Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil samarbeide med kommunene om miljøkontakter på de videregående skolene som kan bidra til å løse sosial problemer. Partiprogram KOMMUNER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil forbedre det kommunale tilbudet for psykisk syke, og gjennomgå tilbudet til de sykeste av disse. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at alle kommuner utarbeider rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Partiprogram KOMMUNER RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det stilles krav om tilgjengelighet knyttet til skjenkebevilling/serveringsbevilling. Partiprogram KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å etablere overgangsboliger for kvinner og barn i kommunene. Partiprogram KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bedre samarbeidet om kommunene om etablering av asylmottak, og styrke kompetansen i mottakene. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre åpne for at kommuner som ønsker det, fortrinnsvis gjennom et interkommunalt samarbeid, kan overta det ansvaret staten i dag har for spesialiserte barnevernstjenester. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre revidere lov om motorisert ferdsel i utmark og gi lokale myndigheter økt forvaltningsrett. Partiprogram KOMMUNER LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke reiselivsnæringen vil Høyre gi kommunene større muligheter for å legge til rette for miljøvennlig reiselivsvirksomhet også innenfor vernede områder. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN REISELIVSNÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke reiselivsnæringen vil Høyre gi kommunene større frihet til å regulere snøscooterkjøring og revidere lov om motorisert ferdsel i utmark. Barmarkskjøring bør ha sterke begrensninger for å hindre skade på naturen. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre styrke helsetjenesten i sykehjem og kommuner, bl.a. gjennom rekruttering av flere sykepleiere og leger. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre utvikle flere tverrfaglige helsetilbud i kommunene, særlig for kronisk syke. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre styrke helsestasjoner og skolehelsetjeneste, særlig overfor barn, unge og familier som har sosiale og helsemessige problemer. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre endre finansieringssystemet for å understøtte målet om en mer desentralisert helsetjeneste og bedre samhandling mellom sykehusene og helsetjenesten i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre etablere flere helsetilbud i samarbeid mellom kommuner og sykehus for å sikre pasientene et bedre helsetilbud der de bor. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke det psykiske helsevernet vil Høyre styrke det kommunale bo-, behandlings- og oppfølgingstilbudet for psykisk syke. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKDOMMER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre styrke tilbudet om lindrende behandling, med vekt på tilbud i pasientenes nærmiljø og hjemmebaserte tilbud. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre tilrettelegge for etablering av private tilbydere innenfor omsorgssektoren, også innenfor kommunens tjenester. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gjennomføre reformer som sikrer lokalsamfunnene mer frihet og større ansvar. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gjennomføre en omfattende oppgave- og kommunereform som skaper bedre tjenester og større og mer robuste kommuner. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre stimulere til mer og bedre samarbeid kommuner imellom, f.eks. gjennom tilskudd til infrastruktur, omorganisering og effektivisering. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre at fylkesveiene i hovedsak skal bli kommunale. Partiprogram FYLKER KOMMUNER VEGVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre utvikle særorganer som skal overta bestilleransvaret for lokale jernbaneruter, riksveiferger og regional flytransport. Partiprogram FERGER JERNBANER KOMMUNER LUFTFART STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre overføre oppgaver fra Fylkesmannen innenfor miljø, landbruk og natur til kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gi kommunene mulighet til å behandle og avgjøre konsesjonssaker angående mikrokraftverk. Partiprogram ENERGI KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gi kommunene forvaltningsansvaret for lokale verneområder. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gi kommunene ansvar for kliniske veterinærtjenester. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING VETERINÆRVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre overføre ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre begrense Fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunale vedtak til legalitetskontroll og klager på saksbehandlingen. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre overlate ansvaret for barnevernsarbeidet i sin helhet til kommuner som har et tilstrekkelig stort faglig miljø. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gi kommunene rett til selv å bestemme skjenketidene. Partiprogram KOMMUNER VAREHANDEL
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre legge til rette for at en større del av lønnsdannelsen i offentlig sektor kan skje gjennom lokale forhandlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Høyre For å forbedre valgordningen vil Høyre innføre muligheten til å stryke listekandidater både ved kommune- og stortingsvalg. Partiprogram KOMMUNER STORTINGSREPRESENTANTER VALG
2009-2013 Høyre For å forbedre valgordningen vil Høyre la hver enkelt kommune selv bestemme om de ønsker en ordning med direktevalg av ordfører eller ikke. Partiprogram KOMMUNER VALG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre et ”sømløst” samarbeid mellom ulike forvaltningsnivå før, under og etter kontakt med spesialisthelsetjenesten. Kommunehelsetjenesten må ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å forebygge, diagnostisere og etterbehandle. Gode systemer for interkommunalt samarbeid om legevakt, akutte tjenester og krevende pasientforløp må sikres. Dette må skje gjennom et formalisert samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Kommunene må få både tilstrekkelig økonomisk handlingsrom og god nok kompetanse til å realisere denne samhandlingen med spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for en bedre samhandling mellom distriktspsykiatriske sentra, sykehus og kommunen der den enkelte bor, og en videre satsing på psykiatri også etter opptrappingsplanen. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samhandlingen på rusfeltet, slik at rusmiddelavhengige sikres sammenhengende tjenester fra avrusing til behandling og oppfølging i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre samarbeidet mellom kriminalomsorgen og kommunene når det gjelder tilbud om arbeid, praksisplasser og bolig etter endt soning. Partiprogram KOMMUNER KRIMINALOMSORG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette etiske komiteer for helse- og omsorgssektoren i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at det finnes spesialkompetanse innen lindrende behandling i alle kommuner. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et statlig stimuleringstilskudd til kommuner som vil arbeide med kommunedelplaner og kulturmiljøer. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil satse aktivt på utbygging av lokale idrettsanlegg og lette tilgangen til bruk av kommunale og fylkeskommunale anlegg og at alle kommuner har tilfredsstillende tilbud til svømmeopplæring. Partiprogram IDRETT KOMMUNER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt bosetting i kommunene og samtidig sikre kommunene full utgiftsdekning. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i introduksjonsprogrammet skal utvises skjønn med tanke på bytte av bostedskommune når det av helsemessige eller praktiske årsaker kan være nødvendig. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil pålegge kommunene kildesortering av avfall. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre allemannsretten, og allmennhetens adgang til strandsonen blant annet ved erverv av friluftsområder og videreføre gratis jusshjelp til kommuner som vil fjerne ulovlige ferdselshindre i strandsonen. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en skole/hjemkoordinator i hver kommune. Partiprogram KOMMUNER SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at SFO skal være et godt frivillig tilbud av høy kvalitet. Ansvaret for dette bør ligge hos kommunen. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en bedre koordinering av statens politikk overfor storbyene. Partiprogram KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at konsultasjonsordningen mellom staten og KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) skal videreføres og gjøres mer forpliktende. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle interkommunalt samarbeid. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette overføring av oppgaver, makt og myndighet fra staten til regionalt og kommunalt nivå der dette er hensiktsmessig. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til kommunesammenslåinger ut fra frivillighetsprinsippet der dette er hensiktsmessig. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi kommunene ansvar for å fastsette og differensiere barnehageprisene. Partiprogram BARNEHAGER KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre at SFO fortsetter som et frivillig kommunalt tilbud. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNER
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for at den enkelte kommune utarbeider en egen rammeplan for SFO. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNER
2009-2013 Venstre Venstre vil gjeninnføre prøveordning med kommunalt ansvar for statlige oppgaver innenfor barnevernet. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke samarbeidstiltak mellom politiet og kommunen som politiråd og SLT (Samordning av lokalt kriminalitetsforebyggende tiltak). Partiprogram KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil overføre tilsynsansvaret for fjernsynsovervåking til kommunene. Partiprogram KOMMUNER PERSONVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi kommunene frihet til å avgjøre om de ønsker direkte valg på ordfører og varaordfører. Partiprogram KOMMUNER VALG
2009-2013 Venstre Venstre vil gjennomføre en ny kommunereform ved at Stortinget fastsetter et måltall for hvor mange kommuner reformen skal resultere i, men hvor kommunene selv får bestemme de nye kommunegrensene (...) . Det må lages spesielle ordninger for øykommuner og andre kommuner der geografi gjør kommunesammenslåing mindre aktuelt. Partiprogram KOMMUNER
2009-2013 Venstre Venstre vil gjennomføre en kommunereform der flere oppgaver blir desentralisert fra staten ned til nye, sterkere kommuner. Blant oppgaver som kan desentraliseres gitt ny kommunestruktur er lokalsykehus, rehabilitering, barnevern, folkehelse/forebygging, rusomsorg, psykisk helse, kultur, kriminalomsorg, sikkerhet og beredskap og miljø. Partiprogram KOMMUNER
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide et nytt og velegnet regelverk og skatteregime for vindkraft, hvor kommunen sikres både ressurser til saks- behandling/utredning og kompensasjon fra utbygger (natur- ressursskatt og konsesjonsavgift). Partiprogram ENERGI KOMMUNER SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil stille krav om en samlet strandsoneplan i alle landets kommuner, med lokal frihet uten statlig overstyring når slike planer først er godkjent. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi kommunene hjemmel til å innføre lavutslippssoner for å redusere den lokale forurensningen. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke støtteordninger for kommuner som gjennomfører klimaplaner og klimatiltak. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi kommuner myndighet til å stille krav om miljøtilpasset oppvarming til nye boligfelt/næringsområder gjennom reguleringsplaner. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi kommunene hjemmel til å fastsette minimumspris på parkering for kommersielle parkeringsplasser i byer og tettsteder. Partiprogram KOMMUNER
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere kommuner til å tilrettelegge løsninger for inn- fartsparkering (Park & Ride) ved knutepunkt for offentlige kommunikasjoner. Partiprogram KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kommunesamanslåing berre skal skje frivillig. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil behalde kommunal valfridom i utforminga av tenesteproduksjonen med mindre det finst vektige rikspolitiske grunnar for statlege minstenormer eller rettslovgjeving. Partiprogram KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vidareutvikle "Kvalitetskommuneprogrammet" for å medverke til effektivisering og kontinuerleg forbetring i kommunesektoren. Partiprogram KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje betre til rette for interkommunale løysingar, der dette er ønskjeleg ut frå ei lokal heilskapstenking, men sikre at dei er opne for innsyn. Partiprogram KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil heve kvaliteten på rapporteringsordninga "Kostra" slik at kommunane i enda større grad kan bruke systemet som verkemiddel for eiga verksemd og ikkje berre til rangering. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kommunale avgifter skal fortsatt baseres på selvkostprinsippet. Avgiftene bør i større grad differensieres i forhold til faktisk forbruk. Partiprogram AVGIFTER KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å utarbeide årlige kvalitetsmeldinger for grunn- og videregående skole. Dette skal være et redskap for lokalpolitikere når de skal utvikle og forbedre kvaliteten. Partiprogram FYLKER GRUNNSKOLE KOMMUNER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prioritere flere lærere framfor utvidet skoledag og gjennomføre et kompetanseløft innen grunnskolen og videregående skole i kommunene og fylkeskommunene gjennom å styrke kommuneøkonomien. Partiprogram FYLKER KOMMUNER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppfordre mindre kommuner til å styrke sin skolefaglige kompetanse gjennom å samarbeide med nabokommuner om felles skolefaglige utfordringer. Partiprogram KOMMUNER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke forebygging i kommunene for eksempel gjennom helseråd og en folkehelsekoordinator i hver kommune, og gjennom interkommunalt samarbeid. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomgå og presisere kommunelegens og fastlegenes ansvar innenfor forebyggende helsearbeid i kommunene og styrke fysio- og ergoterapitjenestene i kommunene. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at alle kommuner utvikler kompetanse og handlingsplaner for bedre ernæring i sine institusjoner og i hjemmetjenester. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for økt kommunal boligbygging til prioriterte grupper. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil legge grunnlaget for utvikling av nye og bedre samarbeidsformer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til interkommunalt samarbeid for å sikre at alle kommuner har tilstrekkelig faglig kompetanse og gode tilbud innenfor legevakt, psykiatri, barnevern og rusomsorg. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle kommuner tilbyr ordning med voldtektsmottak. For mindre kommuner kan dette eventuelt skje i legevaktsamarbeid med andre kommuner. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at ordning med grønn omsorg/”Inn på tunet” videreutvikles i kommunene, spesielt innen rehabiliteringsområdet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle kommuner bør gi tilbud om hjemmebesøksordning for eldre over 80 år, for en vurdering av helse- og omsorgsbehov og fysisk tilrettelegging. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke samhandlingen mellom de distriktspsykiatriske sentraene (DPS) og kommunehelsetjenesten for eksempel med ambulerende team. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide det kommunale helsetilbud på nivå som i dag ligger mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere distriktsmedisinske senter og flere mobile team fra spesialisthelsetjenesten som kan bistå kommunene og primærhelsetjenesten i utredning og igangsetting av tiltak. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kommunehelsetjenestens ansvar for forebyggende helsearbeid styrkes blant annet gjennom at lærings- og mestringssentrene blir en kommunal oppgave, eventuelt i samarbeid med sykehus. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne gråsonene mellom statlig og kommunal rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kommunelegenivået forsterkes med kompetanse innen geriatri, rus/psykiatri, og samfunnsmedisin. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at fylke og kommunar kan utvikle gode ordningar for bestillingstransport. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE FYLKER KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke det tverrfaglige samarbeidet i kommunene slik at barn og unge i risikosonen oppdages tidlig og følges opp. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre kvalifiseringsprogrammet ”Ny sjanse” med utvidelse til flere kommuner. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at vertskommunetilskuddet og integreringstilskuddet skal dekke kommunenes reelle utgifter. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke løyvingane til Norsk lokalhistorisk institutt, slik at enda fleire kommunar kan få utarbeidd historiefagleg gode by- og bygdebøker. Partiprogram KOMMUNER KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre tilgang til livssynsnøytrale seremonirom i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bidra til informasjons- og inspirasjonsutveksling mellom virkemiddelaktørene, fylkeskommunene og kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LIKESTILLING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre offentleg eigarskap til vasskraftressursane. Særleg kommunane og fylkeskommunane er viktige eigarar for å sikre ei god forvalting av felles ressursar og bør derfor eige ein større del av vasskraftressursane. Partiprogram ENERGI FYLKER KOMMUNER VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at alle kommuner har et formalisert samarbeid mellom politi, barnevern, skole, og andre, for å fange opp unge som er på vei i gal retning. Dette kan for eksempel gjøres i form av innsatsteam rundt enkeltpersoner. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ikke legge ned lensmannskontor mot kommunenes vilje. Partiprogram KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at samelovens språkregler oppfylles ved statlige etater i samiske kommuner. Partiprogram KOMMUNER SAMER SPRÅK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide den kommunale ekspropriasjonsretten til boliger eid for næringsformål slik at denne bebyggelsen kan benyttes til samfunnsnyttige formål. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener kommunene må få mulighet til å pålegge vedlikehold. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et helhetlig tjenestetilbud bygget på samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for psykologisk lavterskeltilbud i kommunene for både barn, unge og voksne med psykiske plager. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil derfor prioritere effektstudier og sammenlignende studier både innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og i de kommunale tjenestetilbudene. Partiprogram KOMMUNER RUSMIDLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at det utvikles et tettere lokalt samarbeid mellom kommunene og politiet i de lokale politirådene. Partiprogram KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for at hver kommune skal utarbeide en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Partiprogram KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går mot at kommuner skal slås sammen med tvang fra statlig hold; beslutninger om kommunesammenslåing må fattes lokalt. Partiprogram KOMMUNER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomføre en demokratireform basert på frivillige kommunesammenslutninger der det settes en viss minstenorm for kommuner som kan tillegges utvidede oppgaver. Partiprogram KOMMUNER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen. Partiprogram KOMMUNER NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innføre en naturindeks for Norge som skal kunne presentere naturtilstanden i norske kommuner. Regjeringserklæring KOMMUNER NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at endringer i kommunestrukturen skal være basert på frivillighet. Der det er lokal tilslutning til endring dekkes de faktiske kostnadene knyttet til sammenslåingsprosessen av staten. Regjeringserklæring KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for å styrke samhandlingen mellom kommunesektoren og frivillig sektor. Regjeringserklæring KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre forsøk med stemmerett ved lokalvalget i 2011 for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret. Regjeringserklæring KOMMUNER VALG
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for økt deltakelse i politisk virksomhet og sørge for bred representasjon i offentlige utvalg, styrer og råd. Regjeringserklæring KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil være positiv til at kommunene legger til rette for økt deltakelse fra innbyggerne i lokalpolitiske saker, herunder deltakende budsjettering. Regjeringserklæring KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil i samråd med kommunesektoren sikre en robust og bærekraftig kommuneøkonomi. De samlede ressursene skal brukes slik at tjenestetilbudet kan styrkes, kvaliteten forbedres og vedlikeholdet ivaretas. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen vil at] alle nye statlige pålegg eller reformer [i kommunene] fullfinansieres. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at samkommunemodellen skal utredes og vurderes lovfestet. Regjeringserklæring KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil iverksette samhandlingsreformen for å sikre flere, bedre og tidligere helsetjenester der folk bor. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre kommunenes kapasitet og kompetanse for å håndtere de nye plan- og miljøoppgavene. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at trepartssamarbeidet som er etablert i kvalitetskommuneprogrammet skal utvikles videre. Regjeringserklæring KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke fylkeskommunenes rolle i kommunale omstillingsprosesser. Regjeringserklæring FYLKER KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at legetjenestene i kommunene skal styrkes. Regjeringserklæring FOLKEHELSE KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at lokalmedisinske sentra skal videreutvikles for å sikre koordinerte helsetjenester i samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil samarbeide med KS om en plan for styrking av barnevernet i kommunene. Kompetansen skal bedres, og vi har som mål å øke antall ansatte. Regjeringserklæring BARNEVERN KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bedre samarbeidet med kommunene om etablering av asylmottak. Regjeringserklæring INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre raskere bosetting av flyktninger som har fått oppholdstillatelse i kommune. Regjeringserklæring INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for rask bosetting i kommunene av enslige mindreårige asylsøkere. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere tiltak som kan føre til raskere bosetting av personer som har fått opphold i Norge. Regjeringserklæring INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for nye tiltak for å støtte kommunene også utenfor de største byene i arbeidet med miljøvennlig arealplanlegging, blant annet en belønningsordning for utbygging av gang- og sykkelveier. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økte ressurser til forvaltning av verneområder, kartlegging av naturens mangfold og kapasitet i miljøsaker på kommune- og fylkesnivå. Partiprogram FYLKER KOMMUNER NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bedre vedlikehold og godt inneklima i skolene gjennom å styrke rentekompensasjonsordningen for skolebygg, slik at det blir lettere for kommunene å sikre godt fysisk læringsmiljø. Partiprogram KOMMUNER SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for innføring av et aktivitetskort som gir gratis adgang til aktiviteter i kommunen for alle barn og unge. Partiprogram BARN KOMMUNER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å lovfeste kommunenes ansvar for hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at en større del av rehabiliteringen blir kommunenes ansvar, og at ansvarsoverføringen følges av kompetansekrav og finansiering. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for støtte kommuner som ønsker å overføre makt direkte til kommunens innbyggere slik at de kan ha mulighet til å påvirke lokalsamfunnets prioriteringer. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å endre kommuneloven slik at det ikke lenger blir mulig å delegere beslutninger om konkurranseutsetting og/eller privatisering bort fra demokratisk beslutning i et folkevalgt organ. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge fortsatt skal ha tre demokratiske nivåer, stat, kommune og et regionalt nivå, som fylkeskommunen. Partiprogram FYLKER KOMMUNER STATSFORFATNING STORTINGET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det tas inn en bestemmelse i valgloven om at kommunestyrer, fylkesting og Storting høsten før valg drøfter likestillingsstatus i det gjeldende folkevalgte organet. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LIKESTILLING STORTINGET VALG
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bosetting av flyktninger skjer i nært samarbeid med NAV, og i samhandling med arbeidslivet lokalt, slik at flyktninger kan delta i arbeidslivet så fort som mulig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at staten belønner kommuner som inngår langvarige avtaler om bosetting. Samtidig bør staten gis rett til å fordele flyktninger i kommuner, dersom kommunene ikke når målene om bosetting. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innlemme bosettings- og integreringsarbeidet i kommunenes langsiktige planer. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at flyktninger som selv finner bolig skal kunne bosette seg i en kommune på eget initiativ. For å øke tilflyttingen til distriktene bør flyktninger som bosetter seg i distriktskommuner kunne få økt støtte, samtidig som Oslo og andre pressområder unntas muligheten for slik bosetting. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INNVANDRERE KOMMUNER TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres et mål om at bosetting i en kommune skjer innen hundre dager fra asylsøknaden tas til behandling, dersom oppholdstillatelse gis. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kommunene etablerer lokale handlingsplaner mot vold og overgrep i nære relasjoner. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å fastsette egne grenser for boplikt innenfor et nasjonalt regelverk. Partiprogram KOMMUNER LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide nytt regelverk med innføring av areal/produksjonsavgift til vertskommunen som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper. Partiprogram HAVBRUK KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en kommunereform der færre, større og sterkere kommuner overtar flere oppgaver innenfor helse- og velferdsområdet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke mulighetene for praksisnær kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten for å sikre god og stabil kvalitet på tjenestetilbudet. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi fastlegene et bredere ansvar for å følge pasienten, også ved utskriving fra sykehus tilbake til kommunen, og om nødvendig opprette flere fastlegehjemler. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil tydeliggjøre kommuneoverlegens rolle som medisinsk faglig leder for kommunens helsetjenester. Partiprogram HELSEPERSONELL KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til at det etableres frisklivssentraler i enda flere norske kommuner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for at leger i kommunehelsetjenesten kan delta i vaktordning utover 65 år. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil gå gjennom antall resultatmål, lover, forskrifter og regelverk med mål om å redusere unødig byråkrati i spesialisthelsetjenesten og i kommunale helse- og omsorgstjenester. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre forsøk med å overføre distriktspsykiatriske sentre (DPs) til kommunalt nivå i enkelte større kommuner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette finansieringsordninger som stimulerer kommunene til å sikre at rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette flere lærlingplasser i stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER STATSFORVALTNING UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil legge ned det regionale nivået av det statlige barnevernet, Bufetat, og overføre oppgaver og ansvar til den kommunale barnevernstjenesten der kommunene er store nok til å håndtere det, eventuelt til interkommunalt samarbeid. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene anledning til å fastsette avgift for kameraovervåking. Partiprogram KOMMUNER PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en kommunereform som resulterer i nye, færre og sterkere kommuner. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil desentralisere og gi de nye kommunene hel eller delvis myndighet over rehabilitering, barnevern, folkehelse og forebygging, rusomsorg, psykisk helse, kultur, kriminalomsorg, sikkerhet og beredskap, miljø- og arealpolitikk, og barnehager. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre friere kommunalt skattøre. Partiprogram KOMMUNER SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere finansiell detaljstyring av kommunene og gi kommunene anledning til å få all statlig finansiering som frie midler. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil tilbakeføre deler av selskapsSkatten til kommunene som et incentiv til næringsutvikling. Partiprogram KOMMUNER NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle det statlige tilsynet med kommunene. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil åpne for at kommuner, i samarbeid med politiet, kan gi tilleggsfinansiering til lokalt, utadrettet politiarbeid slik som gatepatruljering, kontroller og forebyggende tiltak. Partiprogram KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil overføre makt fra staten til robuste kommuner. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge ut allmennhelsetjenesten i kommunene og stimulere ti at flere helsetilbud samlokaliseres i lokale helsehus der fastlegene utgjør kjernen. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge ut et allmennpsykologtilbud i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne for at noen av de største kommunene kan overta ansvaret for distriktspsykiatriske sentre. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere flere helsetilbud i samarbeid mellom kommuner og sykehus for å sikre pasienter et bedre helsetibud der de bor. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil forenkle planleggingssystemet, og ha forpliktende planleggingsavtaler mellom kommune, fylkeskommune og stat med avtalte frister for ferdigstillelse. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil starte gjennomføringen av en kommunereform som gir større og mer robuste kommuner med sterke fagmiljøer. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil legge ned fylkeskommunen. Kommuner som har en robust størrelste overtar hovedtyngden av fylkeskommunens oppgaver innen utdanning, helse, kultur, samferdsel, næring og regional utvikling. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene større myndighet og mulighet for lokal tilpasning i arealpolitikken, for eksempel gjennom en differansiert praksis i strandsonen og Oslomarka. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil fjerne fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunene basert på skjønn. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil overføre videregående utdanning til kommunene og åpne for at flere kommuner skal kunne drive videregående skoler også før fylkeskommunen blir nedlagt. Partiprogram FYLKER KOMMUNER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil reversere forvaltningsreformen og tilbakeføre det som tidligere var øvrige riksveier, inkludert fergesamband, til staten. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne opp for at kommunene kan overta fylkesveier og overføre ansvaret for kollektivtrafikken til kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil overføre oppgaver fra Fylkesmannen innenfor miljø, landbruk og natur til kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene mulighet til å behandle og avgjlre konsesjonssøknader angående mikrokraftverk. Partiprogram ENERGI KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil utvide kommunenes ansvar innenfor arbeids- og velferdsforvaltningen, særlig i de brukerrettede ordningene. Partiprogram KOMMUNER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene forvaltningsansvaret for lokale verneområder. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene et helhetlig ansvar for barnevernstjenesten, legge ned dagens BUF-etat og skille fagdirektoratsoppgavene og det statlige ansvaret for institusjonsbarnevernet. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene rett til selv å bestemme skjenketidene. Partiprogram KOMMUNER VAREHANDEL
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene større frihet til å regulere vannscooter- og snøscooterkjøring, og revidere lov om motorisert ferdsel i utmark. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunalsektoren. Endringene skal sikre og stimulere til en positiv utvikling i kommunenes inntekter. Målet er å bygge opp under det lokale selvstyret ved at kommunene får beholde en andel av selskapsskatten og en større andel av egne skatteinntekter. Alle endringer i inntektssystemet skal innføres gradvis. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil ivareta vekstkommunenes utfordringer på en bedre måte og beholde inntektsgarantiordningen slik at det ikke blir brå endringer fra et år til et annet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, ikke straffes økonomisk av staten for dette. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil fjerne bestemmelsen i plan- og bygningsloven om statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser. Berørt statlig organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan dersom planforslaget er i strid med bestemmelser i lov, forskrift, overordnet plan eller nasjonale mål vedtatt av Stortinget. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil begrense Fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunale vedtak til legalitetskontroll og klagebehandling, slik at Fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunene basert på skjønn fjernes. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil legge forvaltningsmyndigheten over områder som er vernet med hjemmel i naturmangfoldloven til berørte kommuner. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil sette krav til statlige tilsynsorganer og direktorater om å koordinere sine uttalelser overfor kommunene i lokale saker. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil kartlegge områder som er særlig rike på kulturminner, og tilrettelegge disse bedre for publikum. For kulturminner det er svært mange av, som for eksempel dyregraver og kullgroper, skal det etter en slik kartlegging lettes på kravet til vern, og mer ansvar skal overøfres til lokal forvaltning. Partiprogram KOMMUNER KULTURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere et avtaleverk mellom kommuner og stat for samarbeid om infrastrukturbygging. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at kommuner er tilknyttet en barnevernsvakt. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene et helhetlig ansvar for barneverntjenesten. Kommunene må sikre at de har nødvendig kompetanse til åivareta dette viktige ansvaret. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil legge ned dagens BUF-etat og skille fagdirektoratsoppgavene og det statlige ansvaret for institusjonsbarnevernet. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke det lokale integreringsarbeidet gjennom å gi kommuner og frivllige organisasjoner ressurser til å drive integreringsarbeid. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det iverksettes en egen valgfrihetsreform i offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNER VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne fylkeskommunen/fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealvedtak. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere skjemaveldet og forenkle innrapporteringer til det offentlige. Partiprogram KOMMUNER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil vri deler av selskapsskatten fra stat til kommune. Partiprogram FINANSER KOMMUNER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen. Partiprogram HAVBRUK KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for økt regulering av tilgjengelige tomter i kommunene ved å sette en stopper for mange av dagens innsigelser fra staten og fylkesmenn. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil reversere fordyrende detaljkrav til universell utforming og byggemåter. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER KUNST LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil la private bygge studentboliger på lik linje med studentsamskipnadene. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at konsesjoner til små-, mini- og mikrokraftverk skal gis av kommunen. Partiprogram ENERGI KOMMUNER VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ivareta allemannsretten og sikre tilgang til skog og mark. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre tilgang til tilstrekkelig strandsone for allmennheten. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at ved båndlegging av privat jord skal det gis full erstatning. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at forvaltningen av strandsonen skal skje lokalt. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre kommunal vetorett mot etablering av asylmottak. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at mottak og bosetting av flyktninger må avgjøres av den enkelte kommune. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke psykologtjenesten i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre den lokale beskatningsretten. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en offentlig sektor som er opptatt av service og individuelt møter hver enkelt innbygger. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere bedre rutiner for å spre kunnskap om «beste praksis» i alle deler av offentlig sektor. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle strategier for kjøp og bruk av konsulenter i offentlig sektor. Ved kjøp og bruk av konsulenttjenester til virksomheter i offentlig sektor, skal det ved inngåelse av større konsulentavtaler i hovedregelen også avtales kompetanseoverføring til den offentlige virksomheten. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tilstrekkelig grad av åpenhet, innsyn og at mindretallets rettigheter blir ivaretatt i kommuner som innfører parlamentarisme. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innen 2020 innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Normen må utformes i tett kontakt med kommunesektoren, og slik at voksentettheten i barnehagen er om lag på dagens nivå. Partiprogram BARNEHAGER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å bygge ut antallet barnehageplasser slik at retten til barnehageplass for ettåringer gradvis blir utvidet. Det skal innføres krav om minimum to opptak i året til barnehagene i løpet av stortingsperioden. Partiprogram BARNEHAGER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsvare maksprisordningen og krav til søskenmoderasjon. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre nulltoleranse mot mobbing ved å ansvarliggjøre voksenpersoner, styrke kunnskapen om regelverk og klageadgang blant elever og foreldre, etablere kommunale beredskapsteam og innføre sanksjoner mot skoler som ikke løser mobbesaker. Partiprogram BARNEVERN GRUNNSKOLE KOMMUNER SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at lokalsamfunn får tilbake for å stille sine arealer til disposisjon for havbruksnæringen ved at en andel av vederlaget fra nye konsesjoner skal tilfalle kommunene. Partiprogram HAVBRUK KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kompetanse og bemanning i det kommunale barnevernet fortsatt må prioriteres, og at alle kommuner skal sikre et faglig miljø rundt barnevernsansvarlig. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle kommuner har egnede, rimelige, øvings- og fritidslokaler tilgjengelig. Partiprogram KOMMUNER KULTUR KUNST UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle kommuner tilbyr kulturkort for ungdom til en rimelig pris. Partiprogram BARN KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil oppmuntre kommunene til å ha «hjem for en 50-lapp»-ordninger. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre aktiv bruk av eldrerådene. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at nye pensjonister blir tilbudt en oversikt over frivillige tilbud i kommunen og oppfordres til å delta aktivt i nærmiljøet. Partiprogram KOMMUNER KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2015 til 2020 at kommunene skal lage utviklingsplaner som viser behovet for rehabilitering og bygging av heldøgns bo- og omsorgsplasser. Staten skal videreføre en statlig tilskuddsordning for å støtte en slik utvikling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kommunene skal lage utviklingsplaner som viser behovet for rehabilitering og bygging av heldøgns bo- og omsorgsplasser. Staten skal videreføre en statlig tilskuddsordning for å støtte en slik utvikling og vil vurdere virkemiddelbruken for å sikre at kommunene får et godt nok tilbud i forhold til befolkningens behov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil lovfeste en kommunal plikt til å ha dagtilbud til personer med demens. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre de som mottar hjemmetjenester en fast kontaktperson, innflytelse over hvem som kommer hjem til seg og medbestemmelse over hva som skal utføres. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt innovasjon i helse- og omsorg og utarbeide nasjonale og lokale planer for innovasjon og bruk av velferdsteknologi i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke omsorgstjenestenes regionale forsknings- og utviklingsstruktur. Partiprogram FORSKNING FYLKER HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det lokale arbeidet for bedre folkehelse, blant annet ved å legge til rette for tilgang til folkehelserådgivere i kommunene og for at forebyggende helsearbeid får en naturlig plass i kommuneplanene. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil oppmuntre kommunene til å inngå rammeavtaler med ideelle aktører om forebyggende helsearbeid. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at sykehus, kommunehelsetjeneste og fastleger skal samarbeide organisatorisk og faglig slik at innbyggerne får best og raskest mulig behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke pasientsikkerheten gjennom åpenhet og læring i både sykehus og kommunehelsetjeneste. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER SYKDOMMER SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bedre kompetansen på feltet og bidra til å styrke ergoterapi, sykepleie og fysioterapi i kommunene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kommuner skal prøve ut modeller for tidlig innsats og hverdagsrehabilitering. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre kommunene bedre faglig støtte på rehabiliteringsområdet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for at kommunene har rusfrie fritidstilbud/fritidsklubber til ungdom. Partiprogram KOMMUNER RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre sammenhengende tjenester [for rusmiddelbrukere] i tråd med samhandlingsreformen. sikre at behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten utvikles i et forpliktende samarbeid med kommunen. sikre godt utbygd oppfølging etter behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det utvikles rusakutter i de største byene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil pålegge kommunene å utarbeide boligplaner for langsiktig og helhetlig arealanvendelse, boligbygging og utvikling av infrastruktur og samferdsel basert på forventet befolkningsutvikling og kommunenes tomtetilgang. Vi må utnytte arealet i byene bedre. Planene må også omhandle mulighetene for fortetting og fornyelse av eksisterende boligmasse. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kommunene klargjør tilstrekkelig tomteareal, også gjennom tomter i kommunens eie. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at kommunene i pressområdene kan regulere store boligprosjekter som også gir mulighet til boligetablering for ungdom. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fremme økt utbygging av ikke-kommersielle utleieboliger blant annet gjennom boligsamvirket, og utvikle modeller hvor ungdom gradvis kan kjøpe utleieboligen. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kommuner kan inngå i partnerskap med lokale boligbyggelag og andre seriøse aktører for å bidra til realisering av ikke-kommersielle utleieboliger. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle virkemidler slik at også fylkeskommuner hvor flere eller alle kommuner er utenfor det distriktspolitiske virkeområdet, skal ha grunnlag for å drive regionalt utviklingsarbeid i hele fylket. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at alle kommuner har handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Partiprogram KOMMUNER STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette etableringen av flere frivillighetssentraler i kommunene. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennom kommunene legge til rette for at frivillige organisasjoner kan få lettere tilgang til foreningslokaler, møteplasser og øvingsrom. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at tospråklighetskommunene får kompensasjon for sine merutgifter og at tospråklighetsmidlene gjøres mer fleksible. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet med kommunene for etablering og drift av mottak og styrke kompetanse i mottakene. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Der geografiske og samfunnsmessige hensyn tilsier endring av kommunegrenser eller sammenslåing av kommuner, må staten positivt stimulere til det. Endringer i kommunestrukturen bør normalt bygge på lokale ønsker. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Dagens administrative inndeling i hovedstadsområdet vanskeliggjør en helhetlig areal- og transportplanlegging. Arbeiderpartiet vil ta initiativ til en særskilt vurdering av inndelingen i hovedstadsområdet, eventuelt også andre storbyområder. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet For oss er det en forutsetning at eventuelle endringer av kommunegrenser skal skje frivillig og at de må være godt forankret i befolkningen gjennom direkte medvirkning lokalt, for eksempel gjennom lokal folkeavstemning. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at staten skal inngå et forpliktende samarbeid med kommunesektoren for å løse ut flere klimatiltak. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre muligheten til utskriving av eiendomsskatt som en lokal, kommunal skatteform uavhengig av det kommunale inntektssystemet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil tilrettelegge for full elektronisk saksbehandling av byggesaker i alle kommuner. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at kommunene skal prioritere helsestasjonene høyere fordi de yter viktig forebyggende arbeid. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil overføre vesentlige deler av Bufetats oppgaver til kommunesektoren, og legge til rette for interkommunale samarbeid ved hjelp av økonomiske insentiver. Partiprogram KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke kommunenes økonomiske insentiver til å ta imot flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at vertskommunetilskuddet og integreringstilskuddet skal dekke kommunenes reelle utgifter. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at det skal være frivillig for kommunene å ta imot flyktninger. Dersom ventetiden for bosetting blir uakseptabel, må kommunene og sentrale myndigheter sammen finne løsninger som sikrer den enkelte flyktning rask tilknytning til fellesskapet i et egnet lokalsamfunn. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre innbyggere i byene større medbestemmelse gjennom at bydelene i større grad får makt, innflytelse og ressurser innenfor viktige samfunnsområder. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at det norske demokratiet fortsatt bør organiseres i tre nivåer: stat, fylke og kommune. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at alle avgjørelser som krever politisk skjønn skal avgjøres av politikere. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil flytte oppgaver fra statlig til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at kommunesammenslåing kun skal skje frivillig. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fortsette å styrke kommuneøkonomien for å gi kommunene bedre mulighet til å yte velferd og ivareta infrastrukur. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fortsatt ha stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg annethvert år. Partiprogram FYLKER KOMMUNER VALG
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke kommuneøkonomien for å sette kommunene i stand til å tilby gode helse- og omsorgstjenester og for å sikre rekruttering av helsepersonell. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil stimulere til interkommunalt samarbeid for å sikre at alle kommuner har tilstrekkelig faglig kompetanse og kapasitet innenfor psykiatri, legevakt, barnevern og rusomsorg. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for at alle kommuner lager en offensiv strategi for bosetting og integrering, i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil begrense statlig overstyring i form av rettighetsfesting fordi det gir den enkelte kommune mindre handlingsrom. Partiprogram FINANSER KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å prioritere primærhelsetjenesten i kommunene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at konsultasjonsordningen mellom staten og KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) skal videreføres og gjøres mer forpliktende. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av kommunestrukturen med sikte på sammenslåing av kommuner der dette er hensiktsmessig. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal gis betydelige økonomiske insentiver for å få til hensiktsmessige kommunesammenslåinger. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti Norske elever scorer høyt på demokratiforståelse. Det er viktig at barn og unge læres opp i demokrati og har medbestemmelsesrett over egen skolehverdag. Derfor ønsker KrF at elevrådsarbeid får plass i skolens ramme, og at det legges til rette for mulighet for deltakelse i organisasjon og politisk arbeid i kombinasjon med skolen. Partiprogram KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti På samme måte som det er lovpålagt å ha eldreråd i kommunene, må det være lovpålagt å ha en plattform, som ungdomsråd, der ungdom kan uttale seg om politiske saker i kommunene og bli lyttet til. Det bør også stimuleres til ungdomsråd, ungdommers kommunestyre og ungdommers fylkesting med ressurser og reell innflytelse. Partiprogram KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil senke innslagspunktet for statlig refusjon til kommunene for særlig ressurskrevende tjenester til 800 000 kroner og øke kompensasjonsgraden til 85 prosent. Ordningen utvides til å omfatte mennesker over 67 år. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene skal få tilstrekkelig økonomisk handlingsrom og tid til å gjennomføre samhandlingsreformen på en måte som sikrer likeverdige helsetilbud i hele landet og sterkere prioritering av forebyggende arbeid. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at psykisk helsehjelp, psykisk helsevern og behandling og oppfølging av rusavhengige må bli en del av finansieringsordningen til samhandlingsreformen slik at kommuner får økonomiske virkemidler og stimulering til å bygge opp gode lokale tilbud i sin kommune. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle kommuner lager handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og skolerer ansatte i helse- og sosialsektoren på temaet. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommuneøkonomien må styrkes slik at kommunene kan ivareta nye oppgaver innen eldreomsorgen og i lys av samhandlingsreformen og verdighetsgarantien. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene skal gis faglige og økonomiske midler for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre hverdagsrehabilitering som en kommunal tjeneste og lage en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for innføringen av et slikt tilbud i kommunehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne aldersgrensen på 67 år for statstilskudd til særlig ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge forholdene til rette for at private, ideelle organisasjoner kan inngå langsiktige partnerskapsavtaler/oppdragsavtaler med kommuner. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at statlige midler til behandling og oppfølging av rusavhengige bør gå til kommunen hvor den rusavhengige oppholder seg, og ikke kommunen hvor vedkommende er folkeregistrert. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene skal få tilført økonomiske midler som sikrer faglig god oppfølging av utskrivningsklare pasienter fra institusjoner innen rusomsorg og psykisk helsevern. (Se også kapittelet «Helsepolitikk».). Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle kommuner skal ha egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle kommuner skal ha tilfredsstillende tilbud til svømmeopplæring. Partiprogram IDRETT KOMMUNER SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at berørte kommuner og fylker skal være representert i planarbeidet for nye overføringslinjer. Partiprogram ENERGI KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre inntektssystemet til kommunene slik at grunnleggende velferdstjenester kan opprettholdes ved endring i folketallet. Statens politikk overfor kommunesektoren er et av politikkområdene som har størst effekt på utviklingen av distriktene. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at staten i samarbeid med kommunene gjeninnfører beredskapslagring av mat- og såkorn for minst ett års forbruk. Partiprogram FORSVAR KOMMUNER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil håndheve forbudet mot nye bilbaserte kjøpesentra, stimulere kommunene til å bygge om eksisterende kjøpesentre og flytte mest mulig av detaljhandelen til sentrum. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke samarbeidet mellom kommuner om bompengesystemer. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere kommunene til å gjøre bysentrum bilfritt. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere kommunene til å føre en plan- og næringspolitikk som medfører at dagligvarehandel og ofte brukte servicetilbud blir tilgjengelige for de fleste innen kort avstand fra hjemmet. Andre arbeidsplasser bør så vidt mulig lokaliseres til sentrum eller til kollektivknutepunkt. Partiprogram KOMMUNER NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke nærdemokratiet både i by- og bygdekommuner, og invitere til bred deltakelse i planprosessene for alle grupper i lokalmiljøene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve at tiltak og strategier i kommunale klimaplaner forankres i politiske vedtak. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at kommunene vurderer behovet for klimatilpasning i sine beredskapsplaner. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skape flere sosiale møteplasser i nærmiljøene, og gjøre lokaler i skoler, kommunehus, ungdomsklubber og aktivitetshus mer tilgjengelige. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til lokalt samarbeid om fornybar energi. Partiprogram ENERGI KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevare eldre bygninger og bygningsmiljøer og ta hensyn til lokal byggeskikk. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at bykommunene samarbeider om arealplanleggingen med omkringliggende kommuner, for et samlet utbyggingsmønster som minimerer transportbehovene. Fylkesmannen må om nødvendig forhindre at det etableres nye rene boligfelt som åpenbart vil fungere som «sovebyer» for pendlere. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere kommunene til å gi bedre og mer forutsigbar støtte til musikk- og kulturskoler, slik at ventelistene kan kortes ned. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at helseinstitusjoner skal varsle pasientens hjemkommune når bostedsløse personer skrives ut, og at kommunen skal ha plikt til å skaffe vedkommende et egnet bosted. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at gravlunder skal eies, driftes og forvaltes av kommunene. Partiprogram FAMILIE KOMMUNER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil unngå lovpålegg til kommunene med mindre de er strengt nødvendige for å unngå skade på naturmangfold og ressursgrunnlag, eller sikre grunnleggende rettigheter for borgerne. Pålegg som gir kommunene større utgifter skal finansieres med statlige midler. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre lovverket angående parlamentarisme i kommunene, og definere hvilke oppgaver som er kommunestyrets enekompetanse og derfor ikke kan delegeres til et byråd. Delegering av fullmakter bør kreve 2/3 flertall i kommunestyret, og rettighetene til et kvalifisert mindretall i bystyret (eksempelvis 1/3) angående høringer og andre kontrollinstrument overfor byrådet må defineres. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at spørsmål om sammenslåing av kommuner skal avgjøres lokalt. Partiprogram KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke bosettingsarbeidet i kommunene og se på innretningen i tilskuddsordningene. Regjeringserklæring INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede de økonomiske konsekvensene for hytte- og studentkommuner som i store perioder av året tilbyr helsetjenester til innbyggere som er bosatt i andre kommuner, og i den forbindelse hvordan økt valgfrihet kan sikres på tvers av kommunegrensene. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge ut jordmortilbudet i kommunehelsetjenesten. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER SVANGERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil inkludere borettslag og sameier som samarbeider med kommunene om drift av helse- og omsorgstjenester i regelverket for kompensasjon for merverdiavgift for kommunene. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke kommunenes mulighet til å gi et solid psykisk helsetilbud gjennom den varslede kommunereformen, og gi kommuner som har kapasitet og kompetanse ansvar for distriktspsykiatriske sentre. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke økonomien i kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsvekst. Regjeringen vil gjennomføre endringene gradvis og på en forutsigbar måte. Regjeringserklæring KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Regjeringserklæring KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en prøveordning med overføring av statlige og fylkeskommunale oppgaver til kommunene. Regjeringserklæring KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommunene økt innflytelse ved etablering av asylmottak. Regjeringserklæring INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt ikke straffes økonomisk av staten for dette. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil delegere og desentralisere mer ansvar og flere oppgaver til kommunene. Regjeringserklæring KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommunene forvaltningsansvaret innenfor lokale verneområder. Regjeringserklæring KOMMUNER NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la kommunene forvalte motorisert ferdsel i utmark. Regjeringserklæring KOMMUNER SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la kommunene gi utbyggingstillatelse/konsesjon til små-, mikro- og minikraftverk, samt små vindmølleanlegg. Regjeringserklæring ENERGI KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning bedre mulighet til å etablere seg. Regjeringserklæring BARNEHAGER KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å overføre ansvar for kollektivtransport fra fylkene til kommunene i forbindelse med en kommunereform. Regjeringserklæring FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at alle kommuner har, oppdaterer og bruker handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Partiprogram KOMMUNER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i alle kommuner aktivt tilbys foreldreveiledningskurs ved første barn, samlivskurs etter ti års registrert samliv og tenåringsforeldrekurs. Partiprogram FAMILIE KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette lavterskel familieteam i alle kommuner. Partiprogram FAMILIE KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre «Friluftssekken» som et tilbud til alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at staten i hovedsak styrer gjennom rammer slik at kommunenes handlefrihet øker og lokaldemokratiet styrkes. Partiprogram KOMMUNER STATSFORFATNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at kommunereformen fører til bedre tjenester for innbyggerne og gir økt demokrati ved at beslutninger flyttes fra staten og ut til kommuner og regioner. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at SLT-modellen10 kan tas i bruk i enda flere kommuner. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle kommuner skal ha egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE KOMMUNER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil mer ressurser til samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet hos Fylkesmannen blant annet for veiledning og hjelp til kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha tettere oppfølging og veiledning i beredskapsplanlegging i kommunene. Partiprogram KOMMUNER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommune sikrer gode avtaler med de frivillige organisasjonene, for å gi forutsigbarhet og langsiktige rammer. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en handlingsplan for aktive seniorer, der både kommuner og frivillige organisasjoner stimuleres til tilrettelegging for mer fysisk aktivitet for eldre mennesker. Partiprogram KOMMUNER KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette etiske refleksjonsgrupper for helse- og omsorgssektoren i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil tilføre kommunene økonomiske midler til å sørge for praksisplasser med medisin og helsefagstudenter. Partiprogram HELSEPERSONELL KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forskriftsfeste krav om praksisplasser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten innen medisin, sykepleie og andre helsefag som sikrer god praksis- og turnusveiledning. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere forebyggende og trygghetsskapende tiltak, tidlig innsats ved hverdagsrehabilitering og lage en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for innføringen av et slikt tilbud i kommunehelsetjenesten. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til å utvikle demensvennlig samfunn i kommunene. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne aldersgrensen på 67 år for statstilskudd til særlig ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at det finnes spesialkompetanse innen lindrende behandling i alle kommuner og arbeide for opprettelse og drift av flere lindrende (palliative) enheter. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge forholdene til rette for at private, ideelle organisasjoner kan inngå langsiktige partnerskapsavtaler/oppdragsavtaler med kommuner. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at kommunene etablerer gode lavterskelhelsetjenester for personer med alvorlige rus- og/eller psykiske helseproblemer bemannet med sykepleiere og annet helsepersonell, for eksempel etter modell fra Gatehospitalet i Oslo. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunale salgs- og skjenkebevillinger fortsatt skal behandles i hver kommunestyreperiode. Partiprogram KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at botilskuddet skal økes og gis til flere som trenger økonomisk tilskudd. Kommunene må i samarbeid med Husbanken ha økt innsats mot bostedsløshet. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en statlig tilskuddspott der kommunene kan søke om midler til ordninger der det gis mulighet for en gratis fritidsaktivitet for barn som har foreldre med lav inntekt. Partiprogram BARN KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene fremdeles skal fastsette sosialhjelpssatser, basert på levekostnadene i området. Partiprogram KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil iverksette konkrete tiltak som øker kompetanse og kapasitet på miljø i kommunene, og videreutvikle planleggingen for naturmangfold i kommunene. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre allemannsretten, og allmennhetens adgang til strandsonen blant annet ved erverv av friluftsområder og sørge for juridisk bistand til kommuner som vil fjerne ulovlige ferdselshindre i strandsonen. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at oppdrettsnæringen skal betale arealavgift til kommunene. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommuneplanene regulerer hvor oppdrettsanlegg kan lokaliseres. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at staten gir kommunene rammer som gjør det mulig å begrense problemer med forurenset byluft. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere befolkningstette byregioner til å ta i bruk prismekanismer for å få bedre luftkvalitet og økt kollektivandel. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at miljøhensyn skal danne grunnlaget for byutvikling og transportløsninger i byene. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil satse på kultur som utviklingskraft for byene og tilhørende distrikter. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke statlige tilskudd til satsing på sammenhengende, overordnede gang- og sykkelveifelt i de store byene. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi kommunene anledning til å innføre trafikkregulerende tiltak i perioder med særlige forurensningsutfordringer. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke storbystøtte til det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Partiprogram BARN KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en økt satsing på «Trygg by»-konsepter gjennom ulike tiltak for å forebygge voldtekter og annen voldsutøvelse. Partiprogram BARN KOMMUNER RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at kommunene sikres tilstrekkelig frihet i planprosessene, slik at boligproduksjonen kan økes, ikke minst gjelder dette i storbyene. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at staten bidrar med kollektivløsninger/bypakker som gjør at byene kan bygge ut bolig og næring i tilknytning til kollektivakser. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at storbyene må være i stand til å ivareta fattige tilreisende på en verdig måte. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge ned fylkestingene og Sametinget og endre dagens valgordning slik at valg til kommunestyrer og til Stortinget gjennomføres samlet hvert fjerde år. Partiprogram FYLKER KOMMUNER SAMER VALG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve Lov om kommunal eiendomsskatt. Partiprogram KOMMUNER SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå statsforvaltningen med sikte på overføring av oppgaver til kommunene. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne fylkeskommunens/fylkesmannens/sametingets innsigelsesrett til kommunale plan- og arealvedtak. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vri deler av selskapsskatten fra stat til kommune. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER SKATTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for økt regulering av tomter i kommunene og redusere antallet innsigelser. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for at konsesjonsbehandling av små vindkraftverk, små- mini- og mikrokraftverk overlates til kommunene. Partiprogram ENERGI KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil la kommunene selv få bestemme om de ønsker å åpne for romjulsjakt. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre kommunal vetorett ved etablering av asylmottak. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at mottak og bosetting av flyktninger må avgjøres av den enkelte kommune. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at kommunene har ansvaret for å sikre kvaliteten i eldreomsorgen, og at det kommunale helse og omsorgsregisteret skal brukes aktivt for å sikre den enkeltes rettigheter. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre psykologtjenesten i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gi kommuner rentefrie lån som øremerket opprustning, vedlikehold og nybygging. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil videreutvikle belønningsordning for de største byområdene. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en strategi for datasenterindustri i samarbeid mellom stat og kommune. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi kommuner adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager. Det gjelder blant annet krav til åpningstider, kvalitet og innhold, inntak av lærlinger og lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram BARNEHAGER KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere vitensentre, Newton-rom, prototypeverksted og liknende læringsarenaer i flere fagområder og arbeide for at alle kommuner skal ha tilgang på digitale aktivitetsrom. Partiprogram FORSKNING KOMMUNER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilby alle barn et enkelt skolemåltid hver dag gjennom et spleiselag mellom staten, kommuner og frivillige betalingsordninger for foresatte. Skjermingsordninger skal etableres. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi ekstra støtte til kommuner som bruker ny teknologi og nye samarbeidsformer for å gi pasientene tidlig og helhetlig hjelp. Det gjelder spesielt innen rus, psykisk helsehjelp, muskel- og skjelettlidelser og rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at alle kommuner kan oppfylle kravet om hjemmebesøk til alle nybakte mødre. Partiprogram FAMILIE KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere forsøk med kommuner og sykehus som får et samlet ansvar for alle helsetjenestene i sitt område. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre folk med psykiske plager og lidelser bedre tilgang til psykisk helsehjelp fra kvalifiserte fagfolk og ansette flere med slik kompetanse i kommunene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere lett tilgjengelige lavterskeltilbud med mulighet for drop-in, som Familiens Hus og Ung Arena, i flere kommuner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere nye finansieringsformer, blant annet et teknologifond hvor sykehus og kommuner som har gode samfunnsøkonomiske prosjekter innen e-helse, kan få ekstraordinære investeringstilskudd. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskning innen kommunehelse, rus, psykisk helse og rehabilitering. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilbudet til ruspasienter skal organiseres som helhetlig og godt koordinerte pasientforløp uten unødige forsinkelser. Behandlingsforløpet skal inkludere ettervern ved forpliktende oppfølgingsavtaler mellom helseforetakene og kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil belønne kommuner som kutter betydelig i sine klimagassutslipp med tilskudd til flere miljøtiltak. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for utvikling av smarte byer i Norge som kan møte de store utfordringene ved hjelp av ny teknologi, gode løsninger og innbyggerinvolvering. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at befolkningen i områder med stor boligbygging får kort vei til grøntarealer. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere en sterk satsing på bymiljøavtaler i kommende Nasjonal transportplan, slik at fylkene kan gi et godt kollektivtilbud til innbyggerne. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at bykommunene samarbeider med omkringliggende kommuner for å få til en samlet utbygging som minimerer transportbehovene og nedbygging av matjord, kulturlandskap og natur. Partiprogram KOMMUNER LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle ulike modeller for miljødifferensierte bompengeordninger og lavutslippssoner med mål om at klimagassutslippene skal gå ned og luftkvaliteten i urbane områder skal bli levelig for alle. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bygge ut kollektivfelt i og rundt de store byene og vurdere å gjøre eksisterende filer på flerfelts innfartsveier om til kollektivfelt. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at staten skal bidra med inntil 70 prosent av investeringskostnadene i store kollektivutbygginger i storbyområdene. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at den norske vannkrafttradisjon videreføres ved at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for vannkraftproduksjon får en del av skatteinntektene. Partiprogram KOMMUNER SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil [at inngrep i naturmiljøet skal gjøre med forståelse og aksept fra berørte lokalsamfunn og slik at deler av inntektene tilfaller lokalsamfunnene også med endret teknologi i for utnytting av vannkraft. Partiprogram KOMMUNER SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke natur- og miljøkompetanse i norske kommuner. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette lokale natur- og friluftsråd i kommunene. Partiprogram IDRETT KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at kommunene følger opp sitt ansvar for å koordinere og gi et helhetlig tilbud til foreldre med varig syke eller barn med funksjons- og utviklingshemming for eksempel gjennom en fast kontakt i det offentlige. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kommunenes arbeid med å gi familiene med varig syke barn en individuell plan og et koordinert og helhetlig tilbud fra det offentlige. Partiprogram BARN FAMILIE KOMMUNER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at kommuner som selv tar ansvaret for andrelinjebarnevernet kompenseres for kostnader knyttet til dette. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke økonomiske insentiver som reformstøtte og engangsstøtte for å stimulere til flere kommunesammenslåinger. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil være positive til lokale initiativ til kommune- og fylkessammenslåing og forsterke støtteordninger til dette. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte frivillige kommunesammenslåinger som er vedtatt og igangsatt. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sette i gang et kompetanseløft for ansatte i kommunene i samarbeid med partene i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre Områdesatsninger i byer som har bydeler med spesielt store sosiale utfordringer for å sikre like muligheter og forebygge store sosiale forskjeller. Partiprogram HUSBANKEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil lovfeste et kommunal ungdomsråd eller tilsvarende. Partiprogram KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at kommunene fremdeles skal få mva.-kompensasjon for kommunale boliger slik at kommunene kan opprettholde botilbud til vanskeligstilte. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et forpliktende samarbeid om boligpolitikk mellom staten og landets største kommuner. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille lovkrav om boligplaner i kommunene der hvor ikke kommuneplanen eller andre tilsvarende planer ikke allerede ivaretar dette. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil koble Husbanken tettere sammen med de største kommunene. Partiprogram HUSBANKEN KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at kommunene gis mulighet til å tildele startlån til unge med liten egenkapital og gode inntektsutsikter. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for flere leie-til-eie-ordninger i samarbeid med private utbyggere, boligbyggelag, kommunen og Husbanken. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette flere frivillighetssentraler og frivillighetsråd i kommunene. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at alle kommuner har koordinatorer som bistår frivillig sektor. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre større forutsigbarhet og bedre involvering av kommunene ved etablering av flyktningmottak. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en bedre samhandling mellom UDI, IMDI og kommunene når asylsøkere overføres til bosetting slik at eksisterende nettverk og grunnlag for integrering tas hensyn til. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi kommunene større frihet til selv å tilpasse språk- og integreringstilbud. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at alle kommuner skal ha politiråd. Partiprogram KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre krav om at alle kommuner skal utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE KOMMUNER RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere rådgiverteam med spesialpedagogisk, psykologisk og yrkesveiledningskompetanse i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en sterkere veiledning til kyst- og fjordkommunene om lokal forvaltning av marine ressurser, bl.a. bruk av lokale vernesoner for hummer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommuner mulighet til sikre at nye og eksisterende bygg blir mer miljøvennlig gjennom innføring av grønn eiendomsskatt med skattelette tilpasset investeringene. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi fylkeskommunene/de nye regionene i oppgave å utarbeide regionale planer i samarbeid med kommunene for samordning av statlige, regionale og lokale planer som sikrer en helhetlig by-, transport- og arealpolitikk. Partiprogram BOLIGSAKER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilføre kommunene ressurser til å ivareta klima og miljø i plan- og byggeprosjekter. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et krav om at de største kommunene må utarbeide et klimabudsjett og klimaregnskap. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommuner adgang til å bestemme nivået for piggdekkavgift slik at den kan tilpasses lokale forhold. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å innføre lokale forbud mot bruk av dieselbiler i perioder med høy luftforurensning. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere byer og tettsteder mulighet til å lage «bypakker» og inngå bymiljøavtaler med staten. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil at staten tar et større ansvar selv for klimatilpasning av egen eiendom og infrastruktur samt støtter kommunene i deres arbeid med klimatilpasning. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette kommunene i stand til å gjøre komplekse risikovurderinger knyttet til klimaendringer og tilpasninger. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at kommuner som ønsker det kan innføre turistskatt, såkalt turtakst. Partiprogram FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å fastsette egne grenser for boplikt innenfor et nasjonalt regelverk. Partiprogram JORDBRUK KOMMUNER LANDBRUK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at digitalisering og digital tjenesteutvikling skal være en viktig del av kommunereformen og andre endringsprosesser i offentlig sektor. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte kommuner som ønsker å innføre gratis internettilgang, for eksempel etter modell fra Luxembourg og «Municipal wireless network»-prosjektet som blant annet er innført i Trondheim under navnet Trådløse Trondheim. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre likeverdige og gode økonomiske rammevilkår for fosterforeldre i kommunale fosterhjem. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere lærlingplasser i stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at kommunene står som garantist og arbeidsgiver for dem som har rett og plikt til arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere kommunene til å tilby flere boliger som er tilpasset ulike behov lage en ordning for hjemkjøp av kommunal bolig. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre forskriften om fastlegeordning i kommunene slik at alle barn som er bosatt i en norsk kommune får rett til en fastlege. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha krav om at alle kommuner i introduksjonsprogrammer skal tilby et minimum av forskjellige standardiserte løp tilpasset forskjellige forutsetninger. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle kommuner skal ha tilgang på en kommunepsykiater eller psykolog. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at kommunene skal satse mer på forebygging og tidlig innsats. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig å få psykisk helsehjelp på kommunalt nivå. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at kommunene skal organisere en verdig omsorg for døende som legger vekt på at folk skal få dø der de selv ønsker. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at de regionale helseforetakene tilbyr kommunene kompetanse slik at gode palliative tilbud kan bygges forsvarlig lokalt. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for bred kompetanseheving om palliasjon blant helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk undervisningsteknologi i sykehusene slik at fagmiljø kan gi opplæring og veiledning til helsepersonellet i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil benytte fastlegeordningen i større grad inn mot kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil prøve ut modeller hvor sykehus og kommuner samarbeider om å gi pasienten et felles møte med helsetjenesten (sømløs finansiering og IKT-systemer). Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre et fylkeskommunalt/regionalt ansvar for tannhelsetjenesten, men åpne for kommunal drift der det ikke forringer det regionale tilbudet. Partiprogram FOLKEHELSE FYLKER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at all bruk av overvåkningskameraer må meldes til kommunen. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige sakspapirer til kommunale, fylkeskommunale og stortingsmøter skal også publiseres i søkbare formater i tillegg til leseformater. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå statlige tilsyn og direktorater med sikte på å overføre mer myndighet og flere oppgaver til relevant folkevalgt nivå. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere skjemaveldet og forenkle søknadsprosesser. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke finansieringen til kollektivtransporten. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil syrke kunnskapen om naturen, utarbeide et økologisk grunnkart styrke miljøkompetansen og -kapasiteten i kommunene. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe forsøpling. Vi vil styrke innsamlingen av farlig avfall som skader mennesker og natur og øke kommuners mulighet til å sikre opprydning på offentlig og privat grunn gjennom kommunale avgifter og bøter. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå imot at kommuner slås sammen med tvang. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kommunene lov til å gjøre kommunale avgifter avhengige av inntekt. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre mulighet for deltakende budsjettering i kommuner og bydeler. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kommuneøkonomien betydelig. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre fast avgift til kommunene for bruk av fjordene til oppdrett basert på antall kilo produsert fisk i hver kommune. Partiprogram AVGIFTER FANGST FINANSER FISKERIER HAVBRUK KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommunene skal bestemme skolestruktur selv. Private skoler som har fått statlig godkjenning kan bare etableres med offentlig støtte dersom kommunene gjør positive vedtak om etablering. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommunene overtar ansvaret for drift av gravlundene, for å sikre likeverdig behandling av alle livssyn. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage felles digitale løsninger for kommune og stat. Løsninger som utvikles i offentlig sektor, må kunne brukes som felles løsninger i hele forvaltningen. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det opprettes en basis av asylmottaksplasser som dekker det som i hovedregelen er antallet asylsøkere til Norge. SV vil at disse skal drives av kommuner og ideelle organisasjoner med lengre kontrakter. Slik kan kommunene koble det som skjer på mottak med integreringsarbeidet de driver. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha rask bosetting. Det må være en tidsfrist for bosetting av flyktninger som har fått opphold, og staten må sørge for at dette er tilstrekkelig finansiert. Det skal være obligatorisk for kommuner å bosette, og antall flyktninger skal være rettferdig fordelt mellom kommuner på bakgrunn av tidligere bosetting, innbyggertall og kommuneøkonomi. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for selvbosetting utenfor pressområder. En avtalt selvbosetting med en kommune kan sørge for at bosetting går raskere enn en fordeling fra staten. Det bør også være et mål at bosetting skjer i den kommunen hvor mottaket ligger eller i områder hvor det er mulig å få jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten skal bidra med midler til områdeløft for å bedre integrering og levekår i byer og tettsteder med særlige utfordringer. Hovedmålet for slike satsinger bør ikke være integrering alene, men også bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og bedre levekår. Gratis halvdagsplass i barnehage for 3-5-åringer bør være en del av slike satsinger. Partiprogram ARBEIDSLIV BARNEHAGER INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommunene forplikter seg til å støtte og ha et godt samarbeid med frivillig sektor innen integrering. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle spesialisert rehabilitering med lavere egenandeler. Det er ikke nok å reparere skaden eller redde livet, folk trenger hjelp til å fungere i hverdag og arbeidsliv etterpå. Kronikere og personer med livslange diagnoser må sikres god habilitering og rehabilitering. Kommunene kan ikke gi et fullgodt rehabiliteringstilbud alene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skaffe lokaler. SV vil forplikte kommunene til å sikre at kunstnere, kulturnæringen og frivilligheten har rimelige lokaler til rådighet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi frivilligheten forutsigbare rammer. SV har et mål om en helhetlig frivillighetspolitikk med én overordnet, forpliktende avtale mellom regjeringen, kommunesektoren og frivillig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil integrere. SV vil at frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for nye og eksisterende aktiviteter. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barne- og ungdomsorganisasjoner skal ha tilgang på lokaler. Ofte må organisasjonene avlyse samlinger i mangel på sted å være. Kommunene skal være pliktig til å gi barne- og ungdomsorganisasjonene fri tilgang på skoler i helgene. Partiprogram KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke idrettens rolle som kilde til samhold, utjevning og integrering. SV vil styrke samarbeidet idretten har med skoler, barnehager, helsevesen, NAV, asyl- og flyktningmottak og frivillighetssentralene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE IDRETT INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang til utstyr for alle. SV vil at alle kommuner skal ha en ordning for gratis utlån av turutstyr, i kommunal eller frivillig regi. Partiprogram IDRETT KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kommunene råderett over egen arealpolitikk, slik at det blir anledning til å si nei til oppdrettsanlegg i egen kommune. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav og innføre tiltak som bidrar til miljøvennlig by- og stedsutvikling i kommunene. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et tett samarbeid mellom kommunene og politiet særlig innen forebygging, gjennom forpliktende SLT-samarbeid og politirådsarbeid, og en fast politikontakt i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre politiet nødvendig kapasitet til å møte trusselsituasjonen og særskilte kriminalitetsutfordringer i storbyene. Partiprogram KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke utviklingen av attraktive byer og lokalsamfunn i nordområdene for å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft og styrke regionens konkurransekraft. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil utarbeide en samlet nasjonal strategi for oppbygging av strukturer og innsats i nordområdene. Formålet er å skape nasjonal vekst, utvikling og arbeidsplasser i nord. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at hytteeiere kan inkluderes i kommunenes utviklingsarbeid. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil at staten skal finansiere minst 50 prosent av alle store kollektivutbygginger i og rundt de største byene. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle og øke antallet gode byvekstavtaler som stiller krav om fortetting rundt kollektivknutepunkter og øker kollektiv- og sykkelandelen. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil at innfartsparkering skal etableres ved knutepunkter utenfor og i utkanten av byområder som en del av byvekstavtalene. Partiprogram KOMMUNER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil endre lovverk og finansieringssystemer for å tilrettelegge for tverrfaglige primær- og oppfølgingsteam i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for utbygging av lærings- og mestringstilbud i kommunene, samt bedre samordning med de øvrige tjenester. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil bygge ut lavterskeltilbudet og forbedre oppfølgingstilbudet innen psykisk helse i kommunene, sørge for at det kan ansettes flere psykologer og øke kompetansen på psykisk helse hos fastleger og øvrige tjenester. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre kommunal betalingsplikt for utskrevne pasienter innen psykisk helsevern, for å sikre forpliktende samarbeid og bedre oppfølging etter behandling. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på oppsøkende behandlingsteam i kommunene, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil sette kommunene i stand til å ta et større ansvar for rehabiliteringstilbudet for de vanligste pasientgruppene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil at kommunen i større grad legger til rette for fritt brukervalg for hjemmetjeneste (praktisk bistand) og hjemmesykepleie. Brukerne må selv kunne velge hvilke av leverandørene de ønsker å benytte, eller om de ønsker å benytte det ordinære kommunale tilbudet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til at flere kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk for eldre. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil ta et større nasjonalt ansvar for at kommunene bygger ut tilstrekkelig kapasitet i omsorgstjenesten både for dem som bor hjemme, på institusjon eller har andre boformer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at kommunene kan ta i bruk ny velferdsteknologi som kan bidra til å gjøre pasientenes hverdag enklere, og som kan øke kvaliteten på tjenestene, blant annet ved å forsterke velferdsteknologiprogrammet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at hverdagsrehabilitering blir en integrert del av pleie- og omsorgstjenestene i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil at staten finansierer minst 50 prosent av alle store kollektivutbygginger i og rundt de største byene og videreutvikler gode byvekstavtaler som stimulerer kollektiv- og sykkeltiltak. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til økt utbygging av sammenhengende traseer for sykkel og gange i byer og tettsteder. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil at kommuner som ønsker det, skal kunne innføre køprising og ytterligere miljødifferensiering av satsene i bomringene, og gi kommunene gode verktøy som kan redusere lokale miljøproblemer. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil gi kommunene anledning til å relokalisere forurensende skip på dager med høy luftforurensing, der det er mulig. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil bygge ut bedre ordninger for utsortering av alt matavfall og annet organisk avfall fra husholdninger, offentlige virksomheter og privat næringsliv. Kommunene må legge til rette for bruks- og kostnadseffektive løsninger. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil ta vare på bymarker og grønne lunger i byer og tettsteder. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil gi enslige mindreårige asylsøkere prioritert bosetting i kommunen hvor de har bodd på mottak, forutsatt at vertskommunen har kapasitet og ønsker det. Partiprogram BARN INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil at kommunen, det lokale næringsliv og NAV skal samarbeide med mottakene slik at asylsøkere kan komme raskere ut i arbeid, for eksempel gjennom ulike arbeidsrettede tiltak i samarbeid med lokale arbeidsgivere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre krav om elektroniske arkiver for saksbehandling i kommunene. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke samarbeidet mellom stat og kommune på områder som digital byggesaksbehandling og e-pasientjournaler i eldreomsorg og primærhelsetjeneste. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gi kommunene større myndighet og lokalt handlingsrom i arealpolitikken. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil avgrense Fylkesmannens muligheter til å drive skjønnsbasert overprøving av kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil føre en politikk som gjør det enkelt å etablere bedrifter og boliger i byene, ved rask saksbehandling og færre innsigelsesmuligheter. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil la de største kommunene kunne få ansvar for fylkeskommunale oppgaver som veier, kollektivtransport og videregående skole. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere kollektivknutepunkter og gode kollektivløsninger i og rundt byene. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre de store byene i stand til å håndtere en stor befolkningsøkning og utfordringer knyttet til sosiale forskjeller, integrering og migrasjon. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle byområder ved å styrke bysentrene slik at vi får mer gateliv, kultur og flere arbeidsplasser i kjernen av byene, som vil redusere transportbehov og klimagassutslipp. Partiprogram KOMMUNER KULTUR MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til mindre bilbruk, mer samkjøring og bildelingsordninger for å gi rom til flere bilfrie gater for gående, syklister, kulturliv og handel. Partiprogram KOMMUNER KULTUR NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre områdesatsingene for å bedre levekårene i områder med omfattende levekårsutfordringer. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til nærings- og sentrumsutvikling gjennom samarbeid mellom offentlige og private aktører. Partiprogram KOMMUNER NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til økt boligbygging i byene gjennom at det innføres lokale normer med andre krav til uteareal og parkering. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for en god gjennomføring av vedtatte kommunesammenslåinger og ta initiativet til ytterligere sammenslåinger slik at vi fortsetter prosessen mot større kommuner. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil at kommuner kan ha forskjellig strandsone- og utmarksforvaltning når naturforhold og befolkningsstørrelse tilsier det. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle bo- og arbeidsmarkedsregioner over hele landet og stimulere nærings- og kompetanseklynger som en strategi for regional balanse. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil flytte oppgaver fra statlig til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at tilskudd til kommuner og fylkeskommuner i hovedsak gis som frie midler. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk folkestyre og forvaltning skal organiseres i tre nivåer: stat, fylke og kommune. Fylkene skal være felles grense for fylkeskommunene, fylkesmannsembetene og valgdistriktene for Stortinget. Statlig regional forvaltning skal organiseres slik at den har sammenfallende grenser med fylkene. I tilfeller hvor organiseringen bør skje i større enheter enn fylkestallet tilsier, skal etatsgrensene ikke dele fylker. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at eventuell sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner skal være frivillig og basert på lokale prosesser og folkeavstemminger. Sammenslåinger vedtatt i stortingsperioden 2013-2017 skal oppheves dersom kommuner og/eller fylker sjøl ønsker det. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre kommuner og fylkeskommuner en sterk økonomi som står i forhold til de oppgavene sektoren har. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha større inntektsutjamning mellom landets kommuner. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en stor oppgaveoverføring fra statlig regional forvaltning, direktoratene og fylkesmennene til kommunene og fylkeskommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stimulere til at de største byene oppretter bydelsråd/-styrer for å styrke lokaldemokratiet i de største enhetene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sammen med KS utvikle gode systemer for IKT, innovasjon, forskning og utvikling i kommunesektoren. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha sterk samkjøring av stat og kommunesektor i digitaliseringsarbeidet. Partiprogram KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke velgernes mulighet til å påvirke personvalget ved valg til Stortinget, fylkestingene og kommunestyrene, men ikke gjeninnføre mulighet til å stryke kandidater. Partiprogram EU/EØS FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at mandatfordelingen mellom fylkene ved stortingsvalg baseres på antall norske statsborgere, heller enn antall innbyggere. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at kommunene skal få mer igjen for å avsette areal til havbruksnæringa. Dette bør skje gjennom innføring av en nasjonal arealavgift. Partiprogram FANGST FISKERIER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere endringene i arbeidsmiljøloven som er gjennomført i perioden 2013–2017. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det blir innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år kombinert med en aktivitetsrett for mottakeren. Kommunene må få statstilskudd til å organisere denne aktiviteten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BOLIGSAKER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for et mer fleksibelt NAV-regelverk og bedre samhandling mellom NAV, kommuner og fylkeskommuner for å hindre at brukere faller mellom flere stoler. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre kommunenes økonomiske rammer til å gi oppfølgingstjenester til personer som har vanskeligheter med å ha en stabil bosituasjon. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke kommunenes mulighet til å tilby koordinerte kommunale tjenester til personer med sammensatte og langvarige behov for velferdstjenester. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre eldre og andre med nedsatt funksjonsevne transport- og følgeordninger for å kunne delta på kulturtilbud i nærmiljøet sitt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det skal jobbes for statlige finansieringsordninger som setter kommunene i stand til å ha et tilbud på bolig til alle som har nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre frivilligsentralene i kommunene. Partiprogram KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre utvikling og finansiering av et godt kommunalt rehabiliterings- og habiliteringstilbud for alle pasientgrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil integrere kommune- og spesialisthelsetjenesten i et felles IKT-system gjennom arbeidet med «Én pasient – én journal». Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav om bedre samhandling mellom sykehus og kommune/sykehjem. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav om minst tre lærlingplasser per 1000 innbygger i kommunen, og minst tre per 5000 innbygger i fylkeskommunen. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil kommunene må få 100% statlig kostnadsdekning både ved bosetting av flyktninger og for vertskommuner for mottak. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil samle ansvaret for kulturarvspolitikken i Kulturdepartementet og styrke fylkeskommunenes rolle i kulturminnevernet. Partiprogram FYLKER KOMMUNER KULTUR KULTURVERN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tredoble støtten til klimaomstilling i norske kommuner gjennom “Klimasats-ordningen” innen 2021. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til kommuner som vil gjennomføre prosjekter for grønne nærområder med økt biologisk mangfold, flere grøntområder og attraktive sosiale byrom og møteplasser. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi lokale myndigheter mulighet til å pålegge grønne tak, solenergiløsninger eller andre miljøvennlige løsninger der det er hensiktsmessig. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke kommunenes evne til å tilpasse seg ekstremvær og andre klimaendringer gjennom en storsatsing på klima- og miljørådgivere. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for trygg og ren luft i norske byer ved å jobbe for bedre kollektivløsninger, stimulere til utskiftning til rentbrennende vedovner samt gi lokalpolitikerne bedre muligheter til å innføre miljødifferensiering i biltrafikken. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre politikeres stemmegivning fra kommunestyrer og fylkesting enkelt tilgjengelig på nett og i maskinlesbart format. Partiprogram FYLKER KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet med å redusere utslipp i kommunene og vil stille strengere krav til å gjennomføre lokale klimatiltak. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utnytte muligheter for ny, grønn næringsutvikling og grønne lokalsamfunn over hele landet. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at endringer i kommunestruktur og -finansiering skal ha som mål å styrke demokratiet og sikre bedre tjenestetilbud for innbyggerne, og at kommunesammenslåing uansett skal være frivillig og dermed avgjøres lokalt. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav til kommuner og fylkeskommuner om miljøstandarder og strengere miljøkrav i innkjøp. Partiprogram FYLKER KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede en belønningsordning for kommuner, grunneiere og andre som restaurerer verdifull natur. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tallfeste og tilgjengeliggjøre kommunal og fylkeskommunal naturpåvirkning og klimagassutslipp i beregningen av nasjonal økologisk bærekraft. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide ordningen med tilskudd til organisasjoner som bidrar til integrering i kommunene. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppfordre kommuner til å sette i gang arbeid med "grønn dulting" for å få flere til å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi statlig omstillingsstøtte til kommuner og lokalsamfunn som mister arbeidsplasser innenfor olje- og gassindustrien. Partiprogram KOMMUNER OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre kildesortering av husholdningsavfall, kommunalt avfall og næringsavfall over hele landet. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs. Partiprogram AVGIFTER HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til et sykkelløft i norske kommuner og fylker ved å betydelig styrke den statlige tilskuddsordningen. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med kommuner om å endre belastede boområder og legge vekt på lokal tilhø- righet og medvirkning, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og bedre levekår. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre plan- og bygningsloven så det blir enklere for kommuner å stille klima- og miljøkrav til nye byggeprosjekter. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil belønne offensive klima- og miljøkommuner med statlige bidrag som støtter opp om kommunenes egne ambisjoner og støtte utbygging av sykkelveinett, ekspressykkelveier, trygge gang- og sykkelveier og skoleveier. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til opprettelse av bilfrie sentrum i byer og tettsteder blant annet gjennom by- og bygdemiljøpakker. Partiprogram KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for renere luft i norske byer ved å redusere biltrafikken, øke kollektivt transporttilbud og gi lokalpolitikere bedre muligheter til å innføre restriksjoner og stimulere til utskiftning av rentbrennende vedovner. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke kompetansen på ernæring og forebyggende helsearbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester, samt i sykehus. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke bruk av teknologiske løsninger og satsning på brukervennlig velferdsteknologi i det kommunale helse- og omsorgstilbudet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke antall plasser i dagaktivitet for personer med omsorgsbehov, og bidra til at staten øker sin medfinansiering til kommunene per plass. Partiprogram KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil statlige midler til behandling av rusavhengige skal tilfalle den kommunen hvor den rusavhengige oppholder seg og ikke der vedkommende er folkeregistrert. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at retten til hjelpemidler fortsatt skal være statlig finansiert gjennom folketrygden, og formidles gjennom hjelpemiddelsentralene i samarbeid med kommunene. Partiprogram KOMMUNER TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi kommunene ansvaret for organisering av gravplasser og arbeide for flere gravplasser tilpasset alle livssyn. Partiprogram KOMMUNER TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for flere ideelle og kommunale asylmottak, og at mottak som hovedregel bør være sentralt plassert slik at beboerne kan delta i lokalsamfunnet. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre bosetting av flyktninger til en ordinær og pålagt kommunal oppgave på linje med andre kommunale velferdsoppgaver. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide tett med frivillige organisasjoner om aktiviteter i lokalsamfunnet, og støtte kommunale frivilligsentraler som en arena for arbeid og deltakelse. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi kommunene økonomiske insentiver til å ta imot flere flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil motarbeide barnefattigdom blant innvandrere gjennom å utvide ordningen med opplevelseskort til å gjelde alle kommuner. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til organisasjoner og kommuner som driver med dele- og utlånsordninger av hytter, frilufts- og idrettsutstyr. Partiprogram IDRETT KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi kommunene flere verktøy for å motvirke spekulativt forfall av verneverdige bygninger. Partiprogram KOMMUNER KULTURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kartlegge kommunene som er mest sårbare for naturkatastrofer og innarbeide potensielle faresoner i kommunenes arealdel. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette støtteordning til forebyggende tiltak og klimatilpasning i de kommunene som er mest utsatt for naturkatastrofer. Partiprogram KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at staten i samarbeid med kommunene gjennomfører beredskapslagring av matkorn for minst ett års forbruk. Partiprogram KOMMUNER LANDBRUKSPRODUKTER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kommunestyret skal vedta en plan for barn og ungdoms oppvekstsvilkår og sikre at alle barn får et tilbud i tråd med deres behov, fri for fattigdom og med like rettigheter. Partiprogram BARN KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle kommunens enheter som arbeider med barns oppvekst plikter å samarbeide om felles, forebyggende arbeid. Partiprogram BARN KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kommunen skal i samarbeid med statlig barnevern ha ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem. Veiledning og oppfølging av fosterhjem er et offentlig myndighetsansvar og kan ikke overføres til private aktører. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil at transport- og arealpolitikken må utformes for å spare energi og natur ved å hindre byspredning. Dette krever blant annet at nye boområder utformes bymessig og legges i eller nær ved eksisterende byer og tettsteder, og at det overordnede målet i transportpolitikken om å bygge størst mulige bo- og arbeidsmarkeds-områder, revurderes. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil at planleggingskapasiteten og den reelle planleggingen må tilbake på det offentliges hender. Utbyggerne og eiendomsspekulantene skal ikke kunne herje fritt som nå, og etablerte kvalitetsnormer skal opprettholdes, både for den enkelte bolig og for hele strøket som det skal bygges i. Ved fortetting må det sikres nok fellesarealer. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for bevaring av eksisterende naturmiljøer, grøntområder og jordbruksjord i og rundt byer og tettsteder. Det holder ikke med eplehager på privat område. Partiprogram KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at infrastruktur og offentlige tilbud som skoler, idrettsanlegg og biblioteker skal være på plass før innflytting i nye boligområder. Rødt er mot utbyggingsavtaler som gjør at infrastruktur og offentlige tilbud i siste instans bekostes av beboerne i strøket det gjelder. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene må bidra til at regulering til studentboligbygging kan skje raskt og effektivt, og sikre at kostnadene for utbygging av infrastrukturen ved bygging av boligene ikke overføres på studentsamskipnadene (som veier, gang- og sykkelveier og velferdstjenester). Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at nye primærlegesenter skal være kommunale og fastlønnsbaserte, og private legesenter skal på sikt gjøres kommunale. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil gjøre kommunene i stand til å gi tidlig hjelp. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for innføring av hverdagsrehabilitering av fysisk og psykisk helse i kommunehelsetjenesten, med de ressurser som kreves utover grunnbemanning for å gjennomføre dette. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at all kommunal velferd skal være profittfri sone. Partiprogram KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at overgrepsmottak skal være en lovpålagt oppgave for kommunene, og at disse skal fullfinansieres av statlige midler. Partiprogram KOMMUNER RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økte helsesøsterressurser i kommunene, slik at bistand til kvinner og familier etter fødsel bedres, samt at tilgang til prevensjon og informasjon om seksuell helse er lett tilgjengelig over hele landet. Partiprogram KOMMUNER SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at staten fordeler asylsøkere som har fått oppholdstillatelse til kommuner, og gir full økonomisk kompensasjon til kommunene for bosetting og integrering, inkludert øremerkede midler for opprettelse av tiltaksplasser for språkrettet arbeidstrening. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil opprette rådgivningstjenester for spørsmål om seksuell orientering og kjønnsuttrykk i kommunene, og at disse kan gi informasjon i skolen og i arbeidslivet. Partiprogram KOMMUNER LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene må disponere lokaler der det er mulig å tilrettelegge for seremonier tilpassa de ulike tros- og livssynssamfunns behov. Partiprogram KOMMUNER TROSSAMFUNN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ingen kommuner eller fylker skal slås sammen uten at det er godkjent gjennom folkeavstemning i hver av de berørte kommunene/fylkene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil opprettholde eller øke antallet folkevalgte representanter i kommunestyrer og fylkesting. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil tilrettelegge for at lag og organisasjoner som samarbeider med kommunen om tjenesteutvikling gis vilkår som gjør det mulig å være reelle deltakere. Partiprogram KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil avvikle parlamentarisme i kommunestyrer og fylkesting. Flere kommuner i Norge innfører lokal parlamentarisme. Dette fører til flere heltidspolitikere, at opposisjonen mister innsyn i behandlinga av saker og at flere saker behandles uten offentlig innsyn. Derfor må formannskapsmodellen videreutvikles. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil at organisasjonsutvikling i kommunen må skje i samarbeid med ansatte på alle nivå og deres fagforeninger. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at deltidsstillinger erstattes med 100%-stillinger i kommunene ut fra prinsippet «heltid en rettighet, deltid en mulighet». Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for igangsetting av forsøk med 6-timers normalarbeidsdag i kommunene. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene bør følge statens målsetting om at personer med nedsatt funksjonsevne skal utgjøre 5 prosent av alle nyansettelser. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre åpenhet og folkevalgt styring av kommunale foretak. Partiprogram KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil avvikle alle kommunale foretak (KF) og aksjeselskap. Alle aktiva tilbakeføres den kommunen eller fylkeskommunen som i utgangspunktet var rettmessig eier. Inntil avviklingen er gjennomført går Rødt inn for at kommunestyre/fylkesting evt. formannskap skal utgjøre generalforsamlinga for heleide kommunale aksjeselskaper. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for full offentlighet om alle styreverv, aksjeposter, økonomiske godtgjørelser og organisasjonsverv for alle politikere i kommunestyrer, fylkesting, Stortinget og regjeringa. Partiprogram FYLKER KOMMUNER REGJERINGEN STORTINGET
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kommunestyre/fylkesting skal etablere retningslinjer for god virksomhetsstyring av selskapene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere etiske retningslinjer for selskapene, herunder retningslinjer som angår miljø. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere skriftlige rapporteringsrutiner mellom generalforsamling og kommunestyre/fylkesting, der hvor disse ikke utgjør generalforsamling. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere retningslinjer for anskaffelser for selskapene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil gjennomføre regelmessige eierskapskontroller av selskapene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene skal bygge og eie butikklokaler når dette er hensiktsmessig. Partiprogram KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil ha ingen sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner uten et flertall i folkeavstemming. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at det etableres utekontakt i alle landets kommuner. Partiprogram KOMMUNER RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere en nasjonal forsøksordning hvor en andel av det statlige trygdebudsjettet overføres til utvalgte kommuner som får ansvar for å finansiere noe av trygden sammen med staten, og får beholde besparelsen dersom de lykkes i å hjelpe utsatte grupper inn i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV KOMMUNER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre barnevernsreformen ved å gi kommunene økt faglig og økonomisk ansvar for det kommunale barnevernet. Regjeringserklæring BARNEVERN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre kompetansekrav og autorisasjon i de kommunale barnevernstjenestene. Regjeringserklæring BARNEVERN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre kvalitets- og kompetanseløftet i kommunalt barnevern. Regjeringserklæring BARNEVERN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommunene rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket. Regjeringserklæring BARNEVERN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde kommunenes adgang til å innføre lokale regler for tigging. Regjeringserklæring KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats med minimum 2 promille for boliger og fritidsboliger. Regjeringserklæring KOMMUNER SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en obligatorisk regel med tak på verdsettelsen i eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger. Dette gjennomføres slik at det årlige inntektstapet for den enkelte kommune ikke blir for stort, men samtidig slik at flest mulig får redusert eiendomsskatt. Regjeringserklæring KOMMUNER SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke bunnfradraget og rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten. Regjeringserklæring KOMMUNER SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere kommunene til å stille lokaliteter til rådighet for næringen gjennom bruk av havbruksfond. Regjeringserklæring HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for tverrfaglige primær- og oppfølgingsteam i kommunene. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for tilgang til psykolog i alle kommuner. Regjeringserklæring KOMMUNER PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil iverksette en forsøksordning der kommuner som selv ønsker det, kan overta ansvaret for tannhelsetjenesten. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en nasjonal digital løsning for kommunehelsetjenester i forbindelse med arbeidet med "Én innbygger, én journal". Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til at kommunen i større grad legger til rette for fritt brukervalg innen hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til at flere kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk for eldre. Regjeringserklæring KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for å utvide bruken av objektive kvalitetsindikatorer og målinger av brukertilfredshet i kommunene, og sikre åpenhet om denne kunnskapen. Regjeringserklæring KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke både kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette flere tverrfaglige oppfølgingsteam som skal bidra med koordinering og yte tilrettelagte, flerfaglige tjenester, samt styrke tilbudet om palliasjon (lindrende behandling). Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre kommunal betalingsplikt for utskrevne pasienter innen psykisk helsevern, for å sikre forpliktende samarbeid og bedre oppfølging etter behandling. Regjeringserklæring KOMMUNER PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette kommunene i stand til å ta et større ansvar for rehabiliteringstilbudet for de vanligste pasientgruppene. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk og innenfor rammen av dette gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder. Regjeringserklæring KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det kommunale selvstyret og redusere statlig detaljstyring. Enkeltmenneskers rettigheter og rettssikkerhet skal ivaretas. Regjeringserklæring KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommunene et større ansvar der dette kan gi et bedre og mer helhetlig tilbud, blant annet når det gjelder barnevernstjenester. Regjeringserklæring BARNEVERN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre kommunereformen gjennom insentiver og verktøy for gode lokale prosesser. Regjeringserklæring KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for flere forsøk der kommuner og fylkeskommuner kan få overført oppgaver eller prøve ut nye arbeidsformer der dette kan gi bedre og mer samordnede tjenester. Regjeringserklæring FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en ny kommunelov som styrker det lokale folkestyret. Regjeringserklæring KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å samordne og dermed begrense statlige myndigheters innsigelser til kommunale planer. Regjeringserklæring KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille nasjonale krav til tilfredsstillende norskkunnskap der det er nødvendig av hensyn til helse, sikkerhet og kvalitet i tilbudet, herunder i helsesektoren og i barnehager. Kommunene må som arbeidsgiver sikre at ansatte har nødvendig språkkunnskap for å ivareta sine oppgaver, for eksempel gjennom kompetansehevende tiltak. Regjeringserklæring KOMMUNER SPRÅK STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke samarbeidet om digitalisering med kommunesektoren, herunder tiltak for økt bruk av velferdsteknologi. Regjeringserklæring KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan statlige publikumstjenester kan legges til kommunale servicekontor, for å bidra til en effektiv forvaltning og god tilgjengelighet. Regjeringserklæring KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommunene anledning til å overta gravferdsforvaltningen der kommunene ønsker det og det ligger til rette for dette. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med kommunene om oppfølging av handlingsplanen mot mikroplast. Regjeringserklæring FORURENSNING HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med kommunene for å sette dem bedre i stand til å håndtere nye utfordringer som følge av klimaendringene. Regjeringserklæring KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til at flere kommuner lager egne veteranplaner, gjerne i samarbeid med veteranorganisasjonene, slik at veteraner får god lokal oppfølging. Regjeringen vil også arbeide for regional koordinering av innsatsen for veteraner i de tilhørende kommuner og fylker. Regjeringserklæring KOMMUNER MILITÆRT PERSONELL SOSIALE TJENESTER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
5. jan 2021 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å utrede felles prinsipper for godtgjøring til politikere på alle forvaltningsnivåer Til behandling
30. nov 2020 Representantforslag om fjerning av boplikten for boligeiendom og fritidseiendom Til behandling
29. nov 2020 Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (forlengelse av tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Behandlet
29. nov 2020 Representantforslag om evakuering av flyktninger fra Hellas, med bakgrunn i den kritiske Moria-situasjonen, i det omfang norske kommuner har kapasitet til Behandlet
25. nov 2020 Representantforslag om fjerne kommuners rett til å kreve inn piggdekkgebyr på riksvei Til behandling
25. nov 2020 Representantforslag om rettslige konsekvenser for velferdsprofitører ved lov-, regel- eller kontraktsbrudd Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om lokal medvirkning og åpenhet i vindkraftsaker Behandlet
18. nov 2020 Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i Behandlet
11. nov 2020 Representantforslag om at rusavhengige fortjener bedre behandling Til behandling
11. nov 2020 Representantforslag om mer medvirkning i barnevernet Til behandling
4. nov 2020 Representantforslag om profittfri barnehage Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet Til behandling
4. nov 2020 Representantforslag om barnehager for barna, ikke eiendomsspekulasjon Behandlet
21. okt 2020 Representantforslag om sterkere rettigheter og trygghet for familier med store omsorgsbehov og familier med barn med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om lokaldemokrati, ikke kommersiell forkjørsrett Til behandling
14. okt 2020 Representantforslag om å frata fylkesmannen og Statens vegvesen innsigelsesrett i plan- og arealsaker Til behandling
29. sep 2020 En innovativ offentlig sektor Til behandling
14. jun 2020 Endringer i sameloven (endringer som følge av kommune- og regionreformen) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.) Behandlet
25. mai 2020 Endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen) Behandlet
14. mai 2020 Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å forebygge demenssykdom Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om å leggje til rette for auka grunnbemanning og lågare vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgstenesta Behandlet
5. apr 2020 Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19) Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus Behandlet
16. des 2019 Representantforslag om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur Behandlet
4. des 2019 Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte Behandlet
17. jun 2019 Kommuneproposisjonen 2020 Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om en bedre og mer effektiv lærerutdanning Behandlet
10. jun 2019 Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.) Behandlet
10. jun 2019 Endringer i kommuneloven 2018 Behandlet
6. jun 2019 Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens) Behandlet
3. jun 2019 Representantforslag om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale, og andre forsterkninger av den sosiale boligpolitikken Behandlet
20. mai 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker Behandlet
29. apr 2019 Representantforslag om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør Behandlet
24. apr 2019 Representantforslag om endring av bostøtte og opprettelsen av midlertidige ordninger for å nå vanskeligstilte husstander som har problemer med høye energipriser Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om rett til meningsfull fritid for all ungdom Behandlet
1. apr 2019 Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov) Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme sak til Stortinget om nødvendige tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om å innføre straffebestemmelser i Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder Behandlet
6. mar 2019 Representantforslag om å utrede og innføre kvalitetskrav for eldreomsorg i norske kommuner Behandlet
13. feb 2019 Representantforslag om bedre kommunetilbud til volds og overgrepsutsatte unge Behandlet
11. feb 2019 Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.) Behandlet
4. feb 2019 Representantforslag om å utrede og utarbeide forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering. Behandlet
14. jan 2019 Representantforslag om endring av inndelingslova § 17 Behandlet
9. des 2018 Representantforslag om et femårig nasjonalt biblioteksløft Behandlet
5. des 2018 Representantforslag om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner Behandlet
21. nov 2018 Representantforslag om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste Behandlet
19. nov 2018 Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre Behandlet
12. nov 2018 Representantforslag om lovfestet rett til SFO/AKS-plass Behandlet
6. jun 2018 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Behandlet
30. mai 2018 Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.) Behandlet
14. mar 2018 Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av eigedomsoppmåling) Behandlet
14. mar 2018 Endringar i eigarseksjonslova m.m. (tilpassing til ny organisering av eigedomsoppmålinga) Behandlet
5. mar 2018 Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre) Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å sikre åpenhet i helse- og omsorgsinstitusjoner som utfører tjenester i kommunal regi Behandlet
26. feb 2018 Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi Behandlet
29. jan 2018 Representantforslag om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner Behandlet
6. des 2017 Endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg) Behandlet
20. jun 2017 Representantforslag om å sikre gjennomføring av nærpolitireformen i tråd med Stortingets ambisjoner Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om å styrke oppfølgingen i reetableringsfasen for personer utsatt for vold i nære relasjoner Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om bymiljøavtaler Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om en sektorlov for vann- og avløpssektoren Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om styrket spesialpedagogisk oppfølging i en inkluderende skole Behandlet
12. jun 2017 Endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger) Behandlet
11. jun 2017 Representantforslag om kommunal frihet Behandlet
7. jun 2017 Endringer i kommunestrukturen Behandlet
7. jun 2017 Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport Behandlet
7. jun 2017 Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.) Behandlet
6. jun 2017 Endringer i barnevernloven (barnevernsreform) Behandlet
31. mai 2017 Endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen) Behandlet
28. mai 2017 Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.) Behandlet
28. mai 2017 Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom) Behandlet
28. mai 2017 Berekraftige byar og sterke distrikt Behandlet
28. mai 2017 Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om å tillate stryking av listekandidater ved fylkesting- og kommunestyrevalg Behandlet
22. mai 2017 Endringer i valgloven (tidspunkt for vedtak om todagersvalg) Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om profittfri barnehage Behandlet
1. mai 2017 Representantforslag om utnytting av matavfallsressursene og kloakkslam og enkelte andre forslag Til behandling
24. apr 2017 Representantforslag om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner Til behandling
5. apr 2017 Representantforslag om lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner Behandlet
5. apr 2017 Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte) Behandlet
6. mar 2017 Representantforslag om en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt Behandlet
22. feb 2017 Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon Behandlet
11. des 2016 Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser) Behandlet
11. des 2016 Endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om langsiktighet og trygghet for turistfisket Behandlet
16. nov 2016 NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet Behandlet
14. nov 2016 Representantforslag om en kompetansereform for kommunene Behandlet
19. okt 2016 Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet Behandlet
12. okt 2016 Endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv) Behandlet
15. jun 2016 Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk Behandlet
14. jun 2016 Kommuneproposisjonen 2017 Behandlet
8. jun 2016 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister) Behandlet
8. jun 2016 Endringer i helseregisterloven m.m. (kommunalt pasient- og brukerregister m.m.) Behandlet
6. jun 2016 Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.) Behandlet
6. jun 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester Behandlet
6. jun 2016 Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) Behandlet
17. mai 2016 Representantforslag om å la Tinn kommune overta Rjukan sykehus vederlagsfritt Behandlet
9. mai 2016 Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid) Behandlet
2. mai 2016 Representantforslag om lovhjemmel for lavutslippssoner Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Behandlet
4. apr 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet i byområder Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag frå om endringer i §§ 49 og 75 i Grunnlova (grunnlovsfesting av kommunalt sjølvstyre) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 49 (lokalt selvstyre/lokaldemokrati) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om tillegg i Grunnloven § 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet Behandlet
28. mar 2016 Endringar i kommuneloven (avvikling av samkommunemodellen) Behandlet
14. mar 2016 Representantforslag om nødvendige regelendringer og tiltak for å sikre flere minoritetsspråklige formell utdanning og arbeid raskt Behandlet
9. mar 2016 Representantforslag om å utarbeide statistikk over klimagassutslipp for alle norske kommuner Behandlet
2. mar 2016 Representantforslag om oppheving av det kommunale monopolet på landoppmåling Behandlet
11. jan 2016 Representantforslag om et felles løft for god integrering Behandlet
7. des 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. (nasjonal jordvernstrategi) Behandlet
3. des 2015 Endringer i alkoholloven og strålevernloven (varigheten på bevillinger mv. og laserpekere) Behandlet
23. nov 2015 Representantforslag om lovfesting av ungdomsråd Behandlet
23. nov 2015 Representantforslag om at kommuneloven endres for å fremme større åpenhet og bedre mulighet for deltakelse i lokaldemokratiet Behandlet
16. nov 2015 Endringer i introduksjonsloven (tiltak for økt gjennomføring av plikt til opplæring og kvalifisering) Behandlet
11. nov 2015 Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet Behandlet
15. jun 2015 Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om kvalitet i krisesentertilbudet Behandlet
10. jun 2015 Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak) Behandlet
8. jun 2015 Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om endring av offentleglova (unnta fra innsynsretten byrådsnotater og drøftingsdokumenter til byrådskonferanser og forberedende byråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styreform) Behandlet
3. jun 2015 Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a) Behandlet
20. mai 2015 Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling) Behandlet
6. mai 2015 Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om å oppheve muligheten for kommunalt forbud mot tigging Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om å oppheve politiloven § 14 første ledd nr. 8, adgang til kommunale tiggeforbud Behandlet
24. nov 2014 Endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.) Behandlet
19. nov 2014 Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen) Behandlet
12. nov 2014 Representantforslag om styrking av barnevernet gjennom ny organisasjonsmodell Behandlet
17. jun 2014 Representantforslag om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om bedre tilbud innen psykisk helse i kommunene Behandlet
15. jun 2014 Endringer i politiloven (tigging) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) Behandlet
21. mai 2014 Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene) Behandlet
24. feb 2014 Representantforslag om forslag til ny bestemmelse i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Behandlet
12. feb 2014 Endring i pasientskadelova (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) Behandlet
19. jun 2013 Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å bedre infrastrukturen innen drikkevannforsyning og avløp Behandlet
18. jun 2013 Klimatilpasning i Norge Behandlet
16. jun 2013 Morgendagens omsorg Behandlet
12. jun 2013 Endringar i inndelingslova Behandlet
11. jun 2013 Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken Behandlet
9. jun 2013 Endringer i barnevernloven Behandlet
27. mai 2013 Representantforslag om nye ideer og bedre løsninger for anskaffelser i offentlig sektor Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om lavterskeltilbud innen psykisk helse i kommunene Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål Behandlet
13. mai 2013 Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter) Behandlet
29. apr 2013 Søknad om endring av fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder fylke Behandlet
20. mar 2013 En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om økt lokalt selvstyre i saker om motorferdsel i utmark Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om endring i § 3 lov om motorferdsel i utmark (lokal forvaltning av snøscootertraseer) Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om tiltak for å bedre brannvern i boliger Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV Behandlet
17. des 2012 Representantforslag om å begrense fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealsaker Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om en ny bolig- og byutviklingspolitikk for bærekraft og livskvalitet Behandlet
10. jun 2012 Tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager Behandlet
10. jun 2012 Om flom og skred Behandlet
6. jun 2012 Endringer i plan- og bygningsloven Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om lokaldemokratiet Behandlet
30. mai 2012 Forholdet stat - kommune Behandlet
2. mai 2012 Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.) Behandlet
2. mai 2012 Representantforslag om etablering av et uavhengig tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune Behandlet
19. mar 2012 Endringer i lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om å bedre rammebetingelsene for private omsorgsbedrifter Behandlet
15. feb 2012 Representantforslag om å oppheve boplikten for prestene. Endring av kirkeloven Behandlet
9. jan 2012 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg Behandlet
5. des 2011 Representantforslag om å nedsette et offentlig utvalg som skal følge opp ansvarsreformen Behandlet
9. nov 2011 Endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (utvidet adgang til pålegg om trafikksikkerhetstiltak mv.) Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen legge til rette for at det kan drives ulike pilotforsøk mellom samarbeidende kommuner og helseforetak for å prøve ut ulike samhandlingsordninger, oppgaveoverføring, ansvarsdeling og finansiering. Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen fremme forslag om å etablere en ordning med eldreombud. Behandlet
14. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende å kostnadsberegne for utvidelsen av timetallet fra 300 til 600 timer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Behandlet
13. jun 2011 Lov om folkehelsearbeid Behandlet
13. jun 2011 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Behandlet
7. jun 2011 Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven Behandlet
30. mai 2011 Representantforslag om eiendomsskatt Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om å øke kompetansen i barnevernet Behandlet
13. apr 2011 Endringer i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om tiltak for økt trygghet i byene Behandlet
4. apr 2011 Endringer i valgloven og kommuneloven Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om motorferdsel i utmark Behandlet
27. mar 2011 Representantforslag om å vurdere endringer i lov om bustadbyggjerlag eller annet lovverk for å hindre innsidehandel og spekulasjon Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om en styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen. Endringer i plan- og bygningsloven Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om en styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen. Endringer i plan- og bygningsloven Behandlet
10. mar 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om tiltak mot vedlikeholdsetterslep Behandlet
12. des 2010 Oversendelsesforslag om å endre kommuneloven slik at kontrollutvalgets møter som hovedregel skal holdes for åpne dører. Behandlet
9. des 2010 Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit) Behandlet
5. des 2010 Endringar i politilova m.m. Behandlet
25. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Behandlet
22. nov 2010 Representantforslag om bekjempelse av aggressiv tigging via skjerpede politivedtekter Behandlet
7. jun 2010 Lov om kommunal beredskapsplikt Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å styrke lokal forvaltning av arealer i strandsonen Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om en styrking av miljø- og klimaarbeidet i kommunene Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å oppheve forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å vurdere Riksantikvarens mandat, fullmakter og rolle Behandlet
9. mai 2010 Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om motorferdsel i utmark og endringer i loven som bidrar til å styrke det lokale selvstyre Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om inngrepsfrie naturområder Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag vedrørende ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om en ny velferdsreform Behandlet
26. apr 2010 Samhandlingsreformen Behandlet
10. mar 2010 Representantforslag om å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten Behandlet
3. mar 2010 Brannsikkerhet Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om lov som integrerer de kommunale oppgaver som tillegges Nav. Behandlet
7. des 2009 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Behandlet
26. nov 2009 Endringer i lov om helsetjenesten i kommunene (retting av inkurie) Behandlet