Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke utbyggingstakten av flerbruksanlegg, ballbinger og nærmiljøanlegg. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse særlig for å inkludere barn og unge som står i fare for å falle utenfor felleskapet. Partiprogram BARN IDRETT
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ruste opp svømmehaller over hele landet, slik at barn og unge sikres skikkelig svømmeundervisning. Partiprogram IDRETT SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at lån av offentlig anlegg og skoler til idrettsaktiviteter for barn og ungdom under 18 år i størst mulig grad skal være gratis. Partiprogram BARN IDRETT
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en bred satsing for folkehelse og fysisk aktivitet i samarbeid med idretten og friluftsorganisasjonene. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil foreta en gjennomgang av statens mål og virkemidler på idrettsfeltet. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Høyre For å styrke idretten og frivillig sektor vil Høyre utarbeide en handlingsplan for å ta igjen etterslepet på bygging av idrettsanlegg. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at rusfrihet skal være en forutsetning for offentlig støtte til idrettsarrangementer. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sette i verk ulike stimuleringstiltak for å støtte idrettens arbeid med å innlemme ulike grupper med spesielle behov i idretten, for eksempel mennesker med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte idrettens arbeid med å etablere og utvikle idretts- og aktivitetstiltak rettet mot innvandrerbarn, særlig jenter, og øke deltakelsen fra innvandrerforeldre. Partiprogram BARN IDRETT INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for at det blir nulltoleranse mot diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne. Partiprogram IDRETT MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil satse aktivt på utbygging av lokale idrettsanlegg og lette tilgangen til bruk av kommunale og fylkeskommunale anlegg og at alle kommuner har tilfredsstillende tilbud til svømmeopplæring. Partiprogram IDRETT KOMMUNER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle enkle aktivitetshaller som krever minimalt av investerings- og driftsutgifter. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for momsrefusjon for idrettsanlegg bygget av idrettslag. Partiprogram IDRETT MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å redusere etterslepet på spillemidler til idrettsanlegg. Partiprogram IDRETT LOTTERI OG SPILL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at breddeidretten fortsatt skal være prioritert i statlig idrettspolitikk. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samarbeidet mellom skole og frivillig idrettsarbeid. Partiprogram IDRETT UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha idretten som alkoholfri sone. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke arbeidet mot doping. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil prioritere bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi alle barn tilbud om varierte idrettsaktiviteter i samarbeid med idrettslag, skolen og kommunen. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forby bruk og besittelse av anabole steroider, styrke arbeidet mot doping i idrettsmiljøene og blant tenåringer. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre gode stønadordningar for bygging av idrettsanlegg for breidde- og konkurranseidrett tilpassa born, ungdom og vaksne. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stønaden til nærmiljøanlegg. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre også uavhengige grupper som driv med idrett, og utøvarar av idrettar som er nye i Noreg, offentleg stønad til nærmiljøaktivitet. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennom målretta stønadordningar gjere idretten enda betre i stand til å fungere som integrasjonsfaktor for minoritetar. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det blir sett av av meir pengar til anti-dopingarbeid nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener det er et offentlig ansvar å legge til rette for at mulighetene for å drive idrett og friluftsliv blir så gode som mulig. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at idretten skal fremme verdier som likeverd, toleranse, solidaritet og demokrati. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at idrettslagenes og friluftsorganisasjonenes viktige arbeid styrkes og videreutvikles. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for at dette samarbeidet styrkes, og sikre at idretten og friluftsorganisasjonene kompenseres økonomisk for dette arbeidet. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for at både bredde– og mosjonsidrett, konkurranse– og eliteidrett får utvikle seg på egne vilkår og på utøvernes ulike premisser og ulike ambisjonsnivå. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde landslinjene for idrett. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for en langsiktig og stabil finansiering av norsk idrett. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Det er i dag et stort etterslep på utbygging og vedlikehold av norske idrettsanlegg. SV mener det må gis statlige tilleggsbevilgninger til nasjonale anlegg og svømmeanlegg for å redusere dette etterslepet. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for å styrke det uorganiserte tilbudet, gjennom blant annet åpne flerbrukshaller, balløkker, isflater og lignende. Partiprogram IDRETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at dette inkluderingsarbeidet styrkes ytterligere. Alle nye eller renoverte anlegg må tilrettelegges for brukere med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge frem en egen stortingsmelding om idrett. Partiprogram IDRETT KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at idretten sikres gode rammevilkår og at fysisk aktivitet i skole og arbeidsliv gis større plass. Partiprogram BARN FOLKEHELSE IDRETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Gi alle muligheten til å være fysisk aktive. Flere idrettsanlegg som er tilgjengelig for alle og som kan være med på å gi flere mulighet til fysisk aktivitet til en billig penge. Bedre mulighetene til å delta for de med dårlig råd. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde spillmonopolet til Norsk Tipping, men mener at idrett og frivillighet på sikt bør finansieres over statsbudsjettet for å sikre økt stabilitet og forutsigbarhet. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener at idretten har et stort ansvar for å sørge for en ren idrett, og at utøvere som tas for doping bør utestenges fra deltagelse i OL. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sikre gode vilkår for idretten på alle plan – fra barneidrett og friluftsliv til toppidrett. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at norsk toppidrett skal fremstå som en arena hvor utøvere, trenere og administrativ ledelse bidrar til en ren, verdibasert idrett. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at forholdene legges til rette for en helsemessig forsvarlig toppidrett og at det er en kontinuerlig satsing på forebyggende arbeid mot idrettsrelaterte skader, sykdom og doping. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at anleggsmidler sikrer likeverdige muligheter til å drive idrett over hele landet, og at staten må bidra til å redusere etterslepet på utbygging og vedlikehold av nasjonale anlegg og svømmeanlegg. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det gis støtte til anlegg som gir mulighet for uorganisert fysisk aktivitet utenom dyre kommersielle tilbud, slik som åpne flerbrukshaller, balløkker og lignende. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at tilbudet av gratis idrettsaktiviteter for barn og unge økes. Partiprogram BARN IDRETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne gis likeverdig mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet gjennom å oppheve 26-årsgrensen for å få støtte til aktivitetshjelpemidler. Partiprogram IDRETT LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at idrettslagenes samarbeid med skoler, barnehager og SFO, fritidsklubber, helse– og omsorgsinstitusjoner, arbeidsplasser, NAV-kontorer og asyl– og flyktningmottak styrkes for å bidra til folkehelse, forebygging og inkludering. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE IDRETT INNVANDRERE SKOLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil frita all idrett, museer og kulturarrangører for merverdiavgift (moms). Partiprogram IDRETT KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil øke andelen av anleggsmidler som går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge flere nasjonalanlegg, blant annet for cricket. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre alle vesentlige anleggstyper berettiget til tilskudd fra tippemidler, uavhengig av idrett. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle Olympiatoppen som nasjonalt senter for trening og prestasjon. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Venstre Venstre vil lage en nasjonal plan for toppidrettskompetanse innen ulike idretter ved de videregående skolene og høgskolene. Partiprogram IDRETT UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne forbudene mot organisert poker og proffboksing i Norge. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Venstre Venstre vil frigjøre kulturlivet, idretten og lag og foreninger fra Norsk Tippings spillepenger gjennom finansiering over statsbudsjettet. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en bred evaluering av spillpolitikken, inkludert Norsk Tippings og rikstotos rolle og posisjon. Partiprogram IDRETT KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke idrettens grunnfinansiering og raskere utbygging av lokale anlegg, gjennom raskest mulig å øke idrettens andel av overkuddet fra Norsk Tipping til 64 prosent. Partiprogram IDRETT LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre idrettsutøveres mulighet til å kombinere idrett og utdanning, og styrke toppidrettskompetansen innen ulike idretter ved de videregående skolene og høgskolene. Partiprogram IDRETT UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil avskaffe forbudet mot proffboksing. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Høyre Høyre vil gi frivillige lag og organisasjoner mulighet til å drifte offentlige bygg som brukes til kultur, idrett eller andre frivillighetsformål. Partiprogram IDRETT KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil utarbeide en overordnet plan for anleggsutvikling og bygge flere nasjonalanlegg. Flere idretter må gjøres berettiget til tilskudd fra tippemidlene for bygging av anlegg. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Toppidretten skal være egenfinansiert, slik at den ikke trekker offentlige midler vekk fra breddeidrett. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi ønsker å oppheve forbudet mot profesjonell boksing i Norge. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi ønsker at ordningen med spillemidler til kultur og idrett blir endret slik at ventetiden blir fjernet, og at staten forskutterer restbeløp for Norsk Tipping slik at lag og foreninger som bygger idrettsanlegg og kulturbygg, får tilskuddet når anlegget blir tatt i bruk. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at golfanlegg og andre anlegg til idretter som i dag ikke får tilgang på offentlige midler må likestilles med andre idrettsanlegg, selv dersom det ikke blir gitt kommunale garantier. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til fortsatt frivillig innsats [i idretten]. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere barne- og ungdomsaktivitet [i idretten]. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne skattlegging av dugnadsarbeid [i idretten]. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre momsfritak for ideelle lag og organisasjoner [i idretten]. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke skattefradragsbeløpet for gaver til frivillige [i idretten]. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil legge bedre til rette for at funksjonshemmede får anledning til å delta [i idretten]. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil knytte skole og SFO tettere sammen med kulturskole, idrett og frivillige aktiviteter, slik at elevene opplever et mest mulig helhetlig og variert aktivitetstilbud. Partiprogram GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR SKOLER UNGDOMSARBEID VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det skal etableres ordninger som sikrer at barn i familier som lever på sosialstønad skal få muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en nasjonal satsing på fysisk aktivitet og sykling gjennom å anlegge stier, turveier, gang- og sykkelveier, og gjennom aktivitetskampanjer overfor ulike målgrupper. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at alle barn og unge gis mulighet til å delta i aktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon ved at barn av familier som lever på sosial stønad, får aktivitetsstøtte. Partiprogram IDRETT KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en bred satsing på folkehelse og fysisk aktivitet i samarbeid med idretten og friluftsorganisasjonene. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bygge flere idrettsanlegg, særlig innenfor presseområder, befolkningstette områder og storbyer. Partiprogram BOLIGSAKER IDRETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at lån av offentlige anlegg og skoler til idrettsaktiviteter for barn og ungdom under 18 år i størst mulig grad skal være gratis. Partiprogram IDRETT KULTUR SKOLER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at frivillige innenfor idretten får støtte til å utvikle egen kompetanse og lederegenskaper. Partiprogram IDRETT UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil støtte og oppfordre lag og organisasjoner til å inkludere minoriteter. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil støtte utvikling av mangfold i toppidretten og motvirke at kun markedskrefter blir styrende for driftsgrunnlaget. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til videreutvikling av toppidrettens prestasjonskultur og verdier. Partiprogram IDRETT KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil jobbe for at mangfoldet ikke går tapt gjennom at markedskrefter alene skal understøtte satsingsmuligheter for det enkelte toppidrettsmiljøet. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Alle barn og unge skal sikres skikkelig svømmeopplæring. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil sikre fullføringen av endringen av tippenøkkelen og en full innføring av momskompensasjonsordningen. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Senterpartiet Vi vil sikre gode rammevilkår til idretten over hele landet. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre gode støtteordninger for bygging av idrettsanlegg, både for bredde- og toppidrett, og redusere/forenkle krav/dokumentasjon i forbindelse med søknadene. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke støtten til nærmiljøanlegg. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil beholde tippemonopolet og sikre at mest mulig av inntektene fra spill går til idrett, kultur og frivillighet. Omleggingen med større andel av tippemidlene til idretten må gjennomføres. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot dopingbruk blant ungdom og i idretten, og støtter forbudet mot bruk og besittelse av anabole steroider. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjøre idrett og kultur til en viktig arena for integrering av minoriteter. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Senterpartiet Norsk idrett er mangfoldig og trenger trygghet for finansieringen som kommer fra tippemidlene, og fra den nye momskompensasjonsordningen. Sp vil sikre fullføringen av endringen av tippenøkkelen og en full innføring av momskompensasjonsordningen. Partiprogram IDRETT LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at rusfrihet skal være en forutsetning for offentlig støtte til idrettsarrangementer. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi frivillige organisasjoner, herunder idrettslag, fullstendig fritak for moms. Partiprogram AVGIFTER IDRETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sette i verk ulike stimuleringstiltak for å støtte idrettens arbeid med å innlemme ulike grupper med spesielle behov i idretten, for eksempel mennesker med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte idrettens arbeid med å etablere og utvikle idretts- og aktivitetstiltak rettet mot innvandrerbarn, særlig jenter, og øke deltakelsen fra innvandrerforeldre. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for at det blir nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, funksjonsevne, livssyn eller seksuell orientering. [Idrett]. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at idretten og idrettsarenaer, inkludert tribuner/tilskuerplasser, skal være alkoholfrie soner. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke arbeidet mot doping. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samarbeidet mellom skole og frivillig idrettsarbeid, og prøve ut samarbeid mellom SFO og idrettslag der dette er ønskelig og praktisk mulig å få til. Partiprogram IDRETT SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil satse aktivt på utbygging av lokale idrettsanlegg, og lette tilgangen til bruk av kommunale og fylkeskommunale anlegg. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle kommuner skal ha tilfredsstillende tilbud til svømmeopplæring. Partiprogram IDRETT KOMMUNER SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil la enkle aktivitetshaller som krever minimalt av investerings- og driftsutgifter komme inn under tilskuddsordningen. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å redusere etterslepet på spillemidler til idrettsanlegg. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede en ordning der det for hvert idrettsanlegg som bygges settes av forholdsmessig med midler til vedlikeholdskostnader i et fond, som kan komme til utbetaling når anlegg må rustes opp. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et breddeanleggsløft i de store byene gjennom økt utbyggingstakt, særlig med tanke på nærmiljøanlegg og ballbinger. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det innføres momsfritak for idrettsanlegg bygget av idrettslag. Partiprogram AVGIFTER IDRETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at breddeidretten fortsatt skal være prioritert i statlig idrettspolitikk. Partiprogram IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud. Blant annet gjelder dette forbud mot Segway, vannscooter og proffboksing. Regjeringserklæring IDRETT SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjering vil øke idrettens andel av overskuddet fra Norsk Tipping for å styrke grunnfinansieringen. Det vil blant annet sikre raskere utbygging av lokale anlegg. Regjeringserklæring IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjering vil utarbeide en overordnet plan for anleggsutvikling. Regjeringserklæring IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjering vil gjennomgå regelverket for tippemidler og momskompensasjon med tanke på forenkling. Regjeringserklæring IDRETT MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjering vil sikre idrettsutøveres mulighet til å kombinere idrett og utdanning, og styrke toppidrettskompetansen innen ulike idretter ved videregående skoler og høgskolene. Regjeringserklæring IDRETT UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjering vil fjerne forbudet mot proffboksing. Regjeringserklæring IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjering vil gi idrettslag mulighet til å drifte offentlige idrettsanlegg. Regjeringserklæring IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjering vil legge bedre til rette for at funksjonshemmede får anledning til å delta i idretten. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjering vil sikre trygge og stabile rammebetingelser for Special Olympics Norge. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for idretten i Norge. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere det frivillige engasjementet og legge til rette for bredde og mangfold i norsk idrett. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til en størst mulig integrering av funksjonshemmede i ordinære aktiviteter og arrangementer. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil satse aktivt på utbygging av lokale idrettsanlegg, og lette tilgangen til bruk av kommunale og fylkeskommunale anlegg. Partiprogram IDRETT LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil la enkle aktivitetshaller som krever minimalt av investerings- og driftsutgifter komme inn under tilskuddsordningen. Partiprogram IDRETT LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre større forutsigbarhet for kommuner og lokale idrettslag ved utbygging av idrettsanlegg. Partiprogram IDRETT LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et idrettsanleggsløft der anleggskapasiteten er lavest. Partiprogram IDRETT LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre fullt momsfritak for bygging av idrettsanlegg og at ordningen blir regelstyrt. Partiprogram IDRETT LOKALFORVALTNING MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bevare og styrke enerettsmodellen som en langsiktig og forutsigbar finansieringsmodell for norsk idrett og frivillighet. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at idretten og idrettsarenaer, inkludert tribuner/tilskuerplasser, skal være alkoholfrie soner. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samarbeidet mellom skole og frivillig idrettsarbeid. Partiprogram IDRETT SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for en time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Partiprogram IDRETT SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle kommuner skal ha tilfredsstillende tilbud til svømmeopplæring, og at opplæringen ikke skal avsluttes før kompetansemålene er nådd. Partiprogram IDRETT SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke aktivitetstilbud og legge til rette for friluftsliv i regi av friluftslivsorganisasjoner og friluftsråd. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sette i verk ulike stimuleringstiltak for å støtte idrettens arbeid med å innlemme ulike grupper med spesielle behov i idretten. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre et tilstrekkelig antall timer med BPA til deltakelse i idrett og fritidsaktiviteter, uavhengig av i hvilken kommune den enkelte bor. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vil gi ekstra støtte til idrettslagenes integreringsarbeid, og gjøre det enklere for flyktninger og innvandrere å få økonomisk støtte til å delta i aktiv idrett. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for å få flere internasjonale mesterskap og arrangementer til Norge. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke arbeidet mot doping. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge om skattefritaket for trening i arbeidstiden slik at også trening utenfor bedriftens eget lokale blir omfattet av ordningen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR IDRETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et forbud mot profesjonell boksing. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ordningen «Inkludering i idrettslag» for å sikre inkludering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE LIKESTILLING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at rusfrihet skal være en forutsetning for offentlig støtte til idrettsarrangementer. Partiprogram IDRETT RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for økt frivillighet i eldreomsorgen, f.eks. innenfor området kultur og aktivtetstiltak. Partiprogram IDRETT KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til økt fysisk aktivitet i skolen. Partiprogram IDRETT SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge bedre til rette for at funksjonshemmede får anledning til å delta i kultur og idrettsaktiviteter. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle enerettsmodellen. Partiprogram IDRETT LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre norsk hestesport forutsigbare økonomiske rammevilkår for å kunne tilby medlemmer og andre et variert aktivitetstilbud i fremtiden. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre daglig fysisk aktivitet i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for aktivt friluftsliv som et godt forebyggende helsetiltak. Partiprogram HELSEVESEN IDRETT NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for universell tilgjengelighet og etablering av naturstier, turveier, og møteplasser. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for flere utlånssentraler for utstyr av friluftsutstyr. Partiprogram IDRETT NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette lokale natur- og friluftsråd i kommunene. Partiprogram IDRETT KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ruste opp og bygge flere idrettsanlegg, spesielt i områder med lav anleggsdekning. Partiprogram BOLIGSAKER IDRETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre ordningen med ekstra spillemidler i pressområder. Partiprogram IDRETT LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bevare og beskytte Norsk Tippings enerett og sikre at overskudd fra Norsk Tipping til idrettsformål ikke går til kommersiell virksomhet. Partiprogram IDRETT LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre idrettslagene forutsigbarhet, blant annet gjennom full momskompensasjon. Partiprogram IDRETT MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle idrettslagenes kontakt med offentlige myndigheter, gjennom bedre koordinering og økt digitalisering fra det offentliges side. Partiprogram IDRETT STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte arbeidet mot doping og kampfiksing. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til rekruttering og talentutvikling innen toppidretten. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til breddeidretten for å sikre en god folkehelse blant barn og ungdom. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte opp om idretten som en viktig arena for inkludering og integrering. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi personer med nedsatt funksjonsevne bedre aktivitetsmuligheter. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for ordninger med gratis utlån av utstyr og bruk av anlegg. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte frivillige lag og organisasjoner, frivilligsentraler og idretten, som gjør en uvurderlig innsats i integreringsarbeidet. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil i samarbeid med idretten fase ut fluor i skismøring fordi fluorstoffet PFOA. Partiprogram FORURENSNING IDRETT MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for gode rammevilkår for aktører som tilbyr kultur- og idrettsopplevelser til barn og unge, mot krav om bred rekruttering og ordninger som sikrer at alle barn kan delta uavhengig av økonomi. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for egenorganiserte aktiviteter ved å styrke støtteordningene og ved å sikre tilgang til offentlig finansierte idretts- og kulturanlegg. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et bredt og inkluderende idrettsliv. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil ha bedre vilkår for egenorganisert idrett og frivillighet i idretten. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at idrettstilbudet er bredt og mangfoldig. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil øke andelen av anleggsmidler som går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge flere nasjonalanlegg for idretter som mangler dette. Partiprogram BOLIGSAKER IDRETT KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre alle vesentlige anleggstyper berettiget til statlig tilskudd, uavhengig av idrett. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle Olympiatoppen som nasjonalt senter for trening og prestasjon. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en nasjonal plan for toppidrettskompetanse innen ulike idretter ved de videregående skolene og høgskolene. Partiprogram IDRETT KULTUR UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil frigjøre kulturlivet, idretten og lag og foreninger fra Norsk Tippings spillepenger gjennom finansiering over statsbudsjettet. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå og bedre vilkårene for egenorganisert idrett. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere møteplasser og lokaler til kulturarbeid for frivillige aktører. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle registreringsordninger og krav til frivillige organisasjoner og lag. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for frivillig bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til 100 prosent, og vurdere en tilsvarende momskompensasjonsordning for frivilligeide bygg som idrettsanlegg. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER IDRETT KULTUR LOKALFORVALTNING MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer fysisk aktivitet. Lek og bevegelse fremmer læring, trivsel og god folkehelse. SV vil innføre minimum en time fysisk aktivitet per dag for alle, og stimulere til økt bruk av naturen og lokalsamfunnet som læringsarenaer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ BARN FAMILIE FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN IDRETT KULTUR UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte samarbeid mellom skole, idrettslag, kulturskoler og andre barne- og ungdomsforeninger i nærmiljøet. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR KUNST UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha lavterskel fritidstilbud for ungdom. Ungdom skal ha tilgang på lokaler der de kan bedrive fritidsaktiviteter på egne premisser uavhengig av bakgrunn. Partiprogram IDRETT KULTUR KUNST UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av fordelingen av tippemidlene, blant annet for å sikre at en større andel settes av til kulturbygg. Partiprogram IDRETT KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil integrere. SV vil at frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for nye og eksisterende aktiviteter. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil evaluere Grasrotandelen. Denne fordelingsmodellen var tenkt å skape bredde, og SV ønsker å utrede måloppnåelsen. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre barn og unge tilgang til gratis idrettsaktiviteter. SV vil gi økonomisk støtte til lavterskeltilbud som åpne flerbrukshaller. Parker og turområder må oppgraderes med aktivitetsmuligheter, som for eksempel klatrevegger, treningsapparater, isbaner og liknende. Skolen skal sikre mer fysisk aktivitet gjennom heldagsskolen. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke idrettens rolle som kilde til samhold, utjevning og integrering. SV vil styrke samarbeidet idretten har med skoler, barnehager, helsevesen, NAV, asyl- og flyktningmottak og frivillighetssentralene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE IDRETT INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ruste opp anlegg for alle. Likeverdige muligheter til å drive idrett og fysisk aktivitet må sikres i hele landet. Bruk av helse- og miljøskadelige materialer som resirkulert gummigranulat skal fases ut. Partiprogram FORURENSNING IDRETT KULTUR NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at idretts- og kulturanlegg som bygges og anlegges med statlige tilskudd åpner for (delvis) fri bruk av fasiliteter uten høye krav til egenbetaling for grupperinger i lokalbefolkningen. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme en ren idrett. Gode verdier og menneskeverd må være sentralt for norsk idrettspolitikk. Toppidretten må drives økonomisk og helsemessig forsvarlig, med nulltoleranse for doping. Partiprogram IDRETT KULTUR RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et godt idrettstilbud også til barn- og ungdom som ikke vil spesialisere seg eller satse i konkurranseidretten. SV vil være tydelige mot topping av lag for de yngre barna. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil integrere. SV vil at frivillige idrettslag og -foreninger skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for klubbene og tiltak for å gjøre disse bedre kjent. Tilskuddsordninger bør prioritere tiltak som kan vise til økt deltakelse blant barn og unge fra lavinntektsfamilier. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle idrettsarenaer er trygge møteplasser for barn og unge. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil grunnlovsfeste allemannsretten. Alle skal ha tilgang til friluftsopplevelser og norsk natur. Partiprogram GRUNNLOVEN IDRETT KULTUR STATSFORFATNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang til friluftsliv for alle. Funksjonshemmede skal ha god tilgang til friluftsområder i hele landet, friluftsliv skal ha en viktig rolle i integreringspolitikken, og skolen skal sikre at alle barn og unge får oppleve norsk friluftsliv og natur. Partiprogram FOLKEHELSE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke økonomien til friluftslivet. SV vil sette av en større andel av spillemidlene til anlegg for friluftsformål og friluftstiltak for barn og unge, og øke støtten til friluftsorganisasjonene og friluftsrådene. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang til utstyr for alle. SV vil at alle kommuner skal ha en ordning for gratis utlån av turutstyr, i kommunal eller frivillig regi. Partiprogram IDRETT KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ruste opp friluftslivet. Norges stier, turveier og gang- og sykkelveier skal rustes opp, og turisthyttene skal gis forrang foran utbygging av private hytter i områder der hyttebygging må begrenses. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil ha mer fysisk aktivitet i skolen, blant annet ved å lære av og spre gode erfaringer fra forsøk på skoler og i kommuner. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil mobilisere og samarbeide med frivillige aktører og organisasjoner i folkehelsearbeidet, herunder også idretten, for å utvikle breddetilbud til utsatte barne- og ungdomsgrupper og målrettede tilbud til eldre og kronisk syke. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre samarbeidet med friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner om lavterskel friluftstilbud i nærmiljøene, med vektlegging på fysisk aktivitet, naturopplevelser og sosiale møteplasser for å fremme både fysisk og psykisk helse. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere deltar i friluftslivsaktiviteter, i samarbeid med frivillige organisasjoner, idrettslag og andre relevante aktører. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre gode og forutsigbare ordninger med momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Partiprogram IDRETT KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Høyre Høyre vil at en størst mulig andel av idrettsfinansieringen skal gå til aktivitet og ikke til administrasjon. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Høyre Høyre vil bedre ledsagerordningene for synshemmede og andre grupper som trenger ledsagere for å drive sin idrett. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil ha nulltoleranse for mobbing og trakassering i idrett og i fritidsaktiviteter. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere jenter med minoritetsbakgrunn deltar i organisert idrett. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for internasjonale idrettsarrangementer i Norge. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for økt mangfold i norsk idrett, også på ledelsesnivå. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at toppidrettsutøvere kan ta utdannelse ved siden av sitt utøverskap. Partiprogram IDRETT UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at idretten og frivillige organisasjoner kan bidra til å inkludere grupper som ellers faller utenfor. Partiprogram IDRETT INNVANDRERE KULTUR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil skre grunneiernes interesser opp mot det organiserte og kommersialiserte friluftsliv. Partiprogram IDRETT JORDBRUK KULTUR LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre en idrettsmodell basert på frivillig innsats. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bevare enerettsmodellen til Norsk tipping og gå imot innføring av lisensordning for utenlandske spillselskaper. Partiprogram IDRETT KULTUR LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi idrettslag og -foreninger full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Partiprogram FINANSER IDRETT KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke støtten til nærmiljøanlegg for idrett. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle mulighet til å utøve idrett og være i aktivitet ut fra sine egne interesser og ambisjoner. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for uorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en lov om nærnatur som gir varig vern av områder som er viktige for friluftsliv og naturopplevelser for mange mennesker. Partiprogram IDRETT NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke frivillig sektor der vi kan vise skaperkraft og omsorg, og satse på kultur og friluftsliv som kilde til mestring og opplevelser. Partiprogram IDRETT KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast fra kilder som bildekk, tekstiler, maling, hudpleieprodukter og vaskemidler, samt fase ut gummigranulat på kunstgressbaner i samarbeid med næringslivet og idretten. Partiprogram FOLKEHELSE FORURENSNING IDRETT MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på friluftsliv og idrett for å fremme helse og livskvalitet for den enkelte og for å styrke folkehelsen. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere investeringer i anlegg for breddeidrett, og ta vare på eksisterende anlegg fremfor å bygge nye. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for et mangfold av rimelige idretts- og fritidstilbud for barn og unge. Partiprogram BARN IDRETT KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til organisasjoner og kommuner som driver med dele- og utlånsordninger av hytter, frilufts- og idrettsutstyr. Partiprogram IDRETT KOMMUNER KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for økt bruk av naturen på offentlige institusjoner som skoler og omsorgssentre ved å gjøre uteområder egnet for aktivitet og naturopplevelser. Partiprogram IDRETT KULTUR OMSORGSTJENESTER SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke barn og unges kunnskap om natur og friluftsliv ved å øke bevilgningen til Den Naturlige Skolesekken og forsterke ute- og friluftslivsundervisningen i skolen. Partiprogram BARN IDRETT KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte miljøvennlige alternativer til kunstgress ved utbygging av utendørs idretts- og aktivitetsanlegg. Partiprogram IDRETT MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil satse på breddeidretten som er av svært stor helsemessig, sosial og demokratisk betydning i samfunnet. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må være det offentliges ansvar å fremme breddeidretten og klubbene som driver breddeidrett. Fysisk bevegelse og god fysisk form er grunnleggende for menneskenes velbefinnende. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Rødt Rødt vil sette av mer midler til utbygging, vedlikehold og tilgang til offentlige idrettsanlegg i Norge. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke plassen til idrettsrådene i Idrettsforbundet. Partiprogram IDRETT
2017-2021 Rødt Rødt vil at, for å ikke være avhengig av inntektskilder som Norsk Tipping, det i tillegg må bevilges midler over statsbudsjettet til breddeidretten. Partiprogram IDRETT LOTTERI OG SPILL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at en størst mulig andel av idrettsfinansieringen skal gå til aktivitet og anlegg, ikke til administrasjon. Regjeringserklæring IDRETT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå og bedre vilkårene for egenorganisert idrett, inkludert anlegg. Regjeringserklæring IDRETT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at en høy andel av anleggsmidlene går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett. Regjeringserklæring FOLKEHELSE IDRETT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at funksjonshemmede får delta i frivillighet og idrett. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at organisasjoner og idrettslag enklere kan inkludere minoriteter. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET IDRETT LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere om svømmeundervisningen kan konsentreres til tidligere i skoleløpet enn i dag. Regjeringserklæring IDRETT SKOLER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om straffeforfølgning av de som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping og krav til endringer i internasjonal idrett Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
17. jun 2020 Representantforslag om å utvide barneomsorgsattesten Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om forbud mot fluorskismøring Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om rett til meningsfull fritid for all ungdom Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
4. des 2018 Representantforslag om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning Behandlet
7. mar 2018 Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om innføring av rett til full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om daglig fysisk aktivitet i skolen og en handlingsplan for fysisk aktivitet Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet Behandlet
8. des 2015 Endringer i pengespilloven (andel av Norsk Tippings overskudd til helse- og rehabiliteringsformål) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om å endre ordningen med merverdikompensasjon for idrettsanlegg Behandlet
23. mar 2015 Representantforslag om ein handlingsplan for å styrkja symjeferdigheitane hjå born og unge Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om etablering av en nasjonal enhet mot kampfiksing og manipulering Behandlet
15. des 2014 Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing Behandlet
9. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag) Behandlet
31. mar 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1288/2013 om programmet "ERASMUS+" Behandlet
24. feb 2014 Representantforslag om forslag til ny bestemmelse i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.) Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om et styrket aktivitets- og folkehelsetilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming Behandlet
5. jun 2013 Representantforslag om en nasjonal folkeavstemning om å arrangere OL i Oslo i 2022 Behandlet
2. jun 2013 Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.) Behandlet
18. mar 2013 Representantforslag om tiltak for økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse Behandlet
6. mar 2013 Den norske idrettsmodellen Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2012 Endringar i pengespilloven Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet Behandlet
4. des 2011 Endring i pengespilloven Behandlet
9. nov 2011 Statsgaranti og tilsagn om statlig tilskudd for å arrangere olympiske vinterleker for ungdom i 2016 Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag om ny fordelingsnøkkel for tippemidlene Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om å oppheve forbudet mot profesjonell boksing i Norge Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om å innlemme idretts- og kulturvirksomheter, samt øvrige frivillige lag og organisasjoner, i merverdiavgiftssystemet Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om dokumentasjon av dugnadsinnsats på verdier og tjenester som tilfaller idrettslag Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om idretts- og kulturvirksomheter og merverdiavgiftssystemet og unntatt moms på billettsalg Behandlet
17. jun 2010 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
13. jun 2010 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
7. jun 2010 Tilsagn om statstilskudd til å arrangere sjakk-OL i Tromsø i 2014 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet