Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Husbanken skal sikres mer ressurser og kompetanse slik at den fremstår som et aktivt politisk redskap for å sikre alle en skikkelig bolig. Husbanken skal sikre at større grupper får boliglån og mulighet til å skaffe seg en nøktern bolig. Partiprogram HUSBANKEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at Husbanken har gode utlånsrammer blant annet for å sikre at flere kan få startlån. Partiprogram HUSBANKEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Husbanken må finansiere boliger til vanskeligstilte med krav om og tilskudd til miljøarbeider/oppfølging. Partiprogram HUSBANKEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide mulighetene for å få lån i Husbanken. Partiprogram HUSBANKEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Husbankens rolle i sosial boligbygging. Partiprogram HUSBANKEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide bostøtteordningen, særlig i områder med prispress og høye bokostnader. Partiprogram HUSBANKEN
2009-2013 Venstre Venstre vil overføre Husbankens boligsosiale, bygnings- og miljømessige virkemidler til kommunene. Flere boliger for vanskeligstilte blir en sentral del av dette ansvaret. Partiprogram HUSBANKEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Venstre Venstre vil fusjonere bank-delen av Husbanken med en annen offentlig bank, for eksempel Kommunalbanken AS. Partiprogram BANKER HUSBANKEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Boligpolitikken skal styrkes gjennom at det legges til rette for høy nybygging blant annet gjennom aktiv bruk av Husbanken, satsing på billige utleieboliger til ungdom og vanskeligstilte og en god bostøtteordning. Regjeringserklæring BOLIGSAKER HUSBANKEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sørge for at lånerammene og boligtilskuddene [i Husbanken] skal stå i forhold til de behovene som skal dekkes. Regjeringserklæring HUSBANKEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Husbanken styrkes for å øke boligbyggingen, og gi flere mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sikre at mennesker med utviklingshemming får reell mulighet til selv å velge hvordan og med hvem de vil bo, Husbanken må bare gi tilskudd til prosjekter som ikke fører til nye store institusjoner. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke Husbankens lånerammer slik at det skal kunne gis lån til ordinære utleieboliger på samme måte som til sosialboliger når disse er prioritert av kommunen. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2013-2017 Høyre Høyre vil endre Husbankens regler slik at det er mulig å etablere bofelleskap som boligbyggelag. Partiprogram HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke Husbankens rolle som det sentrale statlige forvaltningsorganet og virkemidlet for boligbygging blant annet ved å øke Husbankens lånerammer. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke startlånordningen slik at flere unge kan få lån til etablering i egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at Husbanken har virkemidler for å finansiere boliger i grisgrendte strøk. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK HUSBANKEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke midlene til tilpasningstilskudd gjennom Husbanken for at blant annet eldre og funksjonshemmede kan tilrettelegge egne boliger. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke Husbankens virkemidler for at langt flere vanskeligstilte kan eie egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fortsette å styrke de boligpolitiske virkemidlene i Husbanken, slik at kommunene blir best mulig i stand til å gjennomføre en aktiv boligpolitikk tilpasset lokale behov. Partiprogram HUSBANKEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Husbanken også skal gi lån til enkeltpersoner som vil kjøpe eller oppføre boliger, på samme vilkår som dagens startlån og uten behovsprøving. Det skal kun gis til boliger av utpreget nøktern standard og størrelse. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Husbanken i større grad skal medfinansiere kommunale oppkjøp av boliger i storbyområdene. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette en rentekompensasjonsordning på toppen av Husbankens finansiering av sykehjemsplasser og bofellesskap for demente. Regjeringserklæring HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Husbankens ordninger for finansiering av universell utforming av boliger, både ved forbedring av eksisterende boliger, og ved å øke tilgangen på universelt tilrettelagte boliger på utleiemarkedet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HUSBANKEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Husbankens ordninger for finansiering av privateide boliger der familier kan gå samme om å bygge felles boliger til sine barn. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HUSBANKEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha utvidede tilskuddordninger fra Husbanken til flere seniorboliger, herunder stimuleringsmidler til å bygge boliger i felleskap. Partiprogram HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at botilskuddet skal økes og gis til flere som trenger økonomisk tilskudd. Kommunene må i samarbeid med Husbanken ha økt innsats mot bostedsløshet. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre Områdesatsninger i byer som har bydeler med spesielt store sosiale utfordringer for å sikre like muligheter og forebygge store sosiale forskjeller. Partiprogram HUSBANKEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke Husbanken. Partiprogram HUSBANKEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil koble Husbanken tettere sammen med de største kommunene. Partiprogram HUSBANKEN KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for tilstrekkelige utlåns- og tilskuddsrammer i Husbanken. Partiprogram HUSBANKEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede et differensiert rentesystem i Husbanken. Partiprogram HUSBANKEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil skape et boligmarked for alle. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at kommunene gis mulighet til å tildele startlån til unge med liten egenkapital og gode inntektsutsikter. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for flere leie-til-eie-ordninger i samarbeid med private utbyggere, boligbyggelag, kommunen og Husbanken. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Venstre Venstre vil øke lånerammene til Husbanken for å kunne gi lån til ordinære utleieboliger på samme måte som til sosialboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi Husbanken økte rammer for å gi lån til finansiering av utleieboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil likebehandle de økonomiske virkemidlene for bygging av studenthybler og elevhybler (tilskudd og finansiering gjennom Husbanken). Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en selvfinansierende tilskuddsordning der Husbanken kan gå inn med en eierandel i boliger tilsvarende egenkapitalkravet, som medfinansiering til låntakere som har betalingsevne, men mangler egenkapital. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Husbanken må gjenreises som en motor i sosial boligpolitikk og lånerammen må utvides blant annet ved å igjen åpne for at førstegangsetablerere kan få startlån. Ungdom skal også være en av Husbankens prioriterte målgrupper. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme leie-til-eie-modeller for bolig. Alle kommuner bør tilby en form for leie til eie, og det må utarbeides egne tilskudd til dette fra Husbanken. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at heistilskuddene økes slik at eldre boligblokker og bygg kan gjøres mer tilgjengelige. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil øke rammene for startlån til barnefamilier og særlig til enslige forsørgere. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre om tilskuddsordningene i Husbanken for i større grad å legge til rette for kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at Husbanken likebehandler offentlige aktører, boligbyggelag og private aktører som ønsker å benytte ulike varianter av modellen leie-før-eie. Partiprogram HUSBANKEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsette å styrke de boligpolitiske virkemidlene i Husbanken, slik at kommunene blir best mulig i stand til å gjennomføre en aktiv boligpolitikk tilpasset lokale behov. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke midlene til tilpasningstilskudd gjennom Husbanken slik at blant annet eldre og funksjonshemmede kan tilrettelegge egne boliger. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke de av Husbankens virkemidler som bidrar til at flere vanskeligstilte kan eie egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilpasse Husbankens ordninger slik at det gis støtte og lån til utbedring og tilpassing av eksisterende bygninger til boligformål. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begrense muligheten til gjeldsfradrag, øke andelen offentlige utleieboliger og øke Husbankens utlånsramme for å dempe prispresset i boligmarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke rammene til Husbanken så de blir i stand til å støtte flere ulike fremtidsrettede boligprosjekter. Partiprogram HUSBANKEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for storstilt kommunal bygging av utleieboliger etter selvkostprinsippet finansiert av subsidierte husbanklån, der det er behov for det. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2017-2021 Rødt Rødt vil at husbanken må gis subsidier og økte rammer til å finansiere bygging av ikke-kommersielle boliger. Boligbyggelag pålegges å bygge et visst antall boliger for salg i denne sektoren. Disse boligene skal være en integrert del i nye boligprosjekter. Gi førsteprioritet til ungdom og førstegangskjøpere når man selger slike boliger. Partiprogram HUSBANKEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at Husbanken har tilstrekkelige rammer til å dekke boligsosiale behov og har fleksible ordninger tilpasset den enkeltes og kommunenes behov. Regjeringserklæring HUSBANKEN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
11. nov 2020 Representantforslag om at rusavhengige fortjener bedre behandling Til behandling
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
4. mar 2020 Representantforslag om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om solkraft Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om et rettferdig boligmarked Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
3. jun 2019 Representantforslag om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale, og andre forsterkninger av den sosiale boligpolitikken Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
1. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter) Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. mai 2018 Representantforslag om å utvide retten til startlån slik at flere unge kan eie sin egen bolig Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. jun 2017 Endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar) Behandlet
7. jun 2017 Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport Behandlet
17. apr 2017 Endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte) Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om en mer aktiv boligpolitikk Behandlet
14. nov 2016 Endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten) Behandlet
12. okt 2016 Endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv) Behandlet
23. mai 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
12. okt 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge) Behandlet
8. jun 2015 Endringar i bustøttelova (skjerpa kontroll med bustøtte) Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2012 Gode bygg for eit betre samfunn Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. nov 2012 Auka låneramme i Husbanken Behandlet
30. mai 2012 Lov om bustøtte (bustøttelova) Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
7. jun 2011 Representantforslag om å gjøre "Leie før eie"-ordningen til en nasjonal ordning for å sikre vanskeligstilte en mulighet på boligmarkedet Behandlet
4. mai 2011 Auka låneramme i Husbanken Behandlet
4. apr 2011 Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar Behandlet
21. mar 2011 Representantforslag om statlig tilskuddsordning for tilrettelegging av bolig for personer med funksjonsnedsettelse Behandlet
21. feb 2011 Ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
30. mai 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon for 2008 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
26. nov 2009 Auka låneramme i Husbanken Behandlet