Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet med frivillig og ideell virksomhet i velferdstilbudet. Partiprogram KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det samiske kulturlivet ved å øke bevilgningene til Sametinget. Partiprogram KULTUR SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bedre rammebetingelsene for samiske kunstnere og kulturutøvere og bidra til internasjonal profilering av samisk kultur. Partiprogram KULTUR SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte tiltak som setter fokus på nasjonale minoriteters kultur. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til næringsvirksomhet i skjæringspunktet mellom kultur og næring. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bekjempe tvangsekteskap - blant annet gjennom støtte til frivillige organisasjoner med kompetanse på feltet og kompetanseheving i det offentlige. Partiprogram KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at ideelle og frivillige organisasjoner som bidrar til velferdsproduksjonen som leverandører til det offentlige skal få forutsigbare avtalevilkår og arbeidsforhold, samtidig som vi skal stille klare krav til kvalitet, kostnader og arbeidsvilkår. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at kompetanse i organisasjonslivet brukes mer bevisst i utviklingen av tjenestetilbudet. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at muligheten til å inngå direkte avtaler med ideelle organisasjoner om drift av velferdstjenester videreutvikles. Så langt det er mulig vil vi unnta ideelle organisasjoner fra anbud innenfor barnevern og rusomsorg. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det opprettes et kontaktutvalg mellom ideelle og frivillige organisasjoner og myndigheter som koordinerer utviklingen av tjenestetilbud på helse- og omsorgsområdet. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et frivillighetsløft, og øke rammen til frivillig arbeid med 1 milliard kroner til en momskompensasjon. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at de offentlige støtteordningene til frivillige organisasjoner må være mest mulig målrettede, fleksible og ubyråkratiske. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke statsstøtten til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Partiprogram BARN KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke den offentlige støtten til frivillighetssentralene. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte og oppfordre lag og organisasjoner til å inkludere minoriteter. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte frivillige organisasjoner som særlig satser på inkludering av minoritetskvinner i integreringsøyemed. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilbud om plass i kulturskole til alle barn som ønsker det. Som en del av Kulturløftet vil vi styrke kulturskoletilbudet og ha ordninger som sikrer at alle kan delta, uavhengig av økonomi. Vi vil legge til rette for at flere får et kulturskoletilbud gjennom SFO. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det lokale kulturtilbudet ved å legge til rette for lokale kulturhus og styrke barne- og ungdomsorganisasjonene gjennom frifond. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvide ordningen med kulturkort for ungdom. Partiprogram BARN KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi økt støtte til bildekunst og utsmykking av offentlige bygg. Partiprogram KULTUR STATSEIENDOMMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for bruk av kulturopplevelser i et samarbeid med profesjonelle og frivillige kulturkrefter for å bidra til økt livskvalitet og inkludering, for eksempel i eldreomsorgen, psykisk helsevern, forebyggende barne- og ungdomstiltak og integrering av innvandrere. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvide den kulturelle spaserstokken til også å gjelde friske og opplagte seniorer. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle det norskrussiske kultursamarbeidet fra folk-til-folk i Barentsregionen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR POLAROMRÅDER
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre styrke mangfoldet i kulturlivet gjennom å bidra til å bygge opp en sterk kultur- og næringslivsorganisasjon. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre satse mer offensivt på utvikling av kulturbaserte næringer. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre legge til rette for skatteincentiver som kan utløse direkte gaver og opprettelse av private fond og stiftelser. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre at statlige tilskuddsordninger skal administreres på avstand fra Kulturdepartementet, slik intensjonen var med Norsk kulturråd. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre styrke fagmiljøene også utenfor Oslo, som bl.a. regionale filmfond, nettverk for scenekunst og operanettverket. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre redusere antallet statlig oppnevnte styremedlemmer i kulturinstitusjonene. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre styrke de frie gruppene og ensemblene. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre styrke norske utdanningstilbud innen kunst og kultur. Partiprogram HØYERE UTDANNING KULTUR KUNST
2009-2013 Høyre For å ta vare på kulturarven vil Høyre støtte våre bærende nasjonale kulturinstitusjoner. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Høyre For å ta vare på kulturarven vil Høyre sikre et desentralisert kulturliv ved å opprette og støtte knutepunktinstitusjoner og regionale sentre. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Høyre For å sikre mediemangfold vil Høyre sikre opphavsrettigheter til åndsverk. Allmennhetens interesse i å utnytte verk uten kompensasjon må ikke trekkes så langt at det fører til stagnasjon i utviklingen av nye verk og ny kunst. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre fjerne skatten på frivillighet ved å ta bort momsplikten for frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre gjennomgå vilkårene for frivillig virksomhet for å se på de økonomiske rammebetingelsene og hindre byråkratisering og politisering. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre øke skattefradraget på gaver til frivillige organisasjoner og utvide ordningen til også å omfatte lokale organisasjoner og prosjekter. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre legge til rette for at frivillige organisasjoner kan overta offentlige oppgaver der det er fordelaktig. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å bekjempe fattigdom vil Høyre bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner som jobber med fattigdomsproblematikk. Partiprogram KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke folkehelsearbeidet vil Høyre samarbeide med interkommunale friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen, bl.a. gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KULTUR
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre være positiv til privat og frivillig innsats og sikre rammebetingelser for private og frivillige organisasjoner. Private tilbydere skal kunne konkurrere om å levere offentlige tjenester på like vilkår som offentlige virksomheter. Partiprogram KULTUR PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre samarbeide med innvandrerorganisasjoner og kulturelle og religiøse samfunn for å sikre at enkeltgrupper ikke faller utenfor i det norske samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide tolketjenesten for døve og døvblinde og stille krav om at alle norske filmer tekstes for hørselshemmede. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre helseinstitusjoner drevet av stiftelser og frivillige organisasjoner en plass i det samlede helsetilbudet gjennom langsiktige avtaler med helseforetakene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil helseinstitusjoner drevet av stiftelser og frivillige organisasjoner må unntas fra anbudsreglementet i lov om offentlige anskaffelser. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige og private ideelle institusjoner for rusomsorg skal likestilles. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KULTUR RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke de frivillige rettshjelptiltakene. Partiprogram KULTUR RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at beboere på alders- og sykehjem skal få gode og jevnlige kulturopplevelser blant annet ved utvidelse av ”den kulturelle spaserstokken”. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi statlig driftstilskudd til organisasjoner, som for eksempel ”Livsglede for eldre”, for å bidra til at slike aktiviteter tilbys over hele landet. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kulturskolene og øke midlene til pedagogisk utvikling. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke formidlingen av smale kulturuttrykk, folkekultur og minoritetskultur. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR MENNESKERETTIGHETER SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke musikkensembler, band, orkestre og festivaler over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og tilrettelegge for lavterskel musikktilbud for ungdom, som for eksempel tilbud om opplæring og utøvelse via fritidsklubber og rockeverksteder. Partiprogram KULTUR UNGDOMSARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode kunst- og kulturtilbud for eldre både på institusjoner og i nærmiljø. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for bedre skatte- og trygdeordningene for kunstnere som er selvstendig næringsdrivende. Partiprogram KULTUR SKATTER TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil verne opphavsretten. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre det frivillige kulturlivet et økonomisk løft. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et statlig stimuleringstilskudd til kommuner som vil arbeide med kommunedelplaner og kulturmiljøer. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke satsingen på kulturbasert næringsutvikling. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede en skattefritaksordning for bedrifters avsetning av midler til kulturformål. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og videreutvikle det tilbudet som gis i ”Den kulturelle skolesekken” til elever i grunnskolen og den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke støtteordninger for digitale utgivelser. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utredes en ordning med lokalradiotilskudd, der en forutsetning for tilskudd er at lokalradioene oppfyller et minimum av nyhets- og kunnskapsformidling, eller forøvrig representerer et viktig lokalt kulturtilskudd. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KRINGKASTING KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre samisk kultur, språk, næringsutvikling og samfunnsliv. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING SAMER SPRÅK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det, som en del av Kunnskapsløftet, blir utarbeidet nye læreplaner for opplæring i og på samisk, og at samisk kultur får sin rettmessige plass i kulturskolen. Partiprogram KULTUR SAMER SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp skogfinnenes stilling som minoritetsgruppe. Kulturen må dokumenteres og materiellet gjøres tilgjengelig. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil verdsette og stimulere romanifolkets og romfolkets historie og kultur i Norge. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge styrker forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, kulturutveksling og turisme med Israel og de palestinske områdene. Partiprogram FORSKNING KULTUR ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre de frivillige bistands- og hjelpeorganisasjonene en fortsatt viktig rolle i norsk bistand. Partiprogram KULTUR UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre frivillige organisasjoner gode arbeidsvilkår og gode økonomiske støtteordninger. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for bedre samordning av den statlige frivillighetspolitikken. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at støtten til frivillige organisasjoner i større grad skjer i form av driftsstøtte og at prosjektstøtte brukes som et supplement for nye satsinger. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et forenklings- og avbyråkratiseringsprogram for frivillig sektor. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre god samhandling mellom frivillige organisasjoner og det offentlige. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti sørge for at frivillighetsregisteret er tilpasset frivilligheten på en slik måte at små lag og foreninger ikke ekskluderes. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fordoble fradragsgrensen for gaver til frivillige organisasjoner til 24 000 kroner årlig. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti at frivillig sektor i større grad kan få sjansen til oppdrag gjennom direkte forhandlinger når tjenester skal konkurranseutsattes. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke det lokale frivillige arbeidet gjennom å opprette flere frivillighetssentraler og ved opptrapping av det statlige tilskuddet. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti igangsette et eget forskningsprogram rundt frivillig virksomhet, med en ramme, organisering og tidshorisont som gjør forskningen relevant og nyttig for sektoren. Partiprogram FORSKNING KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke sparebankenes adgang til å disponere overskudd til gaver til allmennyttige formål for å styrke frivillige organisasjoners inntektsgrunnlag. Partiprogram BANKER KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Frifondordningen som forvaltes av organisasjonene gjennom de nasjonale paraplyorganisasjonene. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og videreutvikle studieforbundenes rolle som lærings- og utviklingsarena for frivillig sektor. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi momsfritak for frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fordoble skattefradraget for gaver til frivillige formål til 24 000 kroner årlig i løpet av stortingsperioden, og øke grensene for lønnsplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt for frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre momsfritak for frivillig sektor. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre den kulturelle skolesekken som et fullverdig kulturtilbud til alle skolebarn. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil løfte frem de ideelle institusjonene innenfor høyere utdanning som en viktig del av den nasjonale utdanningsstrukturen. Partiprogram HØYERE UTDANNING KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil regionalisere større deler av virkemidlene som retter seg mot miljø, kulturlandskap og næringsutvikling. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte kultur- og fritidstilbud utfra deres egenverdi og fordi dette skaper trivsel og boglede i lokalsamfunnene. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil satse på kultur som utviklingskraft for byene og tilhørende distrikter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte innsatsen til frivillige organisasjoner, lag og foreninger sitt arbeid med å gjennomføre ulike trafikksikkerhetstiltak. Partiprogram KULTUR VEGTRAFIKK
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en bedre integrering mellom kultur og næring. Venstre vil derfor støtte tiltak for produkt- og næringsutvikling på dette området. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil at frivillige organisasjoner som driver gode faglige rehabiliteringstilbud må få større forutsigbarhet når det gjelder drift og avtaler. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre at private og ideelle institusjoner skal ha en reell mulighet til å utfordre offentlige tilbud på pris og kvalitet. Partiprogram BARNEVERN KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil gi økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med integrering og stille mindre byråkratiske krav. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil gi de frivillige foreningene tilgang til langsiktige, trygge og etisk forsvarlige inntektskilder. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil skape et fullfinansiert frivillighetsregister med utgangspunkt i organisasjonenes ønsker, ikke statens behov. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil sette i gang et arbeid med sikte på å fjerne merverdiavgiftskostnadene for frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Venstre Venstre vil iverksette et langsiktig forskningsprogram på frivillighet. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke Frifond-ordningen for barne- og ungdomsorganisasjonene. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en samlet gjennomgang av kulturpolitikken med sikte på å erstatte dagens statlige detaljstyring med desentralisering av makt ned på regionalt og lokalt nivå. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil se på alternative måter for hvordan man kan øke privat finansiering av norsk kultur, blant annet gjennom skattesystemet. Partiprogram KULTUR SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil videreføre og oppjustere de eksisterende stipendordningene. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil forenkle skjemaveldet for kunstnere med enpersonsforetak. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre et eget næringsfradrag. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil utrede muligheten for bedre pensjonsordninger for kunstnere. Partiprogram KULTUR KUNST TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil (...) gjennomgå dagens kulturlov og samle lovgivningen for bibliotek, arkiv og museer. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil fortsette satsingen på museer etter at museumsreformen er fullfinansiert. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre og videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte fag. Partiprogram KULTUR NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil gi kulturarbeidere lettere adgang til visum. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil gi offentlig støtte til flerkulturelle kulturinstitusjoner. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for et mer aktivt friluftsliv gjennom blant annet å styrke frivillig sektor. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke satsingen på kunst- og kulturuttrykk i det offentlige rom. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil at norsk arkitektur må anvendes i omdømmebygging i utlandet. Partiprogram KULTUR UTENRIKSSAKER
2009-2013 Venstre Venstre vil øke lokal kunnskap om arkitektur og byutvikling og stimulere til lokale brukermedvirkningsprosesser. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil gi frivillige foreninger tilgang til langsiktige, trygge og etisk forsvarlige inntektskilder. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke støtteordningene for barne- og ungdomsorganisasjonene. Partiprogram KULTUR UNGDOMSARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil frigjøre frivillige lag og foreninger fra Norsk Tippings spillepenger og aggressive markedsføring av pengespill. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bidragene til regionale filmfond og filmsentra. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en samordnet satsing på statlige og regionale filmfond. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil gi bedre rammevilkår og belønningsordninger for visning av nyskrevet norsk dramatikk. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre gode arbeidsvilkår for statlig støttede kulturinstitusjoner i alle regioner, som regionteatre, distriktsmusikere, distriktsoperaer og symfoniorkestre. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil gjennomgå ordningen med knutepunktsinstitusjoner og sikre forutsigbar og tilfredsstillende støtte til et bredt utvalg av festivaler, spel og større kulturarrangement. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke forskning og utdanning innen spill, spillprogrammering og spilldesign. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil gi Norsk kulturråd større frihet til å forvalte sine offentlige tilskuddsordninger. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre I dag har staten gjort frivillige lag og foreninger avhengige av tilskudd fra Norsk Tippings spill, med dertil aggressiv markedsføring. Venstre mener disse tilskuddene heller burde finansieres over statsbudsjettet. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL STATSBUDSJETTET
2009-2013 Venstre Venstre mener (...) at produsent og teknologileverandør ikke skal kunne styre hvordan den enkelte skal benytte seg av det åndsverket de har kjøpt ved hjelp av DRM (Digital Rights Management). Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere opphavsrettens vernetid. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil at norske åndsverk gjøres tilgjengelige for fri bruk når vernetiden utløper. Nasjonalbiblioteket skal gis ansvaret for å registrere og synliggjøre disse verkene. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil sette i gang en offentlig utredning for å oppdatere dagens åndsverks- og opphavsrettslovgivning, både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram EU/EØS KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil støtte frivillige organisasjoner som fremmer menneskerettigheter og demokrati. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Venstre Synliggjøre samisk kultur i den kulturelle skolesekken. Partiprogram KULTUR SAMER UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at frivillige organisasjonar kan behalde og styrkje rolla si i løysinga av mange fellesoppgåver. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forbedre skattereglene for skattefradrag for bedrifter som støtter kulturtiltak. Partiprogram KULTUR SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre full momsrefusjon av vare- og tjenestemoms for frivillige organisasjoner knyttet til Frivillighetsregisteret. Partiprogram AVGIFTER KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide og styrke natteravnordningen. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til forståing for at den frivillige innsatsen til pensjonistane i kulturliv og velferdstiltak styrkjer velferdssamfunnet og leggje til rette for denne innsatsen. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre full momsrefusjon av vare- og tenestemoms for frivillige organisasjonar knytt til Frivilligregisteret. Partiprogram AVGIFTER KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje mest mogeleg av den offentlege stønaden til frivillige organisasjonar gjennom grunnstøtte eller frie driftsmiddel. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomgå tilskotssystemet, for å tilføre nye former for frivillig verksemd offentlege stønad, redusere byråkratiet og gjere all samhandling med det offentlege nettbasert. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje lågterskelordninga Frifond økonomisk og når det gjeld kapasitet slik at ho kan nå enda fleire og breie grupper av barn og unge i heile landet. Partiprogram BARN KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det blir etablert fleire frivilligsentralar, åtte av og basert på samarbeid mellom organisasjonar. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at festivalar og større arrangement der inntekta går til frivillig arbeid og frivillige organisasjonar får refunderte kostnader til politivakthald. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide instrumentfondet. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at kor og korps skal kunne ha dirigentar og instruktørar tilsette i den lokale kulturskulen. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil setje i gong/gjennomføre "Kulturskulelyftet" ved ein fireårig opptrappingsplan for kulturskulane for å nå målet om at minst 30 prosent av alle born skal få tilbod om plass. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forbetre stønadordningane for utbetring og bygging av lokale fleirbruksbygg og regionale kulturbygg. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stønaden til dei regionale kulturinstitusjonane, og stille krav til formidlingsansvar i regionen, til utveksling av kunstverk mellom regionane og med dei nasjonale institusjonane, og til samarbeid med frie, sceniske grupper. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke samarbeidet mellom regionale institusjonar for å sikre formidlingsaktiviteten og at det blir fleire godkjente scener og visingsstader. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke utvekslinga mellom norske og utanlandske institusjonar for høgare utdanning innan kunst og kultur. Partiprogram HØYERE UTDANNING KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke festivalstønaden. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil byggje opp kulturkompetansen på dei norske ambassadane. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stønaden til den nasjonale scena for joik, parallelt med krav om nasjonal formidling av denne samiske kulturforma. Partiprogram KULTUR SAMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil samle stønadordningane for rådgjeving, nyskaping og røynsleinnhenting på området kultur og næring i einingar på fylkesnivået, auke rammene og gjennomgå regelverket slik at fleire kan få støtte inkludert ikkje-kommersielle aktørar. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at stønadordningar på området kultur og næring stimulerer til å markere og marknadsføre lokalt og regionalt særpreg, tradisjon og historie. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje Innovasjon Noreg som sentral og koordinerande instans større tildelingsrammer til fordeling innanfor kultur- og opplevingsbransjen. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forbetre skattereglane for skattefrådrag for bedrifter som støttar kulturtiltak. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta initiativ til å forenkle og samordne noverande offentlege verkemiddel og tilskotsordningar for å gje fleire lokale prosjekt og aktørar høve til stønad. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kultur og fritidstiltak skal vere eit viktig satsingsområde i psykiatrien. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje ordningar for tverrfagleg samarbeid mellom kultursektoren og helse- og omsorgstenesta blant anna gjennom "Den kulturelle spaserstokken". Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at kulturtiltak blir satsingsområde i alle offentlege folkehelseplanar på fylkes- og kommunenivå. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR LOKALFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til spreiing av natur-kultur-helse-nettverk. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det lokale tverrfaglege og tverretatlege samarbeidet mellom kultur-, skule-, helse- og sosialsektoren også skal omfatte natur-, kultur- og helsetilbod. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre eldre og andre med nedsett funksjonsevne transport- og følgjeordningar for å kunne delta på kulturtilbod i nærmiljøet sitt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje eldre og personar med nedsett funksjonsevne i institusjon høve til å oppleve kunst- og kulturuttrykk. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta initiativ til å etablere ein nasjonal idébank der gode kultur- og helsetiltak kan presenterast. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere ei enkel og oversiktleg stønadordning for bygging og utbetring av lokale og regionale fleirbruksbygg og kulturbygg. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stønaden til opprustning av eksisterande kulturbygg og nybygg. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at nye lokale blir bygde i samarbeid med lokale organisasjonar og brukarar, og så langt mogeleg vere samlokalisert med til dømes skule, eldresenter, bibliotek og idrettshallar. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at 1 prosent av kostnadene til offentlege nybygg blir sett av av til utsmykking. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide systematisk og målretta gjennom ei eiga satsing i Kultur- og kyrkjedepartementet for at fleire internasjonale festivalar, utstillingar og konsertar blir lagde til Noreg. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for skatte- og avgiftslettar for private eigarar av freda og bevaringsregulerte eigedomar. Partiprogram AVGIFTER KULTUR SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje formidlingsarbeidet til Riksarkivet og statsarkiva og auke løyvingane til digitalisering og tilgjengeleggjering av historisk kjeldemateriale. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at opphavsretten blir sikra framover gjennom ei oppdatert åndsverklovgiving tilpassa nye plattformer og kanalar for formidling av kunst og kultur. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil hindre nedlegging og sentralisering av dei konsoliderte musea ved å sikre dei naudsynte drifts- og investeringsmidlar. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje økonomisk tilskot til digitalisering av kinoar i heile landet gjennom aktiv bruk av avgiftsmidlar frå Film- og kinofondet. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprette fylkeskommunale lågterskelordningar for amatørgrupper som jobbar med film. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje Frifond økonomisk som stønadordning for barn og unge som jobbar med film og fjernsyn. Partiprogram BARN KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje økonomisk stønad til nynorsk og samisk teksting av filmar og DVD-filmar. Partiprogram KULTUR SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre digitalisering og tilgjenge på DVD for publikum på alle norske filmar produsert etter 1945, gjennom å styrkje Norsk filminstitutt økonomisk. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere Kirken til å samarbeide med de lokale kulturskolene, og holde kirkene åpne for kulturarrangement utenom gudstjenesten, for å styrke dem som møteplasser i lokalsamfunnet. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre rekrutteringa til kirkemusikeryrket og arbeide for flere heltidsstillinger for å fjerne uønsket deltid. Partiprogram ARBEIDSLIV DEN NORSKE KIRKE KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at samisk språk og kulturforståelse skal være sentrale elementer når samiske helse- og sosialtilbud utvikles for det samiske folket. Partiprogram KULTUR SAMER SOSIALE TJENESTER SPRÅK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til å styrke de fattiges organisasjoner, og arbeide for bedre systemer for brukermedvirkning både på individ– og systemnivå. Partiprogram KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV skal i stortingsperioden være en garantist for å oppfylle Kulturløftet og for å forsvare verdien av en offensiv, mangfoldig og liberal kulturpolitikk. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil derfor påse at Kulturloven følges opp med konkrete tiltak, slik at alle innbyggere i Norge faktisk sikres adgang til kunst og kulturopplevelser gjennom fysisk tilrettelegging, rimelige priser og fleksible åpningstider, uavhengig av inntekt, bosted, funksjonsevne, alder eller etnisk bakgrunn. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere tiltak for økt bruk av CC-lisenser i kulturlivet, som gjør kunstverk tilgjengelige for alle. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et løft for folkebibliotek, kulturskoler og lokale kulturbygg, og slik legge til rette for at kunst og kultur blir skapt over hele landet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Vi vil øke overføringene til kommunene for å styrke det lokale kulturlivet, men også arbeide for at statlige kulturmidler blir jevnere geografisk fordelt. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle lokale og regionale kulturbygg og møtesteder. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil skape større rom for kultur der folk er til daglig, som på skolen, i barnehagen, på arbeidsplassen, på sykehus, ved institusjoner og i fengsler. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener det må sikres statlige stimuleringsmidler for å utvikle et kulturskoletilbud med høy kvalitet til rimelige priser, og vil innføre en makspris i kulturskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke samarbeidet mellom skolen, kulturskolen og andre kulturaktører. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke de estetiske fagene i skolen, og vektlegge estetisk kompetanse sterkere gjennom hele opplæringen. Partiprogram KULTUR UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti [SV] vil utvide kulturformidlingen i Den kulturelle skolesekken til å gjelde alle barn og unge fra barnehage til videregående skole. Partiprogram KULTUR UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti [SV} ønsker å gjøre forsøksordningen med kulturkort for barn og unge til en permanent ordning for hele landet. Partiprogram BARN KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker at studenter (alle under høyere utdanning) skal ha kulturkortet. Partiprogram HØYERE UTDANNING KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke museenes muligheter til å fungere som arenaer for kulturopplevelser, kunnskapsformidling og nyorientering. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke samisk kultur ved å bedre Sametingets muligheter til å drive en aktiv kulturpolitikk, og ved å støtte tiltak og institusjoner som formidler samisk kultur. Partiprogram KULTUR SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for økt likestilling i kulturlivet. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener at kjønnskvotering kan være et virkemiddel for økt likestilling i kulturlivet. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener den nye, samordnede tilskuddsstrukturen til rytmisk musikk vil være en styrke for feltet, men vil foreslå at de fire hovedtilskuddsordningene suppleres med et «mikrofond» hvor mindre arrangører kan søke om midler. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke bevilgningene til digitalisering av åndsverk på kulturfeltet. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede muligheten for å gjøre ikke-kommersiell fildeling av musikk utført av privatpersoner lovlig i kombinasjon med en lisensavgiftsløsning for betaling til rettighetshaverne. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for en tydelig regionalisering av filmpolitikken. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil i perioden spesielt prioritere å gi frie grupper økt støtte og mer forutsigbare rammer, og arbeide for at regionteatrene turnerer i alle fylker. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en helhetlig offentlig politikk for dansekunst som kan ivareta hele sjangerbredden innenfor dans. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for mer mangfold i billedkunst og kunsthåndverk, og ønsker en sterkere innsats for kunst, arkitektur og design i det offentlige rom. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at billedkunstnere sikres langt bedre vilkår enn i dag gjennom stipendordninger, tilgang på atelier– og utstillingsplass og offentlige oppdrag. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at god arkitektur og design spiller en større rolle i utformingen av vårt felles fysiske miljø. Partiprogram BYGNINGSVESEN KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide mandatet til bevilgende myndigheter slik at det er mulig å integrere en internasjonal dimensjon og tilpasse tilskuddsordningene en ny virkelighet. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en sterkere satsing på næringer basert på kultur og opplevelser. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for flere nynorskbøker for førskolebarn, og flere gode norske dataspill for barn med norsk språk og innhold. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke de frivillige organisasjonenes virksomheter, både økonomisk og ved delegering av makt. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Vi vil arbeide for at de frivillighetspolitiske målene som er nedfelt i Stortingsmeldingen «Frivillighet for alle» skal realiseres. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte foreninger som arbeider med spiseforstyrrelser. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en offensiv satsing mot seksuell trakassering, med økte bevilgninger til forskning, kartlegging og konkrete prosjekter, samt økt støtte til organisasjoner som jobber mot seksuell trakassering. Partiprogram FORSKNING KULTUR LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke de estetiske fagene i skolen, Den kulturelle skolesekken og samarbeidet mellom skolen og kulturskolen. Partiprogram KULTUR SKOLER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke skolebiblioteksatsingen som den rødgrønne regjeringen har igangsatt. Partiprogram KULTUR SKOLER UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil inkludere kultursatsing i det regionale utviklingsarbeidet. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke de frivillige organisasjonenes arbeid gjennom å sørge for stabile og forutsigbare rammebetingelser og gjennom å skape et nært samarbeid mellom organisasjonene og det offentlige. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å styrke samisk kultur ved å bidra til Sametingets mulighet til å drive en aktiv kulturpolitikk i samiske områder, og ved å støtte landsomfattende tiltak og institusjoner som formidler samisk kunst og kultur. Partiprogram KULTUR SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at sørsamene og lulesamene kan trygge og videreutvikle sine kulturtradisjoner. Partiprogram KULTUR SAMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til fortsatt frivillig innsats. Partiprogram KULTUR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere barne- og ungdomsaktivitet. Partiprogram KULTUR UNGDOMSARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne skattlegging av dugnadsarbeid. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre momsfritak for ideelle lag og organisasjoner. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge bedre til rette for at funksjonshemmede får anledning til å delta. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil utvide ordningen med skattefradrag for gaver til ideelle formål, frivillige lag og organisasjoner. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge frem en egen stortingsmelding om idrett. Partiprogram IDRETT KULTUR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kulturinstitusjoner i størst mulig grad vekker engasjement og bidrar til større egenfinansiering. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at offentlig støtte bør komme folk flest til gode og gi et størst mulig publikum. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde støtte til vedlikehold og investeringer for enkelte nasjonale og regionale kulturinstitusjoner. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle regler for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at åndsverksloven og forbrukerrettigheter moderniseres slik at dagens digitale forbrukerkultur er et gode både for de som skaper og de som bruker åndsverk. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det skal gis incitamenter slik at det lønner seg å investere i eller støtte filmproduksjon. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil offentlig støtte skal stimulere til å treffe et større og mer variert publikum og til at produksjonen blir mindre avhengig av offentlige midler. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle unødvendig/motarbeide enhver form for sensur. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne lisensavgiften og privatisere NRK. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål både nasjonalt og internasjonalt, deriblant den samiske kultur. Partiprogram KULTUR REISELIVSNÆRING SAMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde fagopplæring innen duodji i skoleverket. Partiprogram KULTUR SAMER UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014. Regjeringserklæring KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp Kulturløftet II. Regjeringserklæring KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomgå hvordan opphavsretten, kunstnernes inntekter og rettigheter kan sikres i møte med digital spredning av kunst og kultur. Regjeringserklæring KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Antall frivillighetssentraler skal økes. Regjeringserklæring KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre gode støtteordninger til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Regjeringserklæring BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil støtte bygging av flere flerbruksanlegg, ballbinger og nærmiljøanlegg. Regjeringserklæring KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forenkle og avbyråkratisere samhandlingen mellom det offentlige og frivillig sektor og vri støtten over fra prosjektstøtte til frie midler. Regjeringserklæring KULTUR STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utvide ordningen med frivillighetssentraler. Regjeringserklæring KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil støtte tiltak som setter fokus på nasjonale minoriteters språk, kultur og Kulturhistorie. Regjeringserklæring KULTUR KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen vil] styrke samisk kulturliv ved å øke bevilgningene til Sametinget. Regjeringserklæring KULTUR SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil sikre gratis skole, rimelige barnehageplasser, kultur og velferdstilbud slik at alle har råd til å delta. Regjeringserklæring BARNEHAGER HELSEVESEN KULTUR UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp regjeringens forslag for momskompensasjon for frivillig sektor. Regjeringserklæring KULTUR MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at barn i familier som lever på sosialstønad skal ha selvstendig rett til aktivitetsstøtte. Regjeringserklæring BARN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet med og øke støtten til brukerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner som gjør en stor innsats for velferdssamfunnet. Regjeringserklæring HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp Eldreforliket i Stortinget om Omsorgsplan 2015, blant annet ved å styrke kulturtilbudet for de eldre gjennom den kulturelle spaserstokken. Regjeringserklæring KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til at barn med nedsatt funksjonsevne kan delta i fritidsaktiviteter. Regjeringserklæring BARN FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil stimulere idrettsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner til aktivt arbeide for å inkludere personer med innvandrerbakgrunn. Regjeringserklæring INNVANDRERE KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Norsk kulturråd må styrkes som kunst– og kulturfaglig organ for forsøk og nyskapende utviklingsarbeid, og rådets sammensetning og oppnevning må fortsatt sikres nødvendig bredde og uavhengighet. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke frivilligheten. Frivillig innsats og organisering er en bærebjelke i det norske samfunnet, og en avgjørende del av et levende folkestyre. SV vil styrke frivilligheten gjennom å sikre organisasjonene økte frie inntekter, og ved å forenkle regelverk og rapporteringskrav. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at grunnstøtten for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner fortsatt vektlegger demokrati, og at støtteordningen utvides. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Frifond-ordningen opprettholdes og videreutvikles. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn og unge, og deres organisasjoner, sikres god tilgang til beslutningsprosesser på alle nivåer. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for full kompensasjon for merverdiavgift til frivilligheten. Partiprogram AVGIFTER KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en årlig melding til Stortinget om frivillighetens rolle, bidrag og situasjon. Partiprogram KULTUR STORTINGET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at Frivillighetsregisteret blir et funksjonelt verktøy som også fungerer til søknader og rapportering. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlige støtteordninger til frivillige organisasjoner er ubyråkratiske og så frie som mulig. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en tilskuddsordning for å styrke arbeidet med rettighetsinformasjon i regi av frivillige organisasjoner og kompetansemiljøer. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke informasjonsarbeidet om viktigheten ved å delta i frivillig arbeid og organisasjoner.[innvandrere]. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Kulturløft for barn og unge. SV vil satse på film, flere teaterproduksjoner for barn, barnemusikk og konserter og turneer. Barnefestivaler og den kulturelle skolesekken må prioriteres og utvides. Styrke fritidsklubber og åpne møteplasser, kulturskolen og bibliotekene. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det blir satt av mer midler til den kulturelle skolesekken, til bedre dialog mellom skole og kunstnere, og at deler av midlene brukes til å støtte transport for elevene. Partiprogram KULTUR SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for krav til teatre med offentlig støtte om flere produksjoner for barn i repertoaret. Partiprogram BARN KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at festivaler for barn og festivaler med et sterkt barneprogram prioriteres. Partiprogram BARN KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for markedsføringsstøtte til kulturproduksjoner for barn. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en statlig belønningsordning for kommuner som satser på sosialt utjevnende og faglig sterk kulturskole. Partiprogram BARN KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at læreplanen videreutvikles slik at de estetiske fagene i skolen styrkes, og at estetisk kompetanse vektlegges sterkere gjennom hele opplæringen. Partiprogram KULTUR KUNST SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det statlige bidraget til ordningen med kulturkort for barn og unge økes slik at det blir enklere å gjøre ordningen permanent i flere fylker. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ungdommens kulturmønstring videreføres og styrkes. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at flere kunstnere skal ha mulighet til å leve av sin kunst og at for at kunstnere over hele landet får like muligheter. Partiprogram KULTUR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for gode, langsiktige og forutsigbare arbeidsbetingelser for aktive kunstnere. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det offentlige bidrar til ordninger som sikrer markeder for kunst og kultur. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke mulighetene for å flytte kunst ut der folk bor og virker gjennom sterkere utlånsordninger og formidlingsoppdrag til institusjonene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en klarere rolle for Norsk kulturråd, særlig med tanke på avveininger mellom kulturpolitiske målsetninger og kunstfaglige vurderinger. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bedre støtteordninger for prosjekter basert på samarbeid mellom profesjonelle og ikke-profesjonelle aktører. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en kritisk gjennomgang av eksisterende støtteordninger for å innrette mer mot kunstnerisk kvalitet og publikumsinteresse. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utrede og innføre en støtteordning for å gi flere små arrangører og arrangører i oppstartsfasen bedre mulighet til etablering. [musikk]. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at knutepunktordningen evalueres for å vurdere om den har ønsket effekt. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kor og korps sikres gode øvingslokaler og tilgang på kvalifiserte dirigenter. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det offentlige skal tilby lyd og bilde til digitalt utlån gjennom folkebibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bidra til at det blir etablert profesjonelle vokalensembler i alle fylker. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at eksport av norsk musikk får hjelp og støtte. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at filmarbeidere sikres bedre og mer forutsigbare arbeidsvilkår gjennom arbeidsstipender. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for fortsatt satsing på likestilling innen norsk film. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ressurssituasjonen for filmutdanningene gjennomgås for å sikre studienes kvalitet. Partiprogram KULTUR UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en tydelig regionalisering av filmpolitikken og videreutvikling av regionale filmsentra. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bevare det kommunale kinosystemet og gå imot privatisering av kinoene i storbyene. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at de regionale filmsentrene gis bedre økonomiske vilkår. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for desentraliserte midler også til spillefilmproduksjon. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et eget barnefilmløft. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at cinematek gis bedre rammevilkår. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre statlig delfinansiering til ordninger med regionale scenekunstinstruktører for å styrke scenekunsten i hele landet og bidra til økt samarbeid mellom profesjonelle og frivillige krefter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke lokal teater- og revyvirksomhet over hele landet gjennom å videreføre Frifond teater og vurdere tilsvarende ordninger for teater og revy for voksne. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke distriktsoperaene gjennom økte bevilgninger. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økt kompetanse innenfor arkitektur og design i det offentlige. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at potensialet i ny arkitektur og design utnyttes til å skape mer miljøvennlige og bovennlige samfunn. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at satsingen på verdiskaping knyttet til arkitektur og design styrkes. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde spillmonopolet til Norsk Tipping, men mener at idrett og frivillighet på sikt bør finansieres over statsbudsjettet for å sikre økt stabilitet og forutsigbarhet. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en stor andel av våre kulturminner er i offentlig eie, det gjelder blant annet viktige fellesarenaer som skoler, kirker og helseinstitusjoner. SV vil arbeide for at etterslepet reduseres. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en dreining i kulturvernpolitikken slik at den i større grad ivaretar et bredt samfunnshistorisk bilde, inkludert historiske sammenhenger og klassemotsetninger, og immaterielle kulturminner som håndbåren kunnskap og tradisjonell kvinnekultur. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at landbruket har en sentral plass i kulturvernet. Partiprogram KULTUR LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge tar bedre vare på kystkulturen som mange steder er truet av fraflytting eller av byggepress. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sikre urbefolkningens og minoritetenes kulturminner – både de tradisjonelle norske minoritetene og nyere innvandreres. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR SAMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke og grunnlovsfeste allemannsretten. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et friluftsløft for folkehelse gjennom ei stortingsmelding og et Friluftslivets år. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en styrking av friluftsorganisasjonene og friluftsrådenes arbeid. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at allmennheten sikres tilgang til friluftsområder, jakt og fiske. Utvide retten til fritt fiske i elver og vann for barn og unge til 18 år. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for forvalte de offentlig eide friluftsområdene slik at kvalitet ivaretas og de framstår som attraktive arenaer for allsidig aktivitet. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å initiere en nasjonal satsing på gåing og sykling gjennom anlegging av stier, turveier, gang- og sykkelveier. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at friluftslivet styrkes med støtte til areal-, informasjons- og aktivitetstiltak. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at en økt andel av spillemidlene prioriteres til anlegg for friluftsformål og til friluftstiltak for barn og unge. Partiprogram BARN KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kollektive løsninger som turisthytter og kystledshytter prioriteres framfor private hytter i naturområder der hyttebygging må begrenses. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at lov om motorferdsel i utmark og praktiseringen av den skal hindre motorferdsel i utmark som forringer naturopplevelsene ved friluftsliv. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at frivillige organisasjoner som Røde Kors, Norsk folkehjelp og andre skal få en tydeligere rolle i planleggingen av beredskap. Partiprogram KULTUR SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det offentlige eller ideelle organisasjoner, eller offentlig eide selskaper, overtar driften av asylmottak i Norge. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi frivillige organisasjoner som driver faglig gode rehabiliteringstilbud større forutsigbarhet når det gjelder drift og avtaler. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som tilbyr helse- og velferdstjenester eller som organiserer folkehelsefremmende aktiviteter. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil trappe opp tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner som yter fritidstilbud til fattige og vanskeligstilte barn. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide imot et lovforbud mot fildeling. Partiprogram KULTUR SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre økonomisk støtte til frivillige organisasjoner i kultur og idrettsliv uavhengig av tilknytning til nasjonale tilslutninger. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil revidere kulturloven, slik at den sikrer kunstnerisk frihet fra politisk styring, avklarer det offentliges ansvar og samordner dagens lovverk. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at kunstnerisk frihet ivaretas ved offentlige bevilgninger. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge opp regionale kulturfond med bidrag fra statlig kapital. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre gaveforsterkningsordninger for museumsfeltet. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kunstnere og kulturarbeidere tilfredsstillende økonomiske vilkår og sosiale rettigheter. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre et mangfold av statlig finansierte institusjoner for ulike kunstuttrykk i hele landet. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre statlig støtte til regionale kompetansesentre i musikklivet, også innen rytmisk musikk. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil frita all idrett, museer og kulturarrangører for merverdiavgift (moms). Partiprogram IDRETT KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil evaluere knutepunktordningen for festivaler. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil avskaffe ordningen med at kommunal andel må følge statlig andel av finansiering av kulturinstitusjoner. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle rapporteringsrutiner og regelstyring av kulturinstitusjoner. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil gi statlig støtte til nasjonale kulturbygg, som Munchmuseet i Bjørvika. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke forholdene for drift av symfoniorkestre som er basert på frivillig arbeid. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil lette overgangen fra prosjekt til etablering av bedrift eller langsiktig produksjon ved å etablere et samspill mellom Innovasjon Norge og Norsk kulturråd. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kulturarbeidere som har kunstneriske oppdrag lettere adgang til visum til Norge. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil øke bidragene til regionale filmfond og filmsentra. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil gi Dramatikkens hus tilfredsstillende økonomiske vilkår for å sikre nyskrevet norsk dramatikk. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil gi Norsk kulturråd større frihet til å forvalte sine offentlige tilskuddsordninger. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke den sørsamiske kultur og språk ved å bidra til å realisere samien sitje. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke frifond-ordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av unge talenter, blant annet gjennom stipend til opplæring og skolering ved akademier og organisasjoner i utlandet. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere private initiativ til musikkundervisning, teater og lignende i SFO. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil øke midlene til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, slik at den dekker organisasjonenes reelle kostnader. Partiprogram AVGIFTER KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil øke det maksimale Skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi frivillige organisasjoner momskompensasjon for bygging og vedlikehold av kulturbygg. Partiprogram AVGIFTER KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil opprettholde støtten til studieforbundene. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere en samarbeidsplattform mellom offentlige myndigheter og velferdsprodusenter i ideelle organisasjoner. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere de administrative påleggene fra staten til de frivillige organisasjonene. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en bred evaluering av spillpolitikken, inkludert Norsk Tippings og rikstotos rolle og posisjon. Partiprogram IDRETT KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere opphavsrettens vernetid for bruk, men beholde vernetiden for kompensasjon. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne forbudet i åndsverksloven mot å omgå kopisperrer (DrM) på opphavsrettsbeskyttet materiale som eies av en forbruker. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre statlig finansiering av sentrale kulturinstitusjoner, og fjerne statlige innholdsmessige føringer overfor kulturinstitusjonene. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke privat finansiering av kulturlivet gjennom for eksempel gaveforsterkningsordninger og bedre tilrettelegging for private fond og stiftelser. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for økt entreprenørskap og innovasjon i kulturlivet. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil redusere søknadsbyråkratiet i kultursektoren. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre et desentralisert kulturliv og styrke fagmiljøene også utenfor Oslo. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil opprettholde en sterk norsk filmproduksjon og styrke regionale filmfond og sentre. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke det frie feltet, korps- og korbevegelsen. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre en insentivordning for utenlandsk filmproduksjon i Norge. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil bedre tilbudet ved kulturskolene. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil bedre ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Høyre Høyre vil øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner og utvide ordningen til også å omfatte lokale organisasjoner og prosjekter. Partiprogram KULTUR SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomgå de økonomiske rammebetingelsene for frivillig virksomhet, med sikte på å redusere byråkrati og politisering. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil gi frivillige lag og organisasjoner mulighet til å drifte offentlige bygg som brukes til kultur, idrett eller andre frivillighetsformål. Partiprogram IDRETT KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre produksjon av norsk skjønn- og faglitteratur. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil gi skattefradrag for restaureringskostnader knyttet til fredede bygninger. Partiprogram KULTUR KULTURVERN SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil la lokale myndigheter få større innflytelse over skrivemåte av navn. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil forberede bibliotekene på en digital hverdag, og å sikre fortsatt gratis utlån av litteratur. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil øke digitaliseringen i museer og arkiver. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil modernisere det mediepolitiske virkemiddelapparetet til en digital hverdag gjennom størst mulig likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil likestille papiraviser og e-aviser gjennom å etablere en felels, av momssats. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre opphavsrettigheter til åndsverk. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for nettnøytralitet og åpne løsninger. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for oppdatert infrastruktur for mediene i en digital hverdag. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil være positive til privat og frivillig innsats, og sikre gode rammebetingelser for private og frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ivareta vår kulturarv og natur gjennom vern tilrettelagt for bruk. Partiprogram KULTUR KULTURVERN MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker vi å legge til rette for å øke skattefradrag for gaver til frivillige, samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Partiprogram KULTUR SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gå kritisk gjennom offentlig støtte til organisasjoner og foreninger hvor etnisk bakgrunn eller felles hjemland er kriterium for medlemskap og for organisasjonens plattform. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Frivillighet innenfor kulturområdet bør få lik tilgang på tippemidler som idretten. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP mener kulturlivet i større grad både kan og bør finansiere seg selv. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet For å bedre hverdagen for korpsene ønsker FrP å innføre fullt momsfritak for kjøp av instrumenter, samt finne incentiver for å bedre tilgangen på dirigenter. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utvide ordningen med skattefradrag for gaver til ideelle formål, frivillige lag og organisasjoner. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at kulturinstitusjoner i størst mulig grad vekker engasjement og bidrar til større egenfinansiering. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at offentlig støtte bør komme folk flest til gode og gi et størst mulig publikum. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde støtte til vedlikehold og investeringer for enkelte nasjonale og regionale kulturinstitusjoner. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle regler for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at åndsverksloven og forbrukerrettigheter moderniseres slik at dagens digitale forbrukerkultur er et gode både for dem som skaper, og dem som bruker åndsverk. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at [kultur-]samlingene digitaliseres, for å sikre innholdet for ettertiden og for å øke publikumstilgjengeligheten. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at [kultur-]samlingene bør kommunisere med folk og låne ut innhold over Internett og ta i bruk flere distribusjonsmåter. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil organisere museer og kulturminnevernet under ett og samme departement. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det skal gis incitamenter slik at det lønner seg å investere i eller støtte filmproduksjon. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at offentlig støtte skal stimulere til å treffe et større og mer variert publikum og til at produksjonen blir mindre avhengig av offentlige midler. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil knytte skole og SFO tettere sammen med kulturskole, idrett og frivillige aktiviteter, slik at elevene opplever et mest mulig helhetlig og variert aktivitetstilbud. Partiprogram GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR SKOLER UNGDOMSARBEID VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til næringsvirksomhet i skjæringspunktet mellom kultur og næring. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det skal etableres ordninger som sikrer at barn i familier som lever på sosialstønad skal få muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle kommuner har egnede, rimelige, øvings- og fritidslokaler tilgjengelig. Partiprogram KOMMUNER KULTUR KUNST UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvide ordningen med kulturkort for ungdom. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle kommuner tilbyr kulturkort for ungdom til en rimelig pris. Partiprogram BARN KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere koblingen mellom frivillige organisasjoner, kultur- og seniortiltak, samt kontakt med nærmiljøet, slik at vi kan legge til rette for en aktiv og deltakende alderdom. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil trekke inn frivillige organisasjoner, bibliotek og eldresentra i arbeid for å gi eldre muligheten til å lære bruk av IKT. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at nye pensjonister blir tilbudt en oversikt over frivillige tilbud i kommunen og oppfordres til å delta aktivt i nærmiljøet. Partiprogram KOMMUNER KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilskudd til bygging av trygghetsboliger, som møter behovet for tilrettelagte boliger med blant annet resepsjonstjenester hele døgnet, felles kantine/arealer for sosiale begivenheter. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle livskraftige dagpendlerregioner hvor det er tilgang på varierte og spesialisere arbeids-, handels-, tjeneste-, velferds- og kulturtilbud. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK HANDEL KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil beskytte parker og grøntareal til allmennhetens felles benyttelse. Partiprogram KULTUR NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle urbane lekeplasser til aktivitetsparker og møteplasser for alle. Partiprogram BARN KULTUR NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for et tettere samarbeid mellom offentlig sektor og de frivillige organisasjonene, slik at det frivillige arbeidet kan forsterke og utfylle det offentlige velferdstilbudet. Partiprogram KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil inngå flere samarbeidsavtaler mellom staten og frivillig sektor på aktuelle områder, som beredskap og inkludering. Partiprogram KULTUR SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil samordne og forenkle de offentlige ordningene for tilskudd til frivillig arbeid både når det gjelder søknadsfrister, søknadsskjema, rapporteringsrutiner m.v. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at frivillighetsregisteret fungerer slik at det bidrar til å forbedre og forenkle samhandlingen mellom frivillig sektor og offentlige myndigheter og bidrar til økt kunnskap om frivillig sektor, og slik at det er enkelt å bruke også for lag og foreninger der alle tillitsvalgte er unge og uerfarne. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner trappes opp til 1,2 milliarder kroner i 2014. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at alle barn og unge gis mulighet til å delta i aktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon ved at barn av familier som lever på sosial stønad, får aktivitetsstøtte. Partiprogram IDRETT KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til samarbeid mellom frivillighet og skole for å kunne tilby fritidsaktiviteter tilknyttet skoledagen. Partiprogram KULTUR SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det lokale frivillige kulturlivet ved å gjennomføre Kulturløftet og ved å gi det frivillige kulturlivet en større andel av Norsk Tippings overskudd (18 prosent) innen 2015, blant annet gjennom en styrking av Frifond, som gir støtte slik at barn og unge over hele landet kan få et bredere og bedre lokalt fritidstilbud. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre støtten til frivillige lag og foreninger gjennom grasrotandelen i Norsk Tipping. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette etableringen av flere frivillighetssentraler i kommunene. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennom kommunene legge til rette for at frivillige organisasjoner kan få lettere tilgang til foreningslokaler, møteplasser og øvingsrom. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for opprettelse av nettportaler som fører sammen organisasjoner, oppgaver og folk som ønsker å delta i frivillig arbeid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide et Kulturløftet III i samråd med kulturlivet. Kulturløftet I og II har løftet Norge som kulturnasjon. Dette arbeidet vil videreføres. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde 1 % av budsjettet til kulturformål også etter 2014. Partiprogram KULTUR STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi kulturskoletilbud til alle barn som ønsker det – blant annet i samarbeid med SFO og på ettermiddagstid. Partiprogram KULTUR SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil definere krav til hva kulturskolen skal inneholde. Partiprogram KULTUR SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at bibliotekene skal bli enda viktigere kulturelle informasjons-, kunnskaps- og kultursentre enn de er i dag. Bibliotektjenester skal være gratis. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke støtteordningene for internasjonal lansering av norsk design, kunst og kultur. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle den kulturelle skolesekken, den kulturelle nistepakken og kulturelle spaserstokken, med sikte på å nå enda flere. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR OMSORGSTJENESTER SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en offensiv språkpolitikk og sikre norsk språk som et fullverdig og funksjonelt språk på alle områder i samfunnet. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke de statlige virkemidlene for å stimulere til mangfold i filmbransjen. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en bred satsing på folkehelse og fysisk aktivitet i samarbeid med idretten og friluftsorganisasjonene. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp endringen i tippenøkkelen slik at idretten og det lokale frivillige kulturlivet får en større andel av Norsk Tippings overskudd. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at lån av offentlige anlegg og skoler til idrettsaktiviteter for barn og ungdom under 18 år i størst mulig grad skal være gratis. Partiprogram IDRETT KULTUR SKOLER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil støtte og oppfordre lag og organisasjoner til å inkludere minoriteter. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til videreutvikling av toppidrettens prestasjonskultur og verdier. Partiprogram IDRETT KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke bevilgningene til samisk kultur. Partiprogram KULTUR SAMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle det norsk-russiske kultursamarbeidet og samarbeidet fra folk-til-folk i Barentsregionen. Partiprogram KULTUR POLAROMRÅDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil satse på norsk kunst og design i større grad enn det gjøres i dag. Særlig med tanke på et internasjonalt marked hvor det i dag er en betydelig interesse for norsk kunst og design er dette viktig. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil arbeide for at [de nasjonale minoritetene] får videreutvikle sin identitet, kulturhistorie og sitt språk i Norge. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil sikre fullføringen av endringen av tippenøkkelen og en full innføring av momskompensasjonsordningen. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at det skal være momsfritak på aviser, bøker og utvalgte tidsskrifter. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Senterpartiet Vi vil ha en sterk pressestøtte som gir et mangfold av aviser. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil vri mer av støtten til frivillig sektor fra prosjektstøtte til grunnstøtte. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil legge til rette for at de nasjonale minoritetene, jøder, kvener, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk (tatere), skal kunne ivareta og videreutvikle egen kultur, språk og identitet. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil føre en kulturpolitikk som sikrer at alle får tilgang til kunst- og kulturopplevelser, uavhengig av geografiske, økonomiske og sosiale skillelinjer. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Senterpartiet Sp vil overføre vesentlige deler av Bufetats oppgaver til kommunesektoren, og legge til rette for interkommunale samarbeid ved hjelp av økonomiske insentiver. Partiprogram KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil prioritere styrking av den kulturelle grunnmuren ved økning av kulturbudsjettene. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke kulturskolene slik at de kan gi best mulig tilbud. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi frivillige organisasjoner full momsrefusjon. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker at frivillig sektor skal kunne forholde seg til enkle søknadsprosedyrer og rapporteringssystemer. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for at frivillige organisasjoner kan beholde og styrke sin rolle i løsningen av fellesskapet oppgaver. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke frivilligsentralene. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Senterpartiet Sp vil desentralisere kulturlivet gjennom å flytte midler og makt fra Kulturrådet til fylkeskommunene. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil beholde tippemonopolet og sikre at mest mulig av inntektene fra spill går til idrett, kultur og frivillighet. Omleggingen med større andel av tippemidlene til idretten må gjennomføres. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjøre idrett og kultur til en viktig arena for integrering av minoriteter. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at det trengs en nasjonal satsing på norsk håndverkutvikling og opplæring i verneverdige fag. Partiprogram KULTUR SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bidra til at reinnæringen får utnyttet det store potensialet for verdiskaping som finnes ved å bedre salgskanalene for råvaren og videreforedling av denne. I tillegg kommer næringsmulighetene i blant annet kulturformidling og turisme. Partiprogram HANDEL INDUSTRI KULTUR NÆRINGSUTVIKLING REINDRIFT REISELIVSNÆRING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennom Nordisk råd øke støtten til felles nordiske film- og TV-produksjoner, og øke muligheten til å se hverandres TV-kanaler for å øke språklig og kulturell forståelse mellom nabolandene. Partiprogram KULTUR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grensen for skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn til 50 000 kroner for privatpersoner og til 100 000 kroner for bedrifter. Partiprogram KULTUR SKATTER TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha sosial kapital og frivillighet som mål for samfunnsutviklingen på linje med økonomisk vekst og miljømessig bærekraft. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte kulturtilbud og andre frivillige møteplasser som legger til rette for at folk med ulike kulturer og religioner møtes og blir kjent. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke støtteordningene til integreringstiltak i regi av frivillige lag og organisasjoner. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at beboere på alders- og sykehjem skal få gode og jevnlige kulturopplevelser blant annet ved utvidelse av «Den kulturelle spaserstokken». Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte frivillige lag og organisasjoner som driver opplysnings- og holdningsskapende rusarbeid. Partiprogram KULTUR RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre kunstnerisk frihet fra politisk styring og et mangfoldig kulturliv. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kulturskolene som et tilbud til alle som ønsker det, og øke midlene til pedagogisk utvikling. Kulturskolen er viktig både som breddetilbud og for utvikling av spesielle talenter. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre formidlingen av kulturuttrykk som ikke har et kommersielt potensial. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke musikkensembler, band, orkestre og festivaler over hele landet. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og tilrettelegge for lavterskel musikktilbud for ungdom, som for eksempel tilbud om opplæring og utøvelse via fritidsklubber og andre tilbud i regi av frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for en fortsatt bred og aktiv korpsbevegelse gjennom bedre øvingslokaler og støtteordninger. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil verne opphavsretten. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre det frivillige kulturlivet gjennom en systematisk budsjettøkning som sikrer frivilligheten en større andel av tilskuddene til utøvelse, utvikling og opplæring. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke satsingen på kulturbasert næringsutvikling. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Kirkerådet skal få støtte til sin kultursatsing. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en skattefritaksordning for bedrifters avsetning av midler til kulturformål. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke arrangementskompetansen i distriktene, slik at man kan ta imot større oppsetninger. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og videreutvikle tilbud som fører kulturuttrykk ut der folk er, som «Den kulturelle skolesekken» og «Den kulturelle spaserstokken». Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og videreutvikle ordninger som gir økt kvalitet og aktivitet i kor og vokalensembler. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke de profesjonelle kunst- og kulturinstitusjonene. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at hensyn til sosial kapital og frivillighet blir samfunnspolitiske mål på linje med verdiskaping og bærekraft. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at skolen skal legge opp til undervisning om hvordan den enkelte kan engasjere seg i frivillighet og i det sivile samfunn. Partiprogram KULTUR SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette flere frivilligssentraler og trappe opp det statlige tilskuddet til sentralene. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene kan legge til rette for seniorvenner, der det legges til rette for at seniorer på frivillig basis kan gi ekstra assistanse til voksne personer med hjelpebehov, enten det er funksjonshemmede, personer med alvorlige lidelser eller andre. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en frivillighetsavtale som åpner for at frivillige og ideelle organisasjoner kan be om hjelp fra ansatte i offentlige og private virksomheter som har inngått en slik avtale. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere flere lyttevenn-ordninger i regi av eldrerådene, som bidrar til å styrke kontakt mellom generasjoner og barn økt leseforståelse. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at frivillighetsregisteret må få full funksjonalitet, som beskrevet i forarbeidene til frivillighetsregisterloven. Det skal være et verktøy for enklere, raskere og bedre samhandling mellom det offentlige og frivillig sektor. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre tilskuddordningene for friluftslivstiltak. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere gode ordninger for forsvarlig bruk og vedlikehold av turstier og lignende i verneområder. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil heve aldersgrensen for gratis innlandsfiske fra 16 til 18 år. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte frivillige organisasjoner som tilbyr fritidstilbud for fattige og vanskeligstilte barn. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte innsatsen til frivillige organisasjoner, lag og foreningers arbeid med å gjennomføre ulike trafikksikkerhetstiltak. Partiprogram KULTUR VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte kultur- og fritidstilbud utfra egenverdi og fordi dette skaper trivsel og bolyst. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF mener at vi trenger en egen strategi med tiltak for å styrke korpsbevegelsen. Blant annet bør støtteordningen til innkjøp av musikkinstrumenter styrkes, og gode musikklokaler som er egnet til å øve i, bør sikres prioritet og kvalitet i offentlige planer og budsjetter. Tilgangen på kvalifiserte dirigenter er en utfordring mange steder, og en ordning med statlig dirigentstøtte må utredes. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF ønsker fullt momsfritak for frivillige organisasjoner, og dette vil også være et viktig tiltak som kommer korpsene til gode. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skape flere sosiale møteplasser i nærmiljøene, og gjøre lokaler i skoler, kommunehus, ungdomsklubber og aktivitetshus mer tilgjengelige. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke statsstøtte til kulturtilbud i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for et godt og bredt kulturtilbud over hele landet, både med omreisende og faste institusjoner, profesjonelle tilbud og amatørgrupper. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre et mangfold av frivillige og offentlige kulturaktiviteter rettet mot ungdom med korps, kor, amatørteater og -spill, ungdomshus, kulturhus og så videre. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke norsk produksjon av musikk, film, spill og annen kultur. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille offentlige områder og lokaler til gunstig disposisjon for konserter og festivaler. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere kommunene til å gi bedre og mer forutsigbar støtte til musikk- og kulturskoler, slik at ventelistene kan kortes ned. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke bevilgningene til Den kulturelle skolesekken. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha gode støtteordninger for kunstnere og kunstorganisasjoner. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det opprettes flere kunstnerhus og -miljøer med gratis eller rimelige atelierer, fellesverksteder, øvingsrom og lydstudioer. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke tilskudd til offentlig kunst, blant annet ved å øke den delen av byggekostnadene for offentlige nybygg som går til utsmykning. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå inn for en boklov som sikrer fastpris på nye bøker det første året, og som forbyr at samme eiere kan kontrollere både forlag, distribusjon og bokhandel. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppfordre forlag og bokhandlere til å samarbeide om en felles oversikt over årets nye bøker, som kan legges ut på nettet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre støtten til smale forlag og til oversettelse av utenlandsk litteratur. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi folkebibliotekene økte ressurser til utlånsmateriell, samt mer brukervennlige lokaler og åpningstider. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre de digitale utlånsordningene fra bibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre støtte- og konsesjonsordninger som gjør at norsk film og et utvalg av film fra alle kontinenter i større grad kjøpes inn og vises av kinoene. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi trygge rammer for profesjonelle musikkutøvere, med forutsigbare bevilgninger til offentlige orkestre og ensembler. Offentlige støtteordninger må brukes til å sikre sjangerrikdommen i norsk musikkliv. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge bedre til rette for at gatekulturelle uttrykk får sin rettmessige plass i den allmenne kultursatsingen. Midlertidige prosjekter må bli en mer integrert del av den offentlige støtten. Partiprogram KULTUR KUNST
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om muligheten til samene, nasjonale minoriteter og hørselshemmede til å sikre og utvikle sitt språk og kultur. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Riksantikvaren og øke bevilgningene til Kulturminnefondet vesentlig, slik at det offentlige dekker ekstrautgifter som følger av vern. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil vurdere å overføre ansvaret for kulturminnevernet fra fylkeskommunen til fylkesmannen. Partiprogram FYLKER KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevare vår maritime kulturarv bedre, gjennom økt støtte til kystkulturen og en nødvendig opprustning av våre mest sentrale maritime samlinger og sentre for fartøyvern. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi artister og kulturutøvere styrkede rettigheter gjennom en egen kulturarbeidsmiljølov utarbeidet i tett samarbeid med kulturprodusentene. Partiprogram ARBEIDSMILJØ KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke de frivillige organisasjonenes status i samfunnet. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til økt samarbeid mellom offentlig sektor, private og frivillige. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke de frivillige organisasjonenes kunnskap i samfunnsplanleggingen. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi frivillige organisasjoner gratis eller rimelige møtelokaler. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne momsplikten for frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil hindre byråkratisering og politisering av arbeidet til frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil anerkjenne sivilsamfunnets viktige rolle i den demokratiske samfunnsdebatten og respektere organisasjonenes uavhengighet. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil anerkjenne sivilsamfunnet som en likeverdig partner i arbeidet for en bærekraftig utvikling, på linje med det offentlige og næringslivet. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil frita ideelle organisasjoner for moms. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at statlige bevilgninger til sivilsamfunnets organisasjoner i større grad skal gis i form av driftsstøtte og ikke av prosjektstøtte, for å unngå statlige føringer på hvilke oppgaver organisasjonene skal arbeide med. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre loven slik at personer uten arbeidstillatelse får anledning til å jobbe i og for frivillige organisasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at berørte beboere eller interessentgrupper skal involveres sterkere i utformingen av offentlige tjenester så vel som i fysisk planlegging. Partiprogram KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge fysisk til rette for uformell produksjon, for eksempel ved å sette av areal til parsellhager, stille lokaler til disposisjon og opprette utlåns- eller leieordninger for verktøy, maskiner og annet utstyr. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevilge ressurser til uavhengige institusjoner som fremmer sosiale og økologiske innovasjoner og formidler erfaringer derfra. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en åndsverkslovgivning som er tilpasset dagens digitale samfunn, og som fremmer kulturproduksjon både i klassiske og nye former. Ta sikte på å redusere opphavsrettens vernetid. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at verk som er fullfinansiert av det offentlige skal bli underlagt åpne lisenser etter høyst fem år. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lage et system for årlig registrering og publisering av verk som faller i det fri når vernetiden går ut. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede mulighetene for å gjøre ikke-kommersiell fildeling av musikk og andre medietyper lovlig, kombinert med ulike løsninger for betaling til utøvere, produsenter og studioer. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby DRM-systemer («Digital Rights Management», eller digital rettighetsadministrasjon), det vil si tekniske beskyttelsessystemer for digitalt åndsverk, beregnet på å begrense bruksmulighetene til opphavsrettsbeskyttet informasjon. For produkter der et forbud er utenfor norsk jurisdiksjon, vil vi pålegge tydelig merking av DRM-teknologi. Partiprogram KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta alle gode krefter i bruk ved å styrke støtteordningene til frivillige organisasjoner som driver sosial inkludering i lokalsamfunnene. Regjeringserklæring KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til at barn som vokser opp i fattige familier skal kunne delta på ferier i regi av frivillige organisasjoner. Regjeringserklæring KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke frivillige organisasjoner som særlig bidrar til integrering av innvandrer- og flyktningekvinner i det norske samfunnet. Regjeringserklæring INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med innvandrerorganisasjoner og kulturelle og religiøse samfunn for å sikre at enkeltgrupper ikke faller utenfor. Regjeringserklæring INNVANDRERE KULTUR TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det lokale integreringsarbeidet gjennom å gi kommuner og frivillige organisasjoner ressurser til å drive integreringsarbeid. Regjeringserklæring INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Regjeringserklæring KULTUR SKATTEFRADRAG
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta vare på nasjonale minoriteters kultur. Regjeringserklæring KULTUR MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en frihetsreform i kulturpolitikken. Reformen skal føre til økt maktspredning, høyere kvalitet og en bredere finansiering av kulturlivet. Regjeringserklæring KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en litteraturpolitikk der de viktigste målsettingene er å ivareta norsk språk og litteratur gjennom å legge til rette for god fremvekst av nye forfatterskap og tilgjengelighet for leseren. Regjeringserklæring BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vektlegge kultur som næring i større grad og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren. Regjeringserklæring KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle regelverket for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Regjeringserklæring KULTUR KUNST
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en sterk beskyttelse av åndsverk. Regjeringserklæring KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere det frie feltet og frilansere. Regjeringserklæring KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at unge talenter skal få anledning til faglig utvikling, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, gjennom kulturskolene og deres samarbeid med blant annet frivillige aktører. Regjeringserklæring KULTUR UNGDOMSARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for norsk og internasjonal filmproduksjon i Norge. Regjeringserklæring KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke den private finansieringen av kulturlivet gjennom for eksempel gaveforsterkningsordninger og bedre tilrettelegging for private fond og stiftelser. Dette vil på sikt kunne redusere avhengigheten av offentlig finansiering. Regjeringserklæring KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå bevilgningene på kulturfeltet for å sikre fornuftig ressursbruk og kvalitet. Regjeringserklæring KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en plan for rehabilitering og vedlikehold av nasjonale kulturinstitusjoner. Regjeringserklæring KULTUR KULTURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til å opprettholde viktige kulturtilbud som ikke kan klare seg uten offentlig støtte. Regjeringserklæring KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå de økonomiske rammebetingelsene for frivillig virksomhet, med sikte på å redusere byråkrati og politisering. Regjeringserklæring KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil heve grensen for lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt for frivillige organisasjoner. Regjeringserklæring KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la ”herreløs arv” tilfalle frivillige organisasjoner istedenfor staten. Regjeringserklæring KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre momskompensasjonsordningen. Regjeringserklæring KULTUR MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at flest mulig skal kunne ta del i frivilligheten. Regjeringserklæring KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede spørsmålet om lisensordning for utenlandske spillselskaper for å se om det er mulig å kombinere sosialpolitiske hensyn og økte totale inntekter til frivilligheten innenfor EØS-avtalens rammer. Regjeringserklæring KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre barn og unge mulighet til gode kulturopplevelser, og vil blant annet satse på områder som korps, kor og ungdommens kulturmønstring. Regjeringserklæring KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide støtteordningene til universell utforming til også å omfatte forsamlingshus. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi et godt SFO-tilbud, der frivillige og ideelle organisasjoner slippes til for å gi et tilbud med større bredde og variasjon. Partiprogram KULTUR SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil føre en kulturpolitikk der kunsten og kulturen ikke tas for gitt, men der den aktivt stimuleres og verdsettes for sin egenverdi. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre kunstnerisk frihet fra politisk styring og et mangfoldig kulturliv. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et lokalt kulturløft med satsing på folkebibliotek, skolebibliotek, kulturskoler og frivillig kulturaktivitet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kulturskolene som et tilbud til alle som ønsker det, og øke midlene til pedagogisk utvikling. Partiprogram KULTUR SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en lokal dirigentstøtteordning. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre det frivillige kulturlivet gjennom en systematisk budsjettøkning som sikrer frivilligheten en større andel av tilskuddene til utøvelse, utvikling og opplæring. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre formidlingen av kulturuttrykk som ikke har et kommersielt potensial. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil verne opphavsretten. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke satsingen på kulturbasert næringsutvikling. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Kirkerådet skal få støtte til sin kultursatsing. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ivareta den kristne kulturarven i møte med skole, samfunnsliv, næringsliv, sosiale tjenester og lovverk. Partiprogram KULTUR TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og videreutvikle tilbud som fører kulturuttrykk ut der folk er, som «Den kulturelle skolesekken» og «Den kulturelle spaserstokken». Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og videreutvikle ordninger som gir økt kvalitet og aktivitet i kor og vokalensembler. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke de profesjonelle kunst- og kulturinstitusjonene. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle et nytt profesjonelt kor som skal ha institusjonelle forutsetninger til å drive stabil kunstnerisk virksomhet på linje med de profesjonelle orkestrene. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke tilskuddet til det frie scenekunstfeltet. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomgå kunstnerstipendene og øke tilskuddene der det viser seg gunstig. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre statlig støtte til de regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at Internasjonalt Samisk Filminstitutt får laget flere samiske spillefilmer og TV serier. Partiprogram KULTUR KUNST SAMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bevare og styrke enerettsmodellen som en langsiktig og forutsigbar finansieringsmodell for norsk idrett og frivillighet. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke aktivitetstilbud og legge til rette for friluftsliv i regi av friluftslivsorganisasjoner og friluftsråd. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi frivillige organisasjoner gode og forutsigbare rammebetingelser for integreringsarbeid. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke støtten til frivillige organisasjoner som driver arbeid blant barn og unge. Partiprogram BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommune sikrer gode avtaler med de frivillige organisasjonene, for å gi forutsigbarhet og langsiktige rammer. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en handlingsplan for aktive seniorer, der både kommuner og frivillige organisasjoner stimuleres til tilrettelegging for mer fysisk aktivitet for eldre mennesker. Partiprogram KOMMUNER KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil tilrettelegge for å organisere hjemmetjenestene slik at denne i større grad kan styres av de ansatte, bruker og pårørende og tilrettelegges ved et samspill med familie, nettverk, naboer, lokalmiljø og frivillighet. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre krisesentrene økonomisk driftsgrunnlag, i tillegg til god samhandling med kommunene og frivillige. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige og private ideelle institusjoner for rusomsorg skal likestilles når det gjelder økonomiske rammevilkår og krav til kvalitet. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre ideelle tilbud for rusavhengige stabile rammevilkår, blant annet gjennom løpende avtaler med det offentlige. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte frivillige lag og organisasjoner som driver opplysnings- og holdningsskapende rusarbeid. Partiprogram KULTUR RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi tilskudd til organisasjoner som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter og/eller ferieaktiviteter. Partiprogram BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ordninger med frikort på aktivitets- og kulturtilbud. . Partiprogram KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde et artsrikt kulturlandskap, særlig gjennom tilrettelegging for lønnsom landbruksvirksomhet også for drift som ivaretar artsmangfoldet, utvidelse til 100 utvalgte kulturlandskap innen 2020, og sikre bevaring av sårbare områder. Partiprogram KULTUR LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte innsatsen til frivillige organisasjoner, lag og foreningers arbeid med å gjennomføre ulike trafikksikkerhetstiltak, samt støtte opp om holdningsskapende arbeid som bidrar til bedre trafikksikkerhet. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil satse på kultur som utviklingskraft for byene og tilhørende distrikter. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at man også i Norge utvikler verktøy for å måle «brutto nasjonal livskvalitet», der for eksempel sosial kapital og frivillighet er viktige elementer. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha sosial kapital og frivillighet som mål for samfunnsutviklingen. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle relevante målestokker for «nasjonal livskvalitet», og at dette blir en like viktig indikator for samfunnsutviklingen som brutto nasjonalprodukt. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi frivillige organisasjoner fullstendig fritak for moms, til erstatning for dagens system med delvis dekning av momsutgifter. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil frita nedlastbare bøker, lydbøker og musikk fra merverdiavgift. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde frivillige organisasjoners sentral rolle i norsk bistand gjennom å styrke bevilgningene og utvide lengden på rammeavtalene. Partiprogram KULTUR UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen og samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for økt frivillighet i eldreomsorgen, f.eks. innenfor området kultur og aktivtetstiltak. Partiprogram IDRETT KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil i sterkere grad vektlegge basisfag som er avgjørende for elevens videre utvikling, for at de i voksen alder skal kunne fungere i det norske og internasjonale samfunnet. Gode kunnskaper i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og IKT, samt forståelse av det norske samfunnet og norske verdier, vil bli stadig viktigere i en internasjonal verden. Elevene skal ha kjennskap til norsk og vestlig kultur, språk og historie. Den kristne og humanistiske arven skal stå i en særstilling. Partiprogram KULTUR SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil være positive til, samt se på mulighetene for en tettere samhandling mellom kulturen, det offentlige og næringslivet. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til fortsatt frivillig innsats. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke frivillige lag og foreningers rammevilkår, herunder utvidelse av momskompensasjonsordningen og økt skattefradrag. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge bedre til rette for at funksjonshemmede får anledning til å delta i kultur og idrettsaktiviteter. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at merverdiavgift på frivillig arbeid refunderes eller kompenseres. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at kulturinstitusjoner i størst mulig grad vekker engasjement og bidrar til større egenfinansiering. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at offentlig støtte bør komme folk flest til gode og gi et størst mulig publikum. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde støtte til vedlikehold og investeringer for enkelte nasjonale og regionale kulturinstitusjoner. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle reglene for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at åndsverksloven og forbrukerrettigheter moderniseres slik at dagens digitale forbrukerkultur er et gode både for dem som skaper og for dem som bruker åndsverk. Partiprogram KULTUR KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at institusjonene skal kommunisere med folk og låne ut innhold over internett samt ta i bruk flere distribusjonsmåter. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere utenlandsk filminnspilling i Norge. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at offentlig støtte [til kulturformål] skal stimulere til å treffe et større og mer variert publikum og til at produksjonen blir mindre avhengig av offentlige midler. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil motarbeide enhver form for sensur. Partiprogram KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at ideelle aktører kan spille en større rolle som leverandør av tjenester til det offentlige. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke støtteordningene for organisasjoner og frivillige som jobber med å forebygge mobbing. Partiprogram KULTUR SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke og forbedre de praktiske og estetiske fagene og gi lærere mulighet for etter- og videreutdanning også i disse fagene. Partiprogram KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte frivillige organisasjoners forebyggingsarbeid. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle «Den kulturelle spaserstokken», som gir kulturtilbud til eldre. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at felles møteplasser, aktivitet, kultur og opplevelse får en sentral plass i eldre- og omsorgspolitikken. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse mer på hjemmebaserte tjenester, hjelpemidler og velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for flere som ønsker det, å bo hjemme så lenge som mulig. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil samarbeide med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner som kan bidra langt mer i eldreomsorgen, som et supplement til de ansatte i tjenestene. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke mangfoldet, både på scenen og blant publikum. Vi vil bygge ned terskler for deltakelse og gi flere smakebiter på det brede kulturlivet i alle kommuner og fylker. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et nytt kulturløft, der kulturens andel av statsbudsjettet igjen gradvis skal økes til 1 prosent. Veksten på statsbudsjettet skal komme hele landet til gode. Partiprogram KULTUR STATSBUDSJETTET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi flere, særlig barn og unge, skal få mulighet til å delta gjennom å senke tersklene. Partiprogram BARN KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre nasjonalt kulturkort for ungdom. Partiprogram KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en ny festivalstøtteordning som sikrer forutsigbarhet for festivalene og kunstnerisk kvalitet. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil flere barn skal få mulighet til å gå på kulturskole til en rimelig pris, i tilknytning til skolen eller AKS. Kulturskolene i Norge må videreutvikles som en helhetlig satsing på bredde og inkludering i kulturaktiviteter i hele landet. Partiprogram KULTUR SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke museene og gjøre dem gratis for alle under 18 år. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en ny handlingsplan for kultur og næring, og gjennomgå dagens virkemiddelapparat for næringsdrivende slik at de bedre treffer kunst- og kulturutøvere. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha mål knyttet til likestilling og mangfold på alle områder i kulturlivet. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil løfte samisk kultur, film, musikk og håndverkstradisjoner, blant annet ved å øke bevilgningen til formålet. Partiprogram KULTUR SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil avvikle gaveforsterkningsordningen. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke produksjonsmidler til norsk film. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi mer midler til utvikling av manus, konsept og idé for å få en større bredde av prosjekter. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke norsk film og norske aktører blant annet gjennom co-produksjonsmidler. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en strategi for økt satsing på norske serier. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke støtten til norske filmfestivaler. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle filminsentivordningen til å bli mer forutsigbar. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den regionale filmsatsingen. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke satsing på kvinner i film og serier. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samisk filmsatsing med økt nordisk samarbeid. Partiprogram KULTUR NORDISK SAMARBEID SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde desentralisert kinostruktur og Bygdekinoen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi økt forutsigbarhet for cinematekene. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre økt tilgjengelighet [til film, kino og serier] gjennom obligatorisk teksting og universell utforming. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan distributørene, kanalene og nedlastningskanalene kan trekkes sterkere inn i finansieringen av spillefilm og serier. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle og samordne regelverk og støtteordninger slik at frivilligheten kan bruke mer tid på aktivitet, medlemspleie og rekruttering. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre frivilligheten en finansiering med en høy andel frie midler, blant annet ved å styrke momskompensasjonsordningen og ved at det meste av økningen i finansering skjer gjennom tildeling av frie midler, ikke prosjektmidler. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette flere frivillighetssentraler og frivillighetsråd i kommunene. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at alle kommuner har koordinatorer som bistår frivillig sektor. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil samle alle tilgjengelige støtteordninger for frivillig sektor i en felles søkeportal. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre gode rammevilkår for samiske språk, kultur, næringsliv og samfunnsliv. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte frivillige lag og organisasjoner, frivilligsentraler og idretten, som gjør en uvurderlig innsats i integreringsarbeidet. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at personer som har religiøs eller kulturell begrunnelse for å ikke delta i aktivitet eller arbeid ikke skal få økonomisk støtte av det offentlige. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil påse at flyktningene på et tidlig tidspunkt kan få informasjon om de brede mulighetene for å engasjere seg i frivilligheten og sivilsamfunnet i Norge. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre krav om norskkunnskaper og sikre tilbud om ekstra norskopplæring for ansatte i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha gratis kjernetid til barn med behov for ekstra opplæring i norsk eller samisk. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en tydelig barnehagelov som ivaretar barns rett til å bruke morsmålet sitt, og som understreker betydningen av tidlig innsats. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil at barnehagene skal ha mulighet til å igangsette tiltak som spesialpedagogisk hjelp og språkopplæring. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en god opplæring i både nynorsk og bokmål, og videreføre ordningen med egen sidemålskarakter. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at elevene skal få sidemålsopplæring på et tidligere tidspunkt enn i dag. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for økt satsning på tegnspråklige pedagoger og kunnskap om tegnspråklig opplæringsløp i de pedagogiske utdanningene. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at norsk tegnspråk kan velges som andrespråk, fremmedspråk og valgfag. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at SFO skal inkludere flere aktiviteter innenfor ernæring, kunst og kultur. Partiprogram KULTUR KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil inkludere kulturskolen i aktivitetstilbudet. Partiprogram KULTUR KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at norske institusjoner for høyere utdanning må få flere engelskspråklige studieprogrammer for å gjøre Norge mer attraktivt for internasjonale studenter. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn som er av samisk opprinnelse fortrinnsrett til en plassering i fosterhjem med samisk språk og kultur eller en tilsynsperson i fosterhjemmet med samisk bakgrunn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for gode rammevilkår for aktører som tilbyr kultur- og idrettsopplevelser til barn og unge, mot krav om bred rekruttering og ordninger som sikrer at alle barn kan delta uavhengig av økonomi. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for egenorganiserte aktiviteter ved å styrke støtteordningene og ved å sikre tilgang til offentlig finansierte idretts- og kulturanlegg. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil ha flere aktivitets- og språktreningstilbud i mottakene. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil starte norskopplæringen for flyktninger umiddelbart. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for utprøving av nye metoder for språkopplæring for flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en ordning med språkkupong for flyktninger som kan innløses der man finner det beste tilbudet. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil kombinere språkopplæring med arbeidspraksis for flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere mulighet til å få arbeidspraksis utfra bakgrunn og forutsetninger, og kombinere arbeidspraksis med språkopplæring for flyktninger. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilby norskundervisningen og samfunnsundervisningen som inngår i introduksjonsprogrammet til arbeidsinnvandrere fra EØS mot en moderat egenbetaling. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide med å fornye og forbedre undervisningen i norsk, slik at alle barn og unge får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeidsog samfunnsliv. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi skolene mulighet til å gi tilbud om norskopplæring til elevenes foresatte. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for retten til at tegnspråklige seniorer kan leve i et tegnspråklig omsorg- og botilbud. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte sterke offentlige institusjoner som teater, bibliotek og muséer. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et mangfoldig og bredt kulturliv gjennom desentralisering og tilrettelegging for frivillighet. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bedre vilkår for kunst- og kulturgründere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et bredt og inkluderende idrettsliv. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil ha bedre vilkår for egenorganisert idrett og frivillighet i idretten. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil ha sterke, frie medier. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et sterkt kildevern. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at statlige kunst– og kulturinstitusjoner løfter frem ny kunst ved offentlige innkjøp. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil flytte mer kulturmakt ut i regionene, både i from av midler og kompetanse, for å styrke mangfold og bredde i kulturperspektivene. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge et selvstendig signalbygg til det samiske nasjonalteateret, Beaivváš. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke bibliotekene gjennom et nasjonalt løft for folke- og skolebiblioteker. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil revidere innkjøpsordningene for litteratur og blant annet sørge for at de inkluderer digitale plattformer. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en nasjonal e-bokordning for bibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til kulturminnefondet slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil gi skatte- og avgiftsincentiver til eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner for å sikre nødvendig vedlikehold. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte håndverksfag i kulturfeltet. Partiprogram KULTUR KULTURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke norsk fartøyvern med mer midler og tilpasset regelverk. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke muséenes forsknings- og formidlingskompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR KULTURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide handlingsplan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på museum og arkiv. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere hvordan staten kan bidra til vedlikeholdet av kirkebygg som utgjør en viktig del av vår kulturarv. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTUR KULTURVERN TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at idrettstilbudet er bredt og mangfoldig. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil øke andelen av anleggsmidler som går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge flere nasjonalanlegg for idretter som mangler dette. Partiprogram BOLIGSAKER IDRETT KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre alle vesentlige anleggstyper berettiget til statlig tilskudd, uavhengig av idrett. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle Olympiatoppen som nasjonalt senter for trening og prestasjon. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en nasjonal plan for toppidrettskompetanse innen ulike idretter ved de videregående skolene og høgskolene. Partiprogram IDRETT KULTUR UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil frigjøre kulturlivet, idretten og lag og foreninger fra Norsk Tippings spillepenger gjennom finansiering over statsbudsjettet. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå og bedre vilkårene for egenorganisert idrett. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere møteplasser og lokaler til kulturarbeid for frivillige aktører. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle registreringsordninger og krav til frivillige organisasjoner og lag. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for frivillig bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til 100 prosent, og vurdere en tilsvarende momskompensasjonsordning for frivilligeide bygg som idrettsanlegg. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER IDRETT KULTUR LOKALFORVALTNING MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Venstre Venstre vil gi et eget kulturløft for barn og unge, med vekt på mangfold og kvalitet. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil gi alle barn reell mulighet til å delta på musikk- og kulturskolene. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Frifond-ordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil foreta en bred evaluering av spillpolitikken og vurdere Norsk Tippings rolle. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR LOTTERI OG SPILL UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et prøveprosjekt med lisensordning for utenlandske nettspill. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR LOTTERI OG SPILL SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi gode og forutsigbare rammevilkår til kunst- og kulturinstitusjoner. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere møteplasser og stille lokaler til disposisjon for kulturvirksomhet og frivillige aktører på kulturfelt. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå de økonomiske modellene for offentlig finansiering av kulturinstitusjoner, med sikte på å trygge gode kunstopplevelser i hele landet. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for kunstneriske såkornfond og stimuleringsmidler til det frie feltet. Partiprogram FINANSER KULTUR KUNST PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle regelverk og stille færre krav til rapportering for kulturarbeidere og frivillige aktører på kulturfeltet, også med tanke på kunstnere som har sitt hovedvirke i Norge men også har inntekter fra utlandet. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre langsiktige stipendordninger for kunstnere, og styrke kunstnere og kulturgründeres sosiale rettigheter, som rett til sykepenger og støtte i forbindelse med foreldrepermisjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kulturprodusenter og aktører som etablerer virksomheter og bidrar til å løfte kunst og kultur nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil se på hvordan dagens momsregler slår ut for landets kulturhus og utrede muligheten for kulturmoms. Partiprogram FINANSER KULTUR KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke arbeidet med digital formidling av kunst og kultur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte og stimulere utvikling av dataspillteknologi til underholdning, læring og kulturformidling. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil lage økonomiske ordninger for å sikre norsk musikkliv inntekter fra kringkasting uavhengig av plattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kunstnerassistentordningen som gjør det mulig for nyutdannede kunstnere å øke både kunstfaglig og bedriftsteknisk kompetanse i lære hos etablerte kunstnere. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for utvikling av kulturnæringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke nynorskundervisningen ved at barnehager får bøker og lydbøker på nynorsk, og innføre en nasjonal prøveordning med nynorsk i andre fag enn norsk i bokmålsområder. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil at NRK skal bruke minst 25 prosent nynorsk på alle sine plattformer. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samisk språk, ved å styrke språksentrene. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ferdigfinansiere Norsk Ordbok (nynorsk) og Det Norske Akademis ordbok (bokmål). Partiprogram KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil iverksette ny språklov som ble vedtatt av Stortinget i 2009. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker, og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke de nasjonale leseprosjektene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre en plattformnøytral mediestøtte for å sikre et mangfold av utgivelser lokalt, regionalt og nasjonalt, men sette tak for hva enkeltmedier kan motta i direkte pressestøtte. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere uavhengige regionale gravefond, hvor lokal- og regionalpressen kan søke om støtte til større graveprosjekter. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige instanser skal dele mer informasjon med mediene. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere en egen klageinstans for avslag på innsyn etter offentlighetsloven. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å innføre en medieskatt etter finsk modell, som erstatning for NRK-lisensen og mediestøtte over statsbudsjettet. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER SKATTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre NRK som et ikke-kommersielt mediehus, og som en i hovedsak reklamefri aktør på alle plattformer. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre fri konkurranse for innholdsleverandører i kabelnettet. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge kringkastingsselskaper med allmennkringkastingsoppgaver å tilby og utvide sendinger på norsk tegnspråk. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at rettighetshaver skal ytes vederlag for sitt arbeid uavhengig av formidlingsplattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke ressursene til Nasjonalbiblioteket for å gjøre norske åndsverk tilgjengelige på internett for fri bruk når vernetiden utløper. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ivareta kulturene til minoriteter og urfolk. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det blir gitt ut flere lærebøker på samiske språk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge kringkastingsselskaper med allmennkringkastingsoppgaver å tilby sendinger på samisk eller som er tekstet på samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil vie særlig oppmerksomhet til samisk formkultur, og sikre bevaring og utvikling av denne gjennom opplæring og forskning. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en ny handlingsplan for kvensk språk og kultur med mål om å styrke og bevare kvensk språk og kultur gjennom styrking av språksentre, opplæring, kultur og mediehus. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil legges bedre til rette for solid kunnskapsbasert forvaltning av natur- og kulturminneverdier på Svalbard. Partiprogram KULTUR KULTURVERN POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at de som trenger det skal ha aktivitetsstøtte. Alle barn fra 5 år i familier som lever på minsteytelser og sosialhjelp skal ha rett til aktivitetsstøtte. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR SOSIALE TJENESTER TRYGDER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre god nynorskstimulering. For å sikre en god overgang fra barnehage til skole i nynorskområder må barna få nynorsk språkstimulering i disse barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tilskuddsordningen for språkstimulerende tiltak som fremmer tospråklig opplæring. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en praktisk og variert skoledag (...) SV vil fremme en mer praktisk og variert skolehverdag, med blant annet flere timer i praktisk-estetiske fag, livsmestring på timeplanen og innføre kompetansekrav for undervisning i kunst- og håndverksfagene. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer fysisk aktivitet. Lek og bevegelse fremmer læring, trivsel og god folkehelse. SV vil innføre minimum en time fysisk aktivitet per dag for alle, og stimulere til økt bruk av naturen og lokalsamfunnet som læringsarenaer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ BARN FAMILIE FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN IDRETT KULTUR UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte samarbeid mellom skole, idrettslag, kulturskoler og andre barne- og ungdomsforeninger i nærmiljøet. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR KUNST UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre nynorsk. At elever lærer to skriftspråk i Norge, er et gode som ikke må svekkes. Alle elever skal møte både nynorsk og bokmål tidlig i skoleløpet. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at samisk språk og kultur skal ivaretas i skolen. SV vil videreutvikle og styrke fjernundervisningen i de tre samiske språkene. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SAMER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tegnspråket. Skolene må i større grad forpliktes til å skape en reell tospråklig læringsarena når skolen har elever som skal ha opplæring etter § 2-16 i opplæringsloven. SV vil sikre statlig økonomisk kompensasjon til disse skolene. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SPESIALUNDERVISNING SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skolen skal være en del av lokalsamfunnet. Læringspotensialet ved å bruke relevante læringsarenaer utenfor skolen bør utnyttes bedre. SV vil stimulere til økt samarbeid med kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv, og som kan støtte opp under skolens brede kunnskapssyn. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et mangfoldig og kvalitativt fagtilbud, slik at flest mulig ungdommer får et utdanningstilbud i nærheten av hjemstedet. Et desentralisert og variert opplæringstilbud hvor også de praktisk-estetiske fagene har sin plass, er viktig med tanke på næringsliv og tjenesteyting i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK GRUNNSKOLE KULTUR UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at lærerutdanningene gir tilstrekkelig kompetanse til de som skal undervise i nynorsk som hovedmål og sidemål. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil merke all reklame i det offentlige rom der mennesker er retusjert. Partiprogram FORBRUKERSAKER KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle elever i Norge får kjennskap til samisk språk og kultur. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn og unge i samiske områder har rett på opplæring i og på samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere samisktalende lærere og førskolelærere, samt sikre etterutdanning og faglig utvikling. Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør også gjelde samisktalende helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK STUDIEFINANSIERING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke voksenopplæringsprogrammer i samisk. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til samiske medier. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre støtte til samiske festivaler og kulturarrangement, som Riddu-Riddu. Partiprogram KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke bevilgningene til samiske museer slik at skjevfordelingen i forhold til andre museer utjevnes. Partiprogram KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre 6. februar som nasjonal høytidsdag. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet for språk og kultur for nasjonale minoriteter. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilby utdanning av religiøse ledere i Norge for å bidra til å sikre at norsk språk og verdier som demokrati, likestilling og menneskerettigheter får en naturlig plass i alle trossamfunn. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER SPRÅK TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte organisasjoner som yter hjelp til mennesker i religiøse bruddprosesser. Partiprogram KULTUR TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette frihavner eller fribyer for varslere og journalister. SV vil gi utenlandske varslere og journalister som søker beskyttelse, eller som ønsker å besøke Norge, samme vern som norske varslere. Varslervernet må overstyre bilaterale utleveringsbestemmelser. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke pressestøtten. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stoppe skatte- og annonselekkasjen. De nye, store annonseaktørene skal bidra med arbeidsplasser og skatteinntekter i Norge, ved nye regler mot overskuddsflytting og med kildeskatt på royalties og lisenser. Partiprogram FINANSER KULTUR MASSEMEDIER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare allmennkringkasterne. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kildevernet. Kunstneres og journalisters verk skal beskyttes, og kildevernet skal styrkes i etterforskningssaker. Partiprogram KULTUR KUNST MASSEMEDIER PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre redaktøransvaret teknologinøytralt. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil beskytte norske medier mot urettferdig konkurranse fra utlandet, ved å tette skattehullene de internasjonale konsernene benytter seg av. Partiprogram FINANSER KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke NRK som offentlig eid allmennkringkaster. Øke støttemidler til nasjonale TVproduksjoner og nyhetsredaksjonen med større dekning av flere land og regioner. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge ned kringkastingsrådet. NRKs redaksjonelle frihet må utvides og ikke være gjenstand for noen form for «vokterråd». Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at domenene for Svalbard og Bouvetøya skal benyttes som sikre, digitale frihavner, for forfulgte medier, blogger og lignende internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å styrke språkopplæringen til asylsøkere i mottak. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommunene forplikter seg til å støtte og ha et godt samarbeid med frivillig sektor innen integrering. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norskopplæringen for voksne innvandrere skal skje på nynorsk i nynorskkommuner. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage en startpakke for arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandrere skal få en startpakke med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår, og tilbud om norskundervisning. Fagbevegelsen inviteres til å delta i dette. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR SKOLER SPRÅK SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke redaktøransvaret for hatefulle ytringer. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil garantere tilstrekkelig finansiering av framtidens velferdstjenester slik at faglighet og tilbud til alle sikres, og frivilligheten kan bevares som frivillighet. Partiprogram BARNEHAGER FINANSER HELSEVESEN KULTUR NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha reklamefrie områder. Kjøpepresset følger oss overalt. Det skal finnes friområder fra presset, også i byer og tettsteder. Alle skoler skal være reklamefrie. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KULTUR MASSEMEDIER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha lavterskel fritidstilbud for ungdom. Ungdom skal ha tilgang på lokaler der de kan bedrive fritidsaktiviteter på egne premisser uavhengig av bakgrunn. Partiprogram IDRETT KULTUR KUNST UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for gode aktivitetstilbud for eldre i kommunene. Etterhvert som en blir eldre øker sannsynligheten for å bli ensom. Faktorer som sykdom, tap av mobilitet og sansetap kan spille inn på opplevelsen av ensomhet. Å bo på sykehjem kan gjøre det vanskelig å ta imot besøk eller å møte folk utenfor sykehjemmet. Et tiltak for å forebygge ensomhet er å sikre gode aktivitetstilbud i samarbeid med blant annet sykehjem og frivillige organisasjoner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette Kulturløftet. SV vil at minst 1 % av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. Partiprogram FINANSER KULTUR STATSBUDSJETTET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil digitalisere for kulturen, ikke markedet. SV vil sikre at alle som produserer kultur har rettigheter til eget innhold. SV vil innføre en særlig bestemmelse i åndsverksloven om vederlag, og at urimelige avtaler kan tilsidesettes. Partiprogram KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil verne om ytrings- og pressefriheten. SV vil sikre at midler tildeles kulturproduksjon ut fra kunstfaglige vurderinger og uavhengig av politiske føringer, og at det offentlige tar et større ansvar for å sikre mediemangfoldet i møte med hardere internasjonal konkurranse og fallende annonseinntekter. Partiprogram KULTUR KUNST MASSEMEDIER RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta initiativ til en ny kulturmelding i perioden. En ny kulturmelding bør inkludere en gjennomgang av oppgavene til Kulturrådet, og de kulturpolitiske konsekvensene av et eventuelt nytt regionalt forvaltningsnivå. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil løfte bibliotekene. SV vil gjennomføre et nasjonalt biblioteksløft, med en nasjonal strategi for folkebibliotekene, økte bevilgninger til kommunenes bibliotekdrift og et kompetanseløft for bibliotekansatte. Biblioteker bør ha åpningstider som muliggjør tilgang også utenom ordinær arbeidstid. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil slå ring om språkmangfoldet og sikre reell likestilling mellom de to målformene nynorsk og bokmål på alle samfunnsområder. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre de offisielle minoritetsspråkene samisk, kvensk og tegnspråk. Støtten til produksjon og oversettelse av litteratur på samiske språk og kvensk skal økes. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ivareta språket og litteraturen. SV vil styrke innkjøpsordningen, innføre en boklov som sikrer fastprissystemet på bøker, og hindre at vertikal eiermakt i bokbransjen reduserer mangfoldet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil digitalisere. SV vil sikre bred tilgang til både tradisjonelle bøker, lydbøker og e-bøker på bibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil inkludere alle. Litteratur på minoritetsspråk som er representert i lokalmiljøet skal være tilgjengelig i bibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke skolebibliotekene. SV vil innføre en egen skolebiblioteklov som sikrer bemanning og en minstestandard for skolebibliotek. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilby kulturskole for alle. Øke rammene til kulturskolen slik at flere får et tilbud, og gjeninnføre makspris på kulturskoleplass. SV vil ha noen gruppetilbud som er åpne for alle, og flere lavterskeltilbud. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trygge kulturskolen som arbeidsplass. Kulturskolen bør ha faglig kompetente ansatte i hele og faste stillinger så vidt det er mulig. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre kulturskoletimen, så alle elever som ønsker det kan få god undervisning i teater, dans, kunst eller musikk på skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil få kunsten inn i skolen. Øke skoleverkets kompetanse innenfor estetikk, kunst og kultur og gjøre de humanistiske fagene til en sentral del av hele utdanningsløpet. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kompetansen i kulturskolen. Tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere. Partiprogram GRUNNSKOLE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR KUNST SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken. Ordningene bringer profesjonell kunst av høy kvalitet til barn og eldre over hele landet. SV vil øke bevilgningene og bruke deler av midlene til transport. For å sikre kvaliteten trengs kompetanse- og utviklingsarenaer for bedre samarbeid mellom institusjonene og kunstnerne. Den kulturelle skolesekken må inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE KULTUR KUNST SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre finansiering av kulturtilbud som tilrettelegger for deltakelse av mennesker med funksjonsnedsettelse. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere gode arbeidsvilkår og rettigheter. Det er uakseptabelt at inntekten til kunstnere faller og at gratisarbeid er blitt vanlig. Det offentlige skal sikre gode levekår for kunstnere. SV vil styrke kunstnerstipendene, øke antallet arbeidsstipender og regulere de opp til 50 % av en gjennomsnittlig heltidsinntekt. SV vil utrede gode pensjonsløsninger og rettigheter i NAV for kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere roen som trengs. Flere kunstnergrupper skal kunne levere forenklede næringsoppgaver, MVA-rapporteringen for kunstnere skal forenkles, og nye bestemmelser skal sikre rett til rimelig vederlag og beskyttelse mot urimelige avtaler om åndsverk. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre minstefradrag for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere rimelige vilkår. SV vil kjempe for et rimelighetsprinsipp i avtaler om vederlag til de som skaper kunsten. Et rimelig vederlag kan ikke være «til evig tid» eller «uavhengig av distribusjonsplattform». SV sier nei til avtaler som fører til overdragelse av rettigheter til evig tid. Kunstneren skal ha mulighet til å kontrollere sitt kunstneriske virke selv, og må ha retten til rimelig betaling for sine verk og bruken av dem. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kunstnerinntekter i den digitale overgangen. Norske musikere, komponister og tekstforfattere skal sikres rimelige vederlag og inntekter i overgangen fra FM til DAB. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta skatten hjem. Der inntekten fra kunst og kulturproduksjon blir generert, skal den beskattes – uavhengig av plattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til nyskaping [av kunst]. Distribusjonsaktører skal forpliktes til å reinvestere en andel av sin omsetning til nyproduksjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå en teknologinøytral åndsverklov. En slik lov vil være et viktig verktøy både for å sikre brukerne god og lovlig tilgang til kulturuttrykk, og for å sikre rimelige vederlag for kunstnerne. SV vil innføre en særlig bestemmelse i åndsverkloven om ufravikelig rett til rimelig vederlag, og at urimelige avtaler kan tilsidesettes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kulturnæringene rammene som trengs. SV vil iverksette og styrke tiltak som gjør kulturnæringer og kulturbaserte næringer innen musikk, film, litteratur, kunst og andre kulturuttrykk mer kompetente og konkurransedyktige, både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skaffe lokaler. SV vil forplikte kommunene til å sikre at kunstnere, kulturnæringen og frivilligheten har rimelige lokaler til rådighet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til eksport. SV vil øke Utenriksdepartementets eksportstøtte for kunst og kultur. Partiprogram KULTUR KUNST STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av fordelingen av tippemidlene, blant annet for å sikre at en større andel settes av til kulturbygg. Partiprogram IDRETT KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at flere [film- og fjernsyns-]produksjoner med norsk offentlig støtte spilles inn og produseres i Norge, f.eks. ved krav om at en viss andel av offentlig støtte må brukes i Norge. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til Samisk filminstitutt, som også skal få mulighet til å gå inn med toppfinansiering i tv-serier og spillefilm. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erstatte dagens incentivordning [for film- og fjernsynsproduksjoner] med en automatisk ordning der inntil 25 % gis i skatterefusjon som ikke skal tas fra kulturbudsjettet. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til cinematekene, de regionale filmsentrene, bygdekinoen og filmfestivalene. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en ordning der internettleverandører og strømmetjenester bidrar til produksjon av nye tv-serier og filmer, f.eks. gjennom strømmeavgift eller bredbåndsavgift. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette en egen støtteordning for spillutvikling i Norge. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til Innovasjon Norge med øremerkede midler til bedrifter som skal lansere spill internasjonalt. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til scenekunstinstitusjonene og den frie scenekunsten, blant annet for å kompensere for lønns- og prisvekst. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre arbeidsbetingelsene for Det samiske nasjonalteatret Beaivvas blant annet ved å reise et nytt teaterbygg. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre og styrke støtten til Skuespiller- og dansealliansen som sikrer frilansere inntekt og sosiale rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre økonomisk forutsigbarhet for musikkfestivalene og helårsarrangører på en måte som ivaretar mangfold og profesjonalitet. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi tilgang til levende musikk av høy kvalitet i alle regioner. SV ønsker å styrke ensemblestøtteordningen, gi reell lønns- og priskompensasjon for alle landets symfoniorkester og beholde Forvarets 5 profesjonelle musikkorps. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det frivillige musikklivets rammer ved å styrke MVA-kompensasjonsordningen og Frifond. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre museumsbesøk gratis for barn og unge. Partiprogram BARN KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare kulturminner og kunstverk i offentlig eie for ettertiden. SV ønsker et kulturminneløft, etter mønster av Kulturløftet. Etterslepet på vedlikehold skal tas igjen innen 2025. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke tilskuddsordningene til private eiere av fredede og verneverdige bygninger. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil digitalisere. Større deler av museenes samlinger skal digitaliseres og gjøres tilgjengelige for allmennheten. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sV vil styrke formidlingen av folkemusikk, kirkemusikk, tradisjonsdans og tradisjonshåndverk med digitale hjelpemidler. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre de små og verneverdige håndverksfagene. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre kunsten synlig. De regionale (kunst)museene, kunstsentrene, kunsthallene og kunstforeningene skal utvikles som visnings- og formidlingssteder for visuell kunst. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre hele historien. Støtten til museene som dokumenterer nasjonale minoriteters historie skal styrkes. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang. SV vil bedre kunstneres mulighet til å stille ut sine verk, blant annet gjennom tilskudd til kunstnerstyrte gallerier og til forberedelser av utstillinger. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke samlingene av billedkunst. Sørge for en helhetlig, nasjonal innkjøpsordning for billedkunst. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke budsjettene for innkjøp at samtidskunst. Særlig vil SV ha fokus på unge kunstnerskap og påfyll av verk fra sentrale kvinnelige kunstnere. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke tilskuddene som gis for arrangørvirksomhet og gjennomføring av lokale kulturarrangement som bestillinger av komposisjoner, manus og innleie av kunstneriske roller og bistand ved lokale musikk-, teater-, og kulturarrangement. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre verdensarvstedene. Staten har hovedansvar for å sikre verdensarvstedene. SV vil øke bevilgningene til verdensarvstedene. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi frivilligheten forutsigbare rammer. SV har et mål om en helhetlig frivillighetspolitikk med én overordnet, forpliktende avtale mellom regjeringen, kommunesektoren og frivillig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi frivilligheten bedre mulighet til inntekt. SV vil forbedre skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Partiprogram FINANSER KULTUR SKATTEFRADRAG SKATTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil integrere. SV vil at frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for nye og eksisterende aktiviteter. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barne- og ungdomsorganisasjoner skal ha tilgang på lokaler. Ofte må organisasjonene avlyse samlinger i mangel på sted å være. Kommunene skal være pliktig til å gi barne- og ungdomsorganisasjonene fri tilgang på skoler i helgene. Partiprogram KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil evaluere Grasrotandelen. Denne fordelingsmodellen var tenkt å skape bredde, og SV ønsker å utrede måloppnåelsen. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre barn og unge tilgang til gratis idrettsaktiviteter. SV vil gi økonomisk støtte til lavterskeltilbud som åpne flerbrukshaller. Parker og turområder må oppgraderes med aktivitetsmuligheter, som for eksempel klatrevegger, treningsapparater, isbaner og liknende. Skolen skal sikre mer fysisk aktivitet gjennom heldagsskolen. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke idrettens rolle som kilde til samhold, utjevning og integrering. SV vil styrke samarbeidet idretten har med skoler, barnehager, helsevesen, NAV, asyl- og flyktningmottak og frivillighetssentralene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE IDRETT INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ruste opp anlegg for alle. Likeverdige muligheter til å drive idrett og fysisk aktivitet må sikres i hele landet. Bruk av helse- og miljøskadelige materialer som resirkulert gummigranulat skal fases ut. Partiprogram FORURENSNING IDRETT KULTUR NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at idretts- og kulturanlegg som bygges og anlegges med statlige tilskudd åpner for (delvis) fri bruk av fasiliteter uten høye krav til egenbetaling for grupperinger i lokalbefolkningen. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme en ren idrett. Gode verdier og menneskeverd må være sentralt for norsk idrettspolitikk. Toppidretten må drives økonomisk og helsemessig forsvarlig, med nulltoleranse for doping. Partiprogram IDRETT KULTUR RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et godt idrettstilbud også til barn- og ungdom som ikke vil spesialisere seg eller satse i konkurranseidretten. SV vil være tydelige mot topping av lag for de yngre barna. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil integrere. SV vil at frivillige idrettslag og -foreninger skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for klubbene og tiltak for å gjøre disse bedre kjent. Tilskuddsordninger bør prioritere tiltak som kan vise til økt deltakelse blant barn og unge fra lavinntektsfamilier. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle idrettsarenaer er trygge møteplasser for barn og unge. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil grunnlovsfeste allemannsretten. Alle skal ha tilgang til friluftsopplevelser og norsk natur. Partiprogram GRUNNLOVEN IDRETT KULTUR STATSFORFATNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang til friluftsliv for alle. Funksjonshemmede skal ha god tilgang til friluftsområder i hele landet, friluftsliv skal ha en viktig rolle i integreringspolitikken, og skolen skal sikre at alle barn og unge får oppleve norsk friluftsliv og natur. Partiprogram FOLKEHELSE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke økonomien til friluftslivet. SV vil sette av en større andel av spillemidlene til anlegg for friluftsformål og friluftstiltak for barn og unge, og øke støtten til friluftsorganisasjonene og friluftsrådene. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang til utstyr for alle. SV vil at alle kommuner skal ha en ordning for gratis utlån av turutstyr, i kommunal eller frivillig regi. Partiprogram IDRETT KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ruste opp friluftslivet. Norges stier, turveier og gang- og sykkelveier skal rustes opp, og turisthyttene skal gis forrang foran utbygging av private hytter i områder der hyttebygging må begrenses. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere flere kompetansearbeidsplasser i distriktene knyttet til natur og kultur. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR NATURVERN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre økonomisk likhet og et sterkt fellesskap. Ekstremisme forebygges i samfunn der alle føler seg ivaretatt. Partiprogram BARNEHAGER KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Exit-tiltak for å få ungdom ut av ekstreme miljøer. Partiprogram KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og på sosiale og faglige arenaer. Partiprogram BARN KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tverrfaglig samarbeid mellom politi, helse-, oppvekst- og kulturfunksjoner i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil mobilisere frivilligheten for å bidra til å forebygge og motvirke rekruttering til kriminelle miljøer og ekstreme grupperinger. Partiprogram KULTUR RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte frivillige organisasjoners arbeid ved akutte humanitære katastrofer. Partiprogram KULTUR UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en skolefritidsordning med god kvalitet som har fokus på lek, kultur- og fritidsaktiviteter og læringsstøttende aktiviteter som leksehjelp. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke de praktisk-estetiske fagene blant annet gjennom å stille krav til at lærere har fordypning i fagene. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil jobbe for å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å bygge lag rundt eleven. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å sikre at alle barn og unge får delta på fritids- og kulturaktiviteter. Partiprogram BARN KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp strategien for et aldersvennlig samfunn for å stimulere til aktivitet og arbeid for eldre. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil mobilisere og samarbeide med frivillige aktører og organisasjoner i folkehelsearbeidet, herunder også idretten, for å utvikle breddetilbud til utsatte barne- og ungdomsgrupper og målrettede tilbud til eldre og kronisk syke. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil samarbeide mer med frivillige organisasjoner for å gi bedre aktiviseringstilbud til personer med psykiske helseproblemer. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil trekke frivillige krefter inn i eldreomsorgen for å bidra til bedre livskvalitet for eldre. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet for et fritt og levende kulturliv gjennom både offentlig finansiering og private bidrag. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til kvalitet og mangfold i kulturlivet med sterkere vektlegging av kulturens næringspotensial. Partiprogram KULTUR NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til maktspredning i kulturlivet, både geografisk, organisatorisk og økonomisk i ulike deler av landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil forenkle og redusere søknadsbyråkratiet i kultursektoren. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på det frie feltet ved å opprettholde og videreutvikle et sterkt Norsk kulturråd, med enkle og effektive søknadsordninger. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil tilrettelegge for økt eksport av norsk kunst og kultur gjennom gode støtteordninger og større samling av kompetansen i klyngemiljøer i alle deler av landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil ivareta opphavsrettighetene til åndsverk for å sikre et marked for kulturell produksjon og distribusjon. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette satsingen på Talent Norge. Partiprogram BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil ha kulturskoler som gir barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk. Kulturskolenes rolle som regionale talentaktører må styrkes. Partiprogram BARN KULTUR SKOLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil utarbeide modeller for flerårige tilskuddsordninger for å sikre nasjonale og regionale kulturinstitusjoners driftsvilkår. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre de nasjonale kulturinstitusjonene, gjennomgå deres ledelses- og driftsvilkår og etablere flerårige tilskuddsordninger for store institusjoner. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide bruk av praksis- og lærlingplasser og aspirantordninger ved kulturinstitusjoner som mottar statstilskudd. Partiprogram KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge om kunstnerstipendordningene med sikte på større fleksibilitet for frilanskunstnere og kulturarbeidere. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide incentivordningen for internasjonalt orientert film- og TV-produksjon i Norge. Partiprogram KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre gaveforsterkningsordningen. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil forenkle stiftelsesloven for å legge til rette for mer privat kapital som bidragsyter i kulturlivet. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere deltar i friluftslivsaktiviteter, i samarbeid med frivillige organisasjoner, idrettslag og andre relevante aktører. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre gode og forutsigbare ordninger med momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Partiprogram IDRETT KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Høyre Høyre vil bedre ledsagerordningene for synshemmede og andre grupper som trenger ledsagere for å drive sin idrett. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil ha nulltoleranse for mobbing og trakassering i idrett og i fritidsaktiviteter. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for nasjonale videregående opplæringstilbud i fag med få utøvere. Partiprogram KULTUR KULTURVERN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre nettnøytralitet og åpen digital infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at idretten og frivillige organisasjoner kan bidra til å inkludere grupper som ellers faller utenfor. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke den digitale kompetansen i grupper som har lav digital deltagelse ved å bruke bibliotekene som læringsarenaer samt frivillige organisasjoner og næringsliv. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle byområder ved å styrke bysentrene slik at vi får mer gateliv, kultur og flere arbeidsplasser i kjernen av byene, som vil redusere transportbehov og klimagassutslipp. Partiprogram KOMMUNER KULTUR MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til mindre bilbruk, mer samkjøring og bildelingsordninger for å gi rom til flere bilfrie gater for gående, syklister, kulturliv og handel. Partiprogram KOMMUNER KULTUR NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse særlig på kulturminner i sammenheng med friluftsliv. Partiprogram KULTUR KULTURVERN LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil skre grunneiernes interesser opp mot det organiserte og kommersialiserte friluftsliv. Partiprogram IDRETT JORDBRUK KULTUR LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde tilbudet i morsmålsopplæring i skolen. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at de elevene i ungdomsskolen som ikke velger 2. fremmedspråk, skal få tilbud om arbeidslivsfag. Partiprogram KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skolebibliotekene i samarbeid med de kommunale folkebibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde gratisprinsippet for utenlandsstudenter i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke norsk som fagspråk. Ansatte ved norske universiteter og høyskoler har et særlig ansvar for å utvikle, vedlikeholde og formidle et godt norsk fagspråk. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at ansatte i barnehagene snakker godt norsk. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil heve kvaliteten på norsk- og samfunnsundervisningen for flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke norskundervisningen for asylsøkere fra 175 til 250 timer. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle asylsøkere rett til språkopplæring ved ankomst til Norge. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke språkopplæringstilbudet for arbeidsinnvandrere. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sette av tilstrekkelige midler til utvikling av nynorske læremidler. Partiprogram KULTUR SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette Kulturløftet IV og sikre at 1% av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke rammene for kulturskolene slik at ventelistene reduseres, prisene modereres og tilbudene utvides til flere kunstuttrykk og sjangere. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for samarbeid mellom kulturskoler og frivillige lag og organisasjoner. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere en egen tilskuddsordning for kulturbygg eid av organisasjoner. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for egnede øvingslokaler og -utstyr for musikkutøvere på alle nivåer gjennom å øke musikkutstyrsordningen og gjøre ordningen sjangernøytral. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KULTURVERN KUNST LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tildele nasjonale oppgaver for regionale kulturinstitusjoner over hele landet. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke den regionale teatersatsingen. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke øke kulturmomsen. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bibliotekene som gratis møteplasser og kulturarenaer. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte opp under og sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for norsk innholdsproduksjon. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for filmmiljøer og -produksjoner utenfor hovedstaden og styrke filmstøtteordningen som legger til rette for dette. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR KUNST SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre finansieringen av Bygdekinoen. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at både operatører innen strømmetjenester og andre sentrale aktører pålegges et medfinansieringsansvar for film- og dramaproduksjon. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at opphavsrettslovgivingen og offentlige støtteordninger for audiovisuelle produksjoner skal stimulere til verdiskaping og produksjon av norsk innhold og sikre norske arbeidsplasser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bevare fastprisordningen på ny norsk litteratur. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FINANSER KULTUR PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forsterke de litteraturpolitiske virkemidlene, slik som innkjøpsordningene og stipendordningene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FINANSER KULTUR PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil regulere kunstnerstipendiene i tråd med pris- og lønnsstigningen. Partiprogram ARBEIDSLIV BIBLIOTEK OG LITTERATUR FINANSER KULTUR LØNN OG INNTEKT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet for de samiske språkene og de andre nasjonale minoritetsspråkene i Norge, særlig ved å styrke Sametinget og det kommunale ansvaret for dette. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke kulturminne- og museumsarbeidet for samisk kultur og nasjonale minoriteter, og sikre utbyggingen av det sørsamiske kultursenteret på Snåsa, Saemien Sijte. Partiprogram KULTUR KULTURVERN LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det utdannes flere helse- og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse og sikre tilgangen på samiske tolker ved helseinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bevilgningene til kulturminnevern slik at nasjonale målsettinger om vedlikehold og restaurering blir nådd. Det er viktig å inkludere teknisk-industrielle kulturminner og verdensarv i denne satsingen. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra til at Kulturminnefondet på sikt får 300 mill. kr til utdeling hvert år. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at staten må bære en større del av ansvaret for arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at staten tar et særlig ansvar for restaurering og vedlikehold for steinkirker fra middelalderen, fredede etter-reformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650. Det bør opprettes bevaringsprogrammer for disse kirkene etter mønster av det såkalte stavkirkeprogrammet. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprette et eget fond for statlig medvirkning til vedlikehold av historiske kirkebygg. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre museene økonomiske rammer som muliggjør videreutvikling av utstillinger, formidling og utviklingstiltak. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil samle ansvaret for kulturarvspolitikken i Kulturdepartementet og styrke fylkeskommunenes rolle i kulturminnevernet. Partiprogram FYLKER KOMMUNER KULTUR KULTURVERN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en ordning med gratis inngang på utvalgte museer, både statlige, regionale og lokale. Partiprogram KULTUR KULTURVERN KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå inn for at en andel av avkastningen fra Opplysningsvesenets fond bidrar til å ta vare på kirkens bygninger og kulturminner. Dette må ikke gå på bekostning av fondets støtte til menighetsarbeid. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KULTURVERN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha regelstyrt momsrefusjon for frivillig virksomhet, idrettsanlegg og kulturhus eid av organisasjoner. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi full momskompensasjon ved bygging, utvidelse og vedlikehold av kulturhus eid av organisasjoner. Partiprogram FINANSER KULTUR KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre en idrettsmodell basert på frivillig innsats. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bevare enerettsmodellen til Norsk tipping og gå imot innføring av lisensordning for utenlandske spillselskaper. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi idrettslag og -foreninger full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Partiprogram FINANSER IDRETT KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke støtten til nærmiljøanlegg for idrett. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle mulighet til å utøve idrett og være i aktivitet ut fra sine egne interesser og ambisjoner. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for uorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte språkkrav og introduksjonsprogram for religiøse ledere fra utlandet. Partiprogram KULTUR SPRÅK TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke pressestøtten. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en allmennkringkastingsavgift som alternativ til NRK-lisensen. En slik avgift skal være uavhengig av de årlige statsbudsjett. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at NRKs allmennkringkastingsoppdrag sikres gjennom sterke distriktsredaksjoner med tilstedeværelse i alle fylker. Partiprogram FYLKER KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere en kompensasjonsordning for allmennkringkastingsoppdraget som sikrer videreføring av en avtale med en kommersiell allmennkringkaster med hovedkontor og egen nyhetsredaksjon utenfor Oslo. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stanse ulovlig utenlandsk spill-reklame på norske plattformer. Det må etableres lovhjemmel for blokkering av spillsteder på Internett som er ulovlige i Norge. Partiprogram KULTUR LOTTERI OG SPILL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke lokaldemokratiet, sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner og sørge for åpne og inkluderende demokratiske prosesser. Partiprogram KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke frivillig sektor der vi kan vise skaperkraft og omsorg, og satse på kultur og friluftsliv som kilde til mestring og opplevelser. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå gjennom alle forskrifter som regulerer dyrehold, jakt og fangstmetoder for å styrke krav til dyrevelferden og oppdatere reglene i tråd med dyrevelferdslovens beskyttelse av dyrs artstypiske og individuelle behov. Partiprogram HUSDYR KULTUR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre forutsigbar støtte til frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for tilstrekkelig finansiering til etablering av Skogfinsk Museum. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til å ivareta romfolkets kultur gjennom støtte til et kulturhus. Partiprogram KULTUR MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke forskning og formidling av samisk historie, språk og kultur i universiteter, museer og kulturinstitusjoner vesentlig. Partiprogram FORSKNING KULTUR SAMER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at flere engasjerer seg frivillig, sikre gode arbeidsvilkår for de frivillige organisasjonene og samtidig sikre deres uavhengighet av staten. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil være pådriver for at det frivillige arbeidet og sivilsamfunnet har gode og forutsigbare vilkår. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse mer på frivillighet og samarbeid mellom det offentlige og sivilsamfunnet for å supplere og styrke kulturtilbudet og velferdstjenester. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre mer langsiktighet i støtte til sivilamfunnsorganisasjoner og redusere statlige føringer på hva pengene skal brukes til, samt reversere krav til høyere egenandel ved prosjektstøtte. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi frivillige organisasjoner fullt fradrag for merverdiavgift. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. Partiprogram KULTUR SKATTEFRADRAG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forenkle lover, regler og rapporteringskrav som gjelder frivilligheten. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide ordningen med tilskudd til organisasjoner som bidrar til integrering i kommunene. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil være pådriver for samfunnsengasjement og demokratiutøvelse gjennom internett og bidra til en åpen og saklig debatt på sosiale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR STATSFORFATNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede hvordan vi kan sikre inntekter til rettighetshavere i kulturlivet i en digitalisert bransje der ikke-kommersiell fildeling blir avkriminalisert. Partiprogram KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne merverdiavgiften på reparasjon, gjenbruk og kollektivtransport, og redusere den på kulturopplevelser. Partiprogram KULTUR MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at sosiale entreprenører kan løse oppgaver på vegne av fellesskapet. Partiprogram KULTUR NÆRINGSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke barnehagen og skolen som forvalter av vår felles kultur, blant annet gjennom den naturlige og kulturelle skolesekken. Partiprogram BARNEHAGER KULTUR SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha økt satsing på FOU innen kunst og kulturfeltet. Partiprogram FORSKNING KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at de som ikke deltar i lønnet arbeid likevel kan bidra til fellesskapet gjennom frivillig innsats dersom de ønsker det. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for etablering av flere frivillighetssentraler og andre former for møteplasser mellom generasjoner, som nærlokalisering av barnehage, skoler og institusjoner for eldre. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at ideelle organisasjoner og frivillige kan tilby tjenester som supplerer vårt offentlige helsevesen. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere og øke støtten til frivillige og ideelle aktører som gir verdifulle bidrag til omsorg og aktivitetstilbud for eldre og pleietrengende. Partiprogram KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre en restriktiv alkoholpolitikk, og arbeide aktivt for rusfrie arrangementer. Partiprogram KULTUR RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at interesseorganisasjoner med ulike tilnærminger til rusomsorgen kan motta støtte til informasjonsarbeid og arbeid mot rusavhengighet. Partiprogram KULTUR RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for flere ideelle og kommunale asylmottak, og at mottak som hovedregel bør være sentralt plassert slik at beboerne kan delta i lokalsamfunnet. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide tett med frivillige organisasjoner om aktiviteter i lokalsamfunnet, og støtte kommunale frivilligsentraler som en arena for arbeid og deltakelse. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke ordninger spesielt rettet mot grupper som ikke oppsøker kunst og kultur til vanlig. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre et godt og bredt kulturtilbud over hele landet, med omreisende og faste institusjoner, profesjonelle tilbud og amatørgrupper. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke allmenntilbudet for kulturopplevelser, ved å øke bevilgning til den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre lovpålagt kulturskole, og innføre en nasjonal minstenorm for omfanget av kulturskoletilbudet. Partiprogram KULTUR SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre gode og forutsigbare støtteordninger for kunstnere, kunstnerorganisasjoner og institusjoner innenfor alle kulturfelt, spesielt til det frie feltet. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi artister og kulturutøvere styrkede rettigheter gjennom en egen kulturarbeidsmiljølov utarbeidet i tett samarbeid med kulturprodusentene, blant annet for å styrke deres interesser i kontraktsforhandlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke norsk produksjon av musikk, film, spill og andre kulturuttrykk. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at institusjoner som får bevilgninger skal beholde stor frihet i formidlingsarbeidet. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede løsninger for å sikre inntekt for rettighetshavere i de digitaliserte bransjene. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre sjangerrikdommen i norsk musikkliv gjennom sterk offentlig finansiering. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille offentlige lokaler til disposisjon som atelier, fellesverksteder, øvingsrom, konsertlokaler og lydstudioer. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om at offentlig støttede kulturinstitusjoner skal operere med standardkontrakter som sikrer kunstnere og frilansere lønn for arbeidet de legger ned i produksjon av innhold. Partiprogram KULTUR KUNST
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette en tredelt finansieringsordning for festivaler, med en ettårig festivalstøtte, en flerårig forutsigbar festivalstøtte og en spydspissatsing. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge bedre til rette for gatekulturelle uttrykk i den allmenne kultursatsingen. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide utsmykkingsordningen for offentlige bygg til også å gjelde alle nye statlige samferdselsprosjekter. Partiprogram KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for et mangfold av rimelige idretts- og fritidstilbud for barn og unge. Partiprogram BARN IDRETT KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til organisasjoner og kommuner som driver med dele- og utlånsordninger av hytter, frilufts- og idrettsutstyr. Partiprogram IDRETT KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for økt bruk av naturen på offentlige institusjoner som skoler og omsorgssentre ved å gjøre uteområder egnet for aktivitet og naturopplevelser. Partiprogram IDRETT KULTUR OMSORGSTJENESTER SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide aldersgrensen for gratis innlandsfiske til 18 år. Partiprogram KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke barn og unges kunnskap om natur og friluftsliv ved å øke bevilgningen til Den Naturlige Skolesekken og forsterke ute- og friluftslivsundervisningen i skolen. Partiprogram BARN IDRETT KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre ei ordning med rabatterte kulturkort for barn og unge over hele landet. Partiprogram BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og videreutvikle Vadsø Museum til et nasjonalt museum for kvener. Partiprogram KULTUR KULTURVERN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevare truede immaterielle uttrykk, som tradisjonell sang, dans og håndverk gjennom garantilønn for utøvere. Partiprogram KULTUR KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å utvide rettshjelpstilbudet. Partiprogram KRIMINALOMSORG KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil heve inntektsgrensen for fri rettshjelp og inkludere personlig gjeld i beregningen. Partiprogram KRIMINALOMSORG KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til spesialiserte organisasjoner som gir gratis rettshjelp. Partiprogram KRIMINALOMSORG KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre forsvarlige økonomiske rammer for frivillige organisasjoner som bidrar i beredskapsarbeid. Partiprogram KULTUR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kartlegge hvor frivillige aktører kan bidra i beredskapsarbeid og sikre god koordinering. Partiprogram KULTUR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil møte nasjonalistiske strømninger med et brennende og grenseløst engasjement for menneskehetens felles fremtid og en oppriktig vilje til å sette hensynet til det globale fellesskapet fremfor kortsiktige nasjonale interesser. Partiprogram KULTUR UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Det skal [i forbindelse med gjennomføringen av en frihetsreform i kulturpolitikken] foretas en gjennomgang av Kulturrådets arbeidsform og organisering. Regjeringserklæring KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil gi støtte til produksjon av litteratur, film og andre kulturuttrykk som synliggjør og bidrar til alminneliggjøring av skeive personer og familiekonstellasjoner. Partiprogram KULTUR LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil tilrettelegge for at lag og organisasjoner som samarbeider med kommunen om tjenesteutvikling gis vilkår som gjør det mulig å være reelle deltakere. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at større arrangementer hvor frivillige organisasjoner er hovedarrangør ikke skal betale for politivakthold. Partiprogram KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at tegneserier fortsatt skal ha sin egen innkjøpsordning gjennom Norsk kulturråd. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økt digital arkivering av alle typer digitale uttrykk. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil at kulturpolitikken må avspeile den flerkulturelle virkeligheten. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for øremerka midler til økt satsing på nye og uavhengige kulturuttrykk. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økt andel av norsk, samisk og kvensk folkekultur, romanikultur og innvandrerkultur i mediene. Partiprogram KULTUR SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke kulturarbeidere og kulturskolene. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke budsjettene til statlige og regionale kulturinstitusjoner i samsvar med utviklingen i kostnads- og lønnsnivå for å sikre et godt tilbud til publikum og sikre forsvarlige lønns- og pensjonsordninger. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil øke støtten til det frie feltet gjennom de offentlige støtteordningene for å sikre et mangfold utenfor institusjonene. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil øke støtten til scener som er vert for aktører i det frie feltet og bygge flere prøvefasiliteter og scener for denne målgruppen. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for å få flere faste stillinger i offentlige kulturinstitusjoner, korps, dansekompanier, orkestre og andre kulturarenaer. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for en utdanning av kulturarbeidere der antall studenter i de enkelte kunstretninger ses i sammenheng med behovet og tilgangen ved institusjonene. Partiprogram KULTUR UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at NAV forenkler søknadsprosessene for kulturarbeidere og oppretter en egen kulturavdeling med spesiell kompetanse på feltet. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at flere kulturarbeidere får mulighet til å få status som ansatt etter modellen til SkuDa (Skuespiller- og danseralliansen) slik at disse er sikret lønn mellom prosjekter og engasjementer i en begrenset periode. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for å skape et sikkerhetsnett for kulturarbeidere i likhet med den franske ordningen ‘Intermittents du spectacle’ som gir rett til stønad ved arbeidsledighet som en jobber seg rett til fra første oppdrag. Partiprogram KULTUR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at statlige kulturinstitusjoner og institusjoner som mottar statlig støtte følger fagorganisasjonenes tariffsatser for fast ansatte så vel som frilansere de hyrer for enkeltproduksjoner og korte engasjementer. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil ha en garanti for at statlige kulturinstitusjoner og institusjoner som mottar statlig støtte bruker profesjonelle utøvere for ensembleopptredener som f.eks. orkester, danseensembler og kor. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre gode og akseptable pensjonsordninger for kulturarbeidere og utøvere ved institusjonene så vel som i det frie feltet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at hele befolkningen får tilgang til kulturtilbudet via sterke rabatt- og klippekortordninger. Barn og ungdom må få fri tilgang til kunst og kultur for å sikre framtidig interesse i kulturuttrykk uavhengig av sosial bakgrunn. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for å øke støtten til kulturhusene for å sikre et variert, kvalitativt og rikholdig kulturtilbud i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kravet til lønnsomhet og forretningsdrift av kulturelle institusjoner fjernes. Partiprogram KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kulturskolene bygges ut med flere fag, tilby gratis undervisning for alle aldersgrupper. Partiprogram KULTUR UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil bygge kommunale kulturstasjoner og internasjonale kultursentre over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil at kulturarbeidere må sikres inntekter som er tryggere og bedre enn i dag. Partiprogram KULTUR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at behovet for skolen som lokalt kulturhus og kulturutøvers behov skal vurderes tidlig i planprosessen ved bygging og rehabilitering av skolebygg. Partiprogram KULTUR SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil lage kompensasjonsordninger til alle rettighetshavere og forlag for å legge ut bøker, film, musikk osv. som ikke er i salg, fritt tilgjengelig på nett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for at alle barn og unge får delta på fritids- og kulturaktiviteter. Regjeringserklæring BARN KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til maktspredning i kulturlivet, både geografisk, organisatorisk og økonomisk. Regjeringserklæring KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at offentlig støtte til kultur i større grad skal gå til fremvisning, ikke bare produksjon. Regjeringserklæring KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for forutsigbare rammevilkår for kunst- og kulturinstitusjoner, blant annet ved å vurdere modeller for mer forutsigbare tilskuddsordninger. Regjeringserklæring KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke den private finansieringen av kulturfeltet blant annet gjennom OPS og insentivordninger som gaveforsterkningsordningen. Regjeringserklæring KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til kvalitet og mangfold i kulturlivet og vektlegge kulturens næringspotensial. Regjeringserklæring KULTUR NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle regelverket og redusere søknadsbyråkratiet i kultursektoren. Regjeringserklæring KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre arbeidet med digital formidling av kunst og kultur. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ferdigstille det sørsamiske kultursenteret Saemien Sijte. Regjeringserklæring KULTUR SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for en modernisert åndsverkslov. Regjeringserklæring KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at rettighetshaver skal ytes vederlag for sitt arbeid uavhengig av formidlingsplattform. Regjeringserklæring KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede varigheten av opphavsrettens vernetid for bruk i lys av våre internasjonale forpliktelser. Regjeringserklæring KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at norske åndsverk gjøres tilgjengelig på internett når vernetiden utløper. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for samarbeid mellom kulturskolene, skolefritidsordninger og frivilligheten, og på denne måten sikre flere barn tilgang til kulturskolene gjennom økt tilgjengelighet og gode ordninger for lavinntektsfamilier. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET KULTUR SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kulturskolenes rolle som regionale talentaktører. Regjeringserklæring KULTUR SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan kulturtilbudet for barnehagebarn kan forbedres nasjonalt. Regjeringserklæring BARNEHAGER KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en fortsatt god Frifond-ordning for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet. Regjeringserklæring BARN FRIVILLIGHET KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det frivillige kulturlivet, som kor, korps og amatørteater. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte håndverksfag i kulturfeltet. Regjeringserklæring KULTUR NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde allemannsretten og legge til rette for at alle kan oppleve friluftsliv i naturen. Regjeringserklæring FOLKEHELSE KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en handlingsplan for friluftsliv. Regjeringserklæring FOLKEHELSE KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for en bærekraftig bevaring av landets sterke tradisjoner for jakt, fiske og friluftsliv med utgangspunkt i allemannsretten til fri ferdsel i utmark. Regjeringserklæring KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre kommunene frihet til selv å finne de løsningene som gir best kulturskole- og fritidstilbud hos seg, men legge til rette for tilgjengelighet, mangfold og kvalitet i det tilbudet som blir gitt. Regjeringserklæring KULTUR SKOLER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
24. feb 2021 Representantforslag om å lage en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen tillater det Til behandling
18. feb 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD, KLD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien) Behandlet
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Representantforslag om å likestille fastmonterte benker og stoler i kirker og andre forsamlingslokaler Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om ny krisepakke for arbeidsfolk Behandlet
23. nov 2020 Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Til behandling
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 108 (samene som urfolk) Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. des 2019 Samisk språk, kultur og samfunnsliv Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
19. nov 2019 Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC) Behandlet
13. jun 2019 Representantforslag om kulturskolen for alle Behandlet
13. mai 2019 Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om rett til meningsfull fritid for all ungdom Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk) Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet Behandlet
9. des 2018 Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) Behandlet
9. des 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. mai 2018 Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om innføring av rett til full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Behandlet
12. jun 2017 Humaniora i Norge Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om en stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden Behandlet
7. jun 2017 Representantforslag om å få utarbeidet og lagt fram en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
22. mai 2016 Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999 Behandlet
16. des 2015 Sametingets virksomhet 2014 Behandlet
9. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
30. nov 2015 En framtidsrettet filmpolitikk Behandlet
10. jun 2015 Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag) Behandlet
9. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. nov 2014 Representantforslag om betring av rammevilkår for organisasjonseigde kulturbygg Behandlet
26. mai 2014 Endringer i åndsverksloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv) Behandlet
26. mai 2014 Oppheving av bokloven Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
5. mai 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014-2020) Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 206 L (2012-2013) Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud) Behandlet
9. des 2013 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/77/EU om vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.) Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Lov om omsetning av bøker (bokloven) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i lov om folkebibliotek Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om å fjerne køene til de kommunale kulturskolene Behandlet
5. jun 2013 Regjeringens internasjonale kulturinnsats Behandlet
6. mai 2013 Lov om Norsk kulturråd Behandlet
28. apr 2013 Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2012 Endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova Behandlet
9. des 2012 Visuell kunst Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
29. nov 2012 Representantforslag om samordning av lovverket for kultursektoren og presisering av kunstnerisk frihet Behandlet
21. mai 2012 Kultur, inkludering og deltaking Behandlet
26. mar 2012 Representantforslag om en omstrukturering av Norsk kulturråd Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om digital formidling fra teater- og musikkinstitusjoner Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om utredning av hjemmel for klarering av opphavsrettigheter fra andre land, tverrterritorial klarering Behandlet
27. nov 2011 Representantforslag om en opptrappingsplan for de kommunale musikk- og kulturskolene Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om dokumentasjon av dugnadsinnsats på verdier og tjenester som tilfaller idrettslag Behandlet
17. jun 2010 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om idretts- og kulturvirksomheter og merverdiavgiftssystemet og unntatt moms på billettsalg Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om å innlemme idretts- og kulturvirksomheter, samt øvrige frivillige lag og organisasjoner, i merverdiavgiftssystemet Behandlet
14. jun 2010 Revisjon av Norsk Tipping AS Behandlet
13. jun 2010 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
7. jun 2010 Tilsagn om statstilskudd til å arrangere sjakk-OL i Tromsø i 2014 Behandlet
7. jun 2010 Endringar i lov om film og videogram Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å vurdere Riksantikvarens mandat, fullmakter og rolle Behandlet
30. mai 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om retting av språklige feil i Grunnloven Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om NRK og reklamefinansiering Behandlet
3. mai 2010 Representantforslag om å innlemme aviser som distribueres elektronisk i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser Behandlet
3. mai 2010 Representantforslag om innlemming av e-bøker i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for litteratur Behandlet
2. mai 2010 Representantforslag om bedring av rammevilkårene for frivillig sektor Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via digitale medier Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om å forby offentliggjøring av skattelister Behandlet
1. mar 2010 Framtidas museum Behandlet
1. feb 2010 Valg av varamedlem til Kringkastingsrådet Behandlet
14. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Kringkastingsrådet Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Riksrevisjonens undersøking om ansvaret for freda og verneverdige bygningar Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet