Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en samhandlingsreform i helsevesenet, hvor de økonomiske, juridiske og organisatoriske ordningene tilpasses slik at pasienten opplever et helsetilbud som henger sammen, og ressursene utnyttes best mulig. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at minoritetsbefolkningen får likeverdige helsetjenester ved å styrke tolketjenesten og øke kunnskapen i helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil holde egenandeler i helsevesenet på et lavt nivå. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil forbedre den elektroniske informasjonsflyten i alle deler av helsevesenet, og innføre kvalitetsregistre. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre god politisk styring gjennom ny nasjonal helseplan som skal være et strategisk styringsdokument for helse- og omsorgstjenesten. Planen skal behandles av Stortinget. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil forlenge satsingen på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren, og utvide denne til også å omfatte forskningsbasert innovasjon. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil forbedre det kommunale tilbudet for psykisk syke, og gjennomgå tilbudet til de sykeste av disse. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bedre tilgjengeligheten til akutte tjenester for psykisk syke, og gi et oppfølgingstilbud til pårørende. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha tilrettelagt bo- og aktivitetstilbud for psykisk syke. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at barn med alvorlig syke foreldre må følges opp på en god måte i sykehusene og kommunene. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke rehabiliterings- og habiliteringstjenestene. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at skolehelsetjenesten må bli et tilgjengelig tilbud for alle elever fra barneskoletrinnet opp til videregående skole. Nasjonale standarder må settes i forhold til utbredelse og innhold. Skolene må ha tilgang på psykisk helsepersonell. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidsmedisinske avdelinger, og øke kapasiteten slik at det kan bli bedre samordning for forebygging og behandling av yrkesrelaterte sykdommer og helseplager. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det offentlige gradvis tar et større ansvar på tannhelsefeltet. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2009-2013 etablere gratis årlig tannhelsekontroll for eldre over 75 år. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2009-2013 forbedre tannhelsetilbudet for dem som bor i institusjon og utvide det til også å gjelde heldøgns omsorgstilbud utenfor institusjon. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2009-2013 utvide tannhelsetilbudet for psykisk syke med en alvorlig diagnose. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2009-2013 ta bort egenandelen for 19- og 20-åringer hos skoletannlege. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2009-2013 at de som deltar i NAVs kvalifiseringsprogram skal ha gratis tannbehandling på linje med dem som har sosialhjelp som hovedinntektskilde eller omfattes av kommunale rustiltak. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det i perioden 2009-2013 settes tak for hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling, slik at alle får råd til å ivareta sin tannhelse på en god måte. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil etablere flere oppsøkende tilbud til dem som ikke ellers oppsøker tannhelsetjenester. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke utdanningskapasiteten for tannpleiere. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for desentralisert spesialistutdanning og regionale kompetansesentra innen tannhelse. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at det skal være tannlegevakt i alle fylker. Partiprogram FYLKER HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil trappe opp tilbudet og kapasiteten innenfor alle deler av rusomsorgen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at ventetiden for behandling av rusavhengighet skal reduseres …. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vi at behandlingstilbudene [for rusavhengighet] er differensierte og individuelt tilpasset. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at de som ber om hjelp for sin rusavhengighet skal få oppfølging fra første dag. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil etablere rusakutt i Oslo, og vurdere etablering også i de andre store byene. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at rusavhengige skal få innfridd sine pasientrettigheter og sikres rett til behandling på riktig nivå og til rett tid ut fra en individuell vurdering. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at personer med både rusavhengighet og psykiske problemer får et bedre og mer samordnet tilbud. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil i større grad ta i bruk muligheten til tvangsbehandling, spesielt mot unge rusmisbrukere. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke etter- og videreutdanning av kommunalt ansatte i pleie og omsorg. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at ideelle og frivillige organisasjoner som bidrar til velferdsproduksjonen som leverandører til det offentlige skal få forutsigbare avtalevilkår og arbeidsforhold, samtidig som vi skal stille klare krav til kvalitet, kostnader og arbeidsvilkår. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at kompetanse i organisasjonslivet brukes mer bevisst i utviklingen av tjenestetilbudet. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at muligheten til å inngå direkte avtaler med ideelle organisasjoner om drift av velferdstjenester videreutvikles. Så langt det er mulig vil vi unnta ideelle organisasjoner fra anbud innenfor barnevern og rusomsorg. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det opprettes et kontaktutvalg mellom ideelle og frivillige organisasjoner og myndigheter som koordinerer utviklingen av tjenestetilbud på helse- og omsorgsområdet. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det psykiske helsetilbudet i tilknytning til asylmottakene styrkes. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre øke kompetansen til ansatte i skoler, barnehager og helsestasjoner for bedre å kunne avdekke mulige overgrep eller omsorgssvikt. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre at sykmeldte som venter på behandlingstilbud, skal få tilbud om behandling raskere og innen bestemte frister - ledig kapasitet hos private aktører må utnyttes for å få pasientene raskere tilbake i arbeid. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å redusere sykefraværet vil Høyre ansvarliggjøre legene i sterkere grad i arbeidet med å redusere sykefraværet. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN TRYGDER
2009-2013 Høyre For å redusere sykefraværet vil Høyre gjeninnføre ordningen som gir skattefritak for arbeidsgiverbetalte behandlingsutgifter og behandlingsforsikringer. Partiprogram FORSIKRING HELSEVESEN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre sikre at helse- og omsorgstjenesten på lokalt nivå får en større andel av veksten i bevilgningene til helsesektoren. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre styrke og videreutvikle lokalsykehusene og de distriktsmedisinske sentrene slik at de gir gode tilbud til pasienter som trenger nærhet til sitt helsetilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre styrke helsetjenesten i sykehjem og kommuner, bl.a. gjennom rekruttering av flere sykepleiere og leger. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre utvikle flere tverrfaglige helsetilbud i kommunene, særlig for kronisk syke. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre styrke helsestasjoner og skolehelsetjeneste, særlig overfor barn, unge og familier som har sosiale og helsemessige problemer. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre styrke kapasiteten ved helsestasjonene. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre legge større vekt på at sykehusene skal drive oppsøkende tjenester for å gi pasientene bedre helsehjelp der de bor. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre endre finansieringssystemet for å understøtte målet om en mer desentralisert helsetjeneste og bedre samhandling mellom sykehusene og helsetjenesten i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre etablere en nasjonal opptrappingsplan for bruk av telemedisin, samt utarbeide nye finansieringsformer for denne typen tjenester. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre etablere flere helsetilbud i samarbeid mellom kommuner og sykehus for å sikre pasientene et bedre helsetilbud der de bor. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre iverksette en total gjennomgang av egenandelssystemet for å sikre at mennesker med høye helseutgifter og dårlig økonomi blir skjermet. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre sørge for bedre støtte til tannbehandling for dem som har høye tannhelseutgifter og dårlig økonomi. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre styrke arbeidet med organdonasjon. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre legge vekt på eldresentrenes betydning i det forebyggende helsearbeidet. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre at alle tilbydere av sykehustjenester som fyller kvalitetskravene, skal få rett til å utfordre andre tilbydere på kvalitet og pris. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å styrke kvaliteten i helsetjenesten vil Høyre styrke medisinsk forskning og fag- og kompetanseutvikling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre pasientene raskere helsehjelp og flere valgmuligheter vil Høyre gi flere pasienter mulighet til å benytte private helsetilbud for det offentliges regning, slik at den som trenger nødvendig helsehjelp, kan få et tilbud så raskt som mulig. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å sikre pasientene raskere helsehjelp og flere valgmuligheter vil Høyre gi private aktører mulighet til å utføre flere oppgaver på vegne av den offentlige helsetjenesten, f.eks. drifting av sykehus, dersom dette bidrar til raskere og bedre helsehjelp for pasientene og bedre utnyttelse av ressursene i sektoren. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å sikre pasientene raskere helsehjelp og flere valgmuligheter vil Høyre gi private aktører bedre og mer forutsigbare rammebetingelser, bl.a. gjennom langsiktige avtaler på minimum fem år. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre pasientene raskere helsehjelp og flere valgmuligheter vil Høyre styrke pasientenes rett til behandling i utlandet for statens regning. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre pasientene raskere helsehjelp og flere valgmuligheter vil Høyre ta initiativ til etablering av et skandinavisk samarbeid om utredning og behandling av sjeldne og krevende sykdommer hvor kunnskap, kompetanse og utrustning er svært ressurskrevende. Partiprogram HELSEVESEN NORDISK SAMARBEID SYKDOMMER
2009-2013 Høyre For å sikre pasientene raskere helsehjelp og flere valgmuligheter vil Høyre legge til rette for en ordning der det blir enklere for både helsepersonell og pasienten selv å finne frem til ledig kapasitet for det behandlingstilbudet man har behov for. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke det psykiske helsevernet vil Høyre styrke det kommunale bo-, behandlings- og oppfølgingstilbudet for psykisk syke. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKDOMMER
2009-2013 Høyre For å styrke det psykiske helsevernet vil Høyre utarbeide en plan for å gi et bedre tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og dårlige levekår. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke det psykiske helsevernet vil Høyre iverksette tiltak som bidrar til bedre hjelp og dermed redusert bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2009-2013 Høyre For å styrke det psykiske helsevernet vil Høyre bygge ut det psykiske helsevernet til barn og unge, med vekt både på lavterskeltiltak i helsestasjoner og skolehelsetjeneste og gjennom styrking av barne- og ungdomspsykiatrien. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke det psykiske helsevernet vil Høyre Styrke det tverrfaglige samarbeidet og ettervernet på tvers av rusbehandling og psykisk helsevern for å sikre et helhetlig tilbud til store grupper med sammensatte lidelser. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre at habilitering og rehabilitering skal være den neste store helsepolitiske satsningen. Partiprogram HELSEVESEN SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre utarbeide en opptrappingsplan for å styrke tilbudet om habilitering og rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre styrke forskning og fag- og kompetanseutvikling innenfor habilitering og rehabilitering. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre utvikle et godt samarbeid og stabile rammevilkår rundt private rehabiliteringsinstitusjoner som holder god faglig kvalitet i sitt helsetilbud. Partiprogram HELSEVESEN SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre spesielt styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet for rusavhengige og barn med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN RUSMIDLER SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre sikre barn med kommunikasjonshindringer og deres pårørende tekniske hjelpemidler og nødvendig opplæring. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2009-2013 Høyre Sikre raskere og bedre hjelp for rusavhengige ved å gjennomføre en opptrappingsplan for å styrke tilbudet om rusbehandling, omsorg, lavterskel helsetilbud og ettervern. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for dem som deltar i legemiddelassistert rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke folkehelsearbeidet vil Høyre samarbeide med interkommunale friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen, bl.a. gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KULTUR
2009-2013 Høyre For å sikre bedre styring i helsesektoren vil Høyre at Stortinget skal vedta en nasjonal helseplan som fastsetter den overordnede strukturen og trekker opp klare prioriteringer for helsevesenet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre bedre styring i helsesektoren vil Høyre legge ned de regionale helseforetakene og gi større frihet og ansvar til de lokale helseforetakene innenfor rammene av en nasjonal helsepolitikk. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre bedre styring i helsesektoren vil Høyre sikre en rettferdig fordeling av basisbevilgningene mellom helseforetakene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre bedre styring i helsesektoren vil Høyre skille rollen som eier, utfører og bestiller for å tydeliggjøre oppgaver og ansvar. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre bedre styring i helsesektoren vil Høyre sikre bedre ivaretakelse av personvernet ved behandling av helseopplysninger. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre utarbeide en handlingsplan for å øke kapasiteten og heve kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten, herunder bygge ut sykehjemsplasser, bofellesskap og omsorgsboliger. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre innføre nasjonale undersøkelser som grunnlag for å forbedre tjenestetilbudet. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre styrke helsetjenesten for eldre - et godt helsetilbud til eldre må ha som mål å bevare deres selvstendighet og selvrespekt. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre fastslå at alle har rett til god lindrende behandling som gir en verdig avslutning av livet, men at respekten for menneskeverdet samtidig innebærer et klart nei til aktiv dødshjelp. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre foreta gjennomgang av finansieringsordningene mellom stat og kommune for å sikre at tilbudet blir tilpasset brukernes behov og motvirke at tilbud i krysspunktet mellom helse og omsorg ikke blir realisert. Ressursene må settes inn der vi får best nytte av dem. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre styrke rettsikkerheten for brukerne av omsorgstjenester og redusere bruken av tvang i omsorgstjenesten. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre tilrettelegge for etablering av private tilbydere innenfor omsorgssektoren, også innenfor kommunens tjenester. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre styrke valgfriheten i offentlige velferdstjenester. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre i større grad ta i bruk brukerundersøkelser og kvalitetsmålinger, samt sikre åpenhet om disse. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre etablere et nytt finansieringssystem som gir bedre samarbeid mellom den kommunale primærhelsetjenesten og den statlige spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre utvide kommunenes ansvar innenfor arbeids- og velferdsforvaltningen. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre ha en økt satsing på etter- og videreutdanning, og legge spesielt stor vekt på dette hos lærere og ansatte i omsorgssektoren. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK UTDANNING
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre gi bedre oppfølging av psykisk syke asylsøkere, både i søknadsperioden og ved bosetting. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre forsterke arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og diskriminering, og etablere systemer som gjør at helsepersonell melder kjønnslemlestelse til politiet og ikke bare til barnevernet. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre styrke veteranenes rettigheter i lovgivningen, med vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet, og støtte til pårørendearbeid. Partiprogram HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere flere ambulerende team for lindrende behandling som gir pasienter mulighet til å være hjemme i livets sluttfase. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre nok ressurser til helsevesenet, slik at det er mulig å gi aktiv livshjelp til personer i avslutningsfasen av livet. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot terapeutisk kloning. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil satse på forskning på stamceller fra fødte individ. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate forskning på befruktede egg. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre god genetisk veiledning til mennesker som tilbys gentest finansiert av det offentlige. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke innsatsen for å hindre vold i nære relasjoner og satse på forebyggende behandling for voldsutøvere. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere flere tilbud til barn som har vært utsatt for eller vitne til vold i familien. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre fullfinansiering av voldtektsmottak, krisesentre, incestsentre og ettervern for incestofre. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe vold og sikre finansiering til behandlingstilbud for barn som utsettes for vold i nære relasjoner og for mennesker som utøver vold. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for trygghet og hjelpetiltak for kvinner som ønsker å forlate prostitusjon og som bidrar til å avdekke organisert kriminalitet. Partiprogram HELSEVESEN MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for lik egenandel for sterilisering av kvinner og menn. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle skal ha rett til likeverdige helsetjenester uansett hvor de bor i landet. Helseforetakene skal ha like økonomiske rammevilkår. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomgå finansieringssystemet for å sikre større pasientfokus, og mindre fokus på inntjening. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle de regionale helseforetakene og overføre mer myndighet til de lokale helseforetakene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre et ”sømløst” samarbeid mellom ulike forvaltningsnivå før, under og etter kontakt med spesialisthelsetjenesten. Kommunehelsetjenesten må ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å forebygge, diagnostisere og etterbehandle. Gode systemer for interkommunalt samarbeid om legevakt, akutte tjenester og krevende pasientforløp må sikres. Dette må skje gjennom et formalisert samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Kommunene må få både tilstrekkelig økonomisk handlingsrom og god nok kompetanse til å realisere denne samhandlingen med spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal gjennomføres prøveprosjekter med kommunalt bestiller- og finansieringsansvar for spesialisthelsetjenester for å utvikle modeller for bedre samhandling til beste for pasienten og den samlede ressursbruken. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle lik rett til rehabilitering gjennom en rehabiliteringslov. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at rehabiliteringsinstitusjonene må sikres bedre rammevilkår gjennom mer langsiktige avtaler, og det må bli en bedre geografisk fordeling av institusjonene i landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at telemedisin, distriktsmedisinske og distriktspsykiatriske sentre må videreutvikles. Det totale sykehustilbudet må ses i nær sammenheng med ambulansetjenesten og andre prehospitale tjenester, og tilpasses lokale forhold. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det iverksettes et forsøk med ambulerende helseteam for å hjelpe syke og eldre med minoritetsbakgrunn. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for en bedre samhandling mellom distriktspsykiatriske sentra, sykehus og kommunen der den enkelte bor, og en videre satsing på psykiatri også etter opptrappingsplanen. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke behandling og oppfølging av pasienter med dobbeltdiagnose (rus og psykiatri). Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at barn og unge med psykiske lidelser skal få rask behandling og innføre en garanti om ingen ventetid for personer under 23 år. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal opprettes flere ambulerende akutteam innenfor psykiatrien, som et lavterskeltilbud for pasienter og pårørende. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre fritak for egenandeler for spesielt utsatte pasientgrupper og finansiere dette med å øke egenandelstaket for befolkningen generelt. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om god dialog og samhandling mellom skolemedisin og godkjente alternative behandlingsformer, både i forskning og pasientbehandling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke svangerskapsomsorgen gjennom blant annet tettere oppfølging av jordmor for de som ønsker dette, og sørge for et opphold på barselavdelinger som gir trygghet for foreldre og ha god dekning med fødeavdelinger/fødestuer og følgetjeneste med jordmor i hele landet. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det innføres et organdonormerke på førerkortet til alle som ønsker å være organdonorer, og at alle over 18 år bør få informasjon og forespørsel om å registrere seg som organdonor. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre helsetjenester mer tilgjengelig gjennom nettbaserte tjenester. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må sørges for økte bevilgninger til studentsamskipnadene slik at de kan utvikle helsetilbudet for studenter. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og intensivere den uavhengige forskningen på helseskader på grunn av elektromagnetisk stråling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det innføres system for anonymt rapporteringssystem for uheldige hendelser i helsetjenestene, for å styrke pasientsikkerheten. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at hjelpetelefonen for spilleavhengige og deres pårørende videreføres. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det sikres behandlingstilbud for spilleavhengige. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil iverksette en forpliktende, konkret og forutsigbar opptrappingsplan for rusomsorgen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle rusavhengige skal få tilbud om behandling innen 30 dager. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at det er nok behandlingsplasser som tar sikte på rusfrihet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil reformere behandlingsopplegget knyttet til LAR med blant annet et helhetlig sosialfaglig opplegg og sterkere ettervern. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at medikamentfri behandling skal være førstevalget i rusbehandling. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gå mot utdeling av gratis heroin til rusavhengige. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at rusmisbrukere skal møtes med verdighet. Det skal være tilstrekkelig kapasitet på lavterskel helsetilbud, og det skal tilbys bolig og arbeidstrening. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil tilrettelegge for behandlingstilbud for hele familier med rusproblemer. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte frivillige lag og organisasjoner som driver opplysnings- og holdningsskapende rusarbeid. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ettervernet gjennom tettere oppfølging av den enkelte på det psykososiale plan, hjelp til å komme i arbeid eller utdanning, bygging av nye nettverk og styrke arbeidet med å etablere flere boliger til rusavhengige. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samhandlingen på rusfeltet, slik at rusmiddelavhengige sikres sammenhengende tjenester fra avrusing til behandling og oppfølging i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til institusjonsplass i påvente av rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, slik at motivasjonen til behandling stimuleres. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre nødvendige behandlingsplasser for personer som trenger sikkerhetspsykiatriske døgntilbud fordi de dømmes til psykisk helsevern. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en offensiv og bred satsing både på kortsiktige hjelpetiltak for rusavhengige og langsiktig rehabilitering og avvenning. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av refusjonsordningene for fysioterapeuter for å redusere ventetid og gjøre tjenestene lettere tilgjengelige for pasientene. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette etiske komiteer for helse- og omsorgssektoren i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en reform av tannhelsetjenesten basert på offentlig ansvar og styring, refusjon fra folketrygden og begrensing av egenbetalingen. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rehabiliteringstilbudet for eldre etter sykdom, slik at den enkelte kan få funksjonsevnen tilbake og selv kan klare dagligdagse gjøremål. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at vertskommunen beholder vertskommunetilskuddet for psykisk utviklingshemmede også etter fylte 67 år. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre medisinskfaglig utredning av personer med demenssymptomer. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at det finnes spesialkompetanse innen lindrende behandling i alle kommuner. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for opprettelse og drift av flere lindrende (palliative) enheter. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge i sterkere grad skal prioritere forebyggende tiltak i kampen mot HIV/AIDS. Partiprogram HELSEVESEN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke støtteapparatet rundt flyktninger og asylsøkere for å sikre dem hensiktsmessig hjelp gjennom blant annet tilbud om psykiatrisk vurdering for å kartlegge eventuelle behov for videre hjelp. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe kjønnslemlestelse ved systematisk holdningsskapende arbeid. Dersom kjønnslemlestelse forekommer, bør dette danne grunnlag for omsorgsovertakelse. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre fradragsordningene for ekstraordinære utgifter til tannbehandling. Partiprogram HELSEVESEN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke de pedagogisk-psykologiske tjenestene til barn og unge. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en skolehelsetjeneste med tilstrekkelig kapasitet både i grunnskole og videregående skoler. Partiprogram GRUNNSKOLE HELSEVESEN VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at norsk medisinsk forskning må styrkes. Det må forskes mer på globale sykdommer, og KrF mener at andelen av ressursene innen offentlig helseforskning som er rettet mot globale sykdommer, må dobles fra 5 prosent til 10 prosent innen 2013. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYKDOMMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke helsetilbudet til studentene, særlig når det gjelder psykisk helsevern. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sette storbyene bedre i stand til å håndtere sine spesielle utfordringer innenfor rusomsorg, psykiatrisk helsevesen og integrering. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE KOMMUNENES ØKONOMI RUSMIDLER
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide en plan for forebyggende helsearbeid. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil prioritere mer ressurser til rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil kvalitetssikre prisfastsettelsen i stykkprisfinansieringen, blant annet med vekt på hele pasientforløpet. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi statlige tilskudd for å utvikle en kommunal primærhelsetjeneste som også ivaretar behovene for personer med psykiske helseplager. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil at det skal etableres psykologisk lavterskeltilbud på kommunehelsetjenestenivå, hvor det skal være mulig å få behandling uten henvisning. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil gjennomgå lov om psykisk helsevern med sikte på mindre tvangsbruk og klarere regler om enkeltvedtak, overprøving, registrering og klage. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide bruken av alternativer til polititransport ved tvangsinnleggelser, for eksempel etter modell fra Bergen med psykiatrisk ambulanse. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide dagens tannhelseordning med offentlig fullfinansiering til utsatte grupper slik at blant annet rusavhengige og kronikere får gratis behandling. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil delfinansiere nødvendige tannlegekostnader ved å innføre en såkalt høykostnadsbeskyttelse som gjør at det offentlige dekker 50 prosent av nødvendige tannlegekostnader mellom 3.000 og 15.000 kroner årlig, og 85 prosent av kostnader som overstiger 15.000 kroner. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil at fastleger kan gi substitusjonsbehandling for sine pasienter uten å måtte søke via NAV. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil at aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fjernes, men kriterier for inntak og utskrivning skal vurderes individuelt. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Venstre Venstre vil heve fritaket for egenandel på helsetjenester for barn til 16 år. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil sørge for at de som oppholder seg ulovlig i landet får rett til helsehjelp utover akutthjelp når manglende hjelp kan få alvorlige helsemessige konsekvenser og at helsepersonell ikke risikere rettslig etterspill dersom de ytes relevant helsehjelp til mennesker med ulovlig opphold i Norge. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre behandlingstilbud for dem som er utsatt for vold og overgrep. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre meldeplikt for dem som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER STRAFFERETT
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre at studenter får et tilfredsstillende helsetilbud gjennom samskipnadene. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Venstre Venstre vil lage ordninger som sikrer økonomien til studenter som blir langtidssyke. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørge for at lett tilgjengelige helsestasjoner for ungdom finnes med åpningstider som er tilpasset ungdom. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørge for at helsesøster er mer tilgjengelig ute på den enkelte skole. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prioritere ungdomspsykiatrien sterkere. Det må bli et klarere ansvarsforhold mellom helsestasjon, fastlege og spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre seksualundervisningen og prevensjonsveiledningen. Skolehelsetjenesten har erfaring og tillit blant unge og må være sentrale i dette. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke veiledningstjenesten og informasjonsarbeidet rettet mot ungdom som blir ufrivillig gravide. Det er viktig at samfunnet stiller opp både medisinsk, sosialt og økonomisk. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle studentar skal ha tilgang på ei heilskapleg helseteneste i regi av den lokale studentsamskipnaden. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fagutdanningene gjennomgås med hensyn til å gi forebygging og rehabilitering bredere plass. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for økt forskning på mulige skadevirkninger knyttet til elektromagnetisk stråling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det i hver helseregion opprettes egne rus- og avhengighetsklinikker på sykehus. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprette rusakuttmottak i de største byene, slik at overdoseofre og andre under akutte ruspåvirkninger kan bli lagt inn til avrusing, observasjon og utredning. Overgang herfra til ordinær utredning og behandling bør være sømløs, det vil si ingen ventetid fra avrusing til behandling. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke behandlingskapasiteten. Behandlingstilbud må møtes med kvalitetskrav og følges opp med jevnlige kontroller. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomføre ventelistegarantien for barn og unge under 23 år med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil krav om dokumentasjon ved resept må gjelde for alle legemidler som er reseptpliktig i Norge også ved privatimport ved forsendelse. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke antallet institusjonsplasser i alle helseregioner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at behandlingsinnsats innenfor spesialisthelsetjenesten må følges opp av ettervern og tilbud om bolig, sysselsetting, skolegang og nettverksbyggende tiltak. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere polikliniske behandlingstilbud for cannabisavhengige i de største byene, i tråd med erfaringer fra forsøk i Oslo, Kristiansand, Stavanger og Tromsø. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke ressursbruken på lavterskeltiltak slik som feltpleiestasjoner eller andre lavterskel helsetilbud knyttet for eksempel til dagsentra, varmestuer eller boligtilbud. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke kommuneøkonomien slik at kommunene gjøres i stand til å utvikle gode helse- og omsorgstjenester og sikre rekruttering av nødvendig helsepersonell. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre kommunene mer midler til offentlig legearbeid for å øke legedekningen på sykehjem, i skolehelsetjenesten, helsestasjoner samt i fengsler, legevakt og akuttmottak for kommuner som har dette. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil legge grunnlaget for utvikling av nye og bedre samarbeidsformer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til interkommunalt samarbeid for å sikre at alle kommuner har tilstrekkelig faglig kompetanse og gode tilbud innenfor legevakt, psykiatri, barnevern og rusomsorg. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle en ambulansetjeneste som også kan håndtere psykiatriske pasienter i større grad som en erstatning for politiet når pasienter blir lagt inn etter tvangsvedtak. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil økt satsing og forpliktende plan for utbygging av boliger til mennesker med psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere eller psykisk utviklingshemming. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle kommuner tilbyr ordning med voldtektsmottak. For mindre kommuner kan dette eventuelt skje i legevaktsamarbeid med andre kommuner. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at ordning med grønn omsorg/”Inn på tunet” videreutvikles i kommunene, spesielt innen rehabiliteringsområdet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke allmennmedisinen og den faglige kompetansen når det gjelder geriatri, rehabilitering og forebygging. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gruppen med yngre demente må ha rett til et tilpasset omsorgstilbud. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil rettsikkerheten til personer med demens må klargjøres og sikres gjennom en ny nasjonal standard. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil staten skal dekke minst 50 prosent av kommunenes utgifter til omsorgslønn. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil Øke rekrutteringen av psykologer og annet helsepersonell med spesialutdanning innen psykiske lidelser til kommunehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha lavterskeltilbud i alle helseforetak og økt behandlingskapasitet i tilbudet for akutt psykisk syke. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre rask vurdering og diagnostisering utført av kvalifisert personell. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for å utvikle nye behandlingsstrategier med sikte på å redusere bruk av tvang i psykiatrien. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke samhandlingen mellom de distriktspsykiatriske sentraene (DPS) og kommunehelsetjenesten for eksempel med ambulerende team. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre pasientrettigheter for psykisk syke. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for større åpenhet rundt psykiske lidelser. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil økt fokus på de psykiske følgene ved bruk av visse typer rusmidler. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke helse- og omsorgstjenestene til pasienter med kombinert rus- og psykiatriproblematikk. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke samarbeidet mellom barne-, ungdoms- og voksenpsykiatri slik at overgangen blir lettere for den enkelte. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi tilbud om oppfølging til pårørende av psykisk sjuke. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil alle som trenger det, må få tilbud om rehabilitering etter sykdom. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil senke terskelen for offentlig støtte og innføre offentlig finansierte tannhelsetjenester for personer i rusmiddelomsorgen, innsatte i fengsel og personer med spesielle behov. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha gratis tannlege fram til fylte 21 år. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre en større informasjonskampanje rundt god tannhelse i grunnskolen, der et tett samarbeid mellom den lokale tannhelsetjenesten og skolen er elementært. Partiprogram GRUNNSKOLE HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha lovbestemt samhandling mellom [kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten]. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide det kommunale helsetilbud på nivå som i dag ligger mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere distriktsmedisinske senter og flere mobile team fra spesialisthelsetjenesten som kan bistå kommunene og primærhelsetjenesten i utredning og igangsetting av tiltak. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kommunehelsetjenestens ansvar for forebyggende helsearbeid styrkes blant annet gjennom at lærings- og mestringssentrene blir en kommunal oppgave, eventuelt i samarbeid med sykehus. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne gråsonene mellom statlig og kommunal rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at pasientene skal behandles på rett nivå, til rett tid og med rett kompetanse. Lavest mulig effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet) legges til grunn. Rutiner for innleggelse og utskriving av pasienter må forbedres. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kommunelegenivået forsterkes med kompetanse innen geriatri, rus/psykiatri, og samfunnsmedisin. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha IT-basert informasjonsutveksling der alle ledd [i helsetjenesten] deltar. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil motarbeide byråkratiseringen og statlig detaljstyring i norsk helsevesen. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha en akuttberedskap av høy kvalitet i hele behandlingskjeden som sikrer pasientene rask og god akuttbehandling. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bygge ut ambulansetjenestene slik at tiden fra man trenger hjelp til man er under kyndig behandling reduseres. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre ei god jordmortjeneste både ved oppfølging gjennom svangerskapet og ved transport i områder med avstander til fødeavdeling, og ha samarbeid med fødeavdelingene ved sjukehusene der det er hensiktsmessig. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en studie av den norske spesialisthelsetjenesten. Oppgaven skal utføres av eksterne, internasjonale eksperter. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med organdonasjon slik at donorpotensialet blir utnyttet og behovet for organdonasjoner blir dekket. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå i mot terapeutisk kloning og genterapi. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fostervannsdiagnostikk bare skal tilbys risikogrupper. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bygge på hospice-filosofien som tilbud til døende. Det innebærer å gi all behandling som kan lindre, og pleie og omsorg som retter seg mot de fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behovene til pasienten. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ikke tillate aktiv dødshjelp. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil lovregulere bruk av organer og vev fra døde personer. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre informasjonen om organdonasjon, slik at folk kan ta et standpunkt og registere seg så tidlig som mulig. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv bruk av DNA-opplysninger i offentlig virksomhet …. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil [ha] forbud mot bruk av [DNA-opplysninger] i kommersiell virksomhet. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle eit tettare samarbeid mellom fastlege, helsestasjonar, skulehelseteneste rådgjevingsteneste og Nav for å få ned det stadig aukande talet på unge som blir uføretrygda på grunn av psykiske lidingar, over i utdanning og arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SYKDOMMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke helsestasjonenes arbeid overfor foreldre, barn og unge, gjennom for eksempel å lage samtalegrupper for foreldre – også for foreldre med barn i grunnskole- og ungdomsskolealder. Partiprogram FAMILIE GRUNNSKOLE HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke det psykiske helsevernet rettet mot asylsøkere. Tidligere barnesoldater og traumatisert ungdom fra krigssoner må få rask og riktig tilrettelagt hjelp. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kultur og fritidstiltak skal vere eit viktig satsingsområde i psykiatrien. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta initiativ til å etablere ein nasjonal idébank der gode kultur- og helsetiltak kan presenterast. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere et telemedisinsk senter med tanke på å tjene regionen på tvers av landegrensene. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil Sikre et forsvarlig psykiatrisk tilbud i hele landet, for å fange opp personer som kan være farlige for seg selv og andre. Særlig er det viktig at personer med krigstraumer og liknende blir fanget opp av et forberedt mottaksapparat. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fengsel i minst mulig grad skal brukes for psykiatriske pasienter. Lukkede psykiatriske avdelinger med høyt sikkerhetsnivå må derfor bygges ut. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går imot forslag om å utvide patentrettigheter til å gjelde patent på liv. Partiprogram HELSEVESEN TRAKTATER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener at egenandeler er skatt på sykdom og mener at det må regnes med når det samlede skatte– og avgiftsnivået vurderes. SV vil arbeide for lavere egenandeler. Partiprogram HELSEVESEN SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener helsetjenestetilbudet skal være likeverdig for hele befolkningen uavhengig av den enkeltes bosted, alder eller økonomi. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For at alle skal ha lik tilgang på behandling og medisiner vil SV arbeide for lavere egenandeler. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at ungdom til og med 20 år skal få gratis konsultasjoner hos fastlegen, tilsvarende det barn opp til 12 år får i dag. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et helhetlig tjenestetilbud bygget på samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå en forpliktende opptrappingsplan for primærhelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke helsetjenesten i skolen og opprette flere helsestasjoner for ungdom. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det opprettes egne krisesentre for barn, som barna selv kan oppsøke, der de kan få hjelp og utredning. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker at alle som arbeider med barn i sin utdanning skal få økt kompetanse på barns reaksjoner når de blir utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Partiprogram BARN HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for psykologisk lavterskeltilbud i kommunene for både barn, unge og voksne med psykiske plager. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et system med stille samtykke til organdonasjon, med mulighet for å registrere seg i et nei-register for de som ikke vil donere organer. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at dagens innsatsstyrte finansiering fjernes og erstattes med avtalefestet rammefinansiering. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det psykiske helsevernet også etter at opptrappingsperioden er avsluttet, med spesiell vekt på tilbudet til barn og unge og til mennesker med rusmiddelavhengighet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å sikre en mer sammenhengende oppfølging vil SV vurdere om de distriktspsykiatriske sentrene skal organiseres under kommunalt psykisk helsearbeid. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til at psykisk syke med lav inntekt og ustabile boforhold gis tilbud om tilrettelagt bolig og arbeidsplass. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker også å opprette egne bofellesskap forbeholdt kvinner i forbindelse med behandling og rehabilitering. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at tilbudet om såkalt psykeambulanse etableres i alle helseregioner for å unngå bruk av politi til transport av psykisk syke når dette ikke er nødvendig. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å sikre at alle behandles likeverdig, vil SV foreslå en vurdering av tvangsbruken i psykisk helsevern. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere forskning på effekten av bruk av tvangsmidler og tvangsbehandling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå en tannhelsereform som innebærer at tannlegebehandling som er medisinsk nødvendig i størst mulig grad er underlagt de samme betingelsene som sykehus– og legebehandling. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil begrense egenandelen til 2.500 kroner per år for nødvendig tannlegebehandling. Det tilsvarer egenandelstak 2, som noe av tannlegebehandlingen går under allerede i dag. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at ungdom opp til 23 år får gratis tannhelsetjeneste. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å hindre for høye kostnader ved ordningen vil SV innføre prisregulering på tannhelsetjenester gjennom nasjonale takster, i kombinasjon med refusjonsavtaler for tannleger som inngår i ordningen. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at den offentlige tannlegetjenesten bygges ut, og at det innføres drifts- avtaler med privatpraktiserende tannleger etter modell av privatpraktiserende leger med driftstilskudd. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I tillegg vil SV innføre turnustjeneste for alle nyutdannende tannleger på samme måte som for leger. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Som ledd i å forebygge vold i nære relasjoner og overgrep mot barn, vil SV styrke tilbudet av Åpen helsestasjon, tverrfaglig foreldreveiledning og barselgrupper. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker derfor å styrke skolehelsetjenesten og den sosialpedagogiske kompetansen i skolen og i det øvrige hjelpeapparatet for barn og unge. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at det utarbeides konkrete etter– og videreutdanningsprogrammer for ansatte i omsorgsyrker i alle kommuner og i staten. Partiprogram HELSEVESEN VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å sikre likeverdig behandling og at alle får den hjelp de har krav på, vil SV foreslå en gjennomgang av klageordningene i helse– og omsorgssektoren og i NAV. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå egne bevilgninger som er øremerket forskning på typiske kvinnesykdommer. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det opprettes gode behandlingstilbud i alle deler av landet, og at helsestasjonene utvikler tilbud til ungdom, blant annet ved å arbeide forebyggende i ungdomsmiljøene. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte foreninger som arbeider med spiseforstyrrelser. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det forebyggende arbeidet mot vold og seksuelle overgrep, og arbeide for at flere overgrep politianmeldes og etterforskes på en forsvarlig måte. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette voldsmottak knyttet til akuttmottaket på sykehusene, bedre trygghetsalarmtjenesten for voldsutsatte kvinner og øke støtten til behandling av overgripere og voldsutøvere. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet mot kjønnslemlestelse gjennom informasjonstiltak, en styrket skolehelsetjeneste, økt kompetanse i skoler og barnehager, og et bedre hjelpetilbud for dem som frykter eller har blitt utsatt for overgrep. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå påbud om offentlig påtale ved kjønnslemlestelse. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN INNVANDRERE STRAFFERETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en nasjonal kartlegging av studentenes tilgang på psykososiale tjenester. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke den økonomiske støtten til studentsamskipnadenes psykiske helsetilbud. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ikke liberalisere grunnleggende velferdstjenester. Partiprogram EU/EØS HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen i helsetjenesten, skolene, barnehagen, barnevernet og politiet, slik at en i større grad kan avdekke barn som blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for bruk av tvangsbehandling av rusmisbrukere som en sanksjonsmulighet, og å legge til rette for en helhetlig oppfølging etter endt soning. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil finansiere pasientbehandling, gjennom stykkpris fra folketrygden. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil definere hva det offentlige har ansvaret for å dekke og hva den enkelte må dekke gjennom tilleggsforsikring. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det ikke innføres egenandel for pasienter lagt inn på sykehus. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil effektivisere sykehusene gjennom økt bruk av støttepersonell til å utføre oppgaver som ikke helsepersonell trenger å gjøre. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil øke midlene til medisinsk forskning. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil etablere et stamcellesenter i internasjonal format. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre forsvarlig akuttberedskap over hele landet. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at psykiatrien skal finansieres gjennom stykkpris. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at private tjenesteytere skal likebehandles med de offentlige leverandørene. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kapasitet på psykiatriske døgnbehandlingsplasser blir tilpasset behovet. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke barne og ungdomspsykiatrien. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at staten skal finansiere hjelpeapparatet for rusmiddelbrukere i aktiv rus, behandling og ettervern. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprette tverrfaglige team som koordinerer tilbud og gir hjelp til personer med rusavhengighet og psykiske lidelser, og at finansieringsansvaret overføres til NAV. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SYKDOMMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stille krav til den enkelte for å få til en positiv utvikling. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre det lettere å få legemiddelbasert behandling. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at foreldrene, skolen og politiet samarbeider for å hindre rekruttering til rusmiljøene. Partiprogram HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RUSMIDLER SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for større bruk av tvang i rehabiliteringssammenheng. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at pasientene selv skal velge lege og at pengene skal følge pasienten. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at dagens ordning med fysioterapihjemler skal erstattes med offentlig godkjenning, kombinert med ordinær refusjon dekket av NAV. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke innsatsen for rehabiliteringsfeltet. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil benytte den totale kapasitet, inkludert private og ideelle aktører. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre norske pasienter et forsvarlig tilbud, og hindre overforbruk. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at egenandeler skal reduseres og holdes på et moderat nivå. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at flere medisiner skal selges reseptfritt og i butikk. Partiprogram HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stille krav for tildeling av offentlige ytelser. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå velferdsordningene for å forhindre misbruk. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Verdiskapingen og sysselsettingen må styrkes i alle deler av landet, blant annet gjennom økt innsats på forskning og utvikling og gjennom å styrke samfunnets evne til å sikre alle tilgang til sentrale velferdsordninger som barnehage, utdanning, omsorg og helse. Regjeringen skal aktivt arbeide mot ytterligere sentralisering. Regjeringserklæring BARNEHAGER HELSEVESEN NÆRINGSLIV SYSSELSETTING UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil sikre gratis skole, rimelige barnehageplasser, kultur og velferdstilbud slik at alle har råd til å delta. Regjeringserklæring BARNEHAGER HELSEVESEN KULTUR UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil iverksette samhandlingsreformen for å sikre flere, bedre og tidligere helsetjenester der folk bor. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet med og øke støtten til brukerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner som gjør en stor innsats for velferdssamfunnet. Regjeringserklæring HELSEVESEN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at de som kommer ut av rus- og psykiatri- institusjoner eller fengsel skal tilbys et egnet varig boligtilbud. Regjeringserklæring HELSEVESEN KRIMINALOMSORG RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette å styrke innsatsen for psykisk helse. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil fullføre omstillingen av psykisk helsevern. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen vil] styrke arbeidet med å redusere og kvalitetssikre bruk av tvang, samt videreutvikle trygge oppfølgings- og behandlingsmodeller. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at sykehus eid og drevet av frivillige organisasjoner skal sikres gode vilkår gjennom avtaler med det offentlige. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus. Dette kan bety at enkelte sykehus skal gjøre andre oppgaver enn i dag, blant annet sett i sammenheng med samhandlingsreformen. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for at EU ikke innfører et helsedirektiv som innebærer et svekket offentlig og desentralisert helsetilbud. Regjeringserklæring EU/EØS HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at lokalmedisinske sentra skal videreutvikles for å sikre koordinerte helsetjenester i samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at regionale helseforetak iverksetter tiltak for å redusere ventetidene for behandling og diagnostikk. Ledig kapasitet i de offentlige sykehusene skal utnyttes. Avtaler mellom helseforetak og private kommersielle sykehus skal ikke ha et omfang som undergraver pasientgrunnlaget for de små sykehusene. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil etablere sterkere nasjonal koordinering på e-helseområdet, tidsfrister for utviklingsmål og etablere en nasjonal kjernejournal for alle innbyggere. Informasjonssikkerhet skal prioriteres høyt slik at personvernet ikke utfordres. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre god organisering og tilgang på data fra nasjonale helse- og kvalitetsregistre, biobanker og de store befolkningsundersøkelsene for å styrke forskning og kunnskapsutvikling i helsetjenesten samtidig som personvernhensyn ivaretas. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN PERSONVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at Nasjonal helseplan skal videreutvikles til å bli et mer operativt redskap for prioriteringer innenfor de samlede helse- og omsorgstjenestene. Den skal sikre god politisk styring gjennom å være et strategisk styringsdokument for helsetjenesten. For å sikre en reell prioriteringsdebatt skal fylkeskommunene involveres i en høringsrunde. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at foretaksmodellen innenfor spesialisthelsetjenesten videreføres. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil i forbindelse med det videre arbeidet med samhandlingsreformen og i lys av internasjonale og nasjonale erfaringer gjennomgå finansieringen av spesialisthelsetjenesten. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil innføre gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år. Regjeringserklæring HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke innsatsen til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor pleie- og omsorgstjenesten. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at personer med både rusavhengighet og psykiske problemer får et bedre og mer samordnet tilbud. Regjeringserklæring HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ikke privatisere eller kommersialisere grunnleggende velferdstjenester. Regjeringserklæring HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Ordningen med brukerstyrt personlig assistent bidrar til vesentlig heving av livskvaliteten, og må styrkes. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvikle en innovasjonsstrategi for helse- og omsorgsteknologi, og øke støtten til forsking og utvikling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidsgiverne ved universitetene, høgskolene, universitetssykehusene og i museumssektoren legger frem en plan for å redusere midlertidigheten med 10 prosent hvert år i løpet av neste stortingsperiode. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre 100 % elektronisk samhandling på felles åpne standarder for rask informasjonsflyt, bedre kvalitet og mindre byråkrati. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at eldre tilbys velferdsteknologiske trygghetspakker som gjør det sikrere å bo hjemme, og å åpne for bruk av GPS-sporing av demente. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi pasientene elektronisk tilgang til og kontroll over egen pasientjournal. Ensidig tilgangsrett må gjelde i alle tilfeller som ikke er akutte, eller hvor pasienten er tvangsinnlagt. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi pasienter mulighet til å gi tilbakemelding på helsetjenester de har brukt. Pasienterfaringer vil utvikle helsevesenet, og vil være relevant for andre pasienter. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at pasienter bør få mulighet til selvbetjening og å kommunisere med fastlege på nett. Gi muligheten til at pårørende kan følge hverdagen til institusjonaliserte pasienter gjennom pasientdagbøker på nett. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bygge ut det fjernmedisinske tilbudet slik at flere kan få medisinsk hjelp hjemme. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bygge ut ordninger som helsebiblioteket for å sikre at den til enhver tid beste kunnskapen tas i bruk i helsetjenestene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at flere fristilte offentlige virksomheter, som Avinor, NSB og helseforetakene, omgjøres til forvaltningsenheter. Partiprogram HELSEVESEN JERNBANER LOKALFORVALTNING LUFTFART STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke åpne møteplasser, barnevernet, helsestasjonene og familievernet. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ingen barn må betale egenandeler for helsetjenester gjennom å øke aldersgrensen for betaling av egenandeler fra 16 til 18 år. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et helseløft for barn og unge. Styrke satsing på skolehelsetjeneste og helsestasjoner med 1500 årsverk. Alle nyfødte skal få hjemmebesøk. Helsesøstertjenesten skal bli tydelig til stede for barn, ungdom og i skolene. Satsing på helsepersonell som kan forebygging og den nære lavterskelkontakten. Styrke samarbeidet mellom helsetjeneste, skole, barnevern, idrett og kulturliv for å skape gode oppvekstsvilkår. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Å fjerne køene. Åpne dørene i rusomsorg og psykiatri gjennom å avvikle ventelistene for poliklinisk behandling på rus og psykisk helse. Forebygging og tidlig innsats må belønnes. Ingen skal vente mer enn 30 dager på poliklinisk behandling. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Gode tenner hele livet. For de fleste blir ikke tannhelse dekket av fellesskapet slik andre viktige helsetjenester. Derfor vil SV starte på en opptrappingsplan som skal ende med at all nødvendig tannhelsehjelp er dekket av folketrygden på samme måte som andre helsetjenester. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å avklare papirløses status knyttet til adgangen på helsetjenester, for å få en klar grenseoppgang for hvilke tjenester som skal være tilgjengelige for personer uten lovlig opphold. Utgangspunktet for en slik avklaring er at alle mennesker har rett på nødvendig helsehjelp. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en ny organisering av helsetjenestene som sikrer at kvalitet og pasientsikkerhet prioriteres foran kortsiktige økonomiske innsparinger. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at fastlegekontorene får et større koordinerings- og oppfølgingsansvar. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at pasienter som ikke får behandling ved valgt sykehus innen behandlingsfristen skal få hjelp til å finne et umiddelbart alternativ. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle som innlegges får en fast kontaktperson som gir oppfølging og veiledning. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke åpenheten om alvorlige feil [helsevesen]. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre bedre systemer som bruker tilbakemeldinger fra pasientene for å utvikle tjenestene. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å føre mer beslutningsmakt over til helsepersonellet gjennom å redusere rapporteringskravene i helsesektoren. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at hele stillinger gjøres til normen i helsetjenestene. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at medikamenter uten vitenskapelig dokumentert effekt skal merkes, for å hindre brukere i å bli lurt. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke brukernes stilling i helsetjenesten gjennom mer medbestemmelse og involvering i tjenesteutviklingen. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi ansatte i helsetjenesten gode muligheter til å drive innovasjon på egen arbeidsplass. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et omfattende effektiviseringsprogram for å utnytte kapasiteten i det offentlige helsevesenet fullt ut, og at offentlig kapasitet bygges opp i stedet for å øke bruken av kommersielle aktører. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å pålegge kommersielle aktører et ansvar for opplæringen av nytt personell på lik linje med offentlige institusjoner, for eksempel gjennom et avgiftssystem. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å hindre etablering av kommersielle aktører som går ut over det offentlige tilbudet gjennom å opprette en godkjenningsordning for alle aktører som leverer spesialisthelsetjenester, etter modell fra godkjenningsordningen for sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å avvikle dagens anbudsregime for helsetjenester, og innføre et system med langsiktige avtaler med ideelle virksomheter der kvalitet er viktigere enn kortsiktige økonomiske vurderinger. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at private helsebedrifter med offentlig avtale skal miste avtalen hvis de prioriterer privat betalende pasienter. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tannhelsen må bli en del av folketrygden. Å gjøre tannhelse til del av det ordinære helsesystemet. Målet er at all nødvendig tannbehandling skal være betalt av fellesskapet med en egenandelsgrense på maksimum 2500 kroner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke kompetansen innen avansert pleie og omsorg i distriktene gjennom målrettet etter- og videreutdanning, slik at pasienter med kroniske sykdommer kan få hjelp lokalt og slipper å reise til sykehuset. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke ambulansetjenesten og fjernmedisintilbudet lokalt slik at folk med lang vei til sykehus får forsvarlig behandling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ordningen med fritt sykehusvalg brukes aktivt av fastlegene til å sørge for best og raskest mulig behandling. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at all konkurranseutsatt virksomhet i sykehusene gjennomgås med mål om å gjennomføre flest mulig oppgaver i sykehusenes egen regi slik at pasientsikkerhet og kontroll med tjenestene blir bedre. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker å åpne for heroinassistert behandling for de aller mest utsatte brukerne. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en ny tiårig opptrappingsplan for rusfeltet. Planens mål skal være å styrke forebygging og tidlig intervensjon i ungdomsmiljøene, fjerne behandlingskøer, sikre helhetlig behandling og rehabilitering og skaffe nok egnede boliger for rusavhengige. Rusavhengige skal få tilbud om hjemmerehabilitering med vekt på boevne og trening på hverdagsoppgaver. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere mottaks- og oppfølgingssentre over hele landet.[rusmisbrukere]. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at pasienter i legemiddelassistert behandling mottar fullgod rehabilitering, og ikke bare medisin. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at tilbudet om rusavvenning er mangfoldig og at ulike behov dekkes både i behandlingsmetode og – lengde. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke behandlingstilbudet for pasienter med dobbeltdiagnoser. Mange sliter med både rus og psykiske problemer, og disse faller i dag ofte mellom to stoler, og mange med store psykiske problemer blir stående uten et tilbud. Vi må utvikle kompetansen og tilbudet for denne gruppen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bosted med oppfølging skal defineres som en del av behandlingsopplegget og at folk må få botilbud i varige boliger. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre røyke-/sprøyteromløsninger med helse- og sosialfaglig personell i de store byene. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å avvikle ventelistene i psykisk helsevern og sikre alle som trenger poliklinisk behandling et tilbud innen 30 virkedager. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for finansieringsordninger som fremmer ambulante tjenester og hjemmebehandling [psykisk helse]. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bidra til gode rammevilkår for å skape felles arenaer for kunnskapsdeling om selvorganisert selvhjelpsarbeid og styrke satsningen på lokalt selvhjelpsarbeid. [psykisk helse]. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å opprette flere lavterskeltilbud, både for unge og voksne [psykisk helse]. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere en god offentlig ordning for livstestament der mennesker kan selv avklare sin holdning til for eksempel livsforlengende behandling. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke og sikre en god og verdig behandling av døende (palliativ behandling), også med nok ressurser. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for fortsatt forbud mot aktiv dødshjelp, men gjennomgå retningslinjer og handlingsmuligheter for helsepersonell når en pasient står ved livets slutt. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et offentlig tilbud om tidlig ultralyd. Svangerskapsomsorgen skal gi ekstra oppfølging til foreldre, og sørge for god informasjon om tilbudet før de velger det. Dersom ultralyd avdekker avvik skal ekstra svangerskapsomsorg gis. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for hindre at det utvikler seg et kommersielt marked for DNA-analyser knyttet til helse. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere et forpliktende organdonasjonsregister hvor en kan registrere seg som potensiell giver. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at eggdonasjon tillates. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bruk av surrogat ikke tillates. sikre god offentlig informasjon om dilemmaer, farer og risiko både for surrogatmødre og biologiske foreldre ved å gjøre dette i utlandet. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at også enslige kvinner får rett til sæddonasjon i Norge. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for opprettholde ordningen med behandlingsreiser til utlandet for folk som har god nytte av det, og utvide ordningen til nye grupper, for eksempel muskelsyke. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke kunnskapen om smertelindring i helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at rehabilitering blir en reell del av behandlingskjeden for alle som trenger det. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at en større del av rehabiliteringen blir kommunenes ansvar, og at ansvarsoverføringen følges av kompetansekrav og finansiering. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at dagens helseforetakslov erstattes med en forvaltningslov. Formålet i loven skal være at helseforvaltningen skal oppfylle målsettingene i den nasjonale helseplanen. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Stortinget hvert fjerde år skal vedta en nasjonal helseplan, hvor det fastslås sykehusstruktur, sykehusfunksjoner og legges en rekke andre føringer for driften. Partiprogram HELSEVESEN STORTINGET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at helsevesenet skal ta ansvar for å avdekke vold og overgrep, blant annet gjennom svangerskapsomsorgen. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at hjelpe- og behandlingstilbudet til både ofre, voldsutøvere og overgripere bygges ut, herunder unge overgripere. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at behandling og forebygging tar hensyn til kjønns- og kulturspesifikke kvinnehelseproblemer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at svangerskaps- og fødselsomsorgen styrkes, blant annet ved å innføre et nytt tilbud om tidligsamtale for gravide, bedre jordmortjenesten og ved å gi bedre fødetilbud, også for dem som ønsker en medikamentfri fødsel. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for avvikling av Seksjon for Transseksualisme v/Rikshospitalet sitt diagnosemonopol og rett til second opinion for transseksuelle innenfor landets grenser. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for etablering av regionale sentra som skal tilby behandling og veiledning for alle som faller innenfor transspekteret. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at retten til et dagtilbud for mennesker med utviklingshemming sikres, fortrinnsvis gjennom arbeid. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at aldersgrensen for å få hjelpemidler til trening og fritidsaktivitet fjernes for å sikre flere aktive og friske liv. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Kamp mot voldtekt og vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Voldtektsmottakene skal lovfestes, kompetansen skal bedres, barnehusene skal styrkes og etableres flere steder, avhørskøene skal bort og helsetilbudet skal bedres. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for effektiv forebygging [av ekstremisme] gjennom barnevern, skole, inkludering og psykiatri. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil lovfeste voldtektsmottakene, etablere helhetlige krisemottak for både kvinner og barn, der all bistand kan fås på et sted, styrke barnehusene, avvikle avhørskøene og bedre helsetilbudet. Partiprogram BARN HELSEVESEN RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at staten og Forsvaret har et særlig ansvar for å følge opp de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Fysisk og psykisk skadede veteraner må få et godt økonomisk og helsemessig tilbud. Partiprogram FOLKEHELSE FORSVAR HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bistå asylsøkeren med å dokumentere fysiske og psykiske torturskader og å bygge opp et godt behandlingstilbud for flyktninger og asylsøkere som har vært utsatt for tortur eller andre overgrep. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for lik rett til helsetjeneste også for papirløse og ureturnerbare asylsøkere ved å utvide deres rett til helsehjelp. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at beboerne får rett behandling og oppfølging av sine traumer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil gi borteboende elever på videregående opplæring mulighet til å ha fastlege på både skolested og hjemsted. Partiprogram HELSEVESEN VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre IKT-løsninger i helsesektoren som skal sikre større pasientsikkerhet. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke pasientrettighetslovens bestemmelser om å dekke pasienters utgifter til private eller utenlandske sykehus, og innføre sykdomsspesifikke tidsgarantier. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi Helsedirektoratet større ansvar for faglig oppdatering av leger, både ved sykehusene og i allmennpraksis. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke forskning ved helseforetakene for å bringe erfaringene fra klinisk praksis tilbake til grunnforskningen slik at kvaliteten i helsetjenesten øker. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke tolketjenester i helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en kommunereform der færre, større og sterkere kommuner overtar flere oppgaver innenfor helse- og velferdsområdet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil flytte flere spesialisthelsetjenester nærmere borgerne ved å etablere flere lokalmedisinske sentra. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke mulighetene for praksisnær kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten for å sikre god og stabil kvalitet på tjenestetilbudet. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi fastlegene et bredere ansvar for å følge pasienten, også ved utskriving fra sykehus tilbake til kommunen, og om nødvendig opprette flere fastlegehjemler. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere rekrutteringsstillinger for å møte rekrutteringsutfordringen til fastlegeyrket, der nyutdannede leger kan prøve fastlegeyrket i en fastlønnet stilling. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi investeringsstøtte til etablering av lokalmedisinske sentra der det er nødvendig for å fullfinansiere samhandlingsreformen. Det er av avgjørende betydning at intensjonene med reformens forebyggende strategier følges opp med statlige tilskudd. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til at det etableres frisklivssentraler i enda flere norske kommuner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke kunnskap og kompetanse om palliative tilbud for spedbarn, barn og ungdom. Partiprogram BARN HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi frivillige organisasjoner som driver faglig gode rehabiliteringstilbud større forutsigbarhet når det gjelder drift og avtaler. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil endre finansieringsordningen for fysioterapitjenesten for å gi bedre tilgjengelighet for pasientene. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil at Stortinget skal vedta en rullerende nasjonal helseplan som definerer og konkretiserer sykehusstrukturen, behandlingstilbudet og de overordnede prioriteringene i helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Venstre Venstre vil flytte mer makt og flere avgjørelser fra de regionale helseforetakene ned til det enkelte sykehus. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Venstre Venstre vil øke satsingen på utdanning i ledelse på alle nivåer av helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke andelen av rammefinansiering til helseforetakene, for å gi foretakene et mer helhetlig ansvar og bedre incentiver til å behandle pasienter med sammensatte lidelser. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennom avtaleverk og praksis tydeliggjøre ansvaret for kunnskapsformidling og samhandling som samhandlingsreformen og nytt lovverk pålegger spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre dekning av ambulansehelikopter over hele landet. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil sette som mål at andelen byråkrater i helseforetakene kan reduseres i løpet av perioden. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil gå gjennom antall resultatmål, lover, forskrifter og regelverk med mål om å redusere unødig byråkrati i spesialisthelsetjenesten og i kommunale helse- og omsorgstjenester. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil forbedre organiseringen av og mellom helseforetakene gjennom klarere retningslinjer og rollefordeling. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil videreføre arbeidet med nasjonale standarder for IKT-systemer tilpasset sykehusene som også kommuniserer med primærhelsetjenesten, og sikre at helsefaglig kompetanse blir vektlagt i utviklingen av systemene. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil ha en forpliktende opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå dagens refusjonsordninger for fysioterapibehandlingen for å sikre et rettferdig system, kortere ventetid og lik betaling. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil særlig sikre behandling og habilitering for barn med medfødte diagnoser. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi utvalgte kronikergrupper, i første omgang diabetikere, hjertepasienter og pasienter som lider av kronisk obstruktiv lungesykdom, mulighet til å kunne velge telemedisinske behandlingsformer fra 2016. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil at minst 25 prosent av kroniske pasienter med for eksempel diabetes og hjerteproblemer kan motta behandling og ha kontakt med helsevesenet via telemedisinske løsninger. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil ta i bruk flere digitale hjelpemidler i hjemmebasert omsorg. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre mer vekting av telemedisinske behandlingsformer i de økonomiske tildelingene til helseforetakene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge ut telemedisinske avdelinger på alle sykehusene, og med det heve kvaliteten på det desentraliserte helsetilbudet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre krav om forhåndsgodkjenning ved bruk av helseteknologi som GPs for demente. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå lov om psykisk helsevern med sikte på mindre tvangsbruk og klarere regler om enkeltvedtak, overprøving, registrering og klage. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide bruken av alternativer til polititransport ved tvangsinnleggelser. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Venstre Venstre vil tydeliggjøre lovbestemmelser slik at det kommer klart frem hvilke pasienter som kan bli underlagt et strengere sikkerhetsregime, og kreve at innleggelse på enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå avgjøres av en domstol. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at ruspasienter får time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning, og etablere flere akuttavrusningsplasser. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet eller rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke rehabiliteringselementet i Lar, blant annet gjennom bedre og mer forpliktende samhandling mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og Nav. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge ut og prioritere behandlingsplasser og behandlingstiltak for gravide rusmisbrukere, og sikre tilbud om Lar-behandling der det er faglig forsvarlig. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for at storbyene kan gi ruspasienter et lavterskeltilbud med medikamentell behandling (tilsvarende subutex, subuxone eller lignende) etter modell fra LassO- prosjektet i Oslo. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke behandlingstilbudet for alkoholavhengige. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre heroinassistert behandling som et tilbud til rusavhengige som etter helhetlig medisinsk vurdering hos kvalifisert behandler anses å ha nytte av det. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil erstatte rigide, kriteriebaserte systemer for tildeling av ulike former for medikamentell rusbehandling med en mer fleksibel og helhetlig medisinsk vurdering hos kvalifisert behandler. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til ulike behandlingsalternativer, slik at pasienten får behandling når motivasjonen foreligger. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide tannhelseordningen med offentlig fullfinansiering til utsatte grupper, slik at blant annet rusavhengige, kronikere og pasienter med manglende evne til egenomsorg får gratis behandling. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil delfinansiere nødvendige tannlegekostnader ved å innføre en høykostnadsbeskyttelse der det offentlige dekker en andel av kostnader over 10.000 kroner. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil integrere tannleger som del av helsesektorens samhandling, og gi tannleger rett til å skrive henvisning til spesialhelsetjenesten i akutte eller alvorlige tilfeller. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til grunn føre-var-prinsippet i spørsmål der konsekvensene for liv og helse av teknologiske fremskritt ennå ikke er tilstrekkelig kjent. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå abortnemndenes praksis for å sikre lik behandling. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne kravet om personlig oppmøte i abortnemndene. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil at helsepersonell må kunne reservere seg mot å utføre abort dersom det bryter med deres personlige overbevisning. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil kreve at fastleger henviser videre ved spørsmål om abort. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil prioritere forebyggende arbeid som kan bidra til å få redusert antall uønskede svangerskap. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide ordningen med gratis helsehjelp for barn fra 16 til 18 år. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil stille strenge krav til sikkerhet om enkeltpersoners helseopplysninger, herunder krav om kryptering av identiteter i helseregistre, og sørge for at bare de som faktisk er involvert i behandlingen av en pasient får tilgang til journalopplysningene. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at bruk av omsorgsteknologi bygger på prinsippet om «personvernvennlig teknologi», og etablere regelverk, rutiner og praksis som ivaretar den enkeltes individuelle hensyn. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil videreføre arbeidet med nasjonale standarder for IKT-systemer tilpasset sykehusene som også kommuniserer med primærhelsetjenesten, og elektroniske pasientjournaler med gode personvernløsninger. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre behandlingstilbud for dem som utsettes for vold og overgrep. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre et behandlingstilbud til barn som har blitt utsatt for vold eller blitt vitne til vold i nære relasjoner. Partiprogram BARN HELSEVESEN RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil endre forskrift om fastlegeordning i kommunene slik at alle barn som er bosatt i en norsk kommune får rett til en fastlege. Partiprogram BARN HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil øke kompetansen i det sivile helsevesenet knyttet til ivaretakelse av veteraner. Partiprogram HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte WHO i arbeidet for et internasjonalt rammeverk for koordinering, oppfølging og finansiering av forskning og utvikling av legemidler for fattige. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil ha valgfrihet og innovasjon i den offtentlige finansierte velferden gjennom et mangfold av offentlige og private tilbud. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke skolehelsetjenesten slik at den er tilgjengelig for elever som har behov for hjelp. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge ut allmennhelsetjenesten i kommunene og stimulere ti at flere helsetilbud samlokaliseres i lokale helsehus der fastlegene utgjør kjernen. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjennom rekruttering av flere sykepleiere og leger. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke kvaliteten i legevakttjenesten ved å innføre bredere nasjonale krav til innholdet og omfanget av tjenesten. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil bedre tilgjengeligheten til fastlegene gjennom bedre kapasitet, og innføre refusjonsordninger som gjør det enklere å gi et helhetlig tilbud i samarbeid med psykologer, sykepleiere og andre helseprofesjoner. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge ut et allmennpsykologtilbud i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne for at noen av de største kommunene kan overta ansvaret for distriktspsykiatriske sentre. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere flere helsetilbud i samarbeid mellom kommuner og sykehus for å sikre pasienter et bedre helsetibud der de bor. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil avskaffe dagens kommunale medfinansieringsordning for sykehusene og innføre direkte støtteordninger til gode lokale samhandlingsprosjekter. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil endre egenandelene slik at mennesker med høye helseutgifter of dårlig økonomi blir skjermet, samtidig som det blir bedre sammenheng mellom prioritering og målet om sammenhengende helsetjenester i egenandelsystemet. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil øke støtten til tannbehandling til dem som har høye tannhelseutgifter og dårlig økonomi. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten, og øke kompetansen når det gjelder å fange opp familier i krise. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil vedta en nasjonal helse- og sykehusplan i Stortinget, som fastsetter klare prisoriteringer for helsevesenet og minimumskrav til innhold og kompetanse for ulike typer sykehus. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil legge ned de regionale helseforetakene og erstatte dem med en bedre nasjonal styring av helsepolitikken samtidig som sykehusene får større frihet og ansvar innenfor rammene av en nasjonal helse- og sykehusplan. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette flere hjemler for avtalespesialister og etablere en bedre arbeidsdeling mellom sykehusenes poliklinikker og avtalespesialistene. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre omfattende undersøkelser av kvaliteten ved sykehusene, blant annet omfanget av dødelighet, reoperasjoner og reinnleggelser. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre åpenhet om kvalitetsundersøkelsene og gjøre disse tilgjengelige. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette en "havarikommisjon" for helsesektoren og styrke pasienters og pårørendes rettigheter. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil stille krav om kvalitetssertifisering av alle sykehus. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke pasientenes rettigheter ved brudd på behandlingsfristen. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere tverrfaglige diagnosesentre som sikrer raskere diagnostisering av kreft og andre sykdommer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil endre straffelovens bestemmelser når det gjelder smittsomme sykdommer, i samsvar med FNs anbefalinger. Partiprogram FN HELSEVESEN STRAFFERETT SYKDOMMER
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere en nasjonal IKT-infrastruktur for hele helsesektoren. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil overføre ansvaret for bygningene og infrastrukturen i helsevesenet til et eget helsebyggselskap. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke kvaliteten i akuttmottakene på sykehusene. Det må være leger på vakt med kompetanse og erfaring fra akuttmedisin. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vilsørge for sikker og stabil tilgang på blod for å ivareta tryggheten og kvaltiteten i helsevesenet, ved å la godkjente givere få gi blod uavhengig av seksuell legning forutsatt at det harmonerer med helsefaglige krav. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne opp for bruk av offentlig privat samarbeid for investeringer i bygg og utstyr. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre fritt behandlingsvalg på de offentliges regning, slik at den som trenger nødvendig helsehjelp kan få et tilbud så raskt som mulig. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil stille krav om at sykehusene, ved fastsettelse av medisinsk frist for behandling, også fastsetter tid og sted for behandling. Sentrale helsemyndigheter (HELFO) gis ansvaret for at behandling blir gitt ved et annet sykehus dersom fristen ikke kan innfris ved det samme sykehuset. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre en mer effektiv "raskere tilbake"- ordning. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere én journal per inbygger for å sikre bedre behandlingsmetoder som sikrer at Norden raskt kan utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil videreutvikle "min-helse"- portalen til å bli en sikker og brukervennlig kanal for digital kontakt med helsevesenet. Portalen må gi tilgang til kvalitetssikret informasjon som kan styrke pasientenes mestring av egen helse. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere en 48-timersfrist for oppstart av diagnostikk ved mistanke om kreftsykdom. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Høyre Høyre vil raskere ta i bruk nye legemidler og nye behandlingsmetoder i Norge. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere en ordning med farmasøytstyrt resept for å gjøre det enklere å få kjøpt vanlige legemidler på apotek. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere et nordisk samarbeid om avanserte behandlingsmetoder som sikrer at norden raskt kan utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Partiprogram HELSEVESEN NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke det kommunale bo-, behandlings- og oppfølgingstilbudet for psykisk syke. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil utarbeide en plan for å gi et bedre tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og dårlige levekår. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre krav til helseforetakene om at ressursene til rus og psykiatri hver for seg øker mer enn ressursene til somatisk behandling. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Høyre Høyre vil iverksette tiltak som bidrar til tidligere hjelp og dermed redusert bruk av tvang. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre egne sykebidler tilknyttet psykiatrien for å sikre bedre kompetanse ved innleggelse og redusert belastning for både pasienten og politiet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke dagligtilbudet for personer med psykiske helseplager. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge ut det psykiske helsetilbudet til barn og unge, med vekt både på lavterskeltiltak i helsestasjoner og skolehelsetjeneste, og gjennom styring av barne- og ungdomspsykiatrien. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke det tverrfaglige samarbeidet og ettervernet på tvers av rusbehandling og psykisk helsevern, for å sikre et helhetlig tilbud til store grupper med sammensatte lidelser. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre fritt behandlingsvalg slik at det blir lettere å velge behandling som virker og som kan påbegynnes raskt. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil utarbeide en opptrappingsplan for å styrke tilbudet om habilitering og rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil utvikle godt samarbeid og stabile rammevilkår rundt private rehabiliteringsinstitusjoner som holder god faglig kvalitet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil gi tilbud basert på likemannserfaringer til pasienter med behov for spesialiserte rehabiliterings- og habiliteringstilbud. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil spesielt styrke habilitereings- og rehabiliteringstilbudet for rusavhengige og barn med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Høyre Høyre vil utvide fritt sykehusvalg til også å gjelde rehabilitering. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil utarbeeide en opptrappingsplan for å styrke tilbudet om rusbehandling, omsorg, lavterskel helsetilbud og ettervern. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER RUSMIDLER
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for et mangfold av behandlingstilbud og fritt brukervalg. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig for å motvirke utvikling av livsstilsrelaterte helseproblemer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil samarbeide med interkommunale friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen, blant annet gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre kompetansekrav til helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgsloven. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre nasjonale undersøkelser som grunnlag for å forbedre tjenestetilbudet. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil fjerne den kommunale medfinansieringen av spesialhelsetjenesten for diagnoser som i hovedak rammer eldre, slik at eldre ikke blir diskriminert i helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre bedre legedekning ved norske sykehjem, blant annet gjennom å gi sykehjemsleger samme lønnsnivå som sykehusleger. Legers arbeidstimer utført i sykehjem skal kunne teøøe som læretid og inngå som en del av spesialiseringsløpet. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette flere undervisningshjem og styrke ordningen med undervisnings-hjemmesykepleie. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil gi tilbud om fasthjelpsordning til dem som trenger hjelp slik at de slipper å forholde seg til stadig nye mennesker. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke tilbudet om avlastning, veiledning og økonomisk kompensasjon for pårørende. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre en statlig medfinansieringsordning for etablering av hospice. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Høyre Høyre vil forsterke arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og diskriminering, og etablere systemer som gjør at helsepersonell melder kjønnslemlestelse til politiet og ikke bare til barnevernet. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde og videreutvikle satsingen på forebyggende tannhelse, med særlig fokus på unge og syke eldre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling, og på sikt redusere kostnadene til egenandelerpå lik linje med øvrig helsebetaling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for økt utdanning av tannhelsepersonell. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til samhandling mellom tannhelsetjenesten og den øvrige helse- og omsorgstjenesten. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil satse på økt bruk av velferdsteknologi. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil forbedre fastlegeordningen. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at fastleger skal få refusjon etter antall behandlede pasienter. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle dagens hjemmelsordning for fysioterapi/kiropraktikk og lignende. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en god skolehelsetjeneste og et godt helsetilbud til mor/barn. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER SVANGERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre systemer for utveksling av nødvendige journaldata. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke rehabiliteringskapasiteten. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil likestille offentlige og private tilbydere [av rehabiliteringstjenester]. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha økt fokus på forebygging og tidlig innsats. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle offentlige og private tjenestetilbydere [innen psykisk helse]. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forebyggingsarbeidet også gjennom skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en ny opptrappingsplan for psykiatrien med øremerkede midler. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre nok kapasitet i behandlingsforløpet [i psykiatrien]. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke psykologtjenesten i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre eget tilbud om psykiatriambulanser . Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke brukermedvirkningen og valgfriheten i spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke midlene til medisinsk forskning. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke innsatsstyrt finansiering (ISF) andelen til minimum 60%. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha et investeringsløft på medisinsk utstyr og bygningsmasse. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre en ”havarikommisjon” etter modell fra samferdsel, for å kunne gå gjennom uønskede hendelser ved norske sykehus. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil være positiv til utprøvende medisin. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke medisinsk forsking og utvikling. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at egenandeler skal holdes på et moderat nivå. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at flere reseptfrie legemiddel kan selges i butikk. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for en positiv og moderne utvikling innenfor gen- og bioteknologien. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at forskning og eventuelt utprøving av [xenotransplantasjon] foregår, så lenge dyreetiske prinsipper også ivaretas. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke forskningsinnsatsen [innen gen- og bioteknologi] i Norge vesentlig. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil mer overordnet og tydelig målformulering for å redusere detaljstyringen i blant annet oppdragsdokumentene. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at ideelle aktører skal være et supplement til det offentlige tilbud. Disse skal ha forutsigbare rammebetingelser, og kontraktenes lengde må sikre brukerne kvalitet og organisasjonene mulighet til å investere. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi mer medisinsk hjelp inkludert flere forsøk ved assistert befruktning. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke de statlige midlene til helsetjenestene hos studentsamskipnadene. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at arbeidet for å fremme god psykisk helse skal gis støtte og oppmerksomhet. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2015 til 2020 sette kommunene i stand til å øke med ytterligere 10 000 nye årsverk i helse og omsorgsektoren fram mot 2020, samtidig som det planlegges for en ytterligere vekst fra 2020. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2015 til 2020 ha som mål å øke andelen ansatte med formell kompetanse i helse- og omsorgssektoren slik at ¾ besitter slik kompetanse. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette kommunene i stand til å øke med ytterligere 10 000 nye årsverk i helse og omsorgsektoren fram mot 2020, samtidig som det planlegges for en ytterligere vekst fra 2020. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt innovasjon i helse- og omsorg og utarbeide nasjonale og lokale planer for innovasjon og bruk av velferdsteknologi i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ta utgangspunkt i brukernes behov og ta i bruk de ansattes kompetanse når det legges til rette for nytenkning og utvikling av velferdsteknologi. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle modeller for utvikling og innføring av velferdsteknologi. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne hindre for bruk av velferdsteknologi i lovverk med nødvendig respekt for personvern og personlig integritet. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER PERSONVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil lage en frivillighetsstrategi for å sikre at frivillige og nærmiljø ivaretas som ressurs. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilbud om tidlig ultralyd også i det offentlige helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle forebyggende arbeid for god folketannhelse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi opplæring innen bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgsutdanningene. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sammen med partene arbeide for en heltidskultur i omsorgsektoren. Det langsiktige målet er at hovedregelen i helsesektoren skal være heltidsstillinger. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at sykehus, kommunehelsetjeneste og fastleger skal samarbeide organisatorisk og faglig slik at innbyggerne får best og raskest mulig behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre samhandling og informasjonsflyt i alle deler av helsevesenet for helhetlige og koordinerte pasientforløp, også elektronisk. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at poliklinisk spesialisthelsetjeneste skal være tilgjengelig for innbyggerne med kortest mulig ventetid og reisevei. Sykehusene skal organisere dette i egen aktivitet og gjennom avtaler med private og avtalespesialister. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle som trenger det, kan få time eller hjemmebesøk av sin fastlege med kortest mulig ventetid. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke helseberedskapen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil måle og følge opp kvalitet i større grad enn i dag. Rapportering skal forenkles og automatiseres for å øke tiden ansatte har sammen med pasientene. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle skal ha tilgang til konkrete mål på kvalitet, samt pasienters og ansattes erfaringer fra de ulike sykehusene. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle skal ha tilgang til egen pasientjournal på nett, og at det skal arbeides mot målet «én innbygger – én journal». Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil endre lovverket slik at journalopplysninger følger pasienten og ikke den enkelte virksomheten. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke bruken av kvalitetsregistre. Disse skal basere seg på automatisk innhenting av informasjon. [HELSEVESEN]. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskning, innovasjon og bruk av ny teknologi [i helsevesenet]. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil oppmuntre samspill og samarbeid med ideelle og private aktører for å bidra til en god helhet i helsetjenesten. Det er viktig med forutsigbare avtaler for ideell sektor. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tidligst mulig rehabiliteringsinnsats. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha en rehabiliteringstjeneste som sikrer større tverrfaglighet, bedre ledelsesforankring og større fokus på hjemmerehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle [rehabiliterings]feltet i et samarbeid med ideelle organisasjoner som jobber på feltet. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette brukerne i sentrum, og at det skal utvikles gode konkrete individuelle planer for rehabilitering som sikrer et smidig samarbeid mellom profesjoner og ulike nivåer. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samhandling og koordinering rundt den enkelte bruker gjennom økt satsing på individuelt plan [innen rehabilitering]. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha en gjennomgang av politikken og virkemidlene i arbeidsrettet rehabilitering i lys av erfaringene fra arbeidet for inkluderende arbeidsliv med sikte på bedre og mer tilpassede tjenester. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre kommunene bedre faglig støtte på rehabiliteringsområdet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å utvikle og styrke rehabiliteringstilbud basert på likemannserfaringer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en kartlegging av alle brukergruppenes behov for spesialisert rehabilitering med siktemål å bedre de ulike brukergruppenes tilbud. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en faglig og økonomisk tilrettelegging for utvikling av opptreningsinstitusjonene til moderne rehabiliteringssentre. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at funksjonshemmedes organisasjoner trekkes med i utvikling og drift av offentlige og private rehabiliteringstilbud. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tannbehandling til tidligere rusmiddelmisbrukere. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil se syketransport og drosjetilbud og evt. andre transporttilbud i distriktene i sammenheng for å sikre et godt tilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeidet mot vold i nære relasjoner må hele tiden ha prioritet. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Hvordan vi organiserer dette tilbudet, avhenger av hva som er best for innbyggerne. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil sikre alle mot de store utgiftene. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil innføre et egenbetalingsstak for nødvendig tannbehandling og 75% prosent dekning av overskytende utgifter. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil utvide rabattordningen for ungdom til flere årskull. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil innføre skjermingsordninger på tannhelseutgifter til personer med svak økonomi og dårlig tannhelse. Vi vil vurdere om stønad eller egenandelstak treffer behovet best. Tannstatus og behov for behandling skal defineres ut fra klart definerte kriterier fastsatt av myndighetene. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil fortsette å forbedre ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil øke honorartakstene for grupper med sjeldne medisinske tilstander, også etter fylte 20 år, for personer med diabetes og personer med kreftdiagnoser/kreftbehandling som påvirker tannstatus. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil gå fra refusjonstakst til honorartakst for personer med munntørrhet og vil sikre at disse får behandling tidligere enn i dag. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil ha et rehabiliteringsforum der kommunesektoren, sykehusregionene, rehabiliteringsinstitusjonene og brukerorganisasjonene drøfter utvikling på fagområdet og utvikle et nasjonalt knutepunkt for rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet For å sikre kontinuitet i behandlingen av unge foreslår Arbeiderpartiet at pasienter innenfor Barne og Ungdomspsykiatri (BUP) skal så langt det er mulig få beholde sin faste behandler i opp til fem år etter fylte 18 år. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil ha flere faste psykologer i kommunene. Psykologene må jobbe forebyggende, tverrfaglig, individ såvel som grupperettet og med tidlig intervensjon for barn, unge og voksne. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Senterpartiet Organisasjoner som driver virksomhet på vegne av det offentlige, som rusomsorg og rehabilitering, skal få mulighet til mer langsiktige avtaler. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at kommunene skal prioritere helsestasjonene høyere fordi de yter viktig forebyggende arbeid. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for at frivillige organisasjoner kan beholde og styrke sin rolle i løsningen av fellesskapet oppgaver. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil arbeide for en generell styrking og bedre organisering av skolehelsetjenesten i den videregående skolen, slik at det blir et reelt lavterskeltilbud for alle. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke skolehelsetjenesten i den videregående skolen. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke kommuneøkonomien for å sette kommunene i stand til å tilby gode helse- og omsorgstjenester og for å sikre rekruttering av helsepersonell. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha en geografisk definert responstid for ambulansetjenester og etablere luftambulansebaser for de områder som i dag ikke har dekning. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det etableres frivilligsentraler og frisklivssentraler i alle kommuner. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at kommunene må ha tilgjengelige avlastningsplasser som kan tilbys når oppgavene blir for vanskelige for pårørende som utfører hjemmebasert omsorg. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil stimulere til interkommunalt samarbeid for å sikre at alle kommuner har tilstrekkelig faglig kompetanse og kapasitet innenfor psykiatri, legevakt, barnevern og rusomsorg. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gå imot bruk og forskning på befrukta egg, fostervev og aborterte fostre hos mennesket. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv politikk når det gjelder bruk av stamceller, genteknologi, men åpne for unntak når det gjelder diagnostikk for alvorlige, arvelige og livstruende sykdommer. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ikke gå inn for aktiv dødshjelp. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv bruk av DNA-opplysninger i offentlig virksomhet og forbud mot bruk av slike opplysninger i kommersiell virksomhet. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre bedre og tryggere systemer for overføring av pasientinformasjon. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at helseforetakene og kommunene har et felles og likeverdig ansvar for utvikling av samhandlingsreformen og for oppbygging av lokale helsetjenester og forebyggende tiltak innenfor Stortingets rammer for reformen. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil prioritere tilbud innen psykiatri, rusomsorg og rehabilitering og at det skal utvikles rapporteringskrav for hvert av disse områdene som følges opp av pålegg dersom de ikke etterleves. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utvide samarbeidet med frivillig sektor gjennom å innføre langsiktige og forhandlingsbaserte avtaler om kvalitet og pris. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utvide ordningen med pleiepenger til foreldre med omsorg for alvorlig syke barn med varig/ikkevarig lidelse. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil prioritere folkehelsearbeidet høyt - fra jordmor til helsestasjon, skolehelsetjenesten, fastlegeordningen og eldreomsorgen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å prioritere primærhelsetjenesten i kommunene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha en ny eldrepolitikk med en tredelt boligsatsing: tilpasning av egen bolig, bygging av flere omsorgsboliger og bygging av flere sykehjemsplasser. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette arbeidet mot kjønnslemlestelse og skadelige tradisjonelle praksiser gjennom tett oppfølging av familier med bakgrunn fra land der dette er vanlig. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi alle asylsøkere en psykiatrisk vurdering og tilbud om behandling ved alvorlige psykiske problemer. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være tilgang på gratis prevensjon for unge opp til 24 år, og at helsesøstres og jordmødres rett til å skrive ut resepter forlenges tilsvarende. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate aktiv dødshjelp. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at tilbud om aktiv livshjelp, smertelindring og omsorg til personer i avslutningsfasen av livet, for eksempel gjennom hospiceplasser eller ambulante team, skal være tilgjengelig for alle som trenger det. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sterkere vektlegging av omsorg ved livets slutt i grunn- og videreutdanningen av helsepersonell. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKDOMMER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke helsesøsterordningen som førstelinjetjeneste med hjelp, støtte og veiledning. [Barnevern]. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilstrekkelig kapasitet i tilbudet om cochleaimplantat og retten til opplæring i talespråk for barn med cochleaimplantat. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere helsekøene, slik at alle kan få rask diagnose og god behandling så tidlig som mulig i sykdomsfasen. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en 48-timersregel for videre undersøkelser når legen mistenker alvorlig sykdom. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene skal få tilstrekkelig økonomisk handlingsrom og tid til å gjennomføre samhandlingsreformen på en måte som sikrer likeverdige helsetilbud i hele landet og sterkere prioritering av forebyggende arbeid. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene skal gis faglige og økonomiske midler for å ta i mot utskrivningsklare pasienter også fra institusjoner innen rus og psykisk helsevern. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke forebyggingsandelen av helsebudsjettet til 4 prosent. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge ned de regionale helseforetakene. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utvikles god samhandling mellom barnevern, helsestasjon, skolehelsetjenesten, barnehage og skole for å gi tidlig og riktig hjelp til de som trenger det. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at barn og unge med psykiske lidelser skal få rask behandling, og fjerne ventetiden for behandling for personer under 23 år. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bruke en større andel av helsebudsjettenes samlede ressurser til psykisk helse. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke psykisk helsevern med flere ambulante team, døgnberedskap og brukerstyrte sengeplasser. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at psykisk helsehjelp, psykisk helsevern og behandling og oppfølging av rusavhengige må bli en del av finansieringsordningen til samhandlingsreformen slik at kommuner får økonomiske virkemidler og stimulering til å bygge opp gode lokale tilbud i sin kommune. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes en kommisjon med ansvar for å undersøke uheldige hendelser og feilbehandling med alvorlig resultat i helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det lages en egen lov for habilitering og rehabilitering samt nasjonal opptrappingsplan. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at personer som har behov for kjønnskorrigering får et godt helsetilbud. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke helsetjenesten for eldre med flere spesialister innen geriatri. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilbudet om helsetjenester til innvandrergrupper, også de som ikke har fått varig opphold, spesielt på informasjon, forebygging og kosthold. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen innenfor forskning, behandling og oppfølging på kombinerte diagnoser mellom rus og psykiatri. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre ordningen med pasientreiser og sikre faglig oppfølging og trygghet under hele transportstrekningen. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ordningen med luftambulanser, spesielt i områder med lang reiseavstand til nærmeste sykehus med akuttfunksjoner. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene skal gis faglige og økonomiske midler for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av refusjonsordningene for fysioterapeuter for å redusere ventetid og gjøre tjenestene lettere tilgjengelige for pasientene. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette etiske komiteer for helse- og omsorgssektoren i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en reform av tannhelsetjenesten basert på offentlig ansvar og styring, refusjon fra folketrygden og begrensing av egenbetalingen. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre hverdagsrehabilitering som en kommunal tjeneste og lage en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for innføringen av et slikt tilbud i kommunehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne aldersgrensen på 67 år for statstilskudd til særlig ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at rusavhengige skal møtes med verdighet. Det skal være tilstrekkelig kapasitet på lavterskel helsetilbud, og det skal tilbys bolig og arbeidstrening. Det er viktig at boligen er tilpasset brukerens behov, og at den er utenfor rustunge områder. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil iverksette en forpliktende, konkret og forutsigbar opptrappingsplan for rusomsorgen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle rusavhengige skal få tilbud om behandling innen 30 dager. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at det er nok behandlingsplasser som tar sikte på rusfrihet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at polikliniske tilbud ikke skal brukes som erstatning for langtidstilbud for å unngå fristbrudd, dersom pasienten har behov for langtidsbehandling. Det er fortsatt behov for langtidsplasser innen rusomsorgen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil reformere behandlingsopplegget knyttet til LAR med blant annet et forpliktende helhetlig sosialfaglig opplegg og sterkere ettervern og rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det innenfor bevilgningen til rusfeltet må øremerkes midler til behandling og rehabilitering av sterkt hjelpetrengende rusavhengige. Tiltakene må målrettes bedre og individuelt tilrettelegges for at denne gruppen kan nyttiggjøre seg av behandlingstilbudet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at statlige midler til behandling og oppfølging av rusavhengige bør gå til kommunen hvor den rusavhengige oppholder seg, og ikke kommunen hvor vedkommende er folkeregistrert. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at medikamentfri behandling skal være førstevalget i rusbehandling. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate sprøyterom og andre tiltak som legaliserer misbruk av narkotiske stoffer. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ettervernet gjennom tettere oppfølging av den enkelte på det psykososiale plan, hjelp til å komme i arbeid eller utdanning og bygging av nye nettverk, og styrke arbeidet med å etablere flere boliger til rusavhengige. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kompetansen i hjelpeapparatet, både i første- og andrelinjetjenesten, gjennom grunnutdanning og videreutdanning. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene skal få tilført økonomiske midler som sikrer faglig god oppfølging av utskrivningsklare pasienter fra institusjoner innen rusomsorg og psykisk helsevern. (Se også kapittelet «Helsepolitikk».). Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte etableringen av rusakutter og døgnåpne lavterskeltilbud som har varig behandling som målsetting i de største byene. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at voldtektsmottak må være tilgjengelig over hele landet og ha kompetanse til å sikre bevis. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha god dekning av krisesentre og barnehus over hele landet. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en nettportal med informasjon og veiledning til voldtektsofre. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at voldtektsofre skal ha krav på gratis psykisk helsehjelp. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utvikles tilbud for systematisk behandling av unge som forgriper seg, i tråd med Voldtektsutvalgets anbefaling. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og sikre behandlingstilbudet for personer med voldelig adferd og seksualforstyrrelse. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke innsatsen for å hindre vold i nære relasjoner og satse på forebyggende behandling for voldsutøvere. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre fullfinansiering av voldtektsmottak, krisesentre, incestsentre og ettervern for incestofre. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle et eget spesialtilbud med spesialtrent personell i form av et senter for barn som er ofre for menneskehandel eller som har vært barnesoldater. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som dømmes til tvungent psykisk helsevern på grunn av sterk gjentakelsesfare som utgangspunkt skal behandles i heldøgnsinstitusjon som ivaretar samfunnsvernet. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG STRAFFERETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke psykisk helsevern til studentene. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at luftambulansetjenesten kan nå alle steder i Norge innen 20 minutter. Dette skal gjøres ved å opprette flere baser. Partiprogram HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at offentlig investeringsstøtte til private aktører i velferdssektoren må tilbakeføres ved opphør av virksomheten eller kontraktsforholdet. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fokusere på en mer helhetlig pasienttilnærming i helsevesenet, hvor kropp, sinn og sosial situasjon ses i sammenheng. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at helseutdanninger skal fokusere mer på pasientens totale situasjon og sammenhengene mellom livsstil og levekår, somatisk og psykisk sykdom. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke samarbeidet mellom ulike helsefaglige retninger, og at dette skal gjenspeiles i grunnutdanningen av helsepersonell. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre forebygging av sykdom til en mer integrert del av behandlingen, blant annet ved å bruke Grønn resept før medikamentell behandling av livsstilssykdommer. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby de som jobber med pasientarbeid i helsevesenet regelmessige gjenoppfriskningskurs i støttende og empatisk kommunikasjon. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme et offentlig helsevesen supplert av ikke-kommersielle private helsetilbud. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge ned de regionale helseforetakene, gjeninnføre mer direkte politisk styring over spesialisthelsetjenesten. Det enkelte sykehus må få større frihet til å sikre kortere ventetider og bedre pasientbehandling, og ordningen med stykkprisfinansiering må avskaffes. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse mer på helsefaglig forskning innen kroniske sykdommer, psykiske lidelser og forebygging av sykdom. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at tannhelsetjenester skal være gratis fram til fylte 25 år. Deretter skal de inkluderes i egenandelsordningen gjennom folketrygden. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil vurdere alternative behandlingsformer, med tanke på godkjenning av utdanning og trygderefusjon for behandlingsformer med dokumentert effekt. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke tilbudet om lindrende behandling for pasienter med sterke smerter og i livets siste fase, på sykehus, hospice eller i eget hjem. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruken av antibiotika. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi personer med alvorlige psykiske lidelser rett til behandling i psykisk helsevern, også når tilstanden har sammenheng med bruk av rusmidler. Behandlingstilbudet for dem med både rusproblemer og psykiske lidelser må samordnes bedre, både på statlig og kommunalt nivå. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forebygge isolasjon og inaktivitet blant personer med rusproblemer eller psykiske lidelser, både gjennom støtte til frivillige initiativer, pasientorganisasjoner og offentlige ordninger. Ulike typer kunstnerisk eller fysisk aktivitet, praktisk arbeid og samvær med dyr er god grønn terapi som kan øke trivselen og styrke habiliteringen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å redusere ventetiden og unngå brudd i behandlingen innen rusomsorgen og psykiatrien. Institusjoner med gode resultater må opprettholdes og brukes som mønster når nye behandlingsplasser opprettes. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke ettervernet i rusomsorgen og psykiatrien gjennom et mangfold av oppfølgingstilbud. De som ikke greier å bli rusfrie etter gjentatte forsøk må sikres et anstendig liv, også når dette krever regulert medisinsk bruk av rusmidler. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis og starte et forsøksprosjekt med strengt regulert legalt salg av cannabis/marihuana. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil åpne for at behandling av brukere av tunge rusmidler kan assisteres av stoffer som ellers er ulovlige, som heroinassistert behandling. Rusavhengige må få tilbud om behandling langt raskere enn i dag. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil vurdere nye, gradvise innstramninger i røykeloven. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fortsette å regulere alkoholomsetningen strengt. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby sunnere, bedre og mer varierte måltider på offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner, også til allergikere og vegetarianere. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at alle offentlige institusjoner som har matservering må servere minst 50 prosent økologisk mat innen 2017. Partiprogram HELSEVESEN MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe kravene til kommunene om en tilgjengelig helsesøster på skolene. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at alle 16-åringer kalles inn til gratis samtale hos helsesøster eller fastlege, med fokus på livsstil, fysisk og psykisk helse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke innsatsen for helseopplysning og helsetjenester til personer fra andre kulturer, og legge til rette for økt bruk av tolketjenester der dette er nødvendig. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at ordningen med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) skal rettighetsfestes og finansieres av staten. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at kommunene samordner og øker kvaliteten på sine helse- og omsorgstilbud. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke tilbudet om tidligst mulig rehabilitering etter sykdom og ulykker, også i akuttfasen på sykehus. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby barn og unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer god habilitering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke forskning og kompetanseutvikling innen rehabilitering og habilitering. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby gode tekniske hjelpemidler og opplæring for personer under og etter rehabilitering og habilitering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke pårørende som en ressurs i arbeidet med rehabilitering og habilitering. Partiprogram HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke rettsstillingen til mennesker som er innlagt på psykiatriske institusjoner. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre betingelsene for bruk av sosiale entreprenører og frivillig sektor i velferdssystemet. Regjeringserklæring HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre et fradrag for store sykdomsutgifter på 2013-nivå. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bekjempe kjønnslemlestelse. Regjeringserklæring HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere forbud mot ekteskap mellom fettere og kusiner basert på helsefaglige vurderinger. Regjeringserklæring FAMILIE HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre nøytral merverdiavgift i staten og helseforetakene, slik at flere private tjenestetilbydere kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver. Regjeringserklæring HELSEVESEN MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil effektivisere offentlig sektor. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre kompetansekrav i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Regjeringserklæring HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en handlingsplan om tilgjengelighet, kvalitet og kompetanse i fastlegetjenesten. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre refusjonssystemet i fastlegetjenesten for å legge til rette for økt bruk av annet helsepersonell i tilknytning til fastlegekontorene. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp enigheten mellom partiene under Stortingets behandling av samhandlingsreformen, herunder reversere kommunal medfinansiering. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kvaliteten og innføre strengere krav til legevaktstjenesten (akuttforskriften). Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kompetansen og tilbudet innen palliasjon, også for barn. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede de økonomiske konsekvensene for hytte- og studentkommuner som i store perioder av året tilbyr helsetjenester til innbyggere som er bosatt i andre kommuner, og i den forbindelse hvordan økt valgfrihet kan sikres på tvers av kommunegrensene. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge ut jordmortilbudet i kommunehelsetjenesten. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER SVANGERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre kvalitetsindikatorer for pleie og omsorgssektoren, blant annet basert på bruker- og pårørendeerfaringer. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil inkludere borettslag og sameier som samarbeider med kommunene om drift av helse- og omsorgstjenester i regelverket for kompensasjon for merverdiavgift for kommunene. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre enklere regler for bruk av statens finansieringsordninger ved utbygging i regi av private, ideelle og borettslag. Regjeringserklæring HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke satsingen på velferdsteknologi. Regjeringserklæring HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt dag- og aktivitetstilbud. Regjeringserklæring HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil pålegge kommunene å gjennomføre oppsøkende hjemmebesøk for å tilpasse hjelpetiltak til den enkelte. Regjeringserklæring HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Det er for store variasjoner i kvaliteten på tilbudet ved ulike sykehus. Regjeringen vil derfor stille krav til kvalitetssertifisering av norske sykehus og sikre mer åpenhet rundt kvaliteten ved tilbudet. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget for å skape åpenhet og forutsigbarhet i sektoren. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge ned de regionale helseforetakene når det er utformet en nasjonal helse- og sykehusplan. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet. Regjeringserklæring HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kvalitetsarbeidet i sykehusene. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke ISF-andelen og utrede en forbedret finansieringsmodell for akuttbehandling, forskning og utdanning i den offentlige helsetjenesten, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre fritt behandlingsvalg. Ordningen innføres først for rus og psykisk helsevern og evalueres, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke kjøpet av private helsetjenester for å redusere helsekøene, jf samarbeidspartiene. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere tverrfaglige diagnosesentre i alle helseregioner, som gir raskere diagnostisering ved mistanke om kreft og andre alvorlige sykdommer. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kreftbehandlingen ved å innføre en regel om oppstart av diagnostisering i løpet av 48 timer, innføre pakkeforløp og gjøre forløpstider juridisk bindende i pasientrettighetsloven. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil supplere den nasjonale strategien på kreftområdet med en plan for arbeidet. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette et eget selskap for bygging og drift av helsebygg. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke den medisinske forskningen, spesielt knyttet til alvorlige sykdommer og forebygging av livsstilssykdommer som i dag har et dårlig behandlingstilbud. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre bedre finansiering av, og øke adgangen til, utprøvende behandling. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke pasienters og pårørendes rettigheter og innføre fast kontaktlege i spesialisthelsetjenesten for alvorlig syke pasienter. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre kompetansekrav i akuttmottakene. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide antallet hjemler for avtalespesialister og benytte avtalespesialistene mer. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for et IKT-system som sikrer at alle sykehus kan kommunisere elektronisk og etablere en egen finansieringsordning for investeringene. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre tilgangen til helseopplysninger og helsetjenester via en pasientvennlig helseportal på nett. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere byråkratiet for å frigjøre mer tid og kapasitet til pasientbehandling. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en opptrappingsplan for rusfeltet og gjeninnføre regelen om at rus og psykisk helsevern, hver for seg, skal ha en årlig vekst i hvert helseforetak som er høyere enn for somatikk. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil hindre at poliklinisk oppbygging går på bekostning av døgnbehandling der det trengs. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for sømløs overgang fra avrusing til rehabilitering. Regjeringserklæring HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for personer med psykiske helseutfordringer, herunder sikring av botilbud for pasienter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering. Regjeringserklæring HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge ut et lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene. Lov, plan og finansiering skal brukes for å nå målet. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre lavterskel og forebyggende tilbud til unge, som skolehelsetjeneste og helsestasjoner. Regjeringserklæring HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke kommunenes mulighet til å gi et solid psykisk helsetilbud gjennom den varslede kommunereformen, og gi kommuner som har kapasitet og kompetanse ansvar for distriktspsykiatriske sentre. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere et tilbud om psykiatriambulanser. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det tverrfaglige samarbeidet og ettervernet på tvers av rusbehandling og psykisk helsevern. Regjeringserklæring HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bekjempe tabuer og sørge for et bedre forebyggende arbeid mot selvskading og selvmord. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre fritt rehabiliteringsvalg. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet og hindre nedbygging av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten før tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygget opp i kommunene. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en ny finansieringsmodell for fysioterapeuter. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp enigheten i diabetesplanen. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke innsatsen mot nysmitte av HIV. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forskningen og videreutviklingen av spesialiserte kompetansemiljøer på dette feltet[bioteknologi]. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil evaluere bioteknologiloven, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ikke innføre et offentlig tilbud om tidlig ultralyd eller et tilbud om NIPD-blodprøve for alle gravide, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil beholde dagens abortlovgivning. Regjeringserklæring HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til en mer helhetlig og pasientvennlig legemiddelpolitikk gjennom en ny legemiddelmelding. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå apotekavansen. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre bedre skjermingsordninger innen tannhelse for personer med lave inntekter og høye behandlingsutgifter. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle døvfødte barn skal få tilbud om cochleaimplantat og videre rett til opplæring i talespråk. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN SPESIALUNDERVISNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke åpne for CRISPR som en metode som kan benyttes til å endre eller forbedre menneskets grunnleggende egenskaper, men er opptatt av å finne medisinske metoder som kan fremme helse hos mor og barn. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle abortsøkende skal få god veiledning og informasjon før en abort besluttes. Denne veiledningen må systematiseres og kvalitetssikres og inneholde tilbud om flere samtaler. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal opplyses om adopsjon som et alternativ til abort. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som velger abort skal få tilbud om oppfølging, fordi mange opplever psykiske ettervirkninger etter inngrepet, og at slik oppfølging også må gjelde dem som opplever spontanaborter. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være tilgang på gratis prevensjon for unge opp til 25 år, og at dette også skal gjelde langtidsvirkende prevensjon. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot terapeutisk kloning. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate aktiv dødshjelp. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at tilbud om aktiv livshjelp, smertelindring og omsorg til personer i avslutningsfasen av livet, for eksempel gjennom hospiceplasser eller ambulante team, skal være tilgjengelig for alle som trenger det. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede bedre finansieringsordninger for utbygging og drift av hospice i Norge. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevisstheten hos helsepersonell om å ivareta pasienters åndelige behov og jobbe for at døende pasienter skal ha gode muligheter for samtale med prest eller annet trospersonell i henhold til deres eget livssyn. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at fastlegene kan gjennomføre hjemmebesøk hos alvorlig syke og døende pasienter, og etablere en takstordning for dette. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til bred kompetanseheving om palliasjon blant helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kompetansen og trappe opp støtten til helsestasjonene og til barnevernet, slik at de er i stand til å gi hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig og ta tak i problemene før de blir for store. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et systematisk og bedre samarbeid mellom barnevernstjenesten og kommunehelsetjenesten/spesialisthelsetjenesten. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at barn og unge som blir plassert i fosterhjem eller institusjon så tidlig som mulig får en helsefaglig vurdering. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre ulike behandlingstilbud for personer som har utøvd vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at barnehage, helsetjeneste og barnevern skal samarbeide mer systematisk og formalisert, slik at kunnskap om vold i nære relasjoner økes og bekymringsmeldinger sendes ved mistanke om omsorgssvikt eller overgrep. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at helsestasjon, barnehage og andre fagmiljøer omkring småbarn informerer og veileder foreldre om barnas tilknytningsbehov. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke skolen med kompetanse fra flere yrkesgrupper, som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og vernepleiere, og ikke minst styrke skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide aktivt for at elever med særskilte behov får den opplæringen de har krav på etter sakkyndig vurdering. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en skole som er verdistyrt. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil trappe opp arbeidet for at skolen skal være fri for aller typer mobbing. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en norm for antall helsesøstre per elev, både i grunnskolen og i videregående skole. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke seksualundervisningen, og benytte eksterne aktører som skolehelsetjenesten i undervisningen. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at skoleeier skal ha ansvar for at elever i videregående skole har tilgang til helsesøster. Partiprogram HELSEVESEN VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke de statlige overføringene til studentsamskipnadenes arbeid innenfor psykisk helse gjennom helseforetakene, og utvide ordningen til å gjelde alle studentsamskipnadene som ønsker det. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at alle som mottar helse- og omsorgstjenester får oppfylt sin rett til å praktisere sin tro eller livssyn. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det fortsatt skal tilbys rituell omskjæring på guttebarn ved alle helseforetak. Partiprogram HELSEVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at mennesker med medisinske behov, kvinner og barn, personer med nedsatt funksjonsevne og sårbare minoriteter prioriteres ved utvelgelse av overføringsflyktninger. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at papirløse skal få tilgang til helsehjelp utover øyeblikkelig hjelp. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha bedre støtteordninger for traumebehandling. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at voldtektsofre skal ha krav på gratis psykisk helsehjelp. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en helhetlig gjennomgang av hjelpeapparatet for barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep for å tydeliggjøre hvem som har ansvar for oppfølgingen av det enkelte offer. Partiprogram BARN HELSEVESEN RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og sikre behandlingstilbudet for personer med voldelig adferd og seksualforstyrrelse. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre fullfinansiering av voldtektsmottak, krisesentre, incestsentre og ettervern for incestofre. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at ofre for menneskehandel skal få rett til helsehjelp i refleksjonsperioden selv om de ennå ikke har fått et ID-nummer. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som dømmes til tvungent psykisk helsevern på grunn av sterk gjentakelsesfare som utgangspunkt skal behandles i heldøgnsinstitusjon. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at skader som oppstår i forbindelse med internasjonale operasjoner blir godkjent som yrkesskade. Partiprogram HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for bedre helsetilbud for skadde veteraner og en tydeliggjøring av ulike behandlingsmuligheter. Partiprogram HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Viken senter utvides for å gi behandling og rehabilitering til veteraner. Partiprogram HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det etableres desentraliserte veteransentre med relevant kompetanse for rekreasjon og rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal innføres en målsetting om at minst 25 prosent av den samlede virksomheten i omsorgssektoren blir organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil tilrettelegge for å organisere hjemmetjenestene slik at denne i større grad kan styres av de ansatte, bruker og pårørende og tilrettelegges ved et samspill med familie, nettverk, naboer, lokalmiljø og frivillighet. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi beboere på sykehjem tilgang til psykolog. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette etiske refleksjonsgrupper for helse- og omsorgssektoren i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forskriftsfeste krav om praksisplasser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten innen medisin, sykepleie og andre helsefag som sikrer god praksis- og turnusveiledning. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge forholdene til rette for at private, ideelle organisasjoner kan inngå langsiktige partnerskapsavtaler/oppdragsavtaler med kommuner. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha mer forskning på og oppmerksomhet rundt psykisk helse for eldre. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for bedre forebygging av selvmord blant eldre. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et kunnskaps- og kvalitetsløft på dette området, og vil videreføre øremerkede midler til psykiatrisatsing for ungdom. Partiprogram HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å styrke det faglige grunnlaget for ikke-medikamentell behandling. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp prioriteringsutredningene som er gjort i 2014 og 2015 og sørge for at disse får praktisk anvendelse, både når det gjelder den enkelte pasient, grupper av pasienter og overordnet planlegging av helsetjenestene. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede mulighetene for gradert/høyere egenbetaling for lavt prioritert behandling. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunene skal gis faglige og økonomiske forutsetninger for å ta imot utskrivningsklare pasienter også fra institusjoner innen rus og psykisk helsevern. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke forebyggingsandelen av helsebudsjettet til 4%. Partiprogram HELSEVESEN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og PPT. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en kvalitetsnorm for skolehelsetjenesten og øremerke midler i en opptrappingsperiode, til tjenesten når riktig nivå. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilstrekkelig kapasitet på helsestasjon for barn og unge. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke psykisk helsevern med flere ambulante team, døgnberedskap og brukerstyrte sengeplasser. Den gylne regel, der psykisk helse og rus skal prioriteres med mer ressurser hver for seg enn somatisk helse, må videreføres og følges opp. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at kunnskap om psykisk helse blir en del av opplæringen i barnehage og skolen, blant annet gjennom undervisningsopplegget «Livsmestring i skolen». Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal utarbeides en nasjonal strategi for ungdomshelse for å gi en nødvendig kunnskapsøkning og for å gi bedre tilpasset behandling for ungdom i helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at rett til helsehjelp til barn som pårørende også skal gjelde søsken. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at private ideelle rehabiliteringsinstitusjoner må sikres bedre rammevilkår gjennom langsiktige avtaler. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at personer som har behov for kjønnskorrigering får et godt helsetilbud. Partiprogram HELSEVESEN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilbudet om helsetjenester til innvandrergrupper, også de som ikke har fått varig opphold, spesielt på informasjon, forebygging og kosthold. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen innenfor forskning, behandling og oppfølging på kombinerte diagnoser mellom rus og psykiatri. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ordningen med luftambulanser, spesielt i områder med lang reiseavstand til nærmeste sykehus med akuttfunksjoner, og forskriftsfeste absolutt krav om responstid for utrykningsfartøy i tråd med Akuttutvalgets anbefaling. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at antall AMK-sentraler med ansvar for flåtestyring av legehelikoptre bør reduseres til en i hver helseregion. På lengre sikt bør det begrenses til en i Nord- og en i Sør- Norge. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere om folketrygdens stønadsordninger for tannhelse bør utvides, og om flere grupper bør inkluderes i ordningene. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre kompetansemiljøene i de regionale odontologiske kompetansesentrene. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bruken av ergoterapeuters kompetanse for kartlegging, utprøving, tilrettelegging, veiledning og oppfølging i bruk av velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede tilgang til delvis takst/betaling for optikere når helsesøster/skolehelsetjenesten/fastlege henviser barn under 18 år for generell utredning og oppfølging. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at arbeidet med å utvikle og innføre gode elektroniske samhandlingsløsninger i ulike deler av helsetjenesten må intensiveres. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rekrutteringen av organdonorer og gjøre det enklere å vise at man er organdonor. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil iverksette en evaluering av regelverket til Pasientreiser. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sikre mange nok turnusplasser. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle papirløse nødvendig helsehjelp. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at et protonsenter for kreftbehandling må etableres i Bergen, i tillegg til Oslo. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil be om at helsemyndighetene vurderer på ny konsekvensene rundt LAR og graviditet, herunder et mulig krav om at kvinner på LAR må bruke prevensjon. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere å gjeninnføre en aldersgrense for LAR-brukere. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rusmisbrukere som ønsker hjelp for sitt misbruk et fritt behandlingsvalg. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes overdoseteam i større byer og tettsteder, og at det utarbeides strategier mot overdoser i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at kommunene etablerer gode lavterskelhelsetjenester for personer med alvorlige rus- og/eller psykiske helseproblemer bemannet med sykepleiere og annet helsepersonell, for eksempel etter modell fra Gatehospitalet i Oslo. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at spesialisthelsetjenesten skal iverksette tiltak for å skape et likeverdig, helhetlig helsetilbud til gruppen med rus- og/eller alvorlige psykiske helseproblemer. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at medikamentfri behandling skal være førstevalget i rusbehandlingen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil reformere behandlingsopplegget knyttet til LAR med blant annet et forpliktende helhetlig sosialfaglig opplegg og sterkere ettervern, rehabilitering og arbeidstrening. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at gravide med rusavhengighet som er en del av LAR-programmet, av hensyn til barnet skal kunne tvangsinnlegges i avrusningsinstitusjon på lik linje med andre rusavhengige. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til forskning på ulike typer forebyggende og behandlende tiltak for rusavhengige som er rettet mot rusfrihet. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige og private ideelle institusjoner for rusomsorg skal likestilles når det gjelder økonomiske rammevilkår og krav til kvalitet. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre ideelle tilbud for rusavhengige stabile rammevilkår, blant annet gjennom løpende avtaler med det offentlige. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at institusjoner som kun tilbyr medikamentfri behandling uten LAR skal ha rett på økonomiske vilkår på lik linje med andre institusjoner. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle rusmisbrukere i behandling/ettervern skal tilbys hjelp til å rydde opp i gjeld og økonomiske forhold. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at regelverket for anskaffelse av helse og sosialtjenester fullt ut utnytter handlingsrommet til å sikre ideelle aktører. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at pensjonsvilkår for ideelle aktører ikke svekker deres mulighet i offentlige anbudsrunder. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det offentlige skal samarbeide med ideelle aktører gjennom bruk av ulike typer avtaler som utvidet egenregi, gjennom offentlig støtte, ved bruk av løpende avtaler og gjennom kjøp av tjenester under terskelverdi. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at minst 25% av tjenesten som utføres i helse- og omsorgsektorene skal utføres av ideelle aktører innen 2025. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avskaffe anbudssystemet på helse- og omsorgsfeltet og heller inngå langsiktige avtaler basert på kvalitet. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke oppfølgingen av trafikkskadde og pårørende. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette flere luftambulansebaser slik at tjenesten kan nå alle steder i Norge innen 20 minutter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre inntektssystemet til kommunene slik at grunnleggende velferdstjenester kan opprettholdes uansett hvor i landet en bor. Statens politikk overfor kommunesektoren er et av politikkområdene som har størst effekt på utviklingen av distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN KOMMUNENES ØKONOMI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere bistand til å bygge opp lokale myndigheters utdannings- og helsesystemer. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre retten til fritt brukervalg. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for tilstrekkelig kompetanse ved mottak av ofre og pårørende. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen og samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre medisinsk kastrering som et forsøksprosjekt for å forebygge seksuelle overgrep. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil heve terskelen for å få del i norske velferdsgoder i forbindelse med arbeidsinnvandring fra EU, disse ytelsene bør lønns- og prisjusteres. Partiprogram EU/EØS HELSEVESEN INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha obligatorisk helsekontroll for innvandrere og asylsøkere fra områder med stor sykdomsrisiko. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE SYKDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil samle alle velferdsutgifter hos staten, slik at det uverdige spillet hvor staten og kommunene forsøker å velte utgifter over på hverandre, opphører. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forby rituell omskjæring av guttebarn. Partiprogram HELSEVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at kommunene har ansvaret for å sikre kvaliteten i eldreomsorgen, og at det kommunale helse og omsorgsregisteret skal brukes aktivt for å sikre den enkeltes rettigheter. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha større fokus på ernæring blant eldre. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke tilsynslegefunksjonen på sykehjem. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde og videreutvikle satsingen på forebyggende tannhelse, med særlig fokus på unge og på syke eldre. Partiprogram BARN FOLKEHELSE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til samhandling mellom tannhelsetjenesten og den øvrige helse- og omsorgstjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling, og på sikt redusere kostnadene til egenandeler på lik linje med øvrig helsebehandling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre tilstrekkelig informasjon til de gruppene som har krav på å få dekket tannbehandling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne egenandel på nødvendig tannregulering av barn. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil satse på økt bruk av velferdsteknologi. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at både hjemmeboende og institusjonsplasser tilbys bredbåndstilgang for å kunne kommunisere med familie, venner og helsepersonell via for eksempel nettbrett. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ta i bruk flere tjenester innen smartteknologi digitalt natt-tilsyn og elektroniske dørlåser. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bruke tilskuddsordningen for omsorgsboliger for å sikre at fremtidige byggede boliger har infrastruktur for velferdsteknologi. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke det tverrfaglige samarbeidet, og samarbeidet mellom forvaltningsnivåene, slik at fokuset er på pasienten som et helt menneske. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke primærhelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil evaluere og reforhandle dagens fastlegeordning med sikte på å innføre refusjon etter antall behandlede pasienter. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle dagens hjemmelsordning for fysioterapi. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til at flere fastleger finner det formålstjenlig å ha kveldsåpent for å avlaste legevakten. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre skolehelsetjenesten, og et godt helsetilbud til foreldre/barn. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvikle helsestasjonen og skolehelsetjenesten til i å jobbe mer forebyggende. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre systemer for utveksling av nødvendige journaldata. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke jordmortjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve taket for antall bytter av fastlege. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke rehabiliteringstjenestene og ta i bruk den kapasiteten og kompetansen som er tilgjengelig på feltet. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke rehabiliteringskapasiteten. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likestille offentlige og private tilbydere [av helsetjenester]. Partiprogram HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil satse på forebygging og tidlig innsats. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil etablere forebyggende tiltak for senskader ved alvorlige diagnoser som kreft. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle offentlige og private tjenestetilbydere [i helsevesenet]. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forebyggingsarbeidet også gjennom skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre nok kapasitet i behandlingsforløpet. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre psykologtjenesten i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke tilbud om psykiatriambulanser. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en gjennomgang av finansieringsordningen for barne- og ungdomspsykiatrien. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at behandling av rusmisbruk også må ta høyde for tilstrekkelig behandling av tilleggslidelser. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ta i bruk all offentlig og privat kapasitet for å redusere de lange ventelistene innenfor norsk rusomsorg. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forebyggingsarbeidet for å hindre rusmisbruk. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ansvarliggjøre den enkelte [med rusproblemer] til å bidra med å løse sin egen situasjon. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bruke ledig kapasitet blant offentlige og private for å behandle rusmisbruk. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvide bruk av vaksinen Naltrekson. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvide bruken av Nalokson nesespray til nasjonal ordning for å behandle overdoser. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke kunnskapen om helsesituasjonen til barn født av rusmisbrukere. Partiprogram BARN HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil [si] nei til å inkludere heroinassistert behandling som en del av LAR. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil nedlegge de regionale helseforetakene. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke brukermedvirkningen og valgfriheten i spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke midlene til medisinsk forskning. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke innsatsstyrt finansiering (ISF) andelen til minimum 60 %. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke Oslo Cancer Clustern. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke medisinsk forsking og utvikling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil holde egenandeler på et moderat nivå. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at flere reseptfrie legemiddel kan selges i butikk. Partiprogram HELSEVESEN VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre pasientene rask tilgang til nye og effektive legemidler. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ta i bruk protonbehandling og opprette et fond for finansiering av kreftmedisiner. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at norsk helsevesen skal være proaktiv i bruk av gen- og bioteknologi. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke forskningsinnsatsen i Norge ytterligere og opprette et ledende internasjonalt forskningssenter for stamcellebruk og anvendelse i Norge. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke transplantasjonskapasiteten ved Rikshospitalet. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at man har faste donoransvarlige ved ”donorsykehusene”. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at velferdssystemet sikrer den enkelte rett ytelse til rett tid. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil iverksette tiltak for å forhindre eksport av velferdsordninger. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utrede muligheten for å vri ytelser fra kontantytelser til skattefradrag. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SKATTEFRADRAG SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke effekten av bevilgningen og innholdet i skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til økt oppfølging av personer som sliter psykisk når de er i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke samarbeidet mellom NAV og helseinstitusjonene og tilsvarende mellom NAV og utdanningsområdet. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kreve at kommunene og helseforetakene tilbyr flere praksisplasser og lærlingplasser innen helse- og omsorgsfag. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre et godt psykisk og fysisk helsetilbud for alle studenter, organisert gjennom samskipnadene og vertskommunene. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stanse utviklingen mot et todelt helsevesen i Norge. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre gratis fastlege frem til fylte 18 år. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fornye og forbedre seksualundervisningen til å også omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grensesetting, relasjoner og ansvar. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at HPV-vaksine også tilbys gutter gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gitt en tilfredsstillende kostnadseffektivitet for hele HPV-programmet. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere flerfaglige helsehus i hele landet hvor pasienter kan få mer helhetlig hjelp enn i dag. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi ekstra støtte til kommuner som bruker ny teknologi og nye samarbeidsformer for å gi pasientene tidlig og helhetlig hjelp. Det gjelder spesielt innen rus, psykisk helsehjelp, muskel- og skjelettlidelser og rehabilitering. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere utdanningsstillinger og sikre god rekruttering av fastleger i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre god tilgang på akuttmedisinske tjenester i hele landet ved å styrke legevakt og akuttberedskap når det gjelder kompetanse, finansiering og samhandling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå luftambulansetjenesten og de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehusene for å sikre god dekning og kvalitet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at kronikere i størst mulig grad kan leve et liv som friske gjennom god tilgang til arbeid og tekniske hjelpemidler. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil [At] gjennom digitale oversettelsesverktøy og tilbud om tolk i særskilte tilfeller skal helsetilbudet bli mer tilgjengelig for minoriteter. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere forsøk med kommuner og sykehus som får et samlet ansvar for alle helsetjenestene i sitt område. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en tverrfaglig opptrappingsplan om psykiske lidelser, forebygging og tidlig helsehjelp. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte frivillige organisasjoners forebyggingsarbeid. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil trappe opp og øremerke midler til tverrfaglige skolehelsetjenester og helsestasjoner. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for tettere samarbeid mellom skolen og Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og gi helsesøstre mulighet til henvise til BUP. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil åpne for «e-helsesøster» slik at ungdom kan kontakte sin skolehelsetjeneste gjennom digitale plattformer. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre psykisk helse til en del av kompetansemålene til skolen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre folk med psykiske plager og lidelser bedre tilgang til psykisk helsehjelp fra kvalifiserte fagfolk og ansette flere med slik kompetanse i kommunene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere lett tilgjengelige lavterskeltilbud med mulighet for drop-in, som Familiens Hus og Ung Arena, i flere kommuner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at tilbudet til psykisk syke skal organiseres som helhetlig og godt koordinerte pasientforløp uten unødige forsinkelser. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på programmer som gjør at flere med psykisk sykdom kan stå i jobb eller komme tilbake i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en plan for gradvis økt satsning på tannhelsefeltet. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre skjermingsordninger på tannhelseutgifter til personer med svak økonomi og dårlig tannhelse, samt utrede hvilke ordninger som best møter dette behovet. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forbedre ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil pasientdata må sikres forsvarlig og være under offentlig kontroll. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at digitalisering blir et hovedtema i styringen av sykehusene og for ledere på alle nivåer i helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil slå fast at digital kommunikasjon skal være hovedregelen i norsk helsetjeneste. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere nye finansieringsformer, blant annet et teknologifond hvor sykehus og kommuner som har gode samfunnsøkonomiske prosjekter innen e-helse, kan få ekstraordinære investeringstilskudd. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den digitale samhandlingen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsamlingen og bruk av helseinformasjon for å bedre tilbud og behandling uten at dette svekker personvernet til pasienten. Partiprogram HELSEVESEN PERSONVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en grunnfinansiering av den offentlige spesialisthelsetjenesten som gir reell mulighet til å øke behandlingskapasiteten. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere uberettiget variasjon av utredning, behandlinger og andre helsetjenester. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil avvikle ordningen med nøytral merverdiavgift i helseforetakene. Partiprogram HELSEVESEN MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gå i spissen for et nordisk og europeisk innkjøpssamarbeid om dyre legemidler. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskning innen kommunehelse, rus, psykisk helse og rehabilitering. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi habilitering, rehabilitering og hverdagshelse økt prioritet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at for at alle skal ha mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten og å motvirke sosial ulikhet i helse vil vi gjennomgå egenandelssystemet for å sikre helhetlige og gode skjermingsordninger. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke antall avtalespesialister og sikre at avtalespesialister er et reelt tilbud i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre et bedre system for måling av ventetider. Det skal sikre åpenhet, gi bedre oversikt over reelle ventetider og ivareta pasientenes rettigheter i hele pasientforløpet. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil avvikle privatiseringsreformen «Fritt behandlingsvalg» og bruke ressursene på tiltak vi vet reduserer ventetid og bidrar til behandling av flere pasienter. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre flere pasientforløp etter modell fra kreftområdet. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forbedre helseforetaksmodellen og bygge videre på en regionalisert spesialisthelsetjeneste med styring på tre nivåer. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere en deling av Helse Sør-Øst med bakgrunn i muligheten for bedre styring og drift. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke lokalsykehusene og sikre kvaliteten ved de minste sykehusene gjennom god oppgave- og arbeidsdeling mellom sykehusene. Akuttsykehus skal ha beredskap i kirurgisk vurdering og stabilisering samt kunne håndtere akutte hendelser. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse mer på systematisk utvikling av gode ledere i helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en hovedregel om at alle norske sykehus skal ha stedlig ledelse, en plassjef som har vide fullmakter til å lede sitt ansvarsområde. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for økt politisk styring av sykehusene og at sykehusene samhandler bedre med primærhelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at både kvalitet og økonomi vektlegges til pasientenes beste i styringen av sykehusene. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre egne foretaksmøter dedikert til kvalitet, ledelse og kompetanse. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil dempe «markedsfinansieringen» av sykehusene ved å redusere den innsatsstyrte finanseringen og øke rammefinansieringen til sykehusen. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere «rapporteringsveldet» ved å betydelig redusere antall mål i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå arbeidsrutiner og prosedyrer for å redusere unødig helsebyråkrati. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta et større nasjonalt ansvar for de største investeringene i spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for tung fagkompetanse og god samfunnsforståelse i sykehusstyrene. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge tar internasjonalt lederskap for etableringen av ordninger som øker forskning, utvikling, overvåking og innkjøp av antibiotika. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere skjerpet kontroll av multiresistente bakterier hos personer som har blitt operert utenlands. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et treningsprogram i kommunikasjon for leger med sikte på å redusere feilbruk av antibiotika. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en omlegging av norsk ruspolitikk, hvor de helse-, justis- og strafferettslige sidene av dagens politikk reformeres. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil narkotika skal fortsatt være forbudt. Rusavhengige skal møtes med god helsehjelp, ikke straff. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER STRAFFERETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilbudet til ruspasienter skal organiseres som helhetlig og godt koordinerte pasientforløp uten unødige forsinkelser. Behandlingsforløpet skal inkludere ettervern ved forpliktende oppfølgingsavtaler mellom helseforetakene og kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for bedre måling av kvaliteten på rusbehandling og sørge for at resultatene av ulike behandlingstilbud lettere kan sammenlignes. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil som for andre pasientgrupper, sørge for at det er medisinskfaglige og forskningsbaserte vurderinger som legges til grunn for hva slags medikamenter og behandlingsmetoder, herunder heroinassistert behandling, som benyttes i helsehjelp til rusavhengige. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre brukerrom som skal utvikles i retning av helsehjelpssentre. Inntil dette er på plass, må det bli tillatt å røyke blant annet heroin på dagens sprøyterom. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvide forsøksordningen med gratis prevensjon. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe mot innskrenkninger i kvinners rettigheter til selvbestemt abort. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at de som jobber innen helse- og omsorg, har gode nok norskkunnskaper. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil få flere menn inn i pleie- og omsorgsyrker. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil lage en strategi for bedre ernæring hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bekjempe ensomhet og styrke det psykiske helsetilbudet for eldre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til mer forskning på eldre LHBT+ personer i Norge for å kartlegge hvilke særskilte utfordringer de opplever ved å bli eldre og hvordan hjelpetilbudet kan tilpasses denne gruppen. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tverrfaglig forskning innenfor bærekraft, klima og helse. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille skjerpede krav til utslipp, innhold, merking og informasjon når det gjelder forbruksprodukter. Partiprogram FORBRUKERSAKER HELSEVESEN MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil se syketransport og drosjetilbud og evt. andre transporttilbud i distriktene i sammenheng for å sikre et godt tilbud, og ivareta intensjonen i løyveordningen. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre nasjonal kontroll med samfunnskritiske områder som luftambulansetjenesten og helikoptertransporten på norsk kontinentalsokkel gjennom krav om norsk driftstillatelse for operatører av disse tjenestene. Partiprogram HELSEVESEN LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for aktivt friluftsliv som et godt forebyggende helsetiltak. Partiprogram HELSEVESEN IDRETT NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre gode og helhetlige helsetjenester. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at offentlige institusjoner som sykehus, sykehjem og fengsel tilrettelegger for at pasienter og innsatte får anledning til å ivareta tros- og livssynsutøvelse ved samtaler med prest eller et tilsvarende tilbud for personer med en annen religiøs tilhørighet. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke og samordne tilbudene til den samiske befolkningen innenfor spesialisthelsetjenesten med en målsetting om at de samiske pasientene kan få helsetjenester i et miljø med samisk språk- og kulturkompetanse. Partiprogram HELSEVESEN SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for et godt helsetilbud tilpasset den samiske befolkningen. Partiprogram HELSEVESEN SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen på integrering for å bedre avdekke behov knyttet spesielt til vold og traumatisk stress. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil mobilisere internasjonal støtte for å styrke beskyttelsen av hjelpearbeidere og helsetilbud i krig og konflikt. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre satsningen på å redusere barnedødelighet og for bedre mødrehelse, styrke primærhelsetjenesten i utviklingsland og prioritere jenters og kvinners helse. Partiprogram BARN HELSEVESEN LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og bedre tilgang på psykologer, samt andre relevante fagdisipliner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for forbedret koordinering mellom barnevern, helsetjeneste og skole for elever som trenger støtte. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig å være delvis sykemeldt som student. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre ordningen med gradert sykestipend for studenter permanent. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studenter rett til å ha én fastlege på hjemstedet og én på studiestedet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at det forskes mer på studenters helse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for bedre psykisk studenthelse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at begrepet studenthelse må defineres. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe utvikling av antibiotikaresistens hos bakterier som gir sjukdom hos mennesker og dyr. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN MILJØVERN NATURVERN SYKDOMMER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for bedre universell utforming av kollektivtransporten. Partiprogram FINANSER FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre forskriften om fastlegeordning i kommunene slik at alle barn som er bosatt i en norsk kommune får rett til en fastlege. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle unge flyktningers mentale og fysiske helse blir systematisk kartlagt ved ankomst, og at den norske stat sørger for adekvat oppfølging i henhold til denne kartleggingen. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en grundigere helseundersøkelse tidlig for å kartlegge sårbare asylsøkere, i tråd med anbefalinger fra Utlendingsdirektoratet og Helsedirektoratet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke behandlingstilbudet til psykisk syke asylsøkere og dekke kostnadene til medisinsk behandling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en strategi for fysisk aktivitet, kosthold og helse rettet mot ulike innvandrergrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre tidlig innsats og mer forebygging i helsevesenet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at helsesektoren er bygd opp rundt pasientens behov. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for ny teknologi i helsevesenet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil forankre folkehelsearbeidet lokalt og integrere folkehelse på tvers av kommunale sektorer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha tett og god oppfølging i barselomsorgen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil bringe jordmortjenesten opp på nivå med Helsedirektoratets anbefalinger. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle og styrke helsestasjonene ved å inkludere flere yrkesgrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke det frivillige tilbudet til barn og unge i helsevesenet. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil tilby alle familier familieveiledningskurs. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil flytte 4-årskontrollen til barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningen på folkehelsearbeid. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljø og boligområder. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke ideell sektor til innovasjon og aktiviteter [i helsevesenet]. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle pakkeforløp innen folkehelse som sikrer langsiktig oppfølging. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere bruken av unødvendig antibiotika. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt fysisk aktivitet i grunnskolen i flere fag enn kroppsøving og mer mental trening i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at alle barn lærer å svømme. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide ordningen med grønn resept/frisklivsresept til å omfatte tiltak for å få flere i fysisk aktivitet i forebygging og behandling av pasienter. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil tildele tilsynsmyndighet for alternativbransjen til enten Helsetilsynet eller et nytt tilsyn. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil evaluere alle screeningprogrammer regelmessig for å avklare om dette er fornuftig bruk av ressurser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide standard pasientforløp/behandlingslinjer som også innbefatter rehabilitering. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil involvere private institusjoner der det er naturlig å se på en overføring av ansvar for spesialisert rehabilitering til nye større folkevalgte regioner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rehabilitering til barn/unge, og for ungdom som faller fra skole i samarbeid med de private rehabiliteringsinstitusjonene. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke satsingen på arbeidsrettet rehabilitering. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil påvirke til å velge sunne matvarer ved å bruke avgifter aktivt og regulere salg og markedsføring av usunne matprodukter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle kommuner skal ha tilgang på en kommunepsykiater eller psykolog. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at kommunene skal satse mer på forebygging og tidlig innsats. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig å få psykisk helsehjelp på kommunalt nivå. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningsinnsatsen i psykisk helse. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kompetansen på psykisk helse i skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil integrere pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke tilbudet for pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide en tverrsektoriell strategi for barn og unges psykiske helse, etterfulgt av en økonomisk forpliktende opptrappingsplan. Partiprogram BARN FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke tilbudet om medikamentfri behandling innenfor psykisk helse slik at pasienter i størst mulig grad kan velge selv. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til distriktspsykiatriske sentre (DPS) slik at folk kan legges inn før det blir behov for tvangsbruk. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere bruken av polititransport ved tvangsinnleggelser. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre loven tydeligere slik at det kommer klart frem hvilke pasienter som kan bli underlagt strengere sikkerhet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at innleggelse på enheter med særlig høyt sikkerhetsnivå avgjøres av domstolene. Partiprogram DOMSTOLER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede tvangsbruken, og bedre registreringen og kontrollen med bruk av tvang i hele helse- og omsorgssektoren. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby bruk av mekaniske tvangsmidler mot barn og unge i helsevesenet. Partiprogram BARN HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at ruspasienter skal få time til poliklinikk eller behandling innen 24 timer etter avrusning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere heldøgns behandlingsplasser for rusmisbrukere. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at dagens LAR-behandling kan bruke flere medikamenter enn de tre som brukes i dag, inkludert substitusjonsmedikamenter for andre rusavhengige enn opiatavhengige. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at det opprettes flere bemannede boliger i forkant og etterkant av behandling i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og kommersielle eller ideelle aktører. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at rusavhengige gis samme tilgang til ordinære legemidler som det ikke-rusavhengige har i dag. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge flere omsorgsboliger med et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, som gir trygghet og reduserer behovet for institusjonsplass. Partiprogram BOLIGSAKER FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at velferdsteknologi tas i bruk både i private hjem og i ulike offentlige bo- og omsorgsløsninger. Partiprogram BOLIGSAKER FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til etablering av samvirkeboliger og gi tilskudd til bygging av fellesareal. Partiprogram BOLIGSAKER FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide dagens ordning med permisjoner og omsorgslønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til bruk av frivillighet både gjennom frivilligsentralene og gjennom frivillige organisasjoner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en forpliktende opptrappingsplan for rehabilitering. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at alle kommuner har tilgang til ergoterapeut- og fysioterapeuttjenester. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil endre turnusordningene i hjemmetjenesten slik at brukerne får færre hjelpere å forholde seg til. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det blir enklere å få hjemmebesøk av lege. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke innsatsen for at eldre som mottar kommunale omsorgstjenester kan være i aktivitet og at de får god og næringsrik mat. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for retten til at tegnspråklige seniorer kan leve i et tegnspråklig omsorg- og botilbud. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil at kommunene skal organisere en verdig omsorg for døende som legger vekt på at folk skal få dø der de selv ønsker. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at de regionale helseforetakene tilbyr kommunene kompetanse slik at gode palliative tilbud kan bygges forsvarlig lokalt. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for bred kompetanseheving om palliasjon blant helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alvorlig syke og døende barn og deres pårørende. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kompetansen gjennom desentraliserte fagskole- og høyskoletilbud for helsepersonell, og ved å styrke rekrutteringen til legespesialisering innen geriatri. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for eget rom til sykehjemsbeboere som ønsker det, og garantere at partnere kan bo sammen ved langtidsopphold på sykehjem. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren, med spesiell vekt på å øke andelen menn. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk undervisningsteknologi i sykehusene slik at fagmiljø kan gi opplæring og veiledning til helsepersonellet i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil at demente skal få aktiv oppfølging og tilrettelegging i trygge omgivelser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sette tak på 90 prosent andel private fastleger i en kommune. Øvrig andel må være fastlønnede leger, som prioriteres til hjemmeboende eldre, tilsynsoppgaver i kommunale omsorgsinstitusjoner og til ruspasienter. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke fokuset på riktig legemiddelbruk og riktig kosthold ved sykehjem og hjemmetjenesten. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot produsenteide løsninger for journaler og andre digitale systemer i kommunal sektor. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre en digitaliseringsreform i det offentlige velferdssystemet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle tjenester som ikke krever individuell behandling må digitaliseres og brukerens fokus må alltid være førende i tjenesteutviklingen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et Nasjonalt velferdsteknologisk senter. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere store, nasjonale prosjekter med følgeforskning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av brukervennlig velferdsteknologi i alle deler av samfunnet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for å bruke mer anonymiserte journaldata i forskning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningen på telemedisin, e-helse og nye former for samhandling i helsesektoren. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre pasienter mulighet til å bruke telemedisin i oppfølging og behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk kunstig intelligens i helsesektoren. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk flere digitale hjelpemidler i hjemmebasert omsorg. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil inkludere utgifter til maskinell medisindosering (multidose) i egenandelsordningen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge om takstene så det lønner seg å bruke ny teknologi i helsevesenet. Partiprogram FINANSER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi helsefagarbeiderne opplæring i velferdsteknologi. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil involvere ergoterapeutene i teknologiutviklingen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for gode mobile helseløsninger, som økt bruk av digitale selvtester. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en merkeordning for mobile selvtester og måleutstyr for å sikre høy kvalitet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en norsk digital førstelinjetjeneste. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at pasientenes personvern ivaretas ved bruk av mobil helseteknologi. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke primærhelsetjenesten og dens samarbeidet med spesialisthelsetjenesten slik at folk kan få raskere hjelp. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å sikre god rekruttering av helsepersonell i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre tilgang til luftambulanse over hele landet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke arbeidet med forebygging gjennom folkehelsetiltak. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere tett faglig samarbeid mellom sykehus, sykehjemsleger og fastleger for å forebygge sykehusinnleggelser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil inngå tettere samarbeid om flere spesialiserte helsetilbud med nabolandene våre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle de distriktsmedisinske sentrene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil inkludere donorstatus på de nye nasjonale ID-kortene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil undersøke om legemiddelindustriens påvirkningsmuligheter er adekvate og om nødvendig iverksette tiltak for å balansere helsesektoren. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil benytte fastlegeordningen i større grad inn mot kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innrette fastlegeordningen slik at legekontorene i større grad kan drive forebyggende helsearbeid. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for kveldsåpne legekontorer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte opp om arbeidet til Stiftelsen Organdonasjon. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil reformere dagens sykehusstyrer og de regionale helseforetakene. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil overføre mer makt og flere avgjørelser fra helseforetakene og til det enkelte sykehus. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere antall administrativt ansatte i sykehusene. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil skjerme leger og sykepleiere fra flere rapporteringskrav. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en ny legespesialitet i akutt- og mottaksmedisin. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en storstilt satsing på rehabilitering og samhandling. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil harmonere datasystemer på forskjellige nivåer i helsevesenet, der det ikke utgjør en trussel for personvernet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer kombinerte stillinger, det være seg mellom fag og ledelse i sykehus og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, særlig innen geriatri. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for mer forskningssamarbeid mellom de nordiske universitetssykehusene og styrke nordisk samarbeid mellom sykehus. Partiprogram HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil prøve ut modeller hvor sykehus og kommuner samarbeider om å gi pasienten et felles møte med helsetjenesten (sømløs finansiering og IKT-systemer). Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette et norsk fond for innovative legemidler og medisinsk teknologi, samt et nordisk forskningsfond rettet særlig mot barns sykdommer. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil ha pakkeforløp for flere pasienter som har langvarige og sammensatte behov, og hvor det trengs tverrfaglig oppfølging. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke pasientrettighetslovens bestemmelser om å dekke pasienters utgifter til private eller utenlandske sykehus, og innføre sykdomsspesifikke tidsgarantier. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil kutte ventetiden ved sykehusene ved å opprette kveldsåpne poliklinikker og gi avtalespesialister anledning til å drive kveldspraksis på sykehus. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå refusjonsordningene [for helsebehandling] for å inkludere lavinntektsgrupper og innføre en høykostnadsbeskyttelse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre et fylkeskommunalt/regionalt ansvar for tannhelsetjenesten, men åpne for kommunal drift der det ikke forringer det regionale tilbudet. Partiprogram FOLKEHELSE FYLKER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha helhetlig undervisning om kropp og seksualitet i grunnskole og videregående, for å sikre at barn og unge har kunnskapen, evnene, ferdighetene og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre kvinnen rett til å bestemme over egen kropp ved rett til selvbestemt abort de første tolv ukene av svangerskapet. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere veiledning og bedre tilgjengelighet til prevensjon for å redusere antallet uønskede svangerskap. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide ordningen med gratis prevensjon for ungdom. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil la helsesøstre skrive ut hormonell prevensjon til jenter under 16 år. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det lettere å få tilgang til kjønnsbekreftende behandling blant annet ved å åpne opp for at flere sykehus skal kunne tilby dette. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne opp for eggdonasjon. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for assistert befruktning for enslige. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate altruistisk surrogati i Norge. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil sette klare krav til helseforsikring, oppfølging av surrogatmødre, betaling og avtaler for nordmenn som ønsker å benytte seg av surrogati i utlandet. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at preinplantasjonsdiagnostikk kan tilbys i Norge. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at retten til lagring av ubefruktede egg eller eggstokkvev også omfatter tilstander som kan medføre infertilitet i ung alder. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for genterapi på fostre ved tilstander som manifester seg tidlig i svangerskapet og som fører til uopprettelig skade allerede før fødselen. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil øke andelen av anleggsmidler som går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke behandlingstilbudet til voldsovergripere, også i fengsler. Partiprogram HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre regler om meldeplikt for dem som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse. Partiprogram HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke psykososial oppfølging i forsvaret. Partiprogram FOLKEHELSE FORSVAR HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre innsatsen for utdanning, global helse, fredsarbeid, jobbskaping og tilgang til energi. Partiprogram ARBEIDSLIV FOLKEHELSE FREDSARBEID HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ingen barn skal betale egenandeler for helsetjenester gjennom å øke aldersgrensen for betaling av egenandeler fra 16 til 18 år. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort for tobakk. Partiprogram AKSJER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN NÆRINGSLIV RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi de berørte organisasjonene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta reservasjonsretten aktivt i bruk så lenge EØS-avtalen består mot direktiver som svekker faglige rettigheter, den norske velferdsmodellen og vår helsepolitiske, forbrukerpolitiske og miljøpolitiske handlefrihet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS FORURENSNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke miljøer som knyttes til arbeidshelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. Personer med funksjonsnedsettelse må få tilstrekkelig tilbud om tilrettelegging, blant annet i form av arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) er statlig, for å sikre likebehandling over hele landet. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at opplæring om seksualitet, grensesetting og temaer som kan hjelpe barn til å fortelle om vold og overgrep, må implementeres i ny rammeplan for barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer fysisk aktivitet. Lek og bevegelse fremmer læring, trivsel og god folkehelse. SV vil innføre minimum en time fysisk aktivitet per dag for alle, og stimulere til økt bruk av naturen og lokalsamfunnet som læringsarenaer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ BARN FAMILIE FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN IDRETT KULTUR UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre gratis, sunn skolemat for alle. Partiprogram BARN FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha bedre seksualundervisning. SV vil styrke undervisningen om seksualitet, kjønnsidentitet, respekt for grenser, og samtykke. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til flere skolehelsesøstre og psykologer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil aldri svekke kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at forebyggende holdningsarbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep skal inn i seksualundervisningen i barnehage og skole. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN LIKESTILLING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke seksualundervisningen i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at bruk av surrogati ikke tillates. SV vil arbeide for å sikre god offentlig informasjon om dilemmaer, farer og risiko både for surrogatmødre og biologiske foreldre. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at helsevesenet skal ta ansvar for å avdekke vold og overgrep. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at studenter og elever som tar helse- og sosialfag eller utdanning relatert til politi, rettsvesen, skolevesen og barnehage, får nødvendig kunnskap om vold og overgrep. Partiprogram BARNEHAGER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge ut hjelpe- og behandlingstilbudet til både utsatte, voldsutøvere og overgripere, herunder tilbudet til unge overgripere. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere voldtektsmottakene innenfor helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilby gratis psykologhjelp til alle som har blitt utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at kvinner som er utsatt for voldtekt som våpen i krig skal ha samme rettigheter for beskyttelse som andre former for tortur, og får samme behandlingstilbud som voldsutsatte kvinner i Norge. Partiprogram HELSEVESEN MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at FN oppretter en FN-dag mot seksuelle overgrep. Partiprogram FN HELSEVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å øke bevilgningene til forskning på kvinnerelaterte sykdommer. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha bedre info og fokus på kvinners spesifikke symptomer ved alvorlig sykdom. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre retten til en trygg fødeplass for alle fødende kvinner med jordmor til stede under hele fødselen. Alle fødende skal ha nærhet til sykehus med akuttberedskap og gynekolog. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre retten til trygg reise for fødende. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å fastsette en maksimal reisetid til nærmeste åpne fødeavdeling for at sykehusene skal ha lov til å sommerstenge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille krav om økt ambulanseberedskap i regioner uten egen fødeavdeling, og sikre følgetjeneste med kvalifisert fødselshjelp til alle fødende med over en og en halv times reisevei. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at fødeklinikkene i tettstedene har nok jordmødre, slik at ingen kvinner i aktiv fødsel må oppleve å bli avvist. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tidlig innsats og rett til oppfølging fra helsestasjoner og jordmor fra graviditet og ut barseltiden. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erstatte fostervannsprøven med NIPT-testen. Det vil redusere faren for spontanabort og gi trygg informasjon om helsen til fosteret tidligere i svangerskapet. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kunnskapen i helsevesenet og sosialvesenet til å kjenne igjen tegn på voldsutsatte kvinner og barn, og tilby riktig behandling og hjelp. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle jenter får tilgang på riktig prevensjon. Jenter under 16 år skal få tilgang på tilgjengelig prevensjon, både hormonell og langtidsvirkende. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at også jenter under 16 år skal inn i statens bidragsordning for prevensjon. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ikke åpne for reservasjonsrett for fastleger ved henvisning til abort. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eggdonasjon tillates. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avskaffe abortnemndene. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for styrket kjennskap til og kompetanse på ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk, for å gi bedre møter med helsepersonell, ansatte i skoleverket, utlendingsforvaltningen og andre instanser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle Rikshospitalets behandlingsmonopol og arbeide for at kravene for tilgang til kjønnsbekreftende behandling endres i samsvar med anbefalingene i ekspertrapporten «Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn» (2015). Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre kunnskapsgrunnlaget om LHBT-personer som selger sex, og innføre målretta hjelpetiltak som retter seg mot sårbare ungdommer. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et forbud mot kirurgiske og medisinske inngrep på barn med atypiske kjønnstrekk dersom det ikke er medisinsk nødvendig. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil oppheve kriminaliseringen av hiv-positives seksualliv. Partiprogram HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at homofile menn skal få være blodgivere på lik linje med den øvrige befolkningen. SV vil ikke akseptere egen karantenetid for homofile. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjeninnføre målet om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hjelpemiddelformidlingen og opprettholde den som en del av folketrygden for å sørge for at alle har likeverdig tilgang til hjelpemidler. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at mennesker med utviklingshemming sikres frihet, selvbestemmelse og deltakelse i samfunn og arbeidsliv, ikke minst gjennom å stoppe forsøk på å bygge nye, store spesialinstitusjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere samisktalende lærere og førskolelærere, samt sikre etterutdanning og faglig utvikling. Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør også gjelde samisktalende helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK STUDIEFINANSIERING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge ut det fjernmedisinske tilbudet slik at flere kan få medisinsk hjelp hjemme. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi papirløse og ureturnerbare asylsøkere lik rett til helsehjelp som andre asylsøkere. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre godt psykologisk og somatisk helsetilbud ved ankomst til Norge. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre far eller medmor rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel utenom fedrekvote. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tidlig besøk av helsesøster hjemme ikke skal erstatte god barselomsorg på sykehus. Mødre skal ikke måtte reise hjem før de er klare for det, og ammehjelpen må styrkes. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke helsestasjonene og svangerskaps- og fødselsomsorgen. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn som ikke dukker opp til kontroll ved helsestasjonen, hos fastlegen og hos tannlegen følges raskt opp. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle som skal jobbe med barn og familier får god kunnskap om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt gjennom studiene. Det må også tilbys tilstrekkelig etter- og videreutdanning. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre at kravet om diagnoser styrer hva slags hjelp barn skal få. SV vil gå imot pakkeforløp og sikre rask hjelp der barn og unge befinner seg. Partiprogram BARN HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot profitt på velferdstjenester. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse all profitt innen alle velferdstjenester som er finansiert eller delfinansiert av det offentlige. Der det er påkrevd, vil SV innføre en regel om at man kun kan ta ut en begrenset profitt på investert kapital, og ikke av offentlige tilskudd eller egenbetalinger. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil garantere tilstrekkelig finansiering av framtidens velferdstjenester slik at faglighet og tilbud til alle sikres, og frivilligheten kan bevares som frivillighet. Partiprogram BARNEHAGER FINANSER HELSEVESEN KULTUR NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha skolehelsetjeneste tilgjengelig for alle elever. Vi vil lovfeste elevenes rett til helsesøster, og oppfylle normtallet fra Helsedirektoratet på antall helsesøstre per elev i grunnskole og videregående. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha reklamefrie områder. Kjøpepresset følger oss overalt. Det skal finnes friområder fra presset, også i byer og tettsteder. Alle skoler skal være reklamefrie. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KULTUR MASSEMEDIER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grenserespektering, grensesetting og selvforsvarskurs inn i skolen. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for helsestasjonstilbud for ungdom over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere forebyggende arbeid som vil bidra til å redusere utviklingen av sykdom. Dette må skje ved en systematisk satsing for å bedre helsetilstanden til ulike grupper i befolkningen, fra barn til eldre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kunnskapen om forebyggende arbeid. Sørge for at Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og andre relevante institusjoner får tilstrekkelige og forutsigbare rammer for å belyse årsakene til sykdom og om tiltak som er forebyggende. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en tillitsreform for mer kvalitet og mindre byråkrati i sykehusene. De ansatte må ha tid og handlingsrom til å bruke sin kompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en sykehusreform som styrker sykehusene over hele landet. I stedet for å sentralisere til de få, vil vi bruke hele landet. Bedriftsaktige helseforetak må erstattes med normal offentlig drift. Sykehusene skal være underlagt demokratisk, folkevalgt styring. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en økonomistyring som fremmer helse. Sykehus er ikke butikk. Vi vil avvikle stykkprisfinansiering og finansieringsløsninger som skaper kunstige markedsløsninger eller ikke setter bedre helse og behandling først. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha god og desentralisert fødselsomsorg. Fødselsomsorgen bygges ned mange steder, og sykehus planlegger at nye familier skal raskt ut. Stress for utskrivning og dårlig utbygd tilbud i kommunene er skadelig for barn og nye familier. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trygge arbeidsforholdene og verne om kollektive arbeidsbetingelser i helsevesenet. Nok ansatte på jobb i hele, trygge og faste stillinger er viktig for å få best mulig helsetjenester og for å sikre framtidig rekruttering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette inn forebyggende tiltak mot livsstilssykdommer som diabetes og fedme. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle framtidens behandlingsformer. Norsk helsevesen må flyttes til fronten av utvikling, både for å sikre egne innbyggere best mulig, men også for å utvikle behandlingsmuligheter andre land kan ha nytte av. Partiprogram FORSKNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå gjennom alle rutiner for godkjenning av nye metoder og medisiner for å sikre raskere tilgang for pasientene. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle spesialisert rehabilitering med lavere egenandeler. Det er ikke nok å reparere skaden eller redde livet, folk trenger hjelp til å fungere i hverdag og arbeidsliv etterpå. Kronikere og personer med livslange diagnoser må sikres god habilitering og rehabilitering. Kommunene kan ikke gi et fullgodt rehabiliteringstilbud alene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha trygge ambulansetjenester. Ambulansetjenestene blir stadig mer avanserte. Det er viktig å fortsette kompetanseutviklingen i tjenesten samtidig som man sikrer god tilgjengelighet over hele landet. Det forutsetter et godt helikopter- og flytilbud i ambulansetjenesten. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage et helhetlig helsevesen. Mennesker må ikke være kasteballer mellom kommunehelsetjeneste og sykehus. Samhandlingsreformen må forbedres for å hindre at systemsvakheter fører til dårligere helse og skader. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke lokalsykehusene og den akuttkirurgiske beredskapen over hele landet. Trygghet og helse skal ikke avhenge av hvor du bor. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et helhetlig tilbud til pasienter som er avhengig av hjelp fra flere avdelinger. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke habiliteringstjenesten og styrke kompetansen om sjeldne diagnoser på sykehusene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha gratis helsehjelp for alle barn. Foreldre skal aldri måtte droppe nødvendig helsehjelp til ungene fordi pengene ikke strekker til. Egenandelene for barn må bort. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke helsestasjonene. Helsestasjonene er viktige både for gravide, barn og familier. Øremerking er nødvendig for å sørge for at statlige penger blir brukt på helsesøstre og jordmødre. Finansieringen av kommunalt ansatte jordmødre må evalueres for å hindre at jordmortjenesten nedprioriteres. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere offentlig i stedet for kommersielt i helsevesenet. Det offentlige må bygge ut de nødvendige helsetjenestene i egen regi og i samarbeid med ideelle aktører. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den statlige finansieringen av sykestuer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi hjelp til å finne frem. Hjelpen til å finne frem til best mulig helsehjelp er for dårlig. Fastleger og sykehus må få plikt til å finne riktig og raskest behandling sammen med den som trenger helsehjelp. Pasient- og brukerombudene og pasientorganisasjonene må styrkes. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at ingen mennesker er ulovlige. Såkalt papirløse og andre som oppholder seg irregulært i Norge må ha tilgang på grunnleggende helsetjenester, både for å trygge den enkelte og for å beskytte samfunnet mot smittelommer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en ordning som sikrer tegnspråktolk tilgjengelig ved helseinstitusjoner som sykehus og legevakt hele døgnet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang på helsehjelp og behandling for kronikere. Vi vil gjeninnføre diagnoselisten for fri fysioterapi for å unngå at kronikere kan få en betydelig forverret helsesituasjon. Mange kronisk syke har fra før svak økonomi og vil ikke klare å håndtere merkostnaden. Det er et offentlig ansvar å jevne ut forskjeller, egenandeler må holdes nede og ikke økes. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil evaluere fastlegeordningen for å sjekke om ordningen fungerer godt nok, bl.a. om elementer som forebygging og oppsøkende virksomhet overfor eldre ivaretas på en fullgod måte. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at organdonasjon er normen, og opprette eget register for de som ønsker å reservere seg mot organdonasjon. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge ut den offentlige tannhelsetjenesten slik at flere voksne kan få behandling i offentlig regi. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tannhelse skal bli en del av folketrygden. SV vil fase inn en refusjon av alle tannlegeutgifter over 2500 kr etter statlig fastsatte takster. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tilsynet for å unngå overbehandling [i tannhelsen]. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide gratis tannhelse til fylte 20 år. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en større apotekutredning, for å se på apotekene og industriens rolle. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere å forby vertikal integrering av apotekbransjen. Det er problematisk at legemiddelindustrien eier sine egne utsalgssteder. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre lagerplikt for livsviktige medisiner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede behovet for nasjonal produksjonskapasitet for enkelte legemidler og vaksiner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trygge tilgangen på medisin. Medisintilgangen er prisgitt kommersielle aktører. Det er stadig mangel på viktige medisiner i Norge, situasjonene blir mer og mer alvorlige. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal være en internasjonal pådriver for fattige lands tilgang på patentert medisin. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID SYKDOMMER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal gå foran for internasjonale initiativ for å bringe den usikre legemiddelsituasjonen under kontroll. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stoppe markedsføring av behandlingsformer som antyder å ha effekt mot ulike lidelser uten at effekten er dokumentert. Innføre tydelig merking av slike produkter. Fjerne apotekenes plikt til å føre homeopatiske midler. Partiprogram FORBRUKERSAKER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette arbeidet med å begrense bruken av antibiotika både i helsevesenet og landbruket, for å unngå utvikling av resistente bakterier. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre trygghet for helse. Alle trenger et godt sted å bo. Stabilitet i livet kan gi tryggheten som skal til for at rusbehandling skal lykkes, og for at liv skal bli bedre. Et trygt sted å bo, også før behandling, og med god oppfølging er avgjørende for en helhetlig rusomsorg. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha brukersteder som fungerer. Dagens sprøyterom må utvides til å bli brukersteder, uten store begrensninger på hva som kan brukes og hvordan. Skadereduksjon og helse skal styre tilbudet. Vi vil hente lærdom fra andre europeiske land med vellykkede tiltak for de tyngste brukerne, som Sveits og Portugal. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en åpen politikk for behandling. De legemidlene som fungerer for den enkelte må kunne brukes uten at det gjøres til et politisk spørsmål. Det gjelder også heroinassistert behandling. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage behandlingstilbud som er tilgjengelige. Det er viktig at tilbud om avrusning eller behandling er tilgjengelig for folk. Avbrudd i behandling må unngås. Også i rusomsorgen må det satses på flere brukerstyrte plasser der folk kan skrive seg selv inn. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at kunnskap om traumesensitiv omsorg og konsekvenser av vold, overgrep og omsorgssvikt i større grad integreres i forebygging og behandling av psykiske problemer og lidelser og forebygging og behandling av rusproblemer. Dette vil også kunne bidra til å forebygge tvangsbruk i psykisk helsevern og rusomsorg. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en full gjennomgang av den legemiddelassisterte rehabiliteringen (LAR), for å sikre at den sosialfaglige hjelpen blir sterkere, og for å gjøre programmet mer fleksibelt og åpent for de som bruker det. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere langsiktige programmer for å komme ut av rus. Det må i større grad være mulig å delta i langvarige programmer, som også følger opp så lenge det er nødvendig etter behandling. Ettervern må alltid være del av behandlingsløpet, og må inkluderes i de tilfellene ikke-offentlige er ansvarlig. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette inn ressurser i rusomsorgen for å bryte spredningen av Hepatitt C. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke innsatsen med skadereduserende tiltak i rusomsorgen, som utdeling av brukerutstyr og muligheter for å få testet rusmidlene for skadelig innhold, særlig i de store byene. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle helsearbeidere har tilstrekkelig kompetanse på rusrelaterte helseutfordringer. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere ventetiden for behandling av psykisk helse. Alle skal få dato og tid for hjelp innen en uke etter de har fått henvisning. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer oppsøkende og nær hjelp. Mange klarer ikke dra til behandlingsstedet. Gjennom en ny kommunal opptrappingsplan for psykisk helse, og ressurser til omreisende psykiske tjenester, kan vi styrke det nære tilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha individuell behandling ved innføring av en forløpsgaranti. Psykiske plager og sykdom varierer fra person til person, også innenfor samme diagnose. Alle bør behandles individuelt, ikke i standardiserte pakkeforløp. Det må legges til rette for medikamentfrie behandlinger. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det lettere å få [psykisk helse-]hjelp. Senke brukerbetalingene og ansette flere fagfolk. Lavterskeltilbud med egne avlastningsavdelinger der den som trenger det kan møte en samtalegruppe og få kort oppfølging uten henvisning er viktig. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge støttegrupper og brukerstyrte tjenester lokalt [for psykisk helse]. Lavterskeltilbud forebygger problemer og hjelper folk å bli friske. Fordi de er gratis sikrer de lik rett til god helse uavhengig av inntekt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha spesialisert [psykisk helse-] behandling for de som trenger det. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at flere skal kunne jobbe. Vi må intensivere arbeidet med å gi flere med psykiske lidelser den støtten de trenger for å komme seg ut i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV FOLKEHELSE HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en kommunal opptrappingsplan for utbygging av psykisk helsetilbud, med lavterskel tilbud både når det gjelder forebygging, behandling og rehabilitering. SV vil styrke de brukerstyrte tilbudene og botilbudene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha tilbud om gratis psykologhjelp for ungdom under 25 år gjennom flere tilbud enn Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Partiprogram BARN FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et tilbud om skolepsykolog på alle videregående skoler i Norge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en åpen telefon hvor trengende kan komme til riktig sted og få [akuttpsykiatrisk] hjelp umiddelbart. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fastlegene skal følge opp frem til pasienten har fått hjelp og blir tatt hånd om. Slik det er i dag ender mange opp som kasteballer, og må bruke krefter man ikke har på å få skikkelig hjelp. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide ordningen med brukerstyrte senger [i akuttpsykiatrien]. Poenget med brukerstyrte senger er at pasienten selv skal få større innsikt, kontroll og mestring rundt forløp og faser i egen rehabiliteringsprosess. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle storbyer skal ha et akuttpsykiatrisk legevakttilbud. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil minimere bruken av tvang [i akuttpsykiatrien]. Opplæringstilbud og støtteordninger for å minske bruken av tvang. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre akuttpsykiatrien for de som trenger den. Ingen pasienter må sendes til kommunehelsetjenesten før de er stabilisert. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for god rådgivning for forberedelse til alderdommen. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eldreomsorg tar hensyn til at Norge er et flerkulturelt samfunn. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en tillitsreform i eldreomsorgen som tar et nødvendig oppgjør med stoppeklokkeomsorg og gir eldre innflytelse og selvbestemmelse i eget liv. Reformen skal legge til rette for tett samarbeid mellom de som har behov for omsorgtjenester og de som jobber som tjenesteytere. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre nok sykehjemsplasser. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre nasjonal bemanningsnorm for sykehjem. Bemanningsnorm er grunnleggende for å sikre at menneskerettigheter og verdighet ivaretas i omsorgen. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en satsing på velferdsteknologi [i eldreomsorgen]. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det skal bygges varierte boformer for eldre og mennesker med demens, herunder eldrekollektiv, demensboliger og omsorgsboliger med en viss døgnbemanning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hjemmetjenesten og tilrettelegge for at flere som ønsker får bo trygt hjemme lenger. Gjennom tillitsreformen vil vi sikre at hver beboer får en liten og flerfaglig gruppe ansatte å forholde seg til. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på brukervennlige teknologiske hjelpeløsninger, styrke bemanningen i hjemmetjenesten og se på muligheten for å innføre en tidskontoordning i hjemmetjenestene. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for gode aktivitetstilbud for eldre i kommunene. Etterhvert som en blir eldre øker sannsynligheten for å bli ensom. Faktorer som sykdom, tap av mobilitet og sansetap kan spille inn på opplevelsen av ensomhet. Å bo på sykehjem kan gjøre det vanskelig å ta imot besøk eller å møte folk utenfor sykehjemmet. Et tiltak for å forebygge ensomhet er å sikre gode aktivitetstilbud i samarbeid med blant annet sykehjem og frivillige organisasjoner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et krafttak for å sikre nok helsearbeidere [i eldreomsorgen]. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil la eldre bestemme mer selv. Enten du mottar hjemmetjenester eller bor på institusjon bør du selv få styre din egen hverdag. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eldre skal kunne bo trygt hjemme lenger. Kommunene må legge til rette for at eldre som ønsker det skal ha mulighet til å bo hjemme, og motta gode hjemmetjenester. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for god rådgivning for alderdommen. For mange eldre kan steget ut av arbeidslivet, og over i pensjon, være utrygt og uoversiktlig. Gode offentlig finansierte rådgivningstjenester kan gi tryggere liv. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at omsorgsboliger og sykehjem er tilgjengelige når det trengs. Viktig for en trygg alderdom er vissheten om at sykehjem eller omsorgsbolig er på plass når behovet krever det. Norge må bygge tilstrekkelig, ha nasjonale regler for trygg og god bemanning. Statlige støtteordninger til heldøgns omsorg er ikke til for politikere som vil klippe snorer. Pengene må også kunne brukes til nødvendig oppussing og modernisering. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et nasjonalt eldreombud. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for møteplasser der unge og eldre møtes. SV ønsker å prøve ut ulike modeller, blant annet den nederlandske modellen der studenter flytter inn på sykehjem og får bo billig mot at de stiller opp som aktivitetsvenn for beboerne. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang til friluftsliv for alle. Funksjonshemmede skal ha god tilgang til friluftsområder i hele landet, friluftsliv skal ha en viktig rolle i integreringspolitikken, og skolen skal sikre at alle barn og unge får oppleve norsk friluftsliv og natur. Partiprogram FOLKEHELSE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke økonomien til friluftslivet. SV vil sette av en større andel av spillemidlene til anlegg for friluftsformål og friluftstiltak for barn og unge, og øke støtten til friluftsorganisasjonene og friluftsrådene. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet for funksjonshemmedes rettigheter og organisering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trappe opp støtten til organisasjoner som fremmer kvinners helse og reproduktive rettigheter, for å kompensere for konsekvensene av USAs såkalte munnkurvregel. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal være pådriver for menneskerettigheter. SV vil at Norge skal ratifisere individklageordningene til FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i tillegg til FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FN FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å redusere køer og ventetider i helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide pakkeforløpene som er innført i kreftbehandlingen, til å inkludere flere folkesykdommer. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil bygge ut det psykiske helsevernet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en god og verdig omsorg tilpasset individuelle behov og ta i bruk velferdsteknologi for å øke kvaliteten på tjenestene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tverrfaglig samarbeid mellom politi, helse-, oppvekst- og kulturfunksjoner i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil intensivere innsats mot vold i nære relasjoner gjennom krisesentrene og andre kompetansemiljøer. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere barnedødeligheten og styrke oppvekstgrunnlaget for barn ved å støtte helse- og ernæringstiltak som er særlig rettet mot kvinner. Partiprogram HELSEVESEN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre enklere adgang til og bedre utnyttelse av helsedata og biobanker. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at helseklyngene blir motor for omstilling og teknologioverføring i næringslivet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil at helseforetakene skal samarbeide med helsenæringen ved etablering av nye sykehus og helseklynger. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at det utarbeides en vekststrategi for helseindustrien i Norge. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at innovasjonspotensialet ved kliniske studier i helseforetakene utnyttes bedre. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en internasjonalt konkurransedyktig regulering av bioteknologi i Norge basert på et etisk forsvarlig rammeverk. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil knytte forskningsmiljøene [innen bioteknologi] innen de ulike profesjonene sammen. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke stamcelleforskningen på stamceller fra fødte mennesker. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle tiltak mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å sikre at barn med spesielle behov får et mer helhetlig tilbud. Partiprogram BARN FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke forskningen på sykdommer som rammer kvinner spesielt. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha like vilkår for å gi blod for alle i monogame forhold, også homofile menn. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil utrede hvordan transkjønnethet kan fjernes som diagnose. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke den tverrfaglige satsingen på flere helsesøstre og andre yrkesgrupper i skolen og i SFO. Partiprogram GRUNNSKOLE HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil jobbe for å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å bygge lag rundt eleven. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre felles nasjonale standarder for helseprofesjoner i utdannelsen. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidet med oppfølging av studentenes psykiske helse. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre bedre oppfølging av studentene for å bedre deres psykiske helse og faglige progresjon. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på forebyggende helsetiltak blant studenter. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gi arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer samordnet oppfølging fra NAV og helsetjenesten parallelt. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil forenkle legeerklæringsskjemaet for fastlegene i samarbeid med Legeforeningen og gi de ansatte i NAV ansvaret for å vurdere ytelse og arbeidsevne i samråd med brukeren. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke behandlingen og ettervernet innen rusomsorg og psykiatri. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil forebygge og begrense tidlig avgang fra arbeidslivet via helserelaterte trygdeytelser. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil mobilisere og samarbeide med frivillige aktører og organisasjoner i folkehelsearbeidet, herunder også idretten, for å utvikle breddetilbud til utsatte barne- og ungdomsgrupper og målrettede tilbud til eldre og kronisk syke. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre riktig bruk av legemidler i samspill med apotek, leger og pasienter. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke forskningsinnsatsen på vaksiner. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre alle innbyggere tilgang til en kompetent, handlekraftig og godt organisert primærhelsetjeneste, uansett hvor man bor i landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil endre lovverk og finansieringssystemer for å tilrettelegge for tverrfaglige primær- og oppfølgingsteam i kommunene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på et fortsatt kompetanseløft i de kommunale helsetjenestene, for å sikre faglig dyktige og oppdaterte ansatte. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste som skal sørge for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge gjennom skole og barnehage. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke satsingen på e-helse-tjenesten, blant annet ved å innføre en felles nasjonal løsning for pasientjournal. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere flere helsehus og lokalmedisinske sentre. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte gode samarbeidsprosjekter mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for utbygging av lærings- og mestringstilbud i kommunene, samt bedre samordning med de øvrige tjenester. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere oppfølgingsteam i primærhelsetjenesten for bedre oppfølging av pasienter med kroniske og langvarige lidelser. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse for å styrke brukerrettighetene og valgfriheten i hverdagen. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til dem som ønsker det. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere leger og helsepersonell til å utføre oppgaver digitalt. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødre et større ansvar for å sikre kvinner god helse. Jordmødre kan gjennom mer ansvar for svangerskapskontroller, prevensjons- og familierådgivning, helsekontroller og prøvetaking bidra til det. Det bør også vurderes om jordmødrene bør ha utvidede rettigheter i sin praksis. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester for alle, uansett hvor man bor i landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsatt redusere ventetiden før oppstart av behandling eller utredning og underveis i behandlingsforløpet. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre pakkeforløp som reduserer ventetiden, gir pasientene bedre behandling og rehabilitering på flere områder, og jobbe mer helhetlig med pasientforløp i hele helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil sykehusene skal i større grad styres etter kvalitetsmål og resultater for pasientene, og med mer åpenhet enn i dag. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil endre styringen av sykehusene og spesialisthelsetjenesten, med mer nasjonal koordinering og effektive beslutningsstrukturer, samtidig som de lokale helseforetakene får større frihet i arbeidet med å gi pasientene et godt tilbud. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil ha bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus, der sykehusene utnytter hverandres kompetanse og kapasitet ved å jobbe mer i nettverk og som team. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for å redusere unødig rapportering og skjemavelde, og forenkle hverdagen i sykehusene. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil fremme åpenhetskultur og godt lederskap i spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre valgfrihet og mangfold for pasientene og utvide fritt behandlingsvalg til nye områder. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil øke tilbudet av helsetjenester som tilbys fra private og ideelle aktører, gjennom fritt behandlingsvalg. Partiprogram HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil ha mer åpenhet om ventetider og gi pasientene bedre informasjon om rettighetene deres. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre muligheten til å velge eget botilbud for mennesker innenfor tilrettelagte tjenester med varig behov for et tjenestetilbud fra kommunen. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av private avtalespesialister, med flere hjemler og bedre arbeidsdeling mellom sykehus, poliklinikker og avtalespesialister. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil at kvinner skal kunne bruke gynekologtjenester uten henvisning fra fastlege. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil prioritere klarere og bedre i hele helsetjenesten, basert på nytte-, ressurs- og alvorlighetskriteriene. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere en kvalitetsgodkjenningsordning for sykehus, herunder nasjonal godkjenning av nasjonale og regionale behandlingstjenester. Partiprogram HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp etableringen av en permanent undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser i helsetjenestene. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre bedre ernæringsoppfølging for utsatte pasientgrupper. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for mer klinisk forskning og eksperimentell behandling i Norge, og mer innovasjon gjennom samarbeid mellom sykehus og helsenæringen. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal være en global pådriver for koordinert arbeid mot antibiotikaresistens. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for et internasjonalt forbud mot å bruke antibiotika som vekstfremmer i matproduksjonen og for et forbud i EU mot at veterinærer kan selge antibiotika. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil at antibiotikaresistens nasjonalt og internasjonalt må bekjempes tverrsektorielt. Partiprogram HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil ha som mål at flere leger utdannes i Norge. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere en relevant og faglig god førstelinjetjeneste innen psykisk helsevern i kommunene, med særlig vekt på tilbudet til barn og ungdom. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre pakkeforløp som gir kortere ventetider og bedre behandling, også innen psykisk helse. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil integrere psykisk helsevern bedre i det øvrige folkehelsearbeidet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide fritt behandlingsvalg til flere områder innen psykisk helsevern. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil bygge ut lavterskeltilbudet og forbedre oppfølgingstilbudet innen psykisk helse i kommunene, sørge for at det kan ansettes flere psykologer og øke kompetansen på psykisk helse hos fastleger og øvrige tjenester. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre kommunal betalingsplikt for utskrevne pasienter innen psykisk helsevern, for å sikre forpliktende samarbeid og bedre oppfølging etter behandling. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne byråkratiske hindre mot bedre samarbeid mellom NAV og helsetjenesten i oppfølgingen av psykisk syke. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre «jobberesept» for å aktivisere pasienter og bruke det som en del av behandlingstilbudet. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på oppsøkende behandlingsteam i kommunene, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene innen psykologi, psykiatri og rusomsorg, blant annet for å bedre ettervernet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil samarbeide mer med frivillige organisasjoner for å gi bedre aktiviseringstilbud til personer med psykiske helseproblemer. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere bruken av tvang under behandlingen innen psykisk helsevern. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen. Partiprogram HELSEVESEN KRIMINALOMSORG
2017-2021 Høyre Høyre vil overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN RETTSVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere ventetiden ytterligere for rusavhengige som venter på behandling, og sørge for bedre overgang fra avsluttet behandling til oppfølging/ettervern. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre pakkeforløp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling innen 2020 etter mal av pakkeforløp for kreft. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha bedre tverrfaglig samarbeid om behandling og ettervern mellom psykisk helsevern, rusbehandling og somatisk helsetjeneste. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre mangfold og valgfrihet i behandlingen av rusproblemer ved å videreføre fritt behandlingsvalg innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, supplert av offentlige anbud fra ideelle og private på rusfeltet. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil åpne mottakssentre i de største byene der ruspasienter kan få time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere lavterskel substitusjonsbehandling i alle helseregioner etter modell av LASSO. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil bedre arbeidet med rusavhengiges somatiske helse, herunder satsing på kompetanse og bevisstgjøring i tjenestene, samt legge til rette for økt vektlegging av fysisk aktivitet og ernæring i rusbehandlingen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tilbudet om avrusing og rusmestring for innsatte med narkotikaproblemer i norske fengsler. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil at ved lengre fengselsdommer skal man arbeide for at den innsatte får en sjanse til å bli helt rusfri før løslatelse. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle og øke bruken av helsefaglige tiltak og metoder som reaksjon på mindre alvorlige narkotikarelaterte lovbrudd, herunder en ungdomskontrakt. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til grunn en faglig vurdering av om andre metoder enn injisering av heroin bør tillates på sprøyterom. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere om fastleger, etter en faglig vurdering, kan starte behandling av rusavhengige med Subutex og Subuxsone utenom LAR. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha forsøk med skadebegrensende tiltak, som for eksempel heroinassistert behandling som et tilbud til tunge rusmisbrukere. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil åpne for mer rusbehandling der innleggelsen er frivillig, mens gjennomføringen er tvungen. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke rehabiliteringen ved akutt og varig sykdom. Partiprogram HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil gradvis inkludere rehabilitering i godkjenningsordningen for fritt behandlingsvalg. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil sette kommunene i stand til å ta et større ansvar for rehabiliteringstilbudet for de vanligste pasientgruppene. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for rett til brukerstyrt personlig assistent. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre rett til brukerstyrt avlastning etter modell av rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsatt ha spesialiserte rehabiliteringstilbud som spesialisthelsetjenesten skal ha ansvar for. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil anerkjenne pårørende som en viktig ressurs innen helse- og omsorgstjenesten. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil fremme god helse og gode tilbud for den som er pårørende i krevende omsorgssituasjoner. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at pårørende tas mer på alvor i alle deler av behandlingskjeden. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil peke på utfordringer, behov og mulige løsninger for bedre å ivareta pårørende til syke og pleietrengende. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil verne om føre-var-prinsippet på stamceller fra fødte mennesker. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil begrense medisinske inngrep til tilfeller der det er dokumentert positiv helsegevinst for pasienten. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil at kommunen i større grad legger til rette for fritt brukervalg for hjemmetjeneste (praktisk bistand) og hjemmesykepleie. Brukerne må selv kunne velge hvilke av leverandørene de ønsker å benytte, eller om de ønsker å benytte det ordinære kommunale tilbudet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha flere tverrfaglige oppfølgingsteam som skal bidra med koordinering og yte tilrettelagte, flerfaglige tjenester. Teamene skal kartlegge brukernes mål og behov og tilrettelegge og skreddersy et tilbud ut fra dette. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at kommunene kan ta i bruk ny velferdsteknologi som kan bidra til å gjøre pasientenes hverdag enklere, og som kan øke kvaliteten på tjenestene, blant annet ved å forsterke velferdsteknologiprogrammet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at alle skal ha rett til god, lindrende behandling som gir en verdig avslutning på livet, men at respekt for menneskeverdet innebærer å si nei til aktiv dødshjelp. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke innsatsen for riktig ernæring og systematisk oppfølging av ernæringsstatusen for alle pasienter som mottar hjelp fra hjemmebaserte tjenester og i institusjon. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at alle eldre på sykehjem eller med hjemmesykepleie får en jevnlig gjennomgang av legemidlene som sikrer riktig bruk. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke satsingen på helsetjenester til den samiske befolkningen. Partiprogram HELSEVESEN SAMER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre stor valgfrihet i offentlige velferdstjenester. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at det skal være enkelt for innbyggerne å orientere seg om, få informasjon om og søke om offentlige velferdstilbud og tjenester. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bedre de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende, særlig ved sykdom og fødsel. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SYKDOMMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at IA-avtalen intensiveres med større vektlegging av helsefremmende tiltak på arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede muligheten for at personer med alvorlige diagnoser som er under aktiv behandling, får nødvendig fleksibilitet når det gjelder sykemeldingens lengde og gradering, bedre mulighet for arbeidsnærvær og økonomisk sikkerhet i behandlingsperioden ut over ett år. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det blir innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år kombinert med en aktivitetsrett for mottakeren. Kommunene må få statstilskudd til å organisere denne aktiviteten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BOLIGSAKER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke kommunenes mulighet til å tilby koordinerte kommunale tjenester til personer med sammensatte og langvarige behov for velferdstjenester. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke kompetansen i helse- og omsorgstjenestene som arbeider med personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for mer tilrettelagt arbeid og gi dem som har nedsatt funksjonsevne mulighet til varig oppfølging i ordinært arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre BPA-ordningen og pleiepengeordningen. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre eldre og andre med nedsatt funksjonsevne transport- og følgeordninger for å kunne delta på kulturtilbud i nærmiljøet sitt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det skal jobbes for statlige finansieringsordninger som setter kommunene i stand til å ha et tilbud på bolig til alle som har nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en nasjonal satsing på økt fysisk aktivitet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi frivillig sektor og en viktigere rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at kultur og fritidstiltak skal være et viktig satsingsområde for dem som har psykiske lidelser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ordninger for tverrfaglig samarbeid mellom kultursektoren og helse- og omsorgstjenesten, blant annet gjennom «Den kulturelle spaserstokken». Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsette å bruke MVA-systemet og andre avgifter for å stimulere til et sunnere kosthold. Partiprogram FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil rekruttere flere kommunepsykologer og skolepsykologer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke legevaktstjenesten og stoppe sentralisering av tilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre flere legetimer ved sykehjem. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke det kommunale fysioterapi- og ergoterapitilbudet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ordningen hvor særskilte grupper får støtte til tannbehandling etter lov om folketrygd, slik at utgiftsdekningen står i forhold til de faktiske utgiftene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke og kvalitetssikre ernæringstilbudet i kommunene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre utvikling og finansiering av et godt kommunalt rehabiliterings- og habiliteringstilbud for alle pasientgrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at fastleger ikke gis mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, eller sette inn spiral. Man skal heller ikke kunne reservere seg mot å skrive ut hormonell prevensjon. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil integrere kommune- og spesialisthelsetjenesten i et felles IKT-system gjennom arbeidet med «Én pasient – én journal». Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil prioritere «åpen omsorg». Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og andre tilbud rettet mot eldre. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for stabil bemanning i hjemmesykepleien slik at brukerne sjeldnere opplever bytte av pleiepersonale. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre et dagaktivitetstilbud for alle med behov og stimulere til et mangfold i tilbudet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre krav om tilgang til kompetanse om ergoterapi, fysioterapi og ernæring ved alle sykehjem. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil rekruttere flere aktivitører, musikkterapeuter og frivillighetskoordinatorer til eldreomsorgen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav om bedre samhandling mellom sykehus og kommune/sykehjem. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsatt prioritere utbygging av tilbudet til personer med rus- og/eller psykisk lidelse. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sette større krav til tilbudet og organiseringen av landets akuttmottak. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre alle pasienter med kroniske lidelser rett til egen kontaktlege/kontaktperson på sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre tiltak som hindrer unødvendig forflytninger av pasienter mellom sykehjem og sykehus i livets sluttfase. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke kapasiteten, redusere ventelister på nødvendig behandling og sikre [helse-]sektorens investeringsbehov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en forvaltningsmodell for folkevalgt styring av norske sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en øvre forsvarlighetsgrense for pasientbelegg på 85 % på sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at samarbeidet med private helseaktører skal skje gjennom langsiktige avtaler basert på kvalitet og som er utarbeidet slik at det private, ideelle innslaget kan øke. Partiprogram FINANSER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke det desentraliserte tilbudet innen barne- og ungdomspsykiatri. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utnytte ny teknologi som bidrar til at pasienter i distriktene slipper unødvendig reisetid. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte det aktive informasjonsarbeidet rundt organdonasjon for å bidra til mer kunnskap og at flere melder seg som donorer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde en desentralisert sykehusstruktur i Norge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at lokalsykehus som et minimum skal ha døgnberedskap innen kirurgi, indremedisin, anestesi, røntgen og laboratorietjenester, i tillegg til fødetilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en nettverksmodell for utvikling av lokalsykehusene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre kvaliteten og styrke bemanningssituasjonen ved kvinneklinikkene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en god svangerskapsomsorg og et styrket jordmortilbud i kommunene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut barseltilbudet og gi alle gravide rett til å gå til jordmor. Alle fødende skal sikres jordmor til stede i fødselens aktive fase. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle fødende tilbud om jordmor hjem ved tidlig utskriving fra sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil rammefinansiere fødselsomsorgen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke følgetjenesten for gravide som har lang reiseavstand til fødetilbud. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ambulansetjenesten og hindre sentralisering av tilbudet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre lovfestede krav til responstider for ambulanse. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke basestrukturen for luftambulansene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille tydeligere krav til at samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak skal omhandle akuttilbud utenfor sykehus, inkludert ambulanse og legevakt. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at sykehus ikke endrer ambulansetilbudet uten at berørte kommuner får styrket sitt akuttilbud (legevakt m.m.) i forkant. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for regelmessig samtrening av akuttetater utenfor sykehus (legevakt, ambulanse, politi, brann, luftambulanse). Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke det psykiatriske tilbudet i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og bedre samhandlingen mellom nivåene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra i arbeidet for å redusere antall selvmord i landet, og øke bevilgningene til gjennomføring av nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav til sykehus om å ha faglig oppdaterte planer og tiltak for å redusere unødvendig bruk av bredspektrede legemidler. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil få bedre og raskere diagnostiske metoder for å redusere unødvendig antibiotikabruk. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en konsekvensutredning om spredning av antibiotikaresistens ved grenseoverskridende virksomhet når det gjelder mat og levende dyr (f.eks. handel med matvarer, rekruttering av veterinærer og annen arbeidskraft i matproduksjon og næringsmiddelindustri). Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke forsknings- og utredningsarbeid for å stoppe spredningen av antibiotikaresistente bakterier. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil i samarbeid med relevante sektorer og helsemyndighetene stille krav om testing av arbeidere for å hindre grenseoverskridende smitte. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre egen reseptklasse med strengere regulering for antibiotika, etter mønster av ordningen med egen reseptklasse for vanedannende medisiner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avslutte ordningen med offentlig finansierte helsereiser til utlandet der tilsvarende behandling kan gis innen frist og på forsvarlig vis i Norge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette tiltak for å begrense nordmenns bruk av tannbehandling i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet med å finne nye typer antibiotika. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi full kompensasjon til besetninger med påvist MRSA. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot bruk av og forskning på befruktede egg, fostervev og aborterte fostre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv politikk når det gjelder bruk av stamceller og genteknologi, men åpne for unntak når det gjelder diagnostikk og behandling for alvorlige, arvelige og livstruende sykdommer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv bruk av DNA-opplysninger i offentlig virksomhet og forbud mot bruk av slike opplysninger i kommersiell virksomhet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak for å få ned antallet uønskede graviditeter. Partiprogram HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre dagens abortlovgivning. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke tillate fosterreduksjon av friske fostre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde regelen om at fostervannsdiagnostikk bare skal tilbys risikogrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer for tilgang til tidlig ultralyd blir praktisert likt over hele landet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innskrenke muligheten til å benytte surrogati-tjenester i utlandet, og videreføre det nasjonale forbudet mot surrogati. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at assistert befruktning skal være forbeholdt par. Partiprogram FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke åpne for eggdonasjon og embryodonasjon i Norge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke åpne for aktiv dødshjelp i Norge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre skolefruktordningen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen som utformes i samarbeid mellom hjem, skole og kommune. Det skal kunne kreves egenandel. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre skoleelever tilgang til basseng, og styrke svømmeundervisningen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle elever får én times fysisk aktivitet hver dag. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle elever god og alderstilpasset seksualundervisning, med vekt på respekt for andre og grensesetting. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skolehelsetjenesten slik at den kommer opp på de nasjonale målene for antall årsverk per elev. Alle videregående skoler skal være tilknyttet skolepsykolog eller tilsvarende tilbud. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke engangsstønaden ved fødsel til 100 000 kr. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med spesielle behov. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide mot all diskriminering i arbeidslivet i forbindelse med svangerskap og fødsel. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre god forebygging og behandling av psykiske problemer og lidelser hos enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norske statsborgere, når de fyller 18 år, må ta et aktivt valg om å registrere seg som organdonor eller ikke. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det utdannes flere helse- og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse og sikre tilgangen på samiske tolker ved helseinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en rusreform og satse målrettet på psykisk helse, livsmestring og tidlig innsats. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stå for en aktiv føre-var-politikk for bruk av genteknologi som vektlegger miljø, helse og sosiale forhold. Videreføre genteknologiloven og dagens restriktive praksis med strenge krav til økologisk og sosial bærekraft. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil i neste stortingsperiode prioritere grønn omstilling fremfor store utvidelser av velferdsstaten. Partiprogram HELSEVESEN MILJØVERN SOSIALE TJENESTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte privatpersoner og bedrifter som ønsker å bruke velferdsteknologi i eget hjem eller for tilrettelegging av arbeidsplassen. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til teknologiutvikling innen helse og andre velferdstjenester ved å etterspørre velferdsteknologi som fremmer helse, deltakelse og livskvalitet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke antall helsesøstre og andre yrkesgrupper på skolen og styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsevesenet for unge. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at alle kliniske studier registreres og at metodene og resultatene tilgjengeliggjøres. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreutvikle og forbedre velferden og det sosiale sikkerhetsnettet i Norge. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke kompetansen i helsevesen, barnehage og skole for tidlig å oppdage vold, mobbing og overgrep mot barn. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilrettelegge for flere lokale lavterskeltilbud for sårbare familier, blant annet i samarbeid med helsesøstre og barnehager. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere foreldreveiledningskurs i alle kommuner i regi av helsestasjonen for å gi nybakte foreldre gode verktøy for å imøtekomme barnets behov, gi en trygg oppvekst og sikre kunnskapsoverføring mellom foreldre. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en opptrapping av psykisk helsevern, spesielt rettet mot barn og ungdom. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere byråkratiet i helse- og omsorgstjenestene og sikre lokal medvirkning i organisasjonsendringer. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forsterke samhandlingen mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke bruken av grønn resept. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke kompetansen på ernæring og forebyggende helsearbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester, samt i sykehus. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby sunn mat i offentlige kantiner, institusjoner og tjenestesteder i tråd med kostholdsråd fra helsemyndighetene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det enkelt og lønnsomt å velge produkter som ikke er helseskadelige eller miljøskadelige. Partiprogram FORBRUKERSAKER HELSEVESEN MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge bedre til rette for bruk av vitenskapelig dokumentert, ikke-medikamentell tilnærming særlig i primærhelsetjeneste og psykisk helsevern. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere midler til vaksinasjon og informere om konsekvensene av antibiotikabruk. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ytterligere redusere bruken av antibiotika i matproduksjon i Norge. Partiprogram HELSEVESEN LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette ambisiøse mål for redusert bruk av antibiotika i norsk helsevesen og innta en lederolle i dette arbeidet internasjonalt. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre et sterkt offentlig finansiert helsevesen, der private aktører kun er et supplement. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre regionalt samarbeid om pasientfordeling, bemanning og fagutvikling i spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomgå erfaringene med fritt behandlingsvalg, for å få klarhet i kostnader og innvirkning på det offentlige helsevesenet, før reformen eventuelt utvides. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke trepartssamarbeidet og kollektivt vern av arbeidstakere i sykehus. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre et nasjonalt løft for å sikre tilstrekkelig antall sengeplasser både i somatiske og psykiatriske avdelinger til at beleggsprosenten blir forsvarlig, og pasienter får den helsehjelpen de trenger. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forsterke samhandlingsreformen gjennom bedre samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, spesielt når det gjelder psykisk helse. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med helseprofesjonene for å begrense rapportering og byråkrati. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke bruk av teknologiske løsninger og satsning på brukervennlig velferdsteknologi i det kommunale helse- og omsorgstilbudet. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om dokumentert effekt for alle behandlingsformer som berettiger trygderefusjon. Partiprogram HELSEVESEN TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at ideelle organisasjoner og frivillige kan tilby tjenester som supplerer vårt offentlige helsevesen. Partiprogram HELSEVESEN KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til å redusere ventetiden på all behandling av psykiske lidelser. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og prioritere skolehelsetjenesten som nærmeste kontaktpunkt med helsevesenet for barn og unge. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil heve skolehelsetjenestens kompetanse på psykisk helse hos barn og unge. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien, og sørge for smidigere overgangsordninger mellom psykiske helsetjenester for barn og voksne. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til at barn som pårørende blir tatt vare på, blant annet gjennom å ha barneansvarlige knyttet til psykiske helsetjenester. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke samarbeidet mellom helsesektoren og NAV for å legge til rette for å kombinere utdanning eller arbeid med behandling. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere flere lavterskeltilbud og brukerstyrte tjenester uten krav om henvisning. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til å bedre botilbudet utenfor institusjon for pasienter med varige psykiske lidelser som er for syke til å bo helt alene. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke oppmerksomheten omkring psykiske problemer hos eldre og styrke det psykiatriske helsetilbudet for denne gruppen. Partiprogram HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på velferdsteknologi som frigjør ressurser til bedre omsorg og økt samfunnsdeltakelse, og som bidrar til nye metoder i forebygging og behandling som virker helsefremmende. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bedre tilgangen på gode rehabiliteringssteder med sunn mat, godt kvalifiserte ansatte, godt utstyr og naturområde for restitusjon. Partiprogram HELSEVESEN MILJØVERN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke satsingen på kvalitetssikrede grønne velferdstjenester. Partiprogram HELSEVESEN MILJØVERN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere ventetiden i rusomsorgen og unngå brudd i behandlingen, gjennom å legge til rette for et bredere tilbud og sikre gode økonomiske rammer. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et sterkere helsefaglig hjelpetilbud for rusbrukere og tungt avhengige i større byer, ved å sikre at helse- og sosialarbeidere er tilgjengelige i det offentlige rom. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for et tett samarbeid mellom behandlere, interesseorganisasjoner som arbeider med avrusing, kommunehelsetjenesten og NAV, for å sørge for god informasjon om rus og rusmidler, med en målsetting om å bidra til å redusere bruk og misbruk, kriminalitet og skadevirkninger. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha godt samarbeid mellom skoler og helsesektoren, for å sikre god informasjon om rus, rusmidler og tilgjengelighet blant unge. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil erstatte kriteriebaserte systemer for tildeling av ulike former for medikamentell rusbehandling med helhetlig og fleksibel medisinsk vurdering hos kvalifisert behandler. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil åpne for å tilby heroinassistert behandling for rusavhengige som etter konsultasjon med medisinsk kvalifisert behandler har funnet løsningen ideell. Partiprogram HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil statlige midler til behandling av rusavhengige skal tilfalle den kommunen hvor den rusavhengige oppholder seg og ikke der vedkommende er folkeregistrert. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke overgreps- og voldtektsmottakene for å sikre bedre oppfølging av ofre for voldtekt og seksuelle overgrep, uavhengig av kjønn. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette en LHBT+-sertifiseringsordning for helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke behandlingstilbudet for transpersoner og andre som oppsøker helsevesenet angående kjønnsidentitet. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil la helsetilstand og atferdsmønster være avgjørende for hvorvidt en kan bli blodgiver, ikke kjønn eller seksuell orientering. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kartlegge asylsøkeres helsetilstand og styrke kompetansen på sårbarhet hos de som jobber på asylmottak. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at beboere på asylmottak får rett til behandling av traumer, og god oppfølging. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for et mangfold av tilbud, herunder hospice. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en ny legespesialitet i akuttmedisin. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre kvalitetsundersøkelser og fremme en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet for Stortinget. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke bruken av private og ideelle ressurser i offentlig velferdsproduksjon. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre de HIV-smittedes livssituasjon. Regjeringserklæring HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil la pasientene fritt velge behandlingssted på offentlige sykehus eller private sykehus som har avtale med det offentlige. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil holde velferdsprofitører borte fra offentlig tjenesteproduksjon. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at skattepengene skal gå til felles velferd, ikke til privat profitt. Privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester må stoppe, og privatisert tjenesteproduksjon må tas tilbake i offentlig eller ikke- kommersiell drift. Partiprogram HELSEVESEN NÆRINGSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre rettferdig fordeling gjennom sterke fagforeninger og en sterk velferdsstat. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at barnehager og alle deler av utdanningssystemet bør være skattefinansiert og gratis for brukerne. Helse- og sosialtjenester skal i hovedsak utføres av det offentlige og være uten egenandeler. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil bruke skatter og avgifter til å skape mer rettferdig fordeling og gode offentlige tjenester over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SKATTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at hele velferdsstaten skal være offentlig organisert og skattefinansiert. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at tjenestene skal være gratis for brukerne og uten egenandel. Dette gjelder alt fra tannhelsetjenester til tekniske hjelpemidler for folk med funksjonsnedsettelser. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at de offentlige velferdstjenestene skal ha rom for et mangfold av tilbud og ulike organiseringsmåter tilpasset brukernes behov og lokale forhold. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at innbyggernes behov og rettigheter settes først. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for faglig forsvarlig grunnbemanning og gode vikarordninger som sikrer tilbudet til brukerne. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at bestiller-utfører-modellen fjernes. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at kostnadsreduksjon og økonomisk effektivitet må fjernes som mål for om offentlige velferdstjenester er gode. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at elever med ulike diagnoser som skaper utfordringer i skolehverdagen må få hjelp til finne strategier for å takle skolehverdagen. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at skolehelsetjenesten må styrkes slik at nasjonale normer oppfylles. Helsesøster skal være tilgjengelig for elevene i løpet av skoledagen. Psykolog må tilknyttes skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at psykisk helse må vies mer tid i grunnskolelærerutdanningen. Partiprogram HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at alle kliniske studier utført i Norge skal registreres, og metoder og resultater skal rapporteres uavhengig av utfall. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for eget tilbud om psykisk helsehjelp for studenter uavhengig av studiested. Partiprogram HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil stoppe markedsretting og privatisering av helse- og velferdstjenester. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det offentlige helsevesenet må få ressurser til å ha god kvalitet og kapasitet, slik at det ikke er grunnlag for private, kommersielle alternativ. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil at avtaleverket må innrettes slik at det ikke gir mulighet for privat profitt fra helse- og velferdstjenester. Helseinstitusjoner drevet av ideelle organisasjoner skal fortsatt få avtaler. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at egenandeler skal fjernes. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at nye primærlegesenter skal være kommunale og fastlønnsbaserte, og private legesenter skal på sikt gjøres kommunale. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil vrake helseforetaksmodellen. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil fjerne stykkprissystemet. Gjeninnføre finansiering og regnskap slik som i det offentlige ellers –” forvaltningsmodellen”. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil gi ansatte, brukere og pårørende mer tillit og innflytelse. Rigide rapporteringsregimer må fjernes. Partiprogram HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre en desentralisert og bærekraftig struktur i helsevesenet. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil gjøre kommunene i stand til å gi tidlig hjelp. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil at primærhelsetjenesten må styrkes og få ressurser til å forebygge og fange opp helseproblemer tidlig. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for innføring av hverdagsrehabilitering av fysisk og psykisk helse i kommunehelsetjenesten, med de ressurser som kreves utover grunnbemanning for å gjennomføre dette. Partiprogram HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil at legevakttjenestene må sikres kapasitet både i byene og distriktene. Grunnet økt sentralisering og lange avstander i distriktskommunene til nærmeste lokalsykehus trengs en styrket legevakt, med mulighet for å ta røntgen av pasienter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunale tilbud innen psykisk helse og psykiatri må bygges ut og stabiliseres slik at det er forutsigbarhet for brukere og ansatte. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil at samhandlingsreformen må avvikles og rehabiliteringsinstitusjonene må styrkes og bygges ut, slik at kronisk sjuke, ulykkesofre, slagpasienter og eldre med sammensatte diagnoser ikke blir kasteballer mellom sjukehus, sjukehjem og andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Partiprogram HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at pasienter og brukere skal sikres profesjonell tolkehjelp dersom helsepersonellet ikke kan kommunisere på deres språk. Behovet for tolk bør oppdages gjennom rutiner. Partiprogram HELSEVESEN SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at tannhelsetjenester skal finansieres og drives av det offentlige. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil at retten til fysioterapi uten egenandel for mennesker med kroniske sykdommer må gjeninnføres. Nyetableringer av fysioterapi- og ergoterapitjenester i kommunene skal være kommunale og fastlønnsbaserte, og målet på sikt skal være rekommunalisering av tilsvarende private tjenester. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil være mot et individualisert syn på psykiske vansker der hver og en er sin egen lykkes smed, og vil jobbe for et samfunn som tar høyde for at det er mange måter å leve livet på. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil være mot pakkeforløp innen psykisk helse og vil arbeide for flere medisinfrie tilbud. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at pasienter i psykisk helsevern skal få informasjon om alle relevante behandlingstilbud for deres diagnose og ha muligheten til å velge mellom disse. Alle kommunale, distriktspsykiatriske og private tilbud innen psykisk helsevern skal kvalitetssikres og etterses av Helsedirektoratet. Kvalitetssikrede tilbud skal være likestilt for refusjon under egenandelsordning. Det skal arbeides for kortest mulig ventetid på relevant behandling. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at brukere, pasienter og pårørende skal møtes med respekt. Erkjennelse av deres kompetanse er en viktig forutsetning for en vellykket behandling. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må etableres flere lavterskel møteplasser og brukerstyrte tilbud der ansatte medarbeidere har erfaringskompetanse. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at mennesker med psykiske problemer skal ha mulighet til å bo i egen bolig med den hjelp de trenger. Det skal opprettes flere bokollektiver med ulik grad av tilrettelegging. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at pasienter i psykisk helsevern skal ha rett på behandling med refusjon hos fysioterapeut, ergoterapeut eller tilsvarende ut fra sin psykiatriske diagnose der behandler finner dette hensiktsmessig. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle norske statsborgere i utgangspunktet skal være organdonorer. Dersom man ikke ønsker det må man registrere seg eller gi skriftlig eller muntlig beskjed til familie eller venner. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for hjelpetiltak for mennesker som er kjønnslemlestet eller blir utsatt for kjønnslemlesting i Norge. Det skal omfatte tilbud om medisinsk, sosial og psykologisk oppfølging både til offer og familie. I tillegg må kompetansen til ansatte i skole, helse- og sosialsektoren styrkes, slik at de kan tilby kvalifisert hjelp til personer som er utsatt for kjønnslemlesting. Partiprogram HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil fjerne egenandelen på sterilisering av både kvinner og menn. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for forebyggende tiltak mot spiseforstyrrelser. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil kreve at alle helseregioner skal ha avdelinger med spesialkompetanse på behandling av spiseforstyrrelser. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil fremme et sunt og mangfoldig syn på seksualitet uten moralisme i samfunnet. Partiprogram HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at asylsøkere og papirløse skal ha samme rett til helsetjenester som norske borgere. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at helsevesenet og eldreomsorgen skal fortsatt tilpasses behovene til personer med innvandrerbakgrunn. Partiprogram HELSEVESEN INNVANDRERE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre at Alternativ til Volds tilbud for ungdom og voksne blir tilgjengelig i hele Norge, også i fengslene. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil gi tilbud om behandling til alle som blir dømt for volds- og sedelighetsforbrytelser. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil ivareta innsattes rett til utdanning og helsetilbud. Alle straffedømte skal få behandlings-, arbeids- og utdanningstilbud. Soningen skal ha et innhold. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil åpne for å etablere egne enheter med helse- og fengselsfaglig personale for innsatte med psykiske lidelser og for innsatte med andre alvorlige helseproblemer. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Regjeringserklæring HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om helsenæringen som blant annet omhandler hvordan den offentlige helsetjenesten kan bidra til utvikling av innovasjon og utvikling av nye løsninger. Regjeringserklæring HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre og modernisere fastlegeordningen, for å bedre rekruttering med sikte på god legedekning i hele landet. Regjeringen vil evaluere ordningen, og videreutvikle legetjenesten i samarbeid med partene. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til de som ønsker det. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for tverrfaglige primær- og oppfølgingsteam i kommunene. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å inkludere flere yrkesgrupper i primærhelseteamene. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste som skal sørge for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge. Regjeringserklæring BARN HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fungerer etter hensikten. Regjeringserklæring HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om prioritering i primærhelsetjenesten. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde og videreutvikle innsatsen for å forebygge tannhelseproblemer, særlig for eldre. Regjeringserklæring HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle tannhelsetjenesten, og gradvis utvide skjermingsordningene. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil iverksette en forsøksordning der kommuner som selv ønsker det, kan overta ansvaret for tannhelsetjenesten. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en nasjonal digital løsning for kommunehelsetjenester i forbindelse med arbeidet med "Én innbygger, én journal". Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan statlige tilskudd til bedriftshelsetjenester kan utvides til flere bedrifter. Regjeringserklæring HELSEVESEN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til at kommunen i større grad legger til rette for fritt brukervalg innen hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette flere tverrfaglige oppfølgingsteam som skal bidra med koordinering og yte tilrettelagte, flerfaglige tjenester, samt styrke tilbudet om palliasjon (lindrende behandling). Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere et nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud. Ombudet skal lokaliseres til et av de eksisterende pasient- og brukerombudene. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere ventetiden ytterligere før oppstart av behandling eller utredning, og underveis i behandlingsforløpet. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle og innføre pakkeforløp for flere lidelser, herunder pakkeforløp for hjerneslag, smertebehandling, utmattelse, muskel- og skjelettlidelser, rus, psykisk helsevern og egne pakkeforløp for «kreftpasienter hjem». Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi flere kreftpasienter og andre med alvorlig sykdom tilgang til utprøvende behandling. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide fritt behandlingsvalg til nye områder. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil metodevurdere innføring av offentlig finansierte legemidler og nye metoder i spesialisthelsetjenesten opp mot kriteriene i prioriteringsmeldingen. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke bruken av private avtalespesialister. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at Norge skal være en global pådriver for koordinert arbeid mot antibiotikaresistens. Regjeringserklæring HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle aktivitetsbasert finansiering til å omfatte mer sammenhengende pasientforløp, og i den forbindelse vurdere å øke den aktivitetsbaserte finansieringen. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil desentralisere spesialisthelsetjenester slik at disse er tilgjengelige i pasientenes nærmiljø, så langt det er mulig og hensiktsmessig. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke og videreutvikle tilbudet om habilitering og rehabilitering i helsetjenesten, herunder hverdagsrehabilitering. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gradvis inkludere rehabilitering i godkjenningsordningen for fritt behandlingsvalg. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette kommunene i stand til å ta et større ansvar for rehabiliteringstilbudet for de vanligste pasientgruppene. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle og utprøve modeller for avlastning etter modell av rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innarbeide rehabilitering i pakkeforløp der dette er en naturlig del av behandlingsforløpet. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke tilbudet om behandlingsreiser. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med frivillige for å utvikle tilbud til utsatte barne- og ungdomsgrupper, eldre og kronisk syke. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for fortsatt god oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet, og vurdere nye tiltak for å sikre dette. Regjeringserklæring BARN HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil anerkjenne pårørende som en viktig ressurs innen helse- og omsorgstjenesten. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en egen pårørendestrategi. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme god helse og gode tilbud for den som er pårørende i krevende omsorgssituasjoner. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til at pårørende tas mer på alvor i alle deler av behandlingskjeden. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at det kan etableres omsorgssentre for kreftrammede og deres pårørende flere steder i Norge, som for eksempel Maggies-senter. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at den medisinsk-teknologiske utviklingen og tilgangen på bedre analyseverktøy kan komme pasienter til gode, innenfor en rimelig ressursbruk, samtidig som den enkeltes rettigheter, personvern og helse ivaretas. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling, gjennom å legge til rette for utvikling av persontilpasset medisin. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at resultater fra både klinisk forskning og medisinsk grunnforskning kan overføres til diagnostikk og pasientbehandling. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forskningen på vaksiner. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre riktig bruk av legemidler. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta nye legemidler raskere i bruk. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil effektivisere metodevurdering og beslutningsprosesser i helsetjenesten. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at legemiddelpolitikken, herunder innkjøp av legemidler, bidrar til forskning og innovasjon. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en handlingsplan for kliniske studier i Norge. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere belastningen av egenandelene ved å holde dem på et moderat nivå, samtidig som man forbedrer skjermingsordningene for kronisk syke. Regjeringserklæring HELSEVESEN TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre et hurtigløp for godkjenning av nye legemidler. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil digitalisere flere helsetjenester og etablere pasientens netthelsetjeste. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for gode mobile helseløsninger, som økt bruk av digitale selvtester, hvor også personvernet ivaretas. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil intensivere arbeidet med «Én innbygger – én journal». Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for bedre utnyttelse av Norges samlede helsedata for å utvikle bedre og mer treffsikre helsetjenester, innenfor rammen av godt personvern og god datasikkerhet. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilby veiledning gjennom helsestasjonen slik at foreldre og foresatte har nødvendig kunnskap til å kunne snakke med barna om kropp, kjønn, seksualitet, trygghet og grenser. Regjeringserklæring BARN HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med interesseorganisasjoner om tiltak for å redusere risiko for spredning av seksuelt overførbare sykdommer. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle digitale løsninger som tar utgangspunkt i brukernes behov på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Regjeringserklæring HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge et lag rundt eleven som inkluderer lærere, spesialpedagogiske ressurser og skolehelsetjeneste. Regjeringserklæring HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke skolehelsetjenesten, særlig innenfor psykisk helse, og forbedre samarbeidet mellom hjem og skole. Regjeringserklæring HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke innsatsen for global helse, særlig innen vaksinasjon, barnehelse og seksuell og reproduktiv helse. Regjeringserklæring HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at legemidler er tilgjengelige på det norske markedet og sikre tilgang til legemidler uavhengig av betalingsevne. Regjeringserklæring HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre alle tilgang til en kompetent og godt organisert primærhelsetjeneste, uansett hvor man bor i landet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Kvalitet og pasientsikkerhet 2019 Til behandling
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Representantforslag om rettferdig fordeling av vaksiner, legemidler og annen teknologi i kampen mot covid-19 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
2. des 2020 Representantforslag om å utvikle Ullevål sykehus og sikre innbyggere i Oslo gode sykehustilbud med nok kapasitet Til behandling
2. des 2020 Representantforslag om å styrke norsk intensivkapasitet Behandlet
2. des 2020 Representantforslag om obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, samt økt testkapasitet for å sikre effektive og treffsikre karantenebestemmelser Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om å sikre eldre godt smittevern og verdig omsorg under koronapandemien Til behandling
30. nov 2020 Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) Behandlet
11. nov 2020 Representantforslag om at rusavhengige fortjener bedre behandling Til behandling
9. nov 2020 Representantforslag om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern Til behandling
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
9. nov 2020 Endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata) Behandlet
9. nov 2020 Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om ein brei gjennomgang av tilbodet til barn og unge med behov for hjelp for psykiske plager og lidingar, og tiltak for å styrke barne- og ungdomspsykiatrien i Noreg Til behandling
4. nov 2020 Representantforslag om helsehjelp til alle i Norge, også til papirløse migranter samt tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort Til behandling
4. nov 2020 Representantforslag om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven Behandlet
2. nov 2020 Tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019-2020) Lov om e-helse (e-helseloven) Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr (StatMed) Behandlet
21. okt 2020 Representantforslag om sterkere rettigheter og trygghet for familier med store omsorgsbehov og familier med barn med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om å legge til rette for at flere forsøker å stå i arbeid tross helseutfordringer Til behandling
14. okt 2020 Representantforslag om å fjerne de uverdige og kunstige begrensningene på stomiutstyr Til behandling
14. okt 2020 Representantforslag om å sikre at personer i alderen 0-49 år ikke skal bosettes på sykehjem i strid med eget ønske Til behandling
5. okt 2020 Representantforslag om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet Til behandling
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
5. okt 2020 Representantforslag om å styrke rettighetene til pasientene og forenkle regelverket for pasientreiser Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om ny § 110a (om rett til tilfredsstillende levestandard og helse) Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper for å minimere smitte og styrke folkehelsen Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om en ny politikk for finansiering og dimensjonering av offentlige sykehus Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
14. jun 2020 Representantforslag om kraftfull styrking av innsatsen overfor personar med alvorleg rus- og psykisk liding (ROP) Til behandling
8. jun 2020 Representantforslag om fjerning av innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten under koronapandemien Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om å styrke det ideelle innslaget i spesialisthelsetenesta Behandlet
1. jun 2020 Representantforslag om etablering av et nasjonalt cluster for utvikling og produksjon av vaksiner Behandlet
25. mai 2020 Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen Behandlet
25. mai 2020 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse) Behandlet
18. mai 2020 Endringer i bioteknologiloven mv. Behandlet
13. mai 2020 Representantforslag om å rette opp urettferdige helsekutt Behandlet
13. mai 2020 Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om å leggje til rette for auka grunnbemanning og lågare vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgstenesta Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om å respektere lokaldemokratiet og utrede fortsatt sykehusdrift på Ullevål i tråd med Oslo bystyres vilje Behandlet
4. mai 2020 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 Behandlet
27. apr 2020 Endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.) Behandlet
20. apr 2020 Representantforslag om å forberede offentlig drift av luftambulanseflytjenesten slik at den blir en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og akuttmedisinske beredskap Behandlet
20. apr 2020 Representantforslag om rask etablering av statlig drift av luftambulansetjenesten Behandlet
20. apr 2020 Redegjørelse av helseministeren om situasjonen i luftambulansetjenesten Behandlet
2. apr 2020 Lov om e-helse (e-helseloven) Trukket
2. apr 2020 Lov om medisinsk utstyr og EØS-komiteens om innlemmelse i EØS-avtalen om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr Behandlet
2. apr 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om medisinsk utstyr og om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
9. mar 2020 Kvalitet og pasientsikkerhet 2018 Behandlet
24. feb 2020 Representantforslag om grunnleggende menneskerettigheter og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstilbud Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus Behandlet
16. des 2019 Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser) Behandlet
16. des 2019 Representantforslag om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken Behandlet
1. des 2019 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
1. des 2019 Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i resten av landet Behandlet
1. des 2019 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
18. nov 2019 Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om openheit om prioriteringar i det offentlege helsevesenet og å avslutte praksisen med hemmeleghald av Statens legemiddelverk sitt avgjerdsgrunnlag og kost-nytte-vurderingar av nye legemiddel Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning Behandlet
16. jun 2019 Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
6. jun 2019 Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr) Behandlet
6. jun 2019 Representantforslag om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel Behandlet
6. jun 2019 Endringer i smittevernloven (lovrevisjon) Behandlet
6. jun 2019 Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens) Behandlet
6. jun 2019 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.) Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stoppe økonomisk motiverte kutt i pasienttilboda i helseføretaka og stanse nedlegging av fødeavdeling og døgnbehandling ved DPS og rehabilitering i Møre og Romsdal Behandlet
13. mai 2019 Redegjørelse av helseministeren om IKT-området i Helse Sør-Øst Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om å beskytte, fremme støtte og øke forekomsten av amming Behandlet
8. apr 2019 Kvalitet og pasientsikkerhet 2017 Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme sak til Stortinget om nødvendige tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell Behandlet
27. mar 2019 Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.) Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om åpenhet om enhetspriser på legemidler i norske sykehus Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om å sikre full openheit om legemiddelprisar i den offentlege helsetjenesta Behandlet
6. mar 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen Behandlet
6. mar 2019 Representantforslag om å sikre kvinner rett til erstatning etter alvorlige fødselsskader Behandlet
6. mar 2019 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2017 Behandlet
13. feb 2019 Representantforslag om bedre kommunetilbud til volds og overgrepsutsatte unge Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 i Grunnloven (levestandard og helse) Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (redusert anslag for utgifter til legemidler) Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Representantforslag om å hindre sentralisering av kontorstrukturen i helseøkonomiforvaltningen (Helfo) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om styrking av norsk tannhelse Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester Behandlet
14. nov 2018 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven Behandlet
12. jun 2018 Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
10. jun 2018 Representantforslag om en fullstendig gjennomgang av uprioriterte ostehøvelkutt i velferd og offentlig sektor, av regjeringen omtalt som avbyråkratisering og effektivisering Behandlet
6. jun 2018 Redegjørelse av helseministeren om ambulansefly i nord Behandlet
4. jun 2018 Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.) Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om å bruke TRIPS-avtalen for tvangslisensiering av Spinraza, slik at de SMA-syke får medisinen de trenger Behandlet
14. mai 2018 Evaluering av bioteknologiloven Behandlet
14. mai 2018 Representantforslag om å endre regelverk og praksis for bruk av sluttavtaler og retrettstillinger for ledere i helseforetakene Behandlet
14. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten Behandlet
14. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om å unngå rolleblanding i helsetjenesten Behandlet
23. apr 2018 Kvalitet og pasientsikkerhet 2016 Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om et bedre målsystem for livskvalitet, helse og det gode liv i Norge ut fra behovet for helhetlig informasjon Behandlet
4. apr 2018 Endringer i legemiddelloven (gebyr, avgifter og begrenset klageadgang) Behandlet
4. apr 2018 Endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen) Behandlet
21. mar 2018 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016 Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om å redusere andelen innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten og ikke la innsatsstyrt finansiering videreføres ned på sykehus- og avdelingsnivå Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen Behandlet
29. jan 2018 Redegjørelse av helseministeren om tilgangsstyring og informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark Behandlet
6. des 2017 Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om oppfølging av Kvinnsland-utvalgets rapport og erstatte helseforetaksloven med en helseforvaltningslov og innføre folkevalgt styring og stedlig ledelse av norske sykehus Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om fremme av sosialt entreprenørskap Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om en helhetlig plan for autisme Behandlet
13. jun 2017 Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om tiltak for å bekjempe voldtekt Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om helsehjelp til papirløse migranter Behandlet
12. jun 2017 Endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.) Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om å styrke eldreomsorgen gjennom kvalitetsbaserte bemanningsnormer, mer valgfrihet for eldre og en tillitsreform framfor målstyring Behandlet
7. jun 2017 Endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn) Behandlet
7. jun 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv. Behandlet
7. jun 2017 Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer av 25. mars 2015 Behandlet
7. jun 2017 Endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett) Behandlet
7. jun 2017 Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.) Behandlet
7. jun 2017 Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.) Behandlet
31. mai 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om å opprettholde akuttkirurgi ved Odda sykehus Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om lokalsykehus i Flekkefjord, Narvik og Odda Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om ny organisering av norske blodbanker («Norges blodbank») og mulighet for bruk av bank-id i blodbank for blodgivere Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om bedre helsehjelp til barn i barnevernet Behandlet
8. mai 2017 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 Behandlet
24. apr 2017 Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) Behandlet
5. apr 2017 Representantforslag om tiltak for å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus, inkludert legevakt og ambulanse Behandlet
5. apr 2017 Kvalitet og pasientsikkerhet 2015 Behandlet
5. apr 2017 Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte) Behandlet
13. feb 2017 Representantforslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren Behandlet
13. feb 2017 Endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.) Behandlet
13. feb 2017 Representantforslag om ein nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C med mål om å utrydde hepatitt C i Norge Behandlet
13. feb 2017 Representantforslag om en offentlig granskning av tvangsbruk i norsk psykiatri Behandlet
18. jan 2017 Representantforslag om ikke å tillate en praksis med fosterreduksjon Behandlet
18. jan 2017 Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet) Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Endring av Prop. 1 S Tillegg 1 (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene) Behandlet
18. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. des 2016 Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om bruk av tvang i psykisk helsevern Behandlet
28. nov 2016 Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering Behandlet
15. jun 2016 Representantforslag om sikker lagring av pasientopplysninger Behandlet
8. jun 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker Behandlet
8. jun 2016 Endringer i helseregisterloven m.m. (kommunalt pasient- og brukerregister m.m.) Behandlet
8. jun 2016 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister) Behandlet
8. jun 2016 Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten) Behandlet
8. jun 2016 Representantforslag om en helhetlig opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse Behandlet
7. jun 2016 Representantforslag fra stortingsrepresentantene om behandling av barn og unge som begår overgrep Behandlet
5. jun 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene Behandlet
5. jun 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Behandlet
29. mai 2016 Representantforslag om likeverdig tilgang til laboratorietjenester etter at EUs postdirektiv er innført og lørdagspost avviklet Behandlet
29. mai 2016 Endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar) Behandlet
29. mai 2016 Endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter og rabatter) Behandlet
29. mai 2016 Lov om endring av juridisk kjønn Behandlet
29. mai 2016 Representantforslag om implementering av mobil helseteknologi Behandlet
25. mai 2016 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.) Behandlet
17. mai 2016 Representantforslag om et løft for norske biobanker Behandlet
27. apr 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) Behandlet
27. apr 2016 Endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet) Behandlet
13. apr 2016 Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
6. apr 2016 Kvalitet og pasientsikkerhet 2014 Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Behandlet
16. mar 2016 Representantforslag om å utvikle folkets helsetjeneste og en ny nettverksmodell for kvalitet i sykehusene Behandlet
16. mar 2016 Representantforslag om et drømmeløft for akuttmedisin, psykiatri og regional helseinnovasjon 2017-2021 Behandlet
16. mar 2016 Representantforslag om å sikre kvaliteten i fødselsomsorga og rammefinansiere fødeavdelingar og kvinneklinikkar Behandlet
16. mar 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) Behandlet
10. feb 2016 Representantforslag om satsing på psykisk helse i skolen Behandlet
3. feb 2016 Representantforslag om tiltak mot overforbruk og feilbruk av reseptfrie legemidler Behandlet
3. feb 2016 Legemiddelmeldingen. Riktig bruk - bedre helse Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
16. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
14. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) Behandlet
18. nov 2015 Endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetenesta m.m.) Behandlet
11. nov 2015 Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet Behandlet
2. nov 2015 Meddelelse fra representant Kirsti Bergstø i Stortingets møte 7.10.15 om at hun trekker tilbake forslag fra Audun Lysbakken og seg selv om lovfesting av overgrepsmottak. (Dokument 8:111 S for 2014-2015) Behandlet
12. okt 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge) Behandlet
15. jun 2015 Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om en plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt Behandlet
3. jun 2015 Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.) Behandlet
3. jun 2015 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser) Behandlet
3. jun 2015 Representantforslag om en kunnskapsbasert og menneskelig narkotikapolitikk Behandlet
3. jun 2015 Representantforslag om nye tiltak for en mer human rusomsorg Behandlet
25. mai 2015 Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Behandlet
20. mai 2015 Endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog) Behandlet
11. mai 2015 Representantforslag om lovfesting av overgrepsmottak Trukket
13. apr 2015 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) Behandlet
8. apr 2015 Transplantasjonslov og obduksjonslov Behandlet
8. apr 2015 Representantforslag om utvidet HPV-vaksinering Behandlet
8. apr 2015 Representantforslag om en forpliktende opptrappingsplan for etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om å autorisere manuellterapeuter i henhold til helsepersonelloven Behandlet
16. mar 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013 Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om ein gjennomgang av LAR-ordninga i Noreg Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om en offentlig utredning om kvinnehelse Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om en bedre skolehelsetjeneste Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om en handlingsplan i helsevesenet mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier Behandlet
15. des 2014 Representantforslag om styrking av helse- og velferdstilbudet for studenter Behandlet
15. des 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2014 Endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå kryssubsidiering) Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om at Rettsgenetisk senter i Tromsø kan utføre DNA-analyser i straffesaker Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om økt kapasitet i sykehusene og kortere ventetid for pasientene Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
1. des 2014 Representantforslag om flere og bedre tiltak for å bekjempe føflekkreft Behandlet
1. des 2014 Representantforslag om å unngå rolleblanding i helsetjenesten Behandlet
10. nov 2014 Redegjørelse av utenriksministeren og helse- og omsorgsministeren om smitteutbruddet av ebola i Vest-Afrika Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om en 5-årig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse Behandlet
16. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 282/2014 om opprettelse av EUs tredje handlingsprogram på området helse (2014-2020) Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om bedre tilbud innen psykisk helse i kommunene Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om at sjukehusstruktur og endring av vesentlege oppgåver ved sjukehus skal avgjerast av Stortinget i ein nasjonal helse- og sjukehusplan Behandlet
15. jun 2014 Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere) Behandlet
15. jun 2014 Pasientjournalloven og helseregisterloven Behandlet
15. jun 2014 Oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr Behandlet
15. jun 2014 Lov om rituell omskjæring av gutter Behandlet
2. jun 2014 Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om forskning på uventede dødsfall hos små barn Behandlet
2. jun 2014 Representantforslag om etablering av en helsemyggordning Behandlet
21. mai 2014 Representantforslag om ekstern ekspertvurdering og fremleggelse av en plan for den videre omstillingen i hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
9. apr 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om innføring av fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker, når det gjelder å hindre at forfalskede legemidler kommer inn i den lovlige forsyningskjeden Behandlet
19. mar 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet Behandlet
19. mar 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus Behandlet
5. mar 2014 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
12. feb 2014 Endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler) Behandlet
12. feb 2014 Endring i pasientskadelova (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
20. jun 2013 Representantforslag om bedre tilgjengelighet og reduserte helsekøer ved å øke antallet avtalespesialister Behandlet
19. jun 2013 Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om å styrke pasientrettighetene for sårbare pasientgrupper Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å bekjempe fattigdom i Norge Behandlet
16. jun 2013 Endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret) Behandlet
16. jun 2013 Morgendagens omsorg Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om å innføre et såkalt "pakkeforløp" og raskere behandling i kreftomsorgen etter modell fra Danmark Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om en langsiktig plan for å løse sykehusutfordringene i Oslo-regionen Behandlet
16. jun 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om en nasjonal handlingsplan for legevakt for å sikre kvalitet, kompetanse og tilgjengelighet for brukerne Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om bedre helsebygg Behandlet
2. jun 2013 Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.) Behandlet
2. jun 2013 Endringar i helsepersonellova m.m. Behandlet
2. jun 2013 Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.) Behandlet
2. jun 2013 Beredskap mot pandemisk influensa Behandlet
29. mai 2013 Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om å tilby nye kreftmedisiner i tråd med faglige råd Behandlet
26. mai 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.) Behandlet
26. mai 2013 Endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer) Behandlet
26. mai 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om lavterskeltilbud innen psykisk helse i kommunene Behandlet
6. mai 2013 Representantforslag om sysselsettingsstrategi og avbyråkratisering innen helse-, pleie- og omsorgssektoren Bortfalt
28. apr 2013 Representantforslag om å sikre at flere aktører kan analysere DNA i straffesaker, for å sikre bedre rettssikkerhet og kvalitet i etterforskning av kriminalitet Behandlet
22. apr 2013 God kvalitet - trygge tjenester Behandlet
20. mar 2013 En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap Behandlet
18. mar 2013 Én innbygger - én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren Behandlet
18. mar 2013 Representantforslag om en legemiddelpolitikk for fremtiden Behandlet
17. mar 2013 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika - doping Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om en ny kolsstrategi Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
28. nov 2012 Endringer i helseforetaksloven mv. Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om å utvide bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om å sikre kvalitet og tilgjengelighet i fastlege- og kommunehelsetjenesten Behandlet
28. nov 2012 Endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier) Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om en total gjennomgang av styringen med sykehussektoren Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen Behandlet
10. jun 2012 Endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.) Behandlet
6. jun 2012 Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) Behandlet
6. jun 2012 Norsk helsearkiv m.m. Behandlet
4. jun 2012 Utdanning for velferd Behandlet
29. mai 2012 Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten Behandlet
29. mai 2012 Deler av omstillingen ved Oslo universitetssykehus Behandlet
14. mai 2012 Representantforslag om plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt Behandlet
14. mai 2012 Representantforslag om fritt rehabiliteringsvalg og forbedret kvalitet og tilgjengelighet i rehabiliteringstilbudet Behandlet
6. mai 2012 Representantforslag om å sikre helsepersonell faglig oppdatering på legemiddelfeltet Behandlet
6. mai 2012 Representantforslag om å utvide ordningen med hjertepumpe som varig behanling, ikke bare som bro til transplantasjon Behandlet
6. mai 2012 Representantforslag om gradvis å innføre en takordning for tannhelseutgifter Behandlet
28. mar 2012 Fordelingsmeldingen Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om å styrke pasientenes rettigheter ved fastsettelse av frist for behandling og ved brudd på behandlingsfristen Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om en reell behandlingsgaranti for kreftpasienter Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om tiltak for å sikre kvinner rask rekonstruksjon av bryst etter kreftoperasjoner Behandlet
29. feb 2012 Endringar i helsepersonellova om pliktig fråhald m.m. Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om en tiltaksplan for bekjempelse av selvmord Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten Behandlet
8. feb 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
19. des 2011 Representantforslag om tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet under omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Representantforslag om raskere og bedre tilgang til legemidler Behandlet
5. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (refusjon av legemidlet ticagrelor) Behandlet
5. des 2011 Representantforslag om å nedsette et offentlig utvalg som skal følge opp ansvarsreformen Behandlet
5. des 2011 Representantforslag om opprettelsen av spesialiserte diagnosesentre Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
27. nov 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen gjennom forskrift regulere at Helsetilsynet i fylket videresender melding til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om de forhold som har ført til skade på pasient, eller kunne ha ført til skade på pasient. Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen legge frem en vurdering av mulighetene for rehabiliteringstilbud i utlandet og hvilken finansiering som kan legges til grunn. Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen legge til rette for at det kan drives ulike pilotforsøk mellom samarbeidende kommuner og helseforetak for å prøve ut ulike samhandlingsordninger, oppgaveoverføring, ansvarsdeling og finansiering. Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen igangsette arbeid med en forskrift som presiserer innhold i kommunalt psykisk helsearbeid. Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen sørge for at en avtale mellom helseforetak og kommuner om tilbudet til rusmiddelavhengige sikrer at det er utarbeidet et ettervernstilbud fra første dag. Behandlet
13. jun 2011 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Behandlet
13. jun 2011 Lov om folkehelsearbeid Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om opprettelse av en hjertebro til Danmark for ablasjonspasienter Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om tiltak for å styrke kapasiteten og kvaliteten i den kommunale jordmortjenesten Behandlet
13. jun 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011(takstoppgjørene for leger, psykologer og fysioterapeuter) Behandlet
13. jun 2011 Endringer i legemiddelloven Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om å innføre såkalt "pakkeforløp" innen kreftomsorgen Behandlet
13. jun 2011 Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015) Behandlet
9. jun 2011 Redegjørelse fra helse- og omsorgsministeren om situasjonen ved Oslo universitetssykehus HF Behandlet
8. jun 2011 Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge. Behandlet
26. mai 2011 Representantforslag om overføring av deler av Aker sykehus fra Oslo universitetssykehus til Akershus universitetssykehus (Ahus) for å sikre tilstrekkelig sykehuskapasitet for pasientene innenfor Ahus sitt utvidede opptaksområde Behandlet
2. mai 2011 Representantforslag om mer mangfold, kvalitet og valgfrihet i velferdssektoren Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å legge ned de regionale helseforetakene og omgående å fryse alle omstillingsprosesser i lokalsykehusene Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om en langsiktig strategi for biomedisin Behandlet
3. apr 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011under Justis- og politidepartementet (Direktoratet for nødkommunikasjon) Behandlet
13. mar 2011 Representantforslag om om å redusere sykefraværet gjennom en bedre utnyttelse av "Raskere-tilbake-ordningen" Behandlet
9. feb 2011 Representantforslag om innføring av en ordning med psykiatriambulanser i alle landets fylker Behandlet
9. feb 2011 Representantforslag om bedre helsetjenester på nett Behandlet
9. feb 2011 Representantforslag om opprettelse av en "havarikommisjon" for helsesektoren Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Representantforslag om rammevilkårene for ideelle aktører som driver helse-, omsorgs- og barneverntjenester Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om rehabilitering Behandlet
12. okt 2010 Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om hendelser i enkelte helseforetak og ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Behandlet
16. jun 2010 Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av Stortingets vedtak om kryptering av helseregistre Behandlet
16. jun 2010 Trygdeoppgjeret 2010 Behandlet
16. jun 2010 Oversendelsesforslag om pensjonspoeng. Behandlet
16. jun 2010 Oversendelsesforslag om beregning av levealdersjustering. Behandlet
14. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og kvalitet i private institusjone for rusmiddelavhengige Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om forsterket innsats mot kreft Behandlet
14. jun 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om en egen ombudsordning for mennesker med utviklingshemming Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om bedre rettssikkerhet for pasienter Behandlet
13. jun 2010 Endring i legemiddelloven Behandlet
8. jun 2010 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009, kommisjonsforordning (EF). Behandlet
8. jun 2010 Representantforslag vedrørende tilbudet i alderspsykiatrien og kompetansen ved NKS Kløverhagen i Ringebu, Oppland Behandlet
8. jun 2010 Representantforslag om innføring av samfunnskontrakt for å bedre samspill mellom offentlig sektor og ideell sektor Behandlet
7. jun 2010 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover Behandlet
3. jun 2010 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.) Behandlet
26. mai 2010 Endringer i folketrygdloven mv. Behandlet
3. mai 2010 Representantforslag om videre drift av Aker sykehus i Oslo Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag om kjemisk kastrering av pedofilidømte Behandlet
28. apr 2010 Lov om skadeserstatning Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om en ny velferdsreform Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om en bedre rusbehandling Behandlet
26. apr 2010 Samhandlingsreformen Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om abortforebyggende tiltak Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om omdannelse av Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag vedrørende skattefritak for arbeidsgiverbetalte helseforsikringer og treningskort Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om helsetilbud til illegale innvandrere Behandlet
21. mar 2010 Oversendelsesforslag om Capio Anoreksi Senter AS. Behandlet
21. mar 2010 Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om humanitære og helserelaterte tiltak for papirløse migranter Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om tiltak for å sikre økonomisk styring og kostnadskontroll ved helseforetakene Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om å redusere bruken av tvang i det psykiske helsevernet Behandlet
8. mar 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene Behandlet
8. mar 2010 Representantforslag om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød Behandlet
1. mar 2010 NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om en utredning knyttet til prøveprosjekt med Naloxon nesespray til bekjempelse av overdosedødsfall Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om å godkjenne institusjoner som gir tverrfaglig spesialisert behandling Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om plan for livshjelp Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse m.m. Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i patentlova Behandlet
7. des 2009 Endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Endringer i legemiddelloven Behandlet
7. des 2009 Legemidler til mennesker og dyr Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Personer med funksjonsnedsettelser Behandlet
6. des 2009 Levering av ambulansetjenester Behandlet
26. nov 2009 Endringer i lov om helsetjenesten i kommunene (retting av inkurie) Behandlet
26. nov 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009, som følge av ny influensa A (H1N1) Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet