Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra gjennom støtteordningene til produksjon og lansering av norsk film, og styrke det regionale filmmiljøet. Partiprogram KUNST
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre en satsing på norsk musikk. Innkjøpsordningen for musikk utvides. Partiprogram KUNST
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke scenekunsten over hele landet ved å støtte institusjoner og satse på det frie feltet. Partiprogram KUNST
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke museene med vekt på formidling og faglig utvikling. Partiprogram KUNST
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre styrke norske utdanningstilbud innen kunst og kultur. Partiprogram HØYERE UTDANNING KULTUR KUNST
2009-2013 Venstre Venstre vil utrede muligheten for bedre pensjonsordninger for kunstnere. Partiprogram KULTUR KUNST TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre dei profesjonelle orkestera og korpsa økonomisk, samtidig som det blir stilt krav til formidlingsansvar i regionen. Partiprogram KUNST
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomgå statlege stønadordningar for utøvande/skapande kunstnarar og sikre dei gode arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KUNST
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere kommunane økonomisk i stand til å la fleire møte meir kunst i det offentlege rommet og avgrense kommersialiseringa frå skjemmande reklame. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KUNST
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det mulig for flere kunstnere å leve av sitt kunstneriske arbeid, både gjennom en generell styrking av kulturbudsjettet og gjennom målrettede tiltak som offentlige innkjøp og utsmykninger, stipender og andre støtteordninger. Partiprogram KUNST
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomgå visumreglene for å lette besøk av familie, eller av besøkende kunstnere og vitenskapsfolk. Partiprogram FAMILIE FORSKNING INNVANDRERE KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for krav til teatre med offentlig støtte om flere produksjoner for barn i repertoaret. Partiprogram BARN KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at festivaler for barn og festivaler med et sterkt barneprogram prioriteres. Partiprogram BARN KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at læreplanen videreutvikles slik at de estetiske fagene i skolen styrkes, og at estetisk kompetanse vektlegges sterkere gjennom hele opplæringen. Partiprogram KULTUR KUNST SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for flere offentlige innkjøp, utsmykninger og oppdrag til norske kunstnere. Partiprogram KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en opptrapping til 100 flere hjemler for langsiktig finansiering av kunstnerskap i løpet av perioden. Partiprogram KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det offentlige bidrar til ordninger som sikrer markeder for kunst og kultur. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke distriktssatsingen til nasjonale kulturinstitusjoner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en samlet plan for vedlikehold og vern av nasjonale kulturinstitusjoner, samt prioritering av rehabilitering. Partiprogram KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bedre støtteordninger for prosjekter basert på samarbeid mellom profesjonelle og ikke-profesjonelle aktører. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en kritisk gjennomgang av eksisterende støtteordninger for å innrette mer mot kunstnerisk kvalitet og publikumsinteresse. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bidra til at det blir etablert profesjonelle vokalensembler i alle fylker. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at eksport av norsk musikk får hjelp og støtte. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en tydelig regionalisering av filmpolitikken og videreutvikling av regionale filmsentra. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for desentraliserte midler også til spillefilmproduksjon. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at cinematek gis bedre rammevilkår. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for flere produksjoner for barn ved de nasjonale scenene og regionteatrene. Partiprogram BARN KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke tilskuddsordningene og infrastrukturen for fri scenekunst, både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrking av Norsk kulturfond med en prioritering av fri scenekunst. Partiprogram KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre statlig delfinansiering til ordninger med regionale scenekunstinstruktører for å styrke scenekunsten i hele landet og bidra til økt samarbeid mellom profesjonelle og frivillige krefter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for mer mangfold i billedkunst og kunsthåndverk. Partiprogram KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bedre vederlagsordninger slik at flere kan leve av kunsten. Partiprogram KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at billedkunstnere sikres økonomisk gjennom langvarige stipend og utstillingshonorarer for å kompensere for de særlige praktiske og økonomiske utfordringene de har som ikke- institusjonstilknyttede, skapende kunstnere. Partiprogram KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økt kompetanse innenfor arkitektur og design i det offentlige. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at potensialet i ny arkitektur og design utnyttes til å skape mer miljøvennlige og bovennlige samfunn. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at satsingen på verdiskaping knyttet til arkitektur og design styrkes. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil revidere kulturloven, slik at den sikrer kunstnerisk frihet fra politisk styring, avklarer det offentliges ansvar og samordner dagens lovverk. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at kunstnerisk frihet ivaretas ved offentlige bevilgninger. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre et mangfold av statlig finansierte institusjoner for ulike kunstuttrykk i hele landet. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre langsiktige stipendordninger for kunstnere. Partiprogram KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre pensjonsordninger og sosiale rettigheter for utøvende kunstnere. Partiprogram KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for et bredere tilbud av statlige stipendordninger for kunstnere i startfasen, der kunstneren har mulighet til å søke støtte uavhengig av medlemskap og tilknytning til foreninger, forlag og lignende. Partiprogram KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil gi søkere anledning til innsyn i faglige og kunstneriske vurderinger av store og ressurskrevende søknader til Norges kulturråd. Partiprogram KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil lette overgangen fra prosjekt til etablering av bedrift eller langsiktig produksjon ved å etablere et samspill mellom Innovasjon Norge og Norsk kulturråd. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kulturarbeidere som har kunstneriske oppdrag lettere adgang til visum til Norge. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil øke bidragene til regionale filmfond og filmsentra. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil gi Dramatikkens hus tilfredsstillende økonomiske vilkår for å sikre nyskrevet norsk dramatikk. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil gi Norsk kulturråd større frihet til å forvalte sine offentlige tilskuddsordninger. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil rette statens innsats til kunst i det offentlige rom mot tiltak som bidrar til lokal stedsutvikling etter lokale initiativ. Partiprogram KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil anvende norsk arkitektur og design i omdømmebygging i utlandet. Partiprogram KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for at forfulgte akademikere, forskere, forfattere og kunstnere får opphold og formidlingsmuligheter i Norge. Partiprogram FORSKNING INNVANDRERE KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil ha en gjennomgang av statlige og kommunale regelverk for oppdragskunst i det offentlige rom. Partiprogram KUNST
2013-2017 Høyre Høyre vil opprettholde en sterk norsk filmproduksjon og styrke regionale filmfond og sentre. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil reversere fordyrende detaljkrav til universell utforming og byggemåter. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER KUNST LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming. Partiprogram KUNST MILJØVERN REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de praktisk-estetiske fagene [på ungdomstrinnet] og la elevene få utforske kunnskap på nye måter. Partiprogram GRUNNSKOLE KUNST SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle kommuner har egnede, rimelige, øvings- og fritidslokaler tilgjengelig. Partiprogram KOMMUNER KULTUR KUNST UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke støtteordningene for internasjonal lansering av norsk design, kunst og kultur. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil satse på norsk kunst og design i større grad enn det gjøres i dag. Særlig med tanke på et internasjonalt marked hvor det i dag er en betydelig interesse for norsk kunst og design er dette viktig. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke musikkensembler, band, orkestre og festivaler over hele landet. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og videreutvikle ordninger som gir økt kvalitet og aktivitet i kor og vokalensembler. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke de profesjonelle kunst- og kulturinstitusjonene. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle et nytt profesjonelt kor som skal ha institusjonelle forutsetninger til å drive stabil kunstnerisk virksomhet på linje med de profesjonelle orkestrene. Partiprogram KUNST
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at utøvende kormusikk får en naturlig plass i den internasjonale kultursatsingen. Partiprogram KUNST
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke den kunstneriske virksomheten ved regions- og distriktsoperaene og Den Norske Opera & Ballett. Partiprogram KUNST
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre et bredt spekter av teaterinstitusjoner og scenegrupper. Partiprogram KUNST
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi statlig støtte til etablering av et nytt Munch-museum. Partiprogram KUNST
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha gode støtteordninger for kunstnere og kunstorganisasjoner. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det opprettes flere kunstnerhus og -miljøer med gratis eller rimelige atelierer, fellesverksteder, øvingsrom og lydstudioer. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke tilskudd til offentlig kunst, blant annet ved å øke den delen av byggekostnadene for offentlige nybygg som går til utsmykning. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge bedre til rette for at gatekulturelle uttrykk får sin rettmessige plass i den allmenne kultursatsingen. Midlertidige prosjekter må bli en mer integrert del av den offentlige støtten. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle regelverket for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Regjeringserklæring KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil føre en kulturpolitikk der kunsten og kulturen ikke tas for gitt, men der den aktivt stimuleres og verdsettes for sin egenverdi. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre kunstnerisk frihet fra politisk styring og et mangfoldig kulturliv. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og videreutvikle ordninger som gir økt kvalitet og aktivitet i kor og vokalensembler. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke de profesjonelle kunst- og kulturinstitusjonene. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle et nytt profesjonelt kor som skal ha institusjonelle forutsetninger til å drive stabil kunstnerisk virksomhet på linje med de profesjonelle orkestrene. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke tilskuddet til det frie scenekunstfeltet. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomgå kunstnerstipendene og øke tilskuddene der det viser seg gunstig. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre statlig støtte til de regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at Internasjonalt Samisk Filminstitutt får laget flere samiske spillefilmer og TV serier. Partiprogram KULTUR KUNST SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at åndsverksloven og forbrukerrettigheter moderniseres slik at dagens digitale forbrukerkultur er et gode både for dem som skaper og for dem som bruker åndsverk. Partiprogram KULTUR KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere utenlandsk filminnspilling i Norge. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kunstnernes levekår gjennom en kunstnerøkonomireform. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KUNST
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en ny og balansert åndsverkslov i tråd med den digitale utviklingen, slik at opphavsmenn og -kvinner er sikret inntekter fra og respekt for kunst og kultur som de har produsert. Partiprogram KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at SFO skal inkludere flere aktiviteter innenfor ernæring, kunst og kultur. Partiprogram KULTUR KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil inkludere kulturskolen i aktivitetstilbudet. Partiprogram KULTUR KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bedre vilkår for kunst- og kulturgründere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at statlige kunst– og kulturinstitusjoner løfter frem ny kunst ved offentlige innkjøp. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil flytte mer kulturmakt ut i regionene, både i from av midler og kompetanse, for å styrke mangfold og bredde i kulturperspektivene. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge et selvstendig signalbygg til det samiske nasjonalteateret, Beaivváš. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi gode og forutsigbare rammevilkår til kunst- og kulturinstitusjoner. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere møteplasser og stille lokaler til disposisjon for kulturvirksomhet og frivillige aktører på kulturfelt. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå de økonomiske modellene for offentlig finansiering av kulturinstitusjoner, med sikte på å trygge gode kunstopplevelser i hele landet. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for kunstneriske såkornfond og stimuleringsmidler til det frie feltet. Partiprogram FINANSER KULTUR KUNST PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle regelverk og stille færre krav til rapportering for kulturarbeidere og frivillige aktører på kulturfeltet, også med tanke på kunstnere som har sitt hovedvirke i Norge men også har inntekter fra utlandet. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre langsiktige stipendordninger for kunstnere, og styrke kunstnere og kulturgründeres sosiale rettigheter, som rett til sykepenger og støtte i forbindelse med foreldrepermisjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kulturprodusenter og aktører som etablerer virksomheter og bidrar til å løfte kunst og kultur nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil se på hvordan dagens momsregler slår ut for landets kulturhus og utrede muligheten for kulturmoms. Partiprogram FINANSER KULTUR KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke arbeidet med digital formidling av kunst og kultur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte og stimulere utvikling av dataspillteknologi til underholdning, læring og kulturformidling. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil lage økonomiske ordninger for å sikre norsk musikkliv inntekter fra kringkasting uavhengig av plattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kunstnerassistentordningen som gjør det mulig for nyutdannede kunstnere å øke både kunstfaglig og bedriftsteknisk kompetanse i lære hos etablerte kunstnere. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for utvikling av kulturnæringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at rettighetshaver skal ytes vederlag for sitt arbeid uavhengig av formidlingsplattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en praktisk og variert skoledag (...) SV vil fremme en mer praktisk og variert skolehverdag, med blant annet flere timer i praktisk-estetiske fag, livsmestring på timeplanen og innføre kompetansekrav for undervisning i kunst- og håndverksfagene. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte samarbeid mellom skole, idrettslag, kulturskoler og andre barne- og ungdomsforeninger i nærmiljøet. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR KUNST UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre støtte til samiske festivaler og kulturarrangement, som Riddu-Riddu. Partiprogram KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke bevilgningene til samiske museer slik at skjevfordelingen i forhold til andre museer utjevnes. Partiprogram KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kildevernet. Kunstneres og journalisters verk skal beskyttes, og kildevernet skal styrkes i etterforskningssaker. Partiprogram KULTUR KUNST MASSEMEDIER PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha lavterskel fritidstilbud for ungdom. Ungdom skal ha tilgang på lokaler der de kan bedrive fritidsaktiviteter på egne premisser uavhengig av bakgrunn. Partiprogram IDRETT KULTUR KUNST UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil verne om ytrings- og pressefriheten. SV vil sikre at midler tildeles kulturproduksjon ut fra kunstfaglige vurderinger og uavhengig av politiske føringer, og at det offentlige tar et større ansvar for å sikre mediemangfoldet i møte med hardere internasjonal konkurranse og fallende annonseinntekter. Partiprogram KULTUR KUNST MASSEMEDIER RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta initiativ til en ny kulturmelding i perioden. En ny kulturmelding bør inkludere en gjennomgang av oppgavene til Kulturrådet, og de kulturpolitiske konsekvensene av et eventuelt nytt regionalt forvaltningsnivå. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil få kunsten inn i skolen. Øke skoleverkets kompetanse innenfor estetikk, kunst og kultur og gjøre de humanistiske fagene til en sentral del av hele utdanningsløpet. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kompetansen i kulturskolen. Tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere. Partiprogram GRUNNSKOLE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR KUNST SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken. Ordningene bringer profesjonell kunst av høy kvalitet til barn og eldre over hele landet. SV vil øke bevilgningene og bruke deler av midlene til transport. For å sikre kvaliteten trengs kompetanse- og utviklingsarenaer for bedre samarbeid mellom institusjonene og kunstnerne. Den kulturelle skolesekken må inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE KULTUR KUNST SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere gode arbeidsvilkår og rettigheter. Det er uakseptabelt at inntekten til kunstnere faller og at gratisarbeid er blitt vanlig. Det offentlige skal sikre gode levekår for kunstnere. SV vil styrke kunstnerstipendene, øke antallet arbeidsstipender og regulere de opp til 50 % av en gjennomsnittlig heltidsinntekt. SV vil utrede gode pensjonsløsninger og rettigheter i NAV for kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere roen som trengs. Flere kunstnergrupper skal kunne levere forenklede næringsoppgaver, MVA-rapporteringen for kunstnere skal forenkles, og nye bestemmelser skal sikre rett til rimelig vederlag og beskyttelse mot urimelige avtaler om åndsverk. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre minstefradrag for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere rimelige vilkår. SV vil kjempe for et rimelighetsprinsipp i avtaler om vederlag til de som skaper kunsten. Et rimelig vederlag kan ikke være «til evig tid» eller «uavhengig av distribusjonsplattform». SV sier nei til avtaler som fører til overdragelse av rettigheter til evig tid. Kunstneren skal ha mulighet til å kontrollere sitt kunstneriske virke selv, og må ha retten til rimelig betaling for sine verk og bruken av dem. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kunstnerinntekter i den digitale overgangen. Norske musikere, komponister og tekstforfattere skal sikres rimelige vederlag og inntekter i overgangen fra FM til DAB. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta skatten hjem. Der inntekten fra kunst og kulturproduksjon blir generert, skal den beskattes – uavhengig av plattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til nyskaping [av kunst]. Distribusjonsaktører skal forpliktes til å reinvestere en andel av sin omsetning til nyproduksjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå en teknologinøytral åndsverklov. En slik lov vil være et viktig verktøy både for å sikre brukerne god og lovlig tilgang til kulturuttrykk, og for å sikre rimelige vederlag for kunstnerne. SV vil innføre en særlig bestemmelse i åndsverkloven om ufravikelig rett til rimelig vederlag, og at urimelige avtaler kan tilsidesettes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kulturnæringene rammene som trengs. SV vil iverksette og styrke tiltak som gjør kulturnæringer og kulturbaserte næringer innen musikk, film, litteratur, kunst og andre kulturuttrykk mer kompetente og konkurransedyktige, både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skaffe lokaler. SV vil forplikte kommunene til å sikre at kunstnere, kulturnæringen og frivilligheten har rimelige lokaler til rådighet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til eksport. SV vil øke Utenriksdepartementets eksportstøtte for kunst og kultur. Partiprogram KULTUR KUNST STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av fordelingen av tippemidlene, blant annet for å sikre at en større andel settes av til kulturbygg. Partiprogram IDRETT KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til scenekunstinstitusjonene og den frie scenekunsten, blant annet for å kompensere for lønns- og prisvekst. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre arbeidsbetingelsene for Det samiske nasjonalteatret Beaivvas blant annet ved å reise et nytt teaterbygg. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre og styrke støtten til Skuespiller- og dansealliansen som sikrer frilansere inntekt og sosiale rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre økonomisk forutsigbarhet for musikkfestivalene og helårsarrangører på en måte som ivaretar mangfold og profesjonalitet. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre museumsbesøk gratis for barn og unge. Partiprogram BARN KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare kulturminner og kunstverk i offentlig eie for ettertiden. SV ønsker et kulturminneløft, etter mønster av Kulturløftet. Etterslepet på vedlikehold skal tas igjen innen 2025. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke tilskuddsordningene til private eiere av fredede og verneverdige bygninger. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil digitalisere. Større deler av museenes samlinger skal digitaliseres og gjøres tilgjengelige for allmennheten. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sV vil styrke formidlingen av folkemusikk, kirkemusikk, tradisjonsdans og tradisjonshåndverk med digitale hjelpemidler. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre kunsten synlig. De regionale (kunst)museene, kunstsentrene, kunsthallene og kunstforeningene skal utvikles som visnings- og formidlingssteder for visuell kunst. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang. SV vil bedre kunstneres mulighet til å stille ut sine verk, blant annet gjennom tilskudd til kunstnerstyrte gallerier og til forberedelser av utstillinger. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke samlingene av billedkunst. Sørge for en helhetlig, nasjonal innkjøpsordning for billedkunst. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke budsjettene for innkjøp at samtidskunst. Særlig vil SV ha fokus på unge kunstnerskap og påfyll av verk fra sentrale kvinnelige kunstnere. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke tilskuddene som gis for arrangørvirksomhet og gjennomføring av lokale kulturarrangement som bestillinger av komposisjoner, manus og innleie av kunstneriske roller og bistand ved lokale musikk-, teater-, og kulturarrangement. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil integrere. SV vil at frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for nye og eksisterende aktiviteter. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR KUNST
2017-2021 Høyre Høyre vil legge om kunstnerstipendordningene med sikte på større fleksibilitet for frilanskunstnere og kulturarbeidere. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke rammene for kulturskolene slik at ventelistene reduseres, prisene modereres og tilbudene utvides til flere kunstuttrykk og sjangere. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for samarbeid mellom kulturskoler og frivillige lag og organisasjoner. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere en egen tilskuddsordning for kulturbygg eid av organisasjoner. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for egnede øvingslokaler og -utstyr for musikkutøvere på alle nivåer gjennom å øke musikkutstyrsordningen og gjøre ordningen sjangernøytral. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KULTURVERN KUNST LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tildele nasjonale oppgaver for regionale kulturinstitusjoner over hele landet. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke den regionale teatersatsingen. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke øke kulturmomsen. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for filmmiljøer og -produksjoner utenfor hovedstaden og styrke filmstøtteordningen som legger til rette for dette. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR KUNST SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre finansieringen av Bygdekinoen. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at både operatører innen strømmetjenester og andre sentrale aktører pålegges et medfinansieringsansvar for film- og dramaproduksjon. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at opphavsrettslovgivingen og offentlige støtteordninger for audiovisuelle produksjoner skal stimulere til verdiskaping og produksjon av norsk innhold og sikre norske arbeidsplasser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en ordning med gratis inngang på utvalgte museer, både statlige, regionale og lokale. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsette arbeidet med å forenkle og avbyråkratisere tilskuddsordningene for frivillig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha regelstyrt momsrefusjon for frivillig virksomhet, idrettsanlegg og kulturhus eid av organisasjoner. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi full momskompensasjon ved bygging, utvidelse og vedlikehold av kulturhus eid av organisasjoner. Partiprogram FINANSER KULTUR KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke ordninger spesielt rettet mot grupper som ikke oppsøker kunst og kultur til vanlig. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det enklere å være utøvende kunstner enn i dag. Partiprogram KUNST
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre gode og forutsigbare støtteordninger for kunstnere, kunstnerorganisasjoner og institusjoner innenfor alle kulturfelt, spesielt til det frie feltet. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om at offentlig støttede kulturinstitusjoner skal operere med standardkontrakter som sikrer kunstnere og frilansere lønn for arbeidet de legger ned i produksjon av innhold. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en åndsverkslovgivning som er tilpasset dagens digitale samfunn og er enklere å forstå for enkeltindivider og skapere. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere opphavsrettens vernetid. Partiprogram KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi mest mulig av kulturstøtten som direkte prosjektstøtte eller stipender direkte til kunstnerne. Partiprogram KUNST
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for et ambisiøst, mangfoldig og utadvendt kulturliv som markerer Norge som en kulturnasjon nasjonalt så vel som internasjonalt. Partiprogram KUNST
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at budsjettene ved kunstnerutdanningene ikke skal reduseres i takt med antall uteksaminerte studenter om dette antallet reduseres enkelte år. Det gjør det mulig å prioritere å ta inn elever på grunnlag av de nødvendige forutsetningene, ikke for å opprettholde økonomiske rammer satt av departementet. Partiprogram KUNST UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må gjøres tilgjengelig graffitivegger for de som ønsker å utfolde sin kunst. De t offentlige må stille vegger til rådighet. Graffiti er kunst. Partiprogram KUNST
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for det frie feltet innen kunst og kultur, og bidra til forutsigbarhet for grupper og frilansere på ulike kunstfelt. Regjeringserklæring KUNST
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre gode og langsiktige stipendordninger for kunstnere. Regjeringserklæring KUNST
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre kunstnerassistentordningen. Regjeringserklæring KUNST
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt eksport av norsk kunst og kultur gjennom gode insentivordninger og større samling av kompetansen i klyngemiljøer i alle deler av landet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK KUNST UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bevare Nasjonalgalleriet som kunstgalleri tilknyttet Nasjonalmuseet, forutsatt at det ikke påløper store kostnader til rehabilitering. Regjeringserklæring KUNST

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
23. nov 2020 Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. mai 2019 Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv) Behandlet
16. des 2018 Representantforslag om økt likestilling i norsk film- og tv-dramaproduksjon Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2018 Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) Behandlet
9. des 2018 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden Behandlet
14. mai 2018 Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) Behandlet
11. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om opprettelse av en kunstnerassistentordning Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
14. nov 2016 Representantforslag om en strategi for økt satsing på norske tv-serier Behandlet
22. mai 2016 Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
8. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet Behandlet
8. des 2015 Endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
30. nov 2015 En framtidsrettet filmpolitikk Behandlet
10. jun 2015 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2012/28/EU om ein viss tillaten bruk av hitteverk Behandlet
10. jun 2015 Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
5. mai 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014-2020) Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/77/EU om vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
5. jun 2013 Regjeringens internasjonale kulturinnsats Behandlet
5. jun 2013 Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen Behandlet
6. mai 2013 Lov om Norsk kulturråd Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2012 Representantforslag om statlig bistand til etablering av nytt Munch-museum Behandlet
9. des 2012 Visuell kunst Behandlet
9. des 2012 Endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova Behandlet
9. des 2012 Endringar i film- og videogramlova Behandlet
29. nov 2012 Representantforslag om samordning av lovverket for kultursektoren og presisering av kunstnerisk frihet Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om likebehandling av kompetansesentre for rytmisk musikk Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om stipendordning for unge kulturtalenter Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om å styrke korpsbevegelsen i Norge Behandlet
21. mai 2012 Kultur, inkludering og deltaking Behandlet
26. mar 2012 Representantforslag om fredning av Nasjonalgalleriets Munch-sal Behandlet
14. des 2011 Representantforslag om profesjonalisering og utvikling av kor- og vokalmusikken i Norge Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om å etablere et Wergeland-senter i Grotten før grunnlovsjubileet i 2014 Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om å åpne Grotten for allmennheten Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om fremtidens nasjonalmuseum og en demokratisk behandling av Nasjonalgalleriets skjebne Behandlet
13. des 2010 Innlemming i EØS-avtala av eit støtteprogram for audiovisuelt samarbeid Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. jun 2010 Endringar i lov om film og videogram Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet