Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil lede an i arbeidet med å få flere nasjoner til å anerkjenne den internasjonale straffedomstolen. Partiprogram INTERNASJONAL RETT
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at internasjonalt politi og rettssamarbeid for å bekjempe alvorlig kriminalitet, styrkes. Partiprogram INTERNASJONAL RETT
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre at norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner skal ha grunnlag i folkeretten. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe handel med kvinner og barn. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til å etablere en uavhengig kommisjon med deltakelse fra myndigheter, sivilt samfunn, privat sektor, og fremtredende internasjonal ekspertise på menneskerettigheter, utvikling, internasjonal rett, sikkerhet og miljø. Kommisjonen bør bidra til å belyse hvordan ulike aktører bedre kan fremme menneskerettighetenes stilling og vise sammenhengene mellom menneskerettigheter og andre politikkområder. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en ny modell for bilaterale investeringsavtaler og vil understreke betydningen av å bidra til en mer nyansert og balansert internasjonal rettsutvikling på dette området. Partiprogram INTERNASJONAL RETT ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal arbeide for etableringen av en effektiv og rettferdig tvisteløsning i internasjonale lån- og tilbakebetalingspørsmål for blant annet å sikre at land i fremtiden ikke tvinges til å betale illegitime lån. Partiprogram INTERNASJONAL RETT UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at betingelsene for gjeldsettergivelse i hovedsak skal handle om at frigjorte ressurser skal komme de fattigste til gode og brukes til å nå tusenårsmålene. Partiprogram INTERNASJONAL RETT UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal arbeide for at gjeld ettergis også til lavinntektsland som viser seg å ikke kunne innfri tusenårsmålene uten gjeldsslette. Partiprogram INTERNASJONAL RETT UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at prinsippet om åpenhet må bli gjort gjeldende for internasjonale låneavtaler. Partiprogram INTERNASJONAL RETT UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ta initiativ overfor likesinnede land om å opprette en internasjonal gjeldsdomstol i FN-regi som vurderer gjeld basert på kriterier om legitimitet og bærekraftighet, fremme prinsippet om kreditoransvar også i de internasjonale finansinstitusjonene og ta en lederrolle i å utarbeide et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil kjempe for at grunnleggende verdier som folkestyre, rettssikkerhet, menneskerettigheter og trygghet omfatter alle verdensborgere. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norges bidrag til internasjonale militære operasjoner skal ha forankring i folkeretten, helst gjennom mandat fra FNs sikkerhetsråd. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge arbeider på bred front for å bekjempe ulovlig fiske og annen miljøkriminalitet. Partiprogram FANGST INTERNASJONAL RETT MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil intensivere det internasjonale arbeidet med å forhindre folkemord og andre grove brudd på menneskerettighetene, inkludert internasjonal inngripen gjennom FNs sikkerhetsråd. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke den internasjonale straffedomstolen (ICC). Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ikkje avgje militære styrkar til internasjonale operasjonar utanfor Nato utan ei forankring i FN-pakta og eit klart FN-mandat. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR INTERNASJONAL RETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide aktivt nasjonalt og internasjonalt for å hindre at Norge blir omfattet av et lovverk som gir mulighet til å patentere programvare. Partiprogram INTERNASJONAL RETT RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Partiprogram HAVBRUK INTERNASJONAL RETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Staten, kommuner og fylkeskommuner må i sin innkjøpspolitikk sikre seg at varer er produsert på en lovlig og etisk forsvarlig måte, og at produsenten ikke bryter folkeretten eller internasjonale arbeids– og menneskerettskonvensjoner. Offentlig sektor skal ikke investere i slike selskaper. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for et internasjonalt regelverk mot dumping av fisk. Partiprogram HAVBRUK INTERNASJONAL RETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil også bistå fattige land i å fastsette deres kontinentalsokkels yttergrenser i tråd med havrettskonvensjonens bestemmelser. Regjeringserklæring INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke innsatsen for konfliktdemping og konfliktforebygging. Kvinner skal trekkes aktivt med i fredsprosesser. Strafferettslig forfølging av kjønnsbasert vold i krig og konflikt må prioriteres. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Venstre Venstre vil at aktører som begår krigsforbrytelser må straffeforfølges gjennom Den internasjonale straffedomstolen eller spesialdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Venstre Venstre vil jobbe for å reformere EMD, med mål om å korte ned saksbehandlingstiden, effektivisere og styrke ressurstilgangen. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte land som vil styrke lover og institusjoner for å sikre menneskerettigheter og utvikle demokratiet, og presse land som ikke viser vilje til dette. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte frivillige organisasjoner som fremmer menneskerettigheter og demokrati. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre Norge til en pådriver for å utvikle det internasjonale menneskerettighetsapparatet til også å inkludere bedrifters ansvar for å respektere og ivareta menneskerettigheter. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke Den internasjonale straffedomstolen (ICC) finansielt og politisk. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra til å trappe opp kampen mot overgrep mot sivile, også når de begås av eget lands myndigheter, blant annet gjennom å gjøre den internasjonale straffedomstolen så effektiv som mulig. Partiprogram INTERNASJONAL RETT UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å forsvare og utbrede de universelle menneskerettighetene, og en verden fri for tortur og dødsstraff. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Norge vil kun bruke militær makt på en måte som er forenlig med folkeretten. Det betyr i selvforsvar eller med utgangspunkt i et mandat i FNs sikkerhetsråd. Vår sikkerhetspolitikk skal forankres i folkeretten. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge fortsatt skal kunne bidra til internasjonale militære operasjoner som har forankring i folkeretten. Partiprogram FN-STYRKER INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte arbeidet med å legge til ecocide som en femte internasjonal forbrytelse mot freden, på lik linje med folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, så slike saker kan føres for en internasjonal domstol. Partiprogram INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å utvikle lover mot ecocide (forbrytelser mot naturen; ødeleggelse av økosystemer) nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte opprettelse av et uavhengig byrå for kvalitetsvurdering av finansinstistusjoner (ratingbyrå) på europeisk eller globalt nivå (under FN). Statens pensjonsfond utland og andre offentlige fond skal forbys å handle med aksjer og verdipapirer som ikke er godkjent av dette byrået. Partiprogram FINANSER FN INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Norge skal være en aktiv bidragsyter i å bevare og styrke en forutsigbar internasjonal rettsorden. Regjeringserklæring INTERNASJONAL RETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en streng regulering av inhumane våpentyper og et internasjonalt forbud mot brannvåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bringe det internasjonale våpenkontroll- og nedrustningsarbeidet videre og ta nødvendige initiativ for å regulere utvikling og bruk av hel- og halvautonome våpensystemer og annen ny teknologi som kan utfordre grunnleggende prinsipper i krigens folkerett. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT VAREHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en global rettsorden preget av internasjonalt samarbeid i FN og andre globale, regionale og subregionale organisasjoner. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at alle norske selskaper, inkludert statlige selskaper, opptrer i tråd med FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennom eierskapet i Statens Pensjonsfond Utland sikre grunnleggende menneskerettigheter, urfolks rettigheter og arbeidstakerrettigheter. Partiprogram AKSJER FINANSER INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve en offentlig evaluering av Schengen-avtalens konsekvenser. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et nettverk av marine verneområder i Arktis og arbeide for at iskantsonen i hele Arktis får internasjonal beskyttelse fra all industriell virksomhet. Partiprogram INTERNASJONAL RETT MILJØVERN NATURVERN POLAROMRÅDER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil beskytte menneskerettighetene. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at ofre for menneskehandel kan få opphold i Norge selv om det ikke foreligger tiltale eller dom i saken. Det bør være tilstrekkelig for opphold at det er overveiende sannsynlig at personen er utsatt for menneskehandel og har samarbeidet med politiet. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre alle utlendingssaker med klagebehandling rett til muntlig behandling i en domstol, gjennom å erstatte Utlendingsnemnda med en Utlendingsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil beholde konvensjonsvernet. Flyktningkonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner skal bevares for å sikre oss alle trygghet og forsvar mot statlige overtramp om kriser rammer oss. Partiprogram INTERNASJONAL RETT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge jobber for en internasjonalt bindende traktat for ansvarliggjøring av multinasjonale selskaper når det gjelder menneskerettighetene, miljøskade og folkeretten. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar initiativ til et internasjonalt forbud mot dødsstraff. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, blir fulgt opp og implementert. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte og beskytte menneskerettighetsforkjempere. Å styrke lokale aktivister må være blant de prioriterte oppgavene for norske utenriksstasjoner, blant annet gjennom rettssaksobservasjoner og gjennom å styrke sivilsamfunnsaktører. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal være pådriver for menneskerettigheter. SV vil at Norge skal ratifisere individklageordningene til FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i tillegg til FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FN FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge anerkjenner Palestina som stat innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Partiprogram INTERNASJONAL RETT UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rette internasjonale økonomiske sanksjoner mot Israels okkupasjonspolitikk. Partiprogram INTERNASJONAL RETT ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal kreve at det gjennomføres en folkeavstemming om Vest-Saharas uavhengighet. Partiprogram INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke norsk støtte til fred og forsoningsarbeid. SV vil arbeide for fredelig konfliktløsning og respekt for internasjonal rett. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge ikke deltar i krigføring i NATO-regi, og avslutter alle NATO-bidrag «out-of-area». Partiprogram FORSVAR INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eventuell norsk deltakelse i militære operasjoner må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vilkårene er at operasjonen har et FN-mandat og er under FN-ledelse. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle forespørsler om militære operasjoner må behandles i åpent storting og ikke i en lukket komite slik som er praksis i dag. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse all eksport av våpen eller militært materiell til land som begår grove menneskerettighetsbrudd og overgrep mot egen befolkning. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et legalt rammeverk for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et forbud mot retten til førstebruk av atomvåpen, som i dag en del av NATOs strategiske konsept. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kontrollen med våpeneksporten. Kreve sluttbrukererklæring på eksport av alle strategiske varer, inkludert til NATO-land. SV vil at det gjennomføres stikkprøver på oppgitt sluttbrukerdokumentasjon og at avslag på våpeneksport til alle land utenfor NATO offentliggjøres. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fremme internasjonal lovgivning for «allemannsrett» til naturressurser. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten. Regjeringserklæring INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det internasjonale arbeidet for å bekjempe illegalt våpensalg, narkotikahandel og menneskehandel. Regjeringserklæring INTERNASJONAL RETT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil støtte Den internasjonale straffedomstolen og arbeide for at flere nasjoner godtar domstolens jurisdiksjon. Regjeringserklæring INTERNASJONAL RETT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en restriktiv, ansvarlig og rettssikker innvandringspolitikk innenfor rammene av internasjonale forpliktelser. Regjeringserklæring INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. feb 2020 Representantforslag om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov Til behandling
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. jun 2019 Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.) Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
17. jan 2018 Representantforslag om midlertidig stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan frem til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene m.m. Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
13. jun 2017 Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
7. jun 2016 Samtykke til 1) om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum og forordning, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler med hensyn til ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum Behandlet
22. mai 2016 Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999 Behandlet
11. mai 2016 Endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring) Behandlet
10. jun 2015 Samtykke til ratifikasjon av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn Behandlet
10. jun 2015 Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover Behandlet
10. des 2014 Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. jun 2014 Lov om fiskeretten i Tanavassdraget Behandlet
9. jun 2014 Endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus Behandlet
22. mai 2014 Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. jun 2013 Endring i straffeprosessloven Behandlet
15. apr 2013 Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Utenriksdepartementet Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
10. jun 2012 Ratifikasjon av avtale mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge Behandlet
10. jun 2012 Ratifikasjon av avtale mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge Behandlet
21. mar 2012 Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.) Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
25. mai 2011 Representantforslag om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring Behandlet
7. feb 2011 Samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 15. september 2010 mellom Norge og Russland Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. nov 2010 Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om internasjonal innkreving av underholdsbidrag Behandlet
11. okt 2010 Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre Behandlet
7. jun 2010 Endringer i bidragsinnkrevingsloven og barneloven Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag vedrørende norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet