Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil samle høyspesialisert medisin for å sikre sterke fagmiljøer. Partiprogram HELSEPERSONELL
2009-2013 Høyre For å redusere sykefraværet vil Høyre ansvarliggjøre legene i sterkere grad i arbeidet med å redusere sykefraværet. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN TRYGDER
2009-2013 Høyre For å redusere sykefraværet vil Høyre at ingen skal kunne sykmeldes i mer enn seks måneder av sin fastlege. Partiprogram HELSEPERSONELL TRYGDER
2009-2013 Høyre For å redusere sykefraværet vil Høyre at retten til å bli sykmeldt skal følge den helsefaglige vurderingen som ligger til grunn for sykmeldingen. Etter seks måneders sykmelding må pasienten konsultere en spesialist. Partiprogram HELSEPERSONELL TRYGDER
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre styrke helsetjenesten i sykehjem og kommuner, bl.a. gjennom rekruttering av flere sykepleiere og leger. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre bedre tilgjengeligheten til fastlegene gjennom bedre kapasitet og se på ordninger som kan sikre bedre utnyttelse av de totale legeressursene. Partiprogram HELSEPERSONELL
2009-2013 Høyre For å sikre pasientene raskere helsehjelp og flere valgmuligheter vil Høyre legge til rette for en ordning der det blir enklere for både helsepersonell og pasienten selv å finne frem til ledig kapasitet for det behandlingstilbudet man har behov for. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre investere i et kompetanseløft for de ansatte. Partiprogram HELSEPERSONELL
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre innføre en kompetansepott for utdanningsgruppene i offentlig sektor, herunder helsepersonell. Partiprogram HELSEPERSONELL UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre sikre bedre legedekning ved norske sykehjem bl.a. gjennom å utjevne lønnsforskjeller mellom leger i sykehjem og på sykehus. Partiprogram HELSEPERSONELL LØNN OG INNTEKT OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre åpne muligheten for at sykehjemslegen kan overta fastlegeansvaret dersom pasienten samtykker. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde reservasjonsretten for helsepersonell ved abortinngrep. Partiprogram HELSEPERSONELL SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sterkere vektlegging av omsorg ved livets slutt i grunn- og videreutdanning av helsepersonell. Partiprogram HELSEPERSONELL HØGSKOLER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre bedre permisjonsrettigheter for å ta omsorgsarbeid ved sykdom i hjemmet. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi pensjonsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid også fra tiden før 1992. Partiprogram HELSEPERSONELL TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke helsetjenesten for de eldre med flere spesialister innen geriatri. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunalt ansatte innenfor helse- og sosialsektoren må skoleres i temaet «vold i nære relasjoner», slik at de som møter mennesker daglig, står bedre rustet til å melde fra om overgrep og vold og til å gi veiledning til ofrene. Partiprogram FAMILIE HELSEPERSONELL
2009-2013 Venstre Venstre vil at flere leger og sykepleiere med kompetanse på sammensatte sykdommer og lidelser ansettes på sykehjem. Partiprogram HELSEPERSONELL
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til spesialisering av helsepersonell til primærhelse-tjenesten. Partiprogram HELSEPERSONELL
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette en egen legespesialisering i sykehjemsmedisin. Partiprogram HELSEPERSONELL
2009-2013 Venstre Venstre vil endre fastlegeordningen slik at fastlegene får en funksjon med et bredere ansvar for å følge pasienten, også ved utskriving fra sykehus tilbake til kommunen, og om nødvendig opprette flere fastlegehjemler. Partiprogram HELSEPERSONELL
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke vaktordningene på sykehusene slik at fastlege og legevakt kan kontakte erfarne sykehusleger før eventuell innleggelse i sykehus. Partiprogram HELSEPERSONELL SYKEHUS
2009-2013 Venstre Venstre vil at høyspesialisert medisin skal foregå på sykehus hvor den enkelte avdeling har tilstrekkelig pasientgrunnlag til å gi nødvendig erfaring og kompetanse. Partiprogram HELSEPERSONELL
2009-2013 Venstre Venstre vil bygge flere sykehjemsplasser og styrke fagkompetansen innen geriatri og rehabilitering. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre helsearbeidere i kommunen økt kompetansen om psykiske lidelser. Det gjelder fastleger, hjemmesykepleie, skolehelsetjenesten m.m. Partiprogram HELSEPERSONELL UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil trekke tannlegen mer aktivt med i opplæringen i barnehage og grunnskole for å forebygge tannproblemer. Partiprogram HELSEPERSONELL SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha forsterkede sykehjem med bedre legedekning og bedre samarbeid med sykehuslegene. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at utdanningskapasiteten av leger, sykepleiere, hjelpepleiere og annet sykehuspersonell tilpasses behovet. Partiprogram HELSEPERSONELL UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre krav om vandelsattest for omsorgspersonell i eldreomsorgen. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at sykehusene får dekket utgifter som er knyttet til akuttfunksjon og utdanningsarena for helsepersonell, gjennom rammeoverføringer. Partiprogram HELSEPERSONELL SYKEHUS
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil effektivisere sykehusene gjennom økt bruk av støttepersonell til å utføre oppgaver som ikke helsepersonell trenger å gjøre. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for økt utdanning av tannhelsepersonell. Partiprogram HELSEPERSONELL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å jobbe for bedre læringsmiljø for ungene og bedre arbeidsforhold for lærerne. Eksempler på slike grupper er helsepersonell, barnevernspedagoger og miljøarbeider. Partiprogram ARBEIDSLIV GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at fastlegekontorene får et større koordinerings- og oppfølgingsansvar. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å føre mer beslutningsmakt over til helsepersonellet gjennom å redusere rapporteringskravene i helsesektoren. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi ansatte i helsetjenesten gode muligheter til å drive innovasjon på egen arbeidsplass. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke kompetansen innen avansert pleie og omsorg i distriktene gjennom målrettet etter- og videreutdanning, slik at pasienter med kroniske sykdommer kan få hjelp lokalt og slipper å reise til sykehuset. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ansatte i sykehusene som ønsker det skal få tilbud om hele og faste stillinger. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HELSEPERSONELL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at sykehusene innfører vikarpooler for å handtere vikarbehov og for å kunne tilby flere hele stillinger. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HELSEPERSONELL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at sykehusene gis pålegg om å tilby nok læreplasser for å ivareta samfunnets utdanningsbehov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi helsepersonell opplæring som tettere knyttet til den lokale helsetjenestens behov slik at flere kan få nødvendig behandling nær hjemmet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEPERSONELL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at studenter og elever innen fag som helse- og sosial, politi, rettsvesen og utdanning får nødvendig kunnskap om vold og overgrep. Partiprogram HELSEPERSONELL LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at syn på seksuell orientering ikke skal gi helsepersonell reservasjonsrett, for eksempel ved henvisning til assistert befruktning. Partiprogram HELSEPERSONELL LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kjennskap til ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk skal utvikles for å gi bedre møter med helsepersonell, ansatte i skoleverket, utlendingsforvaltningen og andre. Partiprogram HELSEPERSONELL SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke mulighetene for praksisnær kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten for å sikre god og stabil kvalitet på tjenestetilbudet. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke spesialiseringen av helsepersonell i primærhelsetjenesten for å heve kvaliteten på tilbudet. Partiprogram HELSEPERSONELL UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi fastlegene et bredere ansvar for å følge pasienten, også ved utskriving fra sykehus tilbake til kommunen, og om nødvendig opprette flere fastlegehjemler. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere rekrutteringsstillinger for å møte rekrutteringsutfordringen til fastlegeyrket, der nyutdannede leger kan prøve fastlegeyrket i en fastlønnet stilling. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil tydeliggjøre kommuneoverlegens rolle som medisinsk faglig leder for kommunens helsetjenester. Partiprogram HELSEPERSONELL KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil endre finansieringsordningen for fysioterapitjenesten for å gi bedre tilgjengelighet for pasientene. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for at leger i kommunehelsetjenesten kan delta i vaktordning utover 65 år. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil satse på rekruttering av kvalifisert helsepersonell og sikring av rett kompetanse på rett sted innen spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEPERSONELL
2013-2017 Venstre Venstre vil åpne for fleksible turnusordninger for helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL
2013-2017 Venstre Venstre vil ta i bruk undervisningsteknologi som gjør at sykehusenes fagmiljø kan gi opplæring og veiledning til helsepersonellet i kommunene. Partiprogram HELSEPERSONELL SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil utdanne helsepersonell til å yte pleie og omsorg, også ved hjelp av omsorgsteknologi, på en nærværende og etisk forsvarlig måte. Partiprogram HELSEPERSONELL SAMFERDSEL UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi psykologer rett til å sykemelde pasienter de har i behandling. Partiprogram HELSEPERSONELL SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil legge bedre til rette for at norsk helsepersonell og andre humanitære hjelpearbeidere kan bidra med arbeid i fattige land. Partiprogram HELSEPERSONELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre kompetansekrav til helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgsloven. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre bedre legedekning ved norske sykehjem, blant annet gjennom å gi sykehjemsleger samme lønnsnivå som sykehusleger. Legers arbeidstimer utført i sykehjem skal kunne teøøe som læretid og inngå som en del av spesialiseringsløpet. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette flere undervisningshjem og styrke ordningen med undervisnings-hjemmesykepleie. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil gi tilbud om fasthjelpsordning til dem som trenger hjelp slik at de slipper å forholde seg til stadig nye mennesker. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil ha en økt satsing på etter- og videreutdanning, og legge spesielt stor vekt på dette hos lærere og ansatte i omsorgssektoren. Partiprogram HELSEPERSONELL HØYERE UTDANNING SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi alle elever fra 8. trinn til VG3 bedre tilgang til helsesøster og sørge for å rekruttere flere menn til yrket. Partiprogram GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL LIKESTILLING SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2015 til 2020 sette kommunene i stand til å øke med ytterligere 10 000 nye årsverk i helse og omsorgsektoren fram mot 2020, samtidig som det planlegges for en ytterligere vekst fra 2020. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2015 til 2020 ha som mål å øke andelen ansatte med formell kompetanse i helse- og omsorgssektoren slik at ¾ besitter slik kompetanse. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2015 til 2020 øke antallet helsefagarbeidere, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter i sektoren. Partiprogram HELSEPERSONELL SYSSELSETTING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette kommunene i stand til å øke med ytterligere 10 000 nye årsverk i helse og omsorgsektoren fram mot 2020, samtidig som det planlegges for en ytterligere vekst fra 2020. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at eldre skal få tilbud om veiledning i hverdagsmestring og -rehabilitering og forebyggende hjemmebesøk for å sikre økt egenmestring, aktivitet og trivsel, blant annet gjennom forsøk med oppsøkende team med fagpersoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ta utgangspunkt i brukernes behov og ta i bruk de ansattes kompetanse når det legges til rette for nytenkning og utvikling av velferdsteknologi. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre bedre forebygging og folkehelse gjennom en satsing på flere helsesøstre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi kjønnspoeng til gutter som velger tradisjonelt kvinnedominerte utdanninger innen helse- og omsorg. Partiprogram HELSEPERSONELL HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha flere menn i omsorgsyrkene, og vil etablere et landsomfattende prosjekt for å rekruttere flere menn. Partiprogram HELSEPERSONELL HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide systematisk og kunnskapsbasert mot frafall fra helse- og omsorgsutdanningene. Partiprogram HELSEPERSONELL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi opplæring innen bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgsutdanningene. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sammen med partene arbeide for en heltidskultur i omsorgsektoren. Det langsiktige målet er at hovedregelen i helsesektoren skal være heltidsstillinger. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at sykehus, kommunehelsetjeneste og fastleger skal samarbeide organisatorisk og faglig slik at innbyggerne får best og raskest mulig behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke fleksibiliteten til de offentlige sykehusene når det gjelder å ansette flere spesialister og øke antallet behandlinger innenfor sine økonomiske rammer. Partiprogram HELSEPERSONELL SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke utdanning av helsepersonell i rehabilitering. Partiprogram HELSEPERSONELL UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke befolkningens kunnskaper om psykisk sykdom, samt sikre kunnskap om psykisk helse blant helsepersonell. Helsestasjoner og skolehelsetjeneste skal prioriteres i kunnskapsløftet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL SKOLER SYKDOMMER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utdanne flere samisktalende lærere, førskolelærere og helse- og sosialarbeidere. Partiprogram BARNEHAGER HELSEPERSONELL SAMER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde reservasjonsretten for helsepersonell ved abortinngrep og reservasjonsmuligheten ved henvisning til abort og utskriving av prevensjonsmidler som har som hovedhensikt å virke etter befruktning. Partiprogram HELSEPERSONELL SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sterkere vektlegging av omsorg ved livets slutt i grunn- og videreutdanningen av helsepersonell. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKDOMMER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det settes fokus på rekruttering av helsepersonell med riktige kvalifikasjoner/kompetanse til alle stillinger i helsetjenesten. Partiprogram HELSEPERSONELL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette flere hele legestillinger og større deltidsstillinger for sykehjemmene i kommunene. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke bemanningen av leger, sykepleiere og geriatrisk og farmasøytisk kompetanse ved sykehjemmene. Partiprogram HELSEPERSONELL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke hjelpepleiernes status og muligheter til å jobbe heltid. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEPERSONELL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi sykehjemsleger hovedansvar for medisinering på sykehjem, for å motvirke uheldig medikamentbruk. Partiprogram HELSEPERSONELL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at sykehjemslege overtar som fastlege for alle med fast sykehjemsplass. Partiprogram HELSEPERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en handlingsplan om tilgjengelighet, kvalitet og kompetanse i fastlegetjenesten. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre refusjonssystemet i fastlegetjenesten for å legge til rette for økt bruk av annet helsepersonell i tilknytning til fastlegekontorene. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke pasienters og pårørendes rettigheter og innføre fast kontaktlege i spesialisthelsetjenesten for alvorlig syke pasienter. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre kompetansekrav i akuttmottakene. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide antallet hjemler for avtalespesialister og benytte avtalespesialistene mer. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere byråkratiet for å frigjøre mer tid og kapasitet til pasientbehandling. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som har arbeid som kan innebære bruk av tvang skal ha kursing i gjeldende regelverk. Partiprogram HELSEPERSONELL RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kvinnens rett til å gjennomføre svangerskapet skal presiseres og at helsepersonell ikke skal oppfordre til eller ta initiativ til abort dersom det ikke er fare for liv og helse. Partiprogram HELSEPERSONELL SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at ved utdanning av helsepersonell må det legges sterkere vekt på rådgivning om rettigheter ved å bære frem barnet og om ettervirkninger av abortinngrep. Partiprogram HELSEPERSONELL SVANGERSKAP UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre samvittighetsfriheten for helsepersonell i spørsmål som omhandler liv og død. Partiprogram HELSEPERSONELL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevisstheten hos helsepersonell om å ivareta pasienters åndelige behov og jobbe for at døende pasienter skal ha gode muligheter for samtale med prest eller annet trospersonell i henhold til deres eget livssyn. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sterkere vektlegging av omsorg og respekt ved livets slutt i grunn- og videreutdanningen av helsepersonell. Partiprogram HELSEPERSONELL UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at fastlegene kan gjennomføre hjemmebesøk hos alvorlig syke og døende pasienter, og etablere en takstordning for dette. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for rekruttering og videreutdanning av sykepleiere og annet helsepersonell. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil tilføre kommunene økonomiske midler til å sørge for praksisplasser med medisin og helsefagstudenter. Partiprogram HELSEPERSONELL KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke antall sykepleiere og spesialsykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleie for å sikre kvaliteten i tjenestene i møte med mer sammensatte og kompliserte arbeidsoppgaver. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette flere hele legestillinger og større deltidsstillinger for sykehjemmene i kommunene. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre en nasjonal kartlegging av kompetansebehov og etablere en opptrappingsplan for å fylle behovet for spesialsykepleiere i sykehusene. Partiprogram HELSEPERSONELL SYKEHUS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette flere stillinger for spesialister innen geriatri og alderspsykiatri. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ordningen med luftambulanser, spesielt i områder med lang reiseavstand til nærmeste sykehus med akuttfunksjoner, og forskriftsfeste absolutt krav om responstid for utrykningsfartøy i tråd med Akuttutvalgets anbefaling. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at antall AMK-sentraler med ansvar for flåtestyring av legehelikoptre bør reduseres til en i hver helseregion. På lengre sikt bør det begrenses til en i Nord- og en i Sør- Norge. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bruken av ergoterapeuters kompetanse for kartlegging, utprøving, tilrettelegging, veiledning og oppfølging i bruk av velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sikre mange nok turnusplasser. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke tilgangen på organdonorer ved å styrke donorsykehusene, ha nok skolert helsepersonell og sikre at status som organdonor registreres i den digitale kjernejournalen. Partiprogram HELSEPERSONELL SYKEHUS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil investere i bedre kompetanse på lindrende behandling hos ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utdanne flere samisktalende lærere, førskolelærere og helsearbeidere. Partiprogram HELSEPERSONELL SAMER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og bedre tilgang på psykologer, samt andre relevante fagdisipliner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for forbedret koordinering mellom barnevern, helsetjeneste og skole for elever som trenger støtte. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studenter rett til å ha én fastlege på hjemstedet og én på studiestedet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre forskriften om fastlegeordning i kommunene slik at alle barn som er bosatt i en norsk kommune får rett til en fastlege. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at alle kommuner har tilgang til ergoterapeut- og fysioterapeuttjenester. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil endre turnusordningene i hjemmetjenesten slik at brukerne får færre hjelpere å forholde seg til. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det blir enklere å få hjemmebesøk av lege. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke innsatsen for at eldre som mottar kommunale omsorgstjenester kan være i aktivitet og at de får god og næringsrik mat. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for retten til at tegnspråklige seniorer kan leve i et tegnspråklig omsorg- og botilbud. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil at kommunene skal organisere en verdig omsorg for døende som legger vekt på at folk skal få dø der de selv ønsker. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for bred kompetanseheving om palliasjon blant helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kompetansen gjennom desentraliserte fagskole- og høyskoletilbud for helsepersonell, og ved å styrke rekrutteringen til legespesialisering innen geriatri. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren, med spesiell vekt på å øke andelen menn. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil sette tak på 90 prosent andel private fastleger i en kommune. Øvrig andel må være fastlønnede leger, som prioriteres til hjemmeboende eldre, tilsynsoppgaver i kommunale omsorgsinstitusjoner og til ruspasienter. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke fokuset på riktig legemiddelbruk og riktig kosthold ved sykehjem og hjemmetjenesten. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til flere skolehelsesøstre og psykologer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at helsevesenet skal ta ansvar for å avdekke vold og overgrep. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at studenter og elever som tar helse- og sosialfag eller utdanning relatert til politi, rettsvesen, skolevesen og barnehage, får nødvendig kunnskap om vold og overgrep. Partiprogram BARNEHAGER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for styrket kjennskap til og kompetanse på ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk, for å gi bedre møter med helsepersonell, ansatte i skoleverket, utlendingsforvaltningen og andre instanser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere samisktalende lærere og førskolelærere, samt sikre etterutdanning og faglig utvikling. Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør også gjelde samisktalende helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK STUDIEFINANSIERING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke helsestasjonene og svangerskaps- og fødselsomsorgen. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn som ikke dukker opp til kontroll ved helsestasjonen, hos fastlegen og hos tannlegen følges raskt opp. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle som skal jobbe med barn og familier får god kunnskap om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt gjennom studiene. Det må også tilbys tilstrekkelig etter- og videreutdanning. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha skolehelsetjeneste tilgjengelig for alle elever. Vi vil lovfeste elevenes rett til helsesøster, og oppfylle normtallet fra Helsedirektoratet på antall helsesøstre per elev i grunnskole og videregående. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle helsearbeidere har tilstrekkelig kompetanse på rusrelaterte helseutfordringer. Partiprogram HELSEPERSONELL HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere ventetiden for behandling av psykisk helse. Alle skal få dato og tid for hjelp innen en uke etter de har fått henvisning. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer oppsøkende og nær hjelp. Mange klarer ikke dra til behandlingsstedet. Gjennom en ny kommunal opptrappingsplan for psykisk helse, og ressurser til omreisende psykiske tjenester, kan vi styrke det nære tilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha individuell behandling ved innføring av en forløpsgaranti. Psykiske plager og sykdom varierer fra person til person, også innenfor samme diagnose. Alle bør behandles individuelt, ikke i standardiserte pakkeforløp. Det må legges til rette for medikamentfrie behandlinger. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det lettere å få [psykisk helse-]hjelp. Senke brukerbetalingene og ansette flere fagfolk. Lavterskeltilbud med egne avlastningsavdelinger der den som trenger det kan møte en samtalegruppe og få kort oppfølging uten henvisning er viktig. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge støttegrupper og brukerstyrte tjenester lokalt [for psykisk helse]. Lavterskeltilbud forebygger problemer og hjelper folk å bli friske. Fordi de er gratis sikrer de lik rett til god helse uavhengig av inntekt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha spesialisert [psykisk helse-] behandling for de som trenger det. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en kommunal opptrappingsplan for utbygging av psykisk helsetilbud, med lavterskel tilbud både når det gjelder forebygging, behandling og rehabilitering. SV vil styrke de brukerstyrte tilbudene og botilbudene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha tilbud om gratis psykologhjelp for ungdom under 25 år gjennom flere tilbud enn Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Partiprogram BARN FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et tilbud om skolepsykolog på alle videregående skoler i Norge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fastlegene skal følge opp frem til pasienten har fått hjelp og blir tatt hånd om. Slik det er i dag ender mange opp som kasteballer, og må bruke krefter man ikke har på å få skikkelig hjelp. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil utdanne flere med kompetanse på de eldres mer komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Partiprogram HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke kommunenes mulighet til å tilby koordinerte kommunale tjenester til personer med sammensatte og langvarige behov for velferdstjenester. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke kompetansen i helse- og omsorgstjenestene som arbeider med personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil rekruttere flere kommunepsykologer og skolepsykologer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke legevaktstjenesten og stoppe sentralisering av tilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre flere legetimer ved sykehjem. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke det kommunale fysioterapi- og ergoterapitilbudet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre utvikling og finansiering av et godt kommunalt rehabiliterings- og habiliteringstilbud for alle pasientgrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at fastleger ikke gis mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, eller sette inn spiral. Man skal heller ikke kunne reservere seg mot å skrive ut hormonell prevensjon. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil integrere kommune- og spesialisthelsetjenesten i et felles IKT-system gjennom arbeidet med «Én pasient – én journal». Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil prioritere «åpen omsorg». Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for stabil bemanning i hjemmesykepleien slik at brukerne sjeldnere opplever bytte av pleiepersonale. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre et dagaktivitetstilbud for alle med behov og stimulere til et mangfold i tilbudet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre krav om tilgang til kompetanse om ergoterapi, fysioterapi og ernæring ved alle sykehjem. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil rekruttere flere aktivitører, musikkterapeuter og frivillighetskoordinatorer til eldreomsorgen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre alle pasienter med kroniske lidelser rett til egen kontaktlege/kontaktperson på sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre tiltak som hindrer unødvendig forflytninger av pasienter mellom sykehjem og sykehus i livets sluttfase. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke kapasiteten, redusere ventelister på nødvendig behandling og sikre [helse-]sektorens investeringsbehov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en god svangerskapsomsorg og et styrket jordmortilbud i kommunene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut barseltilbudet og gi alle gravide rett til å gå til jordmor. Alle fødende skal sikres jordmor til stede i fødselens aktive fase. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil rammefinansiere fødselsomsorgen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det utdannes flere helse- og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse og sikre tilgangen på samiske tolker ved helseinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha forsvarlige arbeidstider og for helsepersonell, og arbeide for økt pasientsikkerhet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HELSEPERSONELL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil foreslå å ansette flere psykologer og andre offentlig godkjente terapeuter i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEPERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en ny legespesialitet i akuttmedisin. Regjeringserklæring HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at utdannings- og hospiteringsordninger skal oppmuntre til generalistkompetanse og jobb i distriktene for alle grupper helsepersonell. Partiprogram HELSEPERSONELL
2017-2021 Rødt Rødt vil at helsesøster- og jordmortjenestene må styrkes og sikres tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Partiprogram HELSEPERSONELL
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kompetansen i ambulansetjenesten skal styrkes, slik at det så langt som mulig unngås å bruke uniformert politi og håndjern ved transport av psykisk syke mennesker. Partiprogram HELSEPERSONELL

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper - 2019 Til behandling
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
2. des 2020 Representantforslag om å styrke norsk intensivkapasitet Behandlet
30. nov 2020 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020 Behandlet
9. nov 2020 Endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter) Behandlet
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
4. nov 2020 Representantforslag om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om å styrke retten til heltid Til behandling
15. okt 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
5. okt 2020 Representantforslag om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å forebygge demenssykdom Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om å leggje til rette for auka grunnbemanning og lågare vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgstenesta Behandlet
4. mai 2020 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
15. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv.(økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
24. feb 2020 Representantforslag om grunnleggende menneskerettigheter og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstilbud Behandlet
16. des 2019 Representantforslag om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
1. des 2019 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt Behandlet
17. jun 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om at utdanningen av legespesialister skal svare til helsetjenestens behov Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om å beskytte, fremme støtte og øke forekomsten av amming Behandlet
27. mar 2019 Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.) Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten Behandlet
6. mar 2019 Representantforslag om å utrede og innføre kvalitetskrav for eldreomsorg i norske kommuner Behandlet
4. feb 2019 Representantforslag om å innføre autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
12. des 2018 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
19. nov 2018 Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre Behandlet
11. jun 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutear) Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om å sikre god behandling av eldre multisyke pasienter gjennom styrking av geriatrisk kompetanse Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om sikring av fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om å unngå rolleblanding i helsetjenesten Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt Behandlet
21. mar 2018 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016 Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å sikre åpenhet i helse- og omsorgsinstitusjoner som utfører tjenester i kommunal regi Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
6. des 2017 Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om rekruttering av fastleger Behandlet
18. jun 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om arbeidsvilkår for sykehusansatte Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om å styrke eldreomsorgen gjennom kvalitetsbaserte bemanningsnormer, mer valgfrihet for eldre og en tillitsreform framfor målstyring Behandlet
7. jun 2017 Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.) Behandlet
7. jun 2017 Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.) Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om bedre helsehjelp til barn i barnevernet Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om turnusordningen for leger Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om å opprette ein eigen utdanningsspesialitet i akuttkirurgi (generell kirurgi), og nødvendige tiltak for å styrke rekruttering av kirurgar til lokalsjukehus Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om en offensiv politikk for å øke antallet helsefagarbeidere Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. jun 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
15. jun 2016 Representantforslag om å bedre tilgangen på spesialsykepleiere Behandlet
8. jun 2016 Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten) Behandlet
8. jun 2016 Endringer i helseregisterloven m.m. (kommunalt pasient- og brukerregister m.m.) Behandlet
5. jun 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene Behandlet
27. apr 2016 Representantforslag om nye kjønnsnøytrale titler til erstatning for helsesøster og jordmor Behandlet
16. mar 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) Behandlet
3. feb 2016 Legemiddelmeldingen. Riktig bruk - bedre helse Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
6. des 2015 Endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap) Behandlet
18. nov 2015 Endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetenesta m.m.) Behandlet
11. nov 2015 Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet Behandlet
15. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 til 80 år) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon) Behandlet
3. jun 2015 Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.) Behandlet
20. mai 2015 Endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog) Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om å autorisere manuellterapeuter i henhold til helsepersonelloven Behandlet
16. mar 2015 Endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger) Behandlet
15. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
1. des 2014 Representantforslag om å unngå rolleblanding i helsetjenesten Behandlet
10. nov 2014 Redegjørelse av utenriksministeren og helse- og omsorgsministeren om smitteutbruddet av ebola i Vest-Afrika Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om effektiv håndhevelse av forbudet mot reservasjon for leger Behandlet
16. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
15. jun 2014 Lov om rituell omskjæring av gutter Behandlet
21. mai 2014 Representantforslag om å videreføre det viktige arbeidet for at ansatte i sykehusene skal få tilbud om full jobb Behandlet
26. feb 2014 Representantforslag om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning Behandlet
12. feb 2014 Endring i pasientskadelova (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Endringar i statsbudsjettet for 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
2. jun 2013 Endringar i helsepersonellova m.m. Behandlet
26. mai 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.) Behandlet
6. mai 2013 Representantforslag om sysselsettingsstrategi og avbyråkratisering innen helse-, pleie- og omsorgssektoren Bortfalt
22. apr 2013 God kvalitet - trygge tjenester Behandlet
18. mar 2013 Én innbygger - én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
28. nov 2012 Endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier) Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om å sikre kvalitet og tilgjengelighet i fastlege- og kommunehelsetjenesten Behandlet
13. jun 2012 Endringar i statsbudsjettet for 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
6. jun 2012 Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) Behandlet
6. jun 2012 Norsk helsearkiv m.m. Behandlet
4. jun 2012 Utdanning for velferd Behandlet
14. mai 2012 Representantforslag om plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt Behandlet
6. mai 2012 Representantforslag om å sikre helsepersonell faglig oppdatering på legemiddelfeltet Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten Behandlet
29. feb 2012 Endringar i helsepersonellova om pliktig fråhald m.m. Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen fremme forslag om innføring av bemanningsnormer for legedekningen ved sykehjem fra 2012. Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen legge frem egen sak hvor Kompetanseløftet 2015 endres og styrkes for å ta høyde for de utfordringene samhandlingsreformen innebærer. Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen utvide kravet om politiattest slik at det også omfatter personer som skal jobbe med eldre i pleie- og omsorgssektoren, etter modell fra kravet om vandelsattest for personer som jobber i yrker som yter tjenester til Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen gjennom forskrift til § 16 i helsepersonelloven regulere at helsepersonell kan melde direkte til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Behandlet
13. jun 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011(takstoppgjørene for leger, psykologer og fysioterapeuter) Behandlet
13. jun 2011 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om tiltak for å styrke kapasiteten og kvaliteten i den kommunale jordmortjenesten Behandlet
9. jun 2011 Redegjørelse fra helse- og omsorgsministeren om situasjonen ved Oslo universitetssykehus HF Behandlet
13. mar 2011 Representantforslag om å fjerne aldersbegrensningen for lisens til leger Behandlet
9. feb 2011 Representantforslag om opprettelse av en "havarikommisjon" for helsesektoren Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. okt 2010 Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om hendelser i enkelte helseforetak og ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Behandlet
14. jun 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om bedre rettssikkerhet for pasienter Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om en bedre rusbehandling Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om en ny velferdsreform Behandlet
26. apr 2010 Samhandlingsreformen Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om å redusere bruken av tvang i det psykiske helsevernet Behandlet
21. mar 2010 Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om plan for livshjelp Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse m.m. Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet