Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreutvikle forutsigbare rammebetingelser for tilgang på kraft til industrien. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha en sterk primærnæring som leverandør til næringsmiddelindustrien. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil inngå avtalar med industrien om utsleppsreduksjonar av CO2 og Nox. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil satse på utvikling av industrielle verdikjeder for bioenergi frå norsk skogbruk i samarbeid mellom skogsamvirket, styresmakter og industri. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for store utsleppskutt i norsk industri i samarbeid med næringa. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil aktivt bruke forureiningslova, avgifter og stønadsordningar. Partiprogram AVGIFTER INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stille krav om energigjenvinning for alle nye anlegg frå dag éin. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta initiativ til frivillige avtalar om utsleppsreduksjonar i sektorar som førebels ikkje er omfatta av kvotesystemet. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje Enova sitt industriprogram og gjere det meir fleksibelt for å utløyse det store energisparepotensialet som ligg i industrien ved blant anna å tilby støtte til pilotanlegg. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stille krav om CO2-reinsing på alle nye gasskraftverk. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere statlege investeringar i infrastruktur for fangst og lagring av CO2. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for at gasskraftverk som alt har fått konsesjon blir reinsa. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for fangst og lagring av CO2 på dei største punktutsleppa, som Mongstad-raffineriet, Kårstø gassterminal, Melkøya, Skarv-feltet og Grenlands-klynga gjennom offentleg-privat samarbeid. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prosjektere infrastrukturen for transport av CO2 frå Kårstø med ein røyrdimensjon som vil gje rom for å handtere utslepp frå industrien. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil på sikt skape føreseielege rammevilkår for CO2-fangst, blant anna ved å vidareføre arbeidet med å leggje til rette for CO2 som tiltak for auka oljeutvinning, til dømes gjennom ein statleg kjøpsgaranti for CO2. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha som utgangspunkt at alle nye felt på sokkelen skal vere forsynte med utsleppsfri kraft. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil krevje elektrifisering ved omfattande ombyggingar/moderniseringar av noverande felt. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil saman med tiltakshavarane på sokkelen identifisere dei noverande felta som er best eigna til elektrifisering og medverke til at desse blir elektrifiserte. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til at slike hjørnesteinsbedrifter fortsatt kan eksistere i framtiden. Partiprogram INDUSTRI
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at industrien bedre kan nyttiggjøre seg denne energien [overskuddsvarme]. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha et godt støtteregime ovenfor industrien for å få mer energieffektiv og miljøvennlig produksjon. Regjeringserklæring ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for en innovativ leverandørindustri. Det er et mål at nye prosjekter skal gi regionale ringvirkninger ved at de bidrar til næringsutvikling og arbeidsplasser lokalt/regionalt, blant annet gjennom lokalisering av driftsorganisasjonene. Særlig viktig er det å satse på kompetansearbeidsplasser lokalt. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å legge til rette for økt bruk av gass i Norge. Sammen med Gassco, aktørene på norsk sokkel og industrielle aktører vurdere ilandføringsløsninger og industriell bruk av gass når dette er et alternativ. Regjeringen vil hindre at bruk av gass til energiformål utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer. Regjeringserklæring ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for langsiktig krafttilgang for industrien på konkurransedyktige vilkår, blant annet gjennom en garantiordning for langsiktige kraftkontrakter, etablering av innkjøpskonsortium, økt tilgang på fornybar kraft og offentlig støtte til energigjenvinning i industrien. Regjeringserklæring ENERGI INDUSTRI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil satse på utvikling og bruk av miljøteknologi gjennom tilskudd og tiltak for å redusere utslipp gjennom miljøavgifter og avtaler med industrien. Regjeringserklæring INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at utslipp fra kraftintensiv industri skal reguleres innenfor EUs kvotesystem. Regjeringserklæring EU/EØS INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre et sterkt importvern som en viktig forutsetning for opprettholdelse av landbruksproduksjonen og en innovativ og offensiv norsk næringsmiddelindustri i hele landet. Norge skal arbeide internasjonalt for et internasjonalt rammeverk (EØS/WTO) som sikrer dette. Ved en eventuell ny WTO-avtale skal regjeringen ta i bruk alle de virkemidler avtalen gir til å sikre norsk landbruksproduksjon og norsk næringsmiddelindustri. Ved en slik avtale må det gis kompensasjon for tap av innekt. Eventuell videreutvikling av våre avtaler med EU må utformes på en gjensidig fordelaktig basis innenfor partenes respektive landbrukspolitikk. Regjeringserklæring EU/EØS INDUSTRI INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for økt videreforedling i Norge, blant annet ved å sikre industrien stabil helårig tilgang på råstoff. Regjeringserklæring FISKEOMSETNING INDUSTRI
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for grønn industribygging og - omstilling. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Prinsippet om at forurenser skal betale må også gjelde i industrien. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å satse sterkere på energieffektivisering både i industri, næringsbygg og husholdninger. I løpet av perioden skal passivhus-standard innføres for nye bygg, og nesten-null-energibygg vedtas som standard fra 2020. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for langsiktige og forutsigbare kraftkontrakter for industrien, kombinert med energieffektivisering og forsyningssikkerhet. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvikle en innovasjonsstrategi for helse- og omsorgsteknologi, og øke støtten til forsking og utvikling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å fremme bruk av design som et strategisk innovasjonsverktøy i industrien. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å opprettholde gode garanti- og finansieringsordninger til norske eksportbedrifter. Partiprogram INDUSTRI UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å samarbeide med næringslivet om etablering av testanlegg for prosess- og produktutvikling. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det opprettes et statlig mineralselskap for å sikre at utvinninga av mineral kommer samfunnet til nytte og at det skjer på en miljømessig forsvarlig måte. Partiprogram INDUSTRI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti I forbindelse med mineralutvinning vil SV ikke at det tillates nye deponi i sjø, med mindre det entydig kan godtgjøres at det er miljømessig forsvarlig. Det satses på utvikling av ny teknologi for annen og mer miljøvennlig håndtering av gruveavfall. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at myndighetene inngår forpliktende avtaler om utslippsreduksjoner med industrien. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke støtteordningene og bruke Enova som aktør for å ta ut energisparepotensialet i industrien og større utbyggingsprosjekter. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil realisere to fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst, ett i industrien og ett på kraftverk. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sette krav om CO2-fangst og lagring (CCs) fra dag én ved nye konsesjoner til gasskraftverk. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke støtten til CO2-fangst gjennom en styrking av forskningsprogrammet CLIMIT. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil trappe opp klimateknologifondet, og sikre at den årlige fondsavkastningen er basert på minst 4 prosent rente. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle et avtalebasert system der industrien som går inn i forpliktende avtaler om utslippsreduksjoner får støtte til tiltak og teknologiutvikling. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et statlig investeringsselskap, «Klimatek», som skal investere i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av eksisterende næringsliv. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for bedre finansieringsordninger for industribygg og næringsbygg i distriktene. Partiprogram INDUSTRI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en strategi for landbasert industri. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre ordningen med CO2-kompensasjon for industriens kraftpriser. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere om staten i enkelte tilfeller kan bidra med langsiktig eierkapital. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det legges til rette for at gass fra norsk sokkel i større grad blir tatt i bruk for industriell verdiskaping. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for FoU-ordninger og andre næringspolitiske virkemidler som bidrar til fortsatt teknologiforsprang og konkurransedyktighet for den petroleumsrettede leverandørindustrien. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke klimaforskningen og trappe opp innsatsen for at industrien kan utvikle og ta i bruk ny klimavennlig teknologi. Partiprogram ENERGI FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for å bidra til en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri. Partiprogram INDUSTRI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en industriell utvikling blant annet ved å sikre forutsigbar tilgang til råstoff gjennom året for foredlingsbedrifter og industri. Partiprogram FANGST FISKERIER INDUSTRI
2013-2017 Arbeiderpartiet Staten må bidra til strategisk eierskap i en framtidsrettet industri. Partiprogram INDUSTRI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke bruk av gass til industri og industrielle formål og kollektivtrafikk. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre et godt industrikraftregime. Partiprogram INDUSTRI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil etablere stimuleringstiltak for å styrke samarbeidet mellom høyere utdanning og industrien. Partiprogram HØYERE UTDANNING INDUSTRI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe for å sikre videreutvikling av foredlingsindustrien slik at en størst mulig del av verdiskapingen skjer i Norge også i framtiden. Partiprogram FISKERIER INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bidra til at reinnæringen får utnyttet det store potensialet for verdiskaping som finnes ved å bedre salgskanalene for råvaren og videreforedling av denne. I tillegg kommer næringsmulighetene i blant annet kulturformidling og turisme. Partiprogram HANDEL INDUSTRI KULTUR NÆRINGSUTVIKLING REINDRIFT REISELIVSNÆRING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en grønnere, fremtidsrettet og miljøvennlig industri basert på ren fornybar kraft. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre industrien vilkår som sikrer konkurranseevnen mot utlandet. Partiprogram INDUSTRI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at industrien skal sikres tilstrekkelig og konkurransedyktig tilgang på energi og kraft. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil skatte- og avgiftspolitikken må innrettes slik at konkurransekraften til norsk industri ikke svekkes. Partiprogram AVGIFTER INDUSTRI SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at myndighetene og industrien må samarbeide for å bidra til løsning av miljø- og klimautfordringene. Frivillige avtaler mellom myndigheter og industrien bør prøves som virkemiddel når nye tiltak iverksettes. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at industribedriftenes innovasjon og samhandling med forskningsinstitusjoner må stimuleres for å fremme produktutvikling. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på grønn industri. Norge må bruke våre fornybare ressurser til å skape flere grønne arbeidsplasser i industri og næringsliv. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker å gi industri og næringsliv best mulige rammebetingelser som kan lette arbeidet med kildesortering og stimulere til gjenbruk. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil jobbe for en lønnsom treforedlingsindustri slik at våre enorme skogressurser i hele landet kan foredles i Norge også i framtida. Partiprogram INDUSTRI SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre avskrivningsregler for energieffektivisering i industrien. Partiprogram ENERGI FINANSER INDUSTRI NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre gode rammebetingelser for energiintensiv norsk industri. Regjeringserklæring FINANSER INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en god CO2-kompensasjonsordning for industrien. Regjeringserklæring AVGIFTER INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt bruk av gass i norsk industri. Regjeringserklæring ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil si nei til opprettelse av sjødeponier for masser fra gruvedrift. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INDUSTRI NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en miljøavgift på deponi av gruveavfall. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rammebetingelsene og forutsigbarheten for verdens grønneste prosessindustri ved å frede CO2-kompensasjonsordningen frem til 2020. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en støtteordning for bruk av biobaserte reduksjonsmidler innen prosessindustri. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere norske FoU miljø og norsk industri til å utvikle klimavennlig sjøtransport for persontrafikk og gods. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi industrien vilkår som sikrer konkurranseevnen mot utlandet. Partiprogram INDUSTRI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at industrien skal sikres tilstrekkelig og konkurransedyktig tilgang på energi og kraft. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at myndighetene og industrien må samarbeide for å bidra til løsning av miljø- og klimautfordringene. Frivillige avtaler mellom myndigheter og industrien bør prøves som virkemiddel når nye tiltak iverksettes. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det etableres et eget klimatiltaksfond som bygges opp ved omdisponering av CO2-avgiften offshore for å utløse nasjonale tiltak for utslippsreduksjoner som har en pris som overstiger kvotekostnaden. Partiprogram AVGIFTER INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til et samspill mellom myndigheter og industrien for å utvikle løsninger for CO2-rensing og -lagring. Norsk industri har teknologisk og industriell kompetanse til å levere løsninger for ny fornybar energi. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at industribedriftenes innovasjon og samhandling med forskningsinstitusjoner må stimuleres for å fremme produktutvikling. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det etableres et investeringsfond som stimulerer skogeiere til å omplassere skogkapital til industrikapital. Partiprogram INDUSTRI SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde fiskesalgslagsloven (tidligere råfiskloven) som regulerer førstehåndsomsetningen av viltlevende marine ressurser, og sikrer gjennom forhandlinger og minstepriser en fordeling av inntekt mellom fiskeflåten og industri på land. Partiprogram FISKERIER INDUSTRI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne norsk industritoll. Partiprogram INDUSTRI TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til mer effektiv produksjon og uttak av fornybar biomasse fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk innenfor bærekraftige rammer. Partiprogram FISKERIER INDUSTRI JORDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil være garantisten for at industrien får opprettholdt forutsigbar krafttilgang. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til å opprettholde industriens og private aktørers mulighet til å erverve inntil en tredjedel av kapitalen og stemmene i offentlige ansvarlige vannkraftselskaper. Partiprogram AKSJER INDUSTRI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for mer kraftkrevende industri i Norge, som for eksempel aluminium-, stål- og silisiumindustri, samt kraftkrevende datasentre. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke Enovas satsing knyttet til kraftkrevende industri. Partiprogram ENERGI INDUSTRI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at staten skal opprettholde eierskapet over sentral norsk forsvarsindustri. Partiprogram FORSVAR INDUSTRI STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil lage en trepartsstrategi for digitalisering av industri og næringsliv og etablere et program for digitalisering i industrien. Partiprogram INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette Digital 21 for bedre samarbeid mellom industri, forskning og myndigheter etter modell av de allerede igangsatte "21-satsingene". Partiprogram FORSKNING INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at disse industrimiljøene kan satse mer på tiltak og teknologiutvikling som bidrar til utslippsreduksjoner. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for teknologiutvikling som reduserer klimagassutslipp i partnerskap med industrien. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en bred og sterk bioøkonomisk satsing, der vi videreutvikler eksisterende kompetansemiljøer og utvikler nye verdikjeder, klynger av bedrifter og forskningsmiljøer. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede mulighetene og, hvis mulig, legge til rette for at norsk sokkel kan bli et europeisk lager for CO2. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det kuttes utslipp i fastlandsindustrien og petroleumssektoren, blant annet gjennom et program for fullskala karbonfangst. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke kompetanse fra petroleumssektoren til å satse på havbasert fornybar energi og karbonlagring. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte etablering av et toppindustrisenter som legger til rette for samarbeid, deling av kompetanse og testfasiliteter for å øke digitaliseringstempoet i norsk næringsliv. Partiprogram INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte opprettelsen av industrinære testsentre for å sørge for at ny teknologi og kunnskap raskt kan tas i bruk. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre industrien konkurransedyktige og langsiktige rammebetingelser som styrker Norge som vertsnasjon for fremtidsrettet industri blant annet ved å utnytte rammeverket i EU. Partiprogram EU/EØS INDUSTRI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke statlige ordninger for å øke investeringsnivået i fastlandsindustrien og sørge for at disse virker sømløst mot bedriftene. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vil i samarbeid med industrien legge til rette for at norske bedrifter skal kunne lykkes i markedet for produksjon av kritiske metaller for norsk og europeisk industri. Partiprogram EU/EØS INDUSTRI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre konkurransedyktige rammebetingelser for nye store industriinvesteringer, herunder garanti- og låneforsterkningsordninger som ligger innenfor regelverket om statsstøtte i EØS-avtalen. Partiprogram EU/EØS INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle ordninger for pilotering/uttesting av ny teknologi, herunder demonstrasjonsanlegg, hvor også̊ driftsdeltakelse inkluderes. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle bedre samarbeidsarenaer på tvers av industrisektorer, forskning- og utdanningsinstitusjoner, finansinstitusjoner og myndigheter. Partiprogram FINANSER FORSKNING INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere en strategisk satsing for å knytte sammen design, merkevare og miljøvennlig produksjon. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til tettere kobling mellom design- og merkevaredrevet industri og råvareindustrien i Norge. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke mineralforvaltningen for å kunne ivareta framtidens miljøkrav, samiske rettigheter og veilede kommunene. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN SAMER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke FoU-innsatsen for å få til mer produktutvikling, innovasjon og alternativ bruk av avgangsmasser. Partiprogram BERGVERK FORSKNING INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gruveavfall skal som hovedregel benyttes til tilbakefylling og alternativ bruk (som f.eks. pukk, grus, asfalt). Partiprogram BERGVERK INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidsarenaene, industriparkene og klyngeprogrammene– særlig på tvers av bransjer og næringer. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ordninger for overføring av kompetanse og teknologi mellom ulike sektorer, for å utløse uutnyttede teknologiske muligheter i nye og eksisterende næringer. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon som øker produktiviteten, gjennom å satse på kompetanseheving og trygge arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere ulike ordninger for å legge til rette for industrisatsinger innen havbaserte næringer. Partiprogram HAVBRUK INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt samarbeid mellom flåteleddet og industrien. Partiprogram FISKERIER INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om at ulike alternativer for deponiløsning konsekvensutredes, slik at alle relevante faglige vurderinger legges frem før beslutning tas. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan masser fra gruvedrift kan utnyttes til andre formål. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forvalte skogressursene slik at vi får økt avvirking og industriell verdiskapning. Partiprogram INDUSTRI SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere flere pilot- og demoanlegg basert på skogen som råstoffkilde. Partiprogram INDUSTRI SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre strategisk eierskap og risikokapital i skogsindustrien gjennom blant annet Investinor. Partiprogram INDUSTRI SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det lettere å ta ut og transportere tømmer til industrielle formål. Partiprogram INDUSTRI SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke fornybare industrier. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på industri i nord. Partiprogram INDUSTRI POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle etablerte industriklynger og kraftforedlende industri. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at kraftforedlende digitalindustri kan etableres i nord. Partiprogram INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at flere industriarbeidsplasser i nord utvikles i grønne næringer. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte realiseringen av lavutslippsteknologi i industrien. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte realiseringen av ren produksjonsteknologi i alle de største norske industrigrenene. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte demonstrasjonsanlegg for ny grønn industriteknologi. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil fremme utviklingen av smarte produksjonsanlegg. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den årlige avskrivingssatsen på klimainvesteringer i industrien til 30 prosent. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil realisere minst to fullskala CO2-fangstanlegg innen 2022. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil få på plass en strategi for å realisere nok CO2-fangstanlegg til å nå de nasjonale klimamålene i 2030. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et forutsigbart regime for kraft til prosessindustrien slik at norsk prosessindustri skal være verdensledende på klimaløsninger og fortsette å skape verdier i milliardklassen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjenreise den aktive næringspolitikken blant annet ved å gjenreise det aktive statlige eierskapet, og bruke statens eiermakt til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og løse klimaproblemene samt bruke statlige midler til å utvikle løsninger som fattige land også kan ha nytte av. Partiprogram ARBEIDSLIV FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil få fart på omstillingen av Norge ved å utarbeide en nasjonal strategi for grønn industriutvikling med egne program og næringssatsinger innen sektorer der Norge har gode forutsetninger for å lykkes. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere et program for nullutslipp fra prosess- og materialindustrien i nært samarbeid med bransjen og de tillitsvalgte. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på grønn reindustrialisering, gjennom etablering av et testsenter for grønn offshore energi og regionale pilottestsentre for industrialisering av ny teknologi, og et fullskala testsenter for offshore energi. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne nye dører for norsk industri. Norske eksportordninger skal stimulere til ny anvendelse av norsk teknologi, og søke nye markeder der norsk teknologi og produkter kan komme til anvendelse. Partiprogram FINANSER HANDEL INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på verdensrommet. Det offentlige skal bidra til at norsk romindustri skal være en del av de store internasjonale satsingene på verdensrommet, og bidra til målrettet utvikling av økt norsk eksport av romteknologi. Partiprogram FORSKNING HANDEL INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal realisere CO2-fangst fra industriutslipp. Vi vil jobbe for karbonfangst på Yara Herøya, Norcem Brevik og Klemetsrud Oslo, samt klargjøre norsk sokkel for CO2-lagring. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha null utslipp i sjøtransporten og landstrøm til skip. Vi vil satse på finansieringsordninger og statlige investeringer som gjør norske verft i stand til å satse på utvikling av nullutslippsfartøy og bruke offentlige anbud til å etterspørre teknologien. Partiprogram HAVNER INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SJØFART VERFTSINDUSTRI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trappe opp norsk satsing på romteknologi- og forskning. Norsk romindustri skal aktivt delta i de store internasjonale satsingene på verdensrommet. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde gode garanti- og finansieringsordninger til norske eksportbedrifter og innføre statlige garantiordninger for etablering av ny industri. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en ny treforedling. SV vil øremerke forskningsmidler til foredling av tre med sikte på å styrke eksisterende næring, og anlegge ny treforedlingsindustri i Norge. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på klyngevirksomhet med kretsløpsbasert industri hvor den enes avfall er den nestes ressursgrunnlag. Partiprogram INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre industrien tilgang til relevant kompetanse og styrke den offentlige, næringsrettede forskningsinnsatsen for å bidra til at industrien utvikler ny miljøteknologi og kostnadseffektive løsninger. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre CO2-kompensasjonsordningen for industrien . Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre konkurransekraften til norsk industri gjennom stabile rammevilkår, tilgang til eksportmarkeder og forutsigbar tilgang på kraft. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Høyre Høyre vil utnytte næringspotensialet ved bruk av CO2 som innsatsfaktor i industrielle prosesser og etablere en verdikjede for håndtering av CO2 i industrien. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte etablering av testsentre som norske bedrifter kan benytte seg av gjennom å styrke infrastruktur og utstyr til forskningen. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte etablering av et toppindustrisenter som skal bidra til at metoder, kompetanse og kunnskap kan utveksles bedre mellom små og store bedrifter, slik at Norge fortsetter å levere industriprestasjoner i verdensklasse. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for å stanse deponering av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden og forby sjødeponi av gruveavfall. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INDUSTRI NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre utslippskutt til en del av lovverket, fase ut petroleumsnæringen og gjøre Norge til verdens første fossilfrie velferdsland. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel og starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en storstilt satsing på karbonfangst- og lagring (CCS) i industrien, med minst tre anlegg etablert i løpet av stortingsperioden, og krav om rensing av alle store punktutslipp innen 2030. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en avgift på deponering av gruveavfall for å stimulere til økt gjenfylling og gjenbruk av avfallet. Partiprogram AVGIFTER INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at energipolitikken gir gode vilkår for industrinæringer og datasentre. Partiprogram ENERGI INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi investeringsstøtte til tiltak for ressurseffektivisering og kretsløpsmodeller i industri og bionæringer. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreutvikle norsk romindustri ved å styrke nasjonale følgemidler og bidrag til frivillige programmer i den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). Partiprogram FORSKNING INDUSTRI INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil at industrien må få langsiktige rimelige kraftavtaler, samtidig som det stilles krav til energisparing, bruk av grønn teknologi og at krafta brukes til produksjon. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Rødt Rødt vil ha ei helhetlig omlegging av norsk industri, slik at utfasing av petroleumsvirksomhet og stadig strengere krav til utslippskutt ikke går ut over sysselsetting og verdiskaping. Partiprogram ENERGI INDUSTRI SYSSELSETTING
2017-2021 Rødt Rødt vil ha omfattende satsing på kompetanseutvikling innen varmevekslere for luft, vann og jordvarme som energikilde og bruk av disse. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må etableres et sterkere forskningssamarbeid mellom industrien og universitetene på mer klimavennlig produksjonsteknologi og prosesser. I ungdomsskolen og den videregående skolen må klima- og miljøforskning inn i pensum både i skolen og lærlingebedriftene. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at myndighetene, industrien og forskningsmiljøene må etablere et samarbeid for å dra nytte av den høyteknologiske forskninga og produktutviklinga i petroleumsindustrien, og samarbeide med den arbeidskrafta som ikke lenger kan sysselsettes i denne industrien. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette Prosess21, et samhandlingsforum for minimale utslipp og bærekraftig vekst i prosessindustrien. Regjeringserklæring INDUSTRI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for utvikling av ny grønn industri i Norge. Regjeringserklæring INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp industrimeldingens tiltak for å bidra til at Norge er en kunnskapsdrevet industri- og teknologinasjon. Regjeringserklæring INDUSTRI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle Katapult-ordningen. Regjeringserklæring INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at norsk industri kan dra nytte av våre fornybare ressurser. Regjeringserklæring ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke norsk forsvarsindustri gjennom aktiv bruk av industrisamarbeidsavtaler ved anskaffelser der det er formålstjenlig. Regjeringserklæring FORSVARSMATERIELL INDUSTRI

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. jan 2021 Klimaplan for 2021-2030 Til behandling
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Representantforslag om å reversere avgiftsøkninger på alkoholfrie drikkevarer og bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
6. apr 2020 Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JBD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (øk. tiltak i møte med virusutb.) Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om investeringer i en norsk industriell satsing på flytende havvind Behandlet
9. mar 2020 Representantforslag om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen Behandlet
29. jan 2020 Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om å sikre ren energi til miljøvennlig industri gjennom å stoppe NorthConnect Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om norsk satsing på havvindindustri Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. okt 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA - statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon) Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om å bruke TRIPS-avtalen for tvangslisensiering av Spinraza, slik at de SMA-syke får medisinen de trenger Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. jun 2017 Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om nedsettelse av offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av konkurransesituasjonen på norsk sokkel Behandlet
30. jan 2017 Verdier i vekst. Konkurransedyktig skog- og trenæring Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om opprettelsen av et toppindustrisenter Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag om tiltak for å redusere klimautslipp Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
17. jun 2015 Norges største industriprosjekt - utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten Behandlet
3. jun 2015 Representantforslag om tiltak for å styrke norsk industri Behandlet
4. feb 2015 Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
19. jun 2014 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
9. apr 2014 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om markedsføring og bruk av biocidprodukter Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om å etablere en markedsplass for gass i Norge Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om rammevilkår for norsk skogbruk og treforedlingsindustri Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å styrke norsk industri Behandlet
6. jun 2013 Næringspolitikken mot 2020 Bortfalt
27. mai 2013 Noregs deltaking i europeiske romprogram Behandlet
28. apr 2013 Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene) Behandlet
22. apr 2013 Representantforslag om å ivareta industriens behov for forutsigbar krafttilgang Behandlet
16. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om at det utarbeides en stortingsmelding om industriens rammebetingelser Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2011 Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
8. jun 2011 Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Endringer i dekningsloven Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
16. jun 2010 Norsk Hydro ASA - statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om etablering av et test- og demonstrasjonsprogram «Demo 2020», for havvindteknologi i Norge Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om å forlenge utleieperiode for vannkraftverk til 30 år Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om utarbeidelse av en handlingsplan for CO2-fangst Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet