Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på digitalisering og tilgjengeliggjøring av kulturarven. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Høyre I forbindelse med Norges ratifisering av UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv, etablere et nasjonalt senter for å forvalte og styrke denne delen av kulturarven. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Høyre For å ta vare på kulturarven vil Høyre styrke kulturminnefondet. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Høyre For å ta vare på kulturarven vil Høyre at det offentlige skal påta seg en større andel av kostnadene når det stilles krav om utgravinger og undersøkelser. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Høyre For å ta vare på kulturarven vil Høyre at eiere som får bruksverdien redusert som følge av fredning, skal få økonomisk erstatning. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Høyre For å ta vare på kulturarven vil Høyre gi skattemessige fradragsmuligheter på fredede bygninger. Partiprogram KULTURVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å ta vare på kulturarven vil Høyre gi fritak fra eiendomsskatt på fredede bygninger. Partiprogram KULTURVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å ta vare på kulturarven vil Høyre gjøre et løft for digitaliseringen av museumsfeltet og de offentlige og private arkivene, og i større grad ta teknologi til bruk i digitalisering, lagring og spredning og formidling. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre verne om nasjonale minoriteter og gi dem mulighet til videreutvikling av språk og kultur. Partiprogram KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre utvikle samisk næringsliv, herunder reiseliv knyttet til samisk kultur. Partiprogram KULTURVERN NÆRINGSLIV SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil doble kulturminnefondet. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en betydelig økning av Riksantikvarens tilskuddsmidler. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere bedre støtteordninger for vedlikehold av vernede private bygg og innføre endringer i skattesystemet som er til fordel for private eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner. Partiprogram KULTURVERN SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke finansieringsordningene for å ta vare på kirkebyggene. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at staten må ta kostnadene ved kartlegging/utgraving av fornminne. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at låneordningen for vedlikehold av kirkebygg videreføres og trappes opp. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at ansvaret for vedlikehold av middelalderkirker skal overtas av staten, og at regelverket for statens kulturminnefond endres slik at også kirkelige kulturminner omfattes. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere en gaveforsterkningsordning for å stimulere til økt privat finansiering av museer. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide en nasjonal plan for samlingsforvaltning og samlingsformidling. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke organisasjonsutvikling og ledelsesfunksjonene ved museene. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil bevilge midler slik at museene kan bygge opp ytterligere forsknings- og formidlingskompetanse. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide en konkret opptrappingsplan med hensyn til magasin- og bygningsmessige forhold i universitetsmuseene. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre nøkkelinstitusjoner på det samiske kulturområdet tilfredsstillende finansiering. Partiprogram KULTURVERN SAMER
2009-2013 Venstre Venstre vil gi støtte til utgivelse av samisk litteratur og til samiske aviser. Partiprogram KULTURVERN SAMER
2009-2013 Venstre Venstre vil øke satsingen på kulturminnevern. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil utvikle ordninger som motiverer til bevaring av kulturminner og ivaretaking av nye funn. Partiprogram FORSKNING KULTURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil doble kulturminnefondets grunnkapital i løpet av stortings- perioden. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil legge fram et opplegg med skatte- og avgiftsincentiver for eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner for å sikre nødvendig vedlikehold. Partiprogram FINANSER KULTURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi frihet til å sette lokale miljøstandarder som er høyere enn de statlige minimumsstandardene og gi myndighet til å følge opp lokale kilder til utslipp. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stønaden til frivillige organisasjonar innan kulturminnevern. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at staten tek eit større ansvar for vedlikehald av kyrkjebygningar, og tek heilt over vedlikehaldsansvaret for mellomalderkyrkjene. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at staten skal overta det økonomiske ansvaret for registrering, utgraving og sikring av fornminne. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke Kulturminnefondets grunnkapital til 2,1 milliardar kronar, slik at avkastninga aukar til ca. 100 millionar kronar årleg. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå inn for at kulturhistorisk viktige eigedomar i staten sitt eige ikkje blir selt som investeringsobjekt for private, men blir behalde og brukt til kulturformål i samarbeid med lokale interesser. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle kommunar utarbeider kulturminneplan og innføre eit statleg tilskot for dette. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre digitalisering av NRK-arkiva økonomisk, og at denne fellesnorske kulturarven blir fritt tilgjengeleg for alle. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje fartyvernet. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke løyvingane til Norsk lokalhistorisk institutt, slik at enda fleire kommunar kan få utarbeidd historiefagleg gode by- og bygdebøker. Partiprogram KOMMUNER KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå inn for at UNESCO-budsjettet blir utvida til også å omfatte vedlikehald av verdsarvobjekt, med særleg vekt på verdsarv i fattige land. Partiprogram KULTURVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for at Miljøverndepartementet skiftar namn til Miljø- og kulturminnedepartementet fordi kulturminna er ein viktig del av Miljøverndepartementets ansvarsområde. Partiprogram DEPARTEMENTER KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke løyvingane til sikring av samlingane til arkiva, biblioteka og musea i landet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje arkiv, bibliotek og museum auka driftsmidlar og dermed større sjølvstende i prosjektarbeid. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre dei nasjonale institusjonane auka ressursar til lokalt og regionalt formidlingsarbeid. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje formidlingsarbeidet til Riksarkivet og statsarkiva og auke løyvingane til digitalisering og tilgjengeleggjering av historisk kjeldemateriale. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke driftsstønaden til Norsk Folkemuseum slik at samlingane til museet blir forsvarleg konserverte og tilgjengeleg for eit nasjonalt og internasjonalt publikum. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil hindre nedlegging og sentralisering av dei konsoliderte musea ved å sikre dei naudsynte drifts- og investeringsmidlar. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil la staten overta ansvaret for middelalderkirkene, og styrke Riksantikvarens stavkirkeprogram og dokumentasjonsverket Norges kirker. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi Riksantikvaren økte bevilgninger til å restaurere og dokumentere kirkekunst utsatt for forfall. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sette kommunene økonomisk i stand til å vedlikeholde de mange kirkebyggene fra nyere tid. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KOMMUNENES ØKONOMI KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil frigjøre midler fra Opplysningsvesenets fond til vedlikehold av kirker. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi tilskudd til vedlikehold av private gudshus, som bedehus og moskeer. Partiprogram KULTURVERN TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørge for at moskeer, synagoger og andre gudshus også blir tatt vare på som kulturminner. Partiprogram KULTURVERN TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det offentliges ansvar for å sikre utvikling og vern av norsk kultur og språk blir grunnlovsfestet. Økt frihandel har i større grad gjort kultur til en vare. Hensynet til nasjonal kultur og språk står svakt i internasjonale regelverk, og en grunnlovsfesting vil bidra til at slike hensyn må ivaretas. Partiprogram GRUNNLOVEN KULTURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil i kommende periode satse sterkt på kulturminne- vernet i tråd med de nasjonale målene som ble lansert i Kulturminnemeldinga og Riksantikvarens tilskuddsmidler må økes. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på gode informasjons– og formidlingstiltak, særlig mot de yngre. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Norsk kultur- minnefond slik at fondskapitalen kommer opp i en størrelse på 2,1 milliarder kroner i løpet av stortingsperioden. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ivareta vår kulturarv og natur gjennom vern tilrettelagt for bruk. Partiprogram KULTURVERN NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at der hvor staten freder privat eiendom, skal det kompenseres. Partiprogram KULTURVERN RETTFERDSVEDERLAG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kulturminnesaker underlegges politisk behandling. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det må lages en pakke med skatte- og avgiftslette overfor private eiere av fredede og bevaringsregulerte eiendommer, som sikrer vedlikehold og restaurering. Partiprogram KULTURVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det økonomiske ansvaret for håndtering av fornminner pålegges staten. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at samlingene digitaliseres, for å sikre innholdet for ettertiden og for å øke publikumstilgjengeligheten. Partiprogram KULTURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at samlingene bør kommunisere med folk og låne ut innhold over Internett og ta i bruk flere distribusjonsmåter. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forbedre kulturminneforvaltningen i tråd med Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon. Regjeringserklæring KULTURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke innsatsen for å sette i stand de tekniske og industrielle kulturminnene som viktig dokumentasjon av arbeiderbevegelsens historie og kunnskap om arbeidsprosesser, teknologi og sosialhistorie. Regjeringserklæring KULTURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke kunnskapen om arkeologiske kulturminner som kommer fram i dagen på grunn nedsmelting av breer og fonner i høyfjellet som en følge av klimaendringer. Regjeringserklæring KULTURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil trappe opp innsatsen i verdensarvområdene for å sikre en forvaltning i tråd med forpliktelsene i verdensarvkonvensjonen og internasjonale evalueringer og for å utvikle lokal verdiskaping. Regjeringserklæring KULTURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil prioritere arbeidet med planlagte verdensarvnominasjoner. Regjeringserklæring KULTURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere tiltak for å hindre at fredete og verneverdige bygninger forfaller. Regjeringserklæring KULTURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil støtte tiltak som setter fokus på nasjonale minoriteters språk, kultur og Kulturhistorie. Regjeringserklæring KULTUR KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil evaluere Museumsreformen, med sikte på å bedre museenes forsknings- og formidlingskompetanse. Partiprogram FORSKNING KULTURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere en gaveforsterkningsordning for å stimulere til privat finansiering av museer. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide en nasjonal plan for samlingsforvaltning og avhending, inkludert magasiner og arkiv. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil doble Kulturminnefondets grunnkapital i løpet av Stortingsperioden. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte håndverksfag innen kulturfeltet. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke fartøyvernet gjennom å følge opp opptrappingsplanen med tilstrekkelige midler. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi Skatte- og avgiftsincentiver for eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner for å sikre nødvendig vedlikehold. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil dele ut areal- og kulturlandskapstillegget for landbrukseiendommer i henhold til hvordan landskapet ivaretas, ikke i henhold til gårdens innmarksareal. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprettholde og styrke lokale arkivinstitusjoner, og arbeide for nasjonal tilgjengelighet via arkivportalen.no med støtte til digitalisering. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne landsdelsmuseenes monopol på å utføre arkeologiske utgravinger. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil intensivere arbeidet med digitalisering av materiale i offentlige og private arkiv. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke Kulturminnefondet og arbeidet med folkemusikk, folkedans og håndverk, samt små- og verneverdige fag. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil gi skattefradrag for restaureringskostnader knyttet til fredede bygninger. Partiprogram KULTUR KULTURVERN SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil stimulere til vern gjennom aktiv bruk av kulturarven, gjerne med ny og alternativ virksomhet. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil kartlegge områder som er særlig rike på kulturminner, og tilrettelegge disse bedre for publikum. For kulturminner det er svært mange av, som for eksempel dyregraver og kullgroper, skal det etter en slik kartlegging lettes på kravet til vern, og mer ansvar skal overøfres til lokal forvaltning. Partiprogram KOMMUNER KULTURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil utrede en modell for prioritering og finanisering av arkeologiske utgravninger som gir bedre balanse mellom beslutningen om utgraving og kostnader og finansiering av denne. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ivareta vår kulturarv og natur gjennom vern tilrettelagt for bruk. Partiprogram KULTUR KULTURVERN MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at der hvor staten freder privat eiendom, skal det kompenseres. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at kulturminnesaker underlegges politisk behandling. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det må lages en pakke med skatte- og avgiftslette overfor private eiere av fredede og bevaringsregulerte eiendommer, som sikrer vedlikehold og restaurering. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det økonomiske ansvaret for håndtering av fornminner pålegges staten. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil organisere museer og kulturminnevernet under ett og samme departement. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Våre kulturminner er en viktig del av vår kulturarv. Det er derfor viktig å ta vare på historiske bygninger og kultursteder, slik at disse også kan oppleves i framtida. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at staten skal overta det økonomiske ansvaret for registrering, utgraving og sikring av fornminner. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for skatte- og avgiftslettelser for private eiere av fredede og bevaringsregulerte eiendommer. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil likestille andre middelalderkirker med stavkirker ved tildeling av statlige midler. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil doble tildelingsrammen til Norsk Kulturminnefond. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en betydelig økning av Riksantikvarens tilskuddsmidler. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere bedre støtteordninger for vedlikehold av vernede private bygg og innføre endringer i skattesystemet som er til fordel for private eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke finansieringsordningene for å ta vare på kirkebyggene, og at staten skal overta vedlikeholdsansvaret for alle middelalderkirker. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at staten må ta kostnadene ved kartlegging/utgraving av fornminner. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil verne og styrke norsk språk generelt og nynorsk skriftkultur spesielt. Partiprogram KULTURVERN SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre midler til pilegrimsleder og gamle ferdselsveier. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre sterk og systematisk satsing på vern og vedlikehold av kulturminner. Partiprogram KULTURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en plan for rehabilitering og vedlikehold av nasjonale kulturinstitusjoner. Regjeringserklæring KULTUR KULTURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kulturminnearbeidet i Norge, blant annet ved å bedre rammevilkårene for private eiere av kulturminner. Regjeringserklæring KULTURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil doble tildelingsrammen til Norsk Kulturminnefond. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en betydelig økning av Riksantikvarens tilskuddsmidler. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere bedre støtteordninger for vedlikehold av vernede private bygg og innføre endringer i skattesystemet som er til fordel for private eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner. Partiprogram KULTURVERN SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke finansieringsordningene for å ta vare på kirkebyggene, og at staten skal overta vedlikeholdsansvaret for alle middelalderkirker. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at staten må ta kostnadene ved kartlegging/utgraving av fornminner. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil verne og styrke norsk språk generelt og nynorsk skriftkultur spesielt. Partiprogram KULTURVERN SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre midler til pilegrimsleder og gamle ferdselsveier. Partiprogram KULTURVERN TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en strategi for økt grovfôrbasert kjøttproduksjon og utnyttelse av gjengrodd bygdenært kulturlandskap. Partiprogram KULTURVERN LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil kjøpe tjenester av bonden for å opprettholde kulturlandskapet. Partiprogram KULTURVERN LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ivareta vår kulturarv og natur gjennom vern tilrettelagt for bruk. Partiprogram KULTURVERN NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at der hvor staten freder privat eiendom, skal det gis kompensasjon. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at kulturminnesaker underlegges politisk behandling. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det økonomiske ansvaret for håndtering av fortidsminner pålegges staten. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil organisere museer og kulturminnevernet under ett og samme departement. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å styrke verdensarvområdene. Partiprogram KULTURVERN NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta vare på den norske kulturarven gjennom å digitalisere kulturhistorien, bevare og formidle lokalhistorie og person- og slektshistorie, og sikre grunnlaget for folkemusikk, folkedans, kirkemusikk og håndverkstradisjonene våre. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå forvaltningen av kulturminnene, for å sikre ivaretakelse og tilgjengelighet for fremtiden. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et mangfoldig og bredt kulturliv gjennom desentralisering og tilrettelegging for frivillighet. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til kulturminnefondet slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil gi skatte- og avgiftsincentiver til eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner for å sikre nødvendig vedlikehold. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte håndverksfag i kulturfeltet. Partiprogram KULTUR KULTURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke norsk fartøyvern med mer midler og tilpasset regelverk. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke muséenes forsknings- og formidlingskompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR KULTURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide handlingsplan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på museum og arkiv. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere hvordan staten kan bidra til vedlikeholdet av kirkebygg som utgjør en viktig del av vår kulturarv. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTUR KULTURVERN TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for utvikling av kulturnæringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil ivareta kulturene til minoriteter og urfolk. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil legges bedre til rette for solid kunnskapsbasert forvaltning av natur- og kulturminneverdier på Svalbard. Partiprogram KULTUR KULTURVERN POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare kulturminner og kunstverk i offentlig eie for ettertiden. SV ønsker et kulturminneløft, etter mønster av Kulturløftet. Etterslepet på vedlikehold skal tas igjen innen 2025. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke tilskuddsordningene til private eiere av fredede og verneverdige bygninger. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil digitalisere. Større deler av museenes samlinger skal digitaliseres og gjøres tilgjengelige for allmennheten. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sV vil styrke formidlingen av folkemusikk, kirkemusikk, tradisjonsdans og tradisjonshåndverk med digitale hjelpemidler. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre de små og verneverdige håndverksfagene. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre kunsten synlig. De regionale (kunst)museene, kunstsentrene, kunsthallene og kunstforeningene skal utvikles som visnings- og formidlingssteder for visuell kunst. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre hele historien. Støtten til museene som dokumenterer nasjonale minoriteters historie skal styrkes. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang. SV vil bedre kunstneres mulighet til å stille ut sine verk, blant annet gjennom tilskudd til kunstnerstyrte gallerier og til forberedelser av utstillinger. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke samlingene av billedkunst. Sørge for en helhetlig, nasjonal innkjøpsordning for billedkunst. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre verdensarvstedene. Staten har hovedansvar for å sikre verdensarvstedene. SV vil øke bevilgningene til verdensarvstedene. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil ivareta kulturlandskapet ved å stimulere til mer beitebruk og andre tiltak for å hindre gjengroing. Partiprogram JORDBRUK KULTURVERN LANDBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil ta vare på verdifulle kulturlandskaper. Partiprogram KULTURVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå finansieringen av museene etter konsolideringsprosessen, med tanke på å ivareta både konsoliderte og andre museer med forutsigbare rammer og incentiver for innovativ videreutvikling. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at vi fortsatt har to levende norske skriftspråk, og opprettholde normeringen av begge målformene. Partiprogram KULTURVERN SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at norsk kulturarv ivaretas og sørge for aktiv overlevering av folkemusikk, folkedans og håndverk, spesielt små og verneverdige fag. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre en kompensasjonsordning for antikvariske merkostnader knyttet til restaurering av fredede bygninger i privat eie, samt dekning av kostnader knyttet til pålagt arkeologisk arbeid med fornminner. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til vern gjennom aktiv bruk av kulturarven. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil gi de praktiske håndverksferdighetene større plass i grunnskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for nasjonale videregående opplæringstilbud i fag med få utøvere. Partiprogram KULTUR KULTURVERN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil samkjøre det departementale ansvaret for kulturminnevern. Partiprogram DEPARTEMENTER KULTURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke museenes evne til å ta vare på og gjøre vår nasjonale kulturarv mer tilgjengelig. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at Sametinget skal ha en tydelig rolle i arbeidet for samisk språk, kultur og historie. Partiprogram KULTURVERN SAMER
2017-2021 Høyre Høyre vil gi de nasjonale minoriteter mulighet til å bevare sin kultur og sine tradisjoner. Partiprogram KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke eiendomsretten og gi grunneierne økt innflytelse på forvaltning, regulering og bruk av arealer, også i verneområder. Partiprogram BYGNINGSVESEN KULTURVERN LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse særlig på kulturminner i sammenheng med friluftsliv. Partiprogram KULTUR KULTURVERN LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette Kulturløftet IV og sikre at 1% av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke rammene for kulturskolene slik at ventelistene reduseres, prisene modereres og tilbudene utvides til flere kunstuttrykk og sjangere. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for samarbeid mellom kulturskoler og frivillige lag og organisasjoner. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere en egen tilskuddsordning for kulturbygg eid av organisasjoner. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for egnede øvingslokaler og -utstyr for musikkutøvere på alle nivåer gjennom å øke musikkutstyrsordningen og gjøre ordningen sjangernøytral. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KULTURVERN KUNST LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tildele nasjonale oppgaver for regionale kulturinstitusjoner over hele landet. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke den regionale teatersatsingen. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke øke kulturmomsen. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke kulturminne- og museumsarbeidet for samisk kultur og nasjonale minoriteter, og sikre utbyggingen av det sørsamiske kultursenteret på Snåsa, Saemien Sijte. Partiprogram KULTUR KULTURVERN LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bevilgningene til kulturminnevern slik at nasjonale målsettinger om vedlikehold og restaurering blir nådd. Det er viktig å inkludere teknisk-industrielle kulturminner og verdensarv i denne satsingen. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra til at Kulturminnefondet på sikt får 300 mill. kr til utdeling hvert år. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at staten må bære en større del av ansvaret for arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at staten tar et særlig ansvar for restaurering og vedlikehold for steinkirker fra middelalderen, fredede etter-reformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650. Det bør opprettes bevaringsprogrammer for disse kirkene etter mønster av det såkalte stavkirkeprogrammet. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprette et eget fond for statlig medvirkning til vedlikehold av historiske kirkebygg. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre museene økonomiske rammer som muliggjør videreutvikling av utstillinger, formidling og utviklingstiltak. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil samle ansvaret for kulturarvspolitikken i Kulturdepartementet og styrke fylkeskommunenes rolle i kulturminnevernet. Partiprogram FYLKER KOMMUNER KULTUR KULTURVERN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en ordning med gratis inngang på utvalgte museer, både statlige, regionale og lokale. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå inn for at en andel av avkastningen fra Opplysningsvesenets fond bidrar til å ta vare på kirkens bygninger og kulturminner. Dette må ikke gå på bekostning av fondets støtte til menighetsarbeid. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KULTURVERN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha regelstyrt momsrefusjon for frivillig virksomhet, idrettsanlegg og kulturhus eid av organisasjoner. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en langt mer aktiv politikk for å ta vare på artsrike kulturlandskap som slåtteenger og beitemarker. Partiprogram KULTURVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke antallet utvalgte kulturlandskap til 100 innen 2021. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at den viktige, statsfinansierte kulturarven i NRKs arkiver må være tilgjengelig for fellesskapet. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre en helhetlig forvaltning av Norges kulturarv og samle ansvaret for både materielle og immaterielle kulturminner i samme departement. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjenskape og vedlikeholde områder med verneverdige kulturlandskap. Partiprogram KULTURVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et nasjonalt register over Norges immaterielle kulturarv, som tradisjonelt håndverk, folkemusikk, folkedans og andre tradisjonelle kulturuttrykk. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet med å digitalisere museers samlinger, under frie lisenser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre staten som beslutningstaker ved dispensasjoner fra Kulturminneloven for å sikre fellesskapets interesser i våre uerstattelige kulturminner. Partiprogram KULTURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke miljøovervåkingen av kulturminner. Partiprogram KULTURVERN MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere kulturminneforskning på klimatilpasset bygnings- og fartøyvern, klimapåvirkning på kulturminner, minoriteters kulturarv og urfolks/samisk kulturarv. Partiprogram KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et program hos Innovasjon Norge rettet mot verdiskapning ved bruk av kulturarv. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forenkle regelverk for å bruke tekniske kulturminner som kjøretøy, båter, lokomotiver. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kartlegge kirkebyggs og gravplassers kulturminneverdi. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til etablering av statlige bygnings- og fartøyvernsentre i alle regioner. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Kulturminnefondet ved å gjenopprette fordeling av rentemidlene til bygningsverntiltak. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere eiere av vernede bygninger til å gjennomføre forebyggende og akutt vedlikehold. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi kommunene flere verktøy for å motvirke spekulativt forfall av verneverdige bygninger. Partiprogram KOMMUNER KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikring av kvenske kulturminner ved å gi de et vern på samme nivå som samiske. Partiprogram KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og videreutvikle Vadsø Museum til et nasjonalt museum for kvener. Partiprogram KULTUR KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at nasjonalt og regionalt viktige krigsminner skal inkluderes i kulturminneloven. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevare truede immaterielle uttrykk, som tradisjonell sang, dans og håndverk gjennom garantilønn for utøvere. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre et nasjonalt kartleggings- og karakteriseringsprogram for kulturminner tilsvarende det som nå er gjort for vannressursene i landet. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil forsvare allmenningsretten til folk i fjorder og kystnære områder slik at den sjøsamiske kulturen og den tradisjonelle nordnorske kystkulturen bevares, og for å motarbeide konsentrasjon av kapital og kvotehandel i fiskerinæringa. Partiprogram HAVBRUK KULTURVERN SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil bevare kulturarven. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økt statlig andel av arkeologiske utgravninger for små og mellomstore grunneiere og tiltakshavere. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for styrkning av arkiver og museer som bevarer lokalhistorie, kvinne- og arbeiderkultur, industri- og urfolkshistorie, så vel som nasjonale og nye minoriteters kulturhistorie. Partiprogram KULTURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil forsvare permanent høyskoleutdanning for norsk folkekultur. Partiprogram HØGSKOLER KULTURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at det artsrike kulturlandskapet skal opprettholdes gjennom skjøtsel med beitedyr, slåtteredskaper, samt gode tilskuddsordninger. Partiprogram KULTURVERN NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil revidere statlige planretningslinjer for strandsonen med sikte på mer differensiert forvaltning i spredt bebygde strøk, slik at det blir større lokal handlefrihet samtidig som man ivaretar rekreasjonsmuligheter og vernet av kulturlandskap. Regjeringserklæring KULTURVERN LOKALFORVALTNING NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til oppgradering av eldre boliger. Regjeringserklæring BOLIGSAKER KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av kulturlovene, inkludert lover for bibliotek, museer og arkiv. Regjeringserklæring BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for utvikling av kulturnæringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv. Regjeringserklæring KULTURVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen, og gjennomgå statlige virkemidler og finansieringen av museene etter konsolideringsprosessen for å sikre forutsigbare rammer. Regjeringserklæring KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre vår nasjonale kulturarv mer tilgjengelig ved å styrke museenes forsknings- og formidlingskompetanse. Regjeringserklæring FORSKNING KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge bedre til rette for digitalisering av arkivsektoren og formidlingsvirksomhet i museene. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en utredning som vurderer næringspolitiske sider ved den immaterielle kulturarven. Regjeringserklæring KULTURVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke norsk fartøyvern og tilpasse regelverk. Regjeringserklæring KULTURVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kulturminnevernet i fylkeskommuner og kommuner gjennom utvidet ansvar, kompetanse og insentiver, men samtidig ivareta det nasjonale ansvaret. Regjeringserklæring KULTURVERN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en ny kulturminnemelding. Regjeringserklæring KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kulturminnefondet slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer. Regjeringserklæring KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet med håndverkets status og bevaring av håndverkstradisjoner. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV KULTURVERN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Til behandling
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2020 Representantforslag om verneprosess for utvalgte hellige fjell i samisk kultur Til behandling
13. des 2020 Representantforslag om å sikre tradisjons- og håndverksfag som bærere av norsk kulturarv Til behandling
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. jun 2020 Nye mål i kulturmiljøpolitikken - Engasjement, bærekraft og mangfold Behandlet
27. mai 2020 Representantforslag om utsettelse av riving av Y-blokka til Oslo tingrett har behandlet saken Behandlet
23. mar 2020 Opplysningsvesenets fond Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
2. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. nov 2019 Representantforslag om å vedta at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes som Norges offisielle nasjonalsang Behandlet
10. jun 2019 Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.) Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene Behandlet
13. mai 2019 Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
16. des 2018 Representantforslag om å evaluere omorganisering av Arkivverket og sikre regionale arkivtjeneste Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
4. des 2018 Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova) Behandlet
27. mai 2018 Endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner) Behandlet
27. mai 2018 Representantforslag om gjennomgang av grenseoppgangen mellom «mindre» og «større» tiltak i kulturminneloven §§ 9 og 10 Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om å utrede de samfunnsøkonomiske gevinstene og kostnadene ved istandsetting av verdensarvobjektet Tinnosbanen enten til ren museumsbane eller til jernbanestrekning som også kan transportere gods og tømmer Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om å endre omstillingen i Arkivverket og styrke de åtte regionale statsarkivene Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om Kjeller flyplass Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om Anno 2020 - Et krafttak for den immaterielle kulturarven Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om 100-årsmarkering av slutten på 1. verdenskrig - i Dialogbyen Lillehammer 2018 Behandlet
8. mai 2017 Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven Behandlet
17. apr 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg Behandlet
6. mar 2017 Representantforslag om en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om gjenopprette støtteordningen for privatarkiv Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
22. mai 2016 Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999 Behandlet
13. apr 2016 Representantforslag om å oppretthalde og styrkje dei åtte regionale statsarkiva som eigne institusjonar Behandlet
16. mar 2016 Representantforslag om en samlet gjennomgang av viktige kulturminner Behandlet
20. jan 2016 Representantforslag om å sikre Skeivt arkiv i Bergen midlar til permanent drift Behandlet
17. des 2015 Representantforslag om sterkere statlig satsing på vedlikehold av verneverdige kirker Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret) Behandlet
8. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. jun 2015 Endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.) Behandlet
8. jun 2015 Endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.) Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
4. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. mar 2014 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
13. jan 2014 Endring i havressurslova Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
18. jun 2013 Framtid med fotfeste. Kulturminnepolitikken Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om et verdiløft i skolen Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om faget religion, livssyn og etikk Behandlet
6. jun 2013 Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven Behandlet
5. jun 2013 Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen Behandlet
3. apr 2013 Arkiv Behandlet
20. mar 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Rehabilitering av Slottsplassen) Behandlet
17. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet Behandlet
13. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om å styrke korpsbevegelsen i Norge Behandlet
6. jun 2012 Norsk helsearkiv m.m. Behandlet
2. mai 2012 Representantforslag om å gjøre Slottets kulturskatter tilgjengelige for publikum Behandlet
26. mar 2012 Representantforslag om fredning av Nasjonalgalleriets Munch-sal Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
18. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet Behandlet
18. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2011 Endringer i svalbardmiljøloven Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2011 Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
9. jun 2011 Representantforslag om tiltak for å bedre mulighetene til å ta vare på fredede bygninger Behandlet
9. jun 2011 Representantforslag om gjennomgang av kulturminnepolitikken Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om å åpne Grotten for allmennheten Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om fremtidens nasjonalmuseum og en demokratisk behandling av Nasjonalgalleriets skjebne Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om å etablere et Wergeland-senter i Grotten før grunnlovsjubileet i 2014 Behandlet
31. jan 2011 Representantforslag om å innføre en gaveforsterkningsavtaleordning for norske museer Behandlet
16. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
1. des 2010 Omorganisering av ABM-utvikling Behandlet
25. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
13. jun 2010 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å vurdere Riksantikvarens mandat, fullmakter og rolle Behandlet
30. mai 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
1. mar 2010 Framtidas museum Behandlet
14. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Riksrevisjonens undersøking om ansvaret for freda og verneverdige bygningar Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet