Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre tiltak som bedrer oppfølgingen, slik at innsatte kan komme tilbake til en kriminalitetsfri tilværelse. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvide forsøket med hjemmesoning for korte dommer. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere om utilregnelige gjengangere som i dag ikke kan straffes, men heller ikke anses som syke nok til tvangsbehandling, skal kunne idømmes tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre at prøveløslatelse skal kun skje etter en reell vurdering der samfunnets behov for trygghet ivaretas. Partiprogram KRIMINALOMSORG STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre at innsatte ved løslatelsen sikres oppfølging i form av bolig- og aktivitetstilbud og videreføring av programmer f.eks. knyttet til rusavvenning eller utdanning. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre sikre bedre balanse mellom åpne og lukkede plasser, og styrke frivillig sektor som en grunnforutsetning for å gjennomføre tilbakeføringsgarantien. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre styrke kriminalomsorgen. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre være positiv til bruk av elektronisk soning for unge kriminelle for å forhindre at de gjennom fengselsopphold stimuleres til ytterligere kriminalitet. Partiprogram BARN KRIMINALOMSORG STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre Styrke tilbudet innen psykisk helsevern for innsatte i fengsel, herunder øke kapasiteten i sikkerhetspsykiatrien. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre det mulig å dømme unge kriminelle rusavhengige til opphold på behandlings- og rehabiliteringsinstitusjoner i stedet for fengselsstraff. Partiprogram BARN KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre kriminalomsorgen og rehabilitering av straffedømte. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre nødvendige behandlingsplasser for personer som trenger sikkerhetspsykiatriske døgntilbud fordi de dømmes til psykisk helsevern. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre samarbeidet mellom kriminalomsorgen og kommunene når det gjelder tilbud om arbeid, praksisplasser og bolig etter endt soning. Partiprogram KOMMUNER KRIMINALOMSORG
2009-2013 Venstre Venstre vil tilrettelegge for kontakt mellom de innsatte og deres familie gjennom å lage nasjonale standarder for antall besøksdøgn, telefontid og ved å bedre besøksrommene. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke og videreutvikle muligheten til å motta behandling i institusjon for rusmisbruk og sykdom under soning. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke behandlingstilbudet til voldsovergripere. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sette inn økte ressurser for å redusere tilgang på narkotika i fengslene. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil senke terskelen for offentlig støtte og innføre offentlig finansierte tannhelsetjenester for personer i rusmiddelomsorgen, innsatte i fengsel og personer med spesielle behov. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det skal reageres straks overfor voldsforbrytere. Samfunnet må vise at slik atferd ikke blir akseptert. Straffereaksjonen må utformes slik at faren for gjentagelse blir redusert. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fengsel i minst mulig grad skal brukes for psykiatriske pasienter. Lukkede psykiatriske avdelinger med høyt sikkerhetsnivå må derfor bygges ut. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sette i gang spesialiserte tiltak for rehabilitering av kriminelle gjengangere. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at flere domfelte med avhengighetsproblemer får sone i behandlingsinstitusjon. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke bruken av samfunnstjeneste som alternativ soningsform. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre mer differensierte soningsformer i fengslene, slik at soninga blir avpasset etter de forbrytelsene som er utført og faren for gjentaking. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide tilbudet om kontraktsoning. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere langsiktige sysselsettingstiltak for personer som har sonet ferdig. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge ut en helhetlig offer– og pårørendeomsorg. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at kriminalomsorgen legger bedre til rette for at innsatte og pårørende kan opprettholde familierelasjonen ved fengsling, blant annet ved å øke kvotene for besøk og telefonbruk. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne soningskøen ved å bygge flere soningsplasser og åpne for private tilbydere. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sende utenlandske borgere ut av landet og la dem sone straffen i hjemlandet. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fremforhandle utleveringsavtaler. Partiprogram DOMSTOLER KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for privat fangetransport for å frigjøre politiressurser. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at ettervern skal tilbys i hensiktsmessige former. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for kjøp av soningsplasser i utlandet. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprette egne ungdomsfengsler slik at en ikke blander ungdom som ikke har utviklet en omfattende kriminell karriere med hardbarkede kriminelle. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gripe inn tidlig og ha tett oppfølging med de som er i ferd med å komme inn i en kriminell løpebane. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for bruk av tvangsbehandling av rusmisbrukere som en sanksjonsmulighet, og å legge til rette for en helhetlig oppfølging etter endt soning. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at gjerningsmann kan ilegges geografiske begrensninger for sin permisjon for å verne offer og/eller pårørende. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke innholdet i soningen og styrke tilbakeføringsarbeidet for å få en helhetlig oppfølging av straffedømte. Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at de som kommer ut av rus- og psykiatri- institusjoner eller fengsel skal tilbys et egnet varig boligtilbud. Regjeringserklæring HELSEVESEN KRIMINALOMSORG RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha flere rusmestringsenheter i fengslene, rusbehandling ved løslatelse og mer soning i institusjon (§12). Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke bruken av alternative straffereaksjoner, og praktisk støtte ved løslatelse for å hindre tilbakefall. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil at pågrepne overføres fra glattcelle til ordinær fengselsplass så raskt som mulig og senest innen 24 timer. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil pålegge vaktordninger for domstolene som gjør det mulig å fremstille personer med begjæring om varetektsfengsling også uten om ordinær arbeidstid. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil tilrettelegge for kontakt mellom innsatte og deres familier gjennom å lage nasjonale standarder for antall besøksdøgn, telefontid og ved å bedre besøksrommene. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke og videreutvikle muligheten for å motta behandling i institusjon for rusmisbruk og sykdom under soning. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette oppfølgingssentra med høy faglig kompetanse som skal gi bedre støtte i forbindelse med løslatelser. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke behandlingstilbudet til voldsovergripere, også i fengsler. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte bruk av alternative straffeformer, som narkotikaprogram med domstolskontroll, i stedet for ordinær fengselsstraff. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil gå kritisk igjennom dagens regionmodell for kriminalomsorgen og sikre mer kunnskap om effekten av kriminalomsorgens arbeid. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at domfelte før løslatelse har en individuell plan for tilpasset oppfølging etter endt straffegjennomføring. Løslatte bør få oppfølging i form av bolig og aktivitetstilbud, og eventuelt videreføring av rusavvenning eller utdanning. Frivillige organisasjoner bør i større grad benyttes til slik oppfølging. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke tilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling for innsatte i fengsel. Narkotika skal ikke aksepteres i norske fengsler. Hjemmelen for sikkerhetssjekk og kroppsvisitering bør erfor utvides. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne soningskøen ved å bygge flere soningsplasser og åpne for private tilbydere. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprette et ombud for kriminalitetsofre. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at offeret og/eller pårørende skal varsles dersom gjerningsmannen skal ha permisjon fra fengselet. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at gjerningsmannen kan ilegges geografiske begrensninger for sin permisjon for å verne offer og/eller pårørende. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen i helsetjenesten, skolene, barnehagen, barnevernet og politiet, slik at en i større grad avdekke barn som blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Partiprogram HØYERE UTDANNING KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gripe inn tidlig og ha tett oppfølging med dem som er i ferd med å komme inn i en kriminell løpebane. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør åpnes for en utvidet bruk av tvangsbehandling av rusmisbrukere som alternativ til straff. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for flere ansatte i norske fengsler og at disse har fagutdanning. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke bruken av alternative soningsformer, inkludert en utvidelse av ordningen med elektronisk kontroll til hele landet. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette inn særlige tiltak overfor grupper som er sårbare for gjentakelser, som unge og rusavhengige. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil samordne oppfølgingen av innsatte i fengsel gjennom NAV. Partiprogram KRIMINALOMSORG SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle et bedre soningstilbud for kvinner. Partiprogram KRIMINALOMSORG LIKESTILLING
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at [unge lovbrytere] bør prioriteres først i kriminalomsorgen. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre straffedømte rusavhengige som blir rusfrie i soningstiden ettervern etter endt soning, gi dem en egen kontakt-/ressursperson og stille krav om at de har jevnlig kontakt med denne. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere flere soningsinstitusjoner for straffedømte under 18 år som er særlig tilrettelagt og hvor de soner adskilt fra voksne for å hindre rekruttering til et kriminelt miljø. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at samfunnsstraffen endres fra å være én time for hvert tilsvarende fengselsdøgn som ellers ville vært idømt, til tre arbeidstimer for hvert tilsvarende fengselsdøgn. Partiprogram KRIMINALOMSORG STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne muligheten for prøveløslatelse ved minstetid i forvaringssaker og innskjerpe permisjonsreglene. Partiprogram KRIMINALOMSORG STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det ved særdeles alvorlige forbrytelser, skal innføres en ordning med skjerpet forvaring som innebærer revurdering hver tiende år i stedet for hvert femte år. Partiprogram KRIMINALOMSORG STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som dømmes til tvungent psykisk helsevern på grunn av sterk gjentakelsesfare som utgangspunkt skal behandles i heldøgnsinstitusjon som ivaretar samfunnsvernet. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at elektronisk fotlenke i hovedsak bør benyttes ved sluttfasen av soning og overvåking ved prøveløslatelser. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere arbeidet for å hindre at narkotika blir tatt med inn i fengslene. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at prøveløslatte som bryter vilkårene ved ny kriminalitet umiddelbart må tilbakeføres til fengselet for soning av resten av straffen. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kriminalomsorgens mulighet for ettervern. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at dagens selvkostprinsipp (utbytteforbud), som fungerer godt i skolesektoren, utvides til å gjelde innen kriminalomsorg, barnehage og utdanning. Partiprogram BARNEHAGER KRIMINALOMSORG UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi alle som er rammet av kriminalitet medisinsk, psykologisk og juridisk bistand etter behov. Dette skal også gjelde pårørende. De som har lidd økonomiske tap må få eventuell erstatning garantert og forskuttert av det offentlige etter rettskraftig dom. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi lovbrytere mulighet til å gjøre opp for seg raskt. Vinningsforbrytelser og hærverk bør i de fleste tilfeller kunne rettes opp gjennom bøter og samfunnstjeneste. Vi ønsker dessuten å utvide bruken av konfliktråd. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil minimere bruken av fengsel, innføre elektronisk fotlenke som reaksjonsmåte og øke bruken av samfunnstjeneste. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN STRAFFERETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at personer under 18 år ikke må settes i fengsel, men få annen type tilsyn. Partiprogram BARN KRIMINALOMSORG
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke offeromsorgen. Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere nye erstatningsordninger for ofre for kriminalitet. Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke bruken av frivillige og ideelle organisasjoner i kriminalomsorgen, både under soning og ved tilbakeføring til samfunnet. Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede etableringen av et nasjonalt kompetansesenter for offer- og pårørendeomsorg. Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et integrert ettervern for kriminalomsorgen, rusomsorgen og andre grupper med tilsvarende behov. Partiprogram KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kriminalomsorgens evne til å følge opp ulike grupper som soner i norske fengsler. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at ettervern skal tilbys i hensiktsmessige former. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at innholdet i soningen ved straff holder høy kvalitet slik at målet om redusert tilbakefall til ny kriminalitet nås. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kriminalomsorgen for å sikre forsvarlig bemanning, og legge til rette for hensiktsmessig soningsinnhold blant annet ved å etablere flere rusmestringsenheter. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre tjenestenummer for ansatte i kriminalomsorgen. Ansattes navn må skjermes ved alvorlige hendelser slik at de får en tryggere hverdag. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilby etter- og videreutdanning for ansatte i kriminalomsorgen. Partiprogram KRIMINALOMSORG UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for god oppfølging etter løslatelse styrke ettervernet gjennom prosjekter som fremmer tilbakeføring og øke kunnskapen om gjeldsproblematikk, for å redusere faren for tilbakefall til rus og kriminalitet. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at rehabilitering får en prioritert plass med konkrete mål og virkemidler styrt av faglig kompetent personell. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide rettshjelpsordningens dekningsområder til også å gjelde for eksempel problemstillinger innenfor straffegjennomføringsrett, utlendingsrett, arbeidsrett og husleierett. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke inntektsgrensen for fri rettshjelp. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne kriterier for fri rettshjelp til barn på institusjon. Partiprogram BARN FAMILIE KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en førstelinjetjeneste i rettshjelpsordningen. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede effekten av de ulike straffemetodene for å skape et straffesystem som bidrar til rehabilitering. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få tilbud om behandling i stedet for straff. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha behandling under tvang i stedet for fengsel når rusavhengige begår kriminelle handlinger. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bruken av alternative straffereaksjoner og praktisk støtte ved løslatelse for å hindre tilbakefall. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil oppheve sexkjøploven og gjennomgå hallikparagrafen. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge ut hjelpe- og behandlingstilbudet til både utsatte, voldsutøvere og overgripere, herunder tilbudet til unge overgripere. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stoppe langvarig isolasjon [i fengslene]. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi innsatte en meningsfull fengselstilværelse. Fengslene skal være reelt rehabiliterende. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha økt bruk av alternative soningsformer [til fengsler]. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en fadderordning for alle tidligere kriminelle. Alle skal tilbys en fadder som kan hjelpe dem å bli en del av samfunnet igjen. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse menneskerettighetsbruddene i varetektsfengslingen. Alle skal sikres sine grunnleggende rettigheter, også når de varetektsfengsles. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ruste opp kriminalomsorgen. Flere ansatte gir bedre mulighet til å rehabilitere kriminelle. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilby et behandlingsopplegg for alle overgripere og voldsutøvere. For mange overgripere gjentar angrepet flere ganger. Vi må stanse serieovergripere. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere soningskøene og øke antall soningsoverføringer av utenlandske domfelte. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere alternative soningsløp for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av omvendt voldsalarm, som skal hindre at de som er ilagt besøksforbud, oppsøker fornærmede. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil forebygge radikalisering under soning. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av alternative soningsformer som elektronisk fotlenke for mindre alvorlige lovbrudd. Partiprogram KRIMINALOMSORG RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre aktivitetstilbud, utdannelse, eventuelt rusavvenning og ettervern etter en individuell plan når soning er gjennomført, i samarbeid med NAV og frivillige organisasjoner. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse sterkere på soning med elektronisk fotlenke og andre alternative straffereaksjoner der hvor dette styrker mulighetene for å rehabilitere den dømte. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde dagens trenivåmodell i kriminalomsorgen. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ettervernet i kriminalomsorgen, slik at tidligere straffedømte får mulighet til å skaffe seg bosted, utdanning, arbeid og sosialt nettverk. Partiprogram KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å utvide rettshjelpstilbudet. Partiprogram KRIMINALOMSORG KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil heve inntektsgrensen for fri rettshjelp og inkludere personlig gjeld i beregningen. Partiprogram KRIMINALOMSORG KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til spesialiserte organisasjoner som gir gratis rettshjelp. Partiprogram KRIMINALOMSORG KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruk av fengselsstraff og øke bruk av samfunnstjeneste og andre soningsformer. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen for rehabilitering av lovbrytere gjennom forsoning med ofrene og samfunnet for øvrig. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2017-2021 Rødt Rødt vil at kriminalomsorgen skal sørge for en trygg og forutsigbar løslatelse som ivaretar offerets behov for informasjon og sikkerhet. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre at kriminalomsorgen ikke privatiseres. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke kriminalomsorgens enheter. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre tverretatlig samarbeid etter soning. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2017-2021 Rødt Rødt vil øke bemanningen i kriminalomsorgen for å kunne bedre innholdsarbeidet og rehabiliteringen av innsatte og domfelte. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2017-2021 Rødt Rødt vil igangsette tiltak mot vold og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen. Partiprogram KRIMINALOMSORG
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere organiseringen i domstolstrukturen og kriminalomsorgen, basert på evalueringer. Regjeringserklæring DOMSTOLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at private aktører og sosiale entreprenører i større grad skal bidra til at innsatte rekrutteres til arbeidslivet. Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen. Regjeringserklæring KRIMINALOMSORG PSYKISK HELSE

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. jun 2020 Representantforslag om vask og renhold i kriminalomsorgen Til behandling
27. mai 2020 Representantforslag om tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet Til behandling
25. mai 2020 Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
17. mai 2020 Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19) Behandlet
30. mar 2020 Meddelelse til Stortinget om forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2 Til behandling
3. mar 2020 Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler Behandlet
13. jan 2020 Representantforslag om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv Behandlet
6. jan 2020 Representantforslag om å redusere isolasjonspraksis i fengsler som fører til risiko for tortur og umenneskelig behandling Til behandling
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet Behandlet
2. des 2019 Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. nov 2019 Representantforslag om en offentlig utredning om straffesakskjeden Behandlet
16. jun 2019 Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler Behandlet
16. jan 2019 Representantforslag om straffegjennomføring i kriminalomsorgen Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. jun 2018 Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
19. mar 2018 Endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. (overføring av samfunnsstraff mv.) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
13. jun 2017 Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om å bekjempe gjengkriminalitet og organisert kriminalitet Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om innføing av tjenestenummer for ansatte i kriminalomsorgen Behandlet
31. mai 2017 Endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
1. des 2016 Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.) Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om endring i straffeprosessloven om bruk av elektronisk soning Behandlet
13. mar 2016 Endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. jun 2015 Melding for året 2014 fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Behandlet
7. jun 2015 Samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015 Behandlet
7. jun 2015 Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen Behandlet
7. jun 2015 Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om innhold i kriminalomsorgen Behandlet
11. des 2014 Endringer i straffeloven 1902 (forvaring) Behandlet
11. des 2014 Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.) Behandlet
11. des 2014 Representantforslag om endringer i straffeloven om minstetid, permisjoner og ettervern for forvaringsdømte Behandlet
11. des 2014 Representantforslag om endring i § 3 i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn av domfelte/innsatte mv.) Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse) Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (straffeprosessuell frihetsberøvelse og innstramming av bruken av glattceller) Behandlet
4. jun 2014 Representantforslag om nytt Agder fengsel, konseptvalgsutredninger for Østlandet og Vestlandet og en helhetlig plan for økt fengselskapasitet Behandlet
29. jan 2014 Endringer i straffegjennomføringsloven mv. Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om en økning i antall og reform av norske fengselsplasser Behandlet
2. jun 2013 Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.) Behandlet
29. mai 2013 Endringar i straffegjennomføringsloven mv. Behandlet
28. apr 2013 Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.) Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. jun 2012 Endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.) Behandlet
23. mai 2012 Hjemmelsgrunnlaget for INFOFLYT-registeret Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
5. des 2011 Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
6. jun 2011 Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) Behandlet
6. jun 2011 Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) Behandlet
6. jun 2011 Endringer i straffegjennomføringsloven m.v Behandlet
6. jun 2011 Representantforslag om endring av praksis for bosetting av forvaringsdømte Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om opprettelse av rehabiliterings- og soningsinstitusjoner for ungdom Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
15. nov 2010 Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om bedre forebyggende tiltak for å hindre unges rekruttering til kriminalitet Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om bekjempelse av narkotikaproblematikken i norske fengsler Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag om kjemisk kastrering av pedofilidømte Behandlet
11. jan 2010 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
13. des 2009 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon for 2008 Behandlet
2. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet