Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å styrke reiselivsnæringen vil Høyre føre en politikk som kan sikre fortsatt konkurranse i luftfarten. Partiprogram LUFTFART
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre vurdere om det kan foretas endringer i kortbanenettet for fly der hvor det gjøres store investeringer for å styrke veiforbindelsene. Partiprogram LUFTFART VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre utvikle særorganer som skal overta bestilleransvaret for lokale jernbaneruter, riksveiferger og regional flytransport. Partiprogram FERGER JERNBANER KOMMUNER LUFTFART STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om ”grønne avganger og landinger” på flyplassene. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke flykommunikasjonene fra sentrale steder i Nord-Norge og øst til Kirkenes og Murmansk. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LUFTFART UTENRIKSSAKER
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for at sikkerhetsrutinene ved flyplasser reduseres og at forbudet mot væsker fjernes. Partiprogram LUFTFART
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha ein flyplasstruktur som sikrar eit godt transporttilbod i heile landet. Partiprogram LUFTFART
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke løyvingane til statleg kjøp av flytenester for å redusere billettkostnadene på det regionale nettet og sikre god kvalitet på storleik og kvalitet på fly, avgangar og tryggleik. Partiprogram LUFTFART
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre best mogeleg tryggleik og regularitet gjennom å betre innflygingsutstyret på flyplassane. Partiprogram LUFTFART
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innrette avgiftssystemet slik at det blir reell konkurranse i luftfarten samtidig som overkapasiteten blir redusert av miljøomsyn. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre eit godt tilbod på kortbanenettet når det gjeld flystorleik, kvalitet på flya, avgangar og tryggleik. Partiprogram LUFTFART
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at utviding av rullebanekapasitet må vurderast opp mot mål om reduserte klimagassutslepp og utgreiing av høgfartstbanenett mellom dei største byane og eit utbetra jernbanenett. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre ei global flyavgift til gode for FN-finansiering. Partiprogram LUFTFART UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en avgift på flyavganger som øremerkes byggingen av høyhastighetsnett. Partiprogram JERNBANER LUFTFART
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV sier nei til en tredje rullebane på Gardermoen og til flere rullebaner ved de øvrige store flyplassene. Partiprogram LUFTFART
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for reduserte priser på flytilbudet på kortbanenettet der det ikke finnes andre fullgode transporttilbud. Partiprogram LUFTFART
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for private flyplasser og fremme konkurranse mellom flyplasser der det er mulig. Partiprogram LUFTFART
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til lokal deltakelse i eierskap og drift. Partiprogram LUFTFART
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at Avinors monopol på sine tjenester avvikles og virksomheten privatiseres, deles opp eller selges og at staten legger til rette for størst mulig grad av konkurranse innenfor området. Partiprogram LUFTFART
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at den norske staten avvikler sitt eierskap i SAS. Partiprogram LUFTFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innlemme norsk luftfart i EUs kvotehandelssystem og arbeide for at internasjonal luftfart skal omfattes av neste internasjonale klimaavtale. Regjeringserklæring EU/EØS FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde det regionale flyplassnettet med mindre det er oppslutning lokalt om å gjøre endringer ut fra innretningen av det totale transporttilbudet i området. Regjeringserklæring LUFTFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre ordningen med kjøp av ulønnsomme flyruter for å sikre et godt Flyrutetilbud i hele landet. Regjeringen vil arbeide for større konkurranse om rutene, blant annet gjennom lengre anbudsperioder. I områder med spesielle avstandsutfordringer, særlig i Nord-Norge, vil vi arbeide for å forbedre tilbudet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK LUFTFART PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at utviklingen av flyplasser utenfor Avinor-systemet ikke svekker muligheten til å opprettholde et desentralisert flyplasstilbud over hele landet. Regjeringen vil vurdere tiltak for å sikre finansieringen av Avinors lufthavner. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK LUFTFART
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at flere fristilte offentlige virksomheter, som Avinor, NSB og helseforetakene, omgjøres til forvaltningsenheter. Partiprogram HELSEVESEN JERNBANER LOKALFORVALTNING LUFTFART STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en grønn flyavgift. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en grønn flyskatt. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil konkurranseutsette flyvelederfunksjonen. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Høyre Høyre vil legge rette til for at lokale og private investorer kan finansiere flyplassutvidelser. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Høyre Høyre vil la flysikkerhet være et statlig ansvar. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Høyre Høyre vil konkurranseutsette tårn- og annen flysikringstjeneste. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Høyre Høyre vil likestille konkurransevilkårene for offentlige og private flyplasser. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre fortsatt konkurranse i luftfarten. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for private flyplasser og fremme konkurranse mellom flyplasser der hvor dette er mulig. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til lokal deltakelse i eierskap og drift [av flyplasser]. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at Avinors monopol på deres tjenester avvikles og virksomheten privatiseres, deles opp eller selges og at staten legger til rette for størst mulig grad av konkurranse innenfor området. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at den norske staten avvikler sitt eierskap i SAS. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at utslipp av klimagasser fra avskogning og skogforringelse i utviklingsland, samt internasjonal skipsfart og luftfart inkluderes i et framtidig globalt klimaregime. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART MILJØVERN NATURSKADER SJØFART UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Et godt flytilbud er avgjørende for næringsutvikling og bosetting over hele landet. Ordningen med at overskuddsflyplasser betaler for de ulønnsomme flyplassene skal videreføres. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreutvikle de regionale lufthavnene og utvikle et godt rutetilbud. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for et styrket flyrutetilbud i de områdene av landet som ikke har togtilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK JERNBANER LUFTFART
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde vårt store nett av lufthavner og finansieringen av disse gjennom flyplassavgifter. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LUFTFART
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at flyplassene på Rygge og Torp må bli en del av Avinor. Partiprogram LUFTFART STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke rutetilbudet på distriktsflyplassene gjennom å gjøre anbudsordningen bedre og skape mer reell konkurranse. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LUFTFART PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle en god samordning av tilsyn for sikkerhet i luftfart, skipsfart og transport på land. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SAMFERDSEL SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke flykommunikasjonene fra sentrale steder i Nord-Norge og østover til Kirkenes og Murmansk. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LUFTFART UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om «grønne avganger og landinger» på flyplassene. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til en klimaavgift på alle flyreiser, og at pengene fra avgiften går til klimatiltak i fattige land. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stanse videre kapasitetsøkning ved flyplassene. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppløse Avinor og legge flytrafikken inn under politisk styring gjennom et nytt Luftfartsverk. Partiprogram LUFTFART
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en flyseteavgift på kr 600 på flygninger på hovedstrekninger innen Sør-Norge og til utlandet. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne ordningen med avgiftsfritt salg av alkohol på flyplasser. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Der det er hensiktsmessig vil regjeringen bidra til færre, større og mer konkurransedyktige lufthavner. Regjeringserklæring LUFTFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre konsesjonsvilkårene for Moss Lufthavn Rygge slik at taket på antall flybevegelser heves og åpningstid utvides. Regjeringserklæring LUFTFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at kommuner og private kan delta i utvikling i og rundt flyplasser. Regjeringserklæring LUFTFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil konkurranseutsette tårn- og sikringstjenester. Regjeringserklæring LUFTFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for forenklet transfer, i første omgang ved Oslo Lufthavn. Regjeringserklæring LUFTFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke CO2-avgiften på flydrivstoff og jobbe for en avgift på internasjonal luftfart. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at produksjon av bærekraftig biodrivstoff til norsk luftfart intensiveres. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at godstransport blir flyttet fra vei til bane og sjø, og passasjertrafikk fra fly til bane. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SJØFART VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for og stille krav om «grønne avganger og landinger» på flyplassene, dvs. at innflyging og take-off gjøres så drivstoffbesparende som mulig. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at flyseteavgiften erstattes av en økt avgift på drivstoff til fly. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne flypassasjeravgiften. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en reell gjennomgående bagasjehåndtering på flyplasser. Partiprogram LUFTFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et felles nasjonalt ruteopplysningssystem. Partiprogram LUFTFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil iverksette en ambisiøs utbygging av vei og jernbane, samt bedre koordinering av transportløsninger på vei, bane, luft og sjø. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ved en eventuell nedleggelse av en flyplass, innføre en ordning der statens reduserte kostnader til rutekjøp ved flyplassen i 50 år kan brukes til å finansiere annen infrastruktur, som for eksempel veier, etter modell fra ferjeavløsningsordningen. Partiprogram LUFTFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for private flyplasser og fremme konkurranse mellom flyplasser der hvor dette er mulig. Partiprogram LUFTFART NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til lokal deltakelse i eierskap og drift [i luftfarten]. Partiprogram LUFTFART NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at Avinors monopol avvikles og virksomheten privatiseres, deles opp eller selges og at staten legger til rette for størst mulig grad av konkurranse innenfor området. Partiprogram LUFTFART NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at den norske staten avvikler sitt eierskap i SAS. Partiprogram LUFTFART STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre ordning med avløsningsmidler i forbindelse med endringer i flyplasstruktur. Partiprogram LUFTFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at utvalgte flyplasser, som har nærhet til høy produksjonsaktivitet, skal utvides til å kunne være en eksportflyplass også for utenlandsfly. Partiprogram LUFTFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut og styrke infrastrukturen betydelig for å bedre det kollektive tilbudet for både buss, tog, båt og fly. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til arbeidet for å redusere klimagassutslipp fra internasjonal luftfart og skipsfart. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kartlegge behovet for tiltak på lufthavner for eksport av spesielt sjømat. Partiprogram FISKERIER LUFTFART UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utforme en helhetlig luftfartsstrategi for Norge i en egen stortingsmelding. Partiprogram LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår i [luftfarts]bransjen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil søre for et regelverk som sikrer ansatte hele og faste stillinger direkte hos flyselskapet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for tydelige hjemmebaseregler som klart definerer arbeidsgiveransvaret. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil hindre bruk av bekvemmelighetsflagg ved å arbeide for lovgivning som hindrer at selskaper kan etablere seg med flere Air Operating Certificate (AOC) i ett eller flere land. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det ikke skal være mulig å bytte ut norske og europeiske ansatte på norskregistrerte fly i interkontinental trafikk. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en fagutdanning av kabinpersonale og offentlige investeringer i et utdannelsessystem for blant annet å unngå "pay to fly". Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en luftfartspolitikk som tar vare på arbeidstakernes rettigheter, og som stimulerer til en rask utvikling av ny teknologi og innføring av fornybart drivstoff. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke klimavennligheten i luftfarten. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra med insentiver for rask innfasing av bærekraftig biodrivstoff. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at EU får et lovverk for luftfarten som gir insentiver for å kutte CO2-utslipp og sørger for at europeiske selskaper er konkurransedyktige. Partiprogram EU/EØS LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil beholde Avinor-modellen for å drifte og videreutvikle lufthavnene i hele landet. Partiprogram LUFTFART STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre nasjonal kontroll med samfunnskritiske områder som luftambulansetjenesten og helikoptertransporten på norsk kontinentalsokkel gjennom krav om norsk driftstillatelse for operatører av disse tjenestene. Partiprogram HELSEVESEN LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ikke innføre felleseuropeisk regelverk for helikopter offshore (HOFO). Partiprogram LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre et godt transporttilbud på de regionale flyrutene som legges ut på anbud, og tidtabeller på anbudsruter skal sendes på høring før de iverksettes. Partiprogram LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil erstatte dagens flypassasjeravgift med avgift som har reell klimaeffekt, slik at distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig slik som nå. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en sikker integrering av droner/ubemannet luftfartøy i norsk luftfart i fritids- og næringsøyemed. Partiprogram LUFTFART NÆRINGSLIV
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at internasjonal luftfart og sjøtransport regnes med i et lands totale klimautslipp. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre samme CO2-avgift på luftfart til utlandet som det er på flyreiser innenlands. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke avgiftssystemet for å stimulere til å legge om til en mer miljøvennlig luftfart. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om utslippskutt for luftfarten nasjonalt, i tråd med målene i den globale klimaavtalen. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt produksjon og bruk av bærekraftig biodrivstoff. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha full gjennomgang av anbudssystemet for kortbanenettet for å sikre gode tilbud i distriktene. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og båttransport. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN HAVNER LUFTFART SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke utbyttet fra Avinor. Vi vil endre Avinors finansieringsmodell slik at investeringer må behandles politisk. Partiprogram JERNBANER LUFTFART NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere flytrafikken. SV går mot kapasitetsutvidelse på flyplassene ved de store byene. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ivareta kortbanenettet for fly i distrikter der tog ikke er et alternativ. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at Avinor og de ikke-statlige flyplassene har forutsigbare betingelser for å gjennomføre nødvendige utbygginger i lufttransporten. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en god og desentralisert flyplasstruktur som grunnlag for et godt flyrutetilbud i hele landet. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre fortsatt god konkurranse i luftfarten gjennom forutsigbare rammevilkår for både statlige og ikke-statlige flyplasser. Partiprogram LUFTFART PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil øke omsetningspåbudet for bærekraftig biodrivstoff i flydrivstoff og legge til rette for andre miljøvennlige alternativer når teknologien er tilgjengelig, for å redusere klimagassutslippene fra flytransporten. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne flypassasjeravgiften og erstatte den med en avgift som har klar miljøeffekt. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere en fast gjennomgående bagasjehåndtering på Gardermoen og andre norske flyplasser etter endt prøveordning på Gardermoen. Partiprogram LUFTFART
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for miljøvennlige alternativer når teknologien er tilgjengelig, for å redusere klimagassutslippene fra flytransporten. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre finansieringen av kortbanenettet i luftfarten. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke rutetilbudet til flyplasser i distriktene og holde fast ved ordningen med statlige rutekjøp i luftfarten. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra til bedre rammevilkår for regionale flyplasser som ikke er en del av Avinor-systemet. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle biodrivstoffsatsingen som Avinor har startet. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen. Partiprogram LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke miljøavgiften på forurensende flyreiser, differensiert ut fra tilgangen til alternative reisemåter, og stimulere til utvikling av utslippsfrie løsninger. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere flytrafikken ved å bygge ut gode alternative kollektivløsninger og stanse planer om utbygging av nye rullebaner. Partiprogram LUFTFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere tiltak som kan gi rask reduksjon i klimagassutslippene fra flytrafikken mellom de store byene og reduksjon av bilkjøring i byregioner. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere trafikken på norske flyplasser med 30% innen 2030. Partiprogram LUFTFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå mot kapasitetsutvidelse på norske flyplasser. Partiprogram LUFTFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle ordningen med taxfreesalg på flyplasser. Partiprogram LUFTFART VAREHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til bruk av fornybart drivstoff i flytrafikken. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere karbonutslipp ved å stille krav om mer effektive ned- og oppstigningsprosedyrer. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil starte en mulighetsstudie av utslippsfri lufttransport, spesielt med henblikk på regioner hvor annen transport ikke er tilgjengelig i dag. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at all flytrafikk inkluderes i nasjonale og internasjonale klimaregnskap. Partiprogram LUFTFART MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for konkurranse blant annen innen skinnegående transport, utvikling, drift og vedlikehold av flyplasser og drift av fergestrekninger. Regjeringserklæring FERGER JERNBANER LUFTFART PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at vinmonopolet skal overta alkoholsalget på flyplasser, for å begrense profitten til private aktører til fordel for økt hensyn til folkehelse. Partiprogram LUFTFART RUSMIDLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for ingen bygging av rullebane nr. 3 på Gardermoen. Partiprogram LUFTFART
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for reduksjon av flytrafikk mellom de største byene i Sør-Norge gjennom bygging av høyhastighetsbaner. Partiprogram JERNBANER LUFTFART
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Avinor skal tilbakeføres til å være en statlig etat der utbygginger vedtas i Stortinget og finansieres over statsbudsjettet. Kapasitetsutvidelse av flyplasser skal være unntaksløsninger. Andre transportformer, særlig skinnegående transport, skal prioriteres. Partiprogram LUFTFART STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for bruk av biodrivstoff i fly. Regjeringserklæring LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi Avinor i oppdrag å utvikle et program for å legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. Regjeringserklæring LUFTFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for gode og rettferdige rammevilkår for ikke-statlige flyplasser. Regjeringserklæring LUFTFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at kommuner og private kan delta i utvikling av og rundt flyplasser. Regjeringserklæring LUFTFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle regionale lufthavner for å styrke sjømateksporten. Regjeringserklæring FISKERIER LUFTFART UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan luftfartsavgiftene kan restruktureres med sikte på økt konkurransekraft for norsk luftfart. Regjeringserklæring AVGIFTER LUFTFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en konkurranseorientert luftfartspolitikk som bidrar til utviklingen av en konkurransedyktig norsk luftfartsnæring. Regjeringserklæring LUFTFART

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Representantforslag om å hindre Wizz Air i å fly innenriks i Norge så lenge de aktivt motarbeider fagorganisering og kollektive forhandlinger og driver med sosial dumping Til behandling
13. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
19. nov 2020 Representantforslag om ein fullstendig plan for flyttinga av den maritime overvåkningsaktiviteten frå Andøya til Evenes Behandlet
18. nov 2020 Representantforslag om tiltak for en seriøs og bærekraftig luftfart Til behandling
18. nov 2020 Representantforslag om en kriseplan for norsk luftfart ut 2021 Til behandling
16. nov 2020 Representantforslag om tiltak for å hindre eller begrense etablering i Norge for nye luftfartsselskaper som ikke følger norsk arbeidsrettslig lovgivning Til behandling
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
8. jun 2020 Nokre saker om luftfart, veg og post Behandlet
25. mai 2020 Representantforslag om bedre flytilbud på kortbanenettet Behandlet
15. apr 2020 Endringer i luftfartsloven (akkreditering) Behandlet
20. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
18. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. mar 2020 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjeropplysninger Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. jun 2019 Endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.) Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om klimastreik for klimakutt Behandlet
3. jun 2019 Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.) Behandlet
13. mai 2019 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet, kapittel 3 Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. jun 2018 Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak, kyst og post og telekommunikasjonar Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å la Vinmonopolet overta taxfreesalget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om Kjeller flyplass Behandlet
18. jun 2017 Nasjonal transportplan 2018-2029 Behandlet
14. jun 2017 Verksemda til Avinor AS Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om sikring av egnet helikopterkapasitet for Hæren og videreføring av hovedbase for helikopter på Bardufoss Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om en helhetlig luftfartsstrategi Behandlet
11. jun 2017 Endringar i luftfartslova (restriksjonsområde) Behandlet
8. mai 2017 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
1. jun 2016 Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv. Behandlet
29. mai 2016 Endringer i luftfartsloven om undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser Behandlet
29. mai 2016 Representantforslag om en mer miljøvennlig og bærekraftig luftfartssektor med god kapasitetsutnyttelse Behandlet
29. mai 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart mv. Behandlet
14. mar 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom Behandlet
14. mar 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer Behandlet
11. jan 2016 Representantforslag om obligatoriske promilletester for piloter og kabinpersonale Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
17. jun 2015 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestat Behandlet
8. jun 2015 Nokre saker om luftfart, veg og jernbane Behandlet
1. jun 2015 Representantforslag om en egen stortingsmelding om norsk luftfart Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
17. nov 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring Behandlet
16. jun 2014 Ein del saker om luftfart, veg og jernbane Behandlet
12. feb 2014 SAS AB - innhenting av hybridkapital Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
17. jun 2013 Verksemda til Avinor AS Behandlet
17. jun 2013 Ein del saker på Samferdselsdepartementets område Behandlet
17. jun 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Behandlet
18. feb 2013 Lov om endringer i sjøloven og luftfartsloven Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om modernisering av norsk luftfart Behandlet
17. des 2012 EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA) Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2012 SAS AB - deltagelse i trekkfasilitet Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
24. okt 2012 Etablering av den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge Behandlet
11. jun 2012 Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal-Leirvik og nedlegging av Narvik Lufthavn, Framnes (Nordland) Behandlet
10. jun 2012 Endringer i luftfartsloven Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om måling av kunde-/brukertilfredshet innenfor vei-, bane-, båt- og flytransport i Norge Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
14. nov 2011 SAS AB - konvertible obligasjonslån Behandlet
9. jun 2011 En del saker på Samferdselsdepartementets område Behandlet
8. jun 2011 Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper Behandlet
5. jun 2011 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 om endring av EØS-avtalens om Transport Behandlet
28. mar 2011 Endringer i klimakvoteloven Behandlet
28. mar 2011 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen om inkluderin av luftfart i klimakvotesystemet Behandlet
10. jan 2011 Forsvarets bruk av midler under Norwegian Battle Lab & Experimentation (NOBLE) Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
22. nov 2010 Endringer i panteloven mv. Behandlet
11. okt 2010 Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre Behandlet
11. okt 2010 Samtykke til tiltredelse av Cape Town-konvensjonen og protokollen om luftfartøysløsøre Behandlet
14. jun 2010 Ein del saker på Samferdselsdepartementet sitt område Behandlet
13. jun 2010 Samtykke til ratifikasjon av luftfartsavtale av 17. desember 2009 mellom USA, Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge Behandlet
9. jun 2010 Endring i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter) Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om fjerning av flyplassavgifter i forbindelse med vulkanutbruddet på Island Behandlet
24. mar 2010 SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse Behandlet
24. mar 2010 SAS AB- konvertibelt obligasjonslån Behandlet
14. des 2009 Skattesaker mellom Norge og Caymanøyene Behandlet
14. des 2009 Verksemda i Avinor AS Behandlet
14. des 2009 Skattesaker mellom Norge og De britiske jomfruøyene Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Skattesaker mellom Norge og Bermuda Behandlet
9. nov 2009 Tilskot til regionale flyplassar Behandlet