Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at norsk matproduksjon skal verdsettes og fortsatt være en viktig del av den totale verdikjeden. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at eksportsubsidier og dumping av mat fra rike land til utviklingsland må opphøre. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å styrke reiselivsnæringen vil Høyre legge til rette for at lokal mat og drikke i større grad kan inngå som en del av reiselivsproduktet. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER REISELIVSNÆRING
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre igangsette forsøk med klimamerking av produkter. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil si nei til genmanipulerte mat- og fôrvarer. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge gjeninnfører beredskapslagring av korn. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde tilfredsstillende nasjonal matvareproduksjon ut fra et sikkerhetsperspektiv. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre friere omsetning av melkekvoter. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en standardisert frivillig merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferd. Partiprogram HUSDYR LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre lokale mattradisjoner og utvikling av nisjeprodukter for å øke verdiskapingen i bygdesamfunn. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha statlig finansiering av tilsyn, prøvetaking, kontroll og godkjenning for småskala matproduksjon i en oppbyggingsperiode. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppmuntre til samarbeidsordninger for salg av gårdsmat direkte til forbruker, til utnyttelse av utmarksressurser og til kulturlandskapspleie. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal forsvare retten til å styrkje marknadstilgangen for utviklingslanda til Noreg på kostnad av annan, og subsidiert, import frå den rike delen av verda. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide internasjonalt for at alle former for eksportstønad og dumping av matvarer skal stanse. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg arbeider for å halde oppe importvernet på jordbruksvarer for å sikre matvareproduksjon til eige folk. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil stå fast på det unntaket som vi fikk i EØS-avtalen om at det er norske myndigheter som avgjør hvilke genmodifiserte produkter som kan utsettes, markedsføres og selges i Norge. Vi skal videreføre en restriktiv holdning. Regjeringserklæring EU/EØS LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke landbruksbistanden for å styrke global matsikkerhet. Regjeringserklæring LANDBRUKSPRODUKTER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det skal være et mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. Regjeringserklæring LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil stimulere til økt satsing innenfor vare- og tjenesteproduksjon, matspesialiteter, grønt reiseliv, utmarksnæringer og ”inn på tunet”. Regjeringserklæring LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER REISELIVSNÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre en utredning om styrkeforholdene i verdikjeden for mat som skal bidra til åpenhet om innsyn, samt sikre forbrukerinteressene og en tilfredsstillende samfunnsmessig kontroll. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde et variert landbruk over hele landet, basert på lokale ressurser, med jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HUSDYR LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER REINDRIFT SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde samvirkebaserte markedsregulatorer og avtakere av norske råvarer fra hele landet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og styrke norsk næringsmiddelindustri, og legge til rette for fortsatt tilgang på råvarer fra norsk landbruk. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER NÆRINGSLIV TOLL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne de resterende norske eksportsubsidiene og arbeide for et forbud mot eksportsubsidier i WTO. arbeiderpartiet ønsker at Norge aktivt støtter programmer som for eksempel Aid for Trade som setter utviklingsland i stand til å delta i verdenshandelen. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjennom lovverk hindre at noen få aktører får uforholdsmessig mye makt over matverdikjeden. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at norsk matproduksjon, basert på egne arealer skal økes med 20 prosent i løpet av de neste 20 årene. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke økologisk matproduksjon i tråd med etterspørselen. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre beredskapslagring av korn gjennom styrket gårdslagring og styrket nasjonal silokapasitet. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde tilfredsstillende nasjonal matvareproduksjon og lager av nødvendige basisprodukter ut fra et sikkerhetsperspektiv. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi forbrukerne mer informasjonen om animalske produkter, blant annet ved å innføre en merkeordning som opplyser om produksjonsforhold og dyrevelferdstiltak i produksjonsledd og transport. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en merkeordning for veganske produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette som nasjonalt mål å redusere kjøttforbruket og fremme vegetariske alternativer i offentlige innkjøp. Statens engasjement i opplysningskontorene for kjøtt og andre animalske produkter må avvikles til fordel for støtte til næringsuavhengig opplysning om mat og helse. Opplysningen må ta hensyn til økologi og dyrevelferd. Partiprogram FORBRUKERSAKER HUSDYR LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre beredskapslager av korn. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre en forutsigbar og levedyktig prispolitikk på landbruksprodukter som gir bøndene gode driftsvilkår. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil si nei til genmanipulerte mat- og fôrvarer. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge gjeninnfører beredskapslagring av både fôrkorn og matkorn. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke verdiskapingen og matvareproduksjonen i landbruket. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt lønnsomhet i hele verdikjeden for norsk mat og redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt matproduksjon basert på norske ressurser, herunder økt bruk av utnyttede beiteressurser. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke jordvernet, blant annet ved å utvikle positive virkemidler for å få kommuner til å planlegge med minst mulig omdisponering av god matjord. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil foredle mer av råvarene fra landbruket. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre norsk mat enda tryggere ved å stille strenge krav til antibiotikabruk, merking, sporbarhet og beredskap. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre lov om god handelsskikk, som regulerer forhandlingene mellom dagligvarekjedene og leverandørene. Målet er å gi forbrukerne bedre utvalg, tilgjengelighet, kvalitet og lavere priser og rettferdig behandling av matprodusentene. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle strategier for produktutvikling og økt eksport av rene norske produkter av høy kvalitet. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at rovdyrpolitikken blir sett i sammenheng med målet om økt matproduksjon. Partiprogram HUSDYR LANDBRUKSPRODUKTER NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere kjøttforbruket i Norge. Vi vil forby salg av kjøtt med tap for å redusere matsvinnet og øke forståelsen for kostnaden ved å produsere kjøtt. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre matkastelov og avgift på matsvinn fra dagligvarebransjen og matprodusentene. En slik lov må ivareta hensyn til matsikkerhet og behov for bedriftenes inntjening, men omfatte så mange matvarer som mulig. Vi vil innføre avgift på matsvinn som ikke omfattes av loven. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette å vri tilskuddsordningene slik at de stimulerer til økt matproduksjon og effektiv gårdsdrift. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge bedre til rette for en velfungerende konkurranse i omsetningen av norske jordbruksprodukter. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Høyre Høyre vil stille seg positiv til tiltak for å redusere matkasting innen dagligvarebransjen og næringsmiddelindustrien. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til forskning på miljøvennlige alternativer innen matproduksjon og husdyrhold. Partiprogram FORSKNING HUSDYR LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at forbrukerne skal få mer informasjon om produksjonsmetodene for kjøtt, og sammen med næringen finne gode løsninger slik at forbrukerne kan gjøre opplyste valg. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere kjøttforbruket i Norge av hensyn til helse, miljø og dyrevelferd. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begrense kjøttreklame ved å avvikle dagens finansiering av opplysningskontorene for animalske produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere utskilling av biologisk avfall, som matavfall, og stimulere til økt produksjon av biogass og biogjødsel fra avfall og i jordbruket. Partiprogram FORURENSNING LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge opp bærekraftig fôrproduksjon i Norge for å øke selvforsyningsgraden og hindre bruk av matfisk og importert protein. Partiprogram FISKERIER LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke matproduksjonen basert på norske ressurser og styrke inntektsmulighetene på små og mellomstore bruk. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme prinsippet om nasjonenes matsuverenitet i alle internasjonale forhandlinger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil vri landbrukstilskuddene slik at det blir mer lønnsomt å produsere vegetabilsk mat for å redusere utslippene per mengden produsert mat. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ytterligere redusere bruken av antibiotika i matproduksjon i Norge. Partiprogram HELSEVESEN LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at staten i samarbeid med kommunene gjennomfører beredskapslagring av matkorn for minst ett års forbruk. Partiprogram KOMMUNER LANDBRUKSPRODUKTER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere tilgang på ren energi, en mer bærekraftig matproduksjon, bærekraftig og rettighetsbasert naturressursforvaltning og styrking av demokratiske strukturer. Partiprogram ENERGI LANDBRUKSPRODUKTER NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil ha mer norsk matproduksjon. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en sterk nasjonal næringsmiddelindustri. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Rødt Rødt vil at næringsmiddelindustrien fortsatt holdes utenfor EØS-avtalen i påvente av at hele avtalen sies opp. Partiprogram EU/EØS LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Rødt Rødt vil at man øker tollbeskyttelsen av norske matråvarer og at det skal være sesongbeskyttelse på landbruksprodukter. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil avvikle eksportstøtte til matproduksjon i tråd med WTO-forpliktelser. Regjeringserklæring LANDBRUKSPRODUKTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke konkurransen i næringsmiddelindustrien generelt, og i melkesektoren spesielt. Regjeringserklæring LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha en næringspolitikk som legger til rette for en effektiv og lønnsom næringsmiddelindustri. Regjeringserklæring LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne muligheten for å bruke omsetningsavgift til generisk markedsføring av jordbruksprodukter. Regjeringserklæring AVGIFTER LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer og andre dagligvarer. Regjeringserklæring LANDBRUKSPRODUKTER VAREHANDEL

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU etter brexit Til behandling
8. okt 2020 Representantforslag om bedre merking av matvarer Til behandling
10. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.) Behandlet
1. jun 2020 Representantforslag om etablering av beredskapslagring av matkorn Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om styrket dyrevelferd Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. jun 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019) Behandlet
18. jun 2019 Redegjørelse av landbruks- og matministeren om tilsynsvirksomhet i Mattilsynet Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
24. okt 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken) Behandlet
13. jun 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.) Behandlet
27. mai 2018 Representantforslag om en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri Behandlet
5. feb 2018 Representantforslag om styrket beredskap gjennom et sterkere jordvern og beredskapslagring av matkorn Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
15. jun 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.) Behandlet
15. jun 2017 Representantforslag om et forbud mot burhøns og påbud om merking av egg fra burhøns inntil forbudet er iverksatt Behandlet
15. jun 2017 Representantforslag om merkeordninger på matvarer om dyrevelferd, grovfôrandel og antibiotikabruk Behandlet
15. jun 2017 Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19 Behandlet
24. apr 2017 Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 prosent økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020 Behandlet
13. jun 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet. (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.) Behandlet
29. feb 2016 Garden som ressurs - marknaden som mål. Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
16. jun 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om forbud mot omsetning av de genmodifiserte maislinjene T25 og NK603 Behandlet
11. mar 2015 Representantforslag om handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i mat og dyr Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om å styrke forbrukermakten gjennom digitalisering av produktinformasjon og opprette en informasjonsportal for dagligvarer Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om endring av omsetningsloven for å redusere reklame for kjøtt Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om å sikre konkurransedyktige rammebetingelser i meierisektoren Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. jun 2014 Representantforslag om å redusere bruken av palmeolje i Norge Behandlet
16. jun 2014 Jordbruksoppgjøret 2014 - endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. Behandlet
21. mai 2014 Representantforslag om at Stavanger Havnesilo blir opprettholdt som kornlager Behandlet
7. apr 2014 Representantforslag om tollvern Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
18. jun 2013 Jordbruksoppgjøret 2013 - endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m. Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om å endre dagens sukkeravgifter Behandlet
6. feb 2013 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om vin Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om endringer i den norske praktiseringen av GSP-systemet for handel med utviklingsland Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
14. nov 2012 Representantforslag om hvordan grensehandel kan reduseres Behandlet
13. jun 2012 Jordbruksoppgjøret 2012 - endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. Behandlet
6. jun 2012 Representantforslag om å skille markedsregulatorrollen og markedsaktørrollen i matvaresektoren Behandlet
25. apr 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet Behandlet
11. apr 2012 Landbruks- og matpolitikken Behandlet
19. mar 2012 Representantforslag om nasjonalt for reduksjon av matavfall og gjennomgang av merkeordningen for næringslivet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Endringar av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
13. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
15. jun 2011 Jordbruksoppgjøret 2011 Behandlet
25. apr 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer Behandlet
14. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Representantforslag om å fjerne tollsats på import av kjøtt i perioden 6. desember-31. desember 2010 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om å tillate salg av lokalprodusert alkohol direkte fra produsent Behandlet
14. jun 2010 Jordbruksoppgjøret 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet