Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrets egenart. Arbeiderpartiet mener at dyr har egenverdi. Partiprogram HUSDYR
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre sikre god og anstendig dyrevelferd. Partiprogram HUSDYR
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre sikre pelsdyrnæringen rammevilkår som gjør det mulig å videreutvikle og øke lønnsomheten i næringen. Partiprogram HUSDYR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene, men vurdere om nødvergebestemmelse er dekkende, og om disse skal utvides til å gjelde ved direkte rovdyrangrep på jakthunder og husdyr på innmark. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha strenge krav til leveforhold for husdyr som så langt mulig ivaretar dyrenes naturlige behov. Partiprogram HUSDYR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil begrense omfanget av dyreforsøk, og erstatte dette mest mulig med moderne teknologi. Partiprogram FORSKNING HUSDYR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må satses enda sterkere på forebyggende tiltak mot rovdyrskader for å redusere tap av dyr på beite. Samtidig må det sikres gode erstatningsordninger. Partiprogram HUSDYR
2009-2013 Venstre Venstre vil bruke økonomisk stimulans for å redusere sauehold i områder der ulven yngler. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi erstatning for tapte beitedyr på en måte som stimulerer forebygging av tap. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil ha strengere tilsyn med dyrevelferd, spesielt overfor produksjonsdyr, bruk av forsøksdyr og transport av dyr. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en standardisert frivillig merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferd. Partiprogram HUSDYR LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Venstre Venstre vil følge opp Dyrevelferdsmeldingen ved å avvikle pelsdyrhold innen 2012 dersom ikke dyrevelferden er forsvarlig. Partiprogram HUSDYR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en styrking av dyrevernet i Norge og internasjonalt, og vil føre det eksisterende systemet for fysisk oppsyn med tamdyrsbesetninger tilbake til et effektivt nivå for å sikre etisk og hygienisk forsvarlig dyrehold. Partiprogram HUSDYR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et forbud mot pelsdyrproduksjon i Norge. Partiprogram HUSDYR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, umiddelbart skal miste retten til dyrehold. Partiprogram HUSDYR RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at hunder må omhandles av nødvergeretten. Partiprogram HUSDYR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gi omstillingsmidler i prioriterte rovdyrområder når dette anses hensiktsmessig. Regjeringserklæring HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det skal være lav terskel for å ta ut hannbjørner som har gjort skade eller som representerer et skadepotensial. Regjeringserklæring HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det skal være lav terskel for å felle ulv som har gjort skade eller som representerer et skadepotensial utenfor ulvesonen. Regjeringserklæring HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at rovviltforvaltningen skjer på en slik måte at antallet ynglinger holdes så nær bestandsmålet som mulig. Der bestandsmålet ikke er nådd skal oppbyggingstakten ta hensyn til nødvendig tid til tilpasninger for beitebrukerne og lokalsamfunnene generelt. Regjeringserklæring HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre en evaluering av gjeldende arealdifferensiering i rovviltregionene, blant annet med sikte på bedre geografisk samordning av områder som er prioritert til henholdsvis rovvilt og beitebruk i grenseområdene mellom forvaltningsregionene. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for rein. Regjeringserklæring HUSDYR NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil endre erstatningsordningen for husdyr med sikte på at faktisk rovdyrtap skal erstattes. Regjeringserklæring HUSDYR LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide videre med spørsmålet om en generell innlemmelse av hund i nødvergebestemmelsen. Det vil blant annet bli sett nærmere på svenske erfaringer på området. Regjeringserklæring HUSDYR STRAFFERETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en bærekraftig og konfliktdempende forvaltning av reindriftsnæringen. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bedre dyrevelferdssituasjonen i kyllingindustrien. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for forbud mot bruk av dyr som er avlet på en slik måte at de fysisk og mentalt lider overlast. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for forbud mot bruk av elefanter i sirkus. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Venstre Venstre vil ta initiativ til en ny dyrevelferdsmelding. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Venstre Venstre vil ha strengere tilsyn med alle dyr som brukes til produksjon, forsøk, og underholdning. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en standardisert merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferd. Partiprogram FORBRUKERSAKER HUSDYR
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for kortere dyretransporter, blant annet gjennom å stimulere til bruk av mobile slakteri og gårdsslakteri. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Venstre Venstre vil vurdere å opprette et eget dyrevelferdstilsyn, eller opprette en egen organisasjon for dyrevelferd underlagt Mattilsynet. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle pelsdyroppdrett. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Venstre Venstre vil forby bruk av ville dyr på sirkus. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Venstre Venstre vil prioritere investeringer i alternativer til dyreforsøk. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre strengere krav til oppdrett av fjærkre. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for økt samarbeid mellom medisinske fagmiljøer for å unngå antibiotikaresistens hos mennesker og dyr. Partiprogram FOLKEHELSE HUSDYR
2013-2017 Venstre Venstre vil forby videre avl og bruk av dyr som er avlet frem med sterkt unaturlige og skadelige egenskaper. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre friere omsetning av melkekvoter. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en ordning med oppstartskvoter i melkeproduksjon til redusert pris. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne markedsreguleringen for produksjon av svin. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en tilpasning av antall individ i reinbestanden. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK SAMER
2013-2017 Høyre Høyre vil iverksette tiltak som sørger for at Norge ligger i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd. Mattilsynet skal forebygge, avdekke og følge opp dyretragedier. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre rovviltrikets punkt om at det ikke skal være rovvilt som representerer skadepotensialet i prioriterte beiteområder og kalvingsområder for tamrein. Partiprogram HUSDYR NATURVERN REINDRIFT
2013-2017 Høyre Høyre vil erstatte reelle tap av beitedyr som følge av rovvilt, samtidig som ordningene må stimulere til forebyggende tiltak og eventuelt driftsomlegginger i de mest utsatte områdene. Rovdyrforvaltningene må i stor grad baseres på lokalt skjønn og lokal utøvelse av myndighet innenfor nasjonale bestandsmål. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gradvis avvikle alle subsidier til pelsdyrnæringen. Partiprogram HUSDYR NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet ønsker å etablere et dyrepoliti i Norge for å sikre dyrenes velferd, og for å overta Mattilsynets oppgaver knyttet til dyrehold. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå regelverk knyttet til dyrevelferd for pelsdyrnæringen spesielt og dyrehold generelt, for å sikre at dyr ivaretas på en god måte. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde et variert landbruk over hele landet, basert på lokale ressurser, med jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HUSDYR LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER REINDRIFT SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet mener at utmarksressursen må kunne utnyttes til beite og at dette hensyntas i rovdyrforvaltningen. Vi vil ha gode erstatningsordninger. Partiprogram HUSDYR NATURVERN REINDRIFT
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Omstillingsmidler for etablering av ny landbruksvirksomhet basert på gårdsbrukets ressurser, blir stilt til rådighet i avviklingsperioden. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Senterpartiet Sp vil redusere bestandsmålene for bjørn, jerv og gaupe. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at de som lider tap som følge av rovdyrangrep skal få fullgod erstatning. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ikke tillate rituell slakting uten bruk av bedøvelse. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i sterkere grad stimuleres til omstilling fra sauehold til annen husdyr- og planteproduksjon i områder med ulv og bjørn. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alt dyrehold skal bygge på god dyrevelferd. Det skal ikke være lov med bruk av bioteknologi som gir individer uten dyrenes naturlige instinkter og egenart. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil avgrense omfanget av dyreforsøk, og i størst mulig grad erstatte dette med moderne teknologi. Partiprogram FORSKNING HUSDYR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha strenge krav til leveforhold for husdyr som så langt som mulig ivaretar dyrenes naturlige behov. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille strengere krav til dyrevelferd i pelsdyrnæringen og skjerpe kontrollene ytterligere. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Erfaringene hittil viser at det ikke er mulig å ha en pelsdyrproduksjon som sikrer god dyrevelferd, og næringen må avvikles. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Et importforbud av pels og dyretestet kosmetikk må på plass. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil korte ned transporten av husdyr til maks fire timer. Dagens slakteristruktur må gjøres mer finmasket, med flere mobile slakterier og gårdsslakterier. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil umiddelbart forby oppdrett av pelsdyr. Blir ikke et forbud innført straks, vil De Grønne umiddelbart avvikle statsstøtten til pelsdyrnæringen. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil flytte det offentlige ansvaret for dyrevernet fra Mattilsynet under Landbruksdepartementet til et eget dyretilsyn under Miljøverndepartementet. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at produksjonsstøtte og lånebetingelser til landbruket i større grad gir insentiver til investeringer i god dyrevelferd. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomgå næringsforskrifter som regulerer håndtering av dyr. Dette for å sikre at intensjonene i dyrevelferdsloven etterfølges bedre i praktisk regelverk. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre slakteristrukturen slik at dyretransporter blir kortere, og høyst fire timer lange. Bruk av mobile slakteri og gårdsslakteri er en del av løsningen. Dyra skal ha fri tilgang til vanningsautomat underveis, eller annenhver time. Dersom kravene ikke oppfylles, må mobilt slakteri påkostes. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve at dyr i fangenskap skal få utfolde sine artstypiske og individuelle behov, uavhengig av økonomiske hensyn. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette som nasjonalt mål å redusere kjøttforbruket og fremme vegetariske alternativer i offentlige innkjøp. Statens engasjement i opplysningskontorene for kjøtt og andre animalske produkter må avvikles til fordel for støtte til næringsuavhengig opplysning om mat og helse. Opplysningen må ta hensyn til økologi og dyrevelferd. Partiprogram FORBRUKERSAKER HUSDYR LANDBRUKSPRODUKTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe rasekrav for landbruksdyr og familiedyr. Avl og import av dyreraser som genetisk medfører vesentlige helseskader eller lidelser for dyrene må ikke tillates. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre regelverket slik at dyretetthet i kyllingproduksjon måles i antall dyr per kvadratmeter i stedet for antall kilogram per kvadratmeter som i dag. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at dyr i økologisk landbruk og annet landbruk skal ha krav på den beste kunnskapsbaserte medisinske behandlingen. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre obligatoriske tiltak for å hindre at inntil 40 % av rådyrkalver i Norge blir drept av slåmaskiner. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby import av kosmetikk, husholdningsartikler og krigsmateriell, samt ingredienser i slike produkter, som er testet på dyr. Partiprogram FORSKNING HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at alle animalske produkter som importeres til Norge må være produsert i henhold til norske krav for dyrevelferd. I en overgangsfase må produkter som innebærer særlig dårlig behandling av dyr, som levendeplukket gåsedun, merkes tydelig for forbrukeren. Partiprogram FORBRUKERSAKER HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby misbruk av dyr til underholdning, inkludert ville dyr i sirkus. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppfordre hunde- og katteeiere til å ID-merke dyrene sine, for å bidra til færre bortkomne og hjemløse kjæledyr. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere og støtte sentre for hjemløse dyr i de største byene. Sentrene skal drive omplassering og gi informasjon til publikum om dyrehold og dyrs atferd, samt støtte frivillig arbeid med oppstalling og omplassering av dyr over hele landet. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til kastrering/sterilisering av katter som ferdes fritt utendørs. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde forbudet mot import av herptiler, av hensyn til både biologisk mangfold og dyrevelferd. Partiprogram HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette en egen enhet innenfor politiet som tar seg av saker knyttet til dyremishandling. Partiprogram HUSDYR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilstrekkelige midler til rovdyrregistrering, forebyggende og konfliktdempende tiltak. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at hensynet til matproduksjon og beitenæringer tillegges betydelig vekt i rovdyrpolitikken. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for gode erstatningsordninger ved tap av dyr i landbruksnæring, og for bønder som gjennomfører omstillingstiltak i de mest rovdyrberørte områdene. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha strenge krav til leveforhold for husdyr som så langt som mulig ivaretar dyrenes naturlige behov. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avgrense omfanget av dyreforsøk, og i størst mulig grad erstatte dette med moderne teknologi. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at produkter testet på dyr skal merkes. Partiprogram FORBRUKERSAKER HUSDYR VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alt dyrehold skal bygge på god dyrevelferd. Det skal ikke være lov med bruk av bioteknologi som gir individer uten dyrenes naturlige instinkter og egenart. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sterk satsing på forebyggende tiltak mot rovdyrskader for å redusere tap av dyr på beite. Samtidig må det sikres gode erstatningsordninger. Det må i stor grad være lokal forvaltning av vernet av de store rovdyrene. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere arbeidet med at våre husdyr i størst mulig grad skal fôres med norsk fôr, for å redusere behovet for importert soya. Partiprogram HUSDYR MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve kjerneområdet for rovdyr. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil samordne forvaltningen av rovdyr og landbruk. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil la lokale myndigheter ha ansvaret for rovdyrforvaltningen. Partiprogram HUSDYR LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at grensekryssende rovdyr regnes med i den norske bestandsmålsettingen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det skal pålegges staten å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovdyrforvaltning. Partiprogram HUSDYR NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres kvotejakt der hvor dette ikke truer den totale bestandens overlevelse. Partiprogram HUSDYR NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at ordningen med dyrepoliti gjøres landsdekkende. Partiprogram HUSDYR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil skjerpe straffene for vold mot dyr og mislighold ved dyrehold. Partiprogram HUSDYR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for et nasjonalt dyrepoliti med tilstedeværelse i alle politidistrikter. Partiprogram HUSDYR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gå inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen og innføre kompenserende tiltak i en overgangsperiode. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre levedyktige rovdyrstammer i Norge i tråd med naturmangfoldloven og våre internasjonale forpliktelser. Partiprogram HUSDYR NATURVERN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre den todelte målsettingen i rovviltpolitikken ved at rovviltforlikene følges opp gjennom en effektiv forvaltning. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å dempe konfliktnivået mellom rovviltforvaltningen og beitenæringene. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det samlede rovdyrtrykket i større grad sees i sammenheng. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre god oppfølging av fastsatte bestandsmål og effektivt uttak av rovdyr når bestandsmålet er nådd. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre raskt og effektiv uttak av rovdyr som blir særlig nærgående til bebyggelse og befolkning i samsvar med naturmangfoldsloven, og hvor menneskers livskvalitet rammes. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at rovdyrpolitikken blir sett i sammenheng med målet om økt matproduksjon. Partiprogram HUSDYR LANDBRUKSPRODUKTER NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig for Mattilsynet å omplassere eller videreselge dyr som er tatt i forvaring som følge av brudd på dyrevelferdsloven. Partiprogram HUSDYR MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil føre en differensiert landbrukspolitikk med plass til både store og små. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil at landbrukspolitikken skal prioritere helse, miljø og dyrevelferd, fremfor høyest mulig produksjon. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde de samlede overføringene til landbruket omtrent på dagens nivå, men endre innretningen mot miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil knytte overføringene til landbruket til grønne verdier, der biologisk mangfold og dyrevelferd er viktig. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil se nærmere på den sveitsiske modellen for landbruksstøtte for å vurdere om den kan passe til norske forhold. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil tilpasse reinbestanden i Finnmark til beitegrunnlaget i området, og innføre registreringsplikt for antall dyr i reinsdyrbesetning. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Venstre Venstre vil at landbruket skal kutte sine klimagassutslipp eller bidra med økt binding av klimagasser i jord tilsvarende minimum 20 % av utslippene i 2015 innen 2030. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forskningen på klimasmarte løsninger i landbruket. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette et fond med skattefordeler for å stimulere til mer klimavennlig landbruk. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge. SV mener at bruk av utmarksbeite er svært viktig og at det må tilbys støtte til omstilling der hvor fellesskapet velger å ha områder prioritert for rovdyr. Det må også bevilges tilstrekkelig midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak der utmarks-beiting er mulig. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby import av foie gras fra tvangsfôrede dyr. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til forskning på miljøvennlige alternativer innen matproduksjon og husdyrhold. Partiprogram FORSKNING HUSDYR LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn i samarbeid med alle våre naboland, innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldsloven og rovviltforlikene på Stortinget. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp ulveforliket på Stortinget, med mål om å redusere belastningen med ulv og dempe konfliktnivået. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Videre skal det legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Partiprogram HUSDYR LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil basere rovdyrforvaltningen på lokal utøvelse av myndighet innenfor nasjonale retningslinjer og bestandsmål. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil hindre spredning av arter som ikke hører hjemme i norsk natur. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette pilotprosjektet med dyrepoliti i Norge og utvide prosjektet ytterligere. Partiprogram HUSDYR NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil ha høye minstekrav til dyrevelferd for alle husdyrslag. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Høyre Høyre vil utrede pålegg om ID-merking av hunder og katter. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Høyre Høyre vil tillate en pelsdyrnæring i Norge basert på strenge dyrevelferdsmessige kriterier. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at beitemark er i bruk og stimulere til økt beiting som et virkemiddel for bevaring av kulturlandskap og biologisk mangfold. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre den norske pelsdyrnæringa og stille strenge krav til dyrevelferd i næringa. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil føre en restriktiv politikk for import av husdyr, kjæledyr og planter for å bevare den gode dyre- og plantehelsen i Norge. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte reindriftens krav om en ny gjennomgang og revidering av Reindriftsloven. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke veterinærtilbudet med mer midler til den kommunale vakttjenesten og veterinære reiser, gjennom geografisk differensierte tilskudd. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsatt forby forebyggende bruk av antibiotika og vekstfremmende midler i dyrefôr. Matvarer som inneholder antibiotika må merkes slik at dette kommer tydelig frem. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse tungt på klimaomstilling i ikke-kvotepliktig sektor. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel er et viktig klimatiltak og det må settes inn økte økonomiske virkemiddel gjennom Enova for å etablere ytterligere produksjon på enkeltgårder og på større industrielle anlegg. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil føre en aktiv politikk for å hindre at «svartelistearter» kommer inn i Norge. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke ha finsk-russisk ulv i Norge og derigjennom fjerne ulvesonen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil la grensebestander av store rovdyr telle som norske dyr. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil vurdere uttak av ørn i områder med tette bestander og der tap og skader på bufe og reinsdyr er dokumentert. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil samordne rovviltforvaltningen i Norge, Sverige og Finland bedre. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at de som lider tap som følge av rovdyrangrep skal få fullgod erstatning. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Landbruksmeldinga (2011/2012) skal ligge til grunn for forvaltningsplanene i alle rovviltregionene. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for økt kunnskap om rovdyrpolitikkens konsekvenser for reindriftsnæringen og iverksette tiltak som reduserer rovviltkonfliktene i denne næringen. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beitenæringenes fagkompetanse må i større grad inkluderes i kunnskapsgrunnlaget for rovdyrforvaltningen. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil effektivisere skadefelling og lisensfelling av rovdyr og prioritere slik jakt i nærheten av beiteområder. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil i prioriterte beiteområder skille klart mellom lisensjakt og uttak av skadedyr. Kommunale jaktlag som utfører uttak, må ha samme forutsetninger/regelverk som SNO når de skal utføre samme oppgave. Ved uttak av skadedyr må det være mulig å bruke nødvendige ressurser. Spesielt hund og tekniske hjelpemidler som drone, scooter, helikopter osv. Det må også være tillatt å bruke løs, på drevet halsende hund. Partiprogram HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bevilge mer midler til skadeforebyggende tiltak, og ha uttak av rovdyr som forebyggende tiltak. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det i beitesesongen skal være stående fellingstillatelse på rovdyr innenfor rovdyrsikre beitegjerder og på innmarksbeite. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge skal få sin første nasjonalpark som har et helhetlig økosystem som inkluderer rovdyr innen 2021. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilstrebe en konfliktdempende dialog i rovdyrsaker og søke løsninger i samarbeid med de berørte. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utover faglig funderte bestandsmål føre en aktiv kunnskapsbasert forvaltning som i tillegg til rovdyrs økologiske funksjon også tar hensyn til beitenæring, bosetting og bruk av naturen. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil hindre nye, fremmede arter i å etablere seg i Norge og lage handlingsplaner for å bekjempe de mest skadelige svartelistede artene. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en miljøpolitikk som bevarer og reparerer leveområdene for ville dyr og en dyrevelferdspolitikk der husdyr og kjæledyr behandles på en anstendig og respektfull måte. Partiprogram HUSDYR MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå gjennom alle forskrifter som regulerer dyrehold, jakt og fangstmetoder for å styrke krav til dyrevelferden og oppdatere reglene i tråd med dyrevelferdslovens beskyttelse av dyrs artstypiske og individuelle behov. Partiprogram HUSDYR KULTUR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby pelsdyroppdrett og import av produkter fra pelsdyroppdrett. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil omstille norsk kyllingproduksjon ved å kreve sunnere raser, samt sikre kyllingene mer plass, naturlig stimuli, bedre luft og tilgang på dagslys. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for å ha like høye krav til dyrevelferd for norske og importerte varer. Partiprogram HUSDYR UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forebygge dyretragedier og dårlig dyrevelferd ved å øke ressursene til tilsyn med dyrehold og opprette et eget dyretilsyn under Klima- og miljødepartementet. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby avl og import av dyreraser som genetisk medfører store helseskader eller lidelser for dyrene. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil inkludere dyrekunnskap i naturfag og etikkundervisning i grunnskolen for å fremme innsikt i etisk behandling av tamme og ville dyr. Partiprogram GRUNNSKOLE HUSDYR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme alternativer til dyreforsøk og stramme inn regelverket for å hindre dyreforsøk som forårsaker smerte, stress og angst. Partiprogram FORSKNING HUSDYR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre prøveprosjektet med dyrepoliti og utvide dette til resten av landet. Partiprogram HUSDYR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremskynde løsdriftskravet for kyr til 2024, og tilby investeringsstøtte til små- og mellomstore fjøs som må ombygges. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe regelverket for å hindre at dyr utnyttes i underholdningsøyemed. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om kortere dyretransporter og legge til rette for økt bruk av lokale gårdsslakterier og mobile slakterier. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke forskningen på dyr, fugler og fisk sine artstypiske behov og evne til å føle frykt og smerte. Partiprogram FORSKNING HUSDYR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreutvikle økologisk jordbruk som spydspiss for dyrevelferd i landbruket ved å styrke dyrevelferden i det økologiske regelverket. Partiprogram HUSDYR LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere og støtte sentre for hjemløse dyr som skal drive omplassering, informasjonsarbeid og støtte frivillige initiativer. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte ID-merking av kjæledyr/familiedyr. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre prøveprosjekter med forebyggende tiltak mot rovdyrskader og støtte tiltak som bidrar til at skadde dyr på beite oppdages tidligere. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kontroll og tilsyn med dyr i dyrebutikker. Partiprogram HUSDYR VAREHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at husdyr får hyppigere tilsyn fra veterinær. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil finansiere forebyggende tiltak mot tap av dyr på beite og gi rimelig kompensasjon til bønder som ikke kan benytte seg av beiterettigheter på grunn av rovdyrbestander i området. Partiprogram HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at pelsdyrnæringen skal avvikles, og pelsdyrbøndene må sikres kompensasjon for tapt inntekt i omstillingsperioden. Partiprogram HUSDYR NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil ha styrket grensevern for mat og levende dyr, veterinæravtalen med EU skal sies opp. Partiprogram EU/EØS HUSDYR
2017-2021 Rødt Rødt vil at bønder og reineiere ikke skal lide økonomiske tap som følge av opprettholdelse av levedyktige rovdyrstammer. Partiprogram HUSDYR REINDRIFT
2017-2021 Rødt Rødt vil ha økt forskning på alveld og andre sykdommer som fører til tap av dyr på utmarksbeite. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Rødt Rødt vil opprette et eget dyrevelferdstilsyn, eller opprette en egen organisasjon for dyrevelferd under Mattilsynet. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Rødt Rødt vil at raser som er avlet frem til å ha egenskaper som er sterkt unaturlige og skadelige, ikke skal avles videre på eller brukes. Dette gjelder både produksjons- og selskapsdyr. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Rødt Rødt vil at reglene for dyrehelse, besetningsstørrelse og importkontroll skal være så strenge at det bidrar til lav sykdomsspredning og lav antibiotikabruk. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Rødt Rødt vil at det skal være forbudt å bruke ville dyr på sirkus. Partiprogram HUSDYR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025. Regjeringserklæring HUSDYR NÆRINGSLIV NATURVERN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. des 2020 Representantforslag om mer effektiv skadefelling av store rovdyr Til behandling
16. des 2020 Brev fra klima- og miljøministeren med orientering til Stortinget om statsrådens oppfølgning av Stortingets vedtak nr. 203 av 7. desember 2020 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
2. des 2020 Representantforslag om sikring av inntektsgrunnlaget for hestesporten i Norge Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om stoppe utvidelse av ulvesona for å verne den såkalte Elgå-ulven Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
10. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.) Behandlet
25. mai 2020 Representantforslag om en effektiv forvaltning av ulvebestanden i tråd med bestandsmålet Behandlet
23. mar 2020 Representantforslag om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt Behandlet
12. feb 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket og regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om styrket dyrevelferd Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om regulering av hundeoppdrett Behandlet
3. feb 2020 Representantforslag om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om en mer effektiv rovdyrforvaltning Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om ekstern gransking av Mattilsynet Behandlet
18. jun 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019) Behandlet
12. jun 2019 Lov om forbud mot hold av pelsdyr Behandlet
12. jun 2019 Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om mer effektiv lisensjakt på jerv Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
24. okt 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken) Behandlet
13. jun 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.) Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om endringer i rovviltpolitikken Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om gjeninnføring av forbudet mot 19 reptilarter i Norge Til behandling
15. jun 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.) Behandlet
15. jun 2017 Representantforslag om merkeordninger på matvarer om dyrevelferd, grovfôrandel og antibiotikabruk Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om offentleg tryggleik og ansvarleg hundehald Behandlet
24. apr 2017 Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon Behandlet
2. apr 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om forbud mot import av gatehunder til Norge Behandlet
12. mar 2017 Representantforslag om et løft for dyrevelferden i Norge Behandlet
9. jan 2017 Pelsdyrnæringen Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 prosent økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020 Behandlet
13. jun 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet. (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.) Behandlet
29. feb 2016 Garden som ressurs - marknaden som mål. Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
7. des 2015 Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen Behandlet
16. jun 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om erstatningsvern for næringsutøvere innenfor yngleområdet for rovdyr Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
16. jun 2014 Jordbruksoppgjøret 2014 - endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. jun 2013 Jordbruksoppgjøret 2013 - endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m. Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om samdrifter i landbruket Behandlet
18. feb 2013 Endringer i vergemålsloven mv. Behandlet
6. feb 2013 Representantforslag om skjerpet aktsomhetskrav for hundeeiere i nærheten av førerhunder i tjeneste Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. jun 2012 Jordbruksoppgjøret 2012 - endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. Behandlet
11. apr 2012 Landbruks- og matpolitikken Behandlet
13. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
15. jun 2011 Jordbruksoppgjøret 2011 Behandlet
26. mai 2011 Representantforslag om endring av regelverk for mobile slakteri Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. jun 2010 Jordbruksoppgjøret 2010 Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om endring av forvaltningen av rovdyrpolitikken Behandlet
9. mai 2010 Endringer i naturmangfoldloven Behandlet
25. mar 2010 Representantforslag om evaluering av rovviltforliket Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet