Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre endre jordlovens bestemmelser om delingsforbud. Partiprogram JORDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil føre ein restriktiv jordvernpolitikk med sterke avgrensingar og føringar for omdisponering av dyrka mark. Heimle varig vern av dyrka jord gjennom jordlova. Partiprogram JORDBRUK NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke forskning på arktisk jordbruk. Partiprogram FORSKNING JORDBRUK POLAROMRÅDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde jordbruksavtalesystemet og et tett samarbeid mellom staten og næringsorganisasjonene. Partiprogram JORDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil føre en restriktiv jordvernpolitikk med sterke begrensninger og føringer for omdisponering av dyrka mark. Hjemle varig vern av dyrka jord gjennom jordloven. Partiprogram JORDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre statstilskudd til nydyrking til jord. Partiprogram JORDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utrede ordninger som reduserer nedbygging av dyrket mark som for eksempel avgift på omdisponering av matjord. Partiprogram JORDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at bevaring av matjord skal være et viktigere hensyn ved utbygging av infrastruktur. Partiprogram JORDBRUK SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke inntektsmulighetene kraftig for alle yrkesutøvere i jordbruket. Partiprogram JORDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fortsatt bruke skatt aktivt for å styrke økonomien i jordbruket. Partiprogram JORDBRUK SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at eiendomsretten til jord og skog fortsatt skal være personlig. Partiprogram JORDBRUK SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg støttar naudsynte sikringsmekanismar for nasjonal mattryggleik og utvikling i landbruksproduksjonen til utviklingslanda. Partiprogram JORDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde styrkingen av jordskifterettene og gjennomføre tiltak for økt rekruttering. Regjeringserklæring JORDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp høringsnotatet om jordvernpolitikken, deriblant vurdere en hjemmel for varig vern av dyrket jord. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke jordvernet og innføre ordninger for erstatning av dyrket mark som bli bygd ned. Partiprogram JORDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at jordbruk og skogbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp blant annet gjennom satsing på biogass og bioenergi og økt omløpstid og lukket hogst i skogbruket. Partiprogram ENERGI JORDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tiltak som holder matjorda i Norge i hevd. Partiprogram JORDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til at jordbrukspotensialet i norske jord- og skogbruksarealer blir utnyttet. Partiprogram JORDBRUK SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet for å innføre lokalt forbud mot høstpløying i erosjonsutsatte områder. Partiprogram JORDBRUK LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå jordbruksavtaleinstituttet med sikte på å endre, forenkle og demokratisere forhandlingene. Partiprogram JORDBRUK STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne delingsforbudet i jordloven. Partiprogram JORDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere jordbrukets kostnadsnivå og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil skape et klarere skille mellom arealstøtte og produksjonsstøtte of forenke innholdet i støttetypene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke mårettede skattelettelser i jorbruket for å oppnå økt produksjon og lønnsomhet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil evaluere innholdet i jordbruksavtalen og samkjøre den med den ordinære budsjettprosessen, samtidig som vi vil beholde forhandlingsinstituttet i jordbruket. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil i mindre grad bruke støttesatser til å motarbeide stordriftsfordeler i jordbruket. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomgå konsesjoner og kvoteordninger innen jordbruket, med mål om å tilpasse og øke produksjon i henhold til markedets behov. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil heve grensene for volum og antall deltakere i samdrift og garantere stabilitet i rammevikårene for samdrifter. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil utrede en mer konkurransenøytral markedsreguleringsordning for å sikre maktspredning, matmangfold og lik tilgang på råvarer for alle aktører. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil gradvis, over flere år, forberede norsk jordbruk på nye internasjonale handelsvilkår. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Høyre Høyre vil beholde et importvern. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil av beredskapshensyn arbeide for å styrje selvforsyningen av mat. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre det enklere å få erstatning for avlingsskade, om mulig gjennom å støtte bruk av markedsbaserte ordninger for forsikring. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil reversere innstramningen som er gjort i jordvernet de seneste årene. Partiprogram JORDBRUK NATURVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil reversere innstrammingene som er gjort i jordvernet de seneste årene. Partiprogram JORDBRUK NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle jordbruksavtalesystemet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjeninnføre fri eiendomsrett for landbrukseiendommer. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle konsesjons-, bo- og driveplikten, samt odelsreguleringer. Partiprogram FAMILIE JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne systemet med markedsreguleringer og målpriser. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne produksjonsbegrensninger som kvoteordninger og konsesjonsgrenser. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde selvforsyningsgraden på om lag dagens nivå, gjennom å videreføre den norske modellen med et sterkt importvern. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK STATSBUDSJETTET TOLL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde samvirkebaserte markedsregulatorer og avtakere av norske råvarer fra hele landet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde dagens geografiske produksjonsfordeling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK JORDBRUK LANDBRUK REINDRIFT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil foreta en gjennomgang av regelverket for samdrift. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at tilskudd til grøfting skal være et element i framtidige jordbruksavtaler. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Det er behov for å vurdere om aktuelle lovverk og praksis er tilpasset dagens situasjon i næring og samfunn. Dette gjelder jordlov, konsesjonslov, odelslov og problemstillinger rundt leiejord. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Med landets begrensede areal for matproduksjon, der dyrket og dyrkbart areal utgjør 3 % av landets totale areal, er det nødvendig med et sterkt jordvern. Partiprogram JORDBRUK NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bidra til fossilfri plattform for landbruket gjennom bioressurser fra skog og jordbruk. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et strengt jordvern for å sikre fremtidige generasjoner sjansen til nasjonal matforsyning. Partiprogram JORDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere jordvernområder med spesielt restriktive bestemmelser. Partiprogram JORDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med gebyr når matjord omdisponeres og tas i bruk til andre formål, som industri, boliger etc., og sette av midlene fra denne gebyrordningen til oppdyrking/nydyrking av et areal som tilsvarer det omdisponerte. Partiprogram JORDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå konsesjoner, kvoteordninger og differensiering av tilskuddssatser i jordbruket. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere jordbrukets kostnadsnivå og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat av beredskapshensyn. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å sikre forutsigbarhet for norsk matproduksjon dersom nye internasjonale handelsavtaler gjør det nødvendig med større omlegginger av jordbrukspolitikken. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom ved å oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbud og priskontroll. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede praktiseringen og effekten av driveplikten, og vurdere en oppheving. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i jordbruket til ordinær kapitalbeskatning. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for en fondsordning i jordbruket etter modell av skogbruket. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en gjennomgang av leiejordsproblematikken og agronomien i norsk landbruk med tanke på bedre avkastning på eksisterende arealer. Regjeringserklæring JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil iverksette tiltak som reduserer klimagassutslippene fra jordbruket. Partiprogram JORDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til mer effektiv produksjon og uttak av fornybar biomasse fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk innenfor bærekraftige rammer. Partiprogram FISKERIER INDUSTRI JORDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere jordbruksavtalesystemet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt lønnsomhet i hele verdikjeden for norsk mat og redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for dyrking av hamp og norsk produksjon av hamptekstiler. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke jordvernet, sette en forpliktende grense for bevaring av matjord og stille krav til reetablering av dyrket mark ved større utbygginger. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre strandsoner, kantsoner langs vassdrag og tilsvarende hensynssoner i fjell- og naturområder. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere «marka- og byfjellgrenser» og byparker for å sikre verdifulle natur- og landskapsområder i byene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil føre en differensiert landbrukspolitikk med plass til både store og små. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk gjennom endrede skatteregler. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK JORDBRUK LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil at landbrukspolitikken skal prioritere helse, miljø og dyrevelferd, fremfor høyest mulig produksjon. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde de samlede overføringene til landbruket omtrent på dagens nivå, men endre innretningen mot miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil knytte overføringene til landbruket til grønne verdier, der biologisk mangfold og dyrevelferd er viktig. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil se nærmere på den sveitsiske modellen for landbruksstøtte for å vurdere om den kan passe til norske forhold. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forskningen på protein- og energirike vekster som alternativ til import av soya og bruk av annen biomasse til produksjon av dyrefor. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING JORDBRUK LANDBRUK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilpasse reinbestanden i Finnmark til beitegrunnlaget i området, og innføre registreringsplikt for antall dyr i reinsdyrbesetning. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Venstre Venstre vil at landbruket skal kutte sine klimagassutslipp eller bidra med økt binding av klimagasser i jord tilsvarende minimum 20 % av utslippene i 2015 innen 2030. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forskningen på klimasmarte løsninger i landbruket. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette et fond med skattefordeler for å stimulere til mer klimavennlig landbruk. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke tillate bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrka mark. Partiprogram BOLIGSAKER JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre tiltak til stimulering av god agronomi, som for eksempel drenering av landbruksjord. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil stoppe nydyrking av myr. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke satsingen på geografisk opprinnelsesmerking. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil liberalisere regelverket for foredling av mat på egen gård for å stimulere til større mangfold. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke matprogrammet slik at flere produsenter kan hente inntekten direkte i markedet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at også produsenter av lokalt produsert sterkøl kan selge sine produkter utenfor Vinmonopolet, på samme måte som lokale produsenter av vin og cider. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre kompetanse i næringen gjennom god landbruksutdanning med økt vekt på naturforvaltning, og bedre muligheten for å ta videre- og etterutdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING JORDBRUK LANDBRUK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fortsette arbeidet med å forenkle landbruksvirkemidlene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å fastsette egne grenser for boplikt innenfor et nasjonalt regelverk. Partiprogram JORDBRUK KOMMUNER LANDBRUK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten. Partiprogram GRUNNLOVEN JORDBRUK LANDBRUK STATSFORFATNING
2017-2021 Venstre Venstre vil beholde driveplikten på jordbruksarealer. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil oppmyke delingsforbudet i jordloven for å få bedre arrondering. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge. SV mener at bruk av utmarksbeite er svært viktig og at det må tilbys støtte til omstilling der hvor fellesskapet velger å ha områder prioritert for rovdyr. Det må også bevilges tilstrekkelig midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak der utmarks-beiting er mulig. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre inntektsutviklingen i landbruket. Rekruttering til næringen og at jordbruksarealene holdes i hevd er de viktigste parameterne. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde viktige velferdsordninger [for jordbrukere ] som tilskudd til ferie og fritid, og tidligpensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre ordningen med tollfri import fra de minst utviklede landene, og samtidig stille krav om at [jordbruks-]produksjonen er i tråd med FNs bærekraftmål. Partiprogram FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at all matjord skal vernes gjennom nasjonale krav og lovverk, og håndheves ved bestemmelser i Plan- og bygningsloven. Det skal kunne gis dispensasjon ved særlig tunge samfunnsmessige hensyn. Partiprogram BYGNINGSVESEN JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at der nedbygging er uunngåelig skal utbygger bære kostnadene og gjenopprette tapt matjordareal i forholdet 2:1. Statlig innsigelsesrett opprettholdes. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre ordningen der samvirkeorganisasjonene utøver markedsregulering [ innen jordbruket]. Partiprogram FINANSER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for økt norsk kornproduksjon på de arealene som er egnet for korn. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at jordbruk må være forankret i landskap og naturressurser. Mat produsert på utmarksbeite skal premieres. Driftsulemper på grunn av små jordteiger, klimatiske forhold og veksttid jevnes ut via tilskudd. Økonomiske virkemidler må bidra til økt bruk av beitearealer og grovfôr og mindre bruk av kraftfôr. Tak for tilskudd gjeninnføres. Partiprogram FINANSER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere tilskudd som bidrar til økt økologisk produksjon og markedsadgang. Partiprogram FINANSER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forvalte reindrift som en del av urbefolkningspolitikken og sikre de sårbare beiteressursene. SV vil igangsette tiltak for samspill mellom landbruk og reindrift og håndheving av beiteressurser i et kretsløpsperspektiv. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde bo- og driveplikten, konsesjonslovene og åsetesretten. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utnytte biogassen fra gårdsdriften bedre. Støtte jordbrukets klimasatsing, med klimarådgivning til hver bonde og støtte til større biogass- og gjødselanlegg. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forsvare den norske genteknologiloven. Vi vil ha nasjonale forbud mot genmodifiserte organismer som ikke framstilles på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at kvinner i større grad velger å bli gårdbrukereved å utvikle mentorordninger, bygge nettverk og utvikle teknologi som reduserer fysiske hindringer. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby pelsdyroppdrett. Omstillingsmidler gjøres tilgjengelig. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre strengere krav til dyrevelferd, spesielt for fjørfeproduksjon. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et kompetansebevis i landbruket tilsvarende agronomkompetanse. Dokumentasjon av realkompetanse skal vektlegges som likeverdig. Partiprogram HØYERE UTDANNING JORDBRUK LANDBRUK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha økt satsing på forskning og utvikling både når det gjelder naturens ressurser, klimapåvirkning fra landbruket og hvordan maten påvirker vår helse. Partiprogram FORSKNING JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vedta lov om god handelsskikk innen matvaresektoren. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten bidrar i større grad til regionale såkornfond. Partiprogram FINANSER JORDBRUK NÆRINGSLIV STATSBUDSJETTET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at innsatsen på landbruk, fiskeri og matsikkerhet skal bidra til å øke produktiviteten i matproduksjonen i alle ledd, fra småbønder og -fiskere til industriaktører. Partiprogram FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle og styrke en helhetlig innsats for bærekraftig landbruk. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde ordningen med jordbruksavtale. Partiprogram JORDBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil kombinere endrede tilskudds- og kvoteordninger [til jordbruket] med tilpassede investeringsvirkemidler, med mål om å tilpasse og øke produksjonen i henhold til markedets behov. Partiprogram JORDBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge bedre til rette for en velfungerende konkurranse i omsetningen av norske jordbruksprodukter. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere jordbrukets kostnadsnivå og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ivareta kulturlandskapet ved å stimulere til mer beitebruk og andre tiltak for å hindre gjengroing. Partiprogram JORDBRUK KULTURVERN LANDBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil øke innsatsen innen FoU for at landbruket skal kunne være et viktig element i det grønne skiftet, redusere klimagassutslippene i landbruket og øke en bærekraftig produksjon av jordbruksprodukter. Partiprogram FORSKNING JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne målet om at 15 prosent av norsk matproduksjon skal være økologisk. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil opprettholde dagens avløserordning [i landbruket]. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en 10-årig investeringspakke og heve avskrivningssatsen på både driftsbygninger og husdyrbygninger. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at beitemark er i bruk og stimulere til økt beiting som et virkemiddel for bevaring av kulturlandskap og biologisk mangfold. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre en velfungerende markeds- og produksjonsregulering og sikre samvirkets rolle som markedsregulator og avtaker av norske råvarer fra hele landet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke produksjonen av fôrmidler som grunnlag for husdyrproduksjonen med mål om å redusere fôrimporten. Norskandelen i kraftfôret må økes. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke norsk matproduksjon basert på eget ressursgrunnlag slik at selvforsyningsgraden, korrigert for importerte fôr råvarer kan styrkes. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke norsk kornproduksjon og bedre kornøkonomien. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke jordbruksarealet i Norge, blant annet gjennom å styrke tilskuddsordningene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre et statlig nydyrkingstilskudd. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk matproduksjon på norske arealer skal økes med 20 % i løpet av de neste 20 årene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre ett års beredskapslagring av matkorn og forkorn, slik at matvareberedskapen blir sikret. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke lovverket til å hindre at noen få aktører får uforholdsmessig mye makt over matverdikjeden. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil vareta det bynære landbruket. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre redusert sats på CO2-avgift for landbruket. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at råvareprisene økes. Bevilgningen over statsbudsjettet må brukes målrettet til de jordbrukspolitiske mål som markedsprisene ikke greier å oppfylle. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forbedre hovedavtalen for jordbruket med mål om å styrke jordbrukets forhandlingsrett. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at kornprisene økes slik at kornimporten kan reduseres kraftig. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke grasproduksjonen og bruk av utmark ved å styrke beitetilskuddet og øke husdyrtilskuddet og styrke profilen i dette. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at den fordel som jordbruket kan skaffe seg gjennom økt produksjon og rasjonalisering av gårdsdriften, omsetningen og foredlingen, skal så vidt mulig med hensyn til norsk økonomi, komme jordbruket til gode. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse tungt på klimaomstilling i ikke-kvotepliktig sektor. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et strengt jordvern som oppfyller Stortingets jordvernforlik som slår fast en målsetting om at nedbyggingen av matjord skal ligge under 4000 mål årlig før 2020. På sikt må tallet reduseres ytterligere til 2000 mål - et nytt nasjonalt halveringsmål. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå inn for en samlet nasjonal jordvernsplan. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil grunnlovsfeste at matjord skal disponeres langsiktig og ivaretas for kommende generasjoner. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil lovfeste muligheten til varig vern av matjord. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre matjord sterkere vern enn utmark. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at jord som bygges ned skal gjenbrukes som matjord. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at jordvernet skal vektes tyngre i planprosesser og at det skal nydyrkes like mye jord som det blir omdisponert. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil endre dagens nasjonale retningslinjer for samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen, slik at jordvern gis en høyere prioritet ved utbygging i pressområdene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha full åpenhet om opsjonsavtaler som berører jordvernet. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at lokale interesser skal vektlegges i tilfeller der vern av naturområder er et alternativ. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere innsatsen med å forebygge og rydde opp i forurenset jord, sjø og sjøbunn. Nye teknologier for å få dette til, må støttes. Initiere arbeidet internasjonalt med plastfangst. Partiprogram FORURENSNING JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beitenæringenes fagkompetanse må i større grad inkluderes i kunnskapsgrunnlaget for rovdyrforvaltningen. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil effektivisere skadefelling og lisensfelling av rovdyr og prioritere slik jakt i nærheten av beiteområder. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil i prioriterte beiteområder skille klart mellom lisensjakt og uttak av skadedyr. Kommunale jaktlag som utfører uttak, må ha samme forutsetninger/regelverk som SNO når de skal utføre samme oppgave. Ved uttak av skadedyr må det være mulig å bruke nødvendige ressurser. Spesielt hund og tekniske hjelpemidler som drone, scooter, helikopter osv. Det må også være tillatt å bruke løs, på drevet halsende hund. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil skre grunneiernes interesser opp mot det organiserte og kommersialiserte friluftsliv. Partiprogram IDRETT JORDBRUK KULTUR LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bevare og videreutvikle landbruket i de samiske kjerneområdene. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fortsette å kontrollere jord- og skogbruksressurser gjennom jord-, konsesjons- og odelslovgivningen. Partiprogram JORDBRUK LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde produksjonsfordelingen i jordbruket der den mest fruktbare jorda brukes til kornproduksjon. Partiprogram JORDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi hjemmel for varig vern av matjord i jordlova, og verne de mest produktive jordressursene. Partiprogram JORDBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre måltallet for nedbygging av matjord juridisk bindende og inkludere dette i fylkesvise og kommunale arealregnskap. Partiprogram JORDBRUK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere bærekraftig jordbruk høyt i norsk utviklingssamarbeid som et verktøy for å redusere fattigdom og sikre produksjonsøkning uten å gå på bekostning av naturen. Partiprogram JORDBRUK MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. jan 2021 Klimaplan for 2021-2030 Til behandling
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsframlegg om endring i § 112 (om vern av dyrka og dyrkande mark) Til behandling
10. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.) Behandlet
1. jun 2020 Representantforslag om etablering av beredskapslagring av matkorn Behandlet
27. mai 2020 Representantforslag om et nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026 Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. jun 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019) Behandlet
10. apr 2019 Endringar i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking) Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020 Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 112 (om vern av matjordressursene) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
24. okt 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken) Behandlet
13. jun 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.) Behandlet
18. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv - ny adkomsttunnel) Behandlet
5. feb 2018 Representantforslag om styrket beredskap gjennom et sterkere jordvern og beredskapslagring av matkorn Behandlet
5. feb 2018 Representantforslag om en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjorda Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
15. jun 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.) Behandlet
24. apr 2017 Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. jun 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet. (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 110 b - vern om matjordressursene Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag 2 B: Grunnlovsforslag 2 på bokmål og nynorsk Behandlet
15. feb 2016 Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. (nasjonal jordvernstrategi) Behandlet
16. jun 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
16. jun 2014 Jordbruksoppgjøret 2014 - endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. Behandlet
11. jun 2014 Endringer i naturmangfoldloven Behandlet
7. apr 2014 Representantforslag om en helhetlig jordvernplan Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om styrking av jordvernet Behandlet
18. jun 2013 Jordbruksoppgjøret 2013 - endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m. Behandlet
9. jun 2013 Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) Behandlet
5. jun 2013 Endringar i jordlova Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Endringar i jordskifteloven Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
13. jun 2012 Jordbruksoppgjøret 2012 - endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. Behandlet
11. apr 2012 Landbruks- og matpolitikken Behandlet
13. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Endringar av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
15. jun 2011 Jordbruksoppgjøret 2011 Behandlet
25. apr 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. jun 2010 Jordbruksoppgjøret 2010 Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om oppsigelse av hovedavtalen for jordbruket Behandlet
14. des 2009 Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet