Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere bønder som henter en vesentlig del av sysselsetting og inntekt fra gården og annen primærnæringsvirksomhet. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til samdrifter og samarbeidstiltak, gjennom et fremtidsrettet og fleksibelt regelverk. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle verdiskapingsprogrammene for mat, trevirke, reindrift og bioenergi. Partiprogram LANDBRUK REINDRIFT SKOGBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på økologisk landbruk, og stimulere til utvikling av nisjeprodukter. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre rekrutteringen til landbruket, samt stimulere til mangfold i landbruket. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre jordbruksarealer for framtiden som grunnlag til matproduksjon og for å holde kulturlandskapet i hevd. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre arbeide for å gjenreise bonden som en reelt selvstendig næringsdrivende gjennom at landbruket gjøres mindre avhengig av statlige overføringer og reguleringer. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre fjerne odelsbestemmelsen fra Grunnloven og modernisere odelsloven. Partiprogram GRUNNLOVEN LANDBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre oppheve boplikten. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre oppheve priskontrollen på landbrukseiendommer. Partiprogram LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre gjøre det lettere å starte samdrifter ved å fjerne taket på antall deltakere og myke opp avstands- og volumbegrensningene. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre bedre avskrivningsreglene og etablere en avsetningsordning for fremtidige investeringer. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre myke opp eierformene i landbruket slik at også aksjeselskap kan bli en mulig eierform, og dermed styrke næringens muligheter til å bygge egenkapital til fremtidige satsninger. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Høyre Legge til grunn at erstatningen skal være den samme for alle kategorier av vern, så lenge det legger begrensninger på bruken. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre revidere lov om motorisert ferdsel i utmark og gi lokale myndigheter økt forvaltningsrett. Partiprogram KOMMUNER LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre videreføre systemet med kvoter på uttak av fisk og vilt, men ikke støtte innføring av inntektsbegrensninger. Partiprogram FANGST LANDBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre føre en politikk som forbereder norsk landbruk på nye internasjonale handelsvilkår og utnytte mulighetene i en fremtidig WTO-avtale for å sikre kulturlandskap og fremtidig landbruk i hele landet. Partiprogram LANDBRUK TOLL
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre redusere landbruksbyråkratiet og gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom. Partiprogram LANDBRUK STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre redusere Fylkesmannens og andre statlige etaters mulighet til å overprøve lovlig fattede vedtak i kommunene - Fylkesmannens rolle skal begrenses til legalitetskontroll og klager på saksbehandlingen. Partiprogram FYLKER LANDBRUK STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre at bygg og anlegg tilknyttet utmarksnæringen skal inngå i plan- og bygningslovens definisjon av stedbunden næring. Partiprogram BYGNINGSVESEN LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke skogbruket vil Høyre mye opp eierformene i landbruket slik at også aksjeselskap kan bli en mulig eierform, og dermed styrke næringens mulighet til å bygge egenkapital til fremtidige satsninger. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre overføre oppgaver fra Fylkesmannen innenfor miljø, landbruk og natur til kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre arbeide for å styrke samarbeidet mellom reindriftsnæringen og landbruket. Partiprogram LANDBRUK REINDRIFT SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kvinner stimuleres til å være aktive utøvere innen primærnæringene. Partiprogram LANDBRUK LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil økt produksjon av biodiesel skal ikke gå på bekostning av matproduksjon i fattige land. Derfor trengs det også en videre satsing på forskning, så en kan ta i bruk råvarer som ikke går på bekostning av landbruksareal og/eller eksisterende matproduksjon. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et levende landbruk og en livskraftig næringsmiddelindustri med basis i landbruket. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en nasjonal produksjon av basismatvarer samtidig som en øker matmangfoldet og produksjon av økologiske varer. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for økonomiske virkemidler som fremmer samdrift og stimulerer til mer samarbeid mellom gårdsbruk. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti Begrensingene på antall medlemmer i en samdrift og maksavstanden mellom gårder som inngår i samme samdrift må oppheves. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kvoteordningen for melk skal innrettes med størst mulig fleksibilitet både for enkeltbruk og samdrifter. Kvotene må tilpasses slik at driftsapparat som melkeroboter og så videre kan utnyttes på en optimal måte. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at regelverket om bruk av traktor og større landbruksmaskiner på offentlig vei skal tilpasses den tekniske utviklingen og behovet i næringslivet. Regelverket må utformes mer oppklarende og håndheves likt over hele landet. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre bønder mulighet for et inntektsnivå på linje med andre yrkesgrupper. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil åpne for mer bruk av arealtilskudd og andre tiltak for å holde kulturlandskapet åpent og samtidig sikre driftsgrunnlag også for mindre bruk. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et strengt jordvern og nydyrking for å sikre nasjonal og global matproduksjon også i fremtiden. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre grunneierne gode erstatningsordninger i forbindelse med arealvern. Staten må stille seg positiv til frivillige og langsiktige verne- og skjøtselsavtaler, som både sikrer vern av områder og langsiktig økonomi for gården. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde odelslovens intensjon, men endre fristen for odelsstevning av hensyn til forutsigbarhet for eksterne kjøpere. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at en ordning med fagbrev må innføres i landbruket. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kjøp av melkekvote skal kunne regnes som investering. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at støtteordningene til landbruket skal innrettes slik at de ikke hindrer handel med fattige land. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt videreforedling og direkteomsetning av fisk og landbruksprodukter i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil dele Innovasjon Norge i to. Den ene delen skal være en målrettet nyskapingsdel for gründere og bedrifter i hele landet. Den andre delen skal ha et virkemiddelapparat for distriktsutbygging med hovedhensikt å sikre bosetting og landbrukspolitiske formål. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil opprettholde de samlede overføringene til landbruket omtrent på dagens nivå. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Venstre [Venstre vil ] endre innretningen [av overføringene til landbruket] mot mer miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge skal gå foran og fortsette en reduksjon av importbarrierer og produksjonsrelaterte subsidier. Partiprogram HANDEL LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil begrense den statlige boplikten og prisreguleringen for landbrukseiendommer. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil fjerne odelsloven. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil fjerne delingsforbudet i jordloven. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil avvikle alle norske eksportsubsidier, inkludert omsetningsavgiften til osteproduksjon for eksport. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre friere omsetning av melkekvoter. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Venstre Venstre vil oppheve tak og geografiske begrensninger i samdrifter og heve produksjonstaket, både for samdrifter og enkeltbruk. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for økt konkurranse innenfor meierisektoren. Etableringskvoter for melk kan tildeles gårdsbruk som ønsker å gå inn i samdrift med andre melkebønder. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil fjerne markedsreguleringen for produksjon av svin. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke matprogrammet slik at flere produsenter kan hente inntekten direkte i markedet. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil oppheve alle produksjonsreguleringer (som for eksempel melkekvoter) dersom foredlingen skjer på egen gård. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil tillate produsenter av alkoholholdige drikker å informere om produktene sine på egne Internett-sider, slik Vinmonopolet i dag har adgang til. Partiprogram HANDEL LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil tillate demonstrasjonssalg og servering ved besøk i produksjonslokaler eller i tilknytning til disse. Partiprogram LANDBRUK REISELIVSNÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil intensivere forskning på klimaforbedring av metoder i husdyrhold. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil doble bevilgningene i bioenergiprogrammet. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre ønsker å videreføre jordbruksforhandlingene, men som en rendyrket inntektsavtale mellom bønder og staten. Alle andre tilskudd og ordninger som ikke gir direkte inntektsvirkning for bonden bør overføres til ordinære poster på statsbudsjettet. Partiprogram LANDBRUK LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Venstre Venstre vil doble bevilgningene til treprogrammet for å sikre en raskere overgang til fornybare materialer. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi økt investeringsstøtte til de mest kapitalkrevende husdyrproduksjonene (særlig melk og kjøtt) for å sikre et produksjonsapparat i tråd med husdyrforskriftene. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil endre alle tilskuddsordninger slik at de ikke stimulerer i miljøfiendtlig retning. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil fjerne miljøfiendtlige tilskuddsordninger. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil ha mål om 8 prosent økologisk drevet jordbruksareal innen 2013, og mål om 20 prosent innen 2020. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre varig vern mot irreversible endringer av spesielt verdifull produktiv landbruksjord. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere handelsvridende subsidier. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil ha strengere tilsyn med dyrevelferd, spesielt overfor produksjonsdyr, bruk av forsøksdyr og transport av dyr. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre tydelige merkeordninger for mat som er genmodifisert ved bioteknologi. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje full erstatning for areal som blir verna eller mellombels verna etter naturvernlova og innføre ei ordning med nærings- og naturfond der det er aktuelt. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje innsatsen med å ta vare på verneverdig kulturlandskap. Eit aktivt landbruk over heile landet er det beste verkemiddelet i dette arbeidet, men ein må også sjå på tiltak for å sikre kulturlandskapet i utmarksområde som i dag ikkje er i aktiv drift. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha eigne norske bestandar av jerv, bjørn, ørn og gaupe, men storleiken på desse må kunne regulerast ut frå lokale omsyn, slik at det ikkje blir ulemper for beiting og annan bruk av utmarka. Partiprogram LANDBRUK LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre naudsynte løyvingar til førebyggjande tiltak og erstatningar for alle utmarksnæringar. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forby import og omsetjing av genmanipulerte matvarer, i fyrste omgang ved å innføre eit mellombels forbod. Dette vil gje oss tid både til å skaffe fram sikrare kunnskap om verknadene av genmanipulerte matvarer, og sikre ein brei diskusjon. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke, gjennom nasjonalt og internasjonale regelverk, til at det ikkje blir lov med såkalla genrøveri, og at lokalsamfunn får rettferdig del i utkoma av økonomisk gevinst av genressursane deira. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha et strengere regelverk for merking av mat og matvarer, blant annet når det gjelder innhold og opprinnelsesland. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forby import og omsetning av genmanipulerte matvarer (GMO). Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha et strengere regelverk for merking av mat med genmodifiserte ingredienser eller tilsettingsstoffer, dersom slike varer likevel skulle bli solgt i Norge. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha en tydelig merking og markedsføring av økologiske produkter. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha bedre kontrollordninger for frukt og grønnsaker for å hindre at produkter som innholder helsefarlige mengder plantevernmiddel når forbrukeren. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for å få mer lokalprodusert mat inn i butikkene. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at hovedtrekkene i landbrukspolitikken må utformes gjennom nasjonale ordninger. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruke markedet og prismekanismen aktivt for å sikre at landbrukets produksjon blir stor nok til å dekke etterspørselen i Norge. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde et sterkt importvern. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere ett års beredskapslager for matkorn. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre lønnsom drift også på mer marginale jordbruksareal gjennom differensierte virkemiddel. Gi økt stimulans til beiting for å høste fôrressursene i utmarka og bevare kulturlandskapet. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil hindre tap av formell eller reell beiterett i utmark som følge av rovviltpolitikken. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke avskrivningssatsen for landbruksbygg. Partiprogram LANDBRUK SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre jordbrukets rett til – og ansvar for – markedsreguleringen. Matvaremarkedet må organiseres slik at primærprodusentenes markedsmakt styrkes. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi skattefradrag ved avsetning av lønns- og næringsinntekt i fond til kjøp av gårdsbruk, eller investeringer i bygninger og jord gjennom nedskriving av kostpris. Partiprogram LANDBRUK SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre fradragsrett for vedlikehold av våningshus. Partiprogram LANDBRUK SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil beskatte gevinst ved salg av gårdsbruk på samme måte som gevinst ved salg av bolighus for å bidra til økt omsetning på landbrukseiendommer. Partiprogram LANDBRUK SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at grunneiers mulighet til å utnytte jakt og fiskerett som næringsgrunnlag ikke skal begrenses av unødvendige regler, kontroll eller prisregulering. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at gartneri- og hagebruksnæringen må sikres energi til konkurransedyktig pris. Partiprogram ENERGI LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at bøndene må sikres muligheter for ferie og fritid på linje med andre yrkesgrupper. Velferdsordningene i landbruket må utvikles og forbedres og avløserordningen styrkes. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke mat- og fôrproduksjon basert på norske ressurser for å redusere behovet for transport av importerte varer. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere miljøvennlige driftsformer. Dreining av drifta i mer miljøvennlig retning skal gi en tydelig bedring av lønnsomheten. Kunnskapsformidlingen om økologiske driftsformer må styrkes og kompetanse om miljøvennlig drift må overføres til hele jordbruket slik at jordas fruktbarhet forbedres. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte utvikling og utprøving av teknologi som kan gi miljøgevinster i landbruket. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil målrette bevilgningene over statsbudsjettet for å oppfylle mål om miljøvennlig produksjonsmåte, ressursbruk, produksjonsfordeling og andre fordelingspolitiske målsettinger. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at regionale og lokale miljøvirkemidler over jordbruksavtalen skal gå til landbruksvirksomhet. Effektiviteten ved forvaltningen av midlene må forbedres. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte opp under produksjon av bioenergi basert på ressurser og arealer som ikke kan nyttes til matproduksjon. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil føre en aktiv strukturpolitikk, spesielt i områder hvor landbruket er avgjørende for bosettingen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde den regionale arbeidsdelingen gjennom kanaliseringspolitikken, og sikre rammebetingelsene for de områdene i landet som bare kan dyrke gras. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke ordninger for utjevning av fraktkostnader. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil differensiere tilskuddsordninger og forsterke innsatsen i de områder som er truet av nedlegging. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke innsatsen for bosetting gjennom distriktsdifferensiert driftstillegg. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sette en øvre grense for hvor store samlede tilskudd som kan tilføres det enkelte bruk. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fastholde konsesjonsgrensene i fjørfe- og svineproduksjon for å motvirke overproduksjon. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre utvikling av tilleggsnæringer til erstatning for de arbeidsplassene som forsvinner fra primærlandbruket. Partiprogram ARBEIDSLIV LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha en streng praktisering av boplikt og driveplikt. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde hovedelementene i odelsloven for å sikre at ressursene blir forvaltet i et langsiktig perspektiv. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde prisreguleringsbestemmelsene ved salg av landbrukseiendom. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjøre det enklere å fradele hus og tomter fra landbrukseiendommer utenom pressområder og dyrka mark. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre ”fiskefond” til kultivering av fiskevann og elver. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide aktivt for at det ikkje skal vere tillate å ta patent på genetiske ressursar eller biologiske produksjonsmetodar, og verne rettane til bonden. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeid for ei auka satsing på landbruksbistanden, stønad til FAO og stønad til genbankar og planteforedling. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil jobbe for ein bistand som sikrar produksjon og styrking av rettane til familiebruket i utviklingsland, med særleg vekt på å hindre diskriminering av kvinner som bønder og matprodusentar. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje prosjekt som kan hjelpe utviklingsland inn på norske marknader på kostnad av den auka importen frå blant anna EU. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte folkelege rørsler som arbeider for jordlause, for kvinner og familiejordbruk – som ein viktig føresetnad for eit berekraftig jordbruk. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte lokale program for bioenergiproduksjon med tanke på å dekkje lokale, nasjonale og regionale behov. Partiprogram ENERGI LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil hjelpe med å utvikle regelverk som varetek rettane til bonden til å vidareforedle eigen produksjon og dele tradisjonell kunnskap om genetiske ressursar. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil hjelpe til med å utvikle ressursvennleg, robust og berekraftig landbruksproduksjon som medverkar til å styrkje både matvaretryggleik og energibehov, med vekt på minst mogeleg transport. Partiprogram ENERGI LANDBRUK MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at landbruket skal få rammebetingelser som gjør at det kan bli mer miljøvennlig, ikke minst ved å bidra til kortreist mat. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at 15 prosent av all landbruksproduksjon og av alt forbruk av landbruksvarer er økologisk i 2015. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på bygdenæringer, noe som vil bidra til økte inntektsmuligheter i landbruket. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at beiteressursene i utmarka utnyttes bedre. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke jordvernet. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for sikre denne industrien norske råvarer til konkurransedyktige priser, uten at det skal gå ut over matkvalitet og miljøhensyn. Partiprogram LANDBRUK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV støtter kravet om at alle former for eksportsubsidier til landbruket fjernes raskest mulig. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå regelverk knyttet til dyrevelferd for pelsdyrnæringen, med sikte på forbedringer. Partiprogram LANDBRUK RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne begrensninger i lover og regelverk som hindrer effektiv drift av landbrukseiendommer. Partiprogram LANDBRUK RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil endre lovgivningen slik at bønder lettere kan selge eller leie ut grunn. Partiprogram LANDBRUK RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere dagens støtte- og subsidieordninger, men ha kompensasjonsordninger for dem som blir vesentlig negativt berørt av strukturendringene. Partiprogram LANDBRUK SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve pris- og produksjonsbegrensninger. Partiprogram LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle konsesjons-, bo- og driveplikten, samt odelsreguleringer. Partiprogram GRUNNLOVEN LANDBRUK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for fri tilgang til internasjonale markeder gjennom frihandelsavtaler. Partiprogram LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil etablere et oversiktlig fritt konkurransesystem for landbruket med overgangsordninger. Partiprogram LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne produksjons- og markedsreguleringer som hindrer fri konkurranse. Partiprogram LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil endre erstatningsordningen for husdyr med sikte på at faktisk rovdyrtap skal erstattes. Regjeringserklæring HUSDYR LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil foreta en gjennomgang og iverksette nødvendige tiltak både innenfor rovviltforvaltninga og reindrifta med sikte på å sikre situasjonen for sørsamisk tamreindrift. Regjeringserklæring LANDBRUK NATURVERN SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at man i WTO-forhandlingene anerkjenner retten til produksjon av mat for egen befolkning. Regjeringserklæring LANDBRUK ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ivareta norske interesser innenfor fisk og landbruk i de pågående WTO-forhandlingene. Regjeringserklæring FISKERIER LANDBRUK ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket fra forrige periode. Regjeringserklæring LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomgå landbruks- og matpolitikken i en egen stortingsmelding. Regjeringserklæring LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre jordbruksforhandlingene og markedsordningene. Samvirkets rolle som markedsregulator og avtaker av norske råvarer fra hele landet skal sikres. Regjeringserklæring LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet gjennom en klar distriktsprofil, og videreføre styrking av det grasbaserte husdyrholdet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre et sterkt importvern som en viktig forutsetning for opprettholdelse av landbruksproduksjonen og en innovativ og offensiv norsk næringsmiddelindustri i hele landet. Norge skal arbeide internasjonalt for et internasjonalt rammeverk (EØS/WTO) som sikrer dette. Ved en eventuell ny WTO-avtale skal regjeringen ta i bruk alle de virkemidler avtalen gir til å sikre norsk landbruksproduksjon og norsk næringsmiddelindustri. Ved en slik avtale må det gis kompensasjon for tap av innekt. Eventuell videreutvikling av våre avtaler med EU må utformes på en gjensidig fordelaktig basis innenfor partenes respektive landbrukspolitikk. Regjeringserklæring EU/EØS INDUSTRI INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjøre landbruket til en del av klimaløsningen ved å følge opp St. meld. nr. 39 (2008-2009). Vurdere virkemidler for å utvikle biogassanlegg og industrielle verdikjeder for bioenergi med basis i landbrukets ressurser står her sentralt. Regjeringserklæring LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp høringsnotatet om jordvernpolitikken, deriblant vurdere en hjemmel for varig vern av dyrket jord. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det skal være et mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. Regjeringserklæring LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil stimulere til økt satsing innenfor vare- og tjenesteproduksjon, matspesialiteter, grønt reiseliv, utmarksnæringer og ”inn på tunet”. Regjeringserklæring LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER REISELIVSNÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre grunnutdanning og videreutdanning i landbruket og øke konkurranse og innovasjonsaktiviteten i hele verdikjeden for mat og andre landbruksbaserte næringer gjennom økt satsing på kunnskap og forskning. Regjeringserklæring FORSKNING LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil i tråd med føringene i Nasjonal transportplan føre en svært restriktiv linje i omdisponeringen av dyrket jord. Regjeringserklæring LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å legge til rette for grovforbasert matproduksjon og vri støtteordningene til grovfor og beite. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre importvernet som er en hjørnestein i norsk landbrukspolitikk. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utøverne i landbruket får en inntekt og sosiale vilkår på linje med andre grupper i samfunnet, og en inntektsfordeling som motvirker fortsatt bruksavgang. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en vridning av tilskuddsordningene som særlig bidrar til å sikre lønnsomhet i små og mellomstore bruk, for å motvirke markedskreftenes sentraliseringskraft i landbruket. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å legge til rette for økt lokal matproduksjon i tilknytning til gårdsdriften. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvikle kostnadsreduserende distribusjonsløsninger for småskala matprodusenter. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at 15 prosent av all landbruksproduksjon og forbruk av landbruksvarer skal være økologisk, og at staten bruker offentlige innkjøp for å nå målet. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å stimulere til økt produksjon og forbruk av vegetabilske produkter som frukt, grønnsaker og korn. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en vridning av norsk matimport bort fra EU over til land i sør. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en restriktiv håndheving av den norske genteknologiloven, og et midlertidig forbud mot å dyrke genmodifiserte planter i Norge og mot å importere genmodifisert fôr til fiskeoppdrett og landbruk. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bedre dyrevelferdssituasjonen i kyllingindustrien. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for forbud mot bruk av dyr som er avlet på en slik måte at de fysisk og mentalt lider overlast. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at landbruket har en sentral plass i kulturvernet. Partiprogram KULTUR LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et sterkt jordvern og driveplikt for å sikre arealer egnet for matproduksjon. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tiltak som sikrer befolkningen mat i akutte situasjoner. Partiprogram LANDBRUK SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte fattige lands tiltak for å bygge opp et variert nasjonalt næringsliv, for å trygge egen matproduksjon og for å fremme sine næringsinteresser på det globale markedet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil øke investeringsstøtten til bygging av biogassanlegg, både industrielle anlegg og gårdsanlegg. Partiprogram ENERGI LANDBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle tilskudd til drift i bratt terreng og andre land- og skogbrukstilskudd som svekker biologisk mangfold. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil bruke økonomisk stimulans for å redusere sauehold i områder der ulven yngler. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi erstatning for tapte beitedyr på en måte som stimulerer forebygging av tap. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte etablering av Preikestolen som nasjonalpark. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ha strengere krav til gjødsling ved elver og vassdrag. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ha strengere krav til gjødsling ved kystnære områder. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprettholde de samlede overføringene til landbruket omtrent på dagens nivå, men endre innretningen mot miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil modernisere landbrukspolitikken, gjennom å spisse tilskuddsordningene mot biologisk viktig kulturlandskap, fjerne miljøskadelige subsidier og oppdatere skogslovgivingen. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil begrense den statlige boplikten og prisreguleringen for landbrukseiendommer. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å fastsette egne grenser for boplikt innenfor et nasjonalt regelverk. Partiprogram KOMMUNER LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne odels- og åsetesretten. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre friere omsetning av melkekvoter. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en ordning med oppstartskvoter i melkeproduksjon til redusert pris. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil oppheve geografiske begrensinger i samdrifter og heve produksjonstaket både for samdrifter og enkeltbruk. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for økt konkurranse innen matindustrien. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne markedsreguleringen for produksjon av svin. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke matprogrammet slik at flere produsenter kan hente inntekten direkte i markedet. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil oppheve alle produksjonsreguleringer dersom foredlingen skjer på egen gård, men tilpasse regelverket slik at forbrukernes helse ivaretas. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate produsenter av alkoholholdige drikker å informere om produktene sine på egne internett-sider, slik Vinmonopolet i dag har adgang til. Partiprogram LANDBRUK RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate salg og servering av alkohol ved besøk i produksjonslokaler eller i tilknytning til disse, også på søndager. Partiprogram LANDBRUK RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi momsfritak for økologisk mat. Partiprogram AVGIFTER LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil gi økt jordbruksfradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk landbruksproduksjon. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil forbedre tiltak til stimulering av drenering av landbruksjord. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil ha strenge etiske retningslinjer for den bioteknologiske forskningen. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil ha tydelige merkeordninger for mat som er genmodifisert ved bioteknologi. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for økt grovfôrbasert matproduksjon og vri støtteordningen til grovfôr og beite. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en tilpasning av antall individ i reinbestanden. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK SAMER
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide aktivt for en ny WTO-avtale og om nødvendig gjøre norske innrømmelser knyttet til tollsatser for å få dette til. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle alle norske eksportsubsidier. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Høyre Høyre vil redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i landbruket til 28 prosent. Partiprogram LANDBRUK SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere jordbrukets kostnadsnivå og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil skape et klarere skille mellom arealstøtte og produksjonsstøtte of forenke innholdet i støttetypene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte økologisk landbruk på lik linje med "konvensjonelt" landbruk og gi økobønder mulighet til kostnadsinndekning gjennom økte priser. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke mårettede skattelettelser i jorbruket for å oppnå økt produksjon og lønnsomhet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil evaluere innholdet i jordbruksavtalen og samkjøre den med den ordinære budsjettprosessen, samtidig som vi vil beholde forhandlingsinstituttet i jordbruket. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil i mindre grad bruke støttesatser til å motarbeide stordriftsfordeler i jordbruket. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomgå konsesjoner og kvoteordninger innen jordbruket, med mål om å tilpasse og øke produksjon i henhold til markedets behov. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil heve grensene for volum og antall deltakere i samdrift og garantere stabilitet i rammevikårene for samdrifter. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil utrede en mer konkurransenøytral markedsreguleringsordning for å sikre maktspredning, matmangfold og lik tilgang på råvarer for alle aktører. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil gradvis, over flere år, forberede norsk jordbruk på nye internasjonale handelsvilkår. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Høyre Høyre vil beholde et importvern. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil av beredskapshensyn arbeide for å styrje selvforsyningen av mat. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke landbrukets mulighet til å bygge egenkapital til fremtidige satsinger. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil myke opp reglene for å kunne bruke aksjeselskap som selskapsform for deler av virksomheten på en landbrukseiendom - for å redusere risikoen og bedre muligheten for kapitaltilgang. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom ved å oppheve boplikt, delingsforbud og priskontroll, samtidig som driveplikten beholdes. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i landbruket til ordninær kapitalbeskatning. Partiprogram LANDBRUK SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil fjerne odelsbestemmelsene fra Grunnloven og modernisere odelsloven. Partiprogram GRUNNLOVEN LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre det enklere å få erstatning for avlingsskade, om mulig gjennom å støtte bruk av markedsbaserte ordninger for forsikring. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre en kraftig forenkling og reduksjon av landbruksbyråkratiet. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for kompetanseutviklende tiltak i landbruket. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil likebehandle bønder og reineiere når det gjelder avgifter på driftsmidler. Partiprogram AVGIFTER LANDBRUK REINDRIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker et tydelig skille mellom landbrukspolitikk og distriktspolitikk. Formålet med landbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle jordbruksavtalesystemet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjeninnføre fri eiendomsrett for landbrukseiendommer. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle konsesjons-, bo- og driveplikten, samt odelsreguleringer. Partiprogram FAMILIE JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne systemet med markedsreguleringer og målpriser. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne produksjonsbegrensninger som kvoteordninger og konsesjonsgrenser. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK SKOGBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at bonden selv kan få velge organisasjonsform for sin virksomhet. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gradvis innføre næringsfrihet for bonden og som en konsekvens gradvis redusere næringssubsidiene. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for tilgang til internasjonale markeder gjennom frihandelsavtaler. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi forbrukerne tilgang til et bredere matvareutvalg. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprette et fond der bonden kan sette av deler av overskuddet skattefritt, til investeringer eller å dekke underskudd. Uttak av overskudd fra jordbruksdriften for bruk i annen virksomhet beskattes som kapital med 28 %. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tillate opsjonsavtaler ved alternativ bruk av landbruksarealer. Partiprogram FINANSER LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at grunneier skal motta inntekter fra fiskekort og jaktkort som i dag. Partiprogram FINANSER LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde et variert landbruk over hele landet, basert på lokale ressurser, med jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HUSDYR LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER REINDRIFT SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde selvforsyningsgraden på om lag dagens nivå, gjennom å videreføre den norske modellen med et sterkt importvern. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK STATSBUDSJETTET TOLL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde samvirkebaserte markedsregulatorer og avtakere av norske råvarer fra hele landet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde dagens geografiske produksjonsfordeling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK JORDBRUK LANDBRUK REINDRIFT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi rammevilkår som sikrer et landbruk over hele landet med en variert bruksstruktur. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kapitaltilgang og virkemidler [i landbruket] gjennom Innovasjon Norge. Partiprogram LANDBRUK STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke fokus på rekruttering, likestilling og kompetanse, innovasjon og forskning i alle ledd i verdikjeden. Partiprogram LANDBRUK LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle verdiskapingsprogrammene for mat, trevirke, reindrift og bioenergi. Partiprogram ENERGI LANDBRUK REINDRIFT SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrets egenart. Dyr har egenverdi og Mattilsynet må styrkes for å prioritere tilsyn med dyrevelferden. Partiprogram LANDBRUK VETERINÆRVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at dyr har akseptable transportforhold til slakteri. Partiprogram LANDBRUK VETERINÆRVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og styrke norsk næringsmiddelindustri, og legge til rette for fortsatt tilgang på råvarer fra norsk landbruk. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER NÆRINGSLIV TOLL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil foreta en gjennomgang av regelverket for samdrift. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at tilskudd til grøfting skal være et element i framtidige jordbruksavtaler. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning, slik at konfliktnivået i landbruket blir redusert. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå kommunens innflytelse i boligbygging i tilfeller hvor [landbruks-, natur- og friluftsområder] omreguleres til boligformål. Partiprogram BOLIGSAKER LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil derfor videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som er ført siden 2005. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ved en eventuell ny WTO-avtale vil vi bruke alle de virkemidlene avtalen gir til å sikre norsk landbruksproduksjon og norsk næringsmiddelindustri. Ved en slik avtale må det gis kompensasjon for tap av inntekt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Det er behov for å vurdere om aktuelle lovverk og praksis er tilpasset dagens situasjon i næring og samfunn. Dette gjelder jordlov, konsesjonslov, odelslov og problemstillinger rundt leiejord. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bidra til fossilfri plattform for landbruket gjennom bioressurser fra skog og jordbruk. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha en rovdyrpolitikk som bygger på prinsippene om regional forvaltning, effektivt uttak av rovdyr som representerer et skadepotensial og erstatning for tap påført av rovdyr. Det er avgjørende for næringsvirksomhet og livskvalitet at rovdyrforliket fra 2011 blir fulgt opp i tråd med Stortingets intensjoner. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil grunnlovsfeste at matjorda skal disponeres langsiktig og ivaretas for kommende generasjoner. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at jord som bygges ned skal gjenbrukes som matjord. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at jordvernet skal vektes tyngre i planprosesser og at det skal nydyrkes like mye jord som det blir omdisponert. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre tilskudd til nydyrking av jord. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for å sikre jordskiftedommerne et lønnsnivå som gir tilstrekkelig bemanning og rekruttering ved jordskifterettene. Partiprogram DOMSTOLER LANDBRUK RETTSVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha som mål å øke satsingen på landbruksbistand til minimum 10 prosent av bistandsbudsjettet, og at bistanden skal dra veksler på den norske måten å organisere landbruket på. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for et nytt WTO-mandat basert på prinsippet om alle lands rett og plikt til egen matproduksjon. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at Norge skal bruke bistand aktivt for å bidra til at det blir produsert nok mat i verden og samtidig redusere klimautslippene gjennom økt satsning på småskalaproduksjon i landbruket. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bevare og videreutvikle et levende landbruk i de samiske kjerneområdene. Partiprogram LANDBRUK SAMER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke inntektene i jordbruket slik at inntektsgapet mellom jordbruket og andre yrkesgrupper utjevnes. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at Norge skal utnytte WTO-avtalens muligheter til å styrke importvernet på jordbruksvarer for å sikre økt matvaresikkerhet til eget folk. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre at jordbruket får muligheten til nødvendig fornying av produksjonsapparatet gjennom bedre driftsøkonomi, investeringsvirkemidler og fondsordninger. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre en velfungerende markeds- og produksjonsregulering og samvirkets rolle som markedsregulator, og avtaker av norske råvarer fra hele landet. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke norsk matproduksjon basert på eget ressursgrunnlag slik at selvforsyningsgraden, korrigert for importerte fôrråvarer kan opprettholdes. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at norsk matproduksjon, basert på egne arealer skal økes med 20 prosent i løpet av de neste 20 årene. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke økologisk matproduksjon i tråd med etterspørselen. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre beredskapslagring av korn gjennom styrket gårdslagring og styrket nasjonal silokapasitet. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at odelsloven fortsatt skal være en del av Grunnloven. Partiprogram GRUNNLOVEN LANDBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreutvikle agronomutdanningen, og gi alle agronomer rett til et års påbygging til studiekompetanse. Partiprogram LANDBRUK UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utvide og øke tilbudet om åpen fagskole i landbruket med blant annet ett års komprimert agronomutdanning tilpasset voksne. Partiprogram LANDBRUK UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil verne om den norske landbruksmodellen med et robust samvirke, et sterkt importvern og årlige forhandlinger mellom staten og aktørene i landbruket. Partiprogram ARBEIDSLIV LANDBRUK TOLL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe for å sikre videreutvikling av foredlingsindustrien slik at en størst mulig del av verdiskapingen skjer i Norge også i framtiden. Partiprogram FISKERIER INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere åpning av verdenshandelen i WTO, samtidig som hensyn til norsk landbruk og utviklingslandene ivaretas. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti I påvente av en ny avtale i WTO bør Norge gå foran gjennom å gi flere fattige land tollfritak og stimulere til at import av landbruksvarer fra EU erstattes med import fra fattige land. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti All dumping av norske landbruksvarer i utlandet må stanses. Partiprogram LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i sterkere grad stimuleres til omstilling fra sauehold til annen husdyr- og planteproduksjon i områder med ulv og bjørn. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et levende landbruk i hele landet, og en livskraftig næringsmiddelindustri med basis i landbruket. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fremdeles stimulere til variert bruksstørrelse, samtidig som en legger til rette for ulike former for samarbeid og/eller samdrift. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at landbrukspolitikken må ta høyde for at utfordringene varierer i ulike deler av landet. Tilskuddsordningene må utvikles slik at de i større grad fører til variert bruksstruktur og fanger opp regionale forskjeller. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil regionalisere større deler av virkemidlene som retter seg mot miljø, kulturlandskap og næringsutvikling. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde ettårig agronomutdanning for søkere med realkompetanse. Partiprogram LANDBRUK UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre bønder, som selvstendig næringsdrivende, muligheter til vesentlig å redusere inntektsforskjellene til andre yrkesgrupper. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre en forutsigbar og levedyktig prispolitikk på landbruksprodukter som gir bøndene gode driftsvilkår. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en strategi for økt grovfôrbasert kjøttproduksjon og utnyttelse av gjengrodd bygdenært kulturlandskap. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med jordbruksfond etter mønster av skogfondet. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Bygdeutviklingsmidlene ikke lenger skal være en del av landbruksoppgjøret. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det blir satt av midler til investeringsstøtte for landbruksdrift. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde bo- og driveplikten. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at nye eiere av gårdsbruk må stimuleres til aktiv drift, bosetting og drift på gården. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil holde fast på intensjonen i odelsloven, men korte ned fristen for odelsstevning av hensyn til forutsigbare rammer for eksterne kjøpere, sette sterkere krav til varsling av odelsrettshavere, og at odelsretten begrenses til søsken og rett nedadstigende linje. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil si nei til genmanipulerte mat- og fôrvarer. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sterk satsing på forebyggende tiltak mot rovdyrskader for å redusere tap av dyr på beite. Samtidig må det sikres gode erstatningsordninger. Det må i stor grad være lokal forvaltning av vernet av de store rovdyrene. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for å kunne kombinere verneinteresser med bærekraftig landbruksdrift. Staten skal være positiv til frivillige og langsiktige verne- og skjøtselsavtaler som både sikrer vern av områder og langsiktig økonomi for gården. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge gjeninnfører beredskapslagring av både fôrkorn og matkorn. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å gi norsk landbruk forutsigbare rammer og opprettholde norsk matvareproduksjon, samtidig som vi vil åpne for økt handel med utviklingsland. Dette kan gjøres med å redusere import fra rike, vestlige land. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at samarbeid mellom norsk landbruk og landbruket i utviklingsland må stimuleres og videreutvikles. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at støtteordningene til landbruket skal innrettes slik at de ikke hindrer handel med fattige land. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Bygdeutviklingsmidler ikke skal avgrenses bare til dem med landbrukstilknytning, men bli en egen ordning for alle som vil starte for seg selv. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte økologisk landbruk som strategi for å sikre matjord, vann, biomangfold og lokal selvråderett. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge aktivt skal støtte utviklingen av agro-økologiske mål og målestokker som et grunnleggende alternativ til industrijordbruk for framtiden. Norge må følge opp anbefalingene om framtidig jordbruk fra FNs internasjonale gjennomgang av kunnskapen på feltet (IAASTD). Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sterkt øke støtten til tiltak som kan dempe konfliktene mellom rovdyr og beitebruk, inkludert gjeting, gjerding, overvåking og bruk av raser med naturlig forsvarsinstinkt. Bestandene av rovdyr må samtidig forvaltes områdevis slik at de ikke truer reindriftsnæringen. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til bønders arbeid med bevaring av plante- og dyregenetiske ressurser. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke rensekapasiteten i avløpssektoren og redusere næringssaltforurensning fra jordbruk gjennom å redusere gjødslingsintensiteten og andre agronomiske tiltak. Også forurensning fra fiskeoppdrett skal reduseres både gjennom produksjon i lukkede anlegg og ved innføring av økologisk fiskeproduksjon. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke norsk selvforsyning av korn, poteter, frilandsfrukt og -grønnsaker, melk, kjøtt og egg. Fôr, gjødsel og såfrø må med i beregningsgrunnlaget for selvforsyningsgraden. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at et årsverk i landbruket gir minst samme inntekt som et årsverk i andre fagarbeideryrker. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utnytte handlingsrommet i tollvernet bedre slik at mest mulig av bøndenes inntekter kommer gjennom prisene på det de produserer og selger. Om det er nødvendig for å nå inntektsmålet, må også overføringene over statsbudsjettet økes. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fortsette den politiske prisreguleringen av basismatvarer, basert på forhandlinger mellom produsentenes samvirkeorganisasjoner og staten. Partiprogram LANDBRUK VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede et endret tilskuddssystem der alle driftstilskuddene bør samles i et poengsystem. Støtten skal øke med avstand til markedet, vanskelige klima-, jord- eller terrengvilkår, hensyn til selvforsyning, økologi og dyrevelferd og mer bruk av arbeid framfor innkjøpt utstyr og energi. Også investeringsstøtten må endres i tråd med disse kriteriene. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at samlet driftsstøtte ikke motiverer til spekulasjon i svak drift. Alle bruk skal ha matproduksjon som hovedmål. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme prinsippet om nasjonenes matsuverenitet i alle internasjonale forhandlinger, arbeide for et mer fleksibelt tollregime og avvikle eksportsubsidiene for norske landbruksprodukter. Partiprogram LANDBRUK TOLL UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke fattige lands andel av matimporten til Norge. På sikt bør all slik import være sertifisert gjennom Fairtrade eller lignende ordninger. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre totalforbud mot nedbygging av matjord. Eneste unntak er for særlig tungtveiende nasjonale samfunnsinteresser eller behov på gården. Det må innføres avgift på nedbygging av matjord og midlene må øremerkes nydyrking. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten betydelig til ordinær ny- og gjendyrking av matjord samt grøfting, innen rammene av klimahensyn og naturmangfoldloven. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at staten i samarbeid med kommunene gjeninnfører beredskapslagring av matkorn for minst ett års forbruk. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke andre produksjoner innen jordbruket enn melk og kjøtt, for eksempel grønnsaker og frukt. Dagens kjøttproduksjon må bli mindre intensiv, og styres over på husdyrslag som utnytter grovfôr- og beitearealene best. Den betydelige kraftfôrbruken hos disse husdyrene må ned til høyst 25 % på månedsbasis. Fôropptak på utmarksbeite må gi minst like stor uttelling som bruk av grovfôr fra innmark i tilskuddssystemet. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil belønne frilandsproduksjoner innen svin og fjørfe via tilskuddssystemet, og allmenngjøre økologiregelverkets areal- og beitekrav for nye anlegg i disse produksjonene. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle systemet med omsettelige melkekvoter. Kvotene skal følge bruket og tilbakeføres til staten når de går ut av bruk. Ved omfordeling bør ledige kvoter holdes innen regionen. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre utviklingen av gjødselproduksjon basert på human kloakk til et sentralt satsingsområde for teknologiutvikling. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre gratis Debio-kontroll i landbruket. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en nasjonal plan for klimatilpasning i landbrukssektoren. Regionale utvalg, der bøndene selv er representert, skal styre arbeidsprosessen i klimatilpasningen. Tiltak som foreslås skal finansieres av staten. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle fritaket fra CO₂-avgift på drivstoff i primærnæringene og øke det samlede driftstilskudd for næringen tilsvarende, slik at unødvendig transport og bruken av fossil energi reduseres. Partiprogram AVGIFTER LANDBRUK SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere sprøytemiddelbruken i landbruket og avvise økte grenser for sprøytemiddelbruk som svar på nye klimaforhold for landbruket. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruken av antibiotika i landbruket. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppheve forbudet mot dyrking av industriell hamp til bruk som for eksempel fiber og fôr. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for mer andelslandbruk, flere kolonihager, parsell- og skolehager og andre former for matproduksjon i byer og tettsteder. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre varig bo- og driveplikt i konsesjonsloven og frysing av dagens konsesjonsgrenser for å sikre aktiv drift og bosetting. Partiprogram LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere prinsippet om nasjonenes matsuverenitet i alle internasjonale forhandlinger. Partiprogram HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at produksjonsstøtte og lånebetingelser til landbruket i større grad gir insentiver til investeringer i god dyrevelferd. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe rasekrav for landbruksdyr og familiedyr. Avl og import av dyreraser som genetisk medfører vesentlige helseskader eller lidelser for dyrene må ikke tillates. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre regelverket slik at dyretetthet i kyllingproduksjon måles i antall dyr per kvadratmeter i stedet for antall kilogram per kvadratmeter som i dag. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at dyr i økologisk landbruk og annet landbruk skal ha krav på den beste kunnskapsbaserte medisinske behandlingen. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre obligatoriske tiltak for å hindre at inntil 40 % av rådyrkalver i Norge blir drept av slåmaskiner. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby smertevoldende dyreforsøk og dyreforsøk som forårsaker stress og angst. Støtte gode alternativer til forsøk på dyr, uavhengig av vitenskapelig formål, blant annet ved å opprette et eget forskningsfond. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for Bondens marked og andre direktesalgsløsninger, og arbeide for økt omsetning av lokale varer via kjedebutikkene. Partiprogram LANDBRUK VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke bondens rett til fritt å disponere sin egen eiendom. Regjeringserklæring LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Høyre og Fremskrittpartiet vil arbeide for å oppheve odelsbestemmelsen i Grunnloven. Regjeringserklæring LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde avtaleinstituttet i jordbruket, og legge vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle støttestrukturen. Regjeringserklæring LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre budsjettstøtten mer produksjons- og mindre arealavhengig innenfor rammene av internasjonale regelverk. Det vil også komme heltidsbønder til gode. Regjeringserklæring LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå konsesjoner, kvoteordninger og differensiering av tilskuddssatser i jordbruket. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere jordbrukets kostnadsnivå og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat av beredskapshensyn. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å sikre forutsigbarhet for norsk matproduksjon dersom nye internasjonale handelsavtaler gjør det nødvendig med større omlegginger av jordbrukspolitikken. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom ved å oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbud og priskontroll. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede praktiseringen og effekten av driveplikten, og vurdere en oppheving. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for bruk av aksjeselskap som selskapsform i landbruket. Regjeringserklæring AKSJER LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i jordbruket til ordinær kapitalbeskatning. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for en fondsordning i jordbruket etter modell av skogbruket. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en gjennomgang av leiejordsproblematikken og agronomien i norsk landbruk med tanke på bedre avkastning på eksisterende arealer. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre forenklinger og reduksjon av landbruksbyråkratiet. Regjeringserklæring LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for kompetanseutviklende tiltak i landbruket. Regjeringserklæring LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil likebehandle bønder og reineiere når det gjelder avgifter på driftsmidler. Regjeringserklæring LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde tilfredsstillende nasjonal matvareproduksjon og lager av nødvendige basisprodukter ut fra et sikkerhetsperspektiv. Partiprogram LANDBRUK SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stanse ødeleggelse av myrområder, og fase ut bruk av torv i jordprodukter. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stramme opp regelverket for import og bruk av fremmede arter i Norge, og styrke bekjempningen av fremmede arter som allerede finnes her. Partiprogram HAVBRUK LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde et artsrikt kulturlandskap, særlig gjennom tilrettelegging for lønnsom landbruksvirksomhet også for drift som ivaretar artsmangfoldet, utvidelse til 100 utvalgte kulturlandskap innen 2020, og sikre bevaring av sårbare områder. Partiprogram KULTUR LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil verne om forhandlingsinstituttet som gir landbruket medbestemmelse på utviklingen i næringen. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke selvforsyningsgraden og derfor ha en vekst i norsk matproduksjon større enn befolkningsveksten. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bruke både areal-, beite- og kulturlandskapstillegget, kvoteordning, samt støtten per dyr, for å holde på en variert bruksstruktur og dermed et aktivt landbruk i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha tilbud om agronomutdanning også for de som har fullført annen yrkesutdanning. Partiprogram LANDBRUK UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde odelsloven. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et levende landbruk i hele landet, og en livskraftig næringsmiddelindustri med basis i landbruket. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre bønder, som selvstendig næringsdrivende, muligheter til vesentlig å redusere inntektsforskjellene til andre yrkesgrupper. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fremdeles stimulere til variert bruksstørrelse, og legge til rette for ulike former for samarbeid og samdrift. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at landbrukspolitikken må ta høyde for at utfordringene varierer i ulike deler av landet. Tilskuddsordningene må ta på alvor regionale forskjeller og legge til rette for lønnsom drift på bruk av ulik størrelse. Partiprogram LANDBRUK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en ekstra tiltakspakke med investeringsstøtte utenom jordbruksoppgjørene, for å sikre at flest mulig bønder får mulighet til å bygge om driftsbygningene til løsdrift. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det blir satt av større midler til investeringsstøtte for landbruksdrift. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bevare forhandlingsinstituttet. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde odelsloven, begrense odelsretten til søsken og rett nedadstigende linje, og videreføre dagens krav til bo- og driveplikt for alle som erverver en konsesjonspliktig landbrukseiendom. Partiprogram FAMILIE LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere regelendringer som øker muligheten for tre våningshus knyttet til ett gårdsbruk slik at nye generasjoner kan overta og bosette seg uten at foreldre eller besteforeldre må flytte fra gården. Partiprogram FAMILIE LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre dagens ordning med samvirket som produksjons- og markedsregulator og pliktig mottaker for norske råvarer fra heile landet. Partiprogram LANDBRUK VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et strengt jordvern for å sikre fremtidige generasjoner sjansen til nasjonal matforsyning. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere jordvernområder med spesielt restriktive bestemmelser. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med gebyr når matjord omdisponeres og tas i bruk til andre formål, som industri, boliger etc., og sette av midlene fra denne gebyrordningen til oppdyrking/nydyrking av et areal som tilsvarer det omdisponerte. Partiprogram AVGIFTER LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en strategi for økt grovfôrbasert kjøttproduksjon og utnyttelse av gjengrodd bygdenært kulturlandskap. Partiprogram KULTURVERN LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha strenge krav til leveforhold for husdyr som så langt som mulig ivaretar dyrenes naturlige behov. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde ettårig agronomutdanning for søkere med realkompetanse. Partiprogram LANDBRUK UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Bygdeutviklingsmidlene ikke lenger skal være en del av landbruksoppgjøret. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil det må være særlige ordninger som gir insentiver for økt produksjon og bruk av økologisk produsert mat. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha strenge miljøkrav for å hindre avrenning til vassdrag. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sterk satsing på forebyggende tiltak mot rovdyrskader for å redusere tap av dyr på beite. Samtidig må det sikres gode erstatningsordninger. Det må i stor grad være lokal forvaltning av vernet av de store rovdyrene. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for å kunne kombinere verneinteresser med bærekraftig landbruksdrift. Staten skal være positiv til frivillige og langsiktige verne- og skjøtselsavtaler som både sikrer vern av områder og langsiktig økonomi for gården. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å gi norsk landbruk forutsigbare rammer og opprettholde norsk matvareproduksjon, samtidig som vi vil åpne for økt handel med utviklingsland. Dette kan gjøres med å redusere import fra rike, vestlige land. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at samarbeid mellom norsk landbruk og landbruket i utviklingsland må stimuleres og videreutvikles. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at støtteordningene til landbruket skal innrettes slik at de ikke hindrer handel med fattige land. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kvinnene stimuleres til å være aktive utøvere innen primærnæringene. Partiprogram FISKERIER LANDBRUK LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden til utvikling av bærekraftig og konkurransedyktig landbruksproduksjon samt klimatilpasning av landbruk i utviklingsland. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere åpning av verdenshandelen i WTO, samtidig som hensyn til norsk landbruk og utviklingslandene ivaretas. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjeninnføre næringsfrihet for bonden og som en konsekvens redusere næringssubsidiene. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere økt matproduksjon. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at produksjon og priser skal styres av markedet. Partiprogram LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere jordbruksavtalesystemet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjeninnføre fri eiendomsrett for landbrukseiendommer. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle konsesjons-, bo- og driveplikten, samt odelsreguleringer. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne systemet med markedsreguleringer og målpriser. Partiprogram LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne produksjonsbegrensninger, slike som kvoteordninger og konsesjonsgrenser. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likestille valg av organisasjonsform i landbruket. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for tilgang til internasjonale markeder gjennom frihandelsavtaler. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tillate gårdssalg av alkohol uavhengig av alkoholstyrke. Partiprogram LANDBRUK RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil kjøpe tjenester av bonden for å opprettholde kulturlandskapet. Partiprogram KULTURVERN LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil samordne forvaltningen av rovdyr og landbruk. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at bykommunene samarbeider med omkringliggende kommuner for å få til en samlet utbygging som minimerer transportbehovene og nedbygging av matjord, kulturlandskap og natur. Partiprogram KOMMUNER LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge mer vekt på sektorovergripende tiltak som tar utgangspunkt i sammenhengene mellom sunn og bærekraftig matproduksjon, folkehelsegevinster og reduksjon av klimautslipp. Partiprogram FOLKEHELSE LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil endre og forenkle lovverket slik at flere velger å etablere seg i landbruket, og for å gjøre det mer attraktivt å ta i bruk nedlagte gårder. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha et sterkt og bærekraftig landbruk over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke verdiskapingen og matvareproduksjonen i landbruket. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for et mangfoldig og lønnsomt landbruk med variert bruksstruktur over hele landet, blant annet ved å forsterke differensiering av virkemidlene for et variert landbruk. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt lønnsomhet i hele verdikjeden for norsk mat og redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere utslippene av klimagasser fra norsk landbruk. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for utvikling og bruk av ny teknologi og innovasjon i landbruket. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt matproduksjon basert på norske ressurser, herunder økt bruk av utnyttede beiteressurser. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke jordvernet, blant annet ved å utvikle positive virkemidler for å få kommuner til å planlegge med minst mulig omdisponering av god matjord. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på klyngene innenfor den grønne bioøkonomien, inkludert forskning, utvikling og kommersialisering. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil foredle mer av råvarene fra landbruket. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil få på plass en helhetlig plan med klare mål for økologisk landbruk. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil reetablere sammenhengende inngrepsfrie naturområder som er viktige for å gjenopprette store sammenhengende trekkruter for villreinen. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN REINDRIFT STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere økonomisk for å redusere sauehold i områder der ulven yngler. Partiprogram FINANSER LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil fremme annen næring i områder der ulven yngler [enn sauehold]. Partiprogram FINANSER LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil evaluere dagens rovviltnemnder. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot pelsdyroppdrett og import av pels. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for dyrking av hamp og norsk produksjon av hamptekstiler. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke jordvernet, sette en forpliktende grense for bevaring av matjord og stille krav til reetablering av dyrket mark ved større utbygginger. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre strandsoner, kantsoner langs vassdrag og tilsvarende hensynssoner i fjell- og naturområder. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere «marka- og byfjellgrenser» og byparker for å sikre verdifulle natur- og landskapsområder i byene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil føre en differensiert landbrukspolitikk med plass til både store og små. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk gjennom endrede skatteregler. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK JORDBRUK LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke nivået på skogavvirkningen av hogstmoden skog og utnytte hele treet, også avfalls- og biprodukter som GROT, i produksjon av bioenergi. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte opp under utviklingen av biologisk baserte kjemikalier og drivstoff fra norsk skog og algeproduksjon. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil at norske offentlige myndigheter og næringsliv skal være internasjonalt ledende på innovativ bruk av biomasse fra skogen i bygninger, energiforsyning og produksjonsprosesser. Partiprogram BOLIGSAKER LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil at landbrukspolitikken skal prioritere helse, miljø og dyrevelferd, fremfor høyest mulig produksjon. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde de samlede overføringene til landbruket omtrent på dagens nivå, men endre innretningen mot miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil knytte overføringene til landbruket til grønne verdier, der biologisk mangfold og dyrevelferd er viktig. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil se nærmere på den sveitsiske modellen for landbruksstøtte for å vurdere om den kan passe til norske forhold. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forskningen på protein- og energirike vekster som alternativ til import av soya og bruk av annen biomasse til produksjon av dyrefor. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING JORDBRUK LANDBRUK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilpasse reinbestanden i Finnmark til beitegrunnlaget i området, og innføre registreringsplikt for antall dyr i reinsdyrbesetning. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Venstre Venstre vil at landbruket skal kutte sine klimagassutslipp eller bidra med økt binding av klimagasser i jord tilsvarende minimum 20 % av utslippene i 2015 innen 2030. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forskningen på klimasmarte løsninger i landbruket. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette et fond med skattefordeler for å stimulere til mer klimavennlig landbruk. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke tillate bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrka mark. Partiprogram BOLIGSAKER JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre tiltak til stimulering av god agronomi, som for eksempel drenering av landbruksjord. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil stoppe nydyrking av myr. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke satsingen på geografisk opprinnelsesmerking. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil liberalisere regelverket for foredling av mat på egen gård for å stimulere til større mangfold. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke matprogrammet slik at flere produsenter kan hente inntekten direkte i markedet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at også produsenter av lokalt produsert sterkøl kan selge sine produkter utenfor Vinmonopolet, på samme måte som lokale produsenter av vin og cider. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre kompetanse i næringen gjennom god landbruksutdanning med økt vekt på naturforvaltning, og bedre muligheten for å ta videre- og etterutdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING JORDBRUK LANDBRUK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fortsette arbeidet med å forenkle landbruksvirkemidlene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å fastsette egne grenser for boplikt innenfor et nasjonalt regelverk. Partiprogram JORDBRUK KOMMUNER LANDBRUK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten. Partiprogram GRUNNLOVEN JORDBRUK LANDBRUK STATSFORFATNING
2017-2021 Venstre Venstre vil beholde driveplikten på jordbruksarealer. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil oppmyke delingsforbudet i jordloven for å få bedre arrondering. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en samlet strategi for vekst i grønne, trebaserte næringer. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil føre en aktiv næringspolitikk for å stimulere eksisterende skogbruksnæring. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha fortsatt forsøk med planting og gjødsling av skog som klimatiltak der det er forenelig med naturvernhensyn. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha nasjonal kontroll over ressurser og infrastruktur. Partiprogram ARBEIDSLIV FISKERIER HAVBRUK JERNBANER LANDBRUK SAMFERDSEL SKOGBRUK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge. SV mener at bruk av utmarksbeite er svært viktig og at det må tilbys støtte til omstilling der hvor fellesskapet velger å ha områder prioritert for rovdyr. Det må også bevilges tilstrekkelig midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak der utmarks-beiting er mulig. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta vare på villreinen. SV vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av våre villreinbestander og bevare deres leveområder. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN REINDRIFT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre inntektsutviklingen i landbruket. Rekruttering til næringen og at jordbruksarealene holdes i hevd er de viktigste parameterne. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde viktige velferdsordninger [for jordbrukere ] som tilskudd til ferie og fritid, og tidligpensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby import av foie gras fra tvangsfôrede dyr. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre ordningen med tollfri import fra de minst utviklede landene, og samtidig stille krav om at [jordbruks-]produksjonen er i tråd med FNs bærekraftmål. Partiprogram FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at all matjord skal vernes gjennom nasjonale krav og lovverk, og håndheves ved bestemmelser i Plan- og bygningsloven. Det skal kunne gis dispensasjon ved særlig tunge samfunnsmessige hensyn. Partiprogram BYGNINGSVESEN JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at der nedbygging er uunngåelig skal utbygger bære kostnadene og gjenopprette tapt matjordareal i forholdet 2:1. Statlig innsigelsesrett opprettholdes. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre ordningen der samvirkeorganisasjonene utøver markedsregulering [ innen jordbruket]. Partiprogram FINANSER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for økt norsk kornproduksjon på de arealene som er egnet for korn. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at jordbruk må være forankret i landskap og naturressurser. Mat produsert på utmarksbeite skal premieres. Driftsulemper på grunn av små jordteiger, klimatiske forhold og veksttid jevnes ut via tilskudd. Økonomiske virkemidler må bidra til økt bruk av beitearealer og grovfôr og mindre bruk av kraftfôr. Tak for tilskudd gjeninnføres. Partiprogram FINANSER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere tilskudd som bidrar til økt økologisk produksjon og markedsadgang. Partiprogram FINANSER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha ordninger for klimavennlig teknologi på gården. Vi trenger støtteordninger og mer forskning for at bonden skal kunne ha mer klimavennlig teknologi på gården sin. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forvalte reindrift som en del av urbefolkningspolitikken og sikre de sårbare beiteressursene. SV vil igangsette tiltak for samspill mellom landbruk og reindrift og håndheving av beiteressurser i et kretsløpsperspektiv. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde bo- og driveplikten, konsesjonslovene og åsetesretten. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utnytte biogassen fra gårdsdriften bedre. Støtte jordbrukets klimasatsing, med klimarådgivning til hver bonde og støtte til større biogass- og gjødselanlegg. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forsvare den norske genteknologiloven. Vi vil ha nasjonale forbud mot genmodifiserte organismer som ikke framstilles på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at kvinner i større grad velger å bli gårdbrukereved å utvikle mentorordninger, bygge nettverk og utvikle teknologi som reduserer fysiske hindringer. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby pelsdyroppdrett. Omstillingsmidler gjøres tilgjengelig. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre strengere krav til dyrevelferd, spesielt for fjørfeproduksjon. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et kompetansebevis i landbruket tilsvarende agronomkompetanse. Dokumentasjon av realkompetanse skal vektlegges som likeverdig. Partiprogram HØYERE UTDANNING JORDBRUK LANDBRUK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha økt satsing på forskning og utvikling både når det gjelder naturens ressurser, klimapåvirkning fra landbruket og hvordan maten påvirker vår helse. Partiprogram FORSKNING JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vedta lov om god handelsskikk innen matvaresektoren. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha økt aktivitet og hogst i skogen. SV vil etablere tiltak som øker etterspørselen etter trevirke/langlevde produkter. Utvikle modeller for trebaserte bygg og økt bruk av tre som byggemateriale. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en ny treforedling. SV vil øremerke forskningsmidler til foredling av tre med sikte på å styrke eksisterende næring, og anlegge ny treforedlingsindustri i Norge. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på klyngevirksomhet med kretsløpsbasert industri hvor den enes avfall er den nestes ressursgrunnlag. Partiprogram INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre norsk eierskap over teknologi og kompetanse i viktige industrilokomotiver innen treforedling, blant annet gjennom strategisk eierskap for langsiktig oppbygging av industrien. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at innsatsen på landbruk, fiskeri og matsikkerhet skal bidra til å øke produktiviteten i matproduksjonen i alle ledd, fra småbønder og -fiskere til industriaktører. Partiprogram FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle og styrke en helhetlig innsats for bærekraftig landbruk. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil forsterke innsatsen for å redusere klimautslippene i landbruket. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en gjennomgang av tilsynsordningene rundt de naturressursbaserte næringene. Partiprogram HAVBRUK LANDBRUK SKOGBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette å vri tilskuddsordningene slik at de stimulerer til økt matproduksjon og effektiv gårdsdrift. Partiprogram LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Høyre Høyre vil forsterke innsatsen for å redusere klimagassutslippene i landbruket. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke bonden som selvstendig næringsdrivende gjennom å gi den enkelte bonde større råderett over sin egen eiendom og bedre muligheter til å utvikle og realisere egne strategier ved å modernisere konsesjonsloven og oppheve boplikten. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne odelsbestemmelsen fra Grunnloven og modernisere odelsloven. Partiprogram GRUNNLOVEN LANDBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil myke opp reglene for å kunne bruke aksjeselskap som selskapsform for deler av virksomheten i landbrukssektoren, for å redusere risikoen og for å bedre mulighetene til kapitaltilgang. Partiprogram AKSJER LANDBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge bedre til rette for en velfungerende konkurranse i omsetningen av norske jordbruksprodukter. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere jordbrukets kostnadsnivå og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ivareta kulturlandskapet ved å stimulere til mer beitebruk og andre tiltak for å hindre gjengroing. Partiprogram JORDBRUK KULTURVERN LANDBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil øke innsatsen innen FoU for at landbruket skal kunne være et viktig element i det grønne skiftet, redusere klimagassutslippene i landbruket og øke en bærekraftig produksjon av jordbruksprodukter. Partiprogram FORSKNING JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne målet om at 15 prosent av norsk matproduksjon skal være økologisk. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil likestille støtten til økologisk landbruk med støtten til annet landbruk. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil opprettholde dagens avløserordning [i landbruket]. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil i samarbeid med [landbruks]næringen gjennomføre effektive klimatiltak som øker produksjonen av biogjødsel og biogass, og reduserer utslippene fra landbruksmaskiner. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå alle skatter, avgifter og subsidier for landbruket med det som mål å stimulere næringen til å redusere energibruk og klimagassutslipp. Partiprogram AVGIFTER ENERGI LANDBRUK MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke eiendomsretten og gi grunneierne økt innflytelse på forvaltning, regulering og bruk av arealer, også i verneområder. Partiprogram BYGNINGSVESEN KULTURVERN LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil føre en næringsvennlig politikk som gir grunneierne større råderett over egen eiendom, og som bidrar til verdiskaping og flere jobber. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sidestille reindrifta med landbruket når det gjelder avgifter på driftsmidler. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en 10-årig investeringspakke og heve avskrivningssatsen på både driftsbygninger og husdyrbygninger. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at beitemark er i bruk og stimulere til økt beiting som et virkemiddel for bevaring av kulturlandskap og biologisk mangfold. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre en velfungerende markeds- og produksjonsregulering og sikre samvirkets rolle som markedsregulator og avtaker av norske råvarer fra hele landet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke produksjonen av fôrmidler som grunnlag for husdyrproduksjonen med mål om å redusere fôrimporten. Norskandelen i kraftfôret må økes. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke norsk matproduksjon basert på eget ressursgrunnlag slik at selvforsyningsgraden, korrigert for importerte fôr råvarer kan styrkes. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke norsk kornproduksjon og bedre kornøkonomien. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke jordbruksarealet i Norge, blant annet gjennom å styrke tilskuddsordningene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre et statlig nydyrkingstilskudd. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk matproduksjon på norske arealer skal økes med 20 % i løpet av de neste 20 årene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre ett års beredskapslagring av matkorn og forkorn, slik at matvareberedskapen blir sikret. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke lovverket til å hindre at noen få aktører får uforholdsmessig mye makt over matverdikjeden. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre den norske pelsdyrnæringa og stille strenge krav til dyrevelferd i næringa. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil vareta det bynære landbruket. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil føre en restriktiv politikk for import av husdyr, kjæledyr og planter for å bevare den gode dyre- og plantehelsen i Norge. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre redusert sats på CO2-avgift for landbruket. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at råvareprisene økes. Bevilgningen over statsbudsjettet må brukes målrettet til de jordbrukspolitiske mål som markedsprisene ikke greier å oppfylle. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forbedre hovedavtalen for jordbruket med mål om å styrke jordbrukets forhandlingsrett. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at kornprisene økes slik at kornimporten kan reduseres kraftig. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke grasproduksjonen og bruk av utmark ved å styrke beitetilskuddet og øke husdyrtilskuddet og styrke profilen i dette. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at den fordel som jordbruket kan skaffe seg gjennom økt produksjon og rasjonalisering av gårdsdriften, omsetningen og foredlingen, skal så vidt mulig med hensyn til norsk økonomi, komme jordbruket til gode. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte reindriftens krav om en ny gjennomgang og revidering av Reindriftsloven. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke veterinærtilbudet med mer midler til den kommunale vakttjenesten og veterinære reiser, gjennom geografisk differensierte tilskudd. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsatt forby forebyggende bruk av antibiotika og vekstfremmende midler i dyrefôr. Matvarer som inneholder antibiotika må merkes slik at dette kommer tydelig frem. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse tungt på klimaomstilling i ikke-kvotepliktig sektor. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel er et viktig klimatiltak og det må settes inn økte økonomiske virkemiddel gjennom Enova for å etablere ytterligere produksjon på enkeltgårder og på større industrielle anlegg. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke skogplanting og uttak av skog offensivt som et CO2-reduserende tiltak. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke støtten til bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for norsk produksjon av trekull. Partiprogram LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for etablering av ny treforedlingsindustri i Norge. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en eiendomsforvaltning som bidrar til at eierskapet til jord, skog og råvareressursene fordeles på mange og styrker grunneiernes rettigheter og muligheter. Arronderingssalget i Statskog må fullføres. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke verdiskapingen gjennom industrialisering i byggsektoren basert på spekteret av norske treressurser. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette et nasjonalt investeringsprogram for å utvikle et solid nettverk av pilot- og demonstrasjonsanlegg innen skogbasert industri. Det er et sentralt mål å etablere lange verdikjeder innenlands knyttet til våre skogressurser. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for økt eksport av norsk fornybarkompetanse. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKOGBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse stort på å bygge ut skogsveinettet og øke investeringene i den delen av samferdselsnettet som tømmertransporten er avhengig av. Partiprogram LANDBRUK SAMFERDSEL SKOGBRUK VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke mulighetene for «aktive eiere» ved blant annet å fjerne gevinstbeskatningen ved salg av skog. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra til fossilfri plattform for landbruket gjennom bio-ressurser fra skog og jordbruk. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha offentlig tilskudd til planting av skog og intensivere arbeidet med ungskogpleie, tynning, skogplanteforedling og skoggjødsling. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et strengt jordvern som oppfyller Stortingets jordvernforlik som slår fast en målsetting om at nedbyggingen av matjord skal ligge under 4000 mål årlig før 2020. På sikt må tallet reduseres ytterligere til 2000 mål - et nytt nasjonalt halveringsmål. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå inn for en samlet nasjonal jordvernsplan. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil grunnlovsfeste at matjord skal disponeres langsiktig og ivaretas for kommende generasjoner. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil lovfeste muligheten til varig vern av matjord. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre matjord sterkere vern enn utmark. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at jord som bygges ned skal gjenbrukes som matjord. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at jordvernet skal vektes tyngre i planprosesser og at det skal nydyrkes like mye jord som det blir omdisponert. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil endre dagens nasjonale retningslinjer for samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen, slik at jordvern gis en høyere prioritet ved utbygging i pressområdene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha full åpenhet om opsjonsavtaler som berører jordvernet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at lokale interesser skal vektlegges i tilfeller der vern av naturområder er et alternativ. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at frivillig vern foretrekkes i skogvernet og at makeskifte nyttes i størst mulig grad. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at grunneiere må sikres full økonomisk kompensasjon ved etablering av verneområder. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha full erstatning ved ekspropriasjon av arealer. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil føre en aktiv politikk for å hindre at «svartelistearter» kommer inn i Norge. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere innsatsen med å forebygge og rydde opp i forurenset jord, sjø og sjøbunn. Nye teknologier for å få dette til, må støttes. Initiere arbeidet internasjonalt med plastfangst. Partiprogram FORURENSNING JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe for at de jordbrukstilknyttede bruksrettene og rettighetene til jakt og fiske sikres og ivaretas i en lovrevisjon. For sitt arbeid med tilrettelegging for allmennhetens utøvelse av et allsidig friluftsliv i statsallmenningene, skal fjellstyrene sikres en statlig grunnfinansiering slik at de kan opprettholde nødvendig kompetanse og kapasitet for å videreføre og øke dette arbeidet. I oppfølgingen av Fjell-lov utvalgets arbeid må inntektene fra naturressursene i statsallmenningene, unntatt skogsdrifta, sikres med en 50/50 fordeling mellom grunneierfondet og fjellkassen. Partiprogram LANDBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke ha finsk-russisk ulv i Norge og derigjennom fjerne ulvesonen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil la grensebestander av store rovdyr telle som norske dyr. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil vurdere uttak av ørn i områder med tette bestander og der tap og skader på bufe og reinsdyr er dokumentert. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil samordne rovviltforvaltningen i Norge, Sverige og Finland bedre. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at de som lider tap som følge av rovdyrangrep skal få fullgod erstatning. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Landbruksmeldinga (2011/2012) skal ligge til grunn for forvaltningsplanene i alle rovviltregionene. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for økt kunnskap om rovdyrpolitikkens konsekvenser for reindriftsnæringen og iverksette tiltak som reduserer rovviltkonfliktene i denne næringen. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beitenæringenes fagkompetanse må i større grad inkluderes i kunnskapsgrunnlaget for rovdyrforvaltningen. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil effektivisere skadefelling og lisensfelling av rovdyr og prioritere slik jakt i nærheten av beiteområder. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil i prioriterte beiteområder skille klart mellom lisensjakt og uttak av skadedyr. Kommunale jaktlag som utfører uttak, må ha samme forutsetninger/regelverk som SNO når de skal utføre samme oppgave. Ved uttak av skadedyr må det være mulig å bruke nødvendige ressurser. Spesielt hund og tekniske hjelpemidler som drone, scooter, helikopter osv. Det må også være tillatt å bruke løs, på drevet halsende hund. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bevilge mer midler til skadeforebyggende tiltak, og ha uttak av rovdyr som forebyggende tiltak. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det i beitesesongen skal være stående fellingstillatelse på rovdyr innenfor rovdyrsikre beitegjerder og på innmarksbeite. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil verne om allemannsretten. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte frivillige aktører som tilrettelegger for friluftsliv og merking av turløyper og stier nær folk. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for bedre tilgjengelighet i utmark for personer med funksjonsvansker. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil lage en nasjonal strategi for utvikling av grønne lunger, friluftsområder, kolonihager og landbruk i folketette områder. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsette arbeidet med offentlig støtte til sikring og oppkjøp av populære friluftsområder der dette øker allmennhetens tilgang. Offentlige friområder må i større grad oppgraderes og gjøres tilgjengelige for alle. Partiprogram LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse særlig på kulturminner i sammenheng med friluftsliv. Partiprogram KULTUR KULTURVERN LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil skre grunneiernes interesser opp mot det organiserte og kommersialiserte friluftsliv. Partiprogram IDRETT JORDBRUK KULTUR LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at reindrifta og andre etablerte næringer skal leve godt side om side. Partiprogram LANDBRUK LOKALFORVALTNING REINDRIFT SAMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bevare og videreutvikle landbruket i de samiske kjerneområdene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvikle retningslinjer for bærekraftig bruk av biomasse, som sikrer at produksjon og bruk av biodrivstoff ikke legger beslag på matjord eller fortrenger regnskog. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en nasjonal klimatilpasningsplan for å ta vare på naturmangfold i et endret klima, herunder tiltak for landbruk, fiskeri og oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke selvforsyningsgraden og styrke matsikkerheten gjennom å føre en aktiv landbrukspolitikk. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby pelsdyroppdrett og import av produkter fra pelsdyroppdrett. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil omstille norsk kyllingproduksjon ved å kreve sunnere raser, samt sikre kyllingene mer plass, naturlig stimuli, bedre luft og tilgang på dagslys. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremskynde løsdriftskravet for kyr til 2024, og tilby investeringsstøtte til små- og mellomstore fjøs som må ombygges. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om kortere dyretransporter og legge til rette for økt bruk av lokale gårdsslakterier og mobile slakterier. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forebygge skader på ville dyr og beitedyr grunnet menneskelig aktivitet, for eksempel i forbindelse med veitrafikk, jernbane og slått. Partiprogram LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreutvikle økologisk jordbruk som spydspiss for dyrevelferd i landbruket ved å styrke dyrevelferden i det økologiske regelverket. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fortsette å kontrollere jord- og skogbruksressurser gjennom jord-, konsesjons- og odelslovgivningen. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke utdanning og forskning innen økologiske dyrkingsmetoder,karbonlagrende driftsmåter av jordsmonnet, samt digitalisering og teknologiutvikling for bionæringene. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en jordbrukspolitikk som fremmer norsk produksjon av frukt, grønnsaker og korn og som gir oss kjøtt, egg og melk basert på norsk fôr og norske beiteressurser. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det enklere å ta i bruk miljøvennlige dyrkingsmetoder og ha god dyrevelferd. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke tilskuddssystemet til å premiere miljøvennlig produksjon, god dyrevelferd og bruk av lokale ressurser. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre rimelige inntekter til bøndene, hovedsakelig finansiert ved prisen på produktene ved et sterkt tollvern. Partiprogram LANDBRUK TOLL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde konsesjonsloven med boplikt, sikre driveplikt for all matjord og videreføre odelsloven og priskontroll av eiendommer. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav til 50% økologisk eller lokalprodusert mat i offentlige matinnkjøp. Partiprogram LANDBRUK LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede større sammenhengende heløkologiske produksjonsområder på steder eller for produksjoner som er spesielt egnet for økologisk landbruk. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte og planlegge for urbant landbruk, andelslandbruk, besøksgårder og seterdrift, matkultursentre og markedsføring av lokalmat. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forenkle regelverk og kontroll av lokal- og tradisjonsmat hos småskalaprodusenter. Partiprogram LANDBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke matproduksjon basert på norskt gress ved å gi bedre støtte til beiting og gjøre kraftfôr dyrere enn grovfôr. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en tilskudds- og kvotepolitikk som opprettholder små og mellomstore bruk i hele landet. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre markedsbalanseringen i landbruket med prisuttak i henhold til jordbruksavtalen, mottaksplikt, leveringsplikt og Omsetningsrådets funksjoner. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre landbruket fossilfritt innen 2030 blant annet ved å sikre gunstig pris på innkjøp av biodrivstoff, subsidiere innkjøp av nullutslippstraktorer og avvikle fritaket for CO2-avgift. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil regulere forbruket av nitrogengjødsel og sprøytemidler strengere for å redusere forurensning og jordforringelse. Partiprogram FORURENSNING LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppheve forbudet mot dyrking av industriell hamp. Hamp er en nytteplante som kan benyttes til produksjon av papir, tekstiler, byggematerialer, olje og mat, og er velegnet til dyrking i Norge. Partiprogram LANDBRUK STRAFFERETT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde velferdsordningene i landbruket, herunder tilskudd til avløser. Partiprogram LANDBRUK SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil at Norge bør øke matproduksjonen og sjølforsyningsgraden med grunnlag i egne arealressurser. Da trenger vi et moderne, effektivt og miljøvennlig landbruk med god dyrevelferd i hele landet. Det er viktig å ha forsknings- og utdanningsinstitusjoner som bygger opp om dette, og at ny kunnskap og ny teknologi blir tatt i bruk i produksjonen. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil videreføre den såkalte kanaliseringspolitikken der flatbygdene og de beste jordbruksdistrikta produserer det vesentlige av korn og grønnsaker, og fjell- og dalbygdene og hele Nord-Norge produserer kjøtt og melk fra storfé, sau og geit - dyr som kan gjøre menneskemat av gresset som menneskene ikke kan nytte direkte. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke jordvernet, og mener at landbruksoverføringene skal utjevne forskjellene i produksjonsforhold og stimulere til landbruk i hele landet. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må innføres strengere regler som begrenser eierkonsentrasjon og forbyr prisdumping. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil at kjøttproduksjon som er avhengig av kraftfor basert på importerte råvarer ikke skal regnes inn i selvforsyningsstatistikken. Partiprogram LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil at innførsel av soyaprodusert fôr fra utlandet, i hovedsak Brasil, må reguleres. Dette har enorme miljøkonsekvenser og medfører en kraftig forringelse av kvalitet og næringsverdi for all norsk matproduksjon. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil stimulere til mer og betre grovfôrdyrking. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil at bøndenes inntekt og produksjonvilkår må bedres betraktelig. Dette er viktig for fremtidig rekruttering til næringen, dyras velferd og matkvalitet /sikkerhet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Rødt Rødt vil at boplikta må opprettholdes, og arealgrensene for å søke konsesjon ikke må økes, men heller senkes. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil gå mot at aksjeselskap skal kunne etablere seg med produksjonsstøtte og jordbruksfradrag. Partiprogram AKSJER LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil videreføre markedsordningene i landbruket og mener landbrukssamvirkene må være store og sterke nok til å være markedsregulator, og til å kunne oppfylle hente- og leveringsplikta i hele landet. God markedsbalanse er avgjørende for både bondens inntekt og stabile, rettferdige priser for forbrukerne. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil at landbruket må være en del av omstillinga fra et fossilt styrt næringsliv til et næringsliv basert på fornybare naturressurser. Landbruket skal skape verdier, og en viktig del av klimaløsninga er å sikre matproduksjon og bruk av jord på en bærekraftig måte. Det vil innebære en effektiv produksjon med god arealutnytting og maksimal karbonbinding i jord. Partiprogram LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil stimulere til utvikling av et presisjonsjordbruk med bruk av nitrogensensorer og GPS-styring i jordbruksproduksjonen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil at norsk landbruk skal drives i pakt med naturen og ha god dyrevelferd. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil ha ingen flere utsettelser av krav om løsdriftsfjøs. Støtteordningene for å investere må være så gode at kravet om løsdriftfjøs ikke fører til at bruk med små besetninger legges ned. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil stimulere til bruk av ny teknologi som radiobølger, droner og GPS-inngjerding. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil at fordelinga av midler til de ulike opplysningskontorene innenfor landbrukssektoren skal fordeles på en sånn måte at det legges mer vekt på et miljøvennlig kosthold. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil at det ikke skal være mulig å ta patent på levende organismer. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil at bønder skal ha rett til å ta vare på og så frø fra egen avling. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil jobber for at støtteordninger som gjør det lønnsomt å bruke et mangfold av varianter av de ulike matplantene og slik sikre genetisk mangfold. Partiprogram LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økt lokal og nasjonal videreforedling av matvarer med en desentralisert struktur. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å sikre primærprodusentenes markedsmakt gjennom samvirker. Partiprogram FISKERIER LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at større del av verdiene i matvarekjeden går til primærprodusenter, fortrinnsvis bønder og fiskere. Partiprogram FISKERIER LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil basere hovedlinjene i landbrukspolitikken på forståelsen som de fire ikke-sosialistiske partiene har stilt seg bak i forbindelse med behandlingen av Meld. 11 (2016-2017) En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Regjeringserklæring LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en landbrukspolitikk med utgangspunkt i at bønder er selvstendig næringsdrivende med muligheter og ansvar for å organisere driften slik de selv er best tjent med. Regjeringserklæring LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi bonden større næringsfrihet. Regjeringserklæring LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha inntektsutvikling i jordbruket forutsatt lav kostnadsutvikling, produktivitetsforbedring og markedstilpasning. Målet er at inntekter for bonden i størst mulig grad hentes fra markedet. Regjeringserklæring LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre flere forenklinger som reduserer byråkratiet og gjør bondens hverdag enklere. Regjeringserklæring LANDBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til at bønder som i dag driver eiendommer i større grad kan eie disse, gjennom nødvendige liberaliseringer av konsesjonsloven. Driveplikten skal videreføres. Regjeringserklæring LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten. Regjeringserklæring GRUNNLOVEN LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidsdelingen i norsk jordbruk slik at arealer til korn- og grøntproduksjon opprettholdes, mens den gressbaserte husdyrproduksjonen blir liggende i distriktene. Regjeringserklæring LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp jordvernstrategien. Regjeringserklæring LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. Regjeringserklæring LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for urbant landbruk. Regjeringserklæring LANDBRUK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke landbruksutdanningen og iverksette kompetanserettede tiltak for å stimulere til rekruttering i næringene. Regjeringserklæring LANDBRUK UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette satsingen på lokal mat og drikke, og liberalisere regelverket for foredling på egen gård. Regjeringserklæring LANDBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke satsingen på god dyrevelferd, herunder gradvis innføring av dyrepoliti i alle landets fylker. Regjeringserklæring LANDBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned et lovutvalg med sikte på å samle landbrukslovgivningen i færre og mer oversiktlige lover. Regjeringserklæring LANDBRUK STATSFORFATNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke og bedre samspillet med de lokale fellingslagene for å sikre en god lokal forankring av jakten. Regjeringserklæring LANDBRUK LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å åpne for nye og mer effektive jaktmetoder for uttak. Regjeringserklæring LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til større mangfold ved å øke satsingen på geografisk opprinnelsesmerking og spesialitetsmerking. Regjeringserklæring LANDBRUK

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
30. nov 2020 Endringer i arveloven (landbrukseiendommer i dødsbo mv.) Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsframlegg om endring i § 112 (om vern av dyrka og dyrkande mark) Til behandling
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om opphevelse av § 117 (om opphevelse av odels- og åsetesretten) Til behandling
10. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.) Behandlet
9. mar 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø Behandlet
18. jun 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019) Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å stoppe insektdøden Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 112 (om vern av matjordressursene) Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
24. okt 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken) Behandlet
13. jun 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.) Behandlet
27. mai 2018 Representantforslag om gjennomgang av grenseoppgangen mellom «mindre» og «større» tiltak i kulturminneloven §§ 9 og 10 Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten) Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten) Behandlet
5. feb 2018 Representantforslag om en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjorda Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
15. jun 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.) Behandlet
12. jun 2017 Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) Behandlet
24. apr 2017 Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon Behandlet
12. mar 2017 Representantforslag om et løft for dyrevelferden i Norge Behandlet
30. jan 2017 Redegjørelse av klima- og miljøministeren om forvaltning av ulv Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 prosent økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020 Behandlet
13. jun 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet. (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.) Behandlet
6. jun 2016 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk Behandlet
5. jun 2016 Representantforslag om ulveforvaltning Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 107 (odels- og åsetesretten) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 110 b - vern om matjordressursene Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag 2 B: Grunnlovsforslag 2 på bokmål og nynorsk Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 107 (Odels- og Aasædesretten) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 107 (opphevelse av odels- og åsetesretten) Behandlet
9. mar 2016 Representantforslag om å sikre god dyrevelferd i norsk kyllingproduksjon Behandlet
29. feb 2016 Garden som ressurs - marknaden som mål. Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Behandlet
15. feb 2016 Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
7. des 2015 Representantforslag om å sikre Veterinærinstituttets avdelinger innen grønn sektor og havbruk i Nord-Norge Behandlet
7. des 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. (nasjonal jordvernstrategi) Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
25. nov 2015 Endringar i jordskiftelova 2013 (reglar om saksbehandling mv.) Behandlet
16. jun 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. Behandlet
10. jun 2015 Endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.) Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
1. des 2014 Endringer i matloven (Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler) Behandlet
18. jun 2014 Konsesjonsloven og priskontrollen Behandlet
16. jun 2014 Jordbruksoppgjøret 2014 - endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. Behandlet
7. mai 2014 Representantforslag om priskontroll i konsesjonsloven for landbrukseiendommer Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om styrking av jordvernet Behandlet
18. jun 2013 Jordbruksoppgjøret 2013 - endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m. Behandlet
9. jun 2013 Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) Behandlet
5. jun 2013 Endringar i jordlova Behandlet
5. jun 2013 Endringar i odelslova Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om samdrifter i landbruket Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
13. jun 2012 Jordbruksoppgjøret 2012 - endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om klimatiltak i Norge Behandlet
25. apr 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet Behandlet
11. apr 2012 Landbruks- og matpolitikken Behandlet
19. mar 2012 Representantforslag om en strategi for bruk av biogass Behandlet
30. jan 2012 Representantforslag om å oppheve delingsforbudet i jordloven Behandlet
13. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Endringar av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
15. jun 2011 Jordbruksoppgjøret 2011 Behandlet
25. apr 2011 Representantforslag om bruksrettighetene i statsallmenningene Behandlet
25. apr 2011 Representantforslag om oppheving av bestemmelser om prisfastsetting av konsesjonspliktige landbrukseiendommer Behandlet
25. apr 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
25. apr 2011 Representantforslag om å forbedre bøndenes driftsmuligheter og styrke den private eiendomsretten Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag om at Odels- og Åsæderetten ikke må oppheves Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag om Odels- og åseteretten Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
25. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om oppsigelse av hovedavtalen for jordbruket Behandlet
14. jun 2010 Jordbruksoppgjøret 2010 Behandlet
14. jun 2010 Reindriftsavtalen 2010/2011 Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om endring av forvaltningen av rovdyrpolitikken Behandlet
9. mai 2010 Endringer i naturmangfoldloven Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om inngrepsfrie naturområder Behandlet
25. mar 2010 Representantforslag om evaluering av rovviltforliket Behandlet
11. jan 2010 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
14. des 2009 Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i legemiddelloven Behandlet
7. des 2009 Legemidler til mennesker og dyr Behandlet
7. des 2009 Endringar i patentlova Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet