Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke støtten til norske dataspill. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre samordne rammevilkårene for statlige og private lotterier for å skape like konkurransevilkår. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre avvikle Norsk Tippings skrapelodd og overlate dette markedet til de frivillige organisasjonen. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre åpne Norsk Tippings kommisjonærnett for andre frivillige organisasjoner. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre sikre at inntektene fra alle typer pengespill i Norge tilfaller ideelle formål. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre gå kritisk gjennom den ordningen som er blitt etablert for spilleautomater. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre gi kommunene rett til å reservere seg mot utsetting av spilleautomater fra Norsk Tipping. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate pengespillautomater på steder der det skjenkes alkohol. Partiprogram LOTTERI OG SPILL RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil føre en politikk på spill- og lotteriområdet som ikke fremmer spilleavhengighet. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å redusere etterslepet på spillemidler til idrettsanlegg. Partiprogram IDRETT LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Venstre Venstre vil frigjøre frivillige lag og foreninger fra Norsk Tippings spillepenger og aggressive markedsføring av pengespill. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Venstre Forbudet mot aggressiv markedsføring av pengespill skal også gjelde Norsk Tipping, og Venstre ønsker å innskrenke Norsk Tippings sendetid på NRK. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Venstre I dag har staten gjort frivillige lag og foreninger avhengige av tilskudd fra Norsk Tippings spill, med dertil aggressiv markedsføring. Venstre mener disse tilskuddene heller burde finansieres over statsbudsjettet. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL STATSBUDSJETTET
2009-2013 Venstre Venstre vil foreta en helhetlig gjennomgang av norsk spillpolitikk. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Venstre Venstre vil åpne for prøveprosjekt med et lisenssystem for pengespill på internett. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Venstre Venstre vil igangsette en bred evaluering av Norsk Tippings virksomhet og monopolposisjon. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Venstre Venstre vil frigjøre frivillige lag og foreninger fra Norsk Tippings spillepenger. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at overgangsordninga ved bortfall av speleautomatinntekter får ein permanent karakter og at det blir sett av nok midlar til å kompensere for inntektstapet som organisasjonane har fått. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde spillmonopolet til Norsk Tipping, men mener at idrett og frivillighet på sikt bør finansieres over statsbudsjettet for å sikre økt stabilitet og forutsigbarhet. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre spillpolitikken for å bekjempe spilleavhengighet, selv om dette medfører reduserte inntekter for Norsk tipping. Partiprogram LOTTERI OG SPILL SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å føre en spillpolitikk som beskytter mot avhengighet samtidig som den opprettholder posisjonen til Norsk tipping. Partiprogram LOTTERI OG SPILL SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å hindre Norsk tipping i å engasjere seg i nettcasino og utplassere spilleautomater. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at en økt andel av spillemidlene prioriteres til anlegg for friluftsformål og til friluftstiltak for barn og unge. Partiprogram BARN KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke idrettens grunnfinansiering og raskere utbygging av lokale anlegg, gjennom raskest mulig å øke idrettens andel av overkuddet fra Norsk Tipping til 64 prosent. Partiprogram IDRETT LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Høyre Høyre vil videreføre en spillpolitikk som ivaretar hensynet til spillavhengige og sikrer at inntekter fra alle typer pengespill i Norge tilfaller ideelle formål. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det lokale frivillige kulturlivet ved å gjennomføre Kulturløftet og ved å gi det frivillige kulturlivet en større andel av Norsk Tippings overskudd (18 prosent) innen 2015, blant annet gjennom en styrking av Frifond, som gir støtte slik at barn og unge over hele landet kan få et bredere og bedre lokalt fritidstilbud. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre støtten til frivillige lag og foreninger gjennom grasrotandelen i Norsk Tipping. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp endringen i tippenøkkelen slik at idretten og det lokale frivillige kulturlivet får en større andel av Norsk Tippings overskudd. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil sikre fullføringen av endringen av tippenøkkelen og en full innføring av momskompensasjonsordningen. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil beholde tippemonopolet og sikre at mest mulig av inntektene fra spill går til idrett, kultur og frivillighet. Omleggingen med større andel av tippemidlene til idretten må gjennomføres. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Senterpartiet Norsk idrett er mangfoldig og trenger trygghet for finansieringen som kommer fra tippemidlene, og fra den nye momskompensasjonsordningen. Sp vil sikre fullføringen av endringen av tippenøkkelen og en full innføring av momskompensasjonsordningen. Partiprogram IDRETT LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil føre en politikk på spill- og lotteriområdet som hindrer spilleavhengighet. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil føre en politikk på spill- og lotteriområdet som hindrer spilleavhengighet, blant annet gjennom å opprettholde Norsk Tippings monopol på pengespill. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjering vil tillate mesterskapsturneringer i poker med klare beløpsgrenser gjennom et unntak i lov. Regjeringserklæring LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige og sikrer at inntekter fra pengespill i Norge skal tilfalle ideelle formål. Regjeringserklæring LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil skille mellom vanedannende pengespill og ikke-vanedannende lotterikonsepter. Regjeringserklæring LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil støtte opprettelsen av flere ikke-vanedannende lotterikonsepter som kan styrke frivilligheten, forutsatt at de ikke utfordrer EU-unntaket vi har fått for vårt spillmonopol. De store humanitære organisasjonene skal prioriteres. Regjeringserklæring LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede spørsmålet om lisensordning for utenlandske spillselskaper for å se om det er mulig å kombinere sosialpolitiske hensyn og økte totale inntekter til frivilligheten innenfor EØS-avtalens rammer. Regjeringserklæring KULTUR LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil føre en politikk på spill- og lotteriområdet som hindrer spilleavhengighet. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennom internasjonale politiske organer arbeide for forbud mot TV-reklame for spill som for eksempel nettpoker og bingo på nett for å begrense spillavhengighet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LOTTERI OG SPILL MASSEMEDIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate pengespillautomater på steder der det skjenkes alkohol. Partiprogram LOTTERI OG SPILL RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gå inn for at man på en mest mulig hensiktsmessig måte stenger for nettsider fra spilltilbydere som ikke har tillatelse i Norge. Dette er gjennomført i flere europeiske land, deriblant Danmark. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at forbudet mot reklame for utenlandske pengespill blir håndhevet på norske TV-kanaler, uavhengig av hvor de sender fra. Partiprogram LOTTERI OG SPILL SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil føre en politikk på spill- og lotteriområdet som hindrer spilleavhengighet, blant annet gjennom å opprettholde Norsk Tippings monopol på pengespill. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle enerettsmodellen. Partiprogram IDRETT LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre ordningen med ekstra spillemidler i pressområder. Partiprogram IDRETT LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bevare og beskytte Norsk Tippings enerett og sikre at overskudd fra Norsk Tipping til idrettsformål ikke går til kommersiell virksomhet. Partiprogram IDRETT LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Venstre Venstre vil frigjøre kulturlivet, idretten og lag og foreninger fra Norsk Tippings spillepenger gjennom finansiering over statsbudsjettet. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Venstre Venstre vil foreta en bred evaluering av spillpolitikken og vurdere Norsk Tippings rolle. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR LOTTERI OG SPILL UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et prøveprosjekt med lisensordning for utenlandske nettspill. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR LOTTERI OG SPILL SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide Lotteritilsynets hjemler for å kunne forfølge brudd på markedsføringsbestemmelsene. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde enerettsmodellen for pengespill. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bevare enerettsmodellen til Norsk tipping og gå imot innføring av lisensordning for utenlandske spillselskaper. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stanse ulovlig utenlandsk spill-reklame på norske plattformer. Det må etableres lovhjemmel for blokkering av spillsteder på Internett som er ulovlige i Norge. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi kultur- og friluftstiltak en større andel av spillemidlene fra Norsk Tipping. Partiprogram LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Rødt Rødt vil at, for å ikke være avhengig av inntektskilder som Norsk Tipping, det i tillegg må bevilges midler over statsbudsjettet til breddeidretten. Partiprogram IDRETT LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre støtte til utvikling av dataspillteknologi til underholdning, læring og kulturformidling. Regjeringserklæring LOTTERI OG SPILL NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere innretning og fordeling av tippemidler til kulturbygg og frivillighetseide bygg innenfor rammen av dagens tippenøkkel. Regjeringserklæring LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en bred og ekstern evaluering av norsk spillpolitikk. Regjeringserklæring LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en politikk som legger til grunn det sosiale ansvaret og hensynet til spilleavhengige, samtidig som den vektlegger behovet for endring som følge av teknologisk utvikling. Regjeringserklæring LOTTERI OG SPILL SOSIALE TJENESTER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
18. nov 2020 Representantforslag om å oppheve spillmonopolet i Norge Til behandling
22. apr 2020 Endringer i kringkastingsloven mv. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge) Behandlet
6. apr 2020 Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JBD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (øk. tiltak i møte med virusutb.) Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. mai 2019 Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. mai 2018 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
7. des 2017 Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening) Behandlet
8. mai 2017 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 Behandlet
1. mai 2017 Alt å vinne - Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
8. des 2015 Endringer i pengespilloven (andel av Norsk Tippings overskudd til helse- og rehabiliteringsformål) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
30. nov 2015 Representantforslag om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk Behandlet
8. jun 2015 Oppheving av lov om registrering av innsamlinger Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om etablering av en nasjonal enhet mot kampfiksing og manipulering Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
9. des 2014 Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2012 Endringar i pengespilloven Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
14. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2011 Endring i pengespilloven Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag om ny fordelingsnøkkel for tippemidlene Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å fastsette overskuddsfordelingen mellom bingoformålene og tippenøkkelen til en fast prosentandel. Behandlet
13. jun 2011 Endringer i pengespilloven (overskudd fra bingoterminaler) Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. jun 2010 Revisjon av Norsk Tipping AS Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet