Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha et inntektspolitisk samarbeid og en økonomisk politikk som sikrer arbeid til alle. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil innføre solidaransvar for lønn i hele kontraktskjeden der lønnsnivået i tariffavtale er allmenngjort. Partiprogram LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre innføre seniortiltak for å få eldre lærere til å stå lenger i arbeid, f.eks. gjennom økonomiske bonusordninger og redusert undervisningstid kombinert med veiledningsarbeid for yngre lærere. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SKOLER
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre gi rektor utvidet myndighet til å avlønne lærere individuelt. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SKOLER
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre ha en nettolønnsordning basert på kompetansemodellen. Partiprogram LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre sikre bedre legedekning ved norske sykehjem bl.a. gjennom å utjevne lønnsforskjeller mellom leger i sykehjem og på sykehus. Partiprogram HELSEPERSONELL LØNN OG INNTEKT OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre legge til rette for at en større del av lønnsdannelsen i offentlig sektor kan skje gjennom lokale forhandlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil kreve en tidsplan fra partene i arbeidslivet for å rette opp diskrimineringen mellom kvinner og menn både med hensyn til lønn og arbeidsvilkår og innføre en likelønnspott som virkemiddel. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere skatt på arbeid, i særlig grad overfor personer med lavere inntekter, gjennom økte minstefradrag og økt frikortgrense. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde et system med to trinns toppskatt, slik at personer med høye lønnsinntekter bidrar relativt mer i finansieringen av velferdsordningene. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rekrutteringen til lærerutdanning, blant annet ved offentlige rekrutteringskampanjer og ved lønnspolitiske virkemidler. Partiprogram HØYERE UTDANNING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Venstre Venstre vil avskaffe statlig særbehandling som nettolønnsordningen av offshoreflåten/maritim sektor i forhold til fiskeriflåten. Partiprogram FISKERIER LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Venstre Venstre ønsker å videreføre jordbruksforhandlingene, men som en rendyrket inntektsavtale mellom bønder og staten. Alle andre tilskudd og ordninger som ikke gir direkte inntektsvirkning for bonden bør overføres til ordinære poster på statsbudsjettet. Partiprogram LANDBRUK LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Venstre Venstre vil forsterke ordningen med tidsubestemt lønnstilskudd til arbeidsgiver for de som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet. Partiprogram LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Venstre Venstre vil utrede hvilke kriterier som skal legges til grunn for at myndighetene kan vedta tvungen lønnsnemnd. Partiprogram LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre målrettede seniortiltak, for eksempel bonuser eller redusert arbeidstid, for å beholde verdifull kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil følgje opp forslaget frå likelønnskommisjonen om øyremerkte lønnsmidlar i stat - og kommuneoppgjeret, for å utjamne lønnsgapet mellom utøvarar innan helse-, omsorgs- og utdanningsyrke og profesjonsgrupper med tilsvarande utdanningsløp. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak og ordningar som gjev lik lønn for likeverdig arbeid. Partiprogram LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til ein arbeidslivspolitikk som sikrar alle arbeidstakarar i Noreg likeverdige lønns- og arbeidsvilkår og motarbeide sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte arbeidet med å få fleire bransjar underlagt tariffvedtak og forenkle prosedyrane for allmenngjering av tariffavtalar. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil følge opp forslaget fra likelønnskommisjonen om øremerkede lønnsmidler i stat - og kommuneoppgjøret, for å utjevne lønnsgapet mellom utøvere innen helse-, omsorgs- og utdanningsyrke og profesjonsgrupper med tilsvarende utdanningsløp. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke håndhevingen av likestillingslovens plikt til å arbeide for likestilling mellom kjønnene, herunder likelønn. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre norske sjøfolks konkurransedyktighet gjennom nettolønn som hos sjøfolk i Europa ellers. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV krever at arbeid av lik verdi lønnes likt. SV vil derfor foreslå utvidede rammer for lønnsoppgjøret i offentlig sektor, en likelønnspott, for å nå dette målet. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV er imot bruk av tvungen lønnsnemnd. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå en forpliktende likelønnsplan for å nå målet om likelønn. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at loven [om allmenngjøring av tariffavtaler] endres slik at det blir enklere å få allmenngjort avtaler. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke adgang til bruk av boikott mot arbeidsgivere som driver sosial dumping eller som nekter å oppgi lønns– og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I bransjer der sosial dumping er særlig utbredt, vil SV foreslå en sertifiseringsordning av bedrifter. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at det offentlige bare skal foreta innkjøp fra sertifiserte bedrifter innenfor disse bransjene. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for regionale verneombud i bransjer der det i dag er få organiserte. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Arbeidstilsynets, Skattedirektoratets og andre relevante instansers arbeid mot kriminalitet og sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at selskaper som ikke ivaretar ansattes rett til et godt arbeidsmiljø, kan forbys å utføre oppdrag i kortere eller lengre perioder. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå minstekrav til ansattes lønns– og arbeidsvilkår i selskaper som ønsker å bruke norske havner og flyplasser. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil spille på lag med lærerne og deres organisasjoner for å øke læreryrkets status gjennom bedre lønn og arbeidsforhold. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at transportnæringen utvikler seg på en miljøvennlig måte, og tilbyr gode lønns– og arbeidsvilkår for sine ansatte. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at norske lønns– og arbeidsvilkår skal gjelde på norskregistrerte skip, og at alle norskeide skip har tariffavtaler. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SJØFART
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bevare streikeretten og lockoutretten som virkemidler i en konflikt mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha større lokal forhandlingsrett. Partiprogram ARBEIDSLIV LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre nettolønnsordningen for sjøfolk. Regjeringserklæring LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bruke lønnstilskudd som alternativ til trygd for utsatte grupper. Regjeringserklæring LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for likeverdige lønns- og arbeidsvilkår i kommunale og private barnehager. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR BARNEHAGER LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for initiativer som fremmer likelønn, eksempelvis en likelønnspott. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det gjennomføres forsøk med redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon, særlig i sektorer der sykefraværet er høyt. En forutsetning er at dette ikke bidrar til å befeste uønskede kjønnsforskjeller. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at flere kunstnere skal ha mulighet til å leve av sin kunst og at for at kunstnere over hele landet får like muligheter. Partiprogram KULTUR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre nasjonal minstelønn som virkemiddel mot sosial dumping. Partiprogram LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Høyre Høyre vil øke frikortgrensen. Partiprogram LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for at en større del av lønnsdannelsen i offentlig sektor kan skje igjennom lokale forhandlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bygge opp beredskapslager for korn tilsvarende befolkningens næringsbehov i et år. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utvide og lovfeste nettolønnsordningen for sjøfolk. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre sjøfolk like rammevilkår som våre naboland. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha større lokal forhandlingsrett. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at lønn til lærere skal fastsettes lokalt. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SVANGERSKAP SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den praktiske oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SVANGERSKAP SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet mot sosial dumping og fremme nye tiltak i en tredje handlingsplan. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i samarbeid med partene sikre at vi har en velfungerende allmenngjøringsordning som tiltak mot sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et mer likestilt Norge, og endre arbeidsmiljøloven slik at en lovfester retten til utvidet stilling for deltidsansatte, fortrinnsrett for deltidsansatte og at det innføres drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at ansatte som over tid har jobbet mer enn avtalt arbeidstid, krav på utvidet stilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at faste og direkte ansettelser fortsatt blir hovedregelen i norsk arbeidsliv, og at bruk av innleie i størst mulig grad begrenses til bruk av reelle vikarer og sesongtopper. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre etterlevelse av likebehandlingsprinsippet ved bruk av innleie. De som leies inn, skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som om de var ansatt direkte hos innleier. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at arbeidstakerne og deres organisasjoner skal ha gode muligheter til medvirkning ved fastsetting av ubekvem arbeidstid, for eksempel nattarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelser, anbudsutsettinger og der virksomheten er organisert som franchiser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide sammen med partene i arbeidslivet for likelønn og for at flere kvinner kan jobbe heltid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en konkurransedyktig nettolønnsordning ved å heve taket i ordningen og lovfeste dagens ordning. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SJØFART SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Allmenngjøring av tariffavtaler er et viktig verktøy for å bekjempe sosial dumping. Vi vil legge til rette for at allmenngjøring blir enklere å ta i bruk. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for et godt regulert arbeidsliv uten sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil over tid fase ut ulike særaldersgrenser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gå mot lovfestet minstelønn, men bruke ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler som et virkemiddel i kampen mot sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil verne om frontfagsmodellen som grunnverktøy i lønnsforhandlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at velferdsytelser i større grad enn i dag utbetales som lønnstilskudd i stedet for som passive ytelser. Partiprogram LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil heve frikortgrensen til 50 000 kroner. Partiprogram LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at NAVs refusjon av foreldrepenger til arbeidsgiver skal reflektere eventuelle lønnsøkninger i løpet av permisjonstiden. Partiprogram FAMILIE LØNN OG INNTEKT TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en likelønnspott. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke satsingen på lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter, i samspill med attføringsbedrifter som tilbyr arbeidsmarkedstiltak. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at større virksomheter skal pålegges å omtale lønnsstatistikk for kvinnelige og mannlige ansatte i virksomhetenes årsrapport. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som arbeider i Norge, skal ha gode lønns- og arbeidsforhold, uavhengig av hvilken nasjonalitet de har, og hvilket land deres arbeidsgiver er registrert i. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide muligheten for at flere som har nedsatt arbeidsevne skal få tilbud om tidsubestemt lønnstilskudd. Partiprogram LØNN OG INNTEKT TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en konkurransedyktig nettolønnsordning for å sikre den kompetansen norske sjøfolk representerer for de maritime næringene. Partiprogram LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre sjøfolk samme rammevilkår som våre naboland gjennom en stabil og likeverdig nettolønnsordning. Partiprogram LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Ved gjennomslag for slike krav vil vi sammen med partene diskutere ordninger og lovverk for å implementere norske lønns - og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT OLJE OG GASS SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at staten skal føre en moderat og ansvarlig lederlønnspolitikk. Partiprogram LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre moderasjon i lederlønningene i selskaper der staten er eier. Partiprogram LØNN OG INNTEKT STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en sterk nettolønnsordning. Partiprogram LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt lønnsomhet i hele verdikjeden for norsk mat og redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at nye krav til utdanning, etter- og videreutdanning og undervisningskompetanse reflekteres i lærernes lønn. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å jobbe som lærer ved å redusere studiegjeld eller etablere en særskilt stipendordning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bevare de trekkene ved Norge som er viktigst for å fremme jevnbyrdighet på sikt, herunder gode utdanningsmuligheter for alle, en koordinert lønnsdannelse og en velferdsstat som løfter dem med de laveste inntektene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe faktorer som internasjonalt bidrar til ulikhet, blant annet skatteparadiser og urimelig høye lederlønninger. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID LØNN OG INNTEKT ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere fattigdommen i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre nasjonal minstelønn som virkemiddel for å motarbeide sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle effektive systemer for å bekjempe uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil øke potten for midlertidig lønnstilskudd, og sørge for at tiltaket omfatter flere grupper enn i dag. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide dagens ordning med permisjoner og omsorgslønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at rettighetshaver skal ytes vederlag for sitt arbeid uavhengig av formidlingsplattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil be partene i arbeidslivet bidra til å rette opp lønnsforskjellene mellom kjønnene ved å utforme en tidsplan for når dette skal skje. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en ny skattereform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKATTEADMINISTRASJON SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta tilbake kontroll over arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE LØNN OG INNTEKT SKATTER SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny likestillingspolitikk ved å sørge for rett til heltid, likelønn og en familiepolitikk som legger opp til at menn tar mer ansvar hjemme. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle som får barn gis full rett til foreldrepermisjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at foreldre som mangler opptjening til foreldrepermisjon får erstattet dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende minsteytelsen i folketrygden (2G). Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stoppe lederlønnsgaloppen. Styrene skal få klar instruks om å snu trenden med urimelig høye lederlønninger, styrehonorarer og bonuser. Ingen ledere i staten eller i statlige selskaper skal tjene mer enn statsministeren. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ansatte i offentlig sektor skal ha gode pensjonsordninger, og mener at arbeidstakerne både i staten og kommunene skal ha reell forhandlings- og konfliktrett i spørsmålet om ny offentlig tjenestepensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at avkortingsreglene i pensjonsoppgjøret må endres slik at pensjonistene ikke får vedvarende negativ kjøpekraftsutvikling. Løpende pensjon i folketrygden skal reguleres om lag på linje med lønnsveksten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke skattefradraget for fagforeningskontingent. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for gradvis arbeidstidsreduksjon med 6-timersdagen med full lønnskompensasjon som mål, samt gjennomføre langsiktige forsøk med forkortet arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid. SV vil styrke Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Økokrim, i tillegg til å etablere flere senter mot arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tettere oppfølging av tiltak i NAV, slik at personer ikke blir utnyttet som gratis arbeidskraft i langvarige praksisplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avskaffe ansettelsesformer som "fast ansatt uten garantilønn" og "nullprosentstillinger" og slik sikre at ansatte får lønn også mellom oppdrag. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha norske arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Sikre at skipsarbeids-, skipssikkerhets- og arbeidsmiljøloven samt norsk tilsyn gjelder arbeidere på såkalte flerbruksfartøy. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HAVNER LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SJØFART
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil motarbeide sosial dumping ved å innføre mye sterkere krav for å hindre sosial dumping ved offentlige innkjøp, etter inspirasjon av Telemarksmodellen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det kollektive forhandlingssystemet og forsvare streikeretten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke nettolønnsordningen for å stimulere til at flere skip registreres i NOR-registeret. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. Personer med funksjonsnedsettelse må få tilstrekkelig tilbud om tilrettelegging, blant annet i form av arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jevne ut lønnsforskjeller. SV vil opprette en lavlønnskommisjon som skal utrede hvordan lønningene i lavlønnsyrker kan økes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for likelønn ved å fremme støtte til avtaler mellom partene i arbeidslivet som fremmer likestilling og initiativer som fremmer likelønn. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha hele og faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. En sentral del av en plan for å nå målet om likelønn vil være å utvide rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor – en statlig likelønnspott. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barnehagen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter i barnehagene. SV vil lovfeste krav til tariffavtaler for barnehager som mottar offentlig støtte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde lærere og annen nødvendige kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skillet mellom stat og kirke fullføres. Gode arbeidsforhold, lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte i Den norske kirke, som tidligere har hatt staten som arbeidsgiver, må sikres i denne prosessen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR DEN NORSKE KIRKE LØNN OG INNTEKT TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en franchiselov. Loven må gjøre kjeden endelig ansvarlig for at arbeidsmiljøloven følges. Dagens franchisemodell utfordrer grunnleggende verdier i den norske modellen, og truer anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forenkle dagpengeregelverket slik at gjennomsnittsberegning av tidligere arbeidstid fører til at det lønner seg å jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at økonomisk sosialhjelp må være på et nivå man kan leve av. Derfor bør statlige satser opp til det som behøves for et normalt livsopphold, for eksempel ved bruk av SIFOs standardbudsjett. Barnetrygden må holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med pleiepenger gjennomgår endringer som sørger for raskere avklaring for familiene, mindre utrygghet og mer forutsigbarhet. Samtidig vil vi se på ordningen med omsorgslønn for å få til forbedringer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere gode arbeidsvilkår og rettigheter. Det er uakseptabelt at inntekten til kunstnere faller og at gratisarbeid er blitt vanlig. Det offentlige skal sikre gode levekår for kunstnere. SV vil styrke kunstnerstipendene, øke antallet arbeidsstipender og regulere de opp til 50 % av en gjennomsnittlig heltidsinntekt. SV vil utrede gode pensjonsløsninger og rettigheter i NAV for kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere roen som trengs. Flere kunstnergrupper skal kunne levere forenklede næringsoppgaver, MVA-rapporteringen for kunstnere skal forenkles, og nye bestemmelser skal sikre rett til rimelig vederlag og beskyttelse mot urimelige avtaler om åndsverk. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre minstefradrag for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til scenekunstinstitusjonene og den frie scenekunsten, blant annet for å kompensere for lønns- og prisvekst. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre arbeidsbetingelsene for Det samiske nasjonalteatret Beaivvas blant annet ved å reise et nytt teaterbygg. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre og styrke støtten til Skuespiller- og dansealliansen som sikrer frilansere inntekt og sosiale rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre god og nødvending regulering av formidlingstjenester slik at bedriftene betaler skatt der tjenestene utføres og de ansatte sikrer sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en full gjennomgang av rettigheter og lovverk tilknyttet freelancere for å sikre et trygt og anstendig arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utjevne forskjeller og sikre alle en lønn å leve av. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for at mer av lønnsdannelsen i offentlig sektor kan skje gjennom lokale forhandlinger. Partiprogram LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil verne om frontfagsmodellen som basis for lønnsforhandlingene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge skal ha forrang foran EU-retten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS LØNN OG INNTEKT UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere endringene i arbeidsmiljøloven som er gjennomført i perioden 2013–2017. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innskrenke muligheten for bruk av bemanningsbyråer, ansattkontrakter uten lønn mellom oppdrag og midlertidige ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at begrepet fast ansatt og begrepet midlertidig ansatt må defineres i arbeidsmiljøloven, slik at ansatte får forutsigbarhet for arbeidstid, lønn og stillingsvern. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot lovfestet minstelønn, men bruke ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler på flere fagområder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke varslervernet i det norske arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil over tid fase ut særaldersgrenser i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at sykelønnsordningen blir videreført på dagens nivå og forbedres for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at IA-avtalen intensiveres med større vektlegging av helsefremmende tiltak på arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utvide omfanget av ordningene med varige og midlertidige lønnstilskudd til arbeidsgiver. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bostøtteordningen for barnefamilier, blant annet ved å vurdere inntektsgrensene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke omsorgslønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det i offentlige anbud blir lagt inn krav om at leverandører og underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende hovedregler i arbeidslivet, lærlingplasser og at de er registrert i norske skatte- og avgiftsregister. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR AVGIFTER FINANSER LØNN OG INNTEKT SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at ansatte i private barnehager har lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende ansatte i offentlige barnehager. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER LØNN OG INNTEKT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil regulere kunstnerstipendiene i tråd med pris- og lønnsstigningen. Partiprogram ARBEIDSLIV BIBLIOTEK OG LITTERATUR FINANSER KULTUR LØNN OG INNTEKT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Rødt Rødt vil at offentlig eierskap må brukes til å stoppe lønnskarusellen til topplederne, sikre at selskapene har norsk hovedkontor, at de satser på forskning og utvikling i Norge, og at de bidrar til gode arbeidslivsstandarder både i eget selskap og hos underleverandører. Partiprogram LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en forsøksordning med samfunnslønn. Dette vil på sikt kunne erstatte sosialhjelp, studielån og flere trygdeordninger. En slik samfunnslønn må som et minimum følge anbefalingene fra SIFO. Partiprogram LØNN OG INNTEKT TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil få vedtatt en egen likelønnspott utenfor rammen i tariffoppgjøret for å heve kvinners lønn og for å utjevne lønnsulikhetene. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre likelønn for minoritetsbefolkningen. Partiprogram INNVANDRERE LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for å skape et sikkerhetsnett for kulturarbeidere i likhet med den franske ordningen ‘Intermittents du spectacle’ som gir rett til stønad ved arbeidsledighet som en jobber seg rett til fra første oppdrag. Partiprogram KULTUR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Rødt Rødt vil at kulturarbeidere må sikres inntekter som er tryggere og bedre enn i dag. Partiprogram KULTUR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Rødt Rødt vil at bøndenes inntekt og produksjonvilkår må bedres betraktelig. Dette er viktig for fremtidig rekruttering til næringen, dyras velferd og matkvalitet /sikkerhet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til at statens virksomheter i samarbeid med lokale tillitsvalgte har mest mulig handlingsrom til å fordele lønnsmidler i tråd med lokale behov. Regjeringserklæring LØNN OG INNTEKT STATLIG EIERSKAP

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
5. jan 2021 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å utrede felles prinsipper for godtgjøring til politikere på alle forvaltningsnivåer Til behandling
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om ny krisepakke for arbeidsfolk Behandlet
9. nov 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om et krafttak for likelønn Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om å sørge for at alle arbeidstakere får feriepengene sine Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
5. okt 2020 Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomisk tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Representantforslag om forskudd til arbeidsledige som ikke har fått penger de har rett på Behandlet
14. jun 2020 Endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19) Behandlet
9. jun 2020 Representantforslag om etterlønnsavtaler for politikere - like rettigheter for kong Salomo og Jørgen Hattemaker Behandlet
2. jun 2020 Representantforslag om straff for påvirkning til trygdemisbruk Behandlet
25. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628 Behandlet
18. mai 2020 Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.) Behandlet
18. mai 2020 Endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår) Behandlet
1. apr 2020 Representantforslag om statlig lederlønnskuttreform Behandlet
1. apr 2020 Representantforslag om tiltakspakke for å sikre seriøsitet i fiskeindustrien Behandlet
15. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv.(økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
11. mar 2020 Representantforslag om lønnsmoderasjon for høytlønte ledere i staten Behandlet
3. feb 2020 Representantforslag om opprydding i innleieregelverket Behandlet
28. jan 2020 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
18. nov 2019 Representantforslag om arbeidsvilkår foran anbudsregimer Behandlet
19. jun 2019 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår Behandlet
17. jun 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.) Behandlet
13. jun 2019 Endringer i stortingsgodtgjørelsesloven Behandlet
4. jun 2019 Representantforslag om automatisk allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtaler som har et lavere lønnsnivå enn 80. pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn Behandlet
27. mai 2019 Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om likelønn - fra ord til handling! Behandlet
6. mar 2019 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2017 Behandlet
11. feb 2019 Representantforslag om gjennomsnittsberegning av arbeidstid Behandlet
6. feb 2019 Representantforslag om pensjon fra første krone Behandlet
6. feb 2019 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
16. jan 2019 Representantforslag om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
12. jun 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv.) Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om kompensasjon for lønnsvekst i driftsavtaler i barnevernet Behandlet
21. mar 2018 Representantforslag om å sette et tak på lederlønninger i staten tilsvarende statsministerens lønnsnivå Behandlet
26. feb 2018 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
29. nov 2017 Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold Behandlet
19. jun 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2017 mv.) Behandlet
14. jun 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om å sikre likeverdige pensjonsordninger uavhengig av driftsform, jf. sykepleierordningen slik at ansatte beholder minst like gode pensjonsytelser som før ved anbudsutsetting av virksomhet i offentlig sektor Behandlet
29. mar 2017 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
15. feb 2017 Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2016 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene) Behandlet
15. jun 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2016 mv.) Behandlet
9. jun 2016 Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (innføring av en ny arbeidsgiverperiode og forlenget periode med fritak fra lønnsplikt) Behandlet
29. feb 2016 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
16. jun 2015 Representantforslag om å forby visse typer ansettelseskontrakter i norskregistrerte foretak Behandlet
15. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2015 mv.) Behandlet
10. jun 2015 Endringar i lov om lønnsplikt under permittering (arbeidsgivarperioden) Behandlet
9. jun 2015 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
23. mar 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Behandlet
18. feb 2015 Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
4. feb 2015 Representantforslag om tak på lederlønninger Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2014 Endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover (samleproposisjon) Behandlet
18. jun 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
17. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2014 mv.) Behandlet
12. feb 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endringer i lønnsgarantiloven, permitteringsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven (samleproposisjon) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
5. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
20. jun 2013 Representantforslag om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret Behandlet
19. jun 2013 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
19. jun 2013 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv. Behandlet
16. jun 2013 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL og IT Forbundet og Atea AS våren 2013 Behandlet
12. jun 2013 Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om å innføre bindende aksjonæravstemning om lederlønninger i aksjeselskaper Behandlet
3. jun 2013 Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) Behandlet
3. jun 2013 Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon) Behandlet
2. jun 2013 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Atea AS våren 2013 Til behandling
6. mai 2013 Endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri) Behandlet
4. feb 2013 Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
9. des 2012 Endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. Behandlet
9. des 2012 Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. nov 2012 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service ved tariffoppgjøret 2012 Behandlet
15. okt 2012 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
10. okt 2012 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012 Behandlet
13. jun 2012 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv. Behandlet
28. mai 2012 Representantforslag om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret Behandlet
6. mai 2012 Endringer i folketrygdloven Behandlet
21. mar 2012 Representantforslag om utredning av endringer i ordningen for tvangstrekk i lønn eller annen inntekt Behandlet
15. feb 2012 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
30. jan 2012 Representantforslag om en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk Behandlet
11. jan 2012 Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m. Behandlet
11. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Behandlet
7. des 2011 Forskrift om godtgjørelser for stortingsrepresentantene Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Endringar i offentleglova Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om å sikre økt lønn i lavtlønnsyrker med hovedfokus på utdanningsgruppene i offentlig sektor. Behandlet
15. jun 2011 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv. Behandlet
14. jun 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om å øke kompetansen i barnevernet Behandlet
11. apr 2011 Likestilling for likelønn Behandlet
15. des 2010 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
16. jun 2010 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
15. jun 2010 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om skattelette i forbindelse med lønnsoppgjøret Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk Behandlet
18. mar 2010 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
16. nov 2009 Lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Norsk Luftambulanse Behandlet
16. nov 2009 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet