Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Underkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke likestillings- og diskrimineringsombudet. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det iverksettes et program i skolen for å oppnå mindre kjønnsdelte utdanningsutvalg, blant annet gjennom bedre yrkesrådgivning. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil motvirke kjønnsdelt arbeidsmarked ved kvotering og andre tiltak til utdanning, tilsetting og ledelse. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bevisst bygge miljøer rundt det underrepresenterte kjønn ved høyere utdanningsinstitusjoner og videregående skoler som er tradisjonelt kjønnsdelt. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi innvandrerkvinner tilbud om kvalifiseringsprogram der arbeidsrettet norskopplæring kombineres med ordinær arbeidspraksis. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å styrke forskning rettet mot likestilling i samfunnet generelt. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilbud om språkopplæring også til innvandrere - særlig kvinner - som har bodd i Norge lenge. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at flere kvinner etablerer og videreutvikler bedrifter gjennom oppfølging av handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte frivillige organisasjoner som særlig satser på inkludering av minoritetskvinner i integreringsøyemed. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at det skal bli flere kvinnelige sokneprester, proster og biskoper. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge bidrar til at FN, NATO og EU øker kvinneandelen i sine bidrag. Partiprogram EU/EØS FN LIKESTILLING NATO
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at likestillingsarbeidet i FN styrkes. Partiprogram FN LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter i land hvor kvinner systematisk blir diskriminert. Partiprogram LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre fokusere særskilt på å få flere innvandrerkvinner ut i jobb og i aktiv deltakelse i samfunnet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING
2009-2013 Høyre For å bekjempe diskriminering vil Høyre fremme en universell antidiskrimineringslov. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE LIKESTILLING SAMER
2009-2013 Høyre For å bekjempe diskriminering vil Høyre arbeide for likestilling mellom kvinner og menn. Partiprogram LIKESTILLING
2009-2013 Høyre For å bekjempe diskriminering vil Høyre sikre en forpliktende handlingsplan mot diskriminering på alle områder i samfunnet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE LIKESTILLING SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi alle fedre rett til foreldrepermisjon uavhengig av mors yrkestilknytning. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi fedre rett til lønn ved 14 dagers permisjon i forbindelse med fødsel. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre bedre studiefinansieringsordninger for studenter i foreldrepermisjon og gi rett til pappapermisjon for studenter, samt sikre gode ordninger i overgang mellom studium og arbeid. Partiprogram LIKESTILLING STUDIEFINANSIERING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil kreve en tidsplan fra partene i arbeidslivet for å rette opp diskrimineringen mellom kvinner og menn både med hensyn til lønn og arbeidsvilkår og innføre en likelønnspott som virkemiddel. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil likestille arbeidsbetingelsene for skift og turnusarbeid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlig sektor skal rekruttere flere kvinner til ledende stillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre en handlingsplan for kvinners innovasjon og entreprenørskap. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i styrene i kommunale og fylkeskommunale selskaper skal være minst 40 prosent av begge kjønn. Partiprogram LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kvinner stimuleres til å være aktive utøvere innen primærnæringene. Partiprogram LANDBRUK LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil motvirke kjønnsdiskriminering i helse- og trygdesystemet gjennom mer forskning og kunnskapsformidling om kvinnesykdommer og sykdommer som gir andre symptomer hos kvinner enn hos menn. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING SYKDOMMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en gjennomgang av yrkesskadeordningene og rette opp skjevhetene som spesielt rammer kvinner. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi far rett til lønnet foreldrepermisjon basert på egen opptjening, uavhengig av mors yrkesaktivitet. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at flere fedre tar mer av omsorgsarbeidet i hjemmet. Partiprogram LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med pappapermisjon for studenter. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et forbud mot å spørre om graviditet og familieplanlegging under jobbintervju. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med deling av pensjonsopptjening ved skilsmisse ved ekteskap over 10 år. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for lik egenandel for sterilisering av kvinner og menn. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å styrke vernet mot etnisk diskriminering. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en større rekruttering av kvinner i forskning og blant vitenskapelig personale. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER LIKESTILLING UNIVERSITETER
2009-2013 Venstre Venstre vil erstatte dagens foreldrepermisjon med en fleksibel tidskontoløsning hvor foreldrene disponerer totalt 15 måneder permisjon fram til barnet fyller 12 år. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Venstre Venstre vil at permisjonsandelen forbeholdt henholdsvis mor og far skal være minst 5 måneder hver, av totalt 15 måneder. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi far selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil gjøre offentlige ytelser til foreldre med separat bosted uavhengig av hvor barnet er folkeregistrert. Ytelsene bør deles etter samvær, slik at den som ikke har barnet folkeregistrert hos seg ikke blir økonomisk lidende. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Venstre Venstre vil at det også skal tas hensyn til seksuell orientering ved avgjørelsen av om legemsfornærmelse eller legemsbeskadigelse er utført under særdeles skjerpende omstendigheter. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil følgje opp forslaget frå likelønnskommisjonen om øyremerkte lønnsmidlar i stat - og kommuneoppgjeret, for å utjamne lønnsgapet mellom utøvarar innan helse-, omsorgs- og utdanningsyrke og profesjonsgrupper med tilsvarande utdanningsløp. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil tildele fedre selvstendige rettigheter til foreldrepermisjon basert på egen yrkesaktivitet og egen lønn. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre stimuleringstiltak for å få flere menn i barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER LIKESTILLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil følge opp forslaget fra likelønnskommisjonen om øremerkede lønnsmidler i stat - og kommuneoppgjøret, for å utjevne lønnsgapet mellom utøvere innen helse-, omsorgs- og utdanningsyrke og profesjonsgrupper med tilsvarende utdanningsløp. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke håndhevingen av likestillingslovens plikt til å arbeide for likestilling mellom kjønnene, herunder likelønn. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil likestille turnus i helse- og omsorgssektoren med tilsvarende skiftarbeid i industrien. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at en i skolen oppmuntrer begge kjønn til å velge utradisjonelle yrker. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kjønnsperspektiv og antidiskriminering skal være en viktig del av undervisningen i skolen. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak som gir hjemmearbeidende kvinner bedre mulighet til å lære seg norsk språk, - samfunnsliv og verdisett. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre og fornye handlingsplanen for kvinnelige etablerere med nye tiltak. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at en større andel av alle midler til næringsutvikling går til kvinner. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere møteplasser for kvinnelige etablerere. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bidra til informasjons- og inspirasjonsutveksling mellom virkemiddelaktørene, fylkeskommunene og kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LIKESTILLING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at distriktspolitikk, sysselsetjingspolitikk og likestillingspolitikk ikkje skal kunne utfordrast av internasjonale handelsreglar. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker også å opprette egne bofellesskap forbeholdt kvinner i forbindelse med behandling og rehabilitering. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for økt likestilling i kulturlivet. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener at kjønnskvotering kan være et virkemiddel for økt likestilling i kulturlivet. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme forslag om kjønnskvotering på partienes valglister. Partiprogram LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at offentlige budsjetter skal kjønnstestes for å sikre at de likestillingspolitiske målene nås. Partiprogram LIKESTILLING STATSBUDSJETTET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at spørsmål som angår kvinners hverdag får en større plass i politikken. Partiprogram LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV krever at arbeid av lik verdi lønnes likt. SV vil derfor foreslå utvidede rammer for lønnsoppgjøret i offentlig sektor, en likelønnspott, for å nå dette målet. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for jevnere rekruttering for å utviske skillet mellom manns– og kvinnedominerte yrker. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det ansettes flere kvinnelige ledere. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å erstatte dagens «offentlig tjenestemann» med «offentlig tjenesteyter». Partiprogram LIKESTILLING STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide dagens foreldrepermisjon til 52 uker med full lønnskompensasjon. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at far opptjener selvstendige permisjonsrettigheter, og at all forskjellsbehandling av foreldre må fjernes. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at far skal ha lovfestet rett til lønn i forbindelse med fødsel. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå egne bevilgninger som er øremerket forskning på typiske kvinnesykdommer. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å redusere dette presset, blant annet ved å begrense reklamen i det offentlige rom og foreslå merking av retusjerte bilder. Partiprogram LIKESTILLING MASSEMEDIER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå et generelt forbud mot markedsføring av kosmetisk kirurgi og slankemidler. Aldersgrensen for kosmetiske operasjoner bør heves til 20 år. Partiprogram LIKESTILLING MASSEMEDIER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en offensiv satsing mot seksuell trakassering, med økte bevilgninger til forskning, kartlegging og konkrete prosjekter, samt økt støtte til organisasjoner som jobber mot seksuell trakassering. Partiprogram FORSKNING KULTUR LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Som et ledd i denne satsingen vil SV foreslå at det etableres et kompetansesenter for seksuell trakassering. Partiprogram LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe pornolovgivningen. Partiprogram LIKESTILLING STRAFFERETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at kvinner med minoritetsbakgrunn blir fullt ut likestilt i samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at minoritetskvinner blir hørt i saker som angår dem. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for bedre arbeidsmarkedstiltak rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn, og vil styrke tiltak som gir minoritetskvinner lavterskeltilbud utenfor hjemmet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå en forpliktende likelønnsplan for å nå målet om likelønn. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil likestille sammenlignbar turnus og skift, gjennom å endre loven. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at loven [om allmenngjøring av tariffavtaler] endres slik at det blir enklere å få allmenngjort avtaler. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at muligheten til å ta høyere utdanning skal være lik for alle, uavhengig av sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, bosted, seksuell legning eller funksjonsevne. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at rekrutteringen til høyere utdanning blir mindre avhengig av kjønn, klasse og etnisitet. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at det skal finnes et godt høyere utdanningstilbud over hele landet. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå tiltak for å øke andelen kvinnelige forskere. Først og fremst ved stimulerende tiltak for stipendiater og bedre kriterier for tilsetting i post-doc-stillinger, men om nødvendig også gjennom øremerking av forskerstillinger. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at lovgivningen innenfor EU-området (som Norge er bundet av) endres slik at blir mulig å øremerke faste stillinger for kvinner. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre ektefelledelt beskatning, slik at hjemmearbeidende ektefelles innsats skatte- og trygdemessig likestilles med utearbeidende ektefelles innsats. Partiprogram LIKESTILLING SKATTER TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP ønsker å likestille foreldre når det gjelder omsorgen for barn, og ønsker å endre barneloven, med den hensikt å innføre automatisk delt omsorg. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne kvoteringsregelen. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha fokus på likestilling i innvandrermiljøer. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at foreldres plikter og rettigheter likestilles ved samlivsbrudd. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP ønsker å begrense homofiles adgang til adopsjon. Partiprogram LIKESTILLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for like rettigheter for kvinner og menn i etterlatte ytelser. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre en utredning som skal se på norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Regjeringserklæring LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre fortsatt høyt opptak av politistudenter, og fortsette arbeidet med å rekruttere flere kvinner og søkere med minoritetsbakgrunn. Regjeringserklæring LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha som mål å utvide fedrekvoten fra ti til 14 uker, og den samlede permisjonstiden til 48 uker, jf St.meld. 8 (2008-2009). Regjeringserklæring FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utrede hvordan ordningen med den to uker lange omsorgspermisjonen for far ved fødsel eller omsorgsovertakelse kan gjøres bedre. Regjeringserklæring FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre flere fedre selvstendige opptjeningsrettigheter til fedrekvote. Regjeringserklæring FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre tiltak for å øke andelen kvinner i høyere vitenskapelige stillinger. Regjeringserklæring FORSKNING LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for flere kvinnelige sokneprester, proster og biskoper. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en forbedret seksualundervisning og at selvtillitskurs blir en del av pensum i videregående opplæring. Partiprogram LIKESTILLING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke innsatsen for å oppnå kjønnsbalanse i høyere utdanning og forskning. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det stilles krav om å følge norsk likestillings- og diskrimineringslovgivning for å få statsstøtte. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Arbeid mot seksuell trakassering. En landsdekkende flerårig satsing i skolen mot seksuell trakassering. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Bryte opp det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. SV vil lovfeste retten til heltid og være pådrivere for likelønn og en trepartsavtale for likestilling. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Universell utforming. En konkret plan for å nå målet om universell utforming av alle skolebygg i Norge. SV vil være pådriver for å få en forskrift med tidsfrister for når alle skolebygg skal være universelt utformet. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det inngås en avtale mellom partene i arbeidslivet om arbeidet for likestilling. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for initiativer som fremmer likelønn, eksempelvis en likelønnspott. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å endre deltidskulturen i den kvinnedominerte delen av arbeidslivet, blant annet gjennom lovfesting av rett til heltid. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det gjennomføres forsøk med redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon, særlig i sektorer der sykefraværet er høyt. En forutsetning er at dette ikke bidrar til å befeste uønskede kjønnsforskjeller. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kontantstøtten omgjøres til en ventestønad for folk som ikke har fått barnehageplass. Partiprogram BARNEHAGER LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en landsdekkende programsatsing for frie utdanningsvalg, SV vil blant annet vurdere om likestillingsstipend for det underrepresenterte kjønn kan brukes for å inspirere til utradisjonelle utdanningsvalg. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere et ressursmiljø for å styrke arbeidet med likestilling i førskole- og lærerutdanning og i læremidler. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en mer likestilt representasjon i internasjonale organer der Norge deltar. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det tas inn en bestemmelse i valgloven om at kommunestyrer, fylkesting og Storting høsten før valg drøfter likestillingsstatus i det gjeldende folkevalgte organet. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LIKESTILLING STORTINGET VALG
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke andelen kvinner, etniske minoriteter, personer med funksjonsnedsettelse, samt personer under 30 og over 60 år, i folkevalgte forsamlinger. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres en minsteytelse for foreldrepenger på 2 G for foreldre som har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle fedre gis selvstendig uttaksrett, i første omgang til permisjon tilsvarende fedrekvoten. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at dagens tredelte foreldrepermisjonsordning beholdes, med 14 ukers kvote til både mor og far/medmor og den øvrige foreldrepengeperioden til fri fordeling mellom foreldrene. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et robust tilbud over hele landet gjennom gode rammer til krise- og incestsentrene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for forsøk med helhetlige krisemottak for både kvinner og barn, der utsatte kan anmelde vold og seksuelle overgrep og få all bistand, inkludert avhør, på ett sted. Partiprogram BARN HELSEINSTITUSJONER LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en landsdekkende, flerårig satsing i skolen mot seksuell trakassering. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at et forbud mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn skal inn i opplæringsloven. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for jevnlige, nasjonale omfangsundersøkelser av vold og seksuelle overgrep. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et helhetlig og likeverdig tilbud til alle overgrepsutsatte gjennom lovfesting av tilbud om overgrepsmottak. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det skal bli obligatorisk for dommere og sakkyndige som skal ta slike saker å gjennomføre kurs om vold, seksuelle overgrep, manipulasjon og helsekonsekvenser av vold. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at etterforskning av voldtektssaker prioriteres. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at helsevesenet skal ta ansvar for å avdekke vold og overgrep, blant annet gjennom svangerskapsomsorgen. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at studenter og elever innen fag som helse- og sosial, politi, rettsvesen og utdanning får nødvendig kunnskap om vold og overgrep. Partiprogram HELSEPERSONELL LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres egne regionale kompetansesentre i de store byområdene, som jobber med kartlegging av de prostituertes situasjon og dermed kan bidra til at prostituerte kan sluses over i tiltak som gir god langsiktig oppfølging ved at de får muligheten til å velge nye leveveier. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for hjelpetiltak som gir kvinner muligheten til å komme seg ut av prostitusjon, og blant annet etablere kompetansesentre for prostituerte og tidligere prostituerte i de største byområdene. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at muligheten for asyl for traffickingofre styrkes og at traffickingofrenes rettssikkerhet blir bedre ivaretatt. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke det holdningsstyrkende arbeidet mot kjøp av sex. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det internasjonale arbeidet mot trafficking styrkes, bant annet ved at det innføres retningslinjer mot sexkjøp for FN-soldater, slik at det slås ned på handel med kvinner og barn. Partiprogram BARN FN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener Norge må gå foran i forskning på kvinners helse. Partiprogram LIKESTILLING SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener at helsevesenet må få bedre kunnskap om hvordan helseplager og sykdom rammer menn og kvinner ulikt. Partiprogram LIKESTILLING SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det jevnlig rapporteres om kjønnsforskjeller i folkehelse, og at kjønnsperspektivet integreres i alt folkehelsearbeid. Partiprogram FOLKEHELSE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at behandling og forebygging tar hensyn til kjønns- og kulturspesifikke kvinnehelseproblemer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at svangerskaps- og fødselsomsorgen styrkes, blant annet ved å innføre et nytt tilbud om tidligsamtale for gravide, bedre jordmortjenesten og ved å gi bedre fødetilbud, også for dem som ønsker en medikamentfri fødsel. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at helsefagene gir elever og studenter bedre kompetanse på områder som angår kvinners helse. Særlig er det behov for et løft når det gjelder temaer som vold mot kvinner, herunder seksuelle overgrep, voldtekt og kjønnslemlestelse. Partiprogram FOLKEHELSE LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det forskes mer på kjønnsforskjeller i helse og i helsetjenestene, og at helse- og omsorgstjenestene tar hensyn til slike kjønnsforskjeller. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke både juridiske rettigheter og holdningsarbeidet for å sikre et samfunn uten diskriminering. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for En styrking av den statlige kapasiteten for gjennomføring av likestillingspolitikken. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å stryke det juridiske arbeidet for et ikke-diskriminerende samfunn. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at likestillings- og diskrimineringsombudet har ressurser og reaksjonsmuligheter for å bidra til å stoppe diskriminering. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at likestillings- og diskrimineringsnemnda får kompetanse til å tilkjenne oppreisning i diskrimineringssaker. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets pådriverrolle. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for konkretisering av aktivitets- og redegjørelsesplikten i diskrimineringslovgivningen. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Likestillings- og diskrimineringsombudet skal håndheve forbudet mot seksuell trakassering på lik linje med de andre forbudene i likestillingsloven. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det skal gis fri rettshjelp uten behovsprøving (til den diskriminerte part) for å føre diskrimineringssaker for domstolene dersom Likestillings- og diskrimineringsombudet anbefaler det. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en tilskuddsordning for å styrke arbeidet med rettighetsinformasjon i regi av frivillige organisasjoner og kompetansemiljøer. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et forbud mot sammensatt diskriminering slik at diskriminering i skjæringspunktet mellom for eksempel kjønn og funksjonsnedsettelse eller kjønn og etnisitet blir forbudt i henhold til likestillingsloven. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Vi vil jobbe for et samfunn der retten til å definere seg selv sitter i ryggraden til hele samfunnet, der homo ikke lenger er et skjellsord og der kulturell og religiøs undertrykking av seksuell orientering og/eller kjønnsuttrykk bekjempes der den forekommer. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at homo-, trans- og bifobi skal bekjempes på alle samfunnsområder. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at syn på seksuell orientering ikke skal gi helsepersonell reservasjonsrett, for eksempel ved henvisning til assistert befruktning. Partiprogram HELSEPERSONELL LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at lesbiske og homofile par skal sikres mulighet for vigsel i Den norske kirke så lenge kirken har vigselsrett. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for diskrimineringsvern for transpersoner. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at LHBT-personer som berøres av tvangsekteskap, vold og trakassering sikres godt vern og oppfølging hvor myndighetene gis tilstrekkelig opplæring i hatmotivert trakassering/vold. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge er en sterk pådriver for LHBT-rettigheter internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at rettssikkerhet og trygghet mot overgrep og diskriminering for mennesker med funksjonsnedsettelser ivaretas bedre enn i dag. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at tilgang til varer og tjenester blir del av diskrimineringslovgivningen. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det fastsettes tidsfrister for når eksisterende bygg, opparbeidete uteområder og det offentlige transporttilbudet skal være universelt utformet. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Øke innvandrerkvinners yrkesdeltagelse. SV vil styrke norskopplæringen, godkjenningsordningene for medbrakt kompetanse og det oppsøkende arbeidet rettet mot kvinner med innvandrerbakgrunn. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Forsterket arbeidet mot diskriminering. SV vil gi likestillings- og diskrimineringsnemnda myndighet til å tilkjenne oppreisning for diskriminering. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke den oppsøkende virksomheten for å tilby innvandrerkvinner arbeidskvalifisering og arbeidserfaring. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kampen mot tvangsekteskap trappes opp. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidet mot kjønnslemlestelse styrkes gjennom informasjonstiltak, skolehelsetjeneste, økt kompetanse i skoler og barnehager, og at hjelpetilbud for de som frykter for eller har blitt utsatt for overgrep bedres. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE LIKESTILLING SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å erstatte treårsregelen med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og utnytting. Norge skal ikke utvise voldsutsatte kvinner. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for effektive sanksjoner mot arbeidsgivere som diskriminerer arbeidstakere som bærer religiøst hodeplagg. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at verneombud og tillitsvalgte gis økt kompetanse for bedre å være i stand til å avdekke forekomst av diskriminering, samt veiledning og oppfølging av de som opplever diskriminering [blant innvandrere]. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en konkretisering av arbeidsgivere og offentlige myndigheters plikt til å jobbe for likestilling og ikke- diskriminering, herunder forebygging av vold og trakassering. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Likestillings- og diskrimineringsombudet skal håndheve forbudet mot trakassering. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Likestillings- og diskrimineringsnemnda kan tilkjenne oppreisning for diskriminering. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke det holdningsskapende arbeidet gjennom å igangsette kampanjer for å fremme dialog, kunnskap og forståelse både for mangfold og felles verdier. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at trossamfunn må følge Likestillingsloven for å få statsstøtte. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for fortsatt satsing på likestilling innen norsk film. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en dreining i kulturvernpolitikken slik at den i større grad ivaretar et bredt samfunnshistorisk bilde, inkludert historiske sammenhenger og klassemotsetninger, og immaterielle kulturminner som håndbåren kunnskap og tradisjonell kvinnekultur. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne gis likeverdig mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet gjennom å oppheve 26-årsgrensen for å få støtte til aktivitetshjelpemidler. Partiprogram IDRETT LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Kamp mot voldtekt og vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Voldtektsmottakene skal lovfestes, kompetansen skal bedres, barnehusene skal styrkes og etableres flere steder, avhørskøene skal bort og helsetilbudet skal bedres. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidet mot voldtekt, vold og overgrep i nære relasjoner prioriteres høyere. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Likestilling. SV vil erstatte treårsregelen med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og utnytting. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å erstatte treårsregelen med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og utnytting. Kvinner som er kommet til Norge og som så er blitt utsatt for vold eller trusler fra sin norske mann må i alle tilfeller sikres retten til å bli boende i Norge med selvstendig og permanent oppholdstillatelse. Norge skal ikke utvise voldsutsatte kvinner. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at tilknytning til Norge ikke bør telle med når UDI behandler søknader om opphold på eget grunnlag på grunn av vold i ekteskapet. Også de med kort botid i Norge bør ha krav på å få bli. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det gjennomføres en gjennomgang av likestillingskonsekvenser av familieinnvandringspolitikken, der man nøye gjennomgår praktiseringen av mishandlingsbestemmelsen, praktiseringen av proforma-bestemmelsen og kravet til økonomisk underhold. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil dele dagens foreldrepermisjon i tre like store deler, der far og mor disponerer en tredjedel hver, og den siste tredjedelen kan fordeles fritt mellom foreldrene. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi far selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte bruk av kjønnskvotering for å få kjønnsbalansert innflytelse på makt innen politikk og arbeidsliv. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for likere lønn og status mellom kvinne- og mannsyrker, og legge vekt på at kvinnedominerte yrker sikres en lønnsmessig rettferdighet i lønnsforhandlinger der det offentlige er part. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre kampanjer for å rekruttere flere menn til omsorgs- og oppvekstyrker. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre kampanjer for å få innvandrerkvinner i arbeid. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke forskningen på kvinnehelse og kvinnesykdommer. Partiprogram LIKESTILLING SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre Norge til en drivkraft internasjonalt i å sikre menneskerettigheter og kvinners rettigheter i alle land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke innsatsen for å få flere kvinnelige gründere, nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil endre lovverket slik at det tas hensyn til seksuell orientering ved avgjørelser om legemsfornærmelse eller legemsbeskadigelse er utført under særdeles skjerpende omstendigheter. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at Norge går foran internasjonalt for å fremme rettigheter til seksuelle minoriteter. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke seksualundervisningen i skolen. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate endring av juridisk kjønn uten krav om full behandling, og oppheve monopolet på vurdering av behandling av transpersoner. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil vurdere blodgivere på bakgrunn av risikoatferd og ikke seksuell identitet, slik at homofile menn gis mulighet til å bli blodgivere. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil innarbeide krav om universell utforming i offentlige anbud. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at informasjon fra det offentlige er tilgjengelig for alle, og at offentlige etater og foretak har nettsider som er universelt utformet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at alle undervisningsbygg er universelt utformet innen 10 år. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for at minst 20 prosent av alle nye boliger skal være universelt utformet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere en nasjonal handlingsplan for å forebygge hørselsskader og gjøre offentlige rom tilgjengelige for personer med sansetap. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil på sikt tilgjengeliggjøre alle deler av kollektivtransporten gjennom visuell informasjon. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre retten til opplæring i talespråk for barn med cochlea-implantat. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at tilrettelagt transport (TT-ordningen) blir utformet slik at den gir mulighet til et aktivt liv. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil lovfeste retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA). Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke FNs arbeid for kvinners rettigheter gjennom økt finansiell prioritering av UN Women. Partiprogram FN LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil prioritere tiltak som øker kvinners deltakelse i økonomisk virksomhet. Partiprogram LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke menneskerettighetene og kvinners rettigheter i våre samarbeidsland, også innen områder som oppfattes som kontroversielle. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil bidra til økt implementering av FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, og om kvinners deltakelse i freds- og forsoningsarbeid. Partiprogram FN LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vilsørge for sikker og stabil tilgang på blod for å ivareta tryggheten og kvaltiteten i helsevesenet, ved å la godkjente givere få gi blod uavhengig av seksuell legning forutsatt at det harmonerer med helsefaglige krav. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2013-2017 Høyre Høyre vil fremme en universiell likestillings- og antidiskrimineringslov. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke likemannsarbeidet til de funksjonshemmedes organisasjoner. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne lovformuleringer som pålegger kvotering. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for frivillig ektefelledelt beskatning, slik at ektefelles innsats skatte- og trygdemessig kan likestilles. Partiprogram LIKESTILLING SKATTER TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi ønsker å likestille foreldre når det gjelder omsorgen for barn, og ønsker å endre barneloven, med den hensikt å innføre lik rett til ansvar og omsorg. Partiprogram BARN BARNEVERN LIKESTILLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil likestille foreldre ved samlivsbrudd. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke den private eiendomsretten. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre bedriftene internasjonalt konkurransedyktige skattebetingelser. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at seniorene får større deltagelse i samfunnet. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et mer likestilt Norge, og endre arbeidsmiljøloven slik at en lovfester retten til utvidet stilling for deltidsansatte, fortrinnsrett for deltidsansatte og at det innføres drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil samarbeide med partene i arbeidslivet om utviklingsarbeid og tiltak som kan fremme likestilling på arbeidsplassene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide sammen med partene i arbeidslivet for likelønn og for at flere kvinner kan jobbe heltid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette mål om at 40 % av lederne på de øverste nivåene i staten skal være kvinner. Partiprogram LIKESTILLING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at statlig eide selskaper skal ha rekrutteringsstrategier for å øke antallet kvinner i konsernledelsen for å nå et mål om minst 40 % av begge kjønn i ledelsen. Partiprogram LIKESTILLING STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil målrettet bruke ordningen med tilleggspoeng til utdanninger for det underrepresenterte kjønnet, i kombinasjon med andre rekrutteringstiltak, herunder bruk av ordningen på flere studier der det er få gutter. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil rekruttere flere menn til barnehagene, og sørge for likestillingsarbeid basert på at alle barn skal ha like muligheter, uavhengig av kjønn. Partiprogram BARNEHAGER LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre forskning til en mer attraktiv karrierevei, også for kvinner. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at flere kvinner etablerer og videreutvikler bedrifter gjennom oppfølging av handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner. Partiprogram LIKESTILLING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke fokus på rekruttering, likestilling og kompetanse, innovasjon og forskning i alle ledd i verdikjeden. Partiprogram LANDBRUK LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke mangfoldet blant de som arbeider i offentlige virksomheter, blant annet når det gjelder minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Offentlige virksomheter skal være i front på å beholde dyktige seniorer i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi alle elever fra 8. trinn til VG3 bedre tilgang til helsesøster og sørge for å rekruttere flere menn til yrket. Partiprogram GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL LIKESTILLING SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle transpersoner og personer som opplever kjønnsidentitetsutfordringer skal få et likeverdig tilbud om behandling. Transpersoner bør få anledning til å endre sitt juridiske kjønn uten krav til sterilisering. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil lære av arbeidet som er gjort for å inkludere kvinner i tradisjonelt mannsdominerte utdanninger og yrker, og iverksette endringer som må til for å rekruttere bredere. Partiprogram LIKESTILLING SYSSELSETTING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi kjønnspoeng til gutter som velger tradisjonelt kvinnedominerte utdanninger innen helse- og omsorg. Partiprogram HELSEPERSONELL HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha flere menn i omsorgsyrkene, og vil etablere et landsomfattende prosjekt for å rekruttere flere menn. Partiprogram HELSEPERSONELL HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle et bedre soningstilbud for kvinner. Partiprogram KRIMINALOMSORG LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kvinner skal kunne sone adskilt fra menn. Partiprogram FENGSLER LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for at offentlige etater speiler befolkningssammensetningen så godt som mulig. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på likestilling i vår utenriks- og utviklingspolitikk. Vi vil arbeide for at kvinner får større makt og innflytelse i samfunnet og i spørsmål knyttet til eget liv og egen helse. Partiprogram LIKESTILLING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke kvinneandelen i forsvaret. Partiprogram LIKESTILLING MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre at distrikts- og regionalpolitikk, nasjonal helsepolitikk, sysselsettingspolitikk og likestillingspolitikk ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LIKESTILLING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal gå foran for å fremme menneskerettigheter for LHBT-personer internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte bruk av moderat kjønnskvotering der arbeidsgiver kan prioritere søkere basert på kjønn for å oppnå bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassen, såfremt søkerne ellers stiller tilnærmet likt med andre kvalifikasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med pappapermisjon for studenter. Partiprogram BARN HØYERE UTDANNING LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal utredes om pensjonsopptjening for ektepar og samboere med barn skal baseres på samlet inntekt delt på to. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskningen på sykdommer som rammer kvinner spesielt, og på sykdommer der kvinner har andre symptomer enn menn, og behandling for disse. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi far rett til foreldrepermisjon basert på egen opptjening, uavhengig av mors yrkesaktivitet. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke seksualundervisningen i skolen, og ha tydelig fokus på grensesetting og respekt for andres grenser. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at introduksjonsprogrammet for innvandrere skal gi god informasjon om hvilke rettigheter og plikter menn og kvinner har, og hvilke normer som gjelder i det norske samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil senke terskelen for deltakelse i kurs- og læringsaktivitet for å styrke innvandreres og minoritetsgruppers adgang til livslang læring. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, blant annet i samarbeid med frivillige organisasjoner. Etablering av holdningsskapende tiltak og lavterskeltilbud i regi av frivillige organisasjoner må styrkes. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge spesielt til rette for minoritetskvinners muligheter til å få arbeidspraksis og språkopplæring. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at de som ønsker å bryte ut av et tvangsekteskap må få hjelp fra det offentlige, for eksempel gjennom et sted å bo mens man venter på ny identitet eller permanent ny adresse. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp dem som ikke møter opp til skolestart blant annet for å avdekke mistanker om tvangsekteskap. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bruke moderat kvotering for å øke andelen menn i yrker med omsorg og undervisning for barn. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil kreve en tidsplan for partene i arbeidslivet for å rette opp lønnsdiskrimineringen mellom kvinner og menn, slik at lønnsforskjeller mellom disse reduseres. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en likelønnspott. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere tiltak som kvotering og redusert arbeidsgiveravgift ved ansettelse av mennesker med nedsatt arbeidsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskning på kvinnesykdommer, kjønnsforskjeller i sykdomsrisiko, forebygging, sykdomsutvikling, diagnostikk og behandling, og at fastlegenes kompetanse om dette må styrkes. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING SYKDOMMER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme kvinners aktive deltakelse i alle deler av utviklingslandenes økonomiske, politiske og sosiale liv. Kvinner må sikres mot voldelige overgrep. Partiprogram LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for reell likestilling mellom kvinner og menn i arbeidsliv og familieliv. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp at innvandrerkvinner deltar i introduksjonsprogrammet, slik at flere kommer ut i jobb og kan delta aktivt i samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og vold i familien. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi transpersoner og andre kjønnsminoriteter diskrimineringsvern i lovverket. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utbedre søknadsprosessene for endring av juridisk kjønn og personnummer. Det må opprettes en uavhengig klageinstans for de som får avslag på søknad om behandling. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi personer som ikke ønsker å gå gjennom kjønnskorrigerende behandling rett til å bli tilkjent juridisk kjønn og personnummer i samsvar med sin kjønnsidentitet. Partiprogram LIKESTILLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil likestille foreldrene som omsorgspersoner, med samme rettigheter, men sikre at hensynet til barnets beste alltid veier tyngst i saker om barnefordeling og samvær. Regjeringserklæring FAMILIE LIKESTILLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå bidrags- og støtteordninger knyttet til omsorg for barn for å utvikle et enklere og mer rettferdig regelverk. Regjeringserklæring BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen ønsker å gjennomføre et kompetanseløft for de kvinnedominerte yrkene, blant annet i barnehage-, pleie- og omsorgssektoren. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme en universell likestillings- og antidiskrimineringslov. Regjeringserklæring LIKESTILLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre LHBT-personers rettigheter, bidra til åpenhet og aktivt motarbeide diskriminering. Regjeringserklæring LIKESTILLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme tiltak med sikte på at flere skal velge utradisjonelle utdanninger og karrierer, for å bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Regjeringserklæring LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge sin likestillingspolitikk på positive, stimulerende, virkemidler fremfor kvotering. Regjeringserklæring LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte opp under det viktige arbeidet Likestillingsombudet og Likestillingssentrene gjør for likestilling i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi Likestillingsombudet virkemidler som gjør at det kan slås ned på virksomheter som fører en diskriminerende arbeidsgiverpolitikk. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en fast ordning om at det leveres et tillegg til statsbudsjettet som gir en likestillingsvurdering av statsbudsjettet i sin helhet. Partiprogram LIKESTILLING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte bruk av moderat kjønnskvotering der arbeidsgiver kan prioritere søkere basert på kjønn for å oppnå bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassen, såfremt søkerne ellers stiller tilnærmet likt med andre kvalifikasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bruke moderat kvotering for å øke andelen menn i yrker med omsorg og undervisning for barn. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et eget trepartssamarbeid for økt likestilling med partene i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide statens eierprinsipper for god eierstyring til også å gjelde mål om likestilling. Partiprogram LIKESTILLING STATSEIENDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke satsingen på statlig lederopplæring og kreve at det alltid skal være minst 40 prosent kvinner i alle statlige lederopplæringsprogrammer. Partiprogram LIKESTILLING STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at staten må ta et ansvar gjennom å ha som mål at minst 40 prosent av selskapene der staten har eierandel skal ha kvinnelig styreleder, og at minst 40 prosent av lederne på alle nivåer i staten skal være kvinner. Partiprogram LIKESTILLING STATENS PERSONALPOLITIKK STATSEIENDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på linjer på videregående skoler og på studier i høyere utdanning der det er for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn. Partiprogram LIKESTILLING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med pappapermisjon for studenter. Partiprogram BARN HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi far rett til uttak av fedrekvote uavhengig av mors yrkesaktivitet. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskningen på sykdommer som rammer kvinner spesielt, og på sykdommer der kvinner har andre symptomer enn menn, og behandling for disse. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke seksualundervisningen i skolen, og vektlegge grensesetting og respekt for egne og andres grenser. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at introduksjonsprogrammet for innvandrere skal gi god informasjon om hvilke rettigheter og plikter menn og kvinner har, og hvilke normer som gjelder i det norske samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge spesielt til rette for minoritetskvinners muligheter til å få arbeidspraksis og språkopplæring. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, blant annet i samarbeid med frivillige organisasjoner. Etablering av holdningsskapende tiltak og lavterskeltilbud i regi av frivillige organisasjoner må styrkes. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at de som ønsker å bryte ut av et tvangsekteskap må få hjelp fra det offentlige, for eksempel gjennom et sted å bo mens man venter på ny identitet eller permanent ny adresse. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at større virksomheter skal pålegges å omtale lønnsstatistikk for kvinnelige og mannlige ansatte i virksomhetenes årsrapport. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil evaluere pensjonsreformen ut fra et kjønnsperspektiv. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp dem som ikke møter opp til skolestart, blant annet for å avdekke mistanker om tvangsekteskap. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha holdningskampanjer mot rasisme, med fokus på at voksnes holdninger smitter over på barna. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes forsøk med anonyme søknadsrunder for å hindre diskriminering i arbeidslivet. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at arbeidet for å forhindre kjønnslemlestelse av jenter og tvangsekteskap intensiveres. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil hindre segregering av elever på bakgrunn av religion eller kjønn. Partiprogram LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ordningen «Inkludering i idrettslag» for å sikre inkludering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE LIKESTILLING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha god dekning av krisesenter i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode og tilpassede soningsforhold for kvinner. Partiprogram FENGSLER LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at kvinners sårbare situasjon i krig og konflikter, og i arbeid med fred og sikkerhet må få en større oppmerksomhet, jf. FN-resolusjon 1325. Partiprogram FORSVAR LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere oppgradering og tilrettelegging for kvinner i Forsvaret, både i førstegangstjenesten og for videre tjeneste i forsvarsgrenene. Partiprogram FORSVAR LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kvinners deltakelse i freds- og sikkerhetsspørsmål må bli integrert i Forsvarets daglige arbeid og i evaluering av operasjoner, både nasjonalt og i NATO, FN og i koalisjonsoperasjoner. Partiprogram FORSVAR LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre krisesentrene økonomisk driftsgrunnlag, i tillegg til god samhandling med kommunene og frivillige. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for egne behandlingstilbud for kvinner. Partiprogram LIKESTILLING RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kvinnene stimuleres til å være aktive utøvere innen primærnæringene. Partiprogram FISKERIER LANDBRUK LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere arbeidet for å gi jenter tilgang på skolegang, og særlig øke innsatsen for å gi jenter ungdomsskole. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en likestillingsstrategi for Norfund og deres investeringer. Partiprogram LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden til helsetiltak særlig rettet mot mødre og barn. Partiprogram BARN LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at internasjonale planer og tiltak skal ha et likestillingsperspektiv. Partiprogram LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for kvinners likestilling og rettigheter på verdensbasis, gi økt bistand til kvinner og støtte kvinnelig entreprenørskap i fattige land innen fornybar energi. Partiprogram LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at en større andel av bistand brukes på utdanning, spesielt av jenter – for å styrke grunnutdanningen og utdanningstilbud for jenter og kvinner, særlig inn mot ungdomsskolen. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil være strengere når det gjelder Norges implementering av FNs resolusjon 1325 og stille større krav til at kvinner deltar i fredssamtaler, spesielt der hvor Norge spiller en aktiv rolle. Partiprogram FN LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne lovformuleringer som pålegger kvotering. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha et likestilt foreldreskap og likestilt omsorgsrett. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking, for eksempel kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av barn. Partiprogram BARN LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forby bruk av heldekkende plagg (burka og nikab) i alle undervisningsinstitusjoner, i tillegg til forbud mot kjønnsdelt undervisning. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gå kritisk gjennom støtteordninger til organisasjoner hvor etnisk bakgrunn er kriterium for medlemskap. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at foreldres plikter og rettigheter likestilles ved samlivsbrudd. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likestille godkjente omsorgsformer. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil inkludere arbeidet mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven. Partiprogram ARBEIDSMILJØ LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre universiteter og høgskoler til en mer attraktiv karrierevei ved å ha en aktiv likestillingspolitikk og redusere bruk av midlertidige ansettelser. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at HPV-vaksine også tilbys gutter gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gitt en tilfredsstillende kostnadseffektivitet for hele HPV-programmet. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil få flere menn inn i pleie- og omsorgsyrker. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til mer forskning på eldre LHBT+ personer i Norge for å kartlegge hvilke særskilte utfordringer de opplever ved å bli eldre og hvordan hjelpetilbudet kan tilpasses denne gruppen. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha mål knyttet til likestilling og mangfold på alle områder i kulturlivet. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke satsing på kvinner i film og serier. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi fedre og mødre større muligheter til likestilt foreldreskap og sørge for bedre rettigheter til personer med tunge omsorgsoppgaver. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke fedrekvoten til minst 14 uker, og sørge for en tredeling av permisjonstiden. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil av hensyn til barnets beste vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil påvirke samarbeidsland til å godta homofile adopsjonsforeldre. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette et forpliktende trepartssamarbeid for likestilling i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke likestillingsloven og aktivitets- og redegjørelsesplikten og gjøre den mer hensiktsmessig. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at de som har diskriminert, kan ilegges en økonomisk sanksjon, også når diskrimineringen ikke er gjort med hensikt. Det skal gis fri rettshjelp i saker der Likestillings- og diskrimineringsnemda mener det er rimelig. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke likestillingssentrene. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at staten som eier stiller krav til planer for å få flere kvinnelige sjefer, og at valgkomiteene i statlig eide selskaper skal bestå av minst 40 prosent kvinner. Partiprogram LIKESTILLING STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke satsingen på statlig lederopplæring og kreve at det skal være minst 40 prosent kvinner i statlige lederopplæringsprogrammer. Partiprogram LIKESTILLING STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at likestillings- og diskrimineringsnemda skal få myndighet til å fastsette oppreisning i saker innenfor arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for bedre kjønnsbalanse i utdanningsvalg og arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil frembringe mer kunnskap om samfunnsområder der gutter og menn kan oppleve systematiske ulemper, blant annet på skole, der gutter har høyest frafall, på arbeid der antall sysselsatte menn i alderen 25-54 jevnt har falt, på helse, der menn har høyest selvmordsrate, og på barnefordelingssaker, der menn sjelden får tilkjent omsorgsrettigheter – og utvikle politiske tiltak som svarer på disse utfordringene. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at LHBT+-politikken styrkes gjennom en konkret handlingsplan, og at organisasjonene på feltet får økt sine økonomiske bidrag. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere å innføre en tredje kjønnskategori. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil norge skal tilstrebe universell utforming, og hver enkelt sektor må innføre tiltak for å gjøre bygg tilgjengelige. Offentlige bygg skal prioriteres. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kartlegge og bedre tilbudet for syns- og hørselshemmede. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil i forbindelse med økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunnene stille krav om minst 40 prosent representasjon av kvinner i styringsorganer som forvalter statlig støtte. Kravet gjelder ikke organer som tar stilling til teologiske spørsmål, og vil først gjelde fra 2020. Partiprogram LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil i forbindelse med økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunnene stille krav om demokratisk valgte representanter i styringsorganene som forvalter den statlige støtten. Kravet gjelder ikke organer som tar stilling til teologiske spørsmål, og vil først gjelde fra 2020. Partiprogram LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette en egen likestillingspott som tros- og livssynssamfunn kan søke om midler til likestillingsarbeid fra. Partiprogram LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte samisk LHBT+-arbeid. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bekjempe alle former for diskriminering. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bekjempe tvangsekteskap og heve kompetansen knyttet til æresrelaterte frihetsbegrensninger, sosial kontroll og kjønnslemlestelse. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide føringer for skolens arbeid mot barnehijab og innføre felles retningslinjer i utdanningssektoren som sikrer at ansiktet er fullt synlig i undervisningssituasjoner. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at skolens tilbud og aktiviteter skal være felles, og at det ikke gjøres unntak fra felles svømmeundervisning og felles undervisning. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil igangsette bygging av nye soningsplasser og prioritere de områdene av landet som i dag ikke har tilfredsstillende soningstilbud, og sikre flere plasser for kvinner i egne eller adskilte avdelinger. Partiprogram FENGSLER LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke innsatsen mot vold i nære relasjoner, som særlig rammer kvinner og barn. Partiprogram BARN LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke krisesentertilbudet og tilsynet med krisesentertilbudet, samt utrede behovet for overgangsboliger til voldsutsatte etter opphold på krisesenter. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt bruk av voldsalarm og gjennomgå ordningen med besøksforbud. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre mangfold i kompetansesammensetningen og øke kvinneandelen i Forsvaret. Partiprogram FORSVAR LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at kvinner som blir utsatt for seksuell vold eller voldtekt sikres muligheten til aborttjenester og oppfølging også i krigssoner. Partiprogram LIKESTILLING SVANGERSKAP UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kvinners økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle rettigheter, herunder utdanning, arbeid, helse og reproduktive rettigheter, samt kvinners deltakelse i fredsforhandlinger og i forsoningstiltak, i ledelse av samfunnsinstitusjoner og i beslutningsprosesser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide internasjonalt for å bekjempe diskriminering basert på seksuell legning. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre satsningen på å redusere barnedødelighet og for bedre mødrehelse, styrke primærhelsetjenesten i utviklingsland og prioritere jenters og kvinners helse. Partiprogram BARN HELSEVESEN LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil være en global pådriver for kvinners rett til prevensjon og abort. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver mens 16 uker fordeles fritt med likedeling som utgangspunkt. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil far skal få lik rett til opparbeiding av foreldrepenger basert på eget arbeidsforhold og inntekt, uavhengig av mors rettigheter. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil fedre skal ha 2 uker betalt omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi far rett til å være hjemme samtidig med mor i forbindelse med flerlingfødsler, i 2 uker før fødsel og 12 uker etter. I tillegg gi flerlingforeldre ti uker ekstra permisjonskvote til fri fordeling. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil at byråkratiske hindre som gjør det mer komplisert for far å ta foreldrepermisjon i fellesperioden skal fjernes. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil at økonomiske incentiver til foreldre for ikke å ta foreldrepermisjon ikke skal være tillatt. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle kontantstøtten. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil likebehandle alle samlivsformer i det norske adopsjonsregelver. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil likestille omsorgspermisjon ved adopsjon som for de med egnefødte barn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre barneloven nøytral. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at arbeidsplasser tilpasses fysisk til den enkeltes behov. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det holdes obligatoriske kurs om kulturforståelse, kjønnsroller og kvinners rettigheter i asylmottak med vekt på forståelse og dialog. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for like muligheter og like rettigheter for alle. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre formålsparagrafene for skolen og andre offentlige institusjoner livssynsnøytrale. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE FAMILIE GRUNNSKOLE LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjeninnføre RLE-faget i grunnskolen slik det var i 2013. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE FAMILIE GRUNNSKOLE LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate kjønnspoeng ved opptak til linjer på videregående skoler der det er stor overvekt av ett kjønn. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanning på studieretninger med mer enn 80 % studenter av ett kjønn. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil be partene i arbeidslivet bidra til å rette opp lønnsforskjellene mellom kjønnene ved å utforme en tidsplan for når dette skal skje. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at ledergruppene i statlige selskaper, direktorater og statsetater skal bestå av 40 prosent av begge kjønn. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide kjønnsnøytrale yrkestitler. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvidelse av pappapermisjonen for å sikre likere rettigheter til familiepermisjon. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal innføre et tredje kjønn i offentlige dokumenter. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil drive aktivt holdningsskapende arbeid i barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE LIKESTILLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre mer likestilling og aktiv innsats mot kjønnsdiskriminering i Forsvaret. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE FORSVAR LIKESTILLING MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke FN gjennom reform av FNs sikkerhetsråd, samt oppfølging av anbefalingene fra høynivåpanelene for styrking av FNs fredsbyggingsarkitektur, FNs fredsoperasjoner og implementeringen av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Partiprogram FAMILIE FN FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny likestillingspolitikk ved å sørge for rett til heltid, likelønn og en familiepolitikk som legger opp til at menn tar mer ansvar hjemme. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke barnetrygden med årlige reguleringer for å bekjempe fattigdom. Enslige forsørgere og familier med flere barn skal ha et ekstra tillegg. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barnetrygden skal være en universell ordning. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barnetrygd og barns egen inntekt holdes utenfor når sosialhjelp beregnes. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle som får barn gis full rett til foreldrepermisjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at foreldre som mangler opptjening til foreldrepermisjon får erstattet dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende minsteytelsen i folketrygden (2G). Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i rapporterer på miljømessige og sosiale indikatorer, som utslipp av klimagasser, naturmangfold, arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og likestilling. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE FINANSER FORURENSNING LIKESTILLING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil iverksette og styrke tiltak for å redusere diskriminering og rasisme i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke retten til fast stilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for likelønn ved å fremme støtte til avtaler mellom partene i arbeidslivet som fremmer likestilling og initiativer som fremmer likelønn. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre likestilling og mangfold i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for endringer i yrkessykdomsregelverket slik at de kvinnedominerte arbeidsplassene har de samme rettighetene og den samme kompensasjonen som de mannsdominerte yrkene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha hele og faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. En sentral del av en plan for å nå målet om likelønn vil være å utvide rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor – en statlig likelønnspott. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre barnehageloven og rammeplanen for barnehager religions- og livssynsnøytral. Partiprogram BARN BARNEHAGER LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre formålsparagrafen til skolen. Skolen skal i sitt verdigrunnlag være livssynsnøytralt og sekulært, skolen skal ha et bredt samfunnsmandat. Partiprogram GRUNNSKOLE LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere til bedre kjønnsbalanse i utdanningene. SV vil vurdere virkemiddel som kvotering i utdanninger med særlig skeiv kjønnsfordeling. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at mangfold og flerkulturell kompetanse inkluderes i utdanningstilbudene for velferdsyrkene. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil aldri svekke kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at forebyggende holdningsarbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep skal inn i seksualundervisningen i barnehage og skole. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN LIKESTILLING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha selvforsvarskurs for jenter i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE LIKESTILLING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi økt støtte til organisasjoner som jobber for kvinners rettigheter og økt likestilling. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke diskrimineringsvernet og videreføre aktivitets- og redegjørelsesplikten, samt sørge for at familieliv og personlige forhold skal gjelde for samtlige grunnlag i diskrimineringslovgivningen. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at Likestillings- og diskrimineringsombudet skal være en uavhengig institusjon, og skal ha en pådriver- og håndhevingsrolle av forbudet mot trakassering og diskriminering. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal kunne tilkjenne oppreisning og bøtelegge for diskriminering. Økonomiske sanksjoner må også kunne ilegges når diskriminering ikke er gjort med hensikt. Ombudet og nemnden bør ha juridisk kompetanse til å vurdere og håndheve forbudet mot seksuell trakassering på lik linje med de andre trakasseringsforbudene. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for større samfunnsmessig innsats mot vold mot kvinner og barn, vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuell trakassering. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre gode rammer for krise-, incest- og voldtektssentre over hele landet. Krisesentre skal ikke ut på anbud. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et helhetlig og likeverdig tilbud til alle overgrepsutsatte gjennom lovfesting av tilbud om overgrepsmottak. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for økte midler til etterforskning av voldtektssaker og vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot kjøp og salg av mennesker i form av prostitusjon, porno og stripping. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hjelpetiltak for mennesker i prostitusjon, og sikre at det settes av ressurser til å håndheve sexkjøpsloven sterkere enn i dag. Politiet må lage og følge retningslinjer som gjør at prostituertes rettsvern sikres. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere voldtektsmottakene innenfor helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilby gratis psykologhjelp til alle som har blitt utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at arbeid mot seksuell trakassering skal tas inn i HMS-bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og prioriteres høyt i HMS-arbeid ellers. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å øke bevilgningene til forskning på kvinnerelaterte sykdommer. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha bedre info og fokus på kvinners spesifikke symptomer ved alvorlig sykdom. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kunnskapen i helsevesenet og sosialvesenet til å kjenne igjen tegn på voldsutsatte kvinner og barn, og tilby riktig behandling og hjelp. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe all diskriminering, vold og trakassering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsuttrykk. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til organisasjoner som jobber med å styrke skeive minoriteters rettigheter og livssituasjon. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for en tredje juridisk kjønnskategori. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for styrket kjennskap til og kompetanse på ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk, for å gi bedre møter med helsepersonell, ansatte i skoleverket, utlendingsforvaltningen og andre instanser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kunnskap om kjønnsidentitet skal ha en større plass i pedagogiske utdannelser. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle Rikshospitalets behandlingsmonopol og arbeide for at kravene for tilgang til kjønnsbekreftende behandling endres i samsvar med anbefalingene i ekspertrapporten «Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn» (2015). Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre kunnskapsgrunnlaget om LHBT-personer som selger sex, og innføre målretta hjelpetiltak som retter seg mot sårbare ungdommer. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle norske utenriksstasjoner skal rapportere om situasjonen for LHBT-befolkningen der de opererer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til åpenhet og kunnskap om kjønnsroller gjennom aktivt holdningsendrende arbeid i skoler og barnehager, slik at alle barn kan vokse opp med trygghet og frihet til å ta sine egne valg. Partiprogram BARN BARNEHAGER LIKESTILLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at homofile menn skal få være blodgivere på lik linje med den øvrige befolkningen. SV vil ikke akseptere egen karantenetid for homofile. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjeninnføre målet om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at mennesker med utviklingshemming sikres frihet, selvbestemmelse og deltakelse i samfunn og arbeidsliv, ikke minst gjennom å stoppe forsøk på å bygge nye, store spesialinstitusjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at flere med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid og beholder arbeidstilknytningen sin gjennom riktig tilrettelegging, blant annet gjennom arbeidsmarkedsbedrifter, styrking av VTA-plasser og retten til reserverte avtaler i det offentlige. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at alle barn og unge som har rett på tilpasset opplæring og hjelpemidler får det og at de blir tilstrekkelig fulgt opp gjennom hele utdanningsløpet. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING RETTSVESEN SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi økonomisk hjelp mot diskriminering gjennom å støtte et mangfold av organisasjoner som arbeider for å styrke rettighetene til kvinner og LHBT-befolkningen innenfor religiøse samfunn. Partiprogram LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stoppe støtte til diskriminering ved å fjerne statsstøtten til trossamfunn som benytter seg av unntaksadgangen i likestillingsloven. Partiprogram LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å få flere kvinner og personer med minoritetsbakgrunn inn i politiske og offentlige styrer, råd og utvalg. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne treårsregelen for rett til permanent opphold. Treårsregelen bør erstattes med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og utnytting. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det ved vurderingen av søknad fra LHBT-personer som risikerer forfølgelse i sitt hjemland tas hensyn til den reelle risikosituasjonen, og ikke kun til i hvilken grad landets diskriminerende straffelover håndheves. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at utlendingsmyndighetene bygger opp spesialkompetanse om særlig sårbare grupper, slik som homofile, barn og kvinner, som ofte utsettes for brutal behandling i fluktsituasjoner, og at det er særlig kompetanse om seksuelle overgrep. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre utlendingsforskriften slik at LHBT-flyktninger kan få unntak fra underholdskravet for å få familiegjenforening med partner, selv om det ikke er dokumentert ekteskap eller samboerskap i minst 2 år. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kjempe for at minoritetskvinner og kvinner med innvandrerbakgrunn sikres selvstendige rettigheter og økonomisk frihet. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe sosial kontroll og æreskultur. Ordningen med minoritetsrådgivere ved videregående skoler skal trappes opp, og den flerkulturelle kompetansen styrkes. Innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse videreføres med kraft. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre like muligheter i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle offentlige etater og private bedrifter av en viss størrelse må utarbeide en tiltaksplan for rekruttering av minoriteter. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe rasisme og diskriminering, antisemittisme og islamofobi. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomgå politiets praksis med utlendingskontroll for å hindre at den fungerer diskriminerende. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil å sikre at verneombud og tillitsvalgte gis økt kompetanse for bedre å være i stand til å avdekke forekomster av diskriminering, og for å gi god veiledning og oppfølging av de som opplever diskriminering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre foreldrepenger for alle, ved at det innføres en minsteytelse for foreldrepenger på to ganger grunnbeløpet i folketrygden fordelt over 49 uker for familier uten egen opptjening. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre far eller medmor rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel utenom fedrekvote. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle fedre/medmødre skal gis selvstendig uttaksrett, i første omgang til permisjon tilsvarende fedrekvoten. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre permisjonsordninger for flerlingfamiliene, gjennom lengre permisjon som kan tas ut samtidig med to voksne hjemme, ved å gi familier som får trillinger eller flere dobbel fødselspermisjon og ved å gi to uker fri ved fødsel per fødte barn. Også familier som adopterer søsken bør få styrkede rettigheter. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil reversere kutt i foreldrepermisjonen. Mor og fars/medmors kvote skal økes med fire uker hver. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en mer fleksibel foreldrepermisjon ved å gi mulighet til å ta ut permisjon med 90 prosent lønn i tillegg til dagens ordninger med 80 og 100 prosent lønn. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kvinner med premature barn rett til sykemelding i stedet for permisjon frem til termintidspunktet. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil alltid legge barnets beste til grunn. I tilfeller der foreldrene ved brudd er skikket som foreldre, vil SV føre en politikk som gir barn størst mulighet til samvær med begge foreldrene, og søke å ansvarliggjøre begge i størst mulig grad. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede om barn som har flere enn to omsorgspersoner også skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere menn og personer med minoritetsbakgrunn til barnevernet. Kvotering må vurderes. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEVERN LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en ordning som sikrer tegnspråktolk tilgjengelig ved helseinstitusjoner som sykehus og legevakt hele døgnet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge støttegrupper og brukerstyrte tjenester lokalt [for psykisk helse]. Lavterskeltilbud forebygger problemer og hjelper folk å bli friske. Fordi de er gratis sikrer de lik rett til god helse uavhengig av inntekt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe diskriminering av eldre. Vi vil legge til rette for aldersvennlige byer der både eldre og personer med funksjonsnedsettelser får delta aktivt og kan bruke byen på lik linje med yngre og funksjonsfriske. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at støtte til kamp for kvinners likestilling og rettigheter skal være en integrert del av det norske samarbeidet i alle land hvor vi har et betydelig samarbeid. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kvinners rettigheter gjennom internasjonal politikk blant annet gjennom å ta opp kvinners rettigheter som tema internasjonalt. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trappe opp støtten til organisasjoner som fremmer kvinners helse og reproduktive rettigheter, for å kompensere for konsekvensene av USAs såkalte munnkurvregel. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for at Norge skal gå i front internasjonalt i kampen for kvinners rettigheter og likestilling. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil fremme det internasjonale arbeidet for å sikre like rettigheter og likebehandling for LHBTIQ-personer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil trappe opp arbeidet internasjonalt for å sikre seksuelle og reproduktive rettigheter og muligheter for familieplanlegging. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at målet om likestilling og likeverd mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagene og resten av utdannelsesløpet til barn. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil at skoler skal legge opp til flere besøk av rollemodeller som kan bidra til å øke kunnskapsnivået blant elevene om de ulike utdannelses- og yrkesmulighetene. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte holdningsprosjekter for å få større [likestillings-]mangfold i utdannelsen. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil at større virksomheter skal pålegges å omtale lønnsstatistikk for kvinnelige og mannlige ansatte i sin årsrapport. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette med å bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll, fordommer basert på kjønn, seksuell identitet og etnisitet. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil forsterke arbeidet for likestilling i minoritetsmiljøer. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil at kompetanse om LHBTIQ skal komme inn i rammeplanen til alle relevante utdannelsesløp. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde en felles ekteskapslov. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne skatteklasse 2 for å styrke incentivene til å jobbe og for å bidra til mer likestilling i samfunnet. Partiprogram LIKESTILLING SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha like vilkår for å gi blod for alle i monogame forhold, også homofile menn. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil utrede hvordan transkjønnethet kan fjernes som diagnose. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere jenter med minoritetsbakgrunn deltar i organisert idrett. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Høyre Høyre vil motarbeide diskriminering og alle former for utilbørlig sosial kontroll. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for opplæring og utdannelse i norsk og etablering av egnede aktivitetstilbud og møteplasser for innvandrerkvinner. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide mot all diskriminering i arbeidslivet i forbindelse med svangerskap og fødsel. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for arbeidstidsreformer for kvinner og menn som gir rom for omsorgsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe for at foreldrepermisjonen tredeles med 1/3 til hver av foreldrene – og den siste tredjedelen til valgfri fordeling mellom dem. 14 ukers fedrekvote/pappapermisjon gjeninnføres, som et steg på veien til tredelt permisjon. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi fedre selvstendig opptjeningsrett når det gjelder foreldrepermisjon og pappapermisjon/fedrekvote. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at permisjonsregelverket i større grad tar hensyn til selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere som ikke har mulighet til å ta ut permisjon sammenhengende. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil likestille foreldre juridisk ved samlivsbrudd. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre likebehandling av mor og far ved barnefordelingssaker. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets rolle. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre bedre kjønnsbalanse i topp- og mellomledersjiktet i høyere utdanning. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at ledergrupper i selskapene der staten har eierandel, direktorater og statsetater skal bestå av minst 40 prosent av begge kjønn. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at begge kjønn skal være representert med minst 40% av lederne på de øverste nivåene i staten. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke innsatsen for å rekruttere flere menn til helse- og omsorgsfagene. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot forslaget om å slå sammen likestillingsloven og diskrimineringslovene til én lov. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak og planer rettet mot å øke aksepten for kvinner og menn født i feil kropp og LHBTQ-gruppene. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilrettelegge for at LHBTQ-gruppene kan være seg selv i alle aldersfaser, også i møtet med helsevesenet i forbindelse med sykdom og institusjonsinnleggelse. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre en økonomisk likebehandling og ikke-diskriminering av alle tros- og livssynssamfunn. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bekjempe maktkonsentrasjon ved å styrke lokaldemokratiet, sivilsamfunnet og jobbe for jevnere fordeling av ressurser og kapital. Det er også avgjørende å styrke innflytelsen til de gruppene som er svakt representert i demokratiet. Partiprogram LIKESTILLING LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for styrket kjennskap til urfolks og minoriteters vilkår, både hos myndighetene og i befolkningen. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at normkritikk må bli en obligatorisk del av lærerutdanningen, læreplanen i samfunnsfag og naturfag og opplæringsloven må få et normkritisk utgangspunkt. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide aktivt mot diskriminering i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil reversere regjeringens kutt i fedrekvoten og innføre reell tredeling av foreldrepermisjonen. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå i rette med krefter som ønsker å utfordre og bryte ned fellesskap og tillit, og ser på det som grunnleggende politiske oppgaver å forsvare enkeltmenneskets rett til å leve som de vil, å skape inkluderende fellesskap og å ta vare på vårt felles livsgrunnlag. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bekjempe alle former for diskriminering, og føre en normkritisk og feministisk politikk for å bygge ned frihetsberøvende maktstrukturer. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi og utrede ulike lønnsutjevnende tiltak til fordel for kvinnedominerte yrker. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke overgreps- og voldtektsmottakene for å sikre bedre oppfølging av ofre for voldtekt og seksuelle overgrep, uavhengig av kjønn. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytrale personnumre. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette en LHBT+-sertifiseringsordning for helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke behandlingstilbudet for transpersoner og andre som oppsøker helsevesenet angående kjønnsidentitet. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil la helsetilstand og atferdsmønster være avgjørende for hvorvidt en kan bli blodgiver, ikke kjønn eller seksuell orientering. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunn- og videregående skoler samt relevante profesjonsutdanninger. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby retusjert reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer. Partiprogram LIKESTILLING SAMFERDSEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil likebehandle alle tros- og livssynssamfunn. Partiprogram LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre tros- og livssynssamfunn selvråderett i tros- og ansettelsesspørsmål. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre vern mot diskriminering på bakgrunn av livssynstilhørighet og kulturell tilhørighet. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha en livssynsnøytral formålsparagraf for skolen og barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en livssynsnøytral ekteskapslov. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre forutsigbar finansiering for organisasjoner som arbeider med å hjelpe mennesker ut av prostitusjon. Partiprogram LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere arbeid for å sikre kvinner utdanning og for å styrke kvinners rettigheter i utviklingsland. Partiprogram LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Forsvarets likestillingsarbeid. Partiprogram FORSVAR LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke kompetansen hos utlendingsforvaltningen i LHBT+-spørsmål og sikre mennesker som flykter på grunn av sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning mulighet til å søke asyl i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Rødt Rødt vil at rådgivingstjeneste på ungdomskolen må jobbe for å redusere kjønnsforskjellene i utdanningsvalg på videregående skole. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for en høyere utdanning som bygger ned kjønnsforskjeller. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for radikal kjønnskvotering og øremerking av stillinger og utdanningsplasser for kvinner og menn. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for kvinneperspektiv inn på pensum i alle relevante fag. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil at kvinner og menns ulike posisjon i samfunnet synliggjøres i forskning og undervisning. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte kvinners kamp for økonomisk selvstendighet. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil få vedtatt en egen likelønnspott utenfor rammen i tariffoppgjøret for å heve kvinners lønn og for å utjevne lønnsulikhetene. Partiprogram LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre reell likestilling av skift- og turnusarbeid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil sørge for at trygde- og pensjonsregler ikke skal virke diskriminerende for kvinner. Partiprogram LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil øke den statlige støtten til kvinneorganisasjoner kraftig. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil bekjempe menns vold mot kvinner. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil øke politiets, rettsvesenets, NAVs og politikernes kunnskap om vold mot kvinner og om konsekvensene for barn som er vitne til vold. Gi grundig opplæring av meddommere om hva som er seksuelle overgrep og konsekvenser for ofre og samfunnet. Partiprogram LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil gi likestillings- og diskrimineringsombudet mandat til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere et nasjonalt kunnskapssenter knyttet til menns vold mot kvinner, og bygge ut «Alternativ til vold» som et tilbud over hele landet. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil kreve at politiet har ressurser nok til å håndheve besøksforbud, slik at voldsutsatte får reell beskyttelse. Voldsalarm skal være gratis og lett tilgjengelig. Som hovedregel skal det brukes omvendt voldsalarm. Partiprogram LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at krisesentrene sikres tilstrekkelige økonomiske rammer ved full statlig finansiering. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil skjerpe definisjonen av voldtekt til at seksuell omgang forutsetter oppriktig samtykke, og ikke basere definisjonen av voldtekt på at man aktivt må motsette seg handlingen. Partiprogram LIKESTILLING STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil håndheve utlendingsloven slik at kjønnsbasert forfølgelse gir rett til asyl. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for hjelpetiltak for mennesker som er kjønnslemlestet eller blir utsatt for kjønnslemlesting i Norge. Det skal omfatte tilbud om medisinsk, sosial og psykologisk oppfølging både til offer og familie. I tillegg må kompetansen til ansatte i skole, helse- og sosialsektoren styrkes, slik at de kan tilby kvalifisert hjelp til personer som er utsatt for kjønnslemlesting. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at pornoparagrafen i straffeloven håndheves. Partiprogram LIKESTILLING STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil forby strippeklubber. Partiprogram LIKESTILLING STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil forsvare sexkjøpsloven som kriminaliserer kjøp av seksuelle tjenester. Partiprogram LIKESTILLING STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke exit-programmer som hjelper mennesker ut av prostitusjon. Samtidig må utenlandske kvinner i prostitusjon gis oppholdstillatelse eller hjelp til trygg retur og reetablering i hjemlandet. Videreføre ROSA-prosjektet mot menneskehandel og øke antall ansatte. Partiprogram LIKESTILLING STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre obligatorisk opplæring i grunnskolen om grensesetting og seksualundervisning. Dette for å forebygge seksuelle overgrep mot kvinner og vold i hjemmet. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil heve strafferammen for voldtekt. Partiprogram LIKESTILLING STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil si nei til pornokultur og nei til salg av kjønn og kropp. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil bedre seksualundervisningen i skolen, slik at pornografi ikke danner grunnlaget for barns og ungdommers seksuelle opplæring. Partiprogram LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at bedrifter som publiserer kvinnediskriminerende reklame skal straffes i henhold til markedsføringsloven. Partiprogram LIKESTILLING MASSEMEDIER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for merking av retusjert reklame. Partiprogram LIKESTILLING MASSEMEDIER
2017-2021 Rødt Rødt vil sette av midler til holdningskampanjer og opplæring i skolen for å bidra til at menn ikke kjøper personer i prostitusjon. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil opprette et uavhengig nasjonalt kompetansesenter mot prostitusjon som aktivt motarbeider holdninger i samfunnet om at kvinner kan kjøpes. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil bekjempe porno og pornoens syn på seksualitet og normalisering av vold. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre obligatoriske temauker i skolen med fokus på god seksualitet og grensesetting, samt informasjon om seksuelle overgrep og om hvor man kan få hjelp. Partiprogram LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil sørge for gode og trygge helsetjenester for kvinner. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økte ressurser til forskning på typiske kvinnesykdommer, som endometriose og fibromyalgi. Partiprogram LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke kompetansen hos utlendingsforvaltningen hva gjelder spørsmål knyttet til seksuell legning og kjønnsuttrykk, og sikre mennesker som flykter på bakgrunn av dette mulighet til å søke asyl i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kvinner skal ha selvstendige rettigheter til opphold, og ikke tvinges til å bli i voldelige ekteskap. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at introduksjonsprogrammet skal gi lik stønad til alle uansett alder, tilpasses bedre kvinners behov og gir mulighet for forlengelse i inntil tre år. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at kjønnsidentitet skal kunne velges. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre et tredje juridisk kjønn, ved siden av kvinne og mann, og at kjønn som kategori bare skal inkluderes der det er nødvendig. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke behandlingstilbudet for transpersoner. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for å forsvare lovverk som gir like rettigheter uavhengig av seksuell orientering. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil være for den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, rett til assistert befruktning, adopsjon og medmorskap. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil avdekke og avskaffe diskriminering av transpersoner, homofile, lesbiske og bifile i yrkeslivet, og på alle andre arenaer i samfunnet. Partiprogram LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for offentlig finansiert informasjon om seksuell orientering og kjønnsuttrykk. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil opprette rådgivningstjenester for spørsmål om seksuell orientering og kjønnsuttrykk i kommunene, og at disse kan gi informasjon i skolen og i arbeidslivet. Partiprogram KOMMUNER LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil gi støtte til produksjon av litteratur, film og andre kulturuttrykk som synliggjør og bidrar til alminneliggjøring av skeive personer og familiekonstellasjoner. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil gi elever og barnehagebarn innsikt i mangfoldet av ulike kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer. Partiprogram BARNEHAGER LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for å sikre LHBT+-organisasjoner gode rammevilkår. Partiprogram LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for øremerking av statlige midler til Helseutvalget, HivNorge og videreføring av prosjektet Rosa kompetanse. Partiprogram LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for høynet kompetanse om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE ved intervju av flyktninger som søker på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for krav om kompetanse om seksuell orientering og kjønnsidentitet ved alle statlige asylmottak. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at lhbt+ blir en del av introduksjonsprogrammene for nyankomne flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil øke støtten til krisesentre over hele landet og sikre at krisesenterets brukere får et verdig liv etter endt opphold. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte kvinneorganisasjoner som jobber internasjonalt for kvinners rett til utdanning og familieplanlegging. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil stoppe sexturismen og motarbeide trafficking. Partiprogram LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for implementering av FN-resolusjon 1325 om å sikre kvinners rolle i fredsarbeid. Partiprogram FN LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå og vurdere effekten av seniorpolitiske tiltak. Regjeringserklæring LIKESTILLING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme tiltak som styrker kvinnelig gründerskap og velferdsinnovasjon. Regjeringserklæring LIKESTILLING NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til at flere skal velge utradisjonelle utdanninger og karrierer for å bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv, blant annet ved å gjøre ordninger som «Menn i helse» og «Jenter og teknologi» til landsdekkende ordninger. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha som mål at ledergruppene i statlige selskaper, direktorater og statsetater skal bestå av minst 40 prosent av begge kjønn. Regjeringserklæring LIKESTILLING STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre LHBTIQ-personers rettigheter, bidra til åpenhet, aktivt motarbeide diskriminering og bidra til at kompetanse om denne gruppen kommer inn i rammeplanen til alle relevante utdannelsesløp. Regjeringserklæring LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil evaluere ordningen med overføring av ansvaret for krisesentrene til kommunene og vurdere tiltak som sikrer et godt krisesentertilbud. Regjeringserklæring LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bekjempe kjønnslemlestelse. Regjeringserklæring LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre seksualundervisningen i grunnskolen. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke språkopplæringen og andre målrettede tiltak for at flere kvinner med minoritetsbakgrunn skal kunne delta i arbeidslivet. Regjeringserklæring INNVANDRERE LIKESTILLING SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke arbeidet for likestilling i minoritetsmiljøer, blant annet ved å styrke frivillige organisasjoner som særlig bidrar til integrering av minoritetskvinner i det norske samfunnet. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet mot menneskehandel, vold i nære relasjoner og seksualisert vold mot kvinner. Regjeringserklæring LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på kjønn, seksuell identitet og etnisitet. Regjeringserklæring LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil iverksette tiltak for å motarbeide diskriminering i arbeidslivet, boligmarkedet og på utesteder. Regjeringserklæring LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at Norge går foran internasjonalt for å fremme rettigheter for seksuelle minoriteter. Regjeringserklæring LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Arbeidstilsynets innsats og utrede et lavterskeltilbud for håndhevelse av saker om seksuell trakassering. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forebygge seksuell trakassering i skolen. Regjeringserklæring LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette å prioritere kampen mot overgrep og vold i nære relasjoner. Regjeringserklæring LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å opprette et bransjestyrt og digitalt «Nemndenes hus» i Norge. Regjeringserklæring LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tydeliggjøre regelverket for mistenktes rett til innsyn i egen sak i forbindelse med oppfølgingen av straffeprosesslovutvalgets utredning. Regjeringserklæring LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre gode ordninger for tvangsprostituerte og ofre for menneskehandel. Regjeringserklæring INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre empowerment-kurs for kvinner som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet. Regjeringserklæring INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at undervisningen ikke skal kunne kjønnsdeles av kulturelle og religiøse årsaker. Det har en egenverdi i at jenter og gutter har felles undervisning i alle fag. Regjeringserklæring LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020), herunder forsterke arbeidet for å forhindre utreise fra Schengen-området for personer hvor det eksempelvis er truffet barnevernvedtak som forbyr utreise, holde tilbake eller nekte passutstedelse for å forhindre at barn blir sendt utenlands mot sin vilje, og etablere rutiner for informasjon og varsling mellom offentlige etater for å motvirke negativ sosial kontroll. Regjeringserklæring INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil støtte organisasjoner som jobber for å styrke minoritetskvinners rettigheter og bekjempe æreskultur og negativ sosial kontroll. Regjeringserklæring INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at skilsmisse etter norsk lov respekteres av de ulike tros- og livssynssamfunnene og motvirke fremvekst av religiøse domstoler. Regjeringserklæring LIKESTILLING RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at organisasjoner og idrettslag enklere kan inkludere minoriteter. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET IDRETT LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn gjennom lovgivning og finansiering. Den norske Kirke har en historisk og størrelsesmessig særstilling, som anerkjennes uten at prinsippet om likebehandling skal rokkes ved. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke rekrutteringen av menn til barnehagene. Regjeringserklæring BARNEHAGER LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene. Regjeringserklæring BARNEHAGER LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme en strategi for å bidra til et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre Kompetanseløft 2020 for de kvinnedominerte yrkene, blant annet i barnehage-, pleie- og omsorgssektoren. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LIKESTILLING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om tiltak mot sosial kontroll Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om et krafttak for likelønn Til behandling
21. okt 2020 Representantforslag om et reelt likestilt og universelt utformet samfunn Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om en offentlig beklagelse og erstatningsordning for transpersoner som har gjennomgått irreversibel sterilisering, og forslag om en tredje juridisk kjønnskategori Til behandling
17. jun 2020 Representantforslag om en norsk offentlig utredning om seksuell trakassering Til behandling
27. apr 2020 Redegjørelse av kultur- og likestillingsministeren om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
29. apr 2019 Redegjørelse av kultur- og likestillingsministeren om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om likelønn - fra ord til handling! Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet Behandlet
16. des 2018 Representantforslag om økt likestilling i norsk film- og tv-dramaproduksjon Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om tiltak mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold Behandlet
27. mai 2018 Redegjørelse av barne- og likestillingsministeren om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer Behandlet
11. apr 2018 Representantforslag om kamp mot seksuell trakassering Behandlet
11. apr 2018 Representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering Behandlet
19. mar 2018 Representantforslag om krav til tros- og livssynssamfunn i forbindelse med offentlig støtte Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Endringer i diskrimineringsombudsloven mv. Behandlet
10. des 2017 Representantforslag om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 2018 Behandlet
11. jun 2017 Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) Behandlet
11. jun 2017 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) Behandlet
28. mai 2017 Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om nye tiltak for å fremme likestilling Behandlet
3. mai 2017 Redegjørelse av barne- og likestillingsministeren om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om et universelt utformet samfunn Behandlet
6. mar 2017 Representantforslag om fremlegging av ny handlingsplan for LHBTI Behandlet
6. mar 2017 Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. nov 2016 Representantforslag om en strategi for økt satsing på norske tv-serier Behandlet
12. jun 2016 Familien - ansvar, frihet og valgmuligheter Behandlet
27. apr 2016 Representantforslag om nye kjønnsnøytrale titler til erstatning for helsesøster og jordmor Behandlet
13. apr 2016 Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om en offentlig utredning om kvinnehelse Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. okt 2014 Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - verneplikt for kvinner) Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Meld. St. 44 (2012-2013) Likestilling kommer ikke av seg selv Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om tiltak som fremmer reell kjønnslikestilling i Norge Behandlet
9. jun 2013 Diskrimineringslovgivning (om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Behandlet
6. mai 2013 Endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri) Behandlet
6. mai 2013 Endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.) Behandlet
18. mar 2013 Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) Behandlet
6. mar 2013 Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2012 Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon) Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om vern mot diskriminering på grunn av kjønn og minoriteter Behandlet
9. mai 2012 Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden) Behandlet
2. mai 2012 Representantforslag om en pappastrategi for etablering av likeverdig foreldreskap Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om å sikre økt lønn i lavtlønnsyrker med hovedfokus på utdanningsgruppene i offentlig sektor. Behandlet
11. apr 2011 Likestilling for likelønn Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. jun 2010 Representantforslag om foreldrepermisjonen mellom mor og far Behandlet
7. jun 2010 Oversendelsesforslag om edrene som fortsatt ikke har rett til å ta ut foreldrepenger. Behandlet
24. mai 2010 Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner Behandlet
10. mai 2010 Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og barnetrygdloven Behandlet
19. apr 2010 Innlemmelse i EØS-avtalen av rådsdirektiv om likebehandling av kvinner og menn ved tilgang til varer og tjenester Behandlet
22. mar 2010 Oversendelsesforslag om konkrete tiltak mot samværssabotasje. Behandlet
8. mar 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven Behandlet
8. mar 2010 Endringer i barnelova mv. Behandlet
1. mar 2010 Kvalitet i barnehagen Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet