Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt studentutveksling med andre land. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt forskerutveksling med andre land og for at norske forskere deltar mer i EUs rammeprogrammer. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for et grønt sertifikatmarked som omfatter Sverige og på sikt også de øvrige nordiske og europeiske landene. Partiprogram ELEKTRISITET INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil oppfylle våre forpliktelser i internasjonale miljøavtaler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at alle land må merke håndvåpen med selger og førstekjøper, og arbeide for systemer med merking og sporing av ammunisjon og håndvåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil føre stram kontroll med norsk våpeneksport, og arbeide for å få sluttbrukerklæring fra flest mulig land. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen gjennom multilaterale organisasjoner til blant annet egne programmer rettet mot kvinner og handel. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge internasjonalt bidrar med kompetanse om, og støtte til, partssamarbeid og forhandlinger i arbeidslivet for å sikre stabilitet, omfordeling og bærekraftig utvikling. Partiprogram ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at ILOs grunnleggende arbeidstakerrettigheter respekteres av alle internasjonale institusjoner og i norsk samhandel med andre land. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte internasjonale institusjoner som setter etiske og politiske rammer og standarder for det globale arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke fagbevegelsen både på nasjonalt, regionalt og globalt plan. Partiprogram ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil være en pådriver for å gjennomføre den nye strategien for anstendig arbeidsliv i andre liv, i tråd med ILOs "decent work"-agenda. Partiprogram ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere kampen mot korrupsjon både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til at kampen mot seksuelle overgrep på barn som dokumenteres på Internett blir prioritert i inn- og utland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke overvåknings- og varslingssystemet for havområdene i nord og beredskapen mot forurensning til sjøs. Samarbeidet med andre arktiske kyststater om dette må styrkes. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være en pådriver internasjonalt for å rydde opp i miljøproblemene på Kolahalvøya og de øvrige regioner i Nordvest-Russland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle et strategisk energipartnerskap med Russland. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle det norskrussiske kultursamarbeidet fra folk-til-folk i Barentsregionen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke innsatsen for samarbeid på tvers av grensene som kan sette fokus på sosiale programmer, likestilling og menneskerettigheter i nordområdepolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil vektlegge flernasjonalt samarbeid i forsvarspolitikken. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det etableres internasjonale standarder for å motvirke aktiv rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning og kvalifikasjoner som utviklingsland har stor mangel på. Slik regulering skal ikke begrense disse arbeidstakernes rett til å søke arbeid i andre land. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre at finansieringssystemet skal sikre et mangfoldig og faglig sterkt utdanningstilbud, kvalitet på forskningen og inneholde incentiver som bidrar til samarbeid mellom institusjoner i Norge eller utlandet. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å styrke forskningsinnsatsen vil Høyre arbeide for en sterkere internasjonalisering av norsk forskning. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre arbeide for et internasjonalt utslippsforbud til sjø fra skip, noe som innebærer at alle havner må utvikle mottaksmuligheter for avfall. Partiprogram FORURENSNING HAVNER INTERNASJONALT SAMARBEID SJØFART
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre arbeide for internasjonale regler for å forbedre miljøkravene for skip. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID SJØFART
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre arbeide internasjonalt for tidsmessige krav til utdannelse og sertifisering av sjøfolk. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre samarbeide med andre lands politi for å bekjempe organisert kriminalitet over landegrensene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre at norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner skal ha grunnlag i folkeretten. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre prioritere militære bidrag til operasjoner i regi av NATO og EU. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre støtte samarbeid mellom norske og russiske organisasjoner og institusjoner. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre styrke innsatsen for internasjonalt samarbeid om forskning, utvikling og miljøsikkerhet i nord. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre arbeide for økt oppmerksomhet fra EU, USA og NATO om utfordringene i nordområdene. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID NATO POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre at Norge skal jobbe for stabile rammebetingelser og like konkurransevilkår globalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre støtte arbeidet for et nytt handelsregime gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO ) og gi flere fattige land tollfri adgang til det norske markedet på samme vilkår som MUL -landene (Minst Utviklede Land). Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre støtte arbeidet som skjer i Verdensbanken og OECD. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre bruke bistandsmidler for å få på plass flere returavtaler. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre at Norge skal være en pådriver for en ny internasjonal klimaavtale når Kyoto-avtalen går ut. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre støtte internasjonal kvotehandel. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre at Norge skal delta i videreutviklingen av EU s ulike kvotesystem og sertifikatordninger, og arbeide for at dette blir ambisiøst. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre støtte tiltak mot global avskoging og for skogreising i Norge og internasjonalt. Legge større vekt på klimapolitiske mål i oppbyggingen og utnyttelsen av norske skoger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre innføre en ordning med grønne sertifikater for å få økt produksjonen av bl.a. vindkraft, vannkraft og bioenergi. Dette bør helst skje i samarbeid med andre land, og i første omgang gjerne med Sverige. Inntil et system med grønne sertifikater er på plass, vil Høyre opprette en støtteordning som gir like mye utbygging som grønne sertifikater vil gi. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette arbeidet for internasjonale regler mot porno, vold, rasisme og misbruk av barn. Partiprogram BARN INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samenes internasjonale arbeid for utvikling og demokratisering. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha samisk deltakelse i internasjonale prosesser for best mulig å møte nye og skiftende utfordringer som angår samiske områder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til stabilitet i Europa gjennom regionalt, europeisk og transatlantisk samarbeid. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal bidra til å styrke globale løsninger og globalt samarbeid gjennom FN og andre multilaterale organisasjoner. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til å etablere en uavhengig kommisjon med deltakelse fra myndigheter, sivilt samfunn, privat sektor, og fremtredende internasjonal ekspertise på menneskerettigheter, utvikling, internasjonal rett, sikkerhet og miljø. Kommisjonen bør bidra til å belyse hvordan ulike aktører bedre kan fremme menneskerettighetenes stilling og vise sammenhengene mellom menneskerettigheter og andre politikkområder. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte dialogtiltak og kontakt for å fremme økt mellomfolkelig forståelse og motvirke hatpropaganda, inhumaniserende fiendebilder og voldsagitasjon. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at Norge skal bidra aktivt til en ny og omfattende internasjonal klimaavtale etter Kyoto med en rettferdig byrdefordeling mellom rike og fattige land. En slik avtale må være forpliktende og ha sanksjonsmuligheter. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge må være en pådriver for internasjonale avtaler som setter et punktum for produksjon av biler basert på fossilt drivstoff innen 2020, eller andre teknologiorienterte avtaler med tilsvarende ambisjonsnivå. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det stimuleres til at studentene skal ha utvekslings- eller utenlandsopphold, og at internasjonalisering må bli en naturlig del av høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal være en pådriver for internasjonale avtaler som setter punktum for produksjon av biler basert på fossilt drivstoff innen 2020. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil understøtte regionale organisasjoners evne til å lede og utføre ulike krisehåndteringsoperasjoner. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for kjernefysisk nedrustning globalt sett. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å innføre en juridisk bindende, internasjonal avtale som setter strenge rammeverk rundt håndvåpenhandel og krever åpenhet omkring våpenfabrikkenes produksjon og eksport. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Forsvaret innrettes mot oppgavene nasjonal krisehåndtering, kollektivt forsvar og internasjonale operasjoner. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Forsvarets samarbeid med sivile myndigheter og sivile aktører både nasjonalt og i internasjonale operasjoner. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere et permanent organ for å koordinere og samordne norsk innsats i internasjonale operasjoner. Dette omfatter både militær innsats, utviklingsbistand og humanitære bidrag. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det bør utvikles et tettere og dypere samarbeid med andre land om militære styrker og militær virksomhet innenfor hele bredden av Forsvarets virksomhet. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha internasjonalt samarbeid om samfunnssikkerhet og krisehåndtering innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle Norges gode forhold til Russland og legge til rette for et bredt samarbeid både innenfor næringsutvikling og folk til folk-samarbeid. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge deltar aktivt i Barentssamarbeidet og Arktisk Råd. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge skal være en pådriver for å utvikle forpliktende internasjonale avtaler for bedrifters sosiale ansvar. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil fremme sikkerhetspolitisk samarbeid i nordområdene gjennom dialog og tillitsvekkende tiltak som kan bidra til at konflikter løses på et lavest mulig spenningsnivå. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2009-2013 Venstre Venstre vil søke forståelse for norske synspunkter knyttet til jurisdiksjon i nordområdene gjennom et aktivt diplomati, også overfor nære allierte, med vekt på å fremme samarbeid, bærekraftig forvaltning av ressurser og et moderat skatteregime. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2009-2013 Venstre Venstre vil legge vekt på forpliktende avtaler med andre land om en forsvarlig forvaltning av fiskeriressurser. Partiprogram FISKERIER INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil ta initiativ til å etablere et omfattende internasjonalt beredskapsopplegg mot oljeforurensning. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Venstre Venstre vil ta initiativ til å opprette et globalt konkurransetilsyn for å sikre at markeder ikke preges av store globale monopoler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for et internasjonalt system for merking av våpen og ammunisjon der de kan spores tilbake til opprinnelig bestiller. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil forsterke arbeidet med å fjerne miner og klasebomber. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil bedre ordningene for utenlandske akademikere som vil forske i Norge og norske forskere som vil arbeide i utlandet. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil bedre rammebetingelsene for internasjonale selskaper som vil legge sin FoU-aktivitet til Norge. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre studiestøtte til første års utdanning i USA (Freshmanåret), og utdanning i ikke-vestlige land. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for internasjonalt samarbeid når det gjeld sikring av levedyktig bestand. Bernkonvensjonen opnar for at "kontraherande" partar (land) kan samarbeide. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke, gjennom nasjonalt og internasjonale regelverk, til at det ikkje blir lov med såkalla genrøveri, og at lokalsamfunn får rettferdig del i utkoma av økonomisk gevinst av genressursane deira. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal avstå frå deltaking i preventiv krigføring og forkjøpskrig som ikkje har ei klar forankring i folkeretten. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vere restriktiv til ei vidare utviding av Nato sitt geografiske område. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for ein ny klimaavtale etter Kyoto-perioden, som inkluderer alle land. For å skape ei forståing hos alle for eit felles ansvar, må dei rike landa bere hovuddelen av kostnader som fattige land blir påførde som følgje av klimaendringane til no. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for forpliktande avtalar om informasjonsutveksling og varsling om kjernekraftulukker og andre store miljøkatastrofar. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil evaluere medlemskapen til Noreg i den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal arbeide for at offentlege velferdstenester blir tekne ut av forhandlingane om ein ny GATS-avtale. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg klart støttar interessene til dei fattige landa når det gjeld spørsmål om teknologioverføring og patent (TRIPS-avtalen), og ikkje inngår såkalte TRIPS+-avtalar som stiller strengare krav til patentregelverket i utviklingsland som undergrev blant anna rettane til bonden. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at distriktspolitikk, sysselsetjingspolitikk og likestillingspolitikk ikkje skal kunne utfordrast av internasjonale handelsreglar. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SYSSELSETTING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil dreie norske forsvarsinvesteringar mot eit nasjonalt fokus, med spesiell vekt på det internasjonale ansvaret for suverenitetshevding og samarbeid i nord. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det internasjonale samarbeidet for å gjøre det enklere å reise med tog mellom land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID JERNBANER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil følge opp Nordisk Råds vedtak om et tett samarbeid for å bygge ut jernbane og andre klimavennlige transportløsninger mellom de nordiske landene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID JERNBANER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I tillegg vil SV at Norge skal ta initiativ til et samarbeid med flere land om å gjøre det samme. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener Norge må være en pådriver i det internasjonale arbeidet for å sikre rettighetene og bedre livsvilkårene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for internasjonale avtaler som regulerer utslippene til skipsfarten. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SJØFART
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge innleder samarbeid med andre land som driver tilsvarende oppdrett. Partiprogram FISKERIER INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Norge må fortsette å jobbe for at all illegitim gjeld slettes både i Norge og internasjonalt, og at det opprettes en internasjonal gjeldsdomstol fortrinnsvis i FN-regi som vurderer gjeld basert på kriterier om legitimitet og bærekraftighet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Norge bør ta initiativ overfor likesinnede land til å utarbeide retningslinjer for ansvarlig utlån og fremme prinsippet om kreditoransvar også i de internasjonale finansinstitusjonene, med mål om et bindende regelverk for ansvarlig långivning internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle og forsterke Norges samarbeid med Russland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Norges bidrag til en langsiktig og forsvarlig håndtering av atomsikkerhetsspørsmålene i Russland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV er sterk tilhenger av at Norge deltar i ulike former for europeisk samarbeid som øker samkvem og samarbeid innen blant annet utdanning, forskning, miljøvern og sosial utvikling. SV vil støtte forsterket norsk deltakelse i slike programmer, i og utenfor EU-samarbeidet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Biologiske og kjemiske masseødeleggelsesvåpen er en stor trussel. SV vil derfor arbeide for at konvensjonene om slike våpen følges opp, at det etableres nye forbud mot slike våpen og at det skapes et internasjonalt press mot stater som måtte ha eller utvikle dem. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre frihandel ved å bygge ned importrestriksjoner som blant annet rammer u-land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil kanalisere u-hjelp til landene som arbeider aktivt for å åpne for frihandel og som er villige til å balansere sine offentlige budsjetter. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil respektere folkets syn i en eventuell folkeavstemming om norsk EU-medlemskap. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at allierte fortsatt nytter Norge som øvingsland og oppmuntre våre viktigste allierte til forhåndslagring på norsk jord. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette å styrke satsingen på fornybar energi og legge fram en opptrappingsplan for dette. Hovedvirkemidlene for å støtte utbygging av fornybar energi er Enova, et felles marked for grønne sertifikater med Sverige og EUs kvotemarked. Regjeringen vil arbeide for at EUs kvotemarked skal gjøres strammere, og derigjennom ytterligere bedre lønnsomheten ved utbygging av fornybar energi. Regjeringserklæring ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke deltakelsen i internasjonalt politisamarbeid og etablere en innsatsstyrke mot internasjonal organisert kriminalitet for styrket samarbeid og samordning på tvers av politidistrikter og særorganer. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for å ivareta Norge og Nordens posisjon i Verdensbanken og IMF og bidra til at de nordiske lands interesser blir ivaretatt i de nye globale samarbeidsorganene som er under utvikling. Regjeringserklæring FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre åpenhet om Norges rolle i Verdensbanken og IMF. Regjeringserklæring FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for en sterk og rettferdig klimaavtale, utvikle skogsatsingen og satse på ny teknologi. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til å mobilisere midler til klimatilpasning i fattige land. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke fattige lands evne til å mobilisere egne ressurser til beste for befolkningen, gjennom olje for utvikling-programmet, skatte- og avgiftsreform, kapitalkontroll og åpenhet om inntekter fra naturressurser. Utviklingspolitikken skal i større grad vektlegge arbeidet med å styrke rettferdig fordeling i fattige land. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil også bistå fattige land i å fastsette deres kontinentalsokkels yttergrenser i tråd med havrettskonvensjonens bestemmelser. Regjeringserklæring INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til å bygge velfungerende stater ved å støtte opp under demokratiske krefter og et sterkt sivilt samfunn blant annet gjennom støtte til kvinneorganisasjoner, fagbevegelser og sosiale bevegelser. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for å innføre globale skatter som begrenser de negative virkningene av globaliseringen og skaper omfordelingsmekanismer på globalt nivå. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for nye globale finansieringskilder som kan medvirke til omfordeling og styrking av globale fellesgoder for eksempel gjennom flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel og avgift på valutatransaksjoner. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil jobbe for bedre kontroll med finansstrømmene, bekjempelse av skatteparadis og ulovlige internasjonale pengetransaksjoner. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil lede an i det internasjonale arbeidet for å innfri alle barns rett til utdanning, og løfte arbeidet med barns rettigheter internasjonalt. Regjeringserklæring BARN INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha nulltoleranse for korrupsjon, og bidra til å styrke fattige lands egen evne til å implementere det internasjonale regelverket mot korrupsjon i nasjonalt lovverk. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil være en pådriver for å gjennomføre ILOs decent work agenda. Regjeringserklæring FN INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, også når det gjelder internasjonale operasjoner. Regjeringserklæring FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke arbeidet for arbeidstakeres rettigheter internasjonalt og jobbe for at WTO inntar klare mål for anstendig arbeid, sysselsetting og klima. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre et sterkt importvern som en viktig forutsetning for opprettholdelse av landbruksproduksjonen og en innovativ og offensiv norsk næringsmiddelindustri i hele landet. Norge skal arbeide internasjonalt for et internasjonalt rammeverk (EØS/WTO) som sikrer dette. Ved en eventuell ny WTO-avtale skal regjeringen ta i bruk alle de virkemidler avtalen gir til å sikre norsk landbruksproduksjon og norsk næringsmiddelindustri. Ved en slik avtale må det gis kompensasjon for tap av innekt. Eventuell videreutvikling av våre avtaler med EU må utformes på en gjensidig fordelaktig basis innenfor partenes respektive landbrukspolitikk. Regjeringserklæring EU/EØS INDUSTRI INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Regjeringserklæring FANGST HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil være pådriver internasjonalt for innføring av et sertifiseringssystem for biodrivstoff. Regjeringserklæring ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innlemme norsk luftfart i EUs kvotehandelssystem og arbeide for at internasjonal luftfart skal omfattes av neste internasjonale klimaavtale. Regjeringserklæring EU/EØS FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for at Norge aktivt støtter og deltar i internasjonalt arbeid som understøtter en bedre ansvarsfordeling og sikrer likebehandling og felles minstestandarder i de ulike landene. Regjeringserklæring INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for større internasjonal innsats for internt fordrevne flyktninger. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at regjeringen skal ta initiativ til en internasjonal avtale mellom de største oppdrettsnasjonene for å regulere minstestandarder, styrke og sikre ivaretakelse av arbeidstakere, urfolks og lokalbefolkningens rettigheter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en mer likestilt representasjon i internasjonale organer der Norge deltar. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det internasjonale arbeidet mot trafficking styrkes, bant annet ved at det innføres retningslinjer mot sexkjøp for FN-soldater, slik at det slås ned på handel med kvinner og barn. Partiprogram BARN FN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge er en sterk pådriver for LHBT-rettigheter internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at samisk representasjon i nordiske og regionale samarbeidsorganer som Nordisk Råd og Barentsrådet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SAMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke tilskuddsordningene og infrastrukturen for fri scenekunst, både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tett samarbeid over landegrenser og politidistrikter. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden En konsekvent utviklingspolitikk. Norge skal ta reelle utviklingspolitiske hensyn i all politikk, inkludert i eierskaps-, handels- og forsvarspolitikken. Gjennom en slik konsekvent utviklingspolitikk skal Norge bidra til fred, rettferdig fordeling, demokrati, klimarettferdighet og at kvinners maktposisjon styrkes. Økt makt til fagbevegelsen og andre folkelige bevegelser er nødvendig for å oppnå dette. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden snu pengestrømmene. Norge skal arbeide for at de store pengestrømmene i verden bidrar til utvikling, og motvirke konsentrasjonen av makt og ressurser hos de rikeste. Åpenhet og innsyn er nødvendig for å oppnå dette. Skatteparadisene må bekjempes, og flernasjonale selskaper må pålegges å rapportere om investeringer, inntekter og skatt for hvert land de opererer i (land-for-land- rapportering). SV vil skattlegge finanssektoren. Vi går mot lånebetingelser som presser fram velferdskutt og annen høyrepolitikk. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at naturressurser som vann, mineraler og annet beskyttes mot privatisering. [internasjonalt]. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre internasjonale finansskatter, herunder en skatt på finanstransaksjoner, til inntekt for globale fellesgoder. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge skal ta initiativ til en internasjonal konvensjon for finansiell åpenhet. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge bidrar til en ambisiøs og rettferdig internasjonal klimaavtale ved å gå foran og vise vei, gjennom både kraftige utslippskutt og finansiering av tiltak i fattige land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge tar til orde for en internasjonal "karbontoll" for handel med varer fra industrialiserte land som ikke har forpliktet seg til internasjonale utslippsreduksjoner. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norges satsning på bevaring av regnskog trappes videre opp til minst tre milliarder kroner i året. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle mennesker skal ha lik rett til energi. Norge bør bidra til at fattige land får økt tilgang til ren energi slik at de kan løfte folk ut av fattigdom uten å øke utslippene av CO2. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at oljefondet og statlig eide selskaper ikke investerer i sektorer og bedrifter som bidrar til ødeleggelse av regnskog eller annen sårbar natur. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlige innkjøp ikke skal bidra til avskoging eller andre alvorlige miljøkonsekvenser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres et bedre system for å ivareta lokale miljøhensyn, menneskerettigheter og klima innenfor den n grønne utviklingsmekanismen (CDM). Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte fattige lands tiltak for å bygge opp et variert nasjonalt næringsliv, for å trygge egen matproduksjon og for å fremme sine næringsinteresser på det globale markedet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker norsk deltakelse i et mellomstatlig samarbeid, ikke en overnasjonal union som flytter makten over viktige deler av samfunnsutviklingen ut av folkevalgte organer. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere avtaler om samarbeidet i nord med Russland som skal dekke en rekke områder som helse, kultur, næring, og arbeidsliv. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Barentssamarbeidet styrkes. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en samlet transportsatsing for Nordområdene gjennom å starte planleggingen av dobbeltspor mellom Narvik og Kiruna, jernbane til Troms og toglinje mellom Kirkenes og Russland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil at Norge skal være en pådriver i arbeidet for en ny klimaavtale etter Kyoto-perioden. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil at en internasjonal avtale skal stille strengere krav til utslippskutt i de rike landene, samtidig som også utviklingsland må godta utslippsbegrensninger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for at internasjonal transport blir omfattet av en ny klimaavtale. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprettholde satsingen på redusert avskoging i utviklingsland, regnskogsatsingen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil evaluere ordningen med kjøp av klimakvoter. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke Norges internasjonale kjemikaliearbeid og øke omfanget på miljøgiftovervåkning. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for langt strengere miljøforpliktelser for industrilandene, samtidig som internasjonale miljøavtaler også må gjelde for utviklingslandene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stenge sellafieldanlegget. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere og på sikt fjerne miljøtruslene fra Kolahalvøya, inkludert radioaktive kilder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ha et forpliktende internasjonalt samarbeid for å sikre en rettferdig og bærekraftig forvaltning av vannressurser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke internasjonal innsats for bevaring av biologisk mangfold, og støtte utviklingsland i deres tiltak for bevaring av biologisk mangfold. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for at det blir etablert internasjonale tvisteløsningsordninger som kan avgjøre fiskerikonflikter mellom ulike kyststater for å hindre unødvendig nedfisking av viktige fiskebestander. Partiprogram FANGST FISKERIER INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil ta initiativ til at Norge inngår samarbeidsavtaler om adopsjon med flere land. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre Norge til en drivkraft internasjonalt i å sikre menneskerettigheter og kvinners rettigheter i alle land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke innsatsen for å få flere kvinnelige gründere, nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at Norge går foran internasjonalt for å fremme rettigheter til seksuelle minoriteter. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet mellom russland og Norge på områder innen demokratibygging, visumlettelser, miljøspørsmål, helse, kultur og utdanning. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke den miljø- og sikkerhetspolitiske beredskapen i takt med økt transport gjennom Nordøstpassasjen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil bidra til å intensivere anti-korrupsjonsarbeidet i utviklingsland gjennom oppbygging og styrking av nasjonale riksrevisjoner og gjennom styrking av The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte WHO i arbeidet for et internasjonalt rammeverk for koordinering, oppfølging og finansiering av forskning og utvikling av legemidler for fattige. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil legge bedre til rette for at norsk helsepersonell og andre humanitære hjelpearbeidere kan bidra med arbeid i fattige land. Partiprogram HELSEPERSONELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil at Norge skal være en pådriver for opprettelse av et HIf (Health Impact fund) i og gjennom internasjonale fora. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil bidra økonomisk til et HIF, til GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) og til det globale fondet for bekjempelse av AIDs, tuberkulose og malaria. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil klargjøre rollefordelingen mellom FN, internasjonale og nasjonale frivillige og ideelle organisasjoner i nødhjelpsarbeidet. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Høyre Norge skal være en pådriver for nye internasjonale klimaavtaler og bidra til teknologi- og atferdsendringer som reduserer klimagassutslippene i Norge og internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for ytterligere internasjonalisering av norsk forskning, både gjennom aktiv deltakelse i EUs rammeprogrammer og gjennom utvikling av programsamarbeid med ledende forskningsnasjoner. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere en statlig stipendieordning som gir forskere mulighet til å forske og undervise ved fremragende utenlandske institusjoner, og en tilsvarende ordning for å trekke internasjonalt ledende forskere til Norge. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for internasjonale regler for å forbedre miljøkravene for skip. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre Norge til en pådriver for en ny internasjonal klimaavtale. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte tiltakt mot global avskogning, også utover forpliktelsene i klimaforliket. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil søke en tettere tilknytning til EUs justispolitiske samarbeid, og deta aktivt i annet internasjonalt politisamarbeid for å bekjempe organisert kriminalitet, menneskehandel og terror. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil praktisere Schengen-regelverket strengere når det gjelder å bortvise gjengangerkriminelle. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil øke antallet soningsoverføringer av utenlandske domfelte, og etablere egne fengsler med reduserte krav til fasiliteter for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke norsk representasjon og påvirkning i multilaterale organisasjoner og institusjoner av avgjørende betydning for Norge. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, og støtte utviklingen av nye humanitærrettslige instumenter for å styrke eksisterende nedrustningsavtaler. Bruk av atomvåpen har uakseptable humanitære konskvenser. Målet er derfor å være en verden fri for atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for norsk medvirkning til en internasjonal løsning for å ivareta miljø og sikkerhet ved økende skipsfart over Polhavet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bedre forholdene for eksport og import av elektrisk kraft. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fremforhandle utleveringsavtaler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for kjøp av soningsplasser i utlandet. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere fortløpende om Norge er tjent med fortsatt medlemskap i Schengen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at allierte fortsatt nytter Norge som øvingsland og oppmuntre våre viktigste allierte til forhåndslagring på norsk jord. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil aktivt arbeide internasjonalt mot skattekonkurranse. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det lettere for utenlandske arbeidstakere å bruke kompetansen sin i det norske arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke handlingsrommet i EØS-avtalen aktivt for å ivareta arbeidstakerrettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at flere norske studenter tar hele utdanningen i utlandet, blant annet gjennom å innføre støtte til førsteåret i flere land, som USA. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at studenter som tar bachelor- eller masterutdanning, skal ha tilbud om utenlandsopphold som en del av graden dersom de ønsker det. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningsinstituttene og stimulere til bedre samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og internasjonalisering. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke og målrette Norges deltakelse i internasjonale forskningsprogrammer. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til mer internasjonalisering av norske forskningsinstitutt, universiteter og høgskoler. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til bedre praktisk tilrettelegging for utenlandske forskere i Norge. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode har Norge overoppfylt Kyotoforpliktelsen med 10 prosentpoeng. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil være en pådriver i arbeidet for en omfattende og forpliktende internasjonal klimaavtale i 2015. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke våre internasjonale forpliktelser ytterligere dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å avvikle subsidier av fossil energi og for at en større del av de globale utslippene blir underlagt en pris og blir inkludert i et karbonmarked. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for omfattende og robuste mekanismer for finansiering av klimatiltak i fattige land gjennom felles internasjonalt regelverk og felles kanaler, slik som det Grønne klimafondet. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at utslipp av klimagasser fra avskogning og skogforringelse i utviklingsland, samt internasjonal skipsfart og luftfart inkluderes i et framtidig globalt klimaregime. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART MILJØVERN NATURSKADER SJØFART UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det internasjonale arbeidet mot kortlivede klimadrivere. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være aktive aktører i det internasjonale standardiseringsarbeidet og aktivt støtte åpne standarder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at norske utenriksstasjoner i samarbeid med skattemyndighetene og NAV skal bidra til å oppdage og stoppe misbruk av trygdemidler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTEADMINISTRASJON SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for kortere ventetid i adopsjonsprosessen gjennom å bistå og oppmuntre adopsjonsforeningene til å samarbeide med flere land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SVANGERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil påvirke samarbeidsland til å godta homofile adopsjonsforeldre. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at flere utenlandske innsatte kan sone i hjemlandet. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide aktivt for retten til anstendige arbeidsforhold innenfor ILOs kjernekonvensjoner. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge jobber for å oppheve de politiske restriksjoner som i dag eksisterer på tilgang til aborttjenester. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en ny, utviklingsorientert WTO-avtale. Den handelsvridende interne støtten i industrialiserte land må reduseres. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at krav til gode arbeidsstandarder og anstendig arbeid inkluderes i en ny WTO-runde. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke overvåknings- og varslingssystemet for havområdene i nord og beredskapen mot forurensing til sjøs. Samarbeidet med andre arktiske kyststater om dette må styrkes. Partiprogram FORURENSNING GRENSESPØRSMÅL INTERNASJONALT SAMARBEID SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke innsatsen for samarbeid på tvers av grensene som kan sette fokus også på sosiale programmer, likestilling og menneskerettigheter i nordområdepolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil åpne for at skoleelever som bor nær grensa, kan ta hele eller deler av skolegangen sin i Finland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil inkludere Asia i den strategiske tenkningen rundt nordområdene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle samarbeidet i Norden videre og ta initiativ til felles nordisk innsats i internasjonale fora. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for et godt infrastruktursamarbeid mellom de nordiske landene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke GPS-ordningen aktivt til å gi flere land toll- og kvotefri markedsadgang for varer til Norge. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det bilaterale samarbeidet med land i sør fremmer utvikling, teknologioverføring og lokal vareproduksjon. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke NATO–Russland-samarbeidet og bevare den politiske dialogen med Russland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil arbeide for omfattende og robuste internasjonale mekanismer for finansiering av klimatiltak i fattige land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Den internasjonale klimainnsatsen de neste årene må trappes opp og samordnes sterkere gjennom felles internasjonalt regelverk og felles kanaler, slik som det Grønne klimafondet. I fraværet av en bred avtale må vi styrke arbeidet for å redusere de norske utslippene samtidig som vi også styrker innsatsen for utslippsreduksjoner og en klimavennlig økonomisk utvikling i andre land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ved en eventuell ny WTO-avtale vil vi bruke alle de virkemidlene avtalen gir til å sikre norsk landbruksproduksjon og norsk næringsmiddelindustri. Ved en slik avtale må det gis kompensasjon for tap av inntekt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil være en pådriver for at det framforhandles ambisiøse og langsiktige internasjonale klimaavtaler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at Norge skal være en aktiv bidragsyter til internasjonal stabilitet gjennom et aktivt diplomati, humanitær bistand og deltagelse i fredsbevarende operasjoner. Partiprogram FN-STYRKER INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å føre en politikk som bidrar til utjevning både mellom og i land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for en ny klimaavtale som inkluderer alle land etter Kyoto-perioden. Denne må baseres på prinsippet om at de rike landene bærer hoveddelen av kostnadene for klimaendringene som allerede er oppstått. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at Norge skal arbeide for flere internasjonalt forpliktende miljøavtaler under FN. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at Norge skal arbeide internasjonalt for at alle former for eksportstønad og dumping av matvarer skal stanse. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha som mål å øke satsingen på landbruksbistand til minimum 10 prosent av bistandsbudsjettet, og at bistanden skal dra veksler på den norske måten å organisere landbruket på. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for et nytt WTO-mandat basert på prinsippet om alle lands rett og plikt til egen matproduksjon. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppa til EU. Partiprogram FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe aktivt for å melde Norge ut av Schengen-avtalen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at internasjonale operasjoner Norge deltar i, blir grundig evaluert. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Vi vil etterstrebe å utvikle en lovgivning som ivaretar våre internasjonale forpliktelser, nasjonale bestemmelser og samtidig gir mulighet til å kunne reagere mer effektivt mot misbruk av asylinstituttet enn tilfellet er i dag. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle det internasjonale samarbeidet om samfunnssikkerhet og krisehåndtering innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Forsvaret innrettes mot oppgavene nasjonal krisehåndtering, kollektivt forsvar og internasjonale operasjoner. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil samarbeide med andre land om å innføre en skatt på finansielle tjenester. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTEAVTALER SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en internasjonal konvensjon om utveksling av nøkkelinformasjon nødvendig for effektiv skattlegging av flernasjonale selskaper. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal gå foran i arbeidet mot skatteunndragelse, kapitalflukt og hemmelighold. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti Nye finansieringsordninger kan både fremme økonomisk stabilitet og bidra til å finansiere bekjempelsen av fattigdom og klimaendringer. KrF mener Norge må lede an arbeidet internasjonalt for å få på plass slike globale finansieringsordninger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sikre en solid internasjonal våpenhandelsavtale (Arms Trade Treaty). Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil være en pådriver for internasjonale avtaler som setter en realistisk tidsfrist for når alle nye biler skal være basert på nullutslippsteknologi. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en internasjonal skatt på fossilt brensel og avvikling av subsidier til fossilt brensel i land der dette fortsatt gis. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal jobbe internasjonalt for å få på plass avtaler som forplikter rike land til å stille strenge krav til forurensende industri, energiprodusenter og bilindustrien for å gjøre ny miljøteknologi lønnsom. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at internasjonale planer og tiltak skal ha kjønnsperspektiv. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal gå foran for å fremme menneskerettigheter for LHBT-personer internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi høyere prioritet til arbeid for ytrings- og trosfrihet internasjonalt og forsterke Norges arbeid for minoriteters rettigheter. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal bidra til utviklingen av et internasjonalt regelverk for mennesker som er på flukt på grunn av klimaendringer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide aktivt for å bekjempe den internasjonale surrogatiindustrien. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere samarbeid over landegrensene for å bekjempe trafficking. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha samisk deltakelse i internasjonale prosesser for best mulig å møte nye og skiftende utfordringer som angår samiske områder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SAMER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke det internasjonale beredskapsarbeidet, særlig innsatsen for å forebygge og håndtere kriser knyttet til humanitære katastrofer. Raskt akselererende klimaendringer gjør at disse nå øker i omfang og frekvens. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge gjennom diplomatiske kanaler skal øve press på Israel, USA, Iran og arabiske land for å løse Israel–Palestinakonflikten. Norge må ikke selge krigsmateriell til eller kjøpe slikt materiell fra noen land i Midtøstenregionen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for et internasjonalt forbud mot kjernevåpen og bruk av utarmet uran som ammunisjon på lik linje med kjemiske og biologiske våpen. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge skal fremme ikkevoldelig konflikthåndtering i alle relevante fora. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge avstår fra å delta i internasjonale klimakvotesystemer. Så lenge Norge likevel deltar i internasjonale klimakvotesystemer, skal vi arbeide for at disse får et tydelig tak på antall kvoter, og for at taket skal trappes raskt ned. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trekke Statoil ut av all virksomhet med ukonvensjonelle olje- og gasskilder som oljesand og oljeskifer, samt prosjekter i Arktis. Vi vil arbeide for et strengere internasjonalt regelverk for drivstoff-kvalitet som forbyr produkter fra ukonvensjonelle ressurser. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å utvikle lover mot ecocide (forbrytelser mot naturen; ødeleggelse av økosystemer) nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stanse utslipp og ukontrollert bruk av stoffer som utgjør en alvorlig trussel mot helse og/eller miljø innen 2020, slik internasjonale forpliktelser gjennom «Generasjonsmålet» krever. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere prinsippet om nasjonenes matsuverenitet i alle internasjonale forhandlinger. Partiprogram HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide offensivt internasjonalt mot lovlig og ulovlig overbeskatning av fisk og andre marine arter, samt arbeide for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Partiprogram HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for internasjonale avtaler som fremmer grønn økonomisk politikk. Vi vil utnytte handlingsrommet innen dagens avtaler bedre, arbeide offensivt for å reformere dem, og gå foran når det er hensiktsmessig. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med grønne partier i Europa for å tilpasse EØS-avtalen og tilhørende EU-strukturer prinsippene for en grønn økonomi. Samtidig må Norge markere motstand mot EU-regler som svekker handlingsrommet for grønn politikk. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITISKE PARTIER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil motarbeide finansielt hemmelighold i skatteparadiser, ved å jobbe for en global avtale om informasjonsutveksling og å styrke skattemyndighetene i fattige land. Det må kreves land-for-land-rapportering fra transnasjonale selskaper. I tillegg må Statens pensjonsfond utland og andre virksomheter med statlig eierskap forbys å operere i skatteparadiser. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil flytte ansvarsoppgaver fra IMF (Det internasjonale pengefondet), Verdensbanken og WTO (Verdens handelsorganisasjon) over til FN-organer underlagt generalforsamlingen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Verdens helseorganisasjons opplysningsarbeid om sykdommene som rammer flest på verdensbasis. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SYKDOMMER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil motsette oss internasjonale avtaler og lover som undergraver grunnleggende borgerrettigheter som personvern og fri kommunikasjon til fordel for kommersielle hensyn eller etterretningshensyn. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID PERSONVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte internasjonale prosjekter for utveksling over landegrenser mellom organisasjoner. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å øke antall kvoteflyktninger dersom asyltilstrømmingen til Norge avtar. Regjeringserklæring INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for multilaterale handelsavtaler gjennom WTO for å skape stabile rammevilkår og like konkurransevilkår globalt, og samtidig inngå mer begrensede avtaler der det er nødvendig. Norge skal inngå bilaterale handelsavtaler frem til et multilateralt rammeverk foreligger. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det bi- og multilaterale samarbeidet med sentrale allierte i nærområdene og ta en lederrolle i utviklingen av tettere samarbeid og integrasjon i regionen. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Norge må ta ansvar for kommende generasjoners livsgrunnlag ved å bidra til internasjonalt forpliktende utslippsavtaler og ved å investere i forskning og utvikling av ny teknologi som kan bidra til å realisere et lavutslippssamfunn. Norge skal være en pådriver i arbeidet for å sette en internasjonal pris på CO2 og effektive, fungerende internasjonale karbonmarkeder. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Norge skal være en aktiv bidragsyter i FN, NATO og andre internasjonale organisasjoner. Regjeringserklæring FN INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha samisk deltakelse i internasjonale prosesser for best mulig å møte nye og skiftende utfordringer som angår samiske områder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SAMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide aktivt for å bekjempe den internasjonale surrogatiindustrien. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at utvekslingsorganisasjoner som opererer i Norge blir underlagt strenge kvalitetskrav på innhold i programmet og oppfølging av elevene før, under og etter utvekslingen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle elever mulighet til utveksling og at systemet for godkjenning av utdanningsår blir lettere. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal utarbeides en autorisert oversettelse mellom utenlandske karaktersystemer og det norske. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det gjøres enklere å få godkjent utdanning fra utlandet. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede muligheten for å legge opp kurs eller ettårsstudier som personer med utenlandsk utdannelse kan ta for å få denne utdannelsen godkjent i Norge. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennom internasjonale politiske organer arbeide for forbud mot TV-reklame for spill som for eksempel nettpoker og bingo på nett for å begrense spillavhengighet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LOTTERI OG SPILL MASSEMEDIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere samarbeid over landegrensene for å bekjempe trafficking og menneskehandel. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge fortsatt skal kunne bidra til internasjonale militære operasjoner som har en klar forankring i folkeretten. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot altruistisk og kommersiell surrogati i Norge, og bidra til å bekjempe utnyttelse av fattige kvinner i den internasjonale surrogatiindustrien. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID STRAFFERETT SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til en styrking av det nordiske el-samarbeidet og økt integrering i det europeiske kraftmarkedet gjennom etablering av nye overføringsforbindelser til utlandet. Partiprogram ELEKTRISITET INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for internasjonale avtaler som pålegger bilfabrikantene at alle nye biler skal være basert på nullutslippsteknologi, i det minste på korte strekninger. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for internasjonale avtaler for å sikre norske bedrifter markedstilgang for marine produkter. Partiprogram FISKERIER INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at norske myndigheter i større grad koordinerer sine ulike bidrag og bistand med andre land for å oppnå målrettede resultater. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere norsk ambassade eller stedlig representasjon i alle prioriterte partnerland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til etablering av utviklingsprogrammer for verdenshavene og kystområdene, og for våtmarker, i samarbeid med relevante internasjonale institusjoner. Partiprogram HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for felles internasjonale standarder for sporingsmekanismer på våpen og ammunisjon. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal jobbe for åpenhet internasjonalt rundt testing og utvikling av helautonome våpen og robotsoldater. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ta initiativ til reell ansvarsfordeling mellom europeiske land når det gjelder mottak av asylsøkere som kommer til Europa. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utnytte vårt handlingsrom i EØS-avtalen og delta aktivt i arbeidet med felles europeiske løsninger på felles utfordringer. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samarbeidet med og gjennom Europarådet og OSSE. Partiprogram EUROPARÅDET INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere åpning av verdenshandelen i WTO, samtidig som hensyn til norsk landbruk og utviklingslandene ivaretas. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ned tollbarrierer, men det må være basert på at andre land samtidig reduserer sine tollbarrierer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fremforhandle bilaterale frihandelsavtaler. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil intensivere arbeidet med å skaffe frihandelsavtaler med store markeder, som f.eks. India, Kina, USA og Brasil etc. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bruke internasjonale forhandlinger til å sikre markedsadgang for videreforedlede norske fiskeprodukter. Partiprogram FISKEOMSETNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for et internasjonalt regelverk mot dumping av fisk. Partiprogram FISKERIER INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å påvirke andre land til å oppheve sine importbegrensninger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke internasjonalt samarbeid i kampen mot trafficking, menneskehandel og seksuelle overgrep mot barn. Partiprogram BARN INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke alle forsvarsgrener i nord, samt stimulere til økt alliert trening og aktivitet. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at Norge viser sin støtte til demokratiske stater som er utsatt for internasjonal terrorisme eller trusler fra andre land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil støtte internasjonale boikottaksjoner og sanksjoner mot stater som konsekvent bryter menneskerettighetene på en særlig brutal måte eller som står bak eller finansierer terroraksjoner i andre land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å innføre et nytt og mer rettferdig og humant internasjonalt asyl- og flyktningesystem som sikrer en begrenset og kontrollert asylinnvandring hvor nasjonalstatene har kontroll over antall asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en fortsatt sterk allianse med USA som vår næreste allierte. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at allierte fortsatt benytter Norge som øvingsland og oppmuntre våre viktigste allierte til forhåndslagring på norsk jord. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere hvorvidt utlendinger som kommer til Norge for å studere skal måtte betale skolepenger på lik linje med det norske studenter må betale i studentens hjemland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for økte skatteinntekter fra internasjonale selskaper med virksomhet i Norge i samarbeid med andre land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til å utvikle norsk og internasjonalt regelverk for å sikre at de ansatte i tungtransporten får forsvarlige og verdige arbeidsforhold. Partiprogram ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til mer internasjonalisering i høyere utdanning, gjøre det lettere å få tilpasset utenlandske formalkompetanse til norske krav og jobbe for at alle studenter skal ha tilbud om utenlandsopphold som del av en grad. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gå i spissen for et nordisk og europeisk innkjøpssamarbeid om dyre legemidler. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp regnskogsatsingen (REDD+). Inngå avtaler om vern av regnskog med flere land Norge har et tett samarbeid med. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til arbeidet for å redusere klimagassutslipp fra internasjonal luftfart og skipsfart. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at tiltak mot marin forsøpling følges opp av internasjonale avtaler i tillegg til nasjonale tiltak. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede storskala plastinnsamlingstiltak som del av Norges internasjonale lederskap for samarbeid om havets helse. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Statkraft bidrar til at norske leverandørbedrifter kan ta en større del i en internasjonal fornybar satsing. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Statkraft skal ha mulighet til sterkere internasjonal satsing i samarbeid med andre selskaper. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta en lederrolle i utviklingen av et strengt og effektivt internasjonalt regelverk for skipstransport i Arktis. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide internasjonalt for å bekjempe årsaker til at mennesker legger ut på flukt. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være en pådriver i Europa for en felles løsning på utfordringene knyttet til ekstraordinære ankomster av mennesker på flukt. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil aktivt delta i kampen mot internasjonal terrorisme. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTENRIKSSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge inntar en lederrolle innen fjerning av krigsetterlatenskaper og opprydding av våpenlager i sårbare stater på vei ut av konflikt. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fremme multilateralt samarbeid og bidra til å styrke FN og de multilaterale organisasjonenes rolle og gjennomføringsevne. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kvinners økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle rettigheter, herunder utdanning, arbeid, helse og reproduktive rettigheter, samt kvinners deltakelse i fredsforhandlinger og i forsoningstiltak, i ledelse av samfunnsinstitusjoner og i beslutningsprosesser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta et internasjonalt ansvar for å styrke arbeidet mot menneskehandel. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsvare og styrke WTO og det regelverket som legger til rette for verdenshandelen i en tid der disse utfordres fra mange hold. Partiprogram HANDEL INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidstakerrettigheter globalt gjennom vår utenriks-, handels- og utviklingspolitikk og sikre gjennomføring av ILOs kjernekonvensjoner. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta globalt lederskap i arbeidet for å sikre «havets helse», og bekjempe forurensning i havet. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen mot menneskehandel og kriminelle nettverk som utnytter flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil mobilisere internasjonal støtte for å styrke beskyttelsen av hjelpearbeidere og helsetilbud i krig og konflikt. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å fremme løsninger knyttet til kvoteflyktninger, med trygg overførsel fra konfliktområdene. Partiprogram FN INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for felles europeiske tilsvar på flyktningkrisen, basert på solidaritet, ansvar og bærekraft. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fortsatt være en pådriver for utvikling av målrettede og effektive internasjonale mekanismer for utvikling etter mal fra opprettelsen av blant annet GAVI og det globale fondet for AIDS, tuberkulose og malaria. Vi ønsker flere løsninger der offentlig støtte til utvikling utløser private bidrag. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil være en global pådriver for kvinners rett til prevensjon og abort. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å styrke WTOs rolle. Partiprogram HANDEL INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at regionale og flernasjonale handelsavtaler tar inn grunnleggende standarder og rettigheter, som også kan bygges inn i globale handelsavtaler i regi av WTO. Partiprogram HANDEL INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge inntar en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra aktivt til inkluderende vekst i Europa, og arbeide for å styrke det europeiske samarbeidet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stå tydelig opp for verdiene av et åpent, samarbeidende og nært sammenknyttet Europa i en tid der nasjonalisme, proteksjonisme og fremmedhat er på fremmarsj. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre ordningene for utenlandske akademikere som vil forske i Norge og norske forskere som vil arbeide i utlandet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studenter som er forfulgt i sitt hjemland mulighet til å fullføre studiene sine ved å gjøre ordningen ”Students at Risk” permanent. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at Norge følger opp de internasjonale avtalene om utslipp til luft og vann som vi har skrevet under på. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje, samt utvikle det nordiske samarbeidet om pant. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at Norge kan bidra med sin maritime kompetanse til å få hentet opp søppel i fra havbunnen, slik at det kan bli resirkulert. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en felles nordisk forvaltningsplan som sikrer rovdyrenes langsiktige overlevelse både i Norge og Norden, videreføre ulvesonen og øke bestandsmålet på samtlige rovviltarter basert på faglige anbefalinger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil være en pådriver for et ambisiøst og forpliktende internasjonalt samarbeid på miljøområdet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at internasjonale avtaler og regelverk gir rammebetingelser som ikke svekker den nasjonale miljøvernpolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til bærekraftig utvikling og bedring av miljøtilstanden i våre nærområder og i utviklingslandene gjennom integrering av miljøvern i utviklingspolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp klimafinansieringen til fattige land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal spille en mer aktiv rolle i å utarbeide innovative finansieringsmekanismer, der også private aktører bidrar, som supplement til den offentlige finansieringen av klimatiltak i fattige land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sette av betydelige midler til Det grønne klimafondet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp finansieringen av det norske klima- og skoginitiativet og inkludere blå skog (mangroveskog, tareskog med mer) i denne ordningen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede et nytt internasjonalt klimainitiativ hvor Norge betaler de minst utviklede land for å redusere utvinningen av kull og annen sterkt forurensende fossilenergi, etter modell fra klima- og skoginitiativet. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norges internasjonale forpliktelse for 2030 under Parisavtalen skal bli mer ambisiøs når den oppdateres i 2020, samt at denne forpliktelsen skal legge til grunn at Norge skal være klimanøytralt innen 2030 gjennom tiltak innenlands, opptak i skog og internasjonale tiltak. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre garantiordninger og låneordninger til private selskaper som investerer i fornybar energi i u-land. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en internasjonal standard for landstrøm for skip. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HAVNER INTERNASJONALT SAMARBEID SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil ivareta lokalt eierskap i en global verden, t.d. innenfor kystnæringer/maritime næringer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe faktorer som internasjonalt bidrar til ulikhet, blant annet skatteparadiser og urimelig høye lederlønninger. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID LØNN OG INNTEKT ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke ordninger som GIEK og Eksportkreditt til å styrke utvikling av fornybar energi i andre land. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide aktivt for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere markedsadgang og ressurstilgang i internasjonale avtaler. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å gi norsk fiskeri- og sjømatnæring friere adgang til EU-markedet. Partiprogram EU/EØS FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle regelverket innenfor sjømatsektoren. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette dedikerte FoU-programmer som binder industrien tettere opp mot leverandørindustrien og forskningsinstitusjonene for å bidra til utviklingen i bioøkonomien. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere strategisk samarbeid mellom Norge og ledende nasjoner på smartby-området. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til å forebygge konflikter ved langsiktig bistand i utsatte områder. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil inngå tettere samarbeid om flere spesialiserte helsetilbud med nabolandene våre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for mer forskningssamarbeid mellom de nordiske universitetssykehusene og styrke nordisk samarbeid mellom sykehus. Partiprogram HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle et nærmere forsvarssamarbeid med de nordiske landene. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til videreutvikling av en felles europeisk sikkerhetspolitikk innenfor rammene av vårt NATO-medlemskap. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle samarbeidet med alliansepartnere om anskaffelser av forsvarsmateriell. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at internasjonale operasjoner som den klare hovedregel skal være forankret i FN. Partiprogram FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at militære operasjoner uten FN-mandat kun skal skje der det foregår utstrakt og uakseptabel voldsbruk mot egne borgere eller andre stater. Partiprogram FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en global rettsorden preget av internasjonalt samarbeid i FN og andre globale, regionale og subregionale organisasjoner. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke FN gjennom reform av FNs sikkerhetsråd, samt oppfølging av anbefalingene fra høynivåpanelene for styrking av FNs fredsbyggingsarkitektur, FNs fredsoperasjoner og implementeringen av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Partiprogram FAMILIE FN FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet med EU og andre internasjonale institusjoner for å løse utfordringer knyttet til klimaendringer, migrasjon og fattigdom. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til en åpen verdensøkonomi. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til en samstemt politikk der alle politikkområder, ikke bare bistand, tar hensyn til langsiktig og bærekraftig utvikling i utviklingsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet i Nordområdene for å sikre bærekraftig forvaltning av naturressurser og varig fred. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bidra til å finne felles europeiske løsninger på de store felles utfordringene, som klima og migrasjon. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et sterkere og mer handlekraftig EU. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at et eventuelt norsk EU-medlemskap avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID STATSFORFATNING STORTINGET UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge inntar en pådriverrolle for å gjenoppta Doha-forhandlingene. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Verdensbankens investeringer i større grad vris mot prosjekter som har miljø og klima i fokus. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge øker sitt bidrag til Verdensbanken med den hensikt å øke bankens kapital til bruk i miljø- og klimasaker. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke FNs menneskerettighetssystem ved å ratifisere tilleggsprotokoller som gir klagerett i medhold av konvensjonene, i første rekke tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å reformere Den europeiske menneskerettighetsdomstolen med mål om å gjøre den mer effektiv og styrke ressurstilgangen. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte land som vil styrke lover og institusjoner for å sikre menneskerettigheter og utvikle demokratiet, og presse land som ikke viser vilje til dette. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre Norge til en pådriver for å utvikle det internasjonale menneskerettighetsapparatet til også å inkludere bedrifters ansvar for å respektere og ivareta menneskerettigheter. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å styrke regionale menneskerettighetsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sette av minimum 1 % av BNI til utviklingssamarbeid. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Norads rolle som fagetat for norsk bistand, herunder ved å overføre ansvaret for langsiktig bistand fra UD til Norad. Støtte til klimatiltak i utlandet tas ut av utviklingsbistanden og overføres til KLD, samtidig som målet om at 1 % av BNI skal gå til bistand opprettholdes. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre innsatsen for utdanning, global helse, fredsarbeid, jobbskaping og tilgang til energi. Partiprogram ARBEIDSLIV FOLKEHELSE FREDSARBEID HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke innsatsen for næringsutvikling og handel. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge slik at norsk næringsliv i større grad kan bli en samarbeidspartner i utviklingspolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en internasjonal gjeldsslettemekanisme for behandling av illegitim gjeld og for et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal fortsette å styrke kapasiteten til skattemyndigheter i utviklingsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til anti-korrupsjonsarbeidet i utviklingsland gjennom styrking av nasjonale riksrevisjoner og parlamentenes kontrollfunksjon. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at norske bistandsmidler ikke går til skatteparadiser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at FNs bærekraftsmål legges til grunn for norsk utviklingspolitikk og vår egen nasjonale politikk. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bistand til et begrenset antall stater, internasjonale institusjoner og ideelle aktører. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at evalueringsavdelingen i Norad skilles ut som et uavhengig organ med et eget budsjett. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere fagområder hvor Norge har spesielt gode forutsetninger for å utgjøre en forskjell. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for at FNs arbeid med kvinners rettigheter styrkes og følges bedre opp. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at grunnlaget for humanitært hjelpearbeid, den internasjonale humanitærretten og humanitære prinsipper må respekteres av alle stater. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil møte klimarelaterte kriser med nødvendig nødhjelp, men også med arbeid for tilpasning og forebygging. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at nødhjelp ikke skal gå på bekostning av langsiktig bistand. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at nødhjelp og langsiktig bistand ses i sammenheng, og at den langsiktige bistanden brukes aktivt som middel til å forebygge akutte kriser og styrke beredskapen den dagen krisen likevel rammer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil se på organiseringen av nødhjelpen og hvordan det er mulig å sikre at nødhjelpen i større grad kommer frem til de områdene hvor behovet for nødhjelp er størst, og til glemte konflikter og katastrofer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for internasjonale reguleringer for å hindre hemmelighold i skatteparadiser. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fremme en mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke fri import av varer fra lavinntektsland og lavere mellominntektsland. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere tiltak som øker kvinners deltakelse i økonomisk virksomhet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke mer av bistandsmidlene til styrking av lokal og regional handel, gjennom opplæring, utvikling og tilrettelegging for lokal og regional næringsvirksomhet i lavinntektsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at alle rike land åpner sine markeder for varer fra lav- og mellominntektsland. Varer fra alle lavinntektsland og noen mellominntektsland må fritas all toll i Norge. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne all toll på varer som ikke er gjenstand for produksjon av betydning i Norge, for eksempel innenfor konfeksjon. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil ta initiativ til å etablere et omfattende internasjonalt beredskapsopplegg mot oljeforurensning. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN OLJE OG GASS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve en offentlig evaluering av Schengen-avtalens konsekvenser. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot internasjonale handelsavtaler som svekker forbrukervern, regler for miljøvennlig produksjon, og som overfører makt og myndighet fra nasjonale myndigheter til multinasjonale selskaper og tvisteløsningsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN RETTSVESEN TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge legger til rette for at fattige lands interesser ivaretas i alle handelsavtaler, blant annet gjennom å trekke alle krav mot fattige land om økonomisk liberalisering. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot TiSA-avtalen, som legger press på offentlige tjenester både i Norge og andre land, og som hindrer demokratisk selvbestemmelse. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å erstatte EØS-avtalen med en ny handels- og samarbeidsavtale. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre fattige lands tilgang til norske markeder og vri norsk matimport bort fra EU og over til land i sør. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter og miljøvern skal prioriteres over selskapers interesser i handelsavtaler som Norge inngår. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at internasjonale avtaler om miljø og rettigheter i arbeidslivet går foran WTO-regelverket. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge gjennomgår alle handelsavtaler vi har inngått, med sikte på å si opp avtaler som undergraver det norske arbeidslivet, eller er til skade for vår eller andre lands selvråderett eller skatteinntekter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi folk innsyn i verdens pengestrømmer ved å innføre utvidet land for land-rapportering i alle sektorer, også fra jurisdiksjoner med støttefunksjoner (datterselskap) i skatteparadis, og et internasjonalt register over finansformuer. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke den internasjonale klimainnsatsen. Norge må øke sine bidrag til internasjonale klimatiltak og klimatilpasning kraftig hvert år fram mot 2020. Norges økonomiske kapasitet og historiske ansvar for klimaendringene må ligge til grunn for størrelsen på vår internasjonale klimainnsats. Økte bevilgninger til internasjonale klimatiltak må komme i tillegg til målet om 1 % bistand. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare regnskogen i tillegg til egen klimainnsats. Vi vil arbeide for at finansiering av regnskogbevaring ikke blir en del av kvotemarkedet, og ikke brukes av industriland for å unngå kutt i egne utslipp. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke statens eiermakt i Statoil. Selskapets investeringer skal være i tråd med målet om å hindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Partiprogram ENERGI FORURENSNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe plastforurensing. Vi vil jobbe for internasjonale avtaler som sikrer opprydning og bekjemper marin forsøpling og mikroplast. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil aldri svekke kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle norske utenriksstasjoner skal rapportere om situasjonen for LHBT-befolkningen der de opererer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge presser på for at skattesamarbeid på tvers av land foregår i åpne internasjonale fora, der flest mulig, og da særlig fattige land, er inkludert, som for eksempel FN. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette støtte for fattige lands forhandlingsdelegasjoner i WTO. Dette må være finansiert ved en avgift som de rike landene i WTO betaler. Partiprogram AVGIFTER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil demokratisere og flytte makt fra Verdensbanken og IMF. Vi vil endre på måten stemmer fordeles på, for å gi fattige land økt innflytelse. Samtidig vil vi styrke FN og støtte alternative finansinstitusjoner. Partiprogram BANKER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar et internasjonalt initiativ for å bedre situasjonen for romfolket. De må sikres gode levekår med utgangspunkt i egne tradisjoner og levesett. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil begrense stormaktenes hegemoni innenfor FN. Veto i Sikkerhetsrådet skal kunne overprøves ved 14 stemmer mot. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette å styrke innsatsen for akademisk frihet internasjonalt, primært ved å støtte en permanent Students at Risk-ordning, og forbedre overvåknings- og uttaksmetodene gjennom UD. SV vil også støtte opp under ikke-statlige organisasjoners arbeid med å spre ordningen til andre land, primært i Norden. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at domenene for Svalbard og Bouvetøya skal benyttes som sikre, digitale frihavner, for forfulgte medier, blogger og lignende internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil dele IKT-løsninger som utvikles i Norge med land vi samarbeider med gjennom utviklingspolitikken for å bidra til sterkere institusjoner i utviklingsland. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at flyktningkonvensjonen endres for å ivareta barns rettigheter bedre. SV vil arbeide for en tilleggsprotokoll om klimaflyktninger og internt fordrevne flyktninger slik at klimaflyktninger kan få opphold på humanitært grunnlag. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et felles europeisk asyl- og kvotesystem med forpliktende ansvarsfordeling, som skal fungere parallelt med FNs høykommissær for flyktningers kvotesystem. Partiprogram EU/EØS FN INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke antall kvoteflyktninger Norge tar imot. Partiprogram FN INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at ofre for menneskehandel kan få opphold i Norge selv om det ikke foreligger tiltale eller dom i saken. Det bør være tilstrekkelig for opphold at det er overveiende sannsynlig at personen er utsatt for menneskehandel og har samarbeidet med politiet. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre alle utlendingssaker med klagebehandling rett til muntlig behandling i en domstol, gjennom å erstatte Utlendingsnemnda med en Utlendingsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere å åpne for asylsøknader fremmet fra tredjeland. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for et internasjonalt forbud mot kjøp av sex. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle framtidens behandlingsformer. Norsk helsevesen må flyttes til fronten av utvikling, både for å sikre egne innbyggere best mulig, men også for å utvikle behandlingsmuligheter andre land kan ha nytte av. Partiprogram FORSKNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal være en internasjonal pådriver for fattige lands tilgang på patentert medisin. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID SYKDOMMER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal gå foran for internasjonale initiativ for å bringe den usikre legemiddelsituasjonen under kontroll. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre ordningen med tollfri import fra de minst utviklede landene, og samtidig stille krav om at [jordbruks-]produksjonen er i tråd med FNs bærekraftmål. Partiprogram FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge jobber for en internasjonalt bindende traktat for ansvarliggjøring av multinasjonale selskaper når det gjelder menneskerettighetene, miljøskade og folkeretten. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Skatt for Utvikling-programmet, som bidrar til at utviklingsland kan avdekke skattejuks. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTEADMINISTRASJON SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal gjennomgå alle sine skatteavtaler med utviklingsland med mål om at de skal være minst like gode som FNs modellavtale. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge må fortsette arbeidet for at illegitim gjeld slettes både i Norge og internasjonalt. Det må opprettes en uavhengig og rettferdig gjeldsslettemekanisme under FN. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre internasjonale finansskatter, herunder en skatt på finanstransaksjoner, til inntekt for globale fellesgoder. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kjempe for global skatterettferdighet ved å sikre at selskaper betaler skatt der pengene tjenes. Første skritt er å forsterke den norske ordningen med land-for-land-rapportering for å sikre at skatteparadis ikke faller utenfor og at flere bransjer og selskaper blir inkludert. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre at kriserammede land blir pålagt å privatisere og/eller kutte i offentlige tjenester. De kriserammede landene i Sør-Europa må få slettet og redusert gjelden for å hindre ytterligere vekst i arbeidsløshet og ødeleggelse av landenes velferdssystem. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling gjennom å bruke mer enn én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til utviklingsbudsjettet. Dette skal være midler som kommer utviklingsland direkte til gode. Utgifter til flyktninger i Norge eller næringslivsstøtte uten dokumentert utviklingseffekt skal derfor ikke regnes inn i enprosenten. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke og utvikle tiltak som innebærer direkte overføringer for å sikre omfordeling. Slike støtteordninger bør, som i Norge, i størst mulig grad være universelle. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at utdanning og helse skal videreutvikles i utviklingspolitikken. Bistanden innen disse områdene skal støtte opp om utviklingslands egen evne til å gjøre grunnleggende velferdstjenester gratis for alle. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTDANNING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at støtte til kamp for kvinners likestilling og rettigheter skal være en integrert del av det norske samarbeidet i alle land hvor vi har et betydelig samarbeid. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kvinners rettigheter gjennom internasjonal politikk blant annet gjennom å ta opp kvinners rettigheter som tema internasjonalt. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet for funksjonshemmedes rettigheter og organisering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge viderefører sitt lange freds- og demokratiengasjement og styrke det langsiktige utviklingsarbeidet i Latin-Amerika. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trappe opp støtten til organisasjoner som fremmer kvinners helse og reproduktive rettigheter, for å kompensere for konsekvensene av USAs såkalte munnkurvregel. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre rask humanitær innsats. Trappe opp midlene som bevilges til humanitær bistand og forebygging av humanitære konflikter. Styrke etablerte nødhjelpsfond slik at de raskt kan reagere ved ekstraordinære eller akutte katastrofer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forebygge katastrofer. Humanitær bistand må innrettes slik at den forsøker å forebygge og avverge tilsvarende katastrofer i framtiden. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke den humanitære støtten til lokale sivilsamfunnsorganisasjoner. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ambassadene i sentrale samarbeidsland for utvikling bør styrke sitt samarbeid med fagbevegelsen og sivilsamfunnet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en samstemt politikk gjennom årlig rapportering til Stortinget om konsekvensene av norsk politikk for utviklingsland og menneskerettighetene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER STORTINGET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere bruk av eksterne konsulenter og styrke NORADs rolle i bistandsforvaltningen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse utbredelsen av konkurranseutsetting av bistand (tilskuddsmidler). Vi vil sikre at bistanden brukes til å bygge opp kompetanse i samarbeidslandene og dermed styrker målgruppene for bistanden. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre evalueringssystemene for norsk bistand. Vi vil bort fra et snevert måle- og telleregime og over til effektanalyser av bistanden som tar inn over seg bistandens sammensatte mål. Innrette evalueringssystemet på en måte som skaper tillit og fremmer selvstendighet og kreativitet innad i institusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke informasjonsstøtten, med særlig vekt på å styrke organisasjoners vaktbikkjefunksjon overfor myndighetene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at landkonsentrasjon i bistanden ikke skal gjelde andre kanaler enn stat-til-stat-bistanden. Bistanden bør være fleksibel for å kunne brukes der den har størst effekt med utgangspunkt i situasjonen i landene i samsvar med de overordna målene i utviklingspolitikken. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar initiativ til et internasjonalt forbud mot dødsstraff. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, blir fulgt opp og implementert. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte og beskytte menneskerettighetsforkjempere. Å styrke lokale aktivister må være blant de prioriterte oppgavene for norske utenriksstasjoner, blant annet gjennom rettssaksobservasjoner og gjennom å styrke sivilsamfunnsaktører. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal være pådriver for menneskerettigheter. SV vil at Norge skal ratifisere individklageordningene til FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i tillegg til FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FN FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et krav om at norske selskaper legger ILOs kjernekonvensjoner og agendaen om anstendig arbeidsliv til grunn og følger dette opp i praksis. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar et politisk initiativ for å styrke ILOs arbeid for å fremme og iverksette internasjonale arbeidsstandarder og grunnleggende arbeidstakerrettigheter i tråd med ILOs kjernekonvensjoner. Norske bidrag til dette arbeidet må økes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge arbeider for å endre sammensetningen i FNs Sikkerhetsråd slik at den bedre avspeiler verdens befolkningssammensetning, og at Generalforsamlingen tillegges større myndighet. Målet må være at de fem vetolandenes makt oppheves. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal kreve at det gjennomføres en folkeavstemming om Vest-Saharas uavhengighet. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke norsk støtte til fred og forsoningsarbeid. SV vil arbeide for fredelig konfliktløsning og respekt for internasjonal rett. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at kvinner og sivilsamfunnet deltar i fredsprosesser, konfliktløsning og forebygging av konflikt. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge ikke deltar i krigføring i NATO-regi, og avslutter alle NATO-bidrag «out-of-area». Partiprogram FORSVAR INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eventuell norsk deltakelse i militære operasjoner må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vilkårene er at operasjonen har et FN-mandat og er under FN-ledelse. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle forespørsler om militære operasjoner må behandles i åpent storting og ikke i en lukket komite slik som er praksis i dag. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse all eksport av våpen eller militært materiell til land som begår grove menneskerettighetsbrudd og overgrep mot egen befolkning. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke forsvarssamarbeidet i Norden. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil påvirke NATO i rett retning. Så lenge Norge er medlem i NATO vil SV arbeide for at alliansen forsvarer nærområdene framfor å drive krig utenfor eget område. Vi vil også gå imot videre utvidelser av NATO og for nedrustning av alliansens atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et sterkt nasjonalt forsvar. SV ønsker å erstatte et forsvar innrettet mot NATOoperasjoner med et sterkt nasjonalt forsvar som virker avskrekkende og avspennende heller enn å bidra til et nytt våpenkappløp som øker spenningene mot Russland. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil minimere alliert tilstedeværelse i Norge i fredstid. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre norsk deltakelse i NATOs rakettskjold som bidrar til å øke spenningen mellom NATO og Russland. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre utenlandske baser eller permanente utenlandske styrker på norsk jord. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke reaksjonsevnen, kampkraften og utholdenheten, legge til rette for allierte forsterkninger, styrke bilateralt og flernasjonalt samarbeid, øke den militære tilstedeværelsen og legge til rette for mer øving og trening. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at Norge opprettholder de forpliktelser som følger av NATO-samarbeidet, både ved å støtte opp om NATOs permanente tilstedeværelse i Norge og gjennom å ta ansvar for internasjonal sikkerhet og stabilitet som del av alliansen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil bekjempe internasjonal terrorisme gjennom politiske og økonomiske virkemidler og gjennom deltagelse i internasjonalt samarbeid og i internasjonale operasjoner. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle det bilaterale forsvarssamarbeidet med USA, blant annet ved forhåndslagring av militært materiell i Norge. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et tett justispolitisk samarbeid med EU og internasjonale organisasjoner om grenseoverskridende kriminalitet, menneskehandel og terrorisme. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil være en garantist for EØS-avtalen og opprettholde et tett samarbeid med EU gjennom en aktiv europapolitikk. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke forpliktende samarbeid for å løse de grenseoverskridende utfordringer vi står overfor. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for universell oppslutning om den internasjonale straffedomstolen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen og støtte utviklingen av nye humanitærrettslige instrumenter for å styrke eksisterende nedrustningsavtaler. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for en verden fri for atomvåpen, i tråd med NATOs strategiske konsept. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge fortsatt skal delta i, og være en pådriver for, det internasjonale arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging og uthuling av skattegrunnlag gjennom overskuddsflytting i multinasjonale selskaper. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for at Norge skal gå i front internasjonalt i kampen for kvinners rettigheter og likestilling. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil fremme det internasjonale arbeidet for å sikre like rettigheter og likebehandling for LHBTIQ-personer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil være pådriver internasjonalt i kampen mot barneekteskap og tilby bistand til utvikling av juridisk rettsvern mot tvangsekteskap og opplysningsvirksomhet for å få foreldre til å slutte med slik frihetsberøvende praksis. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for å nå FNs bærekraftsmål og utarbeide en plan for hvordan Norge kan nå disse målene. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil trappe opp arbeidet internasjonalt for å sikre seksuelle og reproduktive rettigheter og muligheter for familieplanlegging. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal være den fremste arktiske nasjon på innovasjon og forvaltning av ressursene både på land og i havet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke utviklingen av attraktive byer og lokalsamfunn i nordområdene for å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft og styrke regionens konkurransekraft. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal ta en ledende rolle i å fremme den blågrønne økonomien og forvaltningen av ressursene i havet på en bærekraftig måte. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at nordområdene skal være en fredelig og stabil region. Det skal sikres gjennom internasjonalt samarbeid og gjennom sivil og militær tilstedeværelse og aktivitet. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil overholde de internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av for mottak av asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil bruke norsk bistand og nødhjelp for å avhjelpe situasjonen i flyktningers og asylsøkeres hjemland og nærområder. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke samarbeidet med andre europeiske land for å forhindre inhumane fluktruter og irregulær migrasjon og bekjempe menneskesmugling. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte en bærekraftig fordeling av asylsøkere til Europa gjennom Dublin-avtalen. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for rask retur av grunnløse asylsøkere og personer som oppholder seg ulovlig i Norge, til deres opprinnelsesland. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal arbeide internasjonalt for å beholde internett som en åpen plattform. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for tilstrekkelig fiberkapasitet mellom Norge og utlandet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for adopsjonsavtaler med flere land og legge bedre til rette for adopsjon i Norge. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for å forenkle adopsjoner både innenlands og utenlands. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke det internasjonale samarbeidet mot grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal være en global pådriver for koordinert arbeid mot antibiotikaresistens. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for et internasjonalt forbud mot å bruke antibiotika som vekstfremmer i matproduksjonen og for et forbud i EU mot at veterinærer kan selge antibiotika. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil at antibiotikaresistens nasjonalt og internasjonalt må bekjempes tverrsektorielt. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal være en pådriver globalt for en narkotikapolitikk bygget på helse, skadereduksjon og menneskerettigheter. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre den internasjonale klima- og skogsatsingen til 2030 på et høyt nivå. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil benytte EØS-midlene til å støtte forskning på og utvikling og bygging av fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 i Europa. Partiprogram ENERGI EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal være en pådriver for forpliktende avtaler som bidrar til å løse de internasjonale klimautfordringene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal bidra med kunnskap, kompetanse og bistandskapital i kampen mot klimaendringer. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal være en aktiv pådriver for strengere utslippskrav i internasjonal skipsfart og oppfølgingen av disse. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide internasjonalt for innføring av strengere reguleringer og flere forbud mot miljøgifter i produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil stanse tapet av biologisk mangfold i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil ivareta Norges del av ansvaret for den nordatlantiske villaksstammen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil ta initiativ til en ny, internasjonal satsing for å forbedre miljøtilstanden i verdens havområder. Det inkluderer blant annet økt innsats mot marin forsøpling. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge, må forholde seg til norske konkurransevilkår. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KRINGKASTING MASSEMEDIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge tar et lederansvar i arbeidet med å nå Parisavtalens mål, både gjennom internasjonalt samarbeid og ved å redusere nasjonale utslipp av klimagasser. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil føre en aktiv politikk for å hindre at «svartelistearter» kommer inn i Norge. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke ha finsk-russisk ulv i Norge og derigjennom fjerne ulvesonen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil la grensebestander av store rovdyr telle som norske dyr. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil samordne rovviltforvaltningen i Norge, Sverige og Finland bedre. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for universelle velferdsrettigheter for norske borgere. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette tiltak som begrenser «trygdeeksport» fra Norge. De som har arbeidsforhold i Norge skal ha plikter og rettigheter på linje med norske arbeidstakere. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil i samarbeid med relevante sektorer og helsemyndighetene stille krav om testing av arbeidere for å hindre grenseoverskridende smitte. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse på internasjonal utveksling, også for lærlinger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UTDANNING UTENRIKSSAKER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha mer internasjonal utveksling, både integrert, men også at flere tar hele eller deler av graden utenlands. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde gratisprinsippet for utenlandsstudenter i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at asylsøkere som kommer fra trygge tredjeland skal få sine asylsøknader behandlet der. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet med å utvise utenlandske kriminelle til soning i hjemlandet. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil si opp avtalen om leie av soningsplasser i Nederland og bruke disse midlene på raskt å bygge opp soningskapasiteten i Norge. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en handelspolitikk som tar utgangspunkt i vårt medlemskap i WTO. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot norsk tilknytning til TTIP- og TISA-avtalen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avvise internasjonale investeringsavtaler med investor/stat-tvisteløsningsmekanisme. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge arbeider for et nytt WTO-mandat basert på prinsippet om alle lands rett og plikt til egen matproduksjon. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke importen fra MUL-land på bekostning av importen fra andre industrialiserte land. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge skal bevilge minst 1% av BNI til utviklingshjelp. Oppfyllelse av bærekraftsmålene må være en hovedmålsetting i stortingsperioden 2017–2021, og særlig retten til vann. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk bistandspolitikk brukes aktivt i arbeidet med å sørge for at det blir produsert nok mat til verdens voksende befolkning. Det må samtidig satses på «klimasmart» landbruk for å redusere utslippene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide mot byråkratiseringen som truer kraften i og fornyelsen av bistandsarbeidet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at kvinner over hele verden får rett til å foreta egne valg og bestemme over sine egne liv. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe aktivt mot barneekteskap, og mot vold og overgrep mot kvinner og barn. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe for å få fram sammenhengen mellom bedre familieplanlegging, mer bærekraftig folketallsutvikling og stabil økonomisk vekst. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte opp om ordningen med nettverkskreditt for kvinner både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at bistandsarbeid etter en katastrofe også må fokusere på at kvinner og barn i slike situasjoner er særlig utsatt for menneskehandel og trafficking. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fremme internasjonal lovgivning for «allemannsrett» til naturressurser. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil si «nei» til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner utenfor NATO hvis det ikke foreligger en klar forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppen i EU. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge skal arbeide for en internasjonal, bindende avtale som forbyr atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge må arbeide for økt samkvem, handel og samarbeid med Russland i Nordområdene. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide internasjonalt mot overbeskatning av fisk og andre marine arter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre Statens Pensjonsfond Utland til en motor for det grønne skiftet internasjonalt, og innføre en klimaprosent der Norge setter av en prosent av BNI hvert år til internasjonal klimaomstilling via oljefondet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for et globalt forbud mot de farligste miljøgiftene og for å styrke det europeiske kjemikalieregelverket REACH. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for internasjonale avtaler om å stanse plastforsøpling og spredning av mikroplast både i havene og på land. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til sterkere globalt samarbeid om muligheter og etiske eller demokratiske problemstillinger knyttet til kunstig intelligens. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke statlig eierskap og internasjonalt samarbeid aktivt for å bekjempe skatteparadiser og hindre skattetilpasning og kapitalflukt. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN SKATTER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til en internasjonal koalisjon av oljeproduserende nasjoner som frivillig faser ut sin petroleumsvirksomhet i tråd med Parisavtalen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede straffeavgift eller andre sanksjoner mot land som ikke følger opp Parisavtalen og andre internasjonale miljøavtaler. Partiprogram AVGIFTER FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide internasjonalt for å fremme kretsløpsøkonomi og høyere krav til produktlevetid. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreutvikle norsk romindustri ved å styrke nasjonale følgemidler og bidrag til frivillige programmer i den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). Partiprogram FORSKNING INDUSTRI INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til et internasjonalt forbud mot utkasting av fisk. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme prinsippet om nasjonenes matsuverenitet i alle internasjonale forhandlinger. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for jevnere fordeling av ressurser mellom nasjoner og folkegrupper ved at rike land reduserer vårt økologiske fotavtrykk til et bærekraftig og rettferdig nivå. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil dele mer av vår rikdom for å bidra mer til å løse felles globale problemer som miljøutfordringer, fattigdom og humanitær nød. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til en global opptrappingsplan for innsats mot mødredødelighet og barnedødelighet. Partiprogram BARN INTERNASJONALT SAMARBEID SYKDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til en ny internasjonal konvensjon om finansiell åpenhet, og utvide kravene til land-for-land-rapportering. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge skal fremme ikke-voldelig konflikthåndtering i alle relevante fora. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for global nedrustning. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for krav om sluttbrukererklæring fra alle land som kjøper våpen og ammunisjon produsert i Norge. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til felleseuropeiske løsninger for migrasjon, i tråd med Flyktningkonvensjonen og retten til fri bevegelse i Schengenområdet. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for internasjonale avtaler som sikrer lovlige veier til Europa for de som trenger beskyttelse. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til felleseuropeiske løsninger for å ivareta mennesker på flukt. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil at kappløpet mot bunnen i skattlegging av selskaper må stanses, og Norge må gå foran. Kampen mot skatteparadiser må trappes opp, blant annet med et åpent register for alle egentlige eiere bak alle selskap og juridiske konstruksjoner som opererer i Norge, og utvidet og åpen land-for-land-rapportering. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en internasjonal skatteautoritet der alle land er representert, og der miljøorganisasjoner og fagforbund har samme tale- og forslagsrett som finansbransjen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for økt offentlig støtte til gjensidig student- og lærerutveksling, samt forskningssamarbeid med utviklingsland. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil at Norge avviser forslag i internasjonale avtaler som gjør utdanning til en internasjonal handelsvare. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil kjempe sammen med kvinner og kvinneorganisasjoner for rett til abort og prevensjon over hele verden. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å tilby polske og irske kvinner gratis abort i Norge, så lenge deres rett til abort blir hindret i hjemlandet. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for globalt forbud mot de farligste miljøgiftene, og styrking av miljøgiftsamarbeid og regelverk over landegrensene. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil at Norge skal bidra til å få på plass en global og rettferdig klimaavtale i samråd med de fattige landene og deres behov. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte kvinneorganisasjoner som jobber internasjonalt for kvinners rett til utdanning og familieplanlegging. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte gjennomføringen av Paris-avtalen. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil vise solidaritet med arbeideres kamp internasjonalt. Partiprogram ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det internasjonale samarbeidet mot grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forebygge overskuddsflytting, sikre skattegrunnlaget og være en pådriver internasjonalt for langsiktige og prinsippbaserte fellesløsninger mot skatteflukt. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at Norge skal være en global pådriver for koordinert arbeid mot antibiotikaresistens. Regjeringserklæring HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde Arktis som en fredelig, forutsigbar og stabil region basert på internasjonalt samarbeid og respekt for folkerettslige prinsipper. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide internasjonalt om grenseoverskridende utfordringer som klimaendringer, miljø og ressursforvaltning, helse og sikkerhet. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil jobbe for å styrke de internasjonale miljømerkeordningene. Regjeringserklæring FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bekjempe internasjonal terrorisme ved bruk av politiske og økonomiske virkemidler og gjennom deltakelse i internasjonalt samarbeid. Regjeringserklæring FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke internasjonale forhandlinger til å fremme norske interesser. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten. Regjeringserklæring INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre innsatsen for at det ryddes opp i det russiske atomavfallet, og arbeide for å redusere miljøtruslene fra Kolahalvøya. Regjeringserklæring FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil være i front internasjonalt i initiativ for å rense havene for plast, og følge opp nullvisjonen for marin forsøpling. Regjeringserklæring HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ytterligere styrke det transatlantiske forholdet og samarbeidet med sentrale europeiske allierte og partnere. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med allierte om å intensivere innsatsen for aktiv, balansert, irreversibel, gjensidig og etterprøvbar nedrustning av atomvåpen innenfor Ikkespredningsavtalens rammer. Regjeringserklæring ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle Norges internasjonale lederrolle innen verifikasjon av kjernevåpennedrustning for å bidra til at reell nedrustning finner sted, og øke tilliten til nedrustningsavtaler. Regjeringserklæring ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet med å håndheve og få flere land til å ratifisere konvensjonen om forbud mot landminer og klasevåpen. Norge bør ta aktiv del i arbeidet med destruksjon av klaseammunisjon. Regjeringserklæring FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vektlegge arbeidet mot nye globale sikkerhetstrusler, som terrorisme, organisert kriminalitet, irregulær migrasjon, digital sikkerhet og illegitim informasjonspåvirkning. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle Norges global lederrolle i arbeidet med utdanning av høy kvalitet for alle. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke innsatsen for global helse, særlig innen vaksinasjon, barnehelse og seksuell og reproduktiv helse. Regjeringserklæring HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at Norge skal være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og vil forsterke klimaforliket. Regjeringserklæring INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å få på plass returavtaler med flere land for å unngå at personer oppholder seg i Norge uten lovlig opphold. Regjeringserklæring INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
18. feb 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD, KLD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien) Behandlet
20. jan 2021 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2020 Til behandling
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
3. jun 2020 Høytflyvende satellitter - jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
11. mar 2020 Representantforslag om internasjonal avtale om reduksjon av oljeproduksjon Behandlet
5. mar 2020 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
3. mar 2020 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2019 Behandlet
4. feb 2020 Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid Behandlet
9. jan 2020 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap Behandlet
19. nov 2019 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
19. nov 2019 Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC) Behandlet
22. okt 2019 Suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner Behandlet
13. jun 2019 Endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.) Behandlet
4. jun 2019 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2018 Behandlet
27. mai 2019 Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018 Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
18. feb 2019 Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold Behandlet
18. feb 2019 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
7. jan 2019 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2018 Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007 Behandlet
12. jun 2018 Årsrapporter for 2017 fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
4. jun 2018 Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole Behandlet
4. jun 2018 Samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer av 12. november 2012 Behandlet
27. mai 2018 Noregs fiskeriavtalar for 2018 og fisket etter avtalane i 2016 og 2017 Behandlet
28. feb 2018 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
31. jan 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
11. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
7. des 2017 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
25. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) Behandlet
25. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
18. jun 2017 Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
1. jun 2017 Lov om klimamål (klimaloven) Behandlet
31. mai 2017 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2016 Behandlet
29. mai 2017 Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016 Behandlet
14. mai 2017 Initiativdebatt om oppfølging av Paris-avtalen (initiativ fra energi- og miljøkomiteen) Behandlet
5. apr 2017 Representantforslag om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens Behandlet
13. feb 2017 Representantforslag om ein nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C med mål om å utrydde hepatitt C i Norge Behandlet
9. jan 2017 Årsrapport for virksomheten til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2015 - 16. september 2016 Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet (tilskudd til frittstående skoler) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om en ny norsk romstrategi Behandlet
21. nov 2016 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2014 og 2015 Behandlet
21. nov 2016 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag om et norsk initiativ til en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 93 med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall forutsatt at det først er avholdt en rådgivende folkeavstemning Behandlet
18. mai 2016 Noregs fiskeriavtalar for 2016 og fisket etter avtalane i 2014 og 2015 Behandlet
11. mai 2016 Endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.) Behandlet
25. apr 2016 Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken - Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom Behandlet
25. apr 2016 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
13. apr 2016 Redegjørelse av klima- og miljøministeren om oppfølging av Paris-avtalen Behandlet
11. apr 2016 Representantforslag om en gjennomgang av nasjonale tiltak for å nå ambisjonen om 1,5 graders oppvarming Behandlet
18. jan 2016 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2014-12. september 2015 Behandlet
17. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Samtykke til ratifikasjon av avtale av 29. juni 2015 om opprettelse av Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
14. jun 2015 Noregs fiskeriavtalar for 2015 og fisket etter avtalane i 2013 og 2014 Behandlet
11. jun 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd Behandlet
4. mai 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 269/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver Behandlet
13. apr 2015 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
25. mar 2015 Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
16. mar 2015 Samtykke til ratifikasjon av protokoll 30. april 2010 til den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige (S-delen) Behandlet
4. feb 2015 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2013 til 12. september 2014 Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2014 og fisket etter avtalane i 2012 og 2013 Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
4. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
9. jun 2014 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2013 Behandlet
31. mar 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1288/2013 om programmet "ERASMUS+" Behandlet
24. feb 2014 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
15. jan 2014 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2012 til 20. september 2013 Behandlet
13. jan 2014 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012 Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997 Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
11. nov 2013 Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
11. nov 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) Behandlet
13. okt 2013 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2013 er tildelt Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) Behandlet
12. jun 2013 Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte Behandlet
6. jun 2013 Ratifikasjon av Nagoya-protokollen til konvensjon om biologisk mangfold av 22. mai 1992, om tilgang til genressurser og en rettferdig og likeverdig fordeling Behandlet
6. jun 2013 Endringer i naturmangfoldloven Behandlet
6. jun 2013 Samtykke til ratifikasjon av avtale av 20. juni 2012 om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute) Behandlet
5. jun 2013 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2012 Behandlet
5. jun 2013 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2011 Behandlet
27. mai 2013 Noregs deltaking i europeiske romprogram Behandlet
8. apr 2013 EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU Behandlet
8. apr 2013 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
22. jan 2013 Redegjørelse av statsministeren om terrorangrepet i Algerie Behandlet
16. jan 2013 Årsrapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Utenriksdepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2012 Godkjenning av EØS-avtalen om det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2012 og fisket etter avtalane i 2010 og 2011 Behandlet
21. nov 2012 Representantforslag om en strategi for økt internasjonalisering i utdanning og arbeidsliv Behandlet
24. okt 2012 Etablering av den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge Behandlet
8. okt 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
28. mai 2012 Inngåelse av avtale om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS) Behandlet
28. mai 2012 Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
16. apr 2012 Nordområdene Behandlet
16. apr 2012 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
28. mar 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
25. mar 2012 Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland Behandlet
6. feb 2012 Grunnlovsforslag om samtykke til suverenitetsoverføring, etter rådgivende folkeavstemning Behandlet
6. feb 2012 Grunnlovsforslag om rådgivende folkeavstemming Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
28. nov 2011 Eksport av forsvarsmateriell i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
28. nov 2011 Utviklingen i Sørøst-Europa Behandlet
21. nov 2011 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2011 og fisket etter avtalane i 2009 og 2010 Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om snarlig deployering av norsk militært bidrag til Adenbukta Behandlet
6. jun 2011 Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet Behandlet
23. mai 2011 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske Union (IPU) Behandlet
4. mai 2011 Kampen mot organisert kriminalitet Behandlet
10. apr 2011 Opplæring av norske elever og om virkemåte for de norske seksjoner opprettet ved akademiene Rouen, Caen og Lyon av 14. juni 2010 Behandlet
23. feb 2011 Valg av et varamedlem til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) Behandlet
7. feb 2011 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009 Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
29. nov 2010 Redegjørelse av miljø- og utviklingsministeren om klimaforhandlingene i forbindelse med partsmøtet i Mexico Behandlet
29. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet i Nordvest-Russland Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om strategi og tiltak for å bekjempe organisert kriminalitet Behandlet
27. okt 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske Union (IPU) for 2009 Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om utredning om jernbaneforbindelse fra Sør-Varanger/Kirkenes til det russiske jernbanenettet Behandlet
11. jan 2010 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
3. des 2009 Representantforslag om opptrapping av norsk klimapolitikk Behandlet
3. des 2009 Miljø- og utviklingsministers redegjørelse om status og framdrift i klimaforhandlingene Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
18. nov 2009 Avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole Behandlet
21. okt 2009 Delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
21. okt 2009 Den Interparlamentariske Union (IPU) Behandlet