mai 2016 Representantforslag om en ny innordning av produksjonstillskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier, der minstesatsene heves Behandlet
29. feb 2016 Open og opplyst - Allmennkringkasting og mediemangfald Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
25. mai 2015 Initiativdebatt om pressefrihetens vilkår i Norge (initiativ fra familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2014 Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
18. jun 2014 Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Behandlet
5. mai 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014-2020) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet Behandlet
19. jun 2013 Endringer i tilskuddet til partigruppene på Stortinget Behandlet
16. jun 2013 Endringer i medieeierskapsloven Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) Behandlet
29. mai 2013 Endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2012 Endringar i film- og videogramlova Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om lov om endring i domstolloven (fotoforbud overfor fornærmede og pårørende) Behandlet
23. mai 2011 Representantforslag om en strategi for Internett og sosiale medier i et menneskerettighetsperspektiv Behandlet
9. mar 2011 Oversendelsesforslag vedrørende avvikling av Medietilsynets virksomhet Behandlet
23. feb 2011 Endringar i kringkastingsloven og medieeierskapsloven Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om å forby offentliggjøring av skattelistene Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om å redusere tilgangen til informasjon i skattelistene og redusere faren for tilknyttet kriminalitet Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. des 2010 Innlemming i EØS-avtala av eit støtteprogram for audiovisuelt samarbeid Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om NRK og reklamefinansiering Behandlet
3. mai 2010 Representantforslag om å innlemme aviser som distribueres elektronisk i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via digitale medier Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om å forby offentliggjøring av skattelister Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet