Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på etter- og videreutdanning av offentlig ansatte. Partiprogram HØYERE UTDANNING STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle og effektivisere godkjenningsprosedyrer for utdanning tatt i utlandet. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bevisst bygge miljøer rundt det underrepresenterte kjønn ved høyere utdanningsinstitusjoner og videregående skoler som er tradisjonelt kjønnsdelt. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utdanne flere samiske lærere, førskolelærere og helse-og sosialarbeidere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utdanne og rekruttere nok førskolelærere, sikre tilfredsstillende voksentetthet og styrke de øvrige ansattes kompetanse for å gi barnehagene bedre kvalitet. Partiprogram BARNEHAGER HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at elever på studieforberedende program kan ta deler av fag innenfor høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at elever med fagbrev skal gis større mulighet til å søke høyere utdanning innenfor sitt fagområde. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil differensiere lærerutdanningene ved i større grad å spesialisere inn mot trinn og fag. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil etablere systematiske ordninger for etter- og videreutdanning av lærere, og innføre en rett og en plikt til å holde seg faglig oppdatert. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil innføre sentralgitte prøver og sensur i sentrale undervisningsfag ved lærerhøyskolene for å sikre en jevn og høy faglig standard. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke pedagogikk, klasseledelse og undervisningspraksis i lærerutdanningen. Vi vil styrke undervisningsforskningen og øke forskningskompetanse. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil evaluere effekten av tiltakene som er gjennomført etter gjennomgangen av etter- og videreutdanningspolitikken i 1990-årene, og vurdere behovet for en ny helhetlig innsats. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha sterkere nasjonal styring for å sikre økt samarbeid, mer spesialisering og bedre arbeidsdeling mellom de høyere utdanningsinstitusjonene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kvaliteten og relevansen til bachelorutdanningene, slik at de er mer tilpasset arbeidslivets behov. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil lage en nasjonal handlingsplan for næringsrettede utdanninger. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at utdanningsinstitusjonene i større grad enn i dag tilpasser sine tilbud for livslang læring og arbeidslivets behov. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det pedagogiske utviklingsarbeidet ved de høyere utdanningsinstitusjonene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt studentutveksling med andre land. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke studentvelferden blant annet ved å sikre studentsamskipnadene gode vilkår. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil evaluere dagens ordning med stykkprisfinansiering knyttet til antall uteksaminerte kandidater. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at studentmedvirkning skal ivaretas på alle nivåer. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre entreprenørskap til en større del av flere utdanninger. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle fjernopplæringstilbud og desentralisere utdanningstilbud. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å fremme en kultur for entreprenørskap i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke utdanningskapasiteten for tannpleiere. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at utdanning om rus styrkes i pleie-, omsorgs- og helserelaterte utdanninger. Partiprogram HØYERE UTDANNING RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for at funksjonshemmede ved behov skal kunne bruke noe lengre tid på studieprogresjon. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HØYERE UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre investere mer i høyere utdanning bl.a. ved å øke basisbevilgningene til utdanningsinstitusjonene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre at finansieringssystemet skal sikre et mangfoldig og faglig sterkt utdanningstilbud, kvalitet på forskningen og inneholde incentiver som bidrar til samarbeid mellom institusjoner i Norge eller utlandet. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre satse på utvikling av fremragende studietilbud gjennom å utnytte vitenskapelige spisskompetansemiljøer etter modell av Sentre for fremragende forskning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre sikre en arbeidsdeling mellom universiteter og høyskoler som ivaretar behovet for faglig styrke ved den enkelte institusjon. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre åpne for flere veier fra yrkesfag og fagbrev til høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre øke antall studieplasser for å møte voksende ungdomskull. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre innføre en ordning med stipendiater og etter- og videreutdanning i verneverdige håndverksfag. Partiprogram HØYERE UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre videreføre dagens kvantitative kriterier for å kunne bli universitet, men legge tydeligere vekt på faglig innhold og kvalitet. Partiprogram HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre styrke NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) mulighet til å kvalitetskontrollere og forbedre utdanninger og institusjoner. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre gjøre NOKUTs resultater lettere tilgjengelige og synlige for offentligheten. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre la de institusjonene som ønsker det, ha selvstendige opptakskrav. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre styrke norske utdanningstilbud innen kunst og kultur. Partiprogram HØYERE UTDANNING KULTUR KUNST
2009-2013 Høyre For å få god kvalitet i barnehagetilbudet og økt valgfrihet for foreldrene vil Høyre utdanne flere pedagoger til barnehagene med sikte på å øke pedagogtettheten. Partiprogram BARNEHAGER HØYERE UTDANNING
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre legge bedre til rette for etter- og videreutdanning for barnevernsansatte. Partiprogram BARNEVERN HØYERE UTDANNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre at entreprenørskap skal være en del av utdanningsløpet også innenfor de tradisjonelle offentlige omsorgsyrkene. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle grunnutdanninger og videreutdanninger som vedrører arbeid med barn, pålegges å inkludere kunnskap om seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt i sine fagplaner. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utvikles mentorordninger for å gi nyutdannede lærere veiledning og oppfølging. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde lærerutdanningen som fireårig høyskoleutdanning, men vil innføre et introduksjonsår for nyutdannede lærere. Introduksjonsåret bør inneholde mulighet for 80 prosent arbeid og 20 prosent studierettet veiledning av en mentor. Introduksjonsåret bør avsluttes med en godkjenningsordning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå og sikre en nasjonal styring av høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil løfte frem de ideelle institusjonene innenfor høyere utdanning som en viktig del av den nasjonale utdanningsstrukturen. Partiprogram HØYERE UTDANNING KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det stimuleres til at studentene skal ha utvekslings- eller utenlandsopphold, og at internasjonalisering må bli en naturlig del av høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha på plass en finansieringsordning for helse og sosialfagene ved fagskolene snarest. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere økt spesialisering i lærerutdanningen enten mot de ulike trinn eller fag. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rekrutteringen til lærerutdanning, blant annet ved offentlige rekrutteringskampanjer og ved lønnspolitiske virkemidler. Partiprogram HØYERE UTDANNING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke utdanningen av realfaglærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gjennomgå krav til godkjenning av høyere utdanning slik at det blir enklere å få godkjent utdannelse fra et annet land. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi alle utenlandske studenter som har gjennomført høyere utdanning i Norge seks måneders opphold etter endte studier med sikte på å finne arbeid i Norge. Partiprogram HØYERE UTDANNING INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke forskning og utdanning innen spill, spillprogrammering og spilldesign. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en differensiert grunnskolelærerutdanning med spesialisering for undervisning på henholdsvis 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en ordning med systematisk videreutdanning for lærere ansatt i grunn- og videregående skole; et kompetanseår for lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil øke opptakskravene på allmennlærerutdanningen og ha krav om karakteren 4 eller bedre i norsk og matematikk. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre gode og mange nok lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil legge om og utvide allmennlærerutdanningen til 5 år slik at det blir mer fokus på faglig fordypning, praksis og spesialisering. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre fagkrav i alle enkeltfag for å undervise: Fra og med ungdomstrinnet skal alle lærere ha en faglig bakgrunn (60 studiepoeng) i de fagene de underviser i. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette flere studieplasser ved praktisk-pedagogisk utdanning, slik at flere studenter med høy fagkompetanse får muligheten til å bli lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi økonomiske incentiver til studenter med avlagt mastergrad som velger å bruke sin utdannelse som lærer. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil at rektor og øvrig ledelse skal få egen utdanning i skoleledelse både før og etter ansettelse. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke forskningen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide en forpliktende opptrappingsplan og en bedre rekrutteringsstrategi for vitenskapelige stillinger ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, som blant annet inkluderer et «hjemkomststipend» på postdoktornivå. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til oppgradering og nyanskaffelser av forskningsmessig infrastruktur, vitenskapelig utstyr og til vedlikehold av utdannings- og forskningsinstitusjonenes bygningsmasse. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil opprettholde 50/50-prinsippet for fordeling av tid mellom forskning i forhold til undervisning og veiledning for vitenskapelig ansatte. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke samarbeidsprosjekter mellom forsknings- og utdanningsinstitusjonene ved å belønne dette i finansieringssystemet. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at den enkelte utdanningsinstitusjon kan velge den styringsform som den anser som best egnet. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke de høyere institusjonenes strategier for å utøve eierskap til forskningsresultater og samtidig oppmuntre forskere til åpen formidling av forskningsresultater gjennom Open Access-formidling. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil bedre ordningene for utenlandske akademikere som vil forske i Norge og norske forskere som vil arbeide i utlandet. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil gi ekstra midler til fremragende undervisningsmiljøer for å motivere til økt fokus på undervisning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke de generelle akademiske dannelsesfagene innenfor de ulike studieløpene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for bygging av minst 1000 nye studentboliger pr år, og fjerne kostnadsgrensen. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil prisregulere studielånet årlig. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil la studentene selv velge om de ønsker halvårig eller månedlig utbetaling av studielånet. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bevilgningene slik at studiestøtten kan utvides til 11 mnd. i løpet av stortingsperioden. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre at studenter får et tilfredsstillende helsetilbud gjennom samskipnadene. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil lage ordninger som sikrer økonomien til studenter som blir langtidssyke. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre studiestøtte til første års utdanning i USA (Freshmanåret), og utdanning i ikke-vestlige land. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for mer likeverdig finansiering av fagskolene, slik at studenter som ønsker et slikt utdanningsløp, opplever dette som et reelt tilbud. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke læreren som pedagog og sikre rett og plikt til gjennomføring av videreutdanning og kompetansehevende tiltak som for eksempel hospitering. Desentraliserte tilbud er viktig for å nå dette målet. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at allmennlærerutdanningen beholdes fireårig, men styrkes ved å legge større vekt på pedagogikk og praksis. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke pedagogikkfaget i allmennlærerutdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta i bruk intervju ved opptak til lærerutdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha krav om minst 4 i norsk, matematikk og engelsk for å komme inn på lærerutdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle allmennlærerutdanningen i retning spesialisering for undervisning for 1. til 7. trinn og 4. til 10. trinn. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at undervisningspersonell ved lærerutdanningene skal ut i praksis i skolene hvert femte år for å ha en praktisk oppdatering på skolehverdagen. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi nyutdannede lærere tilbud om personlig veiledning i rollen som klasseleder. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at generell studiekompetanse framleis skal vere hovudgrunnlaget for å bli teke opp til høgare utdanning, men at det blir lagt til rette for å bli teke opp på høgare utdanning med realkompetanse. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje fyrsteårsstudentar betre oppfølging, slik at overgangen frå vidaregåande skule blir lettare. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre bruk av eksterne sensorar ved utdanningsinstitusjonen. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det i samarbeid med vidaregåande skular blir sett i verk tiltak for å rekruttere til realfagsstudia. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at undervisninga ved universitet og høgskular i all hovudsak skal vere på norsk. Partiprogram HØYERE UTDANNING SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke utvekslinga av studentar og forelesarar. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke kvoten for studentar frå fattige land. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at studentar med funksjonsnedsetjingar kan delta i fagtilbodet på lik line med andre. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje bruken av digitale læremiddel innanfor høgare utdanning, inkludert fjernundervisning og etterutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke delen av basisløyving til institusjonen. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at finansieringa av institusjonane skal vere mindre avhengig av tal avlagte studiepoeng ved institusjonen. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje økonomisk utteljing for nettverkssamarbeid. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stille krav til eit visst tal uteksaminerte kandidatar frå mastgrads- og doktorgradsprogram for å oppretthalde godkjenninga til institusjonane. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommunane og berørde kommunar i regionen som institusjonen høyrer til, må ha direkte forslagsrett overfor departementet på eksterne styremedlemer til styret. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stipend- og lånesatsane i tråd med pris- og kostnadsveksten. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stipend- og lånesatsane vesentleg slik at det er mogeleg å vere heiltidsstudent. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at ordninga med ettergjeving av studielån blir utvida, slik at alle låntakarar som er busette og arbeider i kommunar med differensiert arbeidsgjevaravgift, kan få ettergjeve studielån med seks prosent av opphavleg, maksimalt 15 000 kronar per år. For dei som alt er omfatta av ordninga, blant anna låntakarar som er busett og arbeider i Finnmark og Troms, blir vilkåra for ettergiving betra til 12 prosent, maksimalt 30 000 kronar per år. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre 11 månaders studiestønad. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne formue som grunnlag for behovsprøving for studiestønad. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det framleis må vere høve til inntektsavhengig tilbakebetaling av studielån. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne ordninga om at det er inntekta og formuen til foreldra som avgjer stønaden eleven får, etter at eleven er blitt myndig. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjenopprette kunstfagstipendet for norske studentar i Noreg og i utlandet. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke reisestipendet. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppretthalde stipendet til bortebuande studentar. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil betre dei økonomiske stønadsordningane for studentar som får barn i studietida. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at studentrabatt på transport ikkje skal vere aldersavgrensa eller knytt til studiestad. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at reisestønad i samanheng med studium i utlandet skal ta utgangspunkt i reisekostnader mellom studiestaden og heimstaden, det vil seie også innan Noreg. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke tilgangen på studentbustader på stadene der dekningsgraden er minst. Staten bør betale 60 prosent av dei reelle kostnadene ved bygging av studentbustader. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppretthalde tilskot til studentbarnehagane. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppretthalde studentsamskipnadsordninga. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle studentar skal ha tilgang på ei heilskapleg helseteneste i regi av den lokale studentsamskipnaden. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke utvekslinga mellom norske og utanlandske institusjonar for høgare utdanning innan kunst og kultur. Partiprogram HØYERE UTDANNING KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker at studenter (alle under høyere utdanning) skal ha kulturkortet. Partiprogram HØYERE UTDANNING KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke rektors rolle som pedagogisk leder, og mener derfor det skal være et krav at alle skoleledere skal gjennomføre en egen skolelederutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha lærere som både fører videre lærerens rolle som allmenndanner, og har faglig spesialkompetanse. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en jevnlig og systematisk kompetanseutvikling for alle lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at lærernes kompetanse om vold og overgrep skal økes, blant annet gjennom sterkere fokus på dette i lærerutdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke studieforbundenes virksomhet gjennom gode støtteordninger og et hensiktsmessig lov– og regelverk. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for fortsatt autonomi og demokrati ved utdanningsinstitusjonene. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at muligheten til å ta høyere utdanning skal være lik for alle, uavhengig av sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, bosted, seksuell legning eller funksjonsevne. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede offentlige kjøp av studieplasser eller opprettelse av offentlige studium for slike studier. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I denne stortingsperioden vil SV prioritere å utvide studiestøtten til å gjelde for 11 måneder. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at rekrutteringen til høyere utdanning blir mindre avhengig av kjønn, klasse og etnisitet. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at det skal finnes et godt høyere utdanningstilbud over hele landet. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke desentralisert høyere utdanning, og styrke og videreutvikle profesjonsutdanningene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØYERE UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det mer lønnsomt for institusjonene å gjøre delgradsstudier i utlandet til en integrert del av studieløpet. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for et mer levende demokrati på alle nivåer i norske høyere utdanningsinstitusjoner. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å redusere midlertidigheten i akademia, og mener at det må lages en plan for å redusere antall midlertidige stillinger i løpet av neste stortingsperiode. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HØYERE UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forskningsfriheten i akademia gjennom økte basismidler til universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil i stortingsperioden jobbe for en opptrapping av forskningsbevilgningene, i første omgang til at 1 % av BNP brukes på offentlig finansiert forskning. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at private og offentlige institusjoner innenfor høyere utdanning etableres som selvstyrte enheter og likebehandles . Institusjonene bør selv avgjøre ledelsesform og antall eksterne styremedlemmer, samt velge styreleder. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at den enkelte institusjon selv fastsetter inntakskravene overfor studentene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ansvarliggjøre den enkelte student med full valgfrihet av utdanning, og poengtere at det følger et egenansvar med dette, i forhold til at studentene må ha ett reflektert forhold til sine valg og et bevisst forhold til hvilket behov samfunnet søker å oppfylle. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at institusjonene skal ha et særlig ansvar for å etablere et nærmere samarbeid mellom næringsliv, studenter, og undervisningsinstitusjonene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha et finansieringssystem som i hovedsak skal baseres på stykkpris per student målt gjennom avlagte studiepoeng. Basistilskudd skal utgjøre en mindre del av totalfinansieringen for å dekke en nødvendig minimunsbasis for den enkelte institusjon. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i sitt arbeid med godkjenning av, og tilsyn med ulike universitet og høyskoler, bruker internasjonal fagkompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2009-2013 Høyre Høyre vil føre en politikk som styrker språk- og realfagene i skolen, og dermed legge grunnlaget bl.a. for at flere vil studere og forske innen disse fagene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre og forsterke realfagsatsingen i skolen. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å starte opptrappingen av studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden i året (123 000 kroner per 1. mai 2012), fordele støtten over 11 måneder i året. Koblingen til grunnbeløpet gir lønnsjustering hvert år. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på kvalitet i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil trappe opp forskningsinnsatsen. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at dagens samarbeidsorgan mellom akademia og lokalsamfunnet og næringslivet utvides, slik at det sivile samfunnet og folkelige bevegelser også får delta. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvide prøveordningen med en samfunnskontrakt for å styrke samarbeidet mellom arbeids- og næringsliv og akademia. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre et system med mer langsiktige avtaler for finansiering av høyere utdanningsinstitusjoner. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke antallet studieplasser innenfor høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det skal bygges minst 2000 nye studentboliger hvert år i stortingsperioden. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utdanning skal gi pensjonsopptjening. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at studenter med barn får studiestøtte og forsørgerstipend 12 måneder i året. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at studenter som får barn skal få en foreldrepermisjon tilsvarer minsteytelsen i folketrygden (2 G). Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at både undervisning, eksamen og fysiske forhold ved høyere utdanningsinstitusjoner er tilrettelagt slik at studenter med funksjonsnedsettelser har likeverdige muligheter til høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at forskning og undervisning kobles tettere sammen. Flere vitenskapelige stillinger bør ha undervisningsplikt. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Forskningsrådet har egne midler til forskning der studenter deltar. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at undervisningserfaring belønnes ved å bli meritterende ved ansettelser og opprykk i vitenskapelige stillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at en større del av finansieringen av undervisningen ved universiteter og høgskoler skal gis gjennom grunnbevilgninger. Andelen av tilskuddet som er avhengig av studiepoengproduksjon skal reduseres fra 40 til 20 prosent. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det blir mer lønnsomt for institusjonene å gjøre delgradsstudier i utlandet til en integrert del av studieløpet. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at flere norske studenter tar gradsstudier i ikke-engelskspråklige land. Partiprogram HØYERE UTDANNING SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke investeringene i nybygg, og ruste opp bygg og vitenskapelig utstyr innenfor høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å videreutvikle og styrke undervisningsmetoder og evalueringsmetoder i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en full gjennomgang av målstyringsregimet i høyere utdanning for å ta bort oppgaver og rapporteringskrav som ikke er relevante eller nødvendige. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke innsatsen for å oppnå kjønnsbalanse i høyere utdanning og forskning. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at de ansatte skal ha stabile og ryddige arbeidsforhold. Spesielt må rettighetene til de som er ansatt med ekstern finansiering styrkes. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke de ansattes faglige frihet. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidsgiverne ved universitetene, høgskolene, universitetssykehusene og i museumssektoren legger frem en plan for å redusere midlertidigheten med 10 prosent hvert år i løpet av neste stortingsperiode. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at forsknings- og undervisningsplikten skal kunne utføres innenfor normal arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for stimulere universiteter, høyskoler, fagskoler og studieforbund til å skape mer fleksible studiemuligheter. Studier bør kunne gjøres på internett, via regionale studiesentre eller andre ”utenfor campus”-løsninger - også mens man samtidig er i jobb. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for det må etableres en statlig tilskuddsordning til koordineringsoppgaver knyttet til desentraliserte tilbud i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bygge ut en regional infrastruktur med flere studiesentra i hvert enkelt fylke for både enkeltpersoner og organisasjoner/bedrifter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det bygges minst 2000 studentboliger årlig, og gjennomgå måten studentboligene finansieres på for å sørge for mest mulig utbygging. Statlig tilskuddsandel bør økes. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at elev- og studentdemokratiet styrkes og har gode rammevilkår. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at samskipnadene styres av et studentflertall. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at universiteter og høgskoler styres av demokratiske organer på den enkelte institusjon. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for utvikle og styrke høyskole- og universitetsbaserte norskkurs for personer med høyere utdanning, for å knytte norskopplæringen mer opp til den utdanningen personen allerede har. Partiprogram HØYERE UTDANNING INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gjennomgå visumreglene for å lette besøk av familie, eller av besøkende og vitenskapsfolk. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre har som utgangspunkt at det ikke skal godkjennes flere universiteter i Norge før man har utarbeidet en helhetlig strategi for hvordan fremtidens utdanningssektor i Norge skal se ut. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette en offentlig kvalitetsportal, der institusjonenes resultater gjøres åpent tilgjengelig. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke forskningen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil ̊åpne opp den resultatbaserte omfordelingen (rBO), slik at institusjonene blir økonomisk belønnet for en større bredde av forskningsinnsatsen og for samarbeidsprosjekter. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere en ordning med statlig støtte for å rekruttere internasjonalt anerkjente utenlandske forskere til norske universitet og høyskoler. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til oppgradering og nyanskaffelser av forskningsmessig infrastruktur, vitenskapelig utstyr og til vedlikehold av bygningsmasse. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil videreutvikle sentre for fremragende forskning og opprette flere sentre for fremragende utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi den enkelte utdanningsinstitusjon frihet til selv å velge styringsform. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre de private institusjonene gode nok rammevilkår til å være reelle alternativer for studenter og forskere. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere en tilskuddsordning for statlige tilskudd til infrastruktur i private høyskoler (husleietilskudd). Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere utviklingen av digitale læringsressurser og fleksible undervisningsopplegg. Partiprogram HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Venstre Venstre vil forbedre ordningene for utenlandske akademikere som vil forske i Norge og for norske forskere som vil arbeide i utlandet. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke satsingen på ordningen med nærings-PhD. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi ekstra midler til fremragende undervisningsmiljøer for å motivere til økt fokus på undervisning. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil belønne forskningsmiljøer med særskilt god undervisning gjennom egne incentivordninger og få status som sfU-er (sentre for fremragende utdanning). Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil revidere samorDNA opptak for utdanning blant annet ved å fjerne tilleggspoeng for ikke-studierelatert virksomhet, og ved å la utdanningsinstitusjonene i større grad få lov til å bestemme inntakskriterier og inntakskrav til studiene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge 2000 studentboliger årlig med 50 prosent statstilskudd. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at studentboliger blir et eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi studenter rett til å ha én fastlege på hjemstedet og én på studiestedet. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre egen lovbestemmelse som regulerer studentenes arbeidsmiljø. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi studenter som følger normert studieløp samme status som arbeidstakere når det gjelder yrkesskadeforsikring. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil at studenter skal forsikres på lik linje med ansatte på sin utdanningsinstitusjon. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil bedre vilkårene for studenter med barn gjennom et nasjonalt løft for studentbarnehagene og 12 måneders studiefinansiering for studenter med barn. Partiprogram BARN BARNEHAGER HØYERE UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil stille krav om at rådgivere må ha regelmessig etterutdanning for å fortsette i yrket. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil kreve karakteren 4 eller bedre i norsk, matematikk og engelsk for opptak til lærerutdanningen. Alle lærere må fra 1. trinn ha fordypning i de basisfagene de underviser i. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre om lærerutdanningen til en femårig, forskningsbasert mastergradsutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere nye karriereveier i skolen ved å innføre nye stillingskategorier som lærerspesialist, for eksempel førstelærer og førstelektor, i henholdsvis grunnskolen og videregående opplæring. Det skal være forutsigbare, objektive og omforente kriterier for opprykk, utarbeidet i samarbeid medlærerorganisasjonene og kommunene. Staten skal bidra til finansiering av ekstra lønn for å realisere disse stillingene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil utvikle en sertifiseringsordning av lærere som knyttes opp mot en rett og plikt til relevant etter- og videreutdanning gjennom yrkesløpet. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil beholde og rekruttere de dyktigste lærerne gjennom bruk av økt lønn, fleksible arbeidstidsordninger, mentorsystemer og støttefunksjoner. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre lærer II- og lektor II- stillinger i henholdsvis grunnskolen og videregående opplæring etter mønstar fra professor II-ordningen i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne for nye yrkesgrupper i skolen og bedre samarbeid mellom skole og næringsliv, for eksempel gjennom ledelsesutviklingsprogrammer som kombinerer lærer- og lederopplæring for nyutdannede med mastergrad eller doktorgrad innen realfag. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil videreutvikle tilbudet om tekniske allmennfag (TAF-modellen) for elever som vil kombinere fagbrev og studiekompetanse. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi flere elever som har tatt fagbrev gis mulighet til opptak til høyere utdanning baser på fag- og realkompetanse. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil øke grunnfinansieringen til utdanningsinstitusjonene og skape større likeverdighet i finansieringen av statlige og private utdanningsinstitusjoner. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil evaluere finansieringsordningen for universitetene og høgskolene, og vurdere hvorvidt de nåværende kriteriene for universitetsstatus sikrer kvalitet og god samletressursnytelse. Inntil en slik evaluering er gjennomført, godkjennes ingen nye universiteter. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Høyre Høyre vil satse på utvikling av fremragede studietilbud gjennom å utnytte vitenskapelige spisskompetansemiljøer etter modell av sentre for fremragende forskning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil øke opptakskapasiteten innen ingeniør- og teknologifag. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke NOKUTs mulighet til å kvalitetskontrollere og forbedre utdanninger og institusjoner. NOKUTs rapporter skal være lett tilgjengelige for offentligheten. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil ha en økt satsing på etter- og videreutdanning, og legge spesielt stor vekt på dette hos lærere og ansatte i omsorgssektoren. Partiprogram HELSEPERSONELL HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere maritim utdanning og rekruttering av norsk ungdom til handelsflåten. Partiprogram HØYERE UTDANNING SJØFART UTDANNING VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en ny politiutdanning i flere trinn. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen i helsetjenesten, skolene, barnehagen, barnevernet og politiet, slik at en i større grad avdekke barn som blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Partiprogram HØYERE UTDANNING KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil finansiere studieplasser til noen av Norges beste studenter. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha full lokal frihet for enkeltskoler til å organisere skolehverdagen i form av pedagogisk innhold og satsningsområder. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at alle som er kvalifisert for det skal ha mulighet til å ta høyere utdanning uavhengig av egen eller foreldrenes økonomi. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bedre vilkårene for utenlandsstudenter. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bygge 2000 studentboliger i året. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil målrettet bruke ordningen med tilleggspoeng til utdanninger for det underrepresenterte kjønnet, i kombinasjon med andre rekrutteringstiltak, herunder bruk av ordningen på flere studier der det er få gutter. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skolerådgivningstjenesten på ungdoms- og videregåendetrinnet ved hjelp av etterutdanning og bedre samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det innføres en ordning med at elever med godkjent fagbrev gis muligheter til å gå videre til høyere utdanning, ved at de regnes som generelt studieforberedte. Det skal legges til rette for nødvendige forkurs, etter modell fra Y-veien. Det skal utredes hvordan studiepoeng skal beregnes og opptak til høyere utdanning gjennomføres. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre flere femårige lærerutdanninger. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en nasjonal kunnskaps- og strukturreform for å sikre bedre arbeidsdeling, faglig konsentrasjon og samarbeid mellom landets universiteter og høgskoler. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå hele finansieringsmodellen for UH-sektoren, både basiskomponenten og den resultatbaserte komponenten. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere flere studieplasser på strategiske fagområder for norsk arbeids- og samfunnsliv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bedre gjennomføringen i høyere utdanning gjennom god undervisning, godt undervisningsmateriell, kvalitet og oppfølging. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til sterkere ledelse innenfor utdanningsinstitusjonene [innenfor høyere utdanning]. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre universiteter og høgskoler til en mer attraktiv karrierevei, blant annet ved å gjennomgå bruken av midlertidige ansettelser og sikre gode arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SYSSELSETTING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at flere norske studenter tar hele utdanningen i utlandet, blant annet gjennom å innføre støtte til førsteåret i flere land, som USA. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at studenter som tar bachelor- eller masterutdanning, skal ha tilbud om utenlandsopphold som en del av graden dersom de ønsker det. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boligenheter i året. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STATSBUDSJETTET STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke utdanningsstøtten gjennom Lånekassen og fordele utbetalingene over 11 måneder. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre studentdemokratiet og støtten til studentsamskipnader og studentorganisasjoner. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt kunnskapsinnvandring gjennom mer effektiv saksbehandling for godkjenning av nøkkelkompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det lettere å få tilpasset sin utenlandske formalkompetanse til norske krav. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprette flere relevante videreutdanningsplasser i nært samarbeid mellom høgskoler, studieforbund og lokalt arbeidsliv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre 3 % -målet i forskningspolitikken. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge fram en tiårig langtidsplan for forskning som legger føringer for hvordan vi innretter investereringer i kunnskapsbygg, forskningsinfrastruktur, stipendiater og studieplasser. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en ny gaveforsterkningsordning for forskning som sikrer at offentlige bevilgninger som følger gaven bidrar til å finansiere vitenskapelig utstyr, infrastruktur eller stipendiatstillinger. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil for å heve kvaliteten på forskningen og for å oppnå mer samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyere utdanning, bør det innføres utviklingsavtaler med institusjonene i universitets- og høgskolesektoren. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet og dialogen mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi kjønnspoeng til gutter som velger tradisjonelt kvinnedominerte utdanninger innen helse- og omsorg. Partiprogram HELSEPERSONELL HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha flere menn i omsorgsyrkene, og vil etablere et landsomfattende prosjekt for å rekruttere flere menn. Partiprogram HELSEPERSONELL HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til tilskuddsordninger for lokale studiesentre for å sikre tilgang til livslang læring over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØYERE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre fortsatt høye opptak til Politihøgskolen for å oppfylle bemanningsmålene i politiet. Partiprogram HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at Norge skal ligge fremst i utvikling av kunnskap om miljø, ressurser og næringsutvikling i nordområdene. En vesentlig del av denne forskningen og kunnskapsutviklingen må skje ved universitet og høgskoler i nord. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING HØYERE UTDANNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi vil styrke entreprenørskapskompetansen i hele utdanningsløpet, blant annet gjennom forpliktende samarbeid mellom læresteder og arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil ha høy kvalitet på grunnskolelærerutdanningen og arbeide for at alle lærere tar jevnlig etter- og videreutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Grunnskolelærerutdanningen beholdes som et fireårig profesjonsstudie. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Alle nyutdannede lærere skal ha tilbud om veiledning første året. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Det bør satses på en egen utdanning for rådgivere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke lærerens rolle gjennom mer praksis i utdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre leirskoletilbudet, bl.a. gjennom gode refusjonsordninger. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at fordeling av studieplasser og finansieringssystem for universitetene og høyskolene skal bidra til å motvirke sentraliseringspresset i høyere utdanning, og heller styrke viktige desentraliserte tilbud og utdanningsinstitusjoner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØYERE UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke naturvitenskapelig utdanning med flere studieplasser. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi alle rett til videregående opplæring ved å oppheve skillet mellom ungdom med og uten rett til videregående opplæring. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke pedagogikkfaget i allmennlærerutdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke stipend og lånesatsene i takt med kostnadsutviklingen og gjøre det mulig å studere på heltid. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre førsteårsstøtten til studenter som tar bachelorgrad i et ikke-vestlig land eller USA. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utvide utstyrstipendet slik at gratisprinsippet og behovet for utstyr i det enkelte fag ivaretas. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for praktisk utdanning innen opplæring i verneverdige fag som del av den høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre studiepenger for utenlandske statsborgere som vil ta høyere utdanning i Norge. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke antall studieplasser på realfagsstudiene og jobbe for at det i samarbeid med videregående skoler settes i verk tiltak for å rekruttere til disse studiene. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke stipend- og lånesatsene. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil etablere stimuleringstiltak for å styrke samarbeidet mellom høyere utdanning og industrien. Partiprogram HØYERE UTDANNING INDUSTRI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke fagutdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke grunnbevilgningen til høyskoler og universiteter for å gjøre utdanningsinstitusjonene mindre avhengige av ekstern finansiering og stabilt studenttall. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre elleve måneders studiestøtte. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at studenter som blir foreldre må sikres gode og fleksible permisjonsordninger, slik at mamma- og pappapermisjon kan tas ut når det passer studentene best. Partiprogram FAMILIE HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre det lettere å kombinere studier og barn, blant annet gjennom økning av engangsstønaden, flere studentbarnehager og annen praktisk tilrettelegging. Partiprogram BARN FAMILIE HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med pappapermisjon for studenter. Partiprogram BARN HØYERE UTDANNING LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for et bedre samarbeid mellom videregående skoler og universiteter/høyskoler for å sikre en sømløs overgang til høyere utdanning for elever med tilretteleggingsbehov. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha etikk integrert i alle studieprogrammer i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil verne om gratisprinsippet i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utarbeide standardkrav for å kvalitetssikre institusjonenes oppfølging av førsteårsstudenter. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes flere stipendiat- og post.doc.-stillinger og flere faste vitenskapelige stillinger. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det bevilges mer til oppdatering av vitenskapelig utstyr. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde mangfoldet i lærerutdanningen, både med høyskoleutdanning og lektorutdannelse med praktisk pedagogisk utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi de ideelle institusjonene innenfor høyere utdanning gode rammevilkår og anerkjennelse. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det stimuleres til at studentene skal ha utvekslings- eller utenlandsopphold, og at internasjonalisering må bli en naturlig del av høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke psykisk helsevern til studentene. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre ordningen med gradert sykemelding for studenter permanent. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi studentsamskipnadene tilskudd til 3 000 nye studentboliger i året. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at norske studenter i utlandet med barn har samme rettigheter til kontantstøtte som studenter i Norge. Partiprogram HØYERE UTDANNING TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at utdanning fra utlandet lettere må kunne godkjennes i Norge. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en realfagssatsing på alle nivåer, herunder styrke utdanningen av realfaglærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke satsingen på entreprenørskap og matematikk-, natur- og teknologi (MNT)-fagene i de studieforberedende utdanningsprogrammene og inn i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at det etableres flere nye bedriftsmasterprogrammer og satse mer på nærings- Ph.D-ordningen, der bedriftsansatte tar en ordinær doktorgrad med utgangspunkt i bedriftenes behov. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at de ulike utdanningsinstitusjonene bør, i et samarbeid mellom fagstab, studentdemokratiet og den administrative enheten, utarbeide retningslinjer for hvor mange studenter hver undervisningsansatt kan ha ansvaret for innenfor de ulike fagområdene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke tilskudd til forskning og styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke grunnfinansieringen. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre kvaliteten i høyere utdanning ved å øke grunnbevilgningene til utdanningsinstitusjonene. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Venstre Studentene må tilbys faglig veiledning med klare tilbakemeldinger på alle nivåer i utdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skille tydeligere mellom oppgavene til universitetene, høyskolene og instituttsektoren, slik at oppdragsforskning og programstyrt forskning i hovedsak blir overlatt til sistnevnte. Dette skal ikke være til hinder for at samarbeid på tvers av institusjonene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil finansiere universiteter og høyskoler gjennom offentlige grunnbevilgninger, slik at institusjonene selv kan prioritere hva de vil forske på. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avskaffe kvantitativ målstyring som styringsverktøy og finansiering basert på avlagte studiepoeng eller antall publiserte artikler. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om gratisprinsippet. Vi avviser muligheten for å innføre studieavgift i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke grunnfinansieringen av utdanningsinstitusjonene. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke andelen av finansieringen til universitets- og høyskolesektoren som er resultatbasert. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fryse strukturen i høyere utdanning inntil effekten av nye universitetsopprettelser er evaluert, og sikre at vi får en struktur som gir miljøer med sterke fagprofiler. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på utvikling av fremragende studietilbud gjennom å benytte vitenskapelig spisskompetanse etter modell fra sentre for fremragende forskning. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke opptakskapasiteten innen ingeniør- og realfag. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke NOKUTs arbeid med å heve kvaliteten i utdanningen og i institusjonene. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre det lettere å kombinere studier og barn, blant annet gjennom innføring av et minimum av foreldrepenger på 2 G, flere studentbarnehager og annen praktisk tilrettelegging. Partiprogram BARN HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med pappapermisjon for studenter. Partiprogram BARN HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at studenter som blir foreldre må sikres gode og fleksible permisjonsordninger, slik at foreldrepermisjon kan tas ut når det passer studentene best. Partiprogram BARN HØYERE UTDANNING TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må være et krav om relevant praksis i studier som kvalifiserer til jobb i barnevernet. Partiprogram BARNEVERN HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stramme inn kravene i praksisperiodene med mål om at studenter som er lite egnet for læreryrket tidlig får råd om å velge en annen utdannelse. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre læreres mulighet for etter- og videreutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at lærerutdanningen gir god kompetanse både i bokmål og nynorsk. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil i større grad bruke praksisveiledernes kompetanse og erfaring inn i selve lærerutdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at nye krav til lærerutdanningen ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at en modul om KRLE skal være obligatorisk i lærerutdanningen – både som grunnlag for undervisning i KRLE, og som forutsetning for å bedre forstå elever med ulike bakgrunner. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge spesielt til rette for etter- og videreutdanning for lærere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at lærere på yrkesfag kan få etterutdanning som også gir undervisningskompetanse i fellesfagene. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for et bedre samarbeid mellom videregående skoler og universiteter/høyskoler for å sikre en sømløs overgang til høyere utdanning for elever med tilretteleggingsbehov. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes nye tverrsektorielle studietilbud. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil knytte studiestøtten til 1,5 G slik at studentenes studiestøtte utvikler seg i takt med velferdsutviklingen. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide studiestøtten til 12 måneder for denne gruppen. Samtidig vil vi sikre rett til permisjon for begge foreldrene. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke basisbevilgningene til universitetene og høyskolene, og legge til rette for kvalitetsutvikling i hele sektoren. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og de ulike utdanningsinstitusjonene, for å legge til rette for en hensiktsmessig arbeidsdeling i sektoren. Partiprogram HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi høyskolene bedre muligheter til utvikling og satsing på sin egenart, gjerne i økt samhandling med universitetene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes flere stipendiat-, post.doc.- og faste stillinger for å ta vare på og legge til rette for videreutvikling av spisskompetanse. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha etikk integrert i alle studieprogrammer i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at relevante masterstudier skal ha eget kurs i CSR (corporate social responsibility) og samfunnsansvar. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det bevilges mer til oppdatering av vitenskapelig utstyr. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at det etableres flere nye bedriftsmasterprogrammer og satse mer på nærings-Ph.D-ordningen, der bedriftsansatte tar en ordinær doktorgrad med utgangspunkt i bedriftenes behov. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at de ulike utdanningsinstitusjonene, i et samarbeid mellom fagstab, studentdemokratiet og den administrative enheten, bør utarbeide retningslinjer for hvor mange studenter hver undervisningsansatt kan ha ansvaret for innenfor de ulike fagområdene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal utarbeides en autorisert oversettelse mellom utenlandske karaktersystemer og det norske. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det gjøres enklere å få godkjent utdanning fra utlandet. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede muligheten for å legge opp kurs eller ettårsstudier som personer med utenlandsk utdannelse kan ta for å få denne utdannelsen godkjent i Norge. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å få flere veier for andre yrkesgrupper inn i læreryrket (som for eksempel ingeniører). Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil endre betegnelsen for normert studietid og læringsutbytte ved fagskolestudier fra fagskolepoeng til studiepoeng. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil verne om gratisprinsippet i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at studentsamskipnadene sine tjenester skal få trygderefusjoner på lik linje med statlige tilbud. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at studiestøtten fra Statens Lånekasse for utdanning må økes til et beløp tilsvarende 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp) per år. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide studiestøtten til 12 måneder i året for studenter med små barn og sikre rett til permisjon for begge foreldrene. Partiprogram FAMILIE HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre ordningen med gradert sykemelding for studenter permanent. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi studentsamskipnadene tilskudd til 3 000 nye studentboliger i året. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke tilskuddsrammen til bygging av studentboliger til minst 50 prosent av en kostnadsramme på 850 000 i de store byene og 750 000 ellers. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at studenter ved private universitets- og høyskolestudier som er NOKUT-akkreditert skal få studielån på lik linje med studenter ved offentlige institusjoner. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at støtten fra Statens lånekasse for utdanning legges til grunn som opptjeningsgrunnlag for trygdeordninger dersom studenten ikke får arbeid etter endt utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke de statlige overføringene til studentsamskipnadenes arbeid innenfor psykisk helse gjennom helseforetakene, og utvide ordningen til å gjelde alle studentsamskipnadene som ønsker det. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre teologi som universitetsfag og åpne for ikke-kristne former for teologi om det er behov for det. Partiprogram HØYERE UTDANNING TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre ordningen med «Students at Risk» til en permanent ordning. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at utviklingen av læreplanene og øvrig innhold i skolen legges til kvalifiserte personer fra institusjonene med lærerutdanninger i Norge. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil satse videre på økt kompetanse, og vil innføre et frivillig rettighetsbasert kompetansesemester hvert sjuende år, der de ansatte får mulighet til å ta etter- og videreutdanning, forske i fagfeltet sitt, hospitere i næringslivet eller ha andre opplegg for kompetanseutvikling. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at lærerne skal ha rett og plikt til etter- og videreutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere studieplasser innen realfagene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil finansiere utenlandske studieplasser for Norges beste studenter. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke finansieringen av universiteter og høyskoler. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tilbakeføre eier- og finansieringsansvaret for fagskolene til staten. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et poengsystem som gir sømløse overganger mellom relevante fagskole- og universitets- /høyskoleutdanninger. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at utenlandske studenter ikke skal ha særfordeler i norsk skole. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fortsatt sikre 11 måneders studiestøtte. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at alle som er kvalifisert skal ha mulighet til å ta høyere utdanning uavhengig av økonomi. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil heve grensen for hvor mye man kan tjene og ha i formue før ytelser fra Statens Lånekasse avkortes. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre prøveordning med kombinerte omsorgs-/studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING OMSORGSTJENESTER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for bedre karriereveier og kompetanseutvikling for lærere i skolen. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil endre og forbedre de nye masterutdanningene for lærere ved å styrke pedagogikken, praksisopplæringen og gi studentene mer erfaring i praktisk lærerarbeid. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre forsøk med flere alternative opptaksordninger til lærerutdanningene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at alle nyutdannede og nytilsatte lærere i barnehage og skole omfattes av en veiledningsordning. Partiprogram BARNEHAGER HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil evaluere og forbedre praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPY). Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette opptrappingen av etter- og videreutdanning for lærere, og gjennomføre et kompetanseløft for ukvalifiserte i pedagogiske stillinger. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kreve at alle fylker tilbyr faglig sterke elever å ta flere fag på høyere nivå. Partiprogram FYLKER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil rekruttere og videreutdanne flere yrkesfaglærere og styrke yrkesfaglærerutdanningene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bedre fagskolestudentenes rettigheter og gi mulighet til å søke medlemskap i studentsamskipnadene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilleggspoeng for fagskoleutdanning ved opptak til universiteter og høyskoler. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til mer praksis og kontakt med arbeidslivet underveis i studiene. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en prioriteringsliste for bygg og infrastruktur og gjøre dette til en del av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre et nasjonalt meritteringssystem for god undervisning som stimulerer og fremdyrker god utdanningskvalitet. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre et godt psykisk og fysisk helsetilbud for alle studenter, organisert gjennom samskipnadene og vertskommunene. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille større krav til undervisningskvalitet og studieintensitet i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fullføre opptrappingen til 11 måneders studiestøtte. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre universiteter og høgskoler til en mer attraktiv karrierevei ved å ha en aktiv likestillingspolitikk og redusere bruk av midlertidige ansettelser. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til mer internasjonalisering i høyere utdanning, gjøre det lettere å få tilpasset utenlandske formalkompetanse til norske krav og jobbe for at alle studenter skal ha tilbud om utenlandsopphold som del av en grad. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle flere tilpassede studietilbud og legge bedre til rette for deltidsstudenter ved blant annet å vurdere kravet om 50 prosent studier for å få utdanningsstøtte i Lånekassen. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge bedre til rette for studenter med barn. Partiprogram FAMILIE HØYERE UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for digitalisering av flere undervisningstilbud ved universitetene. Partiprogram HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre utviklingsavtaler med universitetene og høyskolene for å oppnå mer strategiske utvikling, tettere samarbeid og en mer bevisst faglig arbeidsdeling i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at alle høyere utdanningsinstitusjoner har gode ordninger for åpen tilgang- publisering. Partiprogram HØYERE UTDANNING SAMFERDSEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for større bruk av «Nærings-phd» og «Offentlig phd», der dyktige fagfolk i arbeidslivet kan få tilrettelagte karriereløp i samarbeid med akademia. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en ordning med Nærings-Postdoc. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke utdanningsløpet ved universiteter/høyskoler innen biobaserte næringer. Partiprogram HØYERE UTDANNING MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke status for lærere gjennom høyere krav til utdanning, sertifisering, og at etter- og videreutdanning reflekteres i lærernes lønn. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha kompetansekrav og videreutdanningsopplegg for barnehagelærere og assistenter. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere videreutdanning innen IKT og sikre IKT i undervisningen som en del av lærerutdanningen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre utdanningen for pedagoger i SFO. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en egen rådgiverutdanning for å sikre elever god veiledning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne kravet om generell studiekompetanse ved enkelte studietilbud for å gjøre det enklere å ta høyere utdanning for elever med fagbrev. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide lektor II-ordningen til å inkludere flere fag slik at man får andre fagpersoner enn lærere inn i skolen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til forskning i verdensklasse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre studentene et godt studentliv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer forskning og innovasjon i næringslivet. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på miljøer som er eller kan bli verdensledende innenfor sitt fagfelt. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle ordningene med sentre for fremragende forskning (SFF), sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), yngre fremragende forskere (YFF) og sentre for fremragende undervisning (SFU). Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke finansieringen av internasjonal nettverksbygging og utenlandsopphold for unge forskere, og rekruttere aktivt i egen PhD/post.doc–populasjon til faste forsknings- og universitetsstillinger. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for kommersialisering av forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke den frie grunnforskningen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer publisering og formidling av forskning i åpne kanaler. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre de private institusjonene gode nok rammevilkår til å være reelle alternativer for studenter og forskere. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på aktiv deltakelse i EUs rammeprogrammer. Partiprogram EU/EØS FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide nye og forpliktende opptrappingsplaner for rekrutteringsstillinger på høyere utdanningsinstitusjoner, for eksempel for stipendiater og postdoktorer. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere muligheten for bruk av midlertidige ansettelser på høyere utdanningsinstitusjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig med fast ansettelse i vitenskapelig stilling selv om man forsker i et eksternt finansiert forskningsprosjekt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre ordningene for utenlandske akademikere som vil forske i Norge og norske forskere som vil arbeide i utlandet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre SkatteFUNN-ordningen for å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKATTER SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide gaveforsterkningsordningen for private og ideelle gaver til forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle SFI-ene (Senter for forskningsdrevet innovasjon) og NCEene (Norwegian Center of Expertise) for å styrke nyskapings- og næringsperspektivene i norsk forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulerer til åpen forskningsformidling. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke satsingen på ordningen med nærings-PhD og nærings-post.doc. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bedrifter større adgang til direkte fradrag for forskning og utvikling. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKATTEFRADRAG SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en innovasjonsbro etter svensk modell for å bidra til at mer forskning og innovasjon med vekstpotensial omsettes i næringsvirksomhet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke virkemidlene for regional innovasjon og samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til kommersialisering og innovasjon innen helsenæringen og etablere et nytt såkornfond som øremerkes helseinnovasjon. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle som underviser på universiteter og høyskoler skal ha relevant kompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi alle studenter rett på veileder som følger dem gjennom hele studieløpet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide ordningen med å gi forskningsmiljøer med særskilt god undervisning status som Senter for fremragende undervisning (SFU). Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi ekstra bevilgninger til de beste undervisningsmiljøene for å motivere undervisningsinstitusjonene til å vektlegge undervisning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at god undervisning gir merittering. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at norske institusjoner for høyere utdanning må få flere engelskspråklige studieprogrammer for å gjøre Norge mer attraktivt for internasjonale studenter. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke basisbevilgningen til universiteter og høyskoler. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til oppgradering og nyanskaffelser av forskningsmessig infrastruktur, vitenskapelig utstyr og til vedlikehold av bygningsmasse. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en tilskuddsordning til infrastruktur i private høyskoler (husleietilskudd). Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil revidere Samordna opptak for utdanning, blant annet ved å fjerne tilleggspoeng for virksomhet som ikke er studierelatert, og ved å la utdanningsinstitusjonene få bestemme inntakskriterier og inntakskrav til studiene i større grad. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studiepoeng for praksisopphold og traineeships som er relevante for utdannelsen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil likestille merverdiavgift på forskningsrapporter på papir og i digital form. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut fagskoletilbudet og gi flere mulighet til å velge høyere yrkesfaglig utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle systemet slik at fag fra fagskolen, i større grad kan gi fritak for enkelte fag i en høyere grad fra universitet eller høyskolesystemet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil feste studiestøtten til grunnbeløp i folketrygden slik at den økes i takt med at grunnbeløpet i folketrygden økes, og ha et langsiktig mål om støttenivå på 1,5 G. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre innfasingen av 11 måneders studiestøtte. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en ny læringsmiljølov som tar for seg hele utdanningsløpet fra barnehagen til høyere utdanning. Partiprogram GRUNNSKOLE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil heve kostnadsrammen for studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal bygges minimum 3000 studentboliger årlig, og at tilskuddet til nye boligenheter skal økes. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studentsamskipnadene støtte til kjøp av eksisterende bygg for bruk og ombygging til studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at studentboliger blir et eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at studenter som velger privat høyere utdanning skal få en del av lånet il skolepenger som stipend, særlig hvis tilsvarende utdanning ikke finnes på offentlige institusjoner. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studenter som er forfulgt i sitt hjemland mulighet til å fullføre studiene sine ved å gjøre ordningen ”Students at Risk” permanent. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke antall studieplasser slik at et større antall norske studenter kan utdanne seg i Norge. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre vilkårene for studenter med barn gjennom et nasjonalt løft for studentbarnehagene og 12 måneders studiefinansiering for studenter med barn. Partiprogram BARN FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide Lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig å være delvis sykemeldt som student. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre ordningen med gradert sykestipend for studenter permanent. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studenter rett til å ha én fastlege på hjemstedet og én på studiestedet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at det forskes mer på studenters helse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for bedre psykisk studenthelse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at begrepet studenthelse må defineres. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningen på fjordsystemene som unike marine økosystem. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at forskning skal vris fra det fossile til det grønne. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forsking og utvikling av hydrogenproduksjon slik at denne blir mer energieffektiv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil vri store deler av forskningsmidlene som i dag går til forskning og utvikling i petroleumsbransjen slik at midlene i større grad kan benyttes til omstillingsrelevant forskning. Partiprogram ENERGI HØGSKOLER HØYERE UTDANNING OLJE OG GASS UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt forskning på klimatilpasning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke universitets– og høyskoleutdanningen innenfor IT generelt og finansteknologi spesielt. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt forskningsinnsats knyttet til områder der Norge har stort potensial til å ta en posisjon internasjonalt, som finansiering av grønne investeringer. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha strenge etiske retningslinjer for den bioteknologiske forskningen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha økt satsing på ressurs- og bestandsforskning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, som fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forskningen på protein- og energirike vekster som alternativ til import av soya og bruk av annen biomasse til produksjon av dyrefor. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING JORDBRUK LANDBRUK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forskningen på klimasmarte løsninger i landbruket. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre kompetanse i næringen gjennom god landbruksutdanning med økt vekt på naturforvaltning, og bedre muligheten for å ta videre- og etterutdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING JORDBRUK LANDBRUK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte desentraliserte utdanningsopplegg fra høyskoler og universitet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å få godkjent utdanning fra utlandet og etablere flere tilbud om kompletterende utdanningstilbud i samarbeid med høyskoler og universitet for flyktninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre kravene til opptak i høyere utdanning så flyktninger med fullført skolegang fra hjemlandet anses å ha generell studiekompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kompetansen gjennom desentraliserte fagskole- og høyskoletilbud for helsepersonell, og ved å styrke rekrutteringen til legespesialisering innen geriatri. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningen på telemedisin, e-helse og nye former for samhandling i helsesektoren. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for mer forskningssamarbeid mellom de nordiske universitetssykehusene og styrke nordisk samarbeid mellom sykehus. Partiprogram HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til å gjøre nye boliger utslippsnøytrale og funksjonelle. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke muséenes forsknings- og formidlingskompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR KULTURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanning på studieretninger med mer enn 80 % studenter av ett kjønn. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke politiutdanningen og styrke politietaten med flere sivile stillinger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategi for satsing på høyere utdanning og forskning [på Svalbard]. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLAROMRÅDER SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategier innen næringsliv, reiseliv, havn, forskning, utdanning og strategisk infrastruktur på Svalbard. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tiltak gjennom NAV i større grad skal bidra til formell kvalifisering. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING PRIVATSKOLER SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme aktive læreplasser gjennom offentlige innkjøp av varer og tjenester. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke statens eiermakt i Statoil. Selskapets investeringer skal være i tråd med målet om å hindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Partiprogram ENERGI FORURENSNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle kunnskap og kompetanse på fornybar energi. Vi vil ha økt satsing på infrastruktur for forskning og undervisning. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barnehagelærerutdanninga gir studenter god kompetanse i både nynorsk og bokmål. Partiprogram BARN BARNEHAGER HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en nasjonal veiledningsordning for nyutdannede lærere. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke etter- og videreutdanningstilbudet for yrkesfaglærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke skolenes flerkulturelle kompetanse gjennom lærerutdanningen, og tilbud om etter- og videreutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi likeverdige og fleksible utdanningsløp. Det skal legges til rette for at de ulike utdanningsløpene ivaretar sin særegenhet og styrkes på egne premisser. SV vil styrke fagskole- og mesterbrevutdanningen, og legge til rette for fleksible og smidige overganger mellom akademiske og yrkesfaglige utdanninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på desentraliserte utdanningsløp slik at alle er sikret utdanning og videreutdanning uavhengig av hvor man bor i landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forskningsbasert undervisning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre gratis, offentlig eide og drevne universiteter, høgskoler og fagskoler, men med muligheter for private tilbydere innenfor rammen av et lovverk som sikrer kvalitet og umuliggjør utbyttemisbruk. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge større vekt på realkompetansevurderinger og muligheter til Y-veien. Det vil si opptak basert på relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte opprettelse av yrkesfaglig høyere utdanning, som et parallelt tilbud til det eksisterende universitets- og høgskoletilbudet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kompetansekartlegging. Innvandrere må raskt få vurdert sin real- og formalkompetanse for å kunne påbegynne/fullføre en høyere utdanning. SV vil øke bevilgningene til NOKUT og utvide og videreutvikle arbeidet med kompetansepass for flyktninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et nytt opptakssystem [i høyere utdanning]. SV vil i samarbeid med sektoren og de ulike fagområdene utarbeide forslag til fornuftige og alternative opptakskriterier, som fremmer kvalitet og ivaretar arbeidslivets behov for nok kompetent arbeidskraft. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kvaliteten i barnehagelærerutdanningen, ingeniørutdanningen og sosionomutdanningen ved å heve disse utdanningene en finansieringskategori. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre demokratisk styring av universitet og høyskoler. Rektor skal som hovedregel velges, ikke ansettes. Valg av ledere på lavere nivå og partssammensatte organer skal gjeninnføres. Eksterne styremedlemmer skal velges fra et langt bredere sjikt av samfunnet enn i dag og de ansatte skal ha styreflertall. Partiprogram ARBEIDSLIV HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer som sikrer et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle ordningen med krav om karakteren 4 i matematikk for opptak til lærerutdanningen, til fordel for smartere krav som for eksempel snittkarakter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere faste stillinger på universitet og høyskoler. Bruken av midlertidige stillinger i akademia bør reduseres. Dette gjelder spesielt bruken av timelærerstillinger, midlertidige universitetslektorstillinger og andre midlertidige undervisningsstillinger for å dekke permanente undervisningsbehov. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forskningsrekrutteringen. For å styrke yngre forskeres karrieremuligheter og bedre kjønnsbalansen, bør frigjorte stillinger vurderes å bli utlyst som førsteamanuensis i stedet for professor. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at lærerutdanningene gir tilstrekkelig kompetanse til de som skal undervise i nynorsk som hovedmål og sidemål. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre studenters rettssikkerhet. Alle studenter skal ha tilgang på studentombud, både ved offentlige og private institusjoner. Det skal lages en læringsmiljølov for studenter, tilsvarende arbeidsmiljøloven, som blant annet skal gi studenter vern mot gjengjeldelse. Partiprogram ARBEIDSMILJØ HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at mangfold og flerkulturell kompetanse inkluderes i utdanningstilbudene for velferdsyrkene. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det etableres fleksible utdanningsløp som muliggjør at studenter kan veksle mellom ulike utdanningsløp i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at poeng opptjent på fagskolene skal telle som studiepoeng. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha forskerstyrt og mindre konkurransebasert forskning. Økt basis-/grunnbevilgning til universitet, høgskoler og forskningsinstitutt. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en etter- og videreutdanningsreform der arbeidstakerne får rettigheter til betalt permisjon for etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere universiteter, høgskoler, fagskoler og studieforbund til å skape mer fleksible studiemuligheter. Studier bør kunne gjøres på internett, via regionale studiesentre eller andre «utenfor campus»-løsninger samtidig som man er i arbeid. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre studieforbundenes finansiering og rolle, både som tilbydere av formelt kompetansegivende studier og av kurs til allmenn nytte. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kurs og annen ikke-formell kompetanse enklere skal kunne sammenliknes med formell kompetanse gjennom et system for innplassering i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi NAV-støtte til å ta høyere utdanning til folk som av ulike grunner risikerer å bli stående permanent utenfor arbeidslivet. Partiprogram HØYERE UTDANNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke fagutdanningen. Fagutdanning er både en ungdomsutdanning og en utdanning for voksne. SV vil legge til rette for at voksne skal få et bedre utdanningstilbud med sikte på fagbrev, og fjerne begrensingene til videregående opplæring. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kunnskap om kjønnsidentitet skal ha en større plass i pedagogiske utdannelser. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette å styrke innsatsen for akademisk frihet internasjonalt, primært ved å støtte en permanent Students at Risk-ordning, og forbedre overvåknings- og uttaksmetodene gjennom UD. SV vil også støtte opp under ikke-statlige organisasjoners arbeid med å spre ordningen til andre land, primært i Norden. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle Samisk høgskole til et globalt urfolksuniversitet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke IKT-næringen. Tilgangen på kompetanse må bedres for næringen, antall studieplasser innen IKT skal økes, og det offentlige skal gjennom sine innkjøp legge til rette for mer utvikling av norsk IKT, og det skal legges til rette for grønne datasentre. Partiprogram HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle og styrke høgskole- og universitetsbaserte norskkurs for personer med høyere utdanning, for å knytte norskopplæringen mer opp til den utdanningen personen allerede har. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at regelverket for godkjennelse av utdannelser gjøres enklere. Vi vil at utdanning fra andre land lettere kan godkjennes i Norge, og vil innføre kvalifikasjonspass for flyktninger før godkjennelse. Partiprogram ARBEIDSLIV HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kartlegge kompetansen hos flyktninger, asylsøkere og personer på familiegjenforening raskest mulig etter ankomst til Norge. Vi vil ha flere tilbud om kompletterende utdanning i høyere utdanning og i videregående skole. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kompetansen i kulturskolen. Tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere. Partiprogram GRUNNSKOLE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR KUNST SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et kompetansebevis i landbruket tilsvarende agronomkompetanse. Dokumentasjon av realkompetanse skal vektlegges som likeverdig. Partiprogram HØYERE UTDANNING JORDBRUK LANDBRUK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjeninnføre kompetanse på vold og overgrep på politihøgskolen. Partiprogram HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil heve kompetansen blant dagens rådgivere, gjennom etter- og videreutdannelse, for å sette rådgivningstjenesten bedre i stand til å hjelpe ungdom til å ta gode utdannelses- og yrkesvalg. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil at videregående skoler inngår samarbeid med institusjoner innen høyere utdannelse for å sikre at elever som ønsker det, skal få ta fag på høyere nivå. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha bedre samarbeid mellom rådgivningstjenesten i skolen, NAV og karriereveiledningssentrene for å sette dem i stand til å nå ut til flere elever. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette satsingen på videreutdannelse av lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere om lærerprofesjonen selv skal ha et større ansvar for deler av skoleutviklingsmidlene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for strengere opptakskrav til lærerstudiene. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil benytte stipendordninger for å gi ikke-kvalifisert utdannelsespersonell i skole og yrkesopplæring mulighet til å ta pedagogikkutdannelse og dermed kvalifisere seg til fast ansettelse. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å etablere nye karriereveier i skolen, blant annet ved å videreføre nye stillingskategorier som lærerspesialist, for eksempel førstelærer og førstelektor, i henholdsvis grunnskolen og den videregående skolen. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fremme bedre samarbeid mellom skole, høyere utdannelse og arbeidsliv, eksempelvis gjennom mer hospitering for lærere i arbeidslivet, forskningsnær undervisning og lektor 2-program. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fullføre og kvalitetssikre en femårig masterutdannelse for lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke satsingen på profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdannelsen og etter-og videreutdannelsen av lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gi rektorer rett og plikt til etter- og videreutdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette satsingen på rektorskolen, blant annet ved å gjøre rektorutdannelsen til et permanent utdannelsesprogram. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke kompetansen om evnerike barn i lærerutdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke kompetanse- og forskningsmiljøer om skoleeierrollen og stimulere til deling av den beste praksis. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere universiteter, høyskoler og fagskoler til å utvikle etter- og videreutdannelsestilbud i tett dialog med arbeidslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre arbeidet med å etablere sterkere universiteter og høyskoler, blant annet gjennom bedre arbeidsdeling mellom lærestedene, slik at utdannelsestilbudene forankres i sterke og forskningsaktive fagmiljøer. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fordele mer av statstilskuddet til høyere utdannelse gjennom konkurransearenaer basert på oppnådde resultater. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre tiltakene i kvalitetsmeldingen for høyere utdannelse, blant annet for å styrke undervisningskvaliteten. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle ordningen med utviklingsavtaler mellom staten og utdannelsesinstitusjonene og knytte økonomiske virkemidler til avtalene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at utdanningsinstitusjonene kan ta i bruk supplerende inntaksformer som motivasjonsbrev, opptaksprøver og intervju. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidet med oppfølging av studentenes psykiske helse. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre bedre oppfølging av studentene for å bedre deres psykiske helse og faglige progresjon. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på forebyggende helsetiltak blant studenter. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ha flere studieplasser innenfor digitalisering, informasjonsteknologi og andre IKT-fag. Partiprogram HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil gi norske utenlandsstudenter muligheten til å jobbe ved siden av studiet uten å miste medlemskapet i folketrygden. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil utrede endringer i studiefinansieringen slik at den i større grad belønner studenter for å fullføre på normert tid. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere den høyere utdannelsessektor til å innføre digital vurdering og eksamen i de fagene hvor det er naturlig. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for at universiteter og høyskoler samarbeider mer med det lokale arbeidslivet, blant annet ved å tilby mer arbeidspraksis under utdanningene. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil gi mottagere av offentlige ytelser større mulighet til å ta studiepoenggivende utdannelse. Partiprogram HØYERE UTDANNING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke forsknings- og utredningsarbeid for å stoppe spredningen av antibiotikaresistente bakterier. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk ved opptak til lærerutdanningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke basisfinansiering av universitetene og høyskolene, inklusiv desentralisert høyskoleutdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at studier blir mer praksisnære og at deltakelse i forskning blir en naturlig del av studiene. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha mer internasjonal utveksling, både integrert, men også at flere tar hele eller deler av graden utenlands. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot frafall i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fagskoleutdanning gir studiepoeng. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det legges til rette for å utvikle enkelte kombinerte program for fagskole og universitets- og høgskole der det ligger til rette for det. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre bedre og fleksible overganger mellom fagskole og universitet/høgskole. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at de offentlige fagskolene fortsatt skal være fylkeskommunalt eide institusjoner. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke studenthelsetilbudet ved samskipnadene og gi vertskommuner støtte til å opprette allmennlegestillinger for studenter. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde gratisprinsippet for utenlandsstudenter i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke norsk som fagspråk. Ansatte ved norske universiteter og høyskoler har et særlig ansvar for å utvikle, vedlikeholde og formidle et godt norsk fagspråk. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilrettelegge for livslang læring gjennom å styrke voksenopplæringstilbudet i regi av frivillige organisasjoner og studieforbund. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke desentraliserte høgskoletilbud og fjernundervisning, samt ivareta mulighetene for voksnes læring innenfor øvrige, offentlige skoletilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre bedre kjønnsbalanse i topp- og mellomledersjiktet i høyere utdanning. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke innsatsen for å rekruttere flere menn til helse- og omsorgsfagene. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skole- og utdanningstilbudet under soning. Partiprogram FENGSLER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det utdannes flere helse- og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse og sikre tilgangen på samiske tolker ved helseinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå mot alle forsøk på å fravike gratisprinsippet i i offentlig høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke andelen barnehagelærere i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER HØYERE UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at vi har nok lærere, med god tilgang på videreutdanning og at lærerne støttes av en ledelse, lærerteam og andre fagfolk som kan følge opp miljø og helse. Partiprogram HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre tilbudet om videreutdanning for lærere. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke fokus på utvikling av lærernes relasjonskompetanse i lærerutdanningen. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at normkritikk må bli en obligatorisk del av lærerutdanningen, læreplanen i samfunnsfag og naturfag og opplæringsloven må få et normkritisk utgangspunkt. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke de praktiske-estetiske fagene i lærerutdanninga. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke andelen lærere på yrkesfag med både yrkes- og pedagogisk kompetanse. Partiprogram HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre profesjonsutdanningenes egenart gjennom å legge til rette for tett kontakt med praksisfeltet og aktuelle forskningsmiljøer. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevare gratisprinsippet i høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke friheten til universiteter og høyskoler ved å øke grunnbevilgningen og utjevne forskjeller i finansieringsordningen. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke grunnbevilgningen for instituttsektoren. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre finansieringsmodellen for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter for å stimulere til økt samarbeid. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunn- og videregående skoler samt relevante profesjonsutdanninger. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte universitets- og høyskolesektoren i utvikling av norsk fagterminologi, for å hindre domenetap til engelsk. Partiprogram HØYERE UTDANNING SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Kriteriene for resultater knyttet til resultatbasert finansiering av universitet og høgskoler skal utredes. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for høyere utdanning tilgjengelig for alle. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil opprettholde et desentralisert undervisnings- og utdanningstilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØYERE UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for en høyere utdanning som er demokratisk styrt og til det beste for samfunnet. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for gode studentvelferdsordninger. Partiprogram HØYERE UTDANNING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for bedre bolig- og barnehagetilbud, og styrking av studenters sosiale rettigheter. Partiprogram HØYERE UTDANNING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for bedre vilkår for studenter etter fødsel og minimum 12 mnd. studiefinansiering for studenter med barn. Partiprogram HØYERE UTDANNING SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for egen arbeidsmiljølov for studenter. Partiprogram ARBEIDSMILJØ HØYERE UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at studentbarnehagene sikres gode og forutsigbare rammevilkår. Partiprogram BARNEHAGER HØYERE UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for eget tilbud om psykisk helsehjelp for studenter uavhengig av studiested. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for en solidarisk høyere utdanning. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for økt offentlig støtte til gjensidig student- og lærerutveksling, samt forskningssamarbeid med utviklingsland. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil at Norge avviser forslag i internasjonale avtaler som gjør utdanning til en internasjonal handelsvare. Partiprogram HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for gratis norskkurs ved alle høyere utdanningsinstitusjoner. Partiprogram HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte akademisk boikott av Israel. Partiprogram HØYERE UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe mot innføring av studieavgift for utenlandske studenter. Partiprogram HØYERE UTDANNING INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for en høyere utdanning som bygger ned kjønnsforskjeller. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for radikal kjønnskvotering og øremerking av stillinger og utdanningsplasser for kvinner og menn. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for kvinneperspektiv inn på pensum i alle relevante fag. Partiprogram HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil at kvinner og menns ulike posisjon i samfunnet synliggjøres i forskning og undervisning. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil legge til rette for studentene og studentsamskipnadene. Partiprogram HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å plassere en ny politihøgskole utenfor Oslo sentrum. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre overgangsordningene mellom fagskole og høyskole/universitet. Regjeringserklæring FAGSKOLER HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke antall studieplasser i tråd med arbeidslivets behov og studentenes ønsker. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre Kvalitetsmeldingen for høyere utdanning og Humaniorameldingen. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kvaliteten på utdanningene gjennom styrking av Nasjonal arena for utdanningskvalitet. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle ordningen med sentre for fremragende undervisning (SFU). Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at utdanningsinstitusjonene kan ta i bruk supplerende inntaksformer. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg, samt innføring av digital vurdering og eksamen i fag der det er naturlig. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at studenter i større grad kan få relevant arbeidspraksis under studiene. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta initiativ til en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for universitets- og høyskolesektoren, som for eksempel foretaksmodellen, for å sikre mer uavhengige institusjoner. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet med oppfølging av studentenes psykiske helse. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om utenlandsstudier og norske studenter i utlandet. Regjeringserklæring HØYERE UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme en revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Regjeringserklæring FORSKNING HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling med akademia. Regjeringserklæring FORSKNING HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om skole uten profitt Behandlet
2. nov 2020 Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
4. nov 2019 Representantforslag om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn Behandlet
20. mai 2019 Representantforslag om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om at utdanningen av legespesialister skal svare til helsetjenestens behov Behandlet
18. feb 2019 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 Behandlet
11. feb 2019 Representantforslag om nasjonal satsing for flere lærere i skolen Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
30. mai 2018 Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.) Behandlet
11. apr 2018 Representantforslag om kamp mot seksuell trakassering Behandlet
11. apr 2018 Representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering Behandlet
9. apr 2018 IKT-sikkerhet - Et felles ansvar Behandlet
28. feb 2018 Representantforslag om studentombud Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om kompetansekrav for undervisning uten tilbakevirkende kraft Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om å sikre at lærere som er utdannet før 2014, fortsatt beholder full undervisningskompetanse Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om å innføre lærernorm, at nye kompetansekrav ikke gis tilbakevirkende kraft, og endre karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanningen Behandlet
7. feb 2018 Representantforslag om å gjennomføre ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om rekruttering av fastleger Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om å implentere musikkterapi i helsetenesta og auke den nasjonale utdanningskapasiteten Behandlet
12. jun 2017 Humaniora i Norge Behandlet
6. jun 2017 Representantforslag om å innføre kompentansekrav i barnevernet Behandlet
6. jun 2017 Representantforslag om Lærerløftet 2.0 Behandlet
6. jun 2017 Kultur for kvalitet i høyere utdanning Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om turnusordningen for leger Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om å opprette ein eigen utdanningsspesialitet i akuttkirurgi (generell kirurgi), og nødvendige tiltak for å styrke rekruttering av kirurgar til lokalsjukehus Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om opptakskrav til lærerutdanningen og nasjonal veiledningsordning Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. okt 2016 Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet Behandlet
15. jun 2016 Representantforslag om å bedre tilgangen på spesialsykepleiere Behandlet
8. jun 2016 Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs tilsyn, nasjonal vitnemålsportal mv.) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
25. nov 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Behandlet
10. jun 2015 Endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon) Behandlet
10. jun 2015 Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Behandlet
2. feb 2015 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Representantforslag om styrking av helse- og velferdstilbudet for studenter Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om å sikre en tilfredsstillende satsing på rekrutteringsstillinger i langtidsplanen for forskning Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om flere lærere med doktorgrad som en del av satsingen på karriereveier i skolen Behandlet
9. jun 2014 Endringer i universitets- og høyskoleloven Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
31. mar 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1288/2013 om programmet "ERASMUS+" Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om å løfte lærerens stilling i grunn- og videregående skole Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om en strategi for universitetsmiljøer i verdenstoppen Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å styrke den maritime utdanningen Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om studiekvaliteten i høyere utdanning Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om styrking av ingeniør- og sivilingeniørstudiene Behandlet
9. jun 2013 Lange linjer - kunnskap gir muligheter Behandlet
22. apr 2013 Representantforslag om en klar tidsfrist for overgang til femårig, mastergradsbasert grunnskolelærerutdanning Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om overgangsordninger for studenter som blir gravide rett etter fullført utdannelse Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om å øke antallet undervisningspersonell med doktorgrad og sikre flere karriereveier i skolen Behandlet
4. feb 2013 Representantforslag om et mer fleksibelt og desentralisert utdanningstilbud Behandlet
21. jan 2013 Representantforslag om flere sentre for fremragende utdanning Behandlet
21. jan 2013 Representantforslag om flere muligheter for opptak til høyere utdanning Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Endringar i jordskifteloven Behandlet
8. okt 2012 Representantforslag om et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse Behandlet
8. okt 2012 Representantforslag om behovet for en helhetlig nasjonal plan for voksnes læring Behandlet
4. jun 2012 Utdanning for velferd Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
24. nov 2011 Representantforslag om en styrket innsats for kommersialisering av forskningsresultater Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om å øke kompetansen i barnevernet Behandlet
16. feb 2011 Representantforslag om å styrke realfagene i hele utdanningsløpet Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
28. okt 2010 Representantforslag om å øke den statlige finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere Behandlet
28. okt 2010 Representantforslag om rett og plikt til etter- og videreutdanning for lærere og mer fleksible studietilbud Behandlet
24. mar 2010 Utdanningslinja Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet