Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp satsingsområdene i Groruddalen og i Oslo Sør, og ha satsinger i andre byområder med tilsvarende utfordringer. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til omstilling i lokalsamfunn med særskilte utfordringer. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at kommuner og fylkeskommuner har en sentral rolle i arbeidet med folkehelse og mot sosiale helseforskjeller. Partiprogram FOLKEHELSE LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre sørge for at det ved oppgaveoverføring mellom forvaltningsnivåene følger med midler for å rette opp i vedlikeholdsetterslepet. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre sikre at helse- og omsorgstjenesten på lokalt nivå får en større andel av veksten i bevilgningene til helsesektoren. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre foreta gjennomgang av finansieringsordningene mellom stat og kommune for å sikre at tilbudet blir tilpasset brukernes behov og motvirke at tilbud i krysspunktet mellom helse og omsorg ikke blir realisert. Ressursene må settes inn der vi får best nytte av dem. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gjennomføre reformer som sikrer lokalsamfunnene mer frihet og større ansvar. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gjennomføre en omfattende oppgave- og kommunereform som skaper bedre tjenester og større og mer robuste kommuner. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre stimulere til mer og bedre samarbeid kommuner imellom, f.eks. gjennom tilskudd til infrastruktur, omorganisering og effektivisering. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre legge ned fylkeskommunen. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre åpne for at flere kommuner skal kunne drive videregående skoler også før fylkeskommunen blir nedlagt. Partiprogram LOKALFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre utvide kommunenes ansvar innenfor arbeids- og velferdsforvaltningen. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gi kommunene forvaltningsansvaret for lokale verneområder. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gi kommunene ansvar for kliniske veterinærtjenester. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING VETERINÆRVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre overføre fylkeskommunens strategiske midler til næringsutvikling til kommunene, mens bedriftsrettede virkemidler forvaltes av Innovasjon Norge. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre grunnlovsfeste lokaldemokratiet. Partiprogram GRUNNLOVEN LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre begrense Fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunale vedtak til legalitetskontroll og klager på saksbehandlingen. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gjennomgå alle offentlige tilsynsordninger og vurdere på hvilke områder tilsyn er nødvendig og hensiktsmessig. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre sikre ulike tilsyns- og kontrollorganer uavhengighet og selvstendighet. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre legge til rette for økt utbygging av småkraftverk, bl.a. ved å delegere konsesjonsbehandlingen opp til ett megawatt, til kommunene. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre ”solnedgangslovgivning” både statlig og kommunalt, slik at visse regler og forskrifter har en begrenset varighet og forsvinner dersom de ikke aktivt blir vedtatt på nytt etter et gitt antall år. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil regionalisere større deler av virkemidlene som retter seg mot miljø, kulturlandskap og næringsutvikling. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere innsatsen mot korrupsjon i det norske samfunnet. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING STRAFFERETT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette arbeidet med å avvikle og forenkle lover, forskrifter og rapporteringssystemer. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at konsultasjonsordningen mellom staten og KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) skal videreføres og gjøres mer forpliktende. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte dagens fylkeskommuner med færre og større regioner og sikre at disse blir direkte folkevalgt styrt. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil samordne statlig regional politikk på regionalt nivå gjennom de nye regionene og arbeide for rasjonell og god styring der makt og beslutninger tas på lavest mulig hensiktsmessige nivå. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at den statlige regioninndelingen på sikt må samsvare med den folkevalgte for å sikre best mulig samhandling. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil overføre ansvaret for hoveddelen av Statens vegvesen til de nye regionene ved at dagens regionkontorer legges under de folkestyrte regionene. Partiprogram LOKALFORVALTNING VEGVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fremme forslag om en ny organisering av Innovasjon Norge der selskapets regionkontor overføres til regionene. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til kommunesammenslåinger ut fra frivillighetsprinsippet der dette er hensiktsmessig. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en samlet gjennomgang av kulturpolitikken med sikte på å erstatte dagens statlige detaljstyring med desentralisering av makt ned på regionalt og lokalt nivå. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING
2009-2013 Venstre [Venstre ønsker at] kostnadene ved [et kompetanseår for lærere] skal dekkes gjennom et spleiselag mellom stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil grunnlovsfeste det lokale sjølvstyret. Partiprogram GRUNNLOVEN LOKALFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil basere oppgåvefordelinga mellom forvaltingsnivåa på at oppgåver skal løysast på lågast mogelege effektive nivå. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kommunesamanslåing berre skal skje frivillig. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil setje av 100 millionar i året til tiltak i små lokalsamfunn og bydelar som kan auke bulysta og betre bumiljøet. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at både nasjonalparkar og landskapsvernområde skal kunne forvaltast lokalt der det er ønskje om dette. Med lokal forvalting og tilrettelegging vil ein oppnå å skape større forståing for kva verneområda har å seie i lokalsamfunna rundt dei store verneområda. Oppgåva til staten må primært vere å føre tilsyn med den lokale forvaltinga. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke støtta, både den som gjeld økonomi og kompetanse, overfor kommunar som har fått store areal verna av staten. Støtta blir bruka til forsvarleg forvalting, som også medverkar til næringsutvikling i kommunen. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil la midlane som blir løyvde til skjøtsel og bruk av verneområdet gå direkte til den lokale eller regionale vernestyresmakta, slik at denne kan vurdere om midlane skal nyttast til stillingar eller tiltak. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere det attraktivt for grunneigarar og lokalsamfunn å delta med god forvalting, skjøtsel og vern om norsk natur. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha større lokal styring over motorferdsel i utmark. Kommunar må blant anna få høve til å opprette avgrensa løyper for fritids- og rekreasjonskøyring med snøskuter gjennom prosessar heimla i plan- og bygningslova. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha eigne norske bestandar av jerv, bjørn, ørn og gaupe, men storleiken på desse må kunne regulerast ut frå lokale omsyn, slik at det ikkje blir ulemper for beiting og annan bruk av utmarka. Partiprogram LANDBRUK LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje lokal og folkevalt styresmakt i den praktiske rovviltforvaltinga. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle kommunar må leggje til rette for kjeldesortering av avfall. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at rammene i læreplanene skal legge til rette for at lokale fagplaner kan utvikles på den enkelte skole og at lokale/regionale særpreg speiles i skolens læringsarbeid. Partiprogram GRUNNSKOLE LOKALFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke den lokalpolitiske involveringen og ansvar i skolepolitikken. Partiprogram LOKALFORVALTNING SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre gode nærmiljø med bolignære grøntområder og lekeplasser/ ballbinger etc. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje den lokalpolitiske innverknaden over Nav-kontora gjennom lokale styre eller brukarråd. Partiprogram LOKALFORVALTNING TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil samle stønadordningane for rådgjeving, nyskaping og røynsleinnhenting på området kultur og næring i einingar på fylkesnivået, auke rammene og gjennomgå regelverket slik at fleire kan få støtte inkludert ikkje-kommersielle aktørar. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at stønadordningar på området kultur og næring stimulerer til å markere og marknadsføre lokalt og regionalt særpreg, tradisjon og historie. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at kulturtiltak blir satsingsområde i alle offentlege folkehelseplanar på fylkes- og kommunenivå. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR LOKALFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at alle kommunar og bydelar etablerer lokale språkbankar for ord, uttrykk og stadnamn. Partiprogram LOKALFORVALTNING SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje kunnskapen og tilretteleggingskapasiteten innan utvikling av varmemarknaden på kommune-, fylkes- og departementsnivå og i dei kommunalt åtte energiverka. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil Arbeide for at alle kommunar og fylkeskommunar utarbeider og gjennomfører eigne kommunale energi- og klimaplanar. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre og øke tospråklighetstilskuddet til de kommunene og fylkeskommunene som omfattes av samelovens språkregler, slik at de får dekt sine reelle utgifter. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til å utvikle naturbruksstrategier som respekterer både vernekvaliteter og lokalsamfunnets behov for verdiskaping. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener kommunen må sikres gunstige lån til strategiske tomtekjøp, og tilskudd til å kunne delta som en aktiv part i områdeutvikling, byfornyelse, universell utforming og miljøprosjekter. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener helsetjenestetilbudet skal være likeverdig for hele befolkningen uavhengig av den enkeltes bosted, alder eller økonomi. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at regionale folkevalgte organer skal få økt innflytelse over utviklinga av fiskeriene, og vil prøve ut ulike modeller for regional fordeling og forvaltning. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha større lokal forhandlingsrett. Partiprogram ARBEIDSLIV LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at skatter og avgifter knyttet til naturressurser i størst mulig grad beholdes lokalt. Partiprogram LOKALFORVALTNING SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere konsesjonsvilkårene og overføre konsesjonsmyndigheten til den enkelte kommune. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HAVBRUK LOKALFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at ved båndlegging av privat jord skal det gis full erstatning. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det skal være opp til den enkelte kommune å regulere bygging i strandsonen, herunder byggegrense. Partiprogram BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at offentlige ikke kan båndlegge privat eiendom med mindre det foreligger avtale med grunneier. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde lokal forvaltning av vilt. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil la lokale myndigheter ha ansvaret for rovdyrforvaltningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at staten skal selge jord- og skogeiendommer som ikke har allmenn interesse. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSEIENDOMMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil overføre utrykningspolitiets oppgaver til de lokale politidistrikt. Partiprogram LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre veto mot etablering av asylmottak i egen kommune. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at mottak og bosetting av flyktninger må avgjøres av den enkelte kommune selv og ikke kunne pålegges av statlige myndigheter. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kommunene skal ha ansvar for tilrettelegging av eldreomsorgen, når staten overtar finansieringsansvaret. Partiprogram LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for økt deltakelse i politisk virksomhet og sørge for bred representasjon i offentlige utvalg, styrer og råd. Regjeringserklæring KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil føre en offensiv politikk for å utvikle byens kvaliteter og muligheter. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp satsingsområdene i Groruddalen og i Oslo Sør, og i andre byområder i Norge med tilsvarende utfordringer. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil satse på elektroniske løsninger, både innkjøpsverktøy og nettverk for innkjøpere. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fornye og forbedre offentlig sektor i nært samarbeid med brukerne og de ansatte og deres organisasjoner. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre arbeidet med klart språk i offentlig sektor. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at offentlig sektor opptrer som en ansvarlig forbruker som kjøper miljøvennlige varer og tjenester. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for at kommuner og offentlige institusjoner i større grad kan samordne sine innkjøp. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil foreta en gjennomgang av erfaringer med fornyings- og effektiviseringsprosesser i offentlig sektor og hvordan medvirkning fra brukerne og deltakelse fra de ansatte kan bidra i slike prosesser. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at offentlig informasjon som hovedregel bør være gratis tilgjengelig for alle i digital form. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at offentlige IT-løsninger i større grad skal basere seg på åpne standarder. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere utvidelse av den statlige ordningen med at der hvor det finnes kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn, skal minst en innkalles til intervju, til også å omfatte kommunale og fylkeskommunale stillinger. Regjeringserklæring INNVANDRERE LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for mer at langsiktig tenkning preger de årlige budsjettene og sørge for at langsiktige virkninger, både for folk og økonomi, styrer mer av den offentlige budsjetteringen. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti ̊Å slippe forurenset byluft må imidlertid være en rettighet for alle som bor eller arbeider i norske byer. SV vil derfor lovfeste en rett for statlige miljømyndigheter til å gripe inn overfor kommuner som nekter å sette i verk tiltak for å redusere luftforurensingen når den når farlig høye nivåer. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at minst halvparten av det offentliges bilinnkjøp skal være elbiler eller ladbare hybridbiler. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil pålegge kommunene ansvar for å sørge for at utslipp ikke overskrider grenseverdiene for forsvarlig luftkvalitet. Som ved annen forurensning må overskridelser og mangel på tiltak føre til dagbøter og at kommunen pålegges nødvendige tiltak. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlig sektor bruker åpne standarder i sin kommunikasjon med innbyggere og næringsliv, og at det skal stilles krav om åpne standarder ved innkjøp av programvare. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for forenkling ved å forsere digitaliseringen av den offentlige forvaltningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det opprettes et statlig mineralselskap for å sikre at utvinninga av mineral kommer samfunnet til nytte og at det skjer på en miljømessig forsvarlig måte. Partiprogram INDUSTRI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlig sektor skal øke egen etterspørsel etter miljøteknologi gjennom innkjøp av miljøvennlige transportløsninger og energieffektive løsninger i offentlige bygg. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Alle innbyggere skal ha en personlig offentlig inngang på nett som gir tilgang til statlige og kommunale tjenester. Sikkerhetsnivået skal være høyt. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Alt det offentlige vet om deg, skal du vite. Når personopplysninger om deg lages eller når du identifiseres, enten at du fanges opp gjennom overvåkning eller at noen ser på din pasientjournal, skal du automatisk få beskjed. Unntak er hensyn til sikkerhet og etterforskning. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Alle tjenester som lar seg digitalisere skal tilbys som selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Dette frigjør ressurser, reduserer byråkrati og bidrar til bedre offentlig service. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for alt på ett sted. Alle innbyggere skal ha en personlig offentlig inngang på nett som samler statlige og kommunale tjenester på ett sted. Den elektroniske ID-løsningen brukes som innlogging. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for alltid digitalt åpent. Alle tjenester som lar seg digitalisere skal tilbys som selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tilgjengelige løsninger. Alle løsninger fra offentlig sektor skal være plattformnøytrale så innbyggerne selv kan velge om de skal brukes fra smart-telefon, nettbrett eller stasjonær datamaskin. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for felles løsninger for kommune og stat. Løsninger som utvikles i offentlig sektor må kunne brukes som felles løsninger i hele forvaltningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at retten til høyhastighets nettilgang må være en grunnleggende del av offentlig infrastruktur. Dette innebærer robust nettdekning i hele, for både næringsliv og øvrig befolkning. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at IKT-sikkerheten rundt kritisk infrastruktur som energiforsyning, kommunikasjon, helse og forvaltning høynes. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke det sivile samfunns kapasitet og kompetanse til å møte truslene, gjøre det enklere å beskytte seg som privatpersoner. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alt offentlig skal være offentlig. All offentlig finansiert informasjon, skapt av offentlig ansatte, skal gjøres offentlig tilgjengelig såfremt det ikke utfordrer personvern, privatliv eller rikets sikkerhet. Partiprogram LOKALFORVALTNING PERSONVERN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at viktige velferdsoppgaver ikke settes ut på anbud. SV vil særlig prioritere å få en slutt på anbud på tjenester til enkeltpersoner. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å avvikle bruken av forretningsorienterte regnskaper i offentlig forvaltning. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bedre og mer effektive styringsmodeller i offentlig sektor, som i større grad bygger på de ansattes skjønn og som reduserer detaljstyring, unødig tidsbruk og byråkrati. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for større involvering av brukere og pårørende for å sikre bedre kvalitet i tjenestene og høy etisk bevissthet i yrkesutøvelsen. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at flere fristilte offentlige virksomheter, som Avinor, NSB og helseforetakene, omgjøres til forvaltningsenheter. Partiprogram HELSEVESEN JERNBANER LOKALFORVALTNING LUFTFART STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SVs mål er å avskaffe fattigdom. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at egenandeler på offentlige tjenester holdes lave, og at mest mulig av offentlige velferdsordninger finansieres gjennom skattesystemet i stedet for ved egenandeler slik at de som har mest også betaler mest. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at fylkesmannens kompetanse til å overprøve kommunal skjønnsutøvelse i vedtak om omsorgstjenester skal følge forvaltningslovens standardbestemmelser og ikke være spesielt innskrenket som i dag. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre aktivitetsstøtte for barn i fattige familier og mener staten må bidra med penger til dette. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle som får barn gis full rett til foreldrepermisjon, og at foreldre som mangler opptjening får erstattet dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende minsteytelsen i folketrygden (2 G). Partiprogram FAMILIE LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres krav til kommunene om moderasjonsordninger for betaling av barnehageplass og plass i skolefritidsordning, og at kommunene må gi søskenmoderasjon for disse samlet. Partiprogram BARNEHAGER LOKALFORVALTNING SKOLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en nasjonal boligplan. En slik plan må sette klare forventninger til kommunene gjennom statlige planretningslinjer som pålegger kommunene å bygge nok boliger til å holde tritt med befolkningsveksten. Samtidig må staten kunne pålegge kommuner og fylkeskommuner regionalt plansamarbeid i pressområder. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre et samarbeidsprogram for oppgradering av dårlige bomiljøer, mellom stat og kommunene, for å sikre barn en trygg oppvekst. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bidra til gode rammevilkår for å skape felles arenaer for kunnskapsdeling om selvorganisert selvhjelpsarbeid og styrke satsningen på lokalt selvhjelpsarbeid. [psykisk helse]. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det legges til rette for forsøk med deltagende budsjettering. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for støtte kommuner som ønsker å overføre makt direkte til kommunens innbyggere slik at de kan ha mulighet til å påvirke lokalsamfunnets prioriteringer. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å endre kommuneloven slik at det ikke lenger blir mulig å delegere beslutninger om konkurranseutsetting og/eller privatisering bort fra demokratisk beslutning i et folkevalgt organ. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en helhetlig gjennomgang av rapportering og tilsyn, for å sikre at de rapporteringer og det tilsyn som føres er nødvendig og godt. Unødig byråkrati må fjernes. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlige støtteordninger til frivillige organisasjoner er ubyråkratiske og så frie som mulig. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at krisesentre ikke settes ut på anbud. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres krav ved offentlige innkjøp om at leverandørene inkluderer folk med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke arbeidet for sprak og kultur for nasjonale minoriteter. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det tas initiativ til et samarbeid mellom staten og kommunene om en nasjonal strategi for utvikling av folkebibliotek, skolebibliotek og forskningsbibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FORSKNING LOKALFORVALTNING SKOLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en statlig belønningsordning for kommuner som satser på sosialt utjevnende og faglig sterk kulturskole. Partiprogram BARN KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi frihet til å sette lokale miljøstandarder som er høyere enn de statlige minimumsstandardene. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi adgang til at kommune kan stille strengere miljøkrav til nye bygg enn de statlige, tekniske forskriftene. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene hjemmel til å innføre lavutslippssoner for å redusere den lokale forurensningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi adgang for at kommunene kan skattlegge bedriftsparkeringsplasser. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet for å innføre lokalt forbud mot høstpløying i erosjonsutsatte områder. Partiprogram JORDBRUK LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å stille miljøkrav til taxinæringen. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å innføre lokale miljøgebyr. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene hjemmel til å fastsette minimumspris på parkering for kommersielle parkeringsplasser i byer og tettsteder. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommuner som selv forsterker ordningene mulighet til å overta lokal forvaltning av statlige ENØK-tilskudd fra ENOVA. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre formålsparagrafene for skolen og andre offentlige institusjoner livssynsnøytrale. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil som hovedregel gjøre forvaltningens dokumenter som blir unntatt offentlighet, offentlig tilgjengelige etter fem år. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi de nye regionene helhetlig politisk, faglig og finansielt ansvar for samferdsel, landbruk, nærings- og bygdeutvikling, kultur, videregående opplæring, miljøvern og kulturminnevern, regional planlegging og sikkerhet og beredskap. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil flytte forvaltning av arealbestemmelser, senterstruktur og andre skjønnspregede retningslinjer fra fylkesmannsembetet til de nye regionene. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere lover og forskrifter som regulerer kommunene, og forenkle inntektssystemet. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil igangsette en uavhengig evaluering av offentlig forvaltning, med sikte på å begrense byråkratiet og sikre effektiv tjenesteproduksjon. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere skjema- og dokumentasjonsveldet i offentlig sektor. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil effektivisere anbudsprosessen i offentlig sektor, og forenkle rutinene for kontroll med tjenester som settes på anbud. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå statlige tilsyn og direktorater med sikte på å styrke folkevalgte organers makt og i denne sammenheng ha som mål å redusere antall tilsyn og direktorat. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet mellom stat og kommune ved å gi fylkesmannen det samme ansvaret for samordning, koordinering og dialog ved innsigelser som ved tilsyn. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil digitalisere offentlige tjenester inkludert kommunesektoren, for å tilby helhetlige og brukervennlige digitale løsninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil utvikle en innovativ og effektiv offentlig sektor. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil gjeninnføre loven om offentlige anskaffelser og gjøre det enklere for mindre, innovative aktører å delta i konkurransen om å vinne anbudene. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil at offentlige publikumssektorer skal ha åpningstider som er bedre tilrettelagt for folks hverdag, og at flere holder lørdagsåpent. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil utvikle en veileder og retningslinjer for oppentlig-privat innovasjonssamarbeid (OPI), slik at offentlige anbud får større innovasjonseffekt. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre en fremtidsrettet IKT-strategi med bedre digitale tjenester for innbyggerne og mer effektiv ressursbruk både i stat og kommuner. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge én plattform for sikker ID og kommunikasjon i stat og kommuner. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil stille krav til at flere offentlige data, inkludert Kartvekets, skal gjøres åpne of tilgjengelige. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene insentiv for å tilrettelegge for næring ved å la mer av konsesjonsavgiften gå direkte til de berørte kommunene. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil i større grad ta i bruk brukerundersøkelser og kvalitetsmålinger for å gi innbyggere og folkevalgte bedre innsikt i det offentlige tjenestetilbudet. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre svartidsgarantier. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke mer konurranse der det er hensiktsmessig for å øke kvaliteten og sikre en best mulig bruk av ressursene. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil forenkre regelverket for offentlige anskaffelser. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at private tilbydere skal kunne konkurrere om å levere offentlige tjenester på like vilkår som offentlige virksomheter. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil grunnlovsfeste det lokale selvstyret. Partiprogram GRUNNLOVEN LOKALFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil samordne statlige innspill og innsigelser i arealsaker. Partiprogram BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette et tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil likestille offentlige og private leverandører. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomføre en forenklingsreform for å modernisere offentlig sektor. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil lovfeste innbyggerens rett til fritt brukervalg. Partiprogram FORBRUKERSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå alle offentlige tilsynsordninger. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet All informasjon om ressursbruk, målte resultater og kvalitet i offentlig sektor skal være offentlig tilgjengelig. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP mener fylkesmannsembetets rolle i dagens forvaltningssystem bør gjennomgås med tanke på avvikling. Deler av embetets oppgaver knyttet til innsigelser etter plan- og bygningsloven kan utføres av en forvaltningsdomstol. På kort sikt bør Fylkesmannens innsigelsesrett og skjønn begrenses til legalitetskontroll. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil erstatte dagens handlingsregel med et nytt ankerfeste for den økonomiske politikken. Partiprogram FINANSER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil integrere offentlige IKT-systemer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle offentlig forvaltning, lover og regler. Partiprogram GRUNNLOVEN LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at søknader og henvendelser til det offentlige skal besvares innen fastsatte tidsfrister. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut infrastruktur for å få økt tilgjengelighet til distriktsdestinasjonene. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for økt regulering av tilgjengelige tomter i kommunene ved å sette en stopper for mange av dagens innsigelser fra staten og fylkesmenn. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil reversere fordyrende detaljkrav til universell utforming og byggemåter. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER KUNST LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil la private bygge studentboliger på lik linje med studentsamskipnadene. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet er motstandere av dagens strenge strandsonepolitikk og boplikten. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ivareta allemannsretten og sikre tilgang til skog og mark. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre tilgang til tilstrekkelig strandsone for allmennheten. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at ved båndlegging av privat jord skal det gis full erstatning. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at forvaltningen av strandsonen skal skje lokalt. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Det generelle forbudet mot bygging i 100-meterssonen skal fjernes, men det må samtidig sikres at det er tilstrekkelig med strandone tilgjengelig for allmenheten. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde lokal forvaltning av vilt. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil la lokale myndigheter ha ansvaret for rovdyrforvaltningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at grensekryssende rovdyr regnes med i den norske bestandsmålsettingen. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Nødvergeretten som nå også gjelder for angrep på hund bør i tillegg gjelde når rovdyr kommer inn på innmark og ikke lar seg skremme bort. Det bør legges samme tolkning til grunn for benyttelse av nødvergeretten overfor bjørn, som det er for andre rovdyr. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det må pålegges staten å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovviltforvaltning. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres kvotejakt der hvor dette ikke truer den totale bestandens overlevelse. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre den lokale beskatningsretten. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en offentlig sektor som er opptatt av service og individuelt møter hver enkelt innbygger. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle regelverk som vanlige folk, organisasjoner og næringsdrivende ofte møter, med sikte på å spare den enkelte for unødvendige tidsbruk og utgifter, blant annet gjennom et trepartssamarbeid. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det gjennomføres forenklinger av kontroll- og rapporteringsregime i offentlig forvaltning. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil mer overordnet og tydelig målformulering for å redusere detaljstyringen i blant annet oppdragsdokumentene. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere bedre rutiner for å spre kunnskap om «beste praksis» i alle deler av offentlig sektor. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle strategier for kjøp og bruk av konsulenter i offentlig sektor. Ved kjøp og bruk av konsulenttjenester til virksomheter i offentlig sektor, skal det ved inngåelse av større konsulentavtaler i hovedregelen også avtales kompetanseoverføring til den offentlige virksomheten. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utnytte offentlige ressurser bedre gjennom samordning av statlige anskaffelser. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle anskaffelsesregelverket og ha fleksible regler for anskaffelser av helse- og sosialtjenester. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil definere tydeligere hva som er overordnede nasjonale interesser, sørge for at statlige aktører koordinerer seg bedre i planprosessene og ha som mål å begrense bruken av innsigelser i lokal og regional planlegging. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tilstrekkelig grad av åpenhet, innsyn og at mindretallets rettigheter blir ivaretatt i kommuner som innfører parlamentarisme. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge bedre til rette for innovative offentlige anskaffelser. Partiprogram FINANSER FORSKNING LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle næringslivets krav til rapportering gjennom et kontinuerlig forenklingsarbeid. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle og stimulere småbedrifters mulighet til å delta i anbudsprosesser ved å utbarbeide flere standardkontrakter. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil se nett og produksjon i sammenheng i konsesjonssaker, og sørge for at søknader om nett og produksjonsprosjekter i det samme området behandles i sammenheng [energi]. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at den norske vannkrafttradisjonen videreføres ved at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for vannkraftproduksjonen, får en del av skatteinntektene. Inngrep i naturmiljøet skal gjøres med forståelse og aksept fra berørte lokalsamfunn og slik at deler av inntektene tilfaller lokalsamfunnene også med endret teknologi for utnytting av vannkraft. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING NATURSKADER NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for lokale og regionale ringvirkninger når petroleumsvirksomheten utvikles i nord blant annet gjennom oppbygging av kompetanse lokalt og ved å utvikle kontraktsformer som gjør at lokale tilbydere stiller sterkere i konkurransen om oppdrag. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det krever en samordnet areal- og transportplanlegging og at kollektivtransport og sykkeltiltak gis økt prioritet i og rundt de største byene. Partiprogram FERGER JERNBANER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet for skredvarsling og -sikring og legge vekt på at statlige og kommunale planprosesser i større grad tar hensyn til mulige virkninger av klimaendringer. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN SAMFUNNSSIKKERHET STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre allmenn tilgang til fjell, fjord og sjø og videreføre oppkjøpsordningen for strandeiendom. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for at alle skal få gleden av naturopplevelser. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke lokal forvaltning og verdiskapingsprogrammer i verneområder. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at lokalsamfunn får tilbake for å stille sine arealer til disposisjon for havbruksnæringen ved at en andel av vederlaget fra nye konsesjoner skal tilfalle kommunene. Partiprogram HAVBRUK KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at datasett som er samlet inn av det offentlige må gjøres tilgjengelig slik at det kan utvikles nye produkter basert på slike rådata. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke fylkesmannens tilsyn med de sosiale tjenestene slik at det sikres forsvarlig underhold og likeverdige tjenester over hele landet. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre aktiv bruk av eldrerådene. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det lokale arbeidet for bedre folkehelse, blant annet ved å legge til rette for tilgang til folkehelserådgivere i kommunene og for at forebyggende helsearbeid får en naturlig plass i kommuneplanene. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for fortsatt statlig eierskap med lokal og regional medvirkning til styring av sykehustilbudet. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre kommuneøkonomien slik at fylkeskommunene kan ivareta sitt ansvar som vegholder og ansvarlig for lokal og regional kollektivtransport. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette klare mål for boligbyggingen. etablere offentlige modeller for beregning av fremtidig byggebehov hvor det beregnes hva som må bygges i ulike regioner for å holde tritt med befolkningsveksten i årene som kommer. styrke den statlige koordineringen av boligpolitikken. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil unngå målkonflikten mellom ulike offentlige instanser. Kommunene skal møte en stat som er samordnet om sine prioriteringer. Vi vil gjennomgå hvordan det statlige innsigelsesinstituttet praktiseres og se på om det er behov for nye regler. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere samarbeid med ulike myndighetsnivåer (fylkesmann, kommuner og fylkeskommuner) hvor man indentifiserer areal som det ikke i utgangspunktet finnes byggebegrensninger på og klarere disse for raskere bygging (Vestfold-modellen). Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre hovedtrekkene i bosettingen, legge til rette for utvikling og sikre likeverdige levekår i alle deler av landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt boligbygging i byene. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette inn områdesatsinger i områder av hovedstaden og enkelte større byer der det er særskilte utfordringer med integrering, språk og levekår. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre og utvide områdesatsinger i områder av hovedstaden og enkelte større byer der det er særskilte utfordringer med integrering, språk og levekår. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at tospråklighetskommunene får kompensasjon for sine merutgifter og at tospråklighetsmidlene gjøres mer fleksible. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet For oss er det en forutsetning at eventuelle endringer av kommunegrenser skal skje frivillig og at de må være godt forankret i befolkningen gjennom direkte medvirkning lokalt, for eksempel gjennom lokal folkeavstemning. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Fylkesmannsembetet bør kun ha rollen som legalitets- og lovlighetskontrollør. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre den private eiendomsretten. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å styrke de folkevalgtes rolle og gi lokale og regionale folkevalgte økt myndighet over egen utvikling. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING NATURVERN OLJE OG GASS STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil desentralisere beslutninger slik at flest mulig kan delta i samfunnsutformingen. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreutvikle og styrke dagens modell med regional og lokal forvaltning gjennom å gi lokalsamfunnet mer innflytelse i verneprosessen og at nytt vern skal bygge på prinsippet om frivillighet. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at at oppgaver som oppsyn, skjøtsel og formidling blir styrket i verneområder ved at flere ressurser blir overført fra statlige direktorat til lokale verneområdestyrer. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha lokal forvaltning av motorferdsel i utmark. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre statlig uttak av skadedyr og gi reell beslutningsmyndighet til de regionale rovviltnemndene. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil overføre det regionale ansvaret for landbruk-, miljø og arealforvaltning fra fylkesmannen til fylkeskommunen. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil begrense antall innsigelsesinstanser, samordne statlige innsigelser på et tidligst mulig tidspunkt etter klare frister og begrense innsigelser til tunge regionale og nasjonale interesser. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at avgifter på vann og avløp, renovasjon og strøm for husholdninger fastsettes basert på forbruk. Partiprogram AVGIFTER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil overføre vesentlige deler av Bufetats oppgaver til kommunesektoren, og legge til rette for interkommunale samarbeid ved hjelp av økonomiske insentiver. Partiprogram KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker at frivillig sektor skal kunne forholde seg til enkle søknadsprosedyrer og rapporteringssystemer. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil desentralisere kulturlivet gjennom å flytte midler og makt fra Kulturrådet til fylkeskommunene. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre innbyggere i byene større medbestemmelse gjennom at bydelene i større grad får makt, innflytelse og ressurser innenfor viktige samfunnsområder. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fortsette arbeidet med forenkling og avbyråkratisering. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at terskelen for statlig rettighetslovgivning, øremerking, maks- og minstenormer skal være høy. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at det norske demokratiet fortsatt bør organiseres i tre nivåer: stat, fylke og kommune. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at alle avgjørelser som krever politisk skjønn skal avgjøres av politikere. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil flytte oppgaver fra statlig til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil grunnlovsfeste det lokale selvstyret. Partiprogram GRUNNLOVEN LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at tilskudd til kommuner og fylkeskommuner i hovedsak gis som frie midler. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for forenkling av lover, forskrifter og skjema. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil forenkle kontroll- og rapporteringssystemene i det offentlige slik at flere ressurser kan brukes til tjenesteproduksjon. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre at offentlig byråkrati og prosesser er åpne og gir rom for innsyn. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil som et ledd i effektiviseringen av offentlig tjenester og tilbud, legge til rette for utvidet åpningstider ved offentlige kontorer der dette er hensiktsmessig, en til to dager i uken. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil samordne statlige innsigelser og sette klare tidsfrister og begrensninger for å unngå unødige forsinkelser i planprosesser. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil redusere levekårsforskjeller mellom ulike deler av landet gjennom å ta i bruk skatte, avgifts- og inntektspolitikken. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE LOKALFORVALTNING SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre et velfungerende og grunnlovsfestet lokaldemokrati. Partiprogram GRUNNLOVEN LOKALFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere innsatsen mot korrupsjon i det norske samfunnet. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide med å avvikle og forenkle lover, forskrifter og rapporteringssystemer. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til større samhandling mellom sektorer og nivåer. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette overføring av oppgaver, makt og myndighet fra staten til regionalt og kommunalt nivå der dette er hensiktsmessig. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte dagens fylkeskommuner med større regioner, og at disse skal være direkte folkevalgt styrt. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil samordne statlig regional politikk på regionalt nivå gjennom de nye regionene, og arbeide for rasjonell og god styring der makt og beslutninger tas på lavest mulig hensiktsmessige nivå. Folkevalgte regioner vil gi grunnlag for å overføre en rekke statlige beslutningsområder til regionnivået. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede en ny styringsmodell for regionene. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at den statlige regioninndelingen på sikt må samsvare med den folkevalgte for å sikre best mulig samhandling. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille mer gjennomgående krav om at det skal gjennomføres kost-nytte-analyser ved initiering av IKT-prosjekter, slik at kostnader og kompleksitet kan begrenses. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre saksbehandlingsfrister i PP-tjenesten. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige nettsider skal være universelt utformet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samhandlingen på rusfeltet, slik at rusavhengige sikres sammenhengende tjenester fra avrusning til behandling og oppfølging i kommunene. Partiprogram LOKALFORVALTNING RUSMIDLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at de ulike offentlige helse-, forvaltnings- og behandlingsinstansene må forpliktes i henhold til en felles individuell plan for hver av de mest hjelpetrengende rusavhengige. Partiprogram LOKALFORVALTNING RUSMIDLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil få fortgang i arbeidet med å utvikle og utbre elektronisk ID slik at alle nordmenn kan bruke dette for å identifisere seg i møte med det offentlige på Internett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle nye offentlige personbiler skal være miljøvennlige biler. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en restriktiv politikk for motorferdsel i utmark, med større vekt på lokal medvirkning. Det må være gode ordninger for forsvarlig nyttekjøring, kjøring til og fra hytte og traseer for fritidskjøring med snøscooter i områder der dette ikke har store negative miljøkonsekvenser. Det bør være strenge restriksjoner på barmarkskjøring i utmark. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samkjøre en del velferdsordninger bedre slik at administrasjonskostnadene reduseres. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevare eldre bygninger og bygningsmiljøer og ta hensyn til lokal byggeskikk. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til økt samarbeid mellom offentlig sektor, private og frivillige. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil senke stemmerettsalderen ved lokalvalg til 16 år. Partiprogram LOKALFORVALTNING VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide målrettet for å redusere byråkratiet. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelige på nett, slik at de kan brukes uavhengig av kontorenes åpningstider. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere etablering av en uavhengig effektivitetsenhet for offentlig sektor med stående fullmakt til å revidere blant annet nytte-kostnadsanalyser for å sikre god kvalitet og konsistent praksis. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere antallet lovpålagte høringsinstanser og avgrense innsigelsesretten i arealsaker. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette klarere grenser for forvaltningens adgang til å treffe skjønnsmessige vedtak. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for innføring av et felles system for innlogging for alle offentlige tjenester. Dette kan knyttes opp mot dagens systemer for innlogging i nettbanker. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil profesjonalisere og effektivisere offentlige innkjøpsprosesser, herunder utvikle en veileder for offentlig-privat-innovasjonssamarbeid. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Regjeringserklæring KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en prøveordning med overføring av statlige og fylkeskommunale oppgaver til kommunene. Regjeringserklæring KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet som sikrer at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen lokalt. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette et tvisteløsningsorgan som håndterer konflikter mellom stat og kommune. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke eiendomsretten. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle plan- og bygningsloven med forskrifter. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter. Regjeringserklæring BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil delegere og desentralisere mer ansvar og flere oppgaver til kommunene. Regjeringserklæring KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke vekstkraften der den er, og samtidig sikre grunnlaget for gode levekår i alle deler av landet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et lokalt kulturløft med satsing på folkebibliotek, skolebibliotek, kulturskoler og frivillig kulturaktivitet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en lokal dirigentstøtteordning. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og videreutvikle tilbud som fører kulturuttrykk ut der folk er, som «Den kulturelle skolesekken» og «Den kulturelle spaserstokken». Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere tiltak som muliggjør lokalaviser i Oslo. Partiprogram LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil satse aktivt på utbygging av lokale idrettsanlegg, og lette tilgangen til bruk av kommunale og fylkeskommunale anlegg. Partiprogram IDRETT LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil la enkle aktivitetshaller som krever minimalt av investerings- og driftsutgifter komme inn under tilskuddsordningen. Partiprogram IDRETT LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre større forutsigbarhet for kommuner og lokale idrettslag ved utbygging av idrettsanlegg. Partiprogram IDRETT LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et idrettsanleggsløft der anleggskapasiteten er lavest. Partiprogram IDRETT LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre fullt momsfritak for bygging av idrettsanlegg og at ordningen blir regelstyrt. Partiprogram IDRETT LOKALFORVALTNING MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et folkevalgt styrt regionalt nivå, men med større og mer slagkraftige regioner enn dagens fylkeskommuner. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi lokale ungdomsråd, der ungdom kan uttale seg om politiske saker i kommunene, samme lovmessige status som eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram LOKALFORVALTNING UNGDOMSARBEID VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre et velfungerende og grunnlovsfestet lokaldemokrati. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide med å avvikle og forenkle lover, forskrifter og rapporteringssystemer. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at statlige reformer og pålegg må følges opp med tilstrekkelige frie midler. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at konsultasjonsordningen mellom staten og KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) skal videreføres og gjøres mer forpliktende. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til større samhandling mellom sektorer og nivåer. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette overføring av oppgaver, makt og myndighet fra staten til regionalt og kommunalt nivå der dette er hensiktsmessig. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil justere inntektssystemet for fylkene/regionene slik at dette sikrer at disse settes i stand til å tilby likeverdige og gode tjenester. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en tilskuddsordning til digitalisering i kommunene for enklere og bedre kommunikasjon med innbyggerne. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre opptrappingsplanen med øremerkede midler gjennom hele perioden for å bekjempe vold og overgrep. Partiprogram LOKALFORVALTNING RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at politi- og lensmannsetaten skal være desentralisert og fortsatt være et nærpoliti. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle store byer skal ha en helhetlig handlingsplan for bekjempelse av menneskehandel og vår tids slaveri. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha nasjonale informasjonskampanjer om vår tids slaveri i de største byene. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at sykehjem skal åpnes opp og gjøres attraktive for nærmiljøet og organiseres med utgangspunkt i et pulserende hverdagsliv, hverdagslige aktiviteter og døgnrytme. Partiprogram LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil organisere og bygge sykehjem mest mulig likt ordinære hjem, med gode inne- og utefasiliteter etter inspirasjon fra demenslandsbyen i Nederland. Partiprogram LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes overdoseteam i større byer og tettsteder, og at det utarbeides strategier mot overdoser i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilskuddsordningen for barn og unge i større bysamfunn. Partiprogram BARN LOKALFORVALTNING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en restriktiv politikk for motorferdsel i utmark, med vekt på lokal medvirkning i forvaltningen. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for bærekraftig jakt og fiske. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utarbeides en nasjonal plan for kraftlinjer som oppdateres og fremmes for behandling i Stortinget en gang hver stortingsperiode. Berørte kommuner og fylker skal være representert i planarbeidet for nye overføringslinjer. Partiprogram ELEKTRISITET LOKALFORVALTNING STORTINGET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke nivået på de regionale utviklingsmidlene. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at landbrukspolitikken må ta høyde for at utfordringene varierer i ulike deler av landet. Tilskuddsordningene må ta på alvor regionale forskjeller og legge til rette for lønnsom drift på bruk av ulik størrelse. Partiprogram LANDBRUK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil regionalisere større deler av virkemidlene som retter seg mot miljø, kulturlandskap og næringsutvikling. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at vertskommunene får en direkte del av verdiskapningen fra eget areal, eksisterende og framtidig. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge vekt på lokale arbeidsplasser når kvoter skal fordeles. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være et regionalt politisk nivå i Norge, og at utviklingsoppgaver bør være et sentralt område for dette nivået. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. Partiprogram LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge ned fylkeskommunene og regioner som selvstendig forvaltningsnivå, og fordele oppgavene mellom kommunene, staten og private. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at verdiskaping fra naturresurser kommer lokalsamfunnene til gode. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke kunnskapsinnhenting og arealplanlegging på tvers av kommune- og fylkesgrenser for videreutvikling av lokalitetsstrukturen i oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde lokal forvaltning av vilt. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil la lokale myndigheter ha ansvaret for rovdyrforvaltningen. Partiprogram HUSDYR LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at grunneier skal motta inntekter fra fiskekort og jaktkort som i dag. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at forvaltning av strandsonen skal skje lokalt. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil samle alle velferdsutgifter hos staten, slik at det uverdige spillet hvor staten og kommunene forsøker å velte utgifter over på hverandre, opphører. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil foreta en gjennomgang av NAVs organisering med sikte på å samle den statlige og kommunale delen i en enhet. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil slå sammen den statlige og kommunale delen av NAV til en statlig enhet. Partiprogram LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at lønn til lærere skal fastsettes lokalt. Partiprogram LOKALFORVALTNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for digitalisering i stat og kommune for å sikre bedre tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille strengere krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke økonomiske insentiver som reformstøtte og engangsstøtte for å stimulere til flere kommunesammenslåinger. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere om lokal og regional etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft i større grad bør styre bosetting av flyktninger. Dette gjelder også utdanningstilbud og kompetanseheving. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i asylmottak rett til barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Fylkesmannen skal ha mulighet til å ilegge skoleeier tvangsmulkt hvis oppfølgingen av mobbesaker ikke er god nok. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre rentekompensasjon for oppgradering av offentlige skolebygg og utvide den til også å gjelde friskoler. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til mer bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) ved bygging av nye skoleanlegg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre universell utforming av samtlige offentlige undervisningsbygg i løpet av ti år. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere rådgiverteam med spesialpedagogisk, psykologisk og yrkesveiledningskompetanse i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til at studieforbundene inkluderes i arbeidet med fylkeskommunale planer for livslang læring. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil heve kostnadsrammen for studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal bygges minimum 3000 studentboliger årlig, og at tilskuddet til nye boligenheter skal økes. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studentsamskipnadene støtte til kjøp av eksisterende bygg for bruk og ombygging til studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at studentboliger blir et eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en sterkere veiledning til kyst- og fjordkommunene om lokal forvaltning av marine ressurser, bl.a. bruk av lokale vernesoner for hummer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at all planlegging og investeringer skal ta utgangspunkt i at Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2050. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle nye forslag skal inkludere en vurdering av CO2-effekter der det er relevant. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal redusere energibruken i bygningsmassen med 10 TW innen 2030 gjennom energieffektivisering. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at minst en tredjedel av 10 TWh på reduksjonen av energibruken skal nås gjennom energieffektivisering i boliger. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke belønningsordningen for kollektivtrafikksatsing i storbyene, og utvide ordningen til å gjelde for flere byer og byområder. Partiprogram FINANSER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for den lokale kollektivtransporten. Partiprogram FINANSER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle kommuner skal innføre krav om sykkelparkering ved kollektivknutepunkter, sentrumsområder og skoler i sine kommunale vedtekter. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om utslippsfrie eller fornybare alternativer på alle offentlige fergeanbud, både fra stat, fylkeskommuner og kommuner. Partiprogram FINANSER HAVNER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SJØFART STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere grønne bygg, som ikke bruker men produserer energi. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å stille krav til miljø- og klimahensyn i planarbeidet gjennom endringer i plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige instanser alltid skal bygge i tråd med prinsippene for grønn by- og stedsutvikling. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommuner mulighet til sikre at nye og eksisterende bygg blir mer miljøvennlig gjennom innføring av grønn eiendomsskatt med skattelette tilpasset investeringene. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi fylkeskommunene/de nye regionene i oppgave å utarbeide regionale planer i samarbeid med kommunene for samordning av statlige, regionale og lokale planer som sikrer en helhetlig by-, transport- og arealpolitikk. Partiprogram BOLIGSAKER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at plan- og bygningsloven skal forvaltes i sin helhet av Klima- og miljødepartementet. Partiprogram BOLIGSAKER DEPARTEMENTER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilføre kommunene ressurser til å ivareta klima og miljø i plan- og byggeprosjekter. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre og utvikle nye programmer og forbildeprosjekter for gode byer. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte Senter for bærekraftig by- og stedsutvikling. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om at kollektivinvesteringer skal følges opp med forpliktelser om å bygge tett rundt kollektivknutepunkt. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et krav om at de største kommunene må utarbeide et klimabudsjett og klimaregnskap. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommuner adgang til å bestemme nivået for piggdekkavgift slik at den kan tilpasses lokale forhold. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å innføre lokale forbud mot bruk av dieselbiler i perioder med høy luftforurensning. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere byer og tettsteder mulighet til å lage «bypakker» og inngå bymiljøavtaler med staten. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil at staten tar et større ansvar selv for klimatilpasning av egen eiendom og infrastruktur samt støtter kommunene i deres arbeid med klimatilpasning. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette kommunene i stand til å gjøre komplekse risikovurderinger knyttet til klimaendringer og tilpasninger. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strengere krav til overvannshåndtering i byer og tettsteder. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til energiproduserende bygg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at private husholdninger kan levere strøm på nett. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Enova og de offentlige innkjøpsreglene skal stille ytterligere krav til miljø- og klimavennlig byggeprosesser. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille klimakrav til produksjon og bruk materialer både til bygg og uteanlegg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt bruk av tre som byggemateriale. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle nye offentlige bygg skal være energinøytrale eller –positive. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til gode energisparetiltak i eksisterende bygg og i kombinasjon med kulturminnehensyn. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at takflater på offentlige bygg skal så langt som mulig benyttes til energiproduksjon eller utformes aktivt som fordrøyningsareal i lokal overvannshåndtering. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil flytte ut eller etablere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo som virkemiddel for å skape brede bo- og arbeidsmarkeder i regionene. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi gode rammevilkår til kommunene som lokal tjenesteprodusent og som utviklingsaktør i regionene. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke regionsentrene og tettsteder som drivkraft for regional utvikling. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ivareta de mindre kommunene som ikke er en naturlig del av regionale bo- og arbeidsmarkeder, og som av den grunn ikke kan hente gevinster ved sammenslåing/samarbeid. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere regionale utviklingsmidler og støtte opp under regionale innovasjonsstrukturer. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre god bredbåndsutbygging/digital infrastruktur også i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil revidere byggeteknisk forskrift med strengere krav til energieffektivitet, klimagassreduksjoner og levetidsberegninger. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige byggherrer alltid skal vektlegge tre som alternativ, også for større og høyere bygninger. Tre som alternativ må utredes som alternativ før beslutninger som gir føringer for materialvalg tas ved offentlige formålsbygg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at prinsippet om fossilfri bygge- og anleggsplass ligger til grunn ved offentlige byggeprosjekter. Norge bør implementere EUs bygningsdirektiv og innføre krav om nær nullenergibygg i 2020. Partiprogram BOLIGSAKER EU/EØS LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige byggeprosjekter skal ha som mål å kutte klimagassutslippene med minimum 40 prosent fra materialbruk, transport og energiforbruk. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at kommuner som ønsker det kan innføre turistskatt, såkalt turtakst. Partiprogram FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at norske offentlige myndigheter og næringsliv skal være internasjonalt ledende på innovativ bruk av biomasse fra skogen i bygninger, energiforsyning og produksjonsprosesser. Partiprogram BOLIGSAKER LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke tillate bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrka mark. Partiprogram BOLIGSAKER JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å fastsette egne grenser for boplikt innenfor et nasjonalt regelverk. Partiprogram JORDBRUK KOMMUNER LANDBRUK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle og styrke trebasert innovasjonsprogram under Innovasjon Norge i kombinasjon med strengere krav til økt bruk av tre i statlige byggeprosjekt. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere byggebransjen til nyskaping og økt bruk av tre som byggemateriale. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil beholde konsesjonsloven, men avvikle priskontrollen og boplikten på skogseiendommer. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at digitalisering og digital tjenesteutvikling skal være en viktig del av kommunereformen og andre endringsprosesser i offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte kommuner som ønsker å innføre gratis internettilgang, for eksempel etter modell fra Luxembourg og «Municipal wireless network»-prosjektet som blant annet er innført i Trondheim under navnet Trådløse Trondheim. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre likeverdige og gode økonomiske rammevilkår for fosterforeldre i kommunale fosterhjem. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn som er av samisk opprinnelse fortrinnsrett til en plassering i fosterhjem med samisk språk og kultur eller en tilsynsperson i fosterhjemmet med samisk bakgrunn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere lærlingplasser i stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre et opplæringstilbud for alle som faller utenfor det ordinære arbeidslivet, også for asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere kommunene til å gi arbeidstrening for innvandrere med relevant utdanning. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det lettere å kombinere deltakelse i introduksjonsprogrammet med ordinært arbeid. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at kommunene står som garantist og arbeidsgiver for dem som har rett og plikt til arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere kommunene til å tilby flere boliger som er tilpasset ulike behov lage en ordning for hjemkjøp av kommunal bolig. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil inkludere innvandrerne våre i samfunnet vårt. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil behandle asylsøknadene som kommer på en skikkelig måte, motta og inkludere dem som har behov for beskyttelse og raskt returnere dem som ikke har beskyttelsesbehov til hjemlandet. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre familieinnvandring enklere og raskere. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha raskere og enklere prosedyrer for å søke om arbeidstillatelse, visum og forlengelse og fornyelse av arbeidstillatelser. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for større grad av arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det lettere å få arbeidstillatelse for statsborgere fra land utenfor EU, herunder studenter som har fullført utdanning i Norge. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå kravene til godkjenning av høyere utdanning og fagkompetanse slik at det blir enklere å få godkjent utdanning fra et annet land. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere ordninger for verifisering av fagkompetanse. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre retten til asyl og en forsvarlig asylpraksis, på basis av Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil effektivisere saksbehandlingen av asylsaker og sikre rask retur av personer med avslag. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til maksimal saksbehandlingstid i UDI. Partiprogram DEPARTEMENTER INNVANDRERE LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte planer om felles europeisk system for fordeling av asylsøkere. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal ta imot flere overføringsflyktninger gjennom FN. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre rask revurdering av asylsaker der det oppdages misbruk av asylretten. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal arbeide for å innlemme klimaflyktninger i FNs flyktningkonvensjon, og åpne for asyladgang i Norge for mennesker som er drevet på flukt av ubeboelig klima. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at barn som søker asyl skal få rett til barnehage og videregående opplærling på linje med grunnopplæring (selv om asylanten er over 18 og uten opphold). Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil at lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag som hovedregel skal få opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, og at det samme skal gjelde foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse med daglig omsorg for slikt barn. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre forskriften om fastlegeordning i kommunene slik at alle barn som er bosatt i en norsk kommune får rett til en fastlege. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle unge flyktningers mentale og fysiske helse blir systematisk kartlagt ved ankomst, og at den norske stat sørger for adekvat oppfølging i henhold til denne kartleggingen. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et forsvarlig maks antall barn per faglig kompetente voksen i og bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at ingen barn under 18 år skal sitte på Trandum utlendingsinternat. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn som fødes i Norge av foreldre med flyktningstatus rett til automatisk norsk statsborgerskap. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at barneverntjenesten skal overta omsorgsansvaret for alle enslige barn som søker asyl, ikke bare barn under 15. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at ordningen med midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere må avvikles. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre aldersundersøkelser av barn som både er fysiske og psykologiske, i tråd med FNs anbefalinger. Partiprogram BARN FAMILIE FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rettshjelpsordningen for å sikre at lovbestemte rettigheter og forpliktelser er tilgjengelige for alle, uavhengig av økonomisk og sosial status. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre klagebehandlingen likere prosessen i en domstol, der to parter presenterer hver sin side av saken og et uavhengig organ fatter avgjørelsen. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for å etablere en uavhengig Utlendingsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at flere asylsøkere skal få mulighet til å forklare seg direkte for dem som avgjør saken. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette en utløpsdato på asylavslag, og en grense for hvor lang tid det kan gåfra vedtaket er fattet til det må gjøres en oppdatert vurdering av beskyttelsesbehovet før noen kan sendes ut med tvang. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at papirløse flyktninger får et midlertidig identitetsnummer for å få ivaretatt grunnleggende menneskerettigheter inntil deres virkelige identitet kan bekreftes. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge UNHCR sine anbefalinger til grunn i klagesaker. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne regjeringens instruksjonsrett overfor UNE. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING REGJERINGEN STATSFORFATNING
2017-2021 Venstre Venstre vil returnere dem som ikke har beskyttelsesbehov raskest mulig. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer assistert (frivillig) retur, blant annet ved å styrke saksavklaring og veiledning til asylsøkere med avslag og øke reintegreringsstøtten. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stoppe tvangsreturer til land FNs høykommissær for flyktninger fraråder retur til. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre tilsyn med tvangsreturer i tråd med forpliktelsene etter EUs returdirektiv. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en egen barneenhet i Politiets utlendingsenhet med ansatte med god barnefaglig kompetanse for å sikre barns velferd i utsendelsessituasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense bruken av internering, og i større grad vurdere meldeplikt og bestemt oppholdssted som alternativer til fengsling. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil senke terskelen for å få innvilget familieinnvandring. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at saksbehandlingstiden for behandling av søknad om familieinnvandring ikke overstiger tre måneder. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flyktninger unntak fra inntekts- og tilknytningskrav ved familiegjenforening. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre kjærlighetsvisum, som gir norsk-utenlandske par muligheten til å bo sammen i inntil 12 måneder i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for et felles internasjonalt regelverk ved barnefordeling etter samlivsbrudd mellom foreldre fra ulike nasjonaliteter. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate dobbelt statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre regelverket slik at det blir mulig å reagere på overtredelse av utlendingsloven på andre måter enn ved utvisning og innreiseforbud. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil verne om flyktningers rett til familieliv. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere for asylsøkere å få midlertidig arbeidstillatelse. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha flere aktivitets- og språktreningstilbud i mottakene. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi økt støtte til private, frivillige og ideelle organisasjoner som jobber med inkludering. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil asylmottaket skal kartlegge asylsøkeres kompetanse og tilpasse tilbud etter behov og interesse. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i mottak rett til plass i ordinær barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det holdes obligatoriske kurs om kulturforståelse, kjønnsroller og kvinners rettigheter i asylmottak med vekt på forståelse og dialog. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for arbeidstillatelse for papirløse med lang botid i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at asylsøkere skal kunne ta videregående opplæring, også om de har videregående utdanning fra hjemlandet som ikke godkjennes i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil starte norskopplæringen for flyktninger umiddelbart. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for utprøving av nye metoder for språkopplæring for flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en ordning med språkkupong for flyktninger som kan innløses der man finner det beste tilbudet. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil kombinere språkopplæring med arbeidspraksis for flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere mulighet til å få arbeidspraksis utfra bakgrunn og forutsetninger, og kombinere arbeidspraksis med språkopplæring for flyktninger. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å få godkjent utdanning fra utlandet og etablere flere tilbud om kompletterende utdanningstilbud i samarbeid med høyskoler og universitet for flyktninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for mentorordninger og nettverksarenaer i arbeidslivet både for høytutdannede innvandrere og arbeidstakere med spesielle behov på vei ut i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor slik at kun kvalifikasjonene kommer frem av søknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle og styrke ordninger som Jobbsjansen. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre kombinert kvalifisering og arbeid i bedrift for innvandrere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha krav om at alle kommuner i introduksjonsprogrammer skal tilby et minimum av forskjellige standardiserte løp tilpasset forskjellige forutsetninger. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre kravene til opptak i høyere utdanning så flyktninger med fullført skolegang fra hjemlandet anses å ha generell studiekompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilby norskundervisningen og samfunnsundervisningen som inngår i introduksjonsprogrammet til arbeidsinnvandrere fra EØS mot en moderat egenbetaling. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide med å fornye og forbedre undervisningen i norsk, slik at alle barn og unge får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeidsog samfunnsliv. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at skoler med spesielt høy andel elever med innvandrerbakgrunn får tilstrekkelig ressurser til å ha færre elever per lærer, og til å styrke leksehjelpsordningen, skolebibliotek, skolehelsetjenesten og kontakten mellom hjem og skole. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi skolene mulighet til å gi tilbud om norskopplæring til elevenes foresatte. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere videreutdanning i flerkulturell forståelse og kommunikasjon. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke godta at religiøs overbevisning hindrer barns deltakelse i ordinær undervisning. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i mottak tilbud om plass i ordinær barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en grundigere helseundersøkelse tidlig for å kartlegge sårbare asylsøkere, i tråd med anbefalinger fra Utlendingsdirektoratet og Helsedirektoratet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke behandlingstilbudet til psykisk syke asylsøkere og dekke kostnadene til medisinsk behandling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke papirløses rett til helsehjelp. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en strategi for fysisk aktivitet, kosthold og helse rettet mot ulike innvandrergrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle kommuner skal ha tilgang på en kommunepsykiater eller psykolog. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at kommunene skal satse mer på forebygging og tidlig innsats. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig å få psykisk helsehjelp på kommunalt nivå. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge flere omsorgsboliger med et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, som gir trygghet og reduserer behovet for institusjonsplass. Partiprogram BOLIGSAKER FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at velferdsteknologi tas i bruk både i private hjem og i ulike offentlige bo- og omsorgsløsninger. Partiprogram BOLIGSAKER FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til etablering av samvirkeboliger og gi tilskudd til bygging av fellesareal. Partiprogram BOLIGSAKER FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at kommunene skal organisere en verdig omsorg for døende som legger vekt på at folk skal få dø der de selv ønsker. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at de regionale helseforetakene tilbyr kommunene kompetanse slik at gode palliative tilbud kan bygges forsvarlig lokalt. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for bred kompetanseheving om palliasjon blant helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk undervisningsteknologi i sykehusene slik at fagmiljø kan gi opplæring og veiledning til helsepersonellet i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å sikre god rekruttering av helsepersonell i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil benytte fastlegeordningen i større grad inn mot kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil prøve ut modeller hvor sykehus og kommuner samarbeider om å gi pasienten et felles møte med helsetjenesten (sømløs finansiering og IKT-systemer). Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre et fylkeskommunalt/regionalt ansvar for tannhelsetjenesten, men åpne for kommunal drift der det ikke forringer det regionale tilbudet. Partiprogram FOLKEHELSE FYLKER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til flere og mer miljøvennlige boliger. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det tryggere å kjøpe bolig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å etablere utleieboliger. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå alle forskrifter i plan- og bygningsloven med sikte på raskere saksbehandling. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre effektive planprosesser ved å samordne statlige myndigheters behandling av arealplaner. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere kravet til detaljer i utbyggingsplaner slik at disse raskere kan tilpasses endrede rammevilkår eller konjunkturer. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil erstatte detaljerte tekniske krav med funksjons- og miljøkrav der det er hensiktsmessig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til å gjøre nye boliger utslippsnøytrale og funksjonelle. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utforme eierseksjonsloven og borettslagsloven slik at de faste beboerne kan sikre seg gode og tilsiktede boforhold. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke lånerammene til Husbanken for å kunne gi lån til ordinære utleieboliger på samme måte som til sosialboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at bankene kan utøve mer skjønn i vurderingen av om egenkapitalkravet er oppnådd ved søknad om lån. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre startlån til vanskeligstilte. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre regelverket for støtte til ombygging av bolig etter sykdom eller skade, slik at flest mulig har råd til å bli boende hjemme i boliger tilpasset rullestol eller andre hjelpemidler. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne forkjøpsretten i borettslag. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre krav om boligsalgsrapport. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en 14 dagers angrerett ved boligkjøp når det ikke foreligger boligsalgsrapport. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre megler og takstmenn mer ansvarlige ved konflikt mellom selger og kjøper. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle regelverket for utleie av del av egen bolig, og gi større grad av avtalefrihet når krav om rømningsveier og brannsikkerhet er oppfylt. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere nye tiltak for å stimulere til utbygging av flere utleieboliger av god kvalitet. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi Husbanken økte rammer for å gi lån til finansiering av utleieboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre ordningen med Husleietvistutvalget til en landsdekkende ordning. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil likebehandle de økonomiske virkemidlene for bygging av studenthybler og elevhybler (tilskudd og finansiering gjennom Husbanken). Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge et selvstendig signalbygg til det samiske nasjonalteateret, Beaivváš. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge flere nasjonalanlegg for idretter som mangler dette. Partiprogram BOLIGSAKER IDRETT KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til 100 prosent, og vurdere en tilsvarende momskompensasjonsordning for frivilligeide bygg som idrettsanlegg. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER IDRETT KULTUR LOKALFORVALTNING MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere møteplasser og stille lokaler til disposisjon for kulturvirksomhet og frivillige aktører på kulturfelt. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå de økonomiske modellene for offentlig finansiering av kulturinstitusjoner, med sikte på å trygge gode kunstopplevelser i hele landet. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samisk språk, ved å styrke språksentrene. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil at all bruk av overvåkningskameraer må meldes til kommunen. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke de samiske forskningsmiljøene. Partiprogram FORSKNING LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det blir gitt ut flere lærebøker på samiske språk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge kringkastingsselskaper med allmennkringkastingsoppgaver å tilby sendinger på samisk eller som er tekstet på samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil vie særlig oppmerksomhet til samisk formkultur, og sikre bevaring og utvikling av denne gjennom opplæring og forskning. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige sakspapirer til kommunale, fylkeskommunale og stortingsmøter skal også publiseres i søkbare formater i tillegg til leseformater. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere planleggings- og rapporteringskrav i det offentlige. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå statlige tilsyn og direktorater med sikte på å overføre mer myndighet og flere oppgaver til relevant folkevalgt nivå. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere skjemaveldet og forenkle søknadsprosesser. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde bosetting [på Svalbard] ved å tilrettelegge for barnefamilier og styrke bærekraftig næringsutvikling. Partiprogram BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp NVEs skredfarekartlegging i Longyearbyen med midler slik at det kan iverksettes nødvendige tiltak for trygge boforhold i Longyearbyen. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre barns bomiljø gjennom en aktiv sosial boligpolitikk. Partiprogram BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil flytte skatt fra inntekt til bolig, eksempelvis ved at folk med middels og lave inntekter skal få redusert sin inntektsskatt samtidig som bolig beskattes mer. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil motvirke spekulasjon ved å innføre en særskatt på sekundærbolig for å motvirke at skattesystemet belønner spekulasjon i eiendom. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommuner skal få skattlegge sekundærboliger særskilt. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en nasjonal boligplan som tar hensyn til boligbehovet i hele landet, og setter konkrete mål for antall nye boliger. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge om og øke bostøtten slik at også de som har minst kan få et trygt sted å bo. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge opp offentlige tomte- og utbyggingsselskap for å drive fram boligutbygging med en sosial profil, både i statlig og kommunal regi. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en selvfinansierende tilskuddsordning der Husbanken kan gå inn med en eierandel i boliger tilsvarende egenkapitalkravet, som medfinansiering til låntakere som har betalingsevne, men mangler egenkapital. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil regulere flere tomter til boligformål, særlig rundt de store byene, og gjennom reguleringen sørge for blandede bomiljø. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at statlige tomter tas i bruk til å bygge billige boliger i stedet for at de selges til markedspris. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Husbanken må gjenreises som en motor i sosial boligpolitikk og lånerammen må utvides blant annet ved å igjen åpne for at førstegangsetablerere kan få startlån. Ungdom skal også være en av Husbankens prioriterte målgrupper. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge flere ikke-kommersielle utleieboliger og prisregulerte selveierboliger. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det i løpet av perioden gis tilskudd til et betydelig antall ungdomsboliger (leie og leie-til-eie), også for de som ikke studerer. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme leie-til-eie-modeller for bolig. Alle kommuner bør tilby en form for leie til eie, og det må utarbeides egne tilskudd til dette fra Husbanken. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tilskuddsordningen for bygging av kommunale utleieboliger ved at det utarbeides en lov om ikke-kommersielle boliger som sikrer at alle tilskudd og husleie går til drift, vedlikehold, oppgradering og investering, og ikke kan tas ut i utbytte. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre strengere sanksjoner når det oppdages bruk av lokkepriser, slik at boligkjøpere ikke presses til å betale mer for en bolig enn det de skal. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede endringer i rentefradraget for bolig for å unngå spekulasjon og overprising. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å fremme miljøvennlig adferd, med en innretning som ivaretar fordelingshensyn og distriktshensyn. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LOKALFORVALTNING MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at nyankommende flyktninger med lite eller ingen formell utdanning får et helhetlig løp fra bosetting til arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grønne skatter og avgifter. Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som gir betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig fordelingsprofil og distriktsprofil. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER FORURENSNING LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forlenge og styrke jernbanen i nord og realisere jernbane til Tromsø og Kirkenes. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK JERNBANER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil planlegge kompakte og trivelige byer ved å føre en arealpolitikk som reduserer transportbehovet og stimulerer til fortetting, ivaretar matjord og grøntareal, sikrer universell utforming og fremmer levende sentrum i byer og tettsteder. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med bymiljøavtaler som finansierer kollektivtrafikk må utvides til flere byer. I bymiljøavtalene skal staten støtte 70 prosent av store kollektivinvesteringer og i tillegg drift av kollektivtransport, mot at kommuner og fylker følger opp med miljøvennlig arealplanlegging og effektive restriktive tiltak som reduserer biltrafikken. Partiprogram BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke finansieringen til kollektivtransporten. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det lettere å reise kollektivt i distriktene. Vi vil satse på godt og regelmessig buss-, ferje- og båttilbud i distriktene kombinert med bestillingsdrosjer der det ikke er hensiktsmessig med faste ruter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil syrke kunnskapen om naturen, utarbeide et økologisk grunnkart styrke miljøkompetansen og -kapasiteten i kommunene. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta vare på ressursgrunnlaget og kulturlandskapet for samiske næringer. Vi vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av samiske leveområder. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille strenge krav ved utbygging av vindkraft på land. For SV er hensynet til naturmangfold og samiske interesser aller viktigst når vi skal velge hvilke vindkraftprosjekter vi vil ha. Hensynet til andre næringer er også viktig, mens rene estetiske hensyn er mindre viktig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe forsøpling. Vi vil styrke innsamlingen av farlig avfall som skader mennesker og natur og øke kommuners mulighet til å sikre opprydning på offentlig og privat grunn gjennom kommunale avgifter og bøter. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre to læreplasser per 1000 innbyggere per forvaltningsnivå i offentlige virksomheter. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for styrket kjennskap til og kompetanse på ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk, for å gi bedre møter med helsepersonell, ansatte i skoleverket, utlendingsforvaltningen og andre instanser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå imot at kommuner slås sammen med tvang. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kommunene lov til å gjøre kommunale avgifter avhengige av inntekt. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det regionale folkevalgte nivået ved å flytte makt fra statlig nivå. SV vil ha sterkere fylker, som skal ta over ansvaret for sykehus og få flere oppgaver og større ansvar på områder som samferdsel, distrikts- og regionalpolitikk, næringspolitikk, miljøvern og arealforvaltning, landbruk og kultur. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at folket skal få si sin mening om fylkessammenslåinger gjennom folkeavstemminger, og vi vil respektere resultatet. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre mulighet for deltakende budsjettering i kommuner og bydeler. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kommuneøkonomien betydelig. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre fast avgift til kommunene for bruk av fjordene til oppdrett basert på antall kilo produsert fisk i hver kommune. Partiprogram AVGIFTER FANGST FINANSER FISKERIER HAVBRUK KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommunene skal bestemme skolestruktur selv. Private skoler som har fått statlig godkjenning kan bare etableres med offentlig støtte dersom kommunene gjør positive vedtak om etablering. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke bevilgningene til Sametinget og bevare konsultasjonsretten. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle elever i Norge får kjennskap til samisk språk og kultur. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn og unge i samiske områder har rett på opplæring i og på samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere samisktalende lærere og førskolelærere, samt sikre etterutdanning og faglig utvikling. Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør også gjelde samisktalende helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK STUDIEFINANSIERING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke voksenopplæringsprogrammer i samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til samiske medier. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre støtte til samiske festivaler og kulturarrangement, som Riddu-Riddu. Partiprogram KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke bevilgningene til samiske museer slik at skjevfordelingen i forhold til andre museer utjevnes. Partiprogram KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere samisk næringsutvikling innenfor virkemiddelapparatet. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette en sannhetskommisjon for å granske fornorskingen og uretten begått mot samene av den norske stat, og hvordan vi kan rette på det. Partiprogram LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre 6. februar som nasjonal høytidsdag. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle Samisk høgskole til et globalt urfolksuniversitet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet for språk og kultur for nasjonale minoriteter. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommunene overtar ansvaret for drift av gravlundene, for å sikre likeverdig behandling av alle livssyn. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tillate dobbelt statsborgerskap. Partiprogram GRUNNLOVEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage felles digitale løsninger for kommune og stat. Løsninger som utvikles i offentlig sektor, må kunne brukes som felles løsninger i hele forvaltningen. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre systematisk kartlegging og evaluering av barns levekår på mottak. Partiprogram BARN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha rett til barnehageplass til alle barn. Sikre at barn i asylmottak under skolealder får rett til barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre etterforskning og oppfølging når barn forsvinner fra asylmottak. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hensynet til barnets beste. Barnets beste skal gå foran innvandringsregulerende hensyn. Vi skal jobbe for at Barnekonvensjonen i praksis veier tyngre i vurderingen av barns beste. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å styrke språkopplæringen til asylsøkere i mottak. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha rask bosetting. Det må være en tidsfrist for bosetting av flyktninger som har fått opphold, og staten må sørge for at dette er tilstrekkelig finansiert. Det skal være obligatorisk for kommuner å bosette, og antall flyktninger skal være rettferdig fordelt mellom kommuner på bakgrunn av tidligere bosetting, innbyggertall og kommuneøkonomi. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for selvbosetting utenfor pressområder. En avtalt selvbosetting med en kommune kan sørge for at bosetting går raskere enn en fordeling fra staten. Det bør også være et mål at bosetting skjer i den kommunen hvor mottaket ligger eller i områder hvor det er mulig å få jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten skal bidra med midler til områdeløft for å bedre integrering og levekår i byer og tettsteder med særlige utfordringer. Hovedmålet for slike satsinger bør ikke være integrering alene, men også bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og bedre levekår. Gratis halvdagsplass i barnehage for 3-5-åringer bør være en del av slike satsinger. Partiprogram ARBEIDSLIV BARNEHAGER INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommunene forplikter seg til å støtte og ha et godt samarbeid med frivillig sektor innen integrering. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre mentorordninger og målrettede ordninger som gir innvandrere og asylsøkere hjelp til jobbsøking. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre flere praksisplasser og god oppfølging. Bedriftene skal ikke kunne ha flere praktikanter etter hverandre i samme stilling over lengre tid. Det bør også satses på arbeidstreningstiltak rettet spesifikt mot minoritetskvinner slik som «Jobbsjansen». Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kjempe for at minoritetskvinner og kvinner med innvandrerbakgrunn sikres selvstendige rettigheter og økonomisk frihet. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med å kalle inn minst en kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn til intervju utvides til å gjelde private mellomstore og store bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe sosial kontroll og æreskultur. Ordningen med minoritetsrådgivere ved videregående skoler skal trappes opp, og den flerkulturelle kompetansen styrkes. Innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse videreføres med kraft. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre like muligheter i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap fleksibel slik at det blir mulig å gjennomføre opplæringen i sammenheng med arbeid eller utdanning, og at tilskuddet til opplæringen økes. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil samarbeide med minoritetsmiljøene for å sikre større grad av tillit. SV vil gi god informasjon om barnevernet gjennom alle sentrale arenaer for nyankomne. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle spesialisert rehabilitering med lavere egenandeler. Det er ikke nok å reparere skaden eller redde livet, folk trenger hjelp til å fungere i hverdag og arbeidsliv etterpå. Kronikere og personer med livslange diagnoser må sikres god habilitering og rehabilitering. Kommunene kan ikke gi et fullgodt rehabiliteringstilbud alene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skaffe lokaler. SV vil forplikte kommunene til å sikre at kunstnere, kulturnæringen og frivilligheten har rimelige lokaler til rådighet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til Samisk filminstitutt, som også skal få mulighet til å gå inn med toppfinansiering i tv-serier og spillefilm. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre arbeidsbetingelsene for Det samiske nasjonalteatret Beaivvas blant annet ved å reise et nytt teaterbygg. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi frivilligheten forutsigbare rammer. SV har et mål om en helhetlig frivillighetspolitikk med én overordnet, forpliktende avtale mellom regjeringen, kommunesektoren og frivillig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barne- og ungdomsorganisasjoner skal ha tilgang på lokaler. Ofte må organisasjonene avlyse samlinger i mangel på sted å være. Kommunene skal være pliktig til å gi barne- og ungdomsorganisasjonene fri tilgang på skoler i helgene. Partiprogram KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil integrere. SV vil at frivillige idrettslag og -foreninger skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for klubbene og tiltak for å gjøre disse bedre kjent. Tilskuddsordninger bør prioritere tiltak som kan vise til økt deltakelse blant barn og unge fra lavinntektsfamilier. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang til utstyr for alle. SV vil at alle kommuner skal ha en ordning for gratis utlån av turutstyr, i kommunal eller frivillig regi. Partiprogram IDRETT KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kommunene råderett over egen arealpolitikk, slik at det blir anledning til å si nei til oppdrettsanlegg i egen kommune. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at nye statlige arbeidsplasser legges utenfor Oslo og at digitaliseringa blir brukt til å desentralisere offentlig virksomhet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi fylkeskommunen en avgjørende rolle i næringsutvikling, og styrkede rammebetingelser gjennom regionale utviklingsmidler. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav og innføre tiltak som bidrar til miljøvennlig by- og stedsutvikling i kommunene. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tverrfaglig samarbeid mellom politi, helse-, oppvekst- og kulturfunksjoner i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke utviklingen av attraktive byer og lokalsamfunn i nordområdene for å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft og styrke regionens konkurransekraft. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil utarbeide en samlet nasjonal strategi for oppbygging av strukturer og innsats i nordområdene. Formålet er å skape nasjonal vekst, utvikling og arbeidsplasser i nord. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil intensivere arbeidet med forenkling av utmarksforvaltningen ved å overføre mer makt og myndighet til kommuner og grunneiere. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at hytteeiere kan inkluderes i kommunenes utviklingsarbeid. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil omklassifisere enkelte veier fra fylkesveier til riksveier. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre et nasjonalt forsøk der en andel av det statlige trygdebudsjettet overføres til kommunene, slik at de får ansvar for å finansiere noe av trygden sammen med staten, og får beholde pengene de ville brukt på å utbetale trygd, dersom de lykkes i å hjelpe utsatte grupper inn i arbeidslivet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk og gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder. Partiprogram LOKALFORVALTNING RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre lokal forvaltning i Nordland og Troms, slik som i resten av Norge sør for disse fylkene. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Høyre Høyre vil at all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Videre skal det legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Partiprogram HUSDYR LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at offentlige myndigheter velger løsninger i markedet der disse er bedre og billigere enn det stat og kommune kan utvikle selv. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke de lokale fjellstyrene og deres oppgaver med naturoppsyn, skjøtsel og veiledning og utvide ordningen med grunneierstyrt forvaltning av vernede og foreslått vernede områder. Partiprogram LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke regionsentrene. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til balansert regional vekst gjennom å legge til rette for at byregionene i Norge kan håndtere befolkningsveksten på en offensiv og bærekraftig måte. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for arealplanlegging, infrastruktur og kollektivbygging ut fra naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner, for å samordne areal- og planpolitikken bedre enn dagens kommune- og fylkesgrenser tillater det. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil tilpasse strukturen i statlige etaters regionale inndeling til de nye regionene. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil avgrense de nye regionenes oppgaver til regional nærings- og samfunnsutvikling og unngå at de utvikler seg til overkommuner med et voksende og overlappende byråkrati. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle bo- og arbeidsmarkedsregioner over hele landet og stimulere nærings- og kompetanseklynger som en strategi for regional balanse. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil flytte oppgaver fra statlig til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stanse veksten i statlige arbeidsplasser og legge særlig vekt på at statlige kompetansearbeidsplasser blir desentralisert. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utvide bruken av personrettede virkemidler i distriktspolitikken, som for eksempel nedskrivning av studielån. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at alle kommuner lager en offensiv strategi for bosetting og integrering. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre ordningen med delt eierskap mellom staten og fylkene i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge må ha regionskontorer og regionale styrer i alle fylker. Innovasjon Norge må i større grad innrettes mot små og mellomstore bedrifter. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil når statlige virksomheter flytter sin hovedadministrasjon ut av Oslo skal de styres og drives der de er lagt. Arbeidet med å flytte funksjoner og avdelinger i offentlige etater ut i distriktene, må fortsette. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere antall ansatte i statsforvaltningen og utrede hvordan man kan bidra til omstilling, reduksjon i antall direktorater og legge grunnlaget for en vellykket utflytting av statlige arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at tilskudd til kommuner og fylkeskommuner i hovedsak gis som frie midler. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk folkestyre og forvaltning skal organiseres i tre nivåer: stat, fylke og kommune. Fylkene skal være felles grense for fylkeskommunene, fylkesmannsembetene og valgdistriktene for Stortinget. Statlig regional forvaltning skal organiseres slik at den har sammenfallende grenser med fylkene. I tilfeller hvor organiseringen bør skje i større enheter enn fylkestallet tilsier, skal etatsgrensene ikke dele fylker. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at eventuell sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner skal være frivillig og basert på lokale prosesser og folkeavstemminger. Sammenslåinger vedtatt i stortingsperioden 2013-2017 skal oppheves dersom kommuner og/eller fylker sjøl ønsker det. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre kommuner og fylkeskommuner en sterk økonomi som står i forhold til de oppgavene sektoren har. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha større inntektsutjamning mellom landets kommuner. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en stor oppgaveoverføring fra statlig regional forvaltning, direktoratene og fylkesmennene til kommunene og fylkeskommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stimulere til at de største byene oppretter bydelsråd/-styrer for å styrke lokaldemokratiet i de største enhetene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sammen med KS utvikle gode systemer for IKT, innovasjon, forskning og utvikling i kommunesektoren. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha sterk samkjøring av stat og kommunesektor i digitaliseringsarbeidet. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke velgernes mulighet til å påvirke personvalget ved valg til Stortinget, fylkestingene og kommunestyrene, men ikke gjeninnføre mulighet til å stryke kandidater. Partiprogram EU/EØS FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at mandatfordelingen mellom fylkene ved stortingsvalg baseres på antall norske statsborgere, heller enn antall innbyggere. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at kommunene skal få mer igjen for å avsette areal til havbruksnæringa. Dette bør skje gjennom innføring av en nasjonal arealavgift. Partiprogram FANGST FISKERIER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak som bidrar til at oppvarming av boliger skal skje på en bærekraftig måte. I byer og tettsteder må fjernvarmeanlegg prioriteres. Utenfor bykjernen i storbyene, er fyring med ved positivt. Senterpartiet vil støtte tiltak som gjør vedfyringen mest mulig effektiv og miljøvennlig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil oppmuntre til sparing av strøm i boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha helhetlig områdeforvaltning over fylkesgrenser og et bedre samarbeid mellom forvaltningsorganene og rovviltnemndene, også på tvers av regionene. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører hovedansvaret for å sikre full bredbåndsdekning, med sterk statlig finansiering for å nå målene. Partiprogram FINANSER FYLKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere endringene i arbeidsmiljøloven som er gjennomført i perioden 2013–2017. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Senter for distriktsutvikling også skal være et kunnskapssenter for utvikling av og modernisering av kommunesektoren, basert på trepartssamarbeidet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det blir innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år kombinert med en aktivitetsrett for mottakeren. Kommunene må få statstilskudd til å organisere denne aktiviteten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BOLIGSAKER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for et mer fleksibelt NAV-regelverk og bedre samhandling mellom NAV, kommuner og fylkeskommuner for å hindre at brukere faller mellom flere stoler. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en sosial boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie egen bolig, eller leie bolig til en overkommelig pris. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsette å styrke de boligpolitiske virkemidlene i Husbanken, slik at kommunene blir best mulig i stand til å gjennomføre en aktiv boligpolitikk tilpasset lokale behov. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre gunstige beskatningsregler for primærboligen. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forenkle plan- og bygningsloven slik at planprosessene går raskere og færre byggetiltak blir søknadspliktige. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke midlene til tilpasningstilskudd gjennom Husbanken slik at blant annet eldre og funksjonshemmede kan tilrettelegge egne boliger. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bedre førstegangsetablereres situasjon på boligmarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke de av Husbankens virkemidler som bidrar til at flere vanskeligstilte kan eie egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre kommunenes økonomiske rammer til å gi oppfølgingstjenester til personer som har vanskeligheter med å ha en stabil bosituasjon. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bostøtteordningen for barnefamilier, blant annet ved å vurdere inntektsgrensene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke trekkordninger fra trygd og stønader til husleie/bokostnader mer aktivt for å sikre at flere vanskeligstilte kan få en stabil bosituasjon i leid eller eid bolig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil samordne statlige innsigelser på et tidligst mulig tidspunkt etter klare frister og begrense innsigelser til tunge regionale og nasjonale interesser. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for full elektronisk saksbehandling i alle kommuner for byggesaker. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilpasse Husbankens ordninger slik at det gis støtte og lån til utbedring og tilpassing av eksisterende bygninger til boligformål. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke støtten til ombygging av egen bolig med tanke på universell utforming. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha sterkere geografisk differensiering av byggeforbudet i 100-metersbeltet. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke kommunenes mulighet til å tilby koordinerte kommunale tjenester til personer med sammensatte og langvarige behov for velferdstjenester. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet med universell utforming av eksisterende skolebygg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre eldre og andre med nedsatt funksjonsevne transport- og følgeordninger for å kunne delta på kulturtilbud i nærmiljøet sitt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det skal jobbes for statlige finansieringsordninger som setter kommunene i stand til å ha et tilbud på bolig til alle som har nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke legevaktstjenesten og stoppe sentralisering av tilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre frivilligsentralene i kommunene. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre utvikling og finansiering av et godt kommunalt rehabiliterings- og habiliteringstilbud for alle pasientgrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil integrere kommune- og spesialisthelsetjenesten i et felles IKT-system gjennom arbeidet med «Én pasient – én journal». Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke støtten hjemmeboende eldre kan få til tilrettelegging av egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav om bedre samhandling mellom sykehus og kommune/sykehjem. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke det desentraliserte tilbudet innen barne- og ungdomspsykiatri. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utnytte ny teknologi som bidrar til at pasienter i distriktene slipper unødvendig reisetid. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde en desentralisert sykehusstruktur i Norge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at lokalsykehus som et minimum skal ha døgnberedskap innen kirurgi, indremedisin, anestesi, røntgen og laboratorietjenester, i tillegg til fødetilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en nettverksmodell for utvikling av lokalsykehusene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommuner som er alene om å gi videregående tilbud som dekker et nasjonalt behov for opplæring bør få ekstra midler over statsbudsjettet. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav om minst tre lærlingplasser per 1000 innbygger i kommunen, og minst tre per 5000 innbygger i fylkeskommunen. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommunene i samarbeid med bedrift og opplæringskontor skal ha hovedansvaret for oppfølging av yrkesfagelever gjennom hele det fireårige løpet (både læretid og skoletid). Lærlingene skal ha tilgang til skolenes oppfølgingstjeneste som sosiallærer, skolehelsetjeneste og rådgivningstjeneste. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilpasse fagbrevene bedre til arbeidslivets behov. Det innebærer eventuelt endring og avvikling av enkelte fagbrev slik at de bedre reflekterer de yrker og kompetanser som etterspørres. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge 3000 nye studentboliger årlig til målet om 20% dekningsgrad er nådd. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke desentraliserte høgskoletilbud og fjernundervisning, samt ivareta mulighetene for voksnes læring innenfor øvrige, offentlige skoletilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Fylkesmannens tilsyn med det kommunale og statlige barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FYLKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at asylsøkere som kommer fra trygge tredjeland skal få sine asylsøknader behandlet der. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at saksbehandlingstiden må reduseres slik at ventetiden i mottak blir så kort som mulig. Etter at oppholdstillatelse er gitt, skal bosettingsintervjuet skje umiddelbart og bosetting skje så raskt som mulig. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil returnere dem som har fått endelig avslag på sin asylsøknad i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil kommunene må få 100% statlig kostnadsdekning både ved bosetting av flyktninger og for vertskommuner for mottak. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre god forebygging og behandling av psykiske problemer og lidelser hos enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere innsatsen mot at enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak og forsterke arbeidet for å finne og hjelpe dem som har blitt borte. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil heve kvaliteten på norsk- og samfunnsundervisningen for flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke frivillige organisasjoner som har gode prosjekter og aktiviteter rettet mot enslige mindreårige. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte arbeidet i SOS-barnebyer med å bygge ut et tilbud i Norge til enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at asylmottak, spesielt for enslige, mindreårige asylsøkere, ikke skal bli plassert i de store byene. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ordningen med returstøtte til asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjøre introduksjonsprogrammet for asylsøkere til et treårig løp, hvor det siste året skal vekselsvis være på skole og i bedrift, og gjøre det obligatorisk for familiegjenforente. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke norskundervisningen for asylsøkere fra 175 til 250 timer. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle asylsøkere rett til språkopplæring ved ankomst til Norge. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke språkopplæringstilbudet for arbeidsinnvandrere. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere enklere overgangsordninger for innvandrere med høyere utdanning, slik at de raskt kan komme inn i yrker de er utdannet for. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for asylsøkeres deltakelse i lokalsamfunn, blant annet gjennom frivillige organisasjoner og arbeid. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke statlig støtte til integreringstiltak i regi av frivilligheten. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at vitner i alvorlige straffesaker, som menneskehandel/trafficking skal kunne gis permanent opphold i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for egnede øvingslokaler og -utstyr for musikkutøvere på alle nivåer gjennom å øke musikkutstyrsordningen og gjøre ordningen sjangernøytral. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KULTURVERN KUNST LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke rammevilkårene for næringsutøvelse i samiske bosettingsområder. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at reindrifta og andre etablerte næringer skal leve godt side om side. Partiprogram LANDBRUK LOKALFORVALTNING REINDRIFT SAMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre tradisjonelle rettigheter til fiske for befolkningen i de sjøsamiske områdene. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bevare og videreutvikle landbruket i de samiske kjerneområdene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil aktivt støtte opp om det samiske sivilsamfunnet og de nasjonale minoritetenes organisasjoner. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet for de samiske språkene og de andre nasjonale minoritetsspråkene i Norge, særlig ved å styrke Sametinget og det kommunale ansvaret for dette. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke kulturminne- og museumsarbeidet for samisk kultur og nasjonale minoriteter, og sikre utbyggingen av det sørsamiske kultursenteret på Snåsa, Saemien Sijte. Partiprogram KULTUR KULTURVERN LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det utdannes flere helse- og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse og sikre tilgangen på samiske tolker ved helseinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for skatte- og avgiftslettelser for private eiere av fredede og bevaringsregulerte eiendommer. Slike eiendommer skal være fritatt fra eiendomsskatt. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil samle ansvaret for kulturarvspolitikken i Kulturdepartementet og styrke fylkeskommunenes rolle i kulturminnevernet. Partiprogram FYLKER KOMMUNER KULTUR KULTURVERN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå inn for at en andel av avkastningen fra Opplysningsvesenets fond bidrar til å ta vare på kirkens bygninger og kulturminner. Dette må ikke gå på bekostning av fondets støtte til menighetsarbeid. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KULTURVERN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at NRKs allmennkringkastingsoppdrag sikres gjennom sterke distriktsredaksjoner med tilstedeværelse i alle fylker. Partiprogram FYLKER KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke lokaldemokratiet, sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner og sørge for åpne og inkluderende demokratiske prosesser. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at storsamfunnet stiller bedre opp for lokalsamfunn som opplever ekstremvær og ras gjennom økt støtte til opprydding og forebygging av nye hendelser. Partiprogram LOKALFORVALTNING SAMFUNNSSIKKERHET STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke samarbeid og koordinering mellom staten og kommunene rundt klimatilpasning. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bekjempe maktkonsentrasjon ved å styrke lokaldemokratiet, sivilsamfunnet og jobbe for jevnere fordeling av ressurser og kapital. Det er også avgjørende å styrke innflytelsen til de gruppene som er svakt representert i demokratiet. Partiprogram LIKESTILLING LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at det skal være mulig og interessant å delta i politiske prosesser og debatter også for de som ikke har lang fartstid i partipolitikk og offentlig forvaltning. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING STORTINGET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at folkevalgte organer reflekterer mangfoldet i befolkningen best mulig. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre folk med nedsatt funksjonsevne mulighet til å delta i samfunnsliv og demokratiske arenaer. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke satsingen på klarspråk i det offentlige. Partiprogram LOKALFORVALTNING SPRÅK STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at regionnivået blir et sterkt folkevalgt nivå, med større ansvar for arealforvaltning, transport og næringsutvikling. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre krav om klimabudsjett og -regnskap i alle kommuner, fylkeskommuner og statlige departementer. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke de regionale utviklingsmidlene og øremerke økningen til grønne innovasjonsprosjekter. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at hensynet til naturverdier skal veie tyngre i offentlige beslutningsprosesser. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha tillit til fagfolk og begrense detaljstyringen i offentlig sektor. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at offentlige kantiner minst én dag i uka skal servere kun vegetarmat, og alltid skal ha et fristende vegetartilbud. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om resirkulerbarhet og fullstendige livsløpsanalyser i offentlige innkjøp. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav til 50% økologisk eller lokalprodusert mat i offentlige matinnkjøp. Partiprogram LANDBRUK LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samordne bolig-, areal- og transportpolitikken bedre ved å gi det regionale nivået og staten større myndighet til å legge føringer i arealpolitikken. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre måltallet for nedbygging av matjord juridisk bindende og inkludere dette i fylkesvise og kommunale arealregnskap. Partiprogram JORDBRUK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at alle norske kommuner og fylkeskommuner har tilstrekkelig kompetanse på klima og miljø, blant annet gjennom klima- og miljørådgivere i kommunene. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre målet om nullvekst i personbiltransporten for alle byområder. Nullvekstmålet bør som et minimum legges til grunn i alle byer der det er aktuelt med bypakker. Partiprogram LOKALFORVALTNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil finansiere minst 80% av store kollektivinvesteringer i storbyene. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil premiere storbyer som reduserer biltrafikken med økte drifts- og investeringsmidler til kollektivtransport. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi bymiljøavtaler til flere byer som satser grønt, inkludert Bodø knyttet til Ny By-prosjektet. Partiprogram LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en storstilt utbygging av infrastruktur for gående og syklende med øremerkede midler til fylkeskommunene og kommunene, prioritert før utbygging av bilveier. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil la barnehagen være en integrert og aktiv del av lokalsamfunnet gjennom å styrke samarbeidet med andre offentlige institusjoner og frivillige og ideelle aktører. Partiprogram BARNEHAGER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at skole, bedrifter og nærmiljø tilbyr opplæring som ivaretar lokale ressurser og tradisjoner og det lokale næringslivets etterspørsel. Partiprogram LOKALFORVALTNING UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre lokalmiljøer der det er trygt å gå og sykle til barnehage, skole og grøntområder. Partiprogram BARN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre regionalt samarbeid om pasientfordeling, bemanning og fagutvikling i spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lage og gjennomføre en handlingsplan for bærekraftig turisme i Norge i samarbeid med natur- og friluftsorganisasjoner, reiselivsnæringen, kommuner, lokale matprodusenter og lokale kulturinstitusjoner, lag og foreninger. Partiprogram LOKALFORVALTNING REISELIVSNÆRING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Fylkesmannens adgang til å overprøve folkevalgtes skjønn reduseres ved at muligheten til å overprøve kommunale vedtak begrenses til legalitetskontroll og klagebehandling. Regjeringserklæring BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la den enkelte kommune beholde mer av sine egne skatteinntekter. Blant annet skal kommunene få beholde en del av selskapsskatten der hvor verdiene er skapt. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for desentraliserte oppgaver og overføring av ansvar fra stat til kommune/fylkes-kommune. Partiprogram LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere aktive lokaldemokratiske organ hvor barn og unge får rett og mulighet til reell innflytelse på saker som behandles. Partiprogram BARN LOKALFORVALTNING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil utvikle prosesser der innbyggerne kan ta del i budsjettbehandlingen. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for reduksjon av parkeringsarealet i byene – en stor del av det bør omgjøres til grøntområder og byggetomter. Partiprogram LOKALFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil oppjustere politisk og økonomisk støtte til bedriftsetableringer basert på lokale ressurser. Spesielt bedrifter som baserer seg på råvarer fra jord, skog og fiske må styrkes i konkurransen med sentraliserte foredlingsanlegg. Partiprogram LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke kompetansen om seriøst arbeidsliv hos offentlige innkjøpere i stat og kommune. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke produktiviteten gjennom strukturreformer som styrker næringslivets vekstmuligheter og tiltak for å effektivisere offentlig sektor. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for å la private tilbydere konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester der det er fornuftig. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for urbant landbruk. Regjeringserklæring LANDBRUK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå statlige virksomheter og direktorater med sikte på å overføre mer myndighet og flere oppgaver til relevant folkevalgt nivå. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre regionreformen. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp valglovutvalgets innstilling, herunder vurdere å endre valgkretsene ved stortingsvalg slik at de samsvarer med de nye regionene. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING VALG
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke samarbeidet mellom staten og kommunene om digitalisering, klart språk og andre tiltak som fremmer brukerorientering, innovasjon og effektivitet. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge stor vekt på lokaldemokratiet i plan- og utbyggingssaker samtidig som viktige nasjonale hensyn skal ivaretas. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommuner og fylkeskommuner større myndighet og lokalt handlingsrom i arealpolitikken. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommuner og fylkeskommuner utvidet forvaltningsansvar i verneområder. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å forenkle utmarksforvaltningen gjennom samordning og digitalisering. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil revidere statlige planretningslinjer for strandsonen med sikte på mer differensiert forvaltning i spredt bebygde strøk, slik at det blir større lokal handlefrihet samtidig som man ivaretar rekreasjonsmuligheter og vernet av kulturlandskap. Regjeringserklæring KULTURVERN LOKALFORVALTNING NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle prosessene og regelverket for gjennomføring av fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre bedre sammenheng mellom planlegging og byggesaksbehandling, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for effektive planprosesser hvor det vises respekt for det lokale selvstyret. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med byvekstavtaler hvor stat, fylke og kommuner samarbeider om areal- og transport i byområdene. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med områdesatsing i de store byene for å løfte bydeler med sosiale utfordringer. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke og bedre samspillet med de lokale fellingslagene for å sikre en god lokal forankring av jakten. Regjeringserklæring LANDBRUK LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kulturminnevernet i fylkeskommuner og kommuner gjennom utvidet ansvar, kompetanse og insentiver, men samtidig ivareta det nasjonale ansvaret. Regjeringserklæring KULTURVERN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp Nasjonal Transportplan 2018-2029 slik at balansen mellom vei og kollektivtrafikk opprettholdes i tråd med planen i 4-årsperioden, og ha spesielt fokus på kostnadskontroll og økt samfunnsnytte i prosjektene. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for mer bruk av statlig plan, redusere planleggingstiden og samordne offentlige innsigelser bedre. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at arealplanlegging samordnes bedre med utbygging av infrastruktur. Regjeringserklæring LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
23. nov 2020 Vindkraft på land Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om lokal medvirkning og åpenhet i vindkraftsaker Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om lokaldemokrati, ikke kommersiell forkjørsrett Til behandling
14. okt 2020 Representantforslag om å frata fylkesmannen og Statens vegvesen innsigelsesrett i plan- og arealsaker Til behandling
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
29. sep 2020 En innovativ offentlig sektor Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
14. jun 2020 Endringer i sameloven (endringer som følge av kommune- og regionreformen) Behandlet
10. jun 2020 Kommuneproposisjonen 2021 Behandlet
25. mai 2020 Endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov) Behandlet
25. mai 2020 Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om å respektere lokaldemokratiet og utrede fortsatt sykehusdrift på Ullevål i tråd med Oslo bystyres vilje Behandlet
5. apr 2020 Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
2. des 2019 Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. nov 2019 Representantforslag om tiltak for renere luft i byer og tettsteder Behandlet
17. jun 2019 Kommuneproposisjonen 2020 Behandlet
12. jun 2019 Representantforslag om bærekraftig moderne bevegelsesfrihet gjennom redusert biltrafikk Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å stoppe insektdøden Behandlet
14. jan 2019 Representantforslag om endring av inndelingslova § 17 Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Oppgaver til nye regioner Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
3. des 2018 Representantforslag om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger Behandlet
12. jun 2018 Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen Behandlet
12. jun 2018 Kommuneproposisjonen 2019 Behandlet
6. jun 2018 Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn) Behandlet
6. jun 2018 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
13. jun 2017 Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen Behandlet
11. jun 2017 Kommuneproposisjonen 2018 Behandlet
7. jun 2017 Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå Behandlet
7. jun 2017 Endringer i kommunestrukturen Behandlet
28. mai 2017 Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.) Behandlet
28. mai 2017 Berekraftige byar og sterke distrikt Behandlet
22. mar 2017 Representantforslag om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen Behandlet
22. feb 2017 Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
1. des 2016 Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen) Behandlet
28. nov 2016 Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Behandlet
15. jun 2016 Særskilt melding fra Sivilombudsmannen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger ikke Sivilombudsmannens uttalelser Behandlet
14. jun 2016 Kommuneproposisjonen 2017 Behandlet
7. jun 2016 Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver Behandlet
6. jun 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester Behandlet
6. jun 2016 Representantforslag om endring i valgloven. Beslutningen om valg skal holdes over én eller to dager skal kunne treffes av bystyre/kommunestyre som alminnelig flertallsvedtak Behandlet
6. jun 2016 Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om tillegg i Grunnloven § 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag frå om endringer i §§ 49 og 75 i Grunnlova (grunnlovsfesting av kommunalt sjølvstyre) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 49 (lokalt selvstyre/lokaldemokrati) Behandlet
28. mar 2016 Endringar i kommuneloven (avvikling av samkommunemodellen) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
15. jun 2015 Kommuneproposisjonen 2016 Behandlet
8. jun 2015 Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om endring av offentleglova (unnta fra innsynsretten byrådsnotater og drøftingsdokumenter til byrådskonferanser og forberedende byråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styreform) Behandlet
20. mai 2015 Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling) Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
24. nov 2014 Endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.) Behandlet
17. jun 2014 Representantforslag om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen Behandlet
17. jun 2014 Kommuneproposisjonen 2015 Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om å styrke norsk språk i offentlig tjenesteutøvelse Behandlet
19. jun 2013 Kommuneproposisjonen 2014 Behandlet
12. jun 2013 Endringar i inndelingslova Behandlet
11. jun 2013 Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken Behandlet
6. jun 2013 Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om omlegging av finansieringen av kommunesektoren og behovsstyrt statlig finansiering av grunnleggende velferdstjenester Behandlet
29. mai 2013 Endringer i forvaltningsloven Behandlet
27. mai 2013 Representantforslag om nye ideer og bedre løsninger for anskaffelser i offentlig sektor Behandlet
26. mai 2013 Endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene) Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om innvandringspolitiske siktelinjer og endringer i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Til behandling
13. mai 2013 Representantforslag om å leggje til rette for å prøve ut ulike modellar for grunneigarstyrt forvalting av verneområde eller område som vert vurdert verna Bortfalt
29. apr 2013 Endringer i valgloven og kommuneloven Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om at offentlige etater kan utveksle informasjon seg i mellom for å avdekke kriminalitet Behandlet
6. feb 2013 Representantforslag om endring i offentleglova for å styrke offentlighetsprinsippet i forvaltningen Behandlet
17. des 2012 Representantforslag om å begrense fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealsaker Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om en ny bolig- og byutviklingspolitikk for bærekraft og livskvalitet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Endringar i kommunelova m.m. Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
19. nov 2012 Representantforslag om tiltak for økt boligbygging Behandlet
12. jun 2012 Kommuneproposisjonen 2013 Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om effektivitetsgevinster i offentlig sektor Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om lokaldemokratiet Behandlet
30. mai 2012 Forholdet stat - kommune Behandlet
2. mai 2012 Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.) Behandlet
2. mai 2012 Representantforslag om etablering av et uavhengig tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune Behandlet
19. mar 2012 Representantforslag om motorferdsel i utmark Behandlet
6. feb 2012 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
19. des 2011 Representantforslag om at Norge trer ut av ILO-konvensjon nr. 169, nedlegger Sametinget, opphever finnmarksloven og avvikler forvaltningsområdet for samiske språk Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2011 Representantforslag om en helhetlig anbudsstrategi som skal styrke forbrukerinteressene ved å innføre en uavhengig konkurransenemnd Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om å avvikle fylkeskommunen som selvstendig forvaltningsnivå Behandlet
15. jun 2011 Kommuneproposisjonen Behandlet
28. mar 2011 Oversendelsesforslag vedrørende endring i Fylkesmannens oppgaver der disse innskrenkes til kun å omfatte legalitetskontroll Behandlet
28. mar 2011 Oversendelsesforslag vedrørende styrking av det lokale selvstyret i arealsaker Behandlet
28. mar 2011 Oversendelsesforslag vedrørende overføring av forvaltningsmyndigheten over områder som er vernet med hjemmel i naturmangfoldloven til de berørte kommuner Behandlet
28. mar 2011 Oversendelsesforslag vedrørende strategi som gjør det lettere å drive næringsutvikling og skape arbeidsplasser i kommuner med høy andel vern Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om en styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen. Endringer i plan- og bygningsloven Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om en styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen. Endringer i plan- og bygningsloven Behandlet
10. mar 2011 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
21. feb 2011 Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister) Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om konsekvenser av Høyesteretts dom i favør av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Behandlet
15. jun 2010 Kommuneproposisjonen 2011 Behandlet
13. jun 2010 Trygdeoppgjeret 2010 Behandlet
9. jun 2010 Endringer i burettslagslova mv. Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om et bedre kollektivtilbud i byområdene med hyppigere avganger og lavere takster Behandlet
9. jun 2010 Endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om innføring av setebeltepåbud i buss og sikker og forsvarlig skolebusstransport Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om økt bruk av bindende folkeavstemninger i Norge Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare Behandlet
7. jun 2010 Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv Behandlet
7. jun 2010 Lov om kommunal beredskapsplikt Behandlet
7. jun 2010 Endringer i domstolloven Behandlet
7. jun 2010 Representantforslag om begrensninger i utenlandske kriminelles sosiale rettigheter i Norge Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å styrke lokal forvaltning av arealer i strandsonen Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å vurdere Riksantikvarens mandat, fullmakter og rolle Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å oppheve forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om en styrking av miljø- og klimaarbeidet i kommunene Behandlet
30. mai 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag vedrørende ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om motorferdsel i utmark og endringer i loven som bidrar til å styrke det lokale selvstyre Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om inngrepsfrie naturområder Behandlet
9. mai 2010 Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om en ny velferdsreform Behandlet
26. apr 2010 Samhandlingsreformen Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om humanitære og helserelaterte tiltak for papirløse migranter Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om helsetilbud til illegale innvandrere Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om endring av folketrygdloven Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om forbedring av ordningene for privat pensjonssparing og boligsparing for ungdom Behandlet
10. mar 2010 Sametingets virksomhet 2008 Behandlet
10. mar 2010 Representantforslag om å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om utvidelse av momsrefusjonsordningen Behandlet
3. mar 2010 Brannsikkerhet Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om tiltak for energieffektivisering av bygninger Behandlet
15. feb 2010 Opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (Schengen) Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om lov som integrerer de kommunale oppgaver som tillegges Nav. Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om å åpne for internering av utlendinger. Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om inntektene fra vederlag for tildeling av økt produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen. Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Representantforslag om omorganisering og fristilling av Innovasjon Norge Behandlet
10. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Endringer i utlendingsloven Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Riksrevisjonens undersøking om ansvaret for freda og verneverdige bygningar Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringer i utlendingslovgivningen Behandlet
2. des 2009 Tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere Behandlet
26. nov 2009 Endringer i lov om helsetjenesten i kommunene (retting av inkurie) Behandlet
26. nov 2009 Auka låneramme i Husbanken Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet