Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at ved stillinger i det offentlige hvor det finnes kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn, skal minst én kalles inn til intervju. Partiprogram INNVANDRERE STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at innvandrere informeres om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv og velferdssystem. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå det pedagogiske innholdet i språkopplæring for innvandrere. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi innvandrerkvinner tilbud om kvalifiseringsprogram der arbeidsrettet norskopplæring kombineres med ordinær arbeidspraksis. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil tilby gratis kjernetid i barnehage for alle 3-5-åringer i områder med mange minoritetsspråklige, og utvide ordningen til flere områder enn i dag. Det er viktig å drive oppsøkende virksomhet for å øke bruken av tilbudet i målgruppen. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for å øke andelen ansatte med minoritetsbakgrunn i barnehage og skole. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle ordningen med minoritetsrådgivere på skoler med flere enn 25 prosent elever med innvandrerbakgrunn. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilbud om språkopplæring også til innvandrere - særlig kvinner - som har bodd i Norge lenge. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil målrette atferdsprogrammer brukt i barnevernet, slik at de bedre kan brukes i familier med innvandrerbakgrunn. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilbud om sommerskole, inkludert fritidsaktiviteter, for barn i områder med mange minoritetsspråklige familier. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at minoritetsbefolkningen får likeverdige helsetjenester ved å styrke tolketjenesten og øke kunnskapen i helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha konkrete sykdomsforebyggende og kunnskapssøkende tiltak rettet mot minoritetsmiljøer som er særlig utsatt for enkelte livsstilssykdommer. Partiprogram FOLKEHELSE INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte og oppfordre lag og organisasjoner til å inkludere minoriteter. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte frivillige organisasjoner som særlig satser på inkludering av minoritetskvinner i integreringsøyemed. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke antallet kvoteflyktninger til minst 1500 i året. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil redusere antallet illegale innvandrere gjennom flere returavtaler og flere ressurser til politiet. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke saksbehandlingskapasiteten og redusere saksbehandlingstiden i UDI. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bedre samarbeidet om kommunene om etablering av asylmottak, og styrke kompetansen i mottakene. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at au-pair-ordningen bidrar til kulturutveksling, og ikke bidrar til sosial dumping av arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at enslige mindreårige asylsøkere skal få et omsorgstilbud gjennom barnevernet som gir trygghet og stabilitet for det enkelte barn mens de er i Norge. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt arbeidsinnvandring. Partiprogram INNVANDRERE SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på økt rekruttering av hjelpeverger som skal bistå enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil åpne for noe større midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland innenfor rammen av bistandsprosjekter i enkelte land. Partiprogram INNVANDRERE SYSSELSETTING UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det etableres internasjonale standarder for å motvirke aktiv rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning og kvalifikasjoner som utviklingsland har stor mangel på. Slik regulering skal ikke begrense disse arbeidstakernes rett til å søke arbeid i andre land. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere å opprette et eget nasjonalt identitetssenter. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det psykiske helsetilbudet i tilknytning til asylmottakene styrkes. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å skjerme barnefamilier og enslige kvinner på asylmottak. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Høyre Etablere en ordning med hurtigspor for behandling av søknader om oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske forskere. Partiprogram FORSKNING INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre føre en innvandringspolitikk som gjør det lettere med arbeidsinnvandring til Norge også fra land utenfor EØS-området. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre gå gjennom regler og organisering av søknadsprosessen for ekspertinnvandrere for å sikre raskere tilgang på høykvalifisert arbeidskraft. Partiprogram INNVANDRERE NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre lette arbeidsinnvandringen ved å etablere et felles servicesenter for politi, UDI, NAV og skatteetaten. Partiprogram INNVANDRERE NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre utvide antallet norsktimer i introduksjonsprogrammet til 300, og ytterligere 300 hvis man ikke består en språktest. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre innføre en obligatorisk språk- og kunnskapstest for alle som søker norsk statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre at statsborgerskapet skal markeres ved en seremoni. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre sikre at barn ikke uteblir fra skolen uten lovlig grunn gjennom å pålegge skoleeier å ha rutiner for oppfølging. Det skal også føres kontroll med elevregisteret i skolen opp mot folkeregisteret. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre sikre økt kvalitet på norskopplæringen bl.a. gjennom en styrket satsing på lærerne. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre styrke tilbudet om fireårskontroll, språkkontroll og opplæring av barn i innvandrerfamilier. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE SPRÅK
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre sørge for raskere godkjenningsordninger, bedre realkompetansevurdering og tilbud om oppdatering av kompetanse for å sikre at utdanningen innvandrerne allerede har, kan brukes i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre bruke leksehjelp og sommerskole for spesielt å nå innvandrerbarn. Partiprogram BARN INNVANDRERE SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre fokusere særskilt på å få flere innvandrerkvinner ut i jobb og i aktiv deltakelse i samfunnet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre gi bedre oppfølging av psykisk syke asylsøkere, både i søknadsperioden og ved bosetting. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre forsterke arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og diskriminering, og etablere systemer som gjør at helsepersonell melder kjønnslemlestelse til politiet og ikke bare til barnevernet. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre samarbeide med innvandrerorganisasjoner og kulturelle og religiøse samfunn for å sikre at enkeltgrupper ikke faller utenfor i det norske samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR TROSSAMFUNN
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre styrke det lokale integreringsarbeidet gjennom å gi kommuner og frivillige organisasjoner ressurser til å drive integreringsarbeid. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Høyre For å bekjempe diskriminering vil Høyre fremme en universell antidiskrimineringslov. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE LIKESTILLING SAMER
2009-2013 Høyre For å bekjempe diskriminering vil Høyre sikre en forpliktende handlingsplan mot diskriminering på alle områder i samfunnet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE LIKESTILLING SAMER
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre ha en tett oppfølging av regelverksutviklingen på utlendingsområdet. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre etablere en egen returpolitikk som fører til raskere utsendelse av grunnløse asylsøkere og personer som oppholder seg ulovlig i Norge. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre bruke bistandsmidler for å få på plass flere returavtaler. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre stramme inn på mulighetene til å trenere saker. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre øke bruken av aldersundersøkelse og DNA-testing. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre stramme inn kravet i utlendingsloven om at asylsøkere skal bidra til å avklare egen identitet. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre stramme inn definisjonen av flyktningbegrepet og reversere de siste års liberalisering. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre åpne for å øke antall kvoteflyktninger hvis situasjonen tilsier det. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil at Høyre at personer som får opphold som asylsøker eller på grunn av sterkt menneskelige hensyn, skal ha vært i arbeid eller utdannelse i minst fire år før de kan søke om familieetablering. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre innføre et meldepliktsystem for personer som søker om asyl, og som ikke bor på mottak, og for personer som har fått avslag og som venter på utsendelse. Gjentatte brudd på meldeplikten må kunne føre til forvaring. Partiprogram INNVANDRERE STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre etablere forvaringsordninger for asylsøkere som begår kriminelle handlinger, inntil asylsøknaden er ferdigbehandlet. Partiprogram INNVANDRERE STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre etablere et bedre apparat med kompetansemottak i alle landsdeler. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt satsing på foreldreveiledning for minoritetsfamilier. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det iverksettes et forsøk med ambulerende helseteam for å hjelpe syke og eldre med minoritetsbakgrunn. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke formidlingen av smale kulturuttrykk, folkekultur og minoritetskultur. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR MENNESKERETTIGHETER SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte idrettens arbeid med å etablere og utvikle idretts- og aktivitetstiltak rettet mot innvandrerbarn, særlig jenter, og øke deltakelsen fra innvandrerforeldre. Partiprogram BARN IDRETT INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rettighetene til papirløse innvandrere. Det må bli lettere å få oppholdstillatelse for barn som har levd lenge i Norge. Utlendingers botid må kunne vektlegges i vurderingen av opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn og særlig tilknytning til Norge. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF mener at FNs høykommissær for flyktningers (UNHCRs) retningslinjer om religionsforfølgelse må nedfelles i forskrifter og legges til grunn ved behandlingen av saker hvor beskyttelse påberopes på grunn av religiøs forfølgelse. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ta imot minst 2 000 overføringsflyktninger årlig. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke støtteapparatet rundt flyktninger og asylsøkere for å sikre dem hensiktsmessig hjelp gjennom blant annet tilbud om psykiatrisk vurdering for å kartlegge eventuelle behov for videre hjelp. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at behandlingstiden for asylsøknader kortes ned til seks måneder. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt bosetting i kommunene og samtidig sikre kommunene full utgiftsdekning. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle nyankomne flyktninger skal få en flyktningeguide i sitt nærmiljø som kan bidra til et enklere møte med norske myndigheter og befolkning. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere flere prosjekter med kombinasjon av barnepass og norskopplæring uten at kontantstøtten blir fratatt deltakerne, og gjøre det mulig å tilby grupper med språkutfordringer gratis kjernetid i barnehage. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke antall norsktimer i introduksjonsprogrammet etter individuell vurdering og gjennomgå finansieringsordningen for språkopplæringen for å sikre denne tilstrekkelige ressurser. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i introduksjonsprogrammet skal utvises skjønn med tanke på bytte av bostedskommune når det av helsemessige eller praktiske årsaker kan være nødvendig. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi alle arbeidsinnvandrere tilbud om norskundervisning i samarbeid med arbeidsgiverne. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi tilbud om gratis norskundervisning i asylmottakene. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil åpne for at asylsøkere skal få arbeidstillatelse dersom de får jobb. Partiprogram INNVANDRERE SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere å innføre yrkesopplæring i asylmottakene. Partiprogram INNVANDRERE SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at innvandrere som mottar sosialhjelp etter endt introduksjonsprogram, og som ikke kan dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper, må få delta på fortsatt norskopplæring. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe kjønnslemlestelse ved systematisk holdningsskapende arbeid. Dersom kjønnslemlestelse forekommer, bør dette danne grunnlag for omsorgsovertakelse. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ressursene til politi- og påtalemyndighet til etterforskning av grove overgrep mot jenter i form av kjønnslemlestelse. Partiprogram BARN INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette kampen mot tvangsekteskap i dialog med minoritetsmiljøene. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke asylbarnas stilling ved at barnevernet har omsorgen for også de enslige mindreårige flyktningene over 15 år, og at alle skal få tilbud om en norsk kontaktfamilie i nærmiljøet. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil motarbeide diskriminering i arbeidslivet ved å foreslå aktivitetsplikt for arbeidsgivere i diskrimineringsloven, bruke lønnstilskudd overfor kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at botid skal være relevant hensyn ved søknad om oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at saksbehandlingen for behandling av saker med konvertitter skal foregå etter UNHCRs retningslinjer mot religionsforfølgelse. Partiprogram FN INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil likestille behandlingen av religiøse og politiske asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre ordningene for oppholdstillatelse for utenlandske statsborgere med norsk kjæreste. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil føre et kontinuerlig holdningsarbeid mot skjult diskriminering av seniorer, funksjonshemmede og innvandrere i arbeidslivet, i samarbeid med ressursmiljøer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sette storbyene bedre i stand til å håndtere sine spesielle utfordringer innenfor rusomsorg, psykiatrisk helsevesen og integrering. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE KOMMUNENES ØKONOMI RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil ikke innføre tiltak som rammer store grupper, slik som aldersgrenser eller tilknytningskrav. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere saksbehandlingstiden. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil øke antallet kvoteflyktninger fra FN. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en regel om at kritikk fra FNs høykommissær for flyktninger fører til ny saksbehandling i asylsaker. Partiprogram FN INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Venstre Venstre vil senke terskelen for å få asyl på grunn av kjønnsrelatert forfølgelse. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil at alle enslige mindreårige asylsøkere blir satt under barnevernet, også de mellom 15 og 18 år. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en ordning som i spesielle tilfeller gir ambassader og konsulat mulighet til å gi mennesker på flukt asyl. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2009-2013 Venstre Venstre vil foreta en helhetlig evaluering av Utlendingsnemnda og vurdere innføring av en egen asyldomstol. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil at ofre for menneskehandel skal få utsatt utreise og hjelp til reetablering i hjemlandet. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil at asylsøkere må gis mulighet til å arbeide mens søknaden behandles. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil at asylsøkere kan «skifte kø» fra søknad om asyl til søknad om opphold på grunn av arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil gi ureturnerbare og langsiktige asylsøkere rett til norskopplæring. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en viljeserklæring for alle som er lovlig bosatt i Norge og som skal reise for å gifte seg utenfor EU/EØS. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for at terskelen for å få visum til Norge skal senkes, at saksbehandlingstiden reduseres og at antallet visumpliktige land reduseres. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre et anonymt vitneprov i intervju med utlendingsmyndighetene om familiegjenforening. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere flere beredskapshjem til mindreårige som har brutt med familien sin på grunn av vold eller trusler om tvangsekteskap. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil tvangsreturnere hurtigere etter endelig avslag. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil i visse tilfeller åpne for å gi asylsøkere med avslag adgang til et nytt intervju hos utlendingsmyndighetene. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil at botid i Norge kan være et relevant hensyn i vurderingen av opphold på humanitært grunnlag. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil sørge for at de som oppholder seg ulovlig i landet får rett til helsehjelp utover akutthjelp når manglende hjelp kan få alvorlige helsemessige konsekvenser og at helsepersonell ikke risikere rettslig etterspill dersom de ytes relevant helsehjelp til mennesker med ulovlig opphold i Norge. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide dagens jobbsøkervisum slik at folk utenfor EØS lettere kan få søke jobb i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil åpne for at bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner forhåndsgodkjennes slik at forskere/spesialister kan påbegynne arbeidet sitt mens Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil gi alle utenlandske studenter som har gjennomført høyere utdanning i Norge seks måneders opphold etter endte studier med sikte på å finne arbeid i Norge. Partiprogram HØYERE UTDANNING INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere en ordning med dokumentasjon om retur, slik at påstand om mulig misbruk ikke benyttes som grunnlag for å nekte besøksvisum. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en ordning med kjærestevisum som gir norsk-utenlandske par muligheten til å bo 12 måneder sammen i Norge. Tillatelsen bør følges av en midlertidig arbeidstillatelse. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil ta initiativ til en gjennomgang av opplæringstilbudet for alle som får fast opphold i Norge. Dette gjelder både norskopplæring og godkjenning/kvalifisering for ulike arbeidsoppgaver. Venstre ønsker å se dette tilbudet i sammenheng med voksenopplæringen for øvrig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil tilby norskopplæring til asylsøkere og andre innvandrere som har krav på undervisning umiddelbart etter ankomst til Norge. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide introduksjonskurset for nyankomne og innføre eksamen ved avsluttet kurs. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med integrering og stille mindre byråkratiske krav. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil gi støtte til kommuner som tilbyr språktrening og gratis kjernetid i barnehager for barn som har dårlige norskkunnskaper. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor. Ved å anonymisere søknaden før den som skal ansette ser den, vil kun kvalifikasjonene komme fram av søknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Venstre Venstre vil at staten og kommunene bør pålegge seg selv mål for å øke andelen av minoriteter ved ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en mentorordning i arbeidslivet for høyt utdannede innvandrere og arbeidstakere med spesielle behov på vei ut i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke andel av førskolelærere med innvandrerbakgrunn. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE SYSSELSETTING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at norsk flyktning- og asylpolitikk skal bygge på våre internasjonale forpliktelser og anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil redusere saksbehandlingstiden i utlendingsforvaltningen, samtidig som rettssikkerheten ivaretas. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke innsatsen for å håndtere utlendinger som representerer en sikkerhetsrisiko eller utgjør en fare for samfunnet eller enkeltpersoner. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre et tilknytningskrav for familieetablering. Personer som ønsker å hente utenlandsk ektefelle må ha arbeidet eller tatt utdanning i minst fire år etter fylte 16 år. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil legge best mulig til rette for politiets uttransportering i de tilfeller der de som har fått endelig avslag ikke reiser frivillig. Det må gis tilbud om plass i ventemottak og minimumsstønad til livsopphold inntil slik uttransportering finner sted. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruke kollektiv beskyttelse og tilbakesending bare i tilfeller av massiv flukt. Ved tilbakesending må det tas hensyn til pågående utdanning og sosial tilhørighet i det norske samfunnet, helsetilstand og anbefalinger fra FN. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke bemanningen på mottakene slik at ventetida kan brukes til aktivitet. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide kurstilbudet på mottak gjennom å oppmuntre eksterne parter til å tilby kurs og arbeidspraksis som også vil kunne komme til nytte både i Norge og hjemlandet. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil legge forholdene til rette på mottak slik at asylsøkere kan delta på språk- og arbeidskurs utenfor mottaket. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre en god oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utarbeide en klar, god og tydelig vergerolle for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke det psykiske helsevernet rettet mot asylsøkere. Tidligere barnesoldater og traumatisert ungdom fra krigssoner må få rask og riktig tilrettelagt hjelp. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi folk mulighet til å få statsborgerskap etter fem år ved bestått samfunns- og språktest. Uten bestått test kan folk søke om statsborgerskap etter sju års botid. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil nedsette en egen integreringskommisjon for å vurdere tiltak og fremme forslag til forbedringer av integrering. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre kvalifiseringsprogrammet ”Ny sjanse” med utvidelse til flere kommuner. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne arbeidsgiveravgiften for flyktninger de første fem åra de er bosatt i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vurdere tester som en del av opplegget for godkjenning av kompetanse og utdanning. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak som gir hjemmearbeidende kvinner bedre mulighet til å lære seg norsk språk, - samfunnsliv og verdisett. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forbedre oppfølgingen av barn som ikke har tilstrekkelig gode norskkunnskaper, herunder innføre en obligatorisk språktest for alle fireåringer. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha gratis kjernetid for alle femåringer i barnehager i områder med stor minoritetsandel i befolkningen. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha forsøk med tilpassede løp på folkehøgskoler for unge innvandrere som venter på bosetting i en kommune. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at vertskommunetilskuddet og integreringstilskuddet skal dekke kommunenes reelle utgifter. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjøre det mer attraktivt for organisasjoner, lag og foreninger å engasjere seg i integreringsspørsmål lokalt. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppmuntre organisasjoner, lag og foreninger til å øke rekrutteringen av medlemmer med minoritetsbakgrunn, herunder øke støtten til breddeorganisasjoners arbeid opp mot minoritetsungdom. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre informasjonen om frivillig sektors betydning i introduksjonsprogrammet. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennom målretta stønadordningar gjere idretten enda betre i stand til å fungere som integrasjonsfaktor for minoritetar. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil la alle skuleelevar møte både nynorsk og bokmål og dei norske minoritetsspråka tidleg i barneskulen, og i ei moderne form, for å førebyggje fordomar og vise til dømes nynorsk og samisk som moderne bruksspråk. Oppmode og hjelpe elevane til å bruke sitt eige talemål. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere store minoritetsspråk i Noreg, som urdu, arabisk og tyrkisk, tilgjengeleg som B- og C- språk på fleire vidaregåande skular. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre ei samfunnsorientert etterutdanning for trossamfunnsledere for minoritetsgrupper, som setter dem bedre i stand til å ta oppgaver som for eksempel familierettledning tilpasset det norske samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn blant religiøse minoriteter i Norge. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre ordningene for godkjenning av utdanning fra utlandet og gjøre det enkelt å få arbeids- og oppholdstillatelse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at utenlandske studenter som har tatt høyere utdanning i Norge bør gis rett til arbeidstillatelse i fem år etter fullført utdannelse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre jobbsøkervisum slik at folk fra land utenfor EØS-området lettere kan søke jobb i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil endre vurderingsgrunnlaget for søknader om arbeidstillatelse som faglært/spesialist, slik at kompetansekravet i større grad fastsettes av arbeidsgiver. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil skape møteplasser mellom majoritets– og minoritetskulturer, og øke støtten til aktører på det flerkulturelle feltet. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at kvinner med minoritetsbakgrunn blir fullt ut likestilt i samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at minoritetskvinner blir hørt i saker som angår dem. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for bedre arbeidsmarkedstiltak rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn, og vil styrke tiltak som gir minoritetskvinner lavterskeltilbud utenfor hjemmet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet mot kjønnslemlestelse gjennom informasjonstiltak, en styrket skolehelsetjeneste, økt kompetanse i skoler og barnehager, og et bedre hjelpetilbud for dem som frykter eller har blitt utsatt for overgrep. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå påbud om offentlig påtale ved kjønnslemlestelse. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN INNVANDRERE STRAFFERETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for større aksept for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i etniske minoritetsmiljøer og religiøse miljøer, blant annet gjennom holdningsskapende arbeid. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at denne diskrimineringen opphører, blant annet gjennom kvotering. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Innstrammingene i norsk asylpolitikk fra høsten 2008, som SV gikk imot, må reverseres. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det skal fastsettes en maksimal tidsgrense, etter hvilken asylsøkere uten endelig vedtak, eller som ikke kan returneres, får en ny behandling av sin søknad. Ved ny vurdering skal ventetiden tillegges avgjørende vekt i retning av opphold. Barns oppholdstid skal særlig vektlegges. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for raskere bosetting av flyktninger som har fått oppholdstillatelse i kommune. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil aktivt støtte utlendingsmyndighetenes anmodning om bosetting av flyktninger til respektive kommuner. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for en forbedret familiegjenforeningspolitikk slik at familier raskere kan leve sammen i Norge. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti EUs samarbeid om asyl–, flyktning– og visumpolitikk fører til en vilkårlig behandling av asylsøkere. SV vil at Norge skal tre ut av dette samarbeidet. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke asylsøkeres rettssikkerhet. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at de offentlige institusjonene legger bedre til rette for personer med etnisk minoritetsbakgrunn, blant annet gjennom språk– og informasjonstiltak, en bredere ansettelsespolitikk og mer tilrettelagte tilbud. Det offentlige må også øke sin flerkulturelle kompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre aktivitets– og rapporteringsplikt mot etnisk diskriminering i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre kvotering av minoritetsspråklige arbeidssøkere ved ansettelser i offentlig sektor, og vil pålegge all offentlig virksomhet å ha rekrutteringsplaner for personer med minoritetsbakgrunn. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV støtter ikke skjult identitet ved jobbsøknader. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for bedre oppfølging fra introduksjonsprogrammene i overgang til arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener det bør etableres en minimumsstandard for mottaksdrift, og vil bedre tilsynet med Mottakene. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle anbudsordningen og arbeide for en overgang til statlig eller ideell, ikke-kommersiell Mottaksdrift. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at språkkompetansen økes gjennom tilrettelagt norskopplæring og Morsmålsopplæring. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre gratis kjernetid på alle alderstrinn i barnehagen i områder der konsentrasjonen av språklige minoriteter er høy. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre muligheten til dobbelt statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomgå visumreglene for å lette besøk av familie, eller av besøkende kunstnere og vitenskapsfolk. Partiprogram FAMILIE FORSKNING INNVANDRERE KUNST
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Familiegjenforening bør gis uten noen tilleggskrav i form av botid, arbeid, økonomi eller lignende. SV vil arbeide for at alle typer oppholdstillatelser skal gi rett til familiegjenforening Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha fokus på likestilling i innvandrermiljøer. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at Norges mottak av mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets begrenses kraftig. Dette omfatter flyktninger, asylsøkere og de som gis opphold av humanitære årsaker. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en aktiv integreringspolitikk som bygger på de reglene, normene og verdiene som skal være felles for hele befolkningen, og som må gå foran hensynet til enkeltgrupper. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kriteriene for å gi asyl skal tolkes strengt og innvandringsstoppen håndheves effektivt. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at de som kommer til Norge som resultat av familieinnvandring ikke gis rett til ny eller videre familieinnvandring. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre veto mot etablering av asylmottak i egen kommune. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil begrense familieinnvandringsordningen til ektefelle over 24 år, og egne barn under 18 år. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre tilknytningskrav i forbindelse med familieinnvandring. Tilknytningskravet faller bort når herboende har fylt 28 år. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre språk- og kunnskapstest som voksne familieinnvandrere må bestå i hjemlandet før de kan få opphold i Norge. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha respekt for kirkerommet, men ikke akseptere kirkeasyl. Kirkeasylanter pågripes straks og sendes ut av landet. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE INNVANDRERE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ta avstand fra enhver form for rasisme. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at mottak og bosetting av flyktninger må avgjøres av den enkelte kommune selv og ikke kunne pålegges av statlige myndigheter. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at de som innvilges beskyttelse gjennom asyl eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, kun får midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse, og følgelig at de må reise hjem når forholdene i hjemlandet er trygge. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at flyselskaper som bringer asylsøkere uten identitetspapirer til Norge, bøtelegges og pålegges å returnere asylsøkerne. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at innvandrere og asylsøkere som kommer fra områder med stor sykdomsrisiko gjennomgår en obligatorisk helsetest. Partiprogram INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre og forsterke innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Regjeringserklæring INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utvide ordningen med hurtigbehandling, slik at utlendinger som begår kriminalitet pågripes, pådømmes og sendes ut av landet så raskt som mulig. Ved tilslutning til EUs soningsoverføringsavtale og flere bilaterale avtaler skal flere utenlandske kriminelle sone i hjemlandet. Regjeringserklæring INNVANDRERE RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke antallet uttransporteringer på utlendingsfeltet og styrke grensenære kontroller for å bekjempe kriminalitet. Regjeringserklæring INNVANDRERE RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utrede et pedagogisk tilbud til alle barn i førskolealder, og øke satsingen på gratis kjernetid i barnehagen i områder med mange minoritetsspråklige barn. Regjeringserklæring BARNEHAGER INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at utenlandske forkynnere som har arbeid av varig karakter i trossamfunn skal gjennomgå opplæring i norsk språk og om det norske samfunnet. Regjeringserklæring INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Arbeidsinnvandrere i Norge skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere, og skal informeres om sine plikter og rettigheter. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sørge for at au-pair-ordningen bidrar til kulturutveksling, og ikke bidrar til sosial dumping av arbeidskraft. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til eller oppholder seg i Norge. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Personer som ikke fyller vilkårene for opphold skal sendes raskt ut av Norge, og regjeringen vil styrke returarbeidet. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for at Norge aktivt støtter og deltar i internasjonalt arbeid som understøtter en bedre ansvarsfordeling og sikrer likebehandling og felles minstestandarder i de ulike landene. Regjeringserklæring INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil aktivt iverksette tiltak for å begrense antallet personer som oppholder seg illegalt i Norge. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil med bakgrunn i anbefalingene fra det offentlige utvalget som er nedsatt, vurdere hvordan klagesaksbehandlingen bør organiseres for best å ivareta muligheten for politisk styring, rettssikkerhet, effektiv saksbehandling, samt legitimitet. Regjeringen vil be utvalget om å forsere arbeidet med en del-utredning vedrørende utøvelse av Instruksjonsmyndighet. Regjeringserklæring INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke antallet kvoteflyktninger når antallet asylsøkere går betydelig ned. Regjeringens mål er å øke antallet kvoteflyktninger til minst 1500. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil på bakgrunn av det offentlig nedsatte utvalgets anbefalninger vurdere mottakssystemet og tilbudet om innkvartering og tjenester til asylsøkere. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil i større grad benytte adgangen til å frihetsberøve utlendinger som er i en utsendelsesprosess der det foreligger unndragelsesfare eller uavklart identitet, og vil åpne for at det også kan benyttes frihetsberøvelse ved rettens kjennelse i utsendelsesprosessen overfor personer som begår kriminelle handlinger og personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. Regjeringserklæring INNVANDRERE STRAFFERETT
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere dagens adgang til å fremme omgjøringsbegjæring. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utvide bruken av meldeplikt og pålegg om bestemt bosted blant annet overfor asylsøkere som ikke medvirker til sakens opplysning eller begår kriminalitet. Regjeringserklæring INNVANDRERE STRAFFERETT
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprette et nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID). Regjeringserklæring INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre opptak av biometriske kjennetegn i visumsakene. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for økt deltakelse og arbeidsrettet aktivitet og plikt til aktivitet for asylsøkerne på asylmottak. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet for å beskytte og yte bistand til ofre for menneskehandel. Regjeringserklæring INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke saksbehandlingskapasiteten og redusere saksbehandlingstiden i UDI. Regjeringserklæring INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bedre samarbeidet med kommunene om etablering av asylmottak. Regjeringserklæring INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre raskere bosetting av flyktninger som har fått oppholdstillatelse i kommune. Regjeringserklæring INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at flere med avslag bare skal gis tilbud om å bo i ventemottak fram til uttransportering kan gjennomføres. Regjeringen vil også vurdere returfremmende tiltak for barnefamilier. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil redusere antallet personer uten behov for beskyttelse som søker asyl i Norge, og løpende vurdere behov for nye tiltak for å oppnå dette. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil intensivere arbeidet med å få på plass gode returavtaler, føre en samlet og enhetlig returpolitikk og bruke bistands- og utviklingspolitikk til å understøtte arbeidet med å få til retur og reintegrering av personer uten lovlig opphold i Norge. Regjeringserklæring INNVANDRERE STATSFORVALTNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil heve terskelen for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innføre et generelt krav om fire års arbeid – og eller utdanning som vilkår for familieetablering. Regjeringserklæring FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil støtte FNs høykommissær for flyktningers arbeid for å sikre og fremme flytningers rettigheter. Regjeringserklæring FN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Barn som kommer alene skal få rask behandling av søknaden sin for rask retur til opprinnelseslandet eller bosetting i kommunene. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil etablere omsorgs- og utdanningstilbud for enslige mindreårige asylsøkere i deres opprinnelsesland. Regjeringserklæring INNVANDRERE UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for at barn i mottak eller omsorgssentre får en god barnefaglig oppfølging. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til nok verger til enslige mindreårige asylsøkere. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for rask bosetting i kommunene av enslige mindreårige asylsøkere. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere tiltak for å hindre at så mange gutter med minoritetsbakgrunn faller ut av utdanningssystemet. Regjeringserklæring INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil stimulere idrettsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner til aktivt arbeide for å inkludere personer med innvandrerbakgrunn. Regjeringserklæring INNVANDRERE KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for økt sysselsetting og lavere ledighet blant innvandrerbefolkningen. Vi vil ha særlig fokus på enkelte grupper av kvinner med lav sysselsetting. Regjeringserklæring INNVANDRERE SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre god gjennomføring og kvalitet i introduksjonsprogrammet og sikre god overgang til opplæring eller arbeid. Regjeringserklæring INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke rett og plikt til norskopplæring fra 300 til 600 timer, samt innføre obligatorisk avsluttende prøve i norsk. Regjeringserklæring INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innføre krav for alle med plikt til norskopplæring om å ha bestått norskprøve eller statsborgerskapsprøve for å kunne få norsk statsborgerskap. Regjeringserklæring INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere tiltak som kan føre til raskere bosetting av personer som har fått opphold i Norge. Regjeringserklæring INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide mot diskriminering og for en inkluderende rekrutteringspolitikk, blant annet i samarbeid med arbeidslivets parter, slik at innvandreres kompetanse kommer til nytte i det norske samfunnet på alle nivåer i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSMILJØ INNVANDRERE SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere endringer i integreringspolitikken på bakgrunn av det statlige utvalget som ser på sammenhengen mellom inn- og utvandring og utvikling av våre velferdsordninger. Regjeringserklæring INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere endringer i språkopplæringen for minoriteter på bakgrunn av anbefalinger fra det offentlige utvalget som er oppnevnt. Regjeringserklæring INNVANDRERE SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gi flere mulighet til morsmålsopplæring. I en globalisert verden er tospråklighet en ressurs. Regjeringserklæring INNVANDRERE SPRÅK UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere utvidelse av den statlige ordningen med at der hvor det finnes kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn, skal minst en innkalles til intervju, til også å omfatte kommunale og fylkeskommunale stillinger. Regjeringserklæring INNVANDRERE LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjøre det enklere å få godkjent utdanning og relevant arbeidserfaring fra utlandet. Regjeringserklæring INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil nedsette et offentlig utvalg som skal se på muligheter og utfordringer i et flerkulturelt Norge og med bakgrunn i dette foreslå prinsipper og tiltak for inkluderings og integreringsarbeidet. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke rettighetene til voksenopplæring, også for arbeidsinnvandrere og asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å avklare papirløses status knyttet til adgangen på helsetjenester, for å få en klar grenseoppgang for hvilke tjenester som skal være tilgjengelige for personer uten lovlig opphold. Utgangspunktet for en slik avklaring er at alle mennesker har rett på nødvendig helsehjelp. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for utvide stemmeretten til å omfatte flere av de som har bodd sammenhengende i Norge og hatt lovlig oppholds- og arbeidstillatelse her i mange år. Partiprogram INNVANDRERE VALG
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som fastslår at retten til å søke asyl er en grunnleggende menneskerett Norge anerkjenner. Partiprogram GRUNNLOVEN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke andelen kvinner, etniske minoriteter, personer med funksjonsnedsettelse, samt personer under 30 og over 60 år, i folkevalgte forsamlinger. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Øke innvandrerkvinners yrkesdeltagelse. SV vil styrke norskopplæringen, godkjenningsordningene for medbrakt kompetanse og det oppsøkende arbeidet rettet mot kvinner med innvandrerbakgrunn. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: raskere bosetting. Kommuner som inngår langvarige avtaler om bosetting må belønnes. Partiprogram BOLIGSAKER INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bosetting av flyktninger skjer i nært samarbeid med NAV, og i samhandling med arbeidslivet lokalt, slik at flyktninger kan delta i arbeidslivet så fort som mulig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at staten belønner kommuner som inngår langvarige avtaler om bosetting. Samtidig bør staten gis rett til å fordele flyktninger i kommuner, dersom kommunene ikke når målene om bosetting. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å legge om integreringstilskuddet slik at raskere bosetting belønnes og at utbetalingstiden kortes ned til tre år. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innlemme bosettings- og integreringsarbeidet i kommunenes langsiktige planer. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at flyktninger som selv finner bolig skal kunne bosette seg i en kommune på eget initiativ. For å øke tilflyttingen til distriktene bør flyktninger som bosetter seg i distriktskommuner kunne få økt støtte, samtidig som Oslo og andre pressområder unntas muligheten for slik bosetting. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INNVANDRERE KOMMUNER TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres et mål om at bosetting i en kommune skjer innen hundre dager fra asylsøknaden tas til behandling, dersom oppholdstillatelse gis. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at prøvene som brukes i opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal være godt kjent for arbeidsgivere og andre utdanningsinstitusjoner slik at de skal fungere som dokumentasjon på norskkunnskaper. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at opplæringen i norsk og samfunnskunnskap gjøres fleksibel slik at det blir mulig å gjennomføre opplæringen i sammenheng med arbeid eller utdanning, og at tilskuddet til opplæringen økes. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for utvikle og styrke høyskole- og universitetsbaserte norskkurs for personer med høyere utdanning, for å knytte norskopplæringen mer opp til den utdanningen personen allerede har. Partiprogram HØYERE UTDANNING INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for utvikle en mer modulbasert opplæring, slik at den lettere kan tilpasses deltakernes behov og forutsetninger [innvandrere]. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at norskopplæringstilbudet er på et høyt nok nivå til at det gir reell mulighet til å bestå nødvendige norskprøver. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke voksenopplæringen økonomisk og bidra til en bedre organisering av opplæringen i kommunene, ved blant annet å øke lærernes kompetanse. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at all grunnleggende kvalifisering, også grunnskoleopplæring, kan tas innenfor introduksjonsprogrammet. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke den oppsøkende virksomheten for å tilby innvandrerkvinner arbeidskvalifisering og arbeidserfaring. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gjøre det enklere å få godkjent utdanning og relevant arbeidserfaring fra utlandet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å vurdere kvotering av arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn ved ansettelser i offentlig sektor, og pålegge all offentlig virksomhet å ha rekrutteringsplaner for personer med innvandrerbakgrunn. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres mentorordninger og etableres målrettede ordninger som gir innvandrere hjelp til jobbsøking. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å unngå at kommuner eller andre offentlige arbeidsgivere stiller formelle språkkrav som ikke står i samsvar til den jobben som skal utføres. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kampen mot tvangsekteskap trappes opp. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvide ordningen med minoritetsrådgivere på videregående skoler. Partiprogram INNVANDRERE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidet mot kjønnslemlestelse styrkes gjennom informasjonstiltak, skolehelsetjeneste, økt kompetanse i skoler og barnehager, og at hjelpetilbud for de som frykter for eller har blitt utsatt for overgrep bedres. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE LIKESTILLING SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at innsatsen for at unge med innvandrerbakgrunn ikke faller ut av skolen forsterkes, for å gi mer selvstendighet og mulighet til å ta egne valg. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke tilliten mellom barnevernet og etniske minoriteter, og at foreldre gis hjelp til å føre en barneoppdragelse i tråd med norsk lov. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gjennomgå visumreglene for å lette besøk av familie, eller av besøkende og vitenskapsfolk. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å erstatte treårsregelen med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og utnytting. Norge skal ikke utvise voldsutsatte kvinner. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for effektive sanksjoner mot arbeidsgivere som diskriminerer arbeidstakere som bærer religiøst hodeplagg. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en gjennomgang av retningslinjer for fritak som gis fra grunnskoleundervisning basert på foreldrenes religiøse oppfatninger. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det utvikles en nordisk offentlig imamutdanning på norske læresteder i dialog med muslimske miljøer. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å åpne for dobbelt statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at statsborgerskap ikke har som forutsetning språktest og samfunnsfagsprøve. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det utredes en ordning der kravet om botid for statsborgerskap reduseres fra sju til fem år for søkere som kan dokumentere deltagelse i introduksjonsprogram, arbeidsliv, utdanning og lignende, samt redusere kravet om fem års botid for å bli norsk statsborger. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke innsatsen for å rekruttere ungdom med flerkulturell bakgrunn til yrker som krever flerkulturell forståelse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke informasjonsarbeidet om viktigheten ved å delta i frivillig arbeid og organisasjoner.[innvandrere]. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det rekrutteres flere personer med minoritetsbakgrunn til politiske organer. Partiprogram INNVANDRERE POLITISKE PARTIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det tilrettelegges for at voksne minoritetsspråklige uten lese- og skriveferdigheter får grunnleggende basiskunnskaper i norsk. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at verneombud og tillitsvalgte gis økt kompetanse for bedre å være i stand til å avdekke forekomst av diskriminering, samt veiledning og oppfølging av de som opplever diskriminering [blant innvandrere]. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en konkretisering av arbeidsgivere og offentlige myndigheters plikt til å jobbe for likestilling og ikke- diskriminering, herunder forebygging av vold og trakassering. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Likestillings- og diskrimineringsombudet skal håndheve forbudet mot trakassering. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Likestillings- og diskrimineringsnemnda kan tilkjenne oppreisning for diskriminering. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke det holdningsskapende arbeidet gjennom å igangsette kampanjer for å fremme dialog, kunnskap og forståelse både for mangfold og felles verdier. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for At ledere og ansatte i religiøse menigheter skal ha et offentlig kurs med opplæring i norsk lov og den plass menneskerettigheter, religionsfrihet og demokratiet har i Norge. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at trossamfunn må følge Likestillingsloven for å få statsstøtte. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sikre urbefolkningens og minoritetenes kulturminner – både de tradisjonelle norske minoritetene og nyere innvandreres. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR SAMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at idrettslagenes samarbeid med skoler, barnehager og SFO, fritidsklubber, helse– og omsorgsinstitusjoner, arbeidsplasser, NAV-kontorer og asyl– og flyktningmottak styrkes for å bidra til folkehelse, forebygging og inkludering. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE IDRETT INNVANDRERE SKOLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at man ikke belaster utviklingsbudsjettet med midler til flyktningers opphold i Norge og at disse utgiftene føres på andre poster i statsbudsjettet. Partiprogram INNVANDRERE STATSBUDSJETTET UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Styrke barns rettigheter. FNs barnekonvensjon og prinsippet om barns beste må bli styrende for en ny asylpolitikk som er rettssikker, rettferdig og solidarisk. SV vil avvikle ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN FN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Arbeid mot sosial dumping. SV vil sikre at arbeidsinnvandrere får de samme lønns - og arbeidsvilkår som norske arbeidere, og ta initiativer for bedre kontroll med arbeidsinnvandringen til Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Likestilling. SV vil erstatte treårsregelen med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og utnytting. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke antall kvoteflyktninger. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å få opprettet et ombud for flytninger og asylsøkere. Flyktningombudet skal motta klager fra asylsøkere og flyktninger som føler seg urimelig behandlet og peke på løsninger i henhold til norsk rett. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke asylsøkeres rettssikkerhet, ved å erstatte Utlendingsnemnda med en egen domstol for utlendingssaker etter svensk modell, slik at asylsøkerne skal få forklare seg direkte for beslutningstakerne, de skal ha bedre innsyn i saken og bedre mulighet til å gi sitt tilsvar til relevante vurderingstemaer. Partiprogram INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at saksbehandlingstiden i asylsaker normalt ikke skal overgå 6 måneder. Partiprogram INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bistå asylsøkeren med å dokumentere fysiske og psykiske torturskader og å bygge opp et godt behandlingstilbud for flyktninger og asylsøkere som har vært utsatt for tortur eller andre overgrep. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utlendingsmyndighetene har barnefaglig kompetanse i alle ledd. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utlendingsmyndighetene bygger opp spesialkompetanse på særlig sårbare grupper slik som homofile, barn og kvinner som ofte utsettes for brutal behandling i fluktsituasjoner, og at det er særlig kompetanse om seksuelle overgrep. Partiprogram INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at muligheten til å legge inn begrensninger på familiegjenforening, bosetting og annet fjernes. Muligheten til å leve sammen med sin nærmeste familie og muligheten til å bosette seg i en kommune er en forutsetning for å starte integreringsprosessen. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å endre regelverket slik at flere asylsøkere skal kunne arbeide før søknaden deres er avgjort. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det åpnes opp for at asylsøkere skal kunne endre søknaden sin fra asylsøknad til søknad om arbeidstillatelse forutsatt at vilkårene for arbeidstillatelse er oppfylt. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det bør gjennomføres en menneskerettslig vurdering av alle nye tiltak hvor dette er relevant, for å sikre både at tiltaket i seg selv og den faktiske implementeringen er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for returavtaler med land FNs høykommissær for flyktninger mener det er trygt å returnere asylsøkere til. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for raskere retur av mennesker som ikke har grunnlag for opphold i Norge. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at personer utsatt for menneskehandel får opphold uavhengig av om det reises straffesak. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre egnede botilbud til ofre for menneskehandel. Partiprogram BOLIGSAKER INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det i alle saker etter utlendingsloven skal brukes statsautoriserte tolker. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Dublinkonvensjonen oppheves til fordel for en omforent byrdefordeling mellom europeiske land i mottak av asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres en egen barneenhet i Politiets utlendingsenhet med ansatte med god barnefaglig kompetanse for å sikre barns velferd i utsendelsessituasjoner. Partiprogram BARN INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at hvordan tvangsutsendelser skal foregå, reguleres i lov og forskrift. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det utarbeides retningslinjer for tvangsretur som skal sikre at utsendelse ikke medfører unødvendig belastning for den tvangsreturnerte. Retningslinjene må ha spesiell aktsomhet for sårbare grupper. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det lages en uavhengig rapport som gjennomgår politiets arbeid med tvangsutsendelser. Evalueringsoppdraget bør være å vurdere hvordan politiet kan skjøtte sine oppgaver på en måte som samtidig ivaretar asylsøkernes velferd og sikkerhet best mulig, og å evaluere politiets innsats nå med tanke på disse hensynene. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at politi, utlendingsforvaltning og ambassader gis en oppfølgingsplikt ved tvangsretur for å undersøke den utsendtes situasjon, og for å kunne iverksette eventuelle nødvendige tiltak for å bistå den tvangsutsendte dersom det viser seg at vedkommende utsettes for fare som følge av returen. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at UDI og Utlendingsnemnda avkreves en vurdering av hvilke konsekvenser tvangsreturer har hatt for senere vedtak for asylsøkere i samme kategori. Partiprogram INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en evaluering av utlendingsinternatet på Trandum. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et regelverk som tydeliggjør hensynet til barnets beste som grunnleggende prinsipp, og at det skal gå foran innvandringspolitiske hensyn. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at barn får sin søknad vurdert ut fra reelle beskyttelsesbehov nedfelt i flyktningkonvensjonen, og etter barnekonvensjonens prinsipp om barnets beste. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barnevernet skal overta ansvaret for alenestående barn tidligst mulig etter ankomst. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å endre regelverket for lengeventende barn slik at hensynet til barnets beste og barnets tilknytning til Norge skal gå foran innvandringspolitiske hensyn. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en egen saksbehandlingsgaranti for barn som skal sørge for særlig rask og trygg behandling av saker som involverer barn. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det foretas systematisk kartlegging og evaluering av barns levekår på mottak. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det benyttes barnefaglig kompetanse i behandlingen av alle saker som vedrører barn, for å sikre barns rett til å bli hørt og at hensynet til barn blir ivaretatt. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det foretas en juridisk gjennomgang av utlendingslovverk og – praksis for å sikre at den er i tråd med FNs barnekonvensjon. Partiprogram BARN FN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge skal ratifisere den nye tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen som gir barn klagerett direkte til FN. Partiprogram BARN FN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det sikres rask retur ved avslag slik at barn ikke må tilbringe barndommen i asylmottak. Barn som lever i asylmottak skal ha rett til barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn ikke vokser opp på asylmottak. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV er mot at det etableres egne omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i deres opprinnelsesland. Alle enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge må få sin søknad behandlet her. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener at retur bare kan skje dersom foreldre eller andre omsorgspersoner har evne og vilje til å ha omsorg for barnet. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener det bør innføres strengere krav til etterforskning når barn forsvinner fra mottak. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16-18 år oppheves. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barnevernet skal ha ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en uavhengig evaluering av aldersundersøkelsene som brukes for å fastsette enslige mindreårige asylsøkeres alder for å fastslå testenes faglige relevans. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det igangsettes utvikling av bedre ordninger for omsorg, i tråd med Lov om barneverntjenester, som på sikt skal favne alle enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at enslige mindreårige asylsøkere bare kan sendes tilbake til opprinnelseslandet dersom de er sikret at foreldre eller andre omsorgspersoner kan ta omsorg for barnet. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det norske arbeidet med opprettelse av egne institusjoner i konfliktherjede land for å kunne sende mindreårige asylsøkere tilbake før de fyller 18 år stoppes. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for lik rett til videregående opplæring for asylsøkende barn slik at det ikke blir opp til hvert fylke å vurdere dette tilbudet. Partiprogram BARN INNVANDRERE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at enslige mindreårige asylsøkere sine søknader blir behandlet i Norge og at de ikke returneres til førstesøknadsland slik Dublin-regelverket åpner for. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økt barnefaglig kompetanse og kompetanse på traumer hos dem som har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for en permanent regulariseringsordning for immigranter uten oppholdstillatelse. 23 av 27 EU-land har gjennomført en eller flere former for reguleringsprogrammer. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for innføring av en midlertidig arbeidstillatelse for personer som har fått endelig avslag, men som det ikke er utsikter til å klare å returnere. Tillatelsen bør gjøres permanent etter 5 år der identiteten er kjent og etter 8 år dersom det er tvil om søkerens identitet. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for lik rett til helsetjeneste også for papirløse og ureturnerbare asylsøkere ved å utvide deres rett til helsehjelp. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å heve den materielle standarden og bedre aktivitetstilbudet på asylmottak. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det offentlige eller ideelle organisasjoner, eller offentlig eide selskaper, overtar driften av asylmottak i Norge. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det utvikles medvirkningsprosjekter for barn på asylmottak og sikre barns ytringsfrihet i samarbeid med frivillige organisasjoner. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at mottakene har aktiviseringstilbud som bidrar til aktivitet og god helse. Partiprogram FOLKEHELSE INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at beboerne får rett behandling og oppfølging av sine traumer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener ordningen med mulighet for arbeidstillatelse for spesialister og faglærte fra land utenom EØS er et gode. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tilbud om gratis undervisning i norsk for arbeidsinnvandrere. Kostnader til norskopplæring bør deles likt mellom staten, arbeidsinnvandrere og deres arbeidsgivere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bedre informasjon om sosiale og faglige rettigheter, i tillegg til informasjon om andre rettigheter og plikter i det norske samfunnet. Alle arbeidsinnvandrere bør få en startpakke med informasjon på språk de forstår. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke arbeidet for arbeidsinnvandrere, både i offentlig og frivillig regi. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at regelverket for midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere mykes opp, slik at flere asylsøkere får mulighet til å bidra i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil svekke kravet om at det ved familieetablering kreves fire års utdanning eller arbeidserfaring, og kreve at slike krav evalueres for å se på hvordan de virker for kvinner og menn, og for folk fra ulike samfunnsklasser. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at alle typer oppholdstillatelser skal gi rett til familiegjenforening. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det ikke skal være krav til verken inntekt eller botid for gjenforening med nærmeste familie. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å erstatte treårsregelen med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og utnytting. Kvinner som er kommet til Norge og som så er blitt utsatt for vold eller trusler fra sin norske mann må i alle tilfeller sikres retten til å bli boende i Norge med selvstendig og permanent oppholdstillatelse. Norge skal ikke utvise voldsutsatte kvinner. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at tilknytning til Norge ikke bør telle med når UDI behandler søknader om opphold på eget grunnlag på grunn av vold i ekteskapet. Også de med kort botid i Norge bør ha krav på å få bli. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det gjennomføres en gjennomgang av likestillingskonsekvenser av familieinnvandringspolitikken, der man nøye gjennomgår praktiseringen av mishandlingsbestemmelsen, praktiseringen av proforma-bestemmelsen og kravet til økonomisk underhold. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi gratis kjernetid til barn som har behov for ekstra norskopplæring. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre kampanjer for å få innvandrerkvinner i arbeid. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil innvilge norsk statsborgerskap til barn som har minst én norsk forelder, uavhengig av forelderens kjønn. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for at forfulgte akademikere, forskere, forfattere og kunstnere får opphold og formidlingsmuligheter i Norge. Partiprogram FORSKNING INNVANDRERE KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide adgangen til å søke jobbsøkervisum ved norske utenriksstasjoner, slik at det ikke bare er faglærte som har denne adgangen. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil senke lønnskravet for å få arbeidstillatelse til arbeidssøkere som har fått tilbud om heltids arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil endre reglene for arbeidstillatelse som faglært, slik at kravene til kompetanse i større grad bestemmes av arbeidsgiverne og ikke av utlendingsmyndighetene. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil at søknad om oppholdstillatelse ved konkret arbeidstilbud maksimalt tar 1 måned. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil åpne for at bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner forhåndsgodkjennes slik at forskere og spesialister kan påbegynne arbeidet sitt mens Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå krav til godkjenning av høyere utdanning slik at det blir enklere å få godkjent utdannelse fra et annet land. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en modell med forhåndsgodkjenning av bedrifter. (rekruttering av arbeidskraft fra utenfor EØS). Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle prosedyrene for forlengelse og fornyelse av arbeidstillatelser. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil gi asylsøkere mulighet til å skifte kø fra søknad om asyl til søknad om opphold på grunn av arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere antallet visumpliktige land. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre det lettere å få visum til Norge og det øvrige schengen-området. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en ordning med kjærlighetsvisum, som gir norsk-utenlandske par muligheten til å bo sammen i 12 måneder i Norge. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil senke inntektskravet for familieinnvandring. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre Skattefrihet for utenlandske ansatte som får dekket utgifter til norskkurs av arbeidsgiver og gi Skattefradrag for ansatte som selv bekoster slike kurs. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil grunnlovsfeste retten til å søke asyl. Partiprogram GRUNNLOVEN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere saksbehandlingstiden og sette tidsfrister for behandlingen av asylsøknader. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil tvangsreturnere hurtigere etter avslag. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil intensivere arbeidet med tilbakesendelsesavtaler slik at flere med avslag kan returneres. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil øke antallet kvoteflyktninger fra FN. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil gi asylsøkere arbeidstillatelse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette en hurtigfil for asylsøkere som blir tatt for alvorlig kriminalitet, der søknaden behandles raskt og søkeren returneres til opprinnelseslandet ved avslag. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil at lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag som hovedregel skal få opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, og at det samme skal gjelde foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse med daglig omsorg for slikt barn. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil at barneverntjenesten må overta omsorgsansvaret for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år tilsvarende det ansvaret som gjelder for enslige asylsøkere under 15 år. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre enslige mindreårige asylsøkere en så stabil oppvekst som mulig, blant annet ved å sørge for at de raskere får fosterfamilier i Norge. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil endre forskrift om fastlegeordning i kommunene slik at alle barn som er bosatt i en norsk kommune får rett til en fastlege. Partiprogram BARN HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle ordningen med midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil la barn som søker asyl ha rett til å få videregående undervisning mens søknaden behandles. Partiprogram BARN INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre mest mulig effektive returordninger for personer med avslag på opphold i Norge. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil at mennesker uten lovlig opphold som ikke kan returneres, skal gis mulighet til opphold etter fem år. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil regulere hvilke tilstander som personer uten fast opphold i riket kan behandles for, slik at alle får den helsehjelpen de har krav på. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil evaluere og styrke dagens norskopplæring og introduksjonsprogram. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil ta initiativ til forskning og evaluering av prosessen med godkjenning eller kvalifisering av kompetanse for ulike arbeidsoppgaver. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil gi økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med integrering og prioritere tilrettelegging for frivillige organisasjoners integreringsinnsats rettet mot kvinner. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate dobbelt statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil at søkere må kunne beherske minimum av norsk muntlig for å kunne erverve norsk statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil øke integreringstilskuddet. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, slik at terskelen for å komme inn senkes for innvandrere og unge, blant annet å tillate mer bruk av midlertidig ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor slik at kun kvalifikasjonene kommer frem av søknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil tilrettelegge for mentorordninger og nettverksarenaer i arbeidslivet, både for høytutdannede innvandrere og arbeidstakere med spesielle behov på vei ut i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil effektivisere prosessen med å få vurdert og godkjent utdanning fra utlandet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide med å fornye og forbedre undervisningen i norsk, slik at alle barn og unge får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at skjønnsmidler til kommunene utformes slik at skoler med spesielt høy andel elever med innvandrerbakgrunn får tilstrekkelig ressurser til å ha færre elever per lærer, styrke leksehjelpsordningen, skolebibliotek, skolehelsetjenesten og kontakten mellom hjem og skole. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi skolene mulighet til å gi tilbud om norskopplæring til elevenes foresatte. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole, ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi flere lærere videreutdanning i flerkulturell forståelse og kommunikasjon. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for at religiøs overbevisning ikke hindrer barns deltakelse i ordinær undervisning. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil iverksette stimuleringstiltak for å rekruttere flere lærere med minoritetsbakgrunn. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil redusere saksbehandlingstiden og sette tidsfrister for behandling av asylsøknader, både av hensyn til den enkelte asylsøker, dennes familie og integreringen i det norske samfunnet. Anledning til å trenere hjemsendelse etter avslag må beregnes. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for å raskerer returnere grunnløse asyssøkere og personer som oppholder seg ulovlig i Norge til sine opprinnelsesland. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil øke bruken av aldersundersøkelse og DNA-testing, og stramme inn kravet i utlendingsloven om at asylsøkere skal bidra til å avklare egen identitet. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne for for å øke antall kvoteflyktninger hvis situasjonen tilsier det. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre et meldepliktsystem for asylsøkere som ikke bor på mottak og for personer som har fått avslag. Gjentatte brudd på meldeplikten må kunne føre til forvaring. Partiprogram INNVANDRERE STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere forvaringsordninger for asylsøkere som begår kriminelle handlinger mens søknader er til behandling. Partiprogram INNVANDRERE STRAFFERETT
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere kompetansemottak i alle landsdeler. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil gi bedre oppfølging av psykisk syke asylsøkere, både i søknadsperioden og ved bosetting. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil satse på tilpasset norskundervisning tilrettelagt i bedrifter eller i kombinasjon med fagkurs. Introduksjonsordningen må styrkes, og det må stilles klarere krav til deltakelse. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke koblingen mellom kvalifiseringsprogrammet og arbeidslivet. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre en modell for forhåndsgodkjenning av bedrifter, slik at eksperter kan komme til Norge, starte arbeidet og ordne papirene i etterkant. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil lette arbeidsinnvandringen ved å etablere flre felles servicesentre for politi, UDI, Nav og skatteetaten. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere en ordning med hurtigspor for behandlinger av søknader om oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske forskere og andre spesialister. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil gi arbeidsinnvandrere mulighet til å styrke sin kompetanse gjennom plikt til norskopplæring når de er arbeidsledige. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre raskest mulig integrering i det norske samfunnet ved at alle som søker norsk statsborgerskap skal gjennomføre en språk- og kunnskapstest. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at barn ikke uteblir fra skolen uten lovlig grunn gjennom å pålegge skoleeier å ha rutiner for oppfølging. Det skal også føres kontroll med elevregisteret i skolen opp mot folkeregisteret. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil kartlegge barnas språkferdigheter, og gi språkopplæring til barn med svake norskferdigheter før skolestart. Tilbudet skal også omfatte barn som ikke går i barnehage. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke språkopplæringen for kvinner med minoritetsbakgrunn, og gi flere mulighet til å delta i arbeidslivet. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for raskere godkjeningsordninger, bedre realkompetansevurdering og tilbud om oppdatering av kompetanse for å sikre utdanningen innvandrere allerede har kan brukes i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke lekeshjelp og sommerskole for å nå barn med spesielle språkutfordringer. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil samarbeide med innvandringsorganisasjoner og kulturelle og religiøse samfunn for å sikre at enkeltgrupper ikke faller utenfor. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke det lokale integreringsarbeidet gjennom å gi kommuner og frivllige organisasjoner ressurser til å drive integreringsarbeid. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke mottaksskolene og bedre kontrollen av elevers kunnskaper før de overføres fra mottaksskoler til annen grunn- eller videregående skole. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at alle elever raskest mulig får tilpasset opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte EU som den viktigste pådriveren til Europarådet og OSSE. Disse arenaene skal brukes til diskusjon om rettslige og politiske løsninger på utfordringer som følge av innvandring og migrasjon i Europa. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for økt fokus på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper som en del av integreringsarbeidet. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Fremskrittspartiet Særordninger med stønad for innvandrere bør opphøre. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at Norges mottak av mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets begrenses kraftig. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en aktiv integreringspolitikk som bygger på norske regler, normer og verdier. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at kriteriene for å gi asyl skal tolkes strengt og innvandringsstoppen håndheves effektivt. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at de som kommer til Norge som resultat av familieinnvandring, ikke gis rett til ny eller videre familieinnvandring. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre kommunal vetorett mot etablering av asylmottak. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil begrense familieinnvandringsordningen til ektefelle over 24 år, og egne barn under 18 år. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittpartiet vil skjerpe regelverket for transportører som bringer asylsøkere uten identitetspapirer til Norge. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre språk- og kunnskapstest som voksne familieinnvandrere må bestå i hjemlandet før de kan få opphold i Norge. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha respekt for kirkerommet, men ikke akseptere kirkeasyl. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Arbeidstakere med utenlandsk statsborgerskap må ha rett og plikt til opptjening av pensjonspoeng under folketrygden, og rett til helsetjenester. Flere sosiale ytelser må imidlertid gis under forutsetning av at innvandrere er villige til å integrere seg og lære norsk. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at innvandrere og asylsøkere som kommer fra områder med stor sykdomsrisiko, gjennomgår en obligatorisk helsetest. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at mottak og bosetting av flyktninger må avgjøres av den enkelte kommune. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gå kritisk gjennom offentlig støtte til organisasjoner og foreninger hvor etnisk bakgrunn eller felles hjemland er kriterium for medlemskap og for organisasjonens plattform. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Sosiale ytelser bør i større grad knyttes til statsborgerskap eller andre hensiktsmessige avgrensinger. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør kunne kreves DNA-test for å bevise slektskap [i forbindelse med familiegjenforening]. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet mener personer som er kommet til Norge gjennom familiegjenforening ikke skal ha rett til ytterligere familiegjenforening. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Personer som vil familiegjenforenes med familie fra opprinnelseslandet eller fra tredjeland må ha fått permanent oppholdstillatelse i Norge. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør være mulig å hente arbeidskraft også utenfor EØS-området, primært basert på tidsavgrensede kontrakter. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet I stedet for å ta mange flyktninger inn i Norge bør Norge i større grad bidra til å dekke utgiftene til flyktningmottak i flyktningenes egne nærområder. Det vil gi hjelp og trygghet til langt flere mennesker i slike områder for samme sum som det vil koste å ha én flyktning i Norge. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Norge bør fremforhandle returavtaler med en lang rekke land, og dette kan kobles til den generelle bistandspolitikken. Partiprogram INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Asylsøknader bør behandles i løpet av maksimalt seks måneder, og asylsøkere skal sitte i lukkede asylmottak i påvente av ferdigbehandlet søknad og avklart identitet. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP mener dagens organisering av utlendingsforvaltningen i to forvaltningsorganer, er uhensiktsmessig, og vil at klager i utlendingssaker skal sluttbehandles i en egen forvaltningsdomstol. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet For å kunne bli norsk statsborger og for å få stemmerett bør det i hovedsak stilles krav om selvforsørgelsesevne, samfunnsforståelse og tilstrekkelige norskkunnskaper. Det må også stilles krav om minimum ti års botid, regnet fra tidspunktet for innvilgelse av søknad om oppholdstillatelse. Hvis søker er gift med norsk borger, er kravet om botid minimum fem år. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi mener statusen på kursene i norsk og samfunnskunnskap må heves vesentlig, slik at de som har gjennomført og bestått møter et arbeids- og samfunnsliv som tar vel imot dem. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt kunnskapsinnvandring gjennom mer effektiv saksbehandling for godkjenning av nøkkelkompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det lettere å få tilpasset sin utenlandske formalkompetanse til norske krav. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke mangfoldet blant de som arbeider i offentlige virksomheter, blant annet når det gjelder minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Offentlige virksomheter skal være i front på å beholde dyktige seniorer i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vri innsatsen fra kontantoverføringer til tjenester der det er mulig, samt i større grad knytte plikter til kontantoverføringer, slik at de ikke kan eksporteres. Partiprogram INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utrede kjøpekraftsjustering av eksporterbare ytelser fra folketrygden, med unntak av uføretrygd og alderspensjon. Partiprogram INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere medlemskapsbestemmelsene i Folketrygden for å forhindre misbruk av folketrygdytelsene. Partiprogram INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil knytte krav om boplikt for kontantstøtten. Partiprogram INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil heve den flerkulturelle kompetansen i barnevernet, slik at omsorgssvikt i familier med innvandrerbakgrunn lettere kan identifiseres. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til flere fosterhjemstilbud, også blant familier med flerkulturell bakgrunn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette inn områdesatsinger i områder av hovedstaden og enkelte større byer der det er særskilte utfordringer med integrering, språk og levekår. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre og utvide områdesatsinger i områder av hovedstaden og enkelte større byer der det er særskilte utfordringer med integrering, språk og levekår. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil støtte og oppfordre lag og organisasjoner til å inkludere minoriteter. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle som kommer til Norge for opphold eller arbeid skal få informasjon om plikter og rettigheter i det norske samfunnet. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre tilbud om 300 timer norsk- og samfunnsopplæring for arbeidsinnvandrere og deres familie fra EØS-området som blir i Norge i mer enn seks måneder. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle som har rett og plikt til norsk- og samfunnsfagsopplæring, skal gjennomføre en avsluttende prøve. Denne må bestås for å få norsk statsborgerskap. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre og utvide «Ny sjanse» om et kvalifiseringsprogram for innvandrere som etter flere år i Norge fortsatt ikke er i arbeid. Partiprogram INNVANDRERE SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for at offentlige etater speiler befolkningssammensetningen så godt som mulig. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil støtte arbeidet til FNs høykommisær for flyktninger med å fremme flyktningers rettigheter. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke antallet kvoteflyktninger som Norge tar i mot, til minst 1500. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ytterligere styrke returarbeidet, gjennom flere returavtaler slik at myndighetene raskt og effektivt kan returnere flere med endelig avslag. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet med identitetsavklaring. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet med kommunene for etablering og drift av mottak og styrke kompetanse i mottakene. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi unge asylsøkere rett til videregående skoletilbud. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Norsk språk er inngangsbilletten til økt deltakelse i samfunnet og grunnlaget for sosial mobilitet. Derfor vil Arbeiderpartiet hele tiden vurdere tiltak som bygger opp under dette, blant annet gjennom norskopplæringen på arenaer der innvandrere deltar, som i introduksjonsprogrammene, i skolen og i arbeidslivet. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil føre en aktiv returpolitikk som både sikrer at flere kan reise tilbake frivillig og gjør det mulig å bruke tvangsmessig returer. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet mener hensynet til barns beste skal være et grunnleggende og sentralt hensyn slik det er på andre samfunnsområder. Derfor vil Arbeiderpartiet følge opp stortingsmeldingen om barn på flukt som tydeliggjør at barns beste og tilknytning til riket tillegges større vekt og ved evalueringer sikre at reglene fungerer etter intensjonen. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Alle enslige mindreårige asylsøkere må sikres verge fra dag én, og det må være klart hva som er dennes oppgaver. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Mottakene for asylsøkere skal være nøkterne og tilpasset til søkerens behov og hvilken fase i asylprosedyren søkeren er i, og de skal være lokalisert over hele landet. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Oppholdet i mottak skal være så kort som mulig. Bosetting eller retur skal skje raskest mulig etter at vedtak er fattet. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Mottak bør i størst mulig grad drives i offentlig regi eller av ideelle organisasjoner. Det skal uansett driftsoperatør stilles klare kvalitative krav til driften. Det må arbeides for å finne tiltak som kan styrke ideelle aktørers mulighet til å være driftsoperatør. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiets ambisjon er at vedtak om bosetting skal komme samtidig som vedtak om opphold. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke kommunenes økonomiske insentiver til å ta imot flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at vertskommunetilskuddet og integreringstilskuddet skal dekke kommunenes reelle utgifter. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at det skal være frivillig for kommunene å ta imot flyktninger. Dersom ventetiden for bosetting blir uakseptabel, må kommunene og sentrale myndigheter sammen finne løsninger som sikrer den enkelte flyktning rask tilknytning til fellesskapet i et egnet lokalsamfunn. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha gratis kjernetid for alle femåringer i barnehager i områder med stor minoritetsandel i befolkningen. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjøre idrett og kultur til en viktig arena for integrering av minoriteter. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi innvandrere god norskopplæring. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at statsborgerskap krever bestått norsk språktest og samfunnsfagtest. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å legge til rette for at arbeidsinnvandringen styres til alle regioner av landet for å bidra til næringsliv og aktivitetsvekst. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE NÆRINGSLIV
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker en strengt regulert arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS, der kravene til blant annet spesialistkompetanse må følges strengt. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre hovedlinjene i den nye utlendingsloven som trådte i kraft i 2010. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker en klar praksis slik at man ikke gjennom uklare signaler bidrar til økt tilstrømning av mennesker som ikke har grunnlag for beskyttelse, og som dermed ikke får opphold. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Vi vil etterstrebe å utvikle en lovgivning som ivaretar våre internasjonale forpliktelser, nasjonale bestemmelser og samtidig gir mulighet til å kunne reagere mer effektivt mot misbruk av asylinstituttet enn tilfellet er i dag. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil føre en flyktning- og asylpolitikk som bygger på våre internasjonale forpliktelser og anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil redusere saksbehandlingstiden i utlendingsforvaltningen samtidig som rettssikkerheten ivaretas. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke innsatsen for å håndtere utlendinger som representerer en sikkerhetsrisiko. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre en god oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke antall kvoteflyktninger til 1500. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet er opptatt av at barns beste blir tillagt spesiell vekt i oppholdssaker. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sette tak på antall ankemuligheter i utlendingsforvaltningen for å sikre at asylsøkere med avslag på søknader raskere forlater Norge. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for at alle kommuner lager en offensiv strategi for bosetting og integrering, i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlig sektor går foran og ha forsøksordninger med bruk av ID-nummer istedenfor navn i søknadsprosesser, for å øke sannsynligheten for at kvalifiserte innvandrere blir innkalt til intervju. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte kulturtilbud og andre frivillige møteplasser som legger til rette for at folk med ulike kulturer og religioner møtes og blir kjent. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke støtteordningene til integreringstiltak i regi av frivillige lag og organisasjoner. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere kampen mot tvangsekteskap og sørge for at alle barn med innvandrerbakgrunn får informasjon om hvordan de kan få hjelp både i Norge og på norske utenriksstasjoner dersom de frykter å bli utsatt for dette. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette arbeidet mot kjønnslemlestelse og skadelige tradisjonelle praksiser gjennom tett oppfølging av familier med bakgrunn fra land der dette er vanlig. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke statlige støtteordninger for bosetting og integrering av flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil tilstrebe at nyankomne innvandrere fordeles jevnt i landet og vurdere økonomiske insentiver for å motivere dem til å bli i distriktskommuner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre statsborgerskapsseremonien obligatorisk. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øremerke ekstra ressurser til skoler med høy andel elever med innvandrerforeldre for å sikre integrering og tilstrekkelig oppfølging av både minoritets- og majoritetselevene. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være tilgang til opplæringsmateriell i begge målformer for flyktninger og innvandrere som skal lære norsk språk og kultur. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge spesielt til rette for opplæring av innvandrere med lese- og skrivevansker (dysleksi) og analfabeter. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at alle asylsøkere som det etter asylintervjuet er grunn til å tro at sannsynligvis vil få innvilget asyl, får tilbud om norskkurs umiddelbart, og at deres barn får tilbud om barnehageplass og skole. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som får opphold i Norge skal få en «velkomstpakke» med viktig informasjon, slik at de unngår unødvendige utfordringer og blir ønsket velkommen på en god måte. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil tilrettelegge for at nyankomne flyktninger får tilbud om en flyktningguide som kan hjelpe til med tilpasning til det norske samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for raskere og bedre ordninger for godkjenning av utdanning og realkompetanse fra andre land, og tilrettelagte kurs og eksamener for å oppnå slik godkjenning om det er nødvendig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi arbeidsgivere som ansetter nyankomne flyktninger og gir norskopplæring fritak for arbeidsgiveravgift. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med introduksjonsjobb med tidsbegrenset lønnstilskudd. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre støtteordninger for norskopplæring på arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil tilby gratis barnepass eller kjernetid i barnehage i kombinasjon med norskkurs, der bruken ikke fører til tap av kontantstøtte. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi alle innvandrere fra land utenfor EØS som får opphold i Norge, rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, og styrke programmets opplæring i grunnleggende verdier i det norske samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi opphold til personer som har vært i Norge i mer enn fem år på grunn av sen behandlingstid og som selv har samarbeidet om saken. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at barn ikke straffes for foreldrenes brudd på utlendingsloven. Barns tilknytning til Norge gjennom flere års botid må vektlegges sterkere enn i dag ved søknad om opphold. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at barn av personer uten lovlig opphold og enslige mindreårige asylsøkere får oppfylt alle sine rettigheter slik vi finner dem i FNs barnekonvensjon, og gi barnevernet ansvaret for at dette skjer. Partiprogram BARN INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at alle enslige, mindreårige asylsøkere skal få kompetente hjelpeverger, både under asylsøkerprosessen, eventuell klagebehandling, og bosetting i kommunene. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at asylsøknader basert på tro eller seksuell legning skal vurderes med utgangspunkt i at søker ikke kan forventes å holde dette skjult i hjemlandet. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre konvertitter en reell og kompetansebasert behandling av sin asylsøknad. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi arbeidstillatelse og utvidede rettigheter i søknadsperioden til asylsøkere som sannsynligvis vil få opphold i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil la innvandrere som har skaffet seg jobb i Norge få anledning til å søke om arbeidstillatelse og eventuelt «bytte kø» fra behandling av søknad om asyl. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at arbeidsinnvandrere som kommer til Norge med et konkret tilbud om jobb, må få forenklet prosessen med å få lovlig og godkjent arbeid gjennom at det i alle regioner bør være et servicesenter for utenlandske arbeidstakere som kan bistå med blant annet arbeidstillatelser. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at personer uten lovlig opphold som blir dømt for alvorlig kriminalitet, blir holdt fengslet, eller i en form for forvaring, inntil uttransportering. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi alle asylsøkere en psykiatrisk vurdering og tilbud om behandling ved alvorlige psykiske problemer. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil doble antallet overføringsflyktninger til 2 500 årlig. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil la ektefeller og barn av personer med lovlig opphold i Norge få søke om familiegjenforening fra Norge, og ikke tvinge dem til å reise hjem for å søke. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som dømmes for vold mot ektefelle som er kommet til Norge ved familiegjenforening, skal miste retten til familiegjenforening med eventuell ny ektefelle. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at barnevernet bør ha omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle enslige mindreårige asylsøkere som har bodd lenge i Norge uten at det er muligheter for snarlig hjemsendelse til hjemlandet, må få oppholdstillatelse. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere et eget velkomstmottak for alle nyankomne asylsøkere de første dagene mens asylsøknaden registreres og asylintervjuet gjennomføres. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke ressursene til behandling og forenkle systemet slik at prosessen for søknadsbehandlingen i UDI i gjennomsnitt ikke overstiger to måneder, og at eventuell klagebehandling i UNE i gjennomsnitt ikke skal ta mer enn seks måneder. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede muligheten for å åpne for at flyktninger i spesielle tilfeller skal kunne søke om asyl fra norske ambassader. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti Norge har behov for arbeidskraft, og KrF vil gi økte muligheter til å søke om arbeids- og oppholdstillatelse for innvandrere fra land utenfor EØS. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti De siste årene har det blitt innført økte krav til inntekt for personer med opphold som søker om gjenforening med ektefelle i Norge. Kravene har i en del tilfeller slått svært uheldig ut, og KrF vil derfor gjennomgå systemet med sikte på forenklinger. Retten til å leve sammen som familie skal ikke forbeholdes høytlønte. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om grunnleggende kunnskaper i norsk og om norsk samfunnsliv og kultur for å få norsk statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at introduksjonsprogrammet for innvandrere skal gi god informasjon om hvilke rettigheter og plikter menn og kvinner har, og hvilke normer som gjelder i det norske samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil senke terskelen for deltakelse i kurs- og læringsaktivitet for å styrke innvandreres og minoritetsgruppers adgang til livslang læring. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, blant annet i samarbeid med frivillige organisasjoner. Etablering av holdningsskapende tiltak og lavterskeltilbud i regi av frivillige organisasjoner må styrkes. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge spesielt til rette for minoritetskvinners muligheter til å få arbeidspraksis og språkopplæring. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at de som ønsker å bryte ut av et tvangsekteskap må få hjelp fra det offentlige, for eksempel gjennom et sted å bo mens man venter på ny identitet eller permanent ny adresse. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp dem som ikke møter opp til skolestart blant annet for å avdekke mistanker om tvangsekteskap. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilbudet om helsetjenester til innvandrergrupper, også de som ikke har fått varig opphold, spesielt på informasjon, forebygging og kosthold. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at ofre for trafficking skal få opphold i Norge. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte idrettens arbeid med å etablere og utvikle idretts- og aktivitetstiltak rettet mot innvandrerbarn, særlig jenter, og øke deltakelsen fra innvandrerforeldre. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et statlig fond som kan gi støtte til lavterskeltilbud for å styrke de nasjonale minoritetenes språk og kultur, inkludert media og IKT. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2009-2013 Fremskrittspartiet For å ivareta sikkerheten knyttet til asylsøkere bør det åpnes for bruk av lukkede asylmottak. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Fremskrittspartiet Asylsøknader bør behandles i løpet av maksimalt en måned, og asylsøkere skal sitte i lukkede asylmottak i påvente av ferdigbehandlet søknad. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utarbeide handlingsplaner for heving av de øvrige minoritetsspråkene fra språknivå 2 til språknivå 3. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge skal ta imot 2000 kvoteflyktninger årlig, uten å stille betingelser om integreringspotensial. Beskyttelsesbehov må være det primære kriteriet. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge skal bidra til å styrke FNs høykommissariat for flyktninger, slik at flere kan få tilstrekkelig hjelp i hjemlandet eller et naboland. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi klimaflyktninger samme rett til beskyttelse som andre flyktninger har gjennom FN-konvensjonen. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en human asylpolitikk i tråd med FNs råd. Politikken må legge vekt på våre folkerettslige forpliktelser og ta hensyn til grunnleggende menneskerettigheter, inkludert FNs barnekonvensjon. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi enslige mindreårige asylsøkere tettere oppfølging enn i dag. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil i amnesti og oppholdstillatelse til ureturnerbare innvandrere. Amnestiet skal gjelde for voksne som har vært i Norge i fem år og for barn som har vært her i tre år. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke asylretten for mennesker som har blitt utsatt for kjønnsbasert forfølgelse eller undertrykkelse i sine hjemland. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at alle asylmottak skal drives av det offentlige eller ideelle stiftelser og organisasjoner, og ikke legges til avsidesliggende områder uten muligheter for integrasjon i et fungerende lokalsamfunn. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skape verdige forhold på alle asylmottak. Beboerne må aktiviseres til deltakelse i samfunnet gjennom språkkurs, alle barn må få gå på skole, og det må legges til rette for frivillig arbeid. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge større vekt på hensynet til barnas beste ved vurdering av oppholdstillatelse, slik Norge er forpliktet til gjennom Barnekonvensjonen. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå gjennom regelverket med sikte på å åpne for en moderat økning i arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne Rask saksbehandling er viktig i asylpolitikken. I mellomtiden bør asylsøkere få anledning til å lære norsk språk. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne Er behandlingstiden over tre måneder, bør [asylsøkere] også få midlertidig arbeidstillatelse. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne Asylsøkere som har fått avslag men er ureturnerbar grunnet forhold i hjemlandet, eller som har blitt integrert i det norske samfunnet gjennom for eksempel arbeid eller familietilknytning, bør få anledning til å søke om arbeidsinnvandring til Norge uten først å måtte forlate landet. Papirløse bør få samme mulighet til å regularisere sitt opphold i landet. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre programmer for integrering av innvandrerkvinner i arbeidsliv og i det norske samfunnslivet for øvrig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi nye innvandrere som ikke benytter seg av barnehageplass tilbud om tiltak som styrker integreringen og norskopplæringen både for mor og barn i denne perioden. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre mindreårige asylsøkere rett til videregående opplæring. Partiprogram INNVANDRERE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at innvandrere i nynorskkommuner skal få norskopplæring på nynorsk, og sikre den videre utviklingen av nynorskspråklige læremidler og læringsressurser for voksne innvandrere. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke innsatsen for helseopplysning og helsetjenester til personer fra andre kulturer, og legge til rette for økt bruk av tolketjenester der dette er nødvendig. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp at innvandrerkvinner deltar i introduksjonsprogrammet, slik at flere kommer ut i jobb og kan delta aktivt i samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve dokumenterte kunnskaper i norsk språk og samfunnsliv for å innvilge varig opphold og statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby asylsøkere tilby midlertidig arbeid mens de venter i mottak. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at innvandrere med høyre utdanning raskt får sin utdanning vurdert og hvis nødvendig får tilbud om oppdatering slik at utdanningen kan godkjennes. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi kvinner mulighet til å søke familiegjenforening på selvstendig grunnlag. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre kjønnsbasert forfølgelse til legitimt asylgrunnlag. Partiprogram INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ikke sende asylsøkere og flyktninger tilbake til land som FN advarer mot å returnere dem til. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre loven slik at personer uten arbeidstillatelse får anledning til å jobbe i og for frivillige organisasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilby gratis barnehageplass for barn med foreldre i introduksjonsordningen. Regjeringserklæring BARNEHAGER INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bekjempe kjønnslemlestelse. Regjeringserklæring HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke språkopplæring og andre målrettede tiltak slik at flere kvinner med minoritetsbakgrunn kan delta i arbeidslivet. Regjeringserklæring INNVANDRERE SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke frivillige organisasjoner som særlig bidrar til integrering av innvandrer- og flyktningekvinner i det norske samfunnet. Regjeringserklæring INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kartlegge barns språkferdigheter og gi språkopplæring til barn med behov for dette før skolestart. Tilbudet skal også omfatte barn som ikke går i barnehage. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke leksehjelp og sommerskole for å nå barn med spesielle språkutfordringer. Regjeringserklæring BARN GRUNNSKOLE INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at alle som innvilges norsk statsborgerskap skal beherske et minimum av norsk muntlig og gjennomføre en test i samfunnskunnskap. Prøven skal bestås, men med rimelige unntaksbestemmelser, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med innvandrerorganisasjoner og kulturelle og religiøse samfunn for å sikre at enkeltgrupper ikke faller utenfor. Regjeringserklæring INNVANDRERE KULTUR TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det lokale integreringsarbeidet gjennom å gi kommuner og frivillige organisasjoner ressurser til å drive integreringsarbeid. Regjeringserklæring INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke mottaksskolene og bedre kontrollen av elevers kunnskaper før de overføres fra mottaksskole til annen grunn- eller videregående skole. Regjeringserklæring INNVANDRERE SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at alle elever raskest mulig får tilpasset opplæring etter den ordinære lærerplanen i norsk. Regjeringserklæring INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke bosettingsarbeidet i kommunene og se på innretningen i tilskuddsordningene. Regjeringserklæring INNVANDRERE KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil [at] barns tilknytning til Norge gjennom flere års botid i Norge skal klargjøres gjennom en regelendring som gjør at utlendingsmyndighetene i større grad vektlegger hensynet til hva som er barnefaglig forsvarlig. Forutsetningen er at foreldrene som hovedregel har medvirket til å avklare sin identitet og bidratt til å muliggjøre retur, men at retur ikke har vært mulig. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil [ha en] engangsløsning for langtidsboende barn og deres familier fra land med returavtale. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil igangsette et arbeid for å ta i bruk og gjøre gjeldende bestemmelsene i utlendingslovens §106, første ledd. Herunder vurdere om disse sakene skal kunne behandles av en egen hurtigdomstol før frihetsberøvelse. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle to nye typer mottak; integreringsmottak for dem som venter på bostedskommune og retursentre for personer og familier med endelig avslag. Noen retursentre skal kunne ta imot utlendinger som får frihetsberøvelse etter § 106, første ledd. Retursentre vil ligne ordinære asylmottak når det gjelder standard, bemanning, aktivitetsnivå og beboersammensetting. Forskjellen vil være en større og gjennomgående oppmerksomhet rettet mot retur, samtidig som integreringsperspektivet faller bort. Dette må gjenspeiles i de ansattes kompetanse. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil begrense muligheten for å fremme omgjøringsbegjæringer ved å gjennomføre endringene foreslått i Prop. 180 L (2012-2013) som innebærer raskere og mer effektiv behandling av grunnløse omgjøringsanmodninger. Rettssikkerheten skal ivaretas og ordningen skal evalueres. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke den juridiske rettledningen før første søknad, for å sikre at søknaden som fremmes er mest mulig korrekt og gir et godt grunnlag for å få saken vurdert etter norsk lov. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide med å følge opp NOU 2010:12 og vurdere forslagene om en ny og bedre klageordning for utlendingssaker. Herunder vurdere om oppgaver som i dag ligger i Utlendingsnemnda skal overføres til en forvaltningsdomstol. Målet skal være raskere saksbehandling og raskere retur for de uten grunnlag for opphold. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere straffenivået som kreves for utvisning av utlendinger som er ilagt straff eller særreaksjon i hjemlandet for forhold som etter norsk lov kan føre til en fengselsstraff i fem år eller mer. Dagens regel er ti år eller mer. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for flere returavtaler, og bruke Norges posisjon til å sikre flere avtaler. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette en hurtigfil for asylsøkere som blir tatt for kriminelle handlinger (som for eksempel besittelse og salg av narkotika), der søknaden behandles raskt og søkeren returneres til opprinnelseslandet ved avslag. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke returarbeidet og politiets arbeid med identitet i den innledende asylsaksbehandlingen gjennom Nasjonalt ID-senter. Videreutvikle det nordiske og europeiske samarbeidet på dette området. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke utenrikstjenesten mer aktivt i regionene hvor det største antallet grunnløse asylsøkere kommer fra til å informere om manglende muligheter for opphold. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil heve underholdskravet i saker familieetableringssaker, men innføre mer liberale skjønnsvurderinger i forbindelse med herboende eller utlendingens inntektsevne. Hensikten med endringen er å bekjempe tvangsekteskap og sikre at paret kan forsørge seg selv. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil heve kravet om botid for permanent oppholdstillatelse fra tre år til fem år. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil i større grad bruke DNA-testing for å avklare identitet i forbindelse med familiegjenforening. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en 24 års-grense for familieetablering, med liberale skjønnsvurderinger, ut fra at hensikten med endringen er å bekjempe tvangsekteskap og sikre at paret kan forsørge seg selv. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede en ordning med «kjærlighetsvisum», som ikke stiller krav om forlovelse/planlagt bryllup. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere flere servicekontor for politi, UDI, NAV og Skatteetaten for å lette tid og byråkrati ved arbeidsinnvandring. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil enklere regler for arbeidsinnvandring for høykvalifiserte arbeidsinnvandrere med arbeid, inkludert utrede en modell med forhåndsgodkjenning av større virksomheter. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil jobbe for å styrke Schengens yttergrense og styrke samarbeidet med de store mottakerlandene for å hindre at grunnløse asylsøkere reiser fra land til land innenfor Schengen. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre utlendingsforskriften slik at asylsøkere og andre uten innvilget oppholdstillatelse gis mulighet til å delta i ulønnet frivillig arbeid for humanitære organisasjoner, idrettslag ol. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for raskere godkjenningsordninger, bedre realkompetansevurdering og tilbud om oppdatering av kompetanse for å sikre at utdanning innvandrere allerede har kan brukes i Norge. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil praktiseringen av beskyttelse basert på religion eller tilhørighet til sosial gruppe (seksuell legning) utredes og sammenliknes med UNHCRs retningslinjer og EUs statusdirektiv. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å øke antall kvoteflyktninger dersom asyltilstrømmingen til Norge avtar. Regjeringserklæring INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en fullstendig gjennomgang av utlendingslovens regler knyttet til familieetablering og -gjenforening med sikte på innstramming. Regjeringserklæring FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere forbud mot ekteskap mellom fettere og kusiner basert på helsefaglige vurderinger. Regjeringserklæring FAMILIE HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at det skal kunne stilles krav om deltakelse på norskopplæring ved utbetaling av arbeidsledighetstrygd. Regjeringserklæring INNVANDRERE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommunene økt innflytelse ved etablering av asylmottak. Regjeringserklæring INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at introduksjonsprogrammet for innvandrere skal gi god informasjon om hvilke rettigheter og plikter menn og kvinner har, og hvilke normer som gjelder i det norske samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil senke terskelen for deltakelse i kurs- og læringsaktivitet for å styrke innvandreres og minoritetsgruppers adgang til livslang læring. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge spesielt til rette for minoritetskvinners muligheter til å få arbeidspraksis og språkopplæring. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, blant annet i samarbeid med frivillige organisasjoner. Etablering av holdningsskapende tiltak og lavterskeltilbud i regi av frivillige organisasjoner må styrkes. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at de som ønsker å bryte ut av et tvangsekteskap må få hjelp fra det offentlige, for eksempel gjennom et sted å bo mens man venter på ny identitet eller permanent ny adresse. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en handlingsplan mot sosial kontroll og æresrelatert vold. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å styrke vernet mot etnisk diskriminering. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN SAMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at informasjon om prevensjon og alternativer til abort må gjøres tilgjengelig for minoritetskvinner. Partiprogram INNVANDRERE SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at minoritetsforeldre uten tilstrekkelige norskkunnskaper som mottar kontantstøtte skal få norskopplæring der det legges til rette for barnepass, uten å få trekk i kontantstøtten. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE SPRÅK TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til barnehageplass til barn som bor på asylmottak. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil tilby elever med kort botid i landet rett på kurs/sommerskole de tre første årene etter startet skolegang. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp dem som ikke møter opp til skolestart, blant annet for å avdekke mistanker om tvangsekteskap. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det tydelig defineres nivå med hensyn til norskkunnskaper for fremmedspråklige fagpersoner som skal inn i yrker hvor relasjonen til brukeren er sentral, slik som barnehageansatte, lærere og helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke aktivitetstilbud og legge til rette for friluftsliv i regi av friluftslivsorganisasjoner og friluftsråd. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vil gi ekstra støtte til idrettslagenes integreringsarbeid, og gjøre det enklere for flyktninger og innvandrere å få økonomisk støtte til å delta i aktiv idrett. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere saksbehandlingstiden for asylsøknader og familiegjenforening. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilbudet om fri rettshjelp for asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at internering begrenses til kun de tilfellene der det foreligger straffbare handlinger til grunn for avslaget. Partiprogram FENGSLER INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes et eget utreisesenter for barnefamilier og enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal bidra til utviklingen av et internasjonalt regelverk for mennesker som er på flukt på grunn av klimaendringer. Partiprogram INNVANDRERE MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som dømmes for vold mot ektefelle som er kommet til Norge ved familieetablering, skal miste retten til ny familieetablering ved en senere anledning. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som har midlertidig oppholdstillatelse gjennom familiegjenforening/familieetablering og som det er sannsynliggjort at er ofre for vold og overgrep skal få oppholdstillatelse. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre andre straffereaksjoner enn utvisning ved brudd på utlendingsloven. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at UNE ikke skal kunne instrueres for å sikre deres uavhengighet som klageorgan. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes hurtigløp for asylsøkere med stor sannsynlighet for opphold og stor sannsynlighet for retur. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre asylsøkere som mest sannsynlig vil få innvilget opphold mulighet for å starte norskopplæring og integreringsprogram i påvente av endelig vedtak, mens søkere som med all sannsynlighet ikke får opphold får annet tilbud. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at dagens anbudssystem for asylmottak bør endres og det bør stilles mer definerte krav til kvalitet. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at asylsøkere får midlertidig arbeidstillatelse mens asylsøknaden behandles. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at barnevernet overtar omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det innføres en bemanningsnorm på mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gå tilbake til en refusjonsordning for tjenester til enslige mindreårige asylsøkere og at refusjonen settes til 90%. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne adgangen til midlertidige tillatelser i medhold av utlendingsforskriftens § 8-8 for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16-18 år. Ungdommene må enten returneres til omsorgspersoner i hjemlandet ved hjelp av ordninger for frivillig retur eller gis ordinær tillatelse etter utlendingslovens § 38. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utvikles og implementeres kartlegginger ved alle asylmottak for å avdekke sårbarhet hos enslige asylsøkende barn. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes uavhengige tilsyn i mottakene for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes team mot menneskehandel som kan oppdage ofre og forhindre at barn blir utsatt for menneskehandel eller rekruttert til kriminelle miljøer fra mottak. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at antallet overføringsflyktninger følger anmodninger fra UNHCR. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at mennesker med medisinske behov, kvinner og barn, personer med nedsatt funksjonsevne og sårbare minoriteter prioriteres ved utvelgelse av overføringsflyktninger. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke integreringstilskuddet. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det åpnes for selvbosetting, men med unntak i enkelte områder. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at religiøs tilknytning skal gjennomgås i første asylintervju. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle konverteringssaker blir behandlet i nemndmøter med personlig oppmøte. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og sikre tolketjenesten. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at papirløse skal få tilgang til helsehjelp utover øyeblikkelig hjelp. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre asylsøkere veiledning og informasjon gjennom hele søknadsprosessen. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at FNs barnekonvensjon og prinsippet om barns beste skal være styrende for asylpolitikken. Partiprogram BARN FN INNVANDRERE TRAKTATER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at familieforening også gjelder søsken med særskilte psykiske eller fysiske behov i første ledd når økonomiske krav er innfridd. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det innføres rutiner for kartlegging av flyktninger i ankomstfasen. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere forsøk med anonyme søknadsrunder for å forhindre diskriminering. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at språkopplæringen skal gjøres mer arbeidsrettet blant annet gjennom tilbud om introduksjonsjobb. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for raskere og bedre ordninger for godkjenning av utdanning og realkompetanse fra andre land, og tilrettelagte kurs og eksamener for å oppnå slik godkjenning om det er nødvendig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle nyankomne asylsøkere og flyktninger med barn skal delta på et obligatorisk foreldreveiledningskurs. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke den barnefaglige kompetansen i hele asylkjeden fra ankomst til bosetting i kommunen. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha bedre støtteordninger for traumebehandling. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha holdningskampanjer mot rasisme, med fokus på at voksnes holdninger smitter over på barna. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at asylsøkere skal få midlertidig arbeidstillatelse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det tilrettelegges for at beboere på asylmottak med relevant kompetanse skal bidra i det daglige arbeidet på mottaket. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes forsøk med anonyme søknadsrunder for å hindre diskriminering i arbeidslivet. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi frivillige organisasjoner gode og forutsigbare rammebetingelser for integreringsarbeid. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som får opphold i Norge skal få en «velkomstpakke» med viktig informasjon, slik at de unngår unødvendige utfordringer. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at statsborgerskapsseremonien skal være obligatorisk. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil tillate dobbelt statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at arbeidet for å forhindre kjønnslemlestelse av jenter og tvangsekteskap intensiveres. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det gis tilbud om et introprogram for religiøse ledere fra utlandet. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder forebyggende tiltak og exit-tiltak. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ordningen «Inkludering i idrettslag» for å sikre inkludering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE LIKESTILLING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil tilby mottaksplasser med grunnskole for unge voksne 16-20 år på videregående skoler, slik at denne gruppen av nyankomne flyktninger kan få opplæring i et aldersadekvat miljø. Partiprogram INNVANDRERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennom informasjonskampanjer sikre at alle stemmeberettigede er godt informert om valget og hvor de kan stemme. De bør settes av særlig midler til informasjonstiltak rettet mot ungdom og minoritetsmiljøene. Partiprogram INNVANDRERE SAMFERDSEL VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets kompetanse og ressurser til bekjempelse av menneskehandel. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette flere botilbud til ofre for menneskehandel. Partiprogram BOLIGSAKER INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre oppholdstillatelse for personer som det er sannsynliggjort at er ofre for menneskehandel. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle store byer skal ha en helhetlig handlingsplan for bekjempelse av menneskehandel og vår tids slaveri. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha nasjonale informasjonskampanjer om vår tids slaveri i de største byene. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at ofre for menneskehandel skal få rett til helsehjelp i refleksjonsperioden selv om de ennå ikke har fått et ID-nummer. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere samarbeid over landegrensene for å bekjempe trafficking og menneskehandel. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en egen handlingsplan som er spesielt rettet mot barn som er ofre for menneskehandel. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et senter for barn som er ofre for menneskehandel eller som har vært barnesoldater. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide med å få til økt bruk av soning i hjemlandet i stedet for i Norge. Partiprogram FENGSLER INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samarbeidet mellom PST og E-tjenesten på analyse knyttet til kontraterror. Partiprogram FORSVAR INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at alle grunnskoler og videregående skoler har et undervisningsopplegg for å forebygge radikalisering. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilbudet om helsetjenester til innvandrergrupper, også de som ikke har fått varig opphold, spesielt på informasjon, forebygging og kosthold. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle papirløse nødvendig helsehjelp. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlig sektor bør gå foran og ha forsøksordninger med bruk av ID-nummer istedenfor navn i søknadsprosesser for å øke sannsynligheten for at kvalifiserte innvandrere blir innkalt til intervju. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være mulig å søke om arbeidstillatelse fra Norge for kvalifiserte utenlandske arbeidssøkere som allerede befinner seg her i landet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at storbyene må være i stand til å ivareta fattige tilreisende på en verdig måte. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for inkludering av sivilsamfunnsaktører, inkludert religiøse aktører og ledere, i det langsiktige forebyggingsarbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, både nasjonalt og internasjonalt. Disse må inkluderes i utviklingen av nye strategier og handlingsplaner. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge bør øke antallet kvoteflyktninger som tas imot gjennom FN hvert år betydelig. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil åpne for at flere kvoteflyktninger kan komme til Norge gjennom bruk av sponsorstøtte fra sivilsamfunnsaktører. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ta initiativ til reell ansvarsfordeling mellom europeiske land når det gjelder mottak av asylsøkere som kommer til Europa. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forebygge flukt og migrasjon relatert til klima og naturkatastrofer ved å prioritere forebyggende tiltak og klimatilpasning på̊ regionalt, nasjonalt og lokalt nivå̊ i sårbare stater som del av den humanitære innsatsen. Partiprogram INNVANDRERE MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle tilgangen til høykompetent internasjonal arbeidskraft. Partiprogram INNVANDRERE NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvise utenlandske statsborgere som dømmes til ubetinget fengsel i tre måneder eller mer. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sende utenlandske statsborgere ut av landet og la dem sone straffen i hjemlandet. Partiprogram FENGSLER INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fremforhandle utleveringsavtaler. Partiprogram FENGSLER INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for privat fangetransport for å frigjøre politiressurser. Partiprogram FENGSLER INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil heve terskelen for å få del i norske velferdsgoder i forbindelse med arbeidsinnvandring fra EU, disse ytelsene bør lønns- og prisjusteres. Partiprogram EU/EØS HELSEVESEN INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at land som mottar betydelig norsk bistand må akseptere asylsentre på sitt territorium som forutsetning for fortsatt norsk bistand. Partiprogram INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fokusere på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper som en del av integreringsarbeidet. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å innføre et nytt og mer rettferdig og humant internasjonalt asyl- og flyktningesystem som sikrer en begrenset og kontrollert asylinnvandring hvor nasjonalstatene har kontroll over antall asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og ta imot kvoteflyktninger. Partiprogram FN INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil føre en restriktiv politikk når det gjelder å innvilge asyl. Asylinstituttet er et meget viktig verktøy for å gi beskyttelse til mennesker som er reelt truet, og må ikke misbrukes i noen form. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre forbud mot hijab i grunnskolen. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forby bruk av heldekkende plagg (burka og nikab) i alle undervisningsinstitusjoner, i tillegg til forbud mot kjønnsdelt undervisning. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tolke dagens asylregelverk på strengeste måte. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke ressursbruken til flyktninghjelp i nærområdene. Partiprogram INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en integreringspolitikk som bygger på norske regler, normer og verdier. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre kommunal vetorett ved etablering av asylmottak. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil begrense familieinnvandringsordningen. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at de som kommer gjennom familieinnvandring ikke gis rett til ny eller videre familieinnvandring. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre språk- og kunnskapstester som voksne familieinnvandrere må bestå i hjemlandet før de kan få opphold i Norge. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha respekt for kirkerommet, men ikke akseptere kirkeasyl. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at mottak og bosetting av flyktninger må avgjøres av den enkelte kommune. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil skjerpe regelverket og bøtelegge transportører som bringer asylsøkere uten identitetspapirer til Norge. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha obligatorisk helsekontroll for innvandrere og asylsøkere fra områder med stor sykdomsrisiko. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE SYKDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre effektiv uttransportering av personer uten lovlig opphold i Norge. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil nekte oppholdstillatelse for personer som bevisst skjuler sin identitet. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til integrering i arbeidslivet gjennom å sørge for rask, effektiv og rettferdig godkjenning av innvandreres utdanning og kompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke språkopplæringen i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil kartlegge barnehagens betydning for integrering. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at særlig sårbare grupper som unge, midlertidig ansatte og utenlandske arbeidere får tilstrekkelig opplæring i språk, arbeids- og sikkerhetskultur, og sammen med partene utforme tiltak som kan gi arbeids- og tjenesteinnvandrere grunnleggende kunnskaper om den norske arbeidslivsmodellen og om norsk fagbevegelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE UNGDOMSARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språks- og levekårsutfordringer. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil [At] gjennom digitale oversettelsesverktøy og tilbud om tolk i særskilte tilfeller skal helsetilbudet bli mer tilgjengelig for minoriteter. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte opp om idretten som en viktig arena for inkludering og integrering. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil rekruttere flere flerkulturelle fosterfamilier. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en handlingsplan mot etnisk og religiøs diskriminering. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav til personer som kommer til Norge for å praktisere som religiøse ledere at de skal ha eller skaffer seg kunnskap om den religiøse rådgivningsrollen i møte med vold i nære relasjoner, eksilerfaringer og sentrale verdier i det norske samfunnet. Partiprogram INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille klare krav til alle europeiske stater om å ta imot sin andel av flyktninger. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre en streng, rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide internasjonalt for å bekjempe årsaker til at mennesker legger ut på flukt. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være en pådriver i Europa for en felles løsning på utfordringene knyttet til ekstraordinære ankomster av mennesker på flukt. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forbedre beredskapen langs grensen for å kunne håndtere ekstraordinære asylankomster. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv returpolitikk, og opprette direkteruter til de viktigste avsenderlandene. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere saksbehandlingstiden i Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda. Partiprogram INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet med identitetsavklaring. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre større forutsigbarhet og bedre involvering av kommunene ved etablering av flyktningmottak. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en bedre samhandling mellom UDI, IMDI og kommunene når asylsøkere overføres til bosetting slik at eksisterende nettverk og grunnlag for integrering tas hensyn til. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere hvordan hovedregelen om bare ett statsborgerskap slår ut i praksis i en mer globalisert hverdag. En utredning må også inneholde en vurdering av hvilke konsekvenser en eventuell åpning for dobbelt statsborgerskap vil ha for plikter og rettigheter i Norge. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige inngår en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak i forhold til unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil endre statsborgerloven slik at tilbakekallelser av statsborgerskap som er gitt på bakgrunn av uriktige og ufullstendige opplysninger skal skje ved dom. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å finne bedre aldersvurderingsmetoder. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte frivillige lag og organisasjoner, frivilligsentraler og idretten, som gjør en uvurderlig innsats i integreringsarbeidet. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi integrering i alle mottak. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere tiden den enkelte sitter i mottak og holdes utenfor arbeid gjennom raskere saksbehandlingstid. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi 250 timer språkopplæring, 50 timer samfunnskunnskap i tillegg til språkopplæringen, kompetansekartlegging og godkjenning mens man er i mottak. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en kvalitetsreform i voksenopplæringen slik at alle nyankomne sikres best mulig språk og samfunnsopplæring og at lærerne som tilbyr den har de virkemidler de trenger. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi kommunene større frihet til selv å tilpasse språk- og integreringstilbud. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at arbeid, kompetanseoppbygging og språkopplæring skal skje parallelt. Tilby tidlig kartlegging av kompetanse og godkjenning av utdanning, og gi tilbud om realkompetansevurdering der det er relevant. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at nyankomne skal raskt i arbeid og få gode muligheter for kompetanseoppbygning. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at personer som er klare til å komme i arbeid raskt settes i kontakt med en relevant bransje og arbeidsgiver. NAV bør, sammen med kommunene, ha hovedansvaret for tiltakene i et slikt hurtigspor. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge bedre til rette for at flere skal komme tilbake til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil raskere koble sammen nyankomne og bransjer med arbeidskraftsbehov ved å skape flere treffpunkt. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre introduksjonsprogrammet mer individuell tilpasset slik at folk som er i stand til å komme raskere i arbeid, kan gjøre det, og at folk som trenger flere timer med undervisning og praksis, får det. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere om lokal og regional etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft i større grad bør styre bosetting av flyktninger. Dette gjelder også utdanningstilbud og kompetanseheving. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere om introduksjonsprogrammet kan starte i mottaket dersom ventetiden etter innvilget opphold er lang. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på mer arbeidsretting i introduksjonsprogrammet og tilby flest mulig praksis i arbeidslivet som en del av programmet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil [at] det skal bli vanskeligere å få utsettelse for gjennomføring av introduksjonsprogrammet, slik at introduksjonsprogrammet gjennomføres så tidlig som mulig. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi alle barn i asylmottak tilbud om barnehageplass. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å hindre at barn sitter lenge i mottak ved å fjerne bestemmelsen om at enslige mindreårige ikke kan bosettes i et fosterhjem eller i en kommune. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bekjempe tvangsekteskap og heve kompetansen knyttet til æresrelaterte frihetsbegrensninger, sosial kontroll og kjønnslemlestelse. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide føringer for skolens arbeid mot barnehijab og innføre felles retningslinjer i utdanningssektoren som sikrer at ansiktet er fullt synlig i undervisningssituasjoner. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at skolens tilbud og aktiviteter skal være felles, og at det ikke gjøres unntak fra felles svømmeundervisning og felles undervisning. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at minoritetsforeldre gis informasjon om rettigheter og muligheter som foreldre. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen på integrering for å bedre avdekke behov knyttet spesielt til vold og traumatisk stress. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil påse at flyktningene på et tidlig tidspunkt kan få informasjon om de brede mulighetene for å engasjere seg i frivilligheten og sivilsamfunnet i Norge. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre rask uttransportering av personer uten oppholdsgrunnlag i Norge. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet mot menneskehandel og organisert kriminalitet, og sørge for at ofre for menneskehandel får god oppfølging. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta et internasjonalt ansvar for å styrke arbeidet mot menneskehandel. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen mot menneskehandel og kriminelle nettverk som utnytter flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at det også settes inn langsiktige tiltak, særlig innen helse, arbeid og utdanning, overfor flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å fremme løsninger knyttet til kvoteflyktninger, med trygg overførsel fra konfliktområdene. Partiprogram FN INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for felles europeiske tilsvar på flyktningkrisen, basert på solidaritet, ansvar og bærekraft. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidsinnvandrernes rettigheter på arbeidsmarkedet og legge til rette for at flere organiserer seg. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i asylmottak rett til barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre et opplæringstilbud for alle som faller utenfor det ordinære arbeidslivet, også for asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke opplæringen for analfabeter gjennom økt statlig tilskudd. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle godkjenningen av kompetanse fra andre land. Partiprogram INNVANDRERE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere kommunene til å gi arbeidstrening for innvandrere med relevant utdanning. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det lettere å kombinere deltakelse i introduksjonsprogrammet med ordinært arbeid. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil inkludere innvandrerne våre i samfunnet vårt. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil behandle asylsøknadene som kommer på en skikkelig måte, motta og inkludere dem som har behov for beskyttelse og raskt returnere dem som ikke har beskyttelsesbehov til hjemlandet. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre familieinnvandring enklere og raskere. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha raskere og enklere prosedyrer for å søke om arbeidstillatelse, visum og forlengelse og fornyelse av arbeidstillatelser. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for større grad av arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det lettere å få arbeidstillatelse for statsborgere fra land utenfor EU, herunder studenter som har fullført utdanning i Norge. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå kravene til godkjenning av høyere utdanning og fagkompetanse slik at det blir enklere å få godkjent utdanning fra et annet land. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere ordninger for verifisering av fagkompetanse. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide visumfriheten til å omfatte flere land. Partiprogram INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre retten til asyl og en forsvarlig asylpraksis, på basis av Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil effektivisere saksbehandlingen av asylsaker og sikre rask retur av personer med avslag. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til maksimal saksbehandlingstid i UDI. Partiprogram DEPARTEMENTER INNVANDRERE LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte planer om felles europeisk system for fordeling av asylsøkere. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal ta imot flere overføringsflyktninger gjennom FN. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre rask revurdering av asylsaker der det oppdages misbruk av asylretten. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal arbeide for å innlemme klimaflyktninger i FNs flyktningkonvensjon, og åpne for asyladgang i Norge for mennesker som er drevet på flukt av ubeboelig klima. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at barn som søker asyl skal få rett til barnehage og videregående opplærling på linje med grunnopplæring (selv om asylanten er over 18 og uten opphold). Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil at lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag som hovedregel skal få opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, og at det samme skal gjelde foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse med daglig omsorg for slikt barn. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre forskriften om fastlegeordning i kommunene slik at alle barn som er bosatt i en norsk kommune får rett til en fastlege. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle unge flyktningers mentale og fysiske helse blir systematisk kartlagt ved ankomst, og at den norske stat sørger for adekvat oppfølging i henhold til denne kartleggingen. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et forsvarlig maks antall barn per faglig kompetente voksen i og bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at ingen barn under 18 år skal sitte på Trandum utlendingsinternat. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn som fødes i Norge av foreldre med flyktningstatus rett til automatisk norsk statsborgerskap. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at barneverntjenesten skal overta omsorgsansvaret for alle enslige barn som søker asyl, ikke bare barn under 15. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at ordningen med midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere må avvikles. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre aldersundersøkelser av barn som både er fysiske og psykologiske, i tråd med FNs anbefalinger. Partiprogram BARN FAMILIE FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rettshjelpsordningen for å sikre at lovbestemte rettigheter og forpliktelser er tilgjengelige for alle, uavhengig av økonomisk og sosial status. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre klagebehandlingen likere prosessen i en domstol, der to parter presenterer hver sin side av saken og et uavhengig organ fatter avgjørelsen. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for å etablere en uavhengig Utlendingsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at flere asylsøkere skal få mulighet til å forklare seg direkte for dem som avgjør saken. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette en utløpsdato på asylavslag, og en grense for hvor lang tid det kan gåfra vedtaket er fattet til det må gjøres en oppdatert vurdering av beskyttelsesbehovet før noen kan sendes ut med tvang. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at papirløse flyktninger får et midlertidig identitetsnummer for å få ivaretatt grunnleggende menneskerettigheter inntil deres virkelige identitet kan bekreftes. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge UNHCR sine anbefalinger til grunn i klagesaker. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne regjeringens instruksjonsrett overfor UNE. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING REGJERINGEN STATSFORFATNING
2017-2021 Venstre Venstre vil returnere dem som ikke har beskyttelsesbehov raskest mulig. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer assistert (frivillig) retur, blant annet ved å styrke saksavklaring og veiledning til asylsøkere med avslag og øke reintegreringsstøtten. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stoppe tvangsreturer til land FNs høykommissær for flyktninger fraråder retur til. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre tilsyn med tvangsreturer i tråd med forpliktelsene etter EUs returdirektiv. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en egen barneenhet i Politiets utlendingsenhet med ansatte med god barnefaglig kompetanse for å sikre barns velferd i utsendelsessituasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense bruken av internering, og i større grad vurdere meldeplikt og bestemt oppholdssted som alternativer til fengsling. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil senke terskelen for å få innvilget familieinnvandring. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at saksbehandlingstiden for behandling av søknad om familieinnvandring ikke overstiger tre måneder. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flyktninger unntak fra inntekts- og tilknytningskrav ved familiegjenforening. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre kjærlighetsvisum, som gir norsk-utenlandske par muligheten til å bo sammen i inntil 12 måneder i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for et felles internasjonalt regelverk ved barnefordeling etter samlivsbrudd mellom foreldre fra ulike nasjonaliteter. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate dobbelt statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre regelverket slik at det blir mulig å reagere på overtredelse av utlendingsloven på andre måter enn ved utvisning og innreiseforbud. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil verne om flyktningers rett til familieliv. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere for asylsøkere å få midlertidig arbeidstillatelse. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha flere aktivitets- og språktreningstilbud i mottakene. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi økt støtte til private, frivillige og ideelle organisasjoner som jobber med inkludering. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil asylmottaket skal kartlegge asylsøkeres kompetanse og tilpasse tilbud etter behov og interesse. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i mottak rett til plass i ordinær barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det holdes obligatoriske kurs om kulturforståelse, kjønnsroller og kvinners rettigheter i asylmottak med vekt på forståelse og dialog. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for arbeidstillatelse for papirløse med lang botid i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at asylsøkere skal kunne ta videregående opplæring, også om de har videregående utdanning fra hjemlandet som ikke godkjennes i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil starte norskopplæringen for flyktninger umiddelbart. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for utprøving av nye metoder for språkopplæring for flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en ordning med språkkupong for flyktninger som kan innløses der man finner det beste tilbudet. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil kombinere språkopplæring med arbeidspraksis for flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere mulighet til å få arbeidspraksis utfra bakgrunn og forutsetninger, og kombinere arbeidspraksis med språkopplæring for flyktninger. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å få godkjent utdanning fra utlandet og etablere flere tilbud om kompletterende utdanningstilbud i samarbeid med høyskoler og universitet for flyktninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for mentorordninger og nettverksarenaer i arbeidslivet både for høytutdannede innvandrere og arbeidstakere med spesielle behov på vei ut i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor slik at kun kvalifikasjonene kommer frem av søknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle og styrke ordninger som Jobbsjansen. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre kombinert kvalifisering og arbeid i bedrift for innvandrere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha krav om at alle kommuner i introduksjonsprogrammer skal tilby et minimum av forskjellige standardiserte løp tilpasset forskjellige forutsetninger. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre kravene til opptak i høyere utdanning så flyktninger med fullført skolegang fra hjemlandet anses å ha generell studiekompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilby norskundervisningen og samfunnsundervisningen som inngår i introduksjonsprogrammet til arbeidsinnvandrere fra EØS mot en moderat egenbetaling. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide med å fornye og forbedre undervisningen i norsk, slik at alle barn og unge får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeidsog samfunnsliv. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at skoler med spesielt høy andel elever med innvandrerbakgrunn får tilstrekkelig ressurser til å ha færre elever per lærer, og til å styrke leksehjelpsordningen, skolebibliotek, skolehelsetjenesten og kontakten mellom hjem og skole. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi skolene mulighet til å gi tilbud om norskopplæring til elevenes foresatte. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere videreutdanning i flerkulturell forståelse og kommunikasjon. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke godta at religiøs overbevisning hindrer barns deltakelse i ordinær undervisning. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i mottak tilbud om plass i ordinær barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en grundigere helseundersøkelse tidlig for å kartlegge sårbare asylsøkere, i tråd med anbefalinger fra Utlendingsdirektoratet og Helsedirektoratet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke behandlingstilbudet til psykisk syke asylsøkere og dekke kostnadene til medisinsk behandling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke papirløses rett til helsehjelp. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en strategi for fysisk aktivitet, kosthold og helse rettet mot ulike innvandrergrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta tilbake kontroll over arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE LØNN OG INNTEKT SKATTER SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at nyankommende flyktninger med lite eller ingen formell utdanning får et helhetlig løp fra bosetting til arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke barnehagelæreren og andre barnehageansatte sin kompetanse på traumer. Vi vil styrke deres kunnskap om det å være på flukt, hvordan håndtere barn som er traumatisert fra krig og flukt. Partiprogram BARN BARNEHAGER INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle barn skal få tilbud om barnehageplass. Dette skal inkludere barn uten oppholdstillatelse og barn av irregulære immigranter. Alle barn skal ha et likeverdig tilbud om barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kompetansekartlegging. Innvandrere må raskt få vurdert sin real- og formalkompetanse for å kunne påbegynne/fullføre en høyere utdanning. SV vil øke bevilgningene til NOKUT og utvide og videreutvikle arbeidet med kompetansepass for flyktninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for styrket kjennskap til og kompetanse på ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk, for å gi bedre møter med helsepersonell, ansatte i skoleverket, utlendingsforvaltningen og andre instanser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tillate dobbelt statsborgerskap. Partiprogram GRUNNLOVEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å få flere kvinner og personer med minoritetsbakgrunn inn i politiske og offentlige styrer, råd og utvalg. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at flyktningkonvensjonen endres for å ivareta barns rettigheter bedre. SV vil arbeide for en tilleggsprotokoll om klimaflyktninger og internt fordrevne flyktninger slik at klimaflyktninger kan få opphold på humanitært grunnlag. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et felles europeisk asyl- og kvotesystem med forpliktende ansvarsfordeling, som skal fungere parallelt med FNs høykommissær for flyktningers kvotesystem. Partiprogram EU/EØS FN INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et ombud for flytninger og asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Norge skal ratifisere FNs konvensjon om migranters rettigheter. Partiprogram FN INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å føre en asylpraksis som er i tråd med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger. Partiprogram FN INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke antall kvoteflyktninger Norge tar imot. Partiprogram FN INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at ofre for menneskehandel kan få opphold i Norge selv om det ikke foreligger tiltale eller dom i saken. Det bør være tilstrekkelig for opphold at det er overveiende sannsynlig at personen er utsatt for menneskehandel og har samarbeidet med politiet. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre alle utlendingssaker med klagebehandling rett til muntlig behandling i en domstol, gjennom å erstatte Utlendingsnemnda med en Utlendingsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne treårsregelen for rett til permanent opphold. Treårsregelen bør erstattes med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og utnytting. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kort saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden i asylsaker og familiegjenforeningssaker skal normalt ikke gå over 6 måneder. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette en egen særdomstol for utlendingssaker til erstatning for Utlendingsnemnda. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne krav som gjelder familiegjenforening. Det skal ikke være krav til verken inntekt eller botid for å etablere en familie eller for å gjenforenes med nærmeste familie. Det skal være en grunnleggende rettighet å kunne gjenforenes med sin nærmeste familie. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det opprettes en basis av asylmottaksplasser som dekker det som i hovedregelen er antallet asylsøkere til Norge. SV vil at disse skal drives av kommuner og ideelle organisasjoner med lengre kontrakter. Slik kan kommunene koble det som skjer på mottak med integreringsarbeidet de driver. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alt opphold i Norge får lik betydning ved vurdering av humanitært opphold, også det som er regnet som ulovlig. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi papirløse og ureturnerbare asylsøkere lik rett til helsehjelp som andre asylsøkere. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere å åpne for asylsøknader fremmet fra tredjeland. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre regelverket slik at det blir mulig å reagere på overtredelse av utlendingsloven på andre måter enn ved utvisning og innreiseforbud. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det ved vurderingen av søknad fra LHBT-personer som risikerer forfølgelse i sitt hjemland tas hensyn til den reelle risikosituasjonen, og ikke kun til i hvilken grad landets diskriminerende straffelover håndheves. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at utlendingsmyndighetene bygger opp spesialkompetanse om særlig sårbare grupper, slik som homofile, barn og kvinner, som ofte utsettes for brutal behandling i fluktsituasjoner, og at det er særlig kompetanse om seksuelle overgrep. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre utlendingsforskriften slik at LHBT-flyktninger kan få unntak fra underholdskravet for å få familiegjenforening med partner, selv om det ikke er dokumentert ekteskap eller samboerskap i minst 2 år. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke asylsøkeres rettigheter og muligheter for å få prøvd sin sak i norsk rettssystem. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre godt psykologisk og somatisk helsetilbud ved ankomst til Norge. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet med å identifisere statsløse og gi dem rettighetene som følger av FN-konvensjonen om statsløses stilling. Partiprogram FN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den barnefaglige kompetansen i hele mottakskjeden. Alle barn under 18 skal ha rett på skoleundervisning, også mens de venter på at asylsaken blir behandlet. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE INNVANDRERE RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre systematisk kartlegging og evaluering av barns levekår på mottak. Partiprogram BARN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha rett til barnehageplass til alle barn. Sikre at barn i asylmottak under skolealder får rett til barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre etterforskning og oppfølging når barn forsvinner fra asylmottak. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hensynet til barnets beste. Barnets beste skal gå foran innvandringsregulerende hensyn. Vi skal jobbe for at Barnekonvensjonen i praksis veier tyngre i vurderingen av barns beste. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil oppheve midlertidig opphold. Ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere må oppheves. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en egen saksbehandlingsgaranti for barn for å sørge for særlig rask og trygg behandling av saker som involverer barn. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barn som er potensielle ofre for menneskehandel sikres bedre rettigheter. Barnevernet, asylmottaksarbeidere og oppsøkende tjenester må ha kompetanse til å identifisere barn som er potensielle ofre for menneskehandel og det må innføres en amnestiordning for disse barna. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle barn i Norge som har bruk for bistand fra barnevernet får den nødvendige hjelpen og omsorgen de har krav på etter lov om barneverntjenester, uavhengig av oppholdsstatus i Norge. Dette betyr at også alle enslige mindreårige asylsøkere skal ha krav på samme omsorg fra barnevernet som norske barn. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den flerkulturelle kompetansen hos barnevernet og rekruttere flere fosterhjem blant minoriteter fra ulike kulturer. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre tilsyn med tvangsreturer i tråd med forpliktelser i EUs returdirektiv. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ikke fengsle barn. Norske myndigheter må sikre at barn ikke interneres og utsettes for frihetsberøvelse i lukkede mottak i strid med barnekonvensjonens artikkel 37. Partiprogram BARN INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for at asylsøkere, så raskt søknaden er registrert, skal kunne søke om arbeidstillatelse og få innvilget det, også før asylintervju. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å styrke språkopplæringen til asylsøkere i mottak. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha rask bosetting. Det må være en tidsfrist for bosetting av flyktninger som har fått opphold, og staten må sørge for at dette er tilstrekkelig finansiert. Det skal være obligatorisk for kommuner å bosette, og antall flyktninger skal være rettferdig fordelt mellom kommuner på bakgrunn av tidligere bosetting, innbyggertall og kommuneøkonomi. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for selvbosetting utenfor pressområder. En avtalt selvbosetting med en kommune kan sørge for at bosetting går raskere enn en fordeling fra staten. Det bør også være et mål at bosetting skjer i den kommunen hvor mottaket ligger eller i områder hvor det er mulig å få jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten skal bidra med midler til områdeløft for å bedre integrering og levekår i byer og tettsteder med særlige utfordringer. Hovedmålet for slike satsinger bør ikke være integrering alene, men også bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og bedre levekår. Gratis halvdagsplass i barnehage for 3-5-åringer bør være en del av slike satsinger. Partiprogram ARBEIDSLIV BARNEHAGER INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommunene forplikter seg til å støtte og ha et godt samarbeid med frivillig sektor innen integrering. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det mulig å likestille gifte forsørgere med partner på ukjent sted med enslige forsørgere. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre mentorordninger og målrettede ordninger som gir innvandrere og asylsøkere hjelp til jobbsøking. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre flere praksisplasser og god oppfølging. Bedriftene skal ikke kunne ha flere praktikanter etter hverandre i samme stilling over lengre tid. Det bør også satses på arbeidstreningstiltak rettet spesifikt mot minoritetskvinner slik som «Jobbsjansen». Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kjempe for at minoritetskvinner og kvinner med innvandrerbakgrunn sikres selvstendige rettigheter og økonomisk frihet. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med å kalle inn minst en kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn til intervju utvides til å gjelde private mellomstore og store bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe sosial kontroll og æreskultur. Ordningen med minoritetsrådgivere ved videregående skoler skal trappes opp, og den flerkulturelle kompetansen styrkes. Innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse videreføres med kraft. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre like muligheter i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle offentlige etater og private bedrifter av en viss størrelse må utarbeide en tiltaksplan for rekruttering av minoriteter. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke og videreutvikle introduksjonsprogrammet. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at unge deltakere (18-25 år) i introduksjonsprogrammet gis samme lønn som de eldre. De unge får i dag bare 2/3 av det de voksne får, selv om de kan ha familie og barn og for øvrig de samme utgifter som voksne. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap fleksibel slik at det blir mulig å gjennomføre opplæringen i sammenheng med arbeid eller utdanning, og at tilskuddet til opplæringen økes. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle og styrke høgskole- og universitetsbaserte norskkurs for personer med høyere utdanning, for å knytte norskopplæringen mer opp til den utdanningen personen allerede har. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at regelverket for godkjennelse av utdannelser gjøres enklere. Vi vil at utdanning fra andre land lettere kan godkjennes i Norge, og vil innføre kvalifikasjonspass for flyktninger før godkjennelse. Partiprogram ARBEIDSLIV HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kartlegge kompetansen hos flyktninger, asylsøkere og personer på familiegjenforening raskest mulig etter ankomst til Norge. Vi vil ha flere tilbud om kompletterende utdanning i høyere utdanning og i videregående skole. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at familiegjenforente skal få gratis eller rimelig tilbud om norskopplæring. Partiprogram INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norskopplæringen for voksne innvandrere skal skje på nynorsk i nynorskkommuner. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage en startpakke for arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandrere skal få en startpakke med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår, og tilbud om norskundervisning. Fagbevegelsen inviteres til å delta i dette. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR SKOLER SPRÅK SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Arbeidstilsynets oppfølging av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Øke bøtene for bedrifter som blir tatt for arbeidslivskriminalitet, slik at man viser at samfunnet tar det på alvor og at det ikke skal lønne seg å begå kriminalitet ved å utnytte andre mennesker. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe rasisme og diskriminering, antisemittisme og islamofobi. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING RETTSVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomgå politiets praksis med utlendingskontroll for å hindre at den fungerer diskriminerende. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil å sikre at verneombud og tillitsvalgte gis økt kompetanse for bedre å være i stand til å avdekke forekomster av diskriminering, og for å gi god veiledning og oppfølging av de som opplever diskriminering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil samarbeide med minoritetsmiljøene for å sikre større grad av tillit. SV vil gi god informasjon om barnevernet gjennom alle sentrale arenaer for nyankomne. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at ingen mennesker er ulovlige. Såkalt papirløse og andre som oppholder seg irregulært i Norge må ha tilgang på grunnleggende helsetjenester, både for å trygge den enkelte og for å beskytte samfunnet mot smittelommer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eldreomsorg tar hensyn til at Norge er et flerkulturelt samfunn. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil integrere. SV vil at frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for nye og eksisterende aktiviteter. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke idrettens rolle som kilde til samhold, utjevning og integrering. SV vil styrke samarbeidet idretten har med skoler, barnehager, helsevesen, NAV, asyl- og flyktningmottak og frivillighetssentralene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE IDRETT INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil integrere. SV vil at frivillige idrettslag og -foreninger skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for klubbene og tiltak for å gjøre disse bedre kjent. Tilskuddsordninger bør prioritere tiltak som kan vise til økt deltakelse blant barn og unge fra lavinntektsfamilier. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til Politihøgskolen. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil føre en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en rask og målrettet innsats for å gi nyankomne asylsøkere opplæring i norsk språk og kultur og bistand til å komme i arbeid. Partiprogram INNVANDRERE SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidet mot menneskehandel og tilpasse lovverket for å gjøre sexarbeidernes hverdag tryggere. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre EØS-midler til forskning, klimatiltak, grønn økonomi, arbeid for menneskerettigheter og migrasjonstiltak. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil åpne opp for dobbelt statsborgerskap i Norge. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en streng, rettferdig og forutsigbar flyktning- og asylpolitikk som begrenser grunnløse asylsøknader til Norge. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil overholde de internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av for mottak av asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil bruke norsk bistand og nødhjelp for å avhjelpe situasjonen i flyktningers og asylsøkeres hjemland og nærområder. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at høykvalifisert arbeidskraft, også fra land utenfor EØS-området, kan ansettes i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil norge skal gi flyktningstatus til personer som oppfyller kravene i FNs flyktningkonvensjon, og gi øvrige asylsøkere med rett til opphold subsidiær beskyttelse. Partiprogram FN INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke samarbeidet med andre europeiske land for å forhindre inhumane fluktruter og irregulær migrasjon og bekjempe menneskesmugling. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte en bærekraftig fordeling av asylsøkere til Europa gjennom Dublin-avtalen. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil heve kompetansen på LHBTIQ+ i hele asylkjeden og sørge for trygge opphold på asylmottak. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Høyre Høyre vil foreta innstramninger i utlendingslovgivningen slik at det blir mindre attraktivt å sende enslige mindreårige asylsøkere uten behov for beskyttelse til Norge. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil stramme inn regelverket for familiegjenforening. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil tilpasse UDIs og politiets behandlingskapasitet i takt med ankomsttallene for å sikre kortest mulig ventetid. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre effektive metoder for alders- og identitetsavklaring og sørge for effektiv håndhevelse av kravet i utlendingsloven om at asylsøkere skal bidra til å avklare sin egen identitet. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil reagere mot land som nekter å ta imot sine egne borgere, gjennom å revurdere Norges bistand til disse landene. Partiprogram INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere å innføre foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidet for å hindre at barn forsvinner fra mottak. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere jenter med minoritetsbakgrunn deltar i organisert idrett. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Høyre Høyre vil at integreringspolitikken skal bygge på felles norske verdier og grunnleggende menneskerettigheter. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav til og legge til rette for aktivitet i hele integreringsløpet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle ordningen med integreringsmottak for personer med innvilget oppholdstillatelse eller høy sannsynlighet for innvilgelse. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Høyre Høyre vil gi enslige mindreårige asylsøkere prioritert bosetting i kommunen hvor de har bodd på mottak, forutsatt at vertskommunen har kapasitet og ønsker det. Partiprogram BARN INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil at kommunen, det lokale næringsliv og NAV skal samarbeide med mottakene slik at asylsøkere kan komme raskere ut i arbeid, for eksempel gjennom ulike arbeidsrettede tiltak i samarbeid med lokale arbeidsgivere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil starte med obligatorisk norskopplæring og samfunnskunnskap allerede i [flyktning-]mottakene. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke introduksjonsprogrammet for nyankomne slik at det blir fleksibelt, individuelt tilpasset og får folk raskere i arbeid. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle ordninger hvor introduksjonsstønaden kan følge den enkelte og overføres til en arbeidsgiver som et lønnstilskudd i forbindelse med arbeidspraksis. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Høyre Høyre vil åpne for at deler av introduksjonsprogrammet gjøres om til obligatorisk arbeidspraksis eller deltagelse på yrkesrettet kurs. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tilbudet om norskopplæring og utdannelse til foreldre som benytter seg av gratis kjernetid i barnehage. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for bedre språkopplæring hos barn med dårlig språkutvikling i barnehagen og ved oppfølging etter 4-årskontrollen. Partiprogram BARN INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke muligheten for at innvandrere kan få bruke sin kompetanse, både gjennom godkjenningsordninger og supplerende opplæringstilbud for dem som har utdannelse fra hjemlandet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at idretten og frivillige organisasjoner kan bidra til å inkludere grupper som ellers faller utenfor. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil motarbeide diskriminering og alle former for utilbørlig sosial kontroll. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for opplæring og utdannelse i norsk og etablering av egnede aktivitetstilbud og møteplasser for innvandrerkvinner. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil ha tilpassede undervisningstilbud innenfor grunnskolen kombinert med språkopplæring for voksne innvandrere uten basisutdannelse fra hjemlandet. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE SPRÅK VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere servicesentre for utenlandske arbeidstagere i flere storbyer. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at alle kommuner lager en offensiv strategi for bosetting og integrering. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at asylsøkere som kommer fra trygge tredjeland skal få sine asylsøknader behandlet der. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at saksbehandlingstiden må reduseres slik at ventetiden i mottak blir så kort som mulig. Etter at oppholdstillatelse er gitt, skal bosettingsintervjuet skje umiddelbart og bosetting skje så raskt som mulig. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil returnere dem som har fått endelig avslag på sin asylsøknad i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil kommunene må få 100% statlig kostnadsdekning både ved bosetting av flyktninger og for vertskommuner for mottak. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre god forebygging og behandling av psykiske problemer og lidelser hos enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere innsatsen mot at enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak og forsterke arbeidet for å finne og hjelpe dem som har blitt borte. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil heve kvaliteten på norsk- og samfunnsundervisningen for flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke frivillige organisasjoner som har gode prosjekter og aktiviteter rettet mot enslige mindreårige. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte arbeidet i SOS-barnebyer med å bygge ut et tilbud i Norge til enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at asylmottak, spesielt for enslige, mindreårige asylsøkere, ikke skal bli plassert i de store byene. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ordningen med returstøtte til asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjøre introduksjonsprogrammet for asylsøkere til et treårig løp, hvor det siste året skal vekselsvis være på skole og i bedrift, og gjøre det obligatorisk for familiegjenforente. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke norskundervisningen for asylsøkere fra 175 til 250 timer. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle asylsøkere rett til språkopplæring ved ankomst til Norge. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke språkopplæringstilbudet for arbeidsinnvandrere. Partiprogram INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere enklere overgangsordninger for innvandrere med høyere utdanning, slik at de raskt kan komme inn i yrker de er utdannet for. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for asylsøkeres deltakelse i lokalsamfunn, blant annet gjennom frivillige organisasjoner og arbeid. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke statlig støtte til integreringstiltak i regi av frivilligheten. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at vitner i alvorlige straffesaker, som menneskehandel/trafficking skal kunne gis permanent opphold i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide ordningen med tilskudd til organisasjoner som bidrar til integrering i kommunene. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede vilkår for at personer med statsborgerskap i land utenfor EU skal kunne gis samme vilkår for midlertidig arbeidstillatelse som EU-borgere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke det etniske, språklige og kulturelle mangfoldet blant godkjente fosterfamilier og beredskapshjem. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at domfelte for vold i nære- og æresrelaterte forbrytelser skal ha elektronisk lenke, s.k. omvendt voldsalarm. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en ansvarlig og solidarisk innvandringspolitikk, og en god og inkluderende integreringspolitikk for de som av ulike årsaker kommer til landet. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og differensiere opplæringen i norsk språk og samfunnsliv for asylsøkere for å bidra til raskere integrering. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre raskest mulig behandling av asylsøknader, slik at asylsøkere tidlig får signal på om de kan regne med å få bli i landet og dermed starte integreringsprosessen. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for flere ideelle og kommunale asylmottak, og at mottak som hovedregel bør være sentralt plassert slik at beboerne kan delta i lokalsamfunnet. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre bosetting av flyktninger til en ordinær og pålagt kommunal oppgave på linje med andre kommunale velferdsoppgaver. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil alle barn som oppholder seg i Norge skal få gå på skolen. Barn over 16 år som søker asyl i Norge må få rett til opplæring i videregående skole. Partiprogram BARN INNVANDRERE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kartlegge flyktningers og asylsøkeres kompetanse for å kunne tilby arbeidsrettet opplæring eller jobb så tidlig som mulig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kartlegge asylsøkeres helsetilstand og styrke kompetansen på sårbarhet hos de som jobber på asylmottak. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det lettere å få midlertidig arbeidstillatelse for personer som venter på svar på asylsøknad. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for å redusere ventetiden i mottak og åpne for selvbosetting i større grad enn i dag. Partiprogram BOLIGSAKER INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide tett med frivillige organisasjoner om aktiviteter i lokalsamfunnet, og støtte kommunale frivilligsentraler som en arena for arbeid og deltakelse. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi kommunene økonomiske insentiver til å ta imot flere flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det mer attraktivt for næringslivet å ansette flyktninger, gjennom mentorordninger, lønnstilskudd, og bedre oppfølging av praksisplasser og nyansatte flyktninger fra det offentlige. Partiprogram INNVANDRERE NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det lettere for flyktninger å bo hos en vertsfamilie som alternativ til mottak. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prøve ut en ordning der bedrifter får tilført deler av integreringstilskuddet dersom de gir flyktninger opplæring og avtale om fast jobb. Partiprogram INNVANDRERE NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil motarbeide barnefattigdom blant innvandrere gjennom å utvide ordningen med opplevelseskort til å gjelde alle kommuner. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide retten til dobbelt statsborgerskap. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for enslig mindreårige asylsøkere, og som et minimum sikre at disse og unge papirløse alltid får fullføre videregående opplæring som er startet i Norge, også etter fylte 18 år. Partiprogram BARN INNVANDRERE VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at myndighetene ikke skal kunne tilbakekalle statsborgerskap, og som et minimum innføre en foreldelsesfrist i saker om tilbakekallelse. Barn og neste generasjoner skal ikke tape sitt statsborgerskap, uavhengig av foreldrene sin sak. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at UDI har ressurser til å få ned ventekøene i asylmottak, og gi grundig saksbehandling av søknader om asyl, opphold og familiegjenforening. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre minoriteters rett til språk og kultur. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre videre utvikling av nynorskspråklige læremidler og læringsressurser for voksne innvandrere. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil synliggjøre flerspråklighet ved å utvide bruken av minoritetsspråk i det offentlige rom. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilrettelegge for at minoritetsspråklige barn i større grad får mulighet til å styrke morsmålet sitt i norskopplæringen. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke politiets arbeid mot organisert kriminalitet, inkludert menneskehandel. Partiprogram INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til felleseuropeiske løsninger for migrasjon, i tråd med Flyktningkonvensjonen og retten til fri bevegelse i Schengenområdet. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stå opp for flyktningretten, og ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningepolitikk. Partiprogram INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke den humanitære bistanden for å hjelpe internt og regionalt fordrevne mennesker. Partiprogram INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil grunnlovsfeste retten til å søke asyl. Partiprogram GRUNNLOVEN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge solidarisk skal ta imot en anstendig andel kvoteflyktninger i samsvar med FNs anbefalinger. Partiprogram FN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for internasjonale avtaler som sikrer lovlige veier til Europa for de som trenger beskyttelse. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til felleseuropeiske løsninger for å ivareta mennesker på flukt. Partiprogram INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge større vekt på hensynet til barnets beste i asylsaker. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi bedre beskyttelse til mennesker som flykter på grunn av miljøkatastrofer og naturødeleggelser. Partiprogram INNVANDRERE MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om retten til familieliv ved å sikre at flyktninger og andre utlendinger har reell mulighet til å være sammen med familiemedlemmer i Norge. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forkorte saksbehandlingstiden i asyl- og familieinnvandringssaker. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke rettshjelpen i utlendingssaker og gi bedre informasjon om flyktningers rettigheter. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke rettssikkerheten til asylsøkere i søknads- og klageprosessen og gi asylsøkeren rett til personlig frammøte og juridisk bistand i behandlingen av en ankesak. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke kompetansen hos utlendingsforvaltningen i LHBT+-spørsmål og sikre mennesker som flykter på grunn av sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning mulighet til å søke asyl i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette og motivere for frivillig retur, og gjennomføre raskere retur etter endelig avslag. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi oppholdstillatelse til papirløse voksne som har bodd i Norge i sju år og barn som har vært her i fire år. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet med å identifisere statsløse og gi dem rettighetene som følger av FN-konvensjonen om statsløses stilling. Partiprogram FN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ikke frata noen statsborgerskap hvis det fører til at de blir statsløse. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppheve ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ikke returnere mennesker til land som av FN defineres som utrygge. Partiprogram FN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at beboere på asylmottak får rett til behandling av traumer, og god oppfølging. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for et enkelt og forutsigbart regelverk for arbeidsinnvandring, for å sikre raskere tilgang på kvalifisert arbeidskraft, også fra land utenfor EØS-området. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte tiltak for å bekjempe sosial dumping knyttet til arbeidsinnvandring. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide adgangen arbeidstakere utenfor EØS-området har til å søke midlertidig arbeidstillatelse i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte tiltak som kan dempe og veie opp for hjerneflukt fra fattige land. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå reglene knyttet til personer som opplever mishandling. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Koble gratis kjernetid i barnehage til krav om deltakelse i aktivitet eller norskopplæring. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at de samme trygderettigheter som gjelder for nordmenn skal gjelde for flyktninger og innvandrere, uavhengig av botid. Innvandrere med lovlig opphold skal ha rett til uførepensjon på minst minstepensjonsytelse etter vanlige helsekriterier, uten forutsetning om tidligere medlemskap i folketrygden. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at alle barn som har et annet morsmål enn norsk skal ha lovfestet rett til morsmålsassistanse. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for gratis norskkurs ved alle høyere utdanningsinstitusjoner. Partiprogram HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe mot innføring av studieavgift for utenlandske studenter. Partiprogram HØYERE UTDANNING INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil at u-landsparagrafene i Statens Lånekasse gjeninnføres og utvides til Øst-Europa. Partiprogram INNVANDRERE STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for fulle folketrygdrettigheter for alle med minst 20 års botid i Norge. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil håndheve utlendingsloven slik at kjønnsbasert forfølgelse gir rett til asyl. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil fjerne treårsregelen ved familiegjenforening og avskaffe gebyrene for å søke sjølstendig oppholdstillatelse. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å forsvare det multikulturelle Norge der ulike nasjonaliteter, livssyn og religioner skal ha plass. Partiprogram INNVANDRERE STATSFORFATNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å forsvare asylretten. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det ikke skal legges hindringer i veien for at mennesker kan komme til Norge og søke asyl. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Norge skal overholde sine menneskerettslige forpliktelser og følge anbefalingene til FNs høykommissær for flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Norge skal ta i mot minst 20 000 kvoteflyktninger årlig. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at barns rettigheter ikke skal tilsidesettes av såkalte innvandringspolitiske hensyn. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at asylsøkere skal få fri rettshjelp, rettssikker asylsaksbehandling og en reell klagemulighet. Asylsaker skal aldri hurtigbehandles på norskegrensa. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Norge skal trekke seg ut av Schengen-avtalen og Dublinkonvensjonen. Norge må være pådriver for at europeiske land tar felles ansvar for å gi flyktninger beskyttelse. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at asylsøkere med avslag kan søke om oppholdstillatelse som arbeidssøker på lik linje med arbeidssøkere fra land utenfor EØS per i dag. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at flyktninger og asylsøkere blir møtt med respekt og omsorg, og at de raskest mulig får delta i samfunnslivet. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for gratis norskopplæring for alle som trenger det. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at asylsøkere og papirløse skal ha samme rett til helsetjenester som norske borgere. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for slutt på tvangstiltak og rutinemessig internering av avviste asylsøkere. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for amnesti for lengeværende personer som er statsløse, ureturnerbare eller papirløse, for å hindre at mennesker lever uten avklaring i lang tid og med fare for utnyttelse. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at staten fordeler asylsøkere som har fått oppholdstillatelse til kommuner, og gir full økonomisk kompensasjon til kommunene for bosetting og integrering, inkludert øremerkede midler for opprettelse av tiltaksplasser for språkrettet arbeidstrening. Partiprogram INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for arbeidstillatelse for alle asylsøkere fra første dag, og fullverdig norskopplæring. Dette skal gjelde også for papirløse og ureturnerbare. Dagpengeordning for asylsøkere i asylmottak som ikke er i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at asylmottak skal drives av det offentlige eller av ideelle organisasjoner. Private velferdsprofitører skal ikke tjene penger på folk som har flyktet. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke kompetansen hos utlendingsforvaltningen hva gjelder spørsmål knyttet til seksuell legning og kjønnsuttrykk, og sikre mennesker som flykter på bakgrunn av dette mulighet til å søke asyl i Norge. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at regjeringen trekker tilbake politikken med å frata noen flyktningstatus. Asylforliket fra 2015 må avvikles. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at mindreårige flyktninger og asylsøkere blir spesielt ivaretatt. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at barnevernet skal ha ansvaret for enslige asylsøkerbarn fram til de fyller 18 år. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at enslige mindreårige asylsøkere skal få permanent opphold. Praksisen med å gi midlertidig opphold fram til de fyller 18 år må opphøre. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil at praksisen med bruk av tannundersøkelse og røntgenundersøkelser for å bestemme alder [...] må opphøre straks. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at arbeidsinnvandrere ønskes velkommen til Norge på norske lønns- og arbeidsvilkår eller bedre. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil bygge ut kompetente ordninger for effektiv godkjenning av utenlandsk utdanning og arbeidserfaring. Det må bli lettere å få godkjent utenlandsk utdanning enn i dag. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det ikke skal stilles krav om botid for flyktninger og innvandrere. Alle skal ha de samme trygderettighetene. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at personer som har flyttet til Norge i voksen alder skal sikres en fullverdig pensjon som kompenserer for at de ikke kan opparbeide seg full opptjening. Partiprogram INNVANDRERE TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre likelønn for minoritetsbefolkningen. Partiprogram INNVANDRERE LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kvinner skal ha selvstendige rettigheter til opphold, og ikke tvinges til å bli i voldelige ekteskap. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kravet om tre års botid for å få selvstendig opphold ved familiegjenforening eller familieetablering må oppheves. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for rett til familiegjenforening eller familieetablering for alle som har oppholdstillatelse, uten betingelser. Nei til 24-års grense for å få oppholdstillatelse for ektefelle fra utlandet. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle som kommer til Norge som følge av at de har giftet seg med person bosatt i Norge skal få informasjon om hvilke rettigheter de har til selvstendig opphold. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at norske statsborgere som gjentatte ganger over et kortere tidsrom henter ektefeller fra utlandet skal følges opp av myndighetene, slik at ikke mennesker utsettes for vold, overgrep eller trafficking. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at mennesker som kommer til Norge opplever et inkluderende samfunn uten diskriminering. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for effektive tiltak mot strukturell diskriminering i arbeidsliv, skole, på boligmarkedet og i samfunnet ellers. Partiprogram INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for tiltak som gir flyktninger og innvandrere like muligheter til arbeid, utdanning, bolig og annen samfunnsdeltakelse. Blant annet tiltak mot ufrivillig deltid, midlertidighet og utnytting i arbeidslivet. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for lovfestet rett til kvalifisert tolk. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for lovfestet rett til morsmålsopplæring, og til undervisning på morsmålet når det er nødvendig for å få likeverdig opplæring. Partiprogram INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for tiltak for å hindre frafall blant elever med minoritetsbakgrunn i videregående utdanning. Partiprogram INNVANDRERE VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at introduksjonsprogrammet skal gi lik stønad til alle uansett alder, tilpasses bedre kvinners behov og gir mulighet for forlengelse i inntil tre år. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at helsevesenet og eldreomsorgen skal fortsatt tilpasses behovene til personer med innvandrerbakgrunn. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for oppholdstillatelse for alle som har barn med oppholdstillatelse i Norge, også når barnets omsorg er tatt over av barnevernet. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for rett til å stemme ved stortingsvalg etter fem års permanent oppholdstillatelse. Partiprogram INNVANDRERE VALG
2017-2021 Rødt Rødt vil at mulighet til dobbelt statsborgerskap må omfatte flere land enn i dag. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for rett til norsk statsborgerskap etter fem års botid, og uten krav om botid for alle som er født i Norge. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil fjerne betingelser for statsborgerskap i form av testing i norsk eller samfunnskunnskap eller krav om selvforsørgelse. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at statsborgerloven endres slik at statsborgerskap ikke kan tilbakekalles. Partiprogram INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økt støtte til minoritetsorganisasjoner, og at minoritetsorganisasjoner i større grad involveres i høringer og politikkutforming. Partiprogram INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for høynet kompetanse om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE ved intervju av flyktninger som søker på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for krav om kompetanse om seksuell orientering og kjønnsidentitet ved alle statlige asylmottak. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at lhbt+ blir en del av introduksjonsprogrammene for nyankomne flyktninger. Partiprogram INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil at bemanningsselskaper forbys, siden frislippet av bemanningsbransjen har ført til økt sosial dumping, manglende integrering og lavere produktivitet. Arbeidsformidling må fullt ut være en offentlig oppgave. Inntil dette er gjennomført, må det sikres at de som er fast ansatt i et bemanningsselskap mottar lønn også mellom oppdrag. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil at for oppholdstillatelse i Norge kreves ansettelse og en arbeidskontrakt med lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler. Kravet til lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler gjelder også den som levere tjenester til Norge gjennom utstasjonering fra andre EØS/EU land. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil ivareta spesialkompetansen til arbeidsinnvandrere, asylanter og øvrig minoritetsbefolkning ved å forenkle systemet for videreutdannelse i tråd med norske fagnormer, vektlegge opparbeidet ansiennitet fra utlandet i større grad, samt senke terskelen og tilrettelegge for å tre inn i arbeidslivet med spesialkompetanse fra utlandet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil øke politiets kompetanse på og prioriteringer av menneskehandel og seksuelle overgrep, og ha økt prioritering av alvorlig kriminalitet. Partiprogram INNVANDRERE STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil stoppe bruken av fengsling i asylsaker, ingen barn skal på Trandum. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilby gratis barnehage til alle barn i integreringsmottak. Regjeringserklæring BARNEHAGER INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke språkopplæringen og andre målrettede tiltak for at flere kvinner med minoritetsbakgrunn skal kunne delta i arbeidslivet. Regjeringserklæring INNVANDRERE LIKESTILLING SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke arbeidet for likestilling i minoritetsmiljøer, blant annet ved å styrke frivillige organisasjoner som særlig bidrar til integrering av minoritetskvinner i det norske samfunnet. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil søke å overføre flere utenlandske statsborgere som begår kriminalitet i Norge til soning i hjemlandet. Regjeringserklæring FENGSLER INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre rask behandling av asylsøknader uten at det går på bekostning av rettssikkerheten til asylsøkerne. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre gode ordninger for tvangsprostituerte og ofre for menneskehandel. Regjeringserklæring INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde innsatsen på tvangsretur av utlendinger uten lovlig opphold, og legge til rette for mer assistert retur. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre tilbudet til enslige mindreårige med midlertidig opphold gjennom styrket innsats for oppsporing av familie, og opplæring som er relevant ved retur, for eksempel gjennom tilpasset videregående opplæring. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger og øke det ytterligere hvis dagens ankomsttall fortsetter. Dette må sees i sammenheng med øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å etablere omsorgssentre i hjemlandet. Regjeringserklæring INNVANDRERE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til å forebygge konflikter og behov for migrasjon gjennom sterk internasjonal innsats, og koble Norge sterkere på de europeiske prosessene for et felles europeisk system som også kan innebære etablering av felles asylsentre utenfor EU og styrking av Schengen- landenes yttergrense. Regjeringserklæring INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsatt sørge for rask bosetting av flyktninger. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre en differensiert mottaksstruktur med blant annet ankomstmottak, integreringsmottak og returmottak, tilpasset asylsøkernes og samfunnets behov. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at barn i større grad blir hørt muntlig ved behandling av klager i utlendingssaker. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre dobbelt statsborgerskap. Regjeringserklæring INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til grunn at ved familieinnvandring til Norge må man kunne forsørge seg selv, eller bli forsørget av den man gjenforenes med. Regjeringserklæring FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå regelverk og praksis og fremme tiltak for å forhindre proformaekteskap, flerkoneri og gjentagende familieinnvandring. Regjeringserklæring FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke DNA-testing i alle saker for å avklare slektskap i forbindelse med familiegjenforening. Regjeringserklæring FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at statsborgerskap i Norge skal henge høyt. Det er til gunst for alle dersom tildeling av statsborgerskap også er innrettet slik at det er integreringsfremmende. Derfor vil regjeringen foreslå endringer i statsborgerloven for å oppnå dette. Regjeringen vil utrede og endre statsborgerloven slik at det som hovedregel er åtte års botid for å få statsborgerskap. Det innføres et unntak for personer som etter fastsatte kriterier er selvforsørget og botidskravet for disse settes til seks år. De som har unntak fra dagens hovedkrav og anerkjente flyktninger beholder gjeldende botidskrav. Regjeringserklæring INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke innsatsen for å avdekke personer som har fått opphold i Norge på falske premisser. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre innsatsen for å tilbakekalle tillatelser når beskyttelsesbehovet er bortfalt. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde midlertidig grensekontroll så lenge den sikkerhetspolitiske situasjonen krever det. Regjeringserklæring GRENSESPØRSMÅL INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere gebyr ved familiegjenforening for personer med flyktningstatus. Regjeringserklæring FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre gode rettshjelpsordninger. Regjeringserklæring INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre en fornyet gjennomgang av klageordningen på utlendingsfeltet. Regjeringserklæring INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha raskere og enklere prosedyrer for å søke om arbeidstillatelse, visum og forlengelse og fornyelse av arbeidstillatelser. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for flere arbeidsinnvandrere med relevant kompetanse fra land utenfor EØS. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil i oppfølgingen av Stortingets vedtak 14.11.2017 knyttet til enslige mindreårige asylsøkere, legge til grunn alder ved opprinnelig vedtakstidspunkt i den nye søknadsprosessen. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil reformere introduksjonsprogrammet med tydelige forventninger til gode resultater og mer arbeidsrettede tiltak. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre empowerment-kurs for kvinner som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet. Regjeringserklæring INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere nye modeller for introduksjonsstønaden med mål om raskere fullføring for deltakerne, for eksempel gjennom sluttbonuser ved fullført program. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det lettere å kombinere deltakelse i introduksjonsprogrammet og ordinært arbeid. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kombinere språkopplæring med arbeidspraksis. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å fornye og forbedre norskopplæringen, slik at alle får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi arbeidsgiver styringsrett til å nekte ansatte å bruke ansiktsdekkende plagg i arbeidstiden. Regjeringserklæring INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere ordninger der private eller ideelle organisasjoner kan tilby hele eller deler av introduksjonsprogrammet. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre unntak fra vilkåret om dokumentert identitet for rett til å ta arbeid som asylsøker dersom søkeren deltar i et integreringsfremmende program i regi av UDI. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre og styrke ordninger som Jobbsjansen. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en ordning der personer som etter fem års oppholdstillatelse mottar kommunale ytelser og støtteordninger, ikke er i arbeid, og som ikke har tilfredsstillende norskkunnskap, får en aktivitetsplikt til å delta på språkopplæring. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det enklere for innvandrere å få godkjent utdannelse fra hjemlandet, eksempelvis helseutdanning. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre ordningen med at personer som takker nei til arbeid av religiøs overbevisning skal fratas offentlig støtte. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre forsøk med anonyme søknader i staten. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilby norskundervisningen og samfunnsundervisningen som inngår i introduksjonsprogrammet til arbeidsinnvandrere fra EØS mot egenbetaling. Regjeringserklæring EU/EØS INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole, ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok. Regjeringserklæring BARN GRUNNSKOLE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020), herunder forsterke arbeidet for å forhindre utreise fra Schengen-området for personer hvor det eksempelvis er truffet barnevernvedtak som forbyr utreise, holde tilbake eller nekte passutstedelse for å forhindre at barn blir sendt utenlands mot sin vilje, og etablere rutiner for informasjon og varsling mellom offentlige etater for å motvirke negativ sosial kontroll. Regjeringserklæring INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil støtte organisasjoner som jobber for å styrke minoritetskvinners rettigheter og bekjempe æreskultur og negativ sosial kontroll. Regjeringserklæring INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil iverksette tiltak for å unngå at barn mot sin vilje sendes til skoler i utlandet hvor de utsettes for vold og overgrep. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede hvordan predikanter som oppfordrer til vold og terror kan hindres innreise i landet. Regjeringserklæring INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler. Regjeringserklæring INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle prosessen for å få giftemål mellom nordmenn og andre EØS-borgere godkjent i Norge. Regjeringserklæring FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en helhetlig reform av integreringsfeltet for å få raskere og bedre resultater. Regjeringserklæring INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å få på plass returavtaler med flere land for å unngå at personer oppholder seg i Norge uten lovlig opphold. Regjeringserklæring INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en restriktiv, ansvarlig og rettssikker innvandringspolitikk innenfor rammene av internasjonale forpliktelser. Regjeringserklæring INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge ned hindrene for å oppsøke hjelp, blant annet for minoritetsbefolkningen. Regjeringserklæring INNVANDRERE PSYKISK HELSE

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
11. jan 2021 Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ covid-19-test for rett til innreise og bortvisning ved brudd på regler om innreisekarantene) Til behandling
14. des 2020 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Til behandling
13. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (kap. 291, 292, 3291 og 3292 samt romertall III) Behandlet
10. des 2020 Endringar i utlendingslova (strafferamme for ulovleg opphald m.m.) Til behandling
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om tiltak mot sosial kontroll Til behandling
30. nov 2020 Representantforslag om å stille retursaker som berører barn og unge asylsøkere med lang oppholdstid, i bero frem til det er gjort presiseringer i regelverket om oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket Til behandling
30. nov 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven) Behandlet
30. nov 2020 Endringer i sosialtjenesteloven Behandlet
29. nov 2020 Representantforslag om å lage en plan for hvor mange flere asylsøkere Norge skal evakuere fra Hellas i 2021 og at økningen i evakuerte asylsøkere innen Europa ikke skal føre til at Norge tar imot færre kvoteflyktninger via FN Behandlet
29. nov 2020 Representantforslag om evakuering av flyktninger fra Hellas, med bakgrunn i den kritiske Moria-situasjonen, i det omfang norske kommuner har kapasitet til Behandlet
25. nov 2020 Representantforslag om å sikre bosetting av alle mennesker som får opphold Behandlet
18. nov 2020 Representantforslag om opphør av flyktningstatus Til behandling
18. nov 2020 Representantforslag om opphør av flyktningstatus Til behandling
16. nov 2020 Representantforslag om oppfølging av uriktig straffedømte asylsøkere på tilsvarende måte som i Nav-sakene Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om helsehjelp til alle i Norge, også til papirløse migranter samt tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om å sikre hensynet til barnets beste i utvisningssaker Behandlet
22. jun 2020 Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) Behandlet
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 93 (om grunnlovfesting av retten til asyl) Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om barn som blir holdt mot sin vilje i utlandet Til behandling
17. jun 2020 Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
14. jun 2020 Representantforslag om etnisk profilering Til behandling
11. jun 2020 Endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser) Til behandling
8. jun 2020 Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
25. mai 2020 Endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.) Behandlet
25. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628 Behandlet
25. mai 2020 Endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda) Behandlet
25. mai 2020 Representantforslag om tiltak for kontroll på grensen ved en ny migrantstrøm til Norge Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om solidaritet med Hellas og hjelp til barn som er i flyktningleirer Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om å evakuere barn og sårbare flyktninger fra Hellas til Norge og å støtte og bidra til den humanitære løsningen varslet av den tyske regjeringen Behandlet
14. mai 2020 Midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av utbruddet av covid-19) Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 21 annet punktum (om avgivelse av ed eller forsikring som vilkår for å bli beskikket som embetsmann) Behandlet
27. apr 2020 Endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.) Behandlet
27. apr 2020 Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.) Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
1. apr 2020 Endringer i statsborgerloven og introduksjonsloven (personopplysninger og automatiserte avgjørelser) Behandlet
23. mar 2020 Representantforslag om lukket fritids- og undervisningsopplegg med overnatting i trossamfunn Behandlet
9. mar 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å integrere flyktninger og innvandrere gjennom kvalifisering til arbeid Behandlet
4. mar 2020 Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsframlegg om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget) Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
2. des 2019 Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019) Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.) Behandlet
20. nov 2019 Representantforslag om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur Behandlet
20. nov 2019 Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister) Behandlet
18. nov 2019 Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg) Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur Til behandling
16. jun 2019 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater Behandlet
3. jun 2019 Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 93 (grunnlovfesting av retten til å søke asyl) Behandlet
8. mai 2019 Representantforslag om å sikre hjelp og beskyttelse til barnebruder som varsler om overgrep, slik at de ikke mister oppholdstillatelse og rettigheter Behandlet
29. apr 2019 Representantforslag om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
24. apr 2019 Samtykke til godtakelse av forordning (EU) om innføring av forsterket personkontroll ved passering av ytre grenser (videreutvikling av Schengen-regelverket) Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen Behandlet
11. feb 2019 Representantforslag om en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
12. des 2018 Redegjørelse av utenriksministeren om FNs migrasjonsplattform Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2018 Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.) Behandlet
21. nov 2018 Representantforslag om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad Behandlet
12. nov 2018 Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger) Behandlet
6. jun 2018 Endringer i introduksjonsloven (barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse) Behandlet
5. jun 2018 Endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.) Behandlet
4. jun 2018 Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar) Behandlet
30. mai 2018 Endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.) Behandlet
30. mai 2018 Endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger) Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om tiltak mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold Behandlet
25. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
14. mar 2018 Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.) Behandlet
14. mar 2018 Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.) Behandlet
14. mar 2018 Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.) Behandlet
14. mar 2018 Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser) Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om andre reaksjonsformer enn utvisning og innreiseforbud ved brudd på utlendingsloven Behandlet
7. mar 2018 Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) Behandlet
31. jan 2018 Representantforslag om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte Behandlet
17. jan 2018 Representantforslag om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv. Behandlet
17. jan 2018 Representantforslag om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv. Behandlet
17. jan 2018 Representantforslag om midlertidig stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan frem til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene m.m. Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
6. des 2017 Meddelelse fra Aasrud 16.11 om tilbaketrekking av forslag fra Lauvås, Gåsemyr Staalesen, Asphjell, Henriksen og seg selv om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige. jf. Dok. 8:52 S Behandlet
6. des 2017 Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.) Behandlet
13. nov 2017 Representantforslag om å iverksette umiddelbar stans i all assistert retur og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan frem til Stortinget har behandlet og gjort vedtak vedrørende Dokument 8 Behandlet
7. nov 2017 Redegjørelse av utenriksministeren og innvandrings- og integreringsministeren om forhold knyttet til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Afghanistan og praksis for retur av tidligere asylsøkere dit Behandlet
6. nov 2017 Representantforslag om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige Trukket
20. jun 2017 Representantforslag om å begrense profitt ved drift av asylmottak Behandlet
20. jun 2017 Tillegg til Prop. 129 S (2016-2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om bedre vilkår for enslige mindreårige asylsøkere Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om styrket innsats mot at barn utnyttes i menneskehandel Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om å bekjempe gjengkriminalitet og organisert kriminalitet Behandlet
12. jun 2017 Samtykke til 1) godtakelse av forordning m opprettelse av et europeisk byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer m.v, 2) inngåelse av avtale mellom EU og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein forvaltning av store IT-systemer Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om helsehjelp til papirløse migranter Behandlet
7. jun 2017 Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektsikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser) Behandlet
1. jun 2017 Representantforslag om at statsborgerskap ikke skal tilbakekalles, og at doble statsborgerskap skal tillates Behandlet
1. jun 2017 Representantforslag om å etablere alternativer til å fengsle barn i forbindelse med uttransportering etter utlendingsloven Behandlet
1. jun 2017 Representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au-pairer Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om nye tiltak for å fremme likestilling Behandlet
21. mai 2017 Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring) Behandlet
8. mai 2017 Representantforslag om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap Behandlet
24. apr 2017 Representantforslag om andre reaksjonsformer enn utvisning ved brudd på utlendingsloven Til behandling
6. mar 2017 Representantforslag om fremlegging av ny handlingsplan for LHBTI Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2016 Endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel) Behandlet
11. des 2016 Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser) Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om nasjonale regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt ut synlige i skoler og på universiteter og høyskoler Behandlet
14. nov 2016 Representantforslag om nye og mer treffsikre metoder for alderstesting av barn som søker asyl Behandlet
12. okt 2016 Endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv) Behandlet
15. jun 2016 Representantforslag om å sikre integrering Behandlet
15. jun 2016 Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk Behandlet
15. jun 2016 Representantforslag om tiltak for kvinner på flukt Behandlet
9. jun 2016 Endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren) Behandlet
9. jun 2016 Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) Behandlet
9. jun 2016 Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) Behandlet
8. jun 2016 Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring Behandlet
9. mai 2016 Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid) Behandlet
9. mai 2016 Initiativdebatt om seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen (initiativ fra kommunal - og forvaltningskomiteen) Behandlet
9. mai 2016 Endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om endring av § 57 i Grunnlova (berre norske borgarar skal reknast med ved mandatfordelinga) Behandlet
16. mar 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (endringer i ansvarsfordelingen for integreringsområdet mv.) Behandlet
14. mar 2016 Representantforslag om tiltak for å forbedre omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere Behandlet
14. mar 2016 Representantforslag om nødvendige regelendringer og tiltak for å sikre flere minoritetsspråklige formell utdanning og arbeid raskt Behandlet
29. feb 2016 Representantforslag om et nytt system for bosetting av flyktninger Behandlet
29. feb 2016 Representantforslag om et identitetsavklaringsprogram for irakere i Norge Behandlet
11. jan 2016 Representantforslag om et felles løft for god integrering Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2015 Representantforslag om strakstiltak for å håndtere den sterkt økende asyltilstrømningen ved grensekontrollstedet Storskog Behandlet
16. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
14. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
8. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
7. des 2015 Endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) Behandlet
7. des 2015 Endringer i utlendingsloven (som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005 m.m.) Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
6. des 2015 Representantforslag endring av straffelova slik at utleigar kan haldast ansvarleg ved ulovleg verksemd i lokale som blir leigd ut Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om å styrke rettssikkerheten og oppfølgingen av mennesker som utsettes for menneskehandel i prostitusjon Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om bekjempelse av vår tids slaveri Behandlet
2. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
16. nov 2015 Endringer i introduksjonsloven (tiltak for økt gjennomføring av plikt til opplæring og kvalifisering) Behandlet
15. nov 2015 Endringer i utlendingsloven (innstramninger) Behandlet
12. okt 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge) Behandlet
12. okt 2015 Redegjørelse av statsministeren om migrasjon/flyktningsituasjon rundt Middelhavet og i Europa Behandlet
18. jun 2015 Representantforslag om økt norsk innsats i forbindelse med den humanitære krisen i Syria og nærområdene Behandlet
18. jun 2015 Representantforslag om å ta imot flere syriske flyktninger Behandlet
17. jun 2015 Representantforslag om at Norge må bidra mer for å avhjelpe flyktningsituasjonen i Middelhavet Behandlet
10. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015) Behandlet
18. mai 2015 Endringer i introduksjonsloven (behandling av personopplysninger) Behandlet
18. mai 2015 Om utsendelse av lengeværende asylbarn og justis- og beredskapsministerens opplysningsplikt etter Grunnloven § 82 Behandlet
18. mai 2015 Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013) Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om å oppheve politiloven § 14 første ledd nr. 8, adgang til kommunale tiggeforbud Behandlet
29. apr 2015 Representantforslag om umiddelbart å sikre at praksis for afghanske barnefamilier som henvises til internflukt, er i tråd med og følger UNHCRs og Utlendingsdirektoratets (UDIs) anbefalinger Behandlet
29. apr 2015 Redegjørelse av statsministeren om situasjonen i Middelhavet og om den humanitære krisen i Syria og Irak Behandlet
29. apr 2015 Representantforslag om at lengeværende asylbarn som er sendt ut i perioden 1. januar 2014 og fram til dags dato 18. desember 2014, må få prøvd saken sin på nytt etter nytt regelverk Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om å innføre oppdaterte vurderinger før tvangsutsendelse av asylsøkere Trukket
16. mar 2015 Endringer i utlendingsloven (bortvisning på grunn av straff i utlandet) Behandlet
16. mar 2015 Endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger) Behandlet
4. mar 2015 Gjennomgang av ordninga med supplerande stønad til personar over 67 år med kort butid i Noreg Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om å beskytte kamptolker fra Afghanistan Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.) Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2014 Representantforslag om at Norge tar imot de 123 syriske flyktningene som regjeringen sa nei til med henvisning til kommunenes kapasitet Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2014 Endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
24. nov 2014 Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.) Behandlet
24. nov 2014 Endringer i utlendingsloven (ny returterminologi) Behandlet
15. jun 2014 Endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak) Behandlet
15. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i politiloven (tigging) Behandlet
11. jun 2014 Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.) Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om å ta imot flere syriske flyktninger Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om umiddelbar stans av utsendelser av lengeværende asylbarn i påvente av nytt regelverk Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om rett til asyl Behandlet
17. mar 2014 Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Behandlet
24. feb 2014 Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger) Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 203 S (2012-2013) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet Behandlet
12. des 2013 Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen) Behandlet
12. des 2013 Innlemmelse av Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen av 26. juni 2013 Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringer i utlendingsloven mv. Behandlet
5. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om å styrke norsk språk i offentlig tjenesteutøvelse Behandlet
19. jun 2013 Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltagelse i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO) Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om fellesnordisk landinfo Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om å effektivisere arbeidsinnvandringen til Norge gjennom enklere regler, bedre rutiner og raskere saksbehandling Behandlet
16. jun 2013 Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i utlendingsloven (familieinnvandring for særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep) Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om innvandringspolitiske siktelinjer og endringer i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om handlingsplan mot tigging Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom Behandlet
9. jun 2013 Diskrimineringslovgivning (om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om en handlingsplan for å bekjempe smugling og ulovlig innvandring Behandlet
29. mai 2013 Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om innvandringspolitiske siktelinjer og endringer i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Til behandling
28. apr 2013 Representantforslag om barns beste i asylpolitikken Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om innstramminger i grunnlaget for å gi utenlandske statsborgere permanent oppholdstillatelse i Norge Behandlet
20. mar 2013 En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om tiltak for å bedre brannvern i boliger Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om å kjøpekraftjustere kontantstøtte og barnetrygd i forhold til utgiftsnivået i bostedslandet Behandlet
16. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Utenriksdepartementet Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) Behandlet
4. des 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor Unionen Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
19. nov 2012 Representantforslag om å begrense mulighetene for gjenopptakelse av utlendingssaker Behandlet
19. nov 2012 Barn på flukt Behandlet
14. nov 2012 Endringer i statsborgerloven Behandlet
10. okt 2012 Representantforslag om endringer i utlendingsregelverket for å få mer rettferdige familiegjenforeningsregler Behandlet
10. jun 2012 Utlendingsforvaltningens adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer mv. Behandlet
3. jun 2012 Endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.) Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om vern mot diskriminering på grunn av kjønn og minoriteter Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om rett til asyl Behandlet
20. mai 2012 Representantforslag om forsterket innsats mot hat og ekstremisme Behandlet
18. mar 2012 Endringar i utlendingsloven, åremål Behandlet
18. mar 2012 Representantforslag om en regularisering av papirløse innvandere i Norge Behandlet
18. mar 2012 Endringer i statsborgerloven Behandlet
18. mar 2012 Innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri Behandlet
6. feb 2012 Representantforslag om et opprør mot voldtektsbølgen Behandlet
19. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011under Justis- og politidepartementet Behandlet
19. des 2011 Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Behandlet
11. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2011 Endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.) Behandlet
4. des 2011 Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.) Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om å avgrense rett til kontantstøtte ut fra statsborgerskap Behandlet
28. nov 2011 Representantforslag om å oppnevne en bredt sammensatt kommisjon som skal utarbeide forslag til en bedre integreringspolitikk for Norge Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Michael Tetzschner, Siri A. Meling og Per-Kristian Foss om å sikre vekstfremmende arbeidsinnvandring Behandlet
15. jun 2011 Søknad fra Hans Tranekjer Andersen om å bli naturalisert norsk borger etter Grunnloven § 75 bokstav m Behandlet
7. jun 2011 Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven Behandlet
6. jun 2011 Representantforslag om hurtigbehandling av søknaden om asyl fra kriminelle asylsøkere Behandlet
25. mai 2011 Representantforslag om tettere samarbeid og bedre metoder for toll- og politietaten i arbeidet mot ulovlig innvandring og annen kriminalitet Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om ikke å gi oppholds- og arbeidstillatelse til imamer med tilknytning til totalitære, islamistiske regimer Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om å avklare situasjonen og styrke rettighetene for innvandrere i Norge uten lovlig opphold Behandlet
10. mar 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Videreutvikling av Schengen-regelverket Behandlet
12. des 2010 Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet) Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Endringar i politilova m.m. Behandlet
5. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
5. des 2010 Politiets utlendingsinternat på Trandum - tiltak for å øke sikkerheten og økt kapasitet Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
1. des 2010 Oversendelsesforslag om å avvikle ordningen med dagpenger for innsatte med utenlandsk statsborgerskap. Behandlet
1. des 2010 Representantforslag om å innføre 450-timersregel for å forhindre at innvandrere faller utenfor arbeidsmarkedet Behandlet
1. des 2010 Oversendelsesforslag om lovendringer om utenlandske statsborgere som fratas medlemskap i folketrygden Behandlet
22. nov 2010 Representantforslag om behandling av asylsaker Behandlet
17. nov 2010 Endringer i folketrygdloven Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om å gjøre "undergraving av asylinstituttet" til en skjerpende omstendighet i straffelovgivningen Behandlet
11. nov 2010 Representantforslag om en fellesnordisk imamutdannelse Behandlet
13. jun 2010 Trygdeoppgjeret 2010 Behandlet
7. jun 2010 Representantforslag om begrensninger i utenlandske kriminelles sosiale rettigheter i Norge Behandlet
7. jun 2010 Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om humanitære og helserelaterte tiltak for papirløse migranter Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om helsetilbud til illegale innvandrere Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om endring av folketrygdloven Behandlet
15. feb 2010 Opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (Schengen) Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om å åpne for internering av utlendinger. Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i utlendingsloven Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere Behandlet
2. des 2009 Endringer i utlendingslovgivningen Behandlet
2. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet