Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at nye statlige pålegg eller reformer til kommunene fullfinansieres. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre kommunene tilstrekkelig med ressurser til å gi undervisning i samisk og nasjonale minoritetsspråk, og legge til rette for tospråklighet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at kommunene får økonomisk hjelp til å ruste opp kirkebygg som trenger det. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre at det skal lønne seg for kommunene å drive en næringsvennlig politikk ved at de får beholde deler av selskapsskatten lokalt. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre at Oslo politidistrikt skal få dekket sine kostnader knyttet til hovedstadsfunksjoner som beskyttelse av sentrale institusjoner og ambassader og sikkerhet rundt internasjonale gjester til Norge. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre la kommunene få beholde mer av verdiskapingen som skjer lokalt ved at de får beholde en andel av selskapsskatten. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre la kommunene få mer av sine inntekter fra egne skatteinntekter og mindre fra statlige overføringer – minst halvparten av kommunenes inntekter skal komme fra egne skatteinntekter. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre være imot eiendomsskatt og arbeide for at den ikke innføres i kommunene. I kommuner som har eiendomsskatt, vil Høyre arbeide for at den trappes ned og helst avvikles. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre sørge for at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, ikke straffes økonomisk av staten for dette. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre overføre fylkeskommunens strategiske midler til næringsutvikling til kommunene, mens bedriftsrettede virkemidler forvaltes av Innovasjon Norge. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre styrke det lokale integreringsarbeidet gjennom å gi kommuner og frivillige organisasjoner ressurser til å drive integreringsarbeid. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at omsorgslønn for eldre og pleietrengende i hjemmet blir gjennomført i alle kommuner. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre et ”sømløst” samarbeid mellom ulike forvaltningsnivå før, under og etter kontakt med spesialisthelsetjenesten. Kommunehelsetjenesten må ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å forebygge, diagnostisere og etterbehandle. Gode systemer for interkommunalt samarbeid om legevakt, akutte tjenester og krevende pasientforløp må sikres. Dette må skje gjennom et formalisert samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Kommunene må få både tilstrekkelig økonomisk handlingsrom og god nok kompetanse til å realisere denne samhandlingen med spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommuneøkonomien må styrkes slik at kommunene kan ivareta nye oppgaver innen eldreomsorgen. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at vertskommunen beholder vertskommunetilskuddet for psykisk utviklingshemmede også etter fylte 67 år. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette flere hele legestillinger for sykehjemmene i kommunene. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene skal gis faglige og økonomiske midler for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et statlig stimuleringstilskudd til kommuner som vil arbeide med kommunedelplaner og kulturmiljøer. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt bosetting i kommunene og samtidig sikre kommunene full utgiftsdekning. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil la alle kommuner ha samme mulighet til å kunne skrive ut eiendomsskatt dersom de ønsker, men forsterke kommunenes mulighet i eiendomsskatteloven til å kunne ivareta sosiale hensyn i utformingen av skatten. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde og ved behov utvide ordningen med rentefrie lån til kommunene til vedlikehold av, og bygging av, nye skolebygg. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en frafallspott sentralt som skoler, kommuner, fylkeskommuner og andre kan søke tilskudd til gode prosjekter for å hindre at elever dropper ut av skolen. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at størrelsen på sosialhjelpsutbetalingene i kommunene skal være basert på den enkeltes behov og ikke kommuneøkonomiske hensyn. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre inntektssystemet til kommunene slik at det sikrer at grunnleggende velferdstjenester ikke rammes ved endringer i folketallet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at deler av selskapsskatten tilbakeføres kommunene. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sette storbyene bedre i stand til å håndtere sine spesielle utfordringer innenfor rusomsorg, psykiatrisk helsevesen og integrering. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE KOMMUNENES ØKONOMI RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at kommuneøkonomien står i forhold til de oppgavene kommunene skal løse. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kommunenes økonomiske grunnlag, slik at de kan gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle interkommunalt samarbeid. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Venstre Venstre vil gi kommunene ansvar for å fastsette og differensiere barnehageprisene. Partiprogram BARNEHAGER KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Venstre Venstre vil gi støtte til kommuner som tilbyr språktrening og gratis kjernetid i barnehager for barn som har dårlige norskkunnskaper. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere øremerkingene til kommunene. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Venstre Venstre vil gi kommunene anledning til å få all statlig finansiering som frie midler. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil framleis styrkje kommuneøkonomien for å gje kommunane betre høve til å yte lokal velferd og sikre høve til vedlikehald av kommunale bygg. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at nye kommunale og fylkeskommunale oppgåver definerte av staten, skal fullfinansierast ved iverksetjing. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vil gje kommunane høve til friare kommunalt skattøyre, eventuelt som alternativ til eigedomskatt. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kommunal eigedomsskatt skal oppretthaldast som ei frivillig ordning. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at staten legg til rette for ein vedlikehaldsplan av offentlege bygg med økonomiske verkemiddel for kommunane som monnar. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at artsdatabanken og kommunane må tilførast dei midlar som trengst for å registrere og kartfeste det biologiske mangfaldet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke støtta, både den som gjeld økonomi og kompetanse, overfor kommunar som har fått store areal verna av staten. Støtta blir bruka til forsvarleg forvalting, som også medverkar til næringsutvikling i kommunen. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke kommuneøkonomien slik at kommunene gjøres i stand til å utvikle gode helse- og omsorgstjenester og sikre rekruttering av nødvendig helsepersonell. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre kommunene mer midler til offentlig legearbeid for å øke legedekningen på sykehjem, i skolehelsetjenesten, helsestasjoner samt i fengsler, legevakt og akuttmottak for kommuner som har dette. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en kapasitetsvekst og et kompetanseløft innen eldreomsorgen i kommunene gjennom å styrke kommuneøkonomien og sette krav til kvaliteten i tilbudet. Ansatte må sikres rett og plikt til gjennomføring av videreutdanning og kompetansehevende tiltak. Desentraliserte tilbud er viktig for å nå dette målet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere kommunane økonomisk i stand til å la fleire møte meir kunst i det offentlege rommet og avgrense kommersialiseringa frå skjemmande reklame. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KUNST
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle kommunar utarbeider kulturminneplan og innføre eit statleg tilskot for dette. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre kommunane økonomi til å kjøpe inn betre IKT-utstyr og gje god breibandstilgang ved alle bibliotek i landet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sette kommunene økonomisk i stand til å vedlikeholde de mange kirkebyggene fra nyere tid. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KOMMUNENES ØKONOMI KULTURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener kommunen må sikres gunstige lån til strategiske tomtekjøp, og tilskudd til å kunne delta som en aktiv part i områdeutvikling, byfornyelse, universell utforming og miljøprosjekter. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil kjempe for en god kommuneøkonomi, da det er avgjørende for å skape et samfunn med små forskjeller og et godt velferdstilbud. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kommuneøkonomien slik at de ansatte får tid til å gi god pleie, omsorg og trygghet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Vi vil øke overføringene til kommunene for å styrke det lokale kulturlivet, men også arbeide for at statlige kulturmidler blir jevnere geografisk fordelt. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KULTUR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre 100 prosent finansiering av primæroppgavene gjennom statlig stykkpris. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil la kommunene beholde en del av selskapsskatten. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil i samråd med kommunesektoren sikre en robust og bærekraftig kommuneøkonomi. De samlede ressursene skal brukes slik at tjenestetilbudet kan styrkes, kvaliteten forbedres og vedlikeholdet ivaretas. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen vil at] alle nye statlige pålegg eller reformer [i kommunene] fullfinansieres. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre kommunenes kapasitet og kompetanse for å håndtere de nye plan- og miljøoppgavene. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at kommunene har et godt tilbud om økonomisk rådgivning. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for flere lærere gjennom styrket kommuneøkonomi og ved å endre opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunalsektoren. Endringene skal sikre og stimulere til en positiv utvikling i kommunenes inntekter. Målet er å bygge opp under det lokale selvstyret ved at kommunene får beholde en andel av selskapsskatten og en større andel av egne skatteinntekter. Alle endringer i inntektssystemet skal innføres gradvis. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil ivareta vekstkommunenes utfordringer på en bedre måte og beholde inntektsgarantiordningen slik at det ikke blir brå endringer fra et år til et annet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, ikke straffes økonomisk av staten for dette. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER SKATTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre den lokale beskatningsretten. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utnytte offentlige ressurser bedre gjennom samordning av statlige anskaffelser. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle anskaffelsesregelverket og ha fleksible regler for anskaffelser av helse- og sosialtjenester. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp elevenes arbeidsmiljølov, gi statlig støtte til opprustning av skolebygg gjennom rentekompensasjonsordningen og stenge skoler som ikke er i forsvarlig tilstand. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI GRUNNSKOLE KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER STATSBUDSJETTET VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kompetanse og bemanning i det kommunale barnevernet fortsatt må prioriteres, og at alle kommuner skal sikre et faglig miljø rundt barnevernsansvarlig. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle kommuner tilbyr kulturkort for ungdom til en rimelig pris. Partiprogram BARN KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil oppmuntre kommunene til å ha «hjem for en 50-lapp»-ordninger. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2015 til 2020 at kommunene skal lage utviklingsplaner som viser behovet for rehabilitering og bygging av heldøgns bo- og omsorgsplasser. Staten skal videreføre en statlig tilskuddsordning for å støtte en slik utvikling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kommunene skal lage utviklingsplaner som viser behovet for rehabilitering og bygging av heldøgns bo- og omsorgsplasser. Staten skal videreføre en statlig tilskuddsordning for å støtte en slik utvikling og vil vurdere virkemiddelbruken for å sikre at kommunene får et godt nok tilbud i forhold til befolkningens behov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at veksten i persontrafikken i de største byområdene skal tas med buss, bane, tog, sykkel og gange. Vi vil derfor gjennomføre et nasjonalt løft for kollektivtransporten i de største byområdene. Dette vil vi gjøre gjennom gjensidige avtaler mellom staten, fylkeskommunene og kommunene. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI JERNBANER KOMMUNENES ØKONOMI VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre kommuneøkonomien slik at fylkeskommunene kan ivareta sitt ansvar som vegholder og ansvarlig for lokal og regional kollektivtransport. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere å innføre en statlig låneordning eller andre verktøy for å legge til rette for at kommunene kan foreta strategiske tomtekjøp. I vurderingen skal blant annet kommunenes gjeldsnivå inngå. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNENES ØKONOMI STATSLÅN
2013-2017 Arbeiderpartiet Telletidspunkt for nye innbyggere i vekstkommunene må så langt det er mulig flyttes slik at vekstkommune får økonomiske midler etter faktiske antall innbyggere. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det gis veksttilskudd til kommuner som opplever sterk befolkningsvekst. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil fortsette med å styrke kommuneøkonomien og utjevne økonomiske forskjeller mellom kommunene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre muligheten til utskriving av eiendomsskatt som en lokal, kommunal skatteform uavhengig av det kommunale inntektssystemet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi økte midler til tilskudd til kommuner som har store utgifter som følge av regelen om språkdeling. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fortsette å styrke kommuneøkonomien for å gi kommunene bedre mulighet til å yte velferd og ivareta infrastrukur. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at tilskudd til kommuner og fylkeskommuner i hovedsak gis som frie midler. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil forsette å styrke kommuneøkonomien og utjevne økonomiske forskjeller mellom kommunene. Partiprogram FINANSER KOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil begrense statlig overstyring i form av rettighetsfesting fordi det gir den enkelte kommune mindre handlingsrom. Partiprogram FINANSER KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre rentekompensasjonsordningen for opprustning av skolebygg som sikrer kommunene og fylkeskommunene rentefrie lån for å oppruste skolebygg. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil aktivt følge opp intensjonene i samhandlingsreformen og styrke kommunenes økonomi for å bedre deres muligheter for å tilby forebygging og lokal behandling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER KOMMUNENES ØKONOMI SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å innføre en ordning med friere kommunalt skattøre. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kommunenes muligheter til å innføre og selv tilpasse eiendomsskatt og annen lokal beskatning, blant annet for å ivareta sosiale hensyn. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kommunenes økonomiske handlingsrom, slik at de kan gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at statlige reformer og pålegg må følges opp med tilstrekkelige frie midler. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal gis betydelige økonomiske insentiver for å få til hensiktsmessige kommunesammenslåinger. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi kommunene anledning til å utvide sitt eget inntektsgrunnlag ved å fjerne maksimalgrensene for kommunale skattesatser. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet som sikrer at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen lokalt. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt ikke straffes økonomisk av staten for dette. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at eldre med nedsatt funksjonsevne skal sikres tilbud og egnede boforhold, og at dette må gjenspeiles i overføringene til kommunene. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil senke innslagspunktet for statlig refusjon til kommunene for særlig ressurskrevende tjenester til 950 000 kroner og øke kompensasjonsgraden til 85 prosent. Aldersgrensen for ordningen heves fra 67 til 80 år. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde, og ved behov utvide, ordningen med rentefrie lån til kommunene til vedlikehold av eksisterende og bygging av nye skolebygg. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kommunenes økonomiske handlingsrom, slik at de kan gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommuneøkonomien styrkes slik at kommunene kan ivareta økte oppgaver innen eldreomsorgen i lys av samhandlingsreformen. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre inntektssystemet til kommunene slik at grunnleggende velferdstjenester kan opprettholdes uansett hvor i landet en bor. Statens politikk overfor kommunesektoren er et av politikkområdene som har størst effekt på utviklingen av distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN KOMMUNENES ØKONOMI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at inntektssystemet for kommunene også tar hensyn til de særskilte utfordringer storbyene har. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre etiske retningslinjer også for norske kommuner og fylkeskommuners investeringer i aksjer og obligasjoner i utlandet, etter modell fra SPUs etiske retningslinjer og UNCTADs retningslinjer. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vil at kommunene skal gis større økonomisk ansvar ved at den statlige økonomiske utjevningen mellom kommunene reduseres, og at de statlige overføringene baseres på et objektivt differensiert innbyggertilskudd, fritt skattøre og kommunalt eierskap til en større andel av verdiskapningen i kommunen. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre 100 prosent finansiering av kommunens primæroppgaver gjennom statlig stykkpris. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tilpasse og utjevne kommunenes inntektssystem etter objektive kriterier. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vri deler av selskapsskatten fra stat til kommune. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER SKATTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en god kommuneøkonomi slik at fylkeskommunene kan ivareta sitt ansvar som veiholder og ansvarlig for lokal og regional kollektivtransport. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke kommunesektorens inntekter for å sikre bedre kommunale tjenester. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en gjennomgang av det kommunale og fylkeskommunale inntektssystemet for å sikre et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil være positive til lokale initiativ til kommune- og fylkessammenslåing og forsterke støtteordninger til dette. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre mulighet for deltakende budsjettering i kommuner og bydeler. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kommuneøkonomien betydelig. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre fast avgift til kommunene for bruk av fjordene til oppdrett basert på antall kilo produsert fisk i hver kommune. Partiprogram AVGIFTER FANGST FINANSER FISKERIER HAVBRUK KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre et nasjonalt forsøk der en andel av det statlige trygdebudsjettet overføres til kommunene, slik at de får ansvar for å finansiere noe av trygden sammen med staten, og får beholde pengene de ville brukt på å utbetale trygd, dersom de lykkes i å hjelpe utsatte grupper inn i arbeidslivet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre kommunene en inntektsordning basert på effektiv drift og gode velferdsløsninger, der en andel av verdiskapingen fra lokalt næringsliv kan tilfalle kommunene. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kommunenes økonomiske handlingsrom og grensene for kommunenes egne skatteinntekter. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la den enkelte kommune beholde mer av sine egne skatteinntekter. Blant annet skal kommunene få beholde en del av selskapsskatten der hvor verdiene er skapt. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kommunal eiendomsskatt innrettes slik at den får en sosial profil, bl.a. ved hjelp av store bunnfradrag, slik kan eiendomsskatt være et redskap for å styrke kommuneøkonomien. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene må sikres midler til å sikre at skolebyggene oppfyller lovfesta krav til fysisk arbeidsmiljø og universell utforming. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene og fylkeskommunene må sikres økonomiske tilbakeføringer fra staten som realiserer et desentralisert og fullverdig tjenestetilbud. Dette gjelder innafor slikt som barnehager, skoler, helse, eldreomsorg og kultur, fordi dette er en betingelse for å motvirke sentralisering og avfolking. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Rødt Rødt vil at det kommunale inntektssystemet må gi full kompensasjon for ekstrakostnader med desentralisert struktur. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Rødt Rødt vil opprettholde vannkraftkommunenes kraftinntekter. Disse er vederlag for forringelse av eget naturmiljø gjennom å stille naturressurser til rådighet for storsamfunnet. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommuner som bygger handelshus/kjøpesenter utenfor sentrum eller som sprer lokal utbygging over unødvendig store areal i strid med nasjonale retningslinjer, skal motta reduserte tilbakeføringer fra staten. Partiprogram KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre kommunene gode, forutsigbare økonomiske rammer. Sørge for et inntektssystem som gir mulighet til gode, likeverdige tjenester over hele landet, og som ikke forhindrer nødvendige endringer i kommunestrukturen. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå og forenkle øremerkede ordninger, slik at det gis større handlingsrom for kommunene og mindre byråkrati i stat og kommune. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå regelverket for selvkostberegning av kommunale avgifter med sikte på et tydeligere regelverk som sikrer lave gebyrer for folk flest. Regjeringserklæring KOMMUNENES ØKONOMI

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
16. des 2020 Representantforslag om et julebidrag til arbeidsløse Behandlet
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (kap. 291, 292, 3291 og 3292 samt romertall III) Behandlet
13. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
11. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
25. nov 2020 Representantforslag om å sikre bosetting av alle mennesker som får opphold Behandlet
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
14. okt 2020 Representantforslag om å sikre at personer i alderen 0-49 år ikke skal bosettes på sykehjem i strid med eget ønske Til behandling
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
10. jun 2020 Kommuneproposisjonen 2021 Behandlet
27. mai 2020 Representantforslag om behovet for raskt å øke ekstrabevilgninger til kommunesektoren under koronakrisen Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
2. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste Behandlet
17. jun 2019 Kommuneproposisjonen 2020 Behandlet
22. mai 2019 Representantforslag om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse reell for alle Behandlet
29. apr 2019 Representantforslag om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om barnevernløftet II Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
19. nov 2018 Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre Behandlet
12. jun 2018 Kommuneproposisjonen 2019 Behandlet
14. mai 2018 Representantforslag om mindre bompenger gjennom statlig overtakelse av garanti på bompengelån Behandlet
25. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å ta nye initiativ for å sikre at barn ikke skal måtte bo på sykehjem i strid med barnets beste og foreldrenes ønske Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om å styrke finansieringsordningene for etablering av sykehjem, omsorgsboliger og dagaktivitetstilbud Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
11. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
20. jun 2017 Tillegg til Prop. 129 S (2016-2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 Behandlet
11. jun 2017 Kommuneproposisjonen 2018 Behandlet
29. mar 2017 Representantforslag om 50 pst. statlig bidrag til trikkelinje nord for Sinsenkrysset over Tonsenhagen til Linderud i Oslo Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om økt lærertetthet for en inkluderende fellesskole Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om gradvis innføring av tilbud om et enkelt skolemåltid, finansiert og begrunnet som et folkehelsetiltak Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om økt lærertetthet og en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
6. jun 2016 Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.) Behandlet
16. mar 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (endringer i ansvarsfordelingen for integreringsområdet mv.) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
14. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
14. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
8. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
8. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. jun 2015 Kommuneproposisjonen 2016 Behandlet
8. jun 2015 Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner Behandlet
3. jun 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Behandlet
27. apr 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (flommen på Vestlandet oktober 2014) Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
17. jun 2014 Kommuneproposisjonen 2015 Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Kommuneproposisjonen 2014 Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om å utvide kommunenes adgang til å ta sosiale hensyn i utformingen av eiendomsskatten Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om omlegging av finansieringen av kommunesektoren og behovsstyrt statlig finansiering av grunnleggende velferdstjenester Behandlet
16. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Endringar i kommunelova m.m. Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om incentiver for å få fortgang i arbeidet med en mer effektiv og robust kommunestruktur Behandlet
12. jun 2012 Kommuneproposisjonen 2013 Behandlet
28. mai 2012 Representantforslag om å innføre periodiseringsprinsippet i offentlig sektor Behandlet
19. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011under Justis- og politidepartementet Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
19. des 2011 Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2011 Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
8. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 - lovdelen Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
15. jun 2011 Kommuneproposisjonen Behandlet
30. mai 2011 Representantforslag om å avvikle eiendomsskatten Behandlet
4. apr 2011 Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar Behandlet
21. feb 2011 Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister) Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
15. jun 2010 Kommuneproposisjonen 2011 Behandlet
30. mai 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om inntektene fra vederlag for tildeling av økt produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen. Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet