Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre gjennomføre en rekrutteringsplan for å gjøre læreryrket til et mer attraktivt yrkesvalg for ungdom. Partiprogram HØGSKOLER SKOLER
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre styrke etter- og videreutdanningstilbudet ved å gjøre det obligatorisk og systematisk. Partiprogram HØGSKOLER SKOLER
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre heve opptakskravene til allmennlærerutdanningene. Partiprogram HØGSKOLER SKOLER
2009-2013 Høyre For å gjenreise lærerens autoritet vil Høyre i løpet av perioden omgjøre dagens allmennlærerutdanning til en femårig mastergradsutdanning hvor ett års lønnet praksis inngår i utdanningen. Partiprogram HØGSKOLER SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre sikre en arbeidsdeling mellom universiteter og høyskoler som ivaretar behovet for faglig styrke ved den enkelte institusjon. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre beholde de tekniske fagskolene og utrede et finansieringssystem som sikrer statlig finansiering av flere fagskoler. Partiprogram HØGSKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke forskningsinnsatsen vil Høyre styrke investeringene i infrastruktur ved universiteter og høyskoler, bl.a. laboratorier og undervisningslokaler. Partiprogram HØGSKOLER UNIVERSITETER
2009-2013 Høyre For å styrke kunnskapsnæringene vil Høyre stimulere til økt samarbeid mellom universiteter og høyskoler, forskningsinstitusjoner og kunnskapsnæringene, for å utnytte muligheter i skjæringspunktene mellom disse. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER NÆRINGSUTVIKLING UNIVERSITETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sterkere vektlegging av omsorg ved livets slutt i grunn- og videreutdanning av helsepersonell. Partiprogram HELSEPERSONELL HØGSKOLER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grunnbevilgningene til universitetene og høyskolene. Partiprogram HØGSKOLER UNIVERSITETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utarbeides en finansieringsmodell for universitet og høyskoler som stimulerer til robuste fagmiljøer og til at institusjonene utvikler og styrker sin egenart. Partiprogram HØGSKOLER UNIVERSITETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil verne om gratisprinsippet i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER UNIVERSITETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt kommersialisering av forskningsresultater ved universiteter, høyskoler og andre forskningsmiljøer. Institusjonene må gis incentiver for å øke denne aktiviteten. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER NÆRINGSUTVIKLING UNIVERSITETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes flere stipendiat- og postdoc-stillinger og flere faste vitenskapelige stillinger. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER UNIVERSITETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en større rekruttering av kvinner i forskning og blant vitenskapelig personale. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER LIKESTILLING UNIVERSITETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at studenter ved private universitets- og høyskolestudier skal få studielån på lik linje med studenter ved offentlige institusjoner. Partiprogram HØGSKOLER STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppretthalde og styrkje ein desentralisert høgskulestruktur. Partiprogram HØGSKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at dei statlege høgskulane utviklar eit nært samarbeid med regionalt nærings- og samfunnsliv, og på den måten får utnytta den regionale fordelen sin. Partiprogram HØGSKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det blir oppretta "karrieresenter" og "gründerskular" ved alle dei statlege høgskulane. Partiprogram HØGSKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i sitt arbeid med godkjenning av, og tilsyn med ulike universitet og høyskoler, bruker internasjonal fagkompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke fagskolenes rolle som tilbyder av yrkesrettet videreutdanning for fagarbeidere. Fagskolene skal sikres finansiering som gir forutsigbare rammer. Regjeringserklæring HØGSKOLER UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke basisbevilgningene til universiteter og høgskoler for å øke utdanningstilbudet, herunder etter- og videreutdanning og desentralisert utdanning, og øke antall studieplasser. Regjeringserklæring HØGSKOLER UNIVERSITETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke finansieringa av universiteter og høgskoler og sikre et desentralisert utdanningstilbud, herunder etter- og videreutdanning. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØGSKOLER UNIVERSITETER VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Høyre Høyre vil evaluere finansieringsordningen for universitetene og høgskolene, og vurdere hvorvidt de nåværende kriteriene for universitetsstatus sikrer kvalitet og god samletressursnytelse. Inntil en slik evaluering er gjennomført, godkjennes ingen nye universiteter. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Høyre Høyre vil øke opptakskapasiteten innen ingeniør- og teknologifag. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke de tekniske fagskolene og gjeninnføre statlig finansiering av fagskolene. Partiprogram HØGSKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en ny politiutdanning i flere trinn. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke basisfinansieringen til universiteter og høyskoler. Partiprogram HØGSKOLER UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en nasjonal kunnskaps- og strukturreform for å sikre bedre arbeidsdeling, faglig konsentrasjon og samarbeid mellom landets universiteter og høgskoler. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå hele finansieringsmodellen for UH-sektoren, både basiskomponenten og den resultatbaserte komponenten. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere flere studieplasser på strategiske fagområder for norsk arbeids- og samfunnsliv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bedre gjennomføringen i høyere utdanning gjennom god undervisning, godt undervisningsmateriell, kvalitet og oppfølging. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til sterkere ledelse innenfor utdanningsinstitusjonene [innenfor høyere utdanning]. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre universiteter og høgskoler til en mer attraktiv karrierevei, blant annet ved å gjennomgå bruken av midlertidige ansettelser og sikre gode arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SYSSELSETTING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at flere norske studenter tar hele utdanningen i utlandet, blant annet gjennom å innføre støtte til førsteåret i flere land, som USA. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at studenter som tar bachelor- eller masterutdanning, skal ha tilbud om utenlandsopphold som en del av graden dersom de ønsker det. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boligenheter i året. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STATSBUDSJETTET STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke utdanningsstøtten gjennom Lånekassen og fordele utbetalingene over 11 måneder. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre studentdemokratiet og støtten til studentsamskipnader og studentorganisasjoner. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt kunnskapsinnvandring gjennom mer effektiv saksbehandling for godkjenning av nøkkelkompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det lettere å få tilpasset sin utenlandske formalkompetanse til norske krav. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprette flere relevante videreutdanningsplasser i nært samarbeid mellom høgskoler, studieforbund og lokalt arbeidsliv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningsinstituttene og stimulere til bedre samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og internasjonalisering. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge fram en tiårig langtidsplan for forskning som legger føringer for hvordan vi innretter investereringer i kunnskapsbygg, forskningsinfrastruktur, stipendiater og studieplasser. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til mer internasjonalisering av norske forskningsinstitutt, universiteter og høgskoler. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til bedre praktisk tilrettelegging for utenlandske forskere i Norge. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil for å heve kvaliteten på forskningen og for å oppnå mer samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyere utdanning, bør det innføres utviklingsavtaler med institusjonene i universitets- og høgskolesektoren. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet og dialogen mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke grunnbevilgningen til høyskoler og universiteter for å gjøre utdanningsinstitusjonene mindre avhengige av ekstern finansiering og stabilt studenttall. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grunnbevilgningene til universitetene og høyskolene, og særlig sørge for utjevning mellom de nye og gamle universitetene. Partiprogram HØGSKOLER UNIVERSITETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi høyskolene bedre muligheter til utvikling og satsing på sin egenart, gjerne i økt samhandling med universitetene. Partiprogram HØGSKOLER UNIVERSITETER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil finansiere universiteter og høyskoler gjennom offentlige grunnbevilgninger, slik at institusjonene selv kan prioritere hva de vil forske på. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avskaffe kvantitativ målstyring som styringsverktøy og finansiering basert på avlagte studiepoeng eller antall publiserte artikler. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke de tekniske fagskolene. Regjeringserklæring HØGSKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke status for lærere gjennom høyere krav til utdanning, sertifisering, og at etter- og videreutdanning reflekteres i lærernes lønn. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha kompetansekrav og videreutdanningsopplegg for barnehagelærere og assistenter. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere videreutdanning innen IKT og sikre IKT i undervisningen som en del av lærerutdanningen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre utdanningen for pedagoger i SFO. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en egen rådgiverutdanning for å sikre elever god veiledning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne kravet om generell studiekompetanse ved enkelte studietilbud for å gjøre det enklere å ta høyere utdanning for elever med fagbrev. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide lektor II-ordningen til å inkludere flere fag slik at man får andre fagpersoner enn lærere inn i skolen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til forskning i verdensklasse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre studentene et godt studentliv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer forskning og innovasjon i næringslivet. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på miljøer som er eller kan bli verdensledende innenfor sitt fagfelt. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle ordningene med sentre for fremragende forskning (SFF), sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), yngre fremragende forskere (YFF) og sentre for fremragende undervisning (SFU). Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke finansieringen av internasjonal nettverksbygging og utenlandsopphold for unge forskere, og rekruttere aktivt i egen PhD/post.doc–populasjon til faste forsknings- og universitetsstillinger. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for kommersialisering av forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke den frie grunnforskningen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer publisering og formidling av forskning i åpne kanaler. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre de private institusjonene gode nok rammevilkår til å være reelle alternativer for studenter og forskere. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på aktiv deltakelse i EUs rammeprogrammer. Partiprogram EU/EØS FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide nye og forpliktende opptrappingsplaner for rekrutteringsstillinger på høyere utdanningsinstitusjoner, for eksempel for stipendiater og postdoktorer. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere muligheten for bruk av midlertidige ansettelser på høyere utdanningsinstitusjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig med fast ansettelse i vitenskapelig stilling selv om man forsker i et eksternt finansiert forskningsprosjekt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre ordningene for utenlandske akademikere som vil forske i Norge og norske forskere som vil arbeide i utlandet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre SkatteFUNN-ordningen for å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKATTER SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide gaveforsterkningsordningen for private og ideelle gaver til forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle SFI-ene (Senter for forskningsdrevet innovasjon) og NCEene (Norwegian Center of Expertise) for å styrke nyskapings- og næringsperspektivene i norsk forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulerer til åpen forskningsformidling. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke satsingen på ordningen med nærings-PhD og nærings-post.doc. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bedrifter større adgang til direkte fradrag for forskning og utvikling. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKATTEFRADRAG SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en innovasjonsbro etter svensk modell for å bidra til at mer forskning og innovasjon med vekstpotensial omsettes i næringsvirksomhet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke virkemidlene for regional innovasjon og samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til kommersialisering og innovasjon innen helsenæringen og etablere et nytt såkornfond som øremerkes helseinnovasjon. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle som underviser på universiteter og høyskoler skal ha relevant kompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi alle studenter rett på veileder som følger dem gjennom hele studieløpet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide ordningen med å gi forskningsmiljøer med særskilt god undervisning status som Senter for fremragende undervisning (SFU). Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi ekstra bevilgninger til de beste undervisningsmiljøene for å motivere undervisningsinstitusjonene til å vektlegge undervisning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at god undervisning gir merittering. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at norske institusjoner for høyere utdanning må få flere engelskspråklige studieprogrammer for å gjøre Norge mer attraktivt for internasjonale studenter. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke basisbevilgningen til universiteter og høyskoler. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til oppgradering og nyanskaffelser av forskningsmessig infrastruktur, vitenskapelig utstyr og til vedlikehold av bygningsmasse. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en tilskuddsordning til infrastruktur i private høyskoler (husleietilskudd). Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil revidere Samordna opptak for utdanning, blant annet ved å fjerne tilleggspoeng for virksomhet som ikke er studierelatert, og ved å la utdanningsinstitusjonene få bestemme inntakskriterier og inntakskrav til studiene i større grad. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studiepoeng for praksisopphold og traineeships som er relevante for utdannelsen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil likestille merverdiavgift på forskningsrapporter på papir og i digital form. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut fagskoletilbudet og gi flere mulighet til å velge høyere yrkesfaglig utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle systemet slik at fag fra fagskolen, i større grad kan gi fritak for enkelte fag i en høyere grad fra universitet eller høyskolesystemet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil feste studiestøtten til grunnbeløp i folketrygden slik at den økes i takt med at grunnbeløpet i folketrygden økes, og ha et langsiktig mål om støttenivå på 1,5 G. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre innfasingen av 11 måneders studiestøtte. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en ny læringsmiljølov som tar for seg hele utdanningsløpet fra barnehagen til høyere utdanning. Partiprogram GRUNNSKOLE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil heve kostnadsrammen for studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal bygges minimum 3000 studentboliger årlig, og at tilskuddet til nye boligenheter skal økes. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studentsamskipnadene støtte til kjøp av eksisterende bygg for bruk og ombygging til studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at studentboliger blir et eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at studenter som velger privat høyere utdanning skal få en del av lånet il skolepenger som stipend, særlig hvis tilsvarende utdanning ikke finnes på offentlige institusjoner. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING PRIVATSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studenter som er forfulgt i sitt hjemland mulighet til å fullføre studiene sine ved å gjøre ordningen ”Students at Risk” permanent. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke antall studieplasser slik at et større antall norske studenter kan utdanne seg i Norge. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre vilkårene for studenter med barn gjennom et nasjonalt løft for studentbarnehagene og 12 måneders studiefinansiering for studenter med barn. Partiprogram BARN FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide Lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig å være delvis sykemeldt som student. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre ordningen med gradert sykestipend for studenter permanent. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studenter rett til å ha én fastlege på hjemstedet og én på studiestedet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at det forskes mer på studenters helse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for bedre psykisk studenthelse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at begrepet studenthelse må defineres. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningen på fjordsystemene som unike marine økosystem. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at forskning skal vris fra det fossile til det grønne. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forsking og utvikling av hydrogenproduksjon slik at denne blir mer energieffektiv. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil vri store deler av forskningsmidlene som i dag går til forskning og utvikling i petroleumsbransjen slik at midlene i større grad kan benyttes til omstillingsrelevant forskning. Partiprogram ENERGI HØGSKOLER HØYERE UTDANNING OLJE OG GASS UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt forskning på klimatilpasning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING MILJØVERN NATURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke universitets– og høyskoleutdanningen innenfor IT generelt og finansteknologi spesielt. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt forskningsinnsats knyttet til områder der Norge har stort potensial til å ta en posisjon internasjonalt, som finansiering av grønne investeringer. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha strenge etiske retningslinjer for den bioteknologiske forskningen. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha økt satsing på ressurs- og bestandsforskning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, som fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forskningen på protein- og energirike vekster som alternativ til import av soya og bruk av annen biomasse til produksjon av dyrefor. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING JORDBRUK LANDBRUK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forskningen på klimasmarte løsninger i landbruket. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre kompetanse i næringen gjennom god landbruksutdanning med økt vekt på naturforvaltning, og bedre muligheten for å ta videre- og etterutdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING JORDBRUK LANDBRUK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte desentraliserte utdanningsopplegg fra høyskoler og universitet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å få godkjent utdanning fra utlandet og etablere flere tilbud om kompletterende utdanningstilbud i samarbeid med høyskoler og universitet for flyktninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre kravene til opptak i høyere utdanning så flyktninger med fullført skolegang fra hjemlandet anses å ha generell studiekompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kompetansen gjennom desentraliserte fagskole- og høyskoletilbud for helsepersonell, og ved å styrke rekrutteringen til legespesialisering innen geriatri. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningen på telemedisin, e-helse og nye former for samhandling i helsesektoren. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for mer forskningssamarbeid mellom de nordiske universitetssykehusene og styrke nordisk samarbeid mellom sykehus. Partiprogram HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til å gjøre nye boliger utslippsnøytrale og funksjonelle. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke muséenes forsknings- og formidlingskompetanse. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR KULTURVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanning på studieretninger med mer enn 80 % studenter av ett kjønn. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke politiutdanningen og styrke politietaten med flere sivile stillinger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategi for satsing på høyere utdanning og forskning [på Svalbard]. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLAROMRÅDER SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp strategier innen næringsliv, reiseliv, havn, forskning, utdanning og strategisk infrastruktur på Svalbard. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLAROMRÅDER REISELIVSNÆRING SAMFERDSEL SVALBARD UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke statens eiermakt i Statoil. Selskapets investeringer skal være i tråd med målet om å hindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Partiprogram ENERGI FORURENSNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle kunnskap og kompetanse på fornybar energi. Vi vil ha økt satsing på infrastruktur for forskning og undervisning. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi likeverdige og fleksible utdanningsløp. Det skal legges til rette for at de ulike utdanningsløpene ivaretar sin særegenhet og styrkes på egne premisser. SV vil styrke fagskole- og mesterbrevutdanningen, og legge til rette for fleksible og smidige overganger mellom akademiske og yrkesfaglige utdanninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forskningsbasert undervisning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre gratis, offentlig eide og drevne universiteter, høgskoler og fagskoler, men med muligheter for private tilbydere innenfor rammen av et lovverk som sikrer kvalitet og umuliggjør utbyttemisbruk. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge større vekt på realkompetansevurderinger og muligheter til Y-veien. Det vil si opptak basert på relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte opprettelse av yrkesfaglig høyere utdanning, som et parallelt tilbud til det eksisterende universitets- og høgskoletilbudet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kompetansekartlegging. Innvandrere må raskt få vurdert sin real- og formalkompetanse for å kunne påbegynne/fullføre en høyere utdanning. SV vil øke bevilgningene til NOKUT og utvide og videreutvikle arbeidet med kompetansepass for flyktninger. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et nytt opptakssystem [i høyere utdanning]. SV vil i samarbeid med sektoren og de ulike fagområdene utarbeide forslag til fornuftige og alternative opptakskriterier, som fremmer kvalitet og ivaretar arbeidslivets behov for nok kompetent arbeidskraft. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kvaliteten i barnehagelærerutdanningen, ingeniørutdanningen og sosionomutdanningen ved å heve disse utdanningene en finansieringskategori. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre demokratisk styring av universitet og høyskoler. Rektor skal som hovedregel velges, ikke ansettes. Valg av ledere på lavere nivå og partssammensatte organer skal gjeninnføres. Eksterne styremedlemmer skal velges fra et langt bredere sjikt av samfunnet enn i dag og de ansatte skal ha styreflertall. Partiprogram ARBEIDSLIV HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer som sikrer et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle ordningen med krav om karakteren 4 i matematikk for opptak til lærerutdanningen, til fordel for smartere krav som for eksempel snittkarakter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere faste stillinger på universitet og høyskoler. Bruken av midlertidige stillinger i akademia bør reduseres. Dette gjelder spesielt bruken av timelærerstillinger, midlertidige universitetslektorstillinger og andre midlertidige undervisningsstillinger for å dekke permanente undervisningsbehov. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forskningsrekrutteringen. For å styrke yngre forskeres karrieremuligheter og bedre kjønnsbalansen, bør frigjorte stillinger vurderes å bli utlyst som førsteamanuensis i stedet for professor. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at lærerutdanningene gir tilstrekkelig kompetanse til de som skal undervise i nynorsk som hovedmål og sidemål. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre studenters rettssikkerhet. Alle studenter skal ha tilgang på studentombud, både ved offentlige og private institusjoner. Det skal lages en læringsmiljølov for studenter, tilsvarende arbeidsmiljøloven, som blant annet skal gi studenter vern mot gjengjeldelse. Partiprogram ARBEIDSMILJØ HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at mangfold og flerkulturell kompetanse inkluderes i utdanningstilbudene for velferdsyrkene. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det etableres fleksible utdanningsløp som muliggjør at studenter kan veksle mellom ulike utdanningsløp i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at poeng opptjent på fagskolene skal telle som studiepoeng. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha forskerstyrt og mindre konkurransebasert forskning. Økt basis-/grunnbevilgning til universitet, høgskoler og forskningsinstitutt. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke fagutdanningen. Fagutdanning er både en ungdomsutdanning og en utdanning for voksne. SV vil legge til rette for at voksne skal få et bedre utdanningstilbud med sikte på fagbrev, og fjerne begrensingene til videregående opplæring. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at studenter og elever som tar helse- og sosialfag eller utdanning relatert til politi, rettsvesen, skolevesen og barnehage, får nødvendig kunnskap om vold og overgrep. Partiprogram BARNEHAGER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kunnskap om kjønnsidentitet skal ha en større plass i pedagogiske utdannelser. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette å styrke innsatsen for akademisk frihet internasjonalt, primært ved å støtte en permanent Students at Risk-ordning, og forbedre overvåknings- og uttaksmetodene gjennom UD. SV vil også støtte opp under ikke-statlige organisasjoners arbeid med å spre ordningen til andre land, primært i Norden. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle Samisk høgskole til et globalt urfolksuniversitet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle og styrke høgskole- og universitetsbaserte norskkurs for personer med høyere utdanning, for å knytte norskopplæringen mer opp til den utdanningen personen allerede har. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at regelverket for godkjennelse av utdannelser gjøres enklere. Vi vil at utdanning fra andre land lettere kan godkjennes i Norge, og vil innføre kvalifikasjonspass for flyktninger før godkjennelse. Partiprogram ARBEIDSLIV HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kartlegge kompetansen hos flyktninger, asylsøkere og personer på familiegjenforening raskest mulig etter ankomst til Norge. Vi vil ha flere tilbud om kompletterende utdanning i høyere utdanning og i videregående skole. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kompetansen i kulturskolen. Tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere. Partiprogram GRUNNSKOLE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR KUNST SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle tettere samarbeid mellom institusjonene som utdanner barnehagelærere, og barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER HØGSKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre god kvalitet ved å fortsette å styrke satsingen på kompetanse og faglig påfyll for barnehagelærere og ansatte i barnehagene gjennom å bidra til høy kvalitet på utdannelsestilbudene i barnehagesektoren. Partiprogram BARNEHAGER HØGSKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke kompetanse- og forskningsmiljøer om skoleeierrollen og stimulere til deling av den beste praksis. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere universiteter, høyskoler og fagskoler til å utvikle etter- og videreutdannelsestilbud i tett dialog med arbeidslivet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre arbeidet med å etablere sterkere universiteter og høyskoler, blant annet gjennom bedre arbeidsdeling mellom lærestedene, slik at utdannelsestilbudene forankres i sterke og forskningsaktive fagmiljøer. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke forsknings- og utredningsarbeid for å stoppe spredningen av antibiotikaresistente bakterier. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk ved opptak til lærerutdanningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke basisfinansiering av universitetene og høyskolene, inklusiv desentralisert høyskoleutdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at studier blir mer praksisnære og at deltakelse i forskning blir en naturlig del av studiene. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha mer internasjonal utveksling, både integrert, men også at flere tar hele eller deler av graden utenlands. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot frafall i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fagskoleutdanning gir studiepoeng. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det legges til rette for å utvikle enkelte kombinerte program for fagskole og universitets- og høgskole der det ligger til rette for det. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre bedre og fleksible overganger mellom fagskole og universitet/høgskole. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at de offentlige fagskolene fortsatt skal være fylkeskommunalt eide institusjoner. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke studenthelsetilbudet ved samskipnadene og gi vertskommuner støtte til å opprette allmennlegestillinger for studenter. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde gratisprinsippet for utenlandsstudenter i høyere utdanning. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke norsk som fagspråk. Ansatte ved norske universiteter og høyskoler har et særlig ansvar for å utvikle, vedlikeholde og formidle et godt norsk fagspråk. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR SKOLER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilrettelegge for livslang læring gjennom å styrke voksenopplæringstilbudet i regi av frivillige organisasjoner og studieforbund. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke folkehøgskolene, og bidra til å beholde folkehøgskolenes særpreg og egenart. Partiprogram HØGSKOLER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke desentraliserte høgskoletilbud og fjernundervisning, samt ivareta mulighetene for voksnes læring innenfor øvrige, offentlige skoletilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre bedre kjønnsbalanse i topp- og mellomledersjiktet i høyere utdanning. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke innsatsen for å rekruttere flere menn til helse- og omsorgsfagene. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet. Partiprogram HØGSKOLER HØYERE UTDANNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skole- og utdanningstilbudet under soning. Partiprogram FENGSLER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det utdannes flere helse- og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse og sikre tilgangen på samiske tolker ved helseinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjeninnføre statlig finansiering av fagskolene. Regjeringserklæring HØGSKOLER UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for endring av finansieringssystemet slik at universiteter og høyskoler ikke konkurrerer økonomisk. Partiprogram HØGSKOLER UNIVERSITETER
2017-2021 Rødt Rødt vil at høyskolenes samfunnsoppdrag som regionale og praksisrettede utdannings-institusjoner skal verdsettes og prioriteres høyere. Partiprogram HØGSKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at antall universiteter og høgskoler skal være en faglig og politisk avgjørelse. Partiprogram HØGSKOLER UNIVERSITETER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for demokratisk styring av universiteter og høyskoler gjennom valgte kollegiale organer og valgte ledere. Partiprogram HØGSKOLER UNIVERSITETER
2017-2021 Rødt Rødt vil forsvare permanent høyskoleutdanning for norsk folkekultur. Partiprogram HØGSKOLER KULTURVERN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om at de selvforvaltende universitetene og høgskoler fortsatt skal eie egne bygg og eiendommer Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler) Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste Behandlet
4. nov 2019 Representantforslag om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn Behandlet
3. jun 2019 Representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S Behandlet
3. jun 2019 Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging) Behandlet
20. mai 2019 Representantforslag om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø Behandlet
18. feb 2019 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
30. mai 2018 Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.) Behandlet
28. feb 2018 Representantforslag om studentombud Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. jun 2017 Humaniora i Norge Behandlet
6. jun 2017 Kultur for kvalitet i høyere utdanning Behandlet
29. mar 2017 Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.) Behandlet
22. feb 2017 Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
8. des 2016 Statstilskudd til høyskolene NITH, Westerdals og NISS Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om nasjonale regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt ut synlige i skoler og på universiteter og høyskoler Behandlet
13. jun 2016 Representantforslag om endringer i lovverket for private skoler og høyskoler Behandlet
8. jun 2016 Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs tilsyn, nasjonal vitnemålsportal mv.) Behandlet
11. apr 2016 Representantforslag om konsekvensene av innføringen av kompetansekrav for alle lærere Behandlet
28. mar 2016 Endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
8. des 2015 Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler) Behandlet
10. jun 2015 Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Behandlet
2. feb 2015 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om studiekvaliteten i høyere utdanning Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om styrking av ingeniør- og sivilingeniørstudiene Behandlet
9. jun 2013 Lange linjer - kunnskap gir muligheter Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren Behandlet
21. jan 2013 Representantforslag om flere muligheter for opptak til høyere utdanning Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
13. mai 2012 Rapportering til database for vitenskapelig publisering Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet