Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil opprette flere distrikts- og lokalmedisinske sentra. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil opprette lindrende enheter for pasienter med inkurabel kreftsykdom og andre alvorlige kroniske diagnoser. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SYKDOMMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke bedriftshelsetjenesten. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2009-2013 forbedre tannhelsetilbudet for dem som bor i institusjon og utvide det til også å gjelde heldøgns omsorgstilbud utenfor institusjon. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å redusere sykefraværet vil Høyre ha et friere system med kjøp av helsetjenester fra private institusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Høyre For å sikre bedre styring i helsesektoren vil Høyre legge ned de regionale helseforetakene og gi større frihet og ansvar til de lokale helseforetakene innenfor rammene av en nasjonal helsepolitikk. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre bedre styring i helsesektoren vil Høyre sikre en rettferdig fordeling av basisbevilgningene mellom helseforetakene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å sikre bedre styring i helsesektoren vil Høyre skille rollen som eier, utfører og bestiller for å tydeliggjøre oppgaver og ansvar. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre styrke tilbudet til demente både hjemme og på institusjon. Forskning på demens må styrkes. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge flere lindrende enheter (hospiceplasser) i kommunene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre helseinstitusjoner drevet av stiftelser og frivillige organisasjoner en plass i det samlede helsetilbudet gjennom langsiktige avtaler med helseforetakene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil helseinstitusjoner drevet av stiftelser og frivillige organisasjoner må unntas fra anbudsreglementet i lov om offentlige anskaffelser. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal opprettes et senter for behandling av ungdom med spiseforstyrrelser i hver region. Partiprogram BARN DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en nasjonal minstestandard som vil sikre bedre kvalitet i skolehelsetjenestetilbudet med blant annet flere yrkesgrupper og mer tid pr elev. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle elever skal få fast innkalling til skolehelsetjenesten en gang i året. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke helsestasjonstilbudet for ungdom, inkludert behovet for mer oppfølging av psykiske lidelser. Partiprogram BARN HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige og private ideelle institusjoner for rusomsorg skal likestilles. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KULTUR RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at gravide med rusavhengighet må sikres tettere oppfølging, og det bør opprettes egne rusavvenningsinstitusjoner for disse. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SVANGERSKAP
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et mer fleksibelt stimuleringstilskudd for bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til tilbud om musikkterapi, erindringsarbeid og annen sansestimulering, for eksempel sansehager for alle pasienter i sykehjem. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Venstre Venstre vil at frivillige organisasjoner som driver gode faglige rehabiliteringstilbud må få større forutsigbarhet når det gjelder drift og avtaler. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil ha nye, forsterkede institusjoner i kommunene som kan avlaste sykehussektoren. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Venstre Venstre vil øke andelen av rammefinansiering til helseforetakene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til distriktspsykiatriske sentre. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Venstre Venstre vil bygge flere sykehjemsplasser og styrke fagkompetansen innen geriatri og rehabilitering. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at alle kommuner utvikler kompetanse og handlingsplaner for bedre ernæring i sine institusjoner og i hjemmetjenester. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke helsestasjoner og skolehelsetjenestens rolle i arbeidet for å øke aktivitetsnivået blant barn og unge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke antallet institusjonsplasser i alle helseregioner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere tverrfaglig skolehelsetjeneste, hvor ulike faggrupper skal være representert, og der en etablerer fast veiledning mellom BUP (barne- og ungdomspsykiatrien) og skolehelsetjenesten i kommunene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bygge ut tilstrekkelig med institusjonsplasser innen barne- og ungdomspsykiatrien. Partiprogram BARN HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere flere distriktsmedisinske sentre og distriktspsykiatriske sentre og andre intermediære tilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fastlegeordningen tilpasses et nærmere samarbeid med sykehusene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle tilbud om distriktsmedisinske sentra. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en minstenorm for legedekning ved norske sykehjem. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at lokalmedisinske sentra skal videreutvikles for å sikre koordinerte helsetjenester i samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at pasienter som ikke får behandling ved valgt sykehus innen behandlingsfristen skal få hjelp til å finne et umiddelbart alternativ. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å hindre etablering av kommersielle aktører som går ut over det offentlige tilbudet gjennom å opprette en godkjenningsordning for alle aktører som leverer spesialisthelsetjenester, etter modell fra godkjenningsordningen for sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Dagens helseforetaksmodell overlater sentrale politiske beslutninger til byråkrater og er udemokratisk. Styrene i helseforetakene er ikke valgt av folkevalgte organer. SV mener sykehusene skal være demokratisk styrt. Vi vil avvikle foretaksmodellen, og sikre at styringen av sykehusene gjøres av folkevalgte i full åpenhet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Stortinget hvert fjerde år skal vedta en nasjonal helseplan som skal gi sentrale føringer for sykehusdriften. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber at sykehusene rammefinansieres, og at prioriteringene skjer gjennom aktiv faglig styring fra sykehusenes styrer og nasjonalt politisk hold. Økonomisystemene må endres slik at de blir lik øvrig offentlig forvaltning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at finansieringsløsninger som bidrar til at faglige vurderinger kommer i bakgrunnen endres. [sykehus]. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke kompetansen innen avansert pleie og omsorg i distriktene gjennom målrettet etter- og videreutdanning, slik at pasienter med kroniske sykdommer kan få hjelp lokalt og slipper å reise til sykehuset. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke lokalsykehusene og det lokale fødetilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at sykehusene gis pålegg om å tilby nok læreplasser for å ivareta samfunnets utdanningsbehov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke skolehelsetjenesten og øke innsatsen mot mobbing og sosial isolasjon. [psykisk helse]. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et robust tilbud over hele landet gjennom gode rammer til krise- og incestsentrene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at krisesentre ikke settes ut på anbud. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for forsøk med helhetlige krisemottak for både kvinner og barn, der utsatte kan anmelde vold og seksuelle overgrep og få all bistand, inkludert avhør, på ett sted. Partiprogram BARN HELSEINSTITUSJONER LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et helhetlig og likeverdig tilbud til alle overgrepsutsatte gjennom lovfesting av tilbud om overgrepsmottak. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommuner og sykehus større fleksibilitet i å bruke alternative turnusordninger, som nordsjøturnuser. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HELSEINSTITUSJONER SYKEHUS
2013-2017 Venstre Venstre vil foreta en gjennomgang av dagens beregningsmodeller for sykehjemsplasser. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at høyspesialisert medisin utøves på sykehusavdelinger med tilstrekkelig pasientgrunnlag til å sikre nødvendig kompetanse og utøvelse. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Venstre Venstre vil Iverksette en gradvis omfordeling av ressurser og kompetanse fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et lavterskel psykologtilbud i kommunehelsetjenesten med statlig tilskudd hvor det skal være mulig å få behandling uten henvisning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre forsøk med å overføre distriktspsykiatriske sentre (DPs) til kommunalt nivå i enkelte større kommuner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til DPs [ distriktspsykiatriske sentre] slik at innleggelser kan skje tidlig, før det blir behov for tvangsbruk. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Venstre Venstre vil vurdere å la privatpraktiserende psykologer med driftsavtaler overføres fra helseforetakene til kommunehelsetjenesten og vil kunne bidra i dette tilbudet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en nasjonal opptrapping for helsestasjonene over fire år. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke skolehelsetjenesten, samt studentsamskipnadenes helsetilbud. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere tverrfaglige diagnosesentre som sikrer raskere diagnostisering av kreft og andre sykdommer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil iverksette tiltak som bidrar til tidligere hjelp og dermed redusert bruk av tvang. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre egne sykebidler tilknyttet psykiatrien for å sikre bedre kompetanse ved innleggelse og redusert belastning for både pasienten og politiet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke dagligtilbudet for personer med psykiske helseplager. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil utvikle godt samarbeid og stabile rammevilkår rundt private rehabiliteringsinstitusjoner som holder god faglig kvalitet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil utvide fritt sykehusvalg til også å gjelde rehabilitering. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for et mangfold av behandlingstilbud og fritt brukervalg. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere flere kompetansesentre og dagsentre for demente. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre en statlig medfinansieringsordning for etablering av hospice. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere et bedre og mer forpliktende samarbeid mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien. En felles institusjon kan være ett av flere viktige tiltak. Partiprogram BARNEVERN HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre barns fysiske og psykososiale miljø i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et løft for landets helsestasjoner for ungdom slik at det blir et likeverdig og reelt tilbud over hele landet. Partiprogram BARN DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i perioden 2015 til 2020 at kommunene skal lage utviklingsplaner som viser behovet for rehabilitering og bygging av heldøgns bo- og omsorgsplasser. Staten skal videreføre en statlig tilskuddsordning for å støtte en slik utvikling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kommunene skal lage utviklingsplaner som viser behovet for rehabilitering og bygging av heldøgns bo- og omsorgsplasser. Staten skal videreføre en statlig tilskuddsordning for å støtte en slik utvikling og vil vurdere virkemiddelbruken for å sikre at kommunene får et godt nok tilbud i forhold til befolkningens behov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at de som ikke kan klare seg med oppfølging fra helse- og omsorgspersonell hjemme, får tilgang til bolig med heldøgns omsorg eller sykehjemsplass. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette arbeidet med å utvikle kvalitet og innhold i sykehjem og utvikle en nasjonal sertifisering for sykehjem og heldøgns omsorgsplasser. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle bedre samarbeid med pårørende og åpne sykehjem og omsorgsboliger mot nærmiljøet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre eldre som kommer på institusjon større valgfrihet og innflytelse over hverdagslivet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at eldre skal få tilbud om veiledning i hverdagsmestring og -rehabilitering og forebyggende hjemmebesøk for å sikre økt egenmestring, aktivitet og trivsel, blant annet gjennom forsøk med oppsøkende team med fagpersoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle nye faglige tilnærminger og arbeidsmetoder i omsorgstjenestene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilskudd til bygging av trygghetsboliger, som møter behovet for tilrettelagte boliger med blant annet resepsjonstjenester hele døgnet, felles kantine/arealer for sosiale begivenheter. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke fokuset på god og riktig ernæring til pleietrengende. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke omsorgstjenestenes regionale forsknings- og utviklingsstruktur. Partiprogram FORSKNING FYLKER HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen på nasjonalt nivå (I kap om "Innovasjon i omsorgen"). Partiprogram FORSKNING HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen for forsknngs- innovasjons- og utviklingsarbeid i kommunene (I kap om "Innovasjon i omsorgen"). Partiprogram FORSKNING HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at sykehus, kommunehelsetjeneste og fastleger skal samarbeide organisatorisk og faglig slik at innbyggerne får best og raskest mulig behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke pasientsikkerheten gjennom åpenhet og læring i både sykehus og kommunehelsetjeneste. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER SYKDOMMER SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre samhandling og informasjonsflyt i alle deler av helsevesenet for helhetlige og koordinerte pasientforløp, også elektronisk. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bedre kompetansen på feltet og bidra til å styrke ergoterapi, sykepleie og fysioterapi i kommunene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kommuner skal prøve ut modeller for tidlig innsats og hverdagsrehabilitering. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvide retten til fritt sykehusvalg til også å omfatte private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å utvikle og styrke rehabiliteringstilbud basert på likemannserfaringer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en kartlegging av alle brukergruppenes behov for spesialisert rehabilitering med siktemål å bedre de ulike brukergruppenes tilbud. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en faglig og økonomisk tilrettelegging for utvikling av opptreningsinstitusjonene til moderne rehabiliteringssentre. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at funksjonshemmedes organisasjoner trekkes med i utvikling og drift av offentlige og private rehabiliteringstilbud. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tidlig intervensjon ved angst og depresjon gjennom gjennom blant annet gode faglige lavterskeltilbud. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil løfte satsingen overfor personer med psykiske lidelser, gjennom større bruk av lavterskeltilbud, kortere ventetid og tettere oppfølging av pasientene over tid. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det innen psykisk helsevern, både på [distriktspsykiatriske senter] og i avtalepraksis, bør være mulig å bytte behandler/behandlingsmetode. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke befolkningens kunnskaper om psykisk sykdom, samt sikre kunnskap om psykisk helse blant helsepersonell. Helsestasjoner og skolehelsetjeneste skal prioriteres i kunnskapsløftet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL SKOLER SYKDOMMER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre personer med rusproblemer tett og individuell oppfølging før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil redusere ventetid til avrusning, behandling og oppfølgingstjenester og sikre kontinuitet i behandlingsforløpet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre sammenhengende tjenester [for rusmiddelbrukere] i tråd med samhandlingsreformen. sikre at behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten utvikles i et forpliktende samarbeid med kommunen. sikre godt utbygd oppfølging etter behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det utvikles rusakutter i de største byene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at brukerens individuelle plan er konkret og gis et reelt innhold, og at det skaffes koordinator til [rusmiddel-]brukere med behov for sammensatte tjenester. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha en nullvisjon for overdoser og oppsøkende overdoseteam i alle store byer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tilbudene til de mest hjelpetrengende og sikre at brukere med både psykiske lidelser og rusavhengighet blir fulgt tett opp over tid. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet For å sikre kontinuitet i behandlingen av unge foreslår Arbeiderpartiet at pasienter innenfor Barne og Ungdomspsykiatri (BUP) skal så langt det er mulig få beholde sin faste behandler i opp til fem år etter fylte 18 år. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil ha flere faste psykologer i kommunene. Psykologene må jobbe forebyggende, tverrfaglig, individ såvel som grupperettet og med tidlig intervensjon for barn, unge og voksne. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil prioritere folkehelsearbeidet høyt - fra jordmor til helsestasjon, skolehelsetjenesten, fastlegeordningen og eldreomsorgen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil aktivt følge opp intensjonene i samhandlingsreformen og styrke kommunenes økonomi for å bedre deres muligheter for å tilby forebygging og lokal behandling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER KOMMUNENES ØKONOMI SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha en ny eldrepolitikk med en tredelt boligsatsing: tilpasning av egen bolig, bygging av flere omsorgsboliger og bygging av flere sykehjemsplasser. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at private ideelle rehabiliteringsinstitusjoner må sikres bedre rammevilkår gjennom langsiktige avtaler. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke stimuleringstilskuddet for bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Dagens to finansieringsordninger må samordnes til en ordning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge slik at en kan bruke enhetene enten som sykehjem eller som omsorgsbolig. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige og private ideelle institusjoner for rusomsorg skal likestilles når det gjelder økonomiske rammevilkår, soning på § 12 og krav til kvalitet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre ideelle tilbud for rusavhengige stabile rammevilkår, blant annet gjennom løpende avtaler med det offentlige. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at institusjoner som tilbyr medikamentfri behandling skal ha rett på økonomiske vilkår på lik linje med andre institusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at den enkelte bruker i større grad skal kunne velge behandlingsinstitusjon. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at institusjonene i større grad kan sette inn tiltak for å hindre rus på hus (rus på institusjonene). Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til institusjonsplass i påvente av rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, slik at motivasjonen til behandling stimuleres. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bruken av alternative straffereaksjoner, som narkotikaprogram med domstolskontroll, men at narkotikaprogrammet som hovedregel bør benytte behandling i døgninstitusjon fremfor poliklinisk behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER RETTSVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre ideelle aktører innen helse- og omsorgssektorene stabile rammevilkår, blant annet gjennom løpende avtaler med det offentlige. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at samarbeidsavtalen med de ideelle aktørene om helse- og velferdstjenester faktisk bedrer de ideelles vilkår, og arbeide for at avtalen utvides slik at den løser pensjonsutfordringene for de ideelle aktørene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en skolehelsetjeneste med tilstrekkelig kapasitet. Partiprogram GRUNNSKOLE HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet mener det er en offentlig oppgave å tilrettelegge og finansiere eldreomsorgen, og vi ser at det er behov for å bygge ut sykehjemskapasiteten i Norge og gi eldre en lovbestemt rett til sykehjemsplass når de har behov for det. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby brus- og godteriautomater på skoler og helseinstitusjoner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at helseinstitusjoner skal varsle pasientens hjemkommune når bostedsløse personer skrives ut, og at kommunen skal ha plikt til å skaffe vedkommende et egnet bosted. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil minne om at sykehjemmene er beboernes hjem. De bør oppmuntres til å delta i det daglige arbeidet, og måltidene bør være et samlingspunkt for beboere og ansatte. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at sykehjem og andre institusjoner har eget kjøkken, og tilbyr sunn og appetittvekkende mat. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at beboerne på institusjon får et bredt tilbud av kulturinnslag, musikkterapi og fysisk aktivitet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at frivillige deltar med forskjellige aktivitetstilbud, og at den offentlige støtten til frivillige økes. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre andre botilbud enn sykehjem for yngre mennesker med omfattende pleiebehov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skrive pasienter direkte ut til institusjoner som har spesialisert seg på rehabilitering og som har høy faglig kvalitet og gode resultater. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre stabile rammevilkår og kreve høy faglig kvalitet av private, ikke-kommersielle rehabiliteringsinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp enigheten mellom partiene under Stortingets behandling av samhandlingsreformen, herunder reversere kommunal medfinansiering. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke kompetansen og tilbudet innen palliasjon, også for barn. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette et eget selskap for bygging og drift av helsebygg. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en opptrappingsplan for rusfeltet og gjeninnføre regelen om at rus og psykisk helsevern, hver for seg, skal ha en årlig vekst i hvert helseforetak som er høyere enn for somatikk. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil hindre at poliklinisk oppbygging går på bekostning av døgnbehandling der det trengs. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge ut et lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene. Lov, plan og finansiering skal brukes for å nå målet. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at institusjoner som sykehjem, fengsler og sykehus så langt det er mulig skal servere mat som er akseptabel for religiøse minoriteter, og legge til rette for samtaler med representanter for tros- og livssynssamfunn. Partiprogram FENGSLER HELSEINSTITUSJONER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle en minstenorm for bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmetjenester basert på helse- og omsorgsbehov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at tjenestemottakere i institusjoner skal ha mulighet for og tilbud om noen å snakke med om åndelige og eksistensielle spørsmål (prestetjeneste med mer). Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprette flere hospice/palliative enheter. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre god tilgang på akuttmedisinske tjenester i hele landet ved å styrke legevakt og akuttberedskap når det gjelder kompetanse, finansiering og samhandling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå luftambulansetjenesten og de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehusene for å sikre god dekning og kvalitet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for forbedret koordinering mellom barnevern, helsetjeneste og skole for elever som trenger støtte. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studenter rett til å ha én fastlege på hjemstedet og én på studiestedet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til distriktspsykiatriske sentre (DPS) slik at folk kan legges inn før det blir behov for tvangsbruk. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere bruken av polititransport ved tvangsinnleggelser. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre loven tydeligere slik at det kommer klart frem hvilke pasienter som kan bli underlagt strengere sikkerhet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at innleggelse på enheter med særlig høyt sikkerhetsnivå avgjøres av domstolene. Partiprogram DOMSTOLER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede tvangsbruken, og bedre registreringen og kontrollen med bruk av tvang i hele helse- og omsorgssektoren. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby bruk av mekaniske tvangsmidler mot barn og unge i helsevesenet. Partiprogram BARN HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at ruspasienter skal få time til poliklinikk eller behandling innen 24 timer etter avrusning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere heldøgns behandlingsplasser for rusmisbrukere. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at dagens LAR-behandling kan bruke flere medikamenter enn de tre som brukes i dag, inkludert substitusjonsmedikamenter for andre rusavhengige enn opiatavhengige. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at det opprettes flere bemannede boliger i forkant og etterkant av behandling i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og kommersielle eller ideelle aktører. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for eget rom til sykehjemsbeboere som ønsker det, og garantere at partnere kan bo sammen ved langtidsopphold på sykehjem. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot produsenteide løsninger for journaler og andre digitale systemer i kommunal sektor. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre en digitaliseringsreform i det offentlige velferdssystemet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle tjenester som ikke krever individuell behandling må digitaliseres og brukerens fokus må alltid være førende i tjenesteutviklingen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et Nasjonalt velferdsteknologisk senter. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere store, nasjonale prosjekter med følgeforskning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av brukervennlig velferdsteknologi i alle deler av samfunnet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for å bruke mer anonymiserte journaldata i forskning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningen på telemedisin, e-helse og nye former for samhandling i helsesektoren. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre pasienter mulighet til å bruke telemedisin i oppfølging og behandling. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk kunstig intelligens i helsesektoren. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk flere digitale hjelpemidler i hjemmebasert omsorg. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil inkludere utgifter til maskinell medisindosering (multidose) i egenandelsordningen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge om takstene så det lønner seg å bruke ny teknologi i helsevesenet. Partiprogram FINANSER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi helsefagarbeiderne opplæring i velferdsteknologi. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil involvere ergoterapeutene i teknologiutviklingen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for gode mobile helseløsninger, som økt bruk av digitale selvtester. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en merkeordning for mobile selvtester og måleutstyr for å sikre høy kvalitet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en norsk digital førstelinjetjeneste. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at pasientenes personvern ivaretas ved bruk av mobil helseteknologi. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ingen barn skal betale egenandeler for helsetjenester gjennom å øke aldersgrensen for betaling av egenandeler fra 16 til 18 år. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta reservasjonsretten aktivt i bruk så lenge EØS-avtalen består mot direktiver som svekker faglige rettigheter, den norske velferdsmodellen og vår helsepolitiske, forbrukerpolitiske og miljøpolitiske handlefrihet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS FORURENSNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre retten til trygg reise for fødende. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle Rikshospitalets behandlingsmonopol og arbeide for at kravene for tilgang til kjønnsbekreftende behandling endres i samsvar med anbefalingene i ekspertrapporten «Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn» (2015). Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre godt psykologisk og somatisk helsetilbud ved ankomst til Norge. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke helsestasjonene og svangerskaps- og fødselsomsorgen. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn som ikke dukker opp til kontroll ved helsestasjonen, hos fastlegen og hos tannlegen følges raskt opp. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle som skal jobbe med barn og familier får god kunnskap om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt gjennom studiene. Det må også tilbys tilstrekkelig etter- og videreutdanning. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre bedre traumekompetanse i hjelpesystemene. SV vil stille krav til opplæring i traumesensitiv omsorg i barnevernsinstitusjoner, i BUP og i skoler, og gå imot bruk av atferdsprogrammer som ART og så videre. Partiprogram BARN BARNEVERN HELSEINSTITUSJONER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for helsestasjonstilbud for ungdom over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kunnskapen om forebyggende arbeid. Sørge for at Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og andre relevante institusjoner får tilstrekkelige og forutsigbare rammer for å belyse årsakene til sykdom og om tiltak som er forebyggende. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en tillitsreform for mer kvalitet og mindre byråkrati i sykehusene. De ansatte må ha tid og handlingsrom til å bruke sin kompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trygge arbeidsforholdene og verne om kollektive arbeidsbetingelser i helsevesenet. Nok ansatte på jobb i hele, trygge og faste stillinger er viktig for å få best mulig helsetjenester og for å sikre framtidig rekruttering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle framtidens behandlingsformer. Norsk helsevesen må flyttes til fronten av utvikling, både for å sikre egne innbyggere best mulig, men også for å utvikle behandlingsmuligheter andre land kan ha nytte av. Partiprogram FORSKNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle spesialisert rehabilitering med lavere egenandeler. Det er ikke nok å reparere skaden eller redde livet, folk trenger hjelp til å fungere i hverdag og arbeidsliv etterpå. Kronikere og personer med livslange diagnoser må sikres god habilitering og rehabilitering. Kommunene kan ikke gi et fullgodt rehabiliteringstilbud alene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha trygge ambulansetjenester. Ambulansetjenestene blir stadig mer avanserte. Det er viktig å fortsette kompetanseutviklingen i tjenesten samtidig som man sikrer god tilgjengelighet over hele landet. Det forutsetter et godt helikopter- og flytilbud i ambulansetjenesten. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage et helhetlig helsevesen. Mennesker må ikke være kasteballer mellom kommunehelsetjeneste og sykehus. Samhandlingsreformen må forbedres for å hindre at systemsvakheter fører til dårligere helse og skader. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke lokalsykehusene og den akuttkirurgiske beredskapen over hele landet. Trygghet og helse skal ikke avhenge av hvor du bor. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et helhetlig tilbud til pasienter som er avhengig av hjelp fra flere avdelinger. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke habiliteringstjenesten og styrke kompetansen om sjeldne diagnoser på sykehusene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKDOMMER SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha gratis helsehjelp for alle barn. Foreldre skal aldri måtte droppe nødvendig helsehjelp til ungene fordi pengene ikke strekker til. Egenandelene for barn må bort. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke helsestasjonene. Helsestasjonene er viktige både for gravide, barn og familier. Øremerking er nødvendig for å sørge for at statlige penger blir brukt på helsesøstre og jordmødre. Finansieringen av kommunalt ansatte jordmødre må evalueres for å hindre at jordmortjenesten nedprioriteres. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere offentlig i stedet for kommersielt i helsevesenet. Det offentlige må bygge ut de nødvendige helsetjenestene i egen regi og i samarbeid med ideelle aktører. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den statlige finansieringen av sykestuer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi hjelp til å finne frem. Hjelpen til å finne frem til best mulig helsehjelp er for dårlig. Fastleger og sykehus må få plikt til å finne riktig og raskest behandling sammen med den som trenger helsehjelp. Pasient- og brukerombudene og pasientorganisasjonene må styrkes. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at ingen mennesker er ulovlige. Såkalt papirløse og andre som oppholder seg irregulært i Norge må ha tilgang på grunnleggende helsetjenester, både for å trygge den enkelte og for å beskytte samfunnet mot smittelommer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en ordning som sikrer tegnspråktolk tilgjengelig ved helseinstitusjoner som sykehus og legevakt hele døgnet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang på helsehjelp og behandling for kronikere. Vi vil gjeninnføre diagnoselisten for fri fysioterapi for å unngå at kronikere kan få en betydelig forverret helsesituasjon. Mange kronisk syke har fra før svak økonomi og vil ikke klare å håndtere merkostnaden. Det er et offentlig ansvar å jevne ut forskjeller, egenandeler må holdes nede og ikke økes. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil evaluere fastlegeordningen for å sjekke om ordningen fungerer godt nok, bl.a. om elementer som forebygging og oppsøkende virksomhet overfor eldre ivaretas på en fullgod måte. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at organdonasjon er normen, og opprette eget register for de som ønsker å reservere seg mot organdonasjon. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge ut den offentlige tannhelsetjenesten slik at flere voksne kan få behandling i offentlig regi. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tannhelse skal bli en del av folketrygden. SV vil fase inn en refusjon av alle tannlegeutgifter over 2500 kr etter statlig fastsatte takster. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tilsynet for å unngå overbehandling [i tannhelsen]. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide gratis tannhelse til fylte 20 år. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en større apotekutredning, for å se på apotekene og industriens rolle. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre trygghet for helse. Alle trenger et godt sted å bo. Stabilitet i livet kan gi tryggheten som skal til for at rusbehandling skal lykkes, og for at liv skal bli bedre. Et trygt sted å bo, også før behandling, og med god oppfølging er avgjørende for en helhetlig rusomsorg. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha brukersteder som fungerer. Dagens sprøyterom må utvides til å bli brukersteder, uten store begrensninger på hva som kan brukes og hvordan. Skadereduksjon og helse skal styre tilbudet. Vi vil hente lærdom fra andre europeiske land med vellykkede tiltak for de tyngste brukerne, som Sveits og Portugal. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage behandlingstilbud som er tilgjengelige. Det er viktig at tilbud om avrusning eller behandling er tilgjengelig for folk. Avbrudd i behandling må unngås. Også i rusomsorgen må det satses på flere brukerstyrte plasser der folk kan skrive seg selv inn. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at kunnskap om traumesensitiv omsorg og konsekvenser av vold, overgrep og omsorgssvikt i større grad integreres i forebygging og behandling av psykiske problemer og lidelser og forebygging og behandling av rusproblemer. Dette vil også kunne bidra til å forebygge tvangsbruk i psykisk helsevern og rusomsorg. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer oppsøkende og nær hjelp. Mange klarer ikke dra til behandlingsstedet. Gjennom en ny kommunal opptrappingsplan for psykisk helse, og ressurser til omreisende psykiske tjenester, kan vi styrke det nære tilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha individuell behandling ved innføring av en forløpsgaranti. Psykiske plager og sykdom varierer fra person til person, også innenfor samme diagnose. Alle bør behandles individuelt, ikke i standardiserte pakkeforløp. Det må legges til rette for medikamentfrie behandlinger. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det lettere å få [psykisk helse-]hjelp. Senke brukerbetalingene og ansette flere fagfolk. Lavterskeltilbud med egne avlastningsavdelinger der den som trenger det kan møte en samtalegruppe og få kort oppfølging uten henvisning er viktig. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge støttegrupper og brukerstyrte tjenester lokalt [for psykisk helse]. Lavterskeltilbud forebygger problemer og hjelper folk å bli friske. Fordi de er gratis sikrer de lik rett til god helse uavhengig av inntekt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha spesialisert [psykisk helse-] behandling for de som trenger det. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en kommunal opptrappingsplan for utbygging av psykisk helsetilbud, med lavterskel tilbud både når det gjelder forebygging, behandling og rehabilitering. SV vil styrke de brukerstyrte tilbudene og botilbudene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha tilbud om gratis psykologhjelp for ungdom under 25 år gjennom flere tilbud enn Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Partiprogram BARN FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en åpen telefon hvor trengende kan komme til riktig sted og få [akuttpsykiatrisk] hjelp umiddelbart. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fastlegene skal følge opp frem til pasienten har fått hjelp og blir tatt hånd om. Slik det er i dag ender mange opp som kasteballer, og må bruke krefter man ikke har på å få skikkelig hjelp. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide ordningen med brukerstyrte senger [i akuttpsykiatrien]. Poenget med brukerstyrte senger er at pasienten selv skal få større innsikt, kontroll og mestring rundt forløp og faser i egen rehabiliteringsprosess. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle storbyer skal ha et akuttpsykiatrisk legevakttilbud. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil minimere bruken av tvang [i akuttpsykiatrien]. Opplæringstilbud og støtteordninger for å minske bruken av tvang. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre akuttpsykiatrien for de som trenger den. Ingen pasienter må sendes til kommunehelsetjenesten før de er stabilisert. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det skal bygges varierte boformer for eldre og mennesker med demens, herunder eldrekollektiv, demensboliger og omsorgsboliger med en viss døgnbemanning. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at omsorgsboliger og sykehjem er tilgjengelige når det trengs. Viktig for en trygg alderdom er vissheten om at sykehjem eller omsorgsbolig er på plass når behovet krever det. Norge må bygge tilstrekkelig, ha nasjonale regler for trygg og god bemanning. Statlige støtteordninger til heldøgns omsorg er ikke til for politikere som vil klippe snorer. Pengene må også kunne brukes til nødvendig oppussing og modernisering. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for møteplasser der unge og eldre møtes. SV ønsker å prøve ut ulike modeller, blant annet den nederlandske modellen der studenter flytter inn på sykehjem og får bo billig mot at de stiller opp som aktivitetsvenn for beboerne. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil bygge ut det psykiske helsevernet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en god og verdig omsorg tilpasset individuelle behov og ta i bruk velferdsteknologi for å øke kvaliteten på tjenestene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle tiltak mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å sikre at barn med spesielle behov får et mer helhetlig tilbud. Partiprogram BARN FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere flere helsehus og lokalmedisinske sentre. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av private avtalespesialister, med flere hjemler og bedre arbeidsdeling mellom sykehus, poliklinikker og avtalespesialister. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp arbeidet med å innføre en trygghetsstandard for sykehjem. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil ta et større nasjonalt ansvar for at kommunene bygger ut tilstrekkelig kapasitet i omsorgstjenesten både for dem som bor hjemme, på institusjon eller har andre boformer. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for mer og bedre kunnskap om tilstanden i omsorgstjenesten, både objektive kvalitetsindikatorer og brukertilfredshet, mer åpenhet om dette og bedre bruk av kunnskap i styring og ledelse av tjenestene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre om tilskuddsordningene i Husbanken for i større grad å legge til rette for kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke innsatsen for riktig ernæring og systematisk oppfølging av ernæringsstatusen for alle pasienter som mottar hjelp fra hjemmebaserte tjenester og i institusjon. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil rekruttere flere kommunepsykologer og skolepsykologer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke legevaktstjenesten og stoppe sentralisering av tilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre flere legetimer ved sykehjem. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke det kommunale fysioterapi- og ergoterapitilbudet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre utvikling og finansiering av et godt kommunalt rehabiliterings- og habiliteringstilbud for alle pasientgrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at fastleger ikke gis mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, eller sette inn spiral. Man skal heller ikke kunne reservere seg mot å skrive ut hormonell prevensjon. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil integrere kommune- og spesialisthelsetjenesten i et felles IKT-system gjennom arbeidet med «Én pasient – én journal». Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil prioritere «åpen omsorg». Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og andre tilbud rettet mot eldre. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for stabil bemanning i hjemmesykepleien slik at brukerne sjeldnere opplever bytte av pleiepersonale. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre et dagaktivitetstilbud for alle med behov og stimulere til et mangfold i tilbudet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre krav om tilgang til kompetanse om ergoterapi, fysioterapi og ernæring ved alle sykehjem. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil rekruttere flere aktivitører, musikkterapeuter og frivillighetskoordinatorer til eldreomsorgen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsatt prioritere utbygging av tilbudet til personer med rus- og/eller psykisk lidelse. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sette større krav til tilbudet og organiseringen av landets akuttmottak. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre alle pasienter med kroniske lidelser rett til egen kontaktlege/kontaktperson på sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre tiltak som hindrer unødvendig forflytninger av pasienter mellom sykehjem og sykehus i livets sluttfase. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke kapasiteten, redusere ventelister på nødvendig behandling og sikre [helse-]sektorens investeringsbehov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en forvaltningsmodell for folkevalgt styring av norske sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en øvre forsvarlighetsgrense for pasientbelegg på 85 % på sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at samarbeidet med private helseaktører skal skje gjennom langsiktige avtaler basert på kvalitet og som er utarbeidet slik at det private, ideelle innslaget kan øke. Partiprogram FINANSER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke det desentraliserte tilbudet innen barne- og ungdomspsykiatri. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utnytte ny teknologi som bidrar til at pasienter i distriktene slipper unødvendig reisetid. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde en desentralisert sykehusstruktur i Norge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at lokalsykehus som et minimum skal ha døgnberedskap innen kirurgi, indremedisin, anestesi, røntgen og laboratorietjenester, i tillegg til fødetilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en nettverksmodell for utvikling av lokalsykehusene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre kvaliteten og styrke bemanningssituasjonen ved kvinneklinikkene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en god svangerskapsomsorg og et styrket jordmortilbud i kommunene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut barseltilbudet og gi alle gravide rett til å gå til jordmor. Alle fødende skal sikres jordmor til stede i fødselens aktive fase. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle fødende tilbud om jordmor hjem ved tidlig utskriving fra sykehus. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil rammefinansiere fødselsomsorgen. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke følgetjenesten for gravide som har lang reiseavstand til fødetilbud. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ambulansetjenesten og hindre sentralisering av tilbudet. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre lovfestede krav til responstider for ambulanse. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke basestrukturen for luftambulansene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille tydeligere krav til at samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak skal omhandle akuttilbud utenfor sykehus, inkludert ambulanse og legevakt. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at sykehus ikke endrer ambulansetilbudet uten at berørte kommuner får styrket sitt akuttilbud (legevakt m.m.) i forkant. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for regelmessig samtrening av akuttetater utenfor sykehus (legevakt, ambulanse, politi, brann, luftambulanse). Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke det psykiatriske tilbudet i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og bedre samhandlingen mellom nivåene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra i arbeidet for å redusere antall selvmord i landet, og øke bevilgningene til gjennomføring av nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav til sykehus om å ha faglig oppdaterte planer og tiltak for å redusere unødvendig bruk av bredspektrede legemidler. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil få bedre og raskere diagnostiske metoder for å redusere unødvendig antibiotikabruk. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en konsekvensutredning om spredning av antibiotikaresistens ved grenseoverskridende virksomhet når det gjelder mat og levende dyr (f.eks. handel med matvarer, rekruttering av veterinærer og annen arbeidskraft i matproduksjon og næringsmiddelindustri). Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke forsknings- og utredningsarbeid for å stoppe spredningen av antibiotikaresistente bakterier. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil i samarbeid med relevante sektorer og helsemyndighetene stille krav om testing av arbeidere for å hindre grenseoverskridende smitte. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre egen reseptklasse med strengere regulering for antibiotika, etter mønster av ordningen med egen reseptklasse for vanedannende medisiner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avslutte ordningen med offentlig finansierte helsereiser til utlandet der tilsvarende behandling kan gis innen frist og på forsvarlig vis i Norge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette tiltak for å begrense nordmenns bruk av tannbehandling i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet med å finne nye typer antibiotika. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi full kompensasjon til besetninger med påvist MRSA. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot bruk av og forskning på befruktede egg, fostervev og aborterte fostre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv politikk når det gjelder bruk av stamceller og genteknologi, men åpne for unntak når det gjelder diagnostikk og behandling for alvorlige, arvelige og livstruende sykdommer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv bruk av DNA-opplysninger i offentlig virksomhet og forbud mot bruk av slike opplysninger i kommersiell virksomhet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skolehelsetjenesten slik at den kommer opp på de nasjonale målene for antall årsverk per elev. Alle videregående skoler skal være tilknyttet skolepsykolog eller tilsvarende tilbud. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at det utdannes flere helse- og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse og sikre tilgangen på samiske tolker ved helseinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre fagbasert ledelse ved sykehus, i sykehusavdelinger og helseinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SYKEHUS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby sunn mat i offentlige kantiner, institusjoner og tjenestesteder i tråd med kostholdsråd fra helsemyndighetene. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre egne miljøplaner og miljøsertifisering på alle offentlige helseinstitusjoner. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke andelen økologisk og kortreist mat på omsorgsinstitusjoner og i hjemmebaserte tjenester. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER MILJØVERN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for et mangfold av tilbud, herunder hospice. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil at Stortinget må vedta nasjonale planer for spesialisthelsetjenesten, der strukturelle vedtak om  lokalsykehus, fødetilbud og akuttberedskap blir gjort ut fra hele befolkningens behov. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER SYKEHUS
2017-2021 Rødt Rødt vil opprette helsestasjoner for ungdom i alle kommuner, hvor ungdom blant annet kan få økt informasjon om grensesetting, seksuelle overgrep og om hvor man kan få hjelp. Partiprogram HELSEINSTITUSJONER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi tilskudd til netto tilvekst av plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke både kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en tilskuddsordning til kjøkken i sykehjem, blant annet basert på erfaringer fra Danmark, for å gi et bedre tilbud til eldre på institusjon. Regjeringserklæring HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om å sikre eldre godt smittevern og verdig omsorg under koronapandemien Til behandling
4. nov 2020 Representantforslag om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet Til behandling
14. okt 2020 Representantforslag om å sikre at personer i alderen 0-49 år ikke skal bosettes på sykehjem i strid med eget ønske Til behandling
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. jun 2020 Representantforslag om en ny politikk for finansiering og dimensjonering av offentlige sykehus Til behandling
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
6. mar 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. nov 2018 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om å styrke rehabiliteringstilbudet til pasienter med kronisk lungesykdom (kols) og å stoppe nedleggelsen av rehabiliteringsavdelingen 2 Øst i Egersund Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å ta nye initiativ for å sikre at barn ikke skal måtte bo på sykehjem i strid med barnets beste og foreldrenes ønske Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å sikre åpenhet i helse- og omsorgsinstitusjoner som utfører tjenester i kommunal regi Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om innføring av obligatorisk helsekontroll på helsestasjonene og senere gjennom skolehelsetjenesten for barn i alderen null til ti år, der kommunene plikter til å følge opp barn som ikke møter til helsekontroll Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om ny organisering av norske blodbanker («Norges blodbank») og mulighet for bruk av bank-id i blodbank for blodgivere Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2016 Representantforslag om å innføre et mål om at 25 prosent av den samlede omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2030 Behandlet
8. jun 2016 Representantforslag om å utarbeide en nasjonal strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjeneste Behandlet
29. mai 2016 Endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar) Behandlet
25. mai 2016 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.) Behandlet
27. apr 2016 Representantforslag om profitt i offentlig finansierte velferdstjenester Behandlet
27. apr 2016 Endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet) Behandlet
16. mar 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. apr 2014 Representantforslag om trygg rusomsorg gjennom langsiktige avtaler med ideelle aktører Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 196 L (2012-2013) Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om videregående skoletilbud til pasienter i helseinstitusjon Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om styrking av kreftbehandlingen gjennom å gjøre Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. mai 2012 Representantforslag om fritt rehabiliteringsvalg og forbedret kvalitet og tilgjengelighet i rehabiliteringstilbudet Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om ny giv for frivilligheten og det sivile samfunn Behandlet
13. jun 2011 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Behandlet
2. mai 2011 Representantforslag om mer mangfold, kvalitet og valgfrihet i velferdssektoren Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og kvalitet i private institusjone for rusmiddelavhengige Behandlet
8. jun 2010 Representantforslag vedrørende tilbudet i alderspsykiatrien og kompetansen ved NKS Kløverhagen i Ringebu, Oppland Behandlet
21. mar 2010 Oversendelsesforslag om Capio Anoreksi Senter AS. Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om å godkjenne institusjoner som gir tverrfaglig spesialisert behandling Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet