Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at IT-løsninger i offentlig sektor i større grad skal basere seg på åpne standarder. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å sikre mediemangfold vil Høyre vurdere å åpne for at alle tilbydere av ulike type medier (internett, TV og telefon) skal få samme rett til å levere til alle husstander i et hvilket som helst hett, uavhengig av hvem som eier nettet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Høyre For å styrke kunnskapsnæringene vil Høyre forsere bredbåndsutbyggingen i hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre etablere en nasjonal opptrappingsplan for bruk av telemedisin, samt utarbeide nye finansieringsformer for denne typen tjenester. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre videreutvikle Altinn og ha som mål at næringslivet bare skal behøve å rapportere informasjon én gang til det offentlige. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre helsetjenester mer tilgjengelig gjennom nettbaserte tjenester. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets kompetanse innenfor mobbing, trusler og annen kriminalitet som skjer gjennom nye digitale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil nedsette et utvalg som skal vurdere innholdsformidlingen på nettet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at bredbåndstilbudet må bygges ut slik at hele landet sikres datakommunikasjon med akseptabel overføringskapasitet. Staten må ta et finansielt ansvar i de områdene der det ikke er markedsmessig lønnsomt å bygge ut. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for rimelig bredbånd til alle deler av landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre en forsert utbygging av høyhastighets bredbåndsnett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Venstre Venstre vil fremme nettnøytralitet ved å sikre lik behandling av alle aktører. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for fri konkurranse for innholdsleverandører i det digitale bakkenettet og i kabelnettet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING
2009-2013 Venstre Venstre vil vurdere en differensiert bredbåndsavgift, abonnement eller lignende modeller for å finansiere fri fildeling. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for flere offentlig eide åpne trådløse nett, og at sentrumsområder i byer og tettsteder skal ha full, åpen trådløsdekning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at nettilbudet skal være like godt over hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det digitale nettet i større grad skal eies og drives av det offentlige. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at offentlig sektor utvikler systemer og programmer sammen med norsk næringsliv, og dermed legger grunnlaget for eksport av slike tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at offentlige myndigheter legger til rette for at alle enkelt kan få offentlig informasjon og lett skal kunne kommunisere med offentlige myndigheter. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre høyhastighetsbredbånd, dvs. fiberaksess, i hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil aktivt bruke ikt for å effektivisere offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at formell kommunikasjon mellom det offentlige og borgerne i større grad skal skje elektronisk. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at søknadsskjemaer og relevant informasjon skal være elektronisk og tilgjengelig til enhver tid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha en tydeligere samordning og styring av ikt-satsingen i offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre barn mot digitale overgrep. Partiprogram BARN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprette et infrastrukturfond for varig og forutsigbar finansiering av målrettet og rasjonell utbygging av infrastrukturen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsatt bidra til å øke mobildekningen. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet for å tilrettelegge for bredbånd med tilstrekkelig kapasitet til å møte fremtidige behov innen skole, helse, næringsliv og husholdninger i hele landet. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil av personvernmessige hensyn gå mot implementering av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. SVs og SPs statsråder og stortingsrepresentanter stilles fritt i denne saken. Regjeringserklæring EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil etablere sterkere nasjonal koordinering på e-helseområdet, tidsfrister for utviklingsmål og etablere en nasjonal kjernejournal for alle innbyggere. Informasjonssikkerhet skal prioriteres høyt slik at personvernet ikke utfordres. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil satse på elektroniske løsninger, både innkjøpsverktøy og nettverk for innkjøpere. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre og styrke arbeidet med elektronisk ID og elektronisk signatur. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forsvare prinsippet om nettnøytralitet på internett. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil tilby flere digitale selvbetjeningstjenester til innbyggere og næringsliv. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at offentlige IT-løsninger i større grad skal basere seg på åpne standarder. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere utviklingen av digitale læringsressurser og fleksible undervisningsopplegg. Partiprogram HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil at minst 25 prosent av kroniske pasienter med for eksempel diabetes og hjerteproblemer kan motta behandling og ha kontakt med helsevesenet via telemedisinske løsninger. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre mer vekting av telemedisinske behandlingsformer i de økonomiske tildelingene til helseforetakene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge ut telemedisinske avdelinger på alle sykehusene, og med det heve kvaliteten på det desentraliserte helsetilbudet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil akseptere anonyme ytringer på nett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil lovfeste nettnøytralitet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil digitalisere offentlige tjenester inkludert kommunesektoren, for å tilby helhetlige og brukervennlige digitale løsninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil videreføre arbeidet med nasjonale standarder for IKT-systemer tilpasset sykehusene som også kommuniserer med primærhelsetjenesten, og elektroniske pasientjournaler med gode personvernløsninger. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ha én nettportal for borgernes kommunikasjon med det offentlige. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil prioritere rask fornying av IKT-systemer i de delene av statsforvaltningen som lider under gamle systemer, slik som NaV og politiet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre en forsert utbygging av høyhastighets bredbåndsnett over hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil la små og mellomstore bedrifter slippe til i utviklingen av systemer, slik at de kan delta i anbudsrunder på likt grunnlag med de få store aktørene.[Digitalisering]. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil at fri programvare alltid skal vurderes i offentlige IT-anskaffelser gjennom en dokumentert prosess. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil bruke reelt åpne standarder både internt i offentlig sektor og i kommunikasjon og datautveksling med innbyggere og privat næringsliv. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil prioritere en snarlig oppgradering av IKT-systemer i beredskapsetatene, og særlig i politiet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke kompetansen på IKT-sikkerhet hos kontrollmyndigheter som Post- og Teletilsynet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke sikkerheten rundt IKT-driftsanlegg og styrke den politiske kontrollen med kritisk IKT-infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil få på plass et nytt nødnett så raskt som mulig, i et samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil bruke ledig frekvenskapasitet (fra analog TV) til å opprette 4. generasjons mobilnett som vil gi bedre dekning over hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil legge ny internettkabel til det europeiske fastlandet, i tillegg til den eksisterende forbindelsen via sverige. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil lovfeste nettnøytralitet ved å sikre lik behandling av alle aktører. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil intensivere arbeidet med digitalisering av materiale i offentlige og private arkiv. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at Datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk lov. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil begrense nettleverandørers mulighet til å lagre og benytte informasjon om data de formidler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke ressursene til Nasjonalbiblioteket for å gjøre norske åndsverk tilgjengelige på internett for fri bruk når vernetiden utløper. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre alle forskningsresultater som er finansiert med offentlige midler fritt tilgjengelig (Open access) umiddelbart etter publikasjon. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre all offentlig informasjon og egnede data produsert av offentlige institusjoner tilgjengelige under fribrukslisens. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil sette i gang en offentlig utredning for å oppdatere dagens åndsverks- og opphavsrettslovgivning, både nasjonalt og internasjonalt, og tillate ikke-kommersiell fildeling. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelige på nett, slik at de kan brukes uavhengig av åpningstider. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil integrere offentlige IKT-systemer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre høyhastighetsbredbånd i hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil samle det overordnede ansvaret for IKT-politikk pg bredbåndsbygging i ett departement. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at søknadsskjemaer og relevant informasjon skal være tilgjengelig elektronisk til enhver tid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha et felles innloggingssystem for alle offentlige tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det lages en klar digital strategi for offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere skjemamengde. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at skolene skal ha tilgang til høyhastighets nett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en helhetlig IKT-arkitektur for skolen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre et regelverk for alkoholreklame som likebehandler like aktører. Det bør åpnes for såkalt generisk omtale og bilder av alkoholholdige produkter på produsenters og leverandørers nettsider, med informasjon om ulike produkttypers karakteristika og hva slags drikk som passer til hvilke typer mat. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING MASSEMEDIER RUSMIDLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde et helhetlig, aktør- og medienøytralt forbud mot alkoholreklame. innenfor denne rammen utrede muligheten for å åpne også for nøktern produktinformasjon direkte fra produsenter til forbrukere, på informasjonsplattformer som forbrukerne aktivt må oppsøke. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING MASSEMEDIER RUSMIDLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at nettnøytralitet som prinsipp fastholdes. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at vi har et åpent og ikke-diskriminerende internett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke offentlige virkemidler for å sikre [IKT-]tilgang der markedsbaserte løsninger ikke etableres. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at innbyggerne skal tilbys sikre og robuste faste og mobile bredbåndsnett av god kvalitet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at datasett som er samlet inn av det offentlige må gjøres tilgjengelig slik at det kan utvikles nye produkter basert på slike rådata. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være aktive aktører i det internasjonale standardiseringsarbeidet og aktivt støtte åpne standarder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være et av de fremste markedene for IKT-baserte tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at IKT-sektoren fortsatt kan være en viktig vekstnæring i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke Norges konkurransefortrinn aktivt for å etablere grønne datasentre. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at befolkningen skal ha digital kompetanse og bruke digitale tjenester på en trygg og sikker måte. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette fokus på personvern og høy sikkerhet slik at befolkningen har tillit til og tar i bruk digitale tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at voksne som står utenfor arbeidslivet skal få styrket sin grunnleggende digitale kompetanse. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha forskningsmiljøer innen IKT som holder høyt internasjonalt nivå. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at åpent tilgjengelig pris- og vareinformasjon også gjøres tilgjengelig elektronisk. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at digitale løsninger utformes universelt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil trekke inn frivillige organisasjoner, bibliotek og eldresentra i arbeid for å gi eldre muligheten til å lære bruk av IKT. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre samhandling og informasjonsflyt i alle deler av helsevesenet for helhetlige og koordinerte pasientforløp, også elektronisk. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle skal ha tilgang til egen pasientjournal på nett, og at det skal arbeides mot målet «én innbygger – én journal». Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at politiet utnytter ny teknologi for å tilby gode og effektive tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for opprettelse av nettportaler som fører sammen organisasjoner, oppgaver og folk som ønsker å delta i frivillig arbeid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre trygg kommunikasjon i forsvaret gjennom en videreutvikling av Cyberforsvaret. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle forsvarssektorens samlede innsats mot trusler fra det digitale rom. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil legge til rette for at Norge skal ha et bredbåndstilbud i verdensklasse. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil tilrettelegge for full elektronisk saksbehandling av byggesaker i alle kommuner. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi alle i hele landet tilgang til mobilnett og høyhastighetsbredbånd. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle senter for informasjonssikring og styrke tilsynet med samfunnets sikkerhet innen IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige nettsider skal være universelt utformet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskning og utvikling av velferdsteknologi og styrke det nasjonale senteret som samler, prøver ut og sprer informasjon om hvordan slik teknologi kan brukes på en positiv måte i eldreomsorgen for å skape økt trygghet. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil pålegge alle mobiloperatører og nettleverandører å tilby filter som sperrer pornografi på nett- tjenester uten ekstra kostnader for kunden. Foreldre skal kunne velge et slikt filter på sine barns mobiltelefon. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rettighetene til personer som opplever mobbing og stigmatisering på nettet, for eksempel gjennom sosiale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at organisasjoner som «Slettmeg.no», «Barnevakten» og lignende må få økonomisk støtte. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets arbeid med nettovervåking og mulighet til å følge opp lovbrudd på nettet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil få fortgang i arbeidet med å utvikle og utbre elektronisk ID slik at alle nordmenn kan bruke dette for å identifisere seg i møte med det offentlige på Internett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for bredbånd til alle deler av landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for tilstrekkelig mobiltelefondekning i hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at bredbåndstilbudet må bygges ut slik at hele landet blir sikret datakommunikasjon med akseptabel overføringskapasitet. Staten må ta et finansielt ansvar i de områdene der det ikke er markedsmessig lønnsomt å bygge ut. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forsvare tilgangen til et fritt og åpent internett som en rettighet for alle. Nettbrukere må sikres både ytringsfrihet og personvern, nasjonalt og internasjonalt. Vil vil arbeide aktivt for å fremme samfunnsengasjement og demokratiutøvelse gjennom internett, og forsvare tilgangen til et fritt og åpent nett som en rettighet for alle. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre avtalen om nettnøytralitet som norske internettleverandører har undertegnet til en lov. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det offentlige, og særlig skolen, skal gå foran i bruken av fri programvare. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte utvikling av fri programvare, og styrke det statsfinansierte kompetansesenteret for fri programvare (Friprogsenteret). Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det offentlige skal bruke åpne filformater. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at ved implementering og investering i ny teknologi, som 3D-printing, skal det offentlige alltid velge løsninger med åpen standard og satse på utvikling innenfor dette feltet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre offentlige data tilgjengelig for allmennheten under en fri lisens eller uten opphavsrettslig beskyttelse, såfremt det ikke går utover personvern eller rikets sikkerhet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve at all programvare utviklet av, eller på oppdrag fra, det offentlige frigjøres under en etablert og anerkjent Fri Programvare-lisens. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samle alle offentlige aktører som utvikler programvare for samme mål og funksjon rundt utviklingen av fri programvare i fellesskap, og fremme tilsvarende samarbeid internasjonalt. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det opprettes lokale, offentlige finansierte nettsentre, der personer med lav nettkompetanse kan få hjelp til tjenester som blir mer og mer nettbasert slik som betaling av regninger, kjøp av billetter etc. Dette kan f.eks legges i forbindelse med lokal helsestasjon, og må være et gratis lavterskeltilbud. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil hindre sensur av internett og andre datanettverk, med unntak for spredning av barnepornografi som finner sted utenfor norsk jurisdiksjon (f.eks. servere som befinner seg i utlandet). Sensur er alltid siste utvei og kan ikke benyttes dersom det finnes andre måter å håndheve loven på. Listen over sensurerte domener og IP-adresser må oppgis til de som etterspør det. Innehavere av domener/IPadresser skal informeres og gis klageadgang. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil definere myndighetenes ansvar for sikkerheten i kritisk, digital infrastruktur. Ansvaret samles i ett departement. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en sak om status for utbyggingen av nødnettet med vurdering av fremdriftsplan, budsjett og måloppnåelse. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at organisasjoner som driver med redningsarbeid har anledning til å benytte det nye nødnettet i praksis. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge vekt på universell utforming innen IKT. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for innføring av et felles system for innlogging for alle offentlige tjenester. Dette kan knyttes opp mot dagens systemer for innlogging i nettbanker. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for mer bruk av IKT-verktøy i undervisningen. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en offensiv IKT-politikk som tar personvern på alvor. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Forsvarets evne til cyberoperasjoner og koble Cyberforsvaret inn i sivil cybersikkerhet hvor dette er hensiktsmessig. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for et IKT-system som sikrer at alle sykehus kan kommunisere elektronisk og etablere en egen finansieringsordning for investeringene. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre tilgangen til helseopplysninger og helsetjenester via en pasientvennlig helseportal på nett. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om hastighet på 100 Mbps. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fastsette en nasjonal graveforskrift for bredbånd. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at planlagt SMS-nødmeldingstjeneste for døve og hørselshemmede blir iverksatt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige nettsider skal være universelt utformet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kompetansen i bruk av digitale verktøy i undervisningen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en overgangsordning for lokalkringkasting som støtter lokalradioer i overgangen til DAB frem til digitaliseringen av lokalradiosektoren har nådd et tilfredsstillende nivå. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at arbeidet med å avklare redaktøransvaret for nettinnhold må intensiveres. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utarbeide en handlingsplan for nettvett i skolen, og styrke organisasjoner som jobber forebyggende og for å hjelpe unge med problemstillinger knyttet til Internett. Partiprogram BARN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil verne barns rettigheter til ikke å bli eksponert mot egen vilje. Partiprogram BARN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at organisasjoner som «Slettmeg.no», «Barnevakten» og lignende må få økonomisk støtte. Partiprogram BARN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil pålegge alle mobiloperatører og nettleverandører å tilby filter som sperrer pornografi på nett-tjenester uten ekstra kostnader for kunden. Foreldre skal kunne velge et slikt filter på sine barns mobiltelefon. Partiprogram BARN FAMILIE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets arbeid med nettovervåking og mulighet til å følge opp lovbrudd på nettet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke statens bidrag til utbygging av fibernett i områder uten kommersiell interesse. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil være åpne for e-valg forutsatt at sikkerheten er ivaretatt. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en tilskuddsordning til digitalisering i kommunene for enklere og bedre kommunikasjon med innbyggerne. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe vold og overgrep av barn på nett. Partiprogram BARN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets kompetanse innenfor sjikane, trusler og annen kriminalitet som skjer gjennom nye digitale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre politiet gode og oppdaterte dataverktøy. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre utstyr i tingretter slik at det kan tas lyd- og bildeopptak av forklaringer fra hovedforhandlingen i tingretten i alle straffesaker. Partiprogram DOMSTOLER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle senter for informasjonssikring (NSM) og styrke tilsynet med samfunnets sikkerhet innen IKT. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en helhetlig nasjonal beredskap og operativ evne som håndterer svikt i, eller digitale angrep mot, elektronisk kommunikasjon, strømforsyning og vann og avløp. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en nasjonal kompetansestrategi for å imøtekomme kompetanse- og rekrutteringsunderskuddet innen IKT‐sikkerhet. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Cyberforsvaret og legge til rette for et godt samarbeid med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og politi/PST/Kripos på relevante områder. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at arbeidet med å utvikle og innføre gode elektroniske samhandlingsløsninger i ulike deler av helsetjenesten må intensiveres. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gå inn for at man på en mest mulig hensiktsmessig måte stenger for nettsider fra spilltilbydere som ikke har tillatelse i Norge. Dette er gjennomført i flere europeiske land, deriblant Danmark. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlig sektor bør gå foran og ha forsøksordninger med bruk av ID-nummer istedenfor navn i søknadsprosesser for å øke sannsynligheten for at kvalifiserte innvandrere blir innkalt til intervju. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode rammevilkår og fjerne flaskehalser som hindrer utbygging av grønne datasentre i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke det holdningsskapende og forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet, og vi vil stimulere til utvikling av ny teknologi og aktiv bruk av Intelligente transportsystemer for å gjøre trafikken tryggere for alle trafikantgrupper. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil være en aktiv pådriver i arbeidet for å modernisere transportsystemet ved hjelp av teknologisk innovasjon og tidlig bruk av nye løsninger, blant annet gjennom tilpasning oppdatering av regelverk og ny relevant lovgivning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil endre tunnelforskriftene slik at blant annet krav til nødsamband også gjelder tunneler med liten trafikk når tunnelen er over 1 000 meter. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for bredbånd, som hovedregel definert som minimum 100 Mbps, til alle deler av landet, med statlige tilskudd til utbygging der grunnlaget for kommersiell utbygging ikke er til stede. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for gode kommunikasjonsløsninger som reduserer avstandsulemper og er viktige for positiv utvikling av hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for god mobiltelefondekning i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at bredbåndstilbudet må bygges ut slik at hele landet blir sikret datakommunikasjon med god overføringskapasitet. Staten må ta et finansielt ansvar i de områdene der det ikke er markedsmessig lønnsomt å bygge ut. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil regulere telefonsalg på en slik måte at reservasjonsmuligheten blir reell. KrF vil ha en ny gjennomgang av regelverket for å sikre dette. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil få fortgang i arbeidet med å utvikle og utbre elektronisk ID slik at alle nordmenn kan bruke dette for å identifisere seg i møte med det offentlige på Internett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil føre en offensiv IKT-politikk for fremtidens Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre raskt bredbåndstilgang i hele landet i samarbeid med private utbyggere. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha elektronisk tilgang til søknadsskjemaer og relevant informasjon. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en felles innloggingsportal for alle offentlige tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil integrere offentlige IKT-systemer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre lovmessig vern av ytringsfrihet og anonymitet på Internett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre den enkelte råderett over sine egne personopplysninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne fibernettet på samme måte som strøm- og telenettet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil akseptere bruk av forhåndsgodkjent rom- og telefonavlytting, samt bevisprovokasjoner og akseptere bruk av forhåndsgodkjent overvåkning i saker som vedrører rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre minimum 6 måneders lagringstid for internettleverandørenes tildeling av IP-adresser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forebygge og bekjempe overgrep mot barn på ved bruk av digitale medier. Partiprogram BARN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke cyberforsvaret. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det skal være tilgang til elektronisk journal i barnevernet på lik linje som helsevesenet. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil satse på økt bruk av velferdsteknologi. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at både hjemmeboende og institusjonsplasser tilbys bredbåndstilgang for å kunne kommunisere med familie, venner og helsepersonell via for eksempel nettbrett. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ta i bruk flere tjenester innen smartteknologi digitalt natt-tilsyn og elektroniske dørlåser. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bruke tilskuddsordningen for omsorgsboliger for å sikre at fremtidige byggede boliger har infrastruktur for velferdsteknologi. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre systemer for utveksling av nødvendige journaldata. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at institusjonene skal kommunisere med folk og låne ut innhold over internett samt ta i bruk flere distribusjonsmåter. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere satsningen på digitalisering av offentlige tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bremse byråkrativeksten og gjennomføre et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for digitalisering i stat og kommune for å sikre bedre tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den teknologiske kompetansen i sentrale beslutningsposisjoner slik at regjeringen har et bedre grunnlag for sine beslutninger som omfatter bruk og utvikling av teknologiske løsninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI REGJERINGEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil benytte stordata til bedre offentlige tjenester og næringsutvikling, innenfor personvernets grenser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV PERSONVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha hovedprinsipp om åpne applikasjonsgrensesnitt (APIer) for både funksjonalitet og data i forbindelse med digitalisering av offentlige tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en strategi for datasenterindustri i samarbeid mellom stat og kommune. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en strategi for hvordan norsk næringsliv benytter digitale muligheter for å styrke sin konkurransekraft – sikre oppfølging av Norges digitale tilstand i samarbeid med ledende bedrifter og kompetansemiljøer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et nasjonalt prosjekt for utvikling av kunstig intelligens og ubemannet teknologi. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at vi har høy teknologisk kompetanse i befolkningen og dermed lav terskel for å ta nye løsninger i bruk, blant annet gjennom en kompetansereform. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bedre tilgangen på teknologisk spisskompetanse i Norge, gjennom blant annet økt rekruttering, flere studieplasser og styrka kunnskapsmiljøer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil lage en trepartsstrategi for digitalisering av industri og næringsliv og etablere et program for digitalisering i industrien. Partiprogram INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette Digital 21 for bedre samarbeid mellom industri, forskning og myndigheter etter modell av de allerede igangsatte "21-satsingene". Partiprogram FORSKNING INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil alle skal ha tilgang til grunnleggende digital infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil skape nye statlige arbeidsplasser over hele landet ved hjelp av mulighetene i digital kommunikasjon. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en digital infrastrukturplan for å sikre høykapasitets internettilgang der det ikke er grunnlag for kommersiell utvikling, samt for å vurdere hvordan fremtidens teknologiløsninger kan påvirke behovet for infrastrukturutbygging. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for investeringer i grønne datasentra. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at det kan etableres økt fiberkapasitet til utlandet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forbedre tjenestene til brukerne gjennom mer bruk av selvbetjening og digitaliserte løsninger. Dette vil også kunne frigjøre ressurser som kan brukes til å hjelpe de brukerne som har størst behov for personlig oppfølging. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at elevene utvikler bedre IKT-kompetanse ved å øke dekningsgraden for digitale læremidler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at elevene utvikler bedre IKT-kompetanse ved å utvikle og gjennomføre en nasjonal strategi for digitalisering i skolen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at elevene utvikler bedre IKT-kompetanse ved å gjøre programmering og digital forståelse til en del av innholdet i skolen, for eksempel etter modell av «Lær kidsa koding». Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at elevene utvikler bedre IKT-kompetanse ved å innføre en nasjonal støtteordning for å stimulere utvikling av gode digitale læremidler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at elevene utvikler bedre IKT-kompetanse ved å etablere en helhetlig IKT-arkitektur med tilgjengelig og oppdatert utstyr og tilgang til høyhastighetsnett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at elevene utvikler bedre IKT-kompetanse ved å sikre at pedagogikken styrer teknologien gjennom å gi lærerne økt kompetanse i bruk av digitale læremidler og pedagogisk kvalitetssikring av læremidlene. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for digitalisering av flere undervisningstilbud ved universitetene. Partiprogram HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi ekstra støtte til kommuner som bruker ny teknologi og nye samarbeidsformer for å gi pasientene tidlig og helhetlig hjelp. Det gjelder spesielt innen rus, psykisk helsehjelp, muskel- og skjelettlidelser og rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil [At] gjennom digitale oversettelsesverktøy og tilbud om tolk i særskilte tilfeller skal helsetilbudet bli mer tilgjengelig for minoriteter. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil åpne for «e-helsesøster» slik at ungdom kan kontakte sin skolehelsetjeneste gjennom digitale plattformer. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for en god arbeidsdeling mellom sykehusene som gjør det mulig å ta i bruk ny teknologi og styrke fagkompetansen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil investere betydelig i sykehusenes digitale «grunnmur» og infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at digitalisering blir et hovedtema i styringen av sykehusene og for ledere på alle nivåer i helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil slå fast at digital kommunikasjon skal være hovedregelen i norsk helsetjeneste. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere nye finansieringsformer, blant annet et teknologifond hvor sykehus og kommuner som har gode samfunnsøkonomiske prosjekter innen e-helse, kan få ekstraordinære investeringstilskudd. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for et tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor om utvikling av digitale tjenester og plattformer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den digitale samhandlingen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke våre unike kvalitets- og pasientregistre for å fremme folkehelsearbeidet og utvikle nye behandlingsmetoder. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norges fortrinn med en offentlig enhetlig helsetjeneste brukes aktivt til forskning og utvikling av nye legemidler og behandlingsformer gjennom blant flere annet kliniske studier. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at kunnskap om velferdsteknologi blir en del av helseutdanningene. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tilskuddsordningen til investering i velferdsteknologi. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil benytte velferdsteknologi basert på åpne systemer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte etablering av et toppindustrisenter som legger til rette for samarbeid, deling av kompetanse og testfasiliteter for å øke digitaliseringstempoet i norsk næringsliv. Partiprogram INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil digitalisere og forenkle offentlig byråkrati. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere konkrete tiltak og sterkere virkemidler for å stimulere til nye digitale selskaper, som statlig kapital til nye Venturekapitalfond. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil åpne strekninger for førerløs skipsfart i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til etablering av internasjonal regulering for autonom skipsfart og strengere miljøkrav. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for denne utviklingen og ser optimistisk på hvordan digitalisering kan skape et betydelig tryggere og mer effektivt transportsystem. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil starte en nasjonal satsing på ubemannet teknologi innen samferdsel – både utvikling og utprøving. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at det raskest mulig sikres god tilgang til bredbånd i de nordlige havområdene. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at lokalradioene får midler til å lykkes med overgangen fra FM til DAB. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for bedre person- og forbrukervern i digitale tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for teknologiske løsninger som gjør det enklere for folk å ha kontakt med tjenestene innen justis- og beredskapssektoren, og som letter sektorens arbeid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utføre en fremtidsrettet utredning av dronebruk, inkludert for bruk innen justis- og beredskapssektoren. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå regelverket for behandling av personinformasjon for å sikre at ny og oppdatert teknologi kan brukes for å tilby best mulig tjenester til innbyggerne. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for internasjonale standarder og merkeordninger som sikrer at forbrukerne kan ta trygge valg knyttet til internett-tilkoblede enheter og programvarer. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for utprøving av nye digitale tjenester i tett samarbeid med tilsyn som Datatilsynet og Finanstilsynet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke bruken av elektronisk kommunikasjon i saksbehandlingen til domstolene. Partiprogram DOMSTOLER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en overordnet nasjonal strateg i for å sikre en langsiktig oppbygging av kompetanse innen IKT-sikkerhet i det norske samfunnet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre ledende forskningsmiljøer på digital sikkerhet og sårbarhet. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke politiets innsats mot cyberkriminalitet, og vurdere en egen spesialenhet i politiet som arbeider med digital kriminalitet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at det bygges opp teknologikompetanse i tilsynsfunksjonene i alle sektorer, og sikre at cybersikkerhet vurderes spesifikt i utvikling og drift av nye offentlige tjenester og systemer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre ny sikkerhetslov tilpasset et digitalt samfunn i tråd med hovedlinjene fra Traavik-utvalget. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke fagkompetansen på cybersikkerhet, og foreta nødvendige avklaringer av roller og ansvar i håndteringen av cyberrelaterte kriser som kan ramme institusjoner av samfunnskritisk betydning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at kraftforedlende digitalindustri kan etableres i nord. Partiprogram INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte opp om miljøer for bruk og videreutvikling av ny teknologi. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke lærerne og skoleledernes kompetanse i elevenes bruk av digitale medier, herunder sosiale medier og nettbasert dialog. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en offentlig nasjonal portal for digitale læremidler for norske og utenlandske leverandører, hvor skolene kan kjøpe digitale læremidler subsidiert gjennom offentlige tilskudd. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil få inn programmering/koding som en del av læreplanen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne moms på digitale læremidler slik at disse likestilles med trykte lærebøker. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere videreutdanning innen IKT og sikre IKT i undervisningen som en del av lærerutdanningen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en ekstra uketime i grunnskolen øremerket IT/IKT/programmering. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sette krav til minstestandarder for digitale verktøy og innføre støtteordninger for investering i smartboards, IKT-verktøy og infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at utstyrsparkene ved de videregående skolene tilsvarer de man finner i arbeidslivet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre god bredbåndsutbygging/digital infrastruktur også i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke universitets– og høyskoleutdanningen innenfor IT generelt og finansteknologi spesielt. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil digitalisere offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut den digitale infrastrukturen i hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at digitalisering og digital tjenesteutvikling skal være en viktig del av kommunereformen og andre endringsprosesser i offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil tilpasse arbeidsmiljøloven til den fleksibilitet som ny teknologi medfører. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer samordning og bedre koordinering av offentlige tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve mer tilgjengeliggjøring og deling av offentlige data. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre digitaliseringen i det offentlige i flere mindre prosjekter for å redusere kostnader og for å åpne opp for at også mindre bedrifter kan delta i anbudsrundene. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke IKT-kompetansen i offentlige instanser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve bruk av reelt åpne standarder både internt i offentlig sektor og i kommunikasjon, og i datautveksling med innbyggere og privat næringsliv. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at fri og åpen programvare som benytter frie og åpne dataformat alltid skal vurderes i offentlige IKT-anskaffelser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre minst ett landsdekkende bakkenett i tillegg til Telenor, og flere utlandskabler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en overordnet nasjonal kompetansestrategi innen IKTsikkerhet, slik Lysneutvalget foreslår. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre relevant kompetanse i datasikkerhet innen høyere utdanningsstudier hvor det er formålstjenlig. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at datasikkerhet er en del av IKT opplæringen av ledere i statens topplederprogrammer, og innføres som obligatorisk kurs lik HMS for ledere generelt. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil bevilge forskningsmidler til åpen forskning på sivilsamfunnets sårbarhet og sikkerhet innen IKT. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på utvikling av smartbyer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ta initiativ til å utarbeide en nasjonal smartbystrategi. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en nasjonal datahub for åpne data. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre en grundig utredning som tar for seg både teknologiske og etiske sider ved autonome kjøretøy, med sikte på å åpne for slik teknologi i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere strategisk samarbeid mellom Norge og ledende nasjoner på smartby-området. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fortsette digitaliseringen av offentlig sektor basert på åpne plattformer og erfaringsutveksling mellom ulike instanser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi god opplæring i bruk av internett i skolen og i andre sammenhenger, for eksempel gjennom NAV og eldresentre. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte kommuner som ønsker å innføre gratis internettilgang, for eksempel etter modell fra Luxembourg og «Municipal wireless network»-prosjektet som blant annet er innført i Trondheim under navnet Trådløse Trondheim. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha informasjon om nettvett inn i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for bedre veiledning til foreldre og barn om nettvett og personvernmessige utfordringer. Partiprogram BARN FAMILIE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke satsingen på nettundervisning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot produsenteide løsninger for journaler og andre digitale systemer i kommunal sektor. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre en digitaliseringsreform i det offentlige velferdssystemet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle tjenester som ikke krever individuell behandling må digitaliseres og brukerens fokus må alltid være førende i tjenesteutviklingen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et Nasjonalt velferdsteknologisk senter. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere store, nasjonale prosjekter med følgeforskning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av brukervennlig velferdsteknologi i alle deler av samfunnet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for å bruke mer anonymiserte journaldata i forskning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningen på telemedisin, e-helse og nye former for samhandling i helsesektoren. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre pasienter mulighet til å bruke telemedisin i oppfølging og behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk kunstig intelligens i helsesektoren. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk flere digitale hjelpemidler i hjemmebasert omsorg. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil inkludere utgifter til maskinell medisindosering (multidose) i egenandelsordningen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge om takstene så det lønner seg å bruke ny teknologi i helsevesenet. Partiprogram FINANSER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi helsefagarbeiderne opplæring i velferdsteknologi. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil involvere ergoterapeutene i teknologiutviklingen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for gode mobile helseløsninger, som økt bruk av digitale selvtester. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en merkeordning for mobile selvtester og måleutstyr for å sikre høy kvalitet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en norsk digital førstelinjetjeneste. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at pasientenes personvern ivaretas ved bruk av mobil helseteknologi. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil harmonere datasystemer på forskjellige nivåer i helsevesenet, der det ikke utgjør en trussel for personvernet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil prøve ut modeller hvor sykehus og kommuner samarbeider om å gi pasienten et felles møte med helsetjenesten (sømløs finansiering og IKT-systemer). Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil revidere innkjøpsordningene for litteratur og blant annet sørge for at de inkluderer digitale plattformer. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en nasjonal e-bokordning for bibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et prøveprosjekt med lisensordning for utenlandske nettspill. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR LOTTERI OG SPILL SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke arbeidet med digital formidling av kunst og kultur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte og stimulere utvikling av dataspillteknologi til underholdning, læring og kulturformidling. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil lovfeste nettnøytralitet ved å sikre lik behandling av alle aktører. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense nettleverandørers mulighet til å lagre og benytte informasjon om data de formidler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre alle forskningsresultater som er finansiert med offentlige midler fritt tilgjengelige (Open Access) umiddelbart etter publikasjon. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre all offentlig informasjon og egnede data produsert av offentlige institusjoner tilgjengelige under fribrukslisens. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil intensivere arbeidet med digitalisering av materiale i offentlige og private arkiv. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke ressursene til Nasjonalbiblioteket for å gjøre norske åndsverk tilgjengelige på internett for fri bruk når vernetiden utløper. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil implementere den nye personvernforordningen fra EU, som stiller strengere krav til private og offentlige virksomheter og gir nye rettigheter til borgerne. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Datatilsynet som tilsynsorgan og ombud. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sette ned en personvernkommisjon som ser på utfordringer ved ny informasjonsteknologi. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gå mot innføring av et digitalt grenseforsvar. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at internettleverandører ikke skal tillates å overvåke kundene sine. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strenge krav til sikker lagring og behandling av personopplysninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at data innsamlet fra åpne kilder (som Twitter og Facebook) skal anonymiseres før de lagres. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha åpenhet om all bruk av personopplysninger – også anonymiserte. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve samtykke ved bruk og viderebruk av personopplysninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi brukere av sosiale medier krav på innsyn i hvilke opplysninger som utleveres til tredjepart. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve rettslig kjennelse før politiet kan foreta dataavlesning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve rettslig kjennelse før overvåkning og avlytting kan finne sted og telefon- og internettrafikk kan utleveres til politiet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense registrering i DNA-registeret til domfelte med rettskraftig dom på seks måneders ubetinget fengsel eller mer, og kun for relevante forbrytelser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at DNA-informasjon skal slettes etter at en lovbryter har sonet sin straff, med mindre domstolen pålegger noe annet ved alvorlige forbrytelser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at bruk av kamera på offentlig tilgjengelige steder bør begrenses. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at all bruk av overvåkningskameraer må meldes til kommunen. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at eventuelle opptak fra kameraovervåkning slettes etter kort tid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en egen godkjenningsordning slik at det blir en kontroll med antallet overvåkningskameraer. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for enklere brukervilkår for digitale tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil digitalisere flere tjenester og prosesser og øke bruken av digitale kommunikasjonskanaler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en nettportal hvor man kan få informasjon om hjelp og oppfølging [om overgrepssaker] som er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere en snarlig oppgradering av IKT-systemer i beredskapsetatene, særlig i politiet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kompetansen på IKT-sikkerhet hos kontrollmyndigheter som Post- og teletilsynet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET POST RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke sikkerheten rundt IKT-driftsanlegg og styrke den politiske kontrollen med kritisk IKT-infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre minst ett landsdekkende bakkenett i tillegg til Telenors, og flere utlandskabler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for etablering av grønne datasentre som skal sikre trygg lagring av data, med tydelige krav til energieffektivisering. Partiprogram FINANSER FORURENSNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det enklere å logge på det offentlige. Alle innbyggere skal ha en personlig offentlig inngang på nett som gir tilgang til alle statlige og kommunale tjenester med høyt sikkerhetsnivå. Dette skal drives av det offentlige, og ha krav om oppbevaring av data i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stagge offentlig og privat overvåkning. Datatilsynet skal beskytte personvernet og spre informasjon om hvordan folk kan beskytte seg selv. Kun politiet skal kunne etterforske på nett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at kritisk viktige tjenester og infrastruktur skal være plassert i Norge, og at det ikke bare gjelder bygningene og instrumentene, men også IKT-systemene og driftspersonellet. Kritiske tjenester skal fungere under nasjonal kontroll under alle forhold, også kriser og krig. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at offentlige IKT-tjenester skal være til for å tjene befolkningen. Når offentlige tjenester digitaliseres skal det gjøres på en trygg måte, og det skal vurderes om kildekoden kan bli gjort tilgjengelig som fri programvare. Alle løsninger fra offentlig sektor skal være tilgjengelig for alle og på alle plattformer. Det offentlige skal alltid bruke åpne standarder når det er mulig. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge ut det fjernmedisinske tilbudet slik at flere kan få medisinsk hjelp hjemme. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage felles digitale løsninger for kommune og stat. Løsninger som utvikles i offentlig sektor, må kunne brukes som felles løsninger i hele forvaltningen. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge en felles IKT-arkitektur for skolen basert på internasjonale standarder og felles pålogging. SV vil at IKT-løsningene i skolen skal holde høyt nivå, være likt for alle og sikre elevenes og ansattes personvern. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil dele IKT-løsninger som utvikles i Norge med land vi samarbeider med gjennom utviklingspolitikken for å bidra til sterkere institusjoner i utviklingsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil samordne de digitale systemene i NAV. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at offentlige IKT-tjenester bygger på moderne dataflyt, ikke bare tilbyr digitale versjoner av papirskjema. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke IKT-næringen. Tilgangen på kompetanse må bedres for næringen, antall studieplasser innen IKT skal økes, og det offentlige skal gjennom sine innkjøp legge til rette for mer utvikling av norsk IKT, og det skal legges til rette for grønne datasentre. Partiprogram HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Innovasjon Norges støtte til utvikling av digitale tjenester, app-teknologi og spill. SV vil skape flere arbeidsplasser innen digitale forbrukertjenester og medier i Norge. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på norske drifts- og utviklingsmiljøer fremfor ukritisk outsourcing til utlandet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at de som har behov for det, som eldre uten erfaring med IKT, må sikres mulighet til personlig service. Offentlig sektors behov for digitalisering må brukes til å bygge opp og sikre at norske bedrifter også bygger opp og innehar nødvendig kompetanse på IKT-feltet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER SAMFERDSEL SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kunstnerinntekter i den digitale overgangen. Norske musikere, komponister og tekstforfattere skal sikres rimelige vederlag og inntekter i overgangen fra FM til DAB. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en god og verdig omsorg tilpasset individuelle behov og ta i bruk velferdsteknologi for å øke kvaliteten på tjenestene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke den operative kapasitet i cyberforsvar og etterretning i tråd med ny teknologi og krav til samordning. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke PST ytterligere til bekjempelse av landoverskridende kriminalitet, som terror og cyberangrep. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at politiet har tilstrekkelig kompetanse og moderne teknologi til å styrke beredskapen og bekjempe kriminalitet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil øke kapasiteten i politiets datakrimenheter for å møte nye utfordringer med kriminalitet og trusler på internett og i sosiale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil ha god digital etterretning og nasjonal koordinering som sikrer Norge mot alvorlige cyberangrep, ID-tyveri og spionasje mot myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for lyd- og billedbruk i alle rettssaler, slik at saksgang og vitneprov blir dokumentert og kan brukes i en eventuell anke. Partiprogram DOMSTOLER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at alle sakspapirer og dokumentbevis foreligger i digital form, for å spare saksbehandlingstid i alle ledd og samtidig styrke rettssikkerheten. Partiprogram DOMSTOLER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil modernisere regelverket for å sikre at nye digitale plattformer innen delingsøkonomi kan tas i bruk. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide aktivt for like konkurransevilkår på tvers av landegrensene i den digitale økonomien, blant annet ved å være en pådriver for EUs digitale indre marked. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne hindringer for å fremme digitale forretningsmodeller som bidrar til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at norsk næringsliv får utnyttet potensialet ved digitalisering. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre flere offentlige data tilgjengelige, slik at bedrifter kan ta i bruk dataene til å lage nye tjenester og arbeidsplasser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at helseklyngene blir motor for omstilling og teknologioverføring i næringslivet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at mobilnett bygges ut langs jernbane og kollektivtraseer i samarbeid med private aktører. Partiprogram JERNBANER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at Norge fortsatt skal være et foregangsland innen elektronisk kommunikasjon og digitale tjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre satsingen på fiberbasert bredbåndsutbygging i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en reell konkurranse i mobilnettet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere utbyggingskostnadene ved å forenkle regelverk og tilrettelegge for samordning av anleggsarbeid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil ha som mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om en bredbåndshastighet på minst 100 Mbit/s innen 2020. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle regulering og rammeverk i god dialog med EU og delta aktivt i EUs arbeid med å realisere det digitale indre markedet, med mål om å fjerne handelshindringer. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal arbeide internasjonalt for å beholde internett som en åpen plattform. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for tilstrekkelig fiberkapasitet mellom Norge og utlandet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil integrere kunnskap om og ferdigheter i informasjonsteknologi og digital utvikling bedre i fagene i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle skoler tilby koding og programmering som valgfag. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ta i bruk flere digitale læremidler for å styrke elevenes digitale ferdigheter, gjøre undervisningen mer variert og følge opp den enkelte elev bedre. En forutsetning for god digital undervisning er at lærerne har tilstrekkelig digital kompetanse. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ta i bruk digitale verktøy, inkludert virtualiserings- og simuleringsteknologi, for å styrke undervisningen, særlig innen yrkesfag og på fagskolene. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha flere studieplasser innenfor digitalisering, informasjonsteknologi og andre IKT-fag. Partiprogram HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke satsingen på e-helse-tjenesten, blant annet ved å innføre en felles nasjonal løsning for pasientjournal. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til dem som ønsker det. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere leger og helsepersonell til å utføre oppgaver digitalt. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at kommunene kan ta i bruk ny velferdsteknologi som kan bidra til å gjøre pasientenes hverdag enklere, og som kan øke kvaliteten på tjenestene, blant annet ved å forsterke velferdsteknologiprogrammet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for ytterligere digitalt tilbud gjennom folkebibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre nettnøytralitet og åpen digital infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Høyre Høyre vil at bedrifter og arbeidstagere skal kunne forholde seg til færre rapporteringspunkter, og at informasjon og rapporteringer skal skje mest mulig digitalt. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil holde et høyt tempo i digitaliseringen av de offentlige tjenestene, med det som mål å tilby digitale selvbetjeningsløsninger for all kontakt mellom privatpersoner, bedrifter og myndigheter. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å utvikle felles registre, felles tjenester og deling av informasjon på tvers av offentlig forvaltning, med det mål at man ikke må oppgi samme informasjon flere ganger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at alle pålagte kurs fra myndighetene i hovedsak må kunne tas som e-læring. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil øke tempoet i digitaliseringen av offentlige tjenester og funksjoner i tett partnerskap med konkurransedrevne private virksomheter. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav til virksomhetene i det offentlige om at digitalisering skal utløse større effektivitet og redusert ressursbehov i tillegg til å gi bedre brukeropplevelser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ikke bruke store ressurser på at offentlig sektor skal utvikle IT-løsninger i egen regi der det allerede finnes gode løsninger, eller der private kan gjøre jobben bedre. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav om forpliktende gevinstplaner ved digitaliseringsprosjekter i staten, slik at det kommer tydelig frem hvordan man skal spare penger når løsningen tas i bruk, og hvilke gevinster innbyggere, næringsliv og andre offentlige virksomheter vil oppleve. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil basere offentlig innhenting av informasjon på "bare én gang»-prinsippet, slik at innbyggere og bedrifter slipper å bruke tid på å opplyse om data som myndighetene allerede har. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre krav om elektroniske arkiver for saksbehandling i kommunene. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke den digitale kompetansen i grupper som har lav digital deltagelse ved å bruke bibliotekene som læringsarenaer samt frivillige organisasjoner og næringsliv. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil legge opp til mer automatisert saksbehandling i saker som egner seg for det, for å frigjøre ressurser og spare tid for innbyggere og næringsliv. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ta i bruk løsninger i nettskyen der det er det mest effektive. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke samarbeidet mellom stat og kommune på områder som digital byggesaksbehandling og e-pasientjournaler i eldreomsorg og primærhelsetjeneste. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle de sentrale digitale registrene og felleskomponentene, som folkeregisteret, matrikkelen, enhetsregisteret og Altinn. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at offentlige IT-løsninger designes slik at sikkerhet og personvern blir innebygget, og ikke er noe man må tilpasse i ettertid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil prioritere utviklingen av det digitale indre markedet høyt i vårt samarbeid med EU og styrke det nordiske samarbeidet om digitalisering. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre et høyt digitaliseringstempo i offentlig sektor og legge til rette for enda flere digitale selvbetjeningsløsninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre flere samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringsprosjekter, blant annet gjennom den statlige medfinansieringsordningen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle Altinn slik at næringslivet har én digital kontaktflate til offentlig forvaltning. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fornye offentlige databasesystemer slik at næringslivet kun trenger å rapportere samme informasjon én gang til ett sted. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for utbygging av digital infrastruktur og utvikling av ny kommunikasjonsteknologi, som reduserer avstandsulemper i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sammen med KS utvikle gode systemer for IKT, innovasjon, forskning og utvikling i kommunesektoren. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forsterke digitaliseringen i offentlig sektor og videreutvikle sentrale digitale registre og felleskomponenter som Matrikkelen, Folkeregisteret, Enhetsregisteret og Altinn. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha sterk samkjøring av stat og kommunesektor i digitaliseringsarbeidet. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre grønne datasenter kraft på samme vilkår som øvrig kraftkrevende industri. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre utjevning av nettleie til forbrukere i hele landet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører hovedansvaret for å sikre full bredbåndsdekning, med sterk statlig finansiering for å nå målene. Partiprogram FINANSER FYLKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre tilskuddsordning for utbygging av godt mobilnett der markedet ikke stiller opp. Partiprogram FINANSER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse på en kraftig utbygging av mobildekningen langs hovedferdselsårene. Partiprogram FINANSER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det etableres klare nasjonale sikkerhetsregler og kontrollrutiner for outsourcing av norske datatjenester. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil integrere kommune- og spesialisthelsetjenesten i et felles IKT-system gjennom arbeidet med «Én pasient – én journal». Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke opplæringen i digitale ferdigheter og IKT i grunnskolen, inkludert koding. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke ny teknologi, fjernundervisning o.l. for å tilby elevene størst mulig bredde i valg av fag. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil passe på at nødnettet blir tilgjengelig for alle relevante aktører og at kostnadene knyttet til drift av nødnettet blir overkommelige for det kommunale brannvesenet og lokale aktører som bruker det. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at både operatører innen strømmetjenester og andre sentrale aktører pålegges et medfinansieringsansvar for film- og dramaproduksjon. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at opphavsrettslovgivingen og offentlige støtteordninger for audiovisuelle produksjoner skal stimulere til verdiskaping og produksjon av norsk innhold og sikre norske arbeidsplasser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge cyberforsvaret videre til en sterk og innovativ enhet som forebygger og avslører cyberkriminalitet. Enheten skal arbeide tett sammen med norske offentlige og private virksomheter, samt internasjonalt for å gjøre Norge til et av de sikreste digitale land i verden. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILITÆRT PERSONELL SAMFERDSEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre politikeres stemmegivning fra kommunestyrer og fylkesting enkelt tilgjengelig på nett og i maskinlesbart format. Partiprogram FYLKER KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre tilgang til bredbånd over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre mediestøtten som sikrer mangfold av utgivelser lokalt, regionalt og nasjonalt, og gradvis vri støtten over til digitale kanaler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide dagens fritak for merverdiavgift for digitale nyhetstjenester til også å omfatte aktualitetssaker og enkeltartikler. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at den teknologiske utviklingen og automatiseringen bidrar til å styrke demokrati, livskvalitet og bærekrafig ressursutnyttelse ved å sørge for at skattesystem, regelverk og andre rammer er oppdaterte og sikrer samfunnets felles interesser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKATTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil digitalisere alle offentlige tjenester og systemer når det gjør virksomheten mer effektiv uten at det går på bekostning av kvaliteten for brukerne. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil være pådriver for bruk av digitale løsninger der det gir best tilbud til befolkningen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil digitalisere alle innbyggerrettede tjenester som kan digitaliseres, med utgangspunkt i innbyggernes behov. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at de som ikke ønsker å benytte seg av digitale, offentlige tjenester likevel får et fullverdig møte med det offentlige. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby flere digitale tjenester som varslingstjenester gjennom SMS, e-post og applikasjoner. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det offentlige går foran i bruk av fri programvare, åpne filformater og standarder, og gjøre programvare utviklet av eller på vegne av det offentlige tilgjengelig under frie lisenser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre alle offentlige data fritt tilgjengelig i strukturert format, så lenge det ikke går ut over personvern eller rikets sikkerhet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på felles systemer i flere offentlige sektorer når det er forenlig med personvernhensyn. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke den digitale satsingen til biblioteker og gi dem ressurser til å bli kompetansesentre for de som trenger hjelp til å bruke eller lære seg nettbaserte tjenester. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre tilgang til digitale bøker, tidsskrift, forskning og lignende gjennom nasjonale lisenser. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil påskynde arbeidet med å kryptere all trafikk til og fra offentlige nettsider og apper. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil behandle digitale rettigheter på linje med øvrige borgerrettigheter. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil være pådriver for samfunnsengasjement og demokratiutøvelse gjennom internett og bidra til en åpen og saklig debatt på sosiale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR STATSFORFATNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forsvare tilgangen til et fritt og åpent internett som en rettighet for alle. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre nettbrukere både ytringsfrihet og personvern, nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere hensynet til personvern og borgerrettigheter i behandlingen av nye lover eller avtaler som berører digitale rettigheter. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil slå fast retten til å være anonym i den digitale verden. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lovfeste nettnøytralitet som et nødvendig prinsipp for ytringsfriheten. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det klart at politiet ikke har anledning til å beslaglegge domener uten domstolskontroll. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede regelverk for å hindre private selskaper i å blokkere økonomiske transaksjoner uten rettslig kjennelse eller FN-mandat. Partiprogram DOMSTOLER FN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og bevare forbrukernes rettigheter i møte med brukerlisenser og brukeravtaler. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby kopisperrer og sperring av funksjonaliteter på brukernes egen maskinvare. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve slutt på Sveriges overvåking av norsk internett-trafikk gjennom FRA-loven, samt all annen tilsvarende masseovervåkning utført av andre stater. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte utvikling av fri programvare. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede de langsiktige konsekvensene av økende automatisering av vare- og tjenesteproduksjon, med vekt på tiltak som motvirker økt økonomisk ulikhet. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at energipolitikken gir gode vilkår for industrinæringer og datasentre. Partiprogram ENERGI INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte privatpersoner og bedrifter som ønsker å bruke velferdsteknologi i eget hjem eller for tilrettelegging av arbeidsplassen. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til økt bruk av teknologi, kontorhotell og hjemmekontor for å øke fleksibilitet og motvirke sentralisering av arbeidsplasser og bosetting. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til teknologiutvikling innen helse og andre velferdstjenester ved å etterspørre velferdsteknologi som fremmer helse, deltakelse og livskvalitet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi alle elever opplæring i programmering i løpet av grunnskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvikle en policy for fritt lisensierte skolebøker for alle utdanningsnivåer, såkalte Open Educational Resources, i samarbeid med det eksisterende Nasjonal Digital Læringsarena. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte nasjonalt og internasjonalt arbeid for å gjøre krypteringsteknologi sikrere. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke bruk av teknologiske løsninger og satsning på brukervennlig velferdsteknologi i det kommunale helse- og omsorgstilbudet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på velferdsteknologi som frigjør ressurser til bedre omsorg og økt samfunnsdeltakelse, og som bidrar til nye metoder i forebygging og behandling som virker helsefremmende. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede løsninger for å sikre inntekt for rettighetshavere i de digitaliserte bransjene. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en åndsverkslovgivning som er tilpasset dagens digitale samfunn og er enklere å forstå for enkeltindivider og skapere. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi støtte til digitale, fritt tilgjengelige norske ordbøker. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et nasjonalt register over Norges immaterielle kulturarv, som tradisjonelt håndverk, folkemusikk, folkedans og andre tradisjonelle kulturuttrykk. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet med å digitalisere museers samlinger, under frie lisenser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke Datatilsynets ressurser. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke bevilgningene og ressursene samfunnet trenger for å håndtere økt IT-kriminalitet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilrettelegge for økt satsning på forskning og utvikling innen cybersikkerhet. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp tiltak foreslått i Sårbarhetsutvalgets utredning om digital sårbarhet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke politiets kompetanse på sjikane, trusler og annen kriminalitet i digitale medier. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for internasjonalt regelverk mot autonome, robotstyrte våpensystemer. Partiprogram FORSVARSMATERIELL KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Cyberforsvaret og arbeidet for cybersikkerhet. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke beredskapen for cyberkriminalitet og cyberangrep. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at digital koblingsøkonomi, også kalt delingsøkonomi, må reguleres slik at krav om regnskapsplikt følges, at regulære arbeidsforhold tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven og at inntektsstrømmer registreres og skattlegges. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil at offentlig finansiert forskning i størst mulig grad skal publiseres med åpen tilgang (Open Access). Forskere skal motiveres til å publisere sine arbeider/resultater i publiseringskanaler med åpen tilgang. Det må legges økonomisk til rette for åpent tilgjengelig publisering av offentlig finansiert forskning. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ingen særlover begrenser ytringsfriheten på internett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ingen nye overvåkningslover vil gå ut over personvernet. Ingen spionering. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for strengere lover for datalagring. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil hindre private aktørers tilgang til personopplysninger fra internettleverandører. Kontrollorganene for IP- og DNS-delegering må overføres til FN. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil endre personopplysningsforskriften slik at arbeidsgivere ikke kan få tilgang til e-posten til ansatte uten samtykke. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil redusere vernetida til opphavsrett og differensiere vernetida til patenter. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for rett til å dele informasjon, kultur og programvare med andre på ikke-kommersiell basis uten begrensninger. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil ha full utbygging av høyhastighets nettilgang og sikker mobildekning. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økt digital arkivering av alle typer digitale uttrykk. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil at det offentlige må stille lokaler til rådighet slik at ungdom kan dyrke disse interessene. dataspill, film, grafisk produksjon, programmering og andre digitale uttrykksformer er kultur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at informasjon og kunnskap skal være gratis tilgjengelig for alle i en åpen digital framtid. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Rødt Rødt vil at, for å unngå å skape klasseskiller med at noen har tilgang til informasjon og noen ikke, det må bygges ut bredbåndstilknytning på 50 mbps til alle. Tilgang til nett bør være en menneskerett. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for felles minstekrav til PCer og nett i alle skoler, og støtte fri programvare til bruk i skolen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for pressestøtte for gratis aviser og tidsskrifter på nett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER
2017-2021 Rødt Rødt vil lage kompensasjonsordninger til alle rettighetshavere og forlag for å legge ut bøker, film, musikk osv. som ikke er i salg, fritt tilgjengelig på nett. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil avkriminalisere fildeling mellom venner og familie. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for fri programvare i offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil ha åpne formater lovbestemt til datalagring og kommunikasjon. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil forby lukket, proprietær programvare som standard i kommune og stat. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre en offentlig stipendordning for programmerere som utvikler fri programvare (åpen kildekode) til allmenn bruk. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Rødt Rødt vil stimulere til utvikling av et presisjonsjordbruk med bruk av nitrogensensorer og GPS-styring i jordbruksproduksjonen. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil stimulere til bruk av ny teknologi som radiobølger, droner og GPS-inngjerding. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om forbrukerpolitikk med særlig vekt på forbrukernes rettigheter og personvernet i den digitale økonomien. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for mer åpenhet om hvilken informasjon ulike aktører samler inn og hva den skal brukes til. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for enklere brukervilkår for digitale tjenester. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at nye digitale arbeidsmetoder tas i bruk for å bidra til en mer effektiv ressursbruk. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned en personvernkommisjon for å vurdere personvernets stilling i Norge. Denne skal blant annet se på personvern i justissektoren, og hvordan personvernet kan sikres ved økt bruk av digitale løsninger, herunder rettighetene til brukere av sosiale medier. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre den enkeltes rett til å råde over egne private opplysninger. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for forpliktende gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter og strukturreformer som besluttes. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for lønnsom utvikling av datasentre i Norge. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp arbeidet med en helhetlig og samlet strategi for økt digitalisering på tvers av næringer og bransjer gjennom en Digital21-prosess. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester og kommunikasjon mellom det offentlige og næringslivet. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelig på nett. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan blokkjede-teknologi kan legge grunnlag for ny verdiskaping. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne eller endre regelverk som er til hinder for teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller i næringslivet og offentlig sektor. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en nasjonal digital løsning for kommunehelsetjenester i forbindelse med arbeidet med "Én innbygger, én journal". Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil digitalisere flere helsetjenester og etablere pasientens netthelsetjeste. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for gode mobile helseløsninger, som økt bruk av digitale selvtester, hvor også personvernet ivaretas. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil intensivere arbeidet med «Én innbygger – én journal». Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for bedre utnyttelse av Norges samlede helsedata for å utvikle bedre og mer treffsikre helsetjenester, innenfor rammen av godt personvern og god datasikkerhet. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke samarbeidet mellom staten og kommunene om digitalisering, klart språk og andre tiltak som fremmer brukerorientering, innovasjon og effektivitet. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor, for å forsterke innsats, samarbeid og samordning. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i staten. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke samarbeidet om digitalisering med kommunesektoren, herunder tiltak for økt bruk av velferdsteknologi. Regjeringserklæring KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle digitale løsninger som tar utgangspunkt i brukernes behov på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en sentral markedsplass for skytjenester. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle en strategi for å bidra til tilstrekkelig og oppdatert IKT-kompetanse i forvaltningen. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke den digitale kompetansen i befolkningen, blant annet gjennom digitale veiledningssentre over hele landet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for bedre etterlevelse av regelverk om universell utforming av IKT-løsninger i offentlig sektor. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke tiltak for å ivareta personvernet, og sikre at den enkelte har størst mulig råderett over egne personopplysninger. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle retningslinjer og etiske prinsipper for bruk av kunstig intelligens. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at offentlige data skal være lett tilgjengelige i åpne formater, og under fribrukslisens. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at offentlige postjournaler så langt som mulig digitaliseres og gjøres tilgjengelige i søkbart format. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at offentlige sakspapirer kan publiseres i søkbare formater. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre arbeidet med digital formidling av kunst og kultur. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at norske åndsverk gjøres tilgjengelig på internett når vernetiden utløper. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge bedre til rette for digitalisering av arkivsektoren og formidlingsvirksomhet i museene. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil jobbe videre med digitalisering av de store ordbokprosjektene. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil håndheve prinsippet om nettnøytralitet slik at internett gir like mulighet for alle og bidrar til mediemangfold. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MASSEMEDIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at lærerutdanning og videreutdanning for lærere integrerer digital kompetanse i alle fag. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og koding i flere fag allerede tidlig i skoleløpet. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for et åpent og tilgjengelig digitalt læremiddelmarked for elever, lærere, skoleeiere og læremiddelprodusenter, som stimulerer til mangfold og utvikling av smarte digitale læremidler. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg, samt innføring av digital vurdering og eksamen i fag der det er naturlig. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre forskningen mer tilgjengelig ved å stimulere til mer åpen forskningsformidling og mer åpne data. Regjeringserklæring FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for bedre samarbeid om digital kompetanse mellom arbeidslivet og utdanningssektoren. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en omfattende evaluering av norske lover og regler med sikte på å identifisere unødvendige regler som hindrer eller forsinker bruk av transportteknologi og IKT-løsninger. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt bredbåndsutbygging, blant annet gjennom å videreføre statlige bidrag til bredbåndsbygging i distriktene. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede hvordan det kan legges til rette for en markedsdrevet vei til «gigabitsamfunnet». Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil oppdatere "Digital Agenda" i løpet av perioden. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for bruk av intelligente trafikksystemer, autonome løsninger og annen ny teknologi i transportsektoren der det gir bedre kapasitetsutnyttelse, økt trafikksikkerhet og et bedre tilbud til de reisende. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med digitalisering av kart. Regjeringserklæring KARTVERK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil på selvstendig grunnlag utrede og etablere en form for digitalt forsvar av landets grenser utelukkende for utenlandsetterretningsformål, som både øker vår beskyttelseevne mot trusler mot rikets sikkerhet og som ivaretar sentrale menneskerettigheter og personvernforpliktelser. Venstre tar forbehold om mulig dissens i regjering når denne saken kommer til behandling. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre et nært nordisk samarbeid. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre arbeidet med en felles digital ID-løsning for nordiske statsborgere. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på å sikre trygge alternative kjernenett og ytterligere fiberkabler til utlandet. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på digital infrastruktur. Denne infrastrukturen får en stadig større og viktigere rolle i takt med den raske digitaliseringen av samfunnet. Regjeringen vil legge til rette for god bredbåndsinfrastruktur og 4G/5G-dekning over hele landet. Videre vil regjeringen satse på å sikre trygge alternative kjernenett og ytterligere fiberkabler til utlandet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at Norge skal være ledende i å anvende nye digitale muligheter i alle sektorer. Regjeringserklæring KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Til behandling
14. des 2020 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper - 2019 Til behandling
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
30. nov 2020 Midlertidig lov om endringer i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag) Behandlet
25. nov 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om et europeisk nettverk for arb.formidl., tilgang til mobilitetstj. for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene og 7 gjennomføringsbesl. Behandlet
2. nov 2020 Tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019-2020) Lov om e-helse (e-helseloven) Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om digitaliseringsløft for å hindre utenforskap Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon Behandlet
29. sep 2020 Samisk språk, kultur og samfunnsliv - Digitalisering Til behandling
29. sep 2020 En innovativ offentlig sektor Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i tjenesteloven (geoblokkering) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302 Behandlet
25. mai 2020 Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen Behandlet
4. mai 2020 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
2. apr 2020 Lov om e-helse (e-helseloven) Trukket
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
15. mar 2020 Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61 Behandlet
15. mar 2020 Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61 Behandlet
10. mar 2020 Digital transformasjon og utviklingspolitikken Behandlet
2. mar 2020 Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital Behandlet
6. jan 2020 Representantforslag om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. nov 2019 Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
20. jun 2019 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
20. jun 2019 Redegjørelse av næringsministeren om Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene Behandlet
10. jun 2019 Representantforslag om lik tilgang på kommunikasjonstjenester i hele landet Behandlet
10. jun 2019 Representantforslag om utvidelse av konsesjon for lokalradio på FM-nett Behandlet
3. jun 2019 Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.) Behandlet
13. mai 2019 Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida Behandlet
13. mai 2019 Redegjørelse av helseministeren om IKT-området i Helse Sør-Øst Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
6. mar 2019 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2017 Behandlet
4. mar 2019 Endringar i Stortingets forretningsorden Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen) Behandlet
9. des 2018 Representantforslag om et femårig nasjonalt biblioteksløft Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
13. jun 2018 Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak, kyst og post og telekommunikasjonar Behandlet
5. jun 2018 Endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.) Behandlet
3. jun 2018 Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester) (Lov-delen) Behandlet
3. jun 2018 Samtykke til EØS-komiteens beslutning nr. 22/2018 om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen (S-delen) Behandlet
3. jun 2018 Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene Behandlet
14. mai 2018 Representantforslag om forsøk med blokkjeder i det offentlige Behandlet
9. apr 2018 Representantforslag om tiltak for å ivareta barns personvern Behandlet
9. apr 2018 Representantforslag om at det skal være pålagt at nettbrett/PC eller lignende enheter som er tilgjengelig for barn i barnehagen og i småskolen, skal benytte filter som hindrer elever tilgang til alvorlig skadelig innhold på nett Behandlet
9. apr 2018 IKT-sikkerhet - Et felles ansvar Behandlet
14. mar 2018 Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2016 Behandlet
26. feb 2018 Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) Behandlet
29. jan 2018 Redegjørelse av helseministeren om tilgangsstyring og informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
4. des 2017 Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger) Behandlet
18. jun 2017 Nokre saker om administrasjon, veg, jernbane og post og telekommunikasjonar Behandlet
14. jun 2017 Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende Behandlet
12. jun 2017 Samtykke til godtakelse av direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om fysiske personers vern i forbindelse med kompetente myndigheters behandling av personopplysninger mv. og om opphevelse av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS Behandlet
12. jun 2017 Samtykke til 1) godtakelse av forordning m opprettelse av et europeisk byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer m.v, 2) inngåelse av avtale mellom EU og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein forvaltning av store IT-systemer Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om digitalisering av samtlige tingretter i Norge Behandlet
21. mai 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av ny leder i Personvernnemnda Behandlet
8. mai 2017 Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven Behandlet
3. apr 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 194 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og tilhørende gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2015 Behandlet
29. mar 2017 Representantforslag om en nasjonal strategi for digitalisering og oversikt over den digitale tilstanden i norsk skole Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om et universelt utformet samfunn Behandlet
6. mar 2017 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om et åpent internett og mobiltermineringstakster Behandlet
6. mar 2017 Endringer i ekomloven Behandlet
8. feb 2017 Endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet) Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
6. des 2016 Representantforslag om utsett slokking av FM-nettet Behandlet
6. des 2016 Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om slokkingen av FM-nettet Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om personvern for barn og ungdom Behandlet
28. nov 2016 Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015 Behandlet
28. nov 2016 Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Behandlet
15. jun 2016 Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse i Telenor og Telenors håndtering i VimpelCom-saken - gjenåpning av sak Behandlet
7. jun 2016 Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler) Behandlet
7. jun 2016 Endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.) Behandlet
1. jun 2016 Representantforslag om å sikre bredbåndstelekommunikasjon i nordområdene Behandlet
29. mai 2016 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016-2020) Behandlet
25. mai 2016 Oppstart av Prosjekt 2 i modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten Behandlet
2. mai 2016 Representantforslag om strategi for utbygging av fiberkabler og grønne datasentre Behandlet
14. mar 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer Behandlet
14. mar 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
23. nov 2015 Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. Behandlet
18. nov 2015 Endringar i EØS-høringsloven Behandlet
18. nov 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") Behandlet
11. nov 2015 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2014 Behandlet
15. jun 2015 Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet Behandlet
8. jun 2015 Endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.) Behandlet
31. mai 2015 Om Telenors håndtering i VimpelCom-saken og Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse i Telenor Behandlet
4. mai 2015 Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om falske basestasjoner Behandlet
15. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
24. nov 2014 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013 Behandlet
16. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014-2020) Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om stans i norsk implementering av datalagringsdirektivet Behandlet
23. apr 2014 Representantforslag om etablering av en nasjonal bredbåndsplan Behandlet
24. feb 2014 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012 Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (justiskomiteen) Behandlet
12. jun 2013 Terrorberedskap Oppfølging av NOU 2012: 14 Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om IKT i politiet, ikrafttredelse av ny straffelov mv. Behandlet
12. jun 2013 Samfunnssikkerhet Behandlet
9. jun 2013 Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping Behandlet
9. jun 2013 Årsmelding til Stortinget fra EOS-utvalget for 2012 Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om endring § 4 første ledd i lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (innsynsretten) Behandlet
29. mai 2013 Endringer i forvaltningsloven Behandlet
27. mai 2013 Representantforslag om bredbåndsutbygging Behandlet
22. apr 2013 Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012-2013) Behandlet
22. apr 2013 Endringer i ekomloven Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om bedre koordinering og strategisk styring av IKT-prosjekter i offentlig sektor Behandlet
18. mar 2013 Én innbygger - én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om utbygging av nytt digitalt nødnett Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) (Transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om å utsette implementeringen av datalagringsdirektivet Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet Behandlet
3. des 2012 Representantforslag om målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
13. jun 2012 Representantforslag om IKT-havarikommisjon og styrket personvern Behandlet
30. mai 2012 Representantforslag om å ta opp svensk overvåkning av norske borgere etter FRA-loven med svenske myndigheter Behandlet
13. mai 2012 Representantforslag om å lovfeste vern av ytringsfrihet og anonymitet på Internett Behandlet
9. mai 2012 Representantforslag om å opprette et nytt sårbarhetsutvalg Behandlet
6. mai 2012 Representantforslag om en gjennomgang av sjablongreglene for beskatning av fri telefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om finansieringsplan og organisatorisk opprydningen etter naturkatastrofene i 2011/2012 Behandlet
18. jan 2012 Redegjørelse av nærings- og handelsministeren om håndteringen av statens eierskap i Telenor i forbindelse med A-pressens salg av aksjer i TV2 Behandlet
15. des 2011 Representantforslag om et nasjonalt bredbåndsløft Behandlet
13. des 2011 Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om digital formidling fra teater- og musikkinstitusjoner Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
8. jun 2011 Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge. Behandlet
23. mai 2011 Representantforslag om en strategi for Internett og sosiale medier i et menneskerettighetsperspektiv Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om en ny nasjonal strategi for IKT i opplæringen Behandlet
18. mai 2011 Digitalisering av radiomediet Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om høyhastighetsbredbånd i hele Norge Behandlet
3. apr 2011 Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) Behandlet
3. apr 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011under Justis- og politidepartementet (Direktoratet for nødkommunikasjon) Behandlet
3. apr 2011 Representantforslag om domstolskontroll trafikkdata, samt styrking av politiets ressurser til å bekjempe alvorlig kriminalitet med digitale verktøy Behandlet
3. apr 2011 Representantforslag om endringer i ekomloven Behandlet
3. apr 2011 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om datalagring Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om plan for IKT-investeringer i politiet og reell styrking av politiets driftsbudsjett Behandlet
9. feb 2011 Representantforslag om bedre helsetjenester på nett Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
30. mai 2010 EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010-2015) Behandlet
25. mar 2010 Framskaffing av ein kommunikasjonssatellitt til Forsvaret Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om Telenors deleide selskap Vimpelcom Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Representantforslag om "datalagringsdirektivet" Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet