Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere vedlikehold og trafikksikkerhet vesentlig høyere innenfor bevilgningene til vei og bane. Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse spesielt i det såkalte Intercity-triangelet for å få en rask økning i kapasiteten til godstransport med jernbane. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere kraftig opprustning og forbedring av dagens jernbanenett, noe som vil redusere reisetiden og øke avgangsfrekvensen for jernbane. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere hvordan mulige konsepter for høyhastighetsbaner kan tilpasses norske forhold. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge havner og godsterminaler for å få gods over på tog og bane. Partiprogram HAVNER JERNBANER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil for å sikre rasjonell framdrift av større samferdselsprosjekter vil Arbeiderpartiet gå inn for prosjektfinansiering av vei- og jernbanestrekninger. Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre opprette et eget vedlikeholdsfond for vei og jernbane. Partiprogram JERNBANER VEGVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre styrke lokalbanetilbudet i de folkerike områdene. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre bygge ut dobbeltspor og krysningsspor, spesielt på de viktigste intercity-strekningene i landet. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre legge til rette for at mer av godstrafikken kan flyttes fra vei til sjø og jernbane. Partiprogram JERNBANER SJØFART VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre prioritere intercity-strekningene på jernbane og bidra til baneløsninger som øker andelen kollektivreisende til storbyene. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre stille seg positiv til et moderne høyhastighetsjernbanenett hvor driftskostnadene kan dekkes av inntektene, og raskt igangsette en samlet handlingsplan for dette. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre at det linjenett som nå bygges ut, skal anlegges for hastigheter tilpasset høyhastighetstog. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre bidra til økt satsning på elektrifisering av jernbane der det i dag er dieseldrift. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre utprøve offentlig-privat samarbeid (OPS) som modell for utbygging av jernbane. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre i tråd med de positive erfaringene fra Gjøvikbanen konkurranseutsette flere av NSBs strekninger. Partiprogram JERNBANER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre omdanne Jernbaneverket til et eget baneselskap med ansvar for eierskap, drift og forvaltning. Partiprogram JERNBANER STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre utvikle særorganer som skal overta bestilleransvaret for lokale jernbaneruter, riksveiferger og regional flytransport. Partiprogram FERGER JERNBANER KOMMUNER LUFTFART STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at utredningen av høyhastighetsbane må fortsette. Satsingen må ikke gå på bekostning av eksisterende bane. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at arbeidet med fornying av Bergensbanen må forseres. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil starte planlegging for videreføring av Nordlandsbanen fra Fauske til Tromsø. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge ut jernbanenettet mot Europa, blant annet intercitytog. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at infrastrukturen på jernbane må rustes opp, og viktige strekninger må bygges ut med dobbeltspor. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til jernbane for å bedre kvaliteten på både togmateriell og banestandard, blant annet ved flere krysningsspor. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at godstransport flyttes fra vei til bane og sjø. Partiprogram JERNBANER SJØFART VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre og utvikle kortbanenettet. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Sørlandsbanen kobles sammen med Vestfoldbanen. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Gjøvikbanen må rustes opp. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke nordområdene som transportkorridor mellom øst og vest. Jernbaner fra Narvik til St. Petersburg og fra Kirkenes til Murmansk er to viktige prosjekter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK JERNBANER POLAROMRÅDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre automatisk togstopp, fjernstyring og togradio på alle togstrekningar. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne planovergangar og utbetre spor. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre jernbanen til et attraktivt og lønnsomt alternativ til bil– og flytrafikk. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil modernisere og utvide det norske jernbanenettet slik at toget blir et naturlig førstevalg for de fleste lange og mellomlange reiser i Sør-Norge. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å lykkes med dette vil SV etablere et høyhastighetsnett mellom de store byene i Sør-Norge, kombinert med en stor nærtrafikksatsing på jernbane. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I kommende periode vil SV trappe opp investeringene i jernbanen til 10 milliarder kroner per år. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I kommende planperiode vil SV prioritere å modernisere og utbedre jernbanenettet. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil starte utbyggingen av høyhastighetsnettet innen 2015. Planlegging og vedtak om finansiering må gjøres i stortingsperioden 2009 – 2013, slik at det kan foretas prioritering av første strekning. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det internasjonale samarbeidet for å gjøre det enklere å reise med tog mellom land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID JERNBANER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil følge opp Nordisk Råds vedtak om et tett samarbeid for å bygge ut jernbane og andre klimavennlige transportløsninger mellom de nordiske landene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID JERNBANER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en avgift på flyavganger som øremerkes byggingen av høyhastighetsnett. Partiprogram JERNBANER LUFTFART
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil selge NSB AS. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve togmonopolet på persontransport slik at det åpnes for fri konkurranse på jernbanenettet. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det legges bedre til rette for godstransport over lange avstander, blant annet med flere lange krysningsspor. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at jernbanen i større grad må tilpasses knutepunkter for annen infrastruktur. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det legges bedre til rette for persontransport i befolkningstette områder, med dobbeltspor, økt frekvens og økte hastigheter. Partiprogram JERNBANER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke satsingen på jernbanen gjennom en økt satsing på vedlikehold og nyinvesteringer i tråd med Nasjonal transportplan og gjennom et økt statlig kjøp av togtjenester. Regjeringserklæring JERNBANER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil tilrettelegge for at mer gods kan flyttes fra veg til bane. Regjeringserklæring JERNBANER VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge fram et beslutningsgrunnlag om høyhastighetsbane som har bygging som siktemål. Utredningene vil vise om det er mulig å nå dette siktemålet. Regjeringserklæring JERNBANER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil samle og integrere NSB, Flytoget og Jernbaneverket slik at utvikling av infrastruktur, ruteplanlegging og togtrafikk kan samordnes langt bedre og mer effektivt. NSB og Flytoget skal ha ansvaret for persontrafikken på jernbane. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti EUs fjerde jernbanepakke vil pålegge Norge å splitte opp jernbanen og privatisere togtrafikken innen 2019. SV vil i allianse med fagbevegelsen i Norge og Europa forsvare selvråderetten til en nasjonal jernbanepolitikk. Partiprogram ARBEIDSLIV EU/EØS JERNBANER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et helt nødvendig generasjonsskifte for toget: de neste 20 år bygge et nytt dobbeltsporet jernbanenett for lokaltog, lyntog og godstog. Første etappe blir fullføring av intercitytriangelet på Østlandet og dobbeltspor og moderne toglinjer i de andre storbyregionene innen 10 år. Nye linjer bygges for å inngå i et fremtidig lyntognett som vil binde sammen landsdelene. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å heve standarden på dagens jernbanenett. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bidra til økt godstransport på jernbane. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et nettilbud med stor kapasitet over hele landet, og flere offentlig eide åpne trådløse nett. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at flere fristilte offentlige virksomheter, som Avinor, NSB og helseforetakene, omgjøres til forvaltningsenheter. Partiprogram HELSEVESEN JERNBANER LOKALFORVALTNING LUFTFART STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke investeringene til jernbanen kraftig ut fra dagens nivå gjennom en kombinasjon av overføringer på statsbudsjettet og prosjektfinansiering. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge et jernbanenett med dobbeltspor tilrettelagt for høye hastigheter (minst 250 km/t) og halvtimesfrekvens på togavgangene i Intercity-triangelet (Lillehammer, Halden, Skien) innen 2025. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge ut nytt signalanlegg og styresystem for togtrafikken i Norge. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Venstre Venstre vil begynne planleggingen av fjernstrekningene mellom Oslo og Bergen, Trondheim, Stavanger, med sikte på bygging av høyhastighetslinjer. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Venstre Venstre vil vedlikeholde og fornye det eksisterende jernbanenettet mellom de store byene i Norge, inkludert sammenkobling av sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle lokaltogtrafikken rundt byene, for eksempel oppgradering av strekningen Bergen-Voss, ny metro- og togtunnel under Oslo og legge til rette for dobbeltspor. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge en ny jernbanelinje mellom Oslo og Hønefoss, oppgradere linjene mot Stockholm og elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi private mulighet til å bygge ut og drifte Ofotbanen. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Venstre Venstre vil ta initiativ til en prosess for å utrede jernbane i nord-områdene. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Venstre Venstre vil fortsette å bruke Gjøvikbanen som pilotstrekning for forsøk med tog og jernbane, hvor neste anbudsperiode (2016-2026) brukes til å konkurranseutsette også vedlikehold og fornyelse. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Venstre Venstre vil konkurranseutlyse drift av persontransport på flere jernbanestrekninger der det er hensiktsmessig, med krav om høyere avgangsfrekvens der det er mulig. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprettholde systemet med konkurranse for godstransport på jernbane. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke kapasiteten for godstransport gjennom effektive terminaler, krysningsspor, godsterminaler og andre tiltak for å få mer transport over på bane. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Venstre Venstre vil omorganisere Jernbaneverket for å tilrettelegge for mer konkurranse i investeringer, drift og vedlikehold på jernbanens infrastruktur. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette en egen prosjektorganisasjon for gjennomføring av InterCity-prosjektet, og videre satsing for høyhastighetsbaner som kan knytte sammen de store byene i sør-Norge. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette et vedlikeholdsfond der avkastningen skal gå til opprustning av veier og jernbane. Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil starte større OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid) på vei eller jernbane hvert år. Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil legge hensiktsmessige vei- og jernbanestrekninger inn i egne prosjektplaner for å sikre raskere realisering. Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre full utbygging av dobbeltspor på InterCity-strekningen i Østlandsområdet, og prioritere kryssingsspor på viktige godstraseer og skinnegående transport i og rundt de store byene. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Høyre Høyre vil omdanne Jernbaneverket til to statlige selskaper: ett med ansvar for utvikling og drift av jernbanens infrastruktur, og ett med ansvar for å utføre utbygging og vedlikehold av infrastruktur for bane, i konkurranse med andre. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge ut veier, jernbane og annen infrastruktur som er avgjørende for Norges konurransekraft, og ta i bruk nye utbyggingsmetoder som offentlig-privat samarbeid (OPS). Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Utbygging av intercitytrianglet må gjennomføres raskt med oppgradert standard til dobbeltspor. Det må også legges opp til å bygge ut og ruste opp jernbanen også rundt de andre store byområdene i Norge. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil selge NSB AS. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve togmonopolet på persontransport slik at det åpnes for fri konkurranse på jernbanenettet. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det legges bedre til rette for godstransport over lange avstander, blant annet med flere lange krysningsspor. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at jernbanen i større grad må tilpasses knutepunkter for annen infrastruktur. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det legges bedre til rette for persontransport i befolkningstette områder, med dobbeltspor, økt frekvens og økte hastigheter. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utrede tog med høy hastighet som knytter Tromsø, Bardufoss, Harstad og Narvik sammen. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet Frp vil oppgradere jernbanenettet mellom de store byene og landsdelene til å tåle opp mot 250 km/t. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det krever en samordnet areal- og transportplanlegging og at kollektivtransport og sykkeltiltak gis økt prioritet i og rundt de største byene. Partiprogram FERGER JERNBANER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at nye holdeplasser som bygges og transportmateriell som anskaffes, er universelt tilgjengelige. Partiprogram FERGER FUNKSJONSHEMMEDE JERNBANER SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et nasjonalt løft for investeringer, drift og vedlikehold av veg, jernbane og sjøveg. Partiprogram FERGER JERNBANER VEGVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at veksten i persontrafikken i de største byområdene skal tas med buss, bane, tog, sykkel og gange. Vi vil derfor gjennomføre et nasjonalt løft for kollektivtransporten i de største byområdene. Dette vil vi gjøre gjennom gjensidige avtaler mellom staten, fylkeskommunene og kommunene. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI JERNBANER KOMMUNENES ØKONOMI VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre forutsigbar prosjektfinansiering av de viktigste samferdselsprosjektene på egne budsjettposter. Partiprogram FERGER JERNBANER SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere jernbaneutbygging i intercity-triangelet i Østlandsområdet og i andre store byområder der jernbanetransporten kan dekke en stor del av økningen i transportbehovet. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det skal legges fram en framdriftsplan for utbygging av Intercity-forbindelsen i det sentrale Østlandsområdet, med en tidfesting av når ulike strekninger kan ferdigstilles. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det som en oppfølging av Nasjonal transportplan legges fram en handlingsplan for kollektivtransport. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det skal legges fram en samlet godsstrategi hvor det blant annet legges til rette for overgang for godstransport fra veg til sjø og bane og for en effektiv bruk av sjøvegen. Partiprogram HAVNER JERNBANER SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en næringsstrategi for å flytte mer gods fra veg til sjø. Partiprogram HAVNER JERNBANER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for at pendlere i og rundt storbyene i større grad kan reise kollektivt, gjennom betydelige investeringer i jernbanenettet. Hyppige avganger og raskere tog gjør at flere har reell mulighet til å bosette seg der man ønsker. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil modernisere jernbanen slik at godsmengden kan økes betraktelig. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil slå sammen NSB, Flytoget og Jernbaneverket for å bedre kapasitetsutnyttelsen, utnyttelse av synergier og kostnadseffektivisering. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil elektrifisere gjenstående dieseldrevne jernbanestrekninger. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for moderne intercity-løsninger innad i regionene rundt de store byene. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke kapasiteten og regulariteten for godstransport i hele landet og redusere reisetider for persontrafikk. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for et styrket flyrutetilbud i de områdene av landet som ikke har togtilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK JERNBANER LUFTFART
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle en god samordning av tilsyn for sikkerhet i luftfart, skipsfart og transport på land. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SAMFERDSEL SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at all kollektivtransport med tilhørende holdeplasser må være universelt utformet. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ruste opp infrastrukturen på jernbane, og bygge ut viktige strekninger med dobbeltspor. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide målrettet for realisering av tog med høy hastighet, først på de strekningene der dette er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til jernbane for å bedre kvaliteten på både togmateriell og banestandard, blant annet ved flere krysningsspor. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre og utvikle kortbanenettet. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha bedre togtilbud og opprusting av jernbanenettet. I første omgang må Intercitystrekningene omkring de store byene bygges ut. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre finansieringsordninger som gir forutsigbarhet og langsiktighet utover det årlige budsjettet, og som sikrer rask og sammenhengende utbygging, og vi vil bruke inntekter fra bilavgifter til å bygge ut jernbanen. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre rask fremdrift av utbygging av InterCity-forbindelsene i det sentrale Østlandsområdet. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil åpne for at kollektivutbygging, inkludert nye jernbanestrekninger, kan finansieres med statsgaranterte lån, uavhengig av årlige bevilgninger på statsbudsjettet. Partiprogram JERNBANER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begynne utbygging av en framtidsrettet jernbane ved å starte byggingen av en høyhastighetsbane i neste stortingsperiode. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utbedre Bergensbanen slik at reisetiden Bergen – Oslo kommer ned til høyst 4 timer innen 2020. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge jernbane fra Fauske til Tromsø. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke det eksisterende jernbanenettets kapasitet både for person- og godstransport, blant annet ved å legge flere og lengre kryssingsspor og dobbelspor på sterkt trafikkerte strekninger. Utbygging av dobbeltspor og for høyere fart i Inter City-triangelet bør fullføres innen 2023. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kapasiteten ved jernbanens godsterminaler og øke antallet terminaler slik at jernbanen kan konkurrere med lastebiltransport også på kortere strekninger enn i dag. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil elektrifisere alle dieseldrevne jernbanestrekninger. Partiprogram JERNBANER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for bedre rydding og sikring av jernbanestrekninger, samt sikre overganger for både mennesker og dyr. Togførere må få lov til å ha våpen tilgjengelig, og tilbys opplæring i bruk, for raskt å kunne avlive påkjørte dyr. Partiprogram JERNBANER NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere et infrastrukturfond på 100 mrd. kroner som bygges opp over inntil 5 år. Avkastningen øremerkes i statsbudsjettet til vei-, jernbane- og kollektivnettet samt bredbånd og IKT-infrastruktur, med forutsigbar og varig finansiering av infrastruktur-investeringene som overordnet mål. Regjeringserklæring JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en god erstatningsordning for personer som får båndlagt sin eiendom til infrastrukturformål. Regjeringserklæring JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil starte arbeidet med å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur. Regjeringserklæring JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til at analysene knyttet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet forbedres. I planleggingsprosesser må realistiske trafikkprognoser legges til grunn, slik at infrastrukturen dimensjoneres i tråd med reelt behov. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme en sak som presenterer ulike løsninger for hvordan Stortinget i fremtiden skal kunne vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, og hvordan fagetatene kan overta ansvaret for detaljer og gjennomføring. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge vei og jernbane raskere gjennom å redusere planleggingstiden. Målsettingen vil være en halvering av tiden. Innsigelser i planleggingsprosessen samordnes bedre. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil organisere større vei- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat samarbeid (OPS) brukes som gjennomføringsstrategi. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke bruken av statlig regulering for prosjekter av nasjonal betydning. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil investere en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland i veier, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur. Regjeringserklæring JERNBANER STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre modulvogntogordningen til en permanent ordning. Regjeringserklæring JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ikke redusere ambisjonene for investering i vei eller jernbane som følge av reduksjon i bompengeinnkrevingen. Regjeringserklæring JERNBANER VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke jernbaneinvesteringene og øke konkurransen på sporet. Regjeringserklæring JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil planlegge for full utbygging av InterCity-strekningene i Østlandsområdet og ny jernbanetunnel under Oslo. Regjeringserklæring JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere krysningsspor på viktige godstraseer og skinnegående persontransport i og rundt storbyene. Regjeringserklæring JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en større reform av jernbanesektoren, der Jernbaneverket og NSB omorganiseres for å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål. Regjeringserklæring JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at godstog og langdistansetog skal kunne prioriteres i jernbanenettet mellom kl 18:00 og 05:00. Regjeringserklæring JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå kjørevegsavgiften på jernbanen, med sikte på å kartlegge hvordan den bør utformes for å oppnå en konkurransenøytral infrastruktur. Regjeringserklæring AVGIFTER JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en langsiktig plan for konvertering av signalsystemene til den europeiske standarden ERTMS. Regjeringserklæring JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for effektive knutepunkter mellom de ulike transportformene. Regjeringserklæring JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for en konkurransenøytral eier- og driftsstruktur av alle jernbaneterminaler. Regjeringserklæring JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for forpliktende avtaler mellom stat og kommune om boligbygging og bygging av infrastruktur som en del av bypakkene. Regjeringserklæring BOLIGSAKER JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at minimum 30 prosent av transportarbeidet på vei, på strekninger over 300 km, skal flyttes over på sjø eller bane innen 2030, og at dette målet skal være 50 prosent innen 2050. Partiprogram JERNBANER SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ruste opp infrastrukturen på jernbane, og bygge ut viktige strekninger med dobbeltspor. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge ut nye jernbanestrekninger dimensjonert for høye hastigheter slik det er vedtatt i Nasjonal transportplan. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til jernbane for å bedre kvaliteten på både togmateriell og banestandard, blant annet ved flere krysningsspor. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at godstransport blir flyttet fra vei til bane og sjø, og passasjertrafikk fra fly til bane. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SJØFART VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre og utvikle kortbanenettet. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha effektive dobbeltsporet jernbane for persontrafikk rundt byområdene og prioritere godstransport på lengre jernbanestrekninger. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil iverksette en ambisiøs utbygging av vei og jernbane, samt bedre koordinering av transportløsninger på vei, bane, luft og sjø. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil selge NSB AS. Partiprogram JERNBANER STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at flere jernbanestrekninger skal åpnes for konkurranse. Partiprogram JERNBANER STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det legges bedre til rette for godstransport over lange avstander. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at jernbanen i større grad må tilpasses knutepunkter for annen infrastruktur. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det legges bedre til rette for persontransport i befolkningstette områder, med dobbeltspor, økt frekvens og økte hastigheter. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppgradere jernbanenettet mellom de store byene og landsdelene til å tåle opp mot 250 km/t. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere bruk av togvogner med 2 etasjer for å øke kapasiteten. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut og styrke infrastrukturen betydelig for å bedre det kollektive tilbudet for både buss, tog, båt og fly. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke antall avganger der jernbanen representerer et reelt alternativ til biltrafikken. Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en gjennomgang av organisering og måloppnåelsen, før vi vil vurdere andre organiseringer i jernbanen. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren. Partiprogram JERNBANER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på jernbanen. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere ferdigstillelsen av allerede vedtatte jernbanestrekninger. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for elektrifisering og bruk av ny teknologi for reduserte utslipp på gjenværende dieselstrekninger. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for dobbeltsporkapasitet inn og ut av de store byene. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke andelen krysningsspor for å øke kapasitet og forutsigbarhet. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle og forbedre godsterminalene for å håndtere overføring av mer gods fra vei til bane og for sømløse og mer klimavennlige transportårer. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at også norske leverandører kan delta i konkurransen om fremtidig utbygging av jernbanen i Norge. Partiprogram JERNBANER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre jernbanen raskere og mer moderne. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha konkurransedyktige høyhastighetsbaner mellom Oslo og landsdelene med de større byene i Norge og til Stockholm, Göteborg og København. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil skape grunnlag for stor overføring av godstrafikk fra vei til jernbane gjennom moderne dobbeltsporete baner. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil begynne planleggingen av fjernstrekningene fra Oslo til Bergen, Trondheim og Stavanger, med sikte på å bygge høyhastighetslinjer for lyntog. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge et jernbanenett med dobbeltspor som er tilrettelagt for høye hastigheter (minst 250 km/t), og som har en halvtimesfrekvens på togavgangene i Intercity-triangelet (Lillehammer, Halden, Skien) innen 2032-2034. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi i Finland. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke investeringene til jernbanen kraftig fra dagens nivå. Partiprogram FINANSER JERNBANER SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut et nytt signalanlegg og styresystem for togtrafikken. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil vedlikeholde og fornye det eksisterende jernbanenettet mellom de store byene i Norge, inkludert sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil konkurranseutsette drift av persontransport på flere jernbanestrekninger der det er hensiktsmessig, og stille krav om høyere avgangsfrekvens der det er mulig. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil erstatte alle dieseltog med nullutslippstog. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle lokaltogtrafikken rundt byene. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil fullføre elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, samt elektrifisere og oppgradere Rørosbanen og Solørbanen som en del av en godsstrategi. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge elektrifisert dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal. Mellom Ranheim og Hommelvik skal sporet legges i tunnel. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut dobbeltspor på Ofotbanen. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre hydrogendrevne tog på Nordlandsbanen og Raumabanen. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede jernbane i nord. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde systemet med konkurranse for godstransport på jernbane. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil få mer transport over på bane ved å øke kapasiteten for godstransport gjennom effektive terminaler, krysningsspor og godsterminaler. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide krysningsspor på viktige linjer for godstrafikk for å tillate godstog på 740 meter i tråd med europeisk standard. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil oppgradere linjen fra svenskegrensen til Halden og samarbeide med nabolandene om den videre togstrekningen, med sikte på å øke godstransporten. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil utbedre fartsbegrensningen for tog gjennom Drangsdalen ved Moi. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for effektiv transport av tømmer på bane. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha nasjonal kontroll over ressurser og infrastruktur. Partiprogram ARBEIDSLIV FISKERIER HAVBRUK JERNBANER LANDBRUK SAMFERDSEL SKOGBRUK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at jernbanen i Norge skal være eid og drevet av fellesskapet. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke utbyttet fra Avinor. Vi vil endre Avinors finansieringsmodell slik at investeringer må behandles politisk. Partiprogram JERNBANER LUFTFART NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere å ferdigstille byggingen av InterCity-triangelet. Nye strekninger må bygges med 300 km/t som fartsstandard for å kunne bli del av det nye lyntognettet. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke bevilgningene til jernbanen kraftig. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil planlegge og starte byggingen av jernbanetunnel gjennom Oslo. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil planlegge lyntog mellom de store byene og starte utbyggingen så fort som mulig. Regional- og godstransporten må integreres i planleggingen. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forlenge og styrke jernbanen i nord og realisere jernbane til Tromsø og Kirkenes. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK JERNBANER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette moderniseringen av Bergensbanen, både mellom Bergen og Voss og mellom Oslo og Ringerike, for å redusere reisetiden mellom landets to største byer. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil flytte gods fra vei til sjø og bane. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING JERNBANER MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre fossilfrie tog. Elektrifisere eller sikre andre nullutslippsløsninger på alle gjenværende togstrekninger med dieseldrift. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING JERNBANER MILJØVERN OLJE OG GASS SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil samle alle selskaper som driver med jernbanedrift og vedlikehold. SV vil stoppe privatiseringen og bevare offentlig monopol på norsk persontransport på jernbane, og se infrastruktur og trafikk i sammenheng. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ivareta kortbanenettet for fly i distrikter der tog ikke er et alternativ. Partiprogram JERNBANER LUFTFART SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avskaffe tax-freeordningen. Partiprogram AVGIFTER FINANSER JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette satsingen på å bygge ut og ruste opp vei, kollektivtrafikk og jernbane. Partiprogram JERNBANER VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at mobilnett bygges ut langs jernbane og kollektivtraseer i samarbeid med private aktører. Partiprogram JERNBANER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil øke investeringstakten og sikre fullgod standard på jernbanen. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Høyre Høyre vil bygge ut flere dobbeltspor [for jernbanen] og lange kryssingsspor for å fjerne flaskehalser, øke kapasiteten, redusere transporttiden og få bedre punktlighet for gods og passasjerer. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette å konkurranseutsette persontransport på flere strekninger for å sikre et best mulig tilbud for de reisende og forutsigbar godsbefordring. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil effektivisere godsterminalene og bygge nye der det er nødvendig for å møte den fremtidige utvikling. Partiprogram JERNBANER NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil øke investeringstakten i jernbaneutbyggingen og øke bruken av miljøvennlig drivstoff som elektrisitet og hydrogen. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil erstatte fossil diesel på jernbanen med fornybare energikilder innen 2030. Partiprogram ENERGI JERNBANER MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere oppsplittingen og konkurranseutsettingen av jernbanetilbudet i Norge. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere oppsplittingen og privatiseringen som er gjennomført i jernbanesektoren. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en utredning av framtidas jernbaneinfrastruktur i og ut av Nord-Norge. Partiprogram JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp stortingsvedtaket om å overføre gods fra vei til bane og sjø og satse på utslippsfrie fartøy i skipsfartsnæringen. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN SJØFART VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ferdigstille Intercity-utbyggingen på Østlandet og starte byggingen av ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge dobbeltspor på Trønderbanen, Vossebanen og Jærbanen. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre alle jernbanestrekninger utslippsfrie. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norge-banen og sentrumsregionen rundt Tromsø. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere reisetiden med tog mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim til maks fire timer og Oslo-Stavanger til maks seks timer innen 2025. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede en hyperloopbane Oslo-København som kan både dekke godstrafikken og persontrafikken. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge ut høyhastighetsbane mellom de store byene. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre utenlandsforbindelsene med jernbane, spesielt Oslo-Stockholm og Oslo-København. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke tilbudet og redusere prisen på alle nattogstrekninger. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stanse konkurranseutsetting og fragmentering av togdrift på norske skinner og etablere ett jernbaneselskap som skal ha ansvar for både tog og skinner. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lukke gapet fra vedlikeholdsetterslepet av infrastruktur i jernbanen. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge ut jernbanen og på den måten redusere behovet for flyreiser. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at satsing på jernbane og teknologiutvikling innen transport raskt kan bidra til effektiv, miljøvennlig varetransport. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utnytte potensialet som høyhastighetsbane for persontrafikk gir for gods på eksisterende bane. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere utbygging av godsterminaler, godshavner og effektive omlastingssentraler. Partiprogram HAVNER JERNBANER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil iverksette tiltak som raskt gir økt kapasitet på banenettet. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke ordninger for å redusere risiko og etableringskostnader og beskytte oppstartsfasen for leverandører av miljøvennlig godstransport. Partiprogram JERNBANER MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for konkurranse blant annen innen skinnegående transport, utvikling, drift og vedlikehold av flyplasser og drift av fergestrekninger. Regjeringserklæring FERGER JERNBANER LUFTFART PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Rødt Rødt vil prioritere oppgradering på Nordlandsbanen fremfor andre baner, for å legge til rette for økning av både person- og godstrafikk. Nordlandsbanen er den banen som i dag er mest nedslitt og utgjør størst risiko for ulykker, og vil gi størst gevinst med å få omlagt gods fra vei til bane. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Rødt Rødt vil avslutte anbud for godstransport på jernbane. Ta tilbake CargoNett til NSB. Partiprogram JERNBANER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for reduksjon av flytrafikk mellom de største byene i Sør-Norge gjennom bygging av høyhastighetsbaner. Partiprogram JERNBANER LUFTFART
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Norge skal ha et jernbanenett som er rusta for fremtidens transportbehov. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal bygges høyhastighetsjernbane med dobbeltspor til bruk for økt regional og langdistansetransport for personer og gods, med eksplisitt mål om å redusere trafikk på vei og med fly. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at jernbaneutbygging skal skje gjennom offentlig prosjektfinansiering for å sikre hurtig utbygging. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at jernbanenettet skal utvides, kobles sammen med svenske og finske linjer, og nå til blant annet Tromsø og Kirkenes. Alle eksisterende baner skal oppgraderes med flere krysningsspor, flere parallelle spor og mer effektive terminaler. Tromsø-Narvik bygges først. Jernbaneutbygging i nord må ta hensyn til reindriften. Partiprogram JERNBANER NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil fullføre utbyggingen av fjernstyring på stambanenettet. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for samarbeid med Sverige og Danmark for å koble norsk høyhastighetsjernbane til kontinentet. Partiprogram JERNBANER NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at eksisterende jernbanelinjer med ulik trasé skal opprettholdes der det er et stort gods- eller passasjergrunnlag, også etter at høyhastighetsbaner er bygd. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Rødt Rødt vil at vedlikeholdsetterslepet på eksisterende banenett må tas inn så fort det er teknisk mulig. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Rødt Rødt vil at eksisterende banenett må bringes i stand til å stå mot økt ekstremvær i framtida. Partiprogram JERNBANER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at jernbanen i Norge skal gjenreises som en samlet etat med ansvar for både infrastruktur, transport, vedlikehold og renhold. Den pågående oppsplittingen av jernbanene i Norge vil få store skadevirkninger. Partiprogram JERNBANER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at NSB skal være statlig, og anbud i jernbanesektoren må avvikles. Partiprogram JERNBANER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fullføre Jernbanereformen og sikre at staten kjøper jernbanetjenester fra tilbyderne som gir et best mulig tilbud for pengene. Regjeringserklæring JERNBANER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp jernbaneprioriteringene i NTP. Regjeringserklæring JERNBANER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for effektiv godstransport på jernbanen gjennom realisering av godsstrategien i NTP. Regjeringserklæring JERNBANER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta initiativ til en skandinavisk jernbanestudie i samarbeid med Sverige og Danmark. Regjeringserklæring JERNBANER NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå kjøreveisavgiften på jernbane. Regjeringserklæring JERNBANER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette den kraftige satsingen på jernbane gjennom økt vedlikehold og investeringer i økt kapasitet. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å effektivisere sektoren for å få mest mulig jernbane igjen for pengene, herunder et bedre tilbud til de reisende. Regjeringserklæring JERNBANER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper - 2019 Til behandling
13. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om å opprette Nye Baner AS Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om transporttiltak i krisetid Behandlet
1. jun 2020 Noen saker om jernbane Behandlet
11. mai 2020 Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke Til behandling
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
25. mar 2020 Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) og samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR) Behandlet
9. mar 2020 Representantforslag om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
19. jun 2019 Redegjørelse av samferdselsministeren om anbudsrunden for Sørlandsbanen Behandlet
19. jun 2019 Nokre saker om veg, jernbane og post Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om å styrke dag- og nattogtilbudet i Norge og mellom Norge og Europa Behandlet
10. jun 2019 Representantforslag om å åpne for person- og godstransport på Østfoldbanens østre linje til Sarpsborg Behandlet
13. mar 2019 Representantforslag om å stanse NSBs navnebytte Behandlet
13. mar 2019 Representantforslag om å utsette spørsmålet om navnebytte for NSB slik at saken kan drøftes i Stortinget Behandlet
6. mar 2019 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2017 Behandlet
4. mar 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020 Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Representantforslag fra stortingsrepresentantene om en bærekraftig godsnæring og mer gods på bane Behandlet
10. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet (omdisponering av bevilgninger til jernbaneformål knyttet til infrastrukturavgifter)tr Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
28. nov 2018 Representantforslag om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog Behandlet
28. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om å utrede de samfunnsøkonomiske gevinstene og kostnadene ved istandsetting av verdensarvobjektet Tinnosbanen enten til ren museumsbane eller til jernbanestrekning som også kan transportere gods og tømmer Behandlet
9. apr 2018 Redegjørelse av samferdselsministeren om handlingsprogrammet for jernbanesektoren Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om lyntogutbygging i Noreg Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om å sette i gang en konseptvalgsutredning om Tromsbane Behandlet
18. jun 2017 Nokre saker om administrasjon, veg, jernbane og post og telekommunikasjonar Behandlet
18. jun 2017 Nasjonal transportplan 2018-2029 Behandlet
22. mai 2017 Endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven (billetteringsløsninger mv.) Behandlet
29. mar 2017 Representantforslag om endring av førerforskriften, jf. jernbaneloven 11. juni 1993 nr. 100 § 6 Behandlet
6. mar 2017 Representantforslag om å analyse av mulighetene for å forsere gjennomføring av bygging av vei og bane mellom Voss og Arna Behandlet
8. feb 2017 Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet Behandlet
19. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen) Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen) Behandlet
30. nov 2016 Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren) Behandlet
30. nov 2016 Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.) Behandlet
13. jun 2016 Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet Behandlet
14. jun 2015 På rett spor - Reform av jernbanesektoren Behandlet
8. jun 2015 Nokre saker om luftfart, veg og jernbane Behandlet
8. jun 2015 Endringer i jernbaneloven (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger) Behandlet
11. mai 2015 Representantforslag om økt kapasitet og frekvens i lokaltogtrafikken Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
17. nov 2014 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "telematikkprogrammet for godstrafikk" Behandlet
19. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om å etablere et felles billettsystem for kollektivtransport i hele landet Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om oppgradering og gjenåpning av Steinberg stasjon i Buskerud som planlagt i desember 2014 Behandlet
16. jun 2014 Ein del saker om luftfart, veg og jernbane Behandlet
5. mai 2014 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
17. jun 2013 Ein del saker på Samferdselsdepartementets område Behandlet
17. jun 2013 Verksemda til NSB AS Behandlet
17. jun 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om bruk av mer moderne metoder i vei- og jernbaneutbygginger Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om statlig fullfinansiering av Oslopakke 3 Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om måling av kunde-/brukertilfredshet innenfor vei-, bane-, båt- og flytransport i Norge Behandlet
15. des 2011 Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen Behandlet
15. des 2011 Endringer i jernbaneloven Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
9. jun 2011 En del saker på Samferdselsdepartementets område Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om Intercitytog på østlandet Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om konkurranseutsetting av Kongsvingerbanen Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om tiltak mot vedlikeholdsetterslep Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om å ta i bruk prosjektfinansieringsmodeller innenfor norsk samferdsel Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
22. nov 2010 Representantforslag om handlingsplan for krysningsspor og tiltak for økt kapasitet av gods på norsk jernbane Behandlet
27. okt 2010 Representantforslag om endringer i beregningsmetode for samfunnsmessig nytte av investeringer i vei og jernbane Behandlet
14. jun 2010 Ein del saker på Samferdselsdepartementet sitt område Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om en utvidet og bindende investeringsplan for norsk jernbane Behandlet
9. jun 2010 Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om utredning om jernbaneforbindelse fra Sør-Varanger/Kirkenes til det russiske jernbanenettet Behandlet
19. apr 2010 Representantforslag om forsterket innsats for å løse togkrisen på Østlandet Behandlet
19. apr 2010 Samferdselsministerens redegjørelse om problemene på jernbanenettet Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om å modernisere og omstrukturere Jernbaneverket Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet